Anastazja Staśko, Historia kościoła w Borzęcinie. Część 4. Przygotował do druku, przypisami i zdjęciami opatrzył Lucjan Kołodziejski.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Anastazja Staśko, Historia kościoła w Borzęcinie. Część 4. Przygotował do druku, przypisami i zdjęciami opatrzył Lucjan Kołodziejski."

Transkrypt

1 Anastazja Staśko, Historia kościoła w Borzęcinie. Część 4. Przygotował do druku, przypisami i zdjęciami opatrzył Lucjan Kołodziejski. Kolejny rozdział rękopisu Historyi Borzęcina Anastazji Staśko poświęcony jest historii Kościoła Narodzenia Błogosławionej Dziewicy Maryi w Borzęcinie Górnym. Dotychczas dziejom tutejszej parafii poświęcona została praca magisterska 1 oraz popularna monografia J. Bratko 2. Pozostałe opracowania niewiele nowego wnoszą do poznania tego wycinka dziejów Borzęcina. Niemniej trudno przejść do dalszych prac badawczych nie uwzględniając pracy Anastazji Staśko ze względu na pomijane dotąd informacje. Materiał skreślony w rękopisie, ze względu na szereg cennych informacji zamieściłem podkreślając linią ciągłą. *** Historia kościoła w Borzęcinie. Kościół drewniany w Borzęcinie ufundował w roku 1364 ksiądz biskup Bodzanta. Przedtem istniała tu mała osada naleŝąca do parafii Szczurowa 3. Tyle na temat tego kościoła notują kroniki parafialne. Jaki on był, w którym miejscu go zbudowano, czy uległ poŝarowi, a na jego miejsce zbudowano inny równieŝ drewniany kościół, czy ten przetrwał blisko trzy wieki, aŝ zbudowano pierwszy kościół murowany, tego w kronikach nie zapisano.{moŝliwe Ŝe to było zapisane pismem którego nikt nie zdołał odczytać. Niestety nawet tego nie ma dziś w aktach parafialnych. Ale ja pamiętam w r czytałam bardzo stara kronikę kościoła w Borzęcinie którą śp. ksiądz Franciszek Łącki ówczesny proboszcz poŝyczył moim znajomym, wówczas na wczasach mieszkających u nas, w celu odczytania kilkunastu kartek bardzo starego pisma, którego jak mówił ks. proboszcz nikt nawet z ludzi wysoko wykształconych nie mógł odczytać. Oczywiście oni teŝ nie odczytali z wyjątkiem bardzo nielicznych słów. Dopiero od XVII w. chociaŝ z trudem, moŝna było wyczytać. Było tam trochę pisane starą polszczyzną, trochę po niemiecku, a trochę nawet dosyć dobrze moŝna było odczytać. To co się dało odczytać z tej kroniki a takŝe z innych notatek znajdujących się dziś jeszcze w aktach parafialnych, ksiądz Franciszek Łącki wypisał pismem czytelnym, poniewaŝ jeszcze wtedy nie miał maszyny do pisania, prosił wspomnianą moją znajomą która umiała pisać na maszynie i miała moŝność wybić to na maszynie, aŝeby przedrukowała to do kroniki parafialnej. Po przepisaniu tej kroniki na maszynie, jeden egzemplarz przywiozła księdzu proboszczowi, który tenŝe umieścił w aktach parafialnych. Drugi egzemplarz zostawiła mnie na pamiątkę, poniewaŝ wiedziała Ŝe mie takie sprawy interesują. Wspomnianą zaś kronikę z owym nieczytelnym pismem postanowił ks. proboszcz Fr. Łącki oddać do instytutu..który zajmuje się odczytywaniem bardzo starych rękopisów, poniewaŝ - mówił na pewno są to bardzo waŝne i dla nas bardzo cenne rzeczy. Czy ją oddał czy nie, nigdy juŝ z nim nie rozmawiałam. MoŜliwe Ŝe ją oddał, a poniewaŝ to było niedługo przed wybuchem II wojny światowej, mogła tam ulec zniszczeniu lub zaginąć. Mogła teŝ zaginać po śmierci śp. Ks. Franciszka Łąckiego w okresie bezkrólewia w którym to czasie jak przypuszczam i ta wspomniana kronika od XVII wieku zaginęła jak teŝ niektóre opisy dotyczące niektórych wydarzeń w Borzęcinie, o których wiem na pewno Ŝe przed śmiercią śp. ks. Łąckiego w aktach parafialnych się znajdowały. Niestety obecnie ich nie ma. Zostały dopiero zapiski i kronika od 1831 r. Obecnie niniejszą historię kościoła pisze w oparciu o ten wyŝej wspomniany egzemplarz, który tym sposobem u mnie się zachował.} Jak juŝ wspomniałam, moŝliwe, Ŝe tym nieczytelnym pismem była zapisana historia tego drewnianego kościółka, która zachowała się jedynie juŝ niestety w zanikającej tradycji ludowej}. Jak wynika ze starych dokumentów zachowanych w archiwum parafialnym pierwszy kościółek drewniany ufundował ks. biskup krakowski Bodzanta, który tu równieŝ załoŝył wioskę, która od jego nazwiska nazywała się Bodzancinek, a następnie Bodzanczyn, później BoŜęcinek, a ostatnio Borzęcin. 1 Ks. Kazimierz Kopacz Zarys dziejów Parafii Borzęcin do 1945 r. Praca magisterska. 2 Józef Bratko, Dzieje Borzęcina, t. I-III /mp/ 3 Borzęcin naleŝał do parafii Szczurowa w latach

2 Pierwszy kościółek jak mówi stara tradycja stał prosto obecnego po przeciwnej stronie rzeki Uszwicy i z biegiem lat miał ulec poŝarowi. Tradycja głosi równieŝ, Ŝe w popiołach kościoła został nienaruszony cudowny obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej 4. Czy to było akuratnie w tym poŝarze, czy jeszcze drugi kościółek drewniany uległ poŝarowi tego nie wiadomo, bo tradycja wspomina tylko o jednym poŝarze kościółka drewnianego. Następny kościółek drewniany miał być postawiony w tzw. Sadzie tj. na południe od obecnego kościoła. Ten kościółek według wszelkiego prawdopodobieństwa nie uległ poŝarowi, poniewaŝ z niego do murowanego kościoła przeniesiono na ten czas cudowny obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej. Dalszą historie kościoła parafialnego przepisuję dosłownie ze wspomnianej kroniki. Pierwszy kościół murowany pochodził z 1618 r. i był stawiany kosztem państwa radłowskiego 5, wsi Borzęcin i Bielczy. Kościół murowany (prawdopodobnie w stylu gotyckim) zbudowany został w 1618 r. do którego przeniesiono naonczas cudowny Matki Boskiej z kościołka drewnianego, który stał na miejscu innem jak kościół dzisiejszy. Ta wzmianka z kroniki potwierdzałaby zatem to, co przechowała tradycja. Niektóre szczegóły, jak odrzwia w stylu gotyckim dzisiaj osadzone w kaplicy wieŝowej, odrzwia w dawnej zakrystii zniszczone przez przebudowę kościoła w 1912 r. i inne fragmenty gotyckie wskazują, Ŝe świątynię, która uległa poŝarowi w wojnie szwedzkiej 6 była gotycką budową. Wedle krótkich wzmianek ks. Dziulińskiego /1669r./ i ks. Jobioszkowskiego 7 w opisie poświęcenia kościoła nowo zbudowanego w 1730 r.,,kościół Borzęcki został ręką nieprzyjacielską zniszczony i w gruzy zmieniony. Budowę nowego kościoła po zniszczeniu rozpoczął ks. proboszcz Krzysztof Rogoziński od prezbiterium, które dzisiaj odznacza się szlachetnym stylem renesansu. Wyskoki prawie metrowe pod sklepieniem oparte na filarach lekko wysmukłych, zdobne w ornamentykę koryncką prowadzą wokół wnętrza prezbiterium aŝ do ołtarza, który był w starym kościele teŝ w stylu renesansowym. Przy ostatnich filarach przesklepienie łukowe, a wyskoki połączone belką, zdobną w rzeźby, malaturę na której umieszczony jest krzyŝ z Chrystusem sięgający pod sklepienie, oraz postacie Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana. Dalsza budowa kościoła odrzyna się od prezbiterium mieszanych stylem, trochę późnym renesansem trochę romańskim. Brak wyskoków i zdobnych filarów, ściany gładkie. Szerokość kościoła utrzymana jak prezbiterjum, lecz budowa co parę metrów przesklepiona łukiem, a przejścia z nawy środkowej prowadziły do bocznych krucht przybudowanych do głównej nawy o połowę nizszych jak cały kościół. Wejścia do kościoła oprócz głównych drzwi prowadziły przez kruchty. Chór oparty na kamiennych filarach sklepiony. Kościół dawny, który dotrwał do 1912 r. miał wygląd nieskończonej budowy. Brak było wieŝy, a dzwonnica znajdowała się w linii okolenia muru kościelnego. Budowę rozpoczętą przez ks. prob. później kanonika i dziekana wojnickiego ks. Rogozińskiego w 1680 r. dokończył ks. prob. Jobioszkowski w 1730 r. w którym to roku został poświęcony przez ks. biskupa sufragana krakowskiego ks. Michała herbu Bańcza Kunieckiego. Przy budowie pracował mistrz murarski Zdeblawski, czy jednak on był budowniczym, nie zapisano. Cmentarz i kostnica znajdowały się obok kościoła. Z okazji poświęcenia kościoła biskupstwo krakowskie wydało następujący dekret o odnowieniu kościoła w BoŜęcinku -,,Kościół w BoŜęcinku ręką nieprzyjacielską zniszczony i zamieniony w gruzy, staraniem i troską przewielebnego ks. Rogozińskiego w mniejszym chórze wybudowany, zostaje ukończony w większym chórze, za nowego rektora przewielebnego ks. Jobioszkowskiego. Tak odbudowany kościół, pokryty gontem, wzbogacony wewnątrz przez bogatych parafian przetrwał blisko wiek. W 1824 r. został odrestaurowany od zewnątrz przez ówczesnego dziedzica i otrzymał nowy dach. Konsekracji odrestaurowanego kościoła dokonał biskup tarnowski Grzegorz Tomasz Ziegler dnia 29 i 30 kwietnia 1824 r. W 1867 r. sprawione zostały organy za 1370 florenów z fabryki Sopalskiego w Krakowie. W tymŝe roku sprawione trzy nowe ołtarze, a trzy odrestaurowano. Jakie ołtarze sprawiono, w kronice nie jest 4 Obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej powstał później, w 1683 r. w Krakowie. 5 Klucza radłowskiego. 6 W czasie potopu szwedzkiego z lat , prawdopodobnie we wrześniu 1655 r. Borzęcin złupiony został przez wojska Karola X Gustawa. 7 Właściwie ks. Jan Fabiankowski, proboszcz w latach

3 zapisane, ale prawdopodobnie jeden to Ołtarz Matki Boskiej RóŜańcowej, poniewaŝ to było za ks. proboszcza La Croix, a według podania ludzi starszych postać św. Dominikana na płaskorzeźbie umieszczonej w tymŝe ołtarzu to podobizna ówczesnego proboszcza ks. La Croix. Ołtarz Pana Jezusa UkrzyŜowanego w: A r. B r. W tymŝe czasie prawdopodobnie został sprawiony ołtarz Pana Jezusa UkrzyŜowanego, do którego rzeźbę wykonał ojciec Stanisława Wyspiańskiego. W roku 1869 otoczono kościół parafialny murowanymi i Ŝelaznymi sztachetami, a Jan Grzybek z Borzęcina ufundował 14 stacji drogi krzyŝowej na cmentarzu kościelnym, które poświęcił reformat O. Gliński z Krakowa. W 1876 r. sprawiono do kościoła pająka na 12 świec. W 1883 r. otoczono kościół Ŝelazną balustradą, kosztem 2300 zł waluty austriackiej. Od roku 1889 do 1891 kryto kościół blachą cynkowaną. Wieś Borzęcin i Bielcza oraz przysiółki Waryś, Wisowatki, Jagniówka i Łazy w roku 1890 liczyły blisko 9000 ludności. Kościół Borzęcki okazał się za ciasny dla tak wielkiej liczby parafian. Ówczesny proboszcz ks. Józef Oświęcimski poddał myśl rozszerzenia kościoła przez dobudowę wieŝy i przebudowę krucht na kaplice i zbudowanie nowego prezbiterium. Z uciechą ludność jego plan przyjęła i nie szczędziła grosza na zrealizowanie rozbudowy kościoła. Nie dokonano jednak pomyślnego dzieła z powodu śmierci, która niespodziewanie nastąpiła. Myśl rzucona przez niego została podjęta po jego śmierci w r przez następcę ks. Ludwika Kozaka proboszcza borzęckiego. 3

4 Ks. Józef Oświęcimski Ks. Ludwik Kozak. W r Bielcza zbudowała swój kościół odłączając się od Borzęcina. Dzielny pracownik niegdyś wikariusz tej parafii, znał zamiary śp. Inicjatora, podjął się tedy tej pracy ponad siły i tylko jemu Borzęcin zawdzięcza, Ŝe świątynia, która dziś ze swoja wspaniałą wieŝą dominuje nad okolicą została wykończona. W r architekt prof. Zubrzycki ze Lwowa wykonał plany przebudowy i juŝ w 1912 r. rozpoczęto pracę. Dostawiono prezbiterium w stylu gotyckim ozdobione dwoma witraŝami księŝy rodaków i państwa Dolańskich z Radłowa, przebudowano kruchty na kaplice, wybudowano wieŝę pod wiązania szczytowe, wnętrze wieŝy na dole przeznaczono na kaplicę, przez co nie tylko zyskano więcej miejsca, ale wygląd zewnętrzny świątyni stał się imponujący. Dobudowano takŝe zakrystie i obszerny portal. Po ukończeniu przeniesiono na wieŝę dzwony i zegar. Z wybuchem wojny w r.1914 mrówcza praca nad świątynią została przerwana na kilka lat. Wielu pracowników schodzących z rusztowania nie zobaczyło skończonego dzieła. Polegli na polu chwały. Ze szczytu niedokończonej wieŝy chcieli Austriacy urządzić punkt obserwacyjny na terenie równin, ale energia dzielnego i nieustraszonego kapłana ks. Cebuli wikariusza, a później administratora tutejszego uchroniła przed profanacją świątynie. Nie pozwolił on Austriakom ani Moskalom 8 przesiadywać na niedokończonych murach. Kazał rozebrać rusztowania, dzielną postawą i groźbą wsi odstraszył Ŝołdaków od ustawienia karabinów maszynowych na niedokończonej wieŝy. Tymczasem ks. prob. Ludwik Kozak skołatany pracą i borykaniem się z przeciwnościami dostał rozstroju nerwowego. Leczył się kilka lat, ale zdrowia juŝ nie odzyskał. DoŜył jednak do ukończenia przebudowy kościoła. Pracę nad wykończeniem świątyni po wojnie podjął się ksiądz Kołacz administrator doprowadzając samą budowę do końca. Z powodu cięŝkich powojennych warunków i z braku pieniędzy nie liczy się z planem, ale o jedno piętro skraca wieŝę i buduje jej wykończenie poniewaŝ mury niewykończonej wieŝy zaczęły się rozsypywać od wierzchu. Kładzie cementową posadzkę i maluje wnętrze świątyni. Malowanie świątyni wykonuje malarz Jachimowicz ze Szczepanowa. { Jego następca ks. Jan Węgrzyn administrator parafii w czasie krótkiego pobytu w Borzęcinie buduje strukturę ołtarza Serca P. Jezusa. Wstawiono takŝe zabytkową chrzcielnice na razie na środku, tu gdzie obecnie stoi ołtarz Pana Jezusa UkrzyŜowanego. Później przeniesiono ją do kaplicy południowej prosto ołtarza NSPJ.)} W 1923 r. 26 grudnia zmarł śp. Ludwik Kozak. 24 maja 1924 r. przychodzi do Borzęcina nowy proboszcz ks. Franciszek Łącki. Jemu teraz przychodzi w udziale praca nad dalszym uporządkowaniem świątyni. W r sprawiono ambonę w stylu romańskim. Rzeźbę wykonał p. RogóŜ z Brzozowa, złocenie wykonał p. Brudny z Tarnowa. Do kościoła wstawiono ją w r W 8 Rosjanie okupowali Borzęcin od 13 XI do 14 XII 1914 r. W Kronice szkoły F. Zbyszycki w dniu 27 lipca 1915 r. zapisał: Dnia 14 listopada 1914 r. zalały Borzęcin i okolice hordy rosyjskie i niszczyły je przez przeszło miesiąc. W skutek tego napadu i szkoła tutejsza wiele ucierpiała od dzikiego kozactwa. Odarli stodołę z desek zniszczyli wszystkie narzędzia rolnicze przeznaczone do celów kursu rolniczego pszczoły, szkółkę drzewek, ogrodzenie wewnętrzne i zewnętrzne, bibliotekę dla dzieci i nauczycieli dawniejsze akta szkolne wszelkie mapy i okazy, a wewnętrzne urządzenia szkoły mocno poniszczyli. 4

5 tym roku sprawiono takŝe nowe stalle kosztem zł. W lipcu tegoŝ roku ks. proboszcz rzucił myśl albo wyremontowania starych organów, albo wprawienia nowych. PoniewaŜ metalowe piszczałki zostały przez Austriaków zrabowane i remont kosztowałby drogo, więc postanowiono sprawić nowe. Wkrótce zostały zamówione nowe 26 głosowe organy w Czechach i zgodzone za dolarów. Organy, 2009 r. Na zebraniu uchwalono drogą konkurencji 9 zebrać potrzebną kwotę. Ale ten sposób zebrania pieniędzy okazał się najgorszy. Pieniądze przeliczono na złote polskie i na kaŝde gospodarstwo wyznaczono odpowiednią kwotę. Część parafian która zawsze poczuwała się do obowiązku składania ofiar na cele kościoła i teraz pośpieszyła z datkami. Natomiast inni nie kwapili się ze składaniem swoich naleŝności. W tym czasie spadła wartość złotego prawie o połowę i niezapłacony dług podwoił się w przeliczeniu na złote i na tych którzy juŝ złoŝyli ofiary nałoŝono nową konkurencje, co wywołało niepotrzebne rozgoryczenie i niezadowolenie w parafii. Ludzie źle, a nawet wrogo nastawieni do duchowieństwa nie zaniedbali sposobności, aby wywołać ferment pomiędzy parafianami nie rozumiejąc przyczyny dlaczego muszą drugi raz składać, a szerząc fałszywe prawdy narazili proboszcza na wiele nieprzyjemności. On jednak nie zraŝał się przykrościami, ale rozpoczęte dzieło doprowadził do końca i dnia 7 X 1928 r. odbyło się poświęcenie nowych organów. Poświęcenia dokonał ksiądz Infułat Franciszek Walczyński z Tarnowa, a kazanie wygłosił ks. dr Jan Czuj tutejszy rodak. W 1926 sprawiono takŝe obraz nowo kanonizowanej św. Teresy od Dzieciątka Jezus kosztem 900 zł. Malował go równieŝ p. Romkowski. Umieszczono go w ołtarzu Pana Jezusa UkrzyŜowanego. W r wprawiono wahadłowe drzwi pod chór i do babińca kosztem 2145 zł. W r postawiono kaplicę na Wisowatkach pod wezwaniem św. Stanisława Szczepanowskiego. W 1925 r. odnowiono Ołtarz Pana Jezusa UkrzyŜowanego, do którego rzeźbę wykonał niegdyś ojciec Stanisława Wyspiańskiego. Fundatorem odnowienia byli Władysław Wyczesany i Anna Wręga. Za pieniądze pozostałe po śp. Ks. Kozaku wyzłocono lampus 10 przed Wielki Ołtarz. W 1926 r. ołtarz Matki Boskiej RóŜańcowej przerobiono tymczasowo na Wielki Ołtarz, poniewaŝ stary Wielki Ołtarz juŝ tak był spróchniały, Ŝe nie moŝna go było wstawić do kościoła. Więc teŝ Ołtarz Matki Boskiej RóŜańcowej podniesiono o 70 cm. Sprawiono nowe tabernakulum. Odzłocono i odmalowano obrazy. Malowanie obrazów i wieczerzy Pańskiej znajdującej się na podium Ołtarza jako zabytek i pozostałość ze starego Wielkiego Ołtarza odmalował artysta Jan Bąkowski z Krakowa, a złocenie wykonał pan Władysław Kaczówka równieŝ z Krakowa. Ołtarz został odrestaurowany kosztem pani Bronisławy Mól, parafianki. 9 Współzawodnictwa. 10 śyrandol. 5

6 Matka Boska Borzęcińska, 1991r. Stan współczesny, 2009 r. W 1929 roku odnowiono takŝe cudowny obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej kosztem zł. a 7 IX 1929 r. odbyło się uroczyste sprowadzenie Jego z Krakowa do kościoła w Borzęcinie ( Opis znajduje się w historii obrazu M.B.B.) W zbudowano na Łazach kaplicę pod wezwaniem św. Franciszka Serafickiego. W kościele w Borzęcinie Józefowie i III Zakon sprawili ołtarz św. Franciszka i łącznie św. Józefa, kosztem zł. Umieszczono go w nawie południowej. {miejsce prowizorycznego ołtarza tymczasowego}w roku 1932 sprawiono obraz św. Stanisława Kostki i umieszczono w Ołtarzu św. Franciszka. Obraz malował artysta Bąkowski. Obraz 150 zł + 90 zł ramy. W 1933 r. sprawiono Ołtarz św. Rodziny i umieszczono go w kaplicy północnej w miejscu prowizorycznego ołtarza MB Majowej zrobionego z kawałków starych ołtarzy. W ołtarzu tym umieszczono w grocie figurę MB Niepokalanej. Obraz św. Rodziny malował artysta Boba z Krakowa. Ołtarz ten przy odpowiedniej zmianie wygładu zewnętrznego słuŝy jako BoŜy Grób na Wielki Piątek. Koszt ołtarza wynosił zł. KrzyŜ Jubileuszowy. 6

7 W 1935 r. został wybudowany Ŝelbetonowy krzyŝ Jubileuszowy na pamiątkę Jubileuszu Odkupienia kosztem zł i umieszczony przy drodze na wschód od szkoły. Kaplica w Borzęcinie Dolnym. W 1935 r. Borzęcin Dolny nie mając kościoła, ale tylko kaplicę bardzo szczupłą aby mogła pomieścić tutejszych parafian, odłącza się od kościoła w Borzęcinie, przy czym wiele przykrości doznał ówczesny proboszcz ks. Franciszek Łącki oraz niektórzy parafianie od granicy za to, Ŝe nie chcieli odłączyć się od macierzystego kościoła, a przystać do nowej parafii. Ks. prob. wykorzystując to, Ŝe Borzęcin Dolny odłączył się od macierzy zabiera się do sprawienia nowych dzwonów, które 13 kwietnia 1936 r. zostają poświecone przez J.E. ks. bpa. Franciszka Lisowskiego. (Historia dzwonów opisana osobno).w r został sprawiony do kaplicy północnej ołtarz świętego Antoniego Padewskiego kosztem fundatorki Marii Wręga. Figura św. Antoniego juŝ od kilku lat była w kościele na skarbonce, a teraz została umieszczona w ołtarzu. Jaka zasuwę obrazu św. Andrzeja Boboli ufundowała p. Zaleśna. Malował go p. Aleksander Boba z Krakowa. W 1939 r. został poświecony. W 1939 r. Maria Ptasińska i Anna Wręga ufundowały strukturę obrazu MB RóŜańcowej. Płaskorzeźba MB RóŜańcowej wykonana jeszcze za proboszcza La Croix, którego podobiznę otrzymał św. Dominik, zasłonięta od 1929 r. w tymczasowym wielkim ołtarzu obrazem Matki Boskiej Borzęcińskiej, została w nim umieszczona. Jako zasuwę na szafirowej desce ozdobionej pozłacanymi rzeźbami umieszczono przed stu laty sprawiono obraz MB Nieustającej Pomocy. Na złocenia złoŝyła się parafia z wdzięczności z ocalenie Borzęcina w czasie inwazji we wrześniu 1939 r. ( dokładny opis w historii obrazu MB Borzęcińskiej). Dnia 2 lutego 1940 r. ołtarz MB RóŜańcowej został poświecony. Poświecenia dokonał ks. Wojciech Kornaus dziekan z Radłowa) Umieszczony w głównej nawie po północnej stronie, na środku kościoła naprzeciwko ołtarza P. Jezusa UkrzyŜowanego. W czasie wojny sprawiono 28 dębowych, artystycznie wykonanych ławek z klęcznikami na środku kościoła, 6 pod chórem {na środku} w głównej nawie i 8 ławek w nawie północnej. Poza tym sprawiono ławki z oparciem, ale bez klęczników koło muru tak w nawie głównej jak i w nawach bocznych. Ci wszyscy, którzy te ławki sprawili mieli w tychŝe ławkach zarezerwowane miejsce do śmierci. Ci bowiem pokrywali całkowity koszt ławek i płacili tyle ile wypadało na jedno miejsce w ławce. Jako specjalny przywilej, mogli rodzice zapisać ławkę na któreś ze swoich dzieci, a nawet wnucząt, ale wykluczony jest przywilej dziedziczenia miejsca w ławce. Prócz tego przerobiono 16 ławek starych, na których pokrywający koszt przeróbki zajęli połowę miejsc, a połowa została jako parafialne. Ławki te umieszczono pod łukami przesklepionymi miedzy główną nawą, a bocznymi. Dnia 17 stycznia 1945 r. uciekające wojska niemieckie zaminowały most na rzece Uszwicy. PoniewaŜ most od kościoła dzieli zaledwie kilkanaście metrów, od silnego wstrząsu wyleciały prawie wszystkie okna w kościele, jeŝeli nie całkowicie to częściowo. Do końca zimy w kościele zimno było bardzo dokuczliwie, przeciąg był straszny. Trudne warunki atmosferyczne, cięŝkie powojenne czasy, trudności w uzyskaniu materiałów spowodowały opóźnienie prac. Dzięki jednak zapobiegliwości i staraniem ks. prob. kanonika Fr. Łąckiego, juŝ w lecie okna zostały całkowicie wyremontowane i wprawione. W r zabrano się za budowę Wielkiego Ołtarza jako wotum wdzięczności MB Borzęcińskiej za ocalenie w czasie wojny. Budowę ukończono w 1948 r. i 7

8 ołtarz został poświęcony 22 września 1948r./ szerszy opis umieszczono w historii cudownego obrazu MB B/ Po sprawieniu Wielkiego Ołtarza wnętrze kościoła w Borzęcinie wyglądało na ogół pięknie. RaŜącym jednak brakiem w kościele był brak oświetlenia. Naftowe czy gazowe lampy okazały się niewystarczające. Jeszcze w czasie okupacji ks. kanonik proponował sprowadzenie sieci elektrycznej i zelektryfikowanie wsi, a tym samym i kościoła. Niestety nie doszło do skutku. PoniewaŜ większość nie zgodziła się na to. W 1951 r zaproponował ks. proboszcz oświetlenie i zradiofonizowanie kościoła własnym agregatem. Jak to zwyczajnie bywa część parafian była za tym, część przeciw. Nie zwaŝając jednak na to, Ŝe nie wszyscy się chcieli zgodzić, zabrano się do dzieła i w ciągu jednego roku zradiofonizowano i oświetlono kościół. Własnym agregatem kosztem zł. W 1953 r. kiedy zelektryfikowano wieś Borzęcin zaciągnięto takŝe i do kościoła elektryczność z sieci kosztem zł. Kiedy w r sprostowano szosę od mostu do cmentarza, okazało się Ŝe wschodnią bramę kościoła trzeba było przenieść na północ od szosy co uczyniono w tym samym roku. Stara droga z kościoła na cmentarz w 1935 r. W tym teŝ 1954 poprawiono gzymsy wieŝowe, poniewaŝ odrywający się kawałki muru mogły spowodować wypadek. Poprawiono takŝe częściowo dach na kościele. W 1955 r. na wizytacyjne polecenie ks. biskupa odnowiono starą zabytkową figurę św. Sebastiana, ongiś znajdującą się na ołtarzu w starym kościele. Teraz po odnowieniu, umieszczono ją we wnęce wykutej w południowej ścianie kaplicy Serca Jezusowego. W 1956 r. z okazji roku jubileuszowego obrony Częstochowy kilkunastu robotników z Borzęcina sprawiło do kościoła obraz MB Częstochowskiej, który umieszczono początkowo na ścianie, naprzeciw drzwi babińca, a później w ołtarzu św. Franciszka. Pogrzeb ks. Franciszka Łąckiego. 30 stycznia 1957 r. odchodzi na wieczny odpoczynek długoletni proboszcz Borzęcina śp. ks. Franciszek Łącki. Niezmordowany pracownik nad upiększaniem świątyni przerywa prace nie wypełniwszy zamierzonych planów. W najbliŝszych latach zamierzeniem jego było przeprowadzić w głównej nawie od tęczy po chór pod sklepieniem wyskoki zdobne w ornamentykę koryncką, takie jak zdobią wnętrze kościoła od prezbiterium po tęcze, w tym celu by cała nawa główna miała jeden styl renesansowy. Następnie wymalować wnętrze kościoła i dać nowa posadzkę. PoniewaŜ od kilku lat cierpiał na cięŝkie niedomagania tarczycy i inne z tym związane dolegliwości i z trudem przychodziło 8

9 mu chodzenie po schodach, a przez to nie mógł osobiście obejrzeć dachu na kościele, nie przewidywał, Ŝe najbardziej piekącą i nie cierpiącą zwłoki sprawą był gruntowny remont dachu na kościele. Mimo wszystkich planów i zamierzeń, z woli niebios Pana śmierć nieubłagana przecięła pasmo jego pracowitego Ŝycia, a dalsza cięŝka praca około kościoła w Borzęcinie przypadła w udziale Jego następcy i proboszczowi ks. mgr i kanonikowi Stanisławowi Zającowi. Po śmierci śp. ks. kanonika Franciszka Łąckiego w 17 miesięcznym okresie bezkrólewia w okresie straszliwych burz, walk i wstrząsów duchowych jakie parafia przeŝywała, praca nad kościołem została przerwana. Wśród cięŝkich i trudnych warunków w jakich pracował tu ks. Stanisław Czachor, ówczesny administrator, pomimo energii i zapału dla sprawy boŝej, nie mógł zrobić nic dla kościoła. Z trudem udało mu się załatać jedynie parę dziur w dachu, które były juŝ takie, Ŝe przy większym deszczu woda w nawach rozlewała się po posadzce. Dnia 6 lipca 1958 r. dzięki cudownemu zrządzeniu Opatrzności BoŜej za wstawiennictwem M. Boskiej Borzęcińskiej, zapewne przez Nią upatrzony i wybrany zostaje przez J. E.Ks. Biskupa Karola Pękalę przydzielony Borzęcinowi na proboszcza wprost opatrznościowy kapłan w osobie przezacnego ks. magistra Stanisława Zająca. Na zgliszczach i ruinach duchowych, które przyszedłszy tu został, miał dalej prowadzić swoich poprzedników dzieło. Bez specjalnej łaski i BoŜej pomocy, było to wprost rzeczą niemoŝliwą. Ale komu Pan Bóg da krzyŝ, da mu teŝ i siłę do jego dźwigania. Zebrawszy się energicznie do pracy nad duszami, poznawszy straszną ich nędzę moralną, trzeba się było zebrać takŝe do obejrzenia i zajęcia się kościołem parafialnym. Zresztą przeciekający deszcz przez sklepienie w nawach bocznych, naprowadził na drogę, którą najpierw trzeba było się udać. Nie daje się uśpić zapewnieniom ze strony komitetu kościelnego, Ŝe dach niedawno wyremontowany, Ŝe wszystko jest w porządku, ale sam ubrawszy kombinezon w towarzystwie ks. Bojarskiego - wikariusza wchodzi na strych kościoła i widzi w jak opłakanym stanie znajduje się dach kościoła i jak gwałtownym jest jego remont. Sprowadzony inŝynier nie tylko potwierdza wobec komitetu, Ŝe to co ks. proboszcz zauwaŝył jest faktem, ale jeszcze więcej jako fachowiec zauwaŝa w jak strasznie fatalnym stanie znajduje się dach kościoła. Belki, krokwie i deski pod blachą przegniłe i spróchniałe, blacha pordzewiała, konstrukcja pod dzwonami ledwo się trzyma i grozi zawaleniem, sygnaturka wymaga naprawy jednym słowem cały kościół wymaga szybkiego remontu. A do remontu potrzeba wiele materiału, o który tak trudno. Na materiał potrzeba takŝe wiele gotówki a parafia jeszcze rozbita i nie tak łatwo ją zdobyć. Ale przy Boskiej i ludzkiej pomocy ks. proboszcz energicznie zabiera się do dzieła i jeszcze w tym roku 1958 na południowej nawie dach gruntownie wyremontowano. W zimie dalej niezmordowanie pracuje i przygotowuje materiał, aby na wiosnę znów dalej ruszyć z robotą. W r przebudowano konstrukcję pod dzwonami. Naprawiono takŝe sieć elektryczną w kościele oraz radiofonizacji. Wykonano takŝe kapitalny remont organów oraz wykonano ich nastrojenie. W 1960 r. przystąpiono do dalszego remontu dachu na kościele. Wyremontowano cały dach na nawie północnej i częściowo na głównej nawie. Wyremontowano takŝe sygnaturkę i cały dach pomalowano farbą zabezpieczającą blachę na dachu przed korozją i rdzą. Malowanie wykonał p. organista Stanisław Trzeciak. Aby nie tylko sam kościół miał estetyczny wygląd, ale aby i dziedziniec kościelny pięknie wyglądał zrobiono naokoło kościoła chodnik z płyt betonowych, a na froncie kościoła, aŝ do bramy wyłoŝono tę część dziedzińca kościelnego. W roku 1961 odprowadzono wodę z dachu kościoła do Uszwicy specjalnymi drenami. W tym teŝ roku w jesieni przygotowano piwnice i przewody pod ogrzewanie kościoła. Bardzo wiele pracy kosztowało przebicie otworów na drzwi czy na rury w starych fundamentach. Przed zimą wszystko było juŝ przygotowane, tylko nie moŝna było dostać odpowiednich urządzeń do ogrzewania. W 1962 r. ukończono prace nad ogrzewaniem kościoła. Przebudowano takŝe urządzenie Wielkiego Ołtarza, a mianowicie obraz Matki Boskiej Borzęcińskiej umieszczono we wnęce na 40 cm. głębokiej i zrobiono zasuwę, na której umieszczono obraz Pana Jezusa Dobrego Pasterza 9

10 Wnętrze kościoła w Borzęcinie Górnym w 1895 r. i w 1992 r. 10

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ?

JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? JAKIE SĄ NAJSTARSZE KOŚCIOŁY W BIELSKU BIAŁEJ? MENU: 1.Bielsko-Biała 2. Kościół św. Stanisława 3. Katedra św. Mikołaja 4. Kościół Trójcy Przenajświętszej 5. Kościół św. Barbary Bielsko-Biała miasto na

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

ROK 1950. ROK 1951. ROK 1953. ROK 1955.

ROK 1950. ROK 1951. ROK 1953. ROK 1955. ROK 1950. Dnia 21 czerwca odbyła się w parafii Nowa Wieś wizytacja kanoniczna którą przeprowadził J. E. ks. biskup Franciszek Jedwabiki sufragan poznański. O godz. 16 30 przybył dostojny wizytator z Dobrzycy,

Bardziej szczegółowo

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz.

KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. KAPLICZKI I KRZYśE PRZYDROśNE ORAZ ZABYTKOWE NAGROBKI w miejscowościach : Krowica Sama, Krowica Hołodowska i Budomierz. Na końcu Cetyni znajduje się kapliczka z figurą Serca BoŜego. Za Cetynią jest stara

Bardziej szczegółowo

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił

Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Praca na konkurs pn. By czas nie zaćmił Temat pracy: Historia i stan aktualny zabytków architektonicznych na terenie mojej miejscowości. Wykonanie: Ewelina Aftańska i Aleksandra Ambroziak Uczennice klasy

Bardziej szczegółowo

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II

SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II SOŁECTWO KRZYWORZEKA I i KRZYWORZEKA II INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE INSTYTUCJE: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzyworzece w roku szkolnym 2007/2008-6 oddziałów, 60 uczniów. 2. Publiczne Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża w Lubiechni Małej Kościół w Lubiechni Małej położony jest w niewielkiej wsi odległej o 7 km na północ od Rzepina. Jest to niewielki kościółek wzniesiony w konstrukcji ryglowej w drugiej połowie XVII wieku z drewnianą wieżą

Bardziej szczegółowo

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci 1 Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo

Bardziej szczegółowo

Czytanie ze zrozumieniem - test dla kl VI

Czytanie ze zrozumieniem - test dla kl VI Literka.pl Czytanie ze zrozumieniem - test dla kl VI Data dodania: 2005-12-20 09:00:00 Sprawdzian tej zawiera test czytania ze zrozumieniem dla klas VI szkoły podstawowej. Jego poziom trudności jest średni.

Bardziej szczegółowo

Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku

Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku Historia kościoła i parafii p.w. Narodzenia NMP w Jazowsku Utworzenie rzymskokatolickiej parafii w Jazowsku należy datować w przybliżeniu na drugą połowę XIII wieku. Zapewne w tym samym okresie wybudowano

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo

Milena Łacheta kl. VI b. S. P. nr 2 w Żychlinie Iwona Łacheta (rodzic) nr kontaktowy: 500-651-304

Milena Łacheta kl. VI b. S. P. nr 2 w Żychlinie Iwona Łacheta (rodzic) nr kontaktowy: 500-651-304 Milena Łacheta kl. VI b. S. P. nr 2 w Żychlinie Iwona Łacheta (rodzic) nr kontaktowy: 500-651-304 Najważniejszym dla mnie miejscem w Żychlinie jest kościół. Uważam tak, dlatego że jest to jeden z nielicznych

Bardziej szczegółowo

Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego

Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego Figura znajduje się na małej wysepce, na stawie niedaleko drogi z Mikorzyna do Tokarzewa. Kamienna Figura Pana Jezusa Zmartwychwstałego wysokości 150 cm, pomalowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Śremu

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Śremu Projekt z dnia 28 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... 2014 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Śremu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy

Bardziej szczegółowo

MODLITWA KS. BISKUPA

MODLITWA KS. BISKUPA MODLITWA KS. BISKUPA Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską

Bardziej szczegółowo

Trydenckie roraty w farze

Trydenckie roraty w farze Trydenckie roraty w farze W sobotę, 12 grudnia o 7.00 w płockiej farze ksiądz infułat Aleksander Pasternakiewicz odprawi roraty według rytu trydenckiego. Eucharystia przygotowywana jest przez płocką wspólnotę

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Kapliczek i KrzyŜy w Dąbkowie

Lokalizacja Kapliczek i KrzyŜy w Dąbkowie Lokalizacja Kapliczek i KrzyŜy w Dąbkowie 1.KrzyŜ na placu kościelnym w Dąbkowie Według opowiadań mieszkanki Dąbkowa Stanisławy Tkacza krzyŝ postawiono w 1920 roku ku czci poległej młodzieŝy w walkach

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY

KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY KATOLICKI CMENTARZ PARAFIALNY przy ul. Opolskiej ( Oppelner Strasse ) na Księżu Małym ( Klein Tschansch ) we Wrocławiu Widok na aleję główną Cmentarza Parafialnego przy ul. Opolskiej ( Oppelner Strasse

Bardziej szczegółowo

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka

Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka Anna Wysocka Angelika Miezio Alicja Wysocka MAPA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Tu mieszkamy - Raszowa ZABUDOWANIA DOMY MIESZKALNE-57 ZABUDOWANIA GOSPODARCZE-42 NAJSTARSZA OSOBA URODZONA W RASZOWEJ ROZALIA

Bardziej szczegółowo

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu.

Lubasz Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Lubaszu. Lubasz W kościele katolickim sanktuaria to miejsca święte, gdzie w sposób szczególny Bóg udziela swojej łaski. Takim miejscem, które pragniemy Państwu przedstawić jest Sanktuarium Matki Bożej Królowej

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa. czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Synagogi Krakowa czas trwania: 2 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Kazimierz, obecna dzielnica Krakowa, a niegdyś osobne miasto, został

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

Opis prac remontowych i modernizacyjnych w latach

Opis prac remontowych i modernizacyjnych w latach Opis prac remontowych i modernizacyjnych w latach 2006-2012 Kościół p.w. Chrystusa Odkupiciela, Gdańsk Żabianka, ul. Gdyńska 8, 80-340 Gdańsk (skrótowy opis przeprowadzonych inwestycji i remontów do dn.

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku)

Wycieczki Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) Wycieczki S@S Benedyktyńskie Opactwo Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tyńcu Przewodnik: Wanda Koziarz Kraków (8 czerwca 2017 roku) 8 czerwca 2017 roku Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora zorganizowała

Bardziej szczegółowo

Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej?

Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej? Jakie są sanktuaria maryjne w diecezji bielsko- żywieckiej? Co to jest sanktuarium? Miejsce uznawane za święte, często identyfikowane ze świątynią, budowlą wzniesioną na miejscu uznawanym za święte, w

Bardziej szczegółowo

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015

Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Bodzentyn i okolice 31 maja 3 czerwca 2015 Zamieszkaliśmy przez kilka dni U Magdy w Bodzentynie, stamtąd wyruszaliśmy na krajoznawcze wyprawy po okolicy, stąd i tytuł tego zeszytu, niby żartobliwy, ale

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Wycieczki Zwiedzanie Kościołów św. Józefa i św. Benedykta w Krakowie-Podgórzu rok

Wycieczki Zwiedzanie Kościołów św. Józefa i św. Benedykta w Krakowie-Podgórzu rok Wycieczki S@S Zwiedzanie Kościołów św. Józefa i św. Benedykta w Krakowie-Podgórzu 27.04.2017 rok 27 kwietnia 2017 roku Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora zorganizowała zwiedzanie z przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

Dzieje sanktuarium. Informacje ogólne

Dzieje sanktuarium. Informacje ogólne Dzieje sanktuarium Informacje ogólne Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin, jest częścią zespołu klasztornego OO. Paulinów, położonego w Leśniowie? przedmieściu Żarek, w województwie śląskim.

Bardziej szczegółowo

Diecezjalne Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego

Diecezjalne Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego Diecezjalne Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego rys historyczny Na podstawie źródeł udało się ustalić, iż pierwsza wzmianka o miejscowości wchodzącej w skład dzisiejszej parafii w Szczukach dotyczy

Bardziej szczegółowo

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii

ROK Rok Z budżetu Gminy Strzegom udzielono dotacji celowej dla: Rzymskokatolickiej Parafii WYKAZ UDZIELANYCH DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE ORAZ ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY STRZEGOM. ROK 2008 1.Gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom

15. ANEKS. Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński. Rodzinny dom 82 15. ANEKS Ludwikowo - rodzinny dom Mączyńskich tu urodził się ks. Kazimierz Mączyński Rodzinny dom 82 Ludwikowo - fundamenty starego kościoła 83 Ludwikowo - dzisiejsza kaplica parafialna kiedyś była

Bardziej szczegółowo

Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wykaz udzielonych dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Rok 2016 Uchwałą nr XIX/124/16 Rada Powiatu Opolskiego w dniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO EKSTI.501. Kielce, 25.06.2013 r. WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO SPRAWA: Zmiana uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/25/15/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR V/25/15/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR V/25/15/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2016 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Bardziej szczegółowo

Pruszków w rysunkach Jerzego Blancarda. Przegląd Pruszkowski nr 1, 5-9

Pruszków w rysunkach Jerzego Blancarda. Przegląd Pruszkowski nr 1, 5-9 Pruszków w rysunkach Jerzego Blancarda Przegląd Pruszkowski nr 1, 5-9 2015 Pruszków w rysunkach Jerzego Blancarda W roku 2016 Pruszków będzie obchodził 100 rocznicę nadania praw miejskich. W związku ze

Bardziej szczegółowo

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem.

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. Powojenna historia mojej miejscowości -Chełmiec- W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. -Chciałabym na początku aby powiedział Pan kilka słów o sobie. -Witam Panią! Nazywam

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część III Renata Kulik, Henryk Kulik

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski

Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski Historia Grabowca, ksiądz Stefan Ginalski, inne parafie i nie tylko 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Stefan Ginalski 03.11.1889 27.10.1954 (praca w trakcie opracowywania) Tomasz Ginalski, Renata

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja ulicy Chłodnej. Warszawa r.

Rewitalizacja ulicy Chłodnej. Warszawa r. Rewitalizacja ulicy Chłodnej Warszawa 24.06.2014 r. Inwestycja, która rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku, polegała na przebudowie ulicy Chłodnej i Elektoralnej na odcinku 900 metrów, od al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Bp Tomasik: Fundamentem świątyni jest wiara

Bp Tomasik: Fundamentem świątyni jest wiara Biskup Henryk Tomasik konsekrował kościół Św. Rafała na radomskim Ustroniu. Uroczystości odbyły się w ostatnią niedzielę września i zgromadziły w świątyni całą wspólnotę parafialną. Zostały również wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarys historyczny Starej Wsi i parafii. (na podstawie informacji zebranych przez Leszka Kotułę)

Zarys historyczny Starej Wsi i parafii. (na podstawie informacji zebranych przez Leszka Kotułę) 1 Zarys historyczny Starej Wsi i parafii. (na podstawie informacji zebranych przez Leszka Kotułę) Na trasie z Krasnegostawu do Kraśnika rozciąga się dość długa miejscowość o obecnej nazwie Stara Wieś.

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci II edycji

Beneficjenci II edycji Beneficjenci II edycji Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku. (od 1 stycznia do 30 czerwca)

DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku. (od 1 stycznia do 30 czerwca) DOTACJE CELOWE udzielone w 2009 roku (od 1 stycznia do 30 czerwca) przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie...

Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli Wieliczka jakiej nie znacie... Trasa wycieczki: Nie tylko sól, czyli jakiej nie znacie... czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Dla wielu osób odwiedzających Wieliczkę,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ. św. Mikołaja Biskupa. w Wolborzu

KRONIKA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ. św. Mikołaja Biskupa. w Wolborzu KRONIKA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu ANNO DOMINI 2000 Wrzesień 2000 08.09.2000 PIĄTEK ŚWIĘTO NARODZENIA NMP Podczas odpustu w Borkach (par. Golesze) zasłabł a wieczorem, już

Bardziej szczegółowo

Historia parafii Matki B. Częstochowskiej w South Brooklynie.

Historia parafii Matki B. Częstochowskiej w South Brooklynie. Historia parafii Matki B. Częstochowskiej w South Brooklynie. Książka Jubileuszowa z okazji 25-letnie Rocznicy Święceń Kapłańskich ks. Bolesława Puchalskiego, Brooklyn, NY. 1919, s. 23-29 Ponieważ Wiel.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIM WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW, FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH I.

ZAWARTE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIM WOJEWÓDZKIM KONSERWATOREM ZABYTKÓW, FINANSOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH I. ZESTAWIENIE zawartych umów w sprawie dotacji celowych udzielonych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadań konserwatorskich z budŝetu Wojewody Świętokrzyskiego - DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Sanktuarium Maryjne Parafia NMP Matki Pocieszenia w Oławie

Sanktuarium Maryjne Parafia NMP Matki Pocieszenia w Oławie Sanktuarium Maryjne Parafia NMP Matki Pocieszenia w Oławie Historia Sanktuarium Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Oławie pierwotnie nosił nazwę św. Błażeja i Andrzeja Świerada. Ze starego

Bardziej szczegółowo

RENOWACJA KAPLICZKI MATKI BOŻEJ W ŁUCZYCACH. Łuczyce

RENOWACJA KAPLICZKI MATKI BOŻEJ W ŁUCZYCACH. Łuczyce RENOWACJA KAPLICZKI MATKI BOŻEJ W ŁUCZYCACH Łuczyce 2014-03-10 Kapliczka położona jest w Łuczycach przy drodze do Maciejowic ok. 100m powyżej kaplicy po prawej stronie. W pobliżu jest skrzyżowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006

Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Wykaz podmiotów objętych dofinansowaniem w ramach otwartego konkursu na zadania w zakresie ochrony i konserwacji zabytków w roku 2006 Lp Z dnia Wnioskodawca Zadanie Wnioskowana dotacja Przyznana dotacja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PRAC KONSERWATORSKICH PRZY KOŚCIELE P.W. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY WRAZ Z KAPLICĄ MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ W PIASECZNIE Obiekt: Gotycki, XIV- wieczny kościół p.w.

Bardziej szczegółowo

POTĘGA OBRAZU DZIEJE PARAFII SKRZEBOWSKIEJ

POTĘGA OBRAZU DZIEJE PARAFII SKRZEBOWSKIEJ Aneta Franc POTĘGA OBRAZU DZIEJE PARAFII SKRZEBOWSKIEJ Na pamiątkę jubileuszu 75-lecia budowy kościoła Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Skrzebowej Skrzebowa 2012 Potęga obrazu. Dzieje parafii skrzebowskiej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Poznaniu przy Placu Bernardyńskim ul. Długa 1

Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Poznaniu przy Placu Bernardyńskim ul. Długa 1 Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Poznaniu przy Placu Bernardyńskim ul. Długa 1 Kościół Przemienienia Pańskiego w Poznaniu został zbudowany w latach 1597-1603. Budowę rozpoczął ks. Kościelecki, ówczesny

Bardziej szczegółowo

Kapliczka na Zawodziu

Kapliczka na Zawodziu Kapliczka na Zawodziu Miejsce, na które zwróciłam uwagę, to pomnik- kapliczka znajdująca się w Gorllicach na Zawodziu. Na niej jest wyryta data powstania 1850r. W Polsce jest mnóstwo kapliczek o różnych

Bardziej szczegółowo

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO

Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Środa, 8 czerwca 2016 Kraina UNESCO KRAINA UNESCO Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO to lista obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO, ze

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Cudownego Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej z Lourdes w Alta Gracia Cordoba Argentyna

Pielgrzymka do Cudownego Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej z Lourdes w Alta Gracia Cordoba Argentyna Pielgrzymka do Cudownego Sanktuarium Maryjnego Matki Bożej z Lourdes w Alta Gracia Cordoba Argentyna W dniach 10 11 maja 2016 roku Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie, O. Jerzy Twaróg wraz ze

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie tylko 1

Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie tylko 1 Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie tylko 1 Zdjęcie 1 Rok 1943, 12 sierpnia. Sosnowiec. Wanda i Jerzy przesyłają swoje podobizny kochanemu Stefankowi. 2 Ksiądz Stefan Sawecki, inne parafie i nie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna Kościół Św. Antoniego w Ratowie Dokumentacja fotograficzna Załącznik do pracowania Renowacja elewacji i fundamentów Kościoła Św. Antoniego w Ratowie 1 Fot. 1 Elewacja boczna, wschodnia. Uszkodzenia lub

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego

Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego Trasa wycieczki: Drewniane cerkwie i kościoły Bielska Podlaskiego czas trwania: 1 dzień, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to małe miasteczko, którego korzenie

Bardziej szczegółowo

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI POŚWIĘCENIE TABLICY KU PAMIĘCI BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 30. 11. 2011 roku w Sanktuarium Błogosławionej Matki Bolesławy w Białymstoku miała miejsce podniosła uroczystość, która jest nawiązaniem do historii

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: - małe mazurskie miasteczko czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to małe miasteczko w powiecie piskim. Gdybyście byli

Bardziej szczegółowo

Izba Pamięci wsi Ręków

Izba Pamięci wsi Ręków Izba Pamięci wsi Ręków Krzysztof Bednarz Zadanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE

Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Ł AZIENKI K RÓLEWSKIE Pałac na Wyspie Pałac Myślewicki Biały Domek Stara Pomarańczarnia Podchorążówka Stara Kordegarda Amfiteatr Stajnie i wozownie Wejścia do Łazienek Królewskich 2 3 O CO TU CHODZI? Kto

Bardziej szczegółowo

AB Zapisywanie danych POI

AB Zapisywanie danych POI szlaku Numer POI 1 Most Most na Nysie Łużyckiej ul. Chopina Fryderyka 51 57'6.88"N 14 43'18.61"E DSC_0213, DSC_0214 Most nad rzeką Nysą Łużycką. Łączy dwa miasta Gubin-Guben. Jest Polsko-niemieckim przejściem

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 2. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA 3. MATERIAŁ DREWNO, KAMIEŃ, BLACHA 4. DATOWANIE 1929 R 5. MIEJSCOWOŚĆ 22. FOTOGRAFIE 6. GMINA 7. POWIAT 8.WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY O. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE

ŚWIĘTY O. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE ŚWIĘTY O. MAKSYMILIAN MARIA KOLBE Rok św. ojca Maksymiliana Marii Kolbego 2011 (decyzja Senatu) W prezentacji wykorzystano materiały z książki Anny Kubajak Szlakami świętych i błogosławionych. Wielcy Polacy

Bardziej szczegółowo

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu

Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością z obchodzonego w marcu jubileuszu Niech żyje Jezus! Niech radosny zabrzmi dziś hymn ku czci Serca Zbawiciela! Czcigodne Siostry Wizytki Drodzy Bracia i Siostry zakochani w Sercu Pana Jezusa Pragniemy podzielić się z Wami naszą radością

Bardziej szczegółowo

Malborskie mosty. Bernard Jesionowski. Malbork 2008. Bernard Jesionowski Malborskie mosty Strona 1

Malborskie mosty. Bernard Jesionowski. Malbork 2008. Bernard Jesionowski Malborskie mosty Strona 1 Malborskie mosty Bernard Jesionowski Malbork 2008 Bernard Jesionowski Malborskie mosty Strona 1 Tradycja istnienia stałej przeprawy przez Nogat w Malborku ma średniowieczną tradycję. Świadczą o tym cylindryczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

WARUNKI WYKONYWANIA PRAC Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WARUNKI WYKONYWANIA PRAC Prace

Bardziej szczegółowo

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek

Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek Historia życia kapłana. Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 1 Historia życia kapłana Ksiądz Kanonik Edward Kłopotek 26.10.1934 19.11.2008 (praca w trakcie opracowywania) Część V Renata Kulik, Henryk Kulik 2

Bardziej szczegółowo

To, czy Kościół na tym czy innym miejscu jest wspólnotą żywotną i dającą nadzieję, zależy nie od piękna budynku kościoła, w którym ta wspólnota się

To, czy Kościół na tym czy innym miejscu jest wspólnotą żywotną i dającą nadzieję, zależy nie od piękna budynku kościoła, w którym ta wspólnota się To, czy Kościół na tym czy innym miejscu jest wspólnotą żywotną i dającą nadzieję, zależy nie od piękna budynku kościoła, w którym ta wspólnota się gromadzi-lecz od ludzi, którzy tworzą tę wspólnotę, duchową

Bardziej szczegółowo

Według ustnych relacji swoje powstanie parafia mariawitów w Strykowie zawdzięcza dzieciom. Działający w pobliskim Niesułkowie kapłani mariawici

Według ustnych relacji swoje powstanie parafia mariawitów w Strykowie zawdzięcza dzieciom. Działający w pobliskim Niesułkowie kapłani mariawici Według ustnych relacji swoje powstanie parafia mariawitów w Strykowie zawdzięcza dzieciom. Działający w pobliskim Niesułkowie kapłani mariawici wywołali swoją działalnością zrozumiałe zainteresowanie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach. 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku

1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach. 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku 1. Zwiedzanie Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rudach 2. Zwiedzanie klasztoru 3. Spacer po przypałacowym parku 4. Zawody cysterskie 5. Zwiedzanie Stacyjkowa 6. Zabawa w parku linowym Kościół

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA OSIECK

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA OSIECK ZATWIERDZIŁ WÓJT GMINY OSIECK Marek Lasocki GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW GMINA OSIECK Opracował zespół w składzie: 1. Janina ŁĄCZYŃSKA 2. Teresa KUK czerwiec - 2010 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Gminna ewidencja

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3

STRAŻÓW Trojnar. Działka nr ewid. 457/3 STRAŻÓW Trojnar Działka nr ewid. 457/3 Działka niezabudowana położona w Strażowie, zlokalizowana w strefie pośredniej wsi, w pobliżu drogi lokalnej, w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia działki

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Brzeziny kościół filialny pw. św. Marcina 61 2. Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Moja szkoła- Moje osiedle

Moja szkoła- Moje osiedle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moja szkoła- Moje osiedle Prezentację przygotowali uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 6 w Rzeszowie Menu

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

LISTOPAD W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA Opracowanie s. Janina Samolewicz SJE LISTOPAD W ŻYCIORYSIE BŁ. JERZEGO MATULEWICZA 13 listopada 1874 Zmarł Andrzej Matułaytys, ojciec Jerzego. 20 listopada 1898 Jerzy Matulewicz przyjął święcenia kapłańskie

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Świętokrzyska architektura drewniana. czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 7, stopień trudności: łatwa

Trasa wycieczki: Świętokrzyska architektura drewniana. czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 7, stopień trudności: łatwa Trasa wycieczki: Świętokrzyska architektura drewniana czas trwania: 1 dzień, typ: samochodowa, liczba miejsc: 7, stopień trudności: łatwa Opis wycieczki Ziemi Świętokrzyskiej nie trzeba promować, jej piękno

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIOWIECZNE MALOWIDŁA ŚCIENNE KOŚCIOŁA W MARIANCE. Joanna M. Arszyńska 2016

ŚREDNIOWIECZNE MALOWIDŁA ŚCIENNE KOŚCIOŁA W MARIANCE. Joanna M. Arszyńska 2016 ŚREDNIOWIECZNE MALOWIDŁA ŚCIENNE KOŚCIOŁA W MARIANCE Joanna M. Arszyńska 2016 2007 2007 WSTĘPNE ROZPOZNANIE 2007 MALOWIDŁA ŚCIENNE - dekoracja ścian nawy (XV w.) - dekoracja ściany zachodniej (kotara XIX

Bardziej szczegółowo

Architektura renesansu

Architektura renesansu Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Złotoryi Złotoryja 2008 Ulubioną formą architektów tego okresu był kościół na planie centralnym, chociaż oczywiście nie brakuje dzieł budowanych w układach podłużnych

Bardziej szczegółowo

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku.

********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. ********************************************************************* 1929r. OSP w Węgrzynowie powstała 20 sierpnia 1929roku. Na zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Węgrzynowo zapadła decyzja o utworzeniu

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Olsztyna IV WIEK

Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pieczęć Olsztyna IV WIEK Pierwowzorem herbu Olsztyna była sekretna pieczęć, którą jeszcze w 1526 roku pieczętowano dokumenty. W drugiej połowie XVI w. na pieczęci pojawiła się postać wędrowca trzymającego

Bardziej szczegółowo

Dotacje przyznane w latach na remont zabytków w powiatach nakielskim, sępoleńskim, tucholskim

Dotacje przyznane w latach na remont zabytków w powiatach nakielskim, sępoleńskim, tucholskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dotacje przyznane w latach 2009-2012 na remont zabytków w powiatach m, m, tucholskim 2009 r. Wnioskodawca Gmina Nazwa obiektu Nazwa zadania Kwota udzielolnej

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe kościoły Gmin Jeziora RoŜnowskiego

Zabytkowe kościoły Gmin Jeziora RoŜnowskiego Kania Natalia Klasa Va Zabytkowe kościoły Gmin Jeziora RoŜnowskiego Zbudowaliście kościoły, wypełnijcie życie swoje Ewangelią. /Z homilii Jana Pawła II / Związek Gmin Jeziora RoŜnowskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA

CZWARTEK WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU; I CZWARTEK MIESIĄCA Prószków Przysiecz p a ź d z i e r n i k 2018 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl W październiku w Prószkowie nabożeństwo różańcowe odprawiane jest w ciągu

Bardziej szczegółowo