Zadanie Szacunkowy łączny koszt inwestycji w poziomie cen I kw roku tys. zł (brutto) [12 410,2 tys.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadanie 54402. 3. Szacunkowy łączny koszt inwestycji w poziomie cen I kw. 2014 roku. 52 432 tys. zł (brutto) [12 410,2 tys."

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM. (stanowisko, stopień, imię, nazwisko, pieczęć podpis data) : BUDOWA DWUSTANOWISKOWEGO HANGARU POSTOJOWEGO I JEDNOSTANOWISKOWEGO HANGARU POSTOJOWO-OBSŁUGOWEGO ORAZ PŁASZCZYZNY PRZEDHANGAROWEJ NA LOTNISKU W SIEMIROWICACH Wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U Nr 338 poz. 1579), oraz z wzorem zawartym w Decyzji nr 7/MON z 14 stycznia 2008 roku. 1. Lokalizacja i nazwa użytkownika: Jednostka Wojskowa 4653 Kompleks Wojskowy 6068 Siemirowice. 2. Podstawa opracowania: 2.1 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę dwustanowiskowego hangaru postojowego. 2.2 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę płaszczyzny przedhangarowej. 2.3 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę jednostanowiskowego hangaru postojowo - obsługowego. 2.4 Centralny Plan Inwestycji Budowlanych na 2014 rok. 3. Szacunkowy łączny koszt inwestycji w poziomie cen I kw roku tys. zł (brutto) [12 410,2 tys. Euro (brutto)] Przedkładam do zatwierdzenia:. (stanowisko, stopień, imię, nazwisko, pieczęć podpis data) 1

2 SPIS TREŚCI: Lp. TYTUŁ 1. Strona tytułowa 1 2. Spis treści 2 3. CZĘŚĆ I 5 4. I/1 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę dwustanowiskowego hangaru postojowego. Zał. Nr 1 I/2 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę płaszczyzny przedhangarowej. Zał. Nr 2 I/3 Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę jednostanowiskowego hangaru postojowo - obsługowego. Zał. Nr 3 I/4 Informacje podstawowe -Inwestor -Zarządca -Użytkownik -Jednostka Nadrzędna Użytkownika -Beneficjent I/5 Kody CPV 5. CZĘŚĆ II 6 str. nr Uwarunkowania wynikające ze stanu technicznego nieruchomości w tym uzasadniające celowość zamierzenia Opis stanu istniejącego Zużycie techniczne obiektu Stan techniczny obiektu Uzasadnienie celowości zamierzenia Wykaz przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych dotyczących obiektu, oraz nakładów poniesionych na zamierzenia techniczne (eksploatacyjne) powiązane z obiektem i zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat Stan wymagany Stan wymagany jednostanowiskowy hangar postojowo - obsługowy Stan wymagany dwustanowiskowy hangar postojowy Istotne wymogi technologiczne dla hangaru postojowo-obsługowego oraz postojowego Stan wymagany płaszczyzna przedhangarowa Minimalne parametry konstrukcji płaszczyzny przedhangarowej Stan wymagany drogi dojazdowe i parkingi

3 Roboty budowlane do wykonania Jednostanowiskowy hangar postojowo obsługowy Dwustanowiskowy hangar postojowy Płaszczyzna przedhangarowa Usunięcie kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego z projektowanym zagospodarowaniem terenu Istotne wymagania realizacji inwestycji CZĘŚĆ III - Synteza danych zawartych w częściach I i II Wynik bilansu stan istniejący stan pożądany Przedsięwzięcia do wykonania Oszacowanie kosztów zadania Przyjęta kategoria zadania Uzasadnienie przyjętej kategorii zadania Propozycja lokalizacji dla obiektów nowo budowanych CZĘŚĆ IV - Program Inwestycji Dane o planowanym zakresie rzeczowym inwestycji Dane o planowanym okresie realizacji inwestycji Ocena efektywności inwestycji w tym efektywności ekonomicznej Dane o planowanych efektach rzeczowych inwestycji Harmonogram rzeczowo finansowy inwestycji Szacunkowy łączny koszt inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji 66 7.Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych, po zakończeniu 39 realizacji inwestycji, oraz o planowanej kwocie środków finansowych i źródłach ich pochodzenia, które umożliwiają 68 zagospodarowanie tych efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie Analiza celowości inwestycji i możliwości wykonania etapami Uzgodnienia CZĘŚĆ V OPRACOWANIA GRAFICZNE Plan zagospodarowania terenu 2. Rzut parteru 3. Rzut I pietra 4. Elewacje 5. Analiza widoczności. 6. Planowana rozbudowa kanalizacji telefonicznej i teletechnicznej

4 43 Załączniki: - - załącznik nr 1: Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę dwustanowiskowego hangaru postojowego. - załącznik nr 2: Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę płaszczyzny przedhangarowej. - załącznik nr 3: Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę jednostanowiskowego hangaru postojowo - obsługowego. - załącznik nr 4: Notatki służbowe. - Rejonowy Zarząd Infrastruktury nr WB-816/14 z dnia r. dot. realizacji zadań inwestycyjnych na terenie kompleksu 6068 Siemirowice Terenowy Oddział Lotniskowy nr 514/14z dnia r. dot. realizacji zadania pn. Budowa dwustanowiskowego hangaru postojowego i jednostanowiskowego hangaru postojowo-osługowego oraz płaszczyzny przedhangarowej Terenowy Oddział Lotniskowy nr 461/14z dnia r. dot. realizacji zadania pn. Budowa dwustanowiskowego hangaru postojowego i jednostanowiskowego hangaru postojowo-osługowego oraz płaszczyzny przedhangarowej. - Rejonowy Zarząd Infrastruktury nr WB-1751/14/FAX z dnia r. dot. warunków zasilania w energię elektryczną planowanych hangarów dwu jednostanowiskowych w kompleksie wojskowym Siemirowice zadanie. - Szkic sytuacyjny do warunków technicznych. - Warunki techniczne wydane przez Szefa WT Siemirowice 4

5 CZĘŚĆ I I/1. Zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę dwustanowiskowego hangaru postojowego - zał. Nr 1 I/2. Zatwierdzone minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę płaszczyzny przedhangarowej - zał. Nr 2 I/3. Zatwierdzone Minimalne Wojskowe Wymagania Organizacyjno Użytkowe z r. na budowę jednostanowiskowego hangaru postojowo - obsługowego. - zał. Nr 3 I/4. Informacje podstawowe: Inwestor: Zarządca: 17 Terenowy Oddział Lotniskowy ul. Marii Konopnickiej Gdańsk Rejonowy Zarząd Infrastruktury ul. Jana z Kolna 8b Gdynia Użytkownik: Jednostka Wojskowa 4653 Siemirowice. Jednostka Nadrzędna Użytkownika: Beneficjent: 44 Baza Lotnicza Siemirowice Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych ul.żwirki i Wigury 103, Warszawa I/5. Kody CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 5

6 CZĘŚĆ II 1. Uwarunkowania wynikające ze stanu technicznego nieruchomości w tym uzasadnieniające celowość zamierzenia: 1.1. Opis stanu istniejącego wszystkie zamierzenia objęte niniejszym Programem Inwestycji są obiektami nowoprojektowanymi. Na działkach nr: 210/11 oraz 210/13, na których planuje się zlokalizowanie kompleksu hangarów oraz płaszczyzny przedhangarowej, znajduje się obecnie droga do stacji transformatorowej i istniejącego hangaru warsztatowego, plac o nawierzchni asfaltowej i betonowej, tereny zielone /trawniki/ oraz pojedyncze miejsca postojowe z płyt betonowych. Realizacja planowanych inwestycji wymaga wykonania całkowitej rozbiórki istniejących nawierzchni, oraz przełożenia czynnego uzbrojenia podziemnego z likwidacją wyłączonej z eksploatacji sieci średniego napięcia. Bezpośrednio w sąsiedztwie kompleksu hangarów i płyty przedhangarowej przewiduje się budowę lotniskowej strażnicy WSP według oddzielnego programu inwestycji, przygotowanego przez RZI Gdynia. Na etapie realizacji projektu budowlanego należy skoordynować oba zadania łącząc wybrane elementy uzbrojenia terenu i infrastruktury drogowej dla obu zadań. Budowa płaszczyzny przedhangarowej wymaga przystosowania do istniejącego układu dróg lotniskowych oraz połączenia z drogą kołowania Alfa Zużycie techniczne obiektów objętych Programem Inwestycji Nie dotyczy budowy części hangarowej inwestycji, zużycie techniczne istniejących nawierzchni, przewidzianych do rozbiórki wynosi ok. 40%. Zadanie nie wymaga dokonania analizy opłacalności przebudowy Stan techniczny obiektu nie dotyczy Uzasadnienie celowości zamierzenia: Kompleks 6068 został zaliczony do kategorii I priorytetowy. Do głównych Zadań 44 Bazy Lotniczej w Siemirowicach należy: poszukiwanie, śledzenie i niszczenie okrętów podwodnych samodzielnie i we współdziałaniu z siłami okrętowymi, rozpoznanie i wskazywanie celów okrętom, zabezpieczenie polskiej strefy SAR (ang. Search and Rescue - poszukiwania i ratownictwa) na Bałtyku oraz strefy przybrzeżnej, monitoring ekologiczny Polskiej Strefy Ekonomicznej (PSE) na Bałtyku, transport ludzi i sprzętu. Dla realizacji wyżej wymienionych zadań, wyposażenie Bazy Lotniczej w Siemirowicach zostanie uzupełnione o nowe samoloty, dla których należy przygotować odpowiednie zaplecze obsługowo postojowe, spełniające kryteria zatwierdzone w Minimalnych Wojskowych Wymaganiach Organizacyjno Użytkowych. 6

7 Wykaz przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych dotyczących obiektu, oraz nakładów poniesionych na zamierzenia techniczne (eksploatacyjne) powiązane z obiektem i zrealizowane w okresie ostatnich 5 lat: - nie dotyczy. 1.2 Stan wymagany: W celu zapewnienia odpowiednich warunków dla postoju i obsługi statków powietrznych mających uzupełnić wyposażenie bazy lotniczej należy zaprojektować i wybudować: - jednostanowiskowy hangar postojowo obsługowy; - dwustanowiskowy hangar postojowy; - płaszczyznę przedhangarową; - infrastrukturę techniczną związaną z wyżej wymienionymi obiektami. Hangar obsługowo postojowy oraz postojowy należy połączyć łącznikiem, tworząc spójny kompleks hangarów. W załączonej do PI koncepcji założono, że oba hangary zostaną ulokowane w jednej bryle budynku, z przylegającą częścią obsługową. Takie rozwiązanie jest bardziej ekonomiczne na etapie budowy oraz podczas eksploatacji obiektu. Mniejsza powierzchnia ścian zewnętrznych, skomasowanie bryły budynku na możliwie małej przestrzeni, pozwala na zaoszczędzenie materiałów budowlanych, izolacyjnych i elewacyjnych oraz obniży koszty ogrzewania. Teren przeznaczony na budowę kompleksu hangarów oraz płyty przedhangarowej jest ograniczony przez planowaną w pobliżu budowę strażnicy WSP oraz ścianą lasu od strony północnej (minimalna odl. budynku o obciążeniu ogniowym PM 1000 <Q 4000 od lasu wynosi min. 21,5 metra), a od budynków sąsiednich minimum 15 m. Wysokość obiektu ogranicza konieczność zapewnienia widoczności z punktu obserwacyjnego WKL. Usytuowanie budynku należy zaprojektować w zależności od obliczonego na etapie projektu budowlanego, obciążenia ogniowego oraz zastosowanych systemów przeciwpożarowych. W ramach realizacji zamierzenia może okazać się konieczne przebudowanie kolidującej z inwestycją infrastruktury istniejącej. Wykonawca projektu jest zobowiązany pozyskać we własnym zakresie wszelką dokumentację dotyczącą lotniska i jego technicznego zagospodarowania oraz sporządzić inwentaryzację geodezyjną istniejącego uzbrojenia podziemnego, w celu ustalenia istniejących i planowanych urządzeń podziemnych oraz naziemnych, które mogłyby powodować kolizję z projektowaną płytą oraz hangarami Stan wymagany jednostanowiskowy hangar postojowo obsługowy: Budowa jednostanowiskowego hangaru postojowo-obsługowego ma umożliwić pełne zabezpieczenie potrzeb personelu SIL eskadry technicznej w trzech obszarach: technicznym, szkoleniowym, administracyjno-socjalnym, 7

8 Obszar techniczny jest przeznaczony do: zabezpieczenia realizacji obsług na samolotach nie mniejszych niż CASA C-295 MPA/ASW, zabezpieczenia przechowywania aparatury kontrolno-pomiarowej, zabezpieczenia przechowywania wyposażenia samolotu (palety), zabezpieczenia przechowywania środków pirotechnicznych, zabezpieczenia przechowywania akumulatorów lotniczych, diagnozowania, obsługi i naprawy urządzeń, podzespołów, agregatów itp., wykonywania prac naprawczych sprzętu lotniskowo-hangarowego, przechowywania sprzętu lotniskowo hangarowego. Zgodnie z zatwierdzonymi założeniami, hangar obsługowy powinien posiadać halę obsług umożliwiającą wykonywanie pełnego zakresu obsług samolotu nie mniejszego niż CASA C-295 MPA/ASW oraz pomieszczenia warsztatowe i laboratoria dla zespołów eksploatacji samolotu, pozwalające na diagnozowanie, obsługę oraz naprawy urządzeń, podzespołów i agregatów samolotu, pomieszczenia techniczne na urządzenia elektroenergetyczne, wentylacyjne, węzeł cieplny itp., a także pomieszczenia magazynów podręcznych, magazynków do przechowywania wyposażenia samolotów i aparatury kontrolno pomiarowej. W hangarze obsługowym przewiduje się również wykonywanie prac naprawczych sprzętu lotniskowo hangarowego, zabezpieczenie możliwości przechowywania środków pirotechnicznych związanych z obsługiwanymi samolotami oraz materiałów niejawnych. W hali obsług prowadzone będą naprawy według technologii właściwych dla przyjętego typu samolotu. W związku z przewidywanym zakresem czynności obsługowych należy w obszarze technicznym zapewnić właściwe warunki BHP podczas pracy, w tym pracy na wysokości poprzez zainstalowanie odpowiedniego systemu zabezpieczającego przed upadkiem. Obszar szkoleniowy: przewidziany do szkolenia w zakresie eksploatacji samolotu, przeprowadzania odpraw i zajęć specjalistycznych, a także umożliwiający samokształcenie personelu technicznego. W tym obszarze przewiduje się ulokowanie pomieszczenia przeznaczonego na trenażer eksploatacji samolotu oraz niezbędne pomoce szkoleniowe, salę odpraw wyposażoną w sprzęt multimedialny, z dostępem do sieci MIL-WAN i INTER-MW. Obszar socjalno - bytowy: zapewniający właściwe warunki pracy, poprzez zaprojektowanie i wykonanie odpowiedniej ilości i wielkości: - pomieszczeń administracyjno biurowych dla personelu technicznego, - pomieszczeń socjalnych dla personelu kluczy/zespołów technicznych, - szatni uwzględniających specyfikę wykonywanych obsług oraz możliwość zatrudnienia kobiet (ok. 10% personelu), - odpowiedniej ilości toalet z umywalkami i natryskami (z uwzględnieniem kobiet), - aneksu kuchennego z jadalnią. 8

9 W projekcie należy przewidzieć i uwzględnić pełną funkcjonalność wszystkich planowanych obszarów oraz zapewnienie spełnienia wymogów socjalno-bytowych przewidzianych dla tego typu budowli. Budynek powinien być wyposażony w instalacje: odgromową, elektryczną (przemysłową i specjalistyczną) z zapasowym źródłem zasilania w postaci agregatu prądotwórczego, teleinformatyczną i teletechniczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ogrzewanie w systemie dostosowanym do projektowanych funkcji, w hangarze przewiduje się zastosowanie promienników ciepła z nagrzewnicami wodnymi, wstępnie założona temperatura czynnika grzewczego 70/50 C. /Z uwagi na dużą wysokość pomieszczeń, w celu poprawienia ekonomiki ogrzewania proponuje się zastosowanie destryfikatorów/, instalację Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. W strefach wybuchowych instalacja będzie chroniona poprzez, separatory iskrobezpieczne, instalację wodno-kanalizacyjną, instalacja kanalizacji z pomieszczeń technicznych powinna być odporna na działanie środków chemicznych stosowanych w poszczególnych procesach technologicznych, ścieki przed zrzutem do zbiornika bezodpływowego muszą zostać zneutralizowane, stałą instalację gaszenia przestrzeni hangarów z wykorzystaniem środka neutralnego dla urządzeń elektronicznych, instalację systemów zabezpieczeń technicznych - systemu alarmowego, kontroli dostępu oraz telewizyjnego systemu nadzoru, instalację sieci RTV/SAT, instalację pneumatyczną, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przeglądów, napraw oraz obsług samolotu, instalację oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego ewakuacyjnego hali głównej oraz pozostałych pomieszczeń spełniające wymagania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. instalację elektryczną zasilającą urządzenia technologiczne. W pomieszczeniach dla personelu technicznego należy przewidzieć możliwość podłączenia do sieci MIL-WAN i INTER-MW. Całość obiektu powinna być zabezpieczona instalacją sygnalizacji pożaru z czujnikami dymu i temperatury, oraz instalacją gaśniczą wraz z systemem sterującym. Uruchomienie instalacji gaśniczej powinno nastąpić po potwierdzeniu alarmu z instalacji sygnalizacyjnej. Pomieszczenia wszystkich obszarów należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy. 9

10 Wykaz pomieszczeń /propozycja programowa/: Nr pom. wg MWOU NAZWA POMIESZCZENIA PROJEKTOWANEGO Numery pomieszczeń wg koncepcji Ilość osób: Praca stała Wentylacja mechaniczna PARTER 1. Główna część obsługowa hangaru 6 2. Korytarz łączący hangar obsługowy z hangarem Postojowym i miejscami postoju wózków 10. Pomieszczenie do odnawiania powłok lakierniczych Pomieszczenie warsztatowe z wymuszoną wentylacją (mycie i odtłuszczanie części płatowca) 37. Pomieszczenie gospodarcze Warsztat mechaniczny Węzeł sanitarny męski (wc i umywalnia) Pomieszczenie sprężarkowni Pomieszczenie zasilające (zasilanie przemysłowe i specjalistyczne) Pomieszczenie techniczne sterujące wentylacją /centralę wentylacyjną z rekuperatorem proponuje się umieścić nad stropem I piętra w przestrzeni pod konstrukcją dachu/ 21. Pomieszczenie techniczne na węzeł co Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie gospodarcze Węzeł sanitarny męski (wc i umywalnia) Węzeł sanitarny damski (wc i umywalnia) Warsztat obsługi i naprawy silników Warsztat obsługi i naprawy uzbrojenia Pomieszczenie magazynów podręcznych oraz części 29 i materiałów eksploatacyjnych 31. Warsztat obsługi i naprawy uzbrojenia Warsztat obsługi i naprawy płatowca Pomieszczenie magazynów podręcznych oraz części i materiałów eksploatacyjnych Warsztat obsługi i naprawy płatowca Pomieszczenie magazynów podręcznych oraz części 34 i materiałów eksploatacyjnych 29. Warsztat obsługi i naprawy osprzętu Pomieszczenie techniczne do przechowywania zdemontowanych elementów płatowca 23. Warsztat obsługi i naprawy sprzętu Pomieszczenie przechowywania akumulatorów Magazynek podręczny sprzętu obsługowego Pomieszczenie gospodarcze Warsztat obsługi i naprawy urządzeń radioelektronicznych

11 30. Warsztat obsługi i naprawy urządzeń radioelektronicznych - strefa ochronna I 12. Szatnia damska Węzeł sanitarny damski (wc, kabiny prysznicowe, umywalnia) 15. Szatnia męska Węzeł sanitarny męski 56 / (wc, kabiny prysznicowe i umywalnia) 16. / Węzeł sanitarny męski (wc, kabiny prysznicowe i umywalnia) 15. Szatnia męska Pomieszczenie techniczne do przechowywania 4 wyposażenia samolotu (palety). 25. Pomieszczenie techniczne do przechowywania wyposażenia samolotu (palety). - Hangar postojowy 1 - Hangar postojowy 2 - Komunikacja pozioma /korytarze/ 13/20/22/51 - Klatki schodowe 21/37 - Magazyny podręczne 9/10/44/ - Kantorki 27/31/32/36/ 39/43 - Wiatrołapy 19/38/59 PIĘTRO Pomieszczenie dowódcy eskadry Pomieszczenie gospodarcze 62 - Łazienka 63 - Łazienka Pomieszczenie dowódcy klucza P I S wraz z archiwum 65 dokumentacji 7. Pomieszczenie dowódcy klucza osprzętu Pomieszczenie dowódcy klucza URE Węzeł sanitarny męski (wc i umywalnia) 69 - Łazienka Aneks kuchenny z jadalnią Pomieszczenie gospodarcze Pomieszczenie techniczne 84 (serwerownia systemów teleinformatycznych i alarmowych) 17. Węzeł sanitarny męski (wc i umywalnia) Węzeł sanitarny damski (wc i umywalnia) Sala wykładowa Pomieszczenie dowódcy klucza uzbrojenia Sala trenażera MITS Warsztat obróbki i analizy danych rozpoznawczych - strefa ochronna I Laboratorium analizy zapisów pokładowych rejestratorów parametrów lotu - Komunikacja pozioma /korytarze/ 68/72/76/88 - Klatki schodowe 73/

12 - Kantorki 80/83/87 Orientacyjne wymiary poszczególnych pomieszczeń oraz ich funkcję przedstawiono na załączonej do PI koncepcji. Powierzchnia użytkowa kompleksu hangarowego, łącznie wynosi ok m 2. Powierzchnia hangarów 1 stanowisko postojowo obsługowe + dwa postojowe ok m 2. Powierzchnia łącznika pomiędzy częścią obsługową i postojową ok. 505 m 2. Powierzchnia części warsztatowej parteru ok m 2. Powierzchnia I piętra ok. 980 m 2. I. Wymagania dotyczące wyposażenia obszaru socjalno - bytowego: a/ Pomieszczenia gabinetowe dla kierowniczego personelu technicznego wyposażone w: instalację elektryczną gniazd wtykowych: 230V, instalację elektryczną oświetlenia ogólnego, instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów, instalację co, instalację wentylacji grawitacyjnej, instalację telefoniczną, instalację MIL-WAN oraz INTER MW; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP instalację systemu alarmowego; wyposażenie kwaterunkowe. b/ Szatnie: instalację elektryczną gniazd wtykowych: 230V; instalację elektryczną oświetlenia ogólnego; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP niezbędne wyposażenie dla 55 osób osobne pomieszczenia dla mężczyzn i kobiet; instalację co; instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; c/ Węzły sanitarne: instalację elektryczną gniazd wtykowych: 230V; instalację elektryczną oświetlenia ogólnego; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP pełne wyposażenie zgodnie ze średnimi normami należności dla 55 osób z rozbiciem dla mężczyzn i kobiet (ilość osób jest wartością orientacyjną i uzależnioną od potrzeb wynikających z eksploatacji samolotu). - instalację c.o. 12

13 - instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. II. Wymagania dotyczące wyposażenia obszaru szkoleniowego: a/ Sala wykładowa umożliwiająca prowadzenie zajęć dla 50 osób. instalacja elektryczna gniazd wtykowych bytowych: 230V; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego sterowana ze stanowiska wykładowcy; instalacja elektryczna oświetlenia miejscowego instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP instalację systemu alarmowego; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; instalacja telefoniczna; instalacja INTER MW oraz MIL-WAN; dwa stoły o wymiarach: około 200 cm x 80 cm + 6 krzeseł; krzesła konferencyjne - 50 sztuk; projektor multimedialny z uchwytem sufitowym lub ściennym - 1 szt; manualny ekran projekcyjny 133 cm x 133 cm mocowany do ściany; tablicę interaktywną - magnetyczną - obsługiwaną pisakiem, na trójnogu o wym.: 170 x 120 cm; instalację RTV/SAT; okna z roletami sterowanie przez wykładowcę; wieszak ścienny na wierzchnią odzież na 50 uchwytów; zegar ścienny; c/ Sala trenażera MITS (umożliwiająca szkolenie 6 osób) Symulator oparty na PC + tablice poglądowe: instalację elektryczną gniazd wtykowych bytowych: 230V; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalację elektryczną oświetlenia ogólnego; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; instalację systemu alarmowego; instalację systemu kontroli dostępu; instalację co; instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; instalację telefoniczną; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu CASA C-295 MPA/ASW (INTERNET), INTER MW oraz MIL-WAN; dwa stoły o wymiarach: około 200 cm x 80 cm + 6 krzeseł; III. Wymagania dotyczące obszaru technicznego: a/ Główna część obsługowa hangaru: stanowisko obsługowe do obsługi samolotu nie mniejszego niż CASA C

14 MPA/ASW; instalacja elektryczna: napięcia 400V, 230V, 24V prądu stałego, 115 (400Hz), 27 V -prądu stałego,. 4 gniazda 400V/50Hz/63A; 4 gniazda 400V/50Hz/32A; 10 gniazd podwójnych 230V/50Hz/16A; 4 gniazda 24V; 2 gniazda 115V (400Hz); 2 gniazda 27 V -prądu stałego, gniazdo 400VAC63A na tylnej ścianie hali gniazda lub skrzynki przyłączeniowe dla zasilacza lotniskowego Luzes-II/M; przeciwpożarowy wyłącznik prądu; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Z uwagi na charakter pomieszczenia, na etapie projektu należy rozważyć zastosowanie czujek laserowych oraz czujek płomienia; instalacja telewizyjnego systemu nadzoru zbudowana w oparciu o urządzenia w technologii IP system musi spełniać wymogi normy NO-04-A004 ark. 7. instalacja systemu alarmowego z zastosowaniem czujek podczerwieni, mikrofalowych oraz czujek magnetycznych naliczanie ilości sprzętu zgodnie z NO-04- A004 ark. 3; halę wyposażyć w Agregaty Proszkowe oraz podręczny sprzęt gaśniczy - włączając hydranty; ściany zewnętrzne stanowiące granice strefy bezpieczeństwa, powinny być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej oraz nośności granicznej odpowiadającej, co najmniej konstrukcji murowanej z cegły pełnej klasy 15 o grubości 25 cm lub konstrukcji betonowej o grubości co najmniej 15 cm; instalacja pneumatyczna zasilana z głównej sprężarkowni z wyposażeniem warsztatowym (klucze pneumatyczne, wkrętarki pneumatyczne z końcówkami, długie przewody z końcówkami - zabudowane na zwijarkach) - 2 gniazda przyłączeniowe na ścianie wschodniej oraz 2 na ścianie zachodniej; instalacja grzewcza; instalacja wentylacji z podgrzewem nadmuchiwanego powietrza; dwa punkty uziemienia samolotów; instalacja awaryjnego zasilania; bramy hangarowe sterowane elektrycznie z możliwością ręcznego otwierania z sygnalizacją świetlną i dźwiękową ruchu bram z możliwością automatycznego wyłączenia napędu bram w przypadku napotkania przeszkody; wysokość hangaru i bram hangarowych dostosowana do wysokości samolotu CA- SA C-295MPA/ASW (z zainstalowanym systemem zabezpieczającym przed upadkiem z wysokości); Hala postojowa wyposażona w bramy hangarowe sterowane elektrycznie z możliwością ręcznego otwierania z sygnalizacją świetlną i dźwiękową ruchu bram oraz z możliwością automatycznego wyłączenia napędu bram w przypadku napotkania przeszkody; Oświetlenie hali głównej winno spełniać wymagania obowiązujących przepisów BHP i ppoż.; Zastosować dach w części prześwietlony, lub doświetlić obszar techniczny poprzez przeszklenie pasów nadbramowych oraz fragmentów w ścianie przeciwległej nad II kondygnacją dobudówki. Brama hangaru bez stopni i progów umożliwiająca swobodne i bezpieczne holowa- 14

15 nie statków powietrznych do wnętrza i na zewnątrz hangaru, otwory drzwiowe bez progów umożliwiające łatwy wjazd; podłoga antyelektrostatyczna, niepalna, nienasiąkliwa, niepyląca, łatwo zmywalna, antypoślizgowa, odporna na płyny eksploatacyjne stosowane w statkach powietrznych w tym substancje ropopochodne; maszyny i wyposażenie niezbędne do utrzymania należytej czystości: odkurzacze przemysłowe, urządzenia czyszczące powierzchnie hangarowe itp.; 3 stoły warsztatowe ok. dł.300 x szer.120 x wys.80 [cm],. b/ Korytarz łączący hangar obsługowy z hangarem postojowym do przechowywania przyczep i palet oraz podnośników samolotu, wózków silnikowych. otwory drzwiowe bez progów umożliwiające łatwy wjazd; szczelne bramy towarowe od strony hangaru obsługowego oraz postojowego otwierane ręcznie z drzwiami osobowymi; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; gabaryty korytarza oraz drzwi wejściowych do dwóch pomieszczeń magazyn wych pozwalające na swobodne manewrowanie wózkami transportowymi z paletami 300 x 300 x 300 [cm]; dwa oddzielne wejścia bezpośrednio z korytarza do dwóch magazynów przeznaczonych do przechowywania paletowego wyposażenia samolotu (cztery palety 300 x 300 x 300 [cm] w każdym pomieszczeniu); instalacja systemu alarmowego oraz telewizyjnego systemu nadzoru obejmujące swoim zasięgiem korytarz oraz wejścia do magazynków; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP c/ Pomieszczenie do odnawiania powłok lakierniczych (lakiernia); instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym: napięcia 1 gniazdo 400V/50Hz/63A, 3 gniazda 400V/50Hz/32A oraz 3 gniazda 230V/50Hz/16A; Punkt wydawczy sprężonego powietrza; instalacja co; instalacja wentylacji (w tym przeciwpyłowa) i klimatyzacji; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Instalacja będzie chroniona poprzez, separatory iskrobezpieczne. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; instalacja pneumatyczna zasilana z głównej sprężarkowni z wyposażeniem warsztatowym (zestawy lakiernicze wraz przewodami ciśnieniowymi z końcówkami) - 2 gniazda przyłączeniowe w ścianie; punkt sanitarny do mycia rąk i przemywania oczu; otwory drzwiowe bez progów umożliwiające łatwe manewrowanie wózkami transportowymi; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; kabina lakiernicza do malowania pojedynczych elementów o kubaturze ok. 3m x 4m z autonomiczną instalacją wentylacji; regały magazynowe i szafki narzędziowe. 15

16 d/ Pomieszczenie warsztatowe z wymuszoną wentylacją (mycie i odtłuszczanie części): instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym: 1 gniazdo 400V/50Hz/63A, 2 gniazda 400V/50Hz/32A, oraz 4 gniazda 230V/50Hz/16A; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Instalacja będzie chroniona poprzez, separatory iskrobezpieczne. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; pomieszczenie wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji (w tym przeciwpyłowa) i klimatyzacji; instalacja pneumatyczna zasilana z głównej sprężarkowni z wyposażeniem warsztatowym (zestawy lakiernicze wraz przewodami ciśnieniowymi z końcówkami) - 2 gniazda przyłączeniowe w ścianie; węzeł sanitarny do mycia rąk i przemywania oczu; otwory drzwiowe bez progów umożliwiające łatwe manewrowanie wózkamitransportowymi; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; myjka warsztatowa o gabarytach ok. 150 x 150 cm; regały magazynowe i szafki narzędziowe. e/ Pomieszczenie zasilające - rozdzielnia RGnn 0,4 kv (zasilanie całego obiektu poprzez sieć tablic rozdzielczych zlokalizowanych w poszczególnych hangarach i części warsztatowo-socjalnej). Zasilanie rozdzielnicy głównej RGnn ze stacji transformatorowej i agregatu prądotwórczego. W pomieszczeniu zasilającym należy przewidzieć miejsce na zainstalowanie rozdzielnice i urządzeń: - RGnn 0,4 kv (400V/50Hz/630A z polami odpływowymi 250A, 160A, 100A, 63A) - prostownik 400VAC/27VDC oraz rozdzielnica napięcia 27VDC - prostownik 400VAC/24VDC oraz rozdzielnica napięcia 24VDC - przetwornica częstotliwości 400V;50Hz / 115V;400Hz oraz rozdzielnica napięcia 115V/400Hz - UPS ok. 400V/40kVA oraz rozdzielnica napięcia gwarantowanego dla zasilania komputerów i systemów zabezpieczeń technicznych. Bezpośrednio z rozdzielnicy RGnn zasilane będą zasilacze lotniskowe Luzes-II/M w hali obsługowej hangaru hangarach i postojowych. W pomieszczeni rozdzielni RGnn 0,4 kv przewiduje się wykonanie instalacji sygnalizacji Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu oraz wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy i BHP zgodnie z wymaganiami przepisów. f/ Pomieszczenie techniczne do sterowania centralami wentylacyjnymi i innymi instalacjami: zasilanie - 400/230 V/50Hz; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu, wyposażoną w moduły sterujące systemem klimatyzacji, 16

17 pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; Jako miejsce lokalizacji central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła, przewiduje się przestrzeń nad drugą kondygnacją części administracyjnej, pod dachem łukowym hangaru lub na dachu płaskim. g/ Pomieszczenie na węzeł C.O., pomieszczenie przeznaczone na montaż urządzeń węzła ciepłowniczego oraz przyłącza c.o. i wody zimnej: zasilanie -400/230 V/50Hz; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy. h/ Pomieszczenie techniczne (serwerownia systemów teleinformatycznych oraz alarmowych): instalacja elektryczna gniazd wtykowych bytowych 230V; instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania elementów aktywnych i serwerów w szafach sieci MIL-WAN i INTER-MW i systemów zabezpieczeń technicznych ; instalacja wentylacji i klimatyzacji; instalacja telefoniczna; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; instalacja systemu alarmowego z zastosowaniem czujki podczerwieni oraz czujki o innej zasadzie działania naliczanie ilości sprzętu zgodnie z NO-04-A004 ark. 3; system kontroli dostępu; Wejście do serwerowni dodatkowo chronione będzie przez kamerę telewizyjnego systemu nadzoru; przyłącza sieci MIL-WAN, INTER MW i telefonicznej. i/ Pomieszczenia magazynków podręcznych części i materiałów eksploatacyjnych; pomieszczenie techniczne do przechowywania zdemontowanych elementów płatowca: Cztery pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie poszczególnych warsztatów obsługi i napraw, na parterze budynku: zasilanie -230V/50Hz. instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu; regały magazynowe - 3 sztuki i szafki narzędziowe - 3 sztuki. posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna. Magazyny przylegające do pomieszczenia 28 przeznaczone są na podręczny magazynek MPS /opakowania fabryczne, karnistry, beczki, puszki/ z możliwością przelewania instalacja elektryczna w wykonaniu przeciwwybuchowym. Instalacja SAP w tych pomieszczeniach będzie chroniona poprzez separatory iskrobezpieczne; 17

18 j/ Pomieszczenia techniczne do przechowywania wyposażenia samolotu (palety, pokrywy, luki, fotele, osłony, panele na regałach): Dwa pomieszczenia z wejściem przez korytarz łączący hangar obsługowy z postojowym o kubaturze pozwalającej na przechowywanie oraz swobodne przemieszczanie czterech palet w każdym pomieszczeniu. Gabaryty palet wraz wózkami transportowymi: ok. 300 x 300 x 300 [cm], minimalna powierzchnia pojedynczego pomieszczenia - 16 x 7 m: posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; instalacja co; instalacja wentylacji i klimatyzacji; instalacja systemu alarmowego z zastosowaniem czujek podczerwieni, mikrofalowych oraz czujek magnetycznych naliczanie ilości sprzętu zgodnie z NO-04-A004 ark. 3; system kontroli dostępu; zasilanie -230V/50Hz; regały magazynowe - 3 sztuki i 3 sztuki stołów warsztatowych; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; i/ Magazyn palet: przechowywanie paletyzowanego wyposażenia samolotu. k/ Pomieszczenie sprężarkowi: Pomieszczenie stanowi rozdzielnię sprężonego powietrza i przeznaczone jest do zasilania sprężonym powietrzem instalacji pneumatycznej obiektu zgodnie z opisem poszczególnych pomieszczeń. zasilanie -400/230 V/50Hz; sprężarka powietrza do 20 kg/cm 2 zbiornik ciśnieniowy do zabezpieczenia zasilania zgodnie ze szczegółowym opisem pomieszczeń obiektu (pojemność ok. 500 dm 3 ); posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; l/ Warsztat obsługi i naprawy silników, przeglądy elementów silnika, pomiary, inspekcje: instalacja elektryczna: : 400/230VAC, 24V prądu stałego, 2 gniazda 400V/32A, 2 gniazda 400V/16A 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; 2 gniazda 24V - prądu stałego; instalacja pneumatyczna z wyposażeniem warsztatowym (klucze pneumatyczne, wkrętarki pneumatyczne z końcówkami, przewody z końcówkami); instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; oświetlenie ogólne zapewniające natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; regały magazynowe i stoły warsztatowe, szafki narzędziowe. ł/ Warsztaty obsługi i naprawy płatowca (sprawdzanie testerami przyrządów): Dwa podobnej kubatury pomieszczenia dla pięciu osób każde, z takim samym wyposażeniem: instalacja elektryczna: : 400/230VAC, 24V prądu stałego, 1 gniazdo 400V/16A 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; 2 gniazda 24V - prądu stałego; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla 18

19 zasilania komputerów ; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja pneumatyczna z wyposażeniem warsztatowym (klucze pneumatyczne, wkrętarki pneumatyczne z końcówkami, przewody z końcówkami); instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW; regały magazynowe, regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, krzesła biurowe. m/ Warsztaty obsługi i naprawy osprzętu: Dwa podobnej kubatury pomieszczenia dla pięciu osób każde, z takim samym wyposażeniem: instalacja elektryczna: 400/230VAC, 24V prądu stałego, 1 gniazdo 400V/16A, 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; 2 gniazda 24V - prądu stałego; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW; regały magazynowe, regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, krzesła biurowe. n/ Warsztaty obsługi i naprawy urządzeń radioelektronicznych: Dwa podobnej kubatury pomieszczenia dla pięciu osób każde, z takim samym wyposażeniem, z zastrzeżeniem, że jedno z ww. pomieszczeń spełnia wymagania ochrony informacji niejawnych strefa ochronna I do przechowywania i obsługi urządzeń niejawnych: instalacja elektryczna: 230V, 24V prądu stałego, 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; 2 gniazda 24V - prądu stałego; instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; system kontroli dostępu spełniający wymagania systemu w klasie rozpoznania 3, a w klasie dostępu B - określone w normie PN-EN ; telewizyjny system nadzoru obejmujący swoim zasięgiem granice strefy ochronnej 19

20 I; System alarmowy z zastosowaniem czujek podczerwieni oraz czujek, których działanie oparto na innym zjawisku fizycznym. Wszystkie sejfy przeznaczone do przechowywania materiałów niejawnych należy uzbroić w indywidualne zabezpieczenia otworu klucza z czujkami wibracyjnymi. Naliczanie ilości sprzętu zgodnie z NO-04-A004 ark. 3; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW; regały magazynowe, regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, krzesła biurowe. o/ Warsztaty obsługi i naprawy uzbrojenia: Dwa podobnej kubatury pomieszczenia dla pięciu osób każde, z takim samym wyposażeniem, z zastrzeżeniem, że jedno z ww. pomieszczeń posiada wydzielone dodatkowe zamykane pomieszczenie do przechowywania środków pirotechnicznych: instalacja elektryczna: napięcia 230V, 24V prądu stałego, 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; 2 gniazda 24V - prądu stałego; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW; regały magazynowe, regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, krzesła biurowe. drzwi metalowe wyposażone w dwa zamki; dwie szafy metalowe zamykane (sejfy); p/ Warsztat obróbki i analizy danych rozpoznawczych: Pomieszczenie dla czterech osób: instalacja elektryczna: napięcia 230V, 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; instalację systemu alarmowego; instalację systemu kontroli dostępu; 20

21 pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW oraz INTER MW i MIL-WAN; cztery biurka komputerowe oraz krzesła biurowe, 2 regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, 2 szafki meblowe zamykane. r/ Warsztat mechaniczny (obróbka mechaniczna metali: toczenie, nitowanie, szlifowanie, gięcie i cięcie oraz wiercenie); instalacja elektryczna: na napięcie 400V/230VDC, 24V prądu stałego -2 gniazda 400V/50Hz/63A, 2 gniazda 400V/50Hz/32A, 2 gniazda 400V/50Hz/16A oraz 4 gniazda 230V/50Hz/16A, 1 gniazdo 24V prądu stałego; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; instalacja pneumatyczna zasilana z głównej sprężarkowni z wyposażeniem warsztatowym (klucze pneumatyczne, wkrętarki pneumatyczne z końcówkami, przewody z końcówkami) - 2 gniazda przyłączeniowe na ścianach; posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; tokarka (łoże 1500mm), wiertarko-gwinciarka stołowa, frezarka, szlifierka stołowa, przecinarka cierna, prasa hydrauliczna, dwa stoły ślusarskie; regały magazynowe, regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, stoły warsztatowe, szafki narzędziowe, krzesła biurowe, Punkt wydawniczy sprężonego powietrza; Wyciąg powietrza. W pomieszczeniu warsztatu mechanicznego należy zaprojektować postument 3x2 m pod tokarnię. s/ Laboratorium analizy zapisów pokładowych rejestratorów parametrów lotu: Pomieszczenie dla trzech osób: instalacja elektryczna: napięcia 230V, 4 gniazda podwójne 230V/50Hz/16A; instalacja elektryczna gniazd wtykowych: 230V napięcia gwarantowanego (z UPS) dla zasilania komputerów ; instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP instalację systemu alarmowego; instalację systemu kontroli dostępu; pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji i klimatyzacji; oświetlenie zapewniające natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; 21

22 posadzka olejoodporna, antypoślizgowa, antyelektrostatyczna, łatwozmywalna; instalacja telefoniczna; dostęp do sieci umożliwiającej aktualizowanie dokumentacji eksploatacyjnej samolotu C-295MPA/ASW oraz INTER MW i MIL-WAN; trzy biurka komputerowe oraz krzesła biurowe, 2 regały meblowe na instrukcje i wydawnictwa specjalistyczne, 2 szafki meblowe zamykane. t/ Pomieszczenie przechowywania akumulatorów: instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. Klapy odcinające instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylatory sterowane będą z systemu SAP. pomieszczenie wyposażyć w specjalistyczny podręczny sprzęt gaśniczy; instalacja co; instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowe, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; stoły warsztatowe. u/ Magazynek podręczny sprzętu obsługowego (przechowywanie testerów, mini palet, anten, opakowań itp.): instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. instalacja co; instalacja wentylacji grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowe, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; oświetlenie zapewniające natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; regały magazynowe i stoły warsztatowe, szafki narzędziowe. w/ Pomieszczenia gospodarcze: instalacja Sygnalizacji Alarmu Pożaru /SAP/, opartą na działaniu czujek optycznych dymu. instalacja co; instalacja wentylacji grawitacyjnej; posadzka olejoodporna, antypoślizgowe, antyelektrostatyczna, łatwo zmywalna; oświetlenie zapewniające natężenie światła zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP; z/ Pomieszczenia w Strefie ochronnej I: Pomieszczenia, w którym będą przetwarzanie informacje niejawne o klauzuli Tajne" (pomieszczenia nr. 32 i 59) powinny spełniać warunki bezpieczeństwa fizycznego zgodnie z Zarządzeniem Nr 57/ MON z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kance- 22

23 laria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego Dz. Urz. MON Nr 25 poz. 402, w przypadku zmian z aktualnie obowiązującym dokumentem. Poziom zagrożenia średni pomieszczenie powinno być: usytuowane w budynku o konstrukcji murowanej, betonowej lub innej o podobnych właściwościach (parametrach) konstrukcyjnych, z wejściem, co najmniej ze strefy ochronnej I; oddzielone od innych pomieszczeń stałymi przegrodami budowlanymi o rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych zapewniających bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo konstrukcji, pozbawionymi zbędnych otworów, a w przypadku, gdy ściany zewnętrzne łub stropy stanowią granicę strefy ochronnej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych i spełniać wymagania w zakresie klasy odporności pożarowej oraz nośności granicznej odpowiadającej co najmniej konstrukcji murowanej z cegły pełnej klasy 15 o grubości nie mniejszej niż 22 cm lub konstrukcji betonowej o grubości co najmniej 12 cm; wyposażone w drzwi wejściowe spełniające wymagania klasy odporności nie niższej niż RC 4 określone w Polskiej Normie PN-EN 1627, posiadające element samozatrzaskowy uniemożliwiający pozostawienie pomieszczenia otwartego, samozamykacz oraz dodatkowo wyposażone w zamek mechaniczny szyfrowy, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300 co najmniej trzytarczowy, o cichym przesuwie, posiadający min. 100 podziałek na pokrętle i skali nastawień, przy której w przypadku każdej tarczy zamek trzytarczowy nie otworzy się, jeżeli pokrętło jest przekręcone więcej niż o 1 kreskę podziałki po obu stronach właściwej kreski podziałki, a w przypadku zamka czterotarczowego wartość ta wynosi 1,25. Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Zamek powinien być odporny na manipulację przez eksperta, również przy użyciu specjalistycznych narzędzi, przez okres 20 roboczogodzin. Zamek powinien być zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem i prześwietleniem (atakiem) radiologicznym (promieniowanie z radioaktywnego źródła nieprzekraczającego równowartości 10 curie, co - 60 z odległości 760 mm przez 20 godzin). Zmiana kombinacji powinna być blokowana i uaktywniana kluczem od tyłu obudowy zamka. Szafa powinna być wyposażona w dwa komplety kluczy od ustawiania szyfru. Dopuszcza się również stosowanie zamka elektronicznego szyfrowego, co najmniej klasy B wg Polskiej Normy PN-EN 1300, pod warunkiem, że zamek spełnia te same wymagania, co zamek mechaniczny szyfrowy oraz nie generuje sygnałów, które mogą być wykorzystane do otwarcia zamka przez okres 20 roboczogodzin; wyposażone w okna zabezpieczone, kratami zainstalowanymi w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie niniejszym niż 45 x 6 mm, z prętów stalowych o średnicy, co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym niż 150 mm i wzmocnionymi płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm, usytuowanymi w poziomie, w odstępach nie więk- 23

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964 ul. Bystra WARSZAWA FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964 ul. Bystra WARSZAWA FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do SIWZ... Nazwa i adres wykonawcy (pieczątka firmowa)..., JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964 ul. Bystra 1 03-700 WARSZAWA FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki

- 1 - Spis treści. 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki - 1 - Spis treści 1 Opis techniczny 2 Obliczenia techniczne 3 Rysunki nr 1 Rzut piwnicy nr 2 Rzut parteru nr 3 Rzut I-piętra nr 4 Rzut II-piętra nr 5 Rzut III-piętra nr 6 Rzut poddasza nr 7 Rzut dachu

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH REMONT POMIESZCZEŃ WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA W GMACHU HYDROTECHNIKI INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISK UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y c ze r w i e c 2 0 0 7 P R O J E K T B U D O W L A N Y INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA (ROZBUDOWA) INWESTOR: URZĄD GMINY JERZMANOWICE_PRZEGINIA OBIEKT: OŚRODEK ZDROWIA W PRZEGINI ADRES: PRZEGINIA, dz.

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego.

1.2. Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania szafek pomiaru bilansującego. Załącznik nr 5 do wniosku Standardowe rozwiązania techniczne 1. Szafki pomiaru bilansującego 1.1. Zabudowa szafek pomiaru bilansującego. 1.1.1. Szafka pomiaru bilansującego stacji SN/nN zawiera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja)

Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej. (propozycja) Instrukcja eksploatacji instalacji elektrycznej (propozycja) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Instrukcji Dokument dotyczy zmodernizowanej instalacji elektrycznej w budynku firmy w.. przy ul.. Instrukcja określa

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dot. zajezdni

Wymagania techniczne dot. zajezdni Załącznik nr 9 do umowy nr.. z dnia. Wymagania techniczne dot. zajezdni 1. Wymagania dla zaplecza technicznego zajezdni 1.1. Obiekt zajezdni oraz filie, jeżeli operator planuje eksploatację więcej niż

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO POZIOM -1

KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO POZIOM -1 KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO 9.1 + 9.2 POZIOM -1 1. PARAMETRY TECHNICZNE: pom. 9.1: pow. 80,87 m 2, h = 3,83m pom. 9.2: pow. 8,37m 2, h = 2,49m 2. PRZEZNACZENIE: usługi/ handel/ gastronomia 3. STANDARD:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA PARTERZE BUDYNKU - GARAŻ KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W TARNOWIE, UL. KLIKOWSKA 39 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Opracował : Lipiec

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk Obiekt : Budynki Wydziału Chemicznego POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Adres : ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Tytuł : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2.

I. Nieruchomość składa się z dwóch działek : - nr 303/3 o powierzchni 3647,0m2, - nr 303/5 o powierzchni 21320,0m2. Razem : 24.967,0m2. Załącznik nr 1 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w PGE E.O. S.A. 00-876 Warszawa ul. Ogrodowa nr 59a adres nieruchomości przeznaczonej do zbycia : Dychów nr 6a, 66-627 Bobrowice. I. Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem.

2. Złącze kablowo- pomiarowe Z.K.P Usytuowane w linii ogrodzenia i ujęte oddzielnym projektem. Spis zawartości A. Część opisowa: opis techniczny, obliczenia techniczne, oświadczenie projektanta, uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności do Ł. O. Inż. Budownictwa, warunki techniczne zasilania

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR ORAZ ZAKRES STOSOWANIA

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR ORAZ ZAKRES STOSOWANIA Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 17 517 Poz. 56 Za³¹cznik nr 11 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR ORAZ ZAKRES STOSOWANIA 1. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. OPIS PROJEKTOWANEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO... 2 5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku Aula Nova Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa opracowania... 3 Cel opracowania... 3 Opis techniczny... 3

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował

Nazwa inwestycji. Branża. Nazwa opracowania. Adres Rozalin gm. Nadarzyn, dz. Nr ewid. 54/20. Inwestor. Projektował. Opracował Nazwa inwestycji Projekt budowlany remontu pomieszczeń Świetlicy w zabytkowym budynku OSP Mogielnica Branża Instalacje elektryczne Nazwa opracowania Instalacje elektryczne w remontowanych pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie www.straz.powiatwolsztyn.pl Załącznik nr 8 do SIWZ Wytyczne do projektowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Planowany budynek strażnicy powinien stanowić jedną bryłę z istniejącym

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK UŻYTKOWY (administracja oraz strefa publiczna)

BUDYNEK UŻYTKOWY (administracja oraz strefa publiczna) BUDYNEK UŻYTKOWY (administracja oraz strefa publiczna) OPIS OGÓLNY: 1/ Budynek przeznaczony do użytku publicznego (obsługa klientów) oraz administracji WORD o/t w Nowym Dworze Mazowieckim (stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI PROGRAM INWESTYCJI. (nr i nazwa zadania)

WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI PROGRAM INWESTYCJI. (nr i nazwa zadania) WZÓR PROGRAMU INWESTYCJI ZATWIERDZAM (stanowisko, stopień, imię, nazwisko pieczęć, podpis, data) PROGRAM INWESTYCJI. (nr i nazwa zadania) 1. Lokalizacja, nazwa użytkownika (użytkowników): ( pełny adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 4.1. Ogólny opis stanu istniejącego Obiekt, w którym mieści się przebudowywana kuchnia, jest budynkiem w całości podpiwniczonym o zróżnicowanej ilości kondygnacji nadziemnych;

Bardziej szczegółowo

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.

B O R A T Y N STUDIO ARCHITEKTURY. PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator. STUDIO ARCHITEKTURY B O R A T Y N PROJEKTY I NADZORY Ul. Wiosenna 3, 05-806 Nowa Wieś, tel. 0-602 344 082, boratyn@archikreator.pl INWESTOR FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań Załącznik nr 18 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa zamówienia KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDYNKU NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji elektrycznych

Projekt budowlany instalacji elektrycznych ELAM Adam Pieścik 05-800 Pruszków ul. Zenona 23 tel. 022 8272816 Projekt budowlany instalacji elektrycznych Obiekt: Piwnice budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 89 w Warszawie Stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28

PROJEKT BUDOWLANY. przebudowy pomieszczeń. w budynku biurowym Prokuratury. 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 PROJEKT BUDOWLANY przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28 Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ

KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ KARTY WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ WYMAGANIA FUKCJONALNE BLOK OPERACYJNY BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA możliwość swobodnego wprowadzenia łóżka z pacjentem możliwość swobodnego poruszania się zepołu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Opracował: inż. Szymon Wróbel

Opracował: inż. Szymon Wróbel Opracował: inż. Szymon Wróbel Warszawa, styczeń 2013 Spis treści 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 2. Podstawa opracowania Specyfikacji Technicznej 3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu Załącznik nr 6 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. ROBOTA BUDOWLANA: WYKONANIE - W RAMACH ROZBUDOWY SZPITALA BUDYNKU NR 6, OBEJMUJĄCEGO BLOK OPERACYJNY, CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ I DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Bardziej szczegółowo