CZĘŚĆ III ZASADY OBOWIĄZUJĄCE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE ORAZ ZASADY AKREDYTACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ III ZASADY OBOWIĄZUJĄCE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE ORAZ ZASADY AKREDYTACJI"

Transkrypt

1 PRZEPISY OGÓLNE CZĘŚĆ III ZASADY OBOWIĄZUJĄCE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE ORAZ ZASADY AKREDYTACJI WERSJA POLSKA 4.0 (W przypadku wątpliwości proszę sprawdzić wersję angielską) WYDANIE 4.0-2_MAR2013 WAŻNA OD: MARCA 2013 OBOWIĄZKOWA OD: CZERWCA 2013

2 SPIS TREŚCI 1. UMOWA LICENCJI I CERTYFIKACJI PROCES ZATWIERDZANIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ ZATWIERDZENIE JC PRZEZ GLOBALG.A.P POSZERZENIE ZAKRESÓW, PODZAKRESÓW I ZATWIERDZONYCH ZMODYFIKOWANYCH LIST KONTROLNYCH WYMAGANIA DLA ORGANU AKREDYTACYJNEGO WYMOGI OPERACYJNE WYMOGI OGÓLNE SZKOLENIE I KWALIFIKACJE PERSONELU DANE ZGŁASZANE PRZEZ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ DO GLOBALG.A.P NIEZALEŻNOŚĆ, BEZSTRONNOŚĆ, POUFNOŚĆ I ETYKA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ REJESTRACJA I ZATWIERDZENIE PRODUCENTA WYMOGI OGÓLNE REJESTRACJA PRODUCENTA ZAKRES ZGŁOSZENIA I CERTYFIKACJI PROCES OCENY INSPEKCJE ZEWNĘTRZNE PRODUCENCI W RAMACH OPCJI GRUPY PRODUCENCKIE W RAMACH OPCJI 2 ORAZ WIELE LOKALIZACJI Z SZJ W RAMACH OPCJI NIEZAPOWIEDZIANE INSPEKCJE NADZORUJĄCE (TYLKO DLA OPCJI 1) ORAZ AUDITY (TYLKO SZJ) INSPEKCJA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH NASTĘPUJĄ CZYNNOŚCI PO ZBIORZE (OPCJA 2, OWOCE I WARZYWA, TAM GDZIE STOSOWNE) ZEWNĘTRZNE INSPEKCJE I AUDITY STANDARDÓW PODDANYCH BENCHMARKINGOWI PROCES CERTYFIKACJI WYMAGANIA OGÓLNE CZAS TRWANIA INSPEKCJI BRAKI ZGODNOŚCI I SANKCJE WOBEC PRODUCENTA WAŻNOŚĆ CERTYFIKATU GLOBALG.A.P PRZENIESIENIE MIĘDZY JEDNOSTKAMI CERTYFIKUJĄCYMI WSTĘP WYMAGANIA OGÓLNE PRZENIESIENIE PRODUCENTÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI CERTYFIKUJĄCYMI SANKCJE WOBEC JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH ZASADY OGÓLNE RODZAJE NIEZGODNOŚCI PROGRAM RZETELNOŚCI (IPRO) BIPRO PROGRAM RZETELNOŚCI MARKI CIPRO PROGRAM RZETELNOŚCI CERTYFIKACJI ETAPY NAKŁADANIA SANKCJI NA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE Strona: 2 z 38

3 ZAŁĄCZNIK III.1: KWALIFIKACJE INSPEKTORA GLOBALG.A.P. W JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ (OPCJE 1 ORAZ 3) INSPEKTOR PODZAKRESU GLOBALG.A.P KWALIFIKACJE FORMALNE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE TECHNICZNE SZKOLENIE INSPEKTORÓW SZKOLENIE W ZAKRESIE HIGIENY ŻYWNOŚCI, GAP I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE UMIEJĘTNOŚCI NA POTRZEBY POROZUMIEWANIA SIĘ SZKOLENIE WSTĘPNE POPRZEDZAJĄCE PODPISANIE [UMOWY] PRZEZ JC ZACHOWANIE KOMPETENCJI DALSZY ŁAŃCUCH KONTROLI NAD PRODUKTEM (COC) KLUCZOWE ZADANIA INSPEKCJE GLOBALG.A.P. W GOSPODARSTWACH OGÓLNE NIEZALEŻNOŚĆ I POUFNOŚĆ ZAŁĄCZNIK III.2: KWALIFIKACJE AUDITORA GLOBALG.A.P. W JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ (OPCJA 1 DLA WIELU LOKALIZACJI Z SZJ ORAZ OPCJE 2 ORAZ 4) AUDITOR PODZAKRESU GLOBALG.A.P KWALIFIKACJE FORMALNE UMIEJĘTNOŚCI I KWALIFIKACJE TECHNICZNE KLUCZOWE ZADANIA ZAŁĄCZNIK III.3 STATUSY GLOBALG.A.P. PRODUCENTA I PRODUKTU Strona: 3 z 38

4 1. UMOWA LICENCJI I CERTYFIKACJI a) Umowa licencji i certyfikacji ustanawia prawa i obowiązki Sekretariatu GLOBALG.A.P. jako koordynatora systemu GLOBALG.A.P. oraz jednostki certyfikującej (JC) jako niezależnej organizacji zajmującej się auditem, inspekcją, certyfikacją i udzielaniem licencji w ramach systemu GLOBALG.A.P. b) Umowa licencji i certyfikacji, włączając jej aktualizacje musi być zaakceptowana i podpisana przez JC, co stanowi element procedury ubiegania się o nadanie i utrzymanie statusu JC zatwierdzonej przez GLOBALG.A.P. i znalezienia się na liście zamieszczonej na stronie internetowej GLOBALG.A.P. c) Umowa licencji i certyfikacji, Umowa podlicencji i certyfikacji oraz Przepisy Ogólne uzupełniają się wzajemnie, a jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P. zawsze muszą przestrzegać postanowień wszystkich tych dokumentów. 2. PROCES ZATWIERDZANIA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ 2.1 Zatwierdzenie JC przez GLOBALG.A.P Zatwierdzenie tymczasowe a) JC, zanim zacznie wykonywać jakiekolwiek inspekcje / audity, wydając (akredytowane lub nieakredytowane) certyfikaty GLOBALG.A.P. (w ramach Opcji 1, Opcji 2 lub benchmarkingu) oraz zanim uzyska zatwierdzenie tymczasowe, musi przejść poniższe etapy procesu zatwierdzania: (i) Kandydująca jednostka certyfikująca musi zarejestrować się w GLOBALG.A.P. JC Extranet (http://jc.globalgap.org), przesłać wypełniony w języku angielskim formularz zgłoszenia i uiścić na rzecz Sekretariatu GLOBALG.A.P. opłatę inicjującą proces zatwierdzania (zgodnie z aktualną wersją tabeli opłat GLOBALG.A.P.) (ii) Po uzyskaniu pozytywnej oceny zgłoszenia oraz przed uzyskaniem zatwierdzenia tymczasowego, kandydująca JC musi przejść WSZYSTKIE poniższe etapy: 1. Podpisać Umowę licencji i certyfikacji GLOBALG.A.P. 2. Wnieść coroczną opłatę licencyjną; 3. Zarejestrować wszystkich auditorów i inspektorów w bazie danych GLOBALG.A.P.; 4. Zapewnić, że wszyscy auditorzy i inspektorzy ukończyli niezbędne szkolenie GLOBALG.A.P., łącznie z egzaminami w zakresie Przepisów Ogólnych oraz Punktów Kontroli i Kryteriów Zgodności w odpowiednich podzakresach; 5. Wnieść odpowiednią opłatę za szkolenie każdego zarejestrowanego auditora / inspektora, zgodnie z aktualną wersją tabeli opłat GLOBALG.A.P. b) Warunkiem uzyskania zatwierdzenia tymczasowego jest posiadanie przez kandydującą JC, zamierzającą certyfikować producentów w ramach Opcji 1, co najmniej jednego inspektora (do przeprowadzania inspekcji u producentów) oraz jednego auditora (do komitetu certyfikacyjnego), którzy zdali niezbędny egzamin, obejmujący odpowiednio podzakres i zakres, jak również Przepisy Ogólne. Kandydujące JC, które zamierzają certyfikować grupy producenckie w ramach Opcji 2 lub wiele lokalizacji z SZJ w ramach Opcji 1, muszą posiadać co najmniej jednego auditora (do przeprowadzania inspekcji u producentów członków grupy oraz auditowania SZJ) oraz co najmniej jednego, innego auditora (do komitetu certyfikacyjnego), którzy zdali niezbędny egzamin, obejmujący odpowiednio podzakres i zakres. c) Wyznaczenie Menadżera Standardu GLOBALG.A.P. (zgodnie z punktem 3.2.a). d) Wyznaczenie wewnętrznego trenera (zgodnie z punktem 3.2.d) i zgłoszenie go na szkolenie dla trenerów wewnętrznych. e) JC, która zamierza nadawać certyfikaty w ramach benchmarkingu, musi wykazać dowód zatwierdzenia przez właściciela schematu lub standardu. f) Jednostki certyfikujące muszą zgłosić się do organu akredytacyjnego (OA) o akredytację zgodnie z EN lub ISO/IEC Guide 65 lub ISO/IEC w stosownych podzakresach dla GLOBALG.A.P. i Zatwierdzonych Zmodyfikowanych List Kontrolnych lub odpowiedniego Pełnego Schematu Benchmarkingu (patrz Przepisy GLOBALG.A.P. dotyczące benchmarkingu). Kopia potwierdzenia złożenia wniosku do organu akredytacyjnego musi zostać przesłana do Sekretariatu GLOBALG.A.P. Strona: 4 z 38

5 g) Postanowienie Sekretariatu GLOBALG.A.P. umożliwia tymczasowo zatwierdzonym jednostkom, które posiadają wcześniejszą akredytację wg EN lub ISO/IEC GUIDE 65 lub ISO/IEC 17065, a które nie są jeszcze akredytowane przez GLOBALG.A.P., wystawianie ograniczonej liczby nieakredytowanych certyfikatów w czasie trwania fazy ubiegania się o akredytację. Maksymalna ilość producentów, którzy mogą otrzymać certyfikaty nieakredytowane (Opcje 1, Opcja 2 oraz Opcje 3 i 4 w ramach benchmarkingu) na jeden zakres wynosi 20. Przykład 1: jeżeli jakaś grupa producentów (Opcja 2) skupia 33 producentów, JC może jedynie wystawić nieakredytowany certyfikat obejmujący 20 spośród 33 producentów. Jednostka certyfikująca nie może do czasu otrzymania akredytacji wydawać żadnych dalszych certyfikatów, ani dla producentów w ramach Opcji 1 ani dla producentów w ramach Opcji 2. Alternatywnie, jednostka certyfikująca może wydać certyfikaty dla 20 producentów w ramach Opcji 1. Przykład 2: jednostka certyfikująca może wydać nieakredytowany certyfikat grupie producenckiej w ramach Opcji 2, obejmującej 12 producentów i 8 nieakredytowanych certyfikatów w ramach Opcji 1 dla 8 indywidualnych rolników (niepowiązanych z grupą z Opcji 2) (ogółem dla 20 producentów). h) Postanowienie Sekretariatu GLOBALG.A.P. umożliwia tymczasowo zatwierdzonym jednostkom, które nie posiadają wcześniejszej akredytacji wg EN lub ISO/IEC GUIDE 65 lub ISO/IEC i które nie są jeszcze akredytowane przez GLOBALG.A.P., wystawianie ograniczonej liczby nieakredytowanych certyfikatów w czasie fazy ubiegania się o akredytację. Takie jednostki certyfikujące muszą początkowo ubiegać się o akredytację na wydawanie certyfikatów wyłącznie na zasadach Opcji 1 i tylko dla jednego zakresu. Jak tylko uzyskają akredytację do Opcji 1, pojawia się możliwość wystąpienia o inne zakresy i / lub jednostka certyfikująca może zacząć ubiegać się o akredytację do certyfikowania wg Opcji 2. Maksymalna liczba producentów, którzy mogą otrzymać nieakredytowane certyfikaty w Opcji 1 (Opcji 3 w ramach benchamarkingu) na pierwszy zatwierdzony zakres wynosi 5. i) Na nieakredytowanych certyfikatach nie może znajdować się logo GLOBALG.A.P. ani logo organu akredytacyjnego Ostateczne zatwierdzenie Jednostki certyfikujące, zanim zaczną wydawać akredytowane certyfikaty GLOBALG.A.P. oraz zanim uzyskają ostateczne zatwierdzenie, muszą przejść poniższe etapy procesu zatwierdzania: a) Jednostki certyfikujące muszą uzyskać akredytację wg EN45011 lub ISO/IEC GUIDE 65 lub ISO/IEC w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od daty uzyskania zatwierdzenia tymczasowego. Okres ten może zostać wydłużony o dodatkowe 6 miesięcy, jeżeli organ akredytacyjny poda uzasadnione powody wyjaśniające opóźnienie, które będą do przyjęcia dla Sekretariatu GLOBALG.A.P. JC musi przedstawić Sekretariatowi GLOBALG.A.P. uzasadnione powody. b) Po uzyskaniu akredytacji, JC musi przesłać kopię dowodu akredytacji do Sekretariatu GLOBALG.A.P. c) Jeżeli w ciągu maksymalnie 1 roku JC nie uzyska akredytacji, zatwierdzenie tymczasowe zostanie uchylone i dana JC nie będzie pojawiać się na liście jednostek tymczasowo zatwierdzonych dostępnej na stronie internetowej GLOBALG.A.P., nie może również wydawać żadnych certyfikatów GOBALG.A.P (akredytowanych lub nieakredytowanych). W tym okresie stosuje się roczną opłatę licencyjną. Po wprowadzeniu nowej wersji standardu, JC może ponownie zwrócić się o zatwierdzenie tymczasowe. d) Jako warunek uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, zatwierdzone tymczasowo jednostki muszą posiadać co najmniej jednego wewnętrznego trenera (zgodnie z punktem 3.2), który ukończył wymagane szkolenie dostępne dla podzakresu, o którego zatwierdzenie występują. e) Dopiero po uzyskaniu akredytacji wg EN lub ISO/IEC Guide 65 lub ISO/IEC w stosownym dla GLOBALG.A.P. (lub standardów poddanych benchmarkingowi) podzakresie, jednostka certyfikująca może na certyfikacie umieścić znak handlowy / logo GLOBALG.A.P., zgodnie ze stosownym wzorcem certyfikatu GLOBALG.A.P., do którego należy się stosować przez cały czas. Strona: 5 z 38

6 2.2 Poszerzenie zakresów, podzakresów i zatwierdzonych zmodyfikowanych list kontrolnych a) Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P., które chcą poszerzyć swój zakres certyfikacji GLOBALG.A.P. muszą wykonać wszelkie działania i spełnić wszelkie wymogi określone w punkcie 2.1. Przed podpisaniem umowy z FoodPLUS GmbH o poszerzeniu zakresu, jednostki muszą wystąpić o akredytację nowego zakresu. b) Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P., które chcą poszerzyć swój podzakres certyfikacji GLOBALG.A.P. w ramach danego zakresu, muszą mieć co najmniej 1 inspektora lub auditora spełniającego szczegółowe wymagania GLOBALG.A.P. odnośnie tego podzakresu (odpowiednio Załączniki III.1 i III.2). Należy przesłać formalny wniosek rejestracyjny do Sekretariatu GLOBALG.A.P. Przed podpisaniem umowy z FoodPLUS GmbH o poszerzeniu zakresu, jednostki muszą wystąpić o akredytację nowego podzakresu. c) Warunkiem wstępnym dla poszerzenia zakresu lub podzakresu (status zatwierdzenia tymczasowego) jest dostępność jednego wewnętrznego trenera dla nowego(-ych) podzakresu(-ów). d) Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P., które chcą poszerzyć swoje zatwierdzenie o standard poddany benchmarkingowi w ramach tego samego zakresu i podzakresu muszą wysłać wniosek do Sekretariatu GLOBALG.A.P. e) JC zainteresowane certyfikacją Łańcucha Kontroli nad Produktem muszą wystąpić do GLOBALG.A.P. o poszerzenie. Zatwierdzenie jest przyznawane dla zakresu, zgodnie z wcześniej zatwierdzonym podzakresem np. JC, która posiada zatwierdzenie dla jednego podzakresu w zakresie Rośliny Uprawne, może certyfikować Łańcuch Kontroli nad Produktem dla wszystkich innych podzakresów w zakresie Rośliny Uprawne. f) Jednostki certyfikujące, które do dnia 1 stycznia 2011r. posiadały akredytację dla wersji 3, muszą do dnia 1 stycznia 2012 r. uzyskać akredytację wg EN45011 lub ISO/IEC GUIDE 65 lub ISO/IEC dla wersji 4 (dla tych samych zakresów lub podzakresów, jak w przypadku wersji 3). 2.3 Wymagania dla organu akredytacyjnego a) Organ akredytacyjny, do którego zgłasza się JC, musi być sygnatariuszem umowy wielostronnej (MLA) w sprawie certyfikacji produktu (MLA dla IAF produktu) lub certyfikacji podzakresu GLOBALG.A.P. (poziom 4 i 5). Dodatkowo organ akredytacyjny musi podpisać z FoodPLUS GmbH memorandum porozumienia (MoU) w ramach EA lub IAF. b) Dokument akredytacyjny wydany jednostce certyfikującej przez organ akredytacyjny będzie jasno określał: (i) Zasięg akredytacji podzakresu(-ów) i / lub Zatwierdzonej Zmodyfikowanej Listy Kontrolnej, dla których wydano zatwierdzenie (ii) Dokumenty normatywne GLOBALG.A.P. i ich wersje (iii) Ograniczenie do Opcji 1 (jeśli stosowne) (iv) Ograniczenie terytorialne (jeśli stosowne) c) Wstępna, dokonana przez organ akredytacyjny ocena zakresu GLOBALG.A.P. (Rośliny Uprawne lub Hodowla Żywego Inwentarza lub Akwakultura) będzie wymagała przynajmniej jednej oceny obserwowanej (witness assessment) każdego podzakresu (zakresu w przypadku Akwakultury). d) Organ akredytacyjny może przyznać akredytację dla Opcji 2 dopiero wtedy, gdy wykona co najmniej jedną ocenę obserwowaną dla Opcji 2. e) Przy poszerzeniu akredytacji o nowy(-e) podzakres(-y) w ramach uprzednio akredytowanego zakresu, należy uwzględnić przynajmniej ocenę kompetencji personelu. f) Organ akredytacyjny, w ramach własnego programu nadzoru, raz w roku przeprowadzi ocenę obserwowaną. Wyboru [oceny obserwowanej przyp. tłumacza] dokonuje się po dokładnej analizie i z udzieleniem preferencji dla certyfikatów wydanych przez JC w ramach Opcji 2 oraz w ramach Opcji 1 dla wielu lokalizacji z wdrożonym SZJ. g) GLOBALG.A.P. udostępni organowi akredytacyjnemu, poprzez AB Extranet, wszystkie (istotne dla danego organu akredytacyjnego) zapisy dotyczące programu rzetelności oraz systemu rozpatrywania reklamacji związanych z tym organem akredytacyjnym. Organ akredytacyjny co najmniej raz w roku dokona przeglądu wpisów dokonanych w AB Extranet i uwzględni je w swojej następnej ocenie. h) Podczas procesu akredytacji organ akredytacyjny powinien postępować zgodnie z wymaganiami GFSI, dotyczącymi stosowania ISO/IEC 17011:2004. Strona: 6 z 38

7 3. WYMOGI OPERACYJNE 3.1 Wymogi ogólne a) Wszystkie punkty opisane w Przepisach Ogólnych MUSZĄ zostać zaakceptowane i włączone do stosownego dokumentu operacyjnego jednostki certyfikującej, dotyczącego certyfikacji GLOBALG.A.P. we wszystkich zakresach, podzakresach i według Zatwierdzonych Zmodyfikowanych List Kontrolnych, jak też być dostępne do oceny organu akredytacyjnego. Warunki dla Zatwierdzonych Zmodyfikowanych List Kontrolnych są spełnione, gdy występuje zgodność z wymaganiami dla odpowiedniego podzakresu. b) Jednostka certyfikująca powinna spełnić WSZYSTKIE poniższe warunki: (i) Na bieżąco rejestrować w bazie danych GLOBALG.A.P. wszystkich zatrudnionych i / lub pracujących na zlecenie auditorów i inspektorów (ii) Zapewnić ukończenie przez wszystkich wykwalifikowanych auditorów i / lub inspektorów GLOBALG.A.P. obowiązkowych internetowych i / lub otwartych szkoleń, przewidzianych przez GLOBALG.A.P. dla stosownego podzakresu. (iii) Wnosić stosowne opłaty za szkolenia od każdego zarejestrowanego (iv) auditora/inspektora, zgodnie z aktualną wersją tabeli opłat GLOBALG.A.P. Wnieść coroczną opłatę za licencję na dokonywanie certyfikacji i opłatę certyfikacyjną. Przyznanych jest 6 tygodni na wniesienie do GLOBALG.A.P. opłaty licencyjnej i opłaty certyfikacyjnej. (Stosowne kwoty są prezentowane na bieżąco w aktualizowanej tabeli opłat GLOBALG.A.P., publikowanej na stronie internetowej GLOBALG.A.P.). c) Jednostka certyfikująca jest odpowiedzialna za przekazywanie swoim zarejestrowanym klientom GLOBALG.A.P. wszystkich uaktualnień, daty pierwszego zastosowania i okresu vacatio legis dla każdej nowej wersji dokumentów normatywnych GLOBALG.A.P. i wszelkich wydań wersji uaktualnionych przez GLOBALG.A.P. d) GLOBALG.A.P. jest uprawniona do uczestniczenia, po uprzednim powiadomieniu i na własny koszt, w inspekcjach lub auditach prowadzonych przez jednostki certyfikujące. e) Gromadzone przez GLOBALG.A.P. informacje, dotyczące jednostek certyfikujących i ich działalności, włącznie z zapisami w ramach Programu Rzetelności i systemu rozpatrywania reklamacji, są udostępniane organom akredytacyjnym poprzez JC Extranet, w celu ułatwienia oceny akredytacji. f) Jednostka certyfikująca winna natychmiast informować GLOBALG.A.P. o zmianach dotyczących pracowników, których działalność jest istotna dla zarządzania standardem GLOBALG.A.P. (np. zmiana Menadżera Standardu, wewnętrznego trenera itp.) oraz o wszystkich zmianach, które mogą wpływać na jej działalność jako niezależnej jednostki certyfikującej, w szczególności [poinformuje] o uchyleniu akredytacji lub zmianach w firmie. g) Jednostka certyfikująca powinna aktywnie współpracować z GLOBALG.A.P. w trakcie postępowania z reklamacjami dotyczącymi JC albo producentów, z którymi zawarła umowy. 3.2 Szkolenie i kwalifikacje personelu a) Każda zatwierdzona przez Sekretariat GLOBALG.A.P. jednostka certyfikująca wyznaczy osobę do utrzymywania kontaktów, nazywaną Menadżer Standardu GLOBALG.A.P., występującą wobec Sekretariatu GLOBALG.A.P. jako reprezentant danej jednostki certyfikującej. Osoba ta (i) Musi biegle posługiwać się językiem angielskim. (ii) Musi posiadać co najmniej kwalifikacje inspektora GLOBALG.A.P. (zob. Wymogi w odniesieniu do inspektora GLOBALG.A.P. w Załączniku III.1) (iii) Jest obowiązana służyć pomocą we wszelkich działaniach harmonizacyjnych, prowadzonych przez Sekretariat GLOBALG.A.P. (iv) Jest obowiązana uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji operacyjnych i / lub dotyczących zarządzania w jednostce certyfikującej (v) Winna być odpowiedzialna za zwrot do Sekretariatu GLOBALG.A.P. wymaganego podpisanego potwierdzenia odbioru komunikatu, którego odbiór wymaga potwierdzenia na piśmie (vi) Winna być odpowiedzialna za łączność i administrowanie użytkownikami w ramach Systemu GLOBALG.A.P. (vii) Winna odpowiadać na pytania operacyjne zadawane przez GLOBALG.A.P. Jeżeli Menadżer Standardu GLOBALG.A.P. jest nieobecny, jego zastępca winien przejąć te obowiązki. Strona: 7 z 38

8 (viii) Jest obowiązana przekazywać wszystkie otrzymywane z Sekretariatu GLOBALG.A.P. komunikaty do wszystkich pracowników JC, włączonych w działania związane z GLOBALG.A.P. w każdym kraju [gdzie działa]. (ix) Winna uczestniczyć w corocznym (aktualizującym) spotkaniu Menadżerów Standardu. b) Do prowadzenia inspekcji i auditów GLOBALG.A.P. jednostka certyfikująca jest obowiązana zatrudnić/zawrzeć kontrakty wyłącznie z inspektorami i auditorami, którzy spełniają wymogi GLOBALG.A.P. (Zobacz Załączniki, odpowiednio, III.1 i III.2). c) Jednostki certyfikujące mogą podzlecać inspekcje wyłącznie tym jednostkom inspekcyjnym, które są akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17020:2004 lub podzlecać audity jednostkom certyfikującym, które są akredytowane zgodnie z ISO/IEC Guide 6 lub ISO w stosownym podzakresie. Dostawcy tych usług muszą wdrożyć odpowiednie wymagania Przepisów Ogólnych GLOBALG.A.P. d) Wszystkie zatwierdzone JC w odniesieniu do decyzji o certyfikacji podjętych po dniu 1 stycznia 2011 r., muszą posiadać wewnętrznego trenera dla każdego zatwierdzonego podzakresu i wersji (np. wersja 4). Osoba ta powinna wykazać się co najmniej zdanym egzaminem na wewnętrznego trenera w jednostce certyfikującej (ang. CB In-house Trainer Training), w odniesieniu do danego podzakresu i wersji. Ocena niedostateczna z zakresu Przepisów Ogólnych lub modułów bazowych wymaga ponownego uczestnictwa w szkoleniu wewnętrznym GLOBALG.A.P. dla trenerów szkolący innych szkoleniowców i powtórzenia egzaminu w ciągu 6 miesięcy. Wewnętrzny trener będzie na stałe dostępny w firmie, tj. nie może być okazjonalnie wynajmowany przez JC. e) Wewnętrzny trener(-rzy) musi(-szą) uczestniczyć w kursie GLOBALG.A.P. dla wewnętrznych trenerów w odniesieniu do każdego zakresu oraz zdać egzamin dla każdego podzakresu, dla którego JC wydaje lub planuje wydawać certyfikaty. Osoba uczestnicząca w kursie musi spełniać co najmniej wymagania określone dla inspektora odpowiedniego zakresu. Zarówno szkolenie jak i egzamin muszą być powtarzane w każdym przypadku wydania nowej wersji standardu (Punktów Kontroli i Kryteriów Zgodności). f) Wewnętrzny trener winien być odpowiedzialny za szkolenie wszystkich inspektorów i auditorów GLOBALG.A.P. (na podstawie zamieszczanych w internecie materiałów szkoleniowych GLOBALG.A.P. oraz innych dokumentów normatywnych), zgodnie z wymogami obowiązującej Umowy licencji i certyfikacji. Wewnętrzny(-ni) trener(-rzy) w JC powinien również zapewniać, że wszyscy zarejestrowani auditorzy i inspektorzy GLOBALG.A.P. ukończyli szkolenia i zdali wszystkie wymagane przez GLOBALG.A.P. testy. g) W przypadku zmian personalnych, nowy wewnętrzny trener musi w ciągu 3 miesięcy ukończyć wymagane szkolenia. Jeśli to nie jest wykonalne, nowa osoba musi przed upływem 3 miesięcy przynajmniej zarejestrować się na najbliższy kurs. h) Według [wymagań] wersji 4, do prowadzenia auditów w ramach Opcji 2 uprawnieni są tylko ci auditorzy, którzy ukończyli Szkolenie dla auditorów JC w ramach Opcji 2 zakończone zdanym egzaminem. Szkolenie i egzamin będą powtarzane przy każdym wydaniu nowej wersji standardu. Auditor w ramach Opcji 2, który został zarejestrowany przed 1 stycznia 2011r., winien ukończyć Szkolenie dla auditorów JC w ramach Opcji 2 przed 1 stycznia 2012r. i) Każdy inspektor i auditor powinien ukończyć szkolenie GLOBALG.A.P. w wersji online oraz zdać test online (włącznie z egzaminami aktualizującymi) w ciągu 3 miesięcy od ich opublikowania, pod warunkiem, że są one dostępne w [ojczystym] języku inspektora / auditora. Wewnętrzny(-ni) trener(-rzy) winien monitorować proces pod względem autentyczności i kompletności. Nowi inspektorzy, przed uzyskaniem kwalifikacji, winni ukończyć szkolenia online dla odpowiednich podzakresów. j) GLOBALG.A.P. zastrzega sobie prawo do żądania od przypadkowo wybranej JC dowodu kwalifikacji zatwierdzonych przez nią inspektorów i auditorów. W przypadku, gdy JC nie jest w stanie przedstawić takiego dowodu i / lub inspektorzy i auditorzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji, GLOBALG.A.P. zastrzega sobie prawo do zablokowania tych osób w bazie danych GLOBALG.A.P. i poinformowania o tym odpowiedniego organu akredytacyjnego. k) Co najmniej raz na 4 lata JC przeprowadzi ocenę obserwowaną i / lub ponowną inspekcję w stosunku do każdego swojego inspektora / auditora GLOBALG.A.P., w celu weryfikacji jego kompetencji. l) JC powinna zweryfikować, zarejestrować i monitorować wymagania w zakresie kwalifikacji inspektora / auditora, łącznie z wymaganiami dotyczącymi szkolenia wstępnego i zachowania kompetencji. m) JC winna posiadać własny system nieustannej kalibracji i szkoleń dla swoich inspektorów i auditorów. Strona: 8 z 38

9 3.3 Dane zgłaszane przez jednostkę certyfikującą do GLOBALG.A.P. a) Celem jest: w każdej chwili wiedzieć, na bieżąco i na całym świecie o: (i) Aktualnym statusie i historii statusu (ii) Certyfikowanych produktach w podziale na (iii) Obszar / ilość, dla (iv) Każdego poszczególnego producenta (osoby prawnej) we (v) Wszystkich standardach i opcjach (na poszczególny produkt), z (vi) Centralną walidacją certyfikatów przez uczestników rynku (narzędzie walidacji online), oraz (vii) Szczegółach auditu/inspekcji i zgodności b) Dlatego dane komunikowane przez jednostkę certyfikującą do GLOBALG.A.P. muszą: (i) Gwarantować, że jak tylko jednostka certyfikująca podejmie decyzję w sprawie certyfikacji, żaden certyfikat nie zostanie wydany, zanim status producenta w bazie danych GLOBALG.A.P. nie zostanie zaktualizowany jako Certyfikowany. (ii) Gwarantować, że jak tylko zostanie wystawiona sankcja, status producenta w bazie danych GLOBALG.A.P. musi być stosownie zmieniony (pomiędzy wystawieniem sankcji a aktualizacją bazy danych nie może upłynąć więcej niż 1 dzień roboczy). (iii) Status wszelkich innych producentów musi być wystarczająco aktualny, aby zapewnić że status (zobacz Przepisy ogólne Część I, Załącznik I.3 Statusy producenta w bazie danych GLOBALG.A.P.) producenta w bazie danych GLOBALG.A.P. jest aktualny. (iv) Zagwarantować natychmiastową dostępność informacji o szczegółach wszystkich auditów i inspekcji (łącznie z niezapowiedzianymi inspekcjami i auditami kontrolnymi) oraz szczegółach w odniesieniu do każdego certyfikatu. 3.4 Niezależność, bezstronność, poufność i etyka jednostki certyfikującej a) Zgodnie z EN lub ISO/IEC Guide 65 lub ISO/IEC 17065, zatwierdzona przez GLOBALG.A.P. jednostka certyfikująca musi posiadać odpowiednią strukturę, aby zapewnić rozdział czynności, które mogłyby powodować konflikt interesów. Wszyscy pracownicy jednostki certyfikującej muszą przestrzegać wysokich standardów etyki zawodowej, nie podlegać presji handlowej, finansowej ani innej, która mogłaby wywierać wpływ na ich osądy i obowiązuje ich ścisły zakaz promowania jakichkolwiek towarów lub usług podczas wykonywania czynności związanych z auditem. b) Poufność: Informacje dotyczące producenta ubiegającego się o certyfikat, obejmujące szczegółowe informacje o produktach i procesach, raporty oceniające i powiązaną z nimi dokumentację, należy traktować jako poufną (chyba, że prawo wymaga inaczej). Bez uprzedniej zgody ubiegającego się, żadne informacje nie mogą być przekazane osobie trzeciej, o ile Przepisy Ogólne lub Umowa podlicencji i certyfikacji nie stanowią inaczej. c) Ochrona Danych: W ramach systemu GLOBALG.A.P., jedynie uprzednio zdefiniowane strony systemu są uprawnione do zaglądania do danych (producent, jednostka certyfikująca i GLOBALG.A.P.). Ponadto, producent może podać dane personalne partnerom handlowym, wcześniej autoryzowanym przez producenta, lub producent może upoważnić osobę trzecią, aby to zrobiła. Upoważnienie takie może w każdej chwili zostać odwołane drogą internetową. Wszelki inny dostęp do danych personalnych producenta jest niezgodny z prawem i operator bazy danych przeciwdziała takim próbom zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. d) GLOBALG.A.P. będzie przez 5 lat przechowywać zapisane w bazie danych informacje dotyczące historii certyfikacji wnioskodawcy / producenta. 4. REJESTRACJA I ZATWIERDZENIE PRODUCENTA Procedura udzielania certyfikacji GLOBALG.A.P. musi być jasno sprecyzowana w dokumentacji operacyjnej danej JC oraz musi być zgodna z Przepisami Ogólnymi GLOBALG.A.P., czyli rozpocząć się od rejestracji wnioskodawcy stanowiącej pierwszy krok. 4.1 Wymogi ogólne a) Wszystkie podlegające certyfikacji jednostki produkcyjne (PMU) muszą być zarejestrowane w bazie danych GLOBALG.A.P. Strona: 9 z 38

10 b) Zakres produktu jest związany z lokalizacją, w której wytwarzany jest produkt. Produkty wytwarzane w niezarejestrowanej lokalizacji nie mogą być certyfikowane, podobnie jak produkty, które nie zostały zarejestrowane, a są uprawiane w zarejestrowanej lokalizacji. c) Tylko producenci lub grupy producenckie mogą zgłosić do rejestracji swoje procesy produkcyjne w celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P. d) Certyfikat i podlicencja są wydawane zarejestrowanemu producentowi w odniesieniu do zadeklarowanych produktów oraz tej jednostki produkcyjnej, w której produkty są wytwarzane (a także w stosownych przypadkach pakowane lub sortowane). e) Wyłącznie prawny posiadacz certyfikatu (tzn. osoba prawna, która jest wskazana na certyfikacie) może umieszczać na rynku produkty z powołaniem się na certyfikat GLOBALG.A.P. Członkowie grupy producenckiej nie są prawnymi posiadaczami certyfikatu, w związku z czym nie mogą pod swoją własną nazwą umieszczać na rynku żadnych produktów nawiązujących do certyfikatu grupowego. Wszystkie produkty sprzedane bez powoływania się na certyfikat muszą być zapisane w grupowym systemie bilansu masy. 4.2 Rejestracja producenta a) Pierwszym krokiem producenta w celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P. musi być rejestracja, a później co roku odnowienie rejestracji w zatwierdzonej jednostce certyfikującej (lub u Powiernika producenta). b) Jednostka certyfikująca oraz producent uzgadniają Warunki Zawiadomienia, które muszą obejmować zobowiązanie jednostki certyfikującej do potwierdzenia przyjęcia formalnego wniosku o (pierwszą) rejestrację w ciągu 14 dni kalendarzowych od uzyskania z bazy danych GLOBALG.A.P. unikatowego Numeru GLOBALG.A.P. (GGN). c) Każda jednostka certyfikująca ustala i wyjaśnia swoim potencjalnym klientom własną szczegółową strukturę opłat, w której powinny być wyszczególnione odpowiednie opłaty GLOBALG.A.P. d) Jednostka certyfikująca powinna wyjaśnić swoim potencjalnym klientom, że wniesienie opłaty za inspekcję GLOBALG.A.P. oraz opłaty certyfikacyjnej nie gwarantuje wydania certyfikatu. e) Jeżeli producent lub grupa producencka, która miała uprzednio numer GGN ubiega się o rejestrację, jednostka certyfikująca musi działać zgodnie z procedurą GLOBALG.A.P. dotyczącą Transferu pomiędzy jednostkami certyfikującymi, określoną poniżej w sekcji 7. f) Jeżeli producent lub grupa producencka chce zmienić jednostkę certyfikującą na nową, jednostka przyjmująca, jako pierwszy krok w odniesieniu do wszystkich wnioskodawców jest zobowiązana sprawdzić ich status w bazie danych GLOBALG.A.P., zanim zostaną podjęte jakiekolwiek dalsze działania. g) Jeżeli producent lub grupa producencka korzysta z usług więcej niż jednej jednostki certyfikującej, każda z tych jednostek powinna niezależnie od pozostałych przeprowadzić stosowne inspekcje (Opcja 1) oraz audit SZJ (Opcja 1 dla wielu lokalizacji z SZJ lub Opcja 2). (i) Jeżeli jedna z jednostek certyfikujących nałoży sankcję, wszystkie jednostki współdziałające z tym producentem lub grupą producencką są obowiązane komunikować się ze sobą, odnośnie zakresu i szczegółów działań, jakie powinny podjąć wszystkie jednostki certyfikujące (jeśli w ogóle podejmą jakiekolwiek działania). (ii) Powiadomienie o sankcji wszystkich jednostek certyfikujących działających w tym gospodarstwie jest obowiązkiem, do którego producent lub grupa producencka muszą się zobowiązać, ale może to także uczynić GLOBALG.A.P., bezpośrednio informując jednostki certyfikujące, których to dotyczy. (iii) Informacje przekazywane sobie przez jednostki certyfikujące powinny zawierać wszelkie istotne szczegóły, ale wydana sankcja powinna obowiązywać i wszystkie jednostki certyfikujące są obowiązane jej przestrzegać. h) Jednostka certyfikująca powinna ustanowić i wdrożyć procedury gromadzenia zaktualizowanych informacji na temat zatwierdzonych producentów, tj. zmian dotyczących jednostki produkcyjnej (PMU) lub obszaru produkcji, a także dołączenia lub wykreślenia członków w ramach grupy producenckiej Wymagania dotyczące danych do rejestracji a) Jednostka certyfikująca musi: (i) Podczas procesu rejestracji zapisać wszystkie informacje wymagane w Części I Przepisów Ogólnych, Załącznik I.2 Informacje dotyczące rejestracji. Strona: 10 z 38

11 (ii) Stosownie zaktualizować bazę danych GLOBALG.A.P. (zgodnie z wymaganiami w aktualnej instrukcji dotyczącej bazy danych). Informacje te muszą być regularnie uaktualniane za każdym razem, gdy występuje zmiana. Najpóźniej należy je uaktualnić w chwili ponownej akceptacji produktów do następnego cyklu certyfikacyjnego i/lub re-certyfikacji Poziomy ujawniania danych a) JC musi poinformować producenta lub grupę producencką o różnych poziomach udostępniania danych, tak jak to opisano w dokumencie nt. wykorzystania danych GLOBALG.A.P., dostępnym na stronie internetowej. b) Poziom zachowania prywatności danych musi być określony i podpisany przez Producenta / Grupę producencką w trakcie rejestracji w jednostce certyfikującej. Właściciel danych odpowiada za przyznanie i określenie poziomu uprawnień do udostępniania danych. Właściciel danych może jednak przenieść tę odpowiedzialność na innych użytkowników (np. jednostkę certyfikującą lub Powiernika). 4.3 Zakres zgłoszenia i certyfikacji Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie: Owoce i warzywa Wyłączenie zbioru (i) Jeśli produkt jest sprzedany na pniu jeszcze przed zbiorem, a nabywca odpowiada za czynności zbioru, wówczas sekcję dotyczącą zbioru (FV.4) w Punktach Kontroli i Kryteriach Zgodności można wyłączyć z certyfikatu producenta. (ii) Tak długo, jak proces zbioru (wykonywany przez producenta lub podwykonawcę) odbywa się w czasie, gdy produkt nadal stanowi własność producenta, wszystkie punkty związane ze zbiorem muszą być włączone w zakres inspekcji i certyfikatu (iii) Wyłączenie zbioru stosuje się tam, gdzie produkt już nie należy do producenta jeszcze przed rozpoczęciem zbioru i producent nie ma kontroli nad przebiegiem procesu zbioru. Nie jest to również czynność, która została podzlecona przez producenta. (iv) Producent musi złożyć wniosek o wyłączenie, ze wskazaniem produktu, którego dotyczy, w momencie rejestracji wraz z podaniem szczegółowego uzasadnienia. (v) Jednostka certyfikująca podejmie decyzję, czy zbiór może być wyłączony czy też nie, w oparciu o poniższe wymagania. Producent musi zawrzeć z kupującym umowę, która stanowi, że osoba dokonująca zbioru / kupujący: a) Przejmie na własność produkt przed zbiorem b) Będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że zbiór odbywa się wyłącznie po upływie okresu karencji oraz c) Będzie również wykonywał czynności zdefiniowane jako postępowanie z produktem po zbiorze (nie tylko zbiór) d) Dokona zakupu całości produktu (wyłączenie zbioru nie jest możliwe, jeśli producent dokonuje zbioru części rośliny uprawnej, a inną część sprzedaje na pniu jeszcze przed zbiorem) (vi) Jeśli w czasie rejestracji w GLOBALG.A.P., producent jeszcze nie zna kupującego: a) Producent przedstawia Deklarację, że poinformuje kupującego (nowy właściciel, który dokonuje zbioru ORAZ postępowania po zbiorze) o okresie karencji b) Zawrze umowę z kupującym, natychmiast po jego zidentyfikowaniu, która będzie obejmować wszystkie pozycje wymienione w punkcie (v). Jeśli dany producent lub grupa producencka dokona wyłączenia Zbioru, musi również wyłączyć Postępowanie po zbiorze Zintegrowane Zapewnienie Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie: Akwakultura Nie można uzyskać certyfikacji w zakresie Akwakultury dla organizmów wodnych, które nie są hodowane tylko złowione w stanie naturalnym. Certyfikacja Strona: 11 z 38

12 GLOBALG.A.P. dotyczy takich produktów Akwakultury jak ryby, skorupiaki i mięczaki, jak również określone gatunki we wszystkich stadiach rozwoju, które są obecne w gospodarstwie, o ile wylęg podchowany pochodzi od udomowionego materiału obsadowego i zarybieniowego, objętego systemami kontroli (z wyjątkiem biernego nagromadzenia planktonu), a dostarczanie wylęgu podchowanego ma status handlowy (a nie tylko badawczy). W celu uzyskania certyfikatu osoba prawna, która wykonuje również czynności następujące po złowieniu, musi wykazać zgodność z wymaganiami dotyczącymi bilansu masy jak i identyfikowalności, zawartymi w Module dla Akwakultury. 5. PROCES OCENY 5.1 Inspekcje zewnętrzne a) Inspekcje muszą być przeprowadzone przez auditorów lub inspektorów GLOBALG.A.P., którzy spełniają wymagania określone w Załączniku III.1. b) Jednostka certyfikująca dokona inspekcji w oparciu o pełną listę kontrolną (Wymagania podstawowe i drugorzędne oraz Zalecenia) dla stosownego(-ych) zakresu(-ów) i pozakresu(- ów). c) Inspekcja powinna obejmować: (i) (ii) (iii) (iv) Wszystkie zatwierdzone produkty. Wszystkie zarejestrowane miejsca produkcji. Każde zarejestrowane miejsce, w którym następują czynności po zbiorze (włączone w zakres IFA). Pomieszczenia biurowe (administracyjne), tam gdzie stosowne 5.2 Producenci w ramach Opcji 1 a) W trakcie oceny wstępnej, a później raz w roku, u każdego wnioskodawcy należy przeprowadzić jedną zapowiedzianą inspekcję zewnętrzną. 5.3 Grupy producenckie w ramach Opcji 2 oraz wiele lokalizacji z SZJ w ramach Opcji Audity zewnętrzne SZJ grupy producenckiej w ramach Opcji 2 oraz producentów w ramach Opcji 1 posiadających wiele lokalizacji (z wdrożonym SZJ) a) Proces oceny wiąże się z pobieraniem próbek składników do oceny pod kątem zgodności z normą i umożliwienia certyfikacji. Ocenie musi podlegać cała dokumentacja, wszystkie miejsca, personel i operacje zadeklarowane przez grupę jako istotne i związane z ustanowieniem oraz administrowaniem SZJ, tak jak to opisano w Części II. b) Proces oceny został zaprojektowany tak, aby umożliwić ustalenie, czy SZJ i struktura administracyjna grupy spełnia kryteria i czy wewnętrzne audity oraz inspekcje producentów spełniają wymogi w zakresie kompetencji, niezależności i dokładności. c) Proces oceny jest podzielony na 2 elementy: (i) Audit SZJ grupy oraz (ii) Inspekcje próbki zarejestrowanych producentów/miejsc produkcji (patrz 5.3.2) d) JC powinna wysłać plan auditu do kierownictwa wnioskodawcy przed auditem e) Audity (zapowiedziane i niezapowiedziane) powinien przeprowadzić auditor JC (patrz wymagania dla auditora JC podane w Załączniku III.2). f) Audit (zapowiedziany i niezapowiedziany) należy przeprowadzić w oparciu o listę kontrolną SZJ, dostępną na stronie internetowej GLOBALG.A.P. g) Audit SZJ lub Sprawdzenie systemu będą przeprowadzane w głównym biurze grupy lub w ośrodku administracyjnym pod kątem schematu grupy i w centralnej jednostce przygotowania produktu; lub. h) Proces oceny SZJ w zakresie wymagań zawartych w części II Przepisów Ogólnych będzie trwał przynajmniej 3/4 do 1 dnia w zależności od wielkości grupy i obejmie: (i) Spotkanie otwierające z kierownictwem (ii) Przegląd całej istotnej dokumentacji Strona: 12 z 38

13 (iii) Ocenę zapisów (iv) Przegląd przeprowadzonych auditów i inspekcji wewnętrznych (v) Przegląd wykonanego bilansu masy (vi) Dyskusję/rozmowę z kluczowym personelem (vii) Spotkanie zamykające, obejmujące przegląd zidentyfikowanych braków zgodności oraz niezgodności i) Elementem auditu SZJ będzie porównanie wyników zewnętrznych i wewnętrznych auditów oraz inspekcji w celu zidentyfikowania strukturalnych i niestrukturalnych braków zgodności. 00 j) Raport końcowy i wynik auditu może być zamknięty tylko wówczas, gdy została dokonana ocena zarówno SZJ, jak i minimalnej próbki członków Zewnętrzna inspekcja u członków grupy producenckiej w ramach Opcji 2 oraz wielu lokalizacji z SZJ w ramach Opcji Inspekcja wstępna: a) Zanim będzie można wydać nowy certyfikat (np. przy wstępnej inspekcji lub inspekcji przez nową JC), należy przeprowadzić inspekcję minimum pierwiastka kwadratowego (lub też następnej liczby całkowitej zaokrąglonej w górę, o ile występują miejsca po przecinku) z całkowitej liczby producentów i lokalizacji / jednostek produkcyjnych w ramach zakresu certyfikacji. b) Ostateczny wybór i powiadomienie grupy producenckiej, o tym którzy i jak wielu producentów / jednostek produkcyjnych zostanie poddanych inspekcji przez JC, muszą nastąpić po audicie SZJ, przy użyciu kryteriów opartych na strukturze grupy i zdefiniowanych w procedurze wybierania próby, opartej na ryzyku. Powiadomienie [wybranych] producentów nastąpi nie wcześniej niż 48 godz. przed inspekcją (2 dni robocze). c) Jednostki certyfikujące powinny na podstawie uzasadnionych kryteriów zwiększyć wskaźnik weryfikacji całkowitej liczby zarejestrowanych producentów / jednostek produkcyjnych. Grupa producencka ma prawo do odwołania się od tej decyzji. Powody zwiększenia [liczby producentów] mogą wynikać z: (i) Nieosiągnięcia 100% zgodności z wymaganiami podstawowymi oraz 95% zgodności z wymaganiami drugorzędnymi na poziomie producenta członka grupy (ii) Braku zgodności z wymaganiami SZJ oraz w stosownych przypadkach wymaganiami dotyczącymi postępowania po zbiorze. (iii) (iv) Skarg klientów np. wykrycia pozostałości niedozwolonych pestycydów Sprzeczności pomiędzy raportami z auditów / inspekcji wewnętrznych, a stwierdzeniami auditu / inspekcji przeprowadzonej przez JC d) Istnieje większe prawdopodobieństwo, że producenci, którzy przechodzą z jednej grupy do innej, będą włączeni do wybranej przez jednostkę certyfikującą próby producentów. e) Minimalny rozmiar próby poddanej inspekcji odbywa się przez pobranie próby losowej i musi być oparty na pierwiastku kwadratowym z łącznej liczby zarejestrowanych producentów, którzy zostali zarejestrowani dla każdej kombinacji podzakresów. Oznacza to, że podczas inspekcji każdego z tych wybranych producentów / jednostek produkcyjnych, muszą zostać skontrolowane wszystkie produkty w tej kombinacji podzakresów. Jeśli występują miejsca po przecinku pierwiastek kwadratowy musi być zaokrąglony w górę do następnej liczby całkowitej. Przykład 1: Wnioskodawca posiada 4 zarejestrowane jednostki produkcyjne (PMU) i JC po dokonaniu auditu SZJ wyznacza próbkę w postaci pierwiastka kwadratowego. Zatem podczas wstępnej inspekcji, kontroli należy poddać 2 miejsca ( 4). Przykład 2: Grupa ma łącznie 64 producentów, spośród których 48 ubiega się o certyfikację kombinacji następujących podzakresów: Bydło i owce, Bydło mleczne i Drób, a 16 producentów ubiega się o certyfikację kombinacji podzakresów: Bydło i Owce, Bydło mleczne, Drób oraz Owoce i Warzywa. Minimalna wielkość próbki dla każdej kombinacji podzakresów wyniesie = = 11 producentów wyznaczonych do zewnętrznej inspekcji przez JC. f) Dodatkowo obliczenie wielkości próby należy oprzeć na liczbie zarejestrowanych producentów podzielonych w kombinacji podgrup, z uwzględnieniem rodzaju produkcji zgodnie z tym, co określono w następnym punkcie. Strona: 13 z 38

14 g) Producenci będą także klasyfikowani według procesu produkcji, w ramach odpowiednich podzakresów i kombinacji podzakresów. Kryteria te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do następujących przykładów: (i) Inwentarz w zagrodzie (ii) Inwentarz na pastwiskach lub uprawa roślin w polu (iii) Rośliny uprawne pod osłonami (iv) Rośliny wieloletnie (v) (vi) Hodowla w wodzie słodkiej (akwakultura) Hodowla w wodzie morskiej (akwakultura) Przykład 1: Jeśli grupa producentów (w sumie 64) jest poddawana inspekcji GLOBALG.A.P. w odniesieniu do Bydła Mlecznego, Bydła i Owiec oraz Drobiu, i wszystkie zwierzęta są trzymane pod gołym niebem, wówczas pierwiastek kwadratowy z łącznej liczby producentów w grupie będzie rozmiarowi stanowił wielkość próby (8). Przykład 1.1: Jeżeli jednak w ramach grupy 64 producentów, 16 produkuje drób również w pomieszczeniach zamkniętych, wówczas pierwiastek kwadratowy z tej małej grupy producentów (4) byłby także poddany kontroli, jako że ci producenci mają odmienną kombinację rodzajów produkcji. Pierwiastek kwadratowy z 48 (64-16) oraz pierwiastek kwadratowy z 16 (4) oznacza, że ogółem = 11 producentów byłoby poddanych inspekcji. Przykład 1.2: Jeżeli w ramach tej grupy 64 producentów, 16 dodatkowo ma produkcję trzody w pomieszczeniach zamkniętych (w ramach GLOBALG.A.P.), wówczas pierwiastek kwadratowy z tej małej grupy producentów (4) także zostałby poddany inspekcji, jako że mają oni odmienną kombinację podzakresów, które podlegają certyfikacji GLOBALG.A.P. Pierwiastek kwadratowy z 32 ( ) oraz dwukrotność pierwiastka kwadratowego z 16 oznacza liczbę producentów poddanych inspekcji (poddanych inspekcji będzie wówczas ogółem = 14 producentów). Przykład 2: W grupie liczącej 14 producentów, gdzie wszyscy uprawiają truskawki zarówno pod osłonami jak i na otwartym polu (tzn. dwa rodzaje systemów produkcji i jeden produkt), inspekcji musi podlegać tylko 4 producentów członków grupy. h) W przypadku, gdy członkiem grupy w ramach Opcji 2 jest producent, który posiada wiele lokalizacji, do obliczenia wielkości próby będzie brany ten producent, a nie liczba [zarządzanych przez niego] miejsc / jednostek produkcyjnych. Istnieje większe prawdopodobieństwo, że na podstawie oceny ryzyka ten właśnie członek grupy będzie włączony do próby producentów. Nie oznacza to jednak, że jednostka certyfikująca musi co roku wybierać tego producenta do zewnętrznej inspekcji. O ile inspekcje wewnętrzne obejmują wszystkie zarządzane przez tego producenta lokalizacje / jednostki produkcyjne, JC dokona inspekcji tylko w tylu, ile wynosi liczba stanowiąca pierwiastek kwadratowy ze wszystkich zarządzanych przez niego lokalizacji / jednostek produkcyjnych. W przypadku, gdy taki członek działał w oparciu o własny SZJ, powinien być on zintegrowany z centralnym SZJ grupy, ponieważ w grupie może funkcjonować tylko jeden SZJ. Przykład: w grupie składającej się z 25 członków, w której jeden jest zaklasyfikowany jako producent posiadający wiele lokalizacji (4.), jednostka certyfikująca dokona inspekcji u 5 członków (pierwiastek kwadratowy z 25). Jeśli wśród 5 wytypowanych do inspekcji producentów znajdzie się właśnie ten członek grupy posiadający wiele lokalizacji, wówczas inspekcją będą objęte 2 (pierwiastek kwadratowy z 4) zarządzane przez niego lokalizacje. Inspekcji będzie poddanych łącznie 6 lokalizacji należących do grupy Inspekcje nadzorujące producentów (Opcja 2)/jednostki produkcyjne -PMU (Opcja 1 dla wielu lokalizacji): a) Jednostka certyfikująca przeprowadzi raz do roku zapowiedzianą zewnętrzną inspekcję w każdej grupie producenckiej oraz u każdego producenta posiadającego wiele lokalizacji. Minimalna liczba poddanych inspekcji producentów w odniesieniu do posiadacza certyfikatu zależy od wyniku wcześniejszych niezapowiedzianych inspekcji oraz auditu SZJ. Strona: 14 z 38

15 b) Minimalna liczba producentów / jednostek produkcyjnych podlegających inspekcji w trakcie cyklu [certyfikacyjnego] winna równać się pierwiastkowi kwadratowemu z bieżącej liczby producentów / jednostek produkcyjnych. c) Inspekcje będą podzielone na dwie: w okresie ważności certyfikatu (12 miesięcy) 50% [producentów] będzie podlegało inspekcji niezapowiedzianej, a pozostałe 50% zapowiedzianej inspekcji nadzorującej. d) Inspekcje będą przeprowadzone podczas 2 oddzielnych wizytacji, pomiędzy tymi wizytami musi być minimum 30-dniowa przerwa. e) Przed podjęciem decyzji o certyfikacji, pierwiastek kwadratowy z bieżącej liczby producentów / jednostek produkcyjnych musi być poddany inspekcji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. f) Tylko wówczas, gdy producenci poddani inspekcji zewnętrznej nie mają zastosowanych żadnych sankcji w tej inspekcji nadzorującej, następna regularna, zapowiedziana inspekcja JC zostanie zredukowana do pierwiastka kwadratowego z bieżącej liczby producentów / jednostek produkcyjnych pomniejszonego o liczbę producentów / jednostek produkcyjnych, u których przeprowadzono inspekcję w nadzorze lub do równowartości 50% pierwiastka kwadratowego (pod warunkiem, że stwierdzenia z auditu SZJ przeprowadzonego podczas regularnej zapowiedzianej inspekcji także przemawiają korzystnie na rzecz takiej redukcji). Przykład 1: Sześć miesięcy po uzyskaniu certyfikatu przez Grupę X (pełna zgodność w trakcie auditu SZJ oraz inspekcji 5 gospodarstw), JC prowadzi niezapowiedzianą inspekcję 3 (50% z 5 = 3) producentów. Jeśli w czasie tej niezapowiedzianej inspekcji u 3 producentów nie stwierdzono żadnych niezgodności, JC będzie sprawdzać tylko 2 (5 minus 3 już poddanych inspekcji) producentów w czasie następnej regularnej zapowiedzianej inspekcji JEŚLI audit SZJ w czasie regularnej zapowiedzianej inspekcji nie wykaże żadnych niezgodności. Jeśli wystąpi niezgodność w czasie niezapowiedzianej inspekcji, Grupa X poniesie stosowne sankcje, a w czasie następnej regularnej zapowiedzianej inspekcji nie nastąpi zmniejszenie wielkości próby. Przykład 2: W grupie producenckiej Y składającej się z 50 członków, inspekcji wstępnej należy poddać 8 członków (pierwiastek kwadratowy z 50), a w trakcie następnej inspekcji nadzorującej [niezapowiedzianej] 4 członków (0,5 x 8). Całkowita liczba inspekcji w pierwszym roku wynosi 12. W następnym roku, jeśli podczas niezapowiedzianej inspekcji producentów nie wykryto niezgodności, JC musi dokonać inspekcji u 4 producentów (tzn. 50% pierwiastka kwadratowego z 50), a następnie u kolejnych 4 (tzn. pierwiastek kwadratowy z 50 minus 4 producentów poddanych inspekcji zapowiedzianej) przeprowadzić inspekcje niezapowiedziane. Przykład 3: W grupie producentów Z składającej się z 5 członków, wstępnej inspekcji należy poddać 3 członków (pierwiastek kwadratowy z 5), a w trakcie następnej inspekcji nadzorującej 2 członków (0,5 x 3). W następnym roku łączna liczba członków zmniejsza się do 4, a w czasie inspekcji nadzorującej u producentów nie wykryto żadnych niezgodności. W takim przypadku jednostka certyfikująca musi i tak dokonać inspekcji u 1 producenta. 5.4 Niezapowiedziane inspekcje nadzorujące (tylko dla Opcji 1) oraz audity (tylko SZJ) a) Jednostka certyfikująca przeprowadzi niezapowiedziane inspekcje nadzorujące: (i) Inspekcje u minimum 10% wszystkich producentów certyfikowanych [przez daną JC] w ramach Opcji 1. oraz (ii) Audity SZJ u minimum 10% wszystkich grup i producentów posiadających wiele lokalizacji certyfikowanych w ramach Opcji 2. b) Wybór tych 10% musi uwzględniać nie tylko same wartości liczbowe, ale także należy wyliczyć je z uwzględnieniem czynników, takich jak czynniki geograficzne, ustawodawstwo (tam, gdzie obszar działania danej JC podlega jurysdykcji kilku jednostek), rodzaj upraw, historia zgodności itp. c) Te 10% należy obliczyć dla roku kalendarzowego. Liczba niezapowiedzianych nadzorujących inspekcji i auditów w danym roku musi odzwierciedlać 10% wydanych w tym roku certyfikatów, odpowiednio w ramach Opcji 1 oraz 2. Strona: 15 z 38

16 d) Te 10% należy rozłożyć na kraje, w których dana JC ma posiadaczy certyfikatów. Liczba ta musi być reprezentatywna dla krajów. e) Te 10% należy obliczyć dla każdego zakresu. f) Musi być minimum 1 inspekcja lub audit w danym roku / dla danego zakresu; tzn. jeśli JC ma 10 producentów certyfikowanych w ramach Opcji 1, co najmniej 1 producent rocznie musi być poddany inspekcji, lub jeśli dana JC ma 10 certyfikatów wydanych w ramach Opcji 2, co najmniej 1 [posiadacz certyfikatu] rocznie musi podlegać auditowi. g) Jednostki certyfikujące, które posiadają tylko 1 grupę producencką certyfikowaną w ramach Opcji 2, co najmniej raz na 2 lata muszą przeprowadzić niezapowiedziany audit SZJ. h) Oceny dokonywane w ramach Programu Rzetelności Certyfikacji (CIPRO) można wliczyć do liczby niezapowiedzianych inspekcji lub auditów nadzorujących na dany rok. i) Jeżeli Sekretariat GLOBALG.A.P. nie zatwierdzi skróconej listy kontrolnej dla inspekcji niezapowiedzianej, JC musi dokonać inspekcji pod kątem wymagań podstawowych i drugorzędnych mającego(-ych) zastosowanie zakresu(-ów) i podzakresu(-ów). Wszelkie braki zgodności zostaną potraktowane w taki sam sposób, jak niezgodności stwierdzone podczas inspekcji zapowiedzianej. Odnosi się to tylko do Opcji 1. j) JC z wyprzedzeniem poinformuje posiadacza certyfikatu o zamiarze dokonania inspekcji. Termin takiego powiadomienia nie przekracza zwykle 48 godzin. W wyjątkowych przypadkach, kiedy proponowana data nie jest możliwa do zaakceptowania przez posiadacza certyfikatu (z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn), będzie mieć on jeszcze jedną możliwość uzyskania informacji o niezapowiedzianej nadzorującej inspekcji lub audicie. Posiadacz certyfikatu winien otrzymać pisemne ostrzeżenie jeśli pierwszy proponowany termin nie został zaakceptowany. Producent otrzyma wówczas jeszcze jedno powiadomienie o inspekcji 48 godzin wcześniej. Jeśli inspekcja nie może mieć miejsca z nieuzasadnionych przyczyn, zostanie wydane całkowite zawieszenie certyfikatu wszystkich produktów. 5.5 Inspekcja obiektów, w których następują czynności po zbiorze (Opcja 2, Owoce i Warzywa, tam gdzie stosowne) a) Do celów zewnętrznej inspekcji, należy skontrolować pierwiastek kwadratowy z łącznej liczby centralnych obiektów, w których następują czynności po zbiorze, a kontrola odbywa się w czasie wykonywania tych czynności. Jeśli występuje tylko jeden taki centralny obiekt, musi być poddany corocznej inspekcji (np. kolejna roczna inspekcja może nastąpić w czasie, gdy w obiekcie nie prowadzi się żadnych działań). b) Jeżeli do działań po zbiorze korzysta się z centralnych obiektów (tzn. mniej niż jeden taki obiekt przypada na członka grupy producenckiej / jednostkę produkcyjną), obiekty te (w postaci próby obliczonej na podstawie pierwiastka kwadratowego) należy poddać inspekcji przez JC przy użyciu udostępnionej przez GLOBALG.A.P. listy kontrolnej łącznie dla SZJ oraz postępowania z produktem po zbiorze. Jeżeli postępowanie po zbiorze nie odbywa się centralnie, tylko w gospodarstwach należących do członków grupy lub jednostkach produkcyjnych, czynnik ten musi być uwzględniony przy obliczaniu próby producentów, którzy będą podlegać inspekcji. c) W przypadku inspekcji wewnętrznych muszą one obejmować każdy obiekt, w którym odbywają się czynności po zbiorze. 5.6 Zewnętrzne inspekcje i audity standardów poddanych benchmarkingowi a) Benchmarking: Standard ubiegający się o benchmarking jest oceniany pod kątem równoważności, przez porównanie zgodności kryteriów treści i wykonania z GLOBALG.A.P. Aby uzyskać dalsze informacje należy zajrzeć do Przepisów dotyczących benchmarkingu. b) Zasady standardu poddanego benchmarkingowi są równoważne z Przepisami Ogólnymi GLOBALG.A.P. c) Walidacja benchmarkingu: Indywidualny producent staje się posiadaczem certyfikatu z chwilą zakończenia procesu certyfikacji. W celu dokonania walidacji procesu certyfikacji każda osoba prawna musi być zarejestrowana w bazie danych GLOBALG.A.P. d) Zasady schematu: Wszyscy zatwierdzeni producenci / miejsca / gospodarstwa posiadający certyfikat muszą funkcjonować zgodnie z zasadami stosownego standardu poddanego benchmarkingowi. e) Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P.: Każdy proces certyfikacji w ramach normy poddanej pełnemu benchmarkingowi musi być prowadzony przez jednostkę certyfikującą zatwierdzoną przez GOBALG.A.P, posiadającą akredytację zgodnie z EN Strona: 16 z 38

17 lub ISO/IEC GUIDE 65 lub ISO/IEC w zakresie standardu poddanego benchmarkingowi. f) Częstotliwość: Zgłaszany standard musi zapewnić weryfikację producentów według zasad Opcji 1 a grup producenckich / wielu lokalizacji z SZJ zgodnie z zasadami Opcji PROCES CERTYFIKACJI 6.1 Wymagania ogólne a) Jednostka certyfikująca podejmie decyzję o certyfikacji w ciągu maksymalnie 28 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia zaległych niezgodności. b) Osoba podejmująca decyzje o przyznaniu certyfikatu lub przynajmniej jeden członek komitetu certyfikacyjnego w JC, musi mieć kwalifikacje auditora dla zakresu, w jakim wydawany jest certyfikat, zgodne z określonymi w Załączniku III.2, niezależnie od tego, czy decyzja dotyczy producenta w ramach Opcji 1 oraz niezależnie od tego czy JC ma jakichkolwiek klientów w ramach Opcji 2. c) Każda jednostka certyfikująca odpowiada za informacje w dokumentacji: dokumentacja związana z procedurami GLOBALG.A.P. lub klientami GLOBALG.A.P. musi być dostępna na żądanie organu akredytacyjnego i GLOBALG.A.P. d) Na zakończenie pełnego procesu oceny należy przygotować pełny pisemny raport, podsumowujący dane dotyczące prowadzonej oceny (data inspekcji, miejsca i obiekty poddane inspekcji i czas trwania inspekcji / auditu) oraz prezentujący informacje co do sposobu w jaki dany producent czy grupa producencka spełniają wymagania standardu, a w stosownych przypadkach powinien zawierać wykaz stwierdzonych niezgodności i / lub braków zgodności. e) Zgodność jest wskazana za pomocą odpowiedzi TAK (dla punktów zgodnych), NIE (dla punktów niezgodnych), oraz Nie dotyczy (dla punktów, które nie mają zastosowania). Punkty kontroli, dla których w polu kryteriów zgodności w liście kontrolnej zapisano, że Nie można wstawić Nie dotyczy, muszą być poddane inspekcji i skomentowane, o ile nie zaznaczono inaczej w treści odpowiedniego kryterium zgodności. W wyjątkowych przypadkach, gdy ten punkt kontroli nie ma zastosowania, należy wstawić odpowiedź TAK z jasnym uzasadnieniem. f) W liście kontrolnej należy odnotować uwagi (dowody), które później umożliwią przegląd ścieżki auditu oraz należy podać szczegóły materiałów pobranych w trakcie inspekcji, o ile nie zaznaczono inaczej. Dla wszystkich punktów kontroli stanowiących wymagania podstawowe, które oceniono jako zgodne, niezgodne i nie mające zastosowania, dla punktów kontroli SZJ oraz dla wszystkich punktów kontroli stanowiących wymagania drugorzędne, które oceniono jako niezgodne i nie mające zastosowania, obowiązkowe jest dodanie komentarza; dotyczy to wszystkich zewnętrznych inspekcji / auditów (przez JC), samokontroli oraz wewnętrznych inspekcji / auditów. Komentarze i dowody, takie jak dokument(-y), które stanowiły próbę, pracownicy, z którymi przeprowadzano wywiady itp. powinny być przypisane szczegółowo do miejsca i produktu oraz włączone do listy kontrolnej, w celu zapewnienia, że wszystkie punkty kontroli zostały właściwie ocenione dla każdego miejsca i dla każdego produktu. g) W przypadku Opcji 2 format raportu z oceny będzie opierał się na Liście kontrolnej dla SZJ (dostępnej na Raport z oceny stanowi podstawę podjęcia decyzji w sprawie przyznania certyfikatu dla grupy. h) Strony trzecie mogą otrzymać kopie raportu wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia wnioskodawcy, z wyjątkiem organów sprawujących nadzór, organu akredytacyjnego i jednostki certyfikującej. i) W przypadku, gdy jednostka produkcyjna zmienia właściciela lub zmienia się osoba prawna, certyfikat nie może być przekazywany przez jednego właściciela lub osobę prawną innemu właścicielowi. 6.2 Czas trwania inspekcji a) W raporcie z inspekcji musi znaleźć się zapis określający czas trwania inspekcji. b) Dostateczny czas [na wykonanie] inspekcji musi umożliwić auditorowi / inspektorowi przeprowadzenie spotkania otwierającego z kierownictwem gospodarstwa (ponowne potwierdzenie zakresu oceny itp.), sprawdzenie wszystkich stosownych punktów kontroli, inspekcję wszystkich produktów w ramach kontrolowanego zakresu, wizytację wszystkich miejsc produkcji, przechowywania i przetwórstwa oraz innych miejsc krytycznych (np. źródło wody), inspekcję wykorzystywanych urządzeń, rozmowy z personelem, ocenę rejestrów, Strona: 17 z 38

18 wypełnienie listy kontrolnej z właściwym komentarzem oraz zaprezentowanie wyniku producentowi natychmiast po zakończeniu inspekcji. c) Inspekcja GLOBALG.A.P. nie będzie zwykle krótsza niż 3 godziny na osobę prawną (producent w ramach Opcji 1). d) Minimalny 3-godzinny czas inspekcji będzie miał zastosowanie dla najprostszych przypadków (np. jedna lokalizacja, jedna lub kilka roślin uprawnych, proste maszyny, kilku pracowników, wyłączenie postępowania po zbiorze, kolejna inspekcja, dobrze zorganizowana dokumentacja itp.) e) Członkowie grupy w ramach Opcji 2 mogą podlegać krótszym inspekcjom, w zależności od stopnia złożoności działalności gospodarstwa. 6.3 Braki zgodności i sankcje wobec producenta Patrz również Przepisy Ogólne Część I 6.4 Sankcje a) Wszystkie korekty i działania korygujące podlegają ocenie; z podaniem uzasadnienia, w celu wykazania, czy podjęte działania i dostarczone dowody są wystarczające do zamknięcia braków zgodności. b) Dowód rozwiązania braków zgodności może być dostarczony w postaci dokumentacyjnego materiału dowodowego i / lub w stosownych przypadkach w formie fotograficznego materiału dowodowego. Dowody muszą być umieszczone w aktach i udostępniane na żądanie GLOBALG.A.P. c) W niektórych przypadkach potwierdzenie rozwiązania braków zgodności może nastąpić wyłącznie w drodze kolejnej wizytacji miejsca. Jeżeli wymagana jest wizyta może to skutkować koniecznością wniesienia opłaty. d) Wszystkie braki zgodności z SZJ muszą być załatwione przed wydaniem certyfikatu. e) Przed wydaniem certyfikatu dla grupy lub firmy muszą być zakończone satysfakcjonujące działania korygujące w celu uzyskania zatwierdzenia na poziomie producentów i / lub jednostek produkcyjnych. f) Zniesienie sankcji: Sankcje nie kończą się razem z cyklem ale są powiązane z GGN. g) Ustępująca jednostka certyfikująca może znieść braki zgodności związane z certyfikatem, który utracił ważność, bez dostarczenia dowodu, ale w takim przypadku ustępująca jednostka certyfikująca musi zapewnić, że przyjmująca jednostka certyfikująca jest w pełni świadoma przyczyny braków zgodności Otwarte niezgodności a) Status Otwarta niezgodność zostaje umieszczony w bazie danych gdy: (i) Producent lub grupa producentów w terminie 28 dni od inspekcji wstępnej nie osiąga 100% zgodności z punktami kontroli stanowiącymi wymagania podstawowe lub 95% zgodności z punktami stanowiącymi wymagani drugorzędne. Jeśli przyczyna ostrzeżenia nie zostanie rozwiązana w ciągu 3 miesięcy, przed wydaniem certyfikatu będzie musiała nastąpić kompletna inspekcja. (ii) JC wydaje Pismo o niezgodności. b) Status otwarta niezgodność nie może być przyznany produktom należącym do producenta członka grupy. c) Pismo o braku zgodności może być wydane producentowi, jeśli nie może on spełnić określonych punktów kontroli z powodów będących poza jego kontrolą (np. siła wyższa (katastrofa naturalna), miejscowe ustawodawstwo). W przypadku, gdy JC wyda Pismo o braku zgodności, logo GLOBALG.A.P. nie może być stosowane, a JC przyjmuje odpowiedzialność za to. Pismo o brak zgodności nie jest równoznaczne z zastąpieniem lub uniknięciem sankcji przez producenta. 6.4 Ważność certyfikatu GLOBALG.A.P Wymagania dotyczące papierowego certyfikatu a) Po wydaniu pozytywnej decyzji w sprawie certyfikacji, jednostka certyfikująca musi wydać certyfikat zgodny z ostatnią wersją wzoru certyfikatu GLOBALG.A.P. b) Dokument papierowy certyfikatu może być wydany wyłącznie w oparciu o informacje dla Strona: 18 z 38

19 danego unikatowego numeru GGN dostępne w danym czasie w bazie danych GLOBALG.A.P. c) Wykaz wszystkich producentów i jednostek produkcyjnych (PMU)/ jednostek dokonujących czynności po zbiorze (PHU), których dotyczy certyfikat, musi być wydany w formie załącznika do certyfikatu. Jednostka certyfikująca musi aktualizować ten wykaz. d) Jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P. lub ich podwykonawcy nie mogą wydawać żadnych, innych niż certyfikat, komunikatów producentowi czy na jego temat, aby potwierdzić status, który opisano w Załącznikach II.2 i III.3 do Przepisów Ogólnych, chyba, że dotyczy to sankcji, w takim przypadku producent musi być o nich poinformowany Zachowanie certyfikacji GLOBALG.A.P. a) JC musi co roku ponownie potwierdzić rejestrację producenta oraz proponowanych produktów w stosownych zakresach przed datą wygaśnięcia certyfikatu. b) Aby proces certyfikacji mógł być kontynuowany bez przerwy, inspektor musi co roku wypełnić pełną listę kontrolną oraz dokonać procesu weryfikacji. 7. PRZENIESIENIE MIĘDZY JEDNOSTKAMI CERTYFIKUJĄCYMI 7.1 Wstęp a) Niniejsza część wyjaśnia sposób postępowania w przypadku, gdy producenci (zarejestrowani w bazie danych GLOBALG.A.P.) dokonują zmiany jednostki certyfikującej, a także wskazówki co do sposobu transferu między jednostkami certyfikującymi pracującymi w systemie GLOBALG.A.P. b) Celem jest zapewnienie rzetelności certyfikatów GLOBALG.A.P. wydanych przez daną JC, w przypadku przeniesienia do innej JC, a przez to także zagwarantowanie, że historia danego producenta w systemie GLOBALG.A.P. będzie podlegać procesowi oceny z chwilą zawarcia kontraktu z daną JC w ramach GLOBALG.A.P. c) Niniejsze wskazówki zawierają wymagania minimalne związane z przeniesieniem producentów znajdujących się w bazie danych GLOBALG.A.P. (oraz tam, gdzie stosowne, także posiadanych przez nich certyfikatów) między JC pracującymi w systemie GLOBALG.A.P. Jednostki certyfikujące mogą wszcząć procedury lub działania surowsze od tych, jakie zostały określone w niniejszym dokumencie, pod warunkiem, że niesprawiedliwie lub niepotrzebnie nie naruszą ani też nie ograniczą swobody wyboru JC przez producenta lub grupę producencką. d) Jedynie producenci zarejestrowani w bazie danych GLOBALG.A.P. mogą zmienić jednostkę certyfikującą. Wszyscy producenci przed przeniesieniem się do nowej JC, muszą najpierw rozwiązać wszystkie niezałatwione sankcje lub ustępująca jednostka certyfikująca musi wcześniej poinformować o braku(-ach) zgodności przyjmującą jednostkę certyfikującą. 7.2 Wymagania ogólne a) Przyjmująca JC musi zachować dotychczasowy numer GGN przenoszonego producenta lub grupy producenckiej. b) Nie zezwala się na podwójną rejestrację (tj. jeden producent lub grupa producencka może mieć tylko jeden numer GGN, nawet jeśli ten sam producent lub grupa producencka jest związana z więcej niż jedną jednostką certyfikującą). c) Przyjmująca jednostka certyfikująca, zanim dokona akceptacji transferu, musi zamknąć proces rejestracji, co obejmuje też zawarcie z producentem / grupą producentów Umowy podlicencji i certyfikacji d) Przyjmujące jednostki certyfikujące muszą posiadać akredytację dla danego zakresu GLOBALG.A.P. Jednostki Certyfikujące niedawno zatwierdzone w ramach GLOBALG.A.P., które nie uzyskały jeszcze akredytacji, nie mogą w związku z tym przejmować klientów przenoszących się z jednostek certyfikujących już zatwierdzonych i posiadających akredytację (chyba, że producent jeszcze nigdy wcześniej nie posiadał certyfikatu). Strona: 19 z 38

20 7.3 Przeniesienie producentów między jednostkami certyfikującymi a) Przeniesienie między jednostkami certyfikującymi ma miejsce wtedy, gdy producent znajdujący się w bazie danych GLOBALG.A.P., zmienia oryginalną JC zatwierdzoną przez GLOBALG.A.P. [zwaną dalej ustępującą jednostką certyfikującą ] na inną JC zatwierdzoną przez GLOBALG.A.P. [zwaną dalej przyjmującą jednostką certyfikującą ]. b) Przeniesienie producentów między JC może nastąpić albo: i) Gdy certyfikat producenta lub grupy producenckiej stracił ważność (Przeniesienie producenta) lub ii) Podczas cyklu certyfikacyjnego, gdy producent posiada ważny certyfikat GLOBALG.A.P. (Przeniesienie certyfikatu) Przeniesienie producenta a) Ten rodzaj przeniesienia producenta z jednej JC do innej JC ma miejsce po wygaśnięciu ważności jego certyfikatu oraz wówczas, gdy nie ma wiążącej umowy między producentem a ustępującą jednostką certyfikującą. b) W następnym cyklu certyfikacyjnym producent występuje o certyfikację do innej JC (przyjmująca jednostka certyfikująca). c) Przyjmująca jednostka certyfikująca musi przeprowadzić wstępną inspekcję lub audit na zasadach określonych dla Opcji 1 oraz 2 opisanych w Przepisach Ogólnych Część I. d) Ustępująca jednostka certyfikująca może skrócić ważność wydanego certyfikatu. e) Jeśli nie ma możliwości przeprowadzenia inspekcji podczas zbioru, a termin akceptacji (podpisanie Umowy podlicencji i certyfikacji) i termin auditu nastąpią PO wygaśnięciu certyfikatu wydanego przez ustępującą jednostkę certyfikującą, wystąpi okres, w którym producent nie posiada ważnego certyfikatu. Dat a akceptacji Data auditu Certyfikat akceptującej JC ważny przez 12 miesięcy Certyfikat ustępującej JC ważny do Decyzja o certyfikacji Brak certyfikatu f) Jeśli jednak termin akceptacji (podpisanie Umowy podlicencji i certyfikacji) i możliwy termin auditu nastąpią PRZED wygaśnięciem certyfikatu wydanego przez ustępującą jednostkę certyfikującą, decyzja o certyfikacji może wejść w życie dopiero z chwilą wygaśnięcia ważności certyfikatu. g) W takim przypadku cykl certyfikacji danego producenta pozostaje taki sam, jak przedtem. h) Ustępująca jednostka certyfikująca zachowuje odpowiedzialność aż do momentu wygaśnięcia ważności certyfikatu. W czasie obowiązywania umowy z ustępującą jednostką certyfikującą, producent może podpisać Umowę podlicencji i Umowę certyfikacji z przyjmującą jednostką certyfikującą. Umowa podlicencji i Umowa certyfikacji z przyjmującą jednostką certyfikującą zaczynają obowiązywać z chwilą, gdy ustępująca jednostka certyfikująca zwolni numer GGN producenta w bazie danych GLOBALG.A.P. Dat a akceptacji Data auditu Certyfikat akceptującej JC ważny przez 12 miesięcy Certyfikat ustępującej JC ważny do Decyzja o certyfikacji Uwaga 1: Jeśli decyzja o certyfikacji zostanie podjęta PO utracie ważności certyfikatu wydanego przez ustępującą jednostkę certyfikującą, nastąpi okres, w którym producent nie będzie posiadać ważnego certyfikatu, nawet jeśli termin akceptacji i termin auditu miały miejsce przed wygaśnięciem ważności certyfikatu Uwaga 2.W przypadku przeniesienia, rejestracja produktu w bazie danych może nie być zakończona przed inspekcją, a wydanie decyzji o certyfikacji może nie nastąpić w ciągu 28 dni. Strona: 20 z 38

Przepisy Ogólne. Część ⅠⅠⅠ Zasady Systemu Zarządzania Jakością

Przepisy Ogólne. Część ⅠⅠⅠ Zasady Systemu Zarządzania Jakością Przepisy Ogólne Część ⅠⅠⅠ Zasady Systemu Zarządzania Jakością WERSJA POLSKA 5.0 WERSJA 5.0-2_JULY2016 (W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA) OBOWIĄZKOWE OD: 1 LIPCA 2016 SPIS TREŚCI 1. UMOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE. WERSJA POLSKA 4.0 (W przypadku wątpliwości proszę sprawdzić wersję angielską) WYDANIE 4.

PRZEPISY OGÓLNE CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE. WERSJA POLSKA 4.0 (W przypadku wątpliwości proszę sprawdzić wersję angielską) WYDANIE 4. PRZEPISY OGÓLNE CZĘŚĆ I ZASADY OGÓLNE WERSJA POLSKA 4.0 (W przypadku wątpliwości proszę sprawdzić wersję angielską) WYDANIE 4.0-2_MAR2013 WAŻNA OD: MARCA 2013 OBOWIĄZKOWA OD: CZERWCA 2013 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji systemów zarządzania

Program certyfikacji systemów zarządzania Program certyfikacji InterCert prowadzi certyfikację systemów w oparciu o procedurę certyfikacji Systemów Zarządzania. Certyfikacja w przedsiębiorstwach obejmuje następujące etapy: Kontakt z klientem (przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

Przepisy Ogólne Część Ⅰ Wymagania Ogólne. WERSJA POLSKA 5.0 (W przypadku wątpliwości obowiązuje wersja angielska.)

Przepisy Ogólne Część Ⅰ Wymagania Ogólne. WERSJA POLSKA 5.0 (W przypadku wątpliwości obowiązuje wersja angielska.) Przepisy Ogólne Część Ⅰ Wymagania Ogólne WERSJA POLSKA 5.0 (W przypadku wątpliwości obowiązuje wersja angielska.) WAŻNE OD: 1 LIPCA 2015 OBOWIĄZKOWE OD: 1 LIPCA 2016 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 2 Warszawa, 10.02.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Definicje 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZGODĘ PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO NA WYKONYWANIE OCEN ZGODNOŚCI W OBSZARZE KOLEI Wydanie 1 Warszawa, 27.10.2015

Bardziej szczegółowo

Przepisy Ogólne. Część ⅠⅠ Zasady Systemu Zarządzania Jakością

Przepisy Ogólne. Część ⅠⅠ Zasady Systemu Zarządzania Jakością Przepisy Ogólne Część ⅠⅠ Zasady Systemu Zarządzania Jakością WERSJA POLSKA 5.0 WERSJA 5.0-2_JULY2016 (W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA) OBOWIĄZKOWE OD: 1 LIPCA 2016 SPIS TREŚCI 1. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r.

Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. Komunikat nr 115 z dnia 12.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytacyjnych dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikających z opublikowania

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji

Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji Numer publikacji EA-3/11:2009 Dokument obowiązkowy Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (FSMS) Zakres akredytacji CEL W niniejszym dokumencie przedstawiono politykę EA dotyczącą jednostek akredytujących

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH GOSPODARKĘ LEŚNĄ I ŁAŃCUCH DOSTAW W SYSTEMIE PEFC Wydanie 3 Warszawa, 15.10.2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 2 Definicje... 4 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak

Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013. Krzysztof Woźniak Akredytacja do celów rozporządzenia nr 402/2013 Krzysztof Woźniak Rozporządzenie Komisji (UE) nr 402/2013 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH. Wydanie 1 Warszawa, r. PCA POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLITYKA DOTYCZĄCA AKREDYTACJI PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 05-05-2005 r. Wprowadzenie Ogólną zasadą PCA jest prowadzenie działalności akredytacyjnej tylko

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL. Spis treści

DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL. Spis treści DQS Polska sp. z o.o. Członek grupy DQS UL Program weryfikacji EMAS według wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 wydanie 25 listopada 2009 w sprawie dobrowolnego udziału

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów

Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów Numer Publikacji EA-2/13M S1 2013 Wyjaśnienie terminologii stosowanej w punkcie 5.1 oraz wytyczne dotyczące ocenianych aspektów CEL Celem niniejszego suplementu jest dostarczenie wyjaśnień i udzielenie

Bardziej szczegółowo

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

(BHP/OHSAS) PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PRCs-04 Program certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP/OHSAS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może

Bardziej szczegółowo

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Załącznik nr 3 do KS ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PCD ZKP PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE SYSTEMU QAFP Wydanie 1 Warszawa, 30.11.2012 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania akredytacyjne...3

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH

SZYNY I ELEMENTY KONSTRUKCYJNE LINII KOLEJOWYCH Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA ORGANIZATORÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 4 Warszawa, 1.08.2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015 IAF ID 11:2015 International Accreditation Forum, Inc. Dokument Informacyjny IAF Informacje dotyczące okresu przejściowego w akredytacji systemów zarządzania wg ISO/IEC 17021:2011 na ISO/IEC 17021-1:2015

Bardziej szczegółowo

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa tel. (22) 811 02 81; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-QMS PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INFORMATOR Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

STAN GLOBALGAP W POLSCE NA TLE DANYCH ŚWIATOWYCH. Dorota Tomala, Bożenna Pałacha Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia Warszawa

STAN GLOBALGAP W POLSCE NA TLE DANYCH ŚWIATOWYCH. Dorota Tomala, Bożenna Pałacha Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia Warszawa STAN GLOBALGAP W POLSCE NA TLE DANYCH ŚWIATOWYCH Dorota Tomala, Bożenna Pałacha Centrum HACCP Doradztwo i Szkolenia Warszawa 1 MISJA Centrum HACCP Centrum HACCP specjalizuje się w zagadnieniach związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14

Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą DGW-14 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów na zgodność z Polską Normą Wydanie 2 Gdańsk, 30 sierpnia 2012 r. Niniejszy dokument jest własnością PCBC SA. Wszelkie prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.szpitalrydygier.pl/ Kraków: usługa przeprowadzenie audytu certyfikującego dla normy PN-

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF IAF MD 4:2008 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania wspomaganych komputerowo technik auditowania ( CAAT ) w akredytowanej certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa

PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego Warszawa PRCs-01 Program certyfikacji systemów zarządzania jakością (QMS) TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Żadna część niniejszej publikacji nie może być wykorzystywana, w tym

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji

Program Certyfikacji Strona: 1 z 5 Procedura certyfikacji systemów zarządzania dotyczy systemów zarządzania wdrożonych w oparciu o: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001, PN-EN ISO 22000, PN-ISO 27001. Procedura certyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. Poz. 742 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

ICR Polska Sp. z o.o.

ICR Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 5 CEL Celem procedury jest określenie zasad i sposobu postępowania przy przyjmowaniu, ocenie i podejmowaniu decyzji w zakresie skarg i w celu zwiększenia lojalności i zadowolenia klienta oraz

Bardziej szczegółowo

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013

Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS. Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Program akredytacji weryfikatorów środowiskowych EMAS Krzysztof Woźniak, Barbara Zengel Warszawa, 19.12.2013 Definicje Akredytacja poświadczenie przez krajową jednostkę akredytującą, że jednostka oceniająca

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania IAF MD 11:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący zastosowania normy ISO/IEC 17021 w auditach zintegrowanych systemów zarządzania Wydanie

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH

CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH CERTYFIKACJA OSOBOWA NA OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH Schemat certyfikacji opracowany w ramach projektu PROCERTU TREŚĆ WSTĘP CZĘŚĆ 1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI... 3 CZĘŚĆ 2 JAK OTRZYMAĆ CERTYFIKACJĘ UMIEJĘTNOŚCI?...

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej,

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, IAF MD 10:2013 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący oceny zarządzania kompetencjami jednostki certyfikującej, zgodnie z normą ISO/IEC 17021

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCQAFP

Program certyfikacji PCQAFP Program certyfikacji systemu QAFP Upoważnionej Jednostki Certyfikującej Strona: 1 z 6 Obowiązuje od: 2013.08.08 Opracował: J. Konstanty- Szewczak Zatwierdził: T. Czampiel 1. O FIRMIE 1. TÜV Rheinland Group

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r.

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. Wydanie 2 Warszawa, r. POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Wydanie 2 Warszawa, 22.09.2005 r. 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólne zasady udzielania i utrzymywania akredytacji jednostek

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA WERYFIKATORÓW ROCZNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Wydania 5 Warszawa, 29.04.2016 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie...3 2 Wymagania akredytacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WROBÓW BUDOWLANYCH I ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Nr edycji:ii Data edycji: 10.2013 r. Egzemplarz aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 9 1. Informacje ogólne Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

WYMAGANIA DLA ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 Kraków, Polska tel. +48 (12) 26 18 442 fax. +48 (12) 26 60 870 bcw@iod.krakow.pl w w w.i o d.k r ak ow. p l

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016

Dokument obowiązkowy IAF. Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach. Wydanie 2 IAF MD 12:2016 IAF ML 12:2016 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Ocena akredytacyjna jednostek oceniających zgodność prowadzących działalność w wielu krajach Strona 2 z 10 International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU. Certyfikowana Jakość Suplementu Diety REGULAMIN PRZYZNAWANIA I UŻYWANIA ZNAKU Certyfikowana Jakość Suplementu Diety I. Wprowadzenie 1. Znak Certyfikowana Jakość Suplementu Diety jest znakiem przyznawanym w ramach programu Certyfikowanego Standardu

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WŁĄCZENIE DO SIECI PARTNERÓW SERWISOWYCH AUDI

INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WŁĄCZENIE DO SIECI PARTNERÓW SERWISOWYCH AUDI INFORMACJE DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WŁĄCZENIE DO SIECI PARTNERÓW SERWISOWYCH AUDI Wstęp Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 1400/2002 z dn. 31.07.2002 r. oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów RP

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji 1 Instytutu Spawalnictwa (zwany dalej Ośrodkiem) jest jednostką certyfikującą wyroby spawalnicze w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), certyfikat akredytacji Nr AC 029. Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA LABORATORIÓW W ZAKRESACH ELASTYCZNYCH Wydanie 1 Warszawa, 15.05.2009 r. Spis treści 1 Wprowadzenie 2 Cel 3 Polityka PCA dotycząca akredytowania laboratoriów w zakresach

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2

Polcargo International Sp. z o.o. Wydanie 2 Strona 1/5 1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA Niniejszy dokument określa zasady postępowania w procesie opiniowania sprawozdań przedsiębiorstw energetycznych występujących o uzyskanie świadectw pochodzenia

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA DO CELÓW NOTYFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/57/WE W SPRAWIE INTEROPERACYJNOŚCI SYSTEMU KOLEI WE WSPÓLNOCIE Wydanie 1 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program PCRE-VII. Zweryfikował: Maślanka Halina Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Program PCRE-VII. Zweryfikował: Maślanka Halina Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Opracował: Klimas Anna Specjalista ds. dokumentacji Program PCRE-VII Zweryfikował: Maślanka Halina Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Zatwierdził: Czampiel Tomasz Dyrektor Jednostki Certyfikującej

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa

Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa Uzupełniające Warunki Umowy Zapewnienie jakości/ Dostawa Uzupełniające Warunki Umowy DB AG oraz powiązanych z nią przedsiębiorstw dot. zapewnienia jakości przy dostawach (Zapewnienie jakości Dostawa) -

Bardziej szczegółowo

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych

EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych Numer publikacji EA-7/05 Wytyczne EA dotyczące zastosowania normy ISO/IEC 17021:2006 w auditach połączonych CEL Niniejszy dokument został przygotowany przez grupę zadaniową pod kierunkiem Komitetu EA ds.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCGG

Program certyfikacji PCGG PCGG certyfikacji Strona: 1 z 10 Obowiązuje od: 2016/09/21 Program certyfikacji Opracował: Zatwierdził: B.Marmulewska M. Kręcka H. Maślanka 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki światowych

Bardziej szczegółowo

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa

Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa Akredytacja dla jednostek certyfikujących wyroby na potrzeby bezpieczeństwa państwa (jak uzyskać akredytacje obronności i bezpieczeństwa) Podmiotami uczestniczącymi w procesie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Nr edycji: 2 Data edycji: 03.2012 r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 5 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE)

REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rewizja i Procedury Certyfikacji i Akredytacji poprawiony styczeń 2008 Polski System Certyfikacji Leśnictwa PEFC dokument nr 1 luty 2005 REWIZJA I PROCEDURY CERTYFIKACJI I AKREDYTACJI (ZASADY OGÓLNE) Rada

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE BADANIA BIEGŁOŚCI WEDŁUG PN-EN ISO/IEC 17043 KONTROLA JAKOŚCI BADAŃ ANDRZEJ BRZYSKI, 2013 Koordynator jedna lub więcej osób odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...1 2.1 Zakres podmiotowy...1 2.2 Zakres przedmiotowy...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Rejestracja niezgodności/

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI certyfikacja dobrowolna Warszawa,

Bardziej szczegółowo