(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.08.2004 04018674.4"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2007/11 EP B1 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B47/00 A47B47/03 A47B57/54 ( ) ( ) ( ) (54) Tytuł wynalazku: Regały modułowe (30) Pierwszeństwo: IT2003MI (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2005/12 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 08/2007 (73) Uprawniony z patentu: Metalsistem Group S.p.A., Rovereto, IT PL/EP T3 (72) Twórca (y) wynalazku: Briosi Antonello, Milan, IT (74) Pełnomocnik: WTS Rzecznicy Patentowi rzecz. pat. Witek Rafał Wrocław ul. R. Weigla 12 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 Regał modułowy Opis patentowy [0001] Niniejszy wynalazek dotyczy regałów modułowych. [0002] W szczególności, niniejszy wynalazek dotyczy ulepszonych regałów modułowych przeznaczonych do instalowania w pomieszczeniach o wysokich standardach higienicznych, wymagających ochrony przed zanieczyszczeniem lub obniżeniem jakości substancji bądź produktów. [0003] Jak wiadomo, dostępne są różne rodzaje regałów modułowych wykonanych z metalu i używanych w warunkach przemysłowych do magazynowania towarów i produktów. [0004] Regały te generalnie obejmują szereg słupków lub pionowych elementów połączonych ze sobą poziomo za pomocą elementów podłużnych i poprzecznych; te części składowe na ogół tworzą czworokątne moduły, które są ściśle ze sobą połączone. [0005] Dlatego też, wzdłuż powierzchni bocznych, słupki są wyposażone w szereg równomiernie rozłożonych elementów wystających o kształcie haczyków lub otworów pozwalających na połączenie i stabilizację miejsc połączeń elementów poprzecznych i podłużnych. [0006] Z drugiej strony, omawiane elementy podłużne wyposażone są w otwory lub zaczepy pasujące do omawianych elementów łączących w słupkach. Na otrzymanej trójwymiarowej ramie mocowane są na stałe lub wymiennie półki do przechowywania towarów i produktów. [0007] To popularne rozwiązanie jest szczególnie wygodne przy budowaniu regałów przemysłowych, ale wykazuje istotne wady uniemożliwiające stosowanie go w niektórych warunkach. [0008] W rzeczywistości, przynajmniej słupki są zaopatrzone w elementy wystające, powstałe na powierzchni po to, aby utworzyć miejsca mocowania do elementów podłużnych i są one otrzymane przez częściowe nacięcie blachy ścianek i tworzą pewną ilość małych otworów ułożonych wzdłuż słupków. Jeśli przechowywane są produkty organiczne takie jak ciekłe artykuły spożywcze, może zdarzyć się, że podczas układania palet któreś z opakowań ulegnie zniszczeniu na skutek wstrząsu lub zgniecenia i nastąpi wyciek produktu. Ciecz rozlana na półkę, nieuchronnie wniknie do wnętrza słupków poprzez występujące w nich otwory i nie będzie mogła być całkowicie usunięta nawet przy pomocy wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Fermentacja i

3 2 rozkład produktów spowoduje powstanie zanieczyszczających substancji lub pozostałości, które znacząco obniżają standardy higieniczne danego pomieszczenia. [0009] Ponadto przez omawiane otwory w słupkach mogą dostać się i ukrywać wewnątrz regałów ciała obce takie jak kurz i insekty, co obniża standardy higieniczne oraz integralność przechowywanych produktów. [0010] Dlatego też, regały te, nie są odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach, w których, przeciwnie, muszą być zapewnione bardzo wysokie standardy higieniczne. Takie warunki muszą być zapewnione na przykład w laboratoriach chemicznych i farmaceutycznych, hotelach, kuchniach przemysłowych, szpitalach, tj. w miejscach gdzie przechowywane są łatwo psujące się produkty i substancje, w szczególności produkty w formie ciekłej. [0011] EP obejmuje modułową strukturę półek magazynowych zawierającą słupki, elementy łączące i części podłużne mające wgłębienia, na co najmniej jednej powierzchni zewnętrznej w jednym lub wielu miejscach lub na całej długości elementu podłużnego, które są rozłożone wzdłuż jego środkowej osi, i posiadają formę obciętych stożków lub kopułek, a także z elementów łączących mających wypukłości, które dopasowane są do wgłębień w elementach strukturalnych. Wgłębienia są tworzone bez przecinania powierzchni. [0012] Przedmiotem niniejszego wynalazku jest zbudowanie modułowej struktury wyżej omówionego typu, mającej wgłębienia i wypukłości, które są płytkie i o niewielkiej wysokości, niemniej jednak pozwalają na trwałe połączenie elementów strukturalnych. [0013] W szczególności, przedmiotem niniejszego wynalazku jest dostarczenie ulepszonych regałów modułowych, w których połączenie między słupkami a elementami podłużnymi jest uzyskane za pomocą środków, które nie obejmują wiercenia i częściowego przecinania samych słupków, co pozwala na utrzymanie wysokich standardów higienicznych i ochronę elementów konstrukcyjnych przed nieprzewidzianymi wyciekami cieczy, rozkładającymi się lub zanieczyszczającymi płynami lub substancjami czy ciałami obcymi. [0014] Dodatkowo przedmiotem niniejszego wynalazku jest dostarczenie ulepszonych regałów modułowych, które zapewniają długotrwały wysoki poziom odporności i niezawodności oraz są łatwe do wytworzenia i tanie do zainstalowania. [0015] Zgodnie z niniejszym wynalazkiem, te i pozostałe cele zostają osiągnięte poprzez ulepszenie regałów modułowych, jak zastrzeżono w zastrzeżeniu 1.

4 3 [0016] Dodatkowe korzystne cechy tego wynalazku są zgłoszone w zastrzeżeniach zależnych. [0017] Cechy wytworzenia i funkcjonowania ulepszonych regałów modułowych będących przedmiotem niniejszego wynalazku mogą być lepiej zrozumiane na podstawie poniżej przedstawionego opisu, w którym zamieszczono odnośniki do załączonych figur, przedstawiających korzystną, ale nieograniczającą realizację, gdzie: Figura 1 jest schematycznym widokiem perspektywicznym przykładowego regału modułowego będącego przedmiotem niniejszego wynalazku; Figura 2 i 3 przedstawia dwa schematyczne przekroje poprzeczne jednego ze słupków lub elementów poprzecznych regału przedstawionego na Figurze 1; Figura 4 jest schematycznym przedstawieniem przekroju poprzecznego elementu podłużnego lub elementu poprzecznego regału przedstawionego na Figurze 1; Figura 5 jest schematycznym widokiem wzdłużnego przekroju elementu łączącego lub obejmy zaciskowej pozwalającej na zamocowanie między sobą elementów wstępujących w regale modułowym przedstawionym na Figurze 1; Figura 6 jest schematycznym widokiem bocznym zaciskającego bolca w wymienionej obejmie zaciskowej; Figura 7 jest schematycznym widokiem przekroju obejmy zaciskowej założonej i zaciśniętej na słupku; Figura 8 jest schematycznym widokiem perspektywicznym wymienionej obejmy zaciskowej założonej i zaciśniętej na słupku; Figura 9 jest schematycznym widokiem perspektywicznym obejmy zaciskowej złożonej z dwóch połówek, które pasują do siebie; Figura 10, 11 i 12 przedstawia odpowiadającą im ilość bocznych schematycznych widoków elementu podtrzymującego lub elementu oddzielającego, które mogą być przymocowane do elementów podłużnych lub poprzecznych regału. [0018] Odnośnie, do powyżej wymienionych Figur, regał modułowy, przedmiot niniejszego wynalazku, przedstawiony w całości i oznaczony numerem 10 na Figurze 1, korzystnie wykonany jest ze stali nierdzewnej i zawiera szereg słupków lub elementów pionowych 12 połączonych za pomocą elementów poziomych, takich jak elementy podłużne 14 i elementy poprzeczne 16, tworzących podporę dla półek 18, które mogą być zamontowane na stałe lub wymiennie, i mogą być gładkie lub perforowane. Układ przestrzenny i wielkość regału na Figurze 1 jest przykładowa, jako że ten sam regał może być rozbudowywany w każdą stronę bez ograniczeń co do kierunku i wysokości,

5 4 według wstępnie określonych wielkości i konfiguracji pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany. [0019] Zgodnie z wynalazkiem, wymienione słupki 12 są zaopatrzone na powierzchniach określonych jako boczne w szereg wgłębień 20 o określonym kształcie, otrzymanych poprzez odlanie lub częściowe wytłoczenie w kawałku metalu przed jego ukształtowaniem w element o kwadratowym przekroju i dalszym lutowaniem wzdłuż linii łączenia brzegów oznaczonej numerem 22. W korzystnej realizacji, przedstawionej na Figurach, wspomniane wgłębienia 20 posiadają korzystnie czworokątną podstawę i stożkowate wytłoczenie skierowane w kierunku osi i częściowo zwężające się. Maksymalna głębokość wgłębień 20 powinna wynosić między 1,0 a 3,0 mm. Wgłębienia 20 korzystnie występują na wszystkich bokach słupków 12, są równo ułożone względem siebie zarówno pionowo, jak i poziomo i umiejscowione są niedaleko wierzchołków lub krawędzi tych słupków. Jak pokazano w szczegółach na Figurze 2 i 3, przeciwległe ścianki wgłębień 20, nachylone są korzystnie pod różnymi kątami. Jak zostało to opisane poniżej, wgłębienia 20 tworzą tę samą ilość miejsc na różnych wysokościach na elementach poziomych regału, tj. elementach podłużnych 14 i elementach poprzecznych 16, i zgodnie z wynalazkiem, połączenia te są otrzymane za pomocą metalowych obejm zaciskających 24, przedstawionych schematycznie na Figurach 5, 7 i 8. Obejmy zaciskowe 24 są wykonane z metalowej blaszki zgiętej w kształcie litery U i są takiej wielkości, aby mogły objąć trzy powierzchnie słupków 12, wokół których są one elastycznie zakładane poprzez chwilowe odgięcie na zewnątrz lub w poziomie, i dodatkowo utworzyć równoległe ramiona oznaczone numerem 26. Wzdłuż wspomnianych ramion 26, każda obejma zaciskowa 24 ma, co najmniej jedną, uformowaną lub odciśniętą wypukłość lub odcisk 28, którego kształt i ułożenie pasują do jednego z wgłębień 20 na słupkach 12. Nawet wzdłuż poziomego ramienia 30 obejmy zaciskowej 24 występuje, co najmniej, jeden taki odcisk, a najlepiej dwa odciski łączące się z tą samą ilością wgłębień 20 na powierzchni słupków 12. [0020] W pobliżu odpowiednich wolnych końców poziomych ramion 26 obejmy zaciskowej 24, występują naprzeciwlegle otwory 30 i 32, przez które wprowadzany jest element łączący w postaci bolca 34, który jest częściowo przełożony przez nie, został on szczegółowo opisany na Figurze 6, otwory te są wykonane poprzez przewiercenie lub nacięcie lub inne działanie mechaniczne. Co najmniej jeden z wymienionych otworów, na przykład ten oznaczony numerem 32 na Figurze 5, jest zaopatrzony w kołnierz 36 stanowiący integralną całość z obejmą zaciskową 24 i wewnątrz którego

6 5 występuje gwint 38. Przynajmniej przy otworze 30, znajdującym się na przeciwległym poziomym ramieniu obejmy zaciskowej 24, powinno występować wzmacniające żebrowanie 40, mające przykładowo kształt półokrągły i ułożone wzdłuż krawędzi ramienia. [0021] Bolec 34 poprzez obejmę zaciskową 24 łączy i stabilizuje jeden lub więcej elementów poziomych 14 i 16 do słupków 12; każdy element poziomy jest zaopatrzony w otwór, przez który przechodzi wspomniany bolec. W przypadku połączenia słupka 12 z jednym elementem poziomym 14 lub 16, jak to schematycznie przedstawiono na Figurze 7, została użyta obejma zaciskowa 24, wcześniej omówiona i pokazana na Figurach 5, 7 i 8, natomiast w przypadku łączenia dwóch poziomych elementów 14, 16 odchodzących z dwóch naprzeciwległych stron słupka 12 obejma zaciskowa 24 jest podzielona, tzn. składa się z dwóch pasujących do siebie części 24 i 24 pokazanych na Figurze 9. [0022] Każda z połówek obejmy zaciskowej 24 i 24 jest oczywiście zaopatrzona w otwory 30 i 32 do zamocowania bolca 24, a także w uformowane lub odciśnięte wytłoczenia 28. [0023] Wspomniany bolec zawiera: główkę 42 z nacięciem 44 umożliwiającym skręcanie przy pomocy śrubokręta; trzon 46 i integralną końcówkę 48 zaopatrzoną w gwint 48 pasujący do kołnierza 36 znajdującego się w obejmach zaciskowych 24, 24 i 24. [0024] Zgodnie z kolejnymi korzystnymi cechami niniejszego wynalazku, bolec 34 jest zaopatrzony w dwa stożkowe fragmenty 50 i 52, które występują odpowiednio: przy główce 42 i gwintowanej końcówce 48. Otwory występujące w elementach poziomych 14 i 16, które mają być połączone z słupkami 12 i otwory 30 i 32 w obejmach zaciskowych są leciutko przesunięte względem siebie, gdy wymieniona obejma zaciskowa jest nałożona na słupek. Dlatego też, calem stożkowych fragmentów 50 i 52 bolca 34 jest zaciśniecie każdej obejmy zaciskowej 24 wokół słupka 12 tak, aby zlikwidować to początkowe przesunięcie otworów, jak i niedopasowania występujące między odciśniętymi wypukłościami 28 we wspomnianej obejmie zaciskowej i wgłębieniami 20 w słupkach. [0025] W ten sposób, dzięki występującemu na początku przesunięciu otworów i stożkowym kształtom fragmentów 50 i 52 bolca 24, połączenie elementów 12 i 14, 16 jest wyjątkowo dopasowane i zapewnia stabilność konstrukcji. Jak pokazano na Figurze 7, punkty łączenia występują na trzech powierzchniach słupków 12; w ten sposób uzyskano stabilną konstrukcję pomiędzy elementami pionowymi lub słupkami 12 i

7 6 elementami podłużnymi 14 lub elementami poprzecznymi 16 bez wystających haczyków, które wymagałyby utworzenia otworów bądź szczelin w słupkach. Ponadto, jak pokazano na Figurze 4, elementy podłużne 14 i/lub elementy poprzeczne 16 mogą być wyposażone w szereg małych wgłębień 56 na powierzchni skierowanej do podłogi, tak aby możliwe było usunięcie z nich resztek cieczy przy pomocy urządzeń ciśnieniowych w czasie mycia regału 10. [0026] Odnośnie dalszych korzystnych cech niniejszego wynalazku, pewne elementy oddzielające i elementy przegradzające 62 przedstawione na Figurach 10, 11 i 12 mogą być przymocowane do regału 10. Wymienione elementy są zbudowane z blaszki tak ukształtowanej, aby stabilnie objąć elementy podłużne 14 lub elementy poprzeczne 16 w celu uzyskania stabilnego podtrzymania dodatkowych elementów podłużnych w przypadku kontowego rozbudowywania regału 10 bez zastosowania frontowego słupka, jak przedstawiono na Figurze 1. [0027] Na górnej stronie elementu rozstawczego lub elementu przegradzającego 62 występują dwa połączone, integralne języki 64 i 66, które mogą być złączone ze sobą poprzez zatrzaśnięcie części wystającej 68 w jednym z języków i pasującego zagłębienia 70 w drugim języku. [0028] Element rozstawczy 62 jest umocowany tak, aby pasował do ułożenia przestrzennego elementu poziomego i go ograniczał, po zainstalowaniu element poziomy znajduje się pomiędzy dwoma językami 64 i 66. [0029] Na nich ułożony jest element poziomy podobny do elementu podłużnego 14, posiadający wgłębienia, na które zakładane są języki. [0030] Podobnie jak obejmy zaciskające 24, 24 i 24, element rozstawczy 62 może być zaopatrzony w jedną lub więcej uformowanych lub odciśniętych wypukłości 28 pasujących do wgłębień występujących wzdłuż powierzchni od podstawy lub dolnej elementu podłużnego 14. [0031] Jak można zauważyć na podstawie powyższego opisu, korzyści, jakie wnosi niniejszy wynalazek, są oczywiste. [0032] W ulepszonym regale modułowym według niniejszego wynalazku, słupki lub elementy pionowe nie posiadają otworów lub szczelin potrzebnych do przyłączenia zaczepów mocujących elementy podłużne i poprzeczne, dlatego też regały te, jako całość, mogą być montowane w pomieszczeniach gdzie wymagane są wysokie standardy higieniczne.

8 7 [0033] Dzięki wgłębieniom i wytłoczeniom o określonym kształcie występującym w słupkach i w obejmach zaciskowych oraz dzięki połączeniu elementów za pomocą odpowiedniego bolca została zapewniona stabilność i wysoka nośność omawianego regału. [0034] Rozkład elementów rozstawczych i elementów przegradzających, które są łatwo montowane na elementach poziomych, jest dodatkowym atutem. [0035] Pomimo, że niniejszy wynalazek opisano na podstawie jednej realizacji, podanej jako nieograniczający przykład, dla specjalisty w dziedzinie jest oczywiste, że powyższy opis pozwala na zbudowanie wielu wariantów i odmian tego regału. Dlatego też, rozumie się, że niniejszy wynalazek obejmuje wiele zmian i wariantów wchodzących w zakres ochrony przestawionych poniżej zastrzeżeń.

9 8 Zastrzeżenia patentowe 1. Regał modułowy (10) wykonany z metalu takiego jak stal nierdzewna lub innego odpowiedniego materiału, zawierający szereg słupków i elementów pionowych (12), ułożonych w wielokątne sekcje, połączonych za pomocą elementów poprzecznych takich jak elementy podłużne (14) i poprzeczne (16) tak, aby utworzyć podstawę do zamocowania półek (18), dwie lub więcej powierzchni bocznych wymienionych słupków (12) jest zaopatrzonych w szereg uformowanych wgłębień (20) ułożonych równolegle i prostopadle do siebie i pasujących do odpowiednio uformowanych i wytłoczonych wypukłości (28) występujących na obejmach zaciskowych ( ) obejmujących wspomniane słupki (12) i połączonych z co najmniej jednym elementem podłużnym (14) lub poprzecznym (16) przy pomocy elementów łączących w postaci bolców (34), które przez nie przechodzą, znamienny tym, że wspomniane wgłębienia (20) są ułożone blisko szczytów czy krawędzi słupków (12), wzdłuż ich wszystkich powierzchni bocznych a naprzeciwlegle ścianki wspomnianych wgłębień są nachylone pod różnymi kątami. 2. Regał według zastrz. 1, znamienny tym, że wspomniane wgłębienia powstają poprzez odlanie lub częściowe wytłoczenie i mają one czworokątną podstawę i stożkowate wtłoczenie skierowane w kierunku osi słupka (12) i częściowo zwężające się przy końcu. 3. Regał według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że maksymalna głębokość ukształtowanych wgłębień (20) zawiera się między 1.0 a 3.0 mm. 4. Regał według wszystkich powyższych zastrzeżeń, znamienny tym, że metalowa obejma zaciskowa (24) jest wykonana z metalowej blaszki zgiętej w kształt litery U, przynajmniej jedno z wymienionych wcześniej, uformowanych i odciśniętych wypukłości (28), których kształt i ułożenie pasuje do jednego z wgłębień (20) w słupkach (12), występuje na przeciwległych równoległych ramionach (26) wymienionej obejmy zaciskowej. 5. Regał według wszystkich powyższych zastrzeżeń, znamienny tym, że obejmy zaciskowe (24) wyposażone są w przynajmniej jedną wspomnianą wypukłość (28) na poziomym ramieniu (30). 6. Regał według zastrzeż. 4, znamienny tym, że obejma zaciskowa (24) jest zaopatrzona w otwory (30-32), występujące blisko odpowiednich końców

10 9 poziomych ramion (26), przynajmniej jeden z tych otworów (30-32) jest zaopatrzony w kołnierz (36) z wewnętrznym gwintem (38), przez te otwory (30-32) przewleczone są wspomniane elementy łączące (34), łączą one elementy podłużne (14) i poprzeczne (16) i przecinają występujące w nich otwory. 7. Regał według wszystkich powyższych zastrzeżeń, znamienny tym, że wymienione elementy łączące (34) stanowią bolec zawierający główkę (42) z nacięciem (44) umożliwiającym skręcenie przy pomocy śrubokręta, trzon (46) i integralną końcówkę (48) zaopatrzoną gwintem pasującym do gwintowanego kołnierza (36) w obejmie zaciskowej (24); przy czym wspomniany bolec posiada dwa stożkowe fragmenty (50-52), które występują przy główce 42 i gwintowanej końcówce Regał według zastrz. 6, znamienny tym, że otwory występujące w elementach podłużnych (14) i poprzecznych (16) i otwory (30-32) w obejmie zaciskowej (24) są lekko przesunięte względem siebie przed zaciśnięciem przez bolec (34) łączącym gwint (38) w kołnierzu (36) wymienionej obejmy zaciskowej. 9. Regał według wszystkich powyższych zastrzeżeń, znamienny tym, że obejma zaciskowa (24) jest zbudowana z dwóch pasujących do siebie części (24,24 ), z których każda jest zaopatrzona w otwory (30-32) oraz w uformowane i odciśnięte wypukłości (28). 10. Regał według wszystkich powyższych zastrzeżeń, znamienny tym, że zawiera szereg elementów rozstawczych i elementów przegradzających (62), z których każdy jest uformowany z cienkiej blaszki odpowiednio zwiniętej i umożliwiającej objęcie elementów podłużnych (14) i poprzecznych (16), wymienione elementy przegradzające zaopatrzone są w górnej części w dwa łączące się języki (64,66), które mogą być złączone ze sobą poprzez zatrzask zbudowany z części wystającej i wgłębienia (68-70). 11. Regał według zastrz. 10, znamienny tym, że omawiany element przegradzający (62) jest zaopatrzony, w co najmniej jedną, uformowaną wypukłość (28) łączącą się z odpowiednimi wgłębieniami lub wytłoczeniami występującymi wzdłuż dolnej powierzchni elementów podłużnych (14). 12. Regał według wszystkich powyższych zastrzeżeń, znamienny tym, że wymienione elementy podłużne (14) i/lub elementy poprzeczne (16) są wyposażone w szereg wgłębień (56) na powierzchni skierowanej do podłogi.

11 Regał według zastrz. 6, znamienny tym, że obejmy zaciskowe (24, 24,24 ) są zaopatrzone we wzmacniające żebrowanie (40) mające półokrągły przekrój i podłużne ułożenie, występujące w pobliżu otworu (30) na przeciwko otworu (32) zaopatrzonego w kołnierz (36).

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1723053 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.03.2005 05717308.0 (51) Int. Cl. B65D90/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat.

PL 214313 B1. Nawojczyk Roman, Malmö, SE 28.05.2007 BUP 11/07. ROMAN NAWOJCZYK, Malmö, SE 31.07.2013 WUP 07/13. rzecz. pat. PL 214313 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214313 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378037 (51) Int.Cl. B65G 1/02 (2006.01) A47B 96/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690482 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.12.2005 05026894.5 (51) Int. Cl. A47J31/46 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2

(13) T3. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005 05009438.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1595797 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.04.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1568410 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05002865.3

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.2005 05852541. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1838246 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.12.0 08241.1 (1) Int. Cl. A61F2/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2467526. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08.2010 10739931. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 246726 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.08. 739931.3 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2207708 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08802742.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B62D 1/19 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2353484. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2010 10187301. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 233484 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.. 187301.6 (97) O

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1846309 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.01.2007 07711349.6 (51) Int. Cl. B65G1/127 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne

(87) Data i num er publikacji zgłoszenia G02C 7/08 m iędzynarodowego: G02B 7/188 05.12.1996, W096/38744, PCT Gazette nr 53/96. (54)Okulary optyczne RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182796 (21 ) N um er zgłoszenia: 323675 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1996 ( 5 1 ) I n t c l7 (5 1)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088116 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.01.2009 09150146.0

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04N 5/92 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1639560 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2004 04740535.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07F17/32 G07F17/38

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2074843. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.2007 07818485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 74843 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.09.07 0781848.0 (13) (1) T3 Int.Cl. H04W 4/12 (09.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ.

system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. T e c h n i k a m a g a z y n o w a system NR (MAGO 051) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2637914 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2011 11779459.4

Bardziej szczegółowo

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MR (MAGO 050) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1641504 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.2004 04741875.1 (51) Int. Cl. A61M1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 WZÓR UMOWY 1 UMOWA ATH/DIZP/.../.../2011 Zawarta dnia... r. w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2334863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.08.2009 09782381.9 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 39/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1833565 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.12.2005 05824924.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A61N 1/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2509284 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.11.2008 12175338.8

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 300516 (22) Data zgłoszenia: 27.09.1993 (51) IntCl6. B41C 1/05 B23K

Bardziej szczegółowo