ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY"

Transkrypt

1 ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA,

2 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis i data 1. Pan Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny 3. Pan Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 4. Pan Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych 5. Pani Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - 2 -

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. KONTROLE URZĘDOWE PRZEPROWADZANE ZGODNIE Z PLANEM W 2009 R INSPEKCJA WETERYNARYJNA (IW) Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego Prawo paszowe Systemy kontroli i procedury dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowych Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt (IRZ) Kontrole prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt Systemy kontroli i procedury dotyczące weterynaryjnej kontroli granicznej PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Bezpieczeństwo i higiena żywności PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA Obrót, konfekcjonowanie i stosowanie środków ochrony roślin Sektor zdrowia roślin INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych INSPEKCJA HANDLOWA (IH) ROZDZIAŁ 2. OGÓLNA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRODUKTÓW INSPEKCJA WETERYNARYJNA Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego Sektor prawa paszowego Weterynaryjna kontrola graniczna PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Bezpieczeństwo i higiena żywności

4 2.4 PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych INSPEKCJA HANDLOWA ROZDZIAŁ 3. AUDYTY PRZEPROWADZANE ZGODNIE Z ART. 4 UST. 6 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/ INSPEKCJA WETERYNARYJNA AUDYTY WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZANE PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ ROZDZIAŁ 4. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE SKUTECZNEGO DZIAŁANIA SŁUŻB KONTROLI URZĘDOWYCH DZIAŁANIA SZKOLENIOWE Inspekcja Weterynaryjna Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Handlowa ZMIANY W ORGANIZACJI LUB ZARZĄDZIE URZĘDÓW WŁAŚCIWYCH Inspekcja Weterynaryjna Inspekcja Handlowa NOWE USTAWODAWSTWO Inspekcja Weterynaryjna Inspekcja Handlowa KONTROLE WEWNĘTRZNE Inspekcja Weterynaryjna Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Handlowa ROZDZIAŁ 5. PODSUMOWANIE OGÓLNEJ SKUTECZNOŚCI SYSTEMU KONTROLI URZĘDOWYCH W POLSCE

5 SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW

6 WSTĘP W raporcie przedstawiono zbiorcze dane uzyskane od organów sprawujących urzędową kontrolę środków spożywczych w Polsce. Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i sprawowaniu urzędowej kontroli odgrywają 2 Inspekcje: Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna. Dodatkowo uwzględniono dane z pozostałych Inspekcji działających w wąskich precyzyjnie określonych obszarach tj. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ww. raport sporządzono w oparciu o Decyzję Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzaniu rocznego sprawozdania dotyczącego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Niezależnie od ww. raportu do Komisji Europejskiej przesłano w stosownych terminach inne szczegółowe raporty dot. urzędowej kontroli. Do sporządzenia ww. raportu wykorzystano dane uzyskane od poszczególnych organów urzędowej kontroli za 2009 r., oficjalne formularze statystyczne (druki MZ-48 Sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku dział 1, druk GUS RRW-5 Sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego ), dane z realizacji planów pobierania próbek i badania żywności, a także planów kontroli podmiotów prowadzących produkcję i obrót żywnością

7 Rozdział 1. Kontrole urzędowe przeprowadzane zgodnie z Planem w 2009 r Inspekcja Weterynaryjna (IW) Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego Plany kontrolne Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają podstawową rolę w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad pozyskiwaniem, chowem, wytwarzaniem, oczyszczaniem, ubojem, rozbiorem, przetwarzaniem, pakowaniem, przepakowywaniem, przechowywaniem oraz transportem produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Kontrole urzędowe podmiotów prowadzących ww. działalności są planowane i przeprowadzane przez organy IW szczebla powiatowego. W 2009 roku kontrole urzędowe planowane były przez powiatowych lekarzy weterynarii (PLW) w oparciu o Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii (GLW) Nr GIWhig /07 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia na podstawie analizy ryzyka częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem IW, która wdraża postanowienia art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Ponadto w 2009 r. Inspekcja Weterynaryjna realizowała również szczegółowe programy kontroli przewidziane na mocy następujących przepisów prawa wspólnotowego: - dyrektywy Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 125, z z późn. zm.) - zalecenia Komisji 2006/794/WE z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 322, z )

8 Liczba kontroli planowanych Zgodnie z informacjami przekazanymi przez powiatowych lekarzy weterynarii w 2009r. przeprowadzono kontroli (kompleksowych lub wycinkowych) podmiotów sektora spożywczego. Ze względu na przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajdowało się podmiotów sektora spożywczego. Na zatwierdzone przedsiębiorstwa skontrolowano (90,5%), natomiast z podmiotów podlegających jedynie obowiązkowi rejestracji skontrolowano (17,15%). Należy wyjaśnić, że ww. kontrole nie obejmują kontroli stałych w zakładach prowadzących ubój zwierząt rzeźnych lub rozbiór i przetwórstwo mięsa zwierząt łownych w trakcie trwania procesów produkcyjnych. Realizacja specyficznych programów przewidzianych prawem wspólnotowym Krajowy program monitoringu obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego (ang. NRCP National Residue Control Plan); W 2009 roku w ramach programu pobrano do badań ogółem próbek (obejmujących program target i suspect ). Materiał do badań, zgodnie z planem był pobierany w gospodarstwach i rzeźniach. Obejmował również produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z krajów trzecich lub innych krajów członkowskich. Szczegółowe wyniki z realizacji programu wraz z planem monitoringu na rok 2010 zostały przekazane Komisji Europejskiej - za pośrednictwem Krajowego Laboratorium Referencyjnego PIWet- PIB w Puławach, przy użyciu bazy danych Sanco Residue. Krajowy program badań kontrolnych dioksyn, furanów, dioksynopodobnych bifenyli (dl-pcb) u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego. Badania w ramach programu wykonano w Zakładzie Radiobiologii PIW-PIB w Puławach. Laboratorium jak i zastosowana metoda badawcza spełniają wymagania określone Rozporządzeniem Komisji nr 1883/2006. W badaniach zastosowano metodę chromatografii gazowej sprzężonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (HRCG-HRMS). Zakresem badań objęto analizę 7 toksycznych kongenerów PCDD, 10 kongenerów PCDF i 12 kongenerów dl- PCB

9 Materiał do badań stanowiły próbki produktów pochodzenia zwierzęcego nadsyłane z terenu kraju do grudnia 2009 r. Próbki pobrane zostały przez pracowników IW, zgodnie z Instrukcją GLW Nr GIWlab-52-2/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczącą sposobu i zakresu realizacji ww. programu oraz wytycznymi dotyczącymi liczby próbek do pobrania na terenie każdego województwa. W sumie analizie chemicznej na zawartość dioksyn poddano 116 próbek żywności pochodzenia zwierzęcego. W ramach przeprowadzonych badań monitoringowych wykonano również analizy próbek nadesłanych przez inspektoraty graniczne (6 próbek). Do badań otrzymano : - 35 próbek ryb bałtyckich (14 łososia, 9 szprota, 9 śledzia, 3 dorsza), - 10 próbek ryb słodkowodnych (5 karpia, 5 pstrąga), - 19 próbek mleka (3 próbki mleka koziego, 16 krowiego), - 28 próbek mięsa (6 bydła, 10 świń, 3 owiec, 6 drobiu, 3 dziczyzna ), - 3 próbki mięsa zwierząt łownych - 23 próbki jaj (15 kurzych, 4 przepiórcze, 2 kacze, 2gęsie) Prawo paszowe Plany kontrolne W 2009 roku Plan Urzędowych Kontroli Pasz dla szczebli Powiatowych Inspektoratów Weterynarii nie był wyznaczany odgórnie przez GIW. Częstotliwość urzędowych kontroli dla poszczególnych sektorów (wytwarzanie, obrót, stosowanie), została określona indywidualnie w każdym z powiatów w oparciu o wyniki dotychczasowych kontroli, wyniki monitoringu oraz analizę ryzyka. Narzędziem pomocniczym w tej kwestii były informacje uzyskane podczas szkoleń w ramach projektu polsko-duńskiego, w trakcie których strona duńska przedstawiła model tworzenia systemu kontroli w oparciu o Rozporządzenia (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz Rozporządzenia (WE) 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi - 9 -

10 zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Ogólne zasady prowadzenia urzędowych kontroli są określone w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig-500-4/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie metodologii urzędowych kontroli Opisane w niej założenia oraz procedury mogą być równie zastosowane w trakcie prowadzenia urzędowych kontroli przedsiębiorstw sektora paszowego. Do sporządzenia planów kontroli w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii jest również wykorzystywany arkusz kalkulacyjny Excel (wzór jest zamieszczony poniżej). Rysunek 1 arkusz kalkulacyjny Excel do sporządzenia planów kontroli w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii Jednakże, wybór formuły określającej częstotliwość urzędowych kontroli przedsiębiorstw sektora paszowego pozostawał indywidualną decyzją inspektora, który posiadał wiedzę o faktycznym stanie zakładów znajdujących się na terytorium jego

11 kompetencji. Częstotliwość kontroli podmiotów zajmujących się zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego określa Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie procedur obowiązujących przy kontroli zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładach utylizacyjnych, spalarniach i podmiotach będących w posiadaniu surowców kategorii 1, 2 lub 3*. Tabela 1 Częstotliwość kontroli okresowych podmiotów, o których mowa w w/w instrukcji * Rodzaj działalności podlegającej kontroli Zakład utylizacyjny kategorii 1 Zakład utylizacyjny kategorii 2 i 3 Zakłady pośrednie Spalarnie Podmioty zajmujące się transportem usługowym materiałów zwierzęcych Podmioty wykorzystujące uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego określone w art. 23 rozporządzenia 1774/2002 Podmioty zajmujące się wytwarzaniem karm dla zwierząt domowych Zakłady technicznego wykorzystania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego Podmioty wykorzystujące mączki mięsno kostne jako polepszacze gleby Podmioty wykorzystujące przetworzone białka pochodzenia zwierzęcego do produkcji środków żywieni zwierząt dla zwierząt gospodarskich Częstotliwość kontroli okresowych 1 raz/miesiąc 4 razy/rok 2 razy /rok 2 razy /rok 1 raz/rok 1 raz/rok 2 razy /rok 1 raz/rok po dokonaniu analizy ryzyka, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata Zgodnie z zaleceniami Krajowego Programu Kontroli Środków Żywienia Zwierząt Podmioty zajmujące się żywieniem 1 raz/rok wspólnie z Inspekcją Sanitarną po

12 zbiorowym (odpadki cateringowe) zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii stosownego porozumienia z tą Inspekcją Punkty kontroli granicznej (BIP) 1 raz/rok Rzeźnie, zakłady rozbioru i przetwórnie mięsa czerwonego, białego, ryb, jaj i zakłady mleczarskie 2 razy/rok - prowadzą inspektorzy d.s higieny środków spożywczych * podana tabelarycznie ilość kontroli określa minimalną ich ilość. Jednakże Powiatowy Lekarz Weterynarii samodzielnie na podstawie analizy ryzyka poprzednich kontroli określa częstotliwość wizyt u poszczególnych podmiotów. Dane zawarte w tabeli nie uwzględniają kontroli sprawdzających realizacją wydanych zaleceń. 1) Zakres zrealizowania założeń w zakresie częstotliwości lub intensywności oraz charakteru kontroli urzędowych ustalone w krajowym planie kontroli. W obowiązujących w 2009 roku krajowych przepisach prawnych prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania jak i wprowadzania do obrotu pasz wymagało rejestracji lub zatwierdzenia przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii. Krajowy wykaz tych podmiotów prowadził Główny Lekarz Weterynarii i przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz.U. Nr 144, poz z późń. zm.) ogłosił wykaz podmiotów zatwierdzonych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem pasz sprawuje w Polsce Inspekcja Weterynaryjna. W roku 2009 nadzorem objętych było podmiotów gospodarczych działających w tym sektorze paszowym, w tym było 1508 działających na podstawie zatwierdzenia wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, działających na podstawie rejestracji. W 2009 r. poddano urzędowej kontroli podmiotów. Przeprowadzono kontroli urzędowych, w tym 3497 u podmiotów podlegających zatwierdzeniu oraz podlegających rejestracji

13 Tabela 2 Liczba podmiotów działających na rynku pasz (1) oraz liczba podmiotów poddanych urzędowej kontroli (inspekcji) (2) w 2009 roku Typ przemysłu paszowego Wytwórcy materiałów paszowych Magazynowanie materiałów paszowych Wytwórcy dodatków, bioprotein i premiksów Wytwórcy mieszanek paszowych Zatwierdzeni Zarejestrowani Łącznie Wytwórcy leczniczych pasz Importerzy i przedstawiciele przedsiębiorstw w krajach trzecich Pośrednicy, dystrybutorzy detaliści i Hodowcy zwierząt gospodarskich Wytwórcy karm dla zwierząt domowych Innego rodzaju działalności w zakresie pasz Łącznie

14 Tabela 3 Liczba urzędowych kontroli (inspekcji) podmiotów działających na rynku pasz w 2009 roku Typ paszowego Wytwórcy paszowych przemysłu materiałów Zatwierdzeni Zarejestrowani Łącznie Magazynowanie materiałów paszowych Wytwórcy dodatków, bioprotein i premiksów Wytwórcy paszowych Wytwórcy leczniczych mieszanek pasz Importerzy i przedstawiciele przedsiębiorstw w krajach trzecich Pośrednicy, dystrybutorzy i detaliści Hodowcy gospodarskich zwierząt Wytwórcy karm dla zwierząt domowych Innego rodzaju działalności w zakresie pasz Łącznie ) Kontrole bieżące Kontrole bieżące były wykonane w przypadkach stwierdzenia np. w obrocie mieszanek paszowych nie spełniających wymogów (kontrolowano wytwórców tych mieszanek)

15 3) Specjalne działania kontrolne poświęcone wybranemu zagadnieniu Przeprowadzono również kontrole tematyczne dotyczące wykrywania obecności mikotoksyn w paszach oraz rtęci, cynku i miedzi. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono poważniejszych uchybień. 4) Kontrole urzędowe przeprowadzone poza planem Kontrole wynikały również z informacji od podmiotów gospodarczych, obywateli (skargi, wnioski) wpływających do poszczególnych szczebli Inspekcji Weterynaryjnej przyczyny. 5) Analiza celów operacyjnych kontroli urzędowych w przypadku braku ich realizacji Nie zrealizowanie planu operacyjnego dotyczącego kontroli produkcji pasz na potrzeby własne oraz żywienia zwierząt w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta wynika z faktu przeszacowania możliwości kadrowych zbyt malej liczby inspektorów Systemy kontroli i procedury dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Plany kontrolne i liczba przeprowadzonych kontroli W ramach wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w 2009 r. prowadzone były badania monitoringowe m.in. w zakresie brucelozy bydła (B. abortus), brucelozy owiec i kóz (B. melitensis), gruźlicy bydła wywołanej przez Mycobacterium bovis, gąbczastej encefalopatii bydła, klasycznego pomoru świń u świń i dzików, pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń oraz wścieklizny lisów wolno żyjących zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz z późn. zm.)

16 W wyniku przeprowadzonych badań w 2009 roku wykryto: - 13 stad z dodatnim wynikiem serologicznym w kierunku Brucella abortus; - 11 stad z wynikiem dodatnim w kierunku izolacji Mycobacterium bovis; - 8 przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich; - 4 przypadki gąbczastej encefalopatii bydła; - nie wykryto żadnego przypadku izolacji Brucella melitensis; - zbadano 3717 sztuk próbek pobranych od świń w kierunku choroby pęcherzykowej świń nie uzyskując wyniku seropozytywnego; - zbadano 245 sztuk próbek pobranych od świń oraz 3514 sztuk próbek pobranych od bydła w kierunku pryszczycy nie uzyskując wyniku seropozytywnego; - zbadano serologicznie 9999 sztuk próbek pobranych od świń, stuki próbek pobranych od dzików nie uzyskując wyników dodatnich oraz zbadano 72 próbki pobrane od dzików do badań techniką PCR w kierunku klasycznego pomoru świń nie uzyskując również wyników dodatnich. Od 1994 r. nie stwierdzono w Polsce ogniska klasycznego pomoru świń. Fakt nie występowania klasycznego pomoru świń został potwierdzony przez Misję Kontrolną Wspólnoty Europejskiej w lipcu 1997r. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za oficjalnie wolne od brucelozy owiec i kóz w decyzji Komisji 2006/169/WE z dnia 21 lutego 2006r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Polski i niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła a także decyzją Komisji 2009/342/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła, uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Polski i Słowenii za państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy bydła Polska została uznana za kraj oficjalnie wolny od gruźlicy bydła. Decyzją Komisji 2009/600/WE z dnia 5 sierpnia 2009 roku Polska oficjalnie wolna od brucelozy bydła. Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował programy zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt, które

17 były realizowane w 2009r., a także przedłożył je do Komisji Europejskiej w celu uzyskania współfinansowania ich realizacji zgodnie z przepisami decyzji Rady 90/424/EWG o wydatkach na polu weterynaryjnym. W 2009r. realizowane były następujące programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przyjęte, zgodnie z art. 57 ust. 7 ww. ustawy, w drodze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na 2009 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby ( Dz. U. 73 poz.629) - program zwalczania gruźlicy bydła (Bovine tuberculosis); - program zwalczania enzootycznej białaczki bydła (Enzootic bovine leucosis - EBL); - program zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich (Highly patogenic avian influenza - HPAI); - program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy - BSE); - program zwalczania wścieklizny (Rabies). Jednocześnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń ( Dz. U 74 poz.631) wprowadzono program zwalczania choroby Aujeszkyego. Ponadto rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na rok 2009 został wprowadzony program dotyczący niebieskiego języka (Dz. U. 73 poz.630). W roku 2007 został wdrożony Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażającego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003, celem wspólnotowym w odniesieniu do ograniczenia powszechnego występowania Salmonella

18 Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Virchow w stadach hodowlanych jest ograniczenie maksymalnej wartości procentowej dorosłych stad hodowlanych liczących przynajmniej 250 ptaków z wynikiem pozytywnym do 1% lub mniej do 31 grudnia 2009r. W roku 2009 zostało w ramach krajowego programu zostało zbadanych 1106 dorosłych stad hodowlanych. Stwierdzono 29 stad dodatnich w kierunku serotypów Salmonella objętych programem oraz 8 innych serotypów. Najczęściej stwierdzanym serotypem była S. Enteritidis (18 stad), S. Typhimurium (5 stad) oraz S. Virchow (4 stada). Rok 2009 jest drugim rokiem realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku kura (Gallus gallus). W roku 2009 zostało przebadanych 1718 stad dorosłych kur niosek. S. Enteritidis została stwierdzona w 72 natomiast S. Typhimurium w 8 stadach dorosłych kur niosek. Inne serotypy, nie objęte programem zwalczania zostały stwierdzone w 29 stadach. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 646/2007, w roku 2009 został wdrożony Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus). Zostało przebadanych stad brojlerów w ciągu trzech tygodni przed przemieszczeniem drobiu do rzeźni. Zostało stwierdzonych 127 wyników dodatnich w kierunku serotypów objętych programem oraz 59 innych serotypów. Najczęściej stwierdzanym serotypem była S. Enteritidis (119 stad). Raporty z realizacji programów w 2009r. zostały przekazane do Komisji Europejskiej w formie sprawozdań półrocznych, rocznych oraz sprawozdań finansowych. W odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wyniki badań w trybie on-line są przekazywane do Komisji Europejskiej Plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowych Plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt są opracowywane na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U nr 218 poz ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich

19 zwalczania (Dz. U. nr 218, poz. 1397). Plany gotowości zostały opracowane dla następujących chorób zakaźnych zwierząt: - pryszczyca FMD, - klasyczny pomór świń CSF, - afrykański pomór świń ASF, - choroba pęcherzykowa świń SVD, - gąbczasta encefalopatia bydła BSE, - rzekomy pomór drobiu ND, - wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI, - choroby zakaźne ryb: - wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (IHN), - wirusowa posocznica krwotoczna (VHS), - zakaźna anemia łososi (ISA), - choroba niebieskiego języka (Bluetongue Disease). Osiem pierwszych wymienionych planów gotowości powstało lub zostało zaktualizowanych w ramach projektu PHARE PL weterynaryjny system laboratoriów i kontroli chorób zakaźnych. W ich opracowaniu brali udział eksperci z krajów dawnej Unii Europejskiej. Współpraca z tymi ekspertami była gwarantem zgodności zastosowanych procedur ze standardami oraz przepisami obowiązującymi w UE. Plan gotowości zwalczania choroby niebieskiego języka został opracowany w 2009 r. głównie w związku z rozprzestrzenieniem się tej choroby w ostatnich latach w Europie i został przesłany do Komisji Europejskiej. Powstałe plany gotowości zostały zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z przyjętym w Unii Europejskiej protokołem, Komisja Europejska zwróciła się o podjęcie procesu zatwierdzenia planów gotowości przez kraje członkowskie oraz kraje kandydujące. Do zatwierdzenia Komisja wybrała cztery jednostki chorobowe pryszczycę, klasyczny pomoru świń, influenzę drobiu wysokiej zaraźliwości oraz rzekomy pomór drobiu. Plany gotowości dla tych chorób, przedstawione przez Polskę, uzyskały zatwierdzenie Komisji. Decyzje zatwierdzające te plany to: Decyzja Komisji 2004/435/EC z 29 kwietnia 2004r. zatwierdzająca pewne plany gotowości zwalczania pryszczycy, Decyzja Komisji 2004/431/EC z 29 kwietnia 2004r. zatwierdzająca pewne plany

20 gotowości zwalczania klasycznego pomoru świń, Decyzja Komisji 2007/24/EC z 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca pewne plany gotowości zwalczania rzekomego pomoru drobiu oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków. Realizując procedury wynikające z krajowych przepisów, wszystkie dziewięć planów gotowości, za pośrednictwem wojewodów zostało przekazane do województw i powiatów, które w oparciu o nie przygotowały własne ich wersje Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt (IRZ) Liczba przeprowadzonych kontroli bydło W 2009 r. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała siedzib stad bydła, co stanowi 6,83% siedzib stad bydła w skali kraju. Powyższe wyniki dotyczą kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, przeprowadzonych w gospodarstwach zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1082/2003/WE z 23 czerwca 2003r. ustanawiającym zasady szczegółowej implementacji Rozporządzenia 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, Polska, jako kraj z centralną bazą danych bydła uznaną za w pełni operacyjną, jest obowiązana przeprowadzić kontrole identyfikacji i rejestracji w 5% siedzib stad bydła w skali kraju. W siedzibach stad na poddanych kontroli zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co stanowi ok. 74% siedzib stad z uchybieniami. Jedynie w stosunku do 1869 siedzib stad, w których odnotowano nieprawidłowości, zostały zastosowane sankcje zgodnie z rozporządzeniem Komisji 494/98/WE z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w przypadku bydła (5,2% siedzib stad z nieprawidłowościami, na które nałożono kary zgodnie z rozporządzeniem 494/98). Główne uchybienia w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które stwierdzono podczas kontroli dotyczyły nieprawidłowości w zakresie notyfikowania przemieszczeń, śmierci i urodzeń zwierząt do Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ (30667 siedzib stad z co stanowi ponad 85%). Uchybienia dotyczące nieprawidłowości identyfikacji bydła

21 dotyczyły ponad 45% siedzib stad, natomiast nieprawidłowości odnośnie prowadzenia księgi rejestracji lub paszportów w gospodarstwie dotyczyły 6% siedzib stad, w których odnotowano nieprawidłowości w trakcie kontroli. Tabela 4 Kontrole identyfikacji i rejestracji zwierząt bydło 1. Ogólne informacje o zwierzętach i kontrolach 1. Ogólna liczba siedzib stad bydła zarejestrowanych na terytorium Polski na początku okresu sprawozdawczego/ kontrolnego 1.2. Ogólna liczba skontrolowanych siedzib stad bydła Ogólna liczba dokonanych kontroli Ogólna liczba sztuk bydła zarejestrowanego na terytorium Polski na początku okresu sprawozdawczego/ kontrolnego 1.5. Ogólna liczba sztuk bydła w skontrolowanych siedzibach stad Stwierdzone naruszenia Zwierzęta, dotyczy których Siedziby stad, których dotyczy 2.1 Błąd identyfikacji zwierzęcia Niezgodności w księdze rejestracji Błąd w powiadomieniu o urodzeniu, śmierci lub przemieszczeniu Anomalia paszportowe Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczy tylko jedno naruszenie, wymienione w punktach Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczy więcej niż jedno naruszenie, wymienione w punktach

22 2.7. Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczą naruszenia ogółem (pkt. 2.5 i 2.6) Sankcje nałożone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 494/98 Zwierzęta, dotyczy których Siedziby stad, których dotyczy 3.1. Restrykcje dotyczące przemieszczeń pojedynczych sztuk bydła 3.2. Restrykcje dotyczące przemieszczeń wszystkich sztuk bydła w siedzibie stada Utylizacja zwierząt Ogółem (suma pkt ) Z uwagi na fakt, iż główną grupę błędów stwierdzonych podczas kontroli w 2009 r., stanowią nieprawidłowości w zakresie zgłaszania przemieszczeń, urodzeń i śmierci zwierząt do Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ oraz oznakowania zwierząt, podczas analizy ryzyka dla kontroli na 2010 r. uwzględniono ww. uchybienia i ustalano 5 parametrów dotyczących zgłoszeń przemieszczeń zwierząt do ARiMR: w zależności od terminu zgłoszenia przemieszczenia parametrom przypisano wagi od 5 (zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie 8-14 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia) do 80 (brak jakichkolwiek zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych w 2009 r.). Jednocześnie parametr wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w prawidłowość oznakowania zwierząt otrzymał wagę 90. Tabela 5 Parametry analizy ryzyka dla wyboru siedzib stad bydła do kontroli identyfikacji i rejestracji w 2010 r. Lp. Parametr analizy ryzyka Waga 1. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji 2. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. utrzymywanie we właściwy sposób paszportów 3. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. prawidłowość oznakowania zwierząt

23 4. Status epizootyczny - stado zablokowane i częściowo zablokowane 5. Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie 8-14 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 6. Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 7. Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 8. Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie powyżej 30 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 9. Brak jakichkolwiek zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych w 2009 r. 10. Sprzedaż zwierząt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt 11. Siedziby stad zlokalizowane na terenie miejscowości objętych monitoringiem w kierunku gruźlicy i brucelozy bydła 12. Siedziby stad, w których pogłowie bydła wynosi od 1 do 5 sztuk zwierząt Siedziby stad, w których pogłowie bydła wynosi od 6 do 50 sztuk zwierząt 14. Siedziby stad, w których pogłowie bydła wynosi powyżej 50 sztuk zwierząt Stwierdzenie drobnej niezgodności podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności w 2009 r. 100 Liczba przeprowadzonych kontroli - owce i kozy W 2009 r. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała 647 siedzib stad owiec i kóz oraz sztuk zwierząt z ww. gatunków, co stanowi 3,65% siedzib stad owiec i kóz oraz ponad 9,75% pogłowia owiec i kóz skontrolowanych w 2009 roku w skali kraju. Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr

24 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażającym rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrole 3% siedzib stad owiec i kóz oraz 5% pogłowia zwierząt z ww. gatunków każdego roku w skali kraju. W 271 siedzibach stad na 647 poddanych kontroli zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie identyfikacji lub rejestracji zwierząt, co stanowi prawie 42% siedzib stad z uchybieniami. Jedynie w stosunku do 15 siedzib stad z 271, w których odnotowano nieprawidłowości, zostały zastosowane sankcje (5,5% siedzib stad, na które nałożono kary). Podsumowanie przeprowadzonych kontroli Główne uchybienia w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które stwierdzono podczas kontroli dotyczyły nieprawidłowości w zakresie notyfikowania przemieszczeń zwierząt do Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ (231 siedzib stad z 271, co stanowi 85%). Uchybienia w zakresie nieprawidłowości identyfikacji owiec i kóz dotyczyły 45 siedzib stad, w których utrzymywane są kozy i 23 siedzib stad, w których utrzymywane są owce. Uchybienia w zakresie prowadzenia księgi rejestracji odnotowano w 25 siedzibach stad owiec i kóz. Tabela 6 Kontrole identyfikacji i rejestracji zwierząt owce i kozy 1. Ogólne informacje o gospodarstwach, zwierzętach i kontrolach 1. Ogólna liczba siedzib stad owiec i kóz zarejestrowanych na terytorium Polski na początku okresu sprawozdawczego/ kontrolnego 1.2. Ogólna liczba skontrolowanych siedzib stad Ogólna liczba dokonanych kontroli Ogólna liczba sztuk owiec i kóz zarejestrowanych na terytorium Polski na początku okresu sprawozdawczego/ kontrolnego

25 1.5. Ogólna liczba sztuk owiec i kóz w skontrolowanych siedzibach stad Stwierdzone naruszenia Zwierzęta, dotyczy których Siedziby stad, których dotyczy 2.1a Niezgodności w zakresie identyfikacji owiec b Niezgodności w zakresie identyfikacji kóz Niezgodności w księdze rejestracji Niezawiadomienie o przemieszczeniu Nieprawidłowości w dokumentach przewozowych Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczy tylko jeden typ naruszeń, wymienionych w punktach Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczy więcej niż jedno naruszenie, wymienione w punktach Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczą naruszenia ogółem (pkt. 2.5 i 2.6) Nałożone kary Zwierzęta, których Siedziby stad, których dotyczy niezgodność dotyczy niezgodność Ogółem Z uwagi na fakt, iż główną grupę błędów stwierdzonych podczas kontroli w 2009 r., stanowią nieprawidłowości w zakresie zgłaszania przemieszczeń zwierząt do Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ, podczas analizy ryzyka dla kontroli na 2009 r. uwzględniono ww. uchybienia i ustalano 5 parametrów dotyczących zgłoszeń przemieszczeń zwierząt do ARiMR: w zależności od terminu zgłoszenia przemieszczenia parametrom przypisano wagi od 5 (zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie 8-14 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia) do 80 (brak jakichkolwiek zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych w 2009 r.). Jednocześnie parametry wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w

26 prawidłowość oznakowania zwierząt i prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji otrzymały wagę 70. Tabela 7 Parametry analizy ryzyka dla wyboru siedzib stad owiec i kóz do kontroli identyfikacji i rejestracji w 2010 r. Lp. Parametr analizy ryzyka Waga 1. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji 2. Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie 8-14 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 3. Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 4. Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie niż dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 5. Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie późniejszym niż 30 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 6. Brak jakichkolwiek zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych w 2009 r. 7. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. prawidłowość oznakowania zwierząt 8. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. utrzymywanie we właściwy sposób dokumentów przewozowych 9. Sprzedaż zwierząt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt 10. Zgłoszenia urodzeń zwierząt do ARiMR w terminie późniejszym niż 6 miesięcy 11. Siedziby stad zlokalizowane na terenie miejscowości objętych monitoringiem w kierunku gruźlicy i brucelozy bydła 12. Brak dokonywania spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy i nieprzekazywanie wyników tego spisu do ARiMR Stwierdzenie drobnej niezgodności podczas kontroli wymogów

27 wzajemnej zgodności w 2009 r Kontrole prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt Inspekcja Weterynaryjna prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. W ramach realizowanego nadzoru, prowadzone są corocznie kontrole dobrostanu podczas uboju w rzeźniach, podczas transportu oraz w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, w szczególności cielęta, świnie oraz kury nieśne. rzeźniach) Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju ( w Odnośnie nadzoru nad dobrostanem zwierząt podczas uboju w rzeźniach w 2009 roku obowiązywała instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.III.401/AW 33/2005 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach. Liczba przeprowadzonych kontroli Organy Inspekcji Weterynaryjnej w 2009 r. sprawowały nadzór nad 1323 rzeźniami bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych oraz drobiu. Podsumowanie przeprowadzonych kontroli Wyniki kontroli dobrostanu w rzeźniach wykonanych w 2009 r. przedstawia tabela nr 8. Podczas kontroli dobrostanu zwierząt w rzeźni kontrolowane jest spełnianie wymagań strukturalnych, zapewnienie zwierzętom odpowiedniej opieki na terenie rzeźni, a także sposób postępowania ze zwierzętami przed oraz podczas uboju. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to brak kontroli sprawności urządzeń do oszałamiania, brak zapasowego urządzenia do oszałamiania zwierząt, niewłaściwe przetrzymywanie zwierząt przed ubojem, nie zapewnienie zwierzętom przetrzymywanym po wyładunku w ubojni stałego dostępu do

28 wody. Tabela 8 Roczny raport z kontroli rzeźni pod względem dobrostanu zwierząt Liczba zarejestrowanych rzeźni: 1323 przez szczebel powiatowy przez szczebel wojewódzki Liczba rzeźni skontrolowanych: Liczba przeprowadzonych kontroli: Liczba rzeźni, w których stwierdzono nieprawidłowości: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas transportu W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE) 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, znowelizowano poprzednią Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii, obowiązującym dokumentem w 2009 r. była Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400/AW- 93/2007 z dnia 8 października 2007 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt pod względem dobrostanu zwierząt oraz w sprawie raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach, a od kwietnia 2009 r. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400/AW-54/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt pod względem dobrostanu zwierząt oraz w sprawie raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach

29 Liczba przeprowadzonych kontroli Na koniec 2009 r. było zarejestrowanych 367 przewoźników zatwierdzonych do przewozów powyżej 8 godzin i 2356 przewoźników zatwierdzonych do przewozów do 8 godzin. Do przewozu zwierząt na koniec 2009 r. dopuszczonych było 861 środków transportu drogowego do przewozu zwierząt w czasie powyżej 8 godzin. Zgodnie z przepisami, odpowiednia kontrola powinna być prowadzona przy każdym załadunku oraz rozładunku zwierząt, podczas transportu drogowego, w miejscach docelowych, w punktach skupu, miejscach wysyłki, punktach kontroli i punktach przeładunku. Kontrole obejmują przede wszystkim zgodność środków transportu z wymaganiami, zdolność zwierząt do transportu oraz czas transportu zwierząt. Tabela 9 Roczny raport z kontroli środków transportu wykorzystywanych do przewozu zwierząt pod względem dobrostanu zwierząt Transportowane (w sztukach) zwierzęta Bydło Świnie Owce/ kozy Koniow ate Drób i zającowate inne gatunki a) rzeźne b) przeznaczone na eksport c) importowane do celów hodowlanych d) inne a+b+c+d Liczba przeprowadzonyc h kontroli Liczba zwierząt Liczba środków transpor tu Bydło Świnie Owce/ kozy Koniowat e Drób i zającowate Inne gatunki a) podczas transportu drogowego

30 b) w miejscu docelowym c1) na targach, w punktach skupu c2) w miejscu wysyłki c3) w miejscu odpoczynku c4) w punkcie transferowym a+b+c1+c2+c3+c d) kontrola dokumentacji Liczba stwierdzonych niezgodności Liczba zwierząt Liczba stwierdzonych niezgodności Bydło Świnie Owce/ kozy Koniow ate Drób i zającowate Inne gatunki a) podczas transportu drogowego b) w miejscu docelowym c1) na targach, w punktach skupu c2) w miejscu wysyłki c3) w miejscu odpoczynku a+b+c1+c2+c

31 d) kontrola dokumentacji Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwach Plany kontrolne W 2009 r. obowiązywała Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.400/AW 14/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących świnie, cielęta i kury nioski pod względem dobrostanu zwierząt, oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt, a od kwietnia 2009 r. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.400/AW 53/2000 z dnia 21 kwietnia 2009 r. zgodnie, z którymi kontrola dobrostanu zwierząt w gospodarstwach powinna objąć 5% gospodarstw w ciągu roku. Inspekcja Weterynaryjna kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, sprawdzając przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw utrzymujących świnie, cielęta i kury nieśne. Liczba przeprowadzonych kontroli Roczny raport z kontroli przeprowadzonych w 2009 roku wykazał, że na terytorium Rzeczpospolitej Polski było ok gospodarstw utrzymujących te gatunki zwierzęta gospodarskie. W poniższej tabeli znajdują się dane dotyczące liczby poszczególnych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli

32 Podsumowanie przeprowadzonych kontroli Tabela 10 Raport z kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie Cielęta Świnie Kury nioski Inne zwierzęta * a. Liczba gospodarstw b. Liczba skontrolowanych gospodarstw c. Liczba niezgodności 1. Personel Dozór Prowadzenie rejestrów Swoboda ruchu Budynki i pomieszczenia Sprzęt Pasza, woda i inne Okaleczenia Metody chowu Wystarczająca przestrzeń 11. Minimalne oświetlenie 12. Powierzchnia podłoża 13. Materiał manipulacyjny

33 14. Poziom hemoglobiny 15. Pasze bogate w włókno * w kolumnie Inne zwierzęta zawarte są dane z raportu dotyczące kontroli dorosłego bydła, w związku z tym iż w Polsce większość gospodarstw utrzymuje jednocześnie dorosłe bydło i cielęta, w rubryce tej może dublować się liczba gospodarstw oraz liczba nieprawidłowości z rubryką Cielęta Systemy kontroli i procedury dotyczące weterynaryjnej kontroli granicznej Weterynaryjna kontrola graniczna dotyczy wszystkich przesyłek zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz wprowadzanych na terytorium UE z krajów trzecich i jest przeprowadzana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz.1045, ze zm.) W/w kontrole urzędowe przeprowadzane są w 12 posterunkach weterynaryjnej kontroli granicznej. W roku 2009 liczba przeprowadzonych kontroli kształtowała się następująco: Tabela 11 Dane dotyczące liczby skontrolowanych przez granicznych lekarzy weterynarii przesyłek wprowadzonych w 2009r. w ramach procedury importu Graniczny Inspektorat Weterynarii Liczba kontroli przesyłek produktów Liczba kontroli przesyłek zwierząt Liczba przesyłek odrzuconych Bezledy Dorohusk Hrebenne Gdańsk Gdynia Korczowa Koroszczyn

34 Kuźnica Białostocka Warszawa-Okęcie Szczecin Świnoujście Razem Tabela 12 Dane dotyczące liczby skontrolowanych przez granicznych lekarzy weterynarii przesyłek wprowadzonych w 2009r. w ramach procedury tranzytu (w tym tranzytu z czasowym składowaniem w składach celnych) Graniczny Weterynarii Inspektorat Liczba skontrolowanych przesyłek tranzyt wjazd oraz tranzyt wyjazd produkty zwierzęta Bezledy 35 Dorohusk 358 Hrebenne 32 Gdańsk 70 Gdynia 434 Korczowa 340 Koroszczyn, Terespol 317 Kuźnica Białostocka 69 Warszawa-Okęcie 0 Szczecin 0 Świnoujście 0 Razem

35 Tabela 13 Dane dotyczące liczby skontrolowanych przez granicznych lekarzy weterynarii przesyłek wprowadzonych w 2009r. w ramach procedury reimportu Graniczny Inspektorat Weterynarii Liczba skontrolowanych przesyłek Bezledy 37 Dorohusk 12 Hrebenne 4 Gdańsk 2 Gdynia 3 Korczowa 0 Koroszczyn 25 Kuźnica Białostocka 15 Warszawa-Okęcie 0 Szczecin 0 Świnoujście 0 Razem 98 Tabela 14 Dane dotyczące liczby skontrolowanych przez granicznych lekarzy weterynarii przesyłek w 2009r. w ramach procedury eksportu Graniczny Inspektorat Weterynarii Liczba skontrolowanych przesyłek Bezledy 649 Dorohusk 0 Hrebenne 0 Gdańsk 0 Gdynia 0 Korczowa 947 Koroszczyn 3836 Kuźnica Białostocka

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2010

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2010 ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA, 2011 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1. Pan Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2011

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2011 ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA, 2012 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1. Pan Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Przemysław Biliński Główny Inspektor

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA, 2008-1 - RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis i data 1. Pani Ewa Lech Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Andrzej Wojtyła Główny

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych

Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625 Tekst

Bardziej szczegółowo

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r.

PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. PIW.DK.032/10/2014 Brzeg, 12.06.2014 r. Działania Inspekcji Weterynaryjnej w Powiecie Brzeskim w 2013 r. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz ograniczania strat gospodarczych I W 2013

Bardziej szczegółowo

Do Starosty Wąbrzeskiego

Do Starosty Wąbrzeskiego PLW-021/23/2014 Wąbrzeźno, dnia 11.04.2014 r. Do Starosty Wąbrzeskiego Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wąbrzeźnie w roku 2013. Zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej jest

Bardziej szczegółowo

Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski

Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski PLW-9111/33/2013 Wąbrzeźno, dnia 07.05.2013 r. Pan. Krzysztof Maćkiewicz Starosta wąbrzeski Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2012. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie.

Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. PLW-9111/25/2012 Wąbrzeźno, dnia 02.05.2012 r. Do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarno weterynaryjnego na terenie powiatu wąbrzeskiego za rok 2011. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA, 2009-1 - RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis i data 1. Pan Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Andrzej Wojtyła Główny

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2012

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2012 ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA, 2013 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1. Pan Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r.

Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2015r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Podstawa prawna: Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw:

Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: Działalność i kompetencje Administrator, 12.04.2012 Inspekcja Weterynaryjna funkcjonuje na podstawie ustaw: 1.Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 121 z 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

PIWet.011/03/2013 Kamienna Góra, dnia r. Informacja z pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze

PIWet.011/03/2013 Kamienna Góra, dnia r. Informacja z pracy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII Ul. Wałbrzyska 2c, 58 400 Kamienna Góra Tel. (075) 743 0 264, fax. (075) 744 74 43 NIP : 614 14 76 848 e mail : kamiennag.piw@wetgiw.gov.pl PIWet.011/03/2013

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2013

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2013 ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA, 2014 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1. Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku w 2016 r.

Informacja o stanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku w 2016 r. Informacja o stanie działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku w 2016 r. Dział Bezpieczeństwa Żywności nadzoruje: (Dane na dzień 6.12.2016 r.) Podmioty zatwierdzone do handlu (38): - produkty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu lutym 2015r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przygotowywał liczne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2014 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis. Główny Lekarz Weterynarii

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2014 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis. Główny Lekarz Weterynarii ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA, 2015 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1. Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 21 września 2010 r. LLU-4101-06-12/2010 P-10-147 Pan Leszek Mioduski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PIW.DH /13 Brzeg, dnia 9 grudnia 2013 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2014 ROK

PIW.DH /13 Brzeg, dnia 9 grudnia 2013 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2014 ROK PIW..03-/3 Brzeg, dnia 9 grudnia 03 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 04 ROK Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli. okresowa Zakład drobiu tematyka/ zakres

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie za 2012r. Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

INSPEKCJA WETERYNARYJNA INSPEKCJA WETERYNARYJNA WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII Lesław Szabłoński I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W miesiącu czerwcu 2015r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Raport. za 2004 rok. Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie.

Raport. za 2004 rok. Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie. I Wstęp Raport Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie za 2004 rok. Celem Inspekcji Weterynaryjnej jest nadzorowanie zachowania warunków weterynaryjnych i egzekwowanie przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PIW.. 421.4.2017 Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2017 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu wrześniu 2014r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził 8 kontroli okresowych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii: Kontrole okresowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE)

PROGRAM ZWALCZANIA GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY BSE) Dziennik Ustaw Nr 71 6247 Poz. 459 Załącznik nr 2 1. Identyfikacja programu Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska Choroba: Gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine Spongiform Encephalopathy BSE) 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W grudniu 2015r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził 2 kontrole:

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie PLW.0712/ 2 / 2012 Włoszczowa, dnia 09.03.2012 r. PAN ZBIGNIEW MATYŚKIEWICZ STAROSTA WŁOSZCZOWSKI INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r. Cel programów Ograniczenie rozprzestrzeniania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. Serotypy Salmonella objęte

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r. PIW.. 42..206 Brzeg, dnia 27 stycznia 206 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 206 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

Białystok, październik 2010 r.

Białystok, październik 2010 r. Białystok, październik 2010 r. 1 Mirosław Czech Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia Zwierząt i Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt 2 Ważniejsze regulacje UE: bydło i świnie Dyrektywa 64/432/EEC,

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII. Ul. Wałbrzyska 2c, Kamienna Góra Tel. (075) , fax.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII. Ul. Wałbrzyska 2c, Kamienna Góra Tel. (075) , fax. INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII Ul. Wałbrzyska 2c, 58 400 Kamienna Góra Tel. (075) 743 0 264, fax. (075) 744 74 43 NIP : 614 14 76 848 e mail : kamiennag.piw@wetgiw.gov.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu listopadzie 2014r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt przeprowadził 3 okresowe i 2 doraźne kontrole Powiatowych Inspektoratów Weterynarii: Kontrole

Bardziej szczegółowo

Legenda: Kolorem czerwonym oznaczono kontrolę sprawdzającą

Legenda: Kolorem czerwonym oznaczono kontrolę sprawdzającą Legenda: Kolorem czerwonym oznaczono kontrolę sprawdzającą Organ kontrolowany Oławie Złotoryi Zespół ds. Jednostka Zakres kontrolowana KONTROLE SPRAWDZAJĄCE Wykonanie zaleceń pokontrolnych z zakresu realizacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław 28 luty 2013r. Informacja

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław 28 luty 2013r. Informacja POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław 28 luty 2013r. W INOWROCŁAWIU Informacja o realizacji ustawowych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu na obszarze powiatu inowrocławskiego za rok

Bardziej szczegółowo

Dział ds. bezpieczeństwa żywności. Jednostka kontrolowana Zakres Termin Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy

Dział ds. bezpieczeństwa żywności. Jednostka kontrolowana Zakres Termin Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy 1 2 3 4 5 Organ kontrolowany Świdnica e Oleśnicy Lwówku Śląskim Środzie Śląskiej Ząbkowicach Śląskich Jednostka kontrolowana Zakres Termin Świdnicy e Oleśnicy Lwówku Śląskim Środzie Śląskiej Ząbkowicach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. Dz.U.06.128.900 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 2010 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 2010 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce powstał na mocy Uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13.12.1999r.

Bardziej szczegółowo

I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W sierpniu 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania: 1. W dniu 12 sierpnia 2016 r. odbyła się w WIW w Poznaniu narada Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Służba Celna dla Biznesu 2014 +

Konferencja Służba Celna dla Biznesu 2014 + Konferencja Służba Celna dla Biznesu 2014 + Współpraca organów Inspekcji Weterynaryjnej z podmiotami gospodarczymi w obrocie towarowym z krajami trzecimi Warszawa 29 października 2014r Wybrane podstawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia sierpnia 2010 r. Pan Paweł Jakubczak Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii LWA-4101-09-04/2010/2010 P/10/147 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF

IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT EFEKTYWNEGO ZWALCZANIA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM ASF Magdalena Zasępa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi IDENTYFIKACJA GOSPODARSTW I ZWIERZĄT WAŻNY ELEMENT

Bardziej szczegółowo

DECYZJE KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/594/WE)

DECYZJE KOMISJA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2007/594/WE) 31.8.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 227/33 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Rola Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności. Główny Lekarz Weterynarii

Rola Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności. Główny Lekarz Weterynarii Rola Inspekcji Weterynaryjnej w nadzorze nad bezpieczeństwem żywności Główny Lekarz Weterynarii Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli:

LISTA KONTROLNA SPIWET-00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia zwierzęcego) Data rozpoczęcia/zakończenia kontroli: pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET00/ kontrola stała i doraźna (zakład produkujący produkty pochodzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance

Rejestracja Zwierząt. Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Rejestracja Zwierząt Zasady wzajemnej zgodności Cross-compliance Wzajemna zgodność zasada wzajemnej zgodności oznacza powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności bezpośrednich a także płatności otrzymywanych

Bardziej szczegółowo

RRW-6. Inspekcja Weterynaryjna za 2015 rok. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. Sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa

RRW-6. Inspekcja Weterynaryjna za 2015 rok. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. Sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej RRW-6 Sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa Inspekcja Weterynaryjna za 2015 rok Dział 1. Badanie zwierząt i mięsa Wyszczególnienie Zbadano zwierząt

Bardziej szczegółowo

I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W czerwcu 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania: 1. W dniu 16 czerwca 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

W październiku 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania:

W październiku 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania: I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W październiku 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania: 1. W dniu 18 października 2016 r. w WIW w Poznaniu odbyła się narada z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 2009 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 2009 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za 29 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieliczce powstał na mocy Uchwały Rady Powiatu Wielickiego z dnia 13.12.1999r.

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski

Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Regulacje prawne w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Kwestie związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA. Słupsk, 2015 rok

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA. Słupsk, 2015 rok S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA W ROKU 2015 ( DO DNIA 30 LISTOPADA) Słupsk, 2015 rok 1 Część I Ogólne informacje dotyczące Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

OCENA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ NADZORU NAD POZYSKIWANIEM, PRZETWÓRSTWEM ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ŚRODKÓW

OCENA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ NADZORU NAD POZYSKIWANIEM, PRZETWÓRSTWEM ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ŚRODKÓW OCENA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE ZDROWIA ZWIERZĄT ORAZ NADZORU NAD POZYSKIWANIEM, PRZETWÓRSTWEM ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ŚRODKÓW ŻYWIENIA ZWIERZĄT NA TERENIE POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa Warszawa, dnia lipca 2016 r. i Rozwoju Wsi ŻWzz/ab-8700-4-4/16 ( ) AKCEPTUJĘ: Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Dziennik Ustaw rok 2007 nr 2 poz. 15 wersja obowiązująca od 23.01.2007 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w

Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2004 roku w INSTRUKCJA Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Nr WIW D 400/1/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie postępowania Powiatowych Lekarzy Weterynarii przy wyznaczaniu na czas określony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2011

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Inspekcji Weterynaryjnej za rok 2011 A. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt I. Realizacja zadań w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych. 1. Badania kontrolne występowania

Bardziej szczegółowo

RASFF Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w ramach funkcjonującego systemu RASFF koordynował działania dotyczące:

RASFF Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w ramach funkcjonującego systemu RASFF koordynował działania dotyczące: I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W listopadzie 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania: 1. W dniu 10 listopada 2016 r. odbyła się narada z Powiatowymi Lekarzami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programów zwalczania enzootycznej białaczki bydła, gruźlicy bydła, brucelozy u bydła, wścieklizny, gąbczastej encefalopatii bydła,

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt Kierownik: Wojewódzki lek. wet. Piotr Śliwa email: psli@wiw.krakow.pl telefon: (12) 293 1032, kom. 696 065 091 Pracownicy: lek.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 117 7096 Poz. 680 680 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli:czy ma coś wspólnego z rolnikiem?

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli:czy ma coś wspólnego z rolnikiem? .pl Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli:czy ma coś wspólnego z rolnikiem? Autor: Tadeusz Śmigielski Data: 21 stycznia 2016 Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 brzmi niepokojąco,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 11 sierpnia 2010 r. LLU-4101-06-10/2010 P/10/147 Pan Jarosław Wiciński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

.. dnia.. pobrania próbek w stadzie brojlerów kur w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella.

.. dnia.. pobrania próbek w stadzie brojlerów kur w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella. pobrania próbek w stadzie brojlerów kur w ramach realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella. 3. Wiek stada, z którego pobrano próbki: 4. Stado planowane do uboju w dniu...

Bardziej szczegółowo

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi

Porozumienie ramowe z dnia 21 wrze nia 2007 r. zawarte pomi Porozumienie ramowe z dnia 21 września 2007 r. zawarte pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i organów

Bardziej szczegółowo

System kontroli zewnętrznej jakości I bezpieczeństwa żywności

System kontroli zewnętrznej jakości I bezpieczeństwa żywności System kontroli zewnętrznej jakości I bezpieczeństwa żywności Przepisy prawne Rozp. (WE) nr 882/2004 - W sprawie kontroli urzędowych Rozp. (WE) nr 178/2002 ogólne zasady prawa żywnościowego 2 Rozp. (WE)

Bardziej szczegółowo

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi

Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Wymogi weterynaryjne dla targowisk, na których prowadzony jest obrót zwierzętami gospodarskimi Częstochowa 12 grudnia 2011 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach Inspekcja Weterynaryjna sprawuje

Bardziej szczegółowo

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju.

A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Załącznik 2 I. Zasady przemieszczania świń. A. Zasady przemieszczania świń z obszaru objętego ograniczeniami poza ten obszar do innego miejsca na terytorium kraju. Obowiązuje generalny zakaz przemieszczania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W POZNANIU I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt 1. W miesiącu marcu 2014r. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt koncentrował się

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym rozporządzeniu proponuje się dokonać następujących zmian: 1. W 2a kwotę wynagrodzenia 30 zł proponuje się zmienić na kwotę 62,97 zł

W przedmiotowym rozporządzeniu proponuje się dokonać następujących zmian: 1. W 2a kwotę wynagrodzenia 30 zł proponuje się zmienić na kwotę 62,97 zł Załącznik do uchwały KRLW Nr 90/2016/VI z dnia 28 września 2016 r. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2016 ROK ZDROWIE I OCHRONA ZWIERZĄT

PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2016 ROK ZDROWIE I OCHRONA ZWIERZĄT WIECIEŃ MARZEC LUTY STYCZEŃ Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu ul. Oławska 5 49-06 Brzeg Brzeg, dn. 05.0.06 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 06 ROK ZDROWIE I OCHRONA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE -trudna droga do sukcesu 2015 OPRACOWAŁ: Jacek Leonkiewicz Przed akcesją CEL NADRZĘDNY: Członkostwo Polski w UE Europejska Wspólnota Gospodarcza VS Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach na rok 2014 :

Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach na rok 2014 : Plan kontroli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach na rok 2014 : 1. 1 lekarz urzędowy Kontrola akcji BC Pz Styczeń 2. 9 urzędowych lekarzy 3. 1 urzędowy lekarz Sporządzenie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt I. Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt W lipcu 2016 r. zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt wykonał następujące zadania: 1. W dniu 6 lipca 2016 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji i rejestracji zwierząt

System identyfikacji i rejestracji zwierząt System identyfikacji i rejestracji zwierząt Wprowadzenie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt pozwala na sprawowanie nadzoru nad identyfikacją zwierząt i ich przemieszczaniem. Polska spełnia w ten

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W ROKU ŻYRARDÓW, 2014 rok

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W ROKU ŻYRARDÓW, 2014 rok S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO W ROKU 2013 ŻYRARDÓW, 2014 rok 1 Część I Ogólne informacje dotyczące Inspekcji Weterynaryjnej... 4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław Informacja

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław Informacja POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Inowrocław 24.02.2011 W INOWROCŁAWIU Informacja o realizacji zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu na obszarze powiatu inowrocławskiego za rok 2010 z zakresu

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 21 października 2010 r. Dz.U.2010.207.1370 2015.01.31 zm. Dz.U.2015.161 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na

Bardziej szczegółowo

I. Ustawowe Zadania Inspekcji Weterynaryjnej

I. Ustawowe Zadania Inspekcji Weterynaryjnej I. Ustawowe Zadania Inspekcji Weterynaryjnej Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu 2)

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia sierpnia 2010 r. P/10/147 LLU-4101-06-07/2010 Pan Aleksander Wójtowicz Graniczny Lekarz Weterynarii w Dorohusku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 8.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 237/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 790/2010 z dnia 7 września 2010 r. zmieniające załączniki VII,

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2016

Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2016 Plan kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na rok 2016 Lp. rodzaj kontroli 1. w trybie 2. w trybie 3. w trybie 4. w trybie 5. w trybie 6. w trybie 7. w trybie 8. w trybie podmiot kontrolowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1213 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz,U, z 2007 r. Nr 52, poz. 345. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ustawy o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 17 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 398 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/12 z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu odbytego w dniu 9 maja 2012 r.

Protokół Nr 15/12 z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu odbytego w dniu 9 maja 2012 r. Protokół Nr 15/12 z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu odbytego w dniu 9 maja 2012 r. W posiedzeniu Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu obecni byli

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RACIBORZU W ROKU 2014

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RACIBORZU W ROKU 2014 S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ NA TERENIE POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W RACIBORZU W ROKU 2014 Racibórz, 2015 rok 1 Realizacja zadań Inspekcji Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

L 213/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 213/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 213/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.8.2008 DECYZJA KOMISJI z dnia 30 lipca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 207 14806 Poz. 1370 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

Panie/Panowie Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w powiecie garwolińskim

Panie/Panowie Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w powiecie garwolińskim INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W GARWOLINIE Andrzej Koryś Panie/Panowie Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin w powiecie garwolińskim Nasz znak: PIW.A.420S.2.20 16.AK Dot. sprawy

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OLEŚNIE ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno

INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OLEŚNIE ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno INSPEKCJA WETERYNARYJNA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W OLEŚNIE ul. Kossaka 5, 46-300 Olesno e-mail: piw.olesno@wiw.opole.pl tel./fax.: 34/358-26-18 Olesno, dn. 18 listopad 2013 r. INFORMACJA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na:

Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Zapraszamy zainteresowanych do zapisów na: Studium Specjalizacyjne: dziedzina weterynarii Nr 15 - Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego Krajowy Kierownik Specjalizacji Nr 15 Prof.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny z dnia 21 października 2010 (Dz.U. Nr 207, poz. 1370) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 424

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 424 Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 424 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 16/46 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2005 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 79/2005 z dnia 19 stycznia 2005 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kolorem czerwonym oznaczono kontrolę sprawdzającą

Kolorem czerwonym oznaczono kontrolę sprawdzającą Organ kontrolowany Oławie Złotoryi Lubaniu Lubinie Środzie Śląskej Jeleniej Górze Zespół ds. KONTROLE SPRAWDZAJĄCE Oławie Złotoryi Lubaniu Lubinie Środzie Śląskiej Jeleniej Górze ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

Bardziej szczegółowo