ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW"

Transkrypt

1 ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

2 ODPOWIEDZIALNY ŁAŃCUCH DOSTAW ŻYWNOŚCI PRODUKTY KONSUMPCYJNE DOSTĘPNE SĄ NA RYNKU DZIĘKI ZŁOŻONYM PROCESOM, KTÓRE OBEJMUJĄ TAKIE ETAPY, JAK: pozyskanie surowca przetworzenie surowca dostarczenie produktu do miejsc sprzedaży akt wyboru i zakupu utylizacja odpadów (na każdym z etapów) Aby postępowanie to odniosło skutek, potrzebna jest współpraca producentów, dystrybutorów i konsumentów każda z tych grup może realizować zasady zrównoważonego rozwoju w odpowiedni dla siebie sposób. Szczególna odpowiedzialność spoczywa w tym względzie na producentach jako na tym ogniwie, które w największym stopniu oddziałuje na otoczenie i które może mieć wpływ na zachowania pozostałych grup. Dlatego też producenci żywności (i nie tylko) zachęcani są do stosowania zasad społecznej odpowiedzialności organizacji, która to, zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, oznacza odpowiadanie za wpływ na społeczeństwo. Istnieją sprawdzone i stale udoskonalane metody zarządzania zgodnie z tą koncepcją, jak również standardy, które umożliwiają dostosowanie metod produkcji i dystrybucji do stanu zrównoważonego. POZYSKANIE SUROWCA PRZETWORZENIE DYSTRYBUCJA KONSUMPCJA UTYLIZACJA ODPADÓW SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZACJI ODPOWIADANIE ZA WPŁYW NA SPOŁECZEŃSTWO /KE 011/ MINIMALIZOWANIE NEGATYWNEGO WPŁYWU MAKSYMALIZOWANIE POZYTYWNEGO WPŁYWU 3 NA KAŻDYM Z ETAPÓW POJAWIAJĄ SIĘ ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ASPEKTY EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I ŚRODOWISKOWE. ODPOWIEDZIALNY ŁAŃCUCH DOSTAW ŻYWNOŚCI TO TAKI, KTÓRY ZORGANIZOWANY JEST W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY HARMONIJNE POŁĄCZENIE TYCH ASPEKTÓW. W WYMIARZE PRAKTYCZNYM OZNACZA TO, IŻ W RAMACH PROCESU DĄŻY SIĘ DO MINIMALIZACJI NEGATYWNEGO WPŁYWU NA OTOCZENIE, JAK RÓWNIEŻ DO MAKSYMALIZACJI POZYTYWNEGO, BEZ ZANIECHANIA DBAŁOŚCI O EFEKTYWNOŚĆ I RENTOWNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ. Istotne jest, aby łańcuchy dostaw żywności organizować i eksploatować w sposób odpowiedzialny, pozwalający na optymalne zbilansowanie wykorzystywania zasobów. Oznacza to także korzystanie z produktów, które w sposób optymalny oddziałują na środowisko, społeczeństwo i człowieka. W istocie rzeczy chodzi więc o to, aby zasoby odnawialne zużywać wolniej niż je wytwarzać, a nieodnawialne zużywając tak wolno jak to możliwe - starać się zastąpić substytutami, najlepiej substytutami odnawialnymi. Jakie korzyści z odpowiedzialnego łańcucha dostaw mogą odnieść producenci, dystrybutorzy i konsumenci? Postępowanie zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności i dążenie w procesie produkcji, dystrybucji i konsumpcji do eliminowania negatywnego wpływu na otoczenie, w tym szczególnie na stan środowiska, wydaje się zadaniem niełatwym, jednak wiele firm, organizacji i konsumentów realizuje je z sukcesem. Odpowiedzialne podejście do procesu produkcji i konsumpcji może mieć znaczące korzyści dla wszystkich stron, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. W zależności od rodzaju działań podejmowanych przez poszczególnych interesariuszy, korzyści te mogą mieć różny charakter. Należy jednak zauważyć, że wiele firm na świecie wprowadziło i wciąż wprowadza do swojej działalności zasady zrównoważonego rozwoju i zyskuje dzięki temu lepszą pozycję konkurencyjną.

3 PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA STRON UCZESTNICZĄCYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW ŻYWNOŚCI I KORZYŚCI Interesariusz Przykład działania Potencjalne korzyści PRAKTYCZNA STRONA ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZRÓWNOWAŻENIA ŁAŃCUCHA ŻYWNOŚCIOWEGO Producent Ograniczenie masy opakowaniowej produktu Korzyść dla otoczenia: zmniejszenie ilości odpadów Korzyść dla producenta: ograniczenie kosztów dystrybucji STRATEGIE ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU FIRM PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH (ZNACZNA ICH CZĘŚĆ JEST RÓWNIEŻ PRODUCENTAMI, CHOĆBY WSKUTEK POSŁUGIWANIA SIĘ TZW. PRODUKTAMI MARKI WŁASNEJ) OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE SFERY OPERACJI BIZNESOWYCH TYCH FIRM. POŻĄDANE DZIAŁANIA W NAJWAŻNIEJSZYCH OBSZARACH Sprzedaż i dystrybucja: Dystrybutor Ograniczenie emisji spalin w procesach logistycznych z wykorzystaniem pojazdów Zaopatrzenie w surowce i półprodukty: dbać o jakość i dotrzymywanie reżimów technologicznych i etycznych przez swoich dostawców; mechanicznych dbać o minimalizację masy i objętości opakowań przy konsumenta produktów właściwych z punktu widzenia jego sukcesywnym wprowadzaniu materiałów nadających 5 Korzyść dla dystrybutora: się do recyklingu; wspierać krajowe systemy optymalizacja procesów recyklingu opakowań; logistycznych; zwiększenie wspierać powstawanie systemów agrarnych stosujących atrakcyjności oferty dla klientów praktyki zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju; stosujących standardy dbać o lokalne źródła zaopatrzenia; edukować w zakresie standardów środowiskowych i etycznych produkcji rolnej; środowiskowe tworzyć systemy stałego dostępu do informacji i wsparcia; współpracować w tej kwestii z innymi uczestnikami Konsument łańcucha produkcji, dostawy i konsumpcji żywności. Ograniczenie marnotrawstwa żywności (optymalizacja zakupów) Korzyść dla otoczenia: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza Korzyść dla otoczenia: zmniejszenie ilości odpadów; ograniczenie marnotrawstwa Korzyść dla konsumenta: optymalizacja wydatków DZIAŁANIE ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU JEST ZATEM NIE TYL- KO DZIAŁANIEM ODPOWIEDZIALNYM, ALE TEŻ WYSOCE KORZYSTNYM DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I KONSUMPCJI PRODUKTÓW ŻYWNO- ŚCIOWYCH. Produkcja własna i kooperacja: dbać o zasoby naturalne, redukować zużycie wody i energii, poszukiwać alternatywnych i odnawialnych źródeł energii (np. biogazownie); redukować straty w procesie produkcji i transportu na każdym etapie funkcjonowania produktu; optymalizować logistykę zaopatrzenia, magazynowania i sprzedaży, by zredukować jej wpływ na środowisko, w tym ilość emitowanego CO ; wspierać innowacje i poprawiać efektywność procesów produkcji. dbać wraz z dystrybucją o budowanie ofert złożonych z produktów wyprodukowanych zgodnie z zasadami odpowiedzialnej produkcji; kreować wraz z dystrybucją możliwości wyboru przez zdrowia, ochrony środowiska i zasad etycznych; informować i edukować konsumenta co do możliwości wyboru produktów sprzyjających odpowiedzialnej konsumpcji i zagospodarowania odpadów pokonsumpcyjnych; promować produkty wytwarzane zgodnie z zasadami etyki, zapewniające lokalnym producentom i pracownikom godziwe warunki pracy i wynagrodzeń oraz odpowiednie warunki socjalne (np. Fair Trade, Sprawiedliwy Handel); prowadzić wraz z dystrybucją taką politykę asortymentowo-cenową, by poszerzyć krąg konsumentów, np. poprzez politykę obniżania kosztów i cen, co może przyczynić się w długiej perspektywie do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego; wdrażać odpowiedzialne zarządzanie odpadami handlu (opakowania), energią i substancjami pomocniczymi (np. środki czystości); edukować personel oraz partnerów publicznych i biznesowych, a także konsumentów; realizować inwestycje w infrastrukturę w sposób odpowiedzialny i brać udział w projektach PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego); informować o tym opinię publiczną.

4 W REALIZACJI ZASAD ODPOWIEDZIALNEJ PRODUKCJI POMÓC MOGĄ UZNANE MIĘDZYNARODOWE STANDARDY. KOMISJA EU- ROPEJSKA WSKAZUJE, KTÓRE Z NICH POWINNY STAĆ SIĘ PODSTAWĄ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA I ZA- CHĘCA EUROPEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA DO ICH STOSOWANIA. SĄ TO: Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych Norma ISO 000 Zasady inicjatywy ONZ Global Compact Producenci, dystrybutorzy i jednostki handlowe mogą oczekiwać od swoich dostawców spełniania odpowiednich standardów. W 010 r., na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przeprowadzone zostało pierwsze w Polsce badanie dotyczące odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Badani producenci wskazywali różne kryteria doboru dostawców, wśród nich wymieniając także aspekty społeczne i środowiskowe. Komisja zachęca, aby wszystkie duże przedsiębiorstwa europejskie zobowiązały się do 01 r. do przestrzegania minimum jednego ze wskazanych standardów. Jednocześnie trwa proces monitoringu, czy te przedsiębiorstwa, które już zobowiązały się do przestrzegania ww. standardów, faktycznie realizują ich założenia. Jakiego rodzaju kryteria wchodzą w skład standardów społecznej odpowiedzialności, pod kątem których oceniani są dostawcy? przestrzeganie norm środowiskowych KRYTERIA poziom emisji CO EKOLOGICZNE 7 wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych wykorzystanie substancji toksycznych 3 pozyskiwanie substancji w sposób niezagrażający środowisku 3 certyfikaty norm środowiskowych poszanowanie bioróżnorodności KRYTERIA SPOŁECZNE przestrzeganie praw człowieka niezatrudnianie nieletnich godziwe wynagrodzenie bezpieczeństwo w miejscu pracy (BHP) przestrzeganie prawa pracy niedopuszczanie do pracy w nadgodzinach dopuszczanie wolności stowarzyszeń dobre relacje ze społecznością lokalną współpraca z partnerami społecznymi inne przeciwdziałanie alkoholizmowi, wirusowi HIV ABY ODPOWIEDNIO ZARZĄDZAĆ WPŁYWEM ORGANIZACJI (NP. PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKU- JĄCEGO ŻYWNOŚĆ) NA OTOCZENIE, NALEŻY NAJPIERW USTALIĆ, JAKI JEST RODZAJ I SKALA TEGO WPŁYWU. ISTNIEJĄ PRAKTYCZNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA UMOŻLIWIAJĄCE POMIAR RÓŻNEGO TYPU WPŁYWÓW, NP.: mierzenie wpływu na otoczenie społeczne (służą temu instrumenty dialogu społecznego, metody pomiaru opinii i satysfakcji, narzędzia mierzenia stopy zwrotu z inwestycji społecznych) mierzenie wpływu na środowisko (przydatne w tym względzie są np. narzędzia umożliwiające pomiar emisji dwutlenku węgla, tzw. śladu węglowego oraz inne) pomiar ryzyka społecznego, środowiskowego i ekonomicznego (narzędzia z zakresu zarządzania ryzykiem umożliwiają spojrzenie na obecne i przyszłe oddziaływanie z perspektywy potencjalnych zagrożeń i efektywności podejmowanych inicjatyw)

5 STANDARDY BRANŻOWE ROLNICTWO Postulat odpowiedzialnej produkcji obejmuje więc w sposób oczywisty rolnictwo. Jego gwarantami są takie systemy, jak powstałe z inicjatywy środowiska handlowego EUREPGAP Euro-Retailer Produce Good Agricultural Practice Working Group, rozszerzona do wymiaru ogólnoświatowego pod nazwą Globalne Partnerstwo na rzecz Dobrej Praktyki Rolniczej (ang. Global Partnership for Good Agricultural Practice Global GAP), czy też związana z ruchem GAP Inicjatywa na rzecz Zrównoważonego Rolnictwa (ang. Sustainable Agricultural Initiative SAI), kreowana i promowana przez przetwórców żywności i ich organizację branżową CIAA (ang. Confederation of the Food and Drink Industries) jako Platforma SAI. Więcej informacji: ISO (ang. International Organization for Standardization) oraz inne systemy zarządzania jakością, np. japoński TQM (ang. Total Quality Management). Zastosowanie mają także standardy branżowe dotyczące poszczególnych produktów. Integruje się je zazwyczaj w ramach systemów audytowo-standaryzujących, jak system IFS (ang. International Food Standard), jako platforma Odpowiadanie za wpływ na otoczenie i wprowadzanie odpowiednich rozwiązań w celu realizacji zasad zrównoważonego rozwoju to proces ciągły. Pierwszym jednak i najważniejszym warunkiem podjęcia odpowiednich działań jest mierzenie rodzaju i skali wpływu. 8 kontroli i współpracy w łańcuchu dostawy, czy też porównywalny 9 z nim BRC Food (ang. British Retail Consortium: Global Standard for Food Safety). USPRAWNIANIE MONITORING EFEKTÓW MIERZENIE WPŁYWU NA OTOCZENIE DOBÓR ODPOWIEDNICH NARZĘDZI MINIMALIZACJA NEGATYWNEGO WPŁYWU, MAKSYMALIZACJA POZYTYWNEGO Trzeba też wymienić inicjatywę Komisji Europejskiej IP (ang. Integrated Production), zmierzającą do ograniczenia nienaturalnej (chemicznej) stymulacji wydajności produkcji surowców pochodzenia rolniczego. Więcej informacji: Wszystkie te inicjatywy mają wspólny mianownik w kontroli i certyfikacji jakości produktu w zakresie procedur produkcji, reżimów dla substancji szkodliwych, troski o środowisko i walory odżywcze, itd. PRZETWÓRSTWO Na poziomie przetwórstwa do działania na rzecz odpowiedzialnego zapewnienia jakości włączają się wieloaspektowe normy HANDEL Systemy te są stale udoskonalane, a stosujące je firmy podlegają aktualizującym audytom i certyfikacji. Są one swego rodzaju przepustką do sieciowych firm handlowych, gwarantującą jakość i bezpieczeństwo dostarczanych produktów. W Polsce system IFS pojawił się w 003 r. i po przygotowaniu przez Grupę ds. Jakości POHiD (Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji) zasad adaptujących go do warunków krajowych, stał się przedmiotem porozumienia firm członkowskich w sprawie wzajemnej uznawalności audytów IFS u firm dostawczych. System IFS wymaga od produktu spełnienia określonych standardów jakościowych, ekologicznych, zdrowotnych i etycznych. IFS (i BRC Food) działają więc jak czynnik determinujący wejście produktów odpowiedzialnych na sklepowe półki. System IFS kontynuowany jest w ramach systemu RAS (ang. Retail Audit System). W Europie, w stosunku do żywności, handel najpowszechniej stosuje (w znacznym stopniu zamiennie) wymienione systemy IFS, BRC Food, ale także system SQF (ang. Safe Quality Food) oraz szereg standardów narodowych uznawanych w drodze

6 porozumień między władzami sanitarnymi krajów a krajowymi organizacjami biznesu i ośrodkami certyfikacji. System SQF dedykowany jest przede wszystkim zasadom gwarantującym bezpieczeństwo produktu na całej drodze od pola do stołu jego rola jako instrumentu zarządzania jakością w łańcuchu dostaw będzie rosła. Więcej informacji: Więcej informacji: ROLA KONSUMENTÓW % Polaków gotowych jest zapłacić nawet 5-10% więcej za produkty wytworzone z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Dane z 010 r., GfK Polonia dla dziennika Rzeczpospolita Choć rynek produktów Fair Trade pozostaje niszowy, jego rozwój w Polsce i na świecie charakteryzuje się dużą dynamiką. Konsumenci w Polsce coraz lepiej orientują się w systemach certyfikacji żywności (takich jak Rainforest Alliance, Fair Trade itp.), a rynek produktów rolnictwa ekologicznego i żywności spod znaku bio stale rośnie. Widoczne jest to m.in. w ofercie rosnącej liczby sieci handlowych. Istotną rolę w edukowaniu konsumentów odgrywają organizacje konsumenckie oraz coraz liczniejsze organizacje pozarządowe. Polska Zielona Sieć i Grupa efte wydały m.in. Spacerownik po świadomej konsumpcji. Powstają strony i katalogi internetowe zawierające informacje o produktach spełniających wymogi zrównoważonej produkcji. Konsumenci otrzymują więc nie tylko informacje, ale też praktyczne narzędzia umożliwiające identyfikację producentów. Istotne jest rzetelne informowanie na opakowaniach i reklamach o standardach, jakie spełnia produkt, wystrzegając się przy tym tzw. greenwashingu, czyli niepopartych faktami deklaracji o ekologicznych walorach produktu. Również producenci i dystrybutorzy żywności mogą przyczynić się do edukowania konsumentów w kwestii zrównoważonej konsumpcji, m.in. poprzez umieszczanie informacji i oznaczeń na produktach, kampanie informacyjne, a także przygotowywanie i dystrybucję raportów społecznych. SYSTEMY INFORMACYJNO-EDUKACYJNE Współcześni konsumenci oczekują od producentów żywności szczególnej odpowiedzialności. Jako społeczeństwo, które w ciągu ostatnich 0 lat osiągnęło znaczny poziom jakości życia, zaczynamy zwracać uwagę także na inne aspekty kupowanych produktów niż tylko cena. Liczy się jakość, rozumiana coraz częściej także jako dostosowanie produktu do określonych standar- Tej samej idei, zrównoważenia i odpowiedzialnego funkcjonowania 10 produktów żywnościowych na rynku, choć nieco innemu dów ekologicznych i społecznych. Coraz więcej konsumentów celowi, służą programy informacyjno-edukacyjne, wprowadzające 11 specyficzne standardy informacyjne, takie jak np. GDA (ang. Guideline Daily Amount wskazane dzienne spożycie). Stosowanie przez przetwórców i handel takich systemów jak GDA, służy wsparciu odpowiedzialnego i świadomego podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów, a zarazem propagowaniu zasad odpowiedzialnej pod względem zdrowotnym konsumpcji. Oznakowanie GDA jest systemem dobrowolnym uzupełniającym obowiązkowe znakowanie produktów żywnościowych. Umożliwia dopasowanie kupowanych produktów do indywidualnych potrzeb żywieniowych i zasad zbilansowanej diety. Konsument korzystający z systemu GDA może łatwo określić jaki procent wskazanego dziennego spożycia danego składnika żywnościowego i energii zapewnia porcja produktu. System obejmuje kluczowe dla zdrowia konsumentów składniki żywności tj. cukier, tłuszcz, sól, białko i błonnik. Znakowanie GDA to istotny element profilaktyki i edukacji prozdrowotnej konsumentów oraz odpowiedzialnego znakowania produktów żywnościowych, obejmujący przetwórców, handel oraz konsumentów. Stosując system znakowania GDA spełniamy zasady odpowiedzialnego funkcjonowania na rynku i w społeczeństwie: informując, edukując, dając szansę racjonalnego wyboru spożywanych produktów. w Polsce deklaruje, iż jest gotowa zapłacić wyższą od standardowej cenę za produkty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju. Jest to ogromna wskazówka dla producentów i dystrybutorów żywności pokazująca istotny trend konsumencki oraz sygnalizująca, iż wprowadzanie odpowiednich standardów jest już obecnie jednym z czynników decydujących o pozycji rynkowej.

7 Opracowano na zlecenie Grupy ds. Zrównoważonej Konsumpcji stanowiącej jedną z czterech grup wspierających prace Zespołu do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, powołanego jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Grupie przewodniczy Renata Juszkiewicz, Prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Autorzy: Maria Andrzej Faliński, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego Biznesu Elżbieta Szadzińska, Federacja Konsumentów Piotr Mrowiński, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów created by freshstudio.pl

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej

Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej Zrównoważony rozwój w praktyce biznesowej Raport 212 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W PRAKTYCE BIZNESOWEJ 212 Spis treści Nagrody 4 Wstęp 5 Zarządzamy w sposób odpowiedzialny 6 Danone lider rynku jogurtów w Polsce

Bardziej szczegółowo

zeszyt 5 Firma = środowisko

zeszyt 5 Firma = środowisko zeszyt 5 Firma = środowisko eko biuro eko transport eko zespół Spis treści Wprowadzenie 3 Zrównoważony rozwój 4 1. Zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju 8 Proces wdrażania polityki prośrodowiskowej

Bardziej szczegółowo

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu 3 przyjemnością oddajemy w Państwa ręce materiał edukacyjny powstały w ramach realizacji projektu Współpraca międzysektorowa projekt

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe

Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Zrównoważone zamówienia w praktyce Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe Spis treści Czym są zrównoważone zamówienia publiczne i jakie korzyści wynikają z ich stosowania?...5 Zrównoważone zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Ekonomicznej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu

Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 1 Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Polska Korporacja Recyklingu 2 Z inicjatywy Zarządu i dzięki wsparciu ze środków polsko-szwajcarskiego programu współpracy został przygotowany raport Społecznej

Bardziej szczegółowo

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy

List od Dyrektora generalnego...3. Badanie opinii pracowników Liderzy innowacji Docenianie jubilatów Bezpieczne miejsce pracy List od Dyrektora generalnego...3 O firmie...4 Nasze produkty Coca-Cola w Polsce to Łańcuch wartości dodanej Historia obecności Coca-Coli w Polsce Ład korporacyjny i zarządzanie firmą...10 Nasze wartości

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów

Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów Magdalena Wojnarowska * Znaczenie Zintegrowanej Polityki Produktowej w kształtowaniu wiedzy o jakości wyrobów Wstęp W miarę narastania negatywnych oddziaływań procesów masowej konsumpcji i produkcji istotny

Bardziej szczegółowo

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku

Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku Edukowanie konsumentów Doświadczenia polskiego rynku spis treści Wprowadzenie: Mirella Panek-Owsiańska 2 Konsument jako aktywny interesariusz firmy 2 Dlaczego firma edukuje? 4 Strategia i realizacja 7

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina. CSR a pokolenie Y Materiały pokonferencyjne

Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina. CSR a pokolenie Y Materiały pokonferencyjne Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR a pokolenie Y Materiały pokonferencyjne Szczecin, grudzień 2012 1 Wydawca: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina Koordynator publikacji: Maciej Patynowski Autorzy

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR

Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Odpowiedzialność biznesu w Polsce z perspektywy Koalicji CR Corporate Responsibility in Poland from the perspective of the Coalition for CR Warszawa 2012 Wydawca / Publisher Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1

Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 POLECA Ekoinnowacje w zarządzaniu 1 2 Zarządzanie jest obecne w życiu każdego z nas. Zarządzamy, organizując życie rodzinne oraz zawodowe, często w bardzo różnym wymiarze i zakresie. Celem oraz wyróżnikiem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Ewa Mazur Wierzbicka ROZDZIAŁ 6 ZARZĄDZANIE PROEKOLOGICZNE- WAŻNY CZYNNIK SUKCESU RYNKOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Wstęp Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego stanowi obecnie jeden z większych problemów.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP

Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw propozycja rozwiązao systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Raport z analizy danych zastanych Przygotowany na zlecenie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo