Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regiony na rzecz zmian gospodarczych"

Transkrypt

1 Unia Europejska Polityka regionalna Regiony na rzecz zmian gospodarczych PL Wdrażanie innowacji za pośrednictwem polityki regionalnej UE 2006

2 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 1 WSTĘP 2 Innowacyjne regiony 2 Badania i innowacyjność w regionach Europy 2 Polityka regionalna Unii na rzecz badań i innowacyjności Wzmocnione współdziałanie z innymi politykami, instrumentami i instytucjami wspólnotowymi 8 15 INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW 10 Vitoria-Gasteiz, Hiszpania Infrastruktury doskonałości 10 Dublin, Irlandia Nowy technologiczny wiatr dla Celtyckiego smoka 11 Sunne, Szwecja Zaprojektuj dla mnie opakowanie 12 Hainaut, Belgia Biopole na rzecz rewitalizacji regionu 13 Samsø, Dania Wyspa otwarta na wiatr, słońce i nowe pomysły 14 Liverpool, Zjednoczone Królestwo Akademicki znak dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży cyfrowej 15 Graz, Austria Pomosty do przyszłości w Mieście wiedzy 16 Oulu, Finlandia Octopus mobilny projekt o dużym zasięgu 17 Algarve, Portugalia Algarve bierze kurs na innowacje 18 Projekty międzyregionalne: Francja, Niemcy, Grecja, Norwegia, Hiszpania Dzielenie się inteligencją 19 Besançon, Francja Zrozumieć bardzo małe, by dostrzec wielkie 20 Debrecen, Węgry Kryptografia, klucz do rozwoju 21 Eindhoven, Niderlandy Efektywny transport publiczny? Phileas stawia czoła wyzwaniu 22 Sycylia, Włochy Sycylia tworzy cyfrową wersję swojego wizerunku 23 Berlin, Niemcy W poszukiwaniu światła 24 GLOSARIUSZ 25 Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Jednostka 01 Informacja i Komunikacja Thierry Daman 41, avenue de Tervuren, B-1040 Bruksela Faks +32 (0) Wspólnoty Europejskie, 2006 Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Belgium Zdjęcia (strony): Mike St Maur Sheil (2, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24), Basque government (10), Samsø Energy office (14), PRESS (18), KRIPTO project- Hungary (21), Martin Lambert (23). Okładka: Szkolenie w zakresie nawigacji radarowej na Wydziale Nauk Morskich w Kadyksie, Andaluzja CEC: DG REGIO / Mike St Maur Sheil Wydawca: Thierry Daman, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej. Wydrukowano na papierze utylizowanym. Teksty niniejszej publikacji nie stanowią zobowiązań prawnych.

3 SŁOWO WSTĘPNE Unia Europejska inwestuje mniej w badania naukowe i innowacyjność niż jej główni konkurenci. Według ostatnich oficjalnych danych, wszystkie wydatki UE na badania naukowe wynoszą 1,96% PKB, podczas gdy Stany Zjednoczone wydają 2,59%, Japonia 3,12%, a Korea 2,91%. Jeśli Europa nie stanie się bardziej innowacyjna, nie może liczyć na osiągnięcie celu, jakim jest stworzenie najbardziej dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki świata. Nakłady na badania naukowe i innowacyjność zwracają się w postaci wzrostu gospodarczego i wydajności oraz nowych miejsc pracy. Innowacyjny przemysł zatrudnia lepiej wykwalifikowanych pracowników i więcej im płaci. W latach poziom wzrostu zatrudnienia wyniósł 11,9% w sektorze nowoczesnych technologii i 16,2% w usługach opartych na zaawansowanej wiedzy, podczas gdy ogólna stopa wzrostu zatrudnienia sięgnęła 8,1%. Skuteczne strategie wzrostu i innowacyjności muszą być uzupełnione odpowiednio dostosowanymi lokalnymi i regionalnymi strategiami, opracowanymi przez władze lokalne i regionalne, które będą angażować wszystkie istotne podmioty rozwoju społeczno-gospodarczego. Tylko w ten sposób osiągnięcie unijnego celu wzrostu i strategii zatrudnienia stanie się możliwe. Innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, dostęp do kapitału na innowacje, znaczenie klastrów, lokalnych ośrodków innowacji i rządowych programów pomocy w tworzeniu małych przedsiębiorstw wszystkie te czynniki stają się wewnętrznymi motorami regionalnego wzrostu, jeśli wpisują się w europejski wymiar działań. Różnice pomiędzy regionami UE pod względem inwestycji w badania naukowe i innowacyjność są znaczące. Dwie trzecie nakładów na badania inwestuje się tylko w trzech państwach członkowskich w Niemczech, we Francji i w Zjednoczonym Królestwie a większość państw członkowskich główną część budżetu na B+R wydaje w regionach stołecznych. Dziewięć regionów, które na badania przeznaczają najwięcej pieniędzy, wydało na ten cel 51 miliardów euro, czyli 25% wszystkich nakładów UE w 2002 roku. Jedynie 21 z 254 regionów osiąga poziom wydatków na badania i rozwój równy 3% PKB, co jest jednym z głównych celów unijnej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Polityka regionalna UE już wcześniej brała pod uwagę te różnice, a w przyszłości będzie do nich przywiązywać jeszcze większa wagę. W latach z Funduszy Strukturalnych przeznaczono około 10,5 miliarda euro na infrastrukturę badawczą, projekty, transfer innowacji i szkolenia pracowników naukowych. Inwestycje te są realizowane w najmniej rozwiniętych regionach Europy lub w regionach przechodzących zmiany strukturalne i gospodarcze. W latach polityka regionalna UE oraz Fundusze Strukturalne będą dążyły do zwiększenia i poprawy inwestycji w badania i innowacyjność oraz do wzmocnienia współdziałania z innymi wspólnotowymi politykami i instrumentami. W tym celu pierwszeństwo otrzymają inwestycje wzmacniające współpracę między przedsiębiorstwami a publicznymi instytutami badawczymi, przez tworzenie regionalnych i międzyregionalnych klastrów, w szczególności ze wspieraniem małych i średnich przedsiębiorstw i zwiększeniem możliwości badawczych, wliczając w to rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych, infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego. Broszura ta ukazuje kilka wyzwań, którym Europa, jej regiony oraz europejska polityka regionalna muszą stawić czoła w kolejnej generacji programów Funduszy Strukturalnych. Poza tym wybrano grupę dobrych praktyk i projektów realizowanych w bieżącym okresie programowania, aby pokazać, w jaki sposób polityka regionalna wdraża w życie innowacje. Mam nadzieję, że czytelnicy uznają ją za przydatną i dowiedzą się czegoś więcej na temat możliwości oferowanych przez regiony i politykę regionalną UE dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarki europejskiej przez zwiększenie zdolności innowacyjnej regionów. Danuta Hübner, członek Komisji Europejskiej, odpowiedzialna za politykę regionalną 1

4 WSTĘP Innowacyjne regiony Wzrost gospodarczy jest coraz mocniej związany ze zdolnością regionalnej gospodarki do zmian i innowacyjności. Trzeba zatem zwiększyć wysiłki w celu stworzenia warunków wspierających badania, rozwój i innowacyjność, co z kolei ułatwi przejście do gospodarki opartej na wiedzy. Regionalne działania w zakresie badań i innowacyjności mają znaczący wpływ na europejski potencjał badawczy jako całość, na przykład przez rozwój infrastruktury badawczej, specjalistyczną bazę i sprzęt, przez powiązania z obszarami rozwoju przemysłowego i wspieranie klastrów, przez tworzenie i wsparcie ośrodków doskonałości, organizowanie parków nauki i technologii oraz przez wspieranie mobilności pracowników naukowych, partnerstwa pomiędzy instytutami oświatowymi i szkoleniowymi oraz lokalnymi małymi firmami technologicznymi. Wcześniejsze działania mające na celu wspieranie rozwoju regionalnego opierały się głównie na zapewnieniu kapitału i pomocy przy tworzeniu infrastruktury materialnej. Nowsze badania ekonomiczne wskazują jednak, że rozwijanie wiedzy i upowszechnianie technologii na szczeblu regionalnym może okazać się jednym z najskuteczniejszych sposobów na wzrost gospodarczy. Przez ostatnie dziesięć lat polityka regionalna UE coraz silniej odzwierciedlała tę tendencję. Występowanie pewnych czynników na obszarach sąsiadujących może systematycznie generować innowacyjność regionalną, choć dzięki postępom w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych ta tendencja zaczyna się zmieniać. Pomimo to bliskość geograficzna pozostaje jednym z czynników najskuteczniej wspierających wymianę intelektualną, handlową i finansową, która ma znaczący wpływ na proces innowacyjności. Pod tym względem regiony maja ważną rolę do spełnienia, ponieważ tworzą one przestrzenną bazę dla grup operatorów (przedsiębiorstw i instytucji) z dziedziny badań i innowacyjności, określanych mianem klastrów, często uważanych za motory rozwoju regionalnego. Skuteczność w tworzeniu klastrów wymaga międzysektorowych powiązań i organizacji o różnych profilach. W najbardziej efektywnej formie klastry łączą przemysł, organizacje rządowe i pozarządowe z całym wachlarzem podmiotów z sektora nauki (uniwersytety, centra badawcze, parki naukowo-technologiczne i centra technologii technopola strefy innowacyjności działające jako ośrodki usług, kompetencji i rozpowszechniania). To właśnie na szczeblu regionalnym synergie między różnymi politykami UE mogą być najlepiej wykorzystane w celu zwiększenia zdolności innowacyjnej. Polityka regionalna i jej instrumenty odgrywają tu kluczową rolę, przyspieszając tempo przechodzenia uboższych regionów Europy z gospodarki tradycyjnej do gospodarki opartej na wiedzy. Rola ta zostanie jeszcze bardziej umocniona dzięki ściślejszym powiązaniom z agendą lizbońską oraz bardziej strategicznemu partnerstwu między UE a jej regionami w latach Badania, rozwój technologiczny i innowacyjność leżą u podstaw sukcesu rozwoju regionalnego. Transmisja danych przy użyciu technologii laserowej, Besançon, Francja Badania i innowacyjność w regionach Europy Niezależnie od wskaźników, wszystkie statystyki dotyczące działalności badawczo-rozwojowej (B+R) i innowacyjności potwierdzają duże różnice pomiędzy państwami członkowskimi UE i ich regionami. W 2004 r. zaledwie dwa państwa członkowskie i 21 regionów przeznaczyło 3% (lub więcej) swojego PKB na B+R, co jest celem określonym w ramach strategii lizbońskiej. Od 2001 r. średnia unijna tych nakładów utrzymuje się na poziomie 1,9%. Mając udział 54%, sektor prywatny jest głównym źródłem finansowania B+R, drugie miejsce zajmuje sektor państwowy 35%, natomiast reszta funduszy pochodzi z innych krajowych lub zagranicznych źródeł. Dwie trzecie środków na badania i rozwój wydatkowanych jest w trzech państwach członkowskich, a w większości krajów wydatki te skupiają się w regionach stołecznych. W przeważającej liczbie regionów południowej Europy i w nowych państwach członkowskich poziom nakładów na badania jest niższy niż 1%. Tworzenie mapy badań, rozwoju technologicznego i innowacyjności na terytorium UE wymaga dużej ilości danych z różnych dziedzin. Głównym wskaźnikiem, określonym podczas europejskiego szczytu w Barcelonie w 2002 r., jest osiągnięcie do 2010 r. trzyprocentowego poziomu inwestycji na B+R (wyrażony w procentach PKB). Procent ten jest obliczany na poziomie regionalnym i wyniki za rok 2002 są pokazane na załączonej mapce. Eurostat, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, na podstawie rozporządzenia Komisji (KE) nr 753/2004 oraz uznanej na całym świecie metodologii w zakresie statystyk zbiera różne dane dotyczące badań naukowych. Oprócz poziomu intensywności B+R dostępne regionalne dane dotyczą zarówno struktury finansowania badań i rozwoju, jak i zasobów ludzkich w sektorze nauki i technologii, zastosowania patentów w zakresie nowoczesnych technologii oraz zatrudnienia w przemyśle zaawansowanych technologii i w sektorach usług opartych na zaawansowanej wiedzy. 2

5 Według najnowszych szacunków Eurostatu 1, publiczne i prywatne wydatki UE-25 na B+R w 2004 r. wyniosły 195 miliardów wobec 250 miliardów w Stanach Zjednoczonych, 120 miliardów w Japonii i 16 miliardów w Chinach. 191,1 miliarda euro, czyli nieco więcej niż 98,1% nakładów UE, spożytkowano w państwach członkowskich piętnastki, a 62% wszystkich środków tylko w trzech krajach: w Niemczech (55 miliardów euro), we Francji (36 miliardów euro) i w Zjednoczonym Królestwie (30 miliardów). Jednak poziom nakładów na B+R przekraczający 3% zanotowano jedynie w Szwecji (3,74%) i Finlandii (3,51%). Pomimo że w latach wzrost wydatków na badania wyniósł 2,7% ich nominalnej wartości, stosunek PKB do nakładów na B+R pozostawał w tych latach na poziomie średniej unijnej, wynoszącej 1,9%. Bardziej znaczący wzrost nominalnej wartości wydatków zaobserwowano w Estonii (19%), na Cyprze (18%), Litwie (14%) i w Hiszpanii (13%). Nakłady na B+R jako procent PKB Wszystkie sektory 2002 NUTS 2 UE-25 = 1,9; UE-15 = 2,0 (szacunki Eurostatu) >= 3,0 >= 1,9 < 3,0 >= 1,0 < 1,9 < 1,0 Brak danych DE 22, DE 27,ES 63: dane poufne FR 9, IE, UK: NUTS 1 DE, NL, PT: IT, LU: EL, UK: AT: 1998 Źródło: Baza danych Eurostat: REGIO Stowarzyszenie EuroGeographics ds. granic administracyjnych Mapa: Eurostat GISCO 03/ km ACORES P MADEIRA P CANARIAS E GUADELOUPE F 0 25 MARTINIQUE F 20 0 REUNION F 20 0 GUYANE F CYPRUS 50 0 MALTA 0 10 Struktura finansowania badań i rozwoju w krajach UE-25 jest zróżnicowana. Sektor prywatnych przedsiębiorstw stoi na czele listy, finansując średnio 54% wydatków, ale w 11 krajach, w większości są to nowe państwa członkowskie, głównym źródłem finansowania pozostają fundusze państwowe. Finansowanie ze środków sektora prywatnego jest szczególnie wysokie w trzech państwach: w Luksemburgu, Finlandii i Niemczech, które już teraz osiągnęły drugi cel wyznaczony przez szczyt w Lizbonie, czyli finansowanie dwóch trzecich nakładów na B+R przez sektor prywatny. Regionalne różnice pod względem wydatków na badania i rozwój w państwach członkowskich są znaczne. W większości państw, w których dane regionalne są dostępne, od jednej trzeciej do dwóch trzecich krajowych środków wydatkowanych jest w regionie stołecznym 2. Dziewięć czołowych pod względem finansowania B+R regionów w Niemczech, we Francji i w Zjednoczonym Królestwie wydało 51 miliardów euro, czyli 25% wszystkich nakładów UE w 2002 r. Jedynie 21 z 254 regionów osiąga obecnie wytyczony cel wydatków, czyli co najmniej 3% PKB. Regiony te znajdują się w Niemczech (11 regionów), Finlandii (3), we Francji, w Austrii i Zjednoczonym Królestwie (po 2 regiony), Niderlandach, Szwecji i Republice Czeskiej (po 1 regionie). Brunszwik (7,1%)jest na czele listy ośmiu regionów notujących nakłady na B+R przekraczające 3% PKB, przed Pohjois-Suomi (4,2%), Wschodnią Anglią (3,9%), Střední Čechy (3,5%), Wiedniem i Île-de-France (po 3,4%). W południowych i wschodnich regionach UE wydatki na badania i rozwój stanowią nieznaczny procent PKB. ( 1 ) Eurostat (2006), Nakłady na B+R w Europie. Statystyki 06/2006, Luksemburg. ( 2 ) Eurostat (2005), Regiony: Rocznik statystyczny Eurostat 2005, Luksemburg, str

6 Polityka regionalna UE na rzecz badań i innowacyjności W latach Fundusze Strukturalne przeznaczyły około 10,5 miliarda euro na badania, rozwój technologiczny i innowacje. 97% tej pomocy trafiło do beneficjentów za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 70% inwestycji zrealizowano w regionach Celu 1 (regiony, w których PKB na mieszkańca jest niższy niż 75% średniej unijnej), natomiast reszta funduszy trafiła do regionów przechodzących zmiany strukturalne i gospodarcze (Cel 2). Bieżąca pomoc Funduszy Strukturalnych na badania i innowacyjność przypada na cztery rodzaje działań: na projekty badawcze prowadzone na uniwersytetach i w instytutach badawczych przeznaczono około 26% wszystkich środków (około 2,7 miliarda euro); infrastruktury badawcze i innowacyjne, takie jak instytuty publiczne, ale również centra transferu technologii i inkubatory przedsiębiorczości otrzymały nieco powyżej 25% całej kwoty, czyli około 2,8 miliarda euro; transfer innowacji i technologii oraz tworzenie sieci partnerstw między przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi otrzyma około 37% wszystkich środków (około 3,6 miliardów euro); na szkolenia dla naukowców przeznaczono około 3% całej kwoty (350 milionów euro). Ten typ projektów jest wspierany za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego. Poza tym w latach EFRR wsparł około 180 innowacyjnych programów działań, które spełniają rolę laboratoriów pomysłów dla najsłabiej rozwiniętych regionów, bazujących na trzech filarach: regionalna gospodarka oparta na wiedzy i innowacje technologiczne, e-europeregio: społeczeństwo informacyjne i rozwój regionalny oraz tożsamość regionalna i zrównoważony rozwój. Celem wspólnotowych wytycznych dla polityki spójności obejmujących lata jest poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu. Jeśli chodzi o zwiększenie inwestycji na badania i rozwój technologiczny, wytyczne przedstawiają cztery priorytety inwestycyjne: wzmocnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i między przedsiębiorstwami a państwowymi instytucjami badawczymi oraz szkołami wyższymi przez pomoc w tworzeniu regionalnych i międzyregionalnych klastrów doskonałości; wspieranie badań i innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz umożliwienie MŚP dostępu do RTDI (research and technological development and innovation badania, rozwój technologiczny i innowacyjność) w publicznych instytucjach badawczych; wspieranie regionalnych, transgranicznych i ponadnarodowych inicjatyw mających na celu wzmocnienie współpracy badawczej oraz zwiększenie możliwości w priorytetowych obszarach unijnej polityki badawczej; zwiększenie możliwości badawczo-rozwojowych, włączając w to technologie informacyjne i komunikacyjne, infrastrukturę badawczą i kapitał ludzki na obszarach o znaczącym potencjale wzrostu. Strategiczne wytyczne Wspólnoty określają również cztery priorytetowe działania ułatwiające innowacyjność i promujące przedsiębiorczość: stworzenie bardziej efektywnej i dostępnej oferty regionalnej w dziedzinie edukacji, innowacji i rozwoju technologicznego, szczególnie dla MŚP, na przykład przez tworzenie centrów doskonałości, skupianie MŚP z sektora nowoczesnych technologii wokół instytucji badawczych i technologicznych lub przez opracowanie i tworzenie regionalnych klastrów wokół dużych przedsiębiorstw; zapewnienie usług wspierających przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, aby mogły zwiększyć konkurencyjność i rozszerzyć działalność poza granice kraju, wykorzystując możliwości oferowane przez wspólny rynek. Usługi dla firm powinny faworyzować wykorzystywanie synergii (np. transfer technologii, parki nauki, ośrodki ICT (information communication technology), inkubatory przedsiębiorczości i związane z nimi usługi, współpracę między klastrami) i zapewnić bardziej tradycyjną pomoc w dziedzinie zarządzania, marketingu, pomocy technicznej, rekrutacji oraz innych usług profesjonalnych i handlowych; zapewnienie pełnego wykorzystania unijnych mocnych stron w zakresie ekoinnowacji. Innowacje ekologiczne powinny być promowane przez wspieranie w MŚP dobrych praktyk dzięki wprowadzeniu systemów zarządzania ochroną środowiska. Inwestując teraz w ten sektor, przedsiębiorstwa unijne znajdą się na silnej pozycji w niedalekiej przyszłości, kiedy inne regiony docenią konieczność stosowania takich technologii. Ten obszar jest wyraźnie połączony z Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji; promowanie przedsiębiorczości ułatwianie zakładania i rozwoju nowych przedsiębiorstw oraz wspieranie innowacyjnych spółek lub ich tworzenie, na bazie instytucji lub przedsiębiorstw pracujących w dziedzinie badań, z wykorzystaniem różnych technik (na przykład prototypy, opieka, pomoc w zakresie zarządzania i technologii dla przyszłych przedsiębiorców). 4

7 Nowa struktura polityki spójności na lata Jeśli weźmie się pod uwagę różne poziomy rozwoju poszczególnych regionów, inwestycje Funduszy Strukturalnych w badania i innowacje są zróżnicowane. Nowe rozporządzenie dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) ustala, że w latach kwalifikowalne będą następujące działania: Regiony objęte celem Konwergencja Badania i rozwój technologiczny, innowacyjność i przedsiębiorczość, w tym zwiększenie zdolności rozwoju badawczego i technologicznego oraz ich integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą, wraz z infrastrukturą; pomoc dla badań i rozwoju, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)oraz dla transferu technologii; zacieśnienie powiązań między MŚP, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi oraz ośrodkami badawczymi i technologicznymi; rozwój sieci przedsiębiorstw; partnerstwa i klastry publicznoprywatne; wspieranie usług dla przedsiębiorstw i pomocy technologicznej dla grup MŚP; promowanie przedsiębiorczości i finansowania innowacyjności wśród MŚP za pośrednictwem instrumentów inżynierii finansowej. Regiony objęte celem Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Rozwój innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy przez pomoc w tworzeniu i wzmacnianiu efektywnych regionalnych systemów innowacyjności, zdolnych do zmniejszenia różnic technologicznych oraz biorące pod uwagę lokalne potrzeby, w szczególności: zwiększenie regionalnych zdolności badawczorozwojowych i innowacyjnych, bezpośrednio powiązanych z celami regionalnego rozwoju gospodarczego, przez wspieranie ośrodków o kompetencjach przemysłowych lub technologicznych; przez promowanie transferu technologii; przez rozwój prognozowania technologicznego i międzynarodowych analiz porównawczych polityk promowania innowacyjności; przez wspieranie współpracy między przedsiębiorstwami i wspólnych innowacyjnych polityk w zakresie badań, rozwoju i innowacyjności; stymulowanie innowacyjności i przedsiębiorczości we wszystkich sektorach regionalnej i lokalnej gospodarki dzięki pomocy we wprowadzaniu przez MŚP na rynek nowych lub ulepszonych produktów, procesów i usług; przez wspieranie sieci przedsiębiorstw i klastrów; ułatwianie MŚP dostępu do finansowania; promoanie sieci współpracy między przedsiębiorstwami, szkołami wyższymi i instytucjami badawczymi; przez ułatwianie MŚP dostępu do zaawansowanych usług wsparcia dla przedsiębiorstw oraz wspieranie wdrażania w MŚP czystszych i innowacyjnych technologii; promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwianie ekonomicznego wykorzystania nowych pomysłów oraz przez pomoc przy tworzeniu nowych przedsiębiorstw, udzielaną przez szkoły wyższe, instytucje badawcze i przedsiębiorstwa już istniejące; tworzenie nowych instrumentów finansowych i inkubatorów, sprzyjających wzrostowi zdolności technologicznych i badawczych MŚP oraz zachęcających do przedsiębiorczości i tworzenia nowych przedsiębiorstw, w szczególności MŚP opartych na zaawansowanej wiedzy. W ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna oraz transgranicznych, ponadnarodowych i międzyregionalnych programów EFRR może wspierać tworzenie i rozwój technologicznych i naukowych sieci oraz zwiększenie regionalnych zdolności badawczorozwojowych i innowacyjnych. Działania mogą obejmować: zakładanie sieci pomiędzy szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i MŚP; tworzenie powiązań ułatwiających dostęp do wiedzy naukowej i transferu technologii pomiędzy ośrodkami badań i rozwoju oraz międzynarodowymi centrami doskonałości w zakresie B+R; tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami transferu technologii; opracowywanie wspólnych instrumentów finansowych ukierunkowanych na wspieranie działów badań i rozwoju w MŚP. Poza tym Europejski Fundusz Społeczny (EFS) może wspierać projekty, które ułatwiają dostosowanie się pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do potrzeb, przez promowanie na przykład kształcenia ustawicznego oraz inwestycji w zasoby ludzkie przez przedsiębiorstwa, szczególnie MŚP, oraz przez pracowników, opracowywanie i propagowanie innowacyjnych i bardziej efektywnych form organizacji pracy. W ramach celu Konwergencja, EFS może również wspierać działania zwiększające i poprawiające inwestycje w kapitał ludzki, w szczególności przez promowanie reform systemu kształcenia i szkoleń, zapewniając większy udział w kształceniu ustawicznym oraz rozwoju potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, przez studia podyplomowe i szkolenie pracowników naukowych. 5

8 Fundusze Strukturalne na lata : 308 miliardów euro na rzecz wzrostu i zatrudnienia Strategia na rzecz wzrostu i zatrudnienia jest w centrum zainteresowania polityki spójności, największego źródła unijnych inwestycji. W latach na wsparcie programów regionalnego wzrostu i tworzenie większej liczby i lepszej jakości miejsc pracy zostanie przeznaczonych 308 miliardów euro. 82% całej kwoty zostanie alokowanych w regionach celu Konwergencja, w których PKB na jednego mieszkańca stanowi mniej niż 75% średniej unijnej. Około 15% Funduszy Strukturalnych zostanie przeznaczonych na wspieranie innowacyjności, zrównoważonego rozwoju, lepszej dostępności i projektów szkoleń w pozostałych regionach objętych celem Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie. Kolejne 2,4% zostanie wydatkowane na transgraniczną, ponadnarodową i międzyregionalną współpracę w ramach celu Europejska współpraca terytorialna. Przewiduje się, że wzrost w najbiedniejszych regionach wyniesie nawet 10% i że w efekcie powstanie ponad 2,5 miliona nowych miejsc pracy. W jaki sposób będą te inwestycje zarządzane? Na podstawie rozporządzeń dotyczących Funduszy Strukturalnych ustanawiających dla nich regulacje prawne i dotyczące ich zarządzania oraz na bazie Strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, które zapewniają ogólnowspólnotowe spojrzenie na cele unijnej Agendy na rzecz wzrostu i zatrudnienia, państwa członkowskie i regiony przygotowują narodowe strategiczne ramy odniesienia oraz regionalne programy operacyjne. Te ostatnie kładą szczególny nacisk na strategie i obszary interwencji konieczne do rozbudzenia rozwoju regionalnego. Wyboru projektów ostatecznie dokonują władze krajowe i regionalne, współpracując z Komisją w zakresie monitoringu strategicznego, i takich działań, jak selekcja, kontrola i ewaluacja dużych projektów. Uzgodniono niektóre pułapy wydatków w celu kontynuowania dążeń do osiągnięcia celów agendy na rzecz wzrostu i zatrudnienia. W przypadku celu Konwergencja zakładanym poziomem jest 60%, a w przypadku celu Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie poziom ten wynosi 75% wszystkich dostępnych środków, które muszą być przeznaczone na interwencje wspomagające badania i innowacyjność, społeczeństwo informacyjne, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczną itp. Przeznaczenie środków z Funduszy Strukturalnych: wsparcie dla nauki i innowacyjności oraz dla społeczeństwa informacyjnego Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacyjność i przedsiębiorczość Działalność w zakresie badań i rozwoju technologicznego prowadzona w ośrodkach badawczych Infrastruktura związana z badaniami i rozwojem technologicznym (w tym instalacje, oprzyrządowanie i szybkie sieci komputerowe łączące ośrodki badawcze) oraz ośrodki kompetencji w zakresie konkretnych technologii Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), pomiędzy MŚP a innymi podmiotami gospodarczymi i uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami szkolnictwa policealnego, organami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz centrami nauki i technologii (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.) Pomoc na rzecz badań i rozwoju technologicznego, w szczególności dla MŚP (w tym dostęp do usług związanych z badaniami i rozwojem technologicznym w ośrodkach badawczych) Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Pomoc udzielana MŚP na cele promocji produktów i procesów produkcyjnych przyjaznych dla środowiska (wprowadzenie skutecznego systemu zarządzania środowiskiem, przyjęcie i wykorzystanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, włączenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw) Inwestowanie w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (technologie innowacyjne, tworzenie nowych przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki badań i rozwoju technologicznego i przedsiębiorstwa itp.) Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacyjności i przedsiębiorczości w MŚP Społeczeństwo informacyjne Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe(*)) Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) Technologie informacyjne i komunikacyjne (TEN-ICT) Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-zarządzanie, e-edukacja, e-integracja itp.) Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci itp.) Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do ICT i ich wydajne wykorzystanie Fragment listy kategorii wydatków; źródło: projekt rozporządzenia ogólnego, załącznik IV; (*) Dotyczy jedynie celu Konkurencyjność 6

9 UE-25: Regiony celów Konwergencja oraz Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Regiony celu Konwergencja Regiony pomocy przejściowej phasing out Regiony pomocy przejściowej phasing in Regiony celu Konkurencyjność i Zatrudnienie Oparte na Eurostat PKB na 1 mieszkańca, dane dostępne z kwietnia 2005 r. oraz na Porozumieniu w sprawie perspektyw finansowych grudzień 2005 r. Stowarzyszenie EuroGeographics ds. granic administracyjnych 7

10 : Wzmocnione współdziałanie z innymi politykami, instrumentami i instytucjami wspólnotowymi W latach zostanie położony szczególny nacisk na współdziałanie polityki regionalnej na rzecz badań i innowacyjności z innymi instrumentami i instytucjami unijnymi, głównie z Siódmym Programem Ramowym Badań, inicjatywami Europejskiego Banku Inwestycyjnego we współpracy z Dyrekcja Generalną ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności (CIP) oraz unijną polityką dotyczącą konkurencyjności i pomocy państwowej. Bieżący program ramowy obowiązuje do końca 2006 r. i na lata dysponował budżetem w wysokości 20 miliardów euro. W przyszłym okresie programowania wyniesie on 54 miliardy euro i po raz pierwszy Siódmy ramowy program badań (7PR) będzie zsynchronizowany z unijnymi perspektywami finansowymi na lata PR zostanie podzielony na cztery programy ukierunkowane na konkretne cele: Współpraca: wspieranie współpracy pomiędzy uniwersytetami, przemysłem, ośrodkami badawczymi i władzami publicznymi w celu osiągnięcia pozycji lidera w kluczowych dziedzinach nauki i technologii; Pomysły: zostanie utworzona Europejska Rada ds. Badań Naukowych, której zadaniem będzie pobudzanie kreatywności i dążenie do doskonałości przez finansowanie badań odkrywczych prowadzonych we wszystkich dziedzinach nauki i technologii przez pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim; Ludzie: celem szkoleń, rozwijania mobilności i kariery naukowców za pośrednictwem wzmocnionych działań Marii Curie będzie rozwój i zwiększenie kompetencji kapitału ludzkiego dla europejskiego sektora badawczego; Możliwości: zdolności badawcze i innowacyjne w UE będą wzmocnione dzięki koordynacji i rozbudowie infrastruktury badawczej oraz wsparciu regionalnych klastrów, małych i średnich przedsiębiorstw, bliższemu obcowaniu społeczeństwa z nauką oraz rozwojowi międzynarodowej współpracy. Synergie z działaniami unijnej polityki regionalnej będą możliwe szczególnie w ramach programu Możliwości oraz jego inicjatyw: Infrastruktura badawcza, Badania na rzecz MŚP, Regiony dla wiedzy oraz Potencjał badawczy regionów konwergencji. Pod względem infrastruktury badawczej celem 7PR jest zoptymalizowanie i stworzenie najlepszej infrastruktury badawczej w Europie oraz pomoc w budowie nowej, o znaczeniu paneuropejskim. Jeśli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, 7PR proponuje wzmocnić zdolności innowacyjne MŚP oraz zwiększyć ich wkład w rozwój produktów i rynków opartych na nowych technologiach przez zapewnienie im pomocy w korzystaniu z usług zewnętrznych w zakresie badań, zwiększenie ich wysiłków badawczych, rozszerzenie ich sieci, lepsze wykorzystanie wyników badań i zdobywanie technologicznego know-how. W ramach inicjatywy Regiony dla wiedzy 7PR proponuje wzmocnić potencjał badawczy europejskich regionów, w szczególności przez zachęcanie do tworzenia i wspieranie w całej Wspólnocie rozwoju regionalnych klastrów ukierunkowanych na badania łączących uniwersytety, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i władze lokalne. Jeśli chodzi o działanie Potencjał badawczy regionów konwergencji, celem propozycji 7PR jest wykorzystanie pełnego potencjału badawczego unijnych regionów konwergencji oraz pomoc w zwiększeniu możliwości pracowników naukowych, by efektywnie uczestniczyli w działaniach badawczych na szczeblu unijnym. Działania wspierane w ramach tego bloku będą identyfikowały potrzeby i możliwości zwiększenia zdolności badawczych powstających i istniejących już ośrodków doskonałości w regionach konwergencji, które mogą zostać objęte pomocą z Funduszy Strukturalnych. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Ośrodek badań i rozwoju technicznego w Steyr, w Austrii wprowadziły dwie nowe inicjatywy na lata JASPERS i JEREMIE. Ich celem jest pomaganie krajom beneficjentom w absorpcji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Inicjatywa JASPERS (Joint Assistance for Preparing Projects in European Regions wspólna pomoc w przygotowaniu projektów w europejskich regionach) jest instrumentem pomocy technicznej, która wesprze państwa członkowskie i regiony w przygotowaniu wysokiej jakości projektów przeznaczonych do finansowania w ramach unijnych Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. JASPERS będzie korzystać z usług zespołu 50 ekspertów kierowanego z siedziby EBI w Luksemburgu. Główne dziedziny objęte pomocą techniczną JASPERS to sektor transportu i energetyczny, w tym sieci transeuropejskie, efektywność energetyczna i energia odnawialna oraz w szczególności pozyskiwanie do tych celów partnerstw publiczno-prywatnych. 8

11 Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) ma na celu ułatwienie MŚP dostępu do finansowania. Państwa członkowskie i regiony będą miały możliwość zlecenia Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI) zarządzania instrumentami i programami finansowymi dla MŚP. Te mechanizmy będą obejmować kapitał własny, kapitał podwyższonego ryzyka, gwarancje, kredyty oraz pomoc techniczną i będą wywierały efekt mnożnika na fundusze UE, dzięki użyciu odnawialnych produktów finansowych zamiast dotacji. EFI wraz z władzami krajowymi i regionalnymi opracuje odpowiednio zaadoptowane schematy przeznaczone zarówno dla nowych przedsiębiorstw biotechnologicznych, jak i tych średniej wielkości działających w bardziej tradycyjnych sektorach gospodarki. W kontekście Siódmego ramowego programu badań EBI i Komisja Europejska przygotowują również nowe sposoby na zwiększenie efektu dźwigni finansowej unijnych źródeł finansowania połączonych z kredytami z EBI. W tym celu stworzono mechanizm finansowego podziału ryzyka (risk-sharing finance facility RSFF). Opierając się na tym mechanizmie, Bank będzie łączył wspólnotowe źródła finansowania z własnymi funduszami, by pokryć część ryzyka związanego z projektami o zwiększonym ryzyku. Inne dziedziny współpracy z Komisją Europejską dotyczą wprowadzenia w życie umów dotyczących unijnego podejścia do finansowania sieci technologicznych i programów obejmujących rozwiązania i zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz tworzenia synergii w celu wsparcia i finansowania unijnych projektów audiowizualnych. Celem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności (CIP) jest umocnienie pozycji konkurencyjności wśród priorytetów europejskich polityk i przekształcenie Europy w miejsce atrakcyjniejsze dla inwestorów przez pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie środowiska produkcyjnego, w którym zdolności innowacyjne mogą się rozwijać. Zgodnie z rekomendacjami Rady z wiosny 2003 r. Komisja Europejska zaproponowała budżet w wysokości 3,62 miliarda euro oraz program ramowy jako główną podstawę prawną, skupiającą wszystkie działania wspólnotowe w dziedzinie innowacyjności i konkurencyjności. Zapewni on spójne ramy dla wszystkich działań Wspólnoty prowadzonych w dziedzinie przedsiębiorczości, MŚP, konkurencyjności przemysłowej, innowacyjności, rozwoju i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, technologii ochrony środowiska oraz inteligentnej energii. Zaproponowany program ramowy składa się z trzech głównych filarów: Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności, skupiony zwłaszcza na MŚP; Program wspierania działań na rzecz technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), pomagający we wdrażaniu ICT w przedsiębiorstwach, administracji i usługach sektora publicznego; Program Inteligentna energia Europa europejski program na rzecz inteligentnej energii. Wprowadzeniem w życie Programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności będzie zajmował się częściowo EFI w celu zachęcenia przypływu prywatnego kapitału do MŚP potrzebujących od 200 tysięcy do 2,5 miliona euro. W latach polityka wspólnotowa na rzecz konkurencyjności i pomocy państwa zostanie zmodyfikowana w celu zapewnienia efektywnej konkurencyjności na wspólnym rynku oraz umożliwienia UE zwiększenia konkurencyjności na rynkach światowych. Ramy prawne dla badań i rozwoju po raz pierwszy pozwolą stawić czoła niedogodnościom panującym na rynku, które uniemożliwiają wprowadzanie innowacji. Ramy te ustanowią przepisy regulujące: tworzenie bodźców dla przedsiębiorstw w celu większego zaangażowania w międzynarodową współpracę umożliwiającą stworzenie prawdziwej Europejskiej Przestrzeni Badawczej; wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu lepszego przełożenia nowej wiedzy na nowe produkty i usługi; zapewnienie większego bezpieczeństwa prawnego dla badawczych organizacji non-profit. Kiedy takie organizacje otrzymują fundusze, nie zawsze jest jasne, czy jest to równoznaczne z pomocą państwa. Nowe przepisy powinny to wyjaśnić i pozwolić zarówno kontraktowym ośrodkom badawczym, jak i tym nonprofit rozwijać się na równych prawach. FORTH: rozwój laserowego oczyszczania zabytkowych fasad, Grecja Na przykład nowe przepisy dotyczące pomocy państwa pozwolą państwom członkowskim przyznawać pomoc dla innowacyjnych nowych przedsiębiorstw, by zniwelować niedostatek funduszy, na który cierpią one w czasie pierwszych lat działalności. To pozwoli MŚP kupować usługi od innowacyjnych pośredników i klastrów. 9

12 15 INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Infrastruktury doskonałości Utworzenie w całym regionie kompleksowej infrastruktury technologicznej na wysokim poziomie jest wyrazem rozwoju baskijskiego dynamizmu przybierającego różne formy, który poprzez rozległą sieć dosięga wielu różnych dziedzin. Zróżnicowana baza przemysłowa oraz wysoki poziom kształcenia akademickiego i zawodowego sprawiają, że Kraj Basków jest jednym z czołowych regionów pod względem inwestycji w badania i rozwój. Gdy tworzono w 1997 r. Baskijską Sieć Nauki, Technologii i Innowacji (SARETEK),celem baskijskiego rządu było wyciągnięcie wszelkich korzyści z potencjału sieci. Jej zadaniem jest zaspokojenie potrzeb rynku, przy zagwarantowaniu przedsiębiorstwom lokalnie dostępnej technologii, wszechstronnej, wykazującej wysoki stopień doskonałości oraz opartej na specjalizacji i ścisłej współpracy między partnerami. EFRR współfinansuje zarówno inwestycje w infrastrukturę, jak i projekty pilotażowe. Wachlarz uczestników jest szeroki: około 30 ośrodków technologicznych, uniwersyteckie jednostki badawcze (uniwersytety Kraju Basków w Nawarze, Deusto, Mondragón i San Sebastian), sektorowe centra badawcze, ośrodki doświadczalne oraz publiczne, prywatne i mieszane organizacji badawcze. Obecnie jest ponad 75 uczestników powiązanych w klastry w poszczególnych sektorach. Dwanaście nadzorujących ośrodków technologicznych Ceit, Inasmet, Ikerlan, Gaiker, Labein, Robotiker, Tekniker, Leia, ESI, Fatronik, Cidetek i VICOMtek tworzy centrum sieci. Wdrażane działania są liczne, zróżnicowane i często wyrafinowane. Celem inwestycji jest stworzenie wszechstronnej regionalnej infrastruktury badawczej i rozwojowej przez jej budowę, renowację, modernizację i wyposażenie. Projekty ogólnorozwojowe opracowywane są na żądanie, natomiast specjalistyczne programy w poszczególnych sektorach mają za zadanie zwiększenie konkurencyjności jednostek regionalnych. Wdrażane są również projekty międzynarodowe, pomagające uczestnikom czerpać korzyści z możliwości, jakie oferuje europejski i światowy rynek. Istnieje wiele przykładów projektów, które zrealizowano dzięki infrastrukturze i usługom sieci. Jednym z nich jest spółdzielnia Ikerlan, która we współpracy z laboratorium Lawrence Berkeley z Kalifornii opracowała modułowe ogniwo paliwowe do produkcji elektryczności i ciepła do zastosowania głównie w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Godne uwagi jest również opracowanie przez Fundację Inasmet, na bazie wyników europejskiego projektu aeronautycznego, nowego procesu produkcji komponentu tytanowego, tworzywa, którym zainteresowana jest spółka samochodowa Ferrari, odpowiedzialna za jego przemysłowe wdrożenie w swojej fabryce. Równocześnie Ośrodek Technologii Komunikacyjnych i Interakcji Wizualnej (VICOMtech) współpracuje z europejskimi i południowokoreańskimi ośrodkami badawczymi nad Inteligentnymi systemami produkcyjnymi, projektem opracowanym w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych w całym procesie produkcji. Projekt: Infrastruktura na rzecz baskijskiego ośrodka sieci technologicznej Program: Cel 2, Koszt całkowity: euro Udział UE: euro Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Iñaki Beristain Dyrektor ds. ekonomii i planowania Rząd Baskijski Calle Donostia San Sebastian 1 E Vitoria-Gasteiz Tel , Faks Nowa infrastruktura badawcza w Kraju Basków, Vitoria-Gasteiz 10

13 Nowy technologiczny wiatr dla Celtyckiego smoka Choć Irlandia jest wyspą, stała się obecnie centrum szybkiego rozwoju zaawansowanych technologii. Ta zmiana nastąpiła dzięki krajowym programom zakrojonym na szeroką skalę współfinansowanych przez Unię, które nabrały rozpędu, gwarantującego, że będą lepiej dostosowane do potrzeb przemysłu krajowego. napotykają kłopoty z rekrutacją pracowników naukowych, ponieważ w sektorze prywatnym mogą oni żądać wyższego wynagrodzenia i stawiać czoła wyzwaniom zawodowym w rzeczywistym czasie. We współpracy z irlandzkim supermarketem opracowano pierwszy na świecie system wykorzystujący DNA do zidentyfikowania zwierzęcia, z którego pochodzi mięso. Irlandia, najbiedniejsze państwo członkowskie Unii Europejskiej w 1973 r., jest dzisiaj jednym z jej najbogatszych członków, z PKB na jednego mieszkańca na poziomie 132,7% średniej UE-25 w 2002 r. Ten niezwykły sukces Irlandia częściowo zawdzięcza efektywnemu wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych. Wśród priorytetów znalazł się rozwój zaawansowanych technologii, który odegrał kluczową rolę w modernizacji kraju i uratowaniu go od izolacji spowodowanej położeniem geograficznym. Na początku lat 90. z inicjatywy irlandzkiego rządu zapoczątkowano programy zaawansowanych technologii (PATs), pomyślane jako partnerstwa pomiędzy Enterprise Ireland (agencją państwową ds. inicjatyw lokalnych), sektorem prywatnym a instytutami uniwersyteckimi. Celem tych partnerstw było stworzenie podstaw wiedzy dla strategicznych technologii. Od tego czasu w ramach PATs przeprowadzono wiele różnorodnych działań za pośrednictwem ośrodków założonych w obrębie uniwersytetów przez agencję Enterprise Ireland, która jest ich właścicielem. Ośrodki te pomagają irlandzkiej gospodarce w dostępie do akademickiej wiedzy za pośrednictwem transferu technologii i sieci sektorowych, wspierają przedsiębiorców w szukaniu kontraktów i rozwoju produktów, zapewniają doradztwo w ramach wspólnych umów w zakresie usług (service level agreements) i finansują działania związane z wdrażaniem badań. Zadaniem rozpoczętego w 1999 r. projektu współfinansowanego obecnie ze środków EFRR jest zarządzanie przyszłym rozwojem PATs przez wzmocnienie ich wpływu na przemysł i zwiększenie ich udziału w realizacji strategii lizbońskiej. Jednym ze skutków sukcesu irlandzkiej gospodarki był rozwój nowych technologii o dużym potencjale poza PATs, natomiast ośrodki regularnie Etykieta zawiera ślady DNA pozwalające określić Stąd braki w reagowaniu pochodzenie produktu. PATs na rodzące się technologie. W tej nowej sytuacji uniwersytety stają się odpowiedzialne za funkcjonowanie ośrodków, natomiast pomoc Enterprise Ireland opiera się na umowach zawieranych z poszczególnymi ośrodkami na dostarczanie konkretnych usług, takich jak szkolenia, seminaria, usługi badawczorozwojowe lub składanie ofert do przetargów na finansowanie projektów badawczych. Platformy technologiczne zachęcają do lepszego skupienia środków na potrzebach przemysłu, który odgrywa coraz większą rolę w badaniach stosowanych. Trzy z tych platform już działają w dziedzinie biotechnologii, technologii informacyjnej i technologii przemysłowych. Dzięki projektowi PATs stały się bardziej elastyczne, a ich usługi lepszej jakości, realizując tym samym rządowe dążenia do polepszenia handlowych wyników państwowych inwestycji. Projekt: Programy zaawansowanych technologii (PATs) Program: Cel 1, Koszt całkowity: euro Udział UE: euro Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Michael Leahy Enterprise Ireland Glasnevin, Dublin 9 Ireland Tel , Faks

14 15 INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Zaprojektuj dla mnie opakowanie Kiedy w 1992 r. pojawiła się firma Tetra Pak, miasteczko Sunne wykorzystało szansę i stworzyło centrum kompetencji w dziedzinie grafiki i opakowań, w oparciu o lokalną szkołę, we współpracy z miejscowym przedsiębiorstwem i środowiskiem akademickim. Lokalna gospodarka i rynek pracy czerpią z tego ogromne korzyści. Flexmed Digital, nowe przedsiębiorstwo zajmujące się drukiem cyfrowym, jako miejsce działalności wybrało Sunne, miasteczko liczące 14 tysięcy mieszkańców w hrabstwie Värmland, niedaleko granicy z Norwegią, 400 km od Sztokholmu i z dala od innych głównych ośrodków decyzyjnych. Początek był skromny: dwóch pracowników i duża inwestycja w nową maszynę. Nie ma wątpliwości co do tego, że lokalizacja Ideum jest bardzo atrakcyjna: budynek z drewna i szkła, stojący wśród brzóz nad brzegiem rzeki Fryken. Poza tym Ideum stanowi część Broby Grafiska, znanej na świecie szkoły specjalizującej się w technikach drukarskich, projektowaniu opakowań i technologiach grafiki multimedialnej. Broby Grafiska prowadzi działalność edukacyjną we współpracy z Packaging Arena, siecią przedsiębiorstw wywodzących się z tradycyjnych sektorów przemysłu regionalnego (papierniczego, drukarskiego) w ramach dużej grupy partnerów, obejmującej również władze miejskie, Uniwersytet w Karlstad oraz Szwedzki Instytut Fleksografii itp. Decydującym czynnikiem było dla nas sąsiedztwo tego środowiska edukacyjnego podkreśla Eva Lovén z Flexmed Digital. Pod tym względem Ideum jest czymś więcej niż tylko budynkiem jest koncepcją. Zbudowany w latach przy wsparciu EFRR, łączy funkcjonalność, styl i atmosferę zaawansowanych technologii i oferuje 25 inkubatorów przedsiebiorczości, sale konferencyjne, wykładowe i laboratoria. W jednym z nich produkowane są prototypy opakowań dla głównych sektorów przemysłu Centrum badań i rozwoju, rozwój kształcenia i biznesu związanego z techniką drukowania opakowań znaną jako fleksografia. działających w regionie. Choć nie wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa są bezpośrednio związane z produkcją opakowań, Ideum stopniowo realizuje swój cel, stając się centrum kompetencji dla rozwijającego się sektora, inkubatorem innowacyjności i centrum klastra biznesu. Ideum już teraz nadał naszemu przedsięwzięciu ogromny rozmach i możemy przekonać się, jakie to jest atrakcyjne dla przedsiębiorców, którzy chcą być zaliczani do liderów przemysłu opakowań zauważa Anna Bloomquist, odpowiedzialna za prowadzenie negocjacji z kandydującymi przedsiębiorcami. Projekt: Centrum kompetencji w dziedzinie badań i rozwoju, kształcenia i biznesu Program: Cel 2, (2001 r.) Koszt całkowity: euro Udział UE: euro Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Per Branzén Kierownik projektu Broby Grafiska Utbildning 37 S Sunne Tel ,Faks Na początku miasteczko Sunne oferowało tylko ograniczoną bazę przemysłową, pozostałość po świetnej przeszłości i nie miało żadnej infrastruktury badawczej i rozwojowej. Zaczęło się to zmieniać w 1992 r., kiedy koncern Tetra Pak otworzył w miasteczku drukarnię. Korzystając z okazji, władze miejskie postanowiły, że Tetra Pak powinien mieć możliwość pełnego korzystania z lokalnych kompetencji i miejscowa szkoła zaczęła specjalizować się w drukowaniu i projektowaniu. W 1999 r. szkoła została podzielona na dwie części, a Broby Grafiska stała się oddzielną placówką. Dziś siedziba Ideum jest już zbyt mała i planuje się jej rozbudowę. Liczba miejsc pracy w przemyśle graficznym w Sunne zwiększyła się ze 125 w 1992 r. do 600 w 2003 i do 800 w 2005 r. Na 296 szwedzkich gmin Sunne zajęła ostatnio 22 miejsce w rankingu na warunki sprzyjające biznesowi. 12

15 Biopole na rzecz rewitalizacji regionu Rewitalizacja belgijskiego regionu Hainaut przez połączenie ekonomii wiedzy z biotechnologią: taki jest cel projektu Biopole w Charleroi, zdolnego przenieść dążenia do innowacyjności z uniwersytetu do przedsiębiorstwa. Impulsem pod koniec lat 90. było pojawienie się w regionie Wolnego Uniwersytetu Brukseli(ULB), wraz z pierwszą pomocą pochodzącą z EFRR na budowę i wyposażenie, na terenie Charleroi Aéropôle, budynku poświęconego naukom biologicznym: Instytutu Biologii i Medycyny Molekularnej (IBMM), trzonu Biopola ULB Charleroi. Celem było opracowanie trwałego bieguna technologicznego i gospodarczego dzięki skoncentrowaniu wysiłków partnerów publicznych, medycznych, przemysłowych i finansowych. Na bazie programów badawczych ad hoc chodziło o opracowanie niezbędnej wiedzy do zastosowania biotechnologii w przemyśle, w szczególności w dziedzinie diagnostyki, farmacji i badań klinicznych. W 1999 r. IBMM zatrudniający obecnie około 250 badaczy przyjął czołowych naukowców z ULB. Marzenie stało się szybko rzeczywistością, kiedy pierwsze firmy biotechnologiczne, takie jak Euroscreen czy Henogen, rozpoczęły działalność w sąsiedztwie Biopola. W 2001 r. dalsza pomoc finansowa ze środków EFRR na zakup nowego sprzętu, a także oprócz inwestowania w sprzęt na projekty badawcze, pozwoliła stworzyć brakujące ogniwo w procesie innowacyjności: BioVallée. 40 pracowników z tej jednostki badawczej zajmuje się wyłącznie potwierdzaniem wyników badawczych oraz przekształcaniem ich w innowacje przemysłowe na bazie wypróbowanych i przetestowanych technologii. Tak się dzieje szczególnie w przypadku farmakogenomii (nauki zajmującej się badaniem wpływu profilu genetycznego na skuteczność leków) i inżynierii genetycznej. BioVallée pomogła już stworzyć, jako podmioty wydzielone (spinoff), takie przedsiębiorstwa jak DNA Vision, zajmujące się badaniami genetycznymi. Oprócz ochrony zdrowia biotechnologie mogą również przynieść ogromne zmiany w innych dziedzinach działalności, od środowiska poprzez handel detaliczny do produkcji kosmetyków. Opracowano na przykład testy służące do wykrywania śladów wieprzowiny w mięsie mielonym reklamowanym jako czysta wołowina lub do określania pochodzenia łososia. W dobie tak ogromnego zaawansowania nauki technologie te dopiero zaczynają opuszczać czołowe laboratoria. W regionie, gdzie PKB na jednego mieszkańca Badania w centrum Minerva wynosił 74,9% średniej UE-15 w 2002 r. i gdzie bezrobocie wśród młodzieży jest szczególnie wysokie (38,4% w 2003 r.), rewitalizacja gospodarcza wymaga przekształcenia nowej wiedzy w działania skutkujące utworzeniem nowych miejsc pracy. Jest to fakt, którego Biopole Charleroi wraz z 500 stałymi pracownikami, do których niebawem dołączą dodatkowi badacze przydzieleni do bieżących projektów jest w pełni świadome. Centrum Minerva, BRC-Centrum Badań Biotechnologicznych, Wolny Uniwersytet Brukseli, Charleroi Projekt: Biopole ULB Charleroi Program: Cel 1, Hainaut i Cel 1, Hainaut pomoc przejściowa Koszt całkowity: euro ( ) i euro ( ) Udział UE: euro ( ) i euro ( ) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Catherine Mathot Region Walonii, Dyrekcja ds. Programów Europejskich Tel. +32 (0) , Faks +32 (0) Charles Bricman BioVallée ASBL Tel. +32 (0)

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006

CORDIS. Najpierw myśl na małą skalę: Poradnik dotyczący usług dla MŚP oferowanych przez UE. Dodatek: MŚP. W numerze. Numer wydania 3 Grudzień 2006 CORDIS http://cordis.europa.eu Numer wydania 3 Grudzień 2006 ISSN 1830-561X Dodatek: MŚP Finanse 5 Badania 12, 33 Krajowe punkty kontaktowe dla MŚP 17 Biznes a innowacje 37 W numerze Praktyczny poradnik

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych

Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Zatrudnienie i rozwój lokalny w Polsce w kontekście zmian klimatycznych Raport końcowy Raport z badania zrealizowanego w ramach Programu Rozwoju Lokalnego i Zatrudnienia (LEED) Organizacji Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI

Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI Zwiększenie kredytowania gospodarki: wdrożenie podwyższenia kapitału EBI oraz wspólnych inicjatyw Komisji i EBI Wspólne sprawozdanie Komisji i EBI dla Rady Europejskiej 27-28 czerwca 2013 r. Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw

euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów dla małych i średnich przedsiębiorstw maj (151) 2014 ISSN 1505-781X euro info Instrument MSP w programie Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw www.een.org.pl Gruzja, kaukaskie eldorado nabiera kształtów Projekt Ekologia w biznesie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo