"VAT-UE(2) INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""VAT-UE(2) INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH"

Transkrypt

1 Wersja ( ) Odblokowano aktualizację danych na podstawie roku Wersja ( ) 1. Poprawiono aktualizację skrótu na pulpicie. Program tworzył skrót o nazwie KSP 2011 i uruchamiał z niego program na rok Poprawiono przejmowanie faktur VAT z ubiegłego roku Wersja ( ) Nowy schemat deklaracji VAT-UE i VAT-UEK. Jest pewien problem z deklaracjami elektronicznymi. Otóż MF 25 października 2011 opublikowało nową (nieoficjalną) wersję schematów w/w deklaracji. Oficjalna pojawiła się w grudniu W opisie do opublikowanej schemy czytamy: "VAT-UE(2) INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH - dotyczy rozliczeń począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego drugiego półrocza 2011 r.". Sam schemat ogranicza tworzenie deklaracji do roku 2011 i późniejszego. Schemat ten zastąpił dotychczasowy schemat o tym samym numerze który obowiązywał od r (nazwijmy go schematem 2a). Obecnie mamy następującą sytuację: istnieją 2 obowiązujące schematy: pierwszy VAT_UE(1) za okres do i drugi VAT-UE(2) za okres od Mamy więc okres od do , dla którego to nie wiadomo jakie deklaracje należy składać. KSP będzie w tym okresie tworzyć deklaracje wg schematu 2a. Oczywiście nie wiadomo czy to jest dobrze. Informacja MF też się nie orientuje. Wersja ( ) 1. Poprawiono wydruk PIT-8C. Program nie drukował nazwiska osoby upoważnionej do składania deklaracji. MF opublikowało nową wersję schematu. 2. Poprawiono wydruk PIT-8AR. Program umieszczał podatek od wypłaconych dywidend w polach dotyczących innych przychodów. MF opublikowało nową wersję schematów. 3. MF opublikował schemat deklaracji PIT-36 i wszystkich załączników, w związku z tym w KSP można już wysyłać deklarację do bc-edka. Należy sprawdzać czy pojawiła się już nowsza wersja programu bc-edek obsługująca nowe schematy. 4. Zaktualizowano podstawy składek na ub. zdrowotne Wersja ( ) 1. Program instalacyjny naprawia strukturę tabeli PIT-8C w przypadku znalezienia błędów. 2. Nowe deklaracje PIT-8C i PIT-8AR wg schematów które będą obowiązywać po dniu 1 luty W opcji pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie dodano opcję "Filtruj PIT-11". Program pokaże jedynie tych pracowników którym należy złożyć deklarację PIT Jeżeli w umowach zlecenie dopiszemy umowę o kodzie "16" (inne przychody) oraz tytuł

2 ubezpieczenia rozpoczynający się od cyfr "092", to każda wypłata do tej umowy z kodem "092...", niezależnie od wprowadzonych atrybutów umowy będzie policzona następująco: Koszty zostaną przyjęte w wysokości 0 zł Składki na ubezpieczenia społeczne pokryje w całości pracodawca (również te w części przypadającej na pracownika). Podatek zostanie przyjęty w wysokości 0zł. Ubezpieczenie zdrowotne również w wysokości 0zł, ale podstawa tego ubezpieczenia zostanie ustalona w normalnej wysokości (brutto - składki pracownika.) Wypłaty zostaną umieszczone na deklaracji PIT-8C z opisem "Stypendium". Tak więc te wypłaty nie będą wykazywane na PIT Opisane wyżej wypłaty dotyczą bezrobotnych otrzymujących stypendia w ramach odbywanych szkoleń, stażów i innych kursów przygotowania zawodowego, które wykonywane są przez inny podmiot niż urząd pracy. 6. W opcji Lista płac z umowy o pracę dodano w opcjach (F5) możliwość przesłania danych o wypłacie do systemu pełnej księgowości KSP_WIN/FK. Wersja ( ) 1. Ponieważ przygotowane kilka miesięcy temu rozporządzenie MF w sprawie zmiany stawek za 1km przebiegu pojazdu jednak nie weszło w życie, program instalacyjny przywraca poprzednie wartości stawek. 2. Kilka zmian wyglądu formatek Wersja ( ) ZUS opublikował na swojej stronie wyjaśnienia, w jaki sposób ustalać podstawę składek na ubezpieczenie społeczne, dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Wprawdzie wyjaśnienia nie mają żadnego umocowania w przepisach, tym niemniej zaimplementowaliśmy je w programie. Zgodnie z wyjaśnieniami przy ustalaniu przeciętnego wynagrodzenia należy stosować identyczne zasady jak przy ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego. Tak więc program, za 12 miesięcy poprzedzających przejście na urlop wychowawczy ustali dla każdego z miesięcy kwotę wynagrodzenia które wejdzie w skład średniej. Jeżeli w danym miesiącu pracownik nie przepracował pełnego miesiąca, to wynagrodzenie z tego miesiąca zostanie pominięte, o ile przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy oraz zostanie uzupełnione w przeciwnym razie. Jeżeli we wszystkie miesiące z których ustalana jest podstawa, pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy, wszystkie miesiące zostaną uzupełnione. Jeżeli brak będzie choćby jednego miesiąca z którego można ustalić podstawę, podstawa będzie

3 ustalona w wysokości określonej w umowie o pracę. Oczywiście podstawa nie może być niższa niż płaca minimalna. Nie wiemy, czy należy zaadoptować art.43 z "Ustawy o świadczeniach...", obecnie nie stosujemy go. Wersja ( ) 1. Poprawiono eksport danych do programu płatnik. Jeżeli w nazwie firmy występował cudzysłów, program błędnie parsował go na kod &guot; (zamiast litery q wpisywaliśmy literę g) 2. W opcji "Lista płac" dodano zestawienie należnego i wykorzystanego urlopu. 3. Poprawiono import faktur korygujących z programu Faktura_Win. Wersja ( ) Poprawiono błąd, który występował podczas edycji uzasadnienia korekty deklaracji. Błąd powstawał po kliknięciu myszą poza obszar tekstu. Poprawiono błąd w naliczaniu składki ZUS-51 dla stypendiów (kod ub. 092). Program naliczał składkę odrębnie dla pracodawcy i odrębnie dla pracownika, a następnie dodawał te składki jako opłacone przez pracodawcę. Taki sposób postępowania powodował błędy zaokrągleń. Obecnie składkę pracodawcy program oblicza odrębnie jako 19.52% i 8% podstawy. Oczywiście nadal obliczana jest część składki przypadająca na pracownika w celu określenia podstawy składki zdrowotnej. Błąd występujący w nowo dopisanych firmach. Program niezależnie od wprowadzonego parametru, traktował firmę jako firmę z otwartego rynku pracy (a nie z ZPHR). Poprawiono błąd, który występował przy zapisywaniu załączników VZM-1 do pliku pdf W opcji "Obsługa kopii danych"/"aktualizuj dane na podstawie 2011 roku" dodano punkt w którym możemy przepisać numery NIP pracownikom z kartoteki umów o pracę i umów zlecenie za rok Nipy przepiszą się do specjalnego pola (nie do pola z NIPem). Jeżeli edytując kartotekę naciśniemy w polu NIP klawisz INSERT program podpowie nam numer NIP zapamiętany w tym specjalnym polu. Dodatkowo, jeżeli wpiszemy pracownikowi numer NIP zostanie on zapamiętany w tym specjalnym polu. Skasowanie pracownikowi numeru NIP nie skasuje go ze specjalnego pola. Jeżeli zakład pracy wypłaca zasiłki, to kwota brutto wypłaconego zasiłku macierzyńskiego będzie teraz uwzględniana przy kontroli przekroczenia rocznego ograniczenia składki ZUS. Wersja ( ) W opcji obsługa kopii danych w aktualizacji danych na podstawie roku 2011 dodano możliwość zaktualizowania zaliczek. Poprawiono błąd który czasem występował przy imporcie faktur z sytemów sprzedaży. (Gdy importowane dokumenty nie zawierały daty dokumentu). Zmieniono funkcjonalność kalkulatora opisowego. Znak ":" nie będzie już oznaczał operatora dzielenia (do dzielenie mamy znak "/", tylko posłuży nam do wpisywania godzin np. 3:10+3:20+3:30 będzie równe 10:00 godzin. Jeżeli w oknie wpisywania wyrażenia wystąpi chociaż jedna liczba zapisana jako godzina, wynik wyrażenia będzie godziną (po naciśnięciu ENTER). Jeżeli będziemy przekazywać wynik działania do jednej z pamięci (F1,F2,F3) to program przekaże tam wynik w postaci liczby dziesiętnej. Np. 3:30 (trzy godziny 30min) przekaże jako 3.5 (trzy i pół godziny). Wersja ( )

4 Poprawiono obliczanie proporcji z Art.90 ustawy o VAT. W przypadku występowania marży indywidualnej lub komisu. Program zaniżał obrót opodatkowany uwzględniając w proporcji marżę zamiast obrotu (Ten błąd nie ma znaczenia gdy cały obrót jest opodatkowany) W zeznaniu PIT-36L poprawiono kolejność odliczania straty z lat ubiegłych i składek na ubezpieczenie społeczne. Program dokonywał odliczeń zgodnie z układem deklaracji, a więc najpierw odliczał stratę, co jest niekorzystne dla podatnika. Pole niewykorzystanych odliczeń z ubiegłego roku dla PIT-D było zaokrąglane do złotówki. Poprawiono ten błąd Wersja ( ) W związku ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (IBPP2/ /08/UH) i Naczelnika I Mazowieckiego US w Warszawie (1471/NUR1/ /05/AP), zmieniamy w programie definicję obrotu w transakcjach opodatkowanych na zasadach VATmarża. Od teraz obrotem będzie marża netto, a nie kwota należna od nabywcy pomniejszona o podatek należny. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie: 1471/NUR1/ /05/AP: W myśl art. 29 ust. 1 podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art , art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie natomiast z art. 120 ust. 4 w/w ustawy w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku. Zatem przy obliczaniu proporcji należy uwzględnić marżę pomniejszoną o kwotę podatku. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach: IBPP2/ /08/UH Mając na uwadze przedstawione przepisy prawa należy stwierdzić, iż przy wyliczaniu przedmiotowego wskaźnika: w liczniku należy uwzględnić obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (tj. sprzedaż opodatkowana VAT) oraz wartość netto marży z tytułu sprzedaży samochodów używanych w systemie marży,

5 w mianowniku ujmuje się licznik (czyli całkowity obrót uzyskany z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - tj. sprzedaż opodatkowana VAT i wartość netto marży z tytułu sprzedaży samochodów używanych w systemie marży) oraz obrót z tytułu czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje (sprzedaż zwolniona z VAT). Wersja ( ) 1. W opcji: 8. INSTALACJA/ 4. BILANS OTWARCIA/ 3.Przenumeruj numer systemowy dodano opcje nr 3. Opcja ta przenumeruje wszystkie dokumenty w bieżącej firmie lub we wszystkich firmach w ten sposób, że numer systemowy będzie identyczny z liczbą porządkowa nadawaną podczas księgowania. Jeżeli żaden dokument nie został jeszcze zaksięgowany, numery systemowe rozpoczną się od 1. Jeżeli wybierzemy opcję przenumerowania we wszystkich firmach, a któraś akurat nie będzie dostępna (ktoś pracuje), program po zakończeniu operacji pokaże listę pominiętych firm. Renumerację w tych firmach trzeba będzie przeprowadzić oddzielnie w każdej z tych firm. Lista pominiętych firm będzie również zapisana w raporcie z ważnych operacji (ALT+R na głównym ekranie). 2. W punkcie: A. EWIDENCJA VAT/ 5. Parametry konfiguracyjne, dodaliśmy 8 stronę danych, na której możemy zdecydować, którą metodę wybrać przy uwzględnianiu transakcji opodatkowanych na zasadach VAT-marża w proporcji z Art.90. Domyślna wartość to "1", czyli metoda bezpieczna, zgodna z decyzjami Naczelników Urzędów Skarbowych i Dyrektorów Izb skarbowych. Jest to oczywiście metoda niekorzystna dla podatnika, zgodnie z nią w proporcji będzie uwzględniana podstawa opodatkowania, czyli marża netto. Metoda nr "2" zgodna z wyrokiem NSA będzie uwzględniać w proporcji obrót, a więc kwotę należną od kupującego pomniejszoną o podatek VAT (od marży). 3. Różnice kursowe. Powstał pewien problem związany z przedpłatami do faktur. Otóż, KSP przy instalacji na Nowy rok oblicza saldo na walutowych rachunkach bankowych na dzień 1 styczeń i przepisuje do rozrachunków wszystkie nierozliczone faktury. Jeżeli w ubiegłym roku dokonywane były (lub przyjmowane) przedpłaty do faktur, to przedpłaty te nie są ujęte w operacjach na rachunku, bowiem dotyczą ubiegłych lat. Jeżeli w bieżącym roku otrzymujemy lub wystawiamy fakturę, do takiej przedpłaty, to powstaje różnica kursowa, ale program nie może jej obliczyć bowiem nie posiada informacji o ubiegłorocznych przedpłatach. Aby rozwiązać ten problem wprowadziliśmy nowy punkt: 7.OBSŁUGA KOPII DANYCH"/ 7. Aktualizuj dane na podstawie roku 2011 / B. Różnice kursowe aktualizuj zaliczki. W tym punkcie możemy pobrać z ubiegłego roku te zaliczki, które zostały przypisane do konkretnego kontrahenta, mają przypisany kurs waluty, nie są powiązane z żadnym rozrachunkiem i dotyczą roku wcześniejszego niż bieżący (2012). Pobrane zaliczki będą przechowywane w specjalnej tabeli, będą widoczne przy wykonywaniu operacji powiązania rozrachunku z zaliczką (F9). Poznamy je po dacie (rok < 2012). 4. W związku z powyższym zmieniliśmy jedno zestawienie - "Różnice kursowe do zapłaty rozrachunku". Obecnie składa się z dwóch części pierwsza ujmuje zapłaty z bieżącego roku i druga z lat ubiegłych. 5. Podczas wiązania zaliczki z fakturą możemy trwale usunąć zeszłoroczna zaliczkę naciskając klawisz DEL. 6. Podczas przeglądania zapłat do faktury (F10) możemy usunąć powiązanie pomiędzy zapłatą i fakturą (zapłata nie jest usuwana) klawiszem DEL. Wersja ( )

6 1. Zestawienie urlopu wykorzystanego i należnego uzupełniono o informację o urlopie na dziecko. 2. W opcji Aktualizacja danych na podstawie ubiegłego roku dodano opcję "Aktualizuj magazyn samochodów". Program dopisze brakujące rekordy z ubiegłorocznego magazynu, o ile samochody nie zostały sprzedane w ubiegłym roku. dodatkowo program usunie z bieżącego roku te samochody, które zostały sprzedane w roku ubiegłym. 3. W opcji "Pracownicy konfiguracja" dodano nową opcję "Opracuj pliki z ZUS". Otóż, może się zdarzyć, że ZUS przyśle nam informację o konieczności skorygowania starych deklaracji. Jeżeli nie mamy tych deklaracji w programie Płatnik (klient wysyłał do ZUS deklaracje papierowe, lub po prostu w programie brak jest deklaracji za wskazany przez ZUS okres), możemy wystąpić do ZUS o udostępnienie nam tych danych. ZUS zwykle przygotowuje te dane na płycie CD w spakowanej postaci zip. Co zawierają pliki zip? W plikach zip może być wiele dokumentów xml zawsze podzielonych na grupy. W pierwszej są deklaracje zgodne ze strukturą plików KEDU-2 i w drugiej zgodne ze strukturą plików KEDU-3. Pliki xml odwołują się w swoim nagłówku do strukturalnego opisu zawartości. Cały plik xml musi być zgodny z tą strukturą. Tak więc nie jest możliwe zapisanie w jednym pliku xml danych zdefiniowanych w różnych schematach xsd. Zwykle sprawa jest prosta. Należy wypakować pliki xml z plików zip i wczytać je do programu Płatnik albo jako "Import danych", albo jako "zasilenie inicjalne". Jeśli w wyniku tych działań będziemy mogli stworzyć w Płatniku deklaracje korygujące to sprawa jest załatwiona. Uwaga: Jeżeli przy imporcie danych, Płatnik poinformuje nas, że pominął ubezpieczonych, bo brakowało im identyfikatora PESEL, to takie dane należy wczytać korzystając z opcji "Zasilenie inicjalne". Kiedyś identyfikatorem ubezpieczonego mógł być numer NIP, obecnie musi to być numer PESEL. Czasem jednak pliki xml udostępnione przez ZUS, zawierają niepełne komplety danych. Np. mamy deklaracje RCA bez deklaracji DRA. Szczególna niedogodność wystąpi wówczas, gdy bloki wielokrotne są przypisane do wielu tych samych deklaracji. Przykładowo: deklaracja RCA ma blok wielokrotny w którym wykazywane są składki za poszczególnych ubezpieczonych. Za dany okres powinna wystąpić jedna deklaracja RCA zawierająca wszystkich pracowników. Niestety, często w plikach z ZUS mamy wiele deklaracji RCA za ten sam okres i z tym samym numerem zawierające tylko część pracowników. Np. mamy RCA z pięcioma pracownikami i deklarację RCA z dwudziestoma pracownikami. Powinna być jedna deklaracja z 25 pracownikami. Takie powielone deklaracje mają tę wadę, że nie da się na ich podstawie sporządzić deklaracji korygującej bowiem Płatnik jako wzór tej deklaracji przyjmie pierwszą z brzegu i w wyniku tego nasza korekta nie będzie zawierać wszystkich pracowników. Często też pliki z ZUS nie dają się wczytać. 4. Co robi program KSP? Program KSP stworzy we wskazanym katalogu tyle plików xml ile jest deklaracji DRA. Każdy plik będzie zawierał oprócz deklaracji DRA przypisane do niej deklaracje RCA, RSA RZA. Ponieważ ZUS przysyła czasem za ten sam okres deklaracje w formacie KEDU-2 i KEDU-3 program zapisze te deklaracje w odrębnych plikach. Jeżeli w plikach z ZUS będzie brakować deklaracji DRA program utworzy ją. Pliki z dodaną deklaracją DRA będą zakończone dopiskiem "_lta". Nazwa plików skonstruowana jest następująco: Dra_okres_numer (typ_kedu)_lta.xml

7 okres: numer okresu za który składana jest deklaracja np numer: numer kolejnej deklaracji 01-pierwsza deklaracja, 02 pierwsza korekta, 03-druga korekta Typ_kedu: przyjmuje wartość 2 lub 3 w zależności od wersji struktury pliku. lta: dodatek do nazwy pliku wskazujący, że deklaracja DRA została dodana przez KSP. W plika przesłanych z ZUS występowały wyłącznie deklaracje RCA, RSA lub RZA za ten okres. 5. Przykład: Dra_ _03 (2).xml Plik zawiera deklaracje za okres , jest to druga korekta (3-ci plik), oraz dane są zgodne ze strukturą KEDU-2 Uwaga: W katalogu który zawiera pliki z ZUS (zip) nie może być innych plików. Wszystkie pliki zip zawarte w tym katalogu zostaną przetworzone przez program. Katalog do którego program wypakuje pliki xml powinien być różny od katalogu z plikami zip. Uwaga: Proponujemy, przed wczytaniem danych do właściwej bazy programu Płatnik, wykonac test na próbnej, pustej bazie typu Access (*.mdb). Można też całość korekt wykonac na bazie próbnej i wyeksportować dane korygujące do plików xml, a następnie wczytać je do właściwej bazy danych. Wersja ( ) 1. W opcji "Kartoteka pracowników" dodano zestawienie "Karta wynagrodzeń zagranicznych". Zestawienie to powinno być pomocne podczas kontroli deklaracji PIT-11, dla pracowników zatrudnionych poza granicami kraju 2. Zmieniono domyślną składkę ubezpieczenia wypadkowego z 1.67 na 1.93 (od kwietnia) i zaktualizowano kwotę przeciętnego wynagrodzenia z której wynika maksymalna podstawa składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i maksymalna podstawa składek na ubezpieczenie społeczne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. 3. Zmieniono sposób wypełniania świadectwa pracy. Jeżeli za okres z którego drukowane jest świadectwo pracownikowi zmieniano wymiar etatu, program będzie drukował odpowiednie okresy w których obowiązywał dany etat 4. Jeżeli podatnik nie składał deklaracji VAT-UE, a w bieżącym roku odkrył dokumenty, które powinny się znaleźć w deklaracji VAT-UE za ubiegłe lata, to program nie pozwalał wydrukować deklaracji, bowiem nie pozwalał jej przeliczyć. Obecnie odblokowano taką możliwość. Załóżmy że podatnik odkrył w dniu WDT za miesiąc Za miesiąc nie złożył deklaracji VAT-UE, więc nie może jej skorygować, powinien złożyć pierwszą deklarację. Aby to zrobić należy wprowadzić do ewidencji dokument z data dzisiejszą np i w polu uwzględnij w deklaracji za miesiąc wpisać Następnie powinien dla deklaracji VAT-UE

8 wprowadzić datę jej złożenia na (musi być mniejsza lub równa dacie dokumentu) i wykonać obliczenia (F3) 5. Zmodyfikowano wprowadzanie kwot nadpłaty składki ZUS-51 i niedopłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z przekazaniem przez ZUS informacji o przekroczeniu podstawy na ubiegłe okresy. Dotychczas program pozwalał pobrać z historii wynagrodzeń odpowiednie kwoty, które służyły mu do wyliczenia odpowiednich kwot korygujących. Niestety można było pobrać i zapamiętać tylko dane z jednego okresu. Jeżeli trzeba było korygować dane z wielu okresów, użytkownik musiał sobie gdzieś na boku zapamiętać obliczenia za poszczególne okresy i ich sumę wprowadzić w odpowiednie pola formatki. Obecnie, gdy na ekran wywołamy formatkę na której wyliczamy kwoty korekt, możemy: INSERT: jak dotychczas, wpisanie korygowanego okresu i naciśnięcie klawisz INSERT, spowoduje pobranie z historii wynagrodzeń odpowiednich kwot. ALT+: Naciśnięcie klawiszy ALT oraz klawisza "+" na klawiaturze numerycznej spowoduje wyliczenie odpowiednich kwot korekty i dodanie ich do kwot na głównej formatce. Tym sposobem możemy wyliczać korekty za poszczególne okresy i dodawać je do formatki z łączną kwotą korekty. F5: Klawisz F5 pokaże nam raport z obliczenia bieżącej korekty END: Klawisz END spowoduje opuszczenie formatki z obliczeniem korekty i zapamiętanie jej aktualnego stanu Przy okazji poprawiono błąd. Program nie uwzględniał faktu, że składka na ubezpieczenie chorobowe, nie podlega ograniczeniom. Obecnie na formatce wprowadzania danych podajemy łączny procent składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (bez chorobowego), zwykle 11.26% 6. Poprawiono błąd przy tworzeniu deklaracji VAT-7 dla podatników - osób fizycznych. Program nie przesyłał do bcedka numeru PESEL właściciela. Ten fakt nie przeszkadzał wysyłać deklaracje elektronicznie, jednak, przy wydruku z programu bcedek, brak było na wydruku tej informacji. 7. W punkcie sprawy do załatwienia rozdzielono punkt "Komu deklaracja VAT" na dwa punkty: Komu deklaracja VAT-7 i komu deklaracja VAT-UE. 8. W punkcie jw. dodano do informacji o PIT-11 na koniec roku informację o konieczności wysłania PIT-8C 9. W punkcie jw. dodano opcję w której zobaczymy listę wszystkich tych firm które są zobowiązane do złożenia deklaracji PIT-4R i PIT-8AR 10. W związku ze zmianami w opcjach "Komu PIT", odpowiednio zmieniono przejmowanie danych do pocztowej książki nadawczej

9 Wersja ( ) 1. W opcji "Absencja" dodano raport z obliczeń podstawy składki na ubezpeiczenie społeczne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Przy okazji poprawiono błąd w obliczaniu tej podstawy. Wersja ( ) Zanim omówimy zmiany kilka uwag na temat instalacji programu: a) Jeżeli na komputerze, na którym instalowany jest program lub komputerze, na którym przechowywana jest baza danych, zainstalowany jest program antywirusowy AVAST lub Kaspersky należy zatrzymać skanowanie zarówno komputera lokalnego jak i serwera plików. Generalnie, jeśli te programy antywirusowe są obecne w systemie Windows należy w opcjach skanowania wyłączyć ze skanowania zarówno katalog z programem KSP jak i katalog z bazą danych. Gdy wygaśnie już licencja na te programy antywirusowe, zalecamy zakupić ESET NOD32, lub ESET Smart Security. b) Na komputerach z systemem Windows VISTA, Windows 7, 2003, 2008 lub ostatnio wersji beta Windows 8, należy obowiązkowo wyłączyć kontrolę konta użytkownika (przesunąć suwak na sam dół), inaczej nie tylko instalacja, ale normalna praca z programem będzie niemożliwa. c) Jeżeli instalujemy program KSP z jego wnętrza, a nie programem instalacyjnym, oraz mamy zainstalowany system Windows jak w punkcie b), powinniśmy być zalogowani jako administratorzy oraz dodatkowo program KSP należy uruchomić w trybie Administratora (prawy klawisz myszy na ikonie programu uruchom w trybie administratora). Zmiany: 1. Dzięki uprzejmości Biura Rachunkowego z Rudy Śląskiej, otrzymaliśmy dostęp do materiałów stawiających w nowym świetle zasady rozliczania zagranicznych wynagrodzeń. Po pierwsze inaczej należy rozumieć dzień pobytu za granicą, gdy obliczamy minimalną podstawę składek na ubezpieczenia społeczne a inaczej gdy liczymy dietę za czas pobytu za granicą (art.21. ust.1 pkt 20 Updf). Gdy ustalamy minimalną podstawę składek na ubezpieczenie społeczne z czasu przebywania w stosunku pracy za granicą wyłączamy wszelkie nieobecności w pracy z wyjątkiem urlopu wypoczynkowego, na żądanie, urlopu na opiekę nad dzieckiem, Innych płatnych nieobecności i urlopu wychowawczego. Natomiast gdy obliczamy Dochód zwolniony, z czasu pobytu za granicą wyłączamy wszystkie nieobecności. 2. Ponieważ dotychczasowa zasada wprowadzania okresu "od-do" przebywania za granicą mogłaby doprowadzić do mnożenia zbyt wielu kartotek, wprowadziliśmy podobną zasadę jak dla zatrudnionych do 183 dni. Należy w polu ilość dni pobytu nacisnąć klawisz INSERT, i na kalendarzu zaznaczyć dni pobytu. To, czy zaliczyć dany dzień jako dzień pobytu za granicą nie jest całkiem oczywiste, szczególnie gdy pracodawca nie prowadzi odpowiedniej ewidencji. Ze sposobu w jaki ZUS prowadzi kontrolę wynika np, że trzeba udowodnić iż pracownik przebywający na urlopie nie wyjechał do kraju. 3. Do opisu kartoteki wypłat zagranicznych dodaliśmy informację o sposobie opodatkowania

10 przychodów zagranicznych w związku z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie trzeba zdecydować czy przychody z danego kraju opodatkowane są na zasadach wyłączenia z progresją (wartość domyślna), czy też na zasadach proporcjonalnego odliczenia podatku. Ta zmienna ma bezpośredni wpływ na sposób wypelnienia druku PIT Dla zatrudnionych za granicą do 183 dni dodaliśmy dodatkowe sprawdzenie, czy przychód zwolniony nie przekracza części przychodów przypadających proporcjonalnie na okres pracy za granicą. Jak wiadomo przychody zagraniczne są zwolnione z opodatkowania w części równiej 30% diety na każdy dzień pobytu. Musimy więc porównać czy dieta nie przekracza przychodu zagranicznego. Jesli tak, musimy ją ograniczyć do tego przychodu (robi to program). 5. Zalecamy (jeśli jest to możliwe) powtórnie przeliczyć wynagrodzenia dla osób zatrudnionych za granicą. 6. Dodaliśmy dodatkowe zestawienia, a te które już były, zmieniliśmy, aby uwzględniały nowe zasady. W szczególności dodaliśmy zestawienie czasu pracy i podsumowanie listy płac, w kartotekach zagranicznych. Natomiast w kartotece pracowników dodaliśmy informację uzupełniającą do PIT-11 dla pracowników zatrudnionych w krajach z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje rozliczenie podatku metodą "proporcjonalnego odliczenia podatku". Informację można drukować dla wszystkich pracowników, program i tak ograniczy się do zatrudnionych we właściwym dla informacji kraju. 7. W kartotece pracowników zmieniliśmy zaświadczenie o zarobkach. Obecnie program przed wydrukiem, pyta czy umieścić w stopce tabelki sumę wynagrodzeń, średnią wynagrodzeń, czy też wcale nie drukować stopki. 8. W kartotece pracowników zatrudnionych dodano w opcjach (F5) zaświadczenie o zarobkach, które trzeba przekazać do oddziału ZUS dla zatrudnionych emerytów lub rencistów. Jeśli zaznaczymy pracowników, program wybierze rencistów ze zbioru zaznaczonych, jeśli nie zaznaczymy, program wybierze ich spośród wszystkich pracowników. Poniższy tekst opracowano na podstawie: 1. Przegląd podatku dochodowego nr 3 (315) z dnia , GOFIN 2. Przegląd podatku dochodowego nr 4 (268) z dnia , GOFIN 3. Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (295) z dnia , GOFIN 4. Interpretacja indywidualna ZUS-CHORZÓW, / /DUS I/AB z dnia Ustawa o PDoOF

11 Przedstawiamy podstawowe zasady wypełniania deklaracji PIT-11 i obliczania minimalnych podstaw składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych poza granicami kraju: A. Obliczenie minimalnej podstawy składki na ubezpieczenie społeczne. Bez względu na to, w jakim kraju pracuje pracownik, oraz jaką umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisała Polska, oraz bez względu na to, w którym kraju opodatkowane są przychody pracownika, minimalną podstawę ZUS obliczamy w ten sam sposób. 1. Ustalamy okres, w którym pracownik wykonuje pracę za granicą. (pozostaje jednocześnie w stosunku pracy i jest oddelegowany do pracy za granicą). 2. Z okresu o którym mowa w punkcie 1 wyłączamy okresy pobierania zasiłków i okresy nieskładkowe, a więc te, w których pracownik nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne, lub nie były za niego opłacane. Będą to dni: a. pobierania zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego b. pobierania świadczenia rehabilitacyjnego c. pobierania zasiłku opiekuńczego d. Pobierania zasiłku macierzyńskiego (okres przebywania na zasiłku macierzyńskim jest okresem składkowym, jednakże ZUS zaleca, aby nie wliczać go do dni pobytu) e. każdej niepłatnej nieobecności (np. NN, urlopu bezpłatnego) 3. Zauważmy, że nie wyłączamy z okresu: a. Urlopu wypoczynkowego b. Urlopu na żądanie c. Urlopu okolicznościowego d. Urlopu na opiekę nad dzieckiem e. Każdej innej płatnej nieobecności f. Urlopu wychowawczego

12 4. Obliczamy ilość dni składkowych przypadających na okres zatrudnienia za granicą a. Dni_skl=Dni_zagr dni_nieskł i. Dni zagr: ilość kalendarzowych dni świadczenia pracy za granicą w danym miesiacu ii. Dni_nieskł: ilość dni kalendarzowych ustalonych zgodnie z punktem Określamy kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Na rok 2012 będzie to 3526zł. 6. Ustalamy kwotę minimalnej podstawy ZUS zgodnie ze wzorem a. Min_zus=Wyn_przec*dni_skl/dni_mc i.wyn_przec: wynagrodzenie o którym mowa w pkt 5. ii. Dni_skl: ilość kalendarzowych dni o których mowa w pkt 4/a iii. Dni_mc: ilość kalendarzowych dni w miesiącu. Uwaga: Jak z powyższego wynika, minimalna podstawa ZUS nie zależy odwysokości wypłaconego wynagrodzenia, oraz od terminu jego wypłaty. Zależy wyłącznie od kalendarzowych dni świadczenia pracy za granicą i od przeciętnego wynagrodzenia. Przy czym do dni świadczenia pracy nie wlicza się dni, o których mowa w pkt 2. Uwaga: Jeżeli pracownik pracuje w kilku miejscach za granicą oraz (lub) jego wynagrodzenie wypłacane jest w różnych terminach, to aby sprawdzić czy podstawa składek ZUS nie jest mniejsza od podstawy minimalnej należy: a) Zsumować minimalne podstawy zus dotyczące wypłat w zadanym miesiącu. b) Zsumować rzeczywiste podstawy zus od wypłat dokonanych w zadanym miesiącu c) Porównać kwoty z punktu a) i b) B. (Dni_pracy) Dni świadczenia pracy.

13 Przez dni świadczenia pracy za granicą będziemy rozumieć ilość kalendarzowych dni przebywania pracownika za granicą w związku ze stosunkiem pracy pomniejszoną o wszystkie absencje. Przykład: a) Pracownik został oddelegowany za granicę na okres od dnia 15 styczeń 2012 do 30 marzec b) W dniu 20 stycznia pracownik wykorzystał 2dni urlopu a od 25 stycznia zachorował (choroba trwała do końca miesiąca stycznia) c) Przy obliczeniu Dni_pracy uzględnimy 17 dni pobytu za granicą pomniejszone o 2 dni urlopu i 7 dni choroby. W sumie dni_pracy=8 dni. C. PIT-11 dla osób przebywających za granicą do 183 dni (bez względu na kraj). W tym punkcie omówimy sposób wypełnienia PIT-11 dla pracowników, którzy spełniają łącznie 3 warunki: 1) Pracownik świadczy pracę za granicą w roku podatkowym, lub w okresie ostatnich 12-tu miesięcy nie dłużej niż 183 dni 2) Pracodawca zatrudniający pracownika nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania za granicą. 3) Wynagrodzenia są ponoszone przez pracodawcę z polską siedzibą. Dla powyższych pracowników należy ustalić, jaka część należnego wynagrodzenia BRUTTO pomniejszona o koszty przypada na okres pracy za granicą, a jaka na okres pracy w kraju. Wynagrodzenie zagraniczne będzie proporcjonalne do okresu pracy za granicą. Tak więc: Dni_pracy: ilość dni świadczenia pracy za granicą (zob pkt B) Dieta: kwota diety za 1 dzień zagranicznej podróży służbowej Dni_mc: ilość przepracowanych dni kalendarzowych w miesiącu ogółem Dochód = BRUTTO - koszty Dochód_zagr = Dochód * Dni_pracy/Dni_mc Brutto_kraj = Dochód Dochód_zagr

14 Następnie należy określić maksymalną kwotę dochodu zwolnionego (Dz_max) z art. 21 ust 1 pkt 20, czyli 30% przysługującej diety. W tym celu mnożymy 30% diety przez Dni_pracy, o których była mowa w pkt B. Dz_max=Dni_pracy*dieta*30% Następnie ustalamy rzeczywisty dochód zwolniony (Dz), będzie nim mniejsza z kwot: Dz = min(dochód_zagr, Dz_max) Teraz można już wypełnić PIT-11: Pozycja 35 = BRUTTO Dz Pozycja 36 = koszty Pozycja 37 = pozycja 35 pozycja 36 Pozycja 38 = 0 Pozycja 39 = suma zapłaconych zaliczek na podatek do US Pozycja 75 = składki na ubezpieczenie społeczne Pozycja 77 = składkę na ubezpieczenie zdrowotne nie więcej jak 7.75%podstawy D. PIT-11 dla osób przebywających za granicą ponad 183 dni w kraju, dla którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę wyłączenia z progresją. Jeżeli pracownik nie spełnia warunków do opodatkowania w Polsce (zob.c) jego dochód opodatkowany jest za granicą i w całości zwolnionych z opodatkowania w kraju. Najpierw ustalamy maksymalny dochód zwolniony (Dz_max) z art.21. ust.1 pkt 20. a więc: Dz_max = Dni_pracy * dieta * 30% Teraz możemy wypełnić PIT-11 Pozycja 35 = Przychody osiągnięte w Polsce Pozycja 36 = koszty uzyskania przychodu ujęte w polskich listach płac Pozycja 37 = pozycja 35 pozycja 36 Pozycja 38 = Wynagrodzenie zagraniczne brutto Dz_max koszty uzyskania przypadające na przychody zagraniczne

15 Pozycja 39 = zaliczki na podatek opłacone w Polsce o przychodów krajowych Pozycja 75 = Składki na ubezpieczenie społeczne od przychodów krajowych, zagranicznych oraz opłacone przez pracownika za granicą Pozycja 76 = Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za granicą Pozycja 77 = łączne składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów krajowych i zagranicznych oraz opłacone bezpośrednio w kraju zatrudnienia,nie więcej niż 7.75% podstawy Pozycja 78 = Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone bezpośrednio w kraju zatrudnienia, nie więcej niż 7.75% podstawy. E. PIT-11 dla osób przebywających za granicą ponad 183 dni w kraju, dla którego umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę proporcjonalnego odliczenia podatku. Jeżeli pracownik nie spełnia warunków do opodatkowania w Polsce (zob.c) jego dochód opodatkowany jest za granicą i w całości zwolnionych z opodatkowania w kraju. Najpierw ustalamy maksymalny dochód zwolniony (Dz_max) z art.21. ust.1 pkt 20. a więc: Dz_max = Dni_pracy * dieta * 30% Teraz możemy wypełnić PIT-11: Pozycja 35 = Suma przychodów osiągniętych w Polsce oraz za granicą pomniejszona o Dz_max Pozycja 36 = koszty uzyskania przychodów Pozycja 37 = pozycja 35 pozycja 36 Pozycja 38 = ZERO Pozycja 39 = zaliczki na podatek opłacone w Polsce od przychodów krajowych Pozycja 75 = Składki na ubezpieczenie społęczne od przychodów krajowych, zagranicznych oraz opłacone przez pracownika za granicą Pozycja 76 = Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za granicą Pozycja 77 = łączne składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodów krajowych i zagranicznych oraz opłacone bezpośrednio w kraju zatrudnienia, nie więcej niż 7.75% podstawy Pozycja 78 = Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone bezpośrednio w kraju zatrudnienia, nie więcej niż 7.75% podstawy.

16 Wersja ( ) 1. Z punktu instalacja usunięto punkt "Parametry ekranu". Obecnie, w związku z przygotowaniem programu do implementacji nowego modułu wydruków, rozmiar okna będziemy zmieniać pociągając myszą za ramki. Oczywiście nadal główne okno będzie miało 80x25 znaków oraz korzystanie z programu nie ulegnie zasadniczym zmianom. Zauwazmy tylko, że ponieważ zachowujemy stałą liczbę wierszy i kolumn, rozmiar okna będzie się zmieniać skokowo. Zwiększenie czcionki o 1 piksel powoduje zwiększenie szerokości ekranu o 80 pikseli. W wielu miejscach ekrany i formatki będą nieco niedopasowane do okna. Będziemy to sukcesywnie poprawiać. 2. Poprawiono błąd związany z obliczaniem korekt VAT-UE w związku z uzyskaniem potwierdzenia wywozu dla WDT po terminie uprawniającym do skorzystania z preferencyjnej stawki 0%. Jeżeli potwierdzenie uzyskano w kolejnym po następnym miesiącu w którym odbyła się WDT. Program nie ujmował tego dokumentu w korekcie VAT-UE. 3. W opcji "Zapłać składki ZUS" zwiększono ilość wspólników do 10-ciu. Wersja ( ) Niniejsza wersja to kolejny etap w przygotowaniu programu do nowego modułu wydruków. Zastąpiono dotychczasowe decyzyjne okna dialogowe nowymi. Nowe okna zachowują się identycznie jak dotychczas, a więc naciśnięcie klawisza ESC jest równoważne z odpowiedzią Nie lub Rezygnuję. Naciśniecie pierwszej litery z przycisku wyboru aktywuje go (Np. jeśli na formatce są przyciski Wydruk i Zapis do pdf naciśniecie litery Z jest równoważne wybraniu przycisku Zapis do pdf ). Po przyciskach poruszamy się klawiszami kursora (lewy, prawy góra dół). Zastąpiono dotychczasowy pasek postępu innym, który pokazuje się w miejscu belki z opisem dostępnych klawiszy. Na prośbę użytkowników w punkcie Instalacja przywrócono możliwość wyboru czcionki pokazywanej na ekranie (F. WYBÓR CZCIONKI). Mamy do dyspozycji 5 czcionek. Dotychczasowa Lucida Console i cztery dodatkowe "DejaVu Sans Mono", Courier New, Courier Bold, "Ms Mincho". Ostatnia czcionka to pogrubiony courier. Przywrócono możliwość wydruku ekranu (Poprawiono błąd występujący przy wykonywaniu niektórych wydruków). Wersja ( ) W obliczeniach umów zleceń, uwzględniono zmianę przepisów dotyczącą zaokrągleń podstawy podatku i podatku do jednego grosza w górę, od wypłat dywident objętych podatkiem zryczałtowanym. Poprawiono obsługę błędów i możliwość przekazania do KSP jako parametru nazwy komputera, z którego uruchamiany jest program.

17 Wersja ( ) Poprawiono obliczanie Funduszu Pracy dla zatrudnionych za granicą (>183dni). Trzeba jeszcze raz przeliczyć listę płac. Wersja ( ) Poprawiono obliczanie Funduszu Pracy dla zatrudnionych za granicą (>183dni). Trzeba jeszcze raz przeliczyć listę płac. Wersja ( ) Poprawiono obliczanie czasu przepracowanego dla pracowników zatrudnionych za granicą powyżej 183 dni, i kilka drobnych błędów. Wersja ( ) 1. Zmieniono bibliotekę wspomagająca wydruki. Zmian jest na tyle dużo, że zostały ujęte w odrębnej instrukcji 2. Tworzenie deklaracji i plików pdf nie jest możliwe w systemach rodziny Win 9x 3. Zaktualizowano stawki opłaty ekologicznej 4. Poprawiono obliczanie czasu przepracowanego dla zatrudnionych za granicą (>183dni). 5. Nowa deklaracja ZAP-3 (zamiast NIP) 6. Zmieniono sposób drukowania Folio. Obecnie można go wydrukować za miesiąc, albo np. za cały rok. Folio może być drukowane w jednym kawałku (papier A4-poziomo,A3-pionowo lub poziomo i składanka 15" na drukarce igłowej), lub w dwóch częściach (format A4- pionowo). Dla wydruku w dwóch częściach można dodać stronę tytułową, jeśli zdecydujemy się na wydruk w trybie duplex. 7. Jeśli z deklaracji wynika kwota do zapłaty, program dołączy do wydruku druk przelewu 8. Nowe formatki. Szczegóły w instrukcji o drukowaniu 9. W opcji "deklaracja VAT", na pierwszej stronie, można wprowadzić kwotę sprzedaży wg stawki 0%, która wynika ze zwróconego podróżnym podatku (tax free - art.129 pole 24) 10. Obecnie każdą deklarację, można wydrukować w trybie korekty, oraz do każdej można złożyć wyjaśnienie ORD-ZU (prawie każdej, niektóre nie przewidują takiego załącznika np. VAT-UE) 11. Druk ZUS-Z3 został przerobiony na format rtf. Można go zapamiętać dla wybranej absencji. 12. Odblokowano moduł zeznań rocznych. Można wykonywać symulacje, pamiętając jednocześnie, że gdy pod koniec roku pojawią się nowe druki, program instalacyjny usunie wszystkie zeznania. 13. Nowe deklaracje VZM Wszystkie przelewy, które są przygotowywane w formacie csv, wykonane są w standardzie eliksir-0. Ustaliliśmy, że większość (o ile nie wszystkie) banków posiada taki właśnie standard wymiany informacji. 15. Wprowadzono dwie wersje wezwania do zapłaty "Groźną" i "łagodną" 16. Zmieniono wydruk standardowej listy płac. obecnie możemy wydrukować listę zawierającą jednego pracownika na stronie z informacją RMUA i zaświadczeniem o zawartym ubezpieczeniu zdrowotnym lub. samą listę płac mieszczącą jednego lub dwóch pracowników (zależnie od ilości składników), oraz dodatkowo odrębną listę RMUA 17. Do rachunku w umowach zlecenie dodano potwierdzenie otrzymania wypłaty

18 18. W kartotece kontrahentów dodano opcję dodawania kontrahentów z innej firmy. 19. W punkcie "8. Instalacja" i dalej w "A. Parametry stanowiska", na pierwszej stronie należy poinformować program o sposobie edycji plików rtf. Dotychczas przy edycji plików rtf stosowaliśmy metodę polegającą na tym, że wymuszaliśmy na systemie Windows uruchomienie domyślnej aplikacji do edycji tego rodzaju plików. Przy tym sposobie postępowania nie jest możliwe bezpośrednie kontrolowanie momentu gdy edytująca aplikacja zakończy działanie. Do sprawdzania jej stanu sprawdzaliśmy, czy edytowany plik jest otwarty do edycji. Niestety, jeżeli domyślną aplikacją był program WordPad.exe, to ten sposób zawodzi, bowiem WordPad otwiera plik do edycji, wczytuje jego zawartość do pamięci i zamyka plik. Zamkniecie pliku było sygnałem dla KSP, że edycja została zakończona, a ponieważ plik nie zawierał żadnych zmian, KSP nie umieszczało go w bazie danych. Obecnie stosujemy dwie metody. Pierwsza polega w dalszym ciągu na wykorzystaniu do edycji domyślnego programu Windows, i jeżeli nie jest to program WordPad edytowane pole z nazwą programu należy pozostawić puste. Np. do edycji stosujemy program WinWord, OpenOfficeWriter, lub inne. Jeżeli nie mamy innego od WordPad programu do edycji tego typu plików, lub chcemy korzystać z programu WordPad, należy podać w edytowanym polu Pełną ścieżkę dostępu do tego programu. Po instalacji jest ona już wpisana. Tak więc należy ją usuną gdy chcemy skorzystać z innego programu, lub poprawić jeśli WordPad zainstalowany jest w innym miejscu niż proponowane (np. na innym dysku). 20. Ostatnio otrzymujemy wiele pytań na temat konfiguracji sprzętu. Oczywiście KSP, uruchomi się obecnie na każdym dostępnym w sprzedaży komputerze, jednakże aby zachować pewien komfort pracy nie polecamy systemu Windows Vista oraz sytemów w wydaniu Home Edition. Jeśli kupujemy monitor, to panoramiczny (6:9), będzie na nim więcej miejsca do wykonywania jednocześnie kilku operacji. (Nie mamy jeszcze sprawdzonej pracy Windows 8 z ekranem dotykowym, wiec nie wiemy jaka jest ergonomia pracy z takim monitorem). Obowiązkowo należy po zakupie odinstalować programy antywirusowe "Kaspersky" i "Avast", i zaopatrzyć się w jakiś "przyzwoity", polecamy ESET NOD32, ESET smart security. Zwykle oferowane komputery mają minimalną ilość zainstalowanej pamięci RAM. Utrudnia to znacznie pracę, bowiem jeśli systemowi Windows brakuje tej pamięci zaczyna korzystać z pamieci virtualnej (z dysku twardego), a jak wiadomo czas dostępu do niej jest liczony w milisekundach (1/1000sek) podczas gdy czas dostępu do pamięci RAM liczony jest w nanosekundach( 1/ sek). Poniżej zestawiamy zalecaną ilość pamieci RAM System operacyjny Windows XP- 32bit Windows XP- 64bit Standardowy Komfort pracy Podwyższony 1 GB 2 GB 2 GB 4 GB VISTA 2 GB 4 GB Windows 7 i 8 2 GB 4 GB Przy zakupie drukarki, jedną z najważniejszych rzeczy jest dostępność sterowników w języku polskim, pasujacych do systemu operacyjnego. Pozostałe parametry (koszt eksploatacji, jakość wydruków nie mają znaczenia dla programu). Drukarki igłowe muszą mieć zainstalowany standard komend ESC/9 (standard Epson z głowicą 9pin), należy też ustawić w drukarce, aby nadruk strony rozpoczął się z górnym marginesem około 5mm (nie należy nabywać drukarek które nie pozwalają ustawić tego parametru, a same rozpoczynają wydruk z marginesem np. 1,5cm - wydruki nie będą się mieścić na arkuszu). Wersja ( )

19 Wstępnie dopasowano nadruk przelewów do druków dostępnych w sprzedaży (1+3) Poprawiono przekazywanie kwoty z kalkulatora do edycji Do pełnej listy płac dopisano brakujące wynagrodzenie za urlop Poprawiono kilka technicznych błędów Wersja ( ) Poprawa kilku błędów technicznych W parametrach wydruków (8.Instalacja/9.Instalacja Drukarki) dodano możliwość ustawienia długości stron dla poszczególnych rozmiarów papieru. Zrobiliśmy to z myślą o tych użytkownikach, którzy posiadają wyłącznie drukarki igłowe starego typu, dla których nie można ustawić małego górnego marginesu. Pamiętajmy, że te parametry są wspólne dla wszystkich drukarek, jeżeli zmniejszymy długość papieru, będzie on niewykorzystany w drukarkach np. laserowych. KSP zakłada górny i dolny margines po około 7mm, jeżeli drukarka drukuje z większym górnym lub dolnym marginesem, to o tę różnicę trzeba pomniejszyć długość strony. Na naszym serwerze znajduje się prosty program instalujacy czcionki i biblioteki ocx. Zarówno czcionki jak i biblioteki instalują się przy uruchomieniu programu instalacyjnego, zdarza się jednak tak, że użytkownik kopiuje do nowego komputera cały folder z zainstalowanym programem. W tym przypadku biblioteki pozostają niezainstalowane. Biblioteki są obecne jeśli w komputerze zainstalowany jest office lub inne oprogramowanie, które z nich korzysta. Tak więc, nie zawsze potrzebna jest instalacja. (brak bibliotek poznamy po błędzie systemowym w treści którego będzie wspomniany brak możliwości zainicjowania biblioteki activex.) Wersja ( ) Poprawiono w tabeli opłat ekologicznych pozycję 8. samochody do 3.5t zakupione przed 1997r. LPL i ON były zamienione miejscami Przy wydruku Faktur i Faktur korygujących, będą się od razu drukowały 2 egzemplarze faktury z opisem Oryginał i Kopia Wersja ( ) Nowa wersja schematu xml deklaracji PIT-8AR Okazało się, że jednak zaliczki podatku zryczałtowanego od wypłaty dywidend (nr 8), są nadal zaokrąglane do pełnego złotego. Przywrócono poprzednią funkcjonalność. Wypłaty te, trzeba jeszcze raz przeliczyć. Dodano do Umów zryczałtowanych odsetki od pożyczek (nr.6) - zaliczki od tych wypłat są zaokrąglane do grosza w górę. Poprawiono schemat xml deklaracji VAT-7 wysyłanej przez Biuro rachunkowe. Program umieszczał w pliku xml, nr nip wraz z kreskami. Przy wydruku deklaracji bez podglądu, bezpośrednio z menu wyboru drukowania, na formatce z wyborem drukarki odblokowano możliwość druku odrębnie stron parzystych i nieparzystych. Dla wydruku zestawień zmniejszono lewy margines do 6mm, We właściwościach drukarek należy ustawić możliwie najmniejszy margines lewy i górny. (zwykle po 5mm). W wydruku

20 strony testowej drukarki (w opcji definicje drukarek), dodano na wydruku w lewym górnym rogu, nadruk dwóch przecinających się prostopadłych linii. Punkt przecięcia się tych linii powinien leżeć w odległości 1cm od lewej i 1cm, od górnej krawędzi kartki. Jeżeli punkt ten leży w innym miejscu, to znak że sterownik drukarki jest niewłaściwie dobrany. Z położenia linii można odczytać również minimalne marginesy (odległość od brzegu kartki początków linii). Jeśli będą sygnały, że wydruki nie mieszczą się na papierze, w kolejnych wersjach wykorzystamy tę informację. Na razie mieliśmy 1 taki przypadek. Przywrócono możliwość wydrukowania ekranu (CTRL+P) Wersja ( ) Poprawiono wydruk zestawienia storna fiskalnego (brakowało nazwy firmy i adresu) Przy wydruku zaświadczenia o zarobkach program drukował w stopce średnią przy wybranej sumie i sumę przy wybranej średniej Poprawiono tworzenie załączników VAT-UE/C Poprawiono tworzenie plików pdf (polskie litery w nazwach plików) Poprawiono nadruk przelewu podatkowego (nie drukował się okres i typ okresu) Wersja ( ) Poprawa błędu przy przekazywaniu danych do Płatnika Wersja ( ) Poprawa błędu przy tworzeniu pliku deklaracji xml w przypadku gdy w nazwie firmy umieszczanej w menu wyboru firm wystepowała litera "Ą" lub "Ł" Przy edycji wzorców na pasku tytułu dodano nazwę pliku ze wzorcem Usunięto problem z tworzeniem archiwum firmy i bazy na niektórych komputerach Wersja ( ) Począwszy od tej wersji, aby odinstalować program lub bazę danych nie trzeba korzystać z programu instalacyjnego, wystarczy uruchomić instalator w panelu sterowania "Dodaj usuń programy" Przy instalacji nowszych wersji z wnętrza programu KSP popełniliśmy błąd polegający na nie odtwarzaniu indeksu tabeli "Komu deklaracja VAT-UE". Poniewarz tabela ta jest odtwrzalna niniejsza instalacja usuwa zawarte w niej dane. Wersja ( ) Poprawa przekazywania korekty deklaracji VAT-UE do programu Edek. Poprawa aktualizacji danych (Ewidencja VAT) na podstawie roku Poprawa obliczeń deklaracji VAT-7 korekta, w przypadku wystąpienia pozycji Import towarów z art.33a. Program ujmował na deklaracji jedynie korygowane dokumenty, nie uwzględniając wartości z oryginalnej deklaracji. Wersja ( )

21 Poprawa wydruku karty zasiłkowej. Program czasem kończył działanie z błędem. Jedno z biur rachunkowych wskazało nam na interpretację indywidualna Izby Skarbowej z Bydgoszczy, z której wynika, że kwoty netto od nabyć powinny być umieszczane na deklaracji VAT-7 w takiej proporcji w jakiej podlega odliczeniu podatek VAT naliczony. W związku z tym w opcji parametry konfiguracyjne VAT dodaliśmy 9-tą kartę z danymi. Wprowadzamy tam dla bieżącej firmy metodę stosowaną przy wydruku deklaracji VAT-7. W opcji tej można spowodować aby wybrana metoda została przypisana wszystkim firmom (klawisz F10). Nowa metoda będzie stosowana wyłącznie do deklaracji z roku Dodano stosowne zestawienie dokumentujące wyliczenie proporcjonalnego "Netta". Zestawienie dostępne jest niezależnie od wybranej metody W obliczeniach deklaracji VAT zmieniono 8-mą stronę. Pokazany na niej będzie nieodliczony VAT od zakupu samochodów osobowych i od rat leasingowych. Podatek ten będzie tam sumowany jedynie wtedy, gdy Kwota netto z faktury i kwota netto w ewidencji zakupu VAT będą identyczne. Jeżeli użytkownik poprawia kwoty netto w ewidencji zakupów na proporcjonalnie przypadające na podatek odliczony to taka kwota netto traktowana będzie w programie jak Netto od każdego innego zakupu. (Może zostać zmniejszone jedynie z uwagi na proporcję z art.90). Pozostałe zakładki (1..7) nie uległy zmianie - kwoty Netto będa pokazywane w takiej wysokości jak w ewidencji. Tylko w 3 miejscach można zobaczyć proporcjonanie obniżone kwoty Netto: - Na podglądzie i wydruku deklarcji VAT-7 - W pliku xml i pdf - W zestawieniu dokumentującym wyliczenie "proporcjonalnego Netta". Jak z powyższego wynika, żadne ponowne przeliczenia deklaracji nie jest potrzebne, aby ją wydrukować wg nowych zasad. Pewien problem może pojawić się, gdy będziemy chcieli wydrukować wg nowych zasad korekty do deklaracji sprzed 2012 roku. Wystąpi on wówczas gdy w korygowanym okresie będzie występował jednocześnie zakup samochodu osobowego i raty leasingu od samochodu osobowego. W tym przypadku na 8-mej zakładce należy rozdzielić kwotę nieodliczonego podatku VAT od nabycia samochodu i od leasingu, które to będą ujęte razem w jednej pozycji. (dotychczas mieliśmy tylko jedną wspólna pozycję) Gdy będziemy chcieli zapisać zmiany we wzorcu zestawienia, program zapyta nas obecnie, czy chcemy zapisać wzorzec lokalnie (tak jak dotychczas), czy też udostępnić zmiany innym użytkownikom. Jeśli wybierzemy drugą opcję, wzorzec zostanie dopisany do bazy danych i każdy użytkownik, który będzie wykonywał to zestawienie, wykona go wg nowego wzorca. Technicznie - przed wykonaniem zestawienia, program KSP skopiuje udostępniony w bazie wzorzec, do lokalnego folderu użytkownika z wzorcami zestawień. Poprawiono błąd w wydruku przelewów do zestawienia w liście płac z umowy zlecenie. Program czasem pomijał niektórych pracowników. Poprawiono błąd w wydruku ZUS-Z3, czasem program kończył działanie z błędem. Wersja ( ) Poprawiono błąd powstający przy wysyłaniu pocztą zaznaczonych faktur do klientów biura rachunkowego. Pisaliśmy o nim wcześniej w mailu. Poprawiono wydruk korekty VAT-UE (Wewnątrzwspólnotowe Świadczenie usług) Przy tworzeniu plików pdf, dołączane są do pliku wykorzystane przy wydruku czcionki. Pozwala to otworzyć plik dowolnemu użytkownikowi komputera z zainstalowanym programem Adobe Reader. Konsekwencją tego faktu jestzwiększony rozmiar pliku pdf. Przy tworzeniu faktur korzystaliśmy z trzech rodzajów czcionek, obecnie korzystamy tylko z dwóch (Arial zastąpiliśmy czcionką Times New Roman), pozwoliło to odchudzić plik pdf o

Instrukcja obsługi programu PIT. wersja 10.xx

Instrukcja obsługi programu PIT. wersja 10.xx Instrukcja obsługi programu PIT dla użytkowników KSP wersja 10.xx Katowice 2005 1. Instalacja Użytkownik programu KSP nie powinien mieć problemów z jego manualna obsługą. Należy czytać informacje umieszczone

Bardziej szczegółowo

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia

Często spotykane problemy z programem Płatnik. W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia Często spotykane problemy z programem Płatnik W ubezpieczeniach należy rozróżnić takie pojęcia jak: 1. Tytuł do ubezpieczenia 2. Podstawa naliczenia składek na ubezpieczenia. Tytuł do ubezpieczenia W języku

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON. 1. PODSTAWA PRAWNA INF-U WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KWOCIE OBNIŻENIA WPŁAT NA PFRON WYSTAWIANEJ PRZY POMOCY SYSTEMU e-pfron2. (dla wzoru informacji obowiązującej od dnia 01.07.2016) Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Rozliczanie pracowników oddelegowanych do pracy za granicę Andrzej Załęski, Anzasoft Abstrakt W poradniku opisano rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym, dokonywane przez pracodawcę za pracowników oddelegowanych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

AKP v.2014.0l INSTALACJA PROGRAMU

AKP v.2014.0l INSTALACJA PROGRAMU ALEXA Zygmunt Wiśniewski 45-265 Opole, ul. Jana Bytnara Rudego 3a/802 45-321 Opole, ul. Pomorska 26, tel./fax 77 441-7007 NIP: 754-153-28-29, REGON: 531566934 http://www.alexa.com.pl e-mail: alexa@alexa.com.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (aktualizacja 13 czerwca 2013) Abstrakt W poradniku opisano rejestrowanie, oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło, o dzieło z przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie KPR na 2013 rok.

Zmiany w programie KPR na 2013 rok. Zmiany w programie KPR na 2013 rok. W związku ze zmianami obowiązującymi od 1.01.2013 roku w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 24b) i ustawie z dnia 11.03.2004

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej

Roczna korekta VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej Roczna korekta VAT naliczonego przy sprzedaży mieszanej Roczna korekta VAT dotyczy podatników, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają VAT na zasadzie proporcji. Rocznej korekty VAT naliczonego należy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1

Wprowadzenie. Z a c z n i j p r a c ę z ł a t w e p ł a c e S t r o n a 1 Wprowadzenie Łatwepłace.pl jest to internetowe oprogramowanie płacowe, które można używać za pomocą dowolnej przeglądarki takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox itp. Na naszą stronę internetową

Bardziej szczegółowo

Księga Podatkowa v. 16.2

Księga Podatkowa v. 16.2 Księga Podatkowa v. 16.2 1. ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ ORAZ EWIDENCJI RYCZAŁTOWEJ 1.1 ZAKOŃCZENIE ROKU DLA KSIĘGI PODATKOWEJ Przy pomocy wersji 16.2 programu KP moŝliwe jest wypełnienie i wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania:

Logowanie Aby zalogować się do księgowości Tax Care, wejdź na stronę https://secure.taxcare.pl/ i wybierz rodzaj logowania: Księgowość Tax Care Spis treści Logowanie... 1 Połączenie kont Idea Cloud z systemem Tax Care... 3 Funkcjonowanie połączonych systemów bankowości Idea Cloud i księgowości online Tax Care... 6 Strona główna...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09

SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 SYSTEM EKSPERT WERSJA 13.09 Najistotniejsze zmiany dotyczą modułu Zasiłki (osobna pozycja dla chorobowego ZUS z tytułu wypadku) oraz modułu Pomost (przesył nowych kodów ZUS zgodnie z rozporządzeniem ministra

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres do data końcowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku.

Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres do data końcowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku. 1.3.3.4.1.1. Edycja zasiłku Stawka dzienna wyliczona stawka dzienna zasiłku, Kwota kwota zasiłku = ilość dni*stawka dzienna, Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2008 r. /projekt z dnia 08.04.2008 r./ ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład

Bardziej szczegółowo

46,33 zł 20,00% 50,00% 200,00 zł. 1 887,60 zł

46,33 zł 20,00% 50,00% 200,00 zł. 1 887,60 zł PARAMETRY PUZZLE/TAXPRO NA 2010 ROK Właściwym źródłem obowiązujących wartości parametrów niezbędnych do wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków są publikacje odpowiednich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Biuletyn techniczny Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku

Bardziej szczegółowo