Odczynniki wysokiej jakości w rozsądnej cenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odczynniki wysokiej jakości w rozsądnej cenie"

Transkrypt

1

2

3 Odczynniki wysokiej jakości w rozsądnej cenie

4

5 ProductLineOverview ProductLineOverview

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ISO 9001 CERTIFIED ISO ACCREDITED WE HAVE THE SOLUTIONS. Tailor made reagents Catalog

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46 9 x szybsze od tradycyjnych kolumienek SPE

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 innovations for chemistry

74

75 Powerful Stirring

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 innovations for chemistry

100

101

102

103

104

105

106

107 Pie ce grze ją ce i su szą ce VTU... Wy po sa że nie pod sta wo we Tem pe ra tu ry no mi nal ne: 250/300/350/400 C Obu do wa ze wnętrz na wy ko na na z ar ku szy gal wa ni zo wa nej sta li po kry tej far bą RAL 9002 (sza ro -bia ła) Wnę trze wy ko na ne z od por nych na ko ro zję ar ku szy sta li alu mi ni zo wa nej Ni ska tem pe ra tu ra ze wnętrz na oraz mi ni mal ne stra ty ener gii dzię ki za sto so wa niu wy so kiej ja ko ści, od po wied nio zwy mia ro wej izo la cji ter micz nej Pro wad ni ce pó łek w ko mo rze ro bo czej umo żli wia ją re gu la cję wy so ko ści pó łek. Ła twa do wy mia ny ter mo od por na uszczel ka drzwi Drzwi w mo de lach ty pu 'walk -in' mo gą być otwo rzo ne od środ ka (mo de le od roz mia ru 75/100 wzwyż) Ru ro we ele men ty grzej ne wy ko na ne ze sta li nie rdzew nej Zabezpieczenie nadtem pe ra tu ro we (chro ni urzą dze nie) Kon tro la tem pe ra tu ry opar ta na mi kro pro ce so rze za pew nia fluk tu acje na mi ni mal nym po zio mie Dzię ki bu do wie mo du ło wej mo żna roz bu do wać pa nel kon tro l ny o do dat ko wy wy świe tlacz i ele men ty kon tro l ne. Po wie trze w ko mo rze ro bo czej jest mie sza ne ze świe żym, wstęp nie na grza nym po wie trzem za po mo cą wen ty la to ra od po wie dzial ne go za mie sza nie i we wnętrz ną cyr ku la cję po wie trza w ko mo rze. Wy mia na po wie trza po przez koł nie rze wlo to we i wy lo to we. Po wy ższe pie ce su szą ce i grze ją ce se rii VTU są od po wied nie do wszyst kich apli ka cji gdzie nie są uwal nia ne roz pusz czal ni ki pal ne i pal ne pa ry in nych sub stan cji... ko mo ro we pie ce su szą ce VTL Su sze nie roz pusz czal ni ków pal nych Pro ce sy któ re uwzględ nia ją su sze nie np. po włok, izo la cji, form, ży wic etc. mo gą pro wa dzić do wy sy ce nia po wie trza uwal nia ny mi sub stan cja mi, np. roz pusz czal ni ka mi, two rząc at mos fe rę po ten cjal nie wy bu cho wą. Je śli jed no cze śnie wy - stą pi źró dło za pło nu, mo że dojść do eks plo zji. Pra cuj bez piecz nie przez ca ły czas Se ria VTL umo żli wia bez piecz ną kon tro lę pro ce su su sze - nia i grza nia po przez ogra ni cze nie ilo ści par roz pusz czal - ni ka we wnątrz ko mo ry ro bo czej Ko mo ro we pie ce su szą ce se rii VTL speł nia ją wy ma ga nia bez pie czeń stwa okre ślo ne w nor mie EN 1539: Wen ty la tor cyr ku la cyj ny od po wie dzial ny za mie sza nie po - wie trza w ko mo rze ma zwięk szo ną wy daj ność w sto sun ku do tych w se rii VTU. Po zwa la to na na tych mia sto we mie - sza nie go rą ce go po wie trza we wnątrz ko mo ry z no wym po - wie trzem do star cza nym za po mo cą wen ty la to ra wlo to we - go. Mo de le VTL wy po sa żo ne do dat ko wo są w wen ty la tor wy lo to wy umo żli wia ją cy ak tyw ne usu wa nie mie sza ni ny go - rą cych ga zów na ze wnątrz pie ca, co zwięk sza bez pie czeń - stwo i za po bie ga two rze niu się at mos fe ry wy bu cho wej. Aby zwięk szyć wy daj ność su sze nia, ob ję tość po wie trza wy lo to we go mo żna zmniej szyć do 25% po przez wy łą cze - nie wen ty la to ra wy lo to we go po za koń cze niu pro ce su głów - ne go od pa ro wa nia. Urzą dze nie cią gle mo ni to ru je ob ję tość cyr ku lo wa ną i wy lo - to wą po wie trza. Mo ni tor prze pły wu wy łą czy ele men ty grzew cze na tych miast i per ma nent nie w sy tu acji awa rii (przy ob ję to ściach mniej szych niż te wy ma ga ne w pro ce - sie). Wszyst kie po łą cze nia koń co we in dy wi du al nych kom po nen - tów urzą dze nia są szczel nie spa wa ne w we wnętrz nej obu - do wie w ce lu unie mo żli wie nia pe ne tra cji roz pusz czal ni ka do wnę trza izo la cji ter micz nej. Do pusz czal na ilość pal nej sub stan cji zna czą co za le ży od ro dza ju apli ka cji pie ca su szą ce go.

108 Rozmiar modelu VTU I VTL VTU I VTL VTU I VTL VTU I VTL VTU I VTL VTU I VTL VTU I VTL 60/60 60/90 75/ / / / /200 Wymiar komory roboczej Szerokość mm Głębokość mm Wysokość mm Maksymalne wymiary zewnętrzne Szerokość mm Głębokość mm I I I I I 3029 Wysokość mm 1030 I I Objętość Objętośc komory roboczej m Objętośc komory oparów m Półki (ilośc maksymalna) Wagi Ciężar pustego pieca kg 275 I I I I I I I 1750 Ciężar wsadu kg na życzenie na życzenie Ciężar wsadu (wersja wzmocniona) kg na życzenie na życzenie Obciążenie podłogi kg Obciążenie wzmocnionej podłogi kg Obciążenie maksymalne wózka kg na życzenie na życzenie Półki, ładunek skoncetrowany kg Półki, ładunek strefowy kg Ruszt, ładunek skoncetrowany kg Ruszt, ładunek strefowy kg Moc elektryczna Moc grzewcza standard kw I Moc przyłączeniowa standard kw I Moc grzewcza, zmniejszona kw na życzenie na życzenie Moc grzewcza, zwiększona kw na życzenie na życzenie Napięcie znamionowe V Zużycie prądu VTU przy 250 C kwh/h Zużycie prądu VTL przy 250 C kwh/h Stopień ochronny IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 Temperatury Temperatura nominalna 250 C I I I I I I I Temperatura nominalna 300 C I I I I I I I Temperatura nominalna 350 C I I I I I I I Temperatura nominalna 400 C -- I I -- I -- I -- I -- I -- I -- Rozkład temperatur w przestrzeni Przy 250 C (powietrze cyrkulowane) K ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±4.0 ±6.0 Przy 300 C (powietrze cyrkulowane) K ±2.5 ±2.5 ±3.5 ±2.5 ±2.0 ±5.0 ±7.0 Przy 350 C (powietrze cyrkulowane) K ±3.0 ±3.0 ±4.0 ±3.0 ±3.0 ±6.0 ±8.0 Przy 250 C (powietrze świeże) 2 K ±3.5 ±4.0 ±2.0 ±2.0 ±2.0 ±5.5 ±7.0 Przy 300 C (powietrze świeże) 2 K ±4.5 ±4.5 ±3.0 ±2.5 ±2.5 ±6.5 ±8.0 Czas Czas ogrzewania do 250 C min. 20 I I Czas ogrzewania do 300 C min. 30 I I Czas chłodzenia do 60 C 2 od 250 C min Czas chłodzenia do 60 C 2 od 300 C min Czas powrotu do 250 C po 30 sek. min. 2.5/ / / / / / /4.0 Czas powrotu do 250 C po 60 sec. min. 3.0/ / / / / / /5.5 Maksymalna ilość rozpuszczalnika Przy 200 C g Przy 250 C g Przy 300 C g Przepływ powietrza (poziomy) Prędkość powietrza m/s Cyrkulacja powietrza m 3 /h Wyrzut powietrza VTU/VTL m 3 /h 30 I I I I I I I 480 Liczba wymian powietrza VTU/VTL min I I I I I I I 1.0 Poziom hałasu db (A) < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70 Wyposażenie opcjonalne Wyposażenie podstawowe

109 Rozmiar modelu 60/ 60/ 75/ 100/ 125/ 150/ 200/ Basic design Temperatura nominalna 250 C Temperatura nominalna 300 C Temperatura nominalna 350 C Temperatura nominalna 450 C (tylko VTU) Wersja przelotowa Wersja na bęben obrotowy Wózek załadowczy/ Wózek transportowy W ce lu przy go to wa nia i wsta wia nia ca łych ła dun ków do ko mo ry ro bo czej idotrans por tu we wnątrz fir my. Obudowa zewnętrzna Lakier zgodny z RAL 9002 Lakier specjalny Wnętrze Aluminiowana blachy stalowej Stal nierdzewna Wersja wzmocniona Uszczelniona konstrukcja (standardowo w VTL) Wykonanie elektryczne 400 V 3Ph, PE AC, 50/60 Hz 230 V 3Ph, PE AC, 50/60 Hz Wyposażenie dodatkowe Wykonanie elektryczne Zredukowana moc grzewcza Zwiększona moc grzewcza Szafa sterownicza zamontowana po lewej stronie Szafa sterownicza zamontowana na ścianie Regulatory temperatury Jumo dtron 304 Jumo dtron 304 przekaźnik czasowy ze wst. kontaktem Jumo Dicon 501 SIMPAC SIMPATI Inne sterowniki temperatury dostępne na życzenie Zabezpieczenie temperaturowe Ogranicznik temperatury (TB) Ogranicznik temperatury (TWB) TWB z sygnałem alarmowym (standard w VTL) 1 TWB z podłączeniem do centralki alarmowej 1 Programator 24 godzinny programator dzienny 168 godzinny programator tygodniowy 168 godzinny cyfrowy programator tygodniowy (tylko VTU) 1 Dostępny tylko jeden wybór Wyposażenie opcjonalne Wyposażenie podstawowe Wózek załadowczy z półkami Półki, ruszty, tace załadowcze Do rozmieszczenia różnych elementów. Wybór zależy od wymiarów i wagi pieca. Wózek z obracającym bębnem Pie ce grze ją ce i su szą ce z ob ro to wym bęb nem do ob rób ki pro duk tów o ma łych roz mia rach wdu żej ilo ści wsa du

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123 Prysznice powietrzne FASTER Specyfikacja techniczna: Konstrukcja: W całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L z wykończeniem klasy farmaceutycznej typu Scotch Brite. Drzwi wykonane są z bezpiecznego hartowanego szkła o grubości 8 mm, zamykane na elektromagnes, nieposiadające ramy Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej Wentylacja jest zapewniona poprzez podwójny odśrodkowy wentylator o nominalnym przepływie powietrza na poziomie m 3 /h przy ciśnieniu roboczym Pa. Filtracja: Filtr 1 Filtr HEPA klasy H14 zgodnie z normą CEN EN 1822 Filtr 2 Filtr klasy G3 do zgrubnej filtracji wstępnej Dostęp do filtrów w celu ich wymiany zapewniony jest poprzez panel inspekcyjny umiejscowiony na górze urządzenia. Panel pre-filtra jest wyposażony w system szybkozłączek (demontaż panelu bez użycia narzędzi). Kontrola ciśnienia jest zapewniona poprzez pracę analogowego manometru Dwyer a monitorującego ciśnienie na fasadzie filtra. Dysza powietrzna: Powietrze jest wdmuchiwane do komory prysznica za pomocą regulowanych dysz powietrznych wykonanych z aluminium z wewnętrznym dławikiem to regulacji wylotu powietrza. Prędkość można manualnie regulować w zakresie m/s. Połowa prędkości: Redukcja prędkości przepływu powietrza rozpoczyna się automatycznie na koniec każdego cyklu. Dostęne opcje Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI 316L Wersja ATEX Automatyczna kontrola wejścia (karty, kody etc.) Drzwi przesuwne Jonizator powietrza Porty intercom Alarmy optyczne Prysznice powietrzne FASTER są urządzeniami używanymi w pomieszczeniach typu clean-room w mikroelektronice, w przemyśle półprzewodnikowym, malerniach natryskowych, w przemyśle farmaceutycznym I spożywczym do usuwania kurzu i innych zaznieczyszczeń z zewnętrznych powierzchni ubioru operatora wchodzącego do strefy czystej, wolnej od zanieczyszczeń powietrza. Efekt usuwania pyłów jest osiągnięty dzięki specjalnym aluminiowym, nastawnym dyszom dmuchającym przefiltrowane, czyste powietrze z bardzo wysokimi prędkościami (powyżej 25 m/s) bezpośrednio na odzież osoby znajdującej się wewnątrz urządzenia. Nawiew powietrza powoduje odrywanie się pyłów i zanieczyszczeń od powierzchni odzieży na skutek nawiewu z kilku stron jednocześnie. Powietrze jest następnie zasysane do dołu i filtrowane przez filtr wstępny G3 a następnie przez wysoce wydajny filtr HEPA. W rezultacie powietrze wewnątrz prysznica posiada klasę czystości ISO 5 zgodnie z wymaganiami normy ISO

124 Okna podawcze Klasa 3 EN ISO SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Struktura zewnętrzna w pełni wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L 4B (wykończenie Scotch Brite) z zaginanych na prasie arkuszy stalowych, tak aby promień kąta zagięcia wynosił 3 mm w celu zapewnienia łatwiejszego czyszczenia. Powierzchnie wewnętrzne: powierzchnie boczne wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304L oraz posiadają zaokrąglone rogi jednoczęściowy blat perforowany z otworami o średnicy 5 mm w celu zachowania idealnego przepływu laminarnego wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304L. Pod blatem umieszczony zostaw zlew także wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304L stabilizator oraz kratka chroniąca główny filtr H14 HEPA/ULPA wykonane są z anodyzowanego aluminium. Drzwi wykonane są z bezpiecznego szkła o grubości 10 mm wraz z zawiasami ze stali nierdzewnej AISI 304L oraz wyposażone są w zamek elektromagnetyczny Filtracja: filtry klasy H14 HEPA/ULPA. Typowa wydajność na poziomie % MPPS dla cząsteczek do rozmiaru 0,12 μm zgodnie z CEN EN Funkcjonalne, podświetlane przełączniki umieszczone na czołowej części okna zarówno po stronie czystej i po stronie brudnej. Okna podawcze Faster to urządzenia działające z zastosowaniem laminarnego przepływu powietrza, w celu zapewnienia czystego środowiska o klasie ISO 3 zgodnie z normą ISO podczas transferu prób pomiędzy strefami o różnej klasie czystości powietrza. Zgodnie ze standardami i wymaganiami dotyczącymi pomieszczeń typu Clean Room, okna podawcze mogą występować jako pasywne DOSTĘPNE ROZMIARY (wymiary użytkowe szer. x gł. x wys.) 500 x 500 x 500 mm 800 x 500 x 700 mm 800 x 800 x 800 mm Inne wymiary oraz specjalne adaptacje komory wewnętrznej dostępne na życzenie MODYFIKACJE Pasywne okno podawcze bez wentylacji wyposażone w lampy UV do dezynfekcji Drzwi kwadratowe lub wersja z potrójnymi drzwiami Oprogramowanie i złącza do integracji z generatorami nadtlenku wodoru ZASADA DZIAŁANIA Okno podawcze może pracować zarówno z nadciśnieniem jak i podciśnieniem bez wpływu na bezpieczeństwo i wymagania dotyczące czystości powietrza. Rodzaj ciśnienia wewnątrz i tryb pracy jest zwykle dostosowywany do rodzaju pomieszczenia a także specyficznych wymagań i standardów. Okna podawcze Faster standardowo pracują w podciśnieniu względem otoczenia generując tzw. well of pressure. Positive step of pressure: ciśnienie wewnętrzne jest wyższe względem strony brudnej i niższe względem strony czystej Overpressure: ciśnienie wewnętrzne jest wyższe względem strony czystej i brudnej Well of pressure: ciśnienie wewnętrzne jest niższe względem strony czystej i brudnej. okno podawcze bez filtracji w formie okien w ścianach pomiędzy pomieszczeniami z szybą będącą jedynym zabezpieczeniem, a także jako wolnostojące wykonane ze stali nierdzewnej konstrukcje oddzielające dwie strefy zarówno fizycznie jak i dynamicznie poprzez występowanie wewnątrz nadciśnienia lub podciśnienia wraz z zachowaniem przepływu laminarnego

125 Przemysłowe moduły laminarne Faster VFU SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304L 4B (Scotch Brite) Siatka ochronna filtra z anodyzowanego aluminium. Prefiltracja na filtrach G3 w obudowie ze stali nierdzewnej AISI 304L o typowej arestancji 80 X > 90 zgodnie z EN 779. Filtracja powietrza przez filtr główny H14 HEPA o typowej efektywności % MPPS zgodnie z CEN EN Wymiana filtrów od góry (seria BR) lub z bocznej strony (seria SR). Ulepszona konstrukcja plenum dla lepszego przepływu powietrza i dyfuzji oraz dla zapewnienia niskiego poziomu hałasu. Podciśnienie wewnątrz urządzenia zgodne z wymaganiami GMP w celu zapobieżenia ucieczki zanieczyszczoneg o powietrza oraz redukcji strat przejściowych ciśnienia. Otwór do przeprowadzenia testów integralności filtrów DEHS. Wentylacja zapewniona poprzez zastosowanie odśrodkowego wentylatora AC. Zasilanie jednofazowe 230 V/50 Hz. Urządzenia Faster VFU zapewniają powietrze o klasie czystości ISO 3 zgodnie z ISO Mogą być one połączone w celu stworzenia małych lub dużych stref typu Clean Room. Moduły mogą opierać się na nogach ze stali nierdzewnej, lub mogą być zawieszane pod sufitem za pomocą odpowiednich mocowań. Kurtyny wykonane z pasków z PVC lub z poliwęglanu z systemem szybkiego demontażu zamykają i odgradzają strefę czystą od środowiska zewnętrznego. Moduły mogą być wykonane w rozmiarach na zamówienie, oraz mogą być zmontowane STANDARDOWE ROZMIARY MODUŁÓW (szerokość x głębokość x wysokość) Fu 22 Br/Sr 680 x 680 x 600 mm Fu 24 Br/Sr 1360 x 680 x 600 mm Fu 33 Br/Sr 1000 x 1000 x 600 mm Fu 34 Br/Sr 1360 x 1000 x 600 mm Wymiary niestandardowe są zawsze dostępne na życzenie GŁÓWNE AKCESORIA Automatyczna regulacja prędkości przepływu powietrza z wyświetlaczem cyfrowym. Skrzynka zdalnego sterowania wykonana z ABS lub ze stali nierdzewnej. Siatka ochronna filtra HEPA H14 ze stali nierdzewnej. Podświetlane zintegrowane przyciski funkcyjne w nogach ze stali nierdzewnej. Nogi ze stali nierdzewnej z kółkami. Panele ze stali nierdzewnej zaślepione lub wyposażone w manometr. bezpośrednio nad strefami pracy maszyn w produkcji farmaceutycznej, w celu zapewnienia sterylności produktu, np. podczas napełniania blistrów i innego rodzaju naczyń. Specjalne moduły FASTER LAF, mogą być w wieloraki sposób używane w przemyśle spożywczym w celu stworzenia silnego nadciśnienia wewnątrz napełniarek spożywczych do zapobiegania przenikania zanieczyszczeń zewnętrznych do wnętrza napełnianych pojemników.

126

127 System mebli laboratoryjnych WITKO zaprojektuje i wyposaży Twoje laboratorium

128 Katalog Techniczny WITKO jest krajowym liderem w zakresie projektowania

129 Katalog Techniczny SCALA System SCALA SCALA

130 3 1 Abzüge und Dygestoria Absaugungen Dygestoria i systemy wyciągowe i systemy wyciągowe SCALA

131 1Dygestoria i systemy wyciągowe - - System SCALA

132 3 1 Dygestoria i systemy Dygestoria wyciągowe i systemy wyciągowe

133 1Dygestoria i systemy wyciągowe - -

134 2 Moduły serwisowe SCALA jest zdefiniowany SCALA SCALA- -

135 Moduły serwisowe 2Moduły serwisowe

136 3 2 Moduły serwisowe o dla wygodnej

137 2Moduły serwisowe - - -

138 3 2 Moduły serwisowe - w -

139 2Moduły serwisowe

140 3 2 Moduły serwisowe - -

141 2Moduły serwisowe

142 3 Stoły i zlewy laboratoryjne - SCALA -

143 3Stoły i zlewy laboratoryjne

144 3 3 Stoły i zlewy laboratoryjne

145 3Stoły i zlewy laboratoryjne - Rack

146 3 3 Stoły i zlewy laboratoryjne SCALA-

147 3Stoły i zlewy laboratoryjne -

148 3 4 Szafki i szafy laboratoryjne SCALA

149 2Szafki i szafy laboratoryjne

150 75 Kontrola i regulacja

151 5Kontrola i regulacja

152 6 Projektowanie laboratoriow %* '%-' " () $ * / #"* #$" ' "(! "$ &"$)!) * 0 ( " &! ' "2( *! ' ( $!3) #$" &"( "% /!0 2 )! ()3%* " # &! %& 2 ) ( %&! * #!"(. % ""$ )!"(. (%*)%& & #)!( %&) " #$*) "&"(! "! # #"#$* * () "!! #$" &' "%*&"$)%'!%& 0 +( (!&) "$ * %)%& +( ) %&"$ +( ($ * * ( / 3 " % $( %' ( $! )! " #" ( $! )! " "! # '! "!! "$ &"$ ' '(* 0! / #$* #-)( %&$'! #"( $*! $" " * "$ * " '! )! ( "2 #" %* * 1 ()!!%& ()#"% 3! "$ * +( ( "$ &"$ ' %& "#$ "()(! ( $*' ('() $"() * 0 ( *' * "$ &"$ ' %& % 0 $ * $! ()" $ 3! "*( "!! %#$ )*"(!! $"! %*) & "$ &"$ ' "!) & # #$ *!& "$ &"$ ' %& % 0 #$ ( "%&0#! * 0 " "$" 2( &-"! " 0 * 1%&(" ( %&! " $*. %(" "$ &"$ ' * (%*)%& %&$"! %& &! & # #$ )*)! " #!"(! "$ &"$ ' 0 *!%&, " *)( 2 (%*)%& #$ 0 / () "!!! * % *! ()3%*/ %& $!!"2 / " -!"2 / $ "$ *! $

153 6

154 -

155

156 -

157

158 -

159 - - - Dotykowy panel kontrolny

160 - -

161 -

162 - - -

163 - -

164 SCALA Wymiary

165

166 Demontowalne panele serwisowe zintegrowane z panelami Wymiary

167 #,*/5636.0( <,5:=3(* (35= 78>,7A=< 76<0,:8>( & 4B /' "8E+26GC *>6A6<( 76<0,:8>( & 4 9' $=G<0,:3(*> -;52*10 % 65:863,8 > 78>,7;9:50*D 76<0,:8>( :8=) 9:(A678>,7A=<6<= 65:863,8 78>,7A=<; 76<0,:8>( 65:863,8 > 78>,7;9:50*D 76<0,:8>( :8=) >40,55678>,7A=<6<= 65:863,8 78>,7A=<; 76<0,:8>( ;52*1( +,:,2*10 76>=*10 625( 70656<,.6 #=326 +3( 265:863,8( 78>,7A=<; 76<0,:8>( $ =9626GC 78>=AD*>( +6 <,5:=3(*10 & 44' <,891( > % 2(5(A 44 +=.,9:680( */ 7640,9>*>,F +=.,9:680( +6 78(*= 90,+>D*,1 :=326 9>,8626GC 44 $=9626GC 78>=AD*>( +6 <,5:=3(*10 & 44' <,891( > % 2(5(A 44 +=.,9:680( */ 7640,9>*>,F +=.,9:680( +6 78(*= 90,+>D*,1 :=326 9>,8626GC 44 $ =9626GC 78>=AD*>( +6 <,5:=3(*10 & 44' <,891( > 2(5(A 44 +=.,9:680( */ 7640,9>*>,F +=.,9:680( +6 78(*= 90,+>D*,1 :=326 9>,8626GC 44 $ =9626GC 78>=AD*>( +6 <,5:=3(*10 & 44' <,891( > 2(5(A 44 +=.,9:680( */ 7640,9>*>,F +=.,9:680( +6 78(*= 90,+>D*,1 :=326 9>,8626GC 44 $,5:=3(*1( 9>(-,2!7*1( < >(3,I56G* >,709?< 0 <=4(.(F $(8:6G*0 78>,7A=<; 6+569>D 90E ( 70656<,.6 6:<(8:,.6 +6 <=9626G* (+ )3(: :,9: >.6+5= > 5684D " 68(> 4(29=4(35,.6 9:EI,50(.(>; :,9:6<,.6 >.6+50, > <=:=*>5=40 /,40, $ *,3; >40504(30>6<(50( /(A(9; < 3()68(:680;4 68(> 9:8(: *0G50,50( +3( 78>,7A=<?< 76<=I,1 4.6+> >(3,*( 90E 9:696<(50, 2(5(A?< <=36:6<=*/ 6 G8,+50*= 44 "8E+26GC *>6A6<( 76<0,:8>( 40,8>65( 78>= 6250, 70656<=4 6:<(8:=4 +6 <=9626G* (+ )3(: +3( <(8:6G*0 9:EI,50(.(>; :,9:6<, < )(+(50; <,<5E:8>5,1 7A(9>*>=>5= 0 9:EI,50( ( :,9:; 9:6750( /,84,:=*>56G*0 3( ;2A(+; +=.,9:680;4 > 78>,7;9:50*D 50, 76<050,5 >69:(C 78>,286*>65= 97(+,2 *0G50,50( 76<=I,1 "( 0504(35, 78>,7A=<= 76<0,:8>( >69:(A= 628,G365, < :8(2*0, :,9:?< >.6+5=*/ > 5684D " *>EGC 6 >(7861,2:6<(50( <0,326G*0 *,5:8(30 <,5:=3(*=15,1 5(3,I= ;<>.3E+50C 97(+20 *0G50,50( 5( 3050(*/ <,5:=3(*=15=*/,G30 <=268>=9:=<(5= 1,9: 9=9:,4 4650:6805.; 78(*= +69:(8*>(5= 78>,> 055, -084= :6 78>,7A=<= 76<0,:8>( 46.D )=C 055, $=4(.(5, 9D 05+=<0+;(35, ;>.6+50,50( < :=4 >(28,90, 3(: (40652( 50, +6:=*>= +=.,9:680?< 6 9>,8626G* =3,5 I=<0*(,7629=+6<( 9:(3 50,8+>,<5( $ =2A(+>05( G*0(5 0 9;-0:?< H =<0*( 7630-,5636<( 9:(3 50,8+>,<5( 50, +6:=*>= +=.,9:680?< +6 78(*= 90,+>D*,1 4<FEA

168 3 Projektowanie laboratoriow siarkowy Zalety - Lekki Wady Zastosowanie Kolor was azotowy siarkowy was azotowy siarkowy Zalety e dopasowanie e dopasowanie Wady Zastosowanie j Kolor

169 3Projektowanie laboratoriow Kadmwas mlekowy was siarkowy Zalety e dopasowanie Wady Zastosowanie Kolor Zalety Wady Od Zastosowanie Kolor

170

171 Usługi Serwisowe WITKO

172

173 Usługi Serwisowe WITKO

174 Po li ty ka Ja ko ści Od 25 lat WIT KO do star cza wy po sa że nie dla la bo ra to riów, pro jek tu je sys te my me bli la bo ra to ryj nych oraz za pew nia fa cho we do radz two i ser wis. WIT KO to no wo cze śnie zor ga ni zo wa na fir ma, któ ra do współ pra cy wy bie ra świa to wych li de rów ryn ku pro duk cji od - czyn ni ków, sprzę tu oraz me bli la bo ra to ryj nych sto su ją cych za sa dy GMP, GLP i po sia da ją cych cer ty fi ko wa ne sys te - my za rzą dza nia ja ko ścią, ta kich jak: Lab Lo gi stics Gro up GmbH, Avan tor Per for man ce Ma te rials B. V. (J. T. Ba ker), Wald ner, An dre as Het tich GmbH & Co. KG, BAN DE LIN elec tro nic GmbH & Co. KG, CHEM -LAB, Dr Eh ren stor fer, DU RAN Pro duk tions GmbH & Co. KG, Fa ster S. r. l., Gra ce, GVS, He idolph In stru ments, Ha rvard Ap pa ra tus, Hir sch mann La bor geräte GmbH, IKA -We rke GmbH & Co. KG, Ju la bo La bor tech nik GmbH, KNF Neu ber ger GmbH, Mie le PRO FES SIO NAL, Ra dleys Di sco ve ry Tech no lo gies, Re age con Dia gno stics Ltd., Ohaus GmbH, So co rex Is ba SA, Vo etsch In du strie tech nic GmbH, z któ ry mi po sia da wie lo let nie umo wy współ pra cy. Dzię ki przy ję ciu pro ce so we go mo de lu za rzą dza nia zgod ne go z wy ma ga nia mi nor my PN -EN ISO 9001: 2009 usta - no wi li śmy ra my do prze glą dów ce lów do ty czą cych ja ko ści i cią głe go do sko na le nia sys te mu za rzą dza nia ja ko ścią. Mi sją na szej fir my jest przy czy nie nie się do roz wo ju pol skich pla có wek ba daw czych oraz po moc w do sto so wa niu ich do mię dzy na ro do wych norm. WIT KO re ali zu je swo ją mi sję do star cza jąc do kra jo wych la bo ra to riów naj now szą apa ra tu rę, sprzęt, tech no lo gie i roz wią za nia. Stra te gicz nym ce lem WIT KO jest do star cza nie wy ro bów speł nia ją cych wy ma ga nia i ocze ki wa nia na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych klien tów. Na sze za da nia wy ko nu je my ter mi no wo, rze tel nie oraz zgod nie z prze pi sa mi pra wa. Wy peł nie nie na szej mi sji oraz ce lu jest wspie ra ne po przez: bu do wa nie do brych re la cji z klien ta mi i sys te ma tycz ne ba da nie po zio mu ich za do wo le nia, umac nia nie po zy cji ryn ko wej WIT KO po przez re duk cję kosz tów, zwięk sze nie do cho dów i wy daj no ści pra cy oraz znacz ne na kła dy na in fra struk tu rę fir my, wy szu ki wa nie no wych klien tów i okre śla nie jak naj lep szych spo so bów speł nie nia ich po trzeb, bu do wa nie jak naj lep szych re la cji mię dzy pra cow ni ka mi, sta łe pod no sze nie kom pe ten cji pra cow ni ków w za kre sie wy kształ ce nia, szko le nia, umie jęt no ści i do świad cze nia oraz za pew nie nie im od po wied niej in fra struk tu ry i śro do wi ska pra cy, cią gły nad zór nad pro ce sa mi prze bie ga ją cy mi w fir mie, re gu lar ną oce nę sku tecz no ści i efek tyw no ści przy ję tej po li ty ki oraz za ło żo nych ce lów. Wdro żo ny i utrzy my wa ny Sys tem Za rzą dza nia Ja ko ścią zgod ny z nor mą PN -EN ISO 9001: 2009 za pew nia cią głe do sko na le nie świad czo nych przez na szą or ga ni za cję usług, któ re le żą u pod staw bu do wy trwa łych re la cji z na szy mi klien ta mi. W przy pad ku uczest ni cze nia w pro ce sie Rzą do we go Za pew nie nia Ja ko ści (GQA) de kla ru je my peł ną współ pra cę z Przed sta wi cie lem Za pew nie nia Ja ko ści (GQAR).

175

176

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Alfa Romeo MiTo nadchodzi. Comau NOWY ROBOT Przedziwne PIĘĆSETKI WALNE ZGROMADZENIE: CELE 2008 POTWIERDZONE

Alfa Romeo MiTo nadchodzi. Comau NOWY ROBOT Przedziwne PIĘĆSETKI WALNE ZGROMADZENIE: CELE 2008 POTWIERDZONE CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 12 NUMER 73 MAJ 2008 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Comau NOWY ROBOT Przedziwne PIĘĆSETKI Alfa Romeo MiTo nadchodzi WALNE ZGROMADZENIE: CELE 2008 POTWIERDZONE

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010 1923 2010 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI

nr 52 czerwiec 2015 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI nr 52 czerwiec 2015 ISSN 1641-3458 TOMASZ DEGÓRSKI PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TOMASZ DEGÓRSKI Gdyńskie żagle 5 2 A K A D E M I C K I K U R I E R M O R S K I SPIS TREŚCI Kronika

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

4/2012 2013. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 4/2012 2013 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji H a sło XVII Tar gów Edu ka cyj nych Ta lent Edu ka cja Suk ces łą - czy się ści śle z ideą

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo