Zadanie Szacunkowy łączny koszt inwestycji w poziomie cen I kw roku tys. zł (brutto) [12 410,2 tys.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 54402. 3. Szacunkowy łączny koszt inwestycji w poziomie cen I kw. 2014 roku. 52 432 tys. zł (brutto) [12 410,2 tys."

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM. (stanowisko, stopień, imię, nazwisko, pieczęć podpis data) : BUDOWA DWUSTANOWISKOWEGO HANGARU POSTOJOWEGO I JEDNOSTANOWISKOWEGO HANGARU POSTOJOWO-OBSŁUGOWEGO ORAZ PŁASZCZYZNY PRZEDHANGAROWEJ NA LOTNISKU W SIEMIROWICACH Wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U Nr 338 poz. 1579), oraz z wzorem zawartym w Decyzji nr 7/MON z 14 stycznia 2008 roku. 1. Lokalizacja i nazwa użytkownika: Jednostka Wojskowa 4653 Kompleks Wojskowy 6068 Siemirowice. 2. Podstawa opracowania: 2.1 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę dwustanowiskowego hangaru postojowego. 2.2 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę płaszczyzny przedhangarowej. 2.3 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę jednostanowiskowego hangaru postojowo - obsługowego. 2.4 Centralny Plan Inwestycji Budowlanych na 2014 rok. 3. Szacunkowy łączny koszt inwestycji w poziomie cen I kw roku tys. zł (brutto) [12 410,2 tys. Euro (brutto)] Przedkładam do zatwierdzenia:. (stanowisko, stopień, imię, nazwisko, pieczęć podpis data) 1

2 SPIS TREŚCI: Lp. TYTUŁ 1. Strona tytułowa 1 2. Spis treści 2 3. CZĘŚĆ I 5 4. I/1 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę dwustanowiskowego hangaru postojowego. Zał. Nr 1 I/2 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę płaszczyzny przedhangarowej. Zał. Nr 2 I/3 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę jednostanowiskowego hangaru postojowo - obsługowego. Zał. Nr 3 I/4 Informacje podstawowe -Inwestor -Zarządca -Użytkownik -Jednostka Nadrzędna Użytkownika -Beneficjent I/5 Kody CPV 5. CZĘŚĆ II 6 str. nr Uwarunkowania wynikające ze stanu technicznego nieruchomości w tym uzasadniające celowość zamierzenia Opis stanu istniejącego Zużycie techniczne obiektu Stan techniczny obiektu Uzasadnienie celowości zamierzenia Wykaz przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych dotyczących obiektu, oraz nakładów poniesionych na zamierzenia techniczne (eksploatacyjne) powiązane z obiektem i zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat Stan wymagany Stan wymagany jednostanowiskowy hangar postojowo - obsługowy Stan wymagany dwustanowiskowy hangar postojowy Istotne wymogi technologiczne dla hangaru postojowo-obsługowego oraz postojowego Stan wymagany płaszczyzna przedhangarowa Minimalne parametry konstrukcji płaszczyzny przedhangarowej Stan wymagany drogi dojazdowe i parkingi

3 Roboty budowlane do wykonania Jednostanowiskowy hangar postojowo obsługowy Dwustanowiskowy hangar postojowy Płaszczyzna przedhangarowa Usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanym zagospodarowaniem terenu Istotne wymagania realizacji inwestycji CZĘŚĆ III - Synteza danych zawartych w częściach I i II Wynik bilansu stan istniejący stan pożądany Przedsięwzięcia do wykonania Oszacowanie kosztów zadania Przyjęta kategoria zadania Uzasadnienie przyjętej kategorii zadania Propozycja lokalizacji dla obiektów nowo budowanych CZĘŚĆ IV - Program Inwestycji Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji Dane o planowanym okresie realizacji inwestycji Ocena efektywności inwestycji w tym efektywności ekonomicznej Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji Harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji 66 7.Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu 39 realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają 68 zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie Analiza celowości inwestycji i możliwości wykonania etapami Uzgodnienia CZĘŚĆ V OPRACOWANIA GRAFICZNE Plan zagospodarowania terenu 2. Rzut parteru 3. Rzut I pietra 4. Elewacje 5. Analiza widoczności. 6. Planowana rozbudowa kanalizacji telefonicznej i teletechnicznej

4 43 Załączniki: - - załącznik nr 1: Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę dwustanowiskowego hangaru postojowego. - załącznik nr 2: Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę płaszczyzny przedhangarowej. - załącznik nr 3: Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę jednostanowiskowego hangaru postojowo - obsługowego. - załącznik nr 4: Notatki służbowe. - Rejonowy Zarząd Infrastruktury nr WB-816/14 z dnia r. dot. realizacji zadań inwestycyjnych na terenie kompleksu 6068 Siemirowice Terenowy Oddział Lotniskowy nr 514/14z dnia r. dot. realizacji zadania pn. Budowa dwustanowiskowego hangaru postojowego i jednostanowiskowego hangaru postojowo-osługowego oraz płaszczyzny przedhangarowej Terenowy Oddział Lotniskowy nr 461/14z dnia r. dot. realizacji zadania pn. Budowa dwustanowiskowego hangaru postojowego i jednostanowiskowego hangaru postojowo-osługowego oraz płaszczyzny przedhangarowej. - Rejonowy Zarząd Infrastruktury nr WB-1751/14/FAX z dnia r. dot. warunków zasilania w energię elektryczną planowanych hangarów dwu jednostanowiskowych w kompleksie wojskowym Siemirowice zadanie. - Szkic sytuacyjny do warunków technicznych. - Warunki techniczne wydane przez Szefa WT Siemirowice 4

5 CZĘŚĆ I I/1. Zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę dwustanowiskowego hangaru postojowego - zał. Nr 1 I/2. Zatwierdzone minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę płaszczyzny przedhangarowej - zał. Nr 2 I/3. Zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę jednostanowiskowego hangaru postojowo - obsługowego. - zał. Nr 3 I/4. Informacje podstawowe: Inwestor: Zarządca: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy ul. Marii Konopnickiej Gdańsk Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Jana z Kolna 8b Gdynia Użytkownik: Jednostka Wojskowa 4653 Siemirowice. Jednostka Nadrzędna Użytkownika: Beneficjent: 44 Baza Lotnicza Siemirowice Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych ul.żwirki i Wigury 103, Warszawa I/5. Kody CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 5

6 CZĘŚĆ II 1. Uwarunkowania wynikające ze stanu technicznego nieruchomości w tym uzasadnieniające celowość zamierzenia: 1.1. Opis stanu istniejącego wszystkie zamierzenia objęte niniejszym Programem Inwestycji są obiektami nowoprojektowanymi. Na działkach nr: 210/11 oraz 210/13, na których planuje się zlokalizowanie kompleksu hangarów oraz płaszczyzny przedhangarowej, znajduje się obecnie droga do stacji transformatorowej i istniejącego hangaru warsztatowego, plac o nawierzchni asfaltowej i betonowej, tereny zielone /trawniki/ oraz pojedyncze miejsca postojowe z płyt betonowych. Realizacja planowanych inwestycji wymaga wykonania całkowitej rozbiórki istniejących nawierzchni, oraz przełożenia czynnego uzbrojenia podziemnego z likwidacją wyłączonej z eksploatacji sieci średniego napięcia. Bezpośrednio w sąsiedztwie kompleksu hangarów i płyty przedhangarowej przewiduje się budowę lotniskowej strażnicy WSP według oddzielnego programu inwestycji, przygotowanego przez RZI Gdynia. Na etapie realizacji projektu budowlanego należy skoordynować oba zadania łącząc wybrane elementy uzbrojenia terenu i infrastruktury drogowej dla obu zadań. Budowa płaszczyzny przedhangarowej wymaga przystosowania do istniejącego układu dróg lotniskowych oraz połączenia z drogą kołowania Alfa Zużycie techniczne obiektów objętych Programem Inwestycji Nie dotyczy budowy części hangarowej inwestycji, zużycie techniczne istniejących nawierzchni, przewidzianych do rozbiórki wynosi ok. 40%. Zadanie nie wymaga dokonania analizy opłacalności przebudowy Stan techniczny obiektu nie dotyczy Uzasadnienie celowości zamierzenia: Kompleks 6068 został zaliczony do kategorii I priorytetowy. Do głównych Zadań 44 Bazy Lotniczej w Siemirowicach należy: poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi, rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom, zabezpieczenie polskiej strefy SAR (ang. Search and Rescue - poszukiwania i ratownictwa) na Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej, monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej (PSE) na Bałtyku, transport ludzi i sprzętu. Dla realizacji wyżej wymienionych zadań, wyposażenie Bazy Lotniczej w Siemirowicach zostanie uzupełnione o nowe samoloty, dla których należy przygotować odpowiednie zaplecze obsługowo postojowe, spełniające kryteria zatwierdzone w Minimalnych Wojskowych Wymaganiach Organizacyjno Użytkowych. 6

7 Wykaz przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych dotyczących obiektu, oraz nakładów poniesionych na zamierzenia techniczne (eksploatacyjne) powiązane z obiektem i zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat: - nie dotyczy. 1.2 Stan wymagany: W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla postoju i obsługi statków powietrznych mających uzupełnić wyposażenie bazy lotniczej należy zaprojektować i wybudować: - jednostanowiskowy hangar postojowo obsługowy; - dwustanowiskowy hangar postojowy; - płaszczyznę przedhangarową; - infrastrukturę techniczną związaną z wyżej wymienionymi obiektami. Hangar obsługowo postojowy oraz postojowy należy połączyć łącznikiem, tworząc spójny kompleks hangarów. W załączonej do PI koncepcji założono, że oba hangary zostaną ulokowane w jednej bryle budynku, z przylegającą częścią obsługową. Takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne na etapie budowy oraz podczas eksploatacji obiektu. Mniejsza powierzchnia ścian zewnętrznych, skomasowanie bryły budynku na możliwie małej przestrzeni, pozwala na zaoszczędzenie materiałów budowlanych, izolacyjnych i elewacyjnych oraz obniży koszty ogrzewania. Teren przeznaczony na budowę kompleksu hangarów oraz płyty przedhangarowej jest ograniczony przez planowaną w pobliżu budowę strażnicy WSP oraz ścianą lasu od strony północnej (minimalna odl. budynku o obciążeniu ogniowym PM 1000 <Q 4000 od lasu wynosi min. 21,5 metra), a od budynków sąsiednich minimum 15 m. Wysokość obiektu ogranicza konieczność zapewnienia widoczności z punktu obserwacyjnego WKL. Usytuowanie budynku należy zaprojektować w zależności od obliczonego na etapie projektu budowlanego, obciążenia ogniowego oraz zastosowanych systemów przeciwpożarowych. W ramach realizacji zamierzenia może okazać się konieczne przebudowanie kolidującej z inwestycją infrastruktury istniejącej. Wykonawca projektu jest zobowiązany pozyskać we własnym zakresie wszelką dokumentację dotyczącą lotniska i jego technicznego zagospodarowania oraz sporządzić inwentaryzację geodezyjną istniejącego uzbrojenia podziemnego, w celu ustalenia istniejących i planowanych urządzeń podziemnych oraz naziemnych, które mogłyby powodować kolizję z projektowaną płytą oraz hangarami Stan wymagany jednostanowiskowy hangar postojowo obsługowy: Budowa jednostanowiskowego hangaru postojowo-obsługowego ma umożliwić pełne zabezpieczenie potrzeb personelu SIL eskadry technicznej w trzech obszarach: technicznym, szkoleniowym, administracyjno-socjalnym, 7

8 Obszar techniczny jest przeznaczony do: zabezpieczenia realizacji obsług na samolotach nie mniejszych niż CASA C-295 MPA/ASW, zabezpieczenia przechowywania aparatury kontrolno-pomiarowej, zabezpieczenia przechowywania wyposażenia samolotu (palety), zabezpieczenia przechowywania środków pirotechnicznych, zabezpieczenia przechowywania akumulatorów lotniczych, diagnozowania, obsługi i naprawy urządzeń, podzespołów, agregatów itp., wykonywania prac naprawczych sprzętu lotniskowo-hangarowego, przechowywania sprzętu lotniskowo hangarowego. Zgodnie z zatwierdzonymi założeniami, hangar obsługowy powinien posiadać halę obsług umożliwiającą wykonywanie pełnego zakresu obsług samolotu nie mniejszego niż CASA C-295 MPA/ASW oraz pomieszczenia warsztatowe i laboratoria dla zespołów eksploatacji samolotu, pozwalające na diagnozowanie, obsługę oraz naprawy urządzeń, podzespołów i agregatów samolotu, pomieszczenia techniczne na urządzenia elektroenergetyczne, wentylacyjne, węzeł cieplny itp., a także pomieszczenia magazynów podręcznych, magazynków do przechowywania wyposażenia samolotów i aparatury kontrolno pomiarowej. W hangarze obsługowym przewiduje się również wykonywanie prac naprawczych sprzętu lotniskowo hangarowego, zabezpieczenie możliwości przechowywania środków pirotechnicznych związanych z obsługiwanymi samolotami oraz materiałów niejawnych. W hali obsług prowadzone będą naprawy według technologii właściwych dla przyjętego typu samolotu. W związku z przewidywanym zakresem czynności obsługowych należy w obszarze technicznym zapewnić właściwe warunki BHP podczas pracy, w tym pracy na wysokości poprzez zainstalowanie odpowiedniego systemu zabezpieczającego przed upadkiem. Obszar szkoleniowy: przewidziany do szkolenia w zakresie eksploatacji samolotu, przeprowadzania odpraw i zajęć specjalistycznych, a także umożliwiający samokształcenie personelu technicznego. W tym obszarze przewiduje się ulokowanie pomieszczenia przeznaczonego na trenażer eksploatacji samolotu oraz niezbędne pomoce szkoleniowe, salę odpraw wyposażoną w sprzęt multimedialny, z dostępem do sieci MIL-WAN i INTER-MW. Obszar socjalno - bytowy: zapewniający właściwe warunki pracy, poprzez zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniej ilości i wielkości: - pomieszczeń administracyjno biurowych dla personelu technicznego, - pomieszczeń socjalnych dla personelu kluczy/zespołów technicznych, - szatni uwzględniających specyfikę wykonywanych obsług oraz możliwość zatrudnienia kobiet (ok. 10% personelu), - odpowiedniej ilości toalet z umywalkami i natryskami (z uwzględnieniem kobiet), - aneksu kuchennego z jadalnią. 8

9 W projekcie należy przewidzieć i uwzględnić pełną funkcjonalność wszystkich planowanych obszarów oraz zapewnienie spełnienia wymogów socjalno-bytowych przewidzianych dla tego typu budowli. Budynek powinien być wyposażony w instalacje: odgromową, elektryczną (przemysłową i specjalistyczną) z zapasowym źródłem zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, teleinformatyczną i teletechniczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ogrzewanie w systemie dostosowanym do projektowanych funkcji, w hangarze przewiduje się zastosowanie promienników ciepła z nagrzewnicami wodnymi, wstępnie założona temperatura czynnika grzewczego 70/50 C. /Z uwagi na dużą wysokość pomieszczeń, w celu poprawienia ekonomiki ogrzewania proponuje się zastosowanie destryfikatorów/, instalację Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. W strefach wybuchowych instalacja będzie chroniona poprzez, separatory iskrobezpieczne, instalację wodno-kanalizacyjną, instalacja kanalizacji z pomieszczeń technicznych powinna być odporna na działanie środków chemicznych stosowanych w poszczególnych procesach technologicznych, ścieki przed zrzutem do zbiornika bezodpływowego muszą zostać zneutralizowane, stałą instalację gaszenia przestrzeni hangarów z wykorzystaniem środka neutralnego dla urządzeń elektronicznych, instalację systemów zabezpieczeń technicznych - systemu alarmowego, kontroli dostępu oraz telewizyjnego systemu nadzoru, instalację sieci RTV/SAT, instalację pneumatyczną, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przeglądów, napraw oraz obsług samolotu, instalację oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego ewakuacyjnego hali głównej oraz pozostałych pomieszczeń spełniające wymagania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. instalację elektryczną zasilającą urządzenia technologiczne. W pomieszczeniach dla personelu technicznego należy przewidzieć możliwość podłączenia do sieci MIL-WAN i INTER-MW. Całość obiektu powinna być zabezpieczona instalacją sygnalizacji pożaru z czujnikami dymu i temperatury, oraz instalacją gaśniczą wraz z systemem sterującym. Uruchomienie instalacji gaśniczej powinno nastąpić po potwierdzeniu alarmu z instalacji sygnalizacyjnej. Pomieszczenia wszystkich obszarów należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. 9

10 Wykaz pomieszczeń /propozycja programowa/: Nr pom. wg MWOU NAZWA POMIESZCZENIA PROJEKTOWANEGO Numery pomieszczeń wg koncepcji Ilość osób: Praca stała Wentylacja mechaniczna PARTER 1. Główna część obsługowa hangaru 6 2. Korytarz łączący hangar obsługowy z hangarem Postojowym i miejscami postoju wózków 10. Pomieszczenie do odnawiania powłok lakierniczych Pomieszczenie warsztatowe z wymuszoną wentylacją (mycie i odtłuszczanie części płatowca) 37. Pomieszczenie gospodarcze Warsztat mechaniczny Węzeł sanitarny męski (wc i umywalnia) Pomieszczenie sprężarkowni Pomieszczenie zasilające (zasilanie przemysłowe i specjalistyczne) Pomieszczenie techniczne sterujące wentylacją /centralę wentylacyjną z rekuperatorem proponuje się umieścić nad stropem I piętra w przestrzeni pod konstrukcją dachu/ 21. Pomieszczenie techniczne na węzeł co Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie gospodarcze Węzeł sanitarny męski (wc i umywalnia) Węzeł sanitarny damski (wc i umywalnia) Warsztat obsługi i naprawy silników Warsztat obsługi i naprawy uzbrojenia Pomieszczenie magazynów podręcznych oraz części 29 i materiałów eksploatacyjnych 31. Warsztat obsługi i naprawy uzbrojenia Warsztat obsługi i naprawy płatowca Pomieszczenie magazynów podręcznych oraz części i materiałów eksploatacyjnych Warsztat obsługi i naprawy płatowca Pomieszczenie magazynów podręcznych oraz części 34 i materiałów eksploatacyjnych 29. Warsztat obsługi i naprawy osprzętu Pomieszczenie techniczne do przechowywania zdemontowanych elementów płatowca 23. Warsztat obsługi i naprawy sprzętu Pomieszczenie przechowywania akumulatorów Magazynek podręczny sprzętu obsługowego Pomieszczenie gospodarcze Warsztat obsługi i naprawy urządzeń radioelektronicznych

11 30. Warsztat obsługi i naprawy urządzeń radioelektronicznych - strefa ochronna I 12. Szatnia damska Węzeł sanitarny damski (wc, kabiny prysznicowe, umywalnia) 15. Szatnia męska Węzeł sanitarny męski 56 / (wc, kabiny prysznicowe i umywalnia) 16. / Węzeł sanitarny męski (wc, kabiny prysznicowe i umywalnia) 15. Szatnia męska Pomieszczenie techniczne do przechowywania 4 wyposażenia samolotu (palety). 25. Pomieszczenie techniczne do przechowywania wyposażenia samolotu (palety). - Hangar postojowy 1 - Hangar postojowy 2 - Komunikacja pozioma /korytarze/ 13/20/22/51 - Klatki schodowe 21/37 - Magazyny podręczne 9/10/44/ - Kantorki 27/31/32/36/ 39/43 - Wiatrołapy 19/38/59 PIĘTRO Pomieszczenie dowódcy eskadry Pomieszczenie gospodarcze 62 - Łazienka 63 - Łazienka Pomieszczenie dowódcy klucza P I S wraz z archiwum 65 dokumentacji 7. Pomieszczenie dowódcy klucza osprzętu Pomieszczenie dowódcy klucza URE Węzeł sanitarny męski (wc i umywalnia) 69 - Łazienka Aneks kuchenny z jadalnią Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie techniczne 84 (serwerownia systemów teleinformatycznych i alarmowych) 17. Węzeł sanitarny męski (wc i umywalnia) Węzeł sanitarny damski (wc i umywalnia) Sala wykładowa Pomieszczenie dowódcy klucza uzbrojenia Sala trenażera MITS Warsztat obróbki i analizy danych rozpoznawczych - strefa ochronna I Laboratorium analizy zapisów pokładowych rejestratorów parametrów lotu - Komunikacja pozioma /korytarze/ 68/72/76/88 - Klatki schodowe 73/

12 - Kantorki 80/83/87 Orientacyjne wymiary poszczególnych pomieszczeń oraz ich funkcję przedstawiono na załączonej do PI koncepcji. Powierzchnia użytkowa kompleksu hangarowego, łącznie wynosi ok m 2. Powierzchnia hangarów 1 stanowisko postojowo obsługowe + dwa postojowe ok m 2. Powierzchnia łącznika pomiędzy częścią obsługową i postojową ok. 505 m 2. Powierzchnia części warsztatowej parteru ok m 2. Powierzchnia I piętra ok. 980 m 2. I. Wymagania dotyczące wyposażenia obszaru socjalno - bytowego: a/ Pomieszczenia gabinetowe dla kierowniczego personelu technicznego wyposażone w: instalację elektryczną gniazd wtykowych: 230V, instalację elektryczną oświetlenia ogólnego, instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów, instalację co, instalację wentylacji grawitacyjnej, instalację telefoniczną, instalację MIL-WAN oraz INTER MW; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP instalację systemu alarmowego; wyposażenie kwaterunkowe. b/ Szatnie: instalację elektryczną gniazd wtykowych: 230V; instalację elektryczną oświetlenia ogólnego; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP niezbędne wyposażenie dla 55 osób osobne pomieszczenia dla mężczyzn i kobiet; instalację co; instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; c/ Węzły sanitarne: instalację elektryczną gniazd wtykowych: 230V; instalację elektryczną oświetlenia ogólnego; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP pełne wyposażenie zgodnie ze średnimi normami należności dla 55 osób z rozbiciem dla mężczyzn i kobiet (ilość osób jest wartością orientacyjną i uzależnioną od potrzeb wynikających z eksploatacji samolotu). - instalację c.o. 12

13 - instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. II. Wymagania dotyczące wyposażenia obszaru szkoleniowego: a/ Sala wykładowa umożliwiająca prowadzenie zajęć dla 50 osób. instalacja elektryczna gniazd wtykowych bytowych: 230V; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego sterowana ze stanowiska wykładowcy; instalacja elektryczna oświetlenia miejscowego instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP instalację systemu alarmowego; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; instalacja telefoniczna; instalacja INTER MW oraz MIL-WAN; dwa stoły o wymiarach: około 200 cm x 80 cm + 6 krzeseł; krzesła konferencyjne - 50 sztuk; projektor multimedialny z uchwytem sufitowym lub ściennym - 1 szt; manualny ekran projekcyjny 133 cm x 133 cm mocowany do ściany; tablicę interaktywną - magnetyczną - obsługiwaną pisakiem, na trójnogu o wym.: 170 x 120 cm; instalację RTV/SAT; okna z roletami sterowanie przez wykładowcę; wieszak ścienny na wierzchnią odzież na 50 uchwytów; zegar ścienny; c/ Sala trenażera MITS (umożliwiająca szkolenie 6 osób) Symulator oparty na PC + tablice poglądowe: instalację elektryczną gniazd wtykowych bytowych: 230V; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalację elektryczną oświetlenia ogólnego; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; instalację systemu alarmowego; instalację systemu kontroli dostępu; instalację co; instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; instalację telefoniczną; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu CASA C-295 MPA/ASW (INTERNET), INTER MW oraz MIL-WAN; dwa stoły o wymiarach: około 200 cm x 80 cm + 6 krzeseł; III. Wymagania dotyczące obszaru technicznego: a/ Główna część obsługowa hangaru: stanowisko obsługowe do obsługi samolotu nie mniejszego niż CASA C

14 MPA/ASW; instalacja elektryczna: napięcia 400V, 230V, 24V prądu stałego, 115 (400Hz), 27 V -prądu stałego,. 4 gniazda 400V/50Hz/63A; 4 gniazda 400V/50Hz/32A; 10 gniazd podwójnych 230V/50Hz/16A; 4 gniazda 24V; 2 gniazda 115V (400Hz); 2 gniazda 27 V -prądu stałego, gniazdo 400VAC63A na tylnej ścianie hali gniazda lub skrzynki przyłączeniowe dla zasilacza lotniskowego Luzes-II/M; przeciwpożarowy wyłącznik prądu; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Z uwagi na charakter pomieszczenia, na etapie projektu należy rozważyć zastosowanie czujek laserowych oraz czujek płomienia; instalacja telewizyjnego systemu nadzoru zbudowana w oparciu o urządzenia w technologii IP system musi spełniać wymogi normy NO-04-A004 ark. 7. instalacja systemu alarmowego z zastosowaniem czujek podczerwieni, mikrofalowych oraz czujek magnetycznych naliczanie ilości sprzętu zgodnie z NO-04- A004 ark. 3; halę wyposażyć w Agregaty Proszkowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy - włączając hydranty; ściany zewnętrzne stanowiące granice strefy bezpieczeństwa, powinny być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej oraz nośności granicznej odpowiadającej, co najmniej konstrukcji murowanej z cegły pełnej klasy 15 o grubości 25 cm lub konstrukcji betonowej o grubości co najmniej 15 cm; instalacja pneumatyczna zasilana z głównej sprężarkowni z wyposażeniem warsztatowym (klucze pneumatyczne, wkrętarki pneumatyczne z końcówkami, długie przewody z końcówkami - zabudowane na zwijarkach) - 2 gniazda przyłączeniowe na ścianie wschodniej oraz 2 na ścianie zachodniej; instalacja grzewcza; instalacja wentylacji z podgrzewem nadmuchiwanego powietrza; dwa punkty uziemienia samolotów; instalacja awaryjnego zasilania; bramy hangarowe sterowane elektrycznie z możliwością ręcznego otwierania z sygnalizacją świetlną i dźwiękową ruchu bram z możliwością automatycznego wyłączenia napędu bram w przypadku napotkania przeszkody; wysokość hangaru i bram hangarowych dostosowana do wysokości samolotu CA- SA C-295MPA/ASW (z zainstalowanym systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości); Hala postojowa wyposażona w bramy hangarowe sterowane elektrycznie z możliwością ręcznego otwierania z sygnalizacją świetlną i dźwiękową ruchu bram oraz z możliwością automatycznego wyłączenia napędu bram w przypadku napotkania przeszkody; Oświetlenie hali głównej winno spełniać wymagania obowiązujących przepisów BHP i ppoż.; Zastosować dach w części prześwietlony, lub doświetlić obszar techniczny poprzez przeszklenie pasów nadbramowych oraz fragmentów w ścianie przeciwległej nad II kondygnacją dobudówki. Brama hangaru bez stopni i progów umożliwiająca swobodne i bezpieczne holowa- 14

15 nie statków powietrznych do wnętrza i na zewnątrz hangaru, otwory drzwiowe bez progów umożliwiające łatwy wjazd; podłoga antyelektrostatyczna, niepalna, nienasiąkliwa, niepyląca, łatwo zmywalna, antypoślizgowa, odporna na płyny eksploatacyjne stosowane w statkach powietrznych w tym substancje ropopochodne; maszyny i wyposażenie niezbędne do utrzymania należytej czystości: odkurzacze przemysłowe, urządzenia czyszczące powierzchnie hangarowe itp.; 3 stoły warsztatowe ok. dł.300 x szer.120 x wys.80 [cm],. b/ Korytarz łączący hangar obsługowy z hangarem postojowym do przechowywania przyczep i palet oraz podnośników samolotu, wózków silnikowych. otwory drzwiowe bez progów umożliwiające łatwy wjazd; szczelne bramy towarowe od strony hangaru obsługowego oraz postojowego otwierane ręcznie z drzwiami osobowymi; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; gabaryty korytarza oraz drzwi wejściowych do dwóch pomieszczeń magazyn wych pozwalające na swobodne manewrowanie wózkami transportowymi z paletami 300 x 300 x 300 [cm]; dwa oddzielne wejścia bezpośrednio z korytarza do dwóch magazynów przeznaczonych do przechowywania paletowego wyposażenia samolotu (cztery palety 300 x 300 x 300 [cm] w każdym pomieszczeniu); instalacja systemu alarmowego oraz telewizyjnego systemu nadzoru obejmujące swoim zasięgiem korytarz oraz wejścia do magazynków; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP c/ Pomieszczenie do odnawiania powłok lakierniczych (lakiernia); instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym: napięcia 1 gniazdo 400V/50Hz/63A, 3 gniazda 400V/50Hz/32A oraz 3 gniazda 230V/50Hz/16A; Punkt wydawczy sprężonego powietrza; instalacja co; instalacja wentylacji (w tym przeciwpyłowa) i klimatyzacji; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Instalacja będzie chroniona poprzez, separatory iskrobezpieczne. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; instalacja pneumatyczna zasilana z głównej sprężarkowni z wyposażeniem warsztatowym (zestawy lakiernicze wraz przewodami ciśnieniowymi z końcówkami) - 2 gniazda przyłączeniowe w ścianie; punkt sanitarny do mycia rąk i przemywania oczu; otwory drzwiowe bez progów umożliwiające łatwe manewrowanie wózkami transportowymi; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; kabina lakiernicza do malowania pojedynczych elementów o kubaturze ok. 3m x 4m z autonomiczną instalacją wentylacji; regały magazynowe i szafki narzędziowe. 15

16 d/ Pomieszczenie warsztatowe z wymuszoną wentylacją (mycie i odtłuszczanie części): instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym: 1 gniazdo 400V/50Hz/63A, 2 gniazda 400V/50Hz/32A, oraz 4 gniazda 230V/50Hz/16A; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Instalacja będzie chroniona poprzez, separatory iskrobezpieczne. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; pomieszczenie wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji (w tym przeciwpyłowa) i klimatyzacji; instalacja pneumatyczna zasilana z głównej sprężarkowni z wyposażeniem warsztatowym (zestawy lakiernicze wraz przewodami ciśnieniowymi z końcówkami) - 2 gniazda przyłączeniowe w ścianie; węzeł sanitarny do mycia rąk i przemywania oczu; otwory drzwiowe bez progów umożliwiające łatwe manewrowanie wózkamitransportowymi; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; myjka warsztatowa o gabarytach ok. 150 x 150 cm; regały magazynowe i szafki narzędziowe. e/ Pomieszczenie zasilające - rozdzielnia RGnn 0,4 kv (zasilanie całego obiektu poprzez sieć tablic rozdzielczych zlokalizowanych w poszczególnych hangarach i części warsztatowo-socjalnej). Zasilanie rozdzielnicy głównej RGnn ze stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego. W pomieszczeniu zasilającym należy przewidzieć miejsce na zainstalowanie rozdzielnice i urządzeń: - RGnn 0,4 kv (400V/50Hz/630A z polami odpływowymi 250A, 160A, 100A, 63A) - prostownik 400VAC/27VDC oraz rozdzielnica napięcia 27VDC - prostownik 400VAC/24VDC oraz rozdzielnica napięcia 24VDC - przetwornica częstotliwości 400V;50Hz / 115V;400Hz oraz rozdzielnica napięcia 115V/400Hz - UPS ok. 400V/40kVA oraz rozdzielnica napięcia gwarantowanego dla zasilania komputerów i systemów zabezpieczeń technicznych. Bezpośrednio z rozdzielnicy RGnn zasilane będą zasilacze lotniskowe Luzes-II/M w hali obsługowej hangaru hangarach i postojowych. W pomieszczeni rozdzielni RGnn 0,4 kv przewiduje się wykonanie instalacji sygnalizacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu oraz wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i BHP zgodnie z wymaganiami przepisów. f/ Pomieszczenie techniczne do sterowania centralami wentylacyjnymi i innymi instalacjami: zasilanie - 400/230 V/50Hz; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu, wyposażoną w moduły sterujące systemem klimatyzacji, 16

17 pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; Jako miejsce lokalizacji central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, przewiduje się przestrzeń nad drugą kondygnacją części administracyjnej, pod dachem łukowym hangaru lub na dachu płaskim. g/ Pomieszczenie na węzeł C.O., pomieszczenie przeznaczone na montaż urządzeń węzła ciepłowniczego oraz przyłącza c.o. i wody zimnej: zasilanie -400/230 V/50Hz; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy. h/ Pomieszczenie techniczne (serwerownia systemów teleinformatycznych oraz alarmowych): instalacja elektryczna gniazd wtykowych bytowych 230V; instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania elementów aktywnych i serwerów w szafach sieci MIL-WAN i INTER-MW i systemów zabezpieczeń technicznych ; instalacja wentylacji i klimatyzacji; instalacja telefoniczna; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; instalacja systemu alarmowego z zastosowaniem czujki podczerwieni oraz czujki o innej zasadzie działania naliczanie ilości sprzętu zgodnie z NO-04-A004 ark. 3; system kontroli dostępu; Wejście do serwerowni dodatkowo chronione będzie przez kamerę telewizyjnego systemu nadzoru; przyłącza sieci MIL-WAN, INTER MW i telefonicznej. i/ Pomieszczenia magazynków podręcznych części i materiałów eksploatacyjnych; pomieszczenie techniczne do przechowywania zdemontowanych elementów płatowca: Cztery pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych warsztatów obsługi i napraw, na parterze budynku: zasilanie -230V/50Hz. instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu; regały magazynowe - 3 sztuki i szafki narzędziowe - 3 sztuki. posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna. Magazyny przylegające do pomieszczenia 28 przeznaczone są na podręczny magazynek MPS /opakowania fabryczne, karnistry, beczki, puszki/ z możliwością przelewania instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Instalacja SAP w tych pomieszczeniach będzie chroniona poprzez separatory iskrobezpieczne; 17

18 j/ Pomieszczenia techniczne do przechowywania wyposażenia samolotu (palety, pokrywy, luki, fotele, osłony, panele na regałach): Dwa pomieszczenia z wejściem przez korytarz łączący hangar obsługowy z postojowym o kubaturze pozwalającej na przechowywanie oraz swobodne przemieszczanie czterech palet w każdym pomieszczeniu. Gabaryty palet wraz wózkami transportowymi: ok. 300 x 300 x 300 [cm], minimalna powierzchnia pojedynczego pomieszczenia - 16 x 7 m: posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; instalacja co; instalacja wentylacji i klimatyzacji; instalacja systemu alarmowego z zastosowaniem czujek podczerwieni, mikrofalowych oraz czujek magnetycznych naliczanie ilości sprzętu zgodnie z NO-04-A004 ark. 3; system kontroli dostępu; zasilanie -230V/50Hz; regały magazynowe - 3 sztuki i 3 sztuki stołów warsztatowych; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; i/ Magazyn palet: przechowywanie paletyzowanego wyposażenia samolotu. k/ Pomieszczenie sprężarkowi: Pomieszczenie stanowi rozdzielnię sprężonego powietrza i przeznaczone jest do zasilania sprężonym powietrzem instalacji pneumatycznej obiektu zgodnie z opisem poszczególnych pomieszczeń. zasilanie -400/230 V/50Hz; sprężarka powietrza do 20 kg/cm 2 zbiornik ciśnieniowy do zabezpieczenia zasilania zgodnie ze szczegółowym opisem pomieszczeń obiektu (pojemność ok. 500 dm 3 ); posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; l/ Warsztat obsługi i naprawy silników, przeglądy elementów silnika, pomiary, inspekcje: instalacja elektryczna: : 400/230VAC, 24V prądu stałego, 2 gniazda 400V/32A, 2 gniazda 400V/16A 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; 2 gniazda 24V - prądu stałego; instalacja pneumatyczna z wyposażeniem warsztatowym (klucze pneumatyczne, wkrętarki pneumatyczne z końcówkami, przewody z końcówkami); instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; oświetlenie ogólne zapewniające natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; regały magazynowe i stoły warsztatowe, szafki narzędziowe. ł/ Warsztaty obsługi i naprawy płatowca (sprawdzanie testerami przyrządów): Dwa podobnej kubatury pomieszczenia dla pięciu osób każde, z takim samym wyposażeniem: instalacja elektryczna: : 400/230VAC, 24V prądu stałego, 1 gniazdo 400V/16A 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; 2 gniazda 24V - prądu stałego; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla 18

19 zasilania komputerów ; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja pneumatyczna z wyposażeniem warsztatowym (klucze pneumatyczne, wkrętarki pneumatyczne z końcówkami, przewody z końcówkami); instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW; regały magazynowe, regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, krzesła biurowe. m/ Warsztaty obsługi i naprawy osprzętu: Dwa podobnej kubatury pomieszczenia dla pięciu osób każde, z takim samym wyposażeniem: instalacja elektryczna: 400/230VAC, 24V prądu stałego, 1 gniazdo 400V/16A, 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; 2 gniazda 24V - prądu stałego; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW; regały magazynowe, regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, krzesła biurowe. n/ Warsztaty obsługi i naprawy urządzeń radioelektronicznych: Dwa podobnej kubatury pomieszczenia dla pięciu osób każde, z takim samym wyposażeniem, z zastrzeżeniem, że jedno z ww. pomieszczeń spełnia wymagania ochrony informacji niejawnych strefa ochronna I do przechowywania i obsługi urządzeń niejawnych: instalacja elektryczna: 230V, 24V prądu stałego, 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; 2 gniazda 24V - prądu stałego; instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; system kontroli dostępu spełniający wymagania systemu w klasie rozpoznania 3, a w klasie dostępu B - określone w normie PN-EN ; telewizyjny system nadzoru obejmujący swoim zasięgiem granice strefy ochronnej 19

20 I; System alarmowy z zastosowaniem czujek podczerwieni oraz czujek, których działanie oparto na innym zjawisku fizycznym. Wszystkie sejfy przeznaczone do przechowywania materiałów niejawnych należy uzbroić w indywidualne zabezpieczenia otworu klucza z czujkami wibracyjnymi. Naliczanie ilości sprzętu zgodnie z NO-04-A004 ark. 3; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW; regały magazynowe, regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, krzesła biurowe. o/ Warsztaty obsługi i naprawy uzbrojenia: Dwa podobnej kubatury pomieszczenia dla pięciu osób każde, z takim samym wyposażeniem, z zastrzeżeniem, że jedno z ww. pomieszczeń posiada wydzielone dodatkowe zamykane pomieszczenie do przechowywania środków pirotechnicznych: instalacja elektryczna: napięcia 230V, 24V prądu stałego, 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; 2 gniazda 24V - prądu stałego; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW; regały magazynowe, regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, krzesła biurowe. drzwi metalowe wyposażone w dwa zamki; dwie szafy metalowe zamykane (sejfy); p/ Warsztat obróbki i analizy danych rozpoznawczych: Pomieszczenie dla czterech osób: instalacja elektryczna: napięcia 230V, 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; instalację systemu alarmowego; instalację systemu kontroli dostępu; 20

21 pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW oraz INTER MW i MIL-WAN; cztery biurka komputerowe oraz krzesła biurowe, 2 regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, 2 szafki meblowe zamykane. r/ Warsztat mechaniczny (obróbka mechaniczna metali: toczenie, nitowanie, szlifowanie, gięcie i cięcie oraz wiercenie); instalacja elektryczna: na napięcie 400V/230VDC, 24V prądu stałego -2 gniazda 400V/50Hz/63A, 2 gniazda 400V/50Hz/32A, 2 gniazda 400V/50Hz/16A oraz 4 gniazda 230V/50Hz/16A, 1 gniazdo 24V prądu stałego; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; instalacja pneumatyczna zasilana z głównej sprężarkowni z wyposażeniem warsztatowym (klucze pneumatyczne, wkrętarki pneumatyczne z końcówkami, przewody z końcówkami) - 2 gniazda przyłączeniowe na ścianach; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; tokarka (łoże 1500mm), wiertarko-gwinciarka stołowa, frezarka, szlifierka stołowa, przecinarka cierna, prasa hydrauliczna, dwa stoły ślusarskie; regały magazynowe, regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, krzesła biurowe, Punkt wydawniczy sprężonego powietrza; Wyciąg powietrza. W pomieszczeniu warsztatu mechanicznego należy zaprojektować postument 3x2 m pod tokarnię. s/ Laboratorium analizy zapisów pokładowych rejestratorów parametrów lotu: Pomieszczenie dla trzech osób: instalacja elektryczna: napięcia 230V, 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP instalację systemu alarmowego; instalację systemu kontroli dostępu; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji i klimatyzacji; oświetlenie zapewniające natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 21

22 posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; instalacja telefoniczna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW oraz INTER MW i MIL-WAN; trzy biurka komputerowe oraz krzesła biurowe, 2 regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, 2 szafki meblowe zamykane. t/ Pomieszczenie przechowywania akumulatorów: instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP. pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowe, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; stoły warsztatowe. u/ Magazynek podręczny sprzętu obsługowego (przechowywanie testerów, mini palet, anten, opakowań itp.): instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. instalacja co; instalacja wentylacji grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowe, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; oświetlenie zapewniające natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; regały magazynowe i stoły warsztatowe, szafki narzędziowe. w/ Pomieszczenia gospodarcze: instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. instalacja co; instalacja wentylacji grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowe, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; oświetlenie zapewniające natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; z/ Pomieszczenia w Strefie ochronnej I: Pomieszczenia, w którym będą przetwarzanie informacje niejawne o klauzuli Tajne" (pomieszczenia nr. 32 i 59) powinny spełniać warunki bezpieczeństwa fizycznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/ MON z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kance- 22

23 laria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego Dz. Urz. MON Nr 25 poz. 402, w przypadku zmian z aktualnie obowiązującym dokumentem. Poziom zagrożenia średni pomieszczenie powinno być: usytuowane w budynku o konstrukcji murowanej, betonowej lub innej o podobnych właściwościach (parametrach) konstrukcyjnych, z wejściem, co najmniej ze strefy ochronnej I; oddzielone od innych pomieszczeń stałymi przegrodami budowlanymi o rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych zapewniających bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo konstrukcji, pozbawionymi zbędnych otworów, a w przypadku, gdy ściany zewnętrzne łub stropy stanowią granicę strefy ochronnej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej oraz nośności granicznej odpowiadającej co najmniej konstrukcji murowanej z cegły pełnej klasy 15 o grubości nie mniejszej niż 22 cm lub konstrukcji betonowej o grubości co najmniej 12 cm; wyposażone w drzwi wejściowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, posiadające element samozatrzaskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co - 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Szafa powinna być wyposażona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek spełnia te same wymagania, co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin; wyposażone w okna zabezpieczone, kratami zainstalowanymi w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie niniejszym niż 45 x 6 mm, z prętów stalowych o średnicy, co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym niż 150 mm i wzmocnionymi płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie więk- 23

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLAN0- WYKONAWCZY ul. Pomorska 44, 96-313 Jaktorów, tel.: 0-504 097 155 tel./fax : 0-46 856 40 74 NAZWA INWESTYCJI ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH MON ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

9.8. Instalacje elektryczne.

9.8. Instalacje elektryczne. Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa opracowania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) HS PP PFU nazwa zamówienia Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4.

4. Wstępna koncepcja zagospodarowania inwestycji... 9 4.1 Układ logistyczny terminala... 9 4.2 Stacja benzynowa... 9 4.3 Nabrzeże... 9 4. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacja o terenie i planowanej inwestycji... 4 2.1 Lokalizacja i stosunki własnościowe... 4 2.2 Stan istniejący... 4 2.3 Warunki wodno-gruntowe, zanieczyszczenia... 4 2.4

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21

Zamawiający: Skarb Państwa Główny Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla projektu pn. Remont

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2011 r.

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 31 grudnia 2011 r. Treść: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 20 r. Nr 25* Z A R Z Ą D Z E N I A : 400 Nr 55/MON z dnia 4 grudnia 20 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje...

1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje... 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Podstawy prawne opracowania.. 4 1.2. Zakres obowiązywania i stosowania instrukcji. 4 1.3. Podstawowe definicje..... 4 2.Warunki ochrony przeciwpożarowej. 2.1 Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62

UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. tel. (032) 252-86-62 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO UŻYTKOWNIK: Zakład Gospodarki Cieplnej (ZGC) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach LOKALIZACJA : 40-752 Katowice ul. Medyków 2a tel. (032) 252-86-62 Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Kody CPV: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH z wyposażeniem oraz dostawa i montaż drzwi na klatce schodowej poddasza w

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adaptacja budynków nr 12 i nr 1 na siedzibę EC1 Łódź Miasto Kultury Adres obiektu budowlanego: 90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3 działki ewidencyjne nr 180/12,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo