COLIAN S.A. GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK. Opatówek, dnia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COLIAN S.A. GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK. Opatówek, dnia 21.03.2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COLIAN S.A. ZA 2012 ROK Opatówek, dnia

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Historia Spółki Podmiot dominujący COLIAN S.A Kapitał zakładowy Władze Spółki Głowni Akcjonariusze COLIAN S.A Najważniejsze wydarzenia 2012 roku Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego dokonane w 2012 roku Udziału w innych podmiotach Jutrzenka Colian sp. z o.o Udziałowcy Władze Spółki Najważniejsze postanowienia Zgromadzenia Wspólników w 2012 roku Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego dokonane w 2012 roku Udziały w innych podmiotach Colian Logistic sp. z o.o Udziałowcy Władze Spółki Ważniejsze postanowienia Zgromadzenia Wspólników w 2012 roku Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego dokonane w 2012 roku Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego Stosowane w Grupie Kapitałowej COLIAN S.A. System Zapewnienia Jakości i bezpieczeństwa żywności Sytuacja rynkowa i sprzedaż Pozycja rynkowa Sprzedaż w Jutrzenka Colian : dywizje słodka, kulianrna i napojowa Sprzedaż w Colian Logistic Logistyka Zakupów Logistyka Sprzedaży Inwestycje w Grupie Kapitałowej COLIAN S.A. 29 2

3 7. Zatrudnienie pracowników Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek zysków i strat Ocena sytuacji finansowej Analiza wskaźnikowa Czynniki nietypowe i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Informacje o znanych Spółce / Grupie Kapitałowej /, umowach mogących w przyszłości skutkować zmianami w strukturze Akcjonariuszy Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia Programy świadczeń pracowniczych Współpraca z podmiotami powiązanymi Wynagrodzenia Członków organów nadzorczych oraz zarządzających Wynagrodzenie audytora Zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Zarzadzanie ryzykiem finansowym System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników determinujących rozwój Grupy Kapitałowej Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej COLIAN S.A Strategia Grupy Kapitałowej COLIAN S.A Czynniki rozwoju istotne dla działalności Grupy Kapitałowej COLIAN S.A Podsumowanie

4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W skład Grupy Kapitałowej COLIAN S.A. (zwanej w dalszej części również GK COLIAN, GRUPĄ KAPITAŁOWĄ lub GRUPĄ) według stanu na dzień wchodzą: Jednostka dominująca COLIAN S.A. Jednostki zależne: Jutrzenka Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, Colian Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, Colian Sweet sp. z o.o. w Opatówku, Colian Centrum Logistyczne sp. z o.o. w Opatówku, Petra sp. z o.o. w Opatówku, Choci sp. z o.o. w Opatówku, Petra sp. z o.o. S.K.A. w Opatówku. Schemat organizacji Grupy Kapitałowej 4

5 Przedstawiony na schemacie graficznym posiadany udział procentowy w Spółkach zależnych dotyczy udziału w kapitale i jest równy procentowemu udziałowi w posiadanych głosach. Szczegółowa informacja o powiązaniach w ramach Grupy Kapitałowej zawarta została w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym HISTORIA SPÓŁKI COLIAN S.A. (do dnia 22/08/2008 Jutrzenka S.A.) z siedzibą w Opatówku (do 11/04/2008 siedziba mieściła się w Bydgoszczy) swoją działalność rozpoczęła w I połowie XX wieku. Firma Jutrzenka powstała z połączenia dwóch przedwojennych Firm działających w Bydgoszczy: Fabryki Braci Tysler, która powstała w 1922 roku, zatrudniającej 70 pracowników oraz Fabryki Cukrów i Czekolady Lukullus, która powstała w 1918 roku, zatrudniającej 250 pracowników. Produkcję prowadzono w dwóch zakładach, które w 1951 roku zostały połączone i upaństwowione. W takiej formie Przedsiębiorstwo działało do 1993 roku. 13 lutego 1993 roku Jutrzenka otrzymała status spółki akcyjnej. Rok później, 13 października 1994 roku akcje Spółki wprowadzono do obrotu publicznego. Pierwsze notowanie akcji na rynku równoległym miało miejsce 16 maja 1995 roku. Na rynku podstawowym Przedsiębiorstwo zadebiutowało 23 kwietnia 1997 roku. Do czerwca 2008 w skład przedsiębiorstwa Jutrzenka wchodziły: trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Bydgoszczy, jeden zakład Poznaniu oraz nabyty w 2007 zakład w Opatówku. Zakłady stanowiły integralną część przedsiębiorstwa, gdyż nie posiadały osobowości prawnej. Zakład produkcyjny w Opatówku k/kalisza został nabyty w 2007 w wyniku wygrania przetargu likwidacyjnego ogłoszonego przez syndyka masy upadłościowej majątku po firmie Hellena, producenta napojów bezalkoholowych. W dniu 30 czerwca 2008 roku w drodze aktu notarialnego (Rep. A nr 2502/2008) Jutrzenka Holding S.A. (Nazwa Spółki w dalszej części niniejszego punktu nie występuje), jako jedyny wspólnik objęła udziałów (o wartości nominalnej 500 zł każdy) Jutrzenki Colian Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku (do dnia 4 lipca 2008 roku Spółka ta funkcjonowała pod firmą Kaliszanka Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu) o wartości zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci własności przedsiębiorstwa COLIAN S.A. w rozumieniu art. 55¹ jako 5

6 zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniami wskazanymi w treści umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa (akt notarialny Rep. A nr 2506/2008). COLIAN S.A. do dnia objęcia udziałów posiadała już udziałów w Jutrzence Colian sp. z o.o. o wartości nominalnej zł, co stanowiło 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W dniu roku Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o połączeniu Spółki Colian S.A. ze Spółką Ziołopex sp. z o.o. z siedzibą Wykrotach w ramach projektu konsolidacyjnego. Aktualnie przeważającą formą działalności COLIAN S.A. według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z) PODMIOT DOMINUJĄCY COLIAN S.A KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki Colian S.A. na dzień roku wynosił zł i dzielił się na sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,15 zł za 1 akcję, w tym na: akcje imienne serii A (uprzywilejowane) sztuk, akcje na okaziciela serii B sztuk, akcje na okaziciela serii C sztuk. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółkę wg stanu na Zarząd: Jan Kolański sztuk Marcin Szuława sztuk Rada Nadzorcza: Na dzień Członek Rady Nadzorczej, Pan Jacek Dziekoński posiadał sztuk akcji Spółki. W okresie objętym sprawozdaniem rocznym COLIAN S.A. nabyła sztuk akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych. 6

7 WŁADZE SPÓŁKI Rada Nadzorcza: 1. Marcin Matuszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Marcin Sadlej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Jan Mikołajczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Piotr Łagowski Członek Rady Nadzorczej 5. Sylwester Maćkowiak Członek Rady Nadzorczej (do dnia ) 6. Jacek Dziekoński Członek Rady Nadzorczej (od dnia ) Zarząd Spółki: 1. Jan Kolański Prezes 2. Marcin Szuława Członek Zarządu Prokurenci: Zofia Suska GŁÓWNI AKCJONARIUSZE COLIAN S.A. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu: 1. Podmioty działające w porozumieniu, dotyczącym wspólnego nabywania akcji Colian S.A. oraz wykonywania prawa głosu na WZ Spółki, posiadają sztuk akcji Colian S.A., co stanowi 59,74% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 59,74% głosów na WZ Spółki. W skład porozumienia wchodzą następujące osoby i podmioty prawne: 1.1. Barbara Kolańska - posiada sztuk akcji, co stanowi 3,49% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 3,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, 7

8 1.2. Ziołopex sp. z o.o. z siedzibą w Piątku Małym - posiada sztuk akcji, co stanowi 56,21% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 56,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, 1.3. Jan Kolański posiada sztuk akcji, co stanowi 0,04% udziału w kapitale zakładowym i głosów, co daje prawo do 0,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. 2. AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. Warszawa posiada sztuk akcji, co stanowi 6,80% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 6,79% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki WAŻNIEJSZE WYDRZENIA 2012 ROKU 1. Do najważniejszych wydarzeń zarejestrowanych w roku 2012 należy zaliczyć: a) W dniu nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej: dokonano kooptacji Pana Jacka Dziekońskiego do składu Rady, natomiast Pan Sylwester Maćkowiak złożył rezygnację b) W dniu roku Zarząd Spółki, realizując uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, przyjął Program Nabycia Wykupu Akcji Własnych (V etap). 2. Walne Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia , podjęło następujące uchwały: a) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu COLIAN S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, b) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, c) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COLIAN S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2011, 8

9 d) Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, e) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, f) Przeznaczenie zysku osiągniętego w 2011 roku na podwyższenie kapitału zapasowego, g) Zatwierdzenie kooptacji Pana Jacka Dziekońskiego dokonaną przez Radę Nadzorczą w dniu WPISY DOKONANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W 2012 ROKU 1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej COLIAN S.A. 2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. w sprawie wpisania danych dotyczących sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2011 rok UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH 1. Jutrzenka Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku udziałów o wartości nominalnej ,00 zł (100% udziałów), 2. Colian Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku udziałów o wartości nominalnej 500,000,00 zł, 3. Colian Sweet sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku 100 udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł. (data wpisu do rejestru roku) JUTRZENKA COLIAN sp. z o.o UDZIAŁOWCY Kapitał zakładowy Spółki Jutrzenka Colian Sp. z o.o. na dzień wynosił ,00 zł i dzielił się na udziałów. Wartość 1 udziału to 500,00 zł. Udziałowcy - 100% posiada Colian S.A. z siedzibą w Opatówku. 9

10 WŁADZE SPÓŁKI a) Zgromadzenie wspólników. b) Zarząd Spółki: Skład Zarządu na dzień przedstawia się następująco: Jan Kolański Prezes Zarządu Marcin Szuława Członek Zarządu Krzysztof Koszela Członek Zarządu Sylwester Maćkowiak Członek Zarządu (od dnia do dnia ) Grażyna Nowicka Prokurent Marek Mielcarek Prokurent WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 2012 ROKU 1. Na posiedzeniu w dniu Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Kaliszanka (obecnie Jutrzenka Colian sp. z o.o.) z dnia w przedmiocie podziału zysku za 2007 rok. 2. Na posiedzeniu w dniu Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Jutrzenka Colian sp. z o.o. z dnia w przedmiocie podziału zysku za Na posiedzeniu w dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało nowego Członka Zarządu w osobie Pana Sylwestra Maćkowiaka. 4. Na posiedzeniu w dniu Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące Uchwały: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, c) podziału zysku netto za 2011 rok, d) udzielono absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków za okres do

11 5. W dniu odbyło się Zgromadzenie Wspólników, na którym podjęto uchwałę o wyborze podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. Wybrano spółkę PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 6. Na posiedzeniu w dniu Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Jutrzenka Colian sp. z o.o. z dnia w przedmiocie podziału zysku za 2007 rok. 7. Na posiedzeniu w dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników odwołało Pana Sylwestra Maćkowiaka z funkcji Członka Zarządu. 8. Na posiedzeniu w dniu Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Jutrzenka Colian sp. z o.o. z dnia w przedmiocie podziału zysku za 2007 rok WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, DOKONANE W 2012 ROKU 1. W dniu Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu nowego Członka Zarządu. 2. W dniu Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru danych dotyczących sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz zmianie danych dotyczących wspólników i posiadanych przez nich udziałów. 3. W dniu Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie wykreśleniu z rejestru Członka Zarządu Pana Sylwestra Maćkowiaka UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH (na dzień ) 1) Choci sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 1 49 udziałów o łącznej wartości 4.900,00 zł (data wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego rok), 11

12 2) Colian Centrum Logistyczne sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ulicy Zdrojowej udziałów o łącznej wartości ,00 zł, 3) Petra sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 1 49 udziałów o łącznej wartości 4.900,00 zł (data wpisu do rejestru przedsiębiorców rok). 4) Petra sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Opatówku - kapitał zakładowy spółki wynosi 50 tys. PLN i dzieli się na akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1,00 PLN każda. Data wpisu do rejestru rok Komplementariuszem spółki jest Petra sp. z o.o COLIAN LOGISTIC sp. z o.o UDZIAŁOWCY Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na ,00 udziałów. 100% udziałów posiada COLIAN S.A WŁADZE SPÓŁKI a) Zgromadzenie Wspólników b) Zarząd Spółki Skład Zarządu na dzień przedstawia się następująco: Jarosław Taberski Prezes Zarządu Jan Kolański Prokurent WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W 2012 ROKU 1. W dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług logistycznych z KRAFT Polska S.A. 2. W dniu roku Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące Uchwały w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, c) podziału zysku netto za 2011 rok, d) udzielono absolutorium Panu Jarosławowi Taberskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres do

13 3. W dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o wyborze podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. Wybrano spółkę PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, DOKONANE W 2012 ROKU W dniu Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru danych dotyczących sprawozdania finansowego za 2011 rok PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Zarząd Colian SA (Spółka), w wykonaniu obowiązku określonego w 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, oraz mając na uwadze Tekst jednolity Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia niniejszym raport ze stosowania zasad dobrych praktyk w 2012 roku. 1) Zarząd informuje, że w 2012 r. Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego z wyjątkiem: Część I "Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych" Zasada nr 1 ( ) Spółka powinna prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: ( ) 13

14 Zasada nie jest stosowana. Spółka informuje, że trwają pracę nad uruchomianiem nowej strony korporacyjnej. Spółka dochowa wszelkich starań aby możliwie najszybciej strona odpowiadała modelowemu serwisowi zaproponowanemu przez GPW. Zasad nr 1 ( ) Spółka powinna umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej. Zasada nie jest stosowana. Aktualne możliwości techniczne Spółki nie pozwalają na skuteczne wykonywanie zasady. Zasada nr 5 Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Członkowie Zarządu wykonują jednocześnie funkcje operacyjne jako dyrektorzy poszczególnych pionów co ma swoje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach. Polityka wynagrodzeń ma swoje oparcie w benchmark u rynkowym w branży FMCG. Wynagrodzenie w postaci premii ustala Rada Nadzorcza na podstawie wyników ekonomicznych oraz realizacji celów indywidualnych w obszarach, za które odpowiada Członek Zarządu. Cele są ściśle skorelowane w celami Grupy Kapitałowej. Premia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu. Podstawą wynagrodzenia Rady Nadzorczej jest średnie wynagrodzenie pracowników Spółki w danym miesiącu liczona bez dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, odpraw emerytalnych oraz premii wypłacanych z dodatkowego funduszu premiowego. Wysokość wynagrodzeń jest podawana do publicznej wiadomości. Zasada nr 9: GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji 14

15 zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej. Spółka z należytym szacunkiem traktuje rekomendacje i będzie brała ją pod uwagę. Jednakże zaznacza, iż kluczowymi elementami wyboru na stanowiska we władzach spółki są: kompetencje, umiejętności, doświadczenie. Część II "Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych" Zasada nr 1. "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:" pkt. 6: "roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki." Zasada nie była stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Zarówno Statut, jak i Regulamin działania Rady Nadzorczej nie przewidują działania komitetów. Rada Nadzorcza na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu wykonuje zadania komitetu audytu. pkt 14: informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły. Spółka nie posiada reguł dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych. Na podstawie Statutu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza. Zasada nr 2: Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w Rozdziale II pkt 1. 15

16 Zasada nie jest stosowana. Spółka podjęła działania zmierzające do zbudowania nowej strony internetowej (również w języku angielskim) zgodnie z modelowym serwisem relacji inwestorskich zaproponowanym przez GPW. Zasada nr 3: "Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184,poz.1539 z późn. zm.). Zasada ta była i w przyszłości będzie stosowana z ograniczeniami wynikającymi z treści 20 ust. 2 lit c, ust. 4 i 5 Statutu Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych umów. Część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" Zasada nr 1: "Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:" pkt. 1: "raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki." Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Zasada nr 9: Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym spełniającej warunki, o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty Rady Nadzorczej. 16

17 Zasada ta była i jest stosowana z ograniczeniami wynikającymi z treści 20 ust. 2 lit c, ust. 4 i 5 Statutu Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonego w Statucie Spółki kryterium wartości tych umów. Część IV "Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy" Zasada nr 1: "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach." Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące. Zdaniem Spółki prowadzona przez nią polityka informacyjna była wystarczająca i zgodna z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Spółka zobowiązuje się natomiast do współdziałania z mediami w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu WZ. 2) Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania. Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu, oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jutrzenki Holding S.A. przyjętego uchwałą nr 21 ZWA z dnia Zgodnie z brzmieniem regulaminu Zarząd zwołuje zgromadzenie w czasie i miejscu dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. Spółka stosuje zasadę uzasadnienia przez wnioskodawców spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał udostępniane są Akcjonariuszom w zgodzie z brzmieniem powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Spółka stara się w każdym przypadku nie odwoływać i nie zmieniać terminów walnych zgromadzeń. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć Przedstawiciele Akcjonariuszy, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnik winien przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje kroki niezbędne do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć 17

18 merytorycznych. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z regulaminem oraz właściwym porządkiem obrad. Przewodniczący stoi na straży praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień. Dba również o sprawny przebieg obrad. Szczegółowe uprawnienia Przewodniczącego zostały enumeratywnie wskazane w regulaminie ZWA. Regulamin przewiduje możliwość wyboru Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym oddawaniem głosów. W przypadku nie powołania Komisji Skrutacyjnej, jej czynności wykonuje Przewodniczący. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej listy mówców. W sprawach porządkowych lub formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Istnieje możliwość zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jednakże wymaga to zgody 75% głosów oddanych w tej sprawie na WZ. Do wyłącznej kompetencji WZ należy wybór członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie kooptacji składu Rady Nadzorczej. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłaszać do składu Rady Nadzorczej swojego kandydata. Warunki skutecznego zgłoszenia zostały określone w Regulaminie. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu sporządzanego przez notariusza przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. Akcjonariusze maja prawo żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał, mogą również przeglądać księgę protokołów. Zarząd Spółki przed, ale również w trakcie posiedzenia WZ zapewnia dostęp do regulaminu WZ. 3) Skład osobowy i zasady działania organów zarządzający i nadzorczych Spółki oraz ich Komitetów. a) Zarząd Spółki Skład Zarządu na dzień Prezes Zarządu Jan Kolański Członek Zarządu Marcin Szuława Zasady i tryb pracy Zarządu zostały zawarte w Statucie Spółki, Regulaminie Zarządu, Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Liczbę członków Zarządu określa Rada 18

19 Nadzorcza. Wyboru dokonuje również Rada Nadzorcza na kadencje 3 letnią. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu wspólnie z prokurentem. Do zł możliwe jest działanie jednego członka zarządu. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone dla innych organów spółki. Statut przewiduje konieczność wyrażenia zgody Rady Nadzorczej na niektóre działania podejmowane przez zarząd w tym np. zawarcie umowy przenoszącej wartość zł. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równowagi decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu dokumentowane są protokołami. Rodzaj umowy zawieranych i sposób wynagradzania ustalany jest przez Radę Nadzorczą. Regulamin zarządu przewiduje ściśle określone przypadki, w których konieczne jest podjęcie uchwały zarządu. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz w miesiącu i zawsze gdy wymaga tego sytuacja. b) Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na dzień był następujący: Przewodniczący Rady Marcin Matuszczak Wiceprzewodniczący Marcin Sadlej Sekretarz Jan Mikołajczyk Członek Rady Jacek Dziekoński Członek Rady Piotr Łagowski Rada Nadzorcza Colian S.A. działa na podstawie przepisów KSH, na podstawie stosownych postanowień Statutu Spółki, oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej spółki. Rada może składać się z członków w liczbie od 5 do 7 osób. Liczbę członków ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie na okres 3 lat kadencji. W przypadku powołania lub kooptacji członka rady w trakcie trwania kadencji jego mandat wygasa równocześnie z upływem tej kadencji. Kooptacji dokonuje Rada Nadzorcza. Warunki kooptacji są ściśle określone w Statucie Spółki. Zatwierdzenia wyboru dokonuje najbliższe walne zgromadzenie. Przynajmniej dwóch członków Rady powinno spełniać kryteria niezależności. Zarząd w tym zakresie złożył stosowne oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk. Zgodnie 19

20 z brzmieniem Statutu kandydaci na członów rady powinni spełniać określone przymioty, w tym mieć wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz walory etyczne pozwalające na należyte wypełnienie obowiązków stawianych przez Radą. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Sekretarza Rady. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał ale zawsze w miarę potrzeb. Uchwały podejmowane przez Radę są ważne w przypadku pisemnego zaproszenia wszystkich członków na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem oraz uczestniczenie w posiedzeniu co najmniej 3 członków. Uchwały co do zasady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Rady. Rada może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Odbycie posiedzenia i podejmowanie uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może nastąpić pod warunkiem zachowania trybu przewidzianego dla zwoływania posiedzeń Rady i uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady o treści uchwały. Uchwały podjęte w takim trybie będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Przewodniczącego. Do kompetencji Rady należy sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki. Statut w 20 określa wprost uprawnienia Rady Nadzorczej. Rada raz w roku przedstawia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki. Statut przewiduje możliwość wykonywania obowiązków stawianych przez prawo komitetowi audytu przez Radę w przypadku spełnienia określonych prawem warunków. 4) Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, jednak obszar ryzyk jest monitorowany sukcesywnie co jest pisane w notach 46 i 48 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Regulamin Organizacyjny Spółki określa ogólne zasady odpowiedzialności i nadzoru w Spółce. Zgodnie z jego brzmieniem odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą 20

21 Członkowie Zarządu, kierownicy jednostek organizacyjnych, inni pracownicy. Kontrola przeprowadzana jest w ramach obowiązków służbowych poszczególnych jednostek organizacyjnych. Kontrola w określonym obszarze może zostać również przeprowadzona ad hoc w zakresie zleconym przez Zarząd Spółki przez wyznaczony do tego zespół pracowników. Możliwe jest również zlecenie przeprowadzenia kontroli przez podmiot zewnętrzny. 2. STOSOWANIE WDROŻONYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ COLIAN S.A. - SYSTEMÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTAWA ŻYWNOŚCI a) Zarządzanie Jakością 2012 rok W Grupie Kapitałowej COLIAN S.A kontynuowane jest utrzymywanie i doskonalenie jednolitego Systemu Zarządzania Jakością pomimo różnorodnej produkcji. Takie ujednolicenie i konsolidacja w sprawach zarządzania jakością wpływa na możliwość tworzenia jednolitej polityki jakości i wypracowania wspólnej dla Grupy kultury zarządzania. b) Posiadane Certyfikacje Poniższa tabela przedstawia status wdrożonych i certyfikowanych standardów jakości. Tabela nr 1.Status wdrożonych i certyfikowanych standardów jakości Oddział/ IFS BRC HACCP * ISO ISO Biuro Główne X X X X - Poznań X X X X - Bydgoszcz X X X X - Kalisz X X X X X Colian Logistic - - X X - Opatówek - - X X - Wykroty X X X oznacza wdrożony i certyfikowany system wdrożony nie certyfikowany wdrożony nie certyfikowany W 2012 roku audyty systemu jakości wg ISO 9001 i HACCP odbyły się w Siedzibie Głównej w Opatówku, Zakładzie w Opatówku, w Zakładzie w Bydgoszczy i Centrum Logistycznym - Colian Logistic. Podczas audytów nie stwierdzono niezgodności. W Zakładzie w Kaliszu odbył się audyt normy ISO W Zakładach w Kaliszu, Poznaniu, Bydgoszczy i Wykrotach odbyły się audyty recertyfikujące zakłady wg standardów IFS i BRC. Przygotowano plan działań korygujących. - 21

22 W 2012 roku nastąpiła zmiana jednostki certyfikującej dla Zakładu w Wykrotach z TUV Nord na BVC. Wszystkie przebyte audyty potwierdziły zgodność systemów wdrożonych z wymogami standardów ISO HACCP, ISO , IFS, BRC wersja nr 6. Uzyskano certyfikat standardu IFS na poziomie wyższym i BRC na poziomie A (najwyższy). 3. SYTUACJA RYNKOWA I SPRZEDAŻ 3.1. Pozycja rynkowa Jutrzenka Colian, największa Spółka operacyjna w Grupie Kapitałowej COLIAN S.A. działa na rosnącym, silnie konkurencyjnym rynku wyrobów spożywczych w otoczeniu koncernów międzynarodowych oraz podmiotów krajowych. W 2012 roku średnie tempo wzrostu rynku słodyczy w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniosło 4%. Potwierdzają to badania Firmy Nielsen (źródło: Panel Handlu Detalicznego, Polska, sprzedaż wartościowa, II I 2012). Rynek słodyczy, na który składają się kategorie: tabliczki, praliny, ciastka, wafle impulsowe, wafle familijne, cukierki, draże w czekoladzie - jego wartość szacowana jest na ponad 6 miliardów złotych. Badania wykazują, że zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym Jutrzenka Colian zajmuje czołową pozycję na rynku słodyczy w Polsce. Najsilniejszą pozycję zajmuje w segmencie wafli, zarówno impulsowych jak i rodzinnych, żelków oraz bakalii w czekoladzie. Na rynku słodyczy w Polsce największe wzrosty wartościowo odnotowały kategorie takie jak: ciastka bez czekolady (10,4%), wafle impulsowe (7,5%), wafle familijne (6,5%) oraz praliny (5,4%). Największe segmenty na rynku słodyczy to praliny wartościowo szacowane na 1,4 miliarda zł i czekolady szacowane na 1,3 miliarda zł. Działania marketingowe w dywizji słodkiej w roku 2012 Aktywność marketingowa w 2012 roku w dywizji słodkiej to kontynuacja realizowanej strategii kreowania i wspierania produktów skoncentrowanej na markach: Goplana, Familijne i Jeżyki. 22

23 W kategorii pralin wprowadzono zupełną nowość - Torciki (jedyne na rynku cukierki z trójwarstwowym nadzieniem oblane prawdziwą czekoladą w czterech ulubionych smakach wybranych przez konsumentów). W ten sposób marka Goplana uczciła 100-lecie swojego istnienia. W kategorii wafli zrealizowano ogólnopolską promocję konsumencką dla Wafli Familijnych. Wakacyjny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami został silnie wsparty w mediach. W kategorii tej wprowadzone zostały również nowości: Wafle Gofrowe grube, ale niezwykle kruche wafle o strukturze gofrów połączone z puszystym musem słodka przekąska dla całej rodziny w dwóch popularnych smakach do wyboru: z musem waniliowym lub czekoladowym. W kategorii ciastek z czekoladą zrealizowana została kampania telewizyjna dla Jeżyków prezentująca atrybuty produktowe marki (ciastka najeżone bakaliami) oraz wspierająca najnowsze Jeżyki Dark Cocoa i Dark Cherry dwa smaki w ciemnej czekoladzie. W kategorii żelków wprowadzono Akuku! Składaki, żelki pozwalające bawić się smakami i formami - z dwóch różnych smaków uzyskać trzeci zupełnie inny. W kategorii bakalii w czekoladzie wprowadzono dwie nowości, które zostały wsparte akcjami degustacyjnymi: migdały w białej czekoladzie z cynamonem oraz orzechy laskowe w białej czekoladzie z kawą. To pyszne i wyrafinowane połączenia, które zachwycą najbardziej wymagających wielbicieli tych słodyczy. Rok 2012 to również nowość w kategorii ciastek bez czekolady Petit Beurre Kakaowe ciastka idealne do wypieków odpowiednio kruche i twarde o intensywnym smaku, które świetnie nadają się jako baza do ciast, ale także jako słodka przekąska do herbaty i kawy. Aktywność trade marketingowa w 2012 w dywizji słodkiej to kontynuacja działań kierowanych do wszystkich ogniw dystrybucji począwszy od dystrybutora, detalisty, koncentrując się finalnie na shopperze. Działania marketingowe w dywizji kulinarnej i napojowej w roku 2012 Marki Appetita, Siesta i Hellena wspierano przez szeroki wachlarz działań marketingowych, zarówno z zakresu trade marketingu jak i marketingu strategicznego. Działania trade marketingowe skierowano na rozwój sprzedaży, dystrybucji i ekspozycji w tym do dystrybutorów oraz do Punktów Sprzedaży Detalicznej (PSD). 23

24 Marka Hellena W sezonie 2012 wprowadzono kilka ciekawych nowości: Oranżada Yoo! Hellena 1,25L PET (z zawartością witamin), naturalna woda mineralna Aqua Natural 1,5l, limitowana edycja dla kibica Oranżady YOO! Hellena w puszce 0,2l (na EURO 2012). Hellena w sezonie 2012 rozpoczęła produkcję napojów niegazowanych (w zmienionej butelce PET o pojemności 1,75 l) oraz wód smakowych na nowoczesnej linii aseptycznej. Linia ta gwarantuje produkcję bez konserwantów oraz uzyskanie naturalnego smaku napojów. Oranżada Hellena umacnia się na pozycji lidera - jej udziały w rynku wzrosły 2012 roku do 38,4% (wg Nielsen Panel Handlu Detalicznego, Polska, udziały wartościowe, segment oranżady w PET, okres grudzień 2011-listopad 2012). Marka Appetita Rok 2012 przyniósł rewolucyjną zmianę w marce Appetita repozycjonowanie i zmianę opakowań. Kluczowym elementem był przede wszystkim nowy, fioletowy kod kolorystyczny oraz nowy claim marki: Appetita uwodzi aromatem. Repozycjonowanie marki wspierane było kampanią telewizyjną zrealizowaną w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych: TVP1, TVP2, Polsat i TVN oraz kanałach tematycznych. W 5-sekundowych, niekonwencjonalnych spotach zaprezentowano przyprawy marki w nowych opakowaniach. Appetita była również sponsorem projektu Kuchenne zmagania realizowanego w formie konkursu kulinarnego rozgrywanego w mediach od czerwca do grudnia. Marka Siesta W 2012 roku została wprowadzona nowa, ulepszona receptura mieszanki studenckiej, specjalna wersja Popcornu dla kibica (na EURO 2012) oraz nowa receptura pistacji (delikatniejsze prażenie i solenie). Na rynkach zagranicznych aktywność marketingowa skierowana była głównie na wzmocnienie pozycji rynkowej produktów brandowych. Szczególnie dotyczyło to: - w segmencie słodycze - Mella, Alibi, Family s, - w segmencie przypraw - Vigora i Appetita, Siesta. 24

25 Aktywność marketingowe na rynkach zagranicznych obejmowały działania zarówno z zakresu trade marketingu jak i marketingu strategicznego. Szczególne uznanie zyskały sobie marki Vigora oraz Siesta na rynku mongolskim, gdzie promuje się je w środkach masowego przekazu: w prasie i telewizji. Działania trade marketingowe na rynkach zagranicznych wspierały wszystkie kategorie produktów i skierowane były na rozwój dystrybucji i sprzedaży. Rozszerzona została liczba punktów sprzedaży, ulepszona ekspozycja produktów. Promocje konsumenckie i degustacje produktów w efekcie przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży i budowy lojalności konsumenta względem marki. Poprzez udział w targach zagranicznych i misjach gospodarczych pozyskani zostali nowi kontrahenci i nowe rynki zbytu Sprzedaż w Jutrzenka Colian sp. z o.o. w dywizjach: słodka, kulinarna i napojowa Kluczową dla działalności Grupy Kapitałowej COLIAN S.A. jest sprzedaż słodyczy przypraw i napojów produkowanych przez Jutrzenka Colian sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji zrealizowane przez Jutrzenkę Colian w 2012 i 2011 przedstawia poniższa tabela. Na przychody te złożyła się działalność operacyjna w segmentach rynku: słodycze, kulinaria, napoje. Tabela 2. Wartość sprzedaży wyrobów Spółki Jutrzenka Colian w latach 2011 i Różnica [ ] Dynamika [ 2012 / 2011 ] Przychody ze sprzedaży , , ,8-2,4% Przychody ze sprzedaży produktów , , ,1-1,8% Przychody ze sprzedaży usług , , ,3 48,9% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów , , ,0-13,7% Źródło: Dane własne Grupy Tabela nr 3. Przychód wg głównych kategorii produktowych w latach

26 Dyw izja Kategoria produktow a Rok kalendarz Rok kalendarz Różnica [ ] Dynamika [ 2012 / 2011 ] Razem kategorie w dyw izji słodkiej, kulinarnej i napojow ej , , ,25-2,76% Wyroby cukiernicze Wynik , , ,50-0,57% Impulsy , , ,20-3,00% Czekolady , , ,20-1,69% Jeżyki i Familijne , , ,30 14,47% Bakalie i Draże, Żelki , , ,30-8,40% Mella i Praliny , , ,30-17,76% Figurki, Zestaw y św iąteczne , , ,80-14,03% Total Przypraw y Wynik , , ,95-10,36% Przypraw y Konfekcja Wynik , , ,00-17,96% Jednorodne , , ,95-17,73% Mieszanki i Panierki , , ,51-17,45% Uniw ersalna , , ,77 9,16% Domow e Sekrety , , ,61 3,24% Bakalie , , ,17-30,44% FIX , , ,27-81,01% Kostki 188, , ,05-99,49% Herbaty Celmar , , ,43-19,97% Przypraw y - Surow ce i półprodukty , , ,95-0,80% Cukiernicze , , ,68-7,36% Herbaty , , ,11-0,48% Masarskie , , ,02 7,43% Catering , , ,18-23,68% Napoje Wynik , , ,80-3,88% Perfect ( w 2012 asortyemnt wycofany z 3 567, , ,40-99,63% oferty) Napoje Gazow ane , , ,10 47,26% Napoje Impulsow e , , ,60-71,17% Napoje Niegazow ane , , ,30-13,45% Oranżady , , ,40 9,42% Aqua , , ,00-57,37% Źródło: Dane własne Grupy W dywizji słodkiej największe znaczenie dla uzyskania przychodów w 2012 miały następujące kategorie produktowe: w 2012 zajmują: Impulsy Jeżyki i Familijne Czekolady co stanowiło 30,6% sprzedaży tej dywizji co stanowiło 29,5% sprzedaży tej dywizji co stanowiło 17,9% sprzedaży tej dywizji W dywizji kulinarnej konfekcja największe znaczenie pod względem przychodów Przyprawy jednorodne Mieszanki i panierki Bakalie co stanowiło 36% sprzedaży tej dywizji co stanowiło 20,2% sprzedaży tej dywizji, co stanowiło 16,7% sprzedaży tej dywizji natomiast w surowcach i półproduktach przyprawowych największe obroty to: Surowce masarskie Surowce cukiernicze co stanowiło 44,2% sprzedaży tej dywizji co stanowiło 39,1% sprzedaży tej dywizji 26

27 W dywizji napoje przychody determinowane są poprzez sprzedaż: Oranżad co stanowiło 65,5% sprzedaży tej dywizji, Napojów niegazowanych co stanowiło 26,5% sprzedaży tej dywizji Podstawowym kierunkiem sprzedaży w Spółce Jutrzenka Colian w roku 2012 jest sprzedaż krajowa (89,08%). Uzupełnieniem sprzedaży w kraju jest sprzedaż eksportowa (10,92%). Przy czym należy odnotować pozytywną tendencję dla eksportu, gdzie dynamika 2012 do roku 2011 wynosi 7,76%. Szczegółowa informacja o strukturze geograficznej sprzedaży znajduje się w nocie 2 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. W obszarze eksportu kontynuowano rozpoczęte w latach ubiegłych działania zmierzające do zwiększenia obecności wyrobów na zagranicznych rynkach sprzedaży. Strategia eksportowa Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na grupach produktowych optymalnych z punktu widzenia wysokiej jakości i konkurencyjności cenowej na rynkach międzynarodowych. Grupa prowadzi również coraz większą aktywność w sprzedaży produktów pod markami własnymi Sprzedaż w Colian Logistic sp. z o.o. W 2012 r. spółka Colian Logistic zrealizowała przychód ponad 68 mln zł, w tym od jednostek powiązanych w kwocie 22,8 mln zł. Udział w powyższym przychodzie usług logistycznych wynosi 47,3 mln zł (69%) przychodu a 21,5 mln zł przychodu (31%) wynika ze sprzedaży produktów pod markami własnymi. W ramach usług logistycznych największy udział ma działalność spedycyjna 83% w 2012 wobec 77% w 2011 roku, następnie usługi magazynowe 15% w 2012 wobec 20% w 2011 roku oraz działalność usługowa w zakresie obsługi klienta 2% w 2012 wobec 3% w 2011 r. W ramach działalności spedycyjnej nastąpił wzrost przychodów z 29,6 mln zł do 39,2 mln zł ( 33%), w tym w oparciu o usługi zewnętrzne poza GK Colian z 14,8 mln zł do 24,5 mln zł rok do roku. W przypadku usług magazynowych nastąpił spadek przychodów na usługach w ramach GK Colian, natomiast na usługach dla firm zewnętrznych nastąpił dwukrotny wzrost przychodów do wartości 0,77 mln zł. Colian Logistic rozwija współpracę głównie z klientami z branży spożywczej oferując wysoki standard obsługi i doświadczenie. Spółka stale współpracuje z wieloma firmami 27

28 logistycznymi, w tym operatorami logistycznymi, zwiększa liczbę współpracujących z nią firm przewozowych i liczbę aut stale obsługiwanych przez zespoły spedytorów w dwóch oddziałach spedycji w Kaliszu i Kostrzynie. 4. LOGISTYKA ZAKUPÓW Głównym źródłem zaopatrzenia w Grupie Kapitałowej COLIAN S.A. w materiały do produkcji jest przemysł krajowy, przy czym część surowców strategicznych sprowadzana jest z zagranicy. Realizowana przez Spółkę polityka dywersyfikacji dostawców surowców i opakowań gwarantowała niezależność wobec jednego dostawcy, tym samym zapewniono bezpieczeństwo i stabilność produkcji. Tabela nr 4. Struktura zakupów w 2012 roku Wyszczególnienie Wartość zakupów Udział % w strukturze zakupów Ogółem zakupy: ,36 Surowce ,47 100% krajowe ,11 67% zagraniczne ,36 33% Opakowania ,89 100% krajowe ,84 95% zagraniczne ,05 5% Źródło: Dane własne Grupy Wykres: Zakupy w 2012 r.: wartość i ich struktura W roku 2012 utrzymana została podobna struktura zakupów materiałów podstawowych do produkcji i opakowań jak w roku poprzednim. 28

29 5. LOGISTYKA SPRZEDAŻY W 2012 roku Grupa Kapitałowa COLIAN S.A. prowadziła sprzedaż podobnie do lat poprzednich poprzez hurtownie dystrybucyjne oraz polskie i międzynarodowe sieci handlowe. Zapasy wyrobów gotowych składowane są w dwóch miejscach: Kostrzynie dla słodyczy i przypraw oraz Opatówek dla napojów. Obsługę klientów, magazynowanie oraz spedycję prowadzi w ramach umowy o obsługę logistyczną Spółka Colian Logistic. 6. INWESTYCJE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ COLIAN S.A. Spółki Grupy Kapitałowej COLIAN S.A. w 2011 roku kontynuowały wieloletnią strategię dbałości o utrzymywanie najwyższych standardów zarówno w zakresie jakości, bezpieczeństwa produktowego, jak i wydajności produkcji. W związku z tym na bieżąco prowadzone były prace remontowo - konserwatorskie oraz modernizacyjne posiadanego majątku produkcyjnego. Nakłady finansowe poniesione na nowe i posiadane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pozwalają zaliczyć Spółki zależne do nowoczesnych przedsiębiorstw branży spożywczej w Polsce. Nakłady inwestycyjne w poszczególne składniki rzeczowego majątku trwałego opisane zostały w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym nota 12. Inwestycje Odtworzeniowe Inwestycje odtworzeniowe w sytuacji, kiedy majątek przedsiębiorstwa zużywa się i podlega umorzeniu są po prostu koniecznością, wynikającą z walki o utrzymanie dotychczasowej jakości produktów, co ma bezpośredni wpływ na postrzeganie Firmy przez klientów. Inwestycje modernizacyjne i optymalizacyjne W wyniku nieustannych prac związanych z poprawą parametrów produkcyjnych w roku 2012 dużą cześć nakładów inwestycyjnych poniesiono na modernizacje posiadanego majątku. Modernizacje te wpłynęły na zwiększenie posiadanych zdolności produkcyjnych i optymalizację kosztów wytwarzania, przy jednoczesnym wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa produktowego. Do najważniejszych inwestycji modernizacyjnych można zaliczyć: a) reorganizacja produkcji w ramach zakładów produkcyjnych lokalizacji Bydgoszcz kontynuacja działań zeszłorocznych w obrębie produkcji wafli i herbatników oraz produkcji mogulowej, 29

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. BETACOM S.A.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. BETACOM S.A. Warszawa, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. BETACOM S.A. Stosowana przez Zasada BETACOM S.A. I. Rekomendacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

COLIAN S.A. GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK. Opatówek, dnia 21.03.2014

COLIAN S.A. GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK. Opatówek, dnia 21.03.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COLIAN S.A. ZA 2013 ROK Opatówek, dnia 21.03.2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce....5 1.1. Historia Spółki...6 1.2. Podmiot dominujący

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLIAN

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLIAN ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLIAN Holding S.A. ZA 2015 ROK Opatówek, dnia 21.03.2016 1 Spis treści 1. Podstawowe informacja o Spółce.3 1.1. Historia Spółki.....4 1.2. podmiot dominujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 1 do uchwały obiegowej Rady Nadzorczej. Uchwała nr /2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała obiegowa Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą BUMECH S.A. w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 1 Zgodnie z 18

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLIAN Holding S.A. ZA 2016 ROK

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLIAN Holding S.A. ZA 2016 ROK ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLIAN Holding S.A. ZA 2016 ROK Opatówek, dnia 02.05.2017 1 Spis treści 1. Podstawowe informacja o Spółce...3 1.1. Historia Spółki.....3 1.2. podmiot dominujący

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały Nr 7/06/2016Rady Nadzorczej 4fun Media Spółka Akcyjna z dnia 1 czerwca 2016 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZASAD STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2013 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ KOMPUTRONIK S.A. W 2008 ROKU Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych

Część II Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych Zarząd spółki Cersanit SA (Emitent), w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Cersanit SA nie są i nie będą stosowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PZ CORMAY W ROKU 2012 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Grupa Kapitałowa PZ Cormay oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego

Potwierdzenie nadania raportu bieżącego Page 1 of 5 CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Potwierdzenie nadania

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLIAN

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLIAN ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLIAN Holding S.A. ZA 2014 ROK Opatówek, dnia 23.03.2015 1 Spis treści 1.1. Podstawowe informacja o Spółce...3 1.2. Podmiot dominujący Colian Holding S.A....4

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.

II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania. Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W 2012 ROKU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CCC S.A. W 2012 ROKU Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2012 roku OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005

SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW.

INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. INFORMACJE O ZAKRESIE, W JAKIM CHEMOSERVIS-DWORY S.A. ODSTĄPIŁ OD ZASAD DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW. I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych ZMIANA NR 1 ZASADA NR 5 dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4

Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Informacje określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r., Dz.U.nr 33 poz. 259 par.91 ust.5 pkt.4 Stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Kielce, 31 marca 2010 r.

Kielce, 31 marca 2010 r. Kielce, 31 marca 2010 r. 1. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 1.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku (niniejszy raport stanowi wyodrębnioną część do sprawozdania z działalności spółki, będącego częścią Raportu Rocznego IZOLACJI JAROCIN

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r.

UCHWAŁA Nr 1/2008 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej Relpol w Żarach z dnia 26.06.2008 r. Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1/2008 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 r. Na podstawie 1 Statutu Spółki uchwala się, co Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2013 roku

Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2013 roku Oświadczenie Zarządu Emitenta o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej CCC S.A. w 2013 roku Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru

Bardziej szczegółowo

L.p. Zasada Tak/Nie Komentarz I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

L.p. Zasada Tak/Nie Komentarz I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych L.p. Zasada /Nie Komentarz I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 3/2014. z dnia 6 marca 2014 r. Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki.

Raport bieżący nr 3/2014. z dnia 6 marca 2014 r. Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Raport bieżący nr 3/2014 z dnia 6 marca 2014 r Temat: Rejestracja zmian Statutu Spółki. Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt. 2 oraz 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r.

Uchwała nr. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie zmian statutu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru Spółki GRAAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Wejherowie, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Zgodnie z 29 ust. 3 Regulaminu GPW oraz uchwałą 1013/2007 i 1014/2007 Zarządu GPW z dnia 11 grudnia 2007 roku Zarząd Suwary S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Projekty uchwał zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Zakłady Urządzeń Kotłowych Stąporków S.A. w roku 2012 Stosownie do: - 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, - Uchwały

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółki POLSKIE JADŁO S.A.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółki POLSKIE JADŁO S.A. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółki POLSKIE JADŁO S.A. (Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK

OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd Spółki SYNTHOS S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (zwany dalej Zarządem) działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COLIAN S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COLIAN S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COLIAN S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opatówek, dnia 02.09.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce....4 1.1. Historia Spółki...5 1.2. Podmiot dominujący COLIAN

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza 1 LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2015 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2015 roku Spółka przestrzegała zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku

Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku (niniejszy raport stanowi wyodrębnioną część do sprawozdania z działalności spółki, będącego częścią Raportu Rocznego IZOLACJI JAROCIN

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU Bolesławiec, maj 2007 r. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A. Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe RAPORT BIEŻĄCY KOFOLA S.A. 18 luty 2009r. Raport bieżący nr 9/2009 Temat: y uchwał NWZA Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Zarząd KOFOLA S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ]

Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. zwołanego na dzień [ ] Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki, przystąpienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A.

UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)

REGULAMIN ZARZĄDU. HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) REGULAMIN ZARZĄDU HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (d. VENTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie) Tekst jednolity przyjęty Uchwałą Zarządu nr 30/Z/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku następnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMA MODA S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Prima

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku

Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2014 roku 1 Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez w 2014 roku Strona 1 z 6 2 Zarząd Spółki oświadcza, że w 2014 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wymienionych w dokumencie

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.

Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 8 /

Raport bieżący nr 8 / KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2015 04 Data sporządzenia: 2015-04-29 Skrócona nazwa emitenta Temat Uchwały walnego zgromadzenia. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA przyjęty na podstawie uchwał Zarządu Echo Investment S.A., zatwierdzony uchwałami Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2005 r. oraz 21 marca 2013r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Colian Holding spółka akcyjna z siedzibą w Opatówku, zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY EKOKOGENERACJA S.A. W DNIU R. Uchwała nr 1/XI/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ekokogeneracja S.A. wybiera Barbarę Trefoń-Jabłońską na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

w Zakładach Lentex S.A. w roku obrotowym 2013.

w Zakładach Lentex S.A. w roku obrotowym 2013. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Zakładach Lentex S.A. w roku obrotowym 2013. Na podstawie 91 ust. 5 pkt 4) lit. a) - k) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy

List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy List Prezesa Zarządu Grupy Kapitałowej Colian Holding S.A. do Akcjonariuszy Szanowni Akcjonariusze, Miniony rok był dla naszej Grupy bardzo intensywny. Za nami wiele niezwykle ważnych i zakończonych sukcesem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr: 21/2004 Data: 2004-06-18 Uchwały powzięte przez WZA Zarząd Relpol S.A. z siedzibą w Żarach informuje, że: przesyła treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Zarządu spółki pod firmą W Investments S.A. z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego GPW przez PEGAS NONWOVENS S.A. (Spółka) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia r. a) Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad

Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad Regulamin Rady Nadzorczej spółki ComArch S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance

REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance REGULAMIN ZARZĄDU Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 6 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr 239/VI/2008 uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od r. do r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od r. do r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 21 /2013 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za okres od. 01.01.2012 r. do 31.12. 2012r. z dnia 27.05.2013r. 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za listopad 2012 r. Bydgoszcz, 12 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej:

1. Rozszerzenie Sprawozdania z działalności Spółki w zakresie informacji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej: Zarząd spółki Termo-Rex S.A. ( Spółka ) niniejszym podaje do publicznej wiadomości korektę Jednostkowego raportu rocznego TERMO-REX S.A. za 2014 podanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ECHO INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH Uchwalono na podstawie 3 ust. 2 tekstu Statutu, na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki Echo Investment S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 21 czerwca 2017 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. uprawniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZARZĄDU. Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa tryb i zasady działania Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009

Raport Bieżący. Warszawa, 15 września 2009 r. Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Warszawa, 15 września 2009 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 16/2009 Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie. Treść: Zarząd InteliWISE Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOFOLA S.A. w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOFOLA S.A. w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ KOFOLA S.A. w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 3 ksh a także Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie

Bardziej szczegółowo