Jak założyć podmiot gospodarki społecznej?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak założyć podmiot gospodarki społecznej?"

Transkrypt

1 Jak założyć podmiot gospodarki społecznej? Wybrane przykłady. Małgorzata Ołdak Andrzej Trzeciecki

2 Spis treści: Strona Wprowadzenie I. Spółdzielnia socjalna II. III. IV. 1. Podstawa prawna 2. Cel 3. Założyciele i członkowie spółdzielni socjalnej 3.1. Założyciele spółdzielni socjalnej 3.2. Członkowie spółdzielni socjalnej 4. Rejestracja 5. Główne zasady funkcjonowania 5.1. Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej 5.2. Ulga podatkowa 5.3. Uproszczona rachunkowość Centrum Integracji Społecznej 1. Podstawa prawna 2. Cel funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej 3. Tworzenie Centrum Integracji Społecznej 4. Kadra Centrum Integracji Społecznej 5. Uczestnictwo w Centrum Integracji Społecznej 5.1. Zasady kierowania do Centrum Integracji Społecznej 5.2. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego 6. Standardy usług Centrum Integracji Społecznej Klub Integracji Społecznej 1. Podstawa prawna 2. Warianty organizacyjne Klubu Integracji Społecznej 2.1. Autonomiczny model organizacji 2.2. Partnerski model organizacji 2.3. Uzupełniający model organizacji 3. Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej 4. Przykładowa kalkulacja rocznych kosztów działalności Klubu Integracji Społecznej Warsztat Terapii Zajęciowej 1. Podstawa prawna 2. Zadania i zasady organizacji 3. Rejestracja 4. Indywidualny Program Rehabilitacji 5. Uczestnicy

3 V. Zakład Aktywności Zawodowej 1. Podstawa prawna 2. Cel 3. Założyciele 4. Rejestracja 5. Odbiorcy 6. Główne zasady funkcjonowania VI. Aneksy: 1. Wzór wniosku o nadanie statusu CIS 2. Wzór Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego 3. Najważniejsze akty prawne 4. Warto przeczytać 5. Warto zobaczyć 6. Polecane strony

4 I. Spółdzielnia socjalna 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003, Nr 188, poz z późn. zm.) 2. CEL Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formule spółdzielni socjalnej została wprowadzona do polskiego prawa po raz pierwszy w 2003 r. wraz z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, jako nowy sposób aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ustawa szczegółowo regulująca zasady funkcjonowania spółdzielni socjalnych, po kilku latach starań, została ostatecznie przyjęta 27 kwietnia 2006 r. Zgodnie z zawartymi tam przepisami każda spółdzielnia socjalna oprócz prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązana jest do podejmowania działań na rzecz: społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu; zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracya działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej. Ponadto zgodnie z zapisami ustawy może ona prowadzić działalność społeczną i oświatowokulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego oraz działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5 3. ZAŁOŻYCIELE I CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 3.1. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Założycielami spółdzielni socjalnych mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Jeżeli założycielami spółdzielni socjalnej są osoby fizyczne, ich liczba nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 50. Jedynym wyjątkiem są spółdzielnie socjalne powstałe w wyniku przekształcenia się spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych. W ustawowym katalogu osób fizycznych uprawnionych do tworzenia spółdzielni socjalnej znajdują się przede wszystkim: osoby bezrobotne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, czyli: osoby uzależnione o alkoholu lub narkotyków oraz innych środków odurzających po zakończeniu leczenia, bezdomni, którzy realizują indywidualny program wychodzenia z bezdomności, byli więźniowie, mających trudności w integracji ze środowiskiem; osoby chore psychicznie, uchodźcy mający problemy z integracją, niepełnosprawni, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, inne osoby, pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby założycieli. Spółdzielnię socjalną mogą również założyć co najmniej dwie spośród następujących osób prawnych: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; jednostki samorządu terytorialnego; kościelne osoby prawne.

6 Osoby prawne po założeniu spółdzielni socjalnej zobowiązane są do zatrudnienia w niej co najmniej 5 osób spośród tych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w terminie 6 miesięcy od zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć: osoby fizyczne uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych), które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych; inne osoby, pod warunkiem, że ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie spółdzielni i ich liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby członków spółdzielni; organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; kościelne osoby prawne; jednostki samorządu terytorialnego; osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych zatrudnione nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy w spółdzielni socjalnej, której założycielami były osoby prawne. 4. REJESTRACJA Punktem wyjścia do założenia spółdzielni socjalnej powinien być przemyślany pomysł na działalność gospodarczą, który to będzie podstawą biznesplanu planowanej działalności. Biznesplan powinien powstać w oparciu o kilka podstawowych wyznaczników, tj.: rozpoznane umiejętności przyszłych członków spółdzielni socjalnej oraz analizę zapotrzebowania na nasze produkty i usługi na lokalnym rynku. Już na tym etapie warto poszukać wsparcia w instytucjach i organizacjach, które na przykład prowadzą ośrodki, czy inkubatory gospodarki społecznej 1 w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich lub też organizacji, które na co dzień statutowo zajmują się tą tematyką. 1 Na terenie woj. opolskiego funkcjonuje m.in. Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej (więcej informacji: Bezpłatne doradztwo świadczone jest również w ramach projektu Wsparcie dla opolskiego modelu ekonomii społecznej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

7 Warto też nawiązać kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, który może przyznać przyszłym członkom spółdzielni socjalnej dotację ze środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności w wysokości nie przekraczającej 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela. Obecnie kwota ta może maksymalnie wynieść do ,92 zł. na jednego bezrobotnego, co w sumie w przypadku pięcioosobowej spółdzielni może dać nam łączny kapitał w wysokości do ,6 zł. Natomiast w sytuacji, gdy osoba bezrobotna chce przystąpić do już istniejącej spółdzielni socjalnej, może ona otrzymać dotację w wysokości nie wyższej niż trzykrotne przeciętne wynagrodzenie, co obecnie stanowi kwotę do 9 244,44 zł na osobę 2. Z kolei osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy, może otrzymać dotację w wysokości nie przekraczającej piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, czyli nie więcej niż ,2 zł. We wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej należy m.in. określić: 1) wnioskowaną kwotę; 2) planowany rodzaj działalności gospodarczej; 3) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności; 4) źródła ich finansowania; 5) działania, które dotychczas zostały podjęte w celu rozpoczęcia działalności, np. pozyskanie lokalu, uzyskanie niezbędnych pozwoleń czy ukończenie szkoleń; 6) szczegółową specyfikację wydatków w ramach wnioskowanych środków; 7)przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej; 8) proponowaną formę zabezpieczenia 3 zwrotu środków. Jednocześnie należy przystąpić do opracowania statutu spółdzielni socjalnej, czyli podstawowego dokumentu, który będzie określał zasady jej funkcjonowania. Bardzo ważne jest, by wszyscy przyszli członkowie spółdzielni znali i rozumieli wszystkie zawarte w nim zapisy. Statut spółdzielni socjalnej musi zawierać niezbędne elementy, którymi są: nazwa spółdzielni zawierająca oznaczenie Spółdzielnia Socjalna, 2 Osoba, która otrzymała środki z Funduszu Pracy na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, zobowiązana jest do bycia członkiem takiej spółdzielni przez okres co najmniej 12 miesięcy, w przeciwnym razie zobowiązana będzie do zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami. 3 Zabezpieczeniem może być: poręcznie, weksel z poręczeniem bankowym, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

8 przedmiot działalności spółdzielni, tj. działania wykonywane w ramach działalności gospodarczej wymienione zgodnie z kategoriami opisanymi w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz informacja, że spółdzielnia działa na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej, teren działania, czas trwania, o ile spółdzielnia została założona na czas określony, prawa, obowiązki oraz zasady przyjmowania, odwoływania, wykreślania czy wykluczania członków spółdzielni socjalnej, zasady wyboru, odwoływania oraz kompetencje władz spółdzielni socjalnej, w tym: Zarządu, walnego zgromadzenia członków oraz rady nadzorczej (organ kontroli wewnętrznej wybierany, jeśli liczba członków jest większa niż 15 osób), zasady wprowadzania zmian w statucie, sposób podziału, połączenia się, a także likwidacji spółdzielni socjalnej, zasady podziału nadwyżki bilansowej oraz pokrywania strat, wysokość wpisowego, wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie, możliwość wnoszenia wkładów. Po przygotowaniu statutu możemy przystąpić do organizacji zebrania założycielskiego, w trakcie którego powołujemy spółdzielnię socjalną, która jednak do momentu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nie posiada jeszcze osobowości prawnej. Wykaz niezbędnych dokumentów z zebrania założycielskiego: Lista obecności Lista członków założycieli z pełnymi danymi osób Statut Spółdzielni Socjalnej Protokół z Zebrania Założycielskiego Protokół Komisji Uchwał i Wniosków Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Uchwała o powołaniu Spółdzielni Socjalnej Uchwała o przyjęciu Statutu Uchwała o powołaniu Zarządu Spółdzielni Deklaracja członkowska Oświadczenie członkowskie w sprawie wpisowego i udziałów Regulamin Walnego Zgromadzenia W celu rejestracji spółdzielni socjalnej w Krajowym Rejestrze Sądowym musimy wypełnić następujące druki: KRS-W5 (zgłoszenie, rejestracja podmiotu), KRS-WK (załącznik służący do zgłaszania organów podmiotu), KRS-WM (załącznik służący do zgłaszania zakresy działalności podmiotu) oraz wzory podpisów nowo wybranych członków Zarządu. Co ważne, spółdzielnie socjalne są zwolnione z opłat o wpis spółdzielni do Krajowego Rejestru

9 Sądowego oraz nie uiszczają opłat za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 4. Członkowie założyciele, w zależności od swojej sytuacji, powinni uzyskać odpowiednie zaświadczenie potwierdzające, że każdy z nich należy do jednej z grup uprawnionych do założenia spółdzielni socjalnej, np. zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy potwierdzające, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą bezrobotną. Proces rejestracji spółdzielni socjalnej kończy się wraz z nabyciem przez nią osobowości prawnej. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną i rozpoczyna działalność gospodarczą w momencie jej zarejestrowania. Jeżeli spółdzielnia chce rozpocząć działalność w terminie późniejszym niż moment rejestracji jej członkowie powinni przyjąć stosowną uchwałę. Jest to dość istotne, gdyż moment rozpoczęcia działalności gospodarczej jest również datą rozpoczęcia rozliczeń z Urzędem Skarbowym. By móc rozpocząć działalność spółdzielnia socjalna, jak każde przedsiębiorstwo, musi uzyskać numer REGON. W tym celu trzeba wypełnić druk RG-1, który wraz załącznikiem i instrukcją dostępny jest na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) i przesłać go lub złożyć osobiście we właściwym ze względu na miejsce działalności Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) z właściwego Urzędu Skarbowego oraz otworzyć rachunek bankowy. Rozpoczynający działalność spółdzielcy socjalni muszą również pamiętać, że są zobowiązani do zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia pracowników, odpowiednich informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez wypełnienie odpowiednich druków, np. ZUS ZUA, ZUS ZZA. O powstaniu nowej spółdzielni socjalnej powinna również zostać poinformowana Krajowa Rada Spółdzielcza, która jako naczelny organ samorządu spółdzielczego w Polsce prowadzi rejestr wszystkich działających spółdzielni. 5. GŁÓWNE ZASADY FUNKCJONOWANIA Najważniejszym organem każdej spółdzielni jest walne zgromadzenie. Członkowie spółdzielni socjalnych biorą udział w walnym zgromadzeniu osobiście, natomiast osoby prawne poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Co ważne każdemu z nich przysługuje jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. Organem odpowiedzialnym za bieżące kierowanie działalnością spółdzielni socjalnej, w tym za podejmowanie decyzji 4 Opłaty te wynoszą obecnie: 1) wpis do rejestru KRS: ok ,00 zł, 2) ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: ok. 500,00 zł, 3) zmiana wpisu KRS: ok. 400,00 zł, 4) ogłoszenie zmiany wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: ok. 250,00 zł.

10 niezastrzeżonych dla innych organów oraz reprezentowanie jej na zewnątrz jest zarząd spółdzielni. Liczbę członków Zarządu oraz sposób ich wybierania określa Statut spółdzielni. W spółdzielniach liczących więcej niż 15 członków 5 nadzór nad działalnością spółdzielni socjalnej sprawuje rada nadzorcza, która składa się z co najmniej trzech członków spółdzielni socjalnej. Jedynie w przypadku, gdy członkiem spółdzielni jest osoba prawna dopuszcza się wybór osoby nie będącej członkiem spółdzielni, wskazanej przez osobę prawną. Struktura organizacyjna spółdzielni socjalnej 5.1. ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Zgodnie z ustawą Prawo Spółdzielcze spółdzielnia socjalna, podobnie jak inne spółdzielnie, ma obowiązek równomiernie rozdzielać pracę pomiędzy swoich członków, przy uwzględnieniu ich kwalifikacji. Stosunek pracy pomiędzy spółdzielnią socjalną a jej członkiem nawiązuje się przede wszystkim na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Jednak jeżeli jest to uzasadnione rodzajem działalności spółdzielni możliwe jest zatrudnienie wszystkich lub niektórych członków spółdzielni na podstawie: umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub umowy o dzieło. W razie gospodarczej konieczności walne zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiadania spółdzielczej umowy o pracę lub jej warunków. Spółdzielnia socjalna ma możliwość ubiegania się o sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od kwoty minimalnego wynagrodzenia osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 5 W takim przypadku kompetencje rady nadzorczej wykonuje walne zgromadzenie.

11 socjalnych, w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy ULGA PODATKOWA W trakcie działalności spółdzielni socjalnej, dochody wydatkowane w roku podatkowym na: społeczną reintegrację członków spółdzielni, zawodową reintegrację członków spółdzielni, na zasadach określonych w tej ustawie, w części nie zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wolne są od podatku dochodowego od osób prawnych UPROSZCZONA RACHUNKOWOŚĆ Generalnie spółdzielnie socjalne mogą stosować uproszczone zasady rachunkowości, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej ,00 euro. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości może jednak wynikać z innych przepisów, szczególnie w sytuacji, gdy korzystają one ze środków publicznych KILKA PRZYKŁADÓW Do chwili obecnej zarejestrowano w Polsce 216 spółdzielni socjalnych 7, w tym 3 spółdzielnie socjalne osób prawnych 8. Zróżnicowanie oferty już działających spółdzielni socjalnych świadczy o tym, że w tej formule organizacyjnej można zrealizować niemal wszystkie pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej. 6 Na jednego pracownika możemy więc otrzymać wsparcie w wysokości ok. 4,5 tys. zł rocznie. 7 Katalog spółdzielni socjalnych Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Stan na r., 8 Są to: Spółdzielnia Socjalna OPOKA z Kluczy, Spółdzielnia Socjalna GRÓD z Byczyny i Spółdzielnia Socjalna DIVERTIMENTO z Poznania.

12 Kilka przykładów: Źródło: Opracowanie własne.

13 II. Centrum Integracji Społecznej 1. PODSTAWA PRAWNA ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003, Nr 122, poz z późn. zm.). 2. CEL FUNKCJONOWANIA CIS Misją każdego CIS jest dostarczanie takich usług dla osób skierowanych do zajęć, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, co grozi im pozostawaniem w sferze wykluczenia społecznego, a jednocześnie gotowe są poddać się procesowi pomocy zwanym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Wykonanie misji polega na zrealizowaniu przez CIS szeregu zadań w sposób kompatybilny z potrzebami indywidualnych uczestników zajęć w okresie minimum 12 miesięcy. Efektem działań prowadzonych przez CIS powinno być: usamodzielnienie osób dotkniętych dysfunkcjami, zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu przez edukację zawodową i społeczną, w sposób maksymalnie trwały, stworzenie lokalnie instytucjonalnych mechanizmów, umożliwiających zatrudnienie i związaną z tym readaptację zawodową i integrację społeczną dla tych osób, które pozytywnie ukończą zajęcia. Na tym tle podstawowe funkcje CIS sprowadzają się do: funkcji społeczno wychowawczej rozumiane jako aktywność w sferze reintegracji społecznej, resocjalizacji i socjalizacji; funkcji ochronnej rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków pracy, czasu pracy, wyżywienia oraz ekwiwalentu wynagrodzenia (świadczenia integracyjnego);

14 funkcji ekonomicznej rozumiane jako statutowa działalność o charakterze produkcyjnym, handlowym lub usługowym; funkcji edukacyjnej rozumiane jako praktyka działania w zakresie szeroko rozumianej reorientacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego; funkcji terapeutycznej rozumiane jako eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno społecznych dysfunkcji. Spełnienie funkcji CIS następuje poprzez realizację naczelnych zadań, takich jak: reintegracja zawodowa, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, reintegracja społeczna, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, umożliwienie zatrudnienia wspieranego, czyli udzielenie pomocy osobie uczestniczącej w zajęciach w podjęciu pracy na podstawie stosunku pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, w tym założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej. 3. TWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Inicjatywa utworzenia centrum integracji społecznej musi być poparta: a) w przypadku samorządu terytorialnego uchwałą rady gminy lub miasta upoważniającą do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do opracowywania wniosku o nadanie statusu centrum i rozpoczęcia procesu ubiegania o ten status, a także ewentualnym wyasygnowaniem środków finansowych, b) w przypadku organizacji pozarządowej uchwałą zarządu, upoważniającą wyznaczonych członków organizacji do przygotowania wniosku o nadanie statusu centrum, a także niezbędnej dokumentacji do wyodrębnienia organizacyjnoksięgowego w strukturach organizacji.

15 Zasady obowiązujące do 31 grudnia 2010 r. Propozycje po 2010 r. wg projektu nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym 9 Instytucja tworząca wójt, burmistrz, prezydent Instytucja tworząca Jednostka samorządu miasta terytorialnego: gmina, powiat lub województwo organizacja pozarządowa organizacja pozarządowa Forma organizacyjna: Forma organizacyjna Samorządowy CIS gospodarstwo pomocnicze Samorządowy CIS 1. Jednostka budżetowa 2. Samorządowy zakład budżetowy, 3. Przekształcenie dotychczasowej formy na jedną z dwóch wymienionych w pkt1. i 2 Pozarządowy CIS Pozarządowy CIS 4. Przekazanie zadań CIS do NGO wyodrębniona jednostka w wyodrębniona jednostka w strukturze NGO strukturze NGO Status CIS nadaje wojewoda na 5 lat na Status CIS nadaje wojewoda na 5 lat na wniosek instytucji tworzącej wniosek instytucji tworzącej nowy CIS utrzymanie statusu po przekształceniu w nową formę organizacyjną likwidowanego CIS w formule gospodarstwa pomocniczego. Zakres merytoryczny wniosku o nadanie statusu Centrum art. 4 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym wszystkie instytucje planujące tworzenie CIS zobowiązane są do przygotowania dokumentacji wnioskowej zgodnie z przepisem art. 4 ustawy o zatrudnieniu socjalnym Miejsce złożenia wniosku o nadanie statusu Centrum art. 4 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym wszystkie instytucje planujące tworzenie CIS zobowiązane są do złożenia wniosku o nadanie statusu Centrum do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum Źródło: Opracowanie własne 9 Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym przygotowany w marcu 2010 r. przez grupę posłów Sejmu RP pod przewodnictwem T. Tomaszewskiego, Przewodniczącego sejmowej Podkomisji Stałej ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

16 4. KADRA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Pracownikami Centrum mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, pożądane wyższe kierunkowe z odpowiednimi uprawnieniami (np. pedagogicznymi, w zakresie księgowości budżetowej, prowadzenia psychoterapii itp.). Osoby zatrudnione na stanowiskach pracy w Centrum są zobowiązane do przestrzegania zasady: (a) jednoosobowego kierownictwa, (b) poszanowania godności ludzkiej, (c) odpowiedzialności, (d) kompetencji, (e) zachowania tajemnicy służbowej, (f) zaufania, (g) współdziałania, (i) zabezpieczenia dobra klienta. Liczbę pracowników etatowych CIS oraz nieetatowych specjalistów zatrudnionych do realizacji zadań CIS określa się w zależności od zakresu realizowanej reintegracji zawodowej i społecznej oraz możliwości finansowych. Każdy z pracowników powinien spełniać ściśle określone kompetencje, przez, które należy rozumieć: wiedzę jej zakres i poziom, kwalifikacje i umiejętności, postawę zakres i poziom komunikacji werbalnej i niewerbalnej, doświadczenie życiowe i zawodowe. Na pełnym etacie w Centrum winni być zatrudnieni następujący pracownicy (przykładowo): kierownik CIS, główna(y) księgowa(y), specjalista ds. kadr i administracji, specjalista ds. zaopatrzenia i obrotu ekonomicznego oraz pracownik socjalny. W przypadku szczupłych możliwości finansowych można rozważyć ewentualność innej formy zatrudnienia wszystkich specjalistów, z wyjątkiem kierownika centrum. Pozostali pracownicy mogą być zatrudnieni na części etatu, na umowę o dzieło lub zlecenie. Ponadto można zawrzeć umowę z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą o świadczenie specjalistycznych usług, np. psychologicznych.

17 Schemat 1 PRZYKŁADOWY SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CIS ZARZĄD CIS Pracownik Socjalny Kierownik CIS Gł. Księgowy PION ADMINISTRACYJNY Pracownik ds. zaopatrzenia oraz obrotu ekonomicznego (wytwórczość, handel i usługi) Pracownik ds. bhp Pracownik ds. kadr i zatrudnienia wspieranego PION STANDARDÓW USŁUG CIS Doradca zawodowy Psycholog - terapeuta Instruktorzy zawodu Przykładowy wykaz informacji potrzebnych do doboru kadry CIS przedstawiono poniżej: Stanowisko Kierownik Centrum Główny księgowy Pracownik ds. kadr i zatrudnienia wspieranego Wymogi wykształcenie wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych, odpowiadać za: planowanie, koordynowanie, współdziałanie, nadzorowanie i wytyczanie kierunków działania CIS, dysponowanie środkami finansowymi oraz prowadzenie polityki kadrowej; posiadać wiedzę z zakresu: organizacji i zarządzania, przepisów pomocy społecznej, prawa, ekonomii i biznesu. wykształcenie wyższe ekonomiczne, co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w służbach finansowo - księgowych, odpowiadać za: planowanie dochodów i wydatków oraz ewidencjonowanie operacji gospodarczych, przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych; posiadać wiedzę z zakresu: finansów i rachunkowości, zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej. wykształcenie średnie pożądane wyższe, co najmniej 3-letni staż

18 pracy; odpowiadać za: prowadzenie spraw kadrowych, prawidłowe gospodarowanie i zarządzanie zasobami rzeczowymi i środkami ruchomymi CIS; posiadać wiedzę z zakresu: zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej, rynku pracy, prac administracyjno biurowych. Pracownik ds. zaopatrzenia i obrotu ekonomicznego Instruktor zawodu Psycholog terapeuta Doradca zawodowy Pracownik socjalny wykształcenie średnie pożądane wyższe, co najmniej 5-letni staż pracy w działach zaopatrzenia, sprzedaży i marketingu; odpowiadać za: zaopatrzenie CIS w materiały związane z działalnością CIS, marketing działalności CIS oraz pozyskiwanie potencjalnych nabywców produktów działalności gospodarczej prowadzonej metod i technik negocjacji, sprzedaży i marketingu. Pracownik ten powinien cechować się komunikatywnością, dobrą pamięcią, pomysłowością i kreatywnością. wykształcenie średnie zawodowe pożądane wyższe zawodowe, posiadać uprawnienia pedagogiczne, co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku, odpowiadać za: zgodne z programem prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej, właściwe przygotowanie uczestników do egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu; posiadać wiedzę z zakresu: praktycznej nauki zawodu w danej specjalności, pedagogiki oraz podstaw psychologii i socjologii, rynku pracy itp. wykształcenie wyższe psychologiczne, posiadać uprawnienia do prowadzenia psychoterapii, co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie; odpowiadać za: zgodne z programem prowadzenie zajęć w ramach reintegracji społecznej, stałą współpracę z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i instruktorem zawodu; posiadać wiedzę z zakresu: metod i technik psychoterapii, rozwiązywania problemów społecznych z zakresu uzależnień; wykształcenie wyższe, preferowane wyższe kierunkowe: doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika, co najmniej 3-letni staż pracy w zawodzie doradcy; odpowiadać za: określenie predyspozycji zawodowych, określenie ścieżki rozwoju zawodowego i kariery zawodowej; posiadać wiedzę z zakresu: psychologii, socjologii i pedagogiki, zawodoznawstwa, rynku pracy; wykształcenie średnie z dyplomem uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownika socjalnego pożądane wyższe kierunkowe, co najmniej 5-letni staż pracy w ośrodkach pomocy społecznej; odpowiadać za: opracowanie wspólnie z psychologiem-terapeutą, doradcą zawodowym i instruktorem zawodu oraz prawidłową realizację Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, wnioskowanie w sprawie przedłużenia, zakończenia okresu uczestnictwa w zajęciach lub skierowania do zatrudnienia wspieranego; opracowanie indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego posiadać wiedzę z zakresu: psychologii, socjologii i pedagogiki, elementów prawa, elementów medycyny. Zadania dla poszczególnych stanowisk pracy w Centrum winny być ujęte w Regulaminie Organizacyjnym CIS. Oto kilka przykładów: 1) Kompetencje Kierownika CIS: przedkładanie (zgodnie z art. 5 ust. 4 Ustawy) sprawozdania wojewodzie, wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta, szefowi organizacji pozarządowej,

19 zawierającego rozliczenie dotacji za rok poprzedni oraz sprawozdania z działalności i efektów reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na dany rok; przedkładanie opracowań (analiz, wniosków, sprawozdań itp.) oraz podpisywanie wszelkiej korespondencji CIS kierowanej do Rady Gminy, Miasta i Gminy, Miasta, wójta, burmistrza, prezydenta, szefa organizacji pozarządowej, Komisji Rady Gminy, Miasta i Gminy, Miasta, organów statutowych organizacji pozarządowej i innych instytucji, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem; występowanie z inicjatywą podjęcia uchwał przez Radę Gminy, Miasta i Gminy, Miasta, organy statutowe organizacji pozarządowej i zarządzeń wójta, burmistrza, prezydenta miasta, szefa organizacji pozarządowej; informowanie Wojewody o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o utworzenie CIS; sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad uczestnikami CIS; wydawanie zarządzeń wewnętrznych, zaleceń pokontrolnych i poleceń służbowych; opracowywanie i przedstawianie projektu budżetu CIS; inne sprawy indywidualne, zastrzeżone przez Kierownika do swojej ostatecznej akceptacji. 2) Kompetencje Głównego Księgowego CIS: prowadzenie rachunkowości CIS zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na: zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów; bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej; prowadzenie gospodarki finansowej CIS zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji CIS, zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez CIS, oraz przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

20 prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji CIS, dokonywanie kontroli wewnętrznej, szczególnie w zakresie finansowej gospodarki CIS, sporządzaniu sprawozdań finansowych CIS, nadzorowaniu prac komisji inwentaryzacyjnych oraz kasy CIS informowanie kierownika CIS o aktualnej sytuacji finansowej. 3) Kompetencje specjalisty ds. kadrowych i zatrudnia wspieranego: prowadzenie spraw pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy osób zatrudnionych w CIS, a także ewidencji indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Kierownika CIS, sprawowanie nadzoru i kontroli dyscypliny pracy oraz przestrzegania przepisów regulaminu pracy i kodeksu pracy, kontrola realizacji zaleceń organów kontroli zewnętrznej, oraz prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg, wniosków i zażaleń, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminowości wykonywania badań okresowych pracowników i prowadzenie stosownej ewidencji, sporządzanie i naliczanie list płac pracowników, kart wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, Urzędem Skarbowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami indywidualnymi i grupowymi pracowników Centrum, prowadzenie rejestrów wykorzystanych urlopów, prowadzenie archiwum zakładowego, oraz tworzenie baz informacyjnych o uczestnikach CIS poszukujących zatrudnienia, o działalności usługowej, wytwórczej i handlowej CIS, o spółdzielniach socjalnych, w kontekście osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 4) Kompetencje instruktora zawodu: opracowywanie programu szkolenia dla uczestników CIS, prowadzenie zajęć integracji zawodowej, ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej,

21 wnioskowanie o skierowanie uczestnika CIS do egzaminu zawodowego, uprawniającego do wykonywania zawodu, stała współpraca z pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym i psychologiemterapeutą CIS w zakresie realizacji Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego uczestników. 5) Kompetencje doradcy zawodowego: gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie lokalnej informacji o zawodach, możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego, prowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej, współuczestniczyć w zajęciach warsztatów terapeutycznych, diagnozowanie i określanie predyspozycji zawodowych oraz ścieżki rozwoju zawodowego, okresowe sporządzanie bilansów kompetencji uczestników CIS, stała współpraca z pracownikiem socjalnym, psychologiem-terapeutą oraz instruktorem zawodu, także dotycząca nadzoru nad działaniem grup edukacyjnych, prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej dotyczących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników CIS. 6) Kompetencje pracownika socjalnego: opracowywanie Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego dla uczestników CIS przy stałej współpracy z psychologiem-terapeutą, doradcą zawodowym i instruktorem zawodu uwzględniając zakres integracji zawodowej i społecznej oraz rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i metody ich ćwiczenia, nadzór na realizacją zadań zawartych w Indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego uczestników przez cały okres jego trwania, opiniowanie wniosków o przedłużenie okresu uczestnictwa w zajęciach Centrum przedkładanych Kierownikowi CIS, wnioskowanie o wcześniejsze zakończenie programu i skierowanie do zatrudnienia wspieranego,

22 stała współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej oraz z pracownikami innych instytucji, nadzorowanie działania grup wsparcia i grup samopomocowych, współuczestniczyć w prowadzeniu zajęć warsztatów terapeutycznych, ewaluacja przebiegu realizacji programu uczestników CIS. 5. UCZESTNICTWO W CIS 5.1. ZASADY KIEROWANIA DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Skierowanie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CIS odbywa się na podstawie: własnego wniosku osoby zainteresowanej lub wniosku przedstawiciela ustawowego, wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, powiatowego centrum pomocy rodzinie, powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Na podstawie powyższego wniosku właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby ośrodek pomocy społecznej kieruje taką osobę do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez CIS. Kierownik CIS przyjmuje osobę skierowaną do CIS po podpisaniu z nią Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego, w uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby. Działania z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej stosuje się zgodnie z art. 1 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Jeżeli jednak osoby te, zgodnie z art.1 ust.3 Ustawy, mają prawo do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury,

23 to nie mogą być objęte działaniami z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej INDYWIDUALNY PROGRAM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO Osobom skierowanym do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez CIS po przeprowadzeniu indywidualnych rozmów diagnostycznych opracowuje się indywidualne programy zatrudnienia socjalnego (IPZS). Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego jest opracowywany przez pracownika socjalnego CIS przy stałej współpracy z psychologiem (terapeutą) CIS, doradcą zawodowym i instruktorem zawodu. Indywidualne rozmowy diagnostyczne przeprowadzają kolejno: psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy i instruktor zawodu CIS. Rozmowy z osobami chorymi psychicznie odbywają się z udziałem lekarza psychiatry lub pielęgniarki psychiatrycznej. Psycholog przeprowadza rozmowę diagnostyczną oraz badanie psychologiczne posługując się metodami psychometrycznymi. Z przeprowadzonej rozmowy i badań psycholog sporządza opinię. Opinia ta stanowi załącznik do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Pracownik socjalny przeprowadza rozmowę diagnostyczną w celu ustalenia sytuacji socjalnej uczestnika oraz współpracuje z psychologiem i instruktorem zawodu CIS przy ustalaniu propozycji dotyczących indywidualnego programu socjalnego. Doradca zawodowy we współpracy z instruktorem zawodu przeprowadzają rozmowę diagnostyczną w celu określenia zakresu i form szkolenia zawodowego. Na tej podstawie sporządzają opinię, w której kwalifikują uczestnika do określonego szkolenia w CIS, biorąc pod uwagę zakres programowy oferowanych w CIS szkoleń zawodowych. Opinia ta stanowi załącznik do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Kierownik Centrum Integracji Społecznej przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. 6. STANDARDY USŁUG CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Świadczenie usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej wobec uczestników CIS wymaga również opracowania zestawu wskaźników, które pozwolą na bieżąco monitorować ich jakość i efektywność. Należy jednak podkreślić, iż formułowane wskaźniki nie powinny być wykorzystywane do oceny pracownika, lecz stanowić element jego warsztatu pracy, który dostarcza wskazówek do ewentualnej autokorekty działań oraz rozwoju zawodowego. Zamieszczone poniżej wskaźniki i metody badania jakości mają charakter przykładowy.

24 Tabela 1 Przykładowe wskaźniki i metody badania efektywności CIS Lp. Nazwa wskaźnika Wzór Opis 1. Wskaźnik ponownego zatrudnienia (Wz) Uz Wz = Uoz Gdzie: Wz - % wskaźnik ponownego zatrudnienia, Uz liczba uczestników programu reintegracji zawodowej i społecznej, którzy po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie 2. Wskaźnik samozatrudnienia (Wsz) Usz Wsz = Uoz Uoz liczba uczestników programu reintegracji zawodowej i społecznej ogółem. Gdzie: Wsz - % wskaźnik samozatrudnienia, Usz liczba uczestników programu reintegracji zawodowej i społecznej, którzy po jego zakończeniu podjęli samozatrudnienie Uoz liczba uczestników programu reintegracji zawodowej i społecznej ogółem. 3. Wskaźnik ponownego wykluczenia społecznego (Wws) Uws Wws = Uoz Oczekiwany rezultat realizacji programu reintegracji zawodowej i społecznej wskaźnika Wz powinien wynieść minimum 20%. Gdzie: Wws - % wskaźnik osób, które po zakończeniu reintegracji zawodowej i społecznej uległy ponownemu wykluczeniu społecznemu Uws liczba uczestników programu reintegracji zawodowej i społecznej, ponownie wykluczonych społecznie po jego zakończeniu 4. Wskaźnik aktywności zawodowej i społecznej (Wa) Us Wa = Uoz Uoz liczba uczestników programu reintegracji zawodowej i społecznej ogółem. Gdzie: Wa - % wskaźnik aktywności zawodowej i społecznej,

25 Us liczba uczestników programu reintegracji zawodowej i społecznej, którzy usamodzielnili się pod względem zawodowym i społecznym po jego zakończeniu, 5. Wskaźnik kosztu jednostkowego reintegracji - (Wk) Ko Wk = Us Uoz liczba uczestników programu reintegracji zawodowej i społecznej ogółem. Gdzie: Wk - % wskaźnik kosztu jednostkowego reintegracji, Ko koszty działania CIS ogółem w danym okresie sprawozdawczym 6. Wskaźnik finansowania zewnętrznego CIS (Wf) Wf = Fz ` Fo Us liczba uczestników programu reintegracji zawodowej i społecznej, którzy usamodzielnili się pod względem zawodowym i społecznym po jego zakończeniu, Gdzie: Wf - % wskaźnik finansowania zewnętrznego CIS, określający udział środków finansowych pozyskanych do finansowania działalności CIS w stosunku do środków ogółem Fz wielkość funduszu środków pozyskanych z zewnątrz na działalność CIS, np. z EFS, dotacji itp. Fo wielkość funduszu środków ogółem CIS Źródło: Opracowanie własne

26 III. Klub Integracji Społecznej Art PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz z późn. zm.) 1. Gmina lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegrację zawodową i społeczną dla osób, o których mowa w art. 1, mogą prowadzić klub integracji społecznej. 2. W klubach integracji społecznej można organizować w szczególności: 1) działania mające na celu pomoc w znalezieniu pracy na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy u pracodawców, wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; 2) prace społecznie użyteczne; 3) roboty publiczne; 4) poradnictwo prawne; 5) działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych. 3. Uczestnictwo w klubach integracji społecznej jest dobrowolne. 4. Warunkiem uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. 5. Okres uczestnictwa w klubie integracji społecznej jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników. 6. Utworzenie i działalność klubów integracji społecznej może być finansowana w szczególności: 1) ze środków z Unii Europejskiej; 2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy. 2. WARIANTY ORGANIZACYJNE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) Instytucje tworzące klub gmina lub organizacja pozarządowa podjęcie decyzji o utworzeniu Klubu Integracji Społecznej winny poprzedzić analizą i wyborem wariantu organizacyjnego, uwzględniając takie czynniki jak: szacowany koszt roczny działalności klubu, wielkość środków finansowych jakie mogą być przeznaczone na tą działalność, ich źródła pochodzenia, rodzaj przyszłych usług, szacunkową liczbę uczestników, a także dobór ewentualnych partnerów współpracujących z taką jednostką zatrudnienia socjalnego.

27 W katalogu modeli organizacyjnych do dyspozycji są trzy podstawowe propozycje: autonomiczny model organizacji KIS - gminny lub pozarządowy model organizacji KIS; partnerski model organizacyjny KIS; uzupełniający model organizacji KIS AUTONOMICZNY MODEL ORGANIZACJI Gminny Model Organizacji KIS odrębna jednostka organizacyjna w gminie lub komórka organizacyjna wewnątrz istniejącej jednostki pomocy społecznej. Wykorzystując możliwość prawną - art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, iż w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi, można zdecydować się na utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej w gminie, zwanej Klubem Integracji Społecznej. Procedura ta z uwagi na rolę klubu integracji społecznej jest bardziej skomplikowana niż utworzenie takiego klubu przez już istniejąca gminną jednostkę organizacyjna. Powstanie takiego klubu można porównać do powoływania np. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki lub Gminnego Przedszkola. Kwestią zasadniczą jest określenie statutowej funkcji czy jest to jednostka z osobowością prawną czy też nie posiadająca osobowości prawnej. Ze względu na specyfikę działalności klubów integracji społecznej i na regulacje ustawy o zatrudnieniu socjalnym najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie klubu przez istniejącą już jednostkę organizacyjną gminy zajmującą się pomocą społeczną. W tym celu, opierając się o art. 15 pkt. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wskazujący iż pomocą społeczną jest rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb, władze gminy mogą powierzyć zadanie utworzenia klubu ośrodkowi pomocy społecznej. Ośrodek pomocy społecznej może prowadzić klub jako jedną ze swoich sekcji w dziale pomocy środowiskowej. Uzasadnienie takiej decyzji tkwi w fakcie, że taki dział dysponuje potencjałem kwalifikacji swoich pracowników. To proponowane ostatnie rozwiązanie proceduralne jest najwłaściwsze bowiem nie wyodrębnia klubu integracji społecznej od organu prowadzącego (OPS), nie wymaga nadawania decyzji o statusie, jak ma to miejsce w przypadku tworzonych przez gminę jednostek organizacyjnych ani nadanego statusu, jak w przypadku centrum integracji społecznej. Naturalnie, klub powstały w ramach struktury organizacyjnej nie posiada osobowości prawnej. Zmiana struktury organizacyjnej jednostki chcącej

28 prowadzić klub wymaga jedynie uchwały organu stanowiącego gminy (Rady Gminy/ Rady Miejskiej). Pozarządowy Model Organizacji KIS odrębna jednostka organizacyjna w strukturze organizacji pozarządowej Organizacja pozarządowa, która statutowo zajmuje się działalnością w obszarze pomocy społecznej, w tym reintegracją społeczną osób o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, może podjąć własną decyzję o utworzeniu w swej strukturze klubu. Podjęcie decyzji o utworzeniu KIS musi zostać poprzedzone podjęciem stosowanej uchwały w zakresie zmian w statucie, celem stworzenia możliwości wyodrębnienia w strukturze takiej organizacji nowej jednostki organizacyjnej. Ta decyzja musi zostać poparta zmianami w KRS PARTNERSKI MODEL ORGANIZACJI Model ten wymaga procedur negocjacyjnych pomiędzy kilkoma instytucjami, którymi mogą być sąsiadujące gminy, lub organizacje pozarządowe działające na obszarze jednej gminy lub kilku. W tym modelu trudnością jest jednak pokonanie bariery przynależnościowej, wyrażanej sposobem zarządzania przede wszystkim środkami finansowymi. Ta bariera powoduje, że klub jaki mógłby powstać w oparciu o reguły partnerskiej współpracy będzie możliwy do zorganizowania w jednorodnej strukturze instytucji tworzących, np.: administracja samorządowa lub organizacje pozarządowe. W tym modelu koniecznym jest ustalenie ról, obowiązków i wzajemnych zobowiązań potwierdzonych porozumieniem (umową partnerską). W porozumieniu należy określić: (a) podział ról, (b) zaznaczyć wkład wnoszony w to przedsięwzięcie (lokal, środki finansowe, kadrę itp.). W takiej umowie niezbędnym jest również wskazanie lidera partnerstwa, jako reprezentanta przez organami administracyjnymi, np. przed powiatowymi urzędami pracy. Ten warunek jest nieodzowny zwłaszcza w przypadku przystąpienia do programów rynku pracy, inicjowanych dla uczestników zajęć w klubie UZUPEŁNIAJĄCY MODEL ORGANIZACJI Wariant ten przewiduje możliwość poszerzenia dotychczasowej działalności placówki, na przykład Klubu Pracy, lub Gminnego Centrum Informacji, poprzez uwzględnienie zajęć z zakresu reintegracji społecznej. Wariant taki zależny jest od woli instytucji, która już dysponuje funkcjonującą strukturą, a także częściowo kadrą. W tym modelu instytucjami dysponującymi takimi możliwościami są zarówno samorząd gminny jak i powiatowy oraz organizacje pozarządowe.

29 Schemat 2 SCHEMAT PROCEDURY POSTĘPOWANIA W CELU UTWORZENIA KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZEJ Etapy proceduralne Źródło: Opracowanie własne.

30 3. UCZESTNICY KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Katalog grup kwalifikujących się do uczestnictwa nie jest enumeratywny, co oznacza, że na początku może być to jednorodna grupa osób (np. osoby bezrobotne), a z czasem może następować rozszerzenie o inne kategorie np. matki samotnie wychowujące dzieci. Klub nie musi skupiać wszystkich grup określonych ustawą, jednakże w miarę ustabilizowania swojej działalności dobrze jest kiedy uczestniczą w jego zajęciach grupy zróżnicowane pod względem swoich dysfunkcji. Łączenie kilku grup zróżnicowanych pod względem wieku, płci, poziomu wykształcenia, sytuacji osobistej będącej przyczyną wykluczenia jest wskazane ze względu na animowanie procesu reintegracji u każdej z osób uczestniczących w klubie, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na przełamanie izolacji społecznej dotykającej uczestników. Nie istnieje uniwersalna recepta na plan zajęć. Wskazanym jest jednak skorzystanie z czterech podstawowych wskazówek:

31 Budowa planów usług świadczonych przez KIS-y winna również uwzględniać takie reguły jak: grupy uczestników na konkretne zajęcia maksymalnie do 15 osób; moduły czasowe na 1 uczestnika np.: początkowa nauka języka obcego (60 godz.), nauka obsługi komputera (30 godz.), porady prawne (ok. 80 godz.), trening psychologiczny (175 godz.), diagnoza osobowościowa (75 godz.) oraz badania preferencji zawodowych (140 godz.). 4. PRZYKŁADOWA KALKULACJA ROCZNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Przedstawiona poniżej kalkulacja kosztowa został oszacowana dla pozarządowego modelu organizacji KIS przy następujących założeniach, które przyjęto jako górne limity (tzw. maksymalne) dla tego typu inicjatywy: kadra klubu: 6 osób, przy czym przyjęto 2 pełne etaty dla 3 osób, 1 staż oraz 2 wolontariuszy; uczestnicy: maksymalnie 30 osób; okres organizowania i funkcjonowania klubu: 12 miesięcy. Tabela 2 Przykładowa roczna kalkulacja kosztów funkcjonowania KIS Lp. Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji (koszt jednostkowy) Koszt jednostkowymiesięczny ( w zł) Koszt całkowity roczny (w zł) Dotacja (w zł) Z tego: Własne (w zł) I. Koszty bezpośrednie związane z reintegracją społeczną i zawodową: Z tego: 1. Koszty organizacji spotkań klubowych : 1) Promocja; Działania propagujące KIS plakaty (usługa obca), ulotki, broszury 2) Prasa, wydawnictwa, gry planszowe, itp. 3) Środki czystości i higieny osobistej 4) Bilety MPK dojazd na zajęcia dla niektórych uczestników KIS (2,00 zł/1 os x 10 osób) 5) Art. spożywcze (herbata, kawa, napoje itp.). (ok. 5 zł /osobę) x x Reintegracja społeczna : x x

32 1) Spotkania plenerowe, wycieczki - kwartalne 2) Imprezy kulturalne kino, teatr, konferencje 3) Imprezy okolicznościowe dla klubowiczów (np. z okazji świąt, rocznic państwowych np. 4 razy do roku) 3. Reintegracja zawodowa dla grupy 6-10 osób: 1) Nauka języków obcych 2) Indywidualne dokształcanie zawodowe -kurs 3) Nauka obsługi komputera, urządzeń kopiujących, kas fiskalnych lub cateringu, itp. X X x x II Koszty administracyjno- biurowe : x Koszt utrzymania lokali zgodnie np. z umową użyczenia np.2 pomieszczenia Użytkowanie wyposażenia (komputer, fax., ksero, itp) Telefon stacjonarny, Internet, , Zakupy materiałów biurowych Obsługa bankowa Koszty podróży służbowych delegacje Inne administracyjne konserwacje urządzeń III Koszty personalne lider klubu-1 etat, psycholog- 0,7 etatu, stażystka PUP, obsługa księg.-finansowa 1/3 etatu, z tego: 2 etaty po ca 1800 zł/1 os + staż z PUP (wielkości według szacunku Zamość) IV Ogółem (poz. I + II + III) Źródło: Opracowanie własne IV. Warsztat Terapii Zajęciowej 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). 2. Zadania i zasady organizacji Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa, że do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ). Ustawa definiuje ten podmiot jako wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

33 Głównym celem WTZ poza rehabilitacją społeczną jest aktywizacja zawodowa w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. Realizacja powyższych celów zmierza do usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. 3. Założyciele Warsztaty mogą być organizowane przez trzy grupy podmiotów: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), jednostki samorządu terytorialnego oraz rynek pracy. Warsztat nie posiada osobowości prawnej ani zdolności do czynności prawnych, stanowi część struktury organizacyjnej jednostki, która go utworzyła. 4. Rejestracja Jednostka zamierzająca utworzyć warsztat składa do właściwego, ze względu na siedzibę warsztatu powiatowego centrum pomocy rodzinie - wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON. Do wniosku należy dołączyć projekt utworzenia warsztatu. Projekt ten zawiera m.in. nazwę jednostki zamierzającej utworzyć WTZ oraz jej statut, zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności, plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników oraz preliminarz kosztów utworzenia warsztatu i preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu. Wniosek podlega merytorycznej i formalnej ocenie dokonywanej przez zespół utworzony przez starostę w powiatowym centrum pomocy rodzinie. W oparciu o ocenę zespołu, powiat zawiera z jednostką zamierzającą utworzyć warsztat umowę, określającą warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków Funduszu. Ponadto od 2004 r. istnieje możliwość utworzenia warsztatu przez powiat, na terenie którego nie ma

34 jeszcze WTZ, w ramach programu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Program wyrównywania różnic między regionami. 5. Indywidualny Program Rehabilitacji Proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych odbywa się poprzez zastosowanie różnorodnych technik terapii zajęciowej, prowadzonych w poszczególnych pracowniach terapeutycznych. Skuteczność terapii zapewnia przygotowanie odpowiednio indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się formy i zakres rehabilitacji oraz metodę i naukę umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. W realizacji tego programu niezwykle ważna jest współpraca z rodziną lub opiekunami uczestników warsztatu. Indywidualny program rehabilitacji uczestnika zawiera informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej, planowanych działań wobec uczestnika i spodziewanych efektów tych działań. Podczas rehabilitacji uczestnika dąży się do uzyskania optymalnych, zaplanowanych w tym programie efektów, poprzez działania terapeutyczne dostosowane do indywidualnych jego potrzeb. Indywidualny program odgrywa istotną rolę w kontekście określania przyszłości społeczno - zawodowej uczestnika, ponieważ w warsztacie działa rada programowa, w skład której wchodzi: kierownik warsztatu, specjaliści do spraw rehabilitacji, instruktorzy terapii zajęciowej, psycholog, doradca zawodowy lub instruktor zawodu. Rada dokonuje okresowej, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu. Jeśli rada stwierdzi, że osoba niepełnosprawna nabyła umiejętności zawodowe, wnioskuje o zatrudnienie jej i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na przystosowanym stanowisku pracy. W przypadku braku nabycia przez osobę niepełnosprawną umiejętności społecznozawodowych oraz niepomyślnych rokowań, co do możliwości osiągnięcia postępów uzasadniających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy rada wnioskuje o skierowanie osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia pomocy społecznej. Rada programowa ma możliwość przedłużenia uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania, co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, albo okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia, albo okresowy brak możliwości skierowania osoby niepełnosprawnej do ośrodka wsparcia.

35 6. Uczestnicy WTZ Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza, w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat. 7. Statystyka i finanse WTZ Samorządy powiatowe składają PFRON-owi do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, sprawozdania rzeczowo finansowe z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Według wykazanego w ww. sprawozdaniach stanu na dzień r., w kraju działały ogółem 660 warsztaty, z czego 152 było prowadzonych przez jednostki sektora finansów publicznych i 508 przez organizatorów spoza sektora finansów publicznych (głównie organizacje pozarządowe). W 2009 r. utworzono 8 nowych warsztatów terapii zajęciowej dla 209 uczestników. Z zajęć w warsztacie skorzystało ogółem osób niepełnosprawnych. Kwota środków PFRON przeznaczona na koszty działalności WTZ wyniosła ,00 zł. Koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Zasada współfinansowania określona w art. 10b ustawy - oznacza solidarne ponoszenie kosztów tworzenia i działania warsztatów przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i PFRON. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON, od 2009 r., rocznego kosztu pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej wynosi ,00 zł. Zgodnie z art. 68c ustawy maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, w tym wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu, wynosiło do 2006 r. 100% tych kosztów, w roku 2007 r. 95% tych kosztów, w 2008 r. i w latach następnych 90% tych kosztów. Maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu tworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi 70% tych kosztów.

36 Zasada współfinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, wyrażona w art. 10b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowi, że koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Powiaty powinny zatem zabezpieczyć w swoim budżecie pulę środków na dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w wysokości wynikającej ze złożonych preliminarzy. Podstawę przekazania środków z budżetu powiatu stanowi umowa zawarta pomiędzy powiatem a jednostką prowadzącą warsztat. Jest to odrębna umowa od umowy zawieranej przez starostę w sprawie przekazania środków z PFRON. Zgodnie art. 10b ust. 6 ustawy o rehabilitacji (...) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat. Zasada obniżania dofinansowania ze środków Funduszu - kosztów uczestnictwa w warsztacie osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach organizacyjnych obowiązanych do zapewnienia terapii zajęciowej, na podstawie odrębnych przepisów - stanowi, że dofinansowanie obniżane jest w zależności od procentowego wskaźnika udziału tych osób, w ogólnej liczbie uczestników warsztatu. Zasada powyższa odnosi się w szczególności do uczestników WTZ, którzy są jednocześnie mieszkańcami domów pomocy społecznej. Ze względu na wprowadzenie zasady współfinansowania oraz w celu prawidłowego działania WTZ, zobowiązano powiatowe centra pomocy rodzinie do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, kontroli w warsztatach.

37 V. Zakład Aktywności Zawodowej 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.). 2. CEL Głównym celem funkcjonowania Zakładów Aktywności Zawodowej jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia. Z założenia są one swego rodzaju pomostem dla osób niepełnosprawnych pomiędzy Warsztatem Terapii Zajęciowej a otwartym rynkiem pracy. 3. ZAŁOŻYCIELE Zakład Aktywności Zawodowej może być założony przez: gminę; powiat; fundację, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, które składają we właściwej jednostce organizacyjnej samorządu województwa wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania jednostki. 4. REJESTRACJA Punktem wyjścia do utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania zakładu w samorządzie województwa. Wniosek o dofinansowanie kosztów utworzenia ZAZ powinien zawierać: 1) nazwę i siedzibę organizatora; 2) status prawny i podstawę działania organizatora; 3) statut organizatora; 4) adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na ZAZ;

38 5) proponowaną liczbę osób niepełnosprawnych pracowników wraz z określeniem stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności; 6) plan i rodzaj działalności gospodarczej ora zakres planowanej rehabilitacji zawodowej i społecznej; 7) proponowaną wysokość podstawowego wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do: a) znacznego stopnia niepełnosprawności, b) umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, jako wskaźnik procentowy minimalnego wynagrodzenia za pracę; 8) proponowaną obsadę etatową zakładu z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników zatrudnionych w ramach działalności obsługowo- rehabilitacyjnej; 9) preliminarz kosztów utworzenia zakładu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne rodzaje kosztów, tj. a) przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych lub pomieszczeń służących świadczeniu usług oraz pomieszczeń socjalnych i przeznaczonych na rehabilitację, b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego, c) wyposażenie pomieszczeń, w tym zakup maszyn, narzędzi i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług, d) zakup surowców i materiałów potrzebnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej, e) zakup lub wynajem środków transportu wraz z ich kalkulacją lub innym uzasadnieniem; 10) preliminarz kosztów działalności obsługowo- rehabilitacyjnej zakładu z podziałem na poszczególne rodzaje kosztów, tj. a) wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, b) wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy działalności obsługowo- rehabilitacyjnej, c) dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne i pośmiertne oraz nagrody jubileuszowe, d) składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, e) materiały, energia, usługi materialne i niematerialne, f) transport i dowóz osób niepełnosprawnych, g) szklenia osób niepełnosprawnych związane z przygotowaniem ich do zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub z prowadzoną działalnością gospodarczą, h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty świadczeń urlopowych, i) wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji, świadczenia usług lub w związku ze zmianą profilu działalności, j) inne niezbędne do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z ich kalkulacją lub innym uzasadnieniem; 11) plan pomieszczeń zakładu oraz projekt dostosowania obiektów i lokali do potrzeb prowadzonej produkcji z uwzględnieniem dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych; 12) projekt regulaminu zakładu oraz regulamin zakładowego funduszu aktywności. Następnie wniosek ten przekazywany jest do właściwego starosty z prośbą o zaopiniowanie. W ciągu 30 dni od otrzymania pozytywnej opinii starosty samorząd województwa powiadamia organizatora ZAZ o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz rozpoczyna negocjacje dotyczące warunków umowy oraz wysokości dofinansowania ze środków PFRON. Zakończeniem tego etapu jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Następnie podmiot tworzący ZAZ zobowiązany jest do złożenia do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wniosku o stwierdzenie czy obiekty i pomieszczenia, w których prowadzona będzie działalność spełniają warunki określone w przepisach dotyczących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz czy we właściwy sposób uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych. Po otrzymaniu pozytywnej opinii PIP organizator może już wystąpić do właściwego wojewody z wnioskiem o przyznanie statusu Zakładu

39 Aktywności Zawodowej. Po jego otrzymaniu zobowiązany jest on jeszcze do przekazania kopii decyzji wojewody wraz z wnioskiem o uruchomienie środków, zgodnie z zawartą umową do samorządu województwa. 5. ODBIORCY By móc uzyskać status Zakładu Aktywności Zawodowej wśród zatrudnionych musi znaleźć się: co najmniej 70% osób niepełnosprawnych, w szczególności skierowanych do pracy przez powiatowe urzędy pracy, przy czym wskaźnik zatrudnienia osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych. 6. GŁÓWNE ZASADY FUNKCJONOWANIA Zgodnie z ustawą koszty utworzenia i działania ZAZ są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego (co najmniej 10% kosztów działania i co najmniej 25% kosztów utworzenia) oraz innych źródeł 10. Procentowy udział samorządu województwa w kosztach funkcjonowania ZAZ może być zmniejszany, pod warunkiem, że pozyskane zostaną inne źródła finansowania jego działalności. Podmiot prowadzący ZAZ zobowiązany jest do prowadzenie odrębnej księgowości, zgodnie z planem kont określonym w umowie. Ponadto powinien on w okresach kwartalnych przekazywać do samorządu województwa informacje o wydatkowanych środkach PFRON oraz składać pełne rozliczenie roczne wykorzystania tych środków wraz z merytorycznym uzasadnieniem do dnia 15 marca następnego roku. Każdy Zakład Aktywności Zawodowej zobowiązany jest również do utworzenia zakładowego funduszu aktywności, z którego mogą być finansowane wydatki związane z: usprawnieniem i dodatkowym wyposażeniem stanowisk pracy, wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, poprawą warunków pracy 11, zakupem sprzętu i wyposażenia wspomagającego osoby niepełnosprawne w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku, pomocą w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do 10 Zakłady Aktywności Zawodowej, podobnie jak Centra Integracji Społecznej, nie mogą prowadzić działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych, wyrobów z udziałem metali szlachetnych lub handlu tymi wyrobami. 11 Wydatki zakładowego funduszu aktywności przeznaczone na poprawę warunków pracy nie mogą przekraczać 30% jego rocznych wpływów.

40 pracy poza ZAZ i wyrównaniem ich szans w nowym miejscu pracy, dokształcaniem 12, przekwalifikowaniem i szkoleniem osób niepełnosprawnych, pomocą w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych, rekreacją i uczestnictwem osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym oraz pomocą w zaspokajaniu innych potrzeb socjalnych i związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych. Kierownik ZAZ zobowiązany jest także do utworzenia zespołu programowego, w skład którego wchodzą pracownicy zatrudnionych do prowadzenia działalności rehabilitacyjnoobsługowej. Jednym z głównych zadań zespołu jest opracowywanie indywidualnych programów rehabilitacji zawodowej i społecznej (IPRZS) dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności. Celem IPRZS jest osiągnięcie optymalnego poziomu uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i zawodowym. Określa on w szczególności: poziom i zakres sprawności niezbędnych w pracy oraz metody ich osiągnięcia, zakres dostosowania technologii z określeniem rodzajów czynności i oprzyrządowania stanowiska pracy przystosowanego o indywidualnych możliwości osoby niepełnosprawnej oraz przewidywane efekty działań służących poprawie sprawności psychofizycznych, zaradności osobistej i funkcjonowania społecznego. Ocena efektów rehabilitacji, w tym sprawności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dokonywana jest przez zespół programowy okresowo, nie rzadziej jednak niż raz do roku. W przypadku, gdy osoby niepełnosprawne osiągną odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej, kierownik zakładu przy wsparciu zespołu programowego oraz udziale osoby niepełnosprawnej opracowuje plan zatrudnienia jej u innego pracodawcy. Na jego podstawie kierownik ZAZ, we współpracy z powiatowym urzędem pracy, podejmuje działania na rzecz wsparcia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca zatrudnienia. Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ, które zostały zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności powinien wynosić co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy określonego w art. 15 ust. Ustawy, tj. 7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo. Ponadto osoby niepełnosprawne zatrudnione w ZAZ mają prawo do codziennych zajęć rehabilitacyjnych, które nie mogą być krótsze niż 60 min dziennie. Czas ich trwania 12 Pomoc związana z podwyższaniem kwalifikacji oraz poprawą sytuacji mieszkaniowej zatrudnionych w ZAZ osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności może być udzielona w formie pomocy bezzwrotnej, zakupów bezpośrednich lub w formie nieoprocentowanej pożyczki. Na wniosek osoby niepełnosprawnej pożyczka może być umorzona, pod warunkiem jednak, że zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

41 może zostać przedłużony do 120 min dziennie na wniosek osób odpowiedzialnych za rehabilitację. Pod koniec 2008 r. w Polsce funkcjonowało 53 Zakłady Aktywności Zawodowej, które łącznie zatrudniały 1903 beneficjentów, z czego 85,6% stanowiły osoby ze znacznym, a 14,4% osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Większość funkcjonujących ZAZów prowadziła działalność wytwórczo- usługową (67,9%), niemal ¼ wyłącznie działalność usługową, zaś 7,5% wyłącznie działalność wytwórczą Zakłady Aktywności Zawodowej. Raport z badania, TNS OBOP dla PFRON, Warszawa 2009, s. 9, 13.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Sławoborzu określa zasady wewnętrznej organizacji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna Cele i podstawa prawna spółdzielni socjalnych

Spółdzielnia socjalna Cele i podstawa prawna spółdzielni socjalnych Spółdzielnia socjalna Cele i podstawa prawna spółdzielni socjalnych Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formule spółdzielni socjalnej została wprowadzona do polskiego prawa po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651. Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 Część I. DANE OGÓLNE Nazwa: REGON: Adres: Instytucja tworząca Centrum Integracji Społecznej: Data przyznania statusu Centrum Integracji Społecznej:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. Art. 2. 1) 2) Art. 3. Art. 4. 1) 2) 3) Art. 5. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1 z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku

Uchwała Nr XLIV projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Uchwała Nr XLIV.. 2014 projekt Rady Powiatu w Opatowie z dnia. 2014 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności,

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna krok po kroku

Spółdzielnia socjalna krok po kroku Spółdzielnia socjalna krok po kroku Materiał opracowany przez Ewę Kwiesielewicz-Szyszkę Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne

Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne Przedsiębiorstwa Podmioty ekonomii społecznej Spółdzielnie socjalne Reintegracja Przedsiębiorstwa zawodowa działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie... zdolności do samodzielnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU

STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU Załącznik do uchwały Nr XXII/163/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31.07.2008 r. STATUT ZAKŁADU OBSŁUGI SZKÓŁ W PCIMIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakład Obsługi Szkół zwany dalej Zakładem jest gminną jednostką

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie innych ustaw 1

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie innych ustaw 1 (projekt luty 2008) Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie innych ustaw 1 Art. 1 W ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/201/2012 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/201/2012 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/201/2012 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/205/05 Rady Miejskiej w Witnicy, z dnia 29 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/205/05 Rady Miejskiej w Witnicy, z dnia 29 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXIV/205/05 Rady Miejskiej w Witnicy, z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI

RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI RUMIA 2014 Spis treści Rozdział l Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Cele działania i zadania Klubu. Rozdział 3 Organizacja Klubu. Rozdział 4 Korzystający z usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIKOŁOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIKOŁOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W MIKOŁOWIE ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. 1 Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych

Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych Ustawa z dnia... o spółdzielniach socjalnych Projekt Art.1.1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Art. 3. Nazwa spółdzielni zawiera oznaczenie "Spółdzielnia Socjalna".

Art. 3. Nazwa spółdzielni zawiera oznaczenie Spółdzielnia Socjalna. Dz.U.2006.94.6512009.07.16 zm. Dz.U.2009.91.742 art. 1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Rady Gminy Puck Nr XVIII/28/16 z dnia 31 marca 2016 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2009 r. Nr 91, poz. 742. Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Dz.U.06.94.651 2009.07.16 zm. Dz.U.2009.91.742 art. 1 2010.03.12 zm. Dz.U.2010.28.146 art. 17 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2006 r.) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku

Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Uchwały Nr / /06 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. projekt w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 21 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 139/XVII/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Czerwonaku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej NR XXV/245/12 z dnia 30 marca 2012 r. STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Integracji Społecznej, zwane

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych

Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych Zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 2 kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych. 26 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r.

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna: 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2011, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)

Podstawa formalna: 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2011, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Wzór wniosku o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej (wzór nieobligatoryjny) Wzór znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl Nr ewidencyjny nadany w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 308 UCHWAŁA NR XII/82/2015 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych. Rafał Jaworski

Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych. Rafał Jaworski Spółdzielnia socjalna jako alternatywa dla osób bezrobotnych Rafał Jaworski Ekonomia społeczna Ekonomia społeczna - określenie działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne.

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U Nr 205, poz. 1211, Dz.U Nr 28, poz. 146, Dz.U Nr 91, poz.

z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U Nr 205, poz. 1211, Dz.U Nr 28, poz. 146, Dz.U Nr 91, poz. Ustawa o spółdzielniach socjalnych 1) z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 651) (zm. Dz.U. 2011 Nr 205, poz. 1211, Dz.U. 2010 Nr 28, poz. 146, Dz.U. 2009 Nr 91, poz. 742) Art. 1 [Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych LexPolonica nr 67718. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2006.94.651 (U) Spółdzielnie socjalne zmiany: 2009-07-16 Dz.U.2009.91.742 art. 1 2010-03-12 Dz.U.2010.28.146 art. 17 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art.

Bardziej szczegółowo

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizatorami projektu są Fundacja Barka oraz Centrum PISOP Szkolenie

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia:

RADA MIASTA RYBNIKA postanawia: (2003/034228) UCHWAŁA NR 178/XI/2003 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 10 września 2003 r. w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku. Działając na podstawie : - art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE. I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/01/2016 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych z dnia 23 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I. Informacje ogólne 1. Pełna nazwa, dokładny adres, instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej (zgodnie z art. 3,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1 Spółdzielnie socjalne. Dz.U.2006.94.651 z dnia 2006.06.05 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 24 października 2015 r. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1 Art. 1. [Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/27/2007

Uchwała Nr V/27/2007 Uchwała Nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie Na podstawie art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 91, poz. 742. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 1) Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zakładania, prowadzenia działalności, łączenia oraz likwidacji spółdzielni socjalnej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli określa: 1) strukturę organizacyjną placówki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Dyrektora Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy z dnia 30.04.2007 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA KULTURY w DZIELNICY WESOŁA

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca

CZĘŚĆ I wypełnia Wnioskodawca Nazwa / imię i nazwisko pracodawcy dn. 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie lub współfinansowanie działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnemu Domowi Kultury w Cielądzu.

UCHWAŁA NR IV RADY GMINY CIELĄDZ. z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnemu Domowi Kultury w Cielądzu. UCHWAŁA NR IV.19.15 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnemu Domowi Kultury w Cielądzu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krosna z dnia.. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 528/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 01.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nadania statutu jednostce

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6178 UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PARKOWA. ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Organizacyjny. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych PARKOWA. ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Załącznik do zarządzenia Nr... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia... r. Regulamin Organizacyjny Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych PARKOWA ul. Parkowa 12 w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 1567 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 3538 UCHWAŁA NR XXI/162/12 RADY GMINY GORZYCE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej

Bardziej szczegółowo

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia... Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach zwany dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 5371 UCHWAŁA NR XXXI/393/2013 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/323/2000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim Załącznik do uchwały Nr XIV/192/08 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 października 2008 r. Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW AKTYWIZACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH W GMINIE NOWY STAW projekt realizowany przez MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w NOWYM STAWIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program

Bardziej szczegółowo