Odczynniki wysokiej jakości w rozsądnej cenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odczynniki wysokiej jakości w rozsądnej cenie"

Transkrypt

1

2

3 Odczynniki wysokiej jakości w rozsądnej cenie

4

5 ProductLineOverview ProductLineOverview

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ISO 9001 CERTIFIED ISO ACCREDITED WE HAVE THE SOLUTIONS. Tailor made reagents Catalog

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 9 x szybsze od tradycyjnych kolumienek SPE

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 innovations for chemistry

74

75 Powerful Stirring

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 innovations for chemistry

100

101

102

103

104

105

106

107 Pie ce grze ją ce i su szą ce VTU... Wy po sa że nie pod sta wo we Tem pe ra tu ry no mi nal ne: 250/300/350/400 C Obu do wa ze wnętrz na wy ko na na z ar ku szy gal wa ni zo wa nej sta li po kry tej far bą RAL 9002 (sza ro -bia ła) Wnę trze wy ko na ne z od por nych na ko ro zję ar ku szy sta li alu mi ni zo wa nej Ni ska tem pe ra tu ra ze wnętrz na oraz mi ni mal ne stra ty ener gii dzię ki za sto so wa niu wy so kiej ja ko ści, od po wied nio zwy mia ro wej izo la cji ter micz nej Pro wad ni ce pó łek w ko mo rze ro bo czej umo żli wia ją re gu la cję wy so ko ści pó łek. Ła twa do wy mia ny ter mo od por na uszczel ka drzwi Drzwi w mo de lach ty pu 'walk -in' mo gą być otwo rzo ne od środ ka (mo de le od roz mia ru 75/100 wzwyż) Ru ro we ele men ty grzej ne wy ko na ne ze sta li nie rdzew nej Zabezpieczenie nadtem pe ra tu ro we (chro ni urzą dze nie) Kon tro la tem pe ra tu ry opar ta na mi kro pro ce so rze za pew nia fluk tu acje na mi ni mal nym po zio mie Dzię ki bu do wie mo du ło wej mo żna roz bu do wać pa nel kon tro l ny o do dat ko wy wy świe tlacz i ele men ty kon tro l ne. Po wie trze w ko mo rze ro bo czej jest mie sza ne ze świe żym, wstęp nie na grza nym po wie trzem za po mo cą wen ty la to ra od po wie dzial ne go za mie sza nie i we wnętrz ną cyr ku la cję po wie trza w ko mo rze. Wy mia na po wie trza po przez koł nie rze wlo to we i wy lo to we. Po wy ższe pie ce su szą ce i grze ją ce se rii VTU są od po wied nie do wszyst kich apli ka cji gdzie nie są uwal nia ne roz pusz czal ni ki pal ne i pal ne pa ry in nych sub stan cji... ko mo ro we pie ce su szą ce VTL Su sze nie roz pusz czal ni ków pal nych Pro ce sy któ re uwzględ nia ją su sze nie np. po włok, izo la cji, form, ży wic etc. mo gą pro wa dzić do wy sy ce nia po wie trza uwal nia ny mi sub stan cja mi, np. roz pusz czal ni ka mi, two rząc at mos fe rę po ten cjal nie wy bu cho wą. Je śli jed no cze śnie wy - stą pi źró dło za pło nu, mo że dojść do eks plo zji. Pra cuj bez piecz nie przez ca ły czas Se ria VTL umo żli wia bez piecz ną kon tro lę pro ce su su sze - nia i grza nia po przez ogra ni cze nie ilo ści par roz pusz czal - ni ka we wnątrz ko mo ry ro bo czej Ko mo ro we pie ce su szą ce se rii VTL speł nia ją wy ma ga nia bez pie czeń stwa okre ślo ne w nor mie EN 1539: Wen ty la tor cyr ku la cyj ny od po wie dzial ny za mie sza nie po - wie trza w ko mo rze ma zwięk szo ną wy daj ność w sto sun ku do tych w se rii VTU. Po zwa la to na na tych mia sto we mie - sza nie go rą ce go po wie trza we wnątrz ko mo ry z no wym po - wie trzem do star cza nym za po mo cą wen ty la to ra wlo to we - go. Mo de le VTL wy po sa żo ne do dat ko wo są w wen ty la tor wy lo to wy umo żli wia ją cy ak tyw ne usu wa nie mie sza ni ny go - rą cych ga zów na ze wnątrz pie ca, co zwięk sza bez pie czeń - stwo i za po bie ga two rze niu się at mos fe ry wy bu cho wej. Aby zwięk szyć wy daj ność su sze nia, ob ję tość po wie trza wy lo to we go mo żna zmniej szyć do 25% po przez wy łą cze - nie wen ty la to ra wy lo to we go po za koń cze niu pro ce su głów - ne go od pa ro wa nia. Urzą dze nie cią gle mo ni to ru je ob ję tość cyr ku lo wa ną i wy lo - to wą po wie trza. Mo ni tor prze pły wu wy łą czy ele men ty grzew cze na tych miast i per ma nent nie w sy tu acji awa rii (przy ob ję to ściach mniej szych niż te wy ma ga ne w pro ce - sie). Wszyst kie po łą cze nia koń co we in dy wi du al nych kom po nen - tów urzą dze nia są szczel nie spa wa ne w we wnętrz nej obu - do wie w ce lu unie mo żli wie nia pe ne tra cji roz pusz czal ni ka do wnę trza izo la cji ter micz nej. Do pusz czal na ilość pal nej sub stan cji zna czą co za le ży od ro dza ju apli ka cji pie ca su szą ce go.

108 Rozmiar modelu VTU I VTL VTU I VTL VTU I VTL VTU I VTL VTU I VTL VTU I VTL VTU I VTL 60/60 60/90 75/ / / / /200 Wymiar komory roboczej Szerokość mm Głębokość mm Wysokość mm Maksymalne wymiary zewnętrzne Szerokość mm Głębokość mm I I I I I 3029 Wysokość mm 1030 I I Objętość Objętośc komory roboczej m Objętośc komory oparów m Półki (ilośc maksymalna) Wagi Ciężar pustego pieca kg 275 I I I I I I I 1750 Ciężar wsadu kg na życzenie na życzenie Ciężar wsadu (wersja wzmocniona) kg na życzenie na życzenie Obciążenie podłogi kg Obciążenie wzmocnionej podłogi kg Obciążenie maksymalne wózka kg na życzenie na życzenie Półki, ładunek skoncetrowany kg Półki, ładunek strefowy kg Ruszt, ładunek skoncetrowany kg Ruszt, ładunek strefowy kg Moc elektryczna Moc grzewcza standard kw I Moc przyłączeniowa standard kw I Moc grzewcza, zmniejszona kw na życzenie na życzenie Moc grzewcza, zwiększona kw na życzenie na życzenie Napięcie znamionowe V Zużycie prądu VTU przy 250 C kwh/h Zużycie prądu VTL przy 250 C kwh/h Stopień ochronny IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 Temperatury Temperatura nominalna 250 C I I I I I I I Temperatura nominalna 300 C I I I I I I I Temperatura nominalna 350 C I I I I I I I Temperatura nominalna 400 C -- I I -- I -- I -- I -- I -- I -- Rozkład temperatur w przestrzeni Przy 250 C (powietrze cyrkulowane) K ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±4.0 ±6.0 Przy 300 C (powietrze cyrkulowane) K ±2.5 ±2.5 ±3.5 ±2.5 ±2.0 ±5.0 ±7.0 Przy 350 C (powietrze cyrkulowane) K ±3.0 ±3.0 ±4.0 ±3.0 ±3.0 ±6.0 ±8.0 Przy 250 C (powietrze świeże) 2 K ±3.5 ±4.0 ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±5.5 ±7.0 Przy 300 C (powietrze świeże) 2 K ±4.5 ±4.5 ±3.0 ±2.5 ±2.5 ±6.5 ±8.0 Czas Czas ogrzewania do 250 C min. 20 I I Czas ogrzewania do 300 C min. 30 I I Czas chłodzenia do 60 C 2 od 250 C min Czas chłodzenia do 60 C 2 od 300 C min Czas powrotu do 250 C po 30 sek. min. 2.5/ / / / / / /4.0 Czas powrotu do 250 C po 60 sec. min. 3.0/ / / / / / /5.5 Maksymalna ilość rozpuszczalnika Przy 200 C g Przy 250 C g Przy 300 C g Przepływ powietrza (poziomy) Prędkość powietrza m/s Cyrkulacja powietrza m 3 /h Wyrzut powietrza VTU/VTL m 3 /h 30 I I I I I I I 480 Liczba wymian powietrza VTU/VTL min I I I I I I I 1.0 Poziom hałasu db (A) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 Wyposażenie opcjonalne Wyposażenie podstawowe

109 Rozmiar modelu 60/ 60/ 75/ 100/ 125/ 150/ 200/ Basic design Temperatura nominalna 250 C Temperatura nominalna 300 C Temperatura nominalna 350 C Temperatura nominalna 450 C (tylko VTU) Wersja przelotowa Wersja na bęben obrotowy Wózek załadowczy/ Wózek transportowy W ce lu przy go to wa nia i wsta wia nia ca łych ła dun ków do ko mo ry ro bo czej idotrans por tu we wnątrz fir my. Obudowa zewnętrzna Lakier zgodny z RAL 9002 Lakier specjalny Wnętrze Aluminiowana blachy stalowej Stal nierdzewna Wersja wzmocniona Uszczelniona konstrukcja (standardowo w VTL) Wykonanie elektryczne 400 V 3Ph, PE AC, 50/60 Hz 230 V 3Ph, PE AC, 50/60 Hz Wyposażenie dodatkowe Wykonanie elektryczne Zredukowana moc grzewcza Zwiększona moc grzewcza Szafa sterownicza zamontowana po lewej stronie Szafa sterownicza zamontowana na ścianie Regulatory temperatury Jumo dtron 304 Jumo dtron 304 przekaźnik czasowy ze wst. kontaktem Jumo Dicon 501 SIMPAC SIMPATI Inne sterowniki temperatury dostępne na życzenie Zabezpieczenie temperaturowe Ogranicznik temperatury (TB) Ogranicznik temperatury (TWB) TWB z sygnałem alarmowym (standard w VTL) 1 TWB z podłączeniem do centralki alarmowej 1 Programator 24 godzinny programator dzienny 168 godzinny programator tygodniowy 168 godzinny cyfrowy programator tygodniowy (tylko VTU) 1 Dostępny tylko jeden wybór Wyposażenie opcjonalne Wyposażenie podstawowe Wózek załadowczy z półkami Półki, ruszty, tace załadowcze Do rozmieszczenia różnych elementów. Wybór zależy od wymiarów i wagi pieca. Wózek z obracającym bębnem Pie ce grze ją ce i su szą ce z ob ro to wym bęb nem do ob rób ki pro duk tów o ma łych roz mia rach wdu żej ilo ści wsa du

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123 Prysznice powietrzne FASTER Specyfikacja techniczna: Konstrukcja: W całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L z wykończeniem klasy farmaceutycznej typu Scotch Brite. Drzwi wykonane są z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 8 mm, zamykane na elektromagnes, nieposiadające ramy Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej Wentylacja jest zapewniona poprzez podwójny odśrodkowy wentylator o nominalnym przepływie powietrza na poziomie m 3 /h przy ciśnieniu roboczym Pa. Filtracja: Filtr 1 Filtr HEPA klasy H14 zgodnie z normą CEN EN 1822 Filtr 2 Filtr klasy G3 do zgrubnej filtracji wstępnej Dostęp do filtrów w celu ich wymiany zapewniony jest poprzez panel inspekcyjny umiejscowiony na górze urządzenia. Panel pre-filtra jest wyposażony w system szybkozłączek (demontaż panelu bez użycia narzędzi). Kontrola ciśnienia jest zapewniona poprzez pracę analogowego manometru Dwyer a monitorującego ciśnienie na fasadzie filtra. Dysza powietrzna: Powietrze jest wdmuchiwane do komory prysznica za pomocą regulowanych dysz powietrznych wykonanych z aluminium z wewnętrznym dławikiem to regulacji wylotu powietrza. Prędkość można manualnie regulować w zakresie m/s. Połowa prędkości: Redukcja prędkości przepływu powietrza rozpoczyna się automatycznie na koniec każdego cyklu. Dostęne opcje Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 316L Wersja ATEX Automatyczna kontrola wejścia (karty, kody etc.) Drzwi przesuwne Jonizator powietrza Porty intercom Alarmy optyczne Prysznice powietrzne FASTER są urządzeniami używanymi w pomieszczeniach typu clean-room w mikroelektronice, w przemyśle półprzewodnikowym, malerniach natryskowych, w przemyśle farmaceutycznym I spożywczym do usuwania kurzu i innych zaznieczyszczeń z zewnętrznych powierzchni ubioru operatora wchodzącego do strefy czystej, wolnej od zanieczyszczeń powietrza. Efekt usuwania pyłów jest osiągnięty dzięki specjalnym aluminiowym, nastawnym dyszom dmuchającym przefiltrowane, czyste powietrze z bardzo wysokimi prędkościami (powyżej 25 m/s) bezpośrednio na odzież osoby znajdującej się wewnątrz urządzenia. Nawiew powietrza powoduje odrywanie się pyłów i zanieczyszczeń od powierzchni odzieży na skutek nawiewu z kilku stron jednocześnie. Powietrze jest następnie zasysane do dołu i filtrowane przez filtr wstępny G3 a następnie przez wysoce wydajny filtr HEPA. W rezultacie powietrze wewnątrz prysznica posiada klasę czystości ISO 5 zgodnie z wymaganiami normy ISO

124 Okna podawcze Klasa 3 EN ISO SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Struktura zewnętrzna w pełni wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L 4B (wykończenie Scotch Brite) z zaginanych na prasie arkuszy stalowych, tak aby promień kąta zagięcia wynosił 3 mm w celu zapewnienia łatwiejszego czyszczenia. Powierzchnie wewnętrzne: powierzchnie boczne wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304L oraz posiadają zaokrąglone rogi jednoczęściowy blat perforowany z otworami o średnicy 5 mm w celu zachowania idealnego przepływu laminarnego wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304L. Pod blatem umieszczony zostaw zlew także wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304L stabilizator oraz kratka chroniąca główny filtr H14 HEPA/ULPA wykonane są z anodyzowanego aluminium. Drzwi wykonane są z bezpiecznego szkła o grubości 10 mm wraz z zawiasami ze stali nierdzewnej AISI 304L oraz wyposażone są w zamek elektromagnetyczny Filtracja: filtry klasy H14 HEPA/ULPA. Typowa wydajność na poziomie % MPPS dla cząsteczek do rozmiaru 0,12 μm zgodnie z CEN EN Funkcjonalne, podświetlane przełączniki umieszczone na czołowej części okna zarówno po stronie czystej i po stronie brudnej. Okna podawcze Faster to urządzenia działające z zastosowaniem laminarnego przepływu powietrza, w celu zapewnienia czystego środowiska o klasie ISO 3 zgodnie z normą ISO podczas transferu prób pomiędzy strefami o różnej klasie czystości powietrza. Zgodnie ze standardami i wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń typu Clean Room, okna podawcze mogą występować jako pasywne DOSTĘPNE ROZMIARY (wymiary użytkowe szer. x gł. x wys.) 500 x 500 x 500 mm 800 x 500 x 700 mm 800 x 800 x 800 mm Inne wymiary oraz specjalne adaptacje komory wewnętrznej dostępne na życzenie MODYFIKACJE Pasywne okno podawcze bez wentylacji wyposażone w lampy UV do dezynfekcji Drzwi kwadratowe lub wersja z potrójnymi drzwiami Oprogramowanie i złącza do integracji z generatorami nadtlenku wodoru ZASADA DZIAŁANIA Okno podawcze może pracować zarówno z nadciśnieniem jak i podciśnieniem bez wpływu na bezpieczeństwo i wymagania dotyczące czystości powietrza. Rodzaj ciśnienia wewnątrz i tryb pracy jest zwykle dostosowywany do rodzaju pomieszczenia a także specyficznych wymagań i standardów. Okna podawcze Faster standardowo pracują w podciśnieniu względem otoczenia generując tzw. well of pressure. Positive step of pressure: ciśnienie wewnętrzne jest wyższe względem strony brudnej i niższe względem strony czystej Overpressure: ciśnienie wewnętrzne jest wyższe względem strony czystej i brudnej Well of pressure: ciśnienie wewnętrzne jest niższe względem strony czystej i brudnej. okno podawcze bez filtracji w formie okien w ścianach pomiędzy pomieszczeniami z szybą będącą jedynym zabezpieczeniem, a także jako wolnostojące wykonane ze stali nierdzewnej konstrukcje oddzielające dwie strefy zarówno fizycznie jak i dynamicznie poprzez występowanie wewnątrz nadciśnienia lub podciśnienia wraz z zachowaniem przepływu laminarnego

125 Przemysłowe moduły laminarne Faster VFU SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L 4B (Scotch Brite) Siatka ochronna filtra z anodyzowanego aluminium. Prefiltracja na filtrach G3 w obudowie ze stali nierdzewnej AISI 304L o typowej arestancji 80 X > 90 zgodnie z EN 779. Filtracja powietrza przez filtr główny H14 HEPA o typowej efektywności % MPPS zgodnie z CEN EN Wymiana filtrów od góry (seria BR) lub z bocznej strony (seria SR). Ulepszona konstrukcja plenum dla lepszego przepływu powietrza i dyfuzji oraz dla zapewnienia niskiego poziomu hałasu. Podciśnienie wewnątrz urządzenia zgodne z wymaganiami GMP w celu zapobieżenia ucieczki zanieczyszczoneg o powietrza oraz redukcji strat przejściowych ciśnienia. Otwór do przeprowadzenia testów integralności filtrów DEHS. Wentylacja zapewniona poprzez zastosowanie odśrodkowego wentylatora AC. Zasilanie jednofazowe 230 V/50 Hz. Urządzenia Faster VFU zapewniają powietrze o klasie czystości ISO 3 zgodnie z ISO Mogą być one połączone w celu stworzenia małych lub dużych stref typu Clean Room. Moduły mogą opierać się na nogach ze stali nierdzewnej, lub mogą być zawieszane pod sufitem za pomocą odpowiednich mocowań. Kurtyny wykonane z pasków z PVC lub z poliwęglanu z systemem szybkiego demontażu zamykają i odgradzają strefę czystą od środowiska zewnętrznego. Moduły mogą być wykonane w rozmiarach na zamówienie, oraz mogą być zmontowane STANDARDOWE ROZMIARY MODUŁÓW (szerokość x głębokość x wysokość) Fu 22 Br/Sr 680 x 680 x 600 mm Fu 24 Br/Sr 1360 x 680 x 600 mm Fu 33 Br/Sr 1000 x 1000 x 600 mm Fu 34 Br/Sr 1360 x 1000 x 600 mm Wymiary niestandardowe są zawsze dostępne na życzenie GŁÓWNE AKCESORIA Automatyczna regulacja prędkości przepływu powietrza z wyświetlaczem cyfrowym. Skrzynka zdalnego sterowania wykonana z ABS lub ze stali nierdzewnej. Siatka ochronna filtra HEPA H14 ze stali nierdzewnej. Podświetlane zintegrowane przyciski funkcyjne w nogach ze stali nierdzewnej. Nogi ze stali nierdzewnej z kółkami. Panele ze stali nierdzewnej zaślepione lub wyposażone w manometr. bezpośrednio nad strefami pracy maszyn w produkcji farmaceutycznej, w celu zapewnienia sterylności produktu, np. podczas napełniania blistrów i innego rodzaju naczyń. Specjalne moduły FASTER LAF, mogą być w wieloraki sposób używane w przemyśle spożywczym w celu stworzenia silnego nadciśnienia wewnątrz napełniarek spożywczych do zapobiegania przenikania zanieczyszczeń zewnętrznych do wnętrza napełnianych pojemników.

126

127 System mebli laboratoryjnych WITKO zaprojektuje i wyposaży Twoje laboratorium

128 Katalog Techniczny WITKO jest krajowym liderem w zakresie projektowania

129 Katalog Techniczny SCALA System SCALA SCALA

130 3 1 Abzüge und Dygestoria Absaugungen Dygestoria i systemy wyciągowe i systemy wyciągowe SCALA

131 1Dygestoria i systemy wyciągowe - - System SCALA

132 3 1 Dygestoria i systemy Dygestoria wyciągowe i systemy wyciągowe

133 1Dygestoria i systemy wyciągowe - -

134 2 Moduły serwisowe SCALA jest zdefiniowany SCALA SCALA- -

135 Moduły serwisowe 2Moduły serwisowe

136 3 2 Moduły serwisowe o dla wygodnej

137 2Moduły serwisowe - - -

138 3 2 Moduły serwisowe - w -

139 2Moduły serwisowe

140 3 2 Moduły serwisowe - -

141 2Moduły serwisowe

142 3 Stoły i zlewy laboratoryjne - SCALA -

143 3Stoły i zlewy laboratoryjne

144 3 3 Stoły i zlewy laboratoryjne

145 3Stoły i zlewy laboratoryjne - Rack

146 3 3 Stoły i zlewy laboratoryjne SCALA-

147 3Stoły i zlewy laboratoryjne -

148 3 4 Szafki i szafy laboratoryjne SCALA

149 2Szafki i szafy laboratoryjne

150 75 Kontrola i regulacja

151 5Kontrola i regulacja

152 6 Projektowanie laboratoriow %* '%-' " () $ * / #"* #$" ' "(! "$ &"$)!) * 0 ( " &! ' "2( *! ' ( $!3) #$" &"( "% /!0 2 )! ()3%* " # &! %& 2 ) ( %&! * #!"(. % ""$ )!"(. (%*)%& & #)!( %&) " #$*) "&"(! "! # #"#$* * () "!! #$" &' "%*&"$)%'!%& 0 +( (!&) "$ * %)%& +( ) %&"$ +( ($ * * ( / 3 " % $( %' ( $! )! " #" ( $! )! " "! # '! "!! "$ &"$ ' '(* 0! / #$* #-)( %&$'! #"( $*! $" " * "$ * " '! )! ( "2 #" %* * 1 ()!!%& ()#"% 3! "$ * +( ( "$ &"$ ' %& "#$ "()(! ( $*' ('() $"() * 0 ( *' * "$ &"$ ' %& % 0 $ * $! ()" $ 3! "*( "!! %#$ )*"(!! $"! %*) & "$ &"$ ' "!) & # #$ *!& "$ &"$ ' %& % 0 #$ ( "%&0#! * 0 " "$" 2( &-"! " 0 * 1%&(" ( %&! " $*. %(" "$ &"$ ' * (%*)%& %&$"! %& &! & # #$ )*)! " #!"(! "$ &"$ ' 0 *!%&, " *)( 2 (%*)%& #$ 0 / () "!!! * % *! ()3%*/ %& $!!"2 / " -!"2 / $ "$ *! $

153 6

154 -

155

156 -

157

158 -

159 - - - Dotykowy panel kontrolny

160 - -

161 -

162 - - -

163 - -

164 SCALA Wymiary

165

166 Demontowalne panele serwisowe zintegrowane z panelami Wymiary

167 #,*/5636.0( <,5:=3(* (35= 78>,7A=< 76<0,:8>( & 4B /' "8E+26GC *>6A6<( 76<0,:8>( & 4 9' $=G<0,:3(*> -;52*10 % 65:863,8 > 78>,7;9:50*D 76<0,:8>( :8=) 9:(A678>,7A=<6<= 65:863,8 78>,7A=<; 76<0,:8>( 65:863,8 > 78>,7;9:50*D 76<0,:8>( :8=) >40,55678>,7A=<6<= 65:863,8 78>,7A=<; 76<0,:8>( ;52*1( +,:,2*10 76>=*10 625( 70656<,.6 #=326 +3( 265:863,8( 78>,7A=<; 76<0,:8>( $ =9626GC 78>=AD*>( +6 <,5:=3(*10 & 44' <,891( > % 2(5(A 44 +=.,9:680( */ 7640,9>*>,F +=.,9:680( +6 78(*= 90,+>D*,1 :=326 9>,8626GC 44 $=9626GC 78>=AD*>( +6 <,5:=3(*10 & 44' <,891( > % 2(5(A 44 +=.,9:680( */ 7640,9>*>,F +=.,9:680( +6 78(*= 90,+>D*,1 :=326 9>,8626GC 44 $ =9626GC 78>=AD*>( +6 <,5:=3(*10 & 44' <,891( > 2(5(A 44 +=.,9:680( */ 7640,9>*>,F +=.,9:680( +6 78(*= 90,+>D*,1 :=326 9>,8626GC 44 $ =9626GC 78>=AD*>( +6 <,5:=3(*10 & 44' <,891( > 2(5(A 44 +=.,9:680( */ 7640,9>*>,F +=.,9:680( +6 78(*= 90,+>D*,1 :=326 9>,8626GC 44 $,5:=3(*1( 9>(-,2!7*1( < >(3,I56G* >,709?< 0 <=4(.(F $(8:6G*0 78>,7A=<; 6+569>D 90E ( 70656<,.6 6:<(8:,.6 +6 <=9626G* (+ )3(: :,9: >.6+5= > 5684D " 68(> 4(29=4(35,.6 9:EI,50(.(>; :,9:6<,.6 >.6+50, > <=:=*>5=40 /,40, $ *,3; >40504(30>6<(50( /(A(9; < 3()68(:680;4 68(> 9:8(: *0G50,50( +3( 78>,7A=<?< 76<=I,1 4.6+> >(3,*( 90E 9:696<(50, 2(5(A?< <=36:6<=*/ 6 G8,+50*= 44 "8E+26GC *>6A6<( 76<0,:8>( 40,8>65( 78>= 6250, 70656<=4 6:<(8:=4 +6 <=9626G* (+ )3(: +3( <(8:6G*0 9:EI,50(.(>; :,9:6<, < )(+(50; <,<5E:8>5,1 7A(9>*>=>5= 0 9:EI,50( ( :,9:; 9:6750( /,84,:=*>56G*0 3( ;2A(+; +=.,9:680;4 > 78>,7;9:50*D 50, 76<050,5 >69:(C 78>,286*>65= 97(+,2 *0G50,50( 76<=I,1 "( 0504(35, 78>,7A=<= 76<0,:8>( >69:(A= 628,G365, < :8(2*0, :,9:?< >.6+5=*/ > 5684D " *>EGC 6 >(7861,2:6<(50( <0,326G*0 *,5:8(30 <,5:=3(*=15,1 5(3,I= ;<>.3E+50C 97(+20 *0G50,50( 5( 3050(*/ <,5:=3(*=15=*/,G30 <=268>=9:=<(5= 1,9: 9=9:,4 4650:6805.; 78(*= +69:(8*>(5= 78>,> 055, -084= :6 78>,7A=<= 76<0,:8>( 46.D )=C 055, $=4(.(5, 9D 05+=<0+;(35, ;>.6+50,50( < :=4 >(28,90, 3(: (40652( 50, +6:=*>= +=.,9:680?< 6 9>,8626G* =3,5 I=<0*(,7629=+6<( 9:(3 50,8+>,<5( $ =2A(+>05( G*0(5 0 9;-0:?< H =<0*( 7630-,5636<( 9:(3 50,8+>,<5( 50, +6:=*>= +=.,9:680?< +6 78(*= 90,+>D*,1 4<FEA

168 3 Projektowanie laboratoriow siarkowy Zalety - Lekki Wady Zastosowanie Kolor was azotowy siarkowy was azotowy siarkowy Zalety e dopasowanie e dopasowanie Wady Zastosowanie j Kolor

169 3Projektowanie laboratoriow Kadmwas mlekowy was siarkowy Zalety e dopasowanie Wady Zastosowanie Kolor Zalety Wady Od Zastosowanie Kolor

170

171 Usługi Serwisowe WITKO

172

173 Usługi Serwisowe WITKO

174 Po li ty ka Ja ko ści Od 25 lat WIT KO do star cza wy po sa że nie dla la bo ra to riów, pro jek tu je sys te my me bli la bo ra to ryj nych oraz za pew nia fa cho we do radz two i ser wis. WIT KO to no wo cze śnie zor ga ni zo wa na fir ma, któ ra do współ pra cy wy bie ra świa to wych li de rów ryn ku pro duk cji od - czyn ni ków, sprzę tu oraz me bli la bo ra to ryj nych sto su ją cych za sa dy GMP, GLP i po sia da ją cych cer ty fi ko wa ne sys te - my za rzą dza nia ja ko ścią, ta kich jak: Lab Lo gi stics Gro up GmbH, Avan tor Per for man ce Ma te rials B. V. (J. T. Ba ker), Wald ner, An dre as Het tich GmbH & Co. KG, BAN DE LIN elec tro nic GmbH & Co. KG, CHEM -LAB, Dr Eh ren stor fer, DU RAN Pro duk tions GmbH & Co. KG, Fa ster S. r. l., Gra ce, GVS, He idolph In stru ments, Ha rvard Ap pa ra tus, Hir sch mann La bor geräte GmbH, IKA -We rke GmbH & Co. KG, Ju la bo La bor tech nik GmbH, KNF Neu ber ger GmbH, Mie le PRO FES SIO NAL, Ra dleys Di sco ve ry Tech no lo gies, Re age con Dia gno stics Ltd., Ohaus GmbH, So co rex Is ba SA, Vo etsch In du strie tech nic GmbH, z któ ry mi po sia da wie lo let nie umo wy współ pra cy. Dzię ki przy ję ciu pro ce so we go mo de lu za rzą dza nia zgod ne go z wy ma ga nia mi nor my PN -EN ISO 9001: 2009 usta - no wi li śmy ra my do prze glą dów ce lów do ty czą cych ja ko ści i cią głe go do sko na le nia sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią. Mi sją na szej fir my jest przy czy nie nie się do roz wo ju pol skich pla có wek ba daw czych oraz po moc w do sto so wa niu ich do mię dzy na ro do wych norm. WIT KO re ali zu je swo ją mi sję do star cza jąc do kra jo wych la bo ra to riów naj now szą apa ra tu rę, sprzęt, tech no lo gie i roz wią za nia. Stra te gicz nym ce lem WIT KO jest do star cza nie wy ro bów speł nia ją cych wy ma ga nia i ocze ki wa nia na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych klien tów. Na sze za da nia wy ko nu je my ter mi no wo, rze tel nie oraz zgod nie z prze pi sa mi pra wa. Wy peł nie nie na szej mi sji oraz ce lu jest wspie ra ne po przez: bu do wa nie do brych re la cji z klien ta mi i sys te ma tycz ne ba da nie po zio mu ich za do wo le nia, umac nia nie po zy cji ryn ko wej WIT KO po przez re duk cję kosz tów, zwięk sze nie do cho dów i wy daj no ści pra cy oraz znacz ne na kła dy na in fra struk tu rę fir my, wy szu ki wa nie no wych klien tów i okre śla nie jak naj lep szych spo so bów speł nie nia ich po trzeb, bu do wa nie jak naj lep szych re la cji mię dzy pra cow ni ka mi, sta łe pod no sze nie kom pe ten cji pra cow ni ków w za kre sie wy kształ ce nia, szko le nia, umie jęt no ści i do świad cze nia oraz za pew nie nie im od po wied niej in fra struk tu ry i śro do wi ska pra cy, cią gły nad zór nad pro ce sa mi prze bie ga ją cy mi w fir mie, re gu lar ną oce nę sku tecz no ści i efek tyw no ści przy ję tej po li ty ki oraz za ło żo nych ce lów. Wdro żo ny i utrzy my wa ny Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią zgod ny z nor mą PN -EN ISO 9001: 2009 za pew nia cią głe do sko na le nie świad czo nych przez na szą or ga ni za cję usług, któ re le żą u pod staw bu do wy trwa łych re la cji z na szy mi klien ta mi. W przy pad ku uczest ni cze nia w pro ce sie Rzą do we go Za pew nie nia Ja ko ści (GQA) de kla ru je my peł ną współ pra cę z Przed sta wi cie lem Za pew nie nia Ja ko ści (GQAR).

175

176

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

High-Tech Pojemniki systemowe

High-Tech Pojemniki systemowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 High-Tech Pojemniki systemowe 72 EUROTEC EUROTEC 73 Wyposażenie Wpusty mocujące Po jem ni ki EU RO TEC przy da ją się przede wszyst kim w au to ma tycz nej ob słu dze

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems

Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza. Przemysłowe zastosowanie. Air Purification Systems Air Purification Systems Przemysłowe zastosowanie Air Boss Serii T elektrostatyczny oczyszczacz powietrza Systemy oczyszczania powietrza www.trioniaq. pl Techniczne rozwiązania dla czystego powietrza Filtry

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Montaż okna lub drzwi balkonowych

Montaż okna lub drzwi balkonowych Montaż okna lub drzwi balkonowych Zdejmowanie miary Najpierw trzeba zmierzyć wy miary (czyli otworu w ścianie) i dostosować do nich wymiary okna. Okno powinno być 2-3 cm węższe i 4,5-5,5 cm niższe od.

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Dlatego też, nasza firma zawiera konkretne i zdecydowane przesłanie NA SZA WI ZJA Je ste śmy fir mą dzia ła ją ca na ryn ku mię dzy

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Wartownik Wartownik 3 w 1 separator powietrza zwrotnica hydrauliczna odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym) 39 Wartownik Zespolony se parator po wietrza

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Opis systemu Master Key System Master Key to specjalna kombinacja zamknięć i kluczy pozwalająca na otwieranie jednym kluczem wszystkich lub części pomieszczeń w budynku. Każdy z użytkowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu Klimatyzatory do szaf przemysłowych

Specyfikacja produktu Klimatyzatory do szaf przemysłowych JET to innowacyjna linia klimatyzatorów do szaf sterowniczych, w której zastosowano nowe technologie oraz ciekawe wzornictwo. Klimatyzatory serii JET o mocach chłodniczych do 3800 W. Zwiększona powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Różnorodne warianty. Warianty ścianek

Różnorodne warianty. Warianty ścianek Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Wszechstronne 28 RAKO RAKO 29 Różnorodne warianty Każ dy po jem nik RA KO mo że zo stać wy ko na ny w wie lu wa rian tach. Ta róż no rod ność wy ni ka z kom - bi na

Bardziej szczegółowo

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu

Pro cent trwa łe go A. Uszko dze nia gło wy uszczerb ku na zdro wiu ubezpieczenia Tabela trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku A. Uszko dze nia gło wy 1. Uszko dze nie po włok czasz ki (bez uszko dzeń kost nych): a) bli zny roz le głe (po wy

Bardziej szczegółowo

Karolina Główczyńska-Woelke. er go no mia. pracy w han dlu

Karolina Główczyńska-Woelke. er go no mia. pracy w han dlu Karolina Główczyńska-Woelke er go no mia pracy w han dlu Warszawa 2011 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja tech nicz na i ła ma nie Bar ba ra Cha

Bardziej szczegółowo

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie.

spawany element Elektroda wykonana jest z rdzenia i otuliny. Z końcówki zdejmuje się około 15 mm otuliny i ten koniec umieszcza się w uchwycie. Spawanie łukowe Spawanie łukowe Jest to spo sób łą cze nia me ta li przez za sto so wa nie spa war ki elektrycznej wy twa rza się łuk (wyła do wa nie elek trycz ne) w szczeli nie mię dzy spa wa nym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Pojemniki wielkogabarytowe

Pojemniki wielkogabarytowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki wielkogabarytowe 186 GLT Pojemniki wielkogabarytowe 187 Warianty KOLOX KOLOX system składania Po odryglowaniu mechanizmu zamykania... KOLOX skła da ny po

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

instalacja jest bardzo prosta i zajmuje mało czasu

instalacja jest bardzo prosta i zajmuje mało czasu Inteligentne ogrzewanie Dobra wiadomość: zarobisz więcej instalując sterowanie bezprzewodowe zła wiadomość: instalacja jest bardzo prosta i zajmuje mało czasu www.devilink.pl Grupa Danfoss devireg 550

Bardziej szczegółowo

JET - nowość! KCN JET KCN 600 do 1450W KZM KZM60 i KZM80 350 do 4000W KMV 5700 oraz 7500W KMV03 KSA 330W KSA KUN KUN 12 do 80 W/K.

JET - nowość! KCN JET KCN 600 do 1450W KZM KZM60 i KZM80 350 do 4000W  KMV 5700 oraz 7500W KMV03 KSA 330W KSA  KUN KUN 12 do 80 W/K. JET - nowość! JET to nowa seria klimatyzatorów do szaf sterowniczych, przeznaczonych do zabudowy na drzwiach lub ścianie po stronie zewnętrznej. Mogą być również wykonane w wersji do montażu wewnątrz szafy

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Łatwa oszczędność powierzchni

Łatwa oszczędność powierzchni Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Łatwa oszczędność powierzchni 124 Pojemniki składane Pojemniki składane 125 System składania I Za opa tru jąc oddziały firmy czę sto trze ba za bie rać z po wro - tem

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby

Cynkowany cylinder w standardzie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby PRZEMYSŁOWE SUSZARKI BĘBNOWE Cynkowany cylinder w zie - doskonała jakość - owalne otwory zapobiegające uszkodzeniom przez śruby Duże drzwi i otwór - łatwe ładowanie i rozładowanie - bardzo wytrzymałe zawiasy

Bardziej szczegółowo

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 7 (87) 29 lipca 2010 r.

DODATEK INFORMACYJNO-PROMOCYJNY NR 7 (87) 29 lipca 2010 r. Forum Biznesu Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice NR 7 (87) 29 lipca 2010 r. Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 2. AKTUALNE INFORMACJE. 1.1. Spis treści. 1.2. Wykaz autorów 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Objaśnienie piktogramów

1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 2. AKTUALNE INFORMACJE. 1.1. Spis treści. 1.2. Wykaz autorów 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Objaśnienie piktogramów PRZEWODNIK Część 1, rozdział 1, str. 1 1.1. SPIS TREŚCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Wykaz autorów 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Objaśnienie piktogramów 2. AKTUALNE INFORMACJE 2.1. Komentarz do ustawy o odpadach

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką

Nawietrzak okrągły szpaletowy z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak szpaletowy z grzałką to urządzenie, którego zadaniem jest skuteczne doprowadzenie powietrza do wnętrza budynku, wstępnie

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl

Lampy operacyjne FAM-LUX LO-23. Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. www.famed.com.pl Lampy operacyjne FAM-LUX www.famed.com.pl Produkt został wykonany z materiałów, o właściwościach antybakteryjnych. Lampa operacyjna FAM-LUX Standardowe konfiguracje lampy FAM-LUX 1. wersja sufitowa Lampa

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2016 Zgłoszenia nadesłane do 30 czerwca 2016 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Serwisów Kluczowych lipiec - sierpień - wrzesień 2012 r. nr 35 Poznań Od Re dak to ra W bieżącym 35. nu me rze naszego kwartalnika już okład - ka za

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo