Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Role of the quality costs calculation in the dairy cooperative management Streszczenie: Jako mo na okre la zarówno z punktu widzenia producenta, jak i konsumenta. Producent mo e okre la jako jako jedn ze zmiennych, która kszta tuje zyski i konkurencyjno przedsi biorstwa. Aby system zarz dzania jako ci móg sprawnie funkcjonowa, w organizacji musi istnie potrzeba identyfikowania, dokumentowania, analizy i optymalizacji kosztów jako ci. Jednym ze sposobów obni ania kosztów wytworzenia jest prowadzenie rachunku kosztów jako ci. W artykule przedstawiono znaczenie rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu organizacj na przyk adzie spó dzielni mleczarskiej. Abstract: It is possible to determine the quality both from a point of view of the producer and consumers. The producer can describe one of variables the quality which is shaping profits and the competitiveness of the enterprise. So that the quality management system can efficiently function in the organization must exist identifying, documenting, analysis and the optimization of the quality costs. Conducting the calculation of the quality costs is one ways of lowering costs of producing. In the paper was described a meaning of the calculation of the quality costs in the management with organization on the example of the dairy cooperative. Wst p We wspó czesnym wiecie cech sta jest tylko zmienno. Aby by konkurencyjnym na rynku, przedsi biorstwo musi si stale rozwija oraz dopasowywa si do coraz wi kszych oczekiwa obecnych oraz potencjalnych klientów. To w a nie zaspokajanie potrzeb klienta, cz sto nawet wybieganie w przysz o, jest czynnikiem wymagaj cym od podmiotów gospodarczych ci g ego doskonalenia. Ci g e doskonalenie procesów produkcyjnych i nieprodukcyjnych oraz doskonalenie wyrobów i us ug oferowanych przez przedsi biorstwo jest cech dobrze zaprojektowanego i funkcjonuj cego systemu. Obecnie istota systemu zarz dzania jako ci ma wielu przeciwników oraz zwolenników. Zwolennicy systemu przedstawiaj ogromne korzy ci zwi zane z wprowadzeniem do organizacji systemu oraz z mo liwo ciami dzia ania na rynkach Unii Europejskiej. Przeciwnicy wskazuj natomiast na du biurokracj. Seria: Administracja i Zarz dzanie (12)2010 ZN nr 85

2 40 J. Toru ski Aby system móg doskonale funkcjonowa, w przedsi biorstwie musi istnie potrzeba identyfikowania, dokumentowania, analizy i optymalizacji kosztów jako ci. Umiej tno korzystania z wiedzy przez osoby, które maj wp yw na zarz dzanie organizacj, bezpo rednio wp ywa na jako produkowanych wyrobów, poniewa jak napisa P. Drucker Nie ma przedsi biorstw efektywnych czy nieefektywnych, s tylko przedsi biorstwa lepiej czy gorzej zarz dzane 1. G ównym celem podj tych rozwa a w niniejszym artykule jest próba oceny znaczenia rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu organizacj na przyk adzie spó dzielni mleczarskiej. Artyku odnosi si do problematyki kosztów jako ci. Bardzo wa ne jest, aby organizacja zwraca a uwag na w a ciwe zarz dzanie kosztami wygenerowania okre lonego poziomu jako- ci, w sposób gwarantuj cy uzyskanie po danych, d ugoterminowych korzy ci. Stworzenie konkurencyjnego produktu lub us ugi wymaga znalezienia w a ciwej relacji mi dzy jako ci a czynnikami kosztowymi. Analiza kosztów jako ci pozwala na uzyskanie informacji dotycz cych efektywno ci zarz dzania, opracowanie priorytetów w podejmowaniu dzia a oraz okre lenie obszarów wyst powania problemów. Artyku zosta opracowany na podstawie: literatury naukowej, bada empirycznych z wykorzystaniem metody analizy i krytyki pi miennictwa, badania dokumentów oraz metody sonda u diagnostycznego i obserwacji uczestnicz cej z uwzgl dnieniem technik: wywiadu, ankiety. Koszty jako ci Poj cie koszty jako ci" zosta o wprowadzone w 1967 roku przez Ameryka skie Stowarzyszenie Sterowania Jako ci (ASQC) w publikacji Quatity Costs - What and How. Mianem kosztów jako ci mo na okre li wszystkie koszty dzia a maj cych na celu osi gni cie odpowiedniej jako ci oraz te wynikaj ce z niew a- ciwego nadzoru 2. Wed ug P. Crosby ego - koszty jako ci obejmuj zarówno koszty niezgodno ci, jak i zgodno ci. Przez poj cie kosztu niezgodno ci, jego zdaniem, nale y rozumie wszelkie wydatki zwi zane z niew a ciwym wykonaniem okre lonego zadania, natomiast koszty zgodno ci obejmuj nak ady na zagwarantowanie prawid owej realizacji wytycznych. Natomiast J.M. Juran i F.M. Gryna okre laj koszty jako ci jako pewne wydatki zwi zane z zapewnieniem produktom przydatno ci do u ytku", uwa- aj równocze nie, e redukcja kosztów jako ci jest kluczowym determinantem obni ki kosztów w asnych produkcji. E. Deminga definiuje koszty jako ci jako takie koszty, które nie tworz warto ci dodanej. Wynikaj one z filozofii tolerowania b dów, pomy ek, 1 P. Drucker, Innowacje i przedsi biorczo, PWN, Warszawa 1992, s M. Ciechan-Kujawa, Koszty i zyski jako ci w dzia alno ci przedsi biorstwa. Controlling i Rachunkowo Zarz dcza, nr 5/2001. Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

3 Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk 41 opó nie, przeocze, stanowi cych konsekwencj przypadkowych zdarze, które wymykaj si spod kontroli, a ich ród em jest system i jego otoczenie. Deming ujmuje jako w terminach niezawodno ci, pewno ci, przewidywalno ci oraz zgodno ci z charakterystyk. W takim rozumieniu doskonalenie jako ci jest to same z redukcj czynników zmiennych, prowadz c do podniesienia wydajno ci i obni enia kosztów. Jednym z pierwszych twórców modelu kosztów jako ci by Masser. Koszty jako ci podzieli na 3 grupy 3 : a) koszty prewencji, b) koszty oceny, c) koszty b dów. Pierwsz z tych grup kosztów traktowa mo na jako wydatki inwestycyjne. Autor dzieli je na: 1. Koszty prewencji: - planowanie jako ci, - kontrola procesu, - projektowanie wyposa enia informuj cego o jako ci produktu i procesu. 2. Koszty oceny: - badanie i kontrola zakupionych materia ów, - badanie laboratoryjne materia ów wej ciowych, - kontrola sprawno ci wyposa enia do badania i pomiarów, - czynno ci badawcze i kontrolne, - ocena spe nienia wymaga technicznych wyrobu. 3. Koszty b dów: - wewn trznych, - zewn trznych. Rachunek kosztów jako ci W celu pomiaru kosztów jako ci w przedsi biorstwie prowadzony jest ich rachunek. Rachunek kosztów jako ci polega na ujmowaniu w odpowiednich przekrojach wszystkich kosztów zwi zanych z jako ci, ich analizie i planowaniu zada s u cych poprawie jako ci i obni eniu kosztów produkcji. Wprowadzenie systemu rachunku kosztów jako ci wymaga poparcia i zaanga owania kierownictwa przedsi biorstwa, s u b zapewnienia jako ci i dzia u ksi gowo ci. Powinien by prowadzony w oparciu o ustaw o rachunkowo ci i istniej cy w przedsi biorstwie rachunek kosztów, dla unikni cia dodatkowych oblicze i rozbie no ci. Analiza kosztów jako ci ma na celu ustalenie tych pozycji kosztów, które mo na obni y lub zlikwidowa, nie obni aj c jednocze nie kosztów wyrobu. Umo liwia tak e okre lenie, w jakim stopniu zwi kszenie nak adów na dzia ania prewencyjne przyczynia si do spadku kosztów spowodowanych zani on jako ci produktów. 3 Z. Zymonik, Koszty jako ci w zarz dzaniu przedsi biorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw 2003, s. 73. ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

4 42 J. Toru ski Istot rachunku kosztów jako ci jest ustalenie oraz analiza poniesionych wydatków zwi zanych z jako ci. Nast pnie ustalenie róde powstawania tych kosztów oraz zaplanowanie dzia a maj cych na celu minimalizacj tych kosztów 4. Przedmiotem rachunku kosztów jest: 1. Rejestracja kosztów jako ci. 2. Interpretacja wielko ci kosztów oraz porównanie kosztów w czasie. 3. Udost pnianie opracowanych informacji wszystkim zainteresowanym. 4. Ustalenie celu systemu zarz dzania jako ci. 5. Przygotowanie weryfikacji za o onego programu poprawy jako ci przez kierownictwo przedsi biorstwa. G ównymi celami prowadzenia rachunku kosztów jako ci mog by : 5 - ocena efektywno ci zarz dzania jako ci, - stworzenie podstaw dla wewn trznych programów poprawy jako ci poprzez identyfikowanie problemów do rozwi zania, obszarów priorytetowych dzia a lub szans, - wzrost warto ci firmy. Narz dziami s u cymi do realizacji celów mog s u y benchmarking i controlling. Benchmarking jest praktyk s u c porównaniu procesów i praktyk zachodz cych we w asnym przedsi biorstwie z innymi przedsi biorstwami w tym samym sektorze. W tym przypadku chodzi o porównanie kosztów jako ci powstaj cych we w asnym przedsi biorstwie z kosztami jako ci w przedsi biorstwach tego sektora. Controlling to proces planowania, koordynowania i kontroli procesów w organizacji, prowadz cych do osi gni cia jej celów. W tym przypadku do koordynowania kosztami jako ci, tak aby zapewni odpowiedni jako w procesie produkcji. Pierwszym krokiem do ewidencji kosztów jako ci jest okre lenie i zdefiniowanie ich podzia ów. Jest to kwestia indywidualna, ze wzgl du na ró norodny charakter dzia alno ci przedsi biorstw oraz struktur organizacyjn. Wysoko kosztów jako ci ustalana jest na podstawie dokumentów (m.in. faktur, list p ac, tabel informacyjnych itd.). Jednak w przypadku gdy wysoko ci kosztów nie da si ustali na podstawie dokumentów, s one ustalane szacunkowo. Jednak wymaga to analizowania wszystkich czynno- ci oraz stanowisk zwi zanych z jako ci. Po zaewidencjonowaniu kosztów jako ci sporz dza si zestawienie, a nast pnie poddaje si je analizom. Analiza kosztów jako ci w systemie zarz dzania przedsi biorstwem pe ni nast puj ce funkcje: 4 A. Kister, Wykorzystanie rachunku kosztów jako ci do podejmowania decyzji zarz dczych, Zak ad Rachunkowo ci, Instytut Zarz dzania i Marketingu Wydzia Ekonomiczny UMSC, 2005 s J. Toru ski, Zarz dzanie jako ci. Wybrane problemy,. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2009, s Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

5 Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk 43 - przyczynia si do poprawy efektywno ci systemu zarz dzania jako- ci i wzrostu zaufania klientów, - stanowi baz do podejmowania przez menad erów stosownych dzia a poprawiaj cych jako, - pozwala na okre lenie kosztów ponoszonych przez producenta oraz u ytkownika. Analiza przeprowadzona w ca ym cyklu ycia produktu nazywana jest analiz kompleksow. Jej celem jest doskonalenie oceny wp ywu (oraz wzajemnych powi za ) czynników technicznych, organizacyjnych i okoliczno- ciowych na poziomie jako ci produktu. Jej wynikami s bie ce informacje o podstawowych wielko ciach kosztów jako ci w ró nych przekrojach (rodzaje, grupy, miejsca powstania, miejsca ujawniania itp.), w czasie i przestrzeni. Analizy prowadzone s w celu poznania trendów kszta towania si kosztów jako ci. Analizuje si odchylenia kosztów od poziomu zak adanego. Celem analizy jest te poznanie przyczyn powstania niekorzystnych zmian w polityce jako ci oraz zwi kszania poziomu kosztów jako ci. Wprowadzenie w przedsi biorstwie rachunku kosztów jako ci musi by przedsi wzi ciem wieloetapowym, obejmuj cym: 1. Przygotowanie materia ów informacyjnych, stanowi cych podstaw dla podj cia przez kierownictwo przedsi biorstwa decyzji o wdro eniu i prowadzeniu rachunku kosztów jako ci. Opracowanie tych materia ów wymaga wst pnego oszacowania kosztów jako ci i upowszechnienia wiedzy o wp ywie jako ci na wyniki finansowe przedsi biorstwa. 2. Powo anie zespo u kieruj cego procesami wdro eniowymi oraz opracowanie metodyki rachunku kosztów jako ci dostosowanej do potrzeb i specyfiki przedsi biorstwa, która w sposób syntetyczny okre la zasi g prowadzenia rachunku kosztów jako ci (rodzaje kosztów), system ewidencji kosztów jako ci, konta bilansowe i pozabilansowe, system przetwarzania danych, zakres wykorzystania wyników analizy kosztów jako ci. 3. Opracowanie szczegó owej instrukcji prowadzenia rachunku kosztów jako ci (ewidencja, przetwarzanie, analiza, wnioskowanie i prezentacja wyników). 4. Wydanie zarz dzenia (okólnika) przez dyrektora firmy, wprowadzaj cego w ycie rachunek kosztów jako ci i procedur z nim zwi zanych. o Przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie kosztów jako ci, którego celem by oby przede wszystkim: porównanie wszystkich komórek organizacyjnych i s u b w przedsi biorstwie z istot prowadzenia rachunku kosztów jako ci, o omówienie zagadnie merytorycznych, wynikaj cych ze wspó pracy poszczególnych komórek organizacyjnych i s u b uczestnicz cych w prowadzeniu rachunków kosztów jako ci w zakresie prawid owej dekretacji kosztów jako ci oraz obiegu dokumentów. ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

6 44 J. Toru ski 5. Ewidencja i analiza kosztów jako ci. Celem tej analizy jest: o dokonanie oceny kszta towania si poziomu kosztów jako ci w czasie i przestrzeni w uk adzie poszczególnych grup, rodzajów, pozycji kosztów jako ci wed ug miejsc ujawnienia i powstawania oraz w innych przekrojach, o okre lenie wp ywu kosztów zwi zanych z jako ci (typu wykonania i eksploatacji) na kszta towanie ca kowitego kosztu w asnego i zysku ca kowitego, o okre lenie optymalnego poziomu jako ci wytwarzanych produktów, tj. takiego, który zapewni maksymalizacj masy zysku w d ugim okresie oraz pe n rentowno w okresie krótkim. 6. Prezentacja informacji o kosztach jako ci zarz dowi przedsi biorstwa oraz komórkom organizacyjnym zainteresowanym problematyk kosztów jako ci. 7. Wykorzystanie wniosków z analizy kosztów jako ci do opracowania i weryfikacji rocznego lub wieloletniego programu poprawy jako ci produktu oraz przy podejmowaniu decyzji bie cych. Program ten powinien wskazywa kierunki i list proponowanych przedsi wzi i sposoby ich wykorzystania. Opracowana przez specjalistów instrukcja rachunku kosztów jako ci powinna ustala : a) poj cie, rodzaje, grupy kosztów jako ci, b) tryb i sposób ewidencjonowania kosztów jako ci i sprawozdawczo- ci, c) podzia czynno ci zwi zanych ze zbieraniem informacji o kosztach jako ci oraz nieprawid owo ciach w dziedzinie jako ci, d) metod analizy zebranych informacji i wyników prowadzonego rachunku kosztów jako ci, e) sposób rozpowszechnienia informacji o jako ci i jej kosztach oraz tryb wykorzystywania ich do podejmowania dzia a, maj cych na celu popraw jako ci, f) termin prac zwi zanych z ewidencj, analiz i wykorzystaniem rachunku kosztów jako ci, g) zak adowy plan kont kosztów jako ci oraz indeks typowych ksi gowa przyj tych w przedsi biorstwie w formie za cznika do Instrukcji. Charakterystyka dzia alno ci badanej Spó dzielni Mleczarskiej Spó dzielnia prowadzi dzia alno w Regionie Nadbu a skiego Parku Krajobrazowego od 1998 roku i posiada prawo u ywania znaku Zielone P uca Polski. Spó dzielnia zatrudnia 272 pracowników. Skupuje dziennie od do litrów mleka z terenu dwunastu gmin. Mleko jest odbierane bezpo rednio z 820 gospodarstw wyposa onych w zbiornikowe urz dzenia ch odnicze (96% mleka) i poprzez 1 punkt odbioru mleka. Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

7 Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk 45 W roku 2008 spó dzielnia skupi a tys. litrów mleka, co stanowi 104,9% w stosunku do roku 2007 i jest producentem: - sera sa atkowo-kanapkowego Sorrento; - serów typ szwajcarsko-holenderskieg: Edamer, Lackdamer, Jubilat, Baron, - sera typu holenderskiego: Gouda, Podlaski, Edamski, Zamojski, Morski; - pod w asn mark sera Edam Lacki oraz sera Lazzarella typu mozzarella; - ró nego rodzaju mietany; - mas a Tradycyjne, mas a sto owego oraz ekstra; - mleka w proszku; - serwatki w proszku. Produkty spó dzielni by y wielokrotnie nagradzane za wysok jako na imprezach targowych. Dla umocnienia wysokiej pozycji po ród konkurencyjnych firm tego segmentu produkcji zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, wdro- ono i certyfikowano zintegrowany system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001, ISO i Systemu Zapewnienia Bezpiecze stwa Zdrowego ywno ci HACCP wed ug du skiej normy DS E:1997. Spó dzielnia obs uguje obecnie 284 odbiorców, w tym 64 odbiorców hurtowych z terenów województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego. Cele jako ciowe spó dzielnia realizuje poprzez: - przestrzeganie wdro onych zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej, - doskonalenie metod wytwarzania i narz dzi kontroli, - monitorowanie i przestrzeganie wymaga przepisów prawnych zwi zanych z produkcj ywno ci, - szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu, - funkcjonowanie systemu bezpiecze stwa ywno ci HACCP zgodnego z norm du sk DS. 3027:2002, - wdro enie standardu BRC. Koszty jako ci w badanej Spó dzielni Mleczarskiej Koszty wewn trznego zapewnienia jako ci Do tych kosztów zalicza si wszystkie inwestycje oraz dzia ania, które w przedsi biorstwie zaistnia y z my l o jako ci. T grup koszów tworz koszty zgodno ci oraz koszty niezgodno ci. Natomiast koszty zgodno ci tworz koszty dzia a zapobiegawczych oraz koszty oceny. Do grupy kosztów dzia a zapobiegawczych zaliczaj si nast puj ce koszty: 1. koszty zwi zane z dostosowaniem budynków do wymogów norm jako ciowych - wyko czenia wn trza budynków specjalnymi materia ami; - zapewnienie odpowiedniej wentylacji oraz o wietlenia; - wyposa enia w odpowiednie drzwi, okna i kosze na mieci; - odpowiedni dost p do sanitariatów oraz bie cej wody; ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

8 46 J. Toru ski - odpowiednie zabezpieczenie budynków przed szkodnikami; 2. koszty zwi zane z maszynami i urz dzeniami - zakup odpowiednich maszyn i urz dze posiadaj cych odpowiednie atesty; - zapewnienie odpowiedniego serwisu dla maszyn; 3. koszty zwi zane z personelem - niezb dne szkolenia personelu; - wyposa enie personelu w stroje spe niaj ce wymogi norm; - okresowe badania wymagane przy tego typu pracy; 4. koszty zwi zane z przewozem oraz magazynowaniem surowca - zakup odpowiednich samochodów do przewozu surowca; - budowa odpowiednich zbiorników do przechowywania surowca spe niaj cych wymogi norm; - wyposa enie przedsi biorstwa w specjalny system ruroci gów do przesy u surowca wewn trz przedsi biorstwa; Natomiast koszty oceny tworzone s przez nast puj ce grupy kosztów: 1. koszty oceny surowca - koszty zwi zane z pobieraniem próbek z ka dej partii surowca, niezale nie od wielko ci dostawy; - koszty laboratoryjne zwi zane z codziennym badaniem próbek surowca; - koszty zwi zane z badaniem próbek surowca przes anych przez dostawców do dodatkowych bada. 2. koszty oceny produktów gotowych - koszty zwi zane z pobieraniem próbek z ka dej partii wyprodukowanych produktów; - koszty laboratoryjne zwi zane z badaniami wszystkich partii produktów. Kolejn grup kosztów niezgodno ci tworz dwie podgrupy: 1. Koszty wadliwo ci wewn trznej. S to koszty powsta e w wyniku awarii lub zaniedba powsta ych wewn trz przedsi biorstwa. Ich powstawanie przynosi przedsi biorstwu du e straty finansowe. Mog one dotyczy zepsucia surowca w wyniku awarii lub zaniedba pracowników. Wówczas oprócz straty surowca przedsi biorstwo musi ponie koszty zwi zane z utylizacj nienadaj cego si do przerobu surowca. Brak surowca oznacza brak produkcji, co mo e oznacza niedotrzymanie warunków umów handlowych, a w konsekwencji prowadzi do utraty kontrahentów lub nawet konieczno ci zap aty kar umownych. Koszty te mog dotyczy tak e surowca, który mo e zosta wadliwie wyprodukowany lub ulec zepsuciu. Przyczyny powstawania tych kosztów s podobne jak w przypadku surowca, czyli spowodowane s awari maszyn lub urz dze b d zaniedbaniem personelu. Powstanie takiej sytuacji mo e poci gn za sob podobne skutki jak w przypadku zepsucia surowca. Jednak koszty w przypadku zepsucia produktu s powi kszone o koszty produkcji. Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

9 Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk Koszty wadliwo ci zewn trznej. To koszty wynikaj ce z celowego zanieczyszczenia lub z awarii sprz tu, powoduj ce zepsucie surowca. S one powodowane przez producentów surowca. Wynikaj z tego, i Spó dzielnia kupuje surowiec najwy szej jako ci. A poniewa surowcem jest mleko, czyli produkt pochodzenia zwierz cego, mo na je zanieczy ci nie tylko rodkami chemicznymi. Ze wzgl du na odpowiednie wymagania co do jako ci mleka, badania ka dej jego partii musz wykaza oprócz zawarto ci po danych substancji, ewentualn obecno rodków niepo danych, takich jak rodki chemiczne, leki weterynaryjne, zafa szowanie wod. W przypadku ich wykrycia partia surowca mo e by nieprzydatna do produkcji, powodowa produkcj surowca o ni szej jako ci od zak adanej. Koszty zewn trznego zapewnienia jako ci Ta grupa tworzona jest przez dwie podgrupy kosztów. Pierwsz z nich s koszty oceny zgodno ci. S to koszty zwi zane z ci g kontrol w przedsi biorstwie. Poniewa produkty oraz surowce przedsi biorstwa ulegaj atwemu zepsuciu, ci g e kontrole jako ci s niezb dne. Doskona jako produktów gwarantuje jedynie niezawodny system kontroli. Wszystkie b dy musz by natychmiast poprawiane. W przypadku cz stych b dów przedsi biorstwo mo e zosta ukarane cofni ciem certyfikatu, co mo e si wi za z utrat klientów. Drug podgrup s koszty bada i oceny w a ciwo ci produktu przez niezale ne o rodki badawcze. Te koszty wynikaj z kontroli, jakich dokonuj tak zwane niezale ne o rodki badawcze, które prowadz badania kontrolne wszystkich produktów spo ywczych. Dzieje si tak, poniewa wszystkie produkty spo ywcze musz spe nia okre lone wymagania jako ciowe. Wykrycie odst pstw od norm, jakie wymagane s przy produktach tego typu mo e spowodowa, i produkty danego przedsi biorstwa zostan wycofane ze sprzeda y. Oprócz tego na przedsi biorstwo mog zosta na o one wysokie kary finansowe. Wszystkie te kary mog spowodowa ogromne straty oraz utrat dobrej marki przedsi biorstwa. Podsumowanie Identyfikacja, dokumentowanie, analiza i optymalizacja kosztów jako ci w badanej Spó dzielni Mleczarskiej jest procesem skomplikowanym. Pierwsz grup kosztów jako ci tworz koszty zwi zane z ocen zakupionych od dostawców surowców. Nast pn grup tworz koszty zwi zane z transportem oraz magazynowaniem. Do transportu wykorzystywane s specjalnie przystosowane samochody, które pobieraj surowiec od producenta. Ka dy samochód wyposa ony jest w specjalny zbiornik do przewo enia surowca w sterylnych warunkach. Oprócz tego w zbiorniku utrzymywana jest odpowiednia temperatura niezb dna do zachowania najwy szej jako ci surowca. Magazynowa- ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

10 48 J. Toru ski nie surowca odbywa si do krótko, bo tylko kilka godzin, ale s u do tego odpowiednio przystosowane zbiorniki, w których panuj takie same warunki, jak w zbiornikach samochodów. Na tym etapie mo na jeszcze wyró ni koszty zwi zane z myciem oraz dezynfekcj zbiorników. S u do tego specjalne rodki chemiczne, które nie s szkodliwe dla ludzi oraz rodowiska. Kolejn grup kosztów jako ci tworz koszty kontroli w czasie procesu produkcji, a tak e zwi zane z magazynowaniem produktów gotowych. To jedna z najwi kszych grup kosztów jako ci. Dla zapewnienia odpowiednich warunków produkcji Spó dzielnia musi spe ni szereg wymogów sanitarnych oraz wymogów zwi zanych z normami prawnymi Polski, jak i Unii Europejskiej, a tak e zasadami Dobrej Praktyki Produkcji. Budynki, hale produkcyjne oraz magazyny musz spe nia wiele wymogów. Kolejne wymogi dotycz maszyn oraz urz dze wykorzystywanych w procesie produkcji. Wszystkie maszyny oraz urz dzenia musz posiada wa ne certyfikaty oraz badania techniczne. Tylko posiadanie takich bada uprawnia do wykorzystania maszyn i urz dze w procesie produkcji. Dodatkowo wszystkie maszyny oraz urz dzenia musz by nieustannie i regularnie serwisowane przez wyspecjalizowane firmy posiadaj ce specjalne, uprawniaj ce je do tego certyfikaty. Wykorzystywanie do produkcji maszyn i urz dze niespe niaj cych powy szych wymogów wi e si z na o eniem wysokich kar finansowych lub nawet zamkni ciem produkcji w danym zak adzie. Nast pnym wa nym aspektem jest magazynowanie. Magazyny, w których przetrzymywane s produkty gotowe, musz spe nia podobnie jak hale produkcyjne warunki, w których produkty nie ulegn zepsuciu. Ze wzgl du na niezbyt d ugi termin przydatno ci do spo ycia produkty nie le d ugo w magazynach, dlatego stosowana jest zasada pierwsze wesz o, pierwsze wysz o. Mimo to w magazynach musi panowa temperatura odpowiednia do przechowywania produktów spo ywczych. Kolejnym aspektem jest wilgotno. Magazyn musi by wyposa ony w specjalny system wentylacyjny. Wewn trz magazynów musi te by zainstalowany odpowiedni system o wietleniowy. Do rodka nie mog dostawa si promienie s oneczne, poniewa dzia aj niekorzystnie na produkty. Normy stosowane w Spó dzielni wymagaj tak e dok adnego opisania wszystkich procesów mycia i dezynfekcji, jakie zachodz w przedsi biorstwie. Opisane musz by zarówno metody, jak i wszystkie urz dzenia niezb dne do tego procesu. Dzi ki dobrze przeprowadzonej analizie kosztów mo na stwierdzi, w jakiej kondycji znajduje si przedsi biorstwo. Porównanie analiz z ró nych okresów pozwala stwierdzi, jak kszta towa y si koszty w poszczególnych okresach oraz przewidzie, jak b dzie wygl da a ich struktura w przysz o ci. Mo emy stwierdzi powsta e odchylenia od planowanych za o e jako ciowych. Rachunek kosztów jako ci s u y do ujmowania w systemie ksi gowym wszystkich kosztów zwi zanych z jako ci produkcji. S u y on ma ich analizie, a zatem podejmowaniu decyzji dotycz cych poprawy jako ci i optyma- Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

11 Rola rachunku kosztów jako ci w zarz dzaniu spó dzielni mleczarsk 49 lizacji kosztów nieodpowiedniej jako ci. Koszty jako ci s tak e elementem s u cym kierownictwu firmy do podejmowania decyzji w zakresie polityki jako ci. Rachunek kosztów to tak e odpowiednio funkcjonuj cy system danych i informacji wykorzystywanych na potrzeby podejmowania decyzji przez kierownictwo w kwestii kosztów jako ci. Dostarczane informacje umo liwiaj bie ce i okresowe oddzia ywanie na rzecz poprawy jako ci. Prawid owe dzia anie rachunku jako ci zale y od stworzenia odpowiedniego systemu pomiaru i rejestracji kosztów wed ug miejsc i przyczyn ich powstania oraz stworzenia systemu przetwarzania i analizowania danych. Idealnym rozwi zaniem by oby opracowanie jednego, zintegrowanego systemu zawieraj cego sprawozdawczo finansow, strategiczn kalkulacj kosztów, planowanie produkcji oraz zapasów, badanie i popraw efektywno ci dzia a, realizacj sprzeda y i obs ug klientów. Bibliografia Ciechan-Kujawa M., Koszty i zyski jako ci w dzia alno ci przedsi biorstwa. Controlling i Rachunkowo Zarz dcza, nr 5/2001. Drucker P., Innowacje i przedsi biorczo, PWN, Warszawa Kister A., Wykorzystanie rachunku kosztów jako ci do podejmowania decyzji zarz dczych, Zak ad Rachunkowo ci, Instytut Zarz dzania i Marketingu, Wydzia Ekonomiczny UMSC, Lublin Toru ski J., Zarz dzanie jako ci. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce Zymonik Z., Koszty jako ci w zarz dzaniu przedsi biorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw ZN nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011

12 50 J. Toru ski Seria: Administracja i Zarz dzanie (15)2011 ZN nr 88

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WSTĘP OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKOŚCI

Akademia Ekonomiczna w Krakowie WSTĘP OPTYMALIZACJA KOSZTÓW JAKOŚCI SUCCES 2004: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28.XI.2004, t.2, s. 69-76 pod red. E. Skrzypek, UMCS Lublin 2004

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowo ci Oznaczenie kwalifikacji:a.36 Numer zadania:01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj cego* Wype nia zdaj

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ENETOSH Standard kompetencji dla instruktorów i trenerów ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Pole kompetencji Bezpieczeństwo i higiena pracy Level: 6 Credit: Umiejętności Wiedza 1 Stawia pytania odnośnie

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa i adres obiektu: BUDYNEK USŁUGOWY UL. STRAŻACKA 1 44-264 ŚWIERKLANY Nazwa i adres zamawiającego: URZĄD GMINY ŚWIERKLANY UL. ŚWIERKLAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje:

Umowa nr. mającym siedzibę. NIP: REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje: Umowa nr zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI

PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI PROCEDURA NR 5 TYTUŁ PROCEDURY KONTROLA FINANSOWA PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007r. 2 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES... 3 2.

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia II stopnia

profil ogólnoakademicki studia II stopnia Opis efektów na kierunku TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do efektów oraz efektów prowadzących do specjalności: - technologia żywności - żywienie człowieka - zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2006 r. PROJEKT w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego Na podstawie art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA. Edycja 2014 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PSYCHOLOGIA Specjalność: PSYCHOLOGIA DIALOGU MIĘDZYLUDZKIEGO Studia: STACJONARNE/ NIESTACJONARNE I. ORGANIZACJA PRAKTYKI Edycja 2014 1. Praktyka zawodowa na

Bardziej szczegółowo