Anastazja Staśko, Historia kościoła w Borzęcinie. Część 4. Przygotował do druku, przypisami i zdjęciami opatrzył Lucjan Kołodziejski.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anastazja Staśko, Historia kościoła w Borzęcinie. Część 4. Przygotował do druku, przypisami i zdjęciami opatrzył Lucjan Kołodziejski."

Transkrypt

1 Anastazja Staśko, Historia kościoła w Borzęcinie. Część 4. Przygotował do druku, przypisami i zdjęciami opatrzył Lucjan Kołodziejski. Kolejny rozdział rękopisu Historyi Borzęcina Anastazji Staśko poświęcony jest historii Kościoła Narodzenia Błogosławionej Dziewicy Maryi w Borzęcinie Górnym. Dotychczas dziejom tutejszej parafii poświęcona została praca magisterska 1 oraz popularna monografia J. Bratko 2. Pozostałe opracowania niewiele nowego wnoszą do poznania tego wycinka dziejów Borzęcina. Niemniej trudno przejść do dalszych prac badawczych nie uwzględniając pracy Anastazji Staśko ze względu na pomijane dotąd informacje. Materiał skreślony w rękopisie, ze względu na szereg cennych informacji zamieściłem podkreślając linią ciągłą. *** Historia kościoła w Borzęcinie. Kościół drewniany w Borzęcinie ufundował w roku 1364 ksiądz biskup Bodzanta. Przedtem istniała tu mała osada naleŝąca do parafii Szczurowa 3. Tyle na temat tego kościoła notują kroniki parafialne. Jaki on był, w którym miejscu go zbudowano, czy uległ poŝarowi, a na jego miejsce zbudowano inny równieŝ drewniany kościół, czy ten przetrwał blisko trzy wieki, aŝ zbudowano pierwszy kościół murowany, tego w kronikach nie zapisano.{moŝliwe Ŝe to było zapisane pismem którego nikt nie zdołał odczytać. Niestety nawet tego nie ma dziś w aktach parafialnych. Ale ja pamiętam w r czytałam bardzo stara kronikę kościoła w Borzęcinie którą śp. ksiądz Franciszek Łącki ówczesny proboszcz poŝyczył moim znajomym, wówczas na wczasach mieszkających u nas, w celu odczytania kilkunastu kartek bardzo starego pisma, którego jak mówił ks. proboszcz nikt nawet z ludzi wysoko wykształconych nie mógł odczytać. Oczywiście oni teŝ nie odczytali z wyjątkiem bardzo nielicznych słów. Dopiero od XVII w. chociaŝ z trudem, moŝna było wyczytać. Było tam trochę pisane starą polszczyzną, trochę po niemiecku, a trochę nawet dosyć dobrze moŝna było odczytać. To co się dało odczytać z tej kroniki a takŝe z innych notatek znajdujących się dziś jeszcze w aktach parafialnych, ksiądz Franciszek Łącki wypisał pismem czytelnym, poniewaŝ jeszcze wtedy nie miał maszyny do pisania, prosił wspomnianą moją znajomą która umiała pisać na maszynie i miała moŝność wybić to na maszynie, aŝeby przedrukowała to do kroniki parafialnej. Po przepisaniu tej kroniki na maszynie, jeden egzemplarz przywiozła księdzu proboszczowi, który tenŝe umieścił w aktach parafialnych. Drugi egzemplarz zostawiła mnie na pamiątkę, poniewaŝ wiedziała Ŝe mie takie sprawy interesują. Wspomnianą zaś kronikę z owym nieczytelnym pismem postanowił ks. proboszcz Fr. Łącki oddać do instytutu..który zajmuje się odczytywaniem bardzo starych rękopisów, poniewaŝ - mówił na pewno są to bardzo waŝne i dla nas bardzo cenne rzeczy. Czy ją oddał czy nie, nigdy juŝ z nim nie rozmawiałam. MoŜliwe Ŝe ją oddał, a poniewaŝ to było niedługo przed wybuchem II wojny światowej, mogła tam ulec zniszczeniu lub zaginąć. Mogła teŝ zaginać po śmierci śp. Ks. Franciszka Łąckiego w okresie bezkrólewia w którym to czasie jak przypuszczam i ta wspomniana kronika od XVII wieku zaginęła jak teŝ niektóre opisy dotyczące niektórych wydarzeń w Borzęcinie, o których wiem na pewno Ŝe przed śmiercią śp. ks. Łąckiego w aktach parafialnych się znajdowały. Niestety obecnie ich nie ma. Zostały dopiero zapiski i kronika od 1831 r. Obecnie niniejszą historię kościoła pisze w oparciu o ten wyŝej wspomniany egzemplarz, który tym sposobem u mnie się zachował.} Jak juŝ wspomniałam, moŝliwe, Ŝe tym nieczytelnym pismem była zapisana historia tego drewnianego kościółka, która zachowała się jedynie juŝ niestety w zanikającej tradycji ludowej}. Jak wynika ze starych dokumentów zachowanych w archiwum parafialnym pierwszy kościółek drewniany ufundował ks. biskup krakowski Bodzanta, który tu równieŝ załoŝył wioskę, która od jego nazwiska nazywała się Bodzancinek, a następnie Bodzanczyn, później BoŜęcinek, a ostatnio Borzęcin. 1 Ks. Kazimierz Kopacz Zarys dziejów Parafii Borzęcin do 1945 r. Praca magisterska. 2 Józef Bratko, Dzieje Borzęcina, t. I-III /mp/ 3 Borzęcin naleŝał do parafii Szczurowa w latach

2 Pierwszy kościółek jak mówi stara tradycja stał prosto obecnego po przeciwnej stronie rzeki Uszwicy i z biegiem lat miał ulec poŝarowi. Tradycja głosi równieŝ, Ŝe w popiołach kościoła został nienaruszony cudowny obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej 4. Czy to było akuratnie w tym poŝarze, czy jeszcze drugi kościółek drewniany uległ poŝarowi tego nie wiadomo, bo tradycja wspomina tylko o jednym poŝarze kościółka drewnianego. Następny kościółek drewniany miał być postawiony w tzw. Sadzie tj. na południe od obecnego kościoła. Ten kościółek według wszelkiego prawdopodobieństwa nie uległ poŝarowi, poniewaŝ z niego do murowanego kościoła przeniesiono na ten czas cudowny obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej. Dalszą historie kościoła parafialnego przepisuję dosłownie ze wspomnianej kroniki. Pierwszy kościół murowany pochodził z 1618 r. i był stawiany kosztem państwa radłowskiego 5, wsi Borzęcin i Bielczy. Kościół murowany (prawdopodobnie w stylu gotyckim) zbudowany został w 1618 r. do którego przeniesiono naonczas cudowny Matki Boskiej z kościołka drewnianego, który stał na miejscu innem jak kościół dzisiejszy. Ta wzmianka z kroniki potwierdzałaby zatem to, co przechowała tradycja. Niektóre szczegóły, jak odrzwia w stylu gotyckim dzisiaj osadzone w kaplicy wieŝowej, odrzwia w dawnej zakrystii zniszczone przez przebudowę kościoła w 1912 r. i inne fragmenty gotyckie wskazują, Ŝe świątynię, która uległa poŝarowi w wojnie szwedzkiej 6 była gotycką budową. Wedle krótkich wzmianek ks. Dziulińskiego /1669r./ i ks. Jobioszkowskiego 7 w opisie poświęcenia kościoła nowo zbudowanego w 1730 r.,,kościół Borzęcki został ręką nieprzyjacielską zniszczony i w gruzy zmieniony. Budowę nowego kościoła po zniszczeniu rozpoczął ks. proboszcz Krzysztof Rogoziński od prezbiterium, które dzisiaj odznacza się szlachetnym stylem renesansu. Wyskoki prawie metrowe pod sklepieniem oparte na filarach lekko wysmukłych, zdobne w ornamentykę koryncką prowadzą wokół wnętrza prezbiterium aŝ do ołtarza, który był w starym kościele teŝ w stylu renesansowym. Przy ostatnich filarach przesklepienie łukowe, a wyskoki połączone belką, zdobną w rzeźby, malaturę na której umieszczony jest krzyŝ z Chrystusem sięgający pod sklepienie, oraz postacie Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana. Dalsza budowa kościoła odrzyna się od prezbiterium mieszanych stylem, trochę późnym renesansem trochę romańskim. Brak wyskoków i zdobnych filarów, ściany gładkie. Szerokość kościoła utrzymana jak prezbiterjum, lecz budowa co parę metrów przesklepiona łukiem, a przejścia z nawy środkowej prowadziły do bocznych krucht przybudowanych do głównej nawy o połowę nizszych jak cały kościół. Wejścia do kościoła oprócz głównych drzwi prowadziły przez kruchty. Chór oparty na kamiennych filarach sklepiony. Kościół dawny, który dotrwał do 1912 r. miał wygląd nieskończonej budowy. Brak było wieŝy, a dzwonnica znajdowała się w linii okolenia muru kościelnego. Budowę rozpoczętą przez ks. prob. później kanonika i dziekana wojnickiego ks. Rogozińskiego w 1680 r. dokończył ks. prob. Jobioszkowski w 1730 r. w którym to roku został poświęcony przez ks. biskupa sufragana krakowskiego ks. Michała herbu Bańcza Kunieckiego. Przy budowie pracował mistrz murarski Zdeblawski, czy jednak on był budowniczym, nie zapisano. Cmentarz i kostnica znajdowały się obok kościoła. Z okazji poświęcenia kościoła biskupstwo krakowskie wydało następujący dekret o odnowieniu kościoła w BoŜęcinku -,,Kościół w BoŜęcinku ręką nieprzyjacielską zniszczony i zamieniony w gruzy, staraniem i troską przewielebnego ks. Rogozińskiego w mniejszym chórze wybudowany, zostaje ukończony w większym chórze, za nowego rektora przewielebnego ks. Jobioszkowskiego. Tak odbudowany kościół, pokryty gontem, wzbogacony wewnątrz przez bogatych parafian przetrwał blisko wiek. W 1824 r. został odrestaurowany od zewnątrz przez ówczesnego dziedzica i otrzymał nowy dach. Konsekracji odrestaurowanego kościoła dokonał biskup tarnowski Grzegorz Tomasz Ziegler dnia 29 i 30 kwietnia 1824 r. W 1867 r. sprawione zostały organy za 1370 florenów z fabryki Sopalskiego w Krakowie. W tymŝe roku sprawione trzy nowe ołtarze, a trzy odrestaurowano. Jakie ołtarze sprawiono, w kronice nie jest 4 Obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej powstał później, w 1683 r. w Krakowie. 5 Klucza radłowskiego. 6 W czasie potopu szwedzkiego z lat , prawdopodobnie we wrześniu 1655 r. Borzęcin złupiony został przez wojska Karola X Gustawa. 7 Właściwie ks. Jan Fabiankowski, proboszcz w latach

3 zapisane, ale prawdopodobnie jeden to Ołtarz Matki Boskiej RóŜańcowej, poniewaŝ to było za ks. proboszcza La Croix, a według podania ludzi starszych postać św. Dominikana na płaskorzeźbie umieszczonej w tymŝe ołtarzu to podobizna ówczesnego proboszcza ks. La Croix. Ołtarz Pana Jezusa UkrzyŜowanego w: A r. B r. W tymŝe czasie prawdopodobnie został sprawiony ołtarz Pana Jezusa UkrzyŜowanego, do którego rzeźbę wykonał ojciec Stanisława Wyspiańskiego. W roku 1869 otoczono kościół parafialny murowanymi i Ŝelaznymi sztachetami, a Jan Grzybek z Borzęcina ufundował 14 stacji drogi krzyŝowej na cmentarzu kościelnym, które poświęcił reformat O. Gliński z Krakowa. W 1876 r. sprawiono do kościoła pająka na 12 świec. W 1883 r. otoczono kościół Ŝelazną balustradą, kosztem 2300 zł waluty austriackiej. Od roku 1889 do 1891 kryto kościół blachą cynkowaną. Wieś Borzęcin i Bielcza oraz przysiółki Waryś, Wisowatki, Jagniówka i Łazy w roku 1890 liczyły blisko 9000 ludności. Kościół Borzęcki okazał się za ciasny dla tak wielkiej liczby parafian. Ówczesny proboszcz ks. Józef Oświęcimski poddał myśl rozszerzenia kościoła przez dobudowę wieŝy i przebudowę krucht na kaplice i zbudowanie nowego prezbiterium. Z uciechą ludność jego plan przyjęła i nie szczędziła grosza na zrealizowanie rozbudowy kościoła. Nie dokonano jednak pomyślnego dzieła z powodu śmierci, która niespodziewanie nastąpiła. Myśl rzucona przez niego została podjęta po jego śmierci w r przez następcę ks. Ludwika Kozaka proboszcza borzęckiego. 3

4 Ks. Józef Oświęcimski Ks. Ludwik Kozak. W r Bielcza zbudowała swój kościół odłączając się od Borzęcina. Dzielny pracownik niegdyś wikariusz tej parafii, znał zamiary śp. Inicjatora, podjął się tedy tej pracy ponad siły i tylko jemu Borzęcin zawdzięcza, Ŝe świątynia, która dziś ze swoja wspaniałą wieŝą dominuje nad okolicą została wykończona. W r architekt prof. Zubrzycki ze Lwowa wykonał plany przebudowy i juŝ w 1912 r. rozpoczęto pracę. Dostawiono prezbiterium w stylu gotyckim ozdobione dwoma witraŝami księŝy rodaków i państwa Dolańskich z Radłowa, przebudowano kruchty na kaplice, wybudowano wieŝę pod wiązania szczytowe, wnętrze wieŝy na dole przeznaczono na kaplicę, przez co nie tylko zyskano więcej miejsca, ale wygląd zewnętrzny świątyni stał się imponujący. Dobudowano takŝe zakrystie i obszerny portal. Po ukończeniu przeniesiono na wieŝę dzwony i zegar. Z wybuchem wojny w r.1914 mrówcza praca nad świątynią została przerwana na kilka lat. Wielu pracowników schodzących z rusztowania nie zobaczyło skończonego dzieła. Polegli na polu chwały. Ze szczytu niedokończonej wieŝy chcieli Austriacy urządzić punkt obserwacyjny na terenie równin, ale energia dzielnego i nieustraszonego kapłana ks. Cebuli wikariusza, a później administratora tutejszego uchroniła przed profanacją świątynie. Nie pozwolił on Austriakom ani Moskalom 8 przesiadywać na niedokończonych murach. Kazał rozebrać rusztowania, dzielną postawą i groźbą wsi odstraszył Ŝołdaków od ustawienia karabinów maszynowych na niedokończonej wieŝy. Tymczasem ks. prob. Ludwik Kozak skołatany pracą i borykaniem się z przeciwnościami dostał rozstroju nerwowego. Leczył się kilka lat, ale zdrowia juŝ nie odzyskał. DoŜył jednak do ukończenia przebudowy kościoła. Pracę nad wykończeniem świątyni po wojnie podjął się ksiądz Kołacz administrator doprowadzając samą budowę do końca. Z powodu cięŝkich powojennych warunków i z braku pieniędzy nie liczy się z planem, ale o jedno piętro skraca wieŝę i buduje jej wykończenie poniewaŝ mury niewykończonej wieŝy zaczęły się rozsypywać od wierzchu. Kładzie cementową posadzkę i maluje wnętrze świątyni. Malowanie świątyni wykonuje malarz Jachimowicz ze Szczepanowa. { Jego następca ks. Jan Węgrzyn administrator parafii w czasie krótkiego pobytu w Borzęcinie buduje strukturę ołtarza Serca P. Jezusa. Wstawiono takŝe zabytkową chrzcielnice na razie na środku, tu gdzie obecnie stoi ołtarz Pana Jezusa UkrzyŜowanego. Później przeniesiono ją do kaplicy południowej prosto ołtarza NSPJ.)} W 1923 r. 26 grudnia zmarł śp. Ludwik Kozak. 24 maja 1924 r. przychodzi do Borzęcina nowy proboszcz ks. Franciszek Łącki. Jemu teraz przychodzi w udziale praca nad dalszym uporządkowaniem świątyni. W r sprawiono ambonę w stylu romańskim. Rzeźbę wykonał p. RogóŜ z Brzozowa, złocenie wykonał p. Brudny z Tarnowa. Do kościoła wstawiono ją w r W 8 Rosjanie okupowali Borzęcin od 13 XI do 14 XII 1914 r. W Kronice szkoły F. Zbyszycki w dniu 27 lipca 1915 r. zapisał: Dnia 14 listopada 1914 r. zalały Borzęcin i okolice hordy rosyjskie i niszczyły je przez przeszło miesiąc. W skutek tego napadu i szkoła tutejsza wiele ucierpiała od dzikiego kozactwa. Odarli stodołę z desek zniszczyli wszystkie narzędzia rolnicze przeznaczone do celów kursu rolniczego pszczoły, szkółkę drzewek, ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne, bibliotekę dla dzieci i nauczycieli dawniejsze akta szkolne wszelkie mapy i okazy, a wewnętrzne urządzenia szkoły mocno poniszczyli. 4

5 tym roku sprawiono takŝe nowe stalle kosztem zł. W lipcu tegoŝ roku ks. proboszcz rzucił myśl albo wyremontowania starych organów, albo wprawienia nowych. PoniewaŜ metalowe piszczałki zostały przez Austriaków zrabowane i remont kosztowałby drogo, więc postanowiono sprawić nowe. Wkrótce zostały zamówione nowe 26 głosowe organy w Czechach i zgodzone za dolarów. Organy, 2009 r. Na zebraniu uchwalono drogą konkurencji 9 zebrać potrzebną kwotę. Ale ten sposób zebrania pieniędzy okazał się najgorszy. Pieniądze przeliczono na złote polskie i na kaŝde gospodarstwo wyznaczono odpowiednią kwotę. Część parafian która zawsze poczuwała się do obowiązku składania ofiar na cele kościoła i teraz pośpieszyła z datkami. Natomiast inni nie kwapili się ze składaniem swoich naleŝności. W tym czasie spadła wartość złotego prawie o połowę i niezapłacony dług podwoił się w przeliczeniu na złote i na tych którzy juŝ złoŝyli ofiary nałoŝono nową konkurencje, co wywołało niepotrzebne rozgoryczenie i niezadowolenie w parafii. Ludzie źle, a nawet wrogo nastawieni do duchowieństwa nie zaniedbali sposobności, aby wywołać ferment pomiędzy parafianami nie rozumiejąc przyczyny dlaczego muszą drugi raz składać, a szerząc fałszywe prawdy narazili proboszcza na wiele nieprzyjemności. On jednak nie zraŝał się przykrościami, ale rozpoczęte dzieło doprowadził do końca i dnia 7 X 1928 r. odbyło się poświęcenie nowych organów. Poświęcenia dokonał ksiądz Infułat Franciszek Walczyński z Tarnowa, a kazanie wygłosił ks. dr Jan Czuj tutejszy rodak. W 1926 sprawiono takŝe obraz nowo kanonizowanej św. Teresy od Dzieciątka Jezus kosztem 900 zł. Malował go równieŝ p. Romkowski. Umieszczono go w ołtarzu Pana Jezusa UkrzyŜowanego. W r wprawiono wahadłowe drzwi pod chór i do babińca kosztem 2145 zł. W r postawiono kaplicę na Wisowatkach pod wezwaniem św. Stanisława Szczepanowskiego. W 1925 r. odnowiono Ołtarz Pana Jezusa UkrzyŜowanego, do którego rzeźbę wykonał niegdyś ojciec Stanisława Wyspiańskiego. Fundatorem odnowienia byli Władysław Wyczesany i Anna Wręga. Za pieniądze pozostałe po śp. Ks. Kozaku wyzłocono lampus 10 przed Wielki Ołtarz. W 1926 r. ołtarz Matki Boskiej RóŜańcowej przerobiono tymczasowo na Wielki Ołtarz, poniewaŝ stary Wielki Ołtarz juŝ tak był spróchniały, Ŝe nie moŝna go było wstawić do kościoła. Więc teŝ Ołtarz Matki Boskiej RóŜańcowej podniesiono o 70 cm. Sprawiono nowe tabernakulum. Odzłocono i odmalowano obrazy. Malowanie obrazów i wieczerzy Pańskiej znajdującej się na podium Ołtarza jako zabytek i pozostałość ze starego Wielkiego Ołtarza odmalował artysta Jan Bąkowski z Krakowa, a złocenie wykonał pan Władysław Kaczówka równieŝ z Krakowa. Ołtarz został odrestaurowany kosztem pani Bronisławy Mól, parafianki. 9 Współzawodnictwa. 10 śyrandol. 5

6 Matka Boska Borzęcińska, 1991r. Stan współczesny, 2009 r. W 1929 roku odnowiono takŝe cudowny obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej kosztem zł. a 7 IX 1929 r. odbyło się uroczyste sprowadzenie Jego z Krakowa do kościoła w Borzęcinie ( Opis znajduje się w historii obrazu M.B.B.) W zbudowano na Łazach kaplicę pod wezwaniem św. Franciszka Serafickiego. W kościele w Borzęcinie Józefowie i III Zakon sprawili ołtarz św. Franciszka i łącznie św. Józefa, kosztem zł. Umieszczono go w nawie południowej. {miejsce prowizorycznego ołtarza tymczasowego}w roku 1932 sprawiono obraz św. Stanisława Kostki i umieszczono w Ołtarzu św. Franciszka. Obraz malował artysta Bąkowski. Obraz 150 zł + 90 zł ramy. W 1933 r. sprawiono Ołtarz św. Rodziny i umieszczono go w kaplicy północnej w miejscu prowizorycznego ołtarza MB Majowej zrobionego z kawałków starych ołtarzy. W ołtarzu tym umieszczono w grocie figurę MB Niepokalanej. Obraz św. Rodziny malował artysta Boba z Krakowa. Ołtarz ten przy odpowiedniej zmianie wygładu zewnętrznego słuŝy jako BoŜy Grób na Wielki Piątek. Koszt ołtarza wynosił zł. KrzyŜ Jubileuszowy. 6

7 W 1935 r. został wybudowany Ŝelbetonowy krzyŝ Jubileuszowy na pamiątkę Jubileuszu Odkupienia kosztem zł i umieszczony przy drodze na wschód od szkoły. Kaplica w Borzęcinie Dolnym. W 1935 r. Borzęcin Dolny nie mając kościoła, ale tylko kaplicę bardzo szczupłą aby mogła pomieścić tutejszych parafian, odłącza się od kościoła w Borzęcinie, przy czym wiele przykrości doznał ówczesny proboszcz ks. Franciszek Łącki oraz niektórzy parafianie od granicy za to, Ŝe nie chcieli odłączyć się od macierzystego kościoła, a przystać do nowej parafii. Ks. prob. wykorzystując to, Ŝe Borzęcin Dolny odłączył się od macierzy zabiera się do sprawienia nowych dzwonów, które 13 kwietnia 1936 r. zostają poświecone przez J.E. ks. bpa. Franciszka Lisowskiego. (Historia dzwonów opisana osobno).w r został sprawiony do kaplicy północnej ołtarz świętego Antoniego Padewskiego kosztem fundatorki Marii Wręga. Figura św. Antoniego juŝ od kilku lat była w kościele na skarbonce, a teraz została umieszczona w ołtarzu. Jaka zasuwę obrazu św. Andrzeja Boboli ufundowała p. Zaleśna. Malował go p. Aleksander Boba z Krakowa. W 1939 r. został poświecony. W 1939 r. Maria Ptasińska i Anna Wręga ufundowały strukturę obrazu MB RóŜańcowej. Płaskorzeźba MB RóŜańcowej wykonana jeszcze za proboszcza La Croix, którego podobiznę otrzymał św. Dominik, zasłonięta od 1929 r. w tymczasowym wielkim ołtarzu obrazem Matki Boskiej Borzęcińskiej, została w nim umieszczona. Jako zasuwę na szafirowej desce ozdobionej pozłacanymi rzeźbami umieszczono przed stu laty sprawiono obraz MB Nieustającej Pomocy. Na złocenia złoŝyła się parafia z wdzięczności z ocalenie Borzęcina w czasie inwazji we wrześniu 1939 r. ( dokładny opis w historii obrazu MB Borzęcińskiej). Dnia 2 lutego 1940 r. ołtarz MB RóŜańcowej został poświecony. Poświecenia dokonał ks. Wojciech Kornaus dziekan z Radłowa) Umieszczony w głównej nawie po północnej stronie, na środku kościoła naprzeciwko ołtarza P. Jezusa UkrzyŜowanego. W czasie wojny sprawiono 28 dębowych, artystycznie wykonanych ławek z klęcznikami na środku kościoła, 6 pod chórem {na środku} w głównej nawie i 8 ławek w nawie północnej. Poza tym sprawiono ławki z oparciem, ale bez klęczników koło muru tak w nawie głównej jak i w nawach bocznych. Ci wszyscy, którzy te ławki sprawili mieli w tychŝe ławkach zarezerwowane miejsce do śmierci. Ci bowiem pokrywali całkowity koszt ławek i płacili tyle ile wypadało na jedno miejsce w ławce. Jako specjalny przywilej, mogli rodzice zapisać ławkę na któreś ze swoich dzieci, a nawet wnucząt, ale wykluczony jest przywilej dziedziczenia miejsca w ławce. Prócz tego przerobiono 16 ławek starych, na których pokrywający koszt przeróbki zajęli połowę miejsc, a połowa została jako parafialne. Ławki te umieszczono pod łukami przesklepionymi miedzy główną nawą, a bocznymi. Dnia 17 stycznia 1945 r. uciekające wojska niemieckie zaminowały most na rzece Uszwicy. PoniewaŜ most od kościoła dzieli zaledwie kilkanaście metrów, od silnego wstrząsu wyleciały prawie wszystkie okna w kościele, jeŝeli nie całkowicie to częściowo. Do końca zimy w kościele zimno było bardzo dokuczliwie, przeciąg był straszny. Trudne warunki atmosferyczne, cięŝkie powojenne czasy, trudności w uzyskaniu materiałów spowodowały opóźnienie prac. Dzięki jednak zapobiegliwości i staraniem ks. prob. kanonika Fr. Łąckiego, juŝ w lecie okna zostały całkowicie wyremontowane i wprawione. W r zabrano się za budowę Wielkiego Ołtarza jako wotum wdzięczności MB Borzęcińskiej za ocalenie w czasie wojny. Budowę ukończono w 1948 r. i 7

8 ołtarz został poświęcony 22 września 1948r./ szerszy opis umieszczono w historii cudownego obrazu MB B/ Po sprawieniu Wielkiego Ołtarza wnętrze kościoła w Borzęcinie wyglądało na ogół pięknie. RaŜącym jednak brakiem w kościele był brak oświetlenia. Naftowe czy gazowe lampy okazały się niewystarczające. Jeszcze w czasie okupacji ks. kanonik proponował sprowadzenie sieci elektrycznej i zelektryfikowanie wsi, a tym samym i kościoła. Niestety nie doszło do skutku. PoniewaŜ większość nie zgodziła się na to. W 1951 r zaproponował ks. proboszcz oświetlenie i zradiofonizowanie kościoła własnym agregatem. Jak to zwyczajnie bywa część parafian była za tym, część przeciw. Nie zwaŝając jednak na to, Ŝe nie wszyscy się chcieli zgodzić, zabrano się do dzieła i w ciągu jednego roku zradiofonizowano i oświetlono kościół. Własnym agregatem kosztem zł. W 1953 r. kiedy zelektryfikowano wieś Borzęcin zaciągnięto takŝe i do kościoła elektryczność z sieci kosztem zł. Kiedy w r sprostowano szosę od mostu do cmentarza, okazało się Ŝe wschodnią bramę kościoła trzeba było przenieść na północ od szosy co uczyniono w tym samym roku. Stara droga z kościoła na cmentarz w 1935 r. W tym teŝ 1954 poprawiono gzymsy wieŝowe, poniewaŝ odrywający się kawałki muru mogły spowodować wypadek. Poprawiono takŝe częściowo dach na kościele. W 1955 r. na wizytacyjne polecenie ks. biskupa odnowiono starą zabytkową figurę św. Sebastiana, ongiś znajdującą się na ołtarzu w starym kościele. Teraz po odnowieniu, umieszczono ją we wnęce wykutej w południowej ścianie kaplicy Serca Jezusowego. W 1956 r. z okazji roku jubileuszowego obrony Częstochowy kilkunastu robotników z Borzęcina sprawiło do kościoła obraz MB Częstochowskiej, który umieszczono początkowo na ścianie, naprzeciw drzwi babińca, a później w ołtarzu św. Franciszka. Pogrzeb ks. Franciszka Łąckiego. 30 stycznia 1957 r. odchodzi na wieczny odpoczynek długoletni proboszcz Borzęcina śp. ks. Franciszek Łącki. Niezmordowany pracownik nad upiększaniem świątyni przerywa prace nie wypełniwszy zamierzonych planów. W najbliŝszych latach zamierzeniem jego było przeprowadzić w głównej nawie od tęczy po chór pod sklepieniem wyskoki zdobne w ornamentykę koryncką, takie jak zdobią wnętrze kościoła od prezbiterium po tęcze, w tym celu by cała nawa główna miała jeden styl renesansowy. Następnie wymalować wnętrze kościoła i dać nowa posadzkę. PoniewaŜ od kilku lat cierpiał na cięŝkie niedomagania tarczycy i inne z tym związane dolegliwości i z trudem przychodziło 8

9 mu chodzenie po schodach, a przez to nie mógł osobiście obejrzeć dachu na kościele, nie przewidywał, Ŝe najbardziej piekącą i nie cierpiącą zwłoki sprawą był gruntowny remont dachu na kościele. Mimo wszystkich planów i zamierzeń, z woli niebios Pana śmierć nieubłagana przecięła pasmo jego pracowitego Ŝycia, a dalsza cięŝka praca około kościoła w Borzęcinie przypadła w udziale Jego następcy i proboszczowi ks. mgr i kanonikowi Stanisławowi Zającowi. Po śmierci śp. ks. kanonika Franciszka Łąckiego w 17 miesięcznym okresie bezkrólewia w okresie straszliwych burz, walk i wstrząsów duchowych jakie parafia przeŝywała, praca nad kościołem została przerwana. Wśród cięŝkich i trudnych warunków w jakich pracował tu ks. Stanisław Czachor, ówczesny administrator, pomimo energii i zapału dla sprawy boŝej, nie mógł zrobić nic dla kościoła. Z trudem udało mu się załatać jedynie parę dziur w dachu, które były juŝ takie, Ŝe przy większym deszczu woda w nawach rozlewała się po posadzce. Dnia 6 lipca 1958 r. dzięki cudownemu zrządzeniu Opatrzności BoŜej za wstawiennictwem M. Boskiej Borzęcińskiej, zapewne przez Nią upatrzony i wybrany zostaje przez J. E.Ks. Biskupa Karola Pękalę przydzielony Borzęcinowi na proboszcza wprost opatrznościowy kapłan w osobie przezacnego ks. magistra Stanisława Zająca. Na zgliszczach i ruinach duchowych, które przyszedłszy tu został, miał dalej prowadzić swoich poprzedników dzieło. Bez specjalnej łaski i BoŜej pomocy, było to wprost rzeczą niemoŝliwą. Ale komu Pan Bóg da krzyŝ, da mu teŝ i siłę do jego dźwigania. Zebrawszy się energicznie do pracy nad duszami, poznawszy straszną ich nędzę moralną, trzeba się było zebrać takŝe do obejrzenia i zajęcia się kościołem parafialnym. Zresztą przeciekający deszcz przez sklepienie w nawach bocznych, naprowadził na drogę, którą najpierw trzeba było się udać. Nie daje się uśpić zapewnieniom ze strony komitetu kościelnego, Ŝe dach niedawno wyremontowany, Ŝe wszystko jest w porządku, ale sam ubrawszy kombinezon w towarzystwie ks. Bojarskiego - wikariusza wchodzi na strych kościoła i widzi w jak opłakanym stanie znajduje się dach kościoła i jak gwałtownym jest jego remont. Sprowadzony inŝynier nie tylko potwierdza wobec komitetu, Ŝe to co ks. proboszcz zauwaŝył jest faktem, ale jeszcze więcej jako fachowiec zauwaŝa w jak strasznie fatalnym stanie znajduje się dach kościoła. Belki, krokwie i deski pod blachą przegniłe i spróchniałe, blacha pordzewiała, konstrukcja pod dzwonami ledwo się trzyma i grozi zawaleniem, sygnaturka wymaga naprawy jednym słowem cały kościół wymaga szybkiego remontu. A do remontu potrzeba wiele materiału, o który tak trudno. Na materiał potrzeba takŝe wiele gotówki a parafia jeszcze rozbita i nie tak łatwo ją zdobyć. Ale przy Boskiej i ludzkiej pomocy ks. proboszcz energicznie zabiera się do dzieła i jeszcze w tym roku 1958 na południowej nawie dach gruntownie wyremontowano. W zimie dalej niezmordowanie pracuje i przygotowuje materiał, aby na wiosnę znów dalej ruszyć z robotą. W r przebudowano konstrukcję pod dzwonami. Naprawiono takŝe sieć elektryczną w kościele oraz radiofonizacji. Wykonano takŝe kapitalny remont organów oraz wykonano ich nastrojenie. W 1960 r. przystąpiono do dalszego remontu dachu na kościele. Wyremontowano cały dach na nawie północnej i częściowo na głównej nawie. Wyremontowano takŝe sygnaturkę i cały dach pomalowano farbą zabezpieczającą blachę na dachu przed korozją i rdzą. Malowanie wykonał p. organista Stanisław Trzeciak. Aby nie tylko sam kościół miał estetyczny wygląd, ale aby i dziedziniec kościelny pięknie wyglądał zrobiono naokoło kościoła chodnik z płyt betonowych, a na froncie kościoła, aŝ do bramy wyłoŝono tę część dziedzińca kościelnego. W roku 1961 odprowadzono wodę z dachu kościoła do Uszwicy specjalnymi drenami. W tym teŝ roku w jesieni przygotowano piwnice i przewody pod ogrzewanie kościoła. Bardzo wiele pracy kosztowało przebicie otworów na drzwi czy na rury w starych fundamentach. Przed zimą wszystko było juŝ przygotowane, tylko nie moŝna było dostać odpowiednich urządzeń do ogrzewania. W 1962 r. ukończono prace nad ogrzewaniem kościoła. Przebudowano takŝe urządzenie Wielkiego Ołtarza, a mianowicie obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej umieszczono we wnęce na 40 cm. głębokiej i zrobiono zasuwę, na której umieszczono obraz Pana Jezusa Dobrego Pasterza 9

10 Wnętrze kościoła w Borzęcinie Górnym w 1895 r. i w 1992 r. 10

Historia parafii Trzciana

Historia parafii Trzciana Ks. dr Piotr Jamioł MS Historia parafii Trzciana Wstęp Bardzo nieliczne i raczej popularno-naukowe są pozycje książkowe mówiące o historii i rozwoju Trzciany jak też i ziemi trzciańskiej. Literatura ta

Bardziej szczegółowo

- Powstanie kaplicy cmentarnej: fundatorem kaplicy był hrabia Aleksander Cyprian Kreutz

- Powstanie kaplicy cmentarnej: fundatorem kaplicy był hrabia Aleksander Cyprian Kreutz 1418 29 kwietnia - Liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej Jana Łaskiego wymieniony został pleban kościoła kościeleckiego: wydana przez Jana Korytkowskiego i Jana Łukowskiego w Gnieźnie w 1880

Bardziej szczegółowo

WARTO ZOBACZYĆ, WARTO ODWIEDZIĆ, WARTO POZNAĆ ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE LIMANOWEJ

WARTO ZOBACZYĆ, WARTO ODWIEDZIĆ, WARTO POZNAĆ ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE LIMANOWEJ WARTO ZOBACZYĆ, WARTO ODWIEDZIĆ, WARTO POZNAĆ ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE LIMANOWEJ Górskie miasteczka takie jak Limanowa zazwyczaj powstawały w podobny sposób. W kotlinie, nieopodal strumienia

Bardziej szczegółowo

Przemyscy księża Rocznik 1959

Przemyscy księża Rocznik 1959 1 K s. S. B a r t m i ń s k i k r o n i k a r z k u r s u Przemyscy księża Rocznik 1959 Wspomnienia z okazji 50-lecia kapłaństwa Cz. II Sylwetki 42 księży Krasiczyn 2013 Pierwsza część (ogólna) wspomnień

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika

Rok założenia 2000. Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie. Dalsze remonty przy kościele św. Dominika Rok założenia 2000 1 Nr 27 sierpień 2007 Pismo parafii Św. Dominika w Turobinie Dalsze remonty przy kościele św. Dominika 2 FOTOREPORTAŻ I MAJ I CZERWIEC W PARAFII ŚW. DOMINIKA 3. maja w Turobinie I Komunia

Bardziej szczegółowo

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI.

ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. ZASOBY GMINY URZĘDÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MAŁEJ TURYSTYKI. Urzędów 2009 1 SPIS TREŚCI I Ciekawe miejsca... 4 1. Grodzisko w Leszczynie... 4 2. Wały Urzędowskie... 5 3. Rynek w Urzędowie... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Łaskami słynący obraz Świętego Józefa w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie

Łaskami słynący obraz Świętego Józefa w kościele Sióstr Bernardynek w Krakowie EGZEMPLARZ BEZPŁATNY UKAZUJE SIĘ OD 13 LAT NR 3 (158) 2010 R. >> Wydanie okolicznościowe www.pielgrzym.com.pl

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO SPOŁECZNO - KULTURALNE GMINY WASILKÓW. Premiera filmu Memory wasilkowskich gimnazjalistów

CZASOPISMO SPOŁECZNO - KULTURALNE GMINY WASILKÓW. Premiera filmu Memory wasilkowskich gimnazjalistów www.gazeta.wasilkow.pl Nr 119 Wiosna 2013 Cena 1,50 zł ISSN 1233-5487 CZASOPISMO SPOŁECZNO - KULTURALNE GMINY WASILKÓW W numerze m.in.: Powstanie styczniowe w Wasilkowie Rozmowa z Przemysławem Czyżewskim

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

OD MILESZEK NA SIKAWĘ

OD MILESZEK NA SIKAWĘ S P A C E R O W N I K OD MILESZEK NA SIKAWĘ CZWARTEK 9 PAŹDZIERNIKA 2008 r. CZĘŚĆ 2 TEKST: RYSZARD BONISŁAWSKI JOANNA PODOLSKA REDAKCJA: JOANNA PODOLSKA FOTOEDYTORZY: DARIUSZ KULESZA TOMASZ STAŃCZAK PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Brzosteckie

Wiadomości Brzosteckie Szanuj przeszłość, przyszłość oddaj Bogu Uczciwie pracuj na rodzinnym progu Wiadomości Brzosteckie ISSN 1428-068X PISMO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BRZOSTECKIEJ, RADY GMINY ORAZ CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA

Bardziej szczegółowo

Archidiakońska 11. obecnie/currently, plac po farze

Archidiakońska 11. obecnie/currently, plac po farze Archidiakońska 11 obecnie/currently, plac po farze Archidiakońska 11 obecnie/currently, Plac Po Farze Dawny numer policyjny / Former police number: 111 Numer hipoteczny / Morgage number: 73/711 bądź 711

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA. wydał i opracował. Ks. Ludwik KRÓLIK

WSPOMNIENIA. wydał i opracował. Ks. Ludwik KRÓLIK Warszawskie Studia Teologiczne X/1997, 133-217 WSPOMNIENIA SŁUGI BOśEGO KSIĘDZA MICHAŁA WOŹNIAKA wydał i opracował Ks. Ludwik KRÓLIK Treść: Wprowadzenie. Ciąg dalszy moich wspomnień 1.II. [1]940: Pielgrzymka

Bardziej szczegółowo

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu. ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014

ŚW. ANDRZEJA BOBOLI. Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu. ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014 SANKTUARIUM ŚW. ANDRZEJA BOBOLI Pismo poświęcone życiu chrześcijańskiemu ROK XXVI NR 7-8 (307-308) WARSZAWA Lipiec/Sierpień 2014 (fot. Maciej Gliński) Warszawskie uroczystości związane z kanonizacją Jana

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Jak nie kochać jesieni...

Jak nie kochać jesieni... EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 NR 2/ 2012 (103) Jak nie kochać jesieni... Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. Ptaków, co

Bardziej szczegółowo

SPACERKIEM PO RADOMIU

SPACERKIEM PO RADOMIU zabytki historia kultura SPACERKIEM PO RADOMIU INFORMATOR TURYSTYCZNY Wydawca: Gmina Miasta Radomia Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Autor tekstu: Ewa Kutyła Zdjęcia: Remigiusz Kutyła, Ewa Kutyła,

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS

WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS 1 WSZYSTKO MA SWÓJ CZAS Budowniczy kościoła w Nowej Rudzie Opracował ks. Jerzy Kos Nowa Ruda 2008 2 Noworudzkie biografie Redakcja i opracowanie: ks. Jerzy Kos Projekt okładki: Roman Proszek Korekta: Aneta

Bardziej szczegółowo

Grudzień. Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek"

Grudzień. Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek Nr 1 Grudzień Biuletyn Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego Obce rzeczy wiedzieć dobrze jest -swoje, obowiązek" Dawno, dawno temu... 1096 rok-krwawa bitwa zdaniem Galla z bogatego ośrodka stała się

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

I dea budowy drugiego kościoła w Pszczynie i tworzenia nowej parafii pojawiła się

I dea budowy drugiego kościoła w Pszczynie i tworzenia nowej parafii pojawiła się Wspólnota Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Boskiej Częstochowskiej w Pszczynie Od starań o budowę kościoła do urzędowych decyzji I dea budowy drugiego kościoła w Pszczynie i tworzenia nowej

Bardziej szczegółowo

Kraków, czerwiec 2012 r.

Kraków, czerwiec 2012 r. Wydanie 2 Autor opracowania: Ewa Szeremeta Zdjęcia i opracowanie materiałów graficznych: Anna Pałach, Jacek Suszyna, Ewa Szeremeta Kraków, czerwiec 2012 r. 1 OD AUTORKI OPRACOWANIA Oddając drugie, poprawione

Bardziej szczegółowo

Z grzechu do wolności

Z grzechu do wolności Nr 44 Wrzesień 2014 Parafia św. Maksymiliana we Włocławku Z grzechu do wolności dniach od 6 do 9 kwietnia b.r., od niedzieli do środy, w naszej wspólnocie pa- W rafialnej miały miejsce rekolekcje wielkopostne,

Bardziej szczegółowo

Pracownia Grześkiewiczów zarys monografii

Pracownia Grześkiewiczów zarys monografii Pracownia Grześkiewiczów zarys monografii Na podstawie prac inwentaryzacyjnych prowadzonych w pracowni rodziny Grześkiewiczów w Łomiankach. Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

odzin Nr 2 (2) Pismo Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin w Jankowicach Rybnickich LUTY 2015

odzin Nr 2 (2) Pismo Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin w Jankowicach Rybnickich LUTY 2015 rólowa Nr 2 (2) odzin Pismo Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Rodzin w Jankowicach Rybnickich LUTY 2015 Rodzinne kolędowanie fot. Bożena Bochenek 2 Nr 1 (1) Styczeń 2015 MATKA

Bardziej szczegółowo

I - Z A B I E R Z Ó W

I - Z A B I E R Z Ó W I - Z A B I E R Z Ó W a)- rys historyczny miejscowości Zabierzów jest miejscowością położoną na wzniesieniu zbudowanym z osadów morza jurajskiego, które 140 milionów lat temu pokrywało te ziemie. Gdy morze

Bardziej szczegółowo

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XIII + LUTY 2003 + NR 127

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XIII + LUTY 2003 + NR 127 1 z 11 PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE GOTARTOWICE ROK XIII + LUTY 2003 + NR 127 Rekolekcje szkolne odbędą się w dniach 22-24 marca, zaś rekolekcje parafialne w dniach 4-6 kwietnia.

Bardziej szczegółowo

Beskidzka Droga św. Jakuba (BDśJ) Część IV: Szczyrk Simoradz

Beskidzka Droga św. Jakuba (BDśJ) Część IV: Szczyrk Simoradz 1 Beskidzka Droga św. Jakuba (BDśJ) Część IV: Szczyrk Simoradz Przewodnik Pielgrzyma Tekst: Dagobert Drost Współpraca: ks. Andrzej Loranc proboszcz parafii w Szczyrku ks. Stanisław Pindel proboszcz parafii

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Parafialne Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym. Wydawca: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak Nr 6 marzec 2010

Wiadomości Parafialne Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym. Wydawca: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak Nr 6 marzec 2010 Wiadomości Parafialne Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym Wydawca: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak Nr 6 marzec 2010 W tym numerze: Wielkanoc 2 Figurka Matki Boskiej Mamo wyspowiadaj

Bardziej szczegółowo

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRÓLOWA I HETMANKA POLSKI Szkic polemiczno refleksyjny Andrzej Leszczyński Listopad 2010 r. 1 Spis treści Strona NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRÓLOWA I HETMANKA POLSKI 4 I. MARYJA

Bardziej szczegółowo