COLIAN S.A. GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK. Opatówek, dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COLIAN S.A. GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK. Opatówek, dnia 21.03.2013"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ COLIAN S.A. ZA 2012 ROK Opatówek, dnia

2 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce Historia Spółki Podmiot dominujący COLIAN S.A Kapitał zakładowy Władze Spółki Głowni Akcjonariusze COLIAN S.A Najważniejsze wydarzenia 2012 roku Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego dokonane w 2012 roku Udziału w innych podmiotach Jutrzenka Colian sp. z o.o Udziałowcy Władze Spółki Najważniejsze postanowienia Zgromadzenia Wspólników w 2012 roku Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego dokonane w 2012 roku Udziały w innych podmiotach Colian Logistic sp. z o.o Udziałowcy Władze Spółki Ważniejsze postanowienia Zgromadzenia Wspólników w 2012 roku Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego dokonane w 2012 roku Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego Stosowane w Grupie Kapitałowej COLIAN S.A. System Zapewnienia Jakości i bezpieczeństwa żywności Sytuacja rynkowa i sprzedaż Pozycja rynkowa Sprzedaż w Jutrzenka Colian : dywizje słodka, kulianrna i napojowa Sprzedaż w Colian Logistic Logistyka Zakupów Logistyka Sprzedaży Inwestycje w Grupie Kapitałowej COLIAN S.A. 29 2

3 7. Zatrudnienie pracowników Analiza sytuacji ekonomiczno - finansowej Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek zysków i strat Ocena sytuacji finansowej Analiza wskaźnikowa Czynniki nietypowe i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Informacje o znanych Spółce / Grupie Kapitałowej /, umowach mogących w przyszłości skutkować zmianami w strukturze Akcjonariuszy Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia Programy świadczeń pracowniczych Współpraca z podmiotami powiązanymi Wynagrodzenia Członków organów nadzorczych oraz zarządzających Wynagrodzenie audytora Zdarzenia po dniu bilansowym nie uwzględnione w sprawozdaniu Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek Zarzadzanie ryzykiem finansowym System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników determinujących rozwój Grupy Kapitałowej Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej COLIAN S.A Strategia Grupy Kapitałowej COLIAN S.A Czynniki rozwoju istotne dla działalności Grupy Kapitałowej COLIAN S.A Podsumowanie

4 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE W skład Grupy Kapitałowej COLIAN S.A. (zwanej w dalszej części również GK COLIAN, GRUPĄ KAPITAŁOWĄ lub GRUPĄ) według stanu na dzień wchodzą: Jednostka dominująca COLIAN S.A. Jednostki zależne: Jutrzenka Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, Colian Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku, Colian Sweet sp. z o.o. w Opatówku, Colian Centrum Logistyczne sp. z o.o. w Opatówku, Petra sp. z o.o. w Opatówku, Choci sp. z o.o. w Opatówku, Petra sp. z o.o. S.K.A. w Opatówku. Schemat organizacji Grupy Kapitałowej 4

5 Przedstawiony na schemacie graficznym posiadany udział procentowy w Spółkach zależnych dotyczy udziału w kapitale i jest równy procentowemu udziałowi w posiadanych głosach. Szczegółowa informacja o powiązaniach w ramach Grupy Kapitałowej zawarta została w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym HISTORIA SPÓŁKI COLIAN S.A. (do dnia 22/08/2008 Jutrzenka S.A.) z siedzibą w Opatówku (do 11/04/2008 siedziba mieściła się w Bydgoszczy) swoją działalność rozpoczęła w I połowie XX wieku. Firma Jutrzenka powstała z połączenia dwóch przedwojennych Firm działających w Bydgoszczy: Fabryki Braci Tysler, która powstała w 1922 roku, zatrudniającej 70 pracowników oraz Fabryki Cukrów i Czekolady Lukullus, która powstała w 1918 roku, zatrudniającej 250 pracowników. Produkcję prowadzono w dwóch zakładach, które w 1951 roku zostały połączone i upaństwowione. W takiej formie Przedsiębiorstwo działało do 1993 roku. 13 lutego 1993 roku Jutrzenka otrzymała status spółki akcyjnej. Rok później, 13 października 1994 roku akcje Spółki wprowadzono do obrotu publicznego. Pierwsze notowanie akcji na rynku równoległym miało miejsce 16 maja 1995 roku. Na rynku podstawowym Przedsiębiorstwo zadebiutowało 23 kwietnia 1997 roku. Do czerwca 2008 w skład przedsiębiorstwa Jutrzenka wchodziły: trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Bydgoszczy, jeden zakład Poznaniu oraz nabyty w 2007 zakład w Opatówku. Zakłady stanowiły integralną część przedsiębiorstwa, gdyż nie posiadały osobowości prawnej. Zakład produkcyjny w Opatówku k/kalisza został nabyty w 2007 w wyniku wygrania przetargu likwidacyjnego ogłoszonego przez syndyka masy upadłościowej majątku po firmie Hellena, producenta napojów bezalkoholowych. W dniu 30 czerwca 2008 roku w drodze aktu notarialnego (Rep. A nr 2502/2008) Jutrzenka Holding S.A. (Nazwa Spółki w dalszej części niniejszego punktu nie występuje), jako jedyny wspólnik objęła udziałów (o wartości nominalnej 500 zł każdy) Jutrzenki Colian Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku (do dnia 4 lipca 2008 roku Spółka ta funkcjonowała pod firmą Kaliszanka Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu) o wartości zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci własności przedsiębiorstwa COLIAN S.A. w rozumieniu art. 55¹ jako 5

6 zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniami wskazanymi w treści umowy przeniesienia własności przedsiębiorstwa (akt notarialny Rep. A nr 2506/2008). COLIAN S.A. do dnia objęcia udziałów posiadała już udziałów w Jutrzence Colian sp. z o.o. o wartości nominalnej zł, co stanowiło 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W dniu roku Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o połączeniu Spółki Colian S.A. ze Spółką Ziołopex sp. z o.o. z siedzibą Wykrotach w ramach projektu konsolidacyjnego. Aktualnie przeważającą formą działalności COLIAN S.A. według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z) PODMIOT DOMINUJĄCY COLIAN S.A KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki Colian S.A. na dzień roku wynosił zł i dzielił się na sztuk akcji, o wartości nominalnej 0,15 zł za 1 akcję, w tym na: akcje imienne serii A (uprzywilejowane) sztuk, akcje na okaziciela serii B sztuk, akcje na okaziciela serii C sztuk. Akcje będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących spółkę wg stanu na Zarząd: Jan Kolański sztuk Marcin Szuława sztuk Rada Nadzorcza: Na dzień Członek Rady Nadzorczej, Pan Jacek Dziekoński posiadał sztuk akcji Spółki. W okresie objętym sprawozdaniem rocznym COLIAN S.A. nabyła sztuk akcji własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych. 6

7 WŁADZE SPÓŁKI Rada Nadzorcza: 1. Marcin Matuszczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Marcin Sadlej - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3. Jan Mikołajczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej 4. Piotr Łagowski Członek Rady Nadzorczej 5. Sylwester Maćkowiak Członek Rady Nadzorczej (do dnia ) 6. Jacek Dziekoński Członek Rady Nadzorczej (od dnia ) Zarząd Spółki: 1. Jan Kolański Prezes 2. Marcin Szuława Członek Zarządu Prokurenci: Zofia Suska GŁÓWNI AKCJONARIUSZE COLIAN S.A. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu: 1. Podmioty działające w porozumieniu, dotyczącym wspólnego nabywania akcji Colian S.A. oraz wykonywania prawa głosu na WZ Spółki, posiadają sztuk akcji Colian S.A., co stanowi 59,74% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do wykonywania 59,74% głosów na WZ Spółki. W skład porozumienia wchodzą następujące osoby i podmioty prawne: 1.1. Barbara Kolańska - posiada sztuk akcji, co stanowi 3,49% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 3,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, 7

8 1.2. Ziołopex sp. z o.o. z siedzibą w Piątku Małym - posiada sztuk akcji, co stanowi 56,21% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 56,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki, 1.3. Jan Kolański posiada sztuk akcji, co stanowi 0,04% udziału w kapitale zakładowym i głosów, co daje prawo do 0,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki. 2. AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne AVIVA BZ WBK S.A. Warszawa posiada sztuk akcji, co stanowi 6,80% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 6,79% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki WAŻNIEJSZE WYDRZENIA 2012 ROKU 1. Do najważniejszych wydarzeń zarejestrowanych w roku 2012 należy zaliczyć: a) W dniu nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej: dokonano kooptacji Pana Jacka Dziekońskiego do składu Rady, natomiast Pan Sylwester Maćkowiak złożył rezygnację b) W dniu roku Zarząd Spółki, realizując uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, przyjął Program Nabycia Wykupu Akcji Własnych (V etap). 2. Walne Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia , podjęło następujące uchwały: a) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu COLIAN S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, b) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, c) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COLIAN S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2011, 8

9 d) Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, e) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011, f) Przeznaczenie zysku osiągniętego w 2011 roku na podwyższenie kapitału zapasowego, g) Zatwierdzenie kooptacji Pana Jacka Dziekońskiego dokonaną przez Radę Nadzorczą w dniu WPISY DOKONANE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM W 2012 ROKU 1. Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej COLIAN S.A. 2. Postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia r. w sprawie wpisania danych dotyczących sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za 2011 rok UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH 1. Jutrzenka Colian sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku udziałów o wartości nominalnej ,00 zł (100% udziałów), 2. Colian Logistic sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku udziałów o wartości nominalnej 500,000,00 zł, 3. Colian Sweet sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku 100 udziałów o wartości nominalnej 5.000,00 zł. (data wpisu do rejestru roku) JUTRZENKA COLIAN sp. z o.o UDZIAŁOWCY Kapitał zakładowy Spółki Jutrzenka Colian Sp. z o.o. na dzień wynosił ,00 zł i dzielił się na udziałów. Wartość 1 udziału to 500,00 zł. Udziałowcy - 100% posiada Colian S.A. z siedzibą w Opatówku. 9

10 WŁADZE SPÓŁKI a) Zgromadzenie wspólników. b) Zarząd Spółki: Skład Zarządu na dzień przedstawia się następująco: Jan Kolański Prezes Zarządu Marcin Szuława Członek Zarządu Krzysztof Koszela Członek Zarządu Sylwester Maćkowiak Członek Zarządu (od dnia do dnia ) Grażyna Nowicka Prokurent Marek Mielcarek Prokurent WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW 2012 ROKU 1. Na posiedzeniu w dniu Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Kaliszanka (obecnie Jutrzenka Colian sp. z o.o.) z dnia w przedmiocie podziału zysku za 2007 rok. 2. Na posiedzeniu w dniu Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Jutrzenka Colian sp. z o.o. z dnia w przedmiocie podziału zysku za Na posiedzeniu w dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało nowego Członka Zarządu w osobie Pana Sylwestra Maćkowiaka. 4. Na posiedzeniu w dniu Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące Uchwały: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, c) podziału zysku netto za 2011 rok, d) udzielono absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków za okres do

11 5. W dniu odbyło się Zgromadzenie Wspólników, na którym podjęto uchwałę o wyborze podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. Wybrano spółkę PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 6. Na posiedzeniu w dniu Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Jutrzenka Colian sp. z o.o. z dnia w przedmiocie podziału zysku za 2007 rok. 7. Na posiedzeniu w dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników odwołało Pana Sylwestra Maćkowiaka z funkcji Członka Zarządu. 8. Na posiedzeniu w dniu Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Jutrzenka Colian sp. z o.o. z dnia w przedmiocie podziału zysku za 2007 rok WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, DOKONANE W 2012 ROKU 1. W dniu Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu nowego Członka Zarządu. 2. W dniu Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru danych dotyczących sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz zmianie danych dotyczących wspólników i posiadanych przez nich udziałów. 3. W dniu Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie wykreśleniu z rejestru Członka Zarządu Pana Sylwestra Maćkowiaka UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH (na dzień ) 1) Choci sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 1 49 udziałów o łącznej wartości 4.900,00 zł (data wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego rok), 11

12 2) Colian Centrum Logistyczne sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ulicy Zdrojowej udziałów o łącznej wartości ,00 zł, 3) Petra sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 1 49 udziałów o łącznej wartości 4.900,00 zł (data wpisu do rejestru przedsiębiorców rok). 4) Petra sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Opatówku - kapitał zakładowy spółki wynosi 50 tys. PLN i dzieli się na akcji imiennych serii A o wartości nominalnej po 1,00 PLN każda. Data wpisu do rejestru rok Komplementariuszem spółki jest Petra sp. z o.o COLIAN LOGISTIC sp. z o.o UDZIAŁOWCY Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na ,00 udziałów. 100% udziałów posiada COLIAN S.A WŁADZE SPÓŁKI a) Zgromadzenie Wspólników b) Zarząd Spółki Skład Zarządu na dzień przedstawia się następująco: Jarosław Taberski Prezes Zarządu Jan Kolański Prokurent WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W 2012 ROKU 1. W dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na zawarcie umowy o świadczenie usług logistycznych z KRAFT Polska S.A. 2. W dniu roku Zgromadzenie Wspólników podjęło następujące Uchwały w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2011, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok, c) podziału zysku netto za 2011 rok, d) udzielono absolutorium Panu Jarosławowi Taberskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu za okres do

13 3. W dniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o wyborze podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. Wybrano spółkę PKF Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, DOKONANE W 2012 ROKU W dniu Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do rejestru danych dotyczących sprawozdania finansowego za 2011 rok PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO Zarząd Colian SA (Spółka), w wykonaniu obowiązku określonego w 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe, oraz mając na uwadze Tekst jednolity Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przedstawia niniejszym raport ze stosowania zasad dobrych praktyk w 2012 roku. 1) Zarząd informuje, że w 2012 r. Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego z wyjątkiem: Część I "Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych" Zasada nr 1 ( ) Spółka powinna prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: ( ) 13

14 Zasada nie jest stosowana. Spółka informuje, że trwają pracę nad uruchomianiem nowej strony korporacyjnej. Spółka dochowa wszelkich starań aby możliwie najszybciej strona odpowiadała modelowemu serwisowi zaproponowanemu przez GPW. Zasad nr 1 ( ) Spółka powinna umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej. Zasada nie jest stosowana. Aktualne możliwości techniczne Spółki nie pozwalają na skuteczne wykonywanie zasady. Zasada nr 5 Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Członkowie Zarządu wykonują jednocześnie funkcje operacyjne jako dyrektorzy poszczególnych pionów co ma swoje odzwierciedlenie w wynagrodzeniach. Polityka wynagrodzeń ma swoje oparcie w benchmark u rynkowym w branży FMCG. Wynagrodzenie w postaci premii ustala Rada Nadzorcza na podstawie wyników ekonomicznych oraz realizacji celów indywidualnych w obszarach, za które odpowiada Członek Zarządu. Cele są ściśle skorelowane w celami Grupy Kapitałowej. Premia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia rocznego Członka Zarządu. Podstawą wynagrodzenia Rady Nadzorczej jest średnie wynagrodzenie pracowników Spółki w danym miesiącu liczona bez dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, odpraw emerytalnych oraz premii wypłacanych z dodatkowego funduszu premiowego. Wysokość wynagrodzeń jest podawana do publicznej wiadomości. Zasada nr 9: GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji 14

15 zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej. Spółka z należytym szacunkiem traktuje rekomendacje i będzie brała ją pod uwagę. Jednakże zaznacza, iż kluczowymi elementami wyboru na stanowiska we władzach spółki są: kompetencje, umiejętności, doświadczenie. Część II "Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych" Zasada nr 1. "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:" pkt. 6: "roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki." Zasada nie była stosowana w części dotyczącej sprawozdania z pracy komitetów oraz oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Zarówno Statut, jak i Regulamin działania Rady Nadzorczej nie przewidują działania komitetów. Rada Nadzorcza na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu wykonuje zadania komitetu audytu. pkt 14: informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły. Spółka nie posiada reguł dotyczących zmieniania podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych. Na podstawie Statutu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza. Zasada nr 2: Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w Rozdziale II pkt 1. 15

16 Zasada nie jest stosowana. Spółka podjęła działania zmierzające do zbudowania nowej strony internetowej (również w języku angielskim) zgodnie z modelowym serwisem relacji inwestorskich zaproponowanym przez GPW. Zasada nr 3: "Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym zwraca się do rady nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184,poz.1539 z późn. zm.). Zasada ta była i w przyszłości będzie stosowana z ograniczeniami wynikającymi z treści 20 ust. 2 lit c, ust. 4 i 5 Statutu Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonych w statucie Spółki kryteriów wartości tych umów. Część III "Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych" Zasada nr 1: "Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna:" pkt. 1: "raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki." Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej oceny systemów. Zasada nr 9: Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym spełniającej warunki, o której mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty Rady Nadzorczej. 16

17 Zasada ta była i jest stosowana z ograniczeniami wynikającymi z treści 20 ust. 2 lit c, ust. 4 i 5 Statutu Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki, również w zakresie decyzji o wszystkich istotnych umowach Spółki, przy przyjęciu określonego w Statucie Spółki kryterium wartości tych umów. Część IV "Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy" Zasada nr 1: "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach." Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W Walnych Zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące. Zdaniem Spółki prowadzona przez nią polityka informacyjna była wystarczająca i zgodna z przepisami prawa, w tym z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Spółka zobowiązuje się natomiast do współdziałania z mediami w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu WZ. 2) Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania. Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu, oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jutrzenki Holding S.A. przyjętego uchwałą nr 21 ZWA z dnia Zgodnie z brzmieniem regulaminu Zarząd zwołuje zgromadzenie w czasie i miejscu dogodnym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. Spółka stosuje zasadę uzasadnienia przez wnioskodawców spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał udostępniane są Akcjonariuszom w zgodzie z brzmieniem powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Spółka stara się w każdym przypadku nie odwoływać i nie zmieniać terminów walnych zgromadzeń. W zgromadzeniu mogą uczestniczyć Przedstawiciele Akcjonariuszy, którzy udokumentują prawo do działania w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnik winien przedłożyć stosowne pełnomocnictwo. Obrady Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej podejmuje kroki niezbędne do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć 17

18 merytorycznych. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z regulaminem oraz właściwym porządkiem obrad. Przewodniczący stoi na straży praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, przeciwdziałając nadużywaniu uprawnień. Dba również o sprawny przebieg obrad. Szczegółowe uprawnienia Przewodniczącego zostały enumeratywnie wskazane w regulaminie ZWA. Regulamin przewiduje możliwość wyboru Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy czuwanie nad prawidłowym oddawaniem głosów. W przypadku nie powołania Komisji Skrutacyjnej, jej czynności wykonuje Przewodniczący. Przewodniczący udziela głosu stosownie do przyjętego porządku obrad i sporządzonej listy mówców. W sprawach porządkowych lub formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Podczas obrad powinny być rozpatrywane wszystkie sprawy będące w porządku obrad. Istnieje możliwość zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jednakże wymaga to zgody 75% głosów oddanych w tej sprawie na WZ. Do wyłącznej kompetencji WZ należy wybór członków Rady Nadzorczej i zatwierdzenie kooptacji składu Rady Nadzorczej. Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłaszać do składu Rady Nadzorczej swojego kandydata. Warunki skutecznego zgłoszenia zostały określone w Regulaminie. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Na żądanie Akcjonariusza do protokołu sporządzanego przez notariusza przyjmuje się jego pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych porządkiem obrad. Akcjonariusze maja prawo żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał, mogą również przeglądać księgę protokołów. Zarząd Spółki przed, ale również w trakcie posiedzenia WZ zapewnia dostęp do regulaminu WZ. 3) Skład osobowy i zasady działania organów zarządzający i nadzorczych Spółki oraz ich Komitetów. a) Zarząd Spółki Skład Zarządu na dzień Prezes Zarządu Jan Kolański Członek Zarządu Marcin Szuława Zasady i tryb pracy Zarządu zostały zawarte w Statucie Spółki, Regulaminie Zarządu, Regulaminie Organizacyjnym Spółki. Liczbę członków Zarządu określa Rada 18

19 Nadzorcza. Wyboru dokonuje również Rada Nadzorcza na kadencje 3 letnią. Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest Prezes Zarządu Spółki samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu wspólnie z prokurentem. Do zł możliwe jest działanie jednego członka zarządu. Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone dla innych organów spółki. Statut przewiduje konieczność wyrażenia zgody Rady Nadzorczej na niektóre działania podejmowane przez zarząd w tym np. zawarcie umowy przenoszącej wartość zł. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał. Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku równowagi decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu dokumentowane są protokołami. Rodzaj umowy zawieranych i sposób wynagradzania ustalany jest przez Radę Nadzorczą. Regulamin zarządu przewiduje ściśle określone przypadki, w których konieczne jest podjęcie uchwały zarządu. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz w miesiącu i zawsze gdy wymaga tego sytuacja. b) Rada Nadzorcza Skład Rady Nadzorczej na dzień był następujący: Przewodniczący Rady Marcin Matuszczak Wiceprzewodniczący Marcin Sadlej Sekretarz Jan Mikołajczyk Członek Rady Jacek Dziekoński Członek Rady Piotr Łagowski Rada Nadzorcza Colian S.A. działa na podstawie przepisów KSH, na podstawie stosownych postanowień Statutu Spółki, oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, który jest dostępny na stronie internetowej spółki. Rada może składać się z członków w liczbie od 5 do 7 osób. Liczbę członków ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady powołuje Walne Zgromadzenie na okres 3 lat kadencji. W przypadku powołania lub kooptacji członka rady w trakcie trwania kadencji jego mandat wygasa równocześnie z upływem tej kadencji. Kooptacji dokonuje Rada Nadzorcza. Warunki kooptacji są ściśle określone w Statucie Spółki. Zatwierdzenia wyboru dokonuje najbliższe walne zgromadzenie. Przynajmniej dwóch członków Rady powinno spełniać kryteria niezależności. Zarząd w tym zakresie złożył stosowne oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk. Zgodnie 19

20 z brzmieniem Statutu kandydaci na członów rady powinni spełniać określone przymioty, w tym mieć wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz walory etyczne pozwalające na należyte wypełnienie obowiązków stawianych przez Radą. Rada wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Sekretarza Rady. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał ale zawsze w miarę potrzeb. Uchwały podejmowane przez Radę są ważne w przypadku pisemnego zaproszenia wszystkich członków na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem oraz uczestniczenie w posiedzeniu co najmniej 3 członków. Uchwały co do zasady zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Rady. Rada może podejmować uchwały z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. Odbycie posiedzenia i podejmowanie uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może nastąpić pod warunkiem zachowania trybu przewidzianego dla zwoływania posiedzeń Rady i uprzednim powiadomieniu wszystkich członków Rady o treści uchwały. Uchwały podjęte w takim trybie będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Przewodniczącego. Do kompetencji Rady należy sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki. Statut w 20 określa wprost uprawnienia Rady Nadzorczej. Rada raz w roku przedstawia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ocenę sytuacji Spółki. Statut przewiduje możliwość wykonywania obowiązków stawianych przez prawo komitetowi audytu przez Radę w przypadku spełnienia określonych prawem warunków. 4) Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, jednak obszar ryzyk jest monitorowany sukcesywnie co jest pisane w notach 46 i 48 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Regulamin Organizacyjny Spółki określa ogólne zasady odpowiedzialności i nadzoru w Spółce. Zgodnie z jego brzmieniem odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą 20

21 Członkowie Zarządu, kierownicy jednostek organizacyjnych, inni pracownicy. Kontrola przeprowadzana jest w ramach obowiązków służbowych poszczególnych jednostek organizacyjnych. Kontrola w określonym obszarze może zostać również przeprowadzona ad hoc w zakresie zleconym przez Zarząd Spółki przez wyznaczony do tego zespół pracowników. Możliwe jest również zlecenie przeprowadzenia kontroli przez podmiot zewnętrzny. 2. STOSOWANIE WDROŻONYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ COLIAN S.A. - SYSTEMÓW ZAPEWNIENIA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTAWA ŻYWNOŚCI a) Zarządzanie Jakością 2012 rok W Grupie Kapitałowej COLIAN S.A kontynuowane jest utrzymywanie i doskonalenie jednolitego Systemu Zarządzania Jakością pomimo różnorodnej produkcji. Takie ujednolicenie i konsolidacja w sprawach zarządzania jakością wpływa na możliwość tworzenia jednolitej polityki jakości i wypracowania wspólnej dla Grupy kultury zarządzania. b) Posiadane Certyfikacje Poniższa tabela przedstawia status wdrożonych i certyfikowanych standardów jakości. Tabela nr 1.Status wdrożonych i certyfikowanych standardów jakości Oddział/ IFS BRC HACCP * ISO ISO Biuro Główne X X X X - Poznań X X X X - Bydgoszcz X X X X - Kalisz X X X X X Colian Logistic - - X X - Opatówek - - X X - Wykroty X X X oznacza wdrożony i certyfikowany system wdrożony nie certyfikowany wdrożony nie certyfikowany W 2012 roku audyty systemu jakości wg ISO 9001 i HACCP odbyły się w Siedzibie Głównej w Opatówku, Zakładzie w Opatówku, w Zakładzie w Bydgoszczy i Centrum Logistycznym - Colian Logistic. Podczas audytów nie stwierdzono niezgodności. W Zakładzie w Kaliszu odbył się audyt normy ISO W Zakładach w Kaliszu, Poznaniu, Bydgoszczy i Wykrotach odbyły się audyty recertyfikujące zakłady wg standardów IFS i BRC. Przygotowano plan działań korygujących. - 21

22 W 2012 roku nastąpiła zmiana jednostki certyfikującej dla Zakładu w Wykrotach z TUV Nord na BVC. Wszystkie przebyte audyty potwierdziły zgodność systemów wdrożonych z wymogami standardów ISO HACCP, ISO , IFS, BRC wersja nr 6. Uzyskano certyfikat standardu IFS na poziomie wyższym i BRC na poziomie A (najwyższy). 3. SYTUACJA RYNKOWA I SPRZEDAŻ 3.1. Pozycja rynkowa Jutrzenka Colian, największa Spółka operacyjna w Grupie Kapitałowej COLIAN S.A. działa na rosnącym, silnie konkurencyjnym rynku wyrobów spożywczych w otoczeniu koncernów międzynarodowych oraz podmiotów krajowych. W 2012 roku średnie tempo wzrostu rynku słodyczy w porównaniu z rokiem ubiegłym wyniosło 4%. Potwierdzają to badania Firmy Nielsen (źródło: Panel Handlu Detalicznego, Polska, sprzedaż wartościowa, II I 2012). Rynek słodyczy, na który składają się kategorie: tabliczki, praliny, ciastka, wafle impulsowe, wafle familijne, cukierki, draże w czekoladzie - jego wartość szacowana jest na ponad 6 miliardów złotych. Badania wykazują, że zarówno w ujęciu wartościowym jak i ilościowym Jutrzenka Colian zajmuje czołową pozycję na rynku słodyczy w Polsce. Najsilniejszą pozycję zajmuje w segmencie wafli, zarówno impulsowych jak i rodzinnych, żelków oraz bakalii w czekoladzie. Na rynku słodyczy w Polsce największe wzrosty wartościowo odnotowały kategorie takie jak: ciastka bez czekolady (10,4%), wafle impulsowe (7,5%), wafle familijne (6,5%) oraz praliny (5,4%). Największe segmenty na rynku słodyczy to praliny wartościowo szacowane na 1,4 miliarda zł i czekolady szacowane na 1,3 miliarda zł. Działania marketingowe w dywizji słodkiej w roku 2012 Aktywność marketingowa w 2012 roku w dywizji słodkiej to kontynuacja realizowanej strategii kreowania i wspierania produktów skoncentrowanej na markach: Goplana, Familijne i Jeżyki. 22

23 W kategorii pralin wprowadzono zupełną nowość - Torciki (jedyne na rynku cukierki z trójwarstwowym nadzieniem oblane prawdziwą czekoladą w czterech ulubionych smakach wybranych przez konsumentów). W ten sposób marka Goplana uczciła 100-lecie swojego istnienia. W kategorii wafli zrealizowano ogólnopolską promocję konsumencką dla Wafli Familijnych. Wakacyjny konkurs z atrakcyjnymi nagrodami został silnie wsparty w mediach. W kategorii tej wprowadzone zostały również nowości: Wafle Gofrowe grube, ale niezwykle kruche wafle o strukturze gofrów połączone z puszystym musem słodka przekąska dla całej rodziny w dwóch popularnych smakach do wyboru: z musem waniliowym lub czekoladowym. W kategorii ciastek z czekoladą zrealizowana została kampania telewizyjna dla Jeżyków prezentująca atrybuty produktowe marki (ciastka najeżone bakaliami) oraz wspierająca najnowsze Jeżyki Dark Cocoa i Dark Cherry dwa smaki w ciemnej czekoladzie. W kategorii żelków wprowadzono Akuku! Składaki, żelki pozwalające bawić się smakami i formami - z dwóch różnych smaków uzyskać trzeci zupełnie inny. W kategorii bakalii w czekoladzie wprowadzono dwie nowości, które zostały wsparte akcjami degustacyjnymi: migdały w białej czekoladzie z cynamonem oraz orzechy laskowe w białej czekoladzie z kawą. To pyszne i wyrafinowane połączenia, które zachwycą najbardziej wymagających wielbicieli tych słodyczy. Rok 2012 to również nowość w kategorii ciastek bez czekolady Petit Beurre Kakaowe ciastka idealne do wypieków odpowiednio kruche i twarde o intensywnym smaku, które świetnie nadają się jako baza do ciast, ale także jako słodka przekąska do herbaty i kawy. Aktywność trade marketingowa w 2012 w dywizji słodkiej to kontynuacja działań kierowanych do wszystkich ogniw dystrybucji począwszy od dystrybutora, detalisty, koncentrując się finalnie na shopperze. Działania marketingowe w dywizji kulinarnej i napojowej w roku 2012 Marki Appetita, Siesta i Hellena wspierano przez szeroki wachlarz działań marketingowych, zarówno z zakresu trade marketingu jak i marketingu strategicznego. Działania trade marketingowe skierowano na rozwój sprzedaży, dystrybucji i ekspozycji w tym do dystrybutorów oraz do Punktów Sprzedaży Detalicznej (PSD). 23

24 Marka Hellena W sezonie 2012 wprowadzono kilka ciekawych nowości: Oranżada Yoo! Hellena 1,25L PET (z zawartością witamin), naturalna woda mineralna Aqua Natural 1,5l, limitowana edycja dla kibica Oranżady YOO! Hellena w puszce 0,2l (na EURO 2012). Hellena w sezonie 2012 rozpoczęła produkcję napojów niegazowanych (w zmienionej butelce PET o pojemności 1,75 l) oraz wód smakowych na nowoczesnej linii aseptycznej. Linia ta gwarantuje produkcję bez konserwantów oraz uzyskanie naturalnego smaku napojów. Oranżada Hellena umacnia się na pozycji lidera - jej udziały w rynku wzrosły 2012 roku do 38,4% (wg Nielsen Panel Handlu Detalicznego, Polska, udziały wartościowe, segment oranżady w PET, okres grudzień 2011-listopad 2012). Marka Appetita Rok 2012 przyniósł rewolucyjną zmianę w marce Appetita repozycjonowanie i zmianę opakowań. Kluczowym elementem był przede wszystkim nowy, fioletowy kod kolorystyczny oraz nowy claim marki: Appetita uwodzi aromatem. Repozycjonowanie marki wspierane było kampanią telewizyjną zrealizowaną w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych: TVP1, TVP2, Polsat i TVN oraz kanałach tematycznych. W 5-sekundowych, niekonwencjonalnych spotach zaprezentowano przyprawy marki w nowych opakowaniach. Appetita była również sponsorem projektu Kuchenne zmagania realizowanego w formie konkursu kulinarnego rozgrywanego w mediach od czerwca do grudnia. Marka Siesta W 2012 roku została wprowadzona nowa, ulepszona receptura mieszanki studenckiej, specjalna wersja Popcornu dla kibica (na EURO 2012) oraz nowa receptura pistacji (delikatniejsze prażenie i solenie). Na rynkach zagranicznych aktywność marketingowa skierowana była głównie na wzmocnienie pozycji rynkowej produktów brandowych. Szczególnie dotyczyło to: - w segmencie słodycze - Mella, Alibi, Family s, - w segmencie przypraw - Vigora i Appetita, Siesta. 24

25 Aktywność marketingowe na rynkach zagranicznych obejmowały działania zarówno z zakresu trade marketingu jak i marketingu strategicznego. Szczególne uznanie zyskały sobie marki Vigora oraz Siesta na rynku mongolskim, gdzie promuje się je w środkach masowego przekazu: w prasie i telewizji. Działania trade marketingowe na rynkach zagranicznych wspierały wszystkie kategorie produktów i skierowane były na rozwój dystrybucji i sprzedaży. Rozszerzona została liczba punktów sprzedaży, ulepszona ekspozycja produktów. Promocje konsumenckie i degustacje produktów w efekcie przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży i budowy lojalności konsumenta względem marki. Poprzez udział w targach zagranicznych i misjach gospodarczych pozyskani zostali nowi kontrahenci i nowe rynki zbytu Sprzedaż w Jutrzenka Colian sp. z o.o. w dywizjach: słodka, kulinarna i napojowa Kluczową dla działalności Grupy Kapitałowej COLIAN S.A. jest sprzedaż słodyczy przypraw i napojów produkowanych przez Jutrzenka Colian sp. z o.o. Przychody ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji zrealizowane przez Jutrzenkę Colian w 2012 i 2011 przedstawia poniższa tabela. Na przychody te złożyła się działalność operacyjna w segmentach rynku: słodycze, kulinaria, napoje. Tabela 2. Wartość sprzedaży wyrobów Spółki Jutrzenka Colian w latach 2011 i Różnica [ ] Dynamika [ 2012 / 2011 ] Przychody ze sprzedaży , , ,8-2,4% Przychody ze sprzedaży produktów , , ,1-1,8% Przychody ze sprzedaży usług , , ,3 48,9% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów , , ,0-13,7% Źródło: Dane własne Grupy Tabela nr 3. Przychód wg głównych kategorii produktowych w latach

26 Dyw izja Kategoria produktow a Rok kalendarz Rok kalendarz Różnica [ ] Dynamika [ 2012 / 2011 ] Razem kategorie w dyw izji słodkiej, kulinarnej i napojow ej , , ,25-2,76% Wyroby cukiernicze Wynik , , ,50-0,57% Impulsy , , ,20-3,00% Czekolady , , ,20-1,69% Jeżyki i Familijne , , ,30 14,47% Bakalie i Draże, Żelki , , ,30-8,40% Mella i Praliny , , ,30-17,76% Figurki, Zestaw y św iąteczne , , ,80-14,03% Total Przypraw y Wynik , , ,95-10,36% Przypraw y Konfekcja Wynik , , ,00-17,96% Jednorodne , , ,95-17,73% Mieszanki i Panierki , , ,51-17,45% Uniw ersalna , , ,77 9,16% Domow e Sekrety , , ,61 3,24% Bakalie , , ,17-30,44% FIX , , ,27-81,01% Kostki 188, , ,05-99,49% Herbaty Celmar , , ,43-19,97% Przypraw y - Surow ce i półprodukty , , ,95-0,80% Cukiernicze , , ,68-7,36% Herbaty , , ,11-0,48% Masarskie , , ,02 7,43% Catering , , ,18-23,68% Napoje Wynik , , ,80-3,88% Perfect ( w 2012 asortyemnt wycofany z 3 567, , ,40-99,63% oferty) Napoje Gazow ane , , ,10 47,26% Napoje Impulsow e , , ,60-71,17% Napoje Niegazow ane , , ,30-13,45% Oranżady , , ,40 9,42% Aqua , , ,00-57,37% Źródło: Dane własne Grupy W dywizji słodkiej największe znaczenie dla uzyskania przychodów w 2012 miały następujące kategorie produktowe: w 2012 zajmują: Impulsy Jeżyki i Familijne Czekolady co stanowiło 30,6% sprzedaży tej dywizji co stanowiło 29,5% sprzedaży tej dywizji co stanowiło 17,9% sprzedaży tej dywizji W dywizji kulinarnej konfekcja największe znaczenie pod względem przychodów Przyprawy jednorodne Mieszanki i panierki Bakalie co stanowiło 36% sprzedaży tej dywizji co stanowiło 20,2% sprzedaży tej dywizji, co stanowiło 16,7% sprzedaży tej dywizji natomiast w surowcach i półproduktach przyprawowych największe obroty to: Surowce masarskie Surowce cukiernicze co stanowiło 44,2% sprzedaży tej dywizji co stanowiło 39,1% sprzedaży tej dywizji 26

27 W dywizji napoje przychody determinowane są poprzez sprzedaż: Oranżad co stanowiło 65,5% sprzedaży tej dywizji, Napojów niegazowanych co stanowiło 26,5% sprzedaży tej dywizji Podstawowym kierunkiem sprzedaży w Spółce Jutrzenka Colian w roku 2012 jest sprzedaż krajowa (89,08%). Uzupełnieniem sprzedaży w kraju jest sprzedaż eksportowa (10,92%). Przy czym należy odnotować pozytywną tendencję dla eksportu, gdzie dynamika 2012 do roku 2011 wynosi 7,76%. Szczegółowa informacja o strukturze geograficznej sprzedaży znajduje się w nocie 2 do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. W obszarze eksportu kontynuowano rozpoczęte w latach ubiegłych działania zmierzające do zwiększenia obecności wyrobów na zagranicznych rynkach sprzedaży. Strategia eksportowa Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na grupach produktowych optymalnych z punktu widzenia wysokiej jakości i konkurencyjności cenowej na rynkach międzynarodowych. Grupa prowadzi również coraz większą aktywność w sprzedaży produktów pod markami własnymi Sprzedaż w Colian Logistic sp. z o.o. W 2012 r. spółka Colian Logistic zrealizowała przychód ponad 68 mln zł, w tym od jednostek powiązanych w kwocie 22,8 mln zł. Udział w powyższym przychodzie usług logistycznych wynosi 47,3 mln zł (69%) przychodu a 21,5 mln zł przychodu (31%) wynika ze sprzedaży produktów pod markami własnymi. W ramach usług logistycznych największy udział ma działalność spedycyjna 83% w 2012 wobec 77% w 2011 roku, następnie usługi magazynowe 15% w 2012 wobec 20% w 2011 roku oraz działalność usługowa w zakresie obsługi klienta 2% w 2012 wobec 3% w 2011 r. W ramach działalności spedycyjnej nastąpił wzrost przychodów z 29,6 mln zł do 39,2 mln zł ( 33%), w tym w oparciu o usługi zewnętrzne poza GK Colian z 14,8 mln zł do 24,5 mln zł rok do roku. W przypadku usług magazynowych nastąpił spadek przychodów na usługach w ramach GK Colian, natomiast na usługach dla firm zewnętrznych nastąpił dwukrotny wzrost przychodów do wartości 0,77 mln zł. Colian Logistic rozwija współpracę głównie z klientami z branży spożywczej oferując wysoki standard obsługi i doświadczenie. Spółka stale współpracuje z wieloma firmami 27

28 logistycznymi, w tym operatorami logistycznymi, zwiększa liczbę współpracujących z nią firm przewozowych i liczbę aut stale obsługiwanych przez zespoły spedytorów w dwóch oddziałach spedycji w Kaliszu i Kostrzynie. 4. LOGISTYKA ZAKUPÓW Głównym źródłem zaopatrzenia w Grupie Kapitałowej COLIAN S.A. w materiały do produkcji jest przemysł krajowy, przy czym część surowców strategicznych sprowadzana jest z zagranicy. Realizowana przez Spółkę polityka dywersyfikacji dostawców surowców i opakowań gwarantowała niezależność wobec jednego dostawcy, tym samym zapewniono bezpieczeństwo i stabilność produkcji. Tabela nr 4. Struktura zakupów w 2012 roku Wyszczególnienie Wartość zakupów Udział % w strukturze zakupów Ogółem zakupy: ,36 Surowce ,47 100% krajowe ,11 67% zagraniczne ,36 33% Opakowania ,89 100% krajowe ,84 95% zagraniczne ,05 5% Źródło: Dane własne Grupy Wykres: Zakupy w 2012 r.: wartość i ich struktura W roku 2012 utrzymana została podobna struktura zakupów materiałów podstawowych do produkcji i opakowań jak w roku poprzednim. 28

29 5. LOGISTYKA SPRZEDAŻY W 2012 roku Grupa Kapitałowa COLIAN S.A. prowadziła sprzedaż podobnie do lat poprzednich poprzez hurtownie dystrybucyjne oraz polskie i międzynarodowe sieci handlowe. Zapasy wyrobów gotowych składowane są w dwóch miejscach: Kostrzynie dla słodyczy i przypraw oraz Opatówek dla napojów. Obsługę klientów, magazynowanie oraz spedycję prowadzi w ramach umowy o obsługę logistyczną Spółka Colian Logistic. 6. INWESTYCJE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ COLIAN S.A. Spółki Grupy Kapitałowej COLIAN S.A. w 2011 roku kontynuowały wieloletnią strategię dbałości o utrzymywanie najwyższych standardów zarówno w zakresie jakości, bezpieczeństwa produktowego, jak i wydajności produkcji. W związku z tym na bieżąco prowadzone były prace remontowo - konserwatorskie oraz modernizacyjne posiadanego majątku produkcyjnego. Nakłady finansowe poniesione na nowe i posiadane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pozwalają zaliczyć Spółki zależne do nowoczesnych przedsiębiorstw branży spożywczej w Polsce. Nakłady inwestycyjne w poszczególne składniki rzeczowego majątku trwałego opisane zostały w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym nota 12. Inwestycje Odtworzeniowe Inwestycje odtworzeniowe w sytuacji, kiedy majątek przedsiębiorstwa zużywa się i podlega umorzeniu są po prostu koniecznością, wynikającą z walki o utrzymanie dotychczasowej jakości produktów, co ma bezpośredni wpływ na postrzeganie Firmy przez klientów. Inwestycje modernizacyjne i optymalizacyjne W wyniku nieustannych prac związanych z poprawą parametrów produkcyjnych w roku 2012 dużą cześć nakładów inwestycyjnych poniesiono na modernizacje posiadanego majątku. Modernizacje te wpłynęły na zwiększenie posiadanych zdolności produkcyjnych i optymalizację kosztów wytwarzania, przy jednoczesnym wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa produktowego. Do najważniejszych inwestycji modernizacyjnych można zaliczyć: a) reorganizacja produkcji w ramach zakładów produkcyjnych lokalizacji Bydgoszcz kontynuacja działań zeszłorocznych w obrębie produkcji wafli i herbatników oraz produkcji mogulowej, 29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALCHEMIA S.A

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALCHEMIA S.A Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 SPRAWOZDANIE ZARZADU Z DZIAŁALNOŚCI. za rok

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GRUPA KAPITAŁOWA ALCHEMIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GRUPA KAPITAŁOWA ALCHEMIA 1. Ogólne informacje o Jednostce Dominującej i Grupie Kapitałowej Spółka ALCHEMIA Spółka Akcyjna została utworzona w dniu 15.11.1991 roku na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 10680/91 sporządzonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI INPRO SA W 2012 r. GDAŃSK, 21 MARCA 2013 r. Spis treści 1. Informacje podstawowe.... 4 2. Struktura Grupy Kapitałowej... 4 3. Struktura kapitałów INPRO SA.... 6 4. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU. Wrocław, dnia 22.03.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2009 ROKU Wrocław, dnia 22.03.2010r. SPIS TREŚCI Strona 1. Wprowadzenie 3 2. Zagadnienia korporacyjne 5 2.1. Oświadczenie o stosowaniu ładu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A

Raport dotyczący stosowania. Zasad Ładu Korporacyjnego. w Spółce Atlantis S.A Raport dotyczący stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce Atlantis S.A Spółka ATLANTIS S.A.(Emitent) podlega zasadom ładu korporacyjnego, zawartym w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Spółce

1. Informacje ogólne o Spółce 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym sprawozdaniem... 7 4. Wybrane dane finansowe... 11 5. Przewidywany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. ZA 2013 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Korporacja Budowlana Dom S.A.... 3 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r.

Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. Oświadczenie i raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Agorę S.A. w 2012 r. 12 kwietnia 2013 r. [www.agora.pl] Strona 1 OŚWIADCZENIE I RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ AGORĘ

Bardziej szczegółowo

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO 1. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO Działając zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A.

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w BUDOPOL WROCŁAW S.A. Niniejszy Raport został przygotowany na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 roku 1. Wskazanie zbioru ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny W 2013 roku obowiązywały

Bardziej szczegółowo

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011

Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31 grudnia 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2011 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za 2011 rok 4 1.1 Charakterystyka sprzedaży i źródeł zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności. SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. za 2011 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna za 2011 rok Lublin, kwiecień 2012 r. Spis treści 1. WIZYTÓWKA SANWIL HOLDING S.A.... 2 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ... 2 1.2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi,

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi, Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi, W imieniu Zarządu MEGARON S.A. mam przyjemność złożyć na Państwa ręce roczne sprawozdanie, stanowiące podsumowanie działalności Spółki w minionym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GLOBAL COSMED S.A. za 2013 rok 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce... 3 2. Ogólna charakterystyka działalności Spółki... 6 3. Istotne zdarzenia w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku Warszawa, 21 marca 2014 r. Oświadczenie Zarządu Paged S.A. o stosowaniu przez Spółkę ładu korporacyjnego w 2013 roku Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w celu dołączenia do raportu rocznego Paged

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu 31.12.2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2013 Roczne Jednostkowe 1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych za 2013 rok.... 4 1.1 Charakterystyka sprzedaży i źródeł zaopatrzenia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013 Łódź, 30 kwietnia 2014 r. Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2013 1. Podstawowe informacje o spółce: Nazwa Spółki - Rainbow Tours Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA S.A. W 2013 ROKU Wysogotowo, 10 marca 2014 1. O SPÓŁCE GRUPA S.A.... 3 2. GRUPA S.A. W 2013 ROKU... 4 2.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 4 2.2. BILANS... 6

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁNOŚCI TRANS POLONIA S.A. ZA ROK 2014 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.1. Informacje ogólne... 4 1.2. Opis Grupy Kapitałowej... 4 1.3. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres 1 Spis treści OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MONNARI TRADE S.A. 5 1. Zasady sporządzenia rocznego Sprawozdania finansowego....5 2. Omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. kofola s.a. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY kofola s.a. 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo