ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY"

Transkrypt

1 ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA,

2 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis i data 1. Pan Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Andrzej Wojtyła Główny Inspektor Sanitarny 3. Pan Tadeusz Kłos Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa 4. Pan Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych 5. Pani Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - 2 -

3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. KONTROLE URZĘDOWE PRZEPROWADZANE ZGODNIE Z PLANEM W 2009 R INSPEKCJA WETERYNARYJNA (IW) Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego Prawo paszowe Systemy kontroli i procedury dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowych Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt (IRZ) Kontrole prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt Systemy kontroli i procedury dotyczące weterynaryjnej kontroli granicznej PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Bezpieczeństwo i higiena żywności PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA Obrót, konfekcjonowanie i stosowanie środków ochrony roślin Sektor zdrowia roślin INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH Kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych INSPEKCJA HANDLOWA (IH) ROZDZIAŁ 2. OGÓLNA ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCÓW I PRODUKTÓW INSPEKCJA WETERYNARYJNA Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego Sektor prawa paszowego Weterynaryjna kontrola graniczna PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Bezpieczeństwo i higiena żywności

4 2.4 PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA INSPEKCJA JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych INSPEKCJA HANDLOWA ROZDZIAŁ 3. AUDYTY PRZEPROWADZANE ZGODNIE Z ART. 4 UST. 6 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 882/ INSPEKCJA WETERYNARYJNA AUDYTY WEWNĘTRZNE PRZEPROWADZANE PRZEZ ORGANY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ ROZDZIAŁ 4. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE SKUTECZNEGO DZIAŁANIA SŁUŻB KONTROLI URZĘDOWYCH DZIAŁANIA SZKOLENIOWE Inspekcja Weterynaryjna Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Handlowa ZMIANY W ORGANIZACJI LUB ZARZĄDZIE URZĘDÓW WŁAŚCIWYCH Inspekcja Weterynaryjna Inspekcja Handlowa NOWE USTAWODAWSTWO Inspekcja Weterynaryjna Inspekcja Handlowa KONTROLE WEWNĘTRZNE Inspekcja Weterynaryjna Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Handlowa ROZDZIAŁ 5. PODSUMOWANIE OGÓLNEJ SKUTECZNOŚCI SYSTEMU KONTROLI URZĘDOWYCH W POLSCE

5 SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW

6 WSTĘP W raporcie przedstawiono zbiorcze dane uzyskane od organów sprawujących urzędową kontrolę środków spożywczych w Polsce. Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i sprawowaniu urzędowej kontroli odgrywają 2 Inspekcje: Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Weterynaryjna. Dodatkowo uwzględniono dane z pozostałych Inspekcji działających w wąskich precyzyjnie określonych obszarach tj. Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ww. raport sporządzono w oparciu o Decyzję Komisji 2008/654/WE z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie wytycznych dla pomocy państwom członkowskim w sporządzaniu rocznego sprawozdania dotyczącego zintegrowanego wieloletniego krajowego planu kontroli, przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Niezależnie od ww. raportu do Komisji Europejskiej przesłano w stosownych terminach inne szczegółowe raporty dot. urzędowej kontroli. Do sporządzenia ww. raportu wykorzystano dane uzyskane od poszczególnych organów urzędowej kontroli za 2009 r., oficjalne formularze statystyczne (druki MZ-48 Sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku dział 1, druk GUS RRW-5 Sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów w zakresie higieny artykułów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego ), dane z realizacji planów pobierania próbek i badania żywności, a także planów kontroli podmiotów prowadzących produkcję i obrót żywnością

7 Rozdział 1. Kontrole urzędowe przeprowadzane zgodnie z Planem w 2009 r Inspekcja Weterynaryjna (IW) Higiena produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego Plany kontrolne Organy Inspekcji Weterynaryjnej odgrywają podstawową rolę w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad pozyskiwaniem, chowem, wytwarzaniem, oczyszczaniem, ubojem, rozbiorem, przetwarzaniem, pakowaniem, przepakowywaniem, przechowywaniem oraz transportem produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Kontrole urzędowe podmiotów prowadzących ww. działalności są planowane i przeprowadzane przez organy IW szczebla powiatowego. W 2009 roku kontrole urzędowe planowane były przez powiatowych lekarzy weterynarii (PLW) w oparciu o Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii (GLW) Nr GIWhig /07 z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia na podstawie analizy ryzyka częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem IW, która wdraża postanowienia art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Ponadto w 2009 r. Inspekcja Weterynaryjna realizowała również szczegółowe programy kontroli przewidziane na mocy następujących przepisów prawa wspólnotowego: - dyrektywy Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 125, z z późn. zm.) - zalecenia Komisji 2006/794/WE z dnia 16 listopada 2006r. w sprawie monitorowania poziomu tła dioksyn, dioksynopochodnych PCB i niedioksynopochodnych PCB w środkach spożywczych (Dz. Urz. WE L 322, z )

8 Liczba kontroli planowanych Zgodnie z informacjami przekazanymi przez powiatowych lekarzy weterynarii w 2009r. przeprowadzono kontroli (kompleksowych lub wycinkowych) podmiotów sektora spożywczego. Ze względu na przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej znajdowało się podmiotów sektora spożywczego. Na zatwierdzone przedsiębiorstwa skontrolowano (90,5%), natomiast z podmiotów podlegających jedynie obowiązkowi rejestracji skontrolowano (17,15%). Należy wyjaśnić, że ww. kontrole nie obejmują kontroli stałych w zakładach prowadzących ubój zwierząt rzeźnych lub rozbiór i przetwórstwo mięsa zwierząt łownych w trakcie trwania procesów produkcyjnych. Realizacja specyficznych programów przewidzianych prawem wspólnotowym Krajowy program monitoringu obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych u zwierząt i w żywności pochodzenia zwierzęcego (ang. NRCP National Residue Control Plan); W 2009 roku w ramach programu pobrano do badań ogółem próbek (obejmujących program target i suspect ). Materiał do badań, zgodnie z planem był pobierany w gospodarstwach i rzeźniach. Obejmował również produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z krajów trzecich lub innych krajów członkowskich. Szczegółowe wyniki z realizacji programu wraz z planem monitoringu na rok 2010 zostały przekazane Komisji Europejskiej - za pośrednictwem Krajowego Laboratorium Referencyjnego PIWet- PIB w Puławach, przy użyciu bazy danych Sanco Residue. Krajowy program badań kontrolnych dioksyn, furanów, dioksynopodobnych bifenyli (dl-pcb) u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego. Badania w ramach programu wykonano w Zakładzie Radiobiologii PIW-PIB w Puławach. Laboratorium jak i zastosowana metoda badawcza spełniają wymagania określone Rozporządzeniem Komisji nr 1883/2006. W badaniach zastosowano metodę chromatografii gazowej sprzężonej z wysokorozdzielczą spektrometrią mas (HRCG-HRMS). Zakresem badań objęto analizę 7 toksycznych kongenerów PCDD, 10 kongenerów PCDF i 12 kongenerów dl- PCB

9 Materiał do badań stanowiły próbki produktów pochodzenia zwierzęcego nadsyłane z terenu kraju do grudnia 2009 r. Próbki pobrane zostały przez pracowników IW, zgodnie z Instrukcją GLW Nr GIWlab-52-2/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczącą sposobu i zakresu realizacji ww. programu oraz wytycznymi dotyczącymi liczby próbek do pobrania na terenie każdego województwa. W sumie analizie chemicznej na zawartość dioksyn poddano 116 próbek żywności pochodzenia zwierzęcego. W ramach przeprowadzonych badań monitoringowych wykonano również analizy próbek nadesłanych przez inspektoraty graniczne (6 próbek). Do badań otrzymano : - 35 próbek ryb bałtyckich (14 łososia, 9 szprota, 9 śledzia, 3 dorsza), - 10 próbek ryb słodkowodnych (5 karpia, 5 pstrąga), - 19 próbek mleka (3 próbki mleka koziego, 16 krowiego), - 28 próbek mięsa (6 bydła, 10 świń, 3 owiec, 6 drobiu, 3 dziczyzna ), - 3 próbki mięsa zwierząt łownych - 23 próbki jaj (15 kurzych, 4 przepiórcze, 2 kacze, 2gęsie) Prawo paszowe Plany kontrolne W 2009 roku Plan Urzędowych Kontroli Pasz dla szczebli Powiatowych Inspektoratów Weterynarii nie był wyznaczany odgórnie przez GIW. Częstotliwość urzędowych kontroli dla poszczególnych sektorów (wytwarzanie, obrót, stosowanie), została określona indywidualnie w każdym z powiatów w oparciu o wyniki dotychczasowych kontroli, wyniki monitoringu oraz analizę ryzyka. Narzędziem pomocniczym w tej kwestii były informacje uzyskane podczas szkoleń w ramach projektu polsko-duńskiego, w trakcie których strona duńska przedstawiła model tworzenia systemu kontroli w oparciu o Rozporządzenia (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz Rozporządzenia (WE) 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi - 9 -

10 zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt. Ogólne zasady prowadzenia urzędowych kontroli są określone w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig-500-4/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie metodologii urzędowych kontroli Opisane w niej założenia oraz procedury mogą być równie zastosowane w trakcie prowadzenia urzędowych kontroli przedsiębiorstw sektora paszowego. Do sporządzenia planów kontroli w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii jest również wykorzystywany arkusz kalkulacyjny Excel (wzór jest zamieszczony poniżej). Rysunek 1 arkusz kalkulacyjny Excel do sporządzenia planów kontroli w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii Jednakże, wybór formuły określającej częstotliwość urzędowych kontroli przedsiębiorstw sektora paszowego pozostawał indywidualną decyzją inspektora, który posiadał wiedzę o faktycznym stanie zakładów znajdujących się na terytorium jego

11 kompetencji. Częstotliwość kontroli podmiotów zajmujących się zbieraniem, transportowaniem, przechowywaniem, operowaniem, przetwarzaniem oraz wykorzystaniem lub usuwaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego określa Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpuf.513utyl.1/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie procedur obowiązujących przy kontroli zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego w zakładach utylizacyjnych, spalarniach i podmiotach będących w posiadaniu surowców kategorii 1, 2 lub 3*. Tabela 1 Częstotliwość kontroli okresowych podmiotów, o których mowa w w/w instrukcji * Rodzaj działalności podlegającej kontroli Zakład utylizacyjny kategorii 1 Zakład utylizacyjny kategorii 2 i 3 Zakłady pośrednie Spalarnie Podmioty zajmujące się transportem usługowym materiałów zwierzęcych Podmioty wykorzystujące uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego określone w art. 23 rozporządzenia 1774/2002 Podmioty zajmujące się wytwarzaniem karm dla zwierząt domowych Zakłady technicznego wykorzystania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego Podmioty wykorzystujące mączki mięsno kostne jako polepszacze gleby Podmioty wykorzystujące przetworzone białka pochodzenia zwierzęcego do produkcji środków żywieni zwierząt dla zwierząt gospodarskich Częstotliwość kontroli okresowych 1 raz/miesiąc 4 razy/rok 2 razy /rok 2 razy /rok 1 raz/rok 1 raz/rok 2 razy /rok 1 raz/rok po dokonaniu analizy ryzyka, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata Zgodnie z zaleceniami Krajowego Programu Kontroli Środków Żywienia Zwierząt Podmioty zajmujące się żywieniem 1 raz/rok wspólnie z Inspekcją Sanitarną po

12 zbiorowym (odpadki cateringowe) zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii stosownego porozumienia z tą Inspekcją Punkty kontroli granicznej (BIP) 1 raz/rok Rzeźnie, zakłady rozbioru i przetwórnie mięsa czerwonego, białego, ryb, jaj i zakłady mleczarskie 2 razy/rok - prowadzą inspektorzy d.s higieny środków spożywczych * podana tabelarycznie ilość kontroli określa minimalną ich ilość. Jednakże Powiatowy Lekarz Weterynarii samodzielnie na podstawie analizy ryzyka poprzednich kontroli określa częstotliwość wizyt u poszczególnych podmiotów. Dane zawarte w tabeli nie uwzględniają kontroli sprawdzających realizacją wydanych zaleceń. 1) Zakres zrealizowania założeń w zakresie częstotliwości lub intensywności oraz charakteru kontroli urzędowych ustalone w krajowym planie kontroli. W obowiązujących w 2009 roku krajowych przepisach prawnych prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania jak i wprowadzania do obrotu pasz wymagało rejestracji lub zatwierdzenia przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii. Krajowy wykaz tych podmiotów prowadził Główny Lekarz Weterynarii i przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 roku o paszach (Dz.U. Nr 144, poz z późń. zm.) ogłosił wykaz podmiotów zatwierdzonych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. Nadzór nad wytwarzaniem, obrotem pasz sprawuje w Polsce Inspekcja Weterynaryjna. W roku 2009 nadzorem objętych było podmiotów gospodarczych działających w tym sektorze paszowym, w tym było 1508 działających na podstawie zatwierdzenia wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, działających na podstawie rejestracji. W 2009 r. poddano urzędowej kontroli podmiotów. Przeprowadzono kontroli urzędowych, w tym 3497 u podmiotów podlegających zatwierdzeniu oraz podlegających rejestracji

13 Tabela 2 Liczba podmiotów działających na rynku pasz (1) oraz liczba podmiotów poddanych urzędowej kontroli (inspekcji) (2) w 2009 roku Typ przemysłu paszowego Wytwórcy materiałów paszowych Magazynowanie materiałów paszowych Wytwórcy dodatków, bioprotein i premiksów Wytwórcy mieszanek paszowych Zatwierdzeni Zarejestrowani Łącznie Wytwórcy leczniczych pasz Importerzy i przedstawiciele przedsiębiorstw w krajach trzecich Pośrednicy, dystrybutorzy detaliści i Hodowcy zwierząt gospodarskich Wytwórcy karm dla zwierząt domowych Innego rodzaju działalności w zakresie pasz Łącznie

14 Tabela 3 Liczba urzędowych kontroli (inspekcji) podmiotów działających na rynku pasz w 2009 roku Typ paszowego Wytwórcy paszowych przemysłu materiałów Zatwierdzeni Zarejestrowani Łącznie Magazynowanie materiałów paszowych Wytwórcy dodatków, bioprotein i premiksów Wytwórcy paszowych Wytwórcy leczniczych mieszanek pasz Importerzy i przedstawiciele przedsiębiorstw w krajach trzecich Pośrednicy, dystrybutorzy i detaliści Hodowcy gospodarskich zwierząt Wytwórcy karm dla zwierząt domowych Innego rodzaju działalności w zakresie pasz Łącznie ) Kontrole bieżące Kontrole bieżące były wykonane w przypadkach stwierdzenia np. w obrocie mieszanek paszowych nie spełniających wymogów (kontrolowano wytwórców tych mieszanek)

15 3) Specjalne działania kontrolne poświęcone wybranemu zagadnieniu Przeprowadzono również kontrole tematyczne dotyczące wykrywania obecności mikotoksyn w paszach oraz rtęci, cynku i miedzi. W wyniku tych kontroli nie stwierdzono poważniejszych uchybień. 4) Kontrole urzędowe przeprowadzone poza planem Kontrole wynikały również z informacji od podmiotów gospodarczych, obywateli (skargi, wnioski) wpływających do poszczególnych szczebli Inspekcji Weterynaryjnej przyczyny. 5) Analiza celów operacyjnych kontroli urzędowych w przypadku braku ich realizacji Nie zrealizowanie planu operacyjnego dotyczącego kontroli produkcji pasz na potrzeby własne oraz żywienia zwierząt w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta wynika z faktu przeszacowania możliwości kadrowych zbyt malej liczby inspektorów Systemy kontroli i procedury dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt Plany kontrolne i liczba przeprowadzonych kontroli W ramach wykonywanych przez Inspekcję Weterynaryjną zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w 2009 r. prowadzone były badania monitoringowe m.in. w zakresie brucelozy bydła (B. abortus), brucelozy owiec i kóz (B. melitensis), gruźlicy bydła wywołanej przez Mycobacterium bovis, gąbczastej encefalopatii bydła, klasycznego pomoru świń u świń i dzików, pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń oraz wścieklizny lisów wolno żyjących zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz z późn. zm.)

16 W wyniku przeprowadzonych badań w 2009 roku wykryto: - 13 stad z dodatnim wynikiem serologicznym w kierunku Brucella abortus; - 11 stad z wynikiem dodatnim w kierunku izolacji Mycobacterium bovis; - 8 przypadków wścieklizny u zwierząt dzikich; - 4 przypadki gąbczastej encefalopatii bydła; - nie wykryto żadnego przypadku izolacji Brucella melitensis; - zbadano 3717 sztuk próbek pobranych od świń w kierunku choroby pęcherzykowej świń nie uzyskując wyniku seropozytywnego; - zbadano 245 sztuk próbek pobranych od świń oraz 3514 sztuk próbek pobranych od bydła w kierunku pryszczycy nie uzyskując wyniku seropozytywnego; - zbadano serologicznie 9999 sztuk próbek pobranych od świń, stuki próbek pobranych od dzików nie uzyskując wyników dodatnich oraz zbadano 72 próbki pobrane od dzików do badań techniką PCR w kierunku klasycznego pomoru świń nie uzyskując również wyników dodatnich. Od 1994 r. nie stwierdzono w Polsce ogniska klasycznego pomoru świń. Fakt nie występowania klasycznego pomoru świń został potwierdzony przez Misję Kontrolną Wspólnoty Europejskiej w lipcu 1997r. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostało uznane za oficjalnie wolne od brucelozy owiec i kóz w decyzji Komisji 2006/169/WE z dnia 21 lutego 2006r. zmieniającej decyzję 93/52/EWG w odniesieniu do uznania Polski i niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od brucelozy (B. melitensis) oraz decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych prowincji lub regionów Włoch za wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła a także decyzją Komisji 2009/342/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła, uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Polski i Słowenii za państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy bydła Polska została uznana za kraj oficjalnie wolny od gruźlicy bydła. Decyzją Komisji 2009/600/WE z dnia 5 sierpnia 2009 roku Polska oficjalnie wolna od brucelozy bydła. Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował programy zwalczania niektórych chorób zakaźnych zwierząt, które

17 były realizowane w 2009r., a także przedłożył je do Komisji Europejskiej w celu uzyskania współfinansowania ich realizacji zgodnie z przepisami decyzji Rady 90/424/EWG o wydatkach na polu weterynaryjnym. W 2009r. realizowane były następujące programy zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przyjęte, zgodnie z art. 57 ust. 7 ww. ustawy, w drodze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na 2009 r. programów zwalczania i kontroli gruźlicy bydła i enzootycznej białaczki bydła oraz zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła i wścieklizny, a także programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby ( Dz. U. 73 poz.629) - program zwalczania gruźlicy bydła (Bovine tuberculosis); - program zwalczania enzootycznej białaczki bydła (Enzootic bovine leucosis - EBL); - program zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich (Highly patogenic avian influenza - HPAI); - program zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła (Bovine spongiform encephalopathy - BSE); - program zwalczania wścieklizny (Rabies). Jednocześnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń ( Dz. U 74 poz.631) wprowadzono program zwalczania choroby Aujeszkyego. Ponadto rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na rok 2009 został wprowadzony program dotyczący niebieskiego języka (Dz. U. 73 poz.630). W roku 2007 został wdrożony Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) na lata Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1003/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. wdrażającego rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 w odniesieniu do celu wspólnotowego ograniczenia powszechnego występowania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003, celem wspólnotowym w odniesieniu do ograniczenia powszechnego występowania Salmonella

18 Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Virchow w stadach hodowlanych jest ograniczenie maksymalnej wartości procentowej dorosłych stad hodowlanych liczących przynajmniej 250 ptaków z wynikiem pozytywnym do 1% lub mniej do 31 grudnia 2009r. W roku 2009 zostało w ramach krajowego programu zostało zbadanych 1106 dorosłych stad hodowlanych. Stwierdzono 29 stad dodatnich w kierunku serotypów Salmonella objętych programem oraz 8 innych serotypów. Najczęściej stwierdzanym serotypem była S. Enteritidis (18 stad), S. Typhimurium (5 stad) oraz S. Virchow (4 stada). Rok 2009 jest drugim rokiem realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku kura (Gallus gallus). W roku 2009 zostało przebadanych 1718 stad dorosłych kur niosek. S. Enteritidis została stwierdzona w 72 natomiast S. Typhimurium w 8 stadach dorosłych kur niosek. Inne serotypy, nie objęte programem zwalczania zostały stwierdzone w 29 stadach. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 646/2007, w roku 2009 został wdrożony Krajowy program zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus). Zostało przebadanych stad brojlerów w ciągu trzech tygodni przed przemieszczeniem drobiu do rzeźni. Zostało stwierdzonych 127 wyników dodatnich w kierunku serotypów objętych programem oraz 59 innych serotypów. Najczęściej stwierdzanym serotypem była S. Enteritidis (119 stad). Raporty z realizacji programów w 2009r. zostały przekazane do Komisji Europejskiej w formie sprawozdań półrocznych, rocznych oraz sprawozdań finansowych. W odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków wyniki badań w trybie on-line są przekazywane do Komisji Europejskiej Plany awaryjne na wypadek sytuacji kryzysowych Plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt są opracowywane na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U nr 218 poz ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich

19 zwalczania (Dz. U. nr 218, poz. 1397). Plany gotowości zostały opracowane dla następujących chorób zakaźnych zwierząt: - pryszczyca FMD, - klasyczny pomór świń CSF, - afrykański pomór świń ASF, - choroba pęcherzykowa świń SVD, - gąbczasta encefalopatia bydła BSE, - rzekomy pomór drobiu ND, - wysoce zjadliwa grypa ptaków HPAI, - choroby zakaźne ryb: - wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych (IHN), - wirusowa posocznica krwotoczna (VHS), - zakaźna anemia łososi (ISA), - choroba niebieskiego języka (Bluetongue Disease). Osiem pierwszych wymienionych planów gotowości powstało lub zostało zaktualizowanych w ramach projektu PHARE PL weterynaryjny system laboratoriów i kontroli chorób zakaźnych. W ich opracowaniu brali udział eksperci z krajów dawnej Unii Europejskiej. Współpraca z tymi ekspertami była gwarantem zgodności zastosowanych procedur ze standardami oraz przepisami obowiązującymi w UE. Plan gotowości zwalczania choroby niebieskiego języka został opracowany w 2009 r. głównie w związku z rozprzestrzenieniem się tej choroby w ostatnich latach w Europie i został przesłany do Komisji Europejskiej. Powstałe plany gotowości zostały zatwierdzone przez Głównego Lekarza Weterynarii oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z przyjętym w Unii Europejskiej protokołem, Komisja Europejska zwróciła się o podjęcie procesu zatwierdzenia planów gotowości przez kraje członkowskie oraz kraje kandydujące. Do zatwierdzenia Komisja wybrała cztery jednostki chorobowe pryszczycę, klasyczny pomoru świń, influenzę drobiu wysokiej zaraźliwości oraz rzekomy pomór drobiu. Plany gotowości dla tych chorób, przedstawione przez Polskę, uzyskały zatwierdzenie Komisji. Decyzje zatwierdzające te plany to: Decyzja Komisji 2004/435/EC z 29 kwietnia 2004r. zatwierdzająca pewne plany gotowości zwalczania pryszczycy, Decyzja Komisji 2004/431/EC z 29 kwietnia 2004r. zatwierdzająca pewne plany

20 gotowości zwalczania klasycznego pomoru świń, Decyzja Komisji 2007/24/EC z 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca pewne plany gotowości zwalczania rzekomego pomoru drobiu oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków. Realizując procedury wynikające z krajowych przepisów, wszystkie dziewięć planów gotowości, za pośrednictwem wojewodów zostało przekazane do województw i powiatów, które w oparciu o nie przygotowały własne ich wersje Nadzór nad identyfikacją i rejestracją zwierząt (IRZ) Liczba przeprowadzonych kontroli bydło W 2009 r. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała siedzib stad bydła, co stanowi 6,83% siedzib stad bydła w skali kraju. Powyższe wyniki dotyczą kontroli identyfikacji i rejestracji bydła, przeprowadzonych w gospodarstwach zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr 1082/2003/WE z 23 czerwca 2003r. ustanawiającym zasady szczegółowej implementacji Rozporządzenia 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie minimalnego poziomu kontroli przeprowadzanych w ramach systemu identyfikacji i rejestracji bydła. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, Polska, jako kraj z centralną bazą danych bydła uznaną za w pełni operacyjną, jest obowiązana przeprowadzić kontrole identyfikacji i rejestracji w 5% siedzib stad bydła w skali kraju. W siedzibach stad na poddanych kontroli zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, co stanowi ok. 74% siedzib stad z uchybieniami. Jedynie w stosunku do 1869 siedzib stad, w których odnotowano nieprawidłowości, zostały zastosowane sankcje zgodnie z rozporządzeniem Komisji 494/98/WE z dnia 27 lutego 1998 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 820/97 w odniesieniu do stosowania minimalnych sankcji administracyjnych w przypadku bydła (5,2% siedzib stad z nieprawidłowościami, na które nałożono kary zgodnie z rozporządzeniem 494/98). Główne uchybienia w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które stwierdzono podczas kontroli dotyczyły nieprawidłowości w zakresie notyfikowania przemieszczeń, śmierci i urodzeń zwierząt do Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ (30667 siedzib stad z co stanowi ponad 85%). Uchybienia dotyczące nieprawidłowości identyfikacji bydła

21 dotyczyły ponad 45% siedzib stad, natomiast nieprawidłowości odnośnie prowadzenia księgi rejestracji lub paszportów w gospodarstwie dotyczyły 6% siedzib stad, w których odnotowano nieprawidłowości w trakcie kontroli. Tabela 4 Kontrole identyfikacji i rejestracji zwierząt bydło 1. Ogólne informacje o zwierzętach i kontrolach 1. Ogólna liczba siedzib stad bydła zarejestrowanych na terytorium Polski na początku okresu sprawozdawczego/ kontrolnego 1.2. Ogólna liczba skontrolowanych siedzib stad bydła Ogólna liczba dokonanych kontroli Ogólna liczba sztuk bydła zarejestrowanego na terytorium Polski na początku okresu sprawozdawczego/ kontrolnego 1.5. Ogólna liczba sztuk bydła w skontrolowanych siedzibach stad Stwierdzone naruszenia Zwierzęta, dotyczy których Siedziby stad, których dotyczy 2.1 Błąd identyfikacji zwierzęcia Niezgodności w księdze rejestracji Błąd w powiadomieniu o urodzeniu, śmierci lub przemieszczeniu Anomalia paszportowe Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczy tylko jedno naruszenie, wymienione w punktach Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczy więcej niż jedno naruszenie, wymienione w punktach

22 2.7. Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczą naruszenia ogółem (pkt. 2.5 i 2.6) Sankcje nałożone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 494/98 Zwierzęta, dotyczy których Siedziby stad, których dotyczy 3.1. Restrykcje dotyczące przemieszczeń pojedynczych sztuk bydła 3.2. Restrykcje dotyczące przemieszczeń wszystkich sztuk bydła w siedzibie stada Utylizacja zwierząt Ogółem (suma pkt ) Z uwagi na fakt, iż główną grupę błędów stwierdzonych podczas kontroli w 2009 r., stanowią nieprawidłowości w zakresie zgłaszania przemieszczeń, urodzeń i śmierci zwierząt do Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ oraz oznakowania zwierząt, podczas analizy ryzyka dla kontroli na 2010 r. uwzględniono ww. uchybienia i ustalano 5 parametrów dotyczących zgłoszeń przemieszczeń zwierząt do ARiMR: w zależności od terminu zgłoszenia przemieszczenia parametrom przypisano wagi od 5 (zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie 8-14 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia) do 80 (brak jakichkolwiek zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych w 2009 r.). Jednocześnie parametr wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w prawidłowość oznakowania zwierząt otrzymał wagę 90. Tabela 5 Parametry analizy ryzyka dla wyboru siedzib stad bydła do kontroli identyfikacji i rejestracji w 2010 r. Lp. Parametr analizy ryzyka Waga 1. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji 2. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. utrzymywanie we właściwy sposób paszportów 3. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. prawidłowość oznakowania zwierząt

23 4. Status epizootyczny - stado zablokowane i częściowo zablokowane 5. Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie 8-14 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 6. Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 7. Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 8. Zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie powyżej 30 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 9. Brak jakichkolwiek zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych w 2009 r. 10. Sprzedaż zwierząt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt 11. Siedziby stad zlokalizowane na terenie miejscowości objętych monitoringiem w kierunku gruźlicy i brucelozy bydła 12. Siedziby stad, w których pogłowie bydła wynosi od 1 do 5 sztuk zwierząt Siedziby stad, w których pogłowie bydła wynosi od 6 do 50 sztuk zwierząt 14. Siedziby stad, w których pogłowie bydła wynosi powyżej 50 sztuk zwierząt Stwierdzenie drobnej niezgodności podczas kontroli wymogów wzajemnej zgodności w 2009 r. 100 Liczba przeprowadzonych kontroli - owce i kozy W 2009 r. Inspekcja Weterynaryjna skontrolowała 647 siedzib stad owiec i kóz oraz sztuk zwierząt z ww. gatunków, co stanowi 3,65% siedzib stad owiec i kóz oraz ponad 9,75% pogłowia owiec i kóz skontrolowanych w 2009 roku w skali kraju. Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr

24 1505/2006 z dnia 11 października 2006 r. wdrażającym rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 w zakresie minimalnego poziomu kontroli prowadzonych w związku z identyfikacją i rejestrowaniem owiec i kóz Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrole 3% siedzib stad owiec i kóz oraz 5% pogłowia zwierząt z ww. gatunków każdego roku w skali kraju. W 271 siedzibach stad na 647 poddanych kontroli zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie identyfikacji lub rejestracji zwierząt, co stanowi prawie 42% siedzib stad z uchybieniami. Jedynie w stosunku do 15 siedzib stad z 271, w których odnotowano nieprawidłowości, zostały zastosowane sankcje (5,5% siedzib stad, na które nałożono kary). Podsumowanie przeprowadzonych kontroli Główne uchybienia w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które stwierdzono podczas kontroli dotyczyły nieprawidłowości w zakresie notyfikowania przemieszczeń zwierząt do Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ (231 siedzib stad z 271, co stanowi 85%). Uchybienia w zakresie nieprawidłowości identyfikacji owiec i kóz dotyczyły 45 siedzib stad, w których utrzymywane są kozy i 23 siedzib stad, w których utrzymywane są owce. Uchybienia w zakresie prowadzenia księgi rejestracji odnotowano w 25 siedzibach stad owiec i kóz. Tabela 6 Kontrole identyfikacji i rejestracji zwierząt owce i kozy 1. Ogólne informacje o gospodarstwach, zwierzętach i kontrolach 1. Ogólna liczba siedzib stad owiec i kóz zarejestrowanych na terytorium Polski na początku okresu sprawozdawczego/ kontrolnego 1.2. Ogólna liczba skontrolowanych siedzib stad Ogólna liczba dokonanych kontroli Ogólna liczba sztuk owiec i kóz zarejestrowanych na terytorium Polski na początku okresu sprawozdawczego/ kontrolnego

25 1.5. Ogólna liczba sztuk owiec i kóz w skontrolowanych siedzibach stad Stwierdzone naruszenia Zwierzęta, dotyczy których Siedziby stad, których dotyczy 2.1a Niezgodności w zakresie identyfikacji owiec b Niezgodności w zakresie identyfikacji kóz Niezgodności w księdze rejestracji Niezawiadomienie o przemieszczeniu Nieprawidłowości w dokumentach przewozowych Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczy tylko jeden typ naruszeń, wymienionych w punktach Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczy więcej niż jedno naruszenie, wymienione w punktach Zwierzęta/siedziby stad, których dotyczą naruszenia ogółem (pkt. 2.5 i 2.6) Nałożone kary Zwierzęta, których Siedziby stad, których dotyczy niezgodność dotyczy niezgodność Ogółem Z uwagi na fakt, iż główną grupę błędów stwierdzonych podczas kontroli w 2009 r., stanowią nieprawidłowości w zakresie zgłaszania przemieszczeń zwierząt do Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ, podczas analizy ryzyka dla kontroli na 2009 r. uwzględniono ww. uchybienia i ustalano 5 parametrów dotyczących zgłoszeń przemieszczeń zwierząt do ARiMR: w zależności od terminu zgłoszenia przemieszczenia parametrom przypisano wagi od 5 (zgłoszenia przemieszczeń zwierząt do ARiMR w terminie 8-14 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia) do 80 (brak jakichkolwiek zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych w 2009 r.). Jednocześnie parametry wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w

26 prawidłowość oznakowania zwierząt i prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji otrzymały wagę 70. Tabela 7 Parametry analizy ryzyka dla wyboru siedzib stad owiec i kóz do kontroli identyfikacji i rejestracji w 2010 r. Lp. Parametr analizy ryzyka Waga 1. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. prawidłowość prowadzenia księgi rejestracji 2. Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie 8-14 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 3. Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 4. Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie niż dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 5. Zgłoszenia dotyczące przemieszczeń zwierząt w terminie późniejszym niż 30 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia 6. Brak jakichkolwiek zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych w 2009 r. 7. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. prawidłowość oznakowania zwierząt 8. Wyniki kontroli identyfikacji i rejestracji prowadzonych w 2009 r. utrzymywanie we właściwy sposób dokumentów przewozowych 9. Sprzedaż zwierząt podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt 10. Zgłoszenia urodzeń zwierząt do ARiMR w terminie późniejszym niż 6 miesięcy 11. Siedziby stad zlokalizowane na terenie miejscowości objętych monitoringiem w kierunku gruźlicy i brucelozy bydła 12. Brak dokonywania spisu owiec/kóz w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy i nieprzekazywanie wyników tego spisu do ARiMR Stwierdzenie drobnej niezgodności podczas kontroli wymogów

27 wzajemnej zgodności w 2009 r Kontrole prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt Inspekcja Weterynaryjna prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt. W ramach realizowanego nadzoru, prowadzone są corocznie kontrole dobrostanu podczas uboju w rzeźniach, podczas transportu oraz w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta, w szczególności cielęta, świnie oraz kury nieśne. rzeźniach) Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju ( w Odnośnie nadzoru nad dobrostanem zwierząt podczas uboju w rzeźniach w 2009 roku obowiązywała instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.III.401/AW 33/2005 z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii oraz wyznaczonych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli w rzeźniach pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach. Liczba przeprowadzonych kontroli Organy Inspekcji Weterynaryjnej w 2009 r. sprawowały nadzór nad 1323 rzeźniami bydła, świń, owiec, kóz i domowych zwierząt jednokopytnych oraz drobiu. Podsumowanie przeprowadzonych kontroli Wyniki kontroli dobrostanu w rzeźniach wykonanych w 2009 r. przedstawia tabela nr 8. Podczas kontroli dobrostanu zwierząt w rzeźni kontrolowane jest spełnianie wymagań strukturalnych, zapewnienie zwierzętom odpowiedniej opieki na terenie rzeźni, a także sposób postępowania ze zwierzętami przed oraz podczas uboju. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to brak kontroli sprawności urządzeń do oszałamiania, brak zapasowego urządzenia do oszałamiania zwierząt, niewłaściwe przetrzymywanie zwierząt przed ubojem, nie zapewnienie zwierzętom przetrzymywanym po wyładunku w ubojni stałego dostępu do

28 wody. Tabela 8 Roczny raport z kontroli rzeźni pod względem dobrostanu zwierząt Liczba zarejestrowanych rzeźni: 1323 przez szczebel powiatowy przez szczebel wojewódzki Liczba rzeźni skontrolowanych: Liczba przeprowadzonych kontroli: Liczba rzeźni, w których stwierdzono nieprawidłowości: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas transportu W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady (WE) 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97, znowelizowano poprzednią Instrukcję Głównego Lekarza Weterynarii, obowiązującym dokumentem w 2009 r. była Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400/AW- 93/2007 z dnia 8 października 2007 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt pod względem dobrostanu zwierząt oraz w sprawie raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach, a od kwietnia 2009 r. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWz.400/AW-54/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli środków transportu drogowego wykorzystywanych do przewozu zwierząt pod względem dobrostanu zwierząt oraz w sprawie raportowania o przeprowadzonych w tym zakresie kontrolach

29 Liczba przeprowadzonych kontroli Na koniec 2009 r. było zarejestrowanych 367 przewoźników zatwierdzonych do przewozów powyżej 8 godzin i 2356 przewoźników zatwierdzonych do przewozów do 8 godzin. Do przewozu zwierząt na koniec 2009 r. dopuszczonych było 861 środków transportu drogowego do przewozu zwierząt w czasie powyżej 8 godzin. Zgodnie z przepisami, odpowiednia kontrola powinna być prowadzona przy każdym załadunku oraz rozładunku zwierząt, podczas transportu drogowego, w miejscach docelowych, w punktach skupu, miejscach wysyłki, punktach kontroli i punktach przeładunku. Kontrole obejmują przede wszystkim zgodność środków transportu z wymaganiami, zdolność zwierząt do transportu oraz czas transportu zwierząt. Tabela 9 Roczny raport z kontroli środków transportu wykorzystywanych do przewozu zwierząt pod względem dobrostanu zwierząt Transportowane (w sztukach) zwierzęta Bydło Świnie Owce/ kozy Koniow ate Drób i zającowate inne gatunki a) rzeźne b) przeznaczone na eksport c) importowane do celów hodowlanych d) inne a+b+c+d Liczba przeprowadzonyc h kontroli Liczba zwierząt Liczba środków transpor tu Bydło Świnie Owce/ kozy Koniowat e Drób i zającowate Inne gatunki a) podczas transportu drogowego

30 b) w miejscu docelowym c1) na targach, w punktach skupu c2) w miejscu wysyłki c3) w miejscu odpoczynku c4) w punkcie transferowym a+b+c1+c2+c3+c d) kontrola dokumentacji Liczba stwierdzonych niezgodności Liczba zwierząt Liczba stwierdzonych niezgodności Bydło Świnie Owce/ kozy Koniow ate Drób i zającowate Inne gatunki a) podczas transportu drogowego b) w miejscu docelowym c1) na targach, w punktach skupu c2) w miejscu wysyłki c3) w miejscu odpoczynku a+b+c1+c2+c

31 d) kontrola dokumentacji Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwach Plany kontrolne W 2009 r. obowiązywała Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.400/AW 14/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących świnie, cielęta i kury nioski pod względem dobrostanu zwierząt, oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt, a od kwietnia 2009 r. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWz.400/AW 53/2000 z dnia 21 kwietnia 2009 r. zgodnie, z którymi kontrola dobrostanu zwierząt w gospodarstwach powinna objąć 5% gospodarstw w ciągu roku. Inspekcja Weterynaryjna kontroluje gospodarstwa utrzymujące zwierzęta, sprawdzając przestrzeganie przepisów o ochronie zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw utrzymujących świnie, cielęta i kury nieśne. Liczba przeprowadzonych kontroli Roczny raport z kontroli przeprowadzonych w 2009 roku wykazał, że na terytorium Rzeczpospolitej Polski było ok gospodarstw utrzymujących te gatunki zwierzęta gospodarskie. W poniższej tabeli znajdują się dane dotyczące liczby poszczególnych nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli

32 Podsumowanie przeprowadzonych kontroli Tabela 10 Raport z kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie Cielęta Świnie Kury nioski Inne zwierzęta * a. Liczba gospodarstw b. Liczba skontrolowanych gospodarstw c. Liczba niezgodności 1. Personel Dozór Prowadzenie rejestrów Swoboda ruchu Budynki i pomieszczenia Sprzęt Pasza, woda i inne Okaleczenia Metody chowu Wystarczająca przestrzeń 11. Minimalne oświetlenie 12. Powierzchnia podłoża 13. Materiał manipulacyjny

33 14. Poziom hemoglobiny 15. Pasze bogate w włókno * w kolumnie Inne zwierzęta zawarte są dane z raportu dotyczące kontroli dorosłego bydła, w związku z tym iż w Polsce większość gospodarstw utrzymuje jednocześnie dorosłe bydło i cielęta, w rubryce tej może dublować się liczba gospodarstw oraz liczba nieprawidłowości z rubryką Cielęta Systemy kontroli i procedury dotyczące weterynaryjnej kontroli granicznej Weterynaryjna kontrola graniczna dotyczy wszystkich przesyłek zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz wprowadzanych na terytorium UE z krajów trzecich i jest przeprowadzana na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 165, poz. 1590, ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz.1045, ze zm.) W/w kontrole urzędowe przeprowadzane są w 12 posterunkach weterynaryjnej kontroli granicznej. W roku 2009 liczba przeprowadzonych kontroli kształtowała się następująco: Tabela 11 Dane dotyczące liczby skontrolowanych przez granicznych lekarzy weterynarii przesyłek wprowadzonych w 2009r. w ramach procedury importu Graniczny Inspektorat Weterynarii Liczba kontroli przesyłek produktów Liczba kontroli przesyłek zwierząt Liczba przesyłek odrzuconych Bezledy Dorohusk Hrebenne Gdańsk Gdynia Korczowa Koroszczyn

34 Kuźnica Białostocka Warszawa-Okęcie Szczecin Świnoujście Razem Tabela 12 Dane dotyczące liczby skontrolowanych przez granicznych lekarzy weterynarii przesyłek wprowadzonych w 2009r. w ramach procedury tranzytu (w tym tranzytu z czasowym składowaniem w składach celnych) Graniczny Weterynarii Inspektorat Liczba skontrolowanych przesyłek tranzyt wjazd oraz tranzyt wyjazd produkty zwierzęta Bezledy 35 Dorohusk 358 Hrebenne 32 Gdańsk 70 Gdynia 434 Korczowa 340 Koroszczyn, Terespol 317 Kuźnica Białostocka 69 Warszawa-Okęcie 0 Szczecin 0 Świnoujście 0 Razem

35 Tabela 13 Dane dotyczące liczby skontrolowanych przez granicznych lekarzy weterynarii przesyłek wprowadzonych w 2009r. w ramach procedury reimportu Graniczny Inspektorat Weterynarii Liczba skontrolowanych przesyłek Bezledy 37 Dorohusk 12 Hrebenne 4 Gdańsk 2 Gdynia 3 Korczowa 0 Koroszczyn 25 Kuźnica Białostocka 15 Warszawa-Okęcie 0 Szczecin 0 Świnoujście 0 Razem 98 Tabela 14 Dane dotyczące liczby skontrolowanych przez granicznych lekarzy weterynarii przesyłek w 2009r. w ramach procedury eksportu Graniczny Inspektorat Weterynarii Liczba skontrolowanych przesyłek Bezledy 649 Dorohusk 0 Hrebenne 0 Gdańsk 0 Gdynia 0 Korczowa 947 Koroszczyn 3836 Kuźnica Białostocka

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2012

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2012 ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA, 2013 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1. Pan Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI NA LATA 2015-2019 0 PLAN AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1 Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 2 Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 2004 Nr 69 poz. 625 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1)

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) 1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I N F O R M A C J A O WYNIKACH KONTROLI

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I N F O R M A C J A O WYNIKACH KONTROLI N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I N F O R M A C J A O WYNIKACH KONTROLI FUNKCJONOWANIA NADZORU NAD WYTWARZANIEM, OBROTEM I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z MISJI PRZEPROWADZONEJ W POLSCE W DNIACH OD 12 DO 16 WRZEŚNIA 2005 R. DOTYCZĄCEJ GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BSE)

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z MISJI PRZEPROWADZONEJ W POLSCE W DNIACH OD 12 DO 16 WRZEŚNIA 2005 R. DOTYCZĄCEJ GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BSE) KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW Dyrekcja F - Biuro ds. Żywności i Weterynarii DG(SANCO)/7693/2005 MR wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z MISJI PRZEPROWADZONEJ

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ na terenie województwa Śląskiego w 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ na terenie województwa Śląskiego w 2007 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ na terenie województwa Śląskiego w 2007 r. 2 Spis treści Wstęp. 1. Struktura, zadania i kadry Inspekcji Weterynaryjnej. Struktura Inspekcji Weterynaryjnej.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej

Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu do Unii Europejskiej dr n med. Marek Ludwik Grabowski Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego z Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie Bezpieczeństwo żywności system nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej po wejściu

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA

KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA. KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Projekt z dnia 13 grudnia 2012 r. KRAJOWY PLAN WDRAŻANIA KONWENCJI SZTOKHOLMSKIEJ w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa 2012 r. 2 WSTĘP 5 1. AKTUALNY STAN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie stwierdzono afrykańskiego pomoru

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nigdy nie stwierdzono afrykańskiego pomoru Rev. 5-10.02.2014 Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenie wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 1) (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) wymagania

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Weterynarii 2013-12-18

Główny Inspektorat Weterynarii 2013-12-18 2013 Wytyczne dla organów Inspekcji Weterynaryjnej określające zasady postępowania z materiałem szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru Nr GIWbż-500-3/2013 Główny Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536. Obwieszczenie. z dnia 6 maja 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2013 r. Poz. 536 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

2. Dane historyczne dotyczące rozwoju epidemiologicznego afrykańskiego pomoru świń

2. Dane historyczne dotyczące rozwoju epidemiologicznego afrykańskiego pomoru świń Program kontroli oraz mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 marca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 marca 2014 r. Dz.U.2014.420 2014.10.14 zm. Dz.U.2014.1394 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru

Bardziej szczegółowo

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Marek Sawicki Szanowni Państwo, sanitas animalium pro salute domini ta stara łacińska maksyma przez zdrowie zwierząt do zdrowia ludzi już setki lat nie traci na swej mądrości. Przytaczam ją, gdyż w ramach Wspólnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP SYSTEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP WYMAGANIA DLA SYSTEMU QAFP Część ogólna WARSZAWA Wyd. 4 z dnia 24.12.2013 Strona 1 z 20 Autorzy: Prof. dr hab. Mieczysław Wiesław Obiedziński Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

7.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/101

7.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/101 7.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/101 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 29 listopada 2013 r. zatwierdzająca roczne i wieloletnie programy oraz wkład finansowy Unii w zakresie zwalczania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UBÓJ ZWIERZĄT PRZEZNACZONYCH NA UŻYTEK WŁASNY INFORMACJA DLA ROLNIKÓW str. 1 Podstawy prawne dla uboju zwierząt przeznaczonych na użytek własny stanowią następujące akty prawne prawa krajowego i wspólnotowego

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Redakcja: ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa. Maciej JURKOWSKI, Przewodniczący Rady Programowej. Tadeusz BIAŁKOWSKI, Redaktor naczelny

Wydawca: Redakcja: ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa. Maciej JURKOWSKI, Przewodniczący Rady Programowej. Tadeusz BIAŁKOWSKI, Redaktor naczelny 2 (92)/2013 Wydawca: Redakcja: ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa tel. 22 695 98 22, 629 85 93 fax 22 695 98 15 e-mail tbia@paa.gov.pl w w w. paa.gov.pl Maciej JURKOWSKI, Przewodniczący Rady Programowej Tadeusz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570,

Bardziej szczegółowo