Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 864 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w opinii studentów 1. Wprowadzenie Wśród wielu aspektów pojęcia wartości dwa wydają się mieć szczególne znaczenie w kontekście produktów finansowych. Jeden z nich dotyczy ceny, jaką podmioty rynkowe są skłonne zapłacić za produkt lub usługę. Drugi odnosi się do użyteczności jako subiektywnie postrzeganego zadowolenia płynącego z posiadania i użytkowania produktu lub usługi. Oba te aspekty są ze sobą powiązane i nie muszą wynikać z kosztów, jakie ponosi instytucja finansowa, tworząc produkt czy usługę. Większość klientów, nie posiadając dostatecznych informacji i dokładnej wiedzy koniecznej do obliczenia wartości produktu czy usługi, dokonuje swego rodzaju oszacowania korzyści i strat za pomocą uproszczonych metod heurystyki obejmującej całościowo przyczyny i skutki zakupu produktu oraz towarzyszące im zależności. Ważne miejsce zajmują tu potrzeby i ich hierarchia, cele i styl życia, wiedza i doświadczenie, ryzyko, preferencja czasu, uwarunkowania społeczno-kulturowe. 2. Czynniki determinujące proces wartościowania detalicznych produktów finansowych Jedną z podstawowych potrzeb finansowych jest przechowywanie, zabezpieczenie i dostęp do gotówki pochodzącej z dochodów. Korzyścią jest tu poczucie bezpieczeństwa i dodatkowy przyrost środków na koncie. Bezpieczeństwo

2 54 rozumiane jako zapobieganie fizycznej możliwości utraty środków i uciążliwości w ich przechowywaniu przeciwstawiane może być niedogodnościom w dostępie do środków, braku widocznej kontroli ich wartości, ryzyku upadku instytucji finansowej. Wymiernym kosztem są opłaty za prowadzenie konta. Do kosztów niewymiernych zaliczyć można konieczność zapoznania się z warunkami założenia i prowadzenia konta, koniczność okresowego kontaktu z pracownikiem w siedzibie banku, wymóg zapamiętania kodów. Wartość usługi bieżącego przechowywania środków wzmacniana może być przez prawny wymóg posiadania konta, presję środowiska itp. Postrzeganie wartości może ulegać zmianie wraz z doświadczeniem w użytkowaniu produktu. To, co wydawało się trudne do opanowania, może stać się prostą czynnością, a korzyść wcześniej niedostrzegana może stać się ważnym przyzwyczajeniem, z którego trudno zrezygnować. Sprzyja to utrwaleniu nawyku korzystania z produktu, ale równocześnie może wiązać się z zachętą do zmiany, jeśli oferta konkurencji będzie lepsza. Klient szacuje, jakich środków potrzebuje każdorazowo, jak często musi docierać do instytucji, czy stanowi to dodatkowe obciążenie czasowe i nie utrudni innych zajęć związanych z pracą lub spędzaniem czasu wolnego. Pewną rolę odgrywać może tu także szacowane prawdopodobieństwo niekorzystnych zdarzeń, takich jak kradzież czy zgubienie gotówki. Szacowana wartość oczekiwana takiego zdarzenia (wyznaczana jako iloczyn prawdopodobieństwa utraty środków oraz posiadanej zazwyczaj kwoty) może stanowić podstawę do określenia korzyści z posiadania konta i dostępu do gotówki. Jeśli chodzi o lokaty, korzyścią jest bezpieczne przechowywanie środków oraz odsetki, kosztem czas poświęcony na załatwianie formalności, ryzyko niewypłacalności instytucji finansowej, ograniczenie płynności w ramach zadeklarowanego okresu lokaty. Wydaje się jednak, że na postrzeganie wartości produktów lokacyjnych wpływają także w znacznej mierze czynniki psychologiczno-społeczne niezwiązane z samym produktem finansowym. Pozytywne nastawienie do oszczędzania sprzyja przypisywaniu produktom oszczędnościowym większej wartości. Ich zakup wzmacnia poczucie własnej wartości, wiąże się z pozytywnym postrzeganiem przez grupę akceptującą podobne zachowania. W wypadku produktów lokacyjnych kontakt z instytucją finansową i urządzeniami technicznymi do niej należącymi może być rzadszy niż w wypadku rachunków bieżących. Dlatego też mniejsze znaczenie ma lokalizacja placówek i ich dostępność, rośnie natomiast znaczenie wiarygodności instytucji, odpowiedniej oferty produktowej i właściwego doradztwa w kwestii doboru produktów. Wartość może wynikać także z relacji cech danego produktu (oprocentowanie, płynność) do produktu najbliższej konkurencji. Produkty, które nie mają konkurencyjnych odpowiedników, zyskują na wartości w zakresie różnicy dotyczącej

3 Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych danej cechy, co może powodować gotowość do poniesienia kosztów przez klienta w innym obszarze. W wypadku różnic pomiędzy cechami produktów daje się zauważyć ich wyolbrzymianie, jeśli różnice są niewielkie, ale dostrzeżone po zakupie produktu, lub bagatelizowanie, jeśli są większe, ale dostrzeżone przed decyzją o zakupie. W zakresie produktów finansowych takie zniekształcenia postrzegania i wartościowania wynikać mogą z efektów opisanych w teorii perspektywy 1. Dostęp do środków finansowych za pomocą kart płatniczych wartościowany jest częstotliwością dokonywania transakcji, dostępnością punktów akceptujących karty, wartością środków do rozdysponowania w pewnym okresie i wartością poszczególnych transakcji. Pozytywne doświadczenia, które mają szansę przerodzić się w nawyk korzystania z kart płatniczych, mogą jednak dwojako oddziaływać na postrzeganie wartości tego produktu. Z jednej strony jest on ceniony jako nieodzowny składnik danego stylu życia (wzrost wartości), z drugiej wydaje się czymś oczywistym, jako część większej usługi finansowej, o co nie ma potrzeby zabiegać (spadek wartości). Wówczas ponoszenie dodatkowych kosztów przypisanych tylko temu produktowi (opłaty za kartę) wydaje się nie mieć w opinii klienta uzasadnienia. Obniża to wartość produktu jako osobnego składnika większej usługi. Produkty ubezpieczeniowe w swej podstawowej warstwie zaspokajają potrzebę bezpieczeństwa. Wartość zaspokojenia takiej potrzeby zależy od stopnia uświadomienia sobie zagrożenia, które może obniżać poziom bezpieczeństwa klienta. Im większe jest zagrożenie lub informacje o nim przedstawione są w nowy, bardziej trafiający do odbiorcy sposób, tym większa jest postrzegana wartość usługi ubezpieczeniowej. Wartość ta wzrasta także z poczuciem pewności, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie istotne zagrożenia, a zakres przyszłych świadczeń z tytułu ewentualnej szkody jest pełny lub jasno uzgodniony. Własne doświadczenie lub dostępne informacje o formalnościach i sposobie traktowania klienta przez ubezpieczyciela w przypadku poniesienia szkody także w sposób istotny wpływają na postrzeganą wartość produktu ubezpieczeniowego. Wartość produktów ubezpieczeniowych może zależeć również od skłonności do ryzyka. Badania autora 2 wskazują, że zgodnie z teorią perspektywy klienci cechują się awersją do ryzyka dla małych prawdopodobieństw strat o znacznej wartości. Są więc skłonni zapłacić za produkt ubezpieczeniowy znacznie wię- 1 Specyficzne efekty zachowań finansowych mogą wynikać pośrednio z teorii perspektywy D. Kahnemana i A. Tversky ego (Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica 1979, nr 47). O aspektach postrzegania wartości pisze B. Fischhoff (Value Elicitation. Is There Anything in There [w:] Choice, Values, and Frames, red. D. Kahneman, A. Tversky, Russel Sage Foundation, Cambridge University, Press 2000). 2 D. Fatuła, Przemiany w zachowaniach gospodarstw domowych na rynku finansowym, grant badawczy 1 H02C , Kraków 2007 (maszynopis).

4 56 cej, niż wynosi wartość oczekiwana straty, rozumiana jako iloczyn utraconego majątku oraz prawdopodobieństwa zaistnienia straty. Klienci indywidualni nie są jednak w stanie oszacować prawdopodobieństwa straty. Występuje więc przewaga informacyjna po stronie firm oferujących produkty, które za pomocą analiz rynkowych i narzędzi badawczych dokonują takiego oszacowania. Równocześnie w przypadku strat o małej wartości większość osób ignoruje ryzyko (przejawia się to większą skłonnością do ryzyka), co powoduje, że postrzegana wartość produktu ubezpieczeniowego dotycząca małych wartości byłaby mniejsza, niż wynikałoby to z szacunku firm ubezpieczeniowych. W grę wchodzą tu także formalności, których koszt przy małej wartości ubezpieczenia mógłby przewyższać samą wartość produktu. Bardziej skomplikowane produkty finansowe, takie jak opcje, transakcje terminowe, mogą zaspokajać także potrzeby samorealizacji w dziedzinie umiejętności zarządzania ryzykiem i odczuwania emocji narażania się na ryzyko. Wynika to z samej istoty takich produktów, a nie tylko z celów, jakie można osiągnąć dzięki zwiększeniu wartości inwestowanych w ten sposób środków. W przypadku wspomnianych produktów inwestycyjnych o znacznym ryzyku w skład postrzeganej wartości wchodzi nie tylko sama wartości usługi. Ważna jest także relatywna (w stosunku do posiadanego majątku, osiąganych dochodów) wartość środków, jakie należy zainwestować, by nie narazić się na ryzyko utraty lub zmniejszenia wartości. Przykładowo w transakcjach terminowych przedmiotem obrotu mogą być wartości wielokrotnie przewyższające środki pozostawione do dyspozycji jako zabezpieczenie transakcji. Niedoświadczony uczestnik takiej gry może nieproporcjonalnie oszacować zysk z takiej operacji w stosunku do narażanych środków (depozyt gwarancyjny). W istocie dźwignia finansowa występująca przy tego typu operacjach pozwala w sprzyjających warunkach zarobić wielokrotnie więcej, niż wynosi zmiana ceny instrumentu bazowego. To samo dotyczy jednak straty, która może być równa całości zainwestowanej kwoty. Wartościowanie potencjalnego zysku w stosunku do straty może opierać się zarówno na jednostkach procentowych, jak i bezwzględnych. Jeśli te ostatnie są niewielkie w stosunku do możliwości finansowych inwestora, podnosi to wartość produktu postrzeganą w kontekście potencjalnego wysokiego zysku. Obniżenie wartości depozytów gwarancyjnych może być przyczyną zaburzenia postrzegania wartości tych produktów opartego tylko na potencjalnym zysku. Wpływ na to ma przede wszystkim zwiększona skłonność do ryzyka w sytuacjach niskiego prawdopodobieństwa osiągnięcia dużego zysku. Klienci mają wówczas skłonność do przeszacowania prawdopodobieństwa wygranej, co powoduje, iż są skłonni zainwestować kwoty przekraczające wartość oczekiwaną zysku. Kolejnym czynnikiem wpływającym na wartościowanie produktów finansowych wymagającym gromadzenia lub posiadania oszczędności może być tzw.

5 Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych stopa preferencji czasu 3. Może być ona określona jako relacja wartości, jakiej dana jednostka oczekuje w przyszłości w zamian za rezygnację z danej wartości bieżącej. Im wyższa stopa preferencji czasu, tym większego przyrostu wartości oczekuje dana jednostka w zamian za rezygnację z bieżącej konsumpcji. Osoby ujawniające wysoką stopę preferencji czasu niechętnie rezygnują z bieżącej konsumpcji, co obniża postrzeganie przez nich wartości produktów lokacyjnych wymagających stosunkowo dużych kwot oszczędności. Jednocześnie, oczekując dużego przyrostu kapitału, są skłonne poświęcić niewielkie kwoty, by osiągnąć duży zysk przy znacznym ryzyku. Taką postawę można określić jako zmniejszoną skłonność do oszczędzania przy zwiększonej skłonności do inwestowania. Styl życia Działania marketingowe Ryzyko, prawdopodobieństwo osiągnięcia korzyści Ograniczone środki Uświadomienie potrzeby finansowej Dostrzeżenie produktu Wartościowanie korzyści Postrzegana wartość produktu Doświadczenie, wiedza Obserwacja zachowań członków grupy, do której się aspiruje Stopa preferencji czasu Uwarunkowania społeczno-kulturowe Rys. 1. Proces wartościowania detalicznych produktów finansowych Źródło: opracowanie własne. Reasumując, postrzeganie wartości detalicznych produktów finansowych w pierwszym etapie wynika z uświadomienia sobie dzięki działaniom marketingowym czy obserwacji zachowań osób z grupy, do której się aspiruje, potrzeby ich posiadania. Uświadomienie sobie najprostszych potrzeb finansowych, takich jak zabezpieczenie gotówki, nie musi wynikać z wpływów zewnętrznych. Ze względu jednak na stosunkowo skomplikowany charakter produktów i usług zaspokojających nawet najprostsze potrzeby finansowe ich odniesienie do istniejących rozwiązań rynkowych wydaje się niezbędne. W następnym etapie następuje wartościowanie korzyści z zakupu takich produktów w stosunku do ograniczeń zasobów, jakimi dana jednostka dysponuje. Określenie korzyści i ograniczeń w przypadku produktów finansowych obejmuje najczęściej gospodarstwo domowe jako całość. Wynika to z tego, że proces oszczędzania 3 Opis badań dotyczących stopy preferencji czasu zob. D. Fatuła, op. cit., s

6 58 obejmujący ograniczenie bieżącej konsumpcji oraz przyszłe korzyści wynikające z celów oszczędzania (zakup domu, mieszkania, sprzętu AGD, spędzanie czasu wolnego itp.) dotyczy wszystkich lub większości członków gospodarstwa domowego 4. Wartościowanie to obejmuje prawdopodobieństwo osiągnięcia celów lub zaspokojenia potrzeby, ważność tych celów w stosunku do innych korzyści i ograniczonych środków ich osiągnięcia (rys. 1). 3. Hierarchia potrzeb finansowych Wymienione wcześniej potrzeby dotyczą szerokiego zakresu zachowań ludzkich niezależnie od specyfiki rynku i produktów. W dziedzinie produktów finansowych występują także specyficzne potrzeby, których zaspokojenie jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe bez udziału instytucji finansowych. Wynika to z tego, że usługi finansowe są w większości przypadków ściśle uregulowane prawnie, a ich zmiana czy modyfikacja przez klienta jest prawie niemożliwa. Rynek finansowy jest ściślej regulowany i nadzorowany niż inne rynki (przez takie instytucje jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego w ramach Komisji Nadzoru Bankowego przy NBP). Równocześnie instytucja finansowa w ramach istniejących uregulowań może stosunkowo łatwo zindywidualizować usługę dla potrzeb małej grupy czy poszczególnego klienta. Ułatwia to stosowanie nowoczesnych technologii w świadczeniu usług finansowych. Ponadto o ile większość usług konsumpcyjnych, przynajmniej teoretycznie, mogłaby zostać wykonana przez samego klienta posiadającego odpowiednie umiejętności lub środki do tego, o tyle możliwość taka właściwie nie istnieje w przypadku usług finansowych. Ich w pełni abstrakcyjny charakter i ścisłe unormowanie prawne niemal wykluczają możliwość zastąpienia usługi rynkowej podobną usługą wykonywaną bez udziału instytucji finansowych. Aby określić hierarchię potrzeb finansowych oraz czynniki determinujące wartość poszczególnych produktów finansowych, przeprowadzono sondaż wśród 78 studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badania te stanowią wstęp do opracowania i przetestowania założeń szerszych badań, które służyć będą określeniu czynników kształtujących wartość produktów i usług finansowych. W pierwszym etapie badani studenci wymieniali i grupowali potrzeby w kilka ogólnych kategorii. W wyniku burzy mózgów wyodrębniono 8 kategorii potrzeb finansowych. Następnie z użyciem skali od 1 do 5 studenci wskazywali, 4 Rozróżnienie pomiędzy klientem indywidualnym a gospodarstwem domowym opisano szerzej w: D. Fatuła, op. cit., s

7 Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych które potrzeby uznają za podstawowe (1 pkt), a które za bardziej zaawansowane (5 pkt). Za najbardziej podstawową potrzebę finansową (najniższego poziomu) uznana została potrzeba podziału i bezpiecznego przechowywania środków (średnia: 1,23). Połączenie podziału i przechowywania środków wynika z istoty korzystania z dochodu. W określonym przedziale czasowym większość klientów korzysta tylko z części dochodu w najbardziej płynnej postaci, jaką jest gotówka. Potrzeba zabezpieczenia pozostałej części łączy się więc nierozerwalnie z samym podziałem środków. Za drugi poziom potrzeb finansowych (rys. 2) uznano możliwość dostępu do środków finansowych (średnia: 1,86). Do zaspokojenia tej potrzeby dochodzi m.in. dzięki bankomatom, kartom płatniczym, terminalom płatniczym i oddziałom banków. Zarządzanie majątkiem Inwestowanie Przyszłe potrzeby Lokowanie nadwyżek finansowych Ubezpieczenia Zaciąganie kredytów Bieżące potrzeby finansowe Bieżąca kontrola i zarządzanie środkami finansowymi (podgląd stanu konta, przesyłanie środków) Dostęp do środków finansowych (bankomaty, oddziały banku) Podział i bezpieczne przechowywanie środków (np. dochodu) Rys. 2. Hierarchia potrzeb finansowych Źródło: opracowanie własne. Kolejny poziom stanowi bieżąca kontrola nad środkami finansowymi i zarządzanie nimi (średnia: 2,41). Sprowadza się to do możliwości kontrolowania stanu środków (wydruki z konta, dostęp do informacji dzięki bankowości internetowej, esemesy o stanie konta), ich przesyłania, przekazywania na konta lokacyjne (przelewy), zmiany waluty.

8 60 Czwarty poziom wyraża potrzebę dysponowania dodatkowymi środkami przewyższającymi dostępne dochody i obejmuje głównie zaciąganie kredytów (średnia: 2,72). W tym wypadku powstała wątpliwość, czy należy podzielić tę kategorię potrzeb na krótkoterminowe (kredyty w saldzie bieżącym spłacane w okresie rozliczeniowym) i długoterminowe (kredyty spłacane w dłuższym okresie). W związku z tym, że przeważała opinia, iż potrzeba skorzystania z kredytu ma taki sam charakter niezależnie od długości okresu, postanowiono nie rozdzielać tej kategorii. Jako piąty poziom wskazano potrzebę ubezpieczeń (średnia: 3,13) mocno związaną z ogólną potrzebą bezpieczeństwa. W tym wypadku również nie dokonano rozdziału na ubezpieczenia osobowe i majątkowe, ponieważ istota potrzeby w obu przypadkach jest taka sama. Znamienne jest to, że ponad jedna trzecia badanych uznała, iż poziom potrzeb jest w tym wypadku wyższy niż lokowanie nadwyżek finansowych. W dyskusji ważnym argumentem za niższością poziomu ubezpieczeń względem poziomu lokowania nadwyżek finansowych był fakt, iż wszystkie wyższe poziomy wymagają świadomego gromadzenia nadwyżek finansowych, zaś produkty ubezpieczeniowe mogą zostać zakupione z bieżących dochodów. Szósty poziom potrzeb finansowych (średnia: 3,83) określono jako lokowanie nadwyżek finansowych i dotyczy on świadomego oraz celowego odkładania środków finansowych na okresy przekraczające uzyskiwanie kolejnych dochodów i ich wykorzystanie w celach konsumpcyjnych. Występuje wyraźna różnica między tym rodzajem potrzeb a potrzebami ujętymi na trzech najniższych poziomach, na których niewykorzystanie środków jest przypadkowe i niezamierzone. Na tym poziomie natomiast utrudnienie dostępu (np. przez deklarację terminu) może wspomagać potrzebę, w przeciwieństwie do poziomu drugiego, na którym stałoby to w sprzeczności z zaspokojeniem potrzeby łatwego dostępu do nich. Na tym poziomie dominującą potrzebą jest zabezpieczenie środków przed utratą, a nie chęć ich powiększenia. Przedostatni, siódmy poziom potrzeb finansowych (średnia: 4,18) obejmuje potrzebę samorealizacji i powiększania środków. W odróżnieniu od poprzedniego poziomu nad potrzebą bezpieczeństwa dominuje tu potrzeba aktywnego działania i narażenia się na ryzyko. Inwestowanie nie jest tu celem samym w sobie (w odróżnieniu od kolejnego poziomu), ale prowadzi do osiągnięcia innych celów, np. zwiększenia konsumpcji w przyszłości, osiągnięcia wyższego statusu społecznego itp. Najwyższy poziom potrzeb finansowych stanowi zarządzanie majątkiem (średnia: 4,47). Nie chodzi w tym wypadku tylko o samo inwestowanie, a zaspokojenie tej potrzeby nie kończy się z chwilą uzyskania zamierzonego rezultatu (np. osiągnięcia odpowiedniej stopy zwrotu). Działania zaspokajające tę potrzebę

9 Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych mogą mieć formę ciągłego obrotu środkami bez przeznaczania ich na inne cele niż inwestycyjne. Zaspokojenie tej potrzeby może zostać osiągnięte przez powierzenie środków wyspecjalizowanym firmom (np. usługa assets management dostępna w Polsce przy powierzeniu środków o min. wartości 50 tys. zł). Zdefiniowanie potrzeb finansowych i ustalenie ich hierarchii może pomóc w określeniu cech produktów finansowych (rdzenia i poszerzonego produktu), które najlepiej odpowiadają wyodrębnionym segmentom klientów. Przedstawiona hierarchia wynikać może ze specyfiki potrzeb i obrazu rzeczywistości, jakie mają młodzi ludzie. Potwierdzenia takiego usystematyzowania należy szukać, prowadząc badania na liczniejszych i bardziej reprezentatywnych grupach respondentów. 4. Analiza czynników kształtujących wartość produktów finansowych w opinii studentów Usługi finansowe mogą w różnym stopniu zaspokajać potrzeby finansowe klientów. Dany produkt może równocześnie zaspokajać wiele potrzeb, ale jednocześnie powinien stanowić o pełnym zaspokojeniu przynajmniej jednej z nich. Pełne zaspokojenie głównej potrzeby podnosi wartość produktu w większym stopniu niż jego dodatkowe cechy. Braku pełnego zaspokojenia przynajmniej jednej, głównej potrzeby nie rekompensują dodatkowe elementy produktu, które mogą być wówczas postrzegane jako zbędne dodatki. Ma to szczególne znaczenie w przypadku klientów, którzy mają trudności z adaptacją nowinek technologicznych. Związek takich nowinek z zaspokojeniem konkretnej potrzeby klienta bywa niejasny, może wręcz doprowadzić do odstraszenia mniej doświadczonych potencjalnych użytkowników. Ważną kwestią jest wówczas pokazanie w kampanii marketingowej, w jaki sposób nowe dodatkowe elementy usługi pozwalają lepiej zaspokoić daną potrzebę. Przykładowo przesyłanie za pomocą esemesów na telefon komórkowy posiadacza karty płatniczej informacji o dokonanej transakcji lub kodu potrzebnego do jej realizacji może u wielu potencjalnych klientów budzić niechęć czy nawet strach. Dopiero wyjaśnienie, w jaki sposób taka dodatkowa usługa związana z kartą płatniczą zwiększa bezpieczeństwo dokonywanych transakcji, może podnieść w ocenie klienta wartość podstawowego produktu karty płatniczej. W niektórych przypadkach źródłem wartości produktu finansowego dla klienta, oprócz zdolności do zaspokajania podstawowych potrzeb finansowych, mogą być dodatkowe funkcje produktu. Waga dodatkowych funkcji rośnie wraz z doświadczeniem użytkowników, ich otwartością na innowacje i dochodami. W skrajnych przypadkach właśnie dodatkowe elementy mogą stanowić w największym stopniu o wartości produktu. Dzieje się tak m.in. wtedy, kiedy produkt

10 62 użytkowany jest w inny sposób niż ten, który został przewidziany przez jego twórców. Zidentyfikowanie źródła wartości produktu bywa wówczas utrudnione. Mogą w tym pomóc nieformalne informacje zwrotne od użytkowników lub kompleksowe badania rynkowe, których celem może być dotarcie do źródeł wartości produktu. Jak wspomniano wcześniej, w ramach przetestowania założeń do szerszych badań w tym zakresie poproszono studentów o udział w sondażu. W pierwszym etapie studenci wskazali, z jakich produktów i usług finansowych korzystają. Wymieniali przede wszystkim: rachunek bieżący (ROR), kartę debetową, bankowość elektroniczną jako dodatkową usługę związaną z obsługą rachunku bieżącego i karty płatniczej oraz kredyt bankowy i lokatę terminową. Ponieważ tylko niewielka liczba respondentów (12 studentów) deklarowała posiadanie innych produktów finansowych (takich jak karty kredytowe, obligacje, fundusze inwestycyjne, akcje zakupione bezpośrednio w domach maklerskich, ubezpieczenia indywidualne), pominięto dotyczące ich wskazania. Uwzględniająca je analiza wymagałaby zwiększenia próby, tak aby porównanie z czynnikami kształtującymi wartość innych produktów było wiarygodne. Następnie studenci wskazywali, które czynniki uważają za ważne dla kształtowania wartości danego produktu. Wiele wymienionych czynników zostało uznanych w trakcie dalszej procedury za nieważne. Do oceny zakwalifikowano tylko te, które uzyskały poparcie co najmniej 15 osób. Wśród wskazanych, ale uznanych następnie za nieistotne, wymienić można przede wszystkim związane z personelem (miła i sprawna obsługa) i wystrojem banku. Elementy te zdaniem studentów nie wpływają na wartość samego produktu. Potwierdza to preferowanie przez studentów bezosobowego kontaktu z instytucją finansową przy użyciu urządzeń technicznych (bankomaty) i elektronicznego przekazu informacji (bankowość elektroniczna). W trzecim etapie czynnikom, które zostały uznane za ważne w kształtowaniu wartości poszczególnych produktów, studenci przypisali wagę od 1 do 5, przy czym 1 oznaczało bardzo mały wpływ danej cechy na postrzeganie wartości konkretnego produktu, 5 bardzo duży wpływ. Cechy kształtujące wartość produktów wraz z podaniem średniej przypisanej wagi dla wszystkich badanych produktów zaprezentowano w tabeli 1. Ogólnie rzecz biorąc, wpływ na wartość konta osobistego mają w opinii studentów trzy grupy czynników: 1) techniczna możliwość dostępu do środków (liczba i dostępność bankomatów oraz możliwość obsługi konta przez internet), 2) kwestie finansowe (opłaty za prowadzenie rachunku i bezpłatne przelewy internetowe), 3) odbiór społeczny (wizerunek banku, formalności bankowe).

11 Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych Tabela 1. Cechy poszczególnych produktów i średnia waga ich wpływu na postrzeganą wartość dla klientów Średnia wpływu Produkt i jego cechy danej cechy na wartość produktu ROR Duża liczba bankomatów 4,6 Dostępność bankomatów w miejscu zamieszkania, pracy, wypoczynku 4,5 Opłaty za prowadzenie rachunku 4,2 Możliwość obsługi przez internet 4,1 Bezpłatne przelewy przez internet 3,9 Ogólny wizerunek banku 3,6 Wysokość debetu 3,0 Brak formalności przy zakładaniu rachunku 2,7 Oprocentowanie 1,4 Karta debetowa Stosowane zabezpieczenia (np. potwierdzenie transakcji esemesem) 4,2 Szata graficzna karty 4,1 Możliwość wyboru karty: Visa\Mastercard 3,6 Ogólny wizerunek banku 3,4 Możliwość uzyskania karty mikroprocesorowej 3,1 Limity wypłat gotówkowych i bezgotówkowych 2,8 Sposób rozliczania transakcji w innej walucie 2,6 Bankowość elektroniczna Przyjazne i łatwe w obsłudze strony 4,7 Stosowane zabezpieczenia 4,5 Możliwość skorzystania z usług infolinii przez całą dobę 3,7 Kredyt bankowy Oprocentowanie 4,4 Mała uciążliwość formalności 4,3 Brak ukrytych kosztów 4,1 Możliwość wcześniejszej spłaty 3,9 Możliwość wyboru waluty kredytu 1,2 Lokata terminowa Oprocentowanie 4,5 Możliwość elastycznego wyboru terminu lokaty 4,5 Możliwość elastycznego wyboru formy oprocentowania (zmienne, stałe) 4,3 Ogólny wizerunek banku 3,6 Źródło: opracowanie własne.

12 64 Wydaje się, że przekaz marketingowy kierowany do tego specyficznego segmentu rynku powinien uwzględniać wspomniane grupy czynników, a innowacje produktowe powinny brać pod uwagę specyfikę potrzeb studentów. Na pierwszym miejscu jest więc szybki i łatwy dostęp do środków oraz korzystne warunki finansowe usługi. Wśród czynników kształtujących wartość karty debetowej nie uwzględniono dostępności bankomatów, gdyż ta zależy w większej mierze od wyboru konta osobistego niż wyboru samej karty debetowej dołączanej z reguły do konta. Poszczególne karty w ramach tego samego konta mogą mieć jednak różne dodatkowe cechy, które kształtują jej wartość. Zdaniem studentów, o wartości karty decydują w największym stopniu stosowane zabezpieczenia, a następnie estetyka (szata graficzna) samej karty. Za ważne studenci uważają także możliwość wyboru rodzaju karty, limitów wypłat i rozliczania transakcji w innych walutach. Ciekawostką jest także stosunkowo wysoko ceniona możliwość otrzymania karty mikroprocesorowej zamiast tradycyjnej karty debetowej. Wizerunek banku zarówno w wypadku konta, jak i karty płatniczej jest podobnie ważny. Wskazane czynniki sugerują, że oprócz poczucia bezpieczeństwa i estetyki karty, dla studentów ważne są praktyczne aspekty jej wykorzystania związane z niskimi kosztami jej używania i swobodą wyboru parametrów. Bankowość elektroniczna, rozumiana tu jako dostęp i możliwość obsługi konta przez sieć internetową, wartościowana była tylko za pomocą trzech cech. Dwie z nich dotyczą komfortu obsługi i osobowego kontaktu z przedstawicielem banku, trzecia poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze stosowanych zabezpieczeń. Niewielka liczba czynników determinujących wartość wynikać tu mogła z traktowania tej usługi jako części usługi prowadzenia konta bankowego. W wypadku dwóch pozostałych produktów (kredytu bankowego i lokaty terminowej) za najważniejszych czynnik kształtujący jego wartość uznany został poziom oprocentowania. Dla kredytu bankowego drugim pod względem ważności czynnikiem jest mała uciążliwość formalności, która ze zrozumiałych względów nie występuje przy lokacie terminowej. Na wartość lokaty wpływa ogólny wizerunek banku, co wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ulokowanych środków. Pozostałe determinanty wartości dotyczą możliwości wyboru parametrów usługi. Wśród nich dla kredytu ważne są możliwości wcześniejszej spłaty i wyboru waluty, a dla lokaty elastyczny wybór terminu i formy oprocentowania. Wybór tych czynników i przypisanie im najwyższych wartości wskazuje na praktyczne podejście studentów do usług finansowych. Czynniki te decydują o łącznej cenie usługi i jej dostosowaniu do specyfiki potrzeb finansowych ujawnianych przez studentów, w tym bezpieczeństwa powierzonych środków i komunikacji z bankiem.

13 Potrzeby a postrzeganie wartości detalicznych Podsumowanie Wartość produktów finansowych dla klienta kształtowana jest przez ograniczoną liczbę czynników. Nieuwzględnianie przez studentów większej liczby elementów wynikało z braku czasu, niechęci do analizowania zbyt dużej liczby zmiennych, małego znaczenia innych czynników z punktu widzenia potrzeb potencjalnego klienta. Istnieje hierarchia czynników kształtujących wartość detalicznych produktów finansowych, ale całościowa wartość produktu jest trudną do zdefiniowania funkcją uwzględnianych elementów. Zazwyczaj wybór dokonywany jest spośród kilku (2 do 5) produktów o podobnych cechach najważniejszych dla respondenta. O wyborze produktu przesądza zazwyczaj jedna, niekoniecznie najważniejsza, cecha. Głębsze zbadanie procesu decyzyjnego wymaga osobnych założeń i wykracza poza zakres tego artykułu. Wartości przyporządkowane poszczególnym cechom produktów finansowych potwierdzają w znacznym stopniu ujawnioną wcześniej hierarchię potrzeb finansowych. Literatura Choice, Values, and Frames, red. D. Kahneman, A. Tversky, Russel Sage Foundation, Cambridge University Press, Fatuła D., Przemiany w zachowaniach gospodarstw domowych na rynku finansowym, grant badawczy 1 H02C , Kraków 2007 (maszynopis). Fischhoff B., Value Elicitation. Is There Anything in There [w:] Choice, Values, and Frames, red. D. Kahneman, A. Tversky, Russel Sage Foundation, Cambridge University Press, Kahneman D., Tversky A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica 1979, nr 47. Student Opinions on the Needs and Perception of the Retail Value of Financial Products The article discusses the specific character of financial needs, their placement in a hierarchy, and the evaluating of the characteristics of financial products. It presents research, conducted among groups of students, which links financial needs with the perception of the value of the products. The results indicate that a limited number of factors influence the perception of such value. These factors play a key role in satisfying (financial) security needs, setting the price of service and the variety of choice, which guarantees a better fit to clients individual needs.

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 20.01.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 01.04.2015 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych

Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych Help Desk dla pracowników Grupy oraz standaryzacja regulacji produktowych Jachranka, 19 stycznia 2010r. www.sgb.pl Standaryzacja regulacji produktowych Kluczowe elementy oferty produktowej PROPOZYCJA DLA

Bardziej szczegółowo

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe

Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Raport: Warszawa, 20 październik 2011 Rozsądni Polacy w akcji, czyli najbardziej poszukiwane lokaty bankowe Eksperci porównywarki finansowej Comperia.pl zbadali preferencje użytkowników dotyczące lokat

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&:

Bankowość mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;<:=;88&: Bankowość!"#$ mobilna w oczach %&'(')#*+,- Polaków./&'01-%2$013/./& 2-#1*0'#41+/)2'+#'#$'& *3-%-2+-)51'.-# Warszawa, 6*&+-)17$0*4189:;

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. Obowiązuje od r. W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM Obowiązuje od 08.08.2017 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku.

Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. Uwaga: od 9 marca oprocentowanie Nowego Konta Oszczędnościowego wynosi 4% w skali roku. 1. Dlaczego Bank obniżył oprocentowanie NKO? Pierwotnym zadaniem NKO było przyciągnięcie do nas nowych Klientów i

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r.

Obowiązująca od r. Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 26/2015 z dnia 05.03.2015r.

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 24.05.2012 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju (obowiązuje od 18.06.2012 r.) Lp. KLIENCI INDYWIDUALNI Nazwa produktu I.

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 2/20/2015 Zarządu Banku z dnia 9 grudnia 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, GRUDZIEŃ 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czy warto powierzać pieniądze bankom Dr Robert Jagiełło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY 1 WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować?

Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Nadwyżki finansowe - lokować czy inwestować? Co zrobić, aby dobrze ulokować nasze nadwyżki inwestycyjne? Gdzie zarobimy najwięcej i które z instrumentów finansowych są obarczone najmniejszym ryzykiem?

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.03.2016 r. Załącznik do Uchwały Nr 206/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 9/13/2014 Zarządu Banku z dnia 28 października 2014r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, PAŹDZIERNIK 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w kontach oszczędnościowych W sytuacji systematycznych cięć oprocentowania lokat, banki proponują klientom nowe rozwiązania w obszarze kont oszczędnościowych. Niektóre obniżają również koszt kredytów. Żeby nie było tak różowo podnoszą

Bardziej szczegółowo

Wizerunek polskiego sektora bankowego

Wizerunek polskiego sektora bankowego Wizerunek polskiego sektora bankowego Edycja TNS Polska dla Związku Banków Polskich TRI*M Reputation Index - Banki opinia publiczna Banki - przedsiębiorcy 1 Mikro 27 Średnie 7 Małe 0 (+2) SKOK-i 7 (+)

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Załącznik do Uchwały Nr 50/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 31.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

ARGEMENTERY SPRZEDAŻOWE. Konto Plus. Konto Plus z kredytem w koncie. Karta kredytowa

ARGEMENTERY SPRZEDAŻOWE. Konto Plus. Konto Plus z kredytem w koncie. Karta kredytowa ARGEMENTERY SPRZEDAŻOWE Konto Plus Konto Plus z kredytem w koncie Karta kredytowa Warszawa, 11-02-2014 BONUSY DLA KLIENTÓW PLUSA korzystających z KONTA PLUS i KARTY KREDYTOWEJ Już dziś Klient Plusa może

Bardziej szczegółowo

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie)

Forma prawna Agent Ubezpieczyciel. Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności Wiek Zwrot kapitału. 18-77 lat (włącznie) produkt strukturyzowany Kurs na Amerykę Forma prawna Agent Ubezpieczyciel indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Nr 5/11/2015 Zarządu Banku z dnia 23 czerwca 2015 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, CZERWIEC 2015 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Wszyscy mają konto, mam i ja!

Wszyscy mają konto, mam i ja! Wszyscy mają konto, mam i ja! Banki oraz ich oferty nadal pozostają często sferą znaną dla większości ludzi. Seminarium Bank Bez Tajemnic dla Ciebie było okazją do przeprowadzenia ankiety dotyczącej znajomości

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/16 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 16 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Finanse dla sprytnych dr Piotr Stobiecki Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 25 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Plan wykładu I. Kapitał istota, pochodzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa, 2015 r. CZĘŚĆ A.

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym

Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Tabela oprocentowania produktów bankowych w ABS Banku Spółdzielczym Spis treści: WSTĘP... 3 KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 Tabela 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE...4 Tabela 2 RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla konsumentów

Tabela oprocentowania dla konsumentów KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

Tabela 5. Banki, których ofertę depozytową przeanalizowano w rankingu

Tabela 5. Banki, których ofertę depozytową przeanalizowano w rankingu Tabela 1. Ranking najlepszych banków do lokowania oszczędności 5 gwiazdek oznacza bardzo dużą atrakcyjność oferty, 1 gwiazdka bardzo małą atrakcyjność. Przyznana liczba gwiazdek zależy od liczby otrzymanych

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4

TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WIEDZY EKONOMICZNEJ nr 4 TEST WYBORU (1 pkt za prawidłową odpowiedź) Przeczytaj uważnie pytania, wybierz jedną poprawną odpowiedź spośród podanych i zakreśl ją znakiem X. Czas pracy 30 minut. 1. Bankiem

Bardziej szczegółowo

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 % 5,00 % 0,00 % 3,45 % 2,58 % 3,28 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 50,57 zł 205,12 zł 152,99 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 31/22/2016 Zarządu BS Żmigród z dnia 26 września 2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1/4/2017 Zarządu Banku z dnia 8 marca 2017 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, MARZEC 2017 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 15 stycznia 2016 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH obowiązuje od 10 grudnia 2015 r. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku

Karta Produktu dla ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku Niniejszy dokument stanowi przykład Karty Produktu przygotowanej w związku z VI subskrypcją ubezpieczenia na życie i dożycie z UFK Nowa Czysta Energia Zysku, uwzględniający kwotę w wysokości 10 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Tabela Oprocentowania Produktów Bankowych. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik do Uchwały nr 13/2/2017 Zarządu Spółdzielczego Rozwoju z dnia 31.01.2017 r. Tabela Oprocentowania Spółdzielczego Rozwoju Obowiązuje od 06.02017 r. A. KLIENCI INDYWIDUALNI Lp. Nazwa produktu Stopa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŻMIGRODZIE Załącznik do Uchwały nr 1/2/2017 Zarządu BS Żmigród z dnia 13 stycznia 2017r BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE POLSKI BANK POLSKI KAPITAŁ Rok założenia 1950 TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 8/2016 z dnia 20.01.2016 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Klient: Jan Kowalski Karta Produktu Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A. Agent ubezpieczeniowy: Zbigniew Nowak Karta

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od 01.01.2016.

Obowiązująca od 01.01.2016. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.

Money Makers S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers. Doświadczenie w inwestowaniu, a apetyt na zysk Ponad 53% inwestujących po raz pierwszy oczekuje, że inwestycja przyniesie im zysk zdecydowanie przewyższający inflację. Choć nie mają doświadczenia w inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Załącznik do Uchwały Nr 18/XIII/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 31 marca 2017r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KOŃSKICH Końskie, marzec 2017r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu Lubań, 2014 rok. Załącznik do Uchwały Nr 88/Z/2014 Zarządu z dnia 24.07.2014 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Lubań, 2014 rok. CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI RACHUNKI I LOKATY TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

T A B E L A OPROCENTOWANIA

T A B E L A OPROCENTOWANIA Załącznik do uchwały Zarządu Banku Nr 01/01/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r T A B E L A OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH SZCZEKOCINY, STYCZEŃ 2014 I. KLIENCI INDYWIDUALNI TABELA Nr 1 Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 17.03.2014 r.

Stan aktualny 17.03.2014 r. Stan aktualny 17.03.2014 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

Bank. Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do Uchwały 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 29.04..2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1. 1. Lokata OVERNIGHT 1 dzień kalendarzowy 2,00% Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (zaktualizowana w dniu 17 listopada 2015 r. i obowiązująca do odwołania, jednak nie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH

INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego INFORMACJA O KARTACH PŁATNICZYCH III KWARTAŁ r. Warszawa, grudzień r. SPIS TREŚCI Karty płatnicze strona 4 Karty płatnicze w podziale wg sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej

Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Systematyka ryzyka w działalności gospodarczej Najbardziej ogólna klasyfikacja kategorii ryzyka EFEKT Całkowite ryzyko dzieli się ze względu na kształtujące je czynniki na: Ryzyko systematyczne Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia I Komunikat Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 27 września 2012r. Zarząd Banku Spółdzielczego "Bank Rolników" w Opolu ustala następujące obowiązujące od 27 września 2012r. oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition

Opis subskrypcji Załącznik do Deklaracji Przystąpienia do Ubezpieczenia na życie i dożycie NORD GOLDEN edition Opis produktu Ubezpieczenie na życie i dożycie NORD GOLDEN edition to grupowe ubezpieczenie ze składką w PLN, płatną jednorazowo, w którym ochrony ubezpieczeniowej udziela MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/64/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolbromiu z dnia 27.12.2016r. (obowiązuje od 02.01.2017r.) TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W WOLBROMIU

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ

Karta Produktu. zgodna z Rekomendacją PIU. dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Karta Produktu zgodna z Rekomendacją PIU dla ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym XYZ Ubezpieczony Klient: Jan Kowalski Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ABC S.A.

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 3,01 % 2,58 % 3,12 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,29 zł 205,12 zł 203,83 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:00) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/5. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku

Duma Przedsiębiorcy 1/5. 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 21 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim Załącznik do Uchwały nr 45/1/2015 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim z dnia 06.11.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25%

L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku. 2. Lokata HAPPY PLUS 3 miesiące 3,25% Duma Przedsiębiorcy 1/16 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 30 października 2015 r. i obowiązująca do

Bardziej szczegółowo

Rolnicy na rynku usług bankowych. Anna Rosa

Rolnicy na rynku usług bankowych. Anna Rosa Rolnicy na rynku usług bankowych Anna Rosa Struktura prezentacji Wprowadzenie Cel badania Metodyka badań i źródła danych Charakterystyka próby badawczej Wyniki badań i wnioski Podsumowanie Ubankowienie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ Załącznik do Uchwały nr 4/2017 Zarządu BS w Starej Białej z dnia 18.01.2017 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ tekst jednolity obowiązuje od dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego

Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego Wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne w instytucjach finansowych Warszawa, marzec 2012 1 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10% Oprocentowanie konta 0,00% Oprocentowanie konta 0,00%

Oprocentowanie konta 0,10% Oprocentowanie konta 0,00% Oprocentowanie konta 0,00% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe oraz odsetki za przekroczenie limitu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo