Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management Streszczenie: Jako mo na okre la zarówno z punktu widzenia producenta, jak i konsumenta. Producent mo e okre la jako jako jedn ze zmiennych, która kszta tuje zyski i konkurencyjno przedsi biorstwa. Aby system zarz dzania jako ci móg sprawnie funkcjonowa, w organizacji musi istnie potrzeba identyfikowania, dokumentowania, analizy i optymalizacji kosztów jako ci. Jednym ze sposobów obni ania kosztów wytworzenia jest prowadzenie rachunku kosztów jako ci. W artykule przedstawiono znaczenie rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu organizacj na przyk adzie spó dzielni mleczarskiej. Abstract: It is possible to determine the quality both from a point of view of the producer and consumers. The producer can describe one of variables the quality which is shaping profits and the competitiveness of the enterprise. So that the quality management system can efficiently function in the organization must exist identifying, documenting, analysis and the optimization of the quality costs. Conducting the calculation of the quality costs is one ways of lowering costs of producing. In the paper was described a meaning of the calculation of the quality costs in the management with organization on the example of the dairy cooperative. Wst p We wspó czesnym wiecie cech sta jest tylko zmienno. Aby by konkurencyjnym na rynku, przedsi biorstwo musi si stale rozwija oraz dopasowywa si do coraz wi kszych oczekiwa obecnych oraz potencjalnych klientów. To w a nie zaspokajanie potrzeb klienta, cz sto nawet wybieganie w przysz o, jest czynnikiem wymagaj cym od podmiotów gospodarczych ci g ego doskonalenia. Ci g e doskonalenie procesów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz doskonalenie wyrobów i us ug oferowanych przez przedsi biorstwo jest cech dobrze zaprojektowanego i funkcjonuj cego systemu. Obecnie istota systemu zarz dzania jako ci ma wielu przeciwników oraz zwolenników. Zwolennicy systemu przedstawiaj ogromne korzy ci zwi zane z wprowadzeniem do organizacji systemu oraz z mo liwo ciami dzia ania na rynkach Unii Europejskiej. Przeciwnicy wskazuj natomiast na du biurokracj. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

2 40 J. Toru ski Aby system móg doskonale funkcjonowa, w przedsi biorstwie musi istnie potrzeba identyfikowania, dokumentowania, analizy i optymalizacji kosztów jako ci. Umiej tno korzystania z wiedzy przez osoby, które maj wp yw na zarz dzanie organizacj, bezpo rednio wp ywa na jako produkowanych wyrobów, poniewa jak napisa P. Drucker Nie ma przedsi biorstw efektywnych czy nieefektywnych, s tylko przedsi biorstwa lepiej czy gorzej zarz dzane 1. G ównym celem podj tych rozwa a w niniejszym artykule jest próba oceny znaczenia rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu organizacj na przyk adzie spó dzielni mleczarskiej. Artyku odnosi si do problematyki kosztów jako ci. Bardzo wa ne jest, aby organizacja zwraca a uwag na w a ciwe zarz dzanie kosztami wygenerowania okre lonego poziomu jako- ci, w sposób gwarantuj cy uzyskanie po danych, d ugoterminowych korzy ci. Stworzenie konkurencyjnego produktu lub us ugi wymaga znalezienia w a ciwej relacji mi dzy jako ci a czynnikami kosztowymi. Analiza kosztów jako ci pozwala na uzyskanie informacji dotycz cych efektywno ci zarz dzania, opracowanie priorytetów w podejmowaniu dzia a oraz okre lenie obszarów wyst powania problemów. Artyku zosta opracowany na podstawie: literatury naukowej, bada empirycznych z wykorzystaniem metody analizy i krytyki pi miennictwa, badania dokumentów oraz metody sonda u diagnostycznego i obserwacji uczestnicz cej z uwzgl dnieniem technik: wywiadu, ankiety. Koszty jako ci Poj cie koszty jako ci" zosta o wprowadzone w 1967 roku przez Ameryka skie Stowarzyszenie Sterowania Jako ci (ASQC) w publikacji Quatity Costs - What and How. Mianem kosztów jako ci mo na okre li wszystkie koszty dzia a maj cych na celu osi gni cie odpowiedniej jako ci oraz te wynikaj ce z niew a- ciwego nadzoru 2. Wed ug P. Crosby ego - koszty jako ci obejmuj zarówno koszty niezgodno ci, jak i zgodno ci. Przez poj cie kosztu niezgodno ci, jego zdaniem, nale y rozumie wszelkie wydatki zwi zane z niew a ciwym wykonaniem okre lonego zadania, natomiast koszty zgodno ci obejmuj nak ady na zagwarantowanie prawid owej realizacji wytycznych. Natomiast J.M. Juran i F.M. Gryna okre laj koszty jako ci jako pewne wydatki zwi zane z zapewnieniem produktom przydatno ci do u ytku", uwa- aj równocze nie, e redukcja kosztów jako ci jest kluczowym determinantem obni ki kosztów w asnych produkcji. E. Deminga definiuje koszty jako ci jako takie koszty, które nie tworz warto ci dodanej. Wynikaj one z filozofii tolerowania b dów, pomy ek, 1 P. Drucker, Innowacje i przedsi biorczo, PWN, Warszawa 1992, s M. Ciechan-Kujawa, Koszty i zyski jako ci w dzia alno ci przedsi biorstwa. Controlling i Rachunkowo Zarz dcza, nr 5/2001. Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

3 Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk 41 opó nie, przeocze, stanowi cych konsekwencj przypadkowych zdarze, które wymykaj si spod kontroli, a ich ród em jest system i jego otoczenie. Deming ujmuje jako w terminach niezawodno ci, pewno ci, przewidywalno ci oraz zgodno ci z charakterystyk. W takim rozumieniu doskonalenie jako ci jest to same z redukcj czynników zmiennych, prowadz c do podniesienia wydajno ci i obni enia kosztów. Jednym z pierwszych twórców modelu kosztów jako ci by Masser. Koszty jako ci podzieli na 3 grupy 3 : a) koszty prewencji, b) koszty oceny, c) koszty b dów. Pierwsz z tych grup kosztów traktowa mo na jako wydatki inwestycyjne. Autor dzieli je na: 1. Koszty prewencji: - planowanie jako ci, - kontrola procesu, - projektowanie wyposa enia informuj cego o jako ci produktu i procesu. 2. Koszty oceny: - badanie i kontrola zakupionych materia ów, - badanie laboratoryjne materia ów wej ciowych, - kontrola sprawno ci wyposa enia do badania i pomiarów, - czynno ci badawcze i kontrolne, - ocena spe nienia wymaga technicznych wyrobu. 3. Koszty b dów: - wewn trznych, - zewn trznych. Rachunek kosztów jako ci W celu pomiaru kosztów jako ci w przedsi biorstwie prowadzony jest ich rachunek. Rachunek kosztów jako ci polega na ujmowaniu w odpowiednich przekrojach wszystkich kosztów zwi zanych z jako ci, ich analizie i planowaniu zada s u cych poprawie jako ci i obni eniu kosztów produkcji. Wprowadzenie systemu rachunku kosztów jako ci wymaga poparcia i zaanga owania kierownictwa przedsi biorstwa, s u b zapewnienia jako ci i dzia u ksi gowo ci. Powinien by prowadzony w oparciu o ustaw o rachunkowo ci i istniej cy w przedsi biorstwie rachunek kosztów, dla unikni cia dodatkowych oblicze i rozbie no ci. Analiza kosztów jako ci ma na celu ustalenie tych pozycji kosztów, które mo na obni y lub zlikwidowa, nie obni aj c jednocze nie kosztów wyrobu. Umo liwia tak e okre lenie, w jakim stopniu zwi kszenie nak adów na dzia ania prewencyjne przyczynia si do spadku kosztów spowodowanych zani on jako ci produktów. 3 Z. Zymonik, Koszty jako ci w zarz dzaniu przedsi biorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw 2003, s. 73. ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

4 42 J. Toru ski Istot rachunku kosztów jako ci jest ustalenie oraz analiza poniesionych wydatków zwi zanych z jako ci. Nast pnie ustalenie róde powstawania tych kosztów oraz zaplanowanie dzia a maj cych na celu minimalizacj tych kosztów 4. Przedmiotem rachunku kosztów jest: 1. Rejestracja kosztów jako ci. 2. Interpretacja wielko ci kosztów oraz porównanie kosztów w czasie. 3. Udost pnianie opracowanych informacji wszystkim zainteresowanym. 4. Ustalenie celu systemu zarz dzania jako ci. 5. Przygotowanie weryfikacji za o onego programu poprawy jako ci przez kierownictwo przedsi biorstwa. G ównymi celami prowadzenia rachunku kosztów jako ci mog by : 5 - ocena efektywno ci zarz dzania jako ci, - stworzenie podstaw dla wewn trznych programów poprawy jako ci poprzez identyfikowanie problemów do rozwi zania, obszarów priorytetowych dzia a lub szans, - wzrost warto ci firmy. Narz dziami s u cymi do realizacji celów mog s u y benchmarking i controlling. Benchmarking jest praktyk s u c porównaniu procesów i praktyk zachodz cych we w asnym przedsi biorstwie z innymi przedsi biorstwami w tym samym sektorze. W tym przypadku chodzi o porównanie kosztów jako ci powstaj cych we w asnym przedsi biorstwie z kosztami jako ci w przedsi biorstwach tego sektora. Controlling to proces planowania, koordynowania i kontroli procesów w organizacji, prowadz cych do osi gni cia jej celów. W tym przypadku do koordynowania kosztami jako ci, tak aby zapewni odpowiedni jako w procesie produkcji. Pierwszym krokiem do ewidencji kosztów jako ci jest okre lenie i zdefiniowanie ich podzia ów. Jest to kwestia indywidualna, ze wzgl du na ró norodny charakter dzia alno ci przedsi biorstw oraz struktur organizacyjn. Wysoko kosztów jako ci ustalana jest na podstawie dokumentów (m.in. faktur, list p ac, tabel informacyjnych itd.). Jednak w przypadku gdy wysoko ci kosztów nie da si ustali na podstawie dokumentów, s one ustalane szacunkowo. Jednak wymaga to analizowania wszystkich czynno- ci oraz stanowisk zwi zanych z jako ci. Po zaewidencjonowaniu kosztów jako ci sporz dza si zestawienie, a nast pnie poddaje si je analizom. Analiza kosztów jako ci w systemie zarz dzania przedsi biorstwem pe ni nast puj ce funkcje: 4 A. Kister, Wykorzystanie rachunku kosztów jako ci do podejmowania decyzji zarz dczych, Zak ad Rachunkowo ci, Instytut Zarz dzania i Marketingu Wydzia Ekonomiczny UMSC, 2005 s J. Toru ski, Zarz dzanie jako ci. Wybrane problemy,. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

5 Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk 43 - przyczynia si do poprawy efektywno ci systemu zarz dzania jako- ci i wzrostu zaufania klientów, - stanowi baz do podejmowania przez menad erów stosownych dzia a poprawiaj cych jako, - pozwala na okre lenie kosztów ponoszonych przez producenta oraz u ytkownika. Analiza przeprowadzona w ca ym cyklu ycia produktu nazywana jest analiz kompleksow. Jej celem jest doskonalenie oceny wp ywu (oraz wzajemnych powi za ) czynników technicznych, organizacyjnych i okoliczno- ciowych na poziomie jako ci produktu. Jej wynikami s bie ce informacje o podstawowych wielko ciach kosztów jako ci w ró nych przekrojach (rodzaje, grupy, miejsca powstania, miejsca ujawniania itp.), w czasie i przestrzeni. Analizy prowadzone s w celu poznania trendów kszta towania si kosztów jako ci. Analizuje si odchylenia kosztów od poziomu zak adanego. Celem analizy jest te poznanie przyczyn powstania niekorzystnych zmian w polityce jako ci oraz zwi kszania poziomu kosztów jako ci. Wprowadzenie w przedsi biorstwie rachunku kosztów jako ci musi by przedsi wzi ciem wieloetapowym, obejmuj cym: 1. Przygotowanie materia ów informacyjnych, stanowi cych podstaw dla podj cia przez kierownictwo przedsi biorstwa decyzji o wdro eniu i prowadzeniu rachunku kosztów jako ci. Opracowanie tych materia ów wymaga wst pnego oszacowania kosztów jako ci i upowszechnienia wiedzy o wp ywie jako ci na wyniki finansowe przedsi biorstwa. 2. Powo anie zespo u kieruj cego procesami wdro eniowymi oraz opracowanie metodyki rachunku kosztów jako ci dostosowanej do potrzeb i specyfiki przedsi biorstwa, która w sposób syntetyczny okre la zasi g prowadzenia rachunku kosztów jako ci (rodzaje kosztów), system ewidencji kosztów jako ci, konta bilansowe i pozabilansowe, system przetwarzania danych, zakres wykorzystania wyników analizy kosztów jako ci. 3. Opracowanie szczegó owej instrukcji prowadzenia rachunku kosztów jako ci (ewidencja, przetwarzanie, analiza, wnioskowanie i prezentacja wyników). 4. Wydanie zarz dzenia (okólnika) przez dyrektora firmy, wprowadzaj cego w ycie rachunek kosztów jako ci i procedur z nim zwi zanych. o Przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie kosztów jako ci, którego celem by oby przede wszystkim: porównanie wszystkich komórek organizacyjnych i s u b w przedsi biorstwie z istot prowadzenia rachunku kosztów jako ci, o omówienie zagadnie merytorycznych, wynikaj cych ze wspó pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i s u b uczestnicz cych w prowadzeniu rachunków kosztów jako ci w zakresie prawid owej dekretacji kosztów jako ci oraz obiegu dokumentów. ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

6 44 J. Toru ski 5. Ewidencja i analiza kosztów jako ci. Celem tej analizy jest: o dokonanie oceny kszta towania si poziomu kosztów jako ci w czasie i przestrzeni w uk adzie poszczególnych grup, rodzajów, pozycji kosztów jako ci wed ug miejsc ujawnienia i powstawania oraz w innych przekrojach, o okre lenie wp ywu kosztów zwi zanych z jako ci (typu wykonania i eksploatacji) na kszta towanie ca kowitego kosztu w asnego i zysku ca kowitego, o okre lenie optymalnego poziomu jako ci wytwarzanych produktów, tj. takiego, który zapewni maksymalizacj masy zysku w d ugim okresie oraz pe n rentowno w okresie krótkim. 6. Prezentacja informacji o kosztach jako ci zarz dowi przedsi biorstwa oraz komórkom organizacyjnym zainteresowanym problematyk kosztów jako ci. 7. Wykorzystanie wniosków z analizy kosztów jako ci do opracowania i weryfikacji rocznego lub wieloletniego programu poprawy jako ci produktu oraz przy podejmowaniu decyzji bie cych. Program ten powinien wskazywa kierunki i list proponowanych przedsi wzi i sposoby ich wykorzystania. Opracowana przez specjalistów instrukcja rachunku kosztów jako ci powinna ustala : a) poj cie, rodzaje, grupy kosztów jako ci, b) tryb i sposób ewidencjonowania kosztów jako ci i sprawozdawczo- ci, c) podzia czynno ci zwi zanych ze zbieraniem informacji o kosztach jako ci oraz nieprawid owo ciach w dziedzinie jako ci, d) metod analizy zebranych informacji i wyników prowadzonego rachunku kosztów jako ci, e) sposób rozpowszechnienia informacji o jako ci i jej kosztach oraz tryb wykorzystywania ich do podejmowania dzia a, maj cych na celu popraw jako ci, f) termin prac zwi zanych z ewidencj, analiz i wykorzystaniem rachunku kosztów jako ci, g) zak adowy plan kont kosztów jako ci oraz indeks typowych ksi gowa przyj tych w przedsi biorstwie w formie za cznika do Instrukcji. Charakterystyka dzia alno ci badanej Spó dzielni Mleczarskiej Spó dzielnia prowadzi dzia alno w Regionie Nadbu a skiego Parku Krajobrazowego od 1998 roku i posiada prawo u ywania znaku Zielone P uca Polski. Spó dzielnia zatrudnia 272 pracowników. Skupuje dziennie od do litrów mleka z terenu dwunastu gmin. Mleko jest odbierane bezpo rednio z 820 gospodarstw wyposa onych w zbiornikowe urz dzenia ch odnicze (96% mleka) i poprzez 1 punkt odbioru mleka. Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

7 Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk 45 W roku 2008 spó dzielnia skupi a tys. litrów mleka, co stanowi 104,9% w stosunku do roku 2007 i jest producentem: - sera sa atkowo-kanapkowego Sorrento; - serów typ szwajcarsko-holenderskieg: Edamer, Lackdamer, Jubilat, Baron, - sera typu holenderskiego: Gouda, Podlaski, Edamski, Zamojski, Morski; - pod w asn mark sera Edam Lacki oraz sera Lazzarella typu mozzarella; - ró nego rodzaju mietany; - mas a Tradycyjne, mas a sto owego oraz ekstra; - mleka w proszku; - serwatki w proszku. Produkty spó dzielni by y wielokrotnie nagradzane za wysok jako na imprezach targowych. Dla umocnienia wysokiej pozycji po ród konkurencyjnych firm tego segmentu produkcji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, wdro- ono i certyfikowano zintegrowany system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001, ISO i Systemu Zapewnienia Bezpiecze stwa Zdrowego ywno ci HACCP wed ug du skiej normy DS E:1997. Spó dzielnia obs uguje obecnie 284 odbiorców, w tym 64 odbiorców hurtowych z terenów województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego. Cele jako ciowe spó dzielnia realizuje poprzez: - przestrzeganie wdro onych zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej, - doskonalenie metod wytwarzania i narz dzi kontroli, - monitorowanie i przestrzeganie wymaga przepisów prawnych zwi zanych z produkcj ywno ci, - szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, - funkcjonowanie systemu bezpiecze stwa ywno ci HACCP zgodnego z norm du sk DS. 3027:2002, - wdro enie standardu BRC. Koszty jako ci w badanej Spó dzielni Mleczarskiej Koszty wewn trznego zapewnienia jako ci Do tych kosztów zalicza si wszystkie inwestycje oraz dzia ania, które w przedsi biorstwie zaistnia y z my l o jako ci. T grup koszów tworz koszty zgodno ci oraz koszty niezgodno ci. Natomiast koszty zgodno ci tworz koszty dzia a zapobiegawczych oraz koszty oceny. Do grupy kosztów dzia a zapobiegawczych zaliczaj si nast puj ce koszty: 1. koszty zwi zane z dostosowaniem budynków do wymogów norm jako ciowych - wyko czenia wn trza budynków specjalnymi materia ami; - zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz o wietlenia; - wyposa enia w odpowiednie drzwi, okna i kosze na mieci; - odpowiedni dost p do sanitariatów oraz bie cej wody; ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

8 46 J. Toru ski - odpowiednie zabezpieczenie budynków przed szkodnikami; 2. koszty zwi zane z maszynami i urz dzeniami - zakup odpowiednich maszyn i urz dze posiadaj cych odpowiednie atesty; - zapewnienie odpowiedniego serwisu dla maszyn; 3. koszty zwi zane z personelem - niezb dne szkolenia personelu; - wyposa enie personelu w stroje spe niaj ce wymogi norm; - okresowe badania wymagane przy tego typu pracy; 4. koszty zwi zane z przewozem oraz magazynowaniem surowca - zakup odpowiednich samochodów do przewozu surowca; - budowa odpowiednich zbiorników do przechowywania surowca spe niaj cych wymogi norm; - wyposa enie przedsi biorstwa w specjalny system ruroci gów do przesy u surowca wewn trz przedsi biorstwa; Natomiast koszty oceny tworzone s przez nast puj ce grupy kosztów: 1. koszty oceny surowca - koszty zwi zane z pobieraniem próbek z ka dej partii surowca, niezale nie od wielko ci dostawy; - koszty laboratoryjne zwi zane z codziennym badaniem próbek surowca; - koszty zwi zane z badaniem próbek surowca przes anych przez dostawców do dodatkowych bada. 2. koszty oceny produktów gotowych - koszty zwi zane z pobieraniem próbek z ka dej partii wyprodukowanych produktów; - koszty laboratoryjne zwi zane z badaniami wszystkich partii produktów. Kolejn grup kosztów niezgodno ci tworz dwie podgrupy: 1. Koszty wadliwo ci wewn trznej. S to koszty powsta e w wyniku awarii lub zaniedba powsta ych wewn trz przedsi biorstwa. Ich powstawanie przynosi przedsi biorstwu du e straty finansowe. Mog one dotyczy zepsucia surowca w wyniku awarii lub zaniedba pracowników. Wówczas oprócz straty surowca przedsi biorstwo musi ponie koszty zwi zane z utylizacj nienadaj cego si do przerobu surowca. Brak surowca oznacza brak produkcji, co mo e oznacza niedotrzymanie warunków umów handlowych, a w konsekwencji prowadzi do utraty kontrahentów lub nawet konieczno ci zap aty kar umownych. Koszty te mog dotyczy tak e surowca, który mo e zosta wadliwie wyprodukowany lub ulec zepsuciu. Przyczyny powstawania tych kosztów s podobne jak w przypadku surowca, czyli spowodowane s awari maszyn lub urz dze b d zaniedbaniem personelu. Powstanie takiej sytuacji mo e poci gn za sob podobne skutki jak w przypadku zepsucia surowca. Jednak koszty w przypadku zepsucia produktu s powi kszone o koszty produkcji. Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

9 Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Koszty wadliwo ci zewn trznej. To koszty wynikaj ce z celowego zanieczyszczenia lub z awarii sprz tu, powoduj ce zepsucie surowca. S one powodowane przez producentów surowca. Wynikaj z tego, i Spó dzielnia kupuje surowiec najwy szej jako ci. A poniewa surowcem jest mleko, czyli produkt pochodzenia zwierz cego, mo na je zanieczy ci nie tylko rodkami chemicznymi. Ze wzgl du na odpowiednie wymagania co do jako ci mleka, badania ka dej jego partii musz wykaza oprócz zawarto ci po danych substancji, ewentualn obecno rodków niepo danych, takich jak rodki chemiczne, leki weterynaryjne, zafa szowanie wod. W przypadku ich wykrycia partia surowca mo e by nieprzydatna do produkcji, powodowa produkcj surowca o ni szej jako ci od zak adanej. Koszty zewn trznego zapewnienia jako ci Ta grupa tworzona jest przez dwie podgrupy kosztów. Pierwsz z nich s koszty oceny zgodno ci. S to koszty zwi zane z ci g kontrol w przedsi biorstwie. Poniewa produkty oraz surowce przedsi biorstwa ulegaj atwemu zepsuciu, ci g e kontrole jako ci s niezb dne. Doskona jako produktów gwarantuje jedynie niezawodny system kontroli. Wszystkie b dy musz by natychmiast poprawiane. W przypadku cz stych b dów przedsi biorstwo mo e zosta ukarane cofni ciem certyfikatu, co mo e si wi za z utrat klientów. Drug podgrup s koszty bada i oceny w a ciwo ci produktu przez niezale ne o rodki badawcze. Te koszty wynikaj z kontroli, jakich dokonuj tak zwane niezale ne o rodki badawcze, które prowadz badania kontrolne wszystkich produktów spo ywczych. Dzieje si tak, poniewa wszystkie produkty spo ywcze musz spe nia okre lone wymagania jako ciowe. Wykrycie odst pstw od norm, jakie wymagane s przy produktach tego typu mo e spowodowa, i produkty danego przedsi biorstwa zostan wycofane ze sprzeda y. Oprócz tego na przedsi biorstwo mog zosta na o one wysokie kary finansowe. Wszystkie te kary mog spowodowa ogromne straty oraz utrat dobrej marki przedsi biorstwa. Podsumowanie Identyfikacja, dokumentowanie, analiza i optymalizacja kosztów jako ci w badanej Spó dzielni Mleczarskiej jest procesem skomplikowanym. Pierwsz grup kosztów jako ci tworz koszty zwi zane z ocen zakupionych od dostawców surowców. Nast pn grup tworz koszty zwi zane z transportem oraz magazynowaniem. Do transportu wykorzystywane s specjalnie przystosowane samochody, które pobieraj surowiec od producenta. Ka dy samochód wyposa ony jest w specjalny zbiornik do przewo enia surowca w sterylnych warunkach. Oprócz tego w zbiorniku utrzymywana jest odpowiednia temperatura niezb dna do zachowania najwy szej jako ci surowca. Magazynowa- ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

10 48 J. Toru ski nie surowca odbywa si do krótko, bo tylko kilka godzin, ale s u do tego odpowiednio przystosowane zbiorniki, w których panuj takie same warunki, jak w zbiornikach samochodów. Na tym etapie mo na jeszcze wyró ni koszty zwi zane z myciem oraz dezynfekcj zbiorników. S u do tego specjalne rodki chemiczne, które nie s szkodliwe dla ludzi oraz rodowiska. Kolejn grup kosztów jako ci tworz koszty kontroli w czasie procesu produkcji, a tak e zwi zane z magazynowaniem produktów gotowych. To jedna z najwi kszych grup kosztów jako ci. Dla zapewnienia odpowiednich warunków produkcji Spó dzielnia musi spe ni szereg wymogów sanitarnych oraz wymogów zwi zanych z normami prawnymi Polski, jak i Unii Europejskiej, a tak e zasadami Dobrej Praktyki Produkcji. Budynki, hale produkcyjne oraz magazyny musz spe nia wiele wymogów. Kolejne wymogi dotycz maszyn oraz urz dze wykorzystywanych w procesie produkcji. Wszystkie maszyny oraz urz dzenia musz posiada wa ne certyfikaty oraz badania techniczne. Tylko posiadanie takich bada uprawnia do wykorzystania maszyn i urz dze w procesie produkcji. Dodatkowo wszystkie maszyny oraz urz dzenia musz by nieustannie i regularnie serwisowane przez wyspecjalizowane firmy posiadaj ce specjalne, uprawniaj ce je do tego certyfikaty. Wykorzystywanie do produkcji maszyn i urz dze niespe niaj cych powy szych wymogów wi e si z na o eniem wysokich kar finansowych lub nawet zamkni ciem produkcji w danym zak adzie. Nast pnym wa nym aspektem jest magazynowanie. Magazyny, w których przetrzymywane s produkty gotowe, musz spe nia podobnie jak hale produkcyjne warunki, w których produkty nie ulegn zepsuciu. Ze wzgl du na niezbyt d ugi termin przydatno ci do spo ycia produkty nie le d ugo w magazynach, dlatego stosowana jest zasada pierwsze wesz o, pierwsze wysz o. Mimo to w magazynach musi panowa temperatura odpowiednia do przechowywania produktów spo ywczych. Kolejnym aspektem jest wilgotno. Magazyn musi by wyposa ony w specjalny system wentylacyjny. Wewn trz magazynów musi te by zainstalowany odpowiedni system o wietleniowy. Do rodka nie mog dostawa si promienie s oneczne, poniewa dzia aj niekorzystnie na produkty. Normy stosowane w Spó dzielni wymagaj tak e dok adnego opisania wszystkich procesów mycia i dezynfekcji, jakie zachodz w przedsi biorstwie. Opisane musz by zarówno metody, jak i wszystkie urz dzenia niezb dne do tego procesu. Dzi ki dobrze przeprowadzonej analizie kosztów mo na stwierdzi, w jakiej kondycji znajduje si przedsi biorstwo. Porównanie analiz z ró nych okresów pozwala stwierdzi, jak kszta towa y si koszty w poszczególnych okresach oraz przewidzie, jak b dzie wygl da a ich struktura w przysz o ci. Mo emy stwierdzi powsta e odchylenia od planowanych za o e jako ciowych. Rachunek kosztów jako ci s u y do ujmowania w systemie ksi gowym wszystkich kosztów zwi zanych z jako ci produkcji. S u y on ma ich analizie, a zatem podejmowaniu decyzji dotycz cych poprawy jako ci i optyma- Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

11 Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk 49 lizacji kosztów nieodpowiedniej jako ci. Koszty jako ci s tak e elementem s u cym kierownictwu firmy do podejmowania decyzji w zakresie polityki jako ci. Rachunek kosztów to tak e odpowiednio funkcjonuj cy system danych i informacji wykorzystywanych na potrzeby podejmowania decyzji przez kierownictwo w kwestii kosztów jako ci. Dostarczane informacje umo liwiaj bie ce i okresowe oddzia ywanie na rzecz poprawy jako ci. Prawid owe dzia anie rachunku jako ci zale y od stworzenia odpowiedniego systemu pomiaru i rejestracji kosztów wed ug miejsc i przyczyn ich powstania oraz stworzenia systemu przetwarzania i analizowania danych. Idealnym rozwi zaniem by oby opracowanie jednego, zintegrowanego systemu zawieraj cego sprawozdawczo finansow, strategiczn kalkulacj kosztów, planowanie produkcji oraz zapasów, badanie i popraw efektywno ci dzia a, realizacj sprzeda y i obs ug klientów. Bibliografia Ciechan-Kujawa M., Koszty i zyski jako ci w dzia alno ci przedsi biorstwa. Controlling i Rachunkowo Zarz dcza, nr 5/2001. Drucker P., Innowacje i przedsi biorczo, PWN, Warszawa Kister A., Wykorzystanie rachunku kosztów jako ci do podejmowania decyzji zarz dczych, Zak ad Rachunkowo ci, Instytut Zarz dzania i Marketingu, Wydzia Ekonomiczny UMSC, Lublin Toru ski J., Zarz dzanie jako ci. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce Zymonik Z., Koszty jako ci w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

12 50 J. Toru ski Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le motoryzacyjnym Quality management in the automotive industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food

System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej The quality management system in the economic sector food Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 81 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach System zarz dzania jako ci w sektorze gospodarki ywno ciowej

Bardziej szczegółowo

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise

Rola przywództwa w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie The role of leadership in quality management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i 2013 prof. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management

Zintegrowany system informatyczny w zarz dzaniu logistyk Computer integrated system in the logistics management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations

Wybrane problemy zarz dzania przedsi biorstwem w sytuacjach kryzysowych Chosen problems of the business administration in crisis situations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wybrane

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

THE IMPORTANCE OF QUALITY IN THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISE

THE IMPORTANCE OF QUALITY IN THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISE Irena Szewczyk Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bia ej ZNACZENIE JAKO CI W PRZEDSI BIORSTWIE HOTELARSKIM THE IMPORTANCE OF QUALITY IN THE ACTIVITIES OF TOURIST ENTERPRISE STRESZCZENIE Rosn ca

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Metodologiczne

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo