WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXIV (51) Nr 2 marzec 2003 r. TREŚĆ 1. Uchwała nr 24/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie opisu metodyk poszczególnych grup Uchwała nr 25/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji przyjętych przez Główną Kwaterę ZHP Uchwała nr 26/XXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie podziału i nazewnictwa członków zwyczajnych osób dorosłych w Związku Harcerstwa Polskiego 4. Uchwała nr 27/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP Uchwała nr 28/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie terminarza zjazdów hufców i chorągwi Uchwała nr 29/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie liczby delegatów wybieranych w hufcach na zjazdy chorągwi Uchwała nr 30/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie referendum europejskiego w Polsce Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 45/2003 z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Jednolitych zasad świadczenia usług wewnętrznych w ZHP Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 46/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. i podziału wyniku finansowego Komisji Dostaw Harcerskich Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 47/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. i podziału wyniku finansowego Harcerskiego Biura Wydawniczego HORYZONTY Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 48/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia w użytkowanie wieczyste działki przez Komendę Hufca ZHP Ruda Śląska Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 49/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. i podziału wyniku finansowego OSW GŁODÓWKA Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 50/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. i podziału wyniku finansowego Samodzielnego Zakładu Administracji i Logistyki Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 51/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. i podziału wyniku finansowego OSW PERKOZ Rozkaz Naczelnika ZHP L. 3/2003 z 20 marca 2003 r.... Wydawca: Główna Kwatera ZHP Druk: Mirabell Nakład: 800 egz.

2 Uchwała nr 24/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie opisu metodyk poszczególnych grup Na podstawie 17 ust. 5 Statutu ZHP w związku z uchwałą nr 21/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 24 listopada 2002 r. w sprawie zmian w systemie metodycznym ZHP Rada Naczelna ZHP postanawia, co następuje: 1. Zatwierdza się następujące załączniki do wyżej wymienionej uchwały nr 21/XXXII: 1.1 opis metodyki zuchowej 1.2 opis metodyki harcerskiej 1.3 opis metodyki starszoharcerskiej 1.4 opis metodyki wędrowniczej 1.5 Kodeks wędrowniczy 2. Traci moc uchwała Rady Naczelnej ZHP nr 22 z dnia 4 kwietnia 1992 r. Harcerski System Wychowawczy w zakresie uregulowanym w niniejszej uchwale oraz w wyżej wymienionej uchwale nr 21/XXXII. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego hm. Wojciech J. Katner Opis metodyki zuchowej Wstęp Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy drużynowa/drużynowy. Funkcjonowanie elementów metody harcerskiej! Prawo i Obietnica Zucha Prawo i Obietnica Zucha to fundamenty pracy instruktora z zuchami. Z nich wynikają cele wychowawcze. Zuchy przyjmują Prawo wprost. Zapisy Prawa i Obietnicy Zucha są niekwestionowane. Rozumiejąc Prawo i Obietnicę zuchy dążą do postępowania zgodnego z zapisami. Szczególnym okresem w pracy gromady, zapoznawania zucha z Prawem i Obietnicą, są zbiórki pierwszego miesiąca.! System małych grup System małych grup realizowany jest przez podział na szóstki, wykorzystywany przy organizowaniu zabawy. Szóstki realizują powierzone im zadania w trakcie zbiórki gromady. Koedukacja nie występuje w szóstkach.! Uczenie w działaniu Charakterystyczną formą aktywności zuchowej jest zabawa w kogoś lub w coś. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności.

3 ! Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program Program pracy gromady powinien odpowiadać na specyficzną dla tego wieku ciekawość otaczającego świata oraz krótką koncentrację na jednym temacie. Program pracy gromady uwzględnia przede wszystkim: - potrzeby zuchów, - programy sprawności zespołowych i indywidualnych, - zadania gwiazdek zuchowych. Program jest tworzony przez drużynowego i przybocznych, którzy są również odpowiedzialni za jego realizację. Instrumenty metodyczne! Gwiazdki zuchowe Zuchy realizują zadania gwiazdki na zbiórkach, w domu i w szkole. Drużynowy wraz z przybocznymi motywują i wspierają zucha w wykonywaniu zadań, nadzorują ich realizację, przy aktywnym wsparciu rodziców. Dla zapewnienia pełnego rozwoju stosowany jest system trzech gwiazdek: I gwiazdka zuch ochoczy, II gwiazdka zuch sprawny, III gwiazdka zuch gospodarny.! Sprawności indywidualne zdobywane indywidualnie wspierają rozwój zucha w zakresie samodzielnego podejmowania działań w określonej, wybranej przez niego dziedzinie. Zadania realizowane są na zbiórce i poza nią. Zdobywanie sprawności indywidualnych jest koordynowane przez drużynowego lub przybocznego.! Sprawności zespołowe realizowane są przez całą gromadę jednocześnie w trakcie cyklu kilku zbiórek. Sprawności te uczą współpracy w grupie rówieśniczej i umożliwiają poznanie przez zucha otaczającego świata. Działanie gromady! Zorganizowanie do działania Gromada pracuje całością w formie systematycznych zbiórek. Szóstki nie organizują samodzielnych zbiórek, podział na szóstki funkcjonuje jedynie podczas zbiórki gromady. Charakterystycznym elementem zbiórek gromady jest krąg rady. Tu zapadają decyzje dotyczące życia gromady, rozstrzygane są wszelkie sytuacje konfliktowe. Każde dziecko ma wówczas prawo głosu.! Rola drużynowego Drużynowy jest wodzem w zabawie, inspiruje ją, koordynuje jej przebieg, ale też aktywnie w niej uczestniczy. Drużynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę.! Charakterystyczne formy pracy W pracy gromady rozróżnia się następujące rodzaje zbiórek: normalne, kominek, turniej, wycieczka. Podstawowymi formami pracy w gromadzie zuchowej są: zabawa tematyczna, zwiad zuchowy, gawęda, piosenka i pląs, zuchowe zwyczaje, obrzędy i tajemnice, majsterka, zuchowy teatr, pożyteczne prace, gry i ćwiczenia. Formą letniej działalności gromady jest kolonia zuchowa. Kolonię przygotowuje drużynowy wraz z przybocznymi. Zuchy nie włączają się w organizację kolonii.

4 Opis metodyki harcerskiej Wstęp Charakterystyczną formą aktywności harcerek i harcerzy jest gra, rozumiana jako działanie zespołowe w zastępach i towarzyszące temu współzawodnictwo. Program działania drużyny jest tworzony i realizowany przez drużynowego przy współudziale rady drużyny. Funkcjonowanie elementów metody harcerskiej! Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie to fundamenty pracy wychowawczej z harcerką i harcerzem, z nich wynikają cele wychowawcze. Prawo i Przyrzeczenie są przyjmowane jako niekwestionowany system wartości, którego zapisy są przyjmowane wprost.! System małych grup W drużynie system małych grup jest realizowany przez pracę w zastępach. Dziewczęta i chłopcy są zorganizowani w odrębnych zastępach. Zastępowy ma zdolności przywódcze i większe doświadczenie harcerskie od pozostałych członków zastępu, on planuje i inicjuje pracę zastępu. Zastępowego wybiera drużynowy w porozumieniu z radą drużyny. Stopniowo zwiększa się stopień zaangażowania członków zastępu w podejmowanie odpowiedzialności za realizowane zadania. Zbiórki zastępu odbywają się regularnie, np. w tygodniowym rytmie.! Uczenie w działaniu W drużynie harcerskiej charakterystyczną formą aktywności jest gra. Gra jest harcerską formą uczenia życia przez działanie. W grze istotne jest współzawodnictwo. Uczestnicząc w grze harcerki i harcerze poznają swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności, kształtują charakter, uczą się współdziałać z innymi.! Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program Program powinien uwzględniać potrzebę przeżycia przygody harcowania. Umożliwia on poznanie idei harcerstwa. Szczególną rolę odgrywają techniki harcerskie. Podstawą programu pracy drużyny są: - zadania prób na stopnie harcerskie, - wymagania sprawności. Program jest tworzony przez drużynowego przy udziale rady drużyny. Tożsamość zastępu, drużyny budowana jest w dużej mierze na obrzędowości. Instrumenty metodyczne! Próba harcerki/harcerza Po wstąpieniu do drużyny harcerskiej każdy realizuje próbę harcerki/harcerza. Jej zakończenie wiąże się z dopuszczeniem do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego i pozwala na otwarcie próby na stopień harcerski właściwy dla wieku harcerki/harcerza. Próba harcerki/harcerza trwa do 6 miesięcy. Próba harcerza/harcerki dla zuchów trzeciej gwiazdki jest krótsza, gdyż uwzględnia znajomość organizacji.! Stopnie harcerskie

5 Harcerze realizują zadania wynikające z wymagań na stopnie głównie przez aktywny udział w życiu drużyny. Stopnie zdobywane przez harcerki i harcerzy w tym wieku opierają się na woli i potrzebie poznania: Stopień I Stopień II! Sprawności Sprawności umożliwiają przyswajanie wiedzy i takich umiejętności, które uczą przede wszystkim zaradności i samodzielności. Do pobudzania zainteresowań i poznawania technik harcerskich w tym wieku dostosowane są sprawności jedno- i dwugwiazdkowe.! Zadania zespołowe Zadanie zespołowe uczy współdziałania w zespole. Członkowie zespołu odpowiadają za poszczególne elementy jego realizacji. Działanie drużyny! Zorganizowanie do działania Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach drużyny i zbiórkach zastępów. Zbiórki odbywają się regularnie. Zbiórka drużyny stwarza możliwość do współpracy i współzawodnictwa między zastępami. Na zbiórce rozpoczyna się realizację i podsumowuje zadania wynikające z programu pracy drużyny. Drużyna pracuje zastępami stopniowo osiągającymi samodzielność w zakresie planowania i organizowania swojej pracy. Działa w niej rada drużyny i często zastęp zastępowych. Decyzje w drużynie podejmuje drużynowy przy współudziale rady drużyny. Działania drużyny organizuje drużynowy wspólnie z radą drużyny.! Rola drużynowego Drużynowy jest przywódcą i autorytetem. Inicjuje przedsięwzięcia realizowane w drużynie. Kieruje zastępem zastępowych. Drużynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę.! Charakterystyczne formy pracy Dla zapewnienia jak najlepszych efektów wychowawczych należy stosować przemienność form, zwłaszcza takich, które stwarzają możliwość stałej aktywności i sprawdzania się. W szczególności są to: gra terenowa, gra w harcówce, biwak, zwiad, ognisko, zbiórka tematyczna, bieg harcerski. Drużyna organizuje samodzielny programowo obóz letni, podsumowujący całoroczną pracę wychowawczą. Opis metodyki starszoharcerskiej Wstęp Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny. Funkcjonowanie elementów metody harcerskiej! Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Prawo Harcerskie to fundament pracy wychowawczej z harcerką starszą i harcerzem starszym. Po okresie niekwestionowanego przyjmowania Prawa Harcerskiego, pojawiają się

6 wątpliwości i pytania. Działania podejmowane przez drużynę mają na celu pełniejsze zrozumienie norm zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Po przemyśleniach rozpoczyna się proces świadomego akceptowania i przestrzegania norm, zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu.! System małych grup System małych grup realizowany jest przez pracę zastępów. Dziewczęta i chłopcy są zorganizowani w odrębnych zastępach. Zastęp spotyka się regularnie na zbiórkach zastępu, samodzielnie planuje swoją pracę i realizuje zadania. Zbiórki zastępu odbywają się regularnie. Przygotowywane są zarówno przez zastępowego, jak i poszczególnych członków zastępu. W drużynie mogą pojawić się również grupy zadaniowe. Tworzone są one jedynie na czas realizacji zadania.! Uczenie w działaniu Charakterystyczną formą aktywności jest poszukiwanie. Harcerze odkrywają różne pola działania, nowe pasje i zainteresowania w poszukiwaniu własnej drogi. Wszystkie działania oparte są na sprawdzaniu się w realnych, życiowych sytuacjach.! Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program Program pracy drużyny powinien uwzględniać specyficzną dla tego wieku potrzebę poznawania i poszukiwań. Dobrze zbudowany program z jednej strony pozwala na nieskrępowany rozwój własnych zainteresowań, z drugiej zakłada z góry ich zmienność. Przez taki program pokazujemy harcerce starszej i harcerzowi starszemu różnorodne możliwości oraz przygotowujemy ich do wyboru specjalizacji i własnej drogi rozwoju. Program pracy drużyny ukierunkowany jest: zadaniami prób na stopnie harcerskie, zainteresowaniami harcerek i harcerzy, poszukiwaniem pól działania i sfer aktywności. Program drużyny jest tworzony przez radę drużyny, program zastępów przez zastępy. Instrumenty metodyczne! Próba harcerki/harcerza Każdy, niezależnie od momentu wstąpienia do organizacji, zaczyna swą przygodę harcerską od próby harcerki/harcerza. Jej zakończenie wiąże się z dopuszczeniem do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego i pozwala na otwarcie próby na stopień harcerski właściwy dla wieku harcerki/harcerza. Próba harcerki/harcerza trwa do 6 miesięcy.! Stopnie harcerskie Wymagania realizowane są zarówno na zbiórkach, jak i indywidualnie. Realizacja zadań odbywa się pod opieką drużynowego, przybocznych lub zastępowych starszych stopniem. Stopień III Stopień IV! Sprawności Sprawności są zdobywane indywidualnie. Najlepiej odpowiadającym wiekowi starszoharcerskiemu instrumentem metodycznym jest sprawność dwu- i trzygwiazdkowa, przygotowująca do mistrzostwa.! Projekt Zadanie podjęte z własnej inicjatywy wykonawców, wspólnie zaplanowane, realizowane i oceniane przez grupę. Punktem wyjścia jest jakieś zamierzenie, podjęcie jakiejś inicjatywy, wytyczenie jakiegoś celu w grupie. W toku realizacji projektu każdy uczestnik wykonuje wynikające z planu zadania indywidualne zgodne ze swoimi możliwościami

7 i zainteresowaniami. Projekt rozwija zainteresowania harcerzy starszych, kształci ich odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole. Działanie drużyny! Zorganizowanie do działania Śródroczna działalność drużyny prowadzona jest na zbiórkach drużyny i zbiórkach zastępów. Zbiórki odbywa się regularnie. Harcerki i harcerze włączają się w organizację, przygotowanie programu, jak i prowadzenie zbiórek drużyny. W miarę potrzeb pojawiają się grupy zadaniowe. Dużą rolę odgrywa rada drużyny, która planuje i po zrealizowaniu zadania je ocenia.! Rola drużynowego Drużynowy jest przewodnikiem w poszukiwaniach. W istotny sposób wpływa na program drużyny i jej organizację. Świadomie część decyzji powierza radzie drużyny. Drużynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę.! Charakterystyczne formy pracy Szczególnie zalecane są takie formy pracy, które stwarzają możliwość aktywnego poszukiwania, takie jak: wycieczka, zwiad, różnorodne formy dyskusyjne, zbiórka tematyczna, zajęcia specjalnościowe. Drużyna organizuje samodzielny programowo obóz letni, podsumowujący całoroczną pracę wychowawczą. Szczególną formą obozu jest obóz tematyczny i obóz zagraniczny. Opis metodyki wędrowniczej Wstęp Charakterystyczną formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest służba realizowana wewnątrz organizacji i poza nią. Zadania realizowane indywidualnie lub zespołowo mają charakter wyczynu. W działalności wędrowniczej ważne miejsce zajmują specjalności i specjalizacje, pozwalające na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. O programie pracy drużyny i podejmowanych zadaniach decyduje cała drużyna. Funkcjonowanie elementów metody harcerskiej! Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie Prawo Harcerskie to fundament pracy wędrowniczej. Jest ono dla każdego wędrownika drogowskazem w życiowej drodze. Wartości zawarte w tym kanonie przyjmuje on ze świadomością stawianych mu wymagań. Wędrownik stara się dążyć do ideału, świadomie akceptując zasady harcerskiego stylu życia. Dopełnieniem Prawa Harcerskiego jest Kodeks wędrowniczy (załącznik 1), będący opisem odpowiedzialnej, wrażliwej i aktywnej postawy wobec otaczających nas ludzi i świata.! System małych grup W zależności od liczebności i potrzeb drużyny funkcjonują dwa modele działania małych grup (mogą być stosowane razem): System zastępów wędrowniczych. Funkcjonują w nim zastępy 4-7-osobowe grupy przyjaciół na stałe związanych w zastępy i realizujących wspólne projekty dotyczące specjalności, wyczynu, służby itp. Zastępowi są wybierani przez członków zastępu. System patroli zadaniowych. Drużyna dzieli się na grupy do wykonania konkretnych zadań na określony czas.! Uczenie w działaniu

8 Wszystkie umiejętności zdobywane przez wędrowników powinny być nabywane i wykorzystywane w konkretnym działaniu w dużej części o charakterze wyczynu i służby. Zachętą do działania jest wędrownicza dewiza: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl pomóż, czyli działaj.! Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program Program powstaje w zespołach wędrowniczych jako wypadkowa potrzeb ich członków oraz potrzeb społeczności, w których zespoły te funkcjonują. Zadania podejmowane przez drużynę i wędrowników powinny być ambitne na miarę wyczynu. Programy działania drużyn wędrowniczych wzmacniane są propozycjami płynącymi z innych zespołów harcerskich, z komend hufców i chorągwi, Głównej Kwatery ZHP oraz innych instytucji i organizacji. Program realizowany przez drużyny uwzględnia funkcjonujące w nich specjalności oraz specjalizacje wędrowników wynikające z indywidualnych ścieżek rozwoju. Każdy wędrownik powinien dążyć do mistrzostwa w wybranej dziedzinie aktywności. Program jest tworzony i przyjmowany przez całą drużynę. Instrumenty metodyczne! Próba wędrownicza Próba wędrownicza jest stałym elementem wejścia do grupy wędrowników, niezależnie czy mamy do czynienia z przechodzeniem wewnątrz drużyny wielopoziomowej, przejściem między drużynami czy też odbywa ją osoba przychodząca do harcerstwa. Zadania, które znajdują się w każdej próbie wędrowniczej, powinny: stwarzać pole do samodoskonalenia, być związane ze specyfiką wędrownictwa (ideą służby i wyczynu, kodeksem, rozumieniem symboliki oraz miejsca wędrownika w organizacji), być związane z konkretną drużyną wędrowniczą. W wyniku próby wędrowniczej harcerz starszy staje się wędrownikiem i otrzymuje wręczony w sposób obrzędowy naramiennik wędrowniczy. Osoby przychodzące do harcerstwa uzupełniają próbę wędrowniczą o próbę harcerki/harcerza czyli wiedzę o organizacji niezbędną do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. W takim przypadku, po zakończenie próby jest składane Przyrzeczenie Harcerskie. Próba wędrownicza trwa do 6 miesięcy.! Stopnie harcerskie Próba jest indywidualna. Wędrownicy samodzielnie planują i realizują zadania w ramach prób. Planowanie i realizację próby wspiera opiekun próby. Zdobywanie stopni polega na zaplanowanej i świadomej pracy nad sobą, aktywnym poszukiwaniu swojego miejsca w otaczającym świecie, służbie oraz podejmowaniu prób kształtowania rzeczywistości; wymaga odpowiedzialności za siebie i otoczenie. Stopień V Stopień VI! Sprawności, uprawnienia, odznaki itp. Dopełniający się system uprawnień, odznak i sprawności mistrzowskich służy potwierdzaniu osiągnięcia przez wędrownika mistrzostwa w wybranych dziedzinach aktywności. Wszystkie te umiejętności w miarę możliwości powinny być potwierdzone zaświadczeniami czytelnymi na zewnątrz organizacji.! Znaki służb Znaki służb przygotowują do świadomego podjęcia stałej służby i uczą pracy w zespole. Przez zdobywanie znaków służb wędrownik poznaje obszary aktywności, na których ma możliwość pełnić służbę na rzecz organizacji i społeczeństwa.

9 ! Stopnie instruktorskie Część wędrowników decyduje się na pełnienie stałej służby w ZHP i wstępuje na drogę instruktorską. Dla tych wędrowników próba przewodnikowska jest bardzo ważnym bodźcem pobudzającym do doskonalenia się. Działanie drużyny! Zorganizowanie do działania W drużynie wędrowniczej funkcjonuje system małych grup w postaci patroli i zastępów wędrowniczych. Każdy członek drużyny wędrowniczej odpowiada za pewien obszar działalności drużyny. Zbiórki drużyny przeprowadzane są przez wszystkich członków drużyny. Zasady działania drużyny reguluje konstytucja drużyny. Zawiera ona: sposób wybierania drużynowego, zasady powoływania i skład rady drużyny oraz podział kompetencji pomiędzy radą drużyny i drużynowym. Konstytucja jest zatwierdzana przez całą drużynę. W drużynie wędrowniczej działają różne organy demokracji: zbiórka konstytucyjna, rada drużyny, kapituła stopni.! Rola drużynowego Drużynowy jest liderem i koordynatorem działań wszystkich członków drużyny. Motywuje ich do działania i wspiera w samorozwoju. Drużynowy jest pierwszym wśród równych. Zasadą jest wybieralność drużynowego przez drużynę. Pozycja drużynowego zależy od jego autorytetu jako lidera grupy oraz zaufania, jakim został obdarzony przez członków drużyny. Formalnie jego miejsce w zespole określa konstytucja drużyny.! Rola grupy rówieśniczej Wędrowniczki i wędrownicy tworzą w ramach organizacji wyróżniającą się grupę wiekową, o dużym poczuciu tożsamości. Wiążąca dla tej grupy wiekowej jest idea wędrownictwa zawarta w Kodeksie wędrowniczym oraz dewizie wędrowniczej i opisana przez symbol jakim jest Wędrownicza Watra umieszczona na naramienniku. Funkcjonowanie wszystkich tych elementów wzmacnia poczucie tożsamości i wskazuje, jakie wartości są najważniejsze dla wędrowników. Dzięki temu mają oni poczucie więzi z innymi wędrownikami i z całą organizacją.! Charakterystyczne formy pracy W drużynach wędrowniczych charakterystyczne są formy pracy, które stwarzają możliwość osiągania mistrzostwa w wybranych dziedzinach, odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie i ugruntowania własnych przekonań, poglądów, systemu wartości. Są to głównie: wszelkie formy dyskusyjne (kuźnice, sesje popularnonaukowe, sejmiki, sąd nad... itp.), formy doskonalące (warsztaty, kursy), gry strategiczne i negocjacyjne. Istotą wszelkich działań jest współpraca z innymi zespołami wędrowniczymi. Obóz powinien być samodzielny, organizowany własnymi siłami. Cała drużyna w aktywny sposób powinna go organizować dzieląc się zadaniami i pełniąc na obozie różne funkcje. Program obozu powinien być ambitny, wyczynowy, nie powielający schematów, stwarzający szansę sprawdzenia własnych możliwości. Kodeks wędrowniczy Załącznik nr 1

10 Być wędrownikiem to niemała sztuka, a dostępna tylko dla tych, którzy posiadają prawdziwie harcerską postawę. Wędrownikowi nie wystarcza znajomość miejsca zamieszkania, wędrownika ciekawi świat, wędrownik, patrząc w swą przyszłość, pragnie odnaleźć własną ścieżkę. Wędrowanie to znacznie więcej niż przemierzanie kilometrów czy wytrwałość fizyczna. To sztuka wchłaniania życia, które nas otacza, to oczy i uszy otwarte, to tajemnica współodczuwania przyrody i człowieka. Wędrówką nie będzie przyspieszony tupot nóg, nadmiar krzykliwego humoru, lecz właśnie cisza wśród ciszy lasu, skupienie wobec wschodów czy zachodów słońca.to wyczucie wędrownik łatwo odszuka w sobie. Wędrownik jest zawsze gotów nieść pomoc. Wędrownik jest przyjacielem całego świata. Wędrownika ciągnie siła nieprzeparta w dal na coraz to nowe, nieznane szlaki, nie pozwala zastygnąć mu w wygodnym, osiadłym życiu, toczącym się zbyt wolno. Wędrownik spostrzega urok życia wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie, gdyż odkrywa to, czego inni w pozornej monotonii codziennych dni dopatrzyć się nie umieją. Wędrownik zna radość trudnych zwycięstw, urok przyrody, piękno zdobywania samotnie niewydeptanych ścieżek. Wędrownik stale uprawia wędrówki, wędruje w zimie, w lecie, na wsi, w mieście, tropi miejsca, gdzie może być pożyteczny. Drogę jego wędrówki wyznaczają wartości zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Uchwała nr 25/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji przyjętych przez Główną Kwaterę ZHP Na podstawie 30 ust. 5 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP postanawia, co następuje: 1. Zatwierdza się następujące instrukcje przyjęte uchwałą GK ZHP nr 43/2003 z dnia 27 lutego 2003 r.: 1.1 Instrukcja gromady zuchowej 1.2 Instrukcja drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej 2. Tracą moc następujące instrukcje zatwierdzone uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23 maja 1998 r.: 2.1 Instrukcja w sprawie organizacji i zasad działania gromady zuchowej 1.2 Instrukcja w sprawie organizacji i zasad działania drużyny harcerskiej 1.3 Instrukcja w sprawie organizacji i zasad działania drużyny starszoharcerskiej 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r., przy czym poszczególne podstawowe jednostki organizacyjne zobowiązuje się do dostosowania zasad organizacji i działania do postanowień wyżej wymienionych instrukcji do dnia 31 grudnia 2003 r. Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego hm. Wojciech J. Katner INSTRUKCJA GROMADY ZUCHOWEJ

11 Postanowienia ogólne 1) Podstawy prawne działania gromady zuchowej określa 30 Statutu ZHP, stanowiący, że rozpoczęcie działalności podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP wymaga zgody właściwego komendanta hufca. W szczególnie uzasadnionych wypadkach utworzenie podstawowej jednostki organizacyjnej może nastąpić także za zgodą komendanta chorągwi albo Naczelnika ZHP. 2) Postanowienia niniejszej instrukcji, w których mowa o instruktorze i drużynowym, stosuje się odpowiednio do instruktorki i drużynowej. Określenie zuch odnosi się tak do dziewczynki, jak i chłopca. 3) Jeżeli w niniejszej instrukcji jest mowa o gromadzie, należy przez to rozumieć gromadę zuchową. W wyjątkowych sytuacjach w gromadzie oprócz szóstek zuchowych mogą działać inne małe grupy (np. zastępy, patrole); wówczas stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące drużyny wielopoziomowej. Rozpoczęcie działalności gromady 4) Warunkami utworzenia gromady próbnej są: 1) uzyskanie zgody właściwego komendanta; 2) spełnienie przez drużynowego warunków określonych w pkt. 11; 3) zatwierdzenie we właściwej komendzie planu pracy gromady na okres próbny. 5) Po spełnieniu powyższych wymagań właściwy komendant zatwierdza gromadę na okres próbny oraz mianuje drużynowego i opiekuna (jeśli drużynowy nie jest pełnoletni). W okresie próbnym gromada posługuje się nazwą zawierającą określenie próbna. 6. Okres próbny trwa od 2 do 6 miesięcy. 7. Warunkiem pozytywnego zamknięcia okresu próbnego jest: 1) praca zgodna z metodyką zuchową; 2) własna obrzędowość; 3) pozytywna ocena realizacji planu pracy okresu próbnego; 4) osiągnięcie liczebności minimum 16 członków gromady (w szczególnych wypadkach komenda hufca może obniżyć tę liczbę do 12). 8. Po zamknięciu okresu próbnego z wynikiem pozytywnym: 1) właściwa komenda nadaje gromadzie numer i nazwę; 2) zuchy mogą składać Obietnicę Zucha; 3) gromada ma prawo używania pieczęci zarejestrowanych we właściwej komendzie. 4) gromada ma prawo organizowania kolonii i zimowisk. 9. Rozpoczęcie i zamknięcie okresu próbnego, zatwierdzenie gromady, mianowanie drużynowego i opiekuna ogłaszane jest w rozkazie właściwego komendanta. 10. Dzieci oraz funkcyjni do lat 16 mogą należeć do gromady za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Funkcyjni gromady 11. Drużynowym może być tylko instruktor ZHP lub członek ZHP w wieku co najmniej 16 lat, po ukończeniu kursu drużynowych zuchowych, który złożył pisemne zobowiązanie do prowadzenia gromady. Jeśli drużynowy nie jest pełnoletni, właściwy komendant wyznacza pełnoletniego opiekuna, który składa pisemne zobowiązanie do pełnienia tej funkcji. 12. Drużynowy: 1) kieruje pracą gromady zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi ZHP

12 oraz innymi przepisami prawa; 2) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady; 3) odpowiada za opracowanie i realizację planu pracy gromady; 4) odpowiada za prowadzenie dokumentacji gromady; 5) odpowiada za terminowe i rzetelne przeprowadzenie spisu harcerskiego w gromadzie; 6) odpowiada za gospodarkę gromady; 7) przygotowuje następcę na funkcję drużynowego; 8) współpracuje z rodzicami zuchów i środowiskiem działania gromady; 9) podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną; 10) bierze czynny udział w działaniach hufca; 11) uzyskuje wsparcie programowo-metodyczne z właściwej komendy; 12) reprezentuje gromadę; 13) przyjmuje i zwalnia członków gromady; 14) przyznaje gwiazdki i sprawności; 15) dopuszcza do złożenia Obietnicy Zucha; 16) przyjmuje Obietnicę Zucha jeśli jest instruktorem ZHP. 13. Drużynowemu w prowadzeniu gromady pomaga co najmniej jeden przyboczny. W gromadach koedukacyjnych przynajmniej jeden przyboczny powinien być innej płci niż drużynowy. 14. Drużynowy może powołać innych funkcyjnych gromady. 15. Opiekun gromady: 1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków gromady; 2) odpowiada za gospodarkę gromady; 3) czuwa nad prawidłowością działań wychowawczych drużynowego. System pracy gromady 16. Gromada pracuje zgodnie z metodyką zuchową. 17. Drużynowy planuje i prowadzi działalność wychowawczą uwzględniając zasady zawarte w Prawie i Obietnicy Zucha, potrzeby zuchów, rodziców i środowiska działania oraz propozycje programowe ZHP. 18. Gromada dba o stworzenie ciągu wychowawczego przez współpracę z drużyną harcerską. 19. Gromada składa się z co najmniej dwóch szóstek. Szóstka powinna liczyć od 5 do 7 zuchów. 20. Zbiórki gromady odbywają się regularnie. 21. Najważniejsze decyzje w gromadzie podejmowane są w kręgu rady. W skład kręgu rady wchodzą wszyscy członkowie gromady oraz jej opiekun. 22. Gromada, również w okresie próbnym, zbiera składki członkowskie i przekazuje odpowiednią ich część do właściwej komendy. 23. Przy gromadzie może działać koło przyjaciół harcerstwa. 24. Działalność finansowo-gospodarczą gromady regulują odrębne instrukcje ZHP. 25. Nadzór nad działalnością gromady sprawuje właściwa komenda. Gromada podlega także kontroli odpowiedniej komisji rewizyjnej. Dokumentacja gromady 26. Gromada prowadzi i przechowuje następującą dokumentację pracy wychowawczoorganizacyjnej:

13 1) książkę pracy wraz z rejestrem członków i pisemnymi zgodami rodziców na przynależność do gromady; 2) plan pracy przedstawiony we właściwej komendzie; 3) teczkę korespondencji gromady; 4) dokumentację finansowo-gospodarczą z rejestrem składek członkowskich. Zakończenie działalności gromady 27. W wypadku działalności niezgodnej z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską właściwa komenda może: 1) wyznaczyć okres do 3 miesięcy na doprowadzenie działań gromady do pełnej zgodności z przepisami ZHP; 2) zwolnić z pełnionej funkcji drużynowego, mianując jednocześnie nowego; 3) rozwiązać gromadę. 28. Drużynowemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o zwolnieniu z funkcji lub rozwiązaniu gromady w ciągu 14 dni od daty powiadomienia drużynowego o tej decyzji. 29. W razie rozwiązania gromady, również próbnej, właściwy komendant ma obowiązek zaproponować jej członkom przydział do innej gromady. 30. Majątek i dokumentacja rozwiązanej gromady są przejmowane przez właściwą komendę. W wypadku gromad działających w szczepach lub związkach drużyn majątek jest przejmowany przez szczep lub związek drużyn. INSTRUKCJA DRUŻYNY HARCERSKIEJ, STARSZOHARCERSKIEJ, WĘDROWNICZEJ I WIELOPOZIOMOWEJ Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działania drużyny określa 30 Statutu ZHP, stanowiący, że rozpoczęcie działalności podstawowej jednostki organizacyjnej ZHP wymaga zgody właściwego komendanta hufca. W szczególnie uzasadnionych wypadkach utworzenie podstawowej jednostki organizacyjnej może nastąpić także za zgodą komendanta chorągwi albo Naczelnika ZHP. 2. Postanowienia niniejszej instrukcji, w których mowa o harcerzu, harcerzu starszym, wędrowniku, instruktorze, drużynowym, stosuje się odpowiednio do harcerki, harcerki starszej, wędrowniczki, instruktorki i drużynowej. 3. Jeżeli w niniejszej instrukcji jest mowa o drużynie, należy przez to rozumieć drużynę harcerską, starszoharcerską, wędrowniczą lub wielopoziomową. W drużynie wielopoziomowej działają małe grupy (np. szóstki, zastępy, patrole) z co najmniej dwóch grup metodycznych. Rozpoczęcie działalności drużyny 4. Warunkami utworzenia drużyny próbnej są: 1) uzyskanie zgody właściwego komendanta; 2) spełnienie przez drużynowego warunków określonych w pkt. 11; 3) zatwierdzenie we właściwej komendzie planu pracy drużyny na okres próbny. 5. Po spełnieniu powyższych wymagań właściwy komendant zatwierdza drużynę na okres próbny oraz mianuje drużynowego i opiekuna (jeśli drużynowy nie jest pełnoletni). W okresie próbnym drużyna posługuje się nazwą zawierającą określenie próbna. 6. Okres próbny trwa od 2 do 6 miesięcy.

14 7. Warunkiem pozytywnego zamknięcia okresu próbnego jest: 1) praca zgodna z odpowiednią metodyką; 2) własna obrzędowość; 3) pozytywna ocena realizacji planu pracy okresu próbnego; 4) osiągnięcie liczebności minimum 16 członków drużyny (w szczególnych wypadkach komenda hufca może obniżyć tę liczbę do 12); w wypadku drużyny wędrowniczej 9 członków drużyny; 5) w wypadku drużyny wędrowniczej przedstawienie właściwej komendzie konstytucji drużyny. 8. Po zamknięciu okresu próbnego z wynikiem pozytywnym: 1) właściwa komenda nadaje drużynie numer oraz, na jej wniosek, może nadać jej nazwę; 2) właściwa komenda może przyznać drużynie prawo posiadania imienia i sztandaru; tryb przyznawania nazwy, imienia i sztandaru określa odrębna instrukcja; 3) członkowie drużyny mogą składać Przyrzeczenie Harcerskie; 4) drużyna ma prawo używania pieczęci zarejestrowanych we właściwej komendzie; 5) drużyna ma prawo organizowania obozów i zimowisk. 9. Rozpoczęcie i zamknięcie okresu próbnego, zatwierdzenie drużyny, mianowanie drużynowego i opiekuna ogłaszane jest w rozkazie właściwego komendanta. 10. Osoby do lat 16 mogą należeć do drużyny za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Funkcyjni drużyny 11. Drużynowym może być tylko instruktor ZHP lub członek ZHP w wieku co najmniej 16 lat, po ukończeniu kursu drużynowych i przygotowany do pracy odpowiednią metodyką, który złożył pisemne zobowiązanie do prowadzenia drużyny. Jeśli drużynowy nie jest pełnoletni, właściwy komendant wyznacza pełnoletniego opiekuna, który składa pisemne zobowiązanie do pełnienia tej funkcji. 12. Drużynowy: 1) kieruje pracą drużyny zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi ZHP oraz innymi przepisami prawa; 2) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków drużyny; 3) odpowiada za opracowanie i realizację planu pracy drużyny; 4) odpowiada za prowadzenie dokumentacji drużyny; 5) odpowiada za gospodarkę drużyny; 6) odpowiada za terminowe i rzetelne przeprowadzenie spisu harcerskiego w drużynie; 7) przygotowuje następcę na funkcję drużynowego; 8) współpracuje z rodzicami członków drużyny i środowiskiem działania drużyny; 9) podnosi swoje umiejętności i wiedzę metodyczną; 10) bierze czynny udział w działaniach hufca; 11) uzyskuje wsparcie programowo-metodyczne z właściwej komendy; 12) reprezentuje drużynę; 13) wydaje rozkazy; 14) przyjmuje i zwalnia członków drużyny; 15) dopuszcza do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego; 16) przyjmuje Przyrzeczenie Harcerskie jeśli jest instruktorem ZHP. 13. Drużynowemu w prowadzeniu drużyny pomaga co najmniej jeden przyboczny, mianowany rozkazem przez drużynowego. W drużynach koedukacyjnych przynajmniej jeden przyboczny powinien być innej płci niż drużynowy. 14. Zastępami kierują przygotowani do funkcji zastępowi, mianowani rozkazem przez

15 drużynowego. W drużynie wędrowniczej pracę zastępów wędrowniczych lub patroli zadaniowych koordynują wędrownicy powołani przez te zespoły, a mianowani rozkazem przez drużynowego. 15. Drużynowy może powołać innych funkcyjnych (np. kronikarz, skarbnik, kwatermistrz). 16. Opiekun drużyny: 1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie członków drużyny; 2) odpowiada za gospodarkę drużyny; 3) czuwa nad prawidłowością działań wychowawczych drużynowego. System pracy drużyny 17. Drużyna harcerska pracuje zgodnie z metodyką harcerską, drużyna starszoharcerska metodyką starszoharcerską, a drużyna wędrownicza metodyką wędrowniczą. W drużynie wielopoziomowej drużynowy stosuje metodyki odpowiednie do wieku członków drużyny. 18. Drużynowy planuje i prowadzi działalność wychowawczą uwzględniając zasady zawarte w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim, oczekiwania członków drużyny, rodziców i środowiska działania oraz propozycje programowe ZHP. 19. Drużyna dba o stworzenie ciągu wychowawczego przez współpracę z jednostkami zrzeszającymi członków ZHP z pozostałych grup metodycznych. 20. Drużyna harcerska i starszoharcerska składa się z co najmniej dwóch zastępów. Zastęp zrzesza od 5 do 12 członków drużyny. W drużynach koedukacyjnych pracują zastępy żeńskie i męskie. 21. Drużyna wędrownicza pracuje systemem zastępów wędrowniczych lub systemem patroli zadaniowych albo obydwoma systemami równolegle. Zastęp zrzesza od 4 do 7 wędrowników, a patrol zadaniowy liczbę wędrowników konieczną do realizacji określonego zadania. 22. Zbiórki drużyny oraz samodzielne zbiórki zastępów odbywają się regularnie. 23. Drużyna, również w okresie próbnym, zbiera składki członkowskie i przekazuje odpowiednią ich część do właściwej komendy. 24. Przy drużynie może działać koło przyjaciół harcerstwa. 25. Działalność finansowo-gospodarczą drużyny regulują odrębne instrukcje ZHP. 26. Nadzór nad działalnością drużyny sprawuje właściwa komenda. Drużyna podlega także kontroli odpowiedniej komisji rewizyjnej. System kierowania w drużynie 27. Działalnością drużyny kieruje: drużyny harcerskiej drużynowy przy pomocy rady drużyny; drużyny starszoharcerskiej drużynowy przy współudziale rady drużyny; drużyny wędrowniczej rada drużyny pod przewodnictwem drużynowego. 28. W skład rady drużyny harcerskiej i starszoharcerskiej wchodzą drużynowy, przyboczni, zastępowi oraz inni członkowie drużyny zgodnie z przyjętymi w drużynie ustaleniami. W pracach rady drużyny uczestniczy z głosem doradczym opiekun drużyny. Kompetencje i sposób pracy rady drużyny określa drużynowy, uwzględniając wiek i dojrzałość członków drużyny. 29. Skład, kompetencje oraz sposób pracy rady drużyny wędrowniczej określa konstytucja drużyny, którą zatwierdza cała drużyna. 30. Ważne decyzje drużynowego oraz uchwały rady drużyny drużynowy ogłasza rozkazem. Dokumentacja drużyny 31. Drużyna prowadzi i przechowuje następującą dokumentację pracy wychowawczo-

16 organizacyjnej: 1) książkę pracy wraz z rejestrem członków i pisemnymi zgodami rodziców na przynależność do drużyny; 2) plan pracy przedstawiony we właściwej komendzie; 3) rozkazy drużynowego; 4) teczkę korespondencji drużyny; 5) dokumentację pracy zastępów; 6) dokumentację finansowo-gospodarczą z rejestrem składek członkowskich; 7) drużyna wędrownicza konstytucję drużyny przedstawioną we właściwej komendzie. Zakończenie działalności drużyny 32. W przypadku działalności niezgodnej z celami, zasadami i regulaminami ZHP i metodą harcerską właściwa komenda może: 1) wyznaczyć okres do 3 miesięcy na doprowadzenie działań drużyny do pełnej zgodności z przepisami ZHP; 2) zwolnić z pełnionej funkcji drużynowego, mianując jednocześnie nowego; 3) rozwiązać drużynę. 33. Drużynowemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o zwolnieniu z funkcji lub rozwiązaniu drużyny w ciągu 14 dni od daty powiadomienia drużynowego o tej decyzji. 34. W razie rozwiązania drużyny, również próbnej, właściwy komendant ma obowiązek zaproponować jej członkom przydział do innej drużyny. 35. Majątek i dokumentacja rozwiązanej drużyny są przejmowane przez właściwą komendę. W wypadku drużyn działających w szczepach lub związkach drużyn majątek jest przejmowany przez szczep lub związek drużyn. Uchwała nr 26/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie podziału i nazewnictwa członków zwyczajnych osób dorosłych w Związku Harcerstwa Polskiego Na podstawie 17 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP postanawia, co następuje: 1. Wprowadza się następujący podział i nazewnictwo członków zwyczajnych osób dorosłych w ZHP: 1.1. Instruktorzy wychowawcy harcerscy, którzy pełnią służbę z wyboru lub mianowania i z tego tytułu mają zaliczaną służbę instruktorską Starszyzna instruktorzy nie pełniący funkcji instruktorskich oraz pełnoletni harcerze, którzy zakończyli swoją działalność w drużynach harcerskich i którzy ze względu na obowiązki zawodowe i rodzinne nie mogą poświęcić czasu stałej działalności harcerskiej, a posiadają doświadczenie w działalności wychowawczej, samorządowej lub zawodowej i mogą okazjonalnie pełnić funkcje opiekuńcze i wychowawcze, wspomagać działalność komend, pomagać w budowaniu Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. 1.3.Seniorzy członkowie w wieku emerytalnym, których wieloletnie doświadczenie zawodowe, życiowe oraz wieloletni staż harcerski są bardzo przydatne w realizacji działań harcerskich oraz budowaniu Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r. Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego

17 hm. Wojciech J. Katner Uchwała nr 27/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP Na podstawie 61 ust. 2 pkt 1 w związku z 18 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP postanawia, co następuje: 1. Przyjmuje się Zasady członkostwa i działania członków wspierających ZHP, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego hm. Wojciech J. Katner Załącznik nr 1 do uchwały nr 27/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. ZASADY CZŁONKOSTWA I DZIAŁANIA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZHP 1. Członkowie wspierający ZHP Członkami wspierającymi ZHP są: 1) działacze, 2) osoby prawne. 2. Działacz Działaczem może zostać osoba pełnoletnia, która zadeklaruje chęć przynależności do ZHP przez podpisanie deklaracji członka wspierającego ZHP działacza. 3. Osoba prawna Członkiem wspierającym ZHP może zostać osoba prawna, która złoży oświadczenie w formie pisemnej deklaracji oraz wyrazi wolę stałej współpracy, określi formę pomocy jednostce organizacyjnej ZHP. 4. Powstanie członkostwa wspierającego ZHP 1. Członkostwo wspierające ZHP powstaje z chwilą uzyskania przydziału służbowego do właściwej jednostki organizacyjnej ZHP na podstawie złożonej deklaracji (wzór nr 1 i 2). Jednostkami organizacyjnymi ZHP, przy których mogą działać członkowie wspierający, są: a) hufiec b) chorągiew c) Główna Kwatera ZHP. 2. W uzgodnieniu z właściwym komendantem członkowie wspierający mogą działać na rzecz określonej jednostki organizacyjnej: drużyny, szczepu, związku drużyn, zespołu

18 artystycznego, stanicy, Domu Harcerza itp. 3. Przydział służbowy i w uzgodnionych przypadkach zakres działania członków wspierających właściwy komendant ogłasza w rozkazie. 5. Formy pracy Członkostwo wspierające indywidualne i zbiorowe może być realizowane w formach określonych w Zasadach działania Ruchu Przyjaciół Harcerstwa lub w innych dokumentach GK i w umowach o współpracy z członkami wspierającymi. W jednostkach organizacyjnych, do których ma przydział więcej niż 10 działaczy, mogą powstać kręgi działaczy, funkcjonujące na podstawie zasad działania kręgów skupiających członków zwyczajnych ZHP z uwzględnieniem ich specyfiki. 6. Uprawnienia członków wspierających ZHP Członkowie wspierający ZHP mają prawo do: 1) udziału w formach pracy harcerskiej, w szczególności uczestniczenia w życiu jednostki organizacyjnej ZHP, do której mają przydział służbowy, 2) otrzymania legitymacji działacza potwierdzającej członkostwo ZHP oraz do noszenia odznaki działacza ZHP (wzór nr 3 i nr 4), 3) wypowiadania się i zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących ZHP, 4) korzystania z majątku i świadczeń ZHP na zasadach określonych przez Związek. 7. Obowiązki członka wspierającego ZHP Członek wspierający ZHP jest obowiązany: 1) dbać o dobre imię i dobro Związku, 2) stosować się do przepisów i regulaminów dotyczących członków wspierających ZHP, 3) aktywnie wspierać działania ZHP, a w szczególności: - szukać sojuszników do realizacji zadań danych jednostek, inicjować działania na rzecz dzieci i młodzieży, budować przychylność w środowisku społeczności lokalnej dla harcerstwa, - pozyskiwać środki finansowe na realizację działalności statutowej przez jednostki harcerskie (m.in. na Harcerską Akcję Letnią i Zimową), 4) udzielać pomocy w pozyskiwaniu niezbędnego zaplecza technicznego, lokalowego, sprzętowo-materiałowego, 5) opłacać regularnie składkę członkowską. 8. Wyróżnienia, nagrody, odznaczenia Za osiągnięcia w działalności na rzecz ZHP członkowie wspierający ZHP mogą być wyróżniani, nagradzani i odznaczani. 9. Ustanie członkostwa wspierającego ZHP Członkostwo wspierające w ZHP ustaje na skutek: 1) wystąpienia z ZHP przez złożenie władzom odpowiedniej jednostki organizacyjnej pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa wspierającego w ZHP ( 26 pkt 2 Statutu ZHP), 2) skreślenia między innymi z powodu długotrwałego niewywiązywania się z zadeklarowanego zakresu współpracy i pomocy, niepłacenia składek członkowskich przez kolejne 6 miesięcy na podstawie 27 ust. 2 pkt 2) i 3) Statutu ZHP, 3) wykluczenia ( 28 ust. 6 i 7 Statutu ZHP). 10. Rejestr członków wspierających

19 Właściwy komendant prowadzi rejestr członków wspierających, mających przydział służbowy do danej komendy. Rejestr zawiera dane z deklaracji członka wspierającego, datę uzyskania przydziału służbowego oraz informację o opłaceniu składek. Wzór nr 1 do Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO ZHP DZIAŁACZA Ja niżej podpisany deklaruję przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego jako członek wspierający i zobowiązuję się: 1) dbać o dobre imię i dobro Związku, 2) stosować się do przepisów i regulaminów dotyczących członków wspierających ZHP, 3) aktywnie wspierać działania ZHP, a w szczególności: - szukać sojuszników do realizacji zadań danych jednostek, inicjować działania na rzecz dzieci i młodzieży, budować przychylność w środowisku społeczności lokalnej dla harcerstwa, - pozyskiwać środki finansowe na realizację działalności statutowej przez jednostki harcerskie (m.in. na Harcerską Akcję Letnią i Zimową), 4) udzielać pomocy w pozyskiwaniu niezbędnego zaplecza technicznego, lokalowego, sprzętowo-materiałowego, 5) opłacać regularnie składkę członkowską. jednostka organizacyjna ZHP... (hufiec, chorągiew, GK ZHP) nazwisko i imię... adres... (adres korespondencyjny, telefon) obszar pomocy (lobbing, edukacja i wychowanie, promocja, rzecznictwo, wsparcie sprzętowo-materiałowe, inne) forma organizacyjna (indywidualne członkostwo, krąg członków wspierających, Rada Przyjaciół Harcerstwa, odrębne stowarzyszenie) wysokość deklarowanej składki... (miejscowość i data)

20 komendant jednostki ZHP osoba składająca deklarację Wzór nr 2 do Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP DEKLARACJA CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO OSOBY PRAWNEJ 1. reprezentowana przez (nazwa instytucji i jej struktura prawna) (nazwisko i funkcja osoby upełnomocnionej) zostaje członkiem wspierającym Związek Harcerstwa Polskiego i wyraża wolę stałej współpracy oraz pomocy w następującym zakresie (szczegółowy zakres współdziałania, pomocy, świadczeń) zobowiązuje się do następujących działań (nazwa jednostki organizacyjnej ZHP) niezbędnych dla realizacji wyżej wymienionych zobowiązań członka wspierającego Dla realizacji zobowiązań strony wyznaczają swoich pełnomocników (imię i nazwisko, stanowisko, adres kontaktowy)... (miejscowość i data)

21 komendant jednostki ZHP upełnomocniony przedstawiciel osoby prawnej WZÓR LEGITYMACJI DZIAŁACZA ZHP Wzór nr 3 do Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP LEGITYMACJA DZIAŁACZA ZHP strona 1 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO LEGITYMACJA CZŁONKOWSKA Nr... Stwierdzam niniejszym, że... imię i nazwisko zamieszkały... adres jest działaczem-członkiem wspierającym Związku Harcerstwa Polskiego i posiada od dnia... przydział służbowy do... Data... Pieczęć... strona 2... podpis komendanta

22 Wzór nr 4 do Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP WZÓR ODZNAKI DZIAŁACZA ZHP Odznaka wykonana z metalu, oksydowana o średnicy 18 mm. Odznaka jest repliką odznaki członka współdziałającego zamieszczonej w regulaminie odznak z 1921 roku. W latach odznaka ta z napisem Organizacja Przyjaciół Harcerstwa była odznaką RPH. Uchwała nr 28/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie terminarza zjazdów hufców i chorągwi Na podstawie 38 ust. 8 Statutu ZHP oraz punktu 9 Ordynacji wyborczej ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala terminarz zjazdów hufców i chorągwi ZHP: 1. zjazdy hufców r. 2. zjazdy chorągwi r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego hm. Wojciech J. Katner Uchwała nr 29/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie liczby delegatów wybieranych w hufcach na zjazdy chorągwi

23 1. Na podstawie 38 ust. 8 Statutu ZHP oraz punktu 23 Ordynacji wyborczej ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala Liczbę delegatów na zjazdy chorągwi wybieranych przez zjazdy hufców, stanowiącą załącznik do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego hm. Wojciech J. Katner LICZBA DELEGATÓW NA ZJAZDY CHORĄGWI WYBIERANYCH PRZEZ ZJAZDY HUFCÓW Załącznik do uchwały nr 29/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. Liczba delegatów Liczebność hufca A B Do Powyżej Uchwała nr 30/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie referendum europejskiego w Polsce W przededniu historycznego wydarzenia, jakim będzie referendum dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Rada Naczelna ZHP, na podstawie 61 ust. 2 pkt 3 w związku z 5 ust. 1 pkt 12 Statutu ZHP podejmuje następującą uchwałę: W tym roku Polska wkracza w piętnasty rok przemian demokratycznych, prawdziwej wolności i suwerenności. Dla wielu z nas to całe bądź zdecydowanie większa część dotychczasowego życia. Stajemy dziś przed wyzwaniem, jakich niewiele było w historii naszej ojczyzny. Za kilka miesięcy, w czerwcu, w referendum wszyscy pełnoletni obywatele Rzeczypospolitej będą mieli szansę powiedzieć, jakiej Polski chcą, jakiej Polski oczekują. To jedno z najtrudniejszych pytań, jakie kiedykolwiek postawiono przed Polakami. Dlatego każdy uprawniony musi rozważyć we własnym sumieniu, jaką podejmie decyzję. Czy chcemy wspólnie z innymi państwami i narodami w Unii Europejskiej rozwijać się, zdobywać wykształcenie, poznawać kulturę swego kraju i innych państw, swobodnie

ZASADY CZŁONKOSTWA I DZIAŁANIA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZHP

ZASADY CZŁONKOSTWA I DZIAŁANIA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZHP Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Naczelnej ZHP nr 27?XXXII w sprawie Zasad członkostwa i działania członków wspierających ZHP. ZASADY CZŁONKOSTWA I DZIAŁANIA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH ZHP 1. Członkowie wspierający

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP

Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP Uchwała nr 83/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 5 października 2013 r. w sprawie systemu metodycznego ZHP I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie 67 ust. 4 pkt 2 i 3 Statutu ZHP Rada Naczelna ZHP uchwala

Bardziej szczegółowo

KRÓTKO O WĘDROWNICTWIE

KRÓTKO O WĘDROWNICTWIE KRÓTKO O WĘDROWNICTWIE Próbę wędrowniczą przechodzi każdy, kto chce zostać wędrownikiem. Oznacza to, że jest ona stałym elementem wejścia do grupy wędrowników, niezależnie od tego, czy mamy do czynienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA KRĘGU AKADEMICKIEGO wprowadzono uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 4 z dnia 23.05.1998 r. pierwotnie opublikowano Wiadomości Urzędowe nr 5/98 wersja elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne załącznik do Uchwały nr 35/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji przyjętych przez GK ZHP INSTRUKCJA KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO 1. Postanowienia ogólne 1.1.Podstawę

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Chorągiew Kujawsko-Pomorska / Hufiec Włocławek

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Chorągiew Kujawsko-Pomorska / Hufiec Włocławek ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Chorągiew Kujawsko-Pomorska / Hufiec Włocławek SYSTEM METODYCZNY ZHP OPIS METODYK W S T Ę P Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją wychowawczą, która realizuje swoje

Bardziej szczegółowo

h m. P i o t r B i e l i c k i

h m. P i o t r B i e l i c k i ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC WŁOCŁAWEK KRĄG INSTRUKTORSKI STOS HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY PODSTAWOWE POJĘCIA h m. P i o t r B i e l i c k i Broszura zawiera : I. Wstęp II. Zasady Harcerskiego

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zuchowej

Opis metodyki zuchowej Opis metodyki zuchowej Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś realizowana zespołowo przez zdobywanie sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromady. Animatorem zabawy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK

DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK DOKUMENTY ZHP HO MONIKA MACIASZEK Dokumenty ZHP to wszystkie ustawy, instrukcje, uchwały, decyzje, regulaminy, stanowiska, wiadomości urzędowe, ordynacje wyborcze, porozumienia, komunikaty, rozkazy, czyli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

Dorośli w ZHP. hm. Anna Peterko

Dorośli w ZHP. hm. Anna Peterko Dorośli w ZHP hm. Anna Peterko Dzisiejszy stan rzeczy Wychowankowie -podział ze względu na wiek i sposób pracy Kadra -podział ze względu na role, które pełni w organizacji Zuchy 6-10 Harcerze 10-13 Harcerze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gromady Zuchowej Organizacji Harcerek ZHR

Regulamin Gromady Zuchowej Organizacji Harcerek ZHR Regulamin Gromady Zuchowej Organizacji Harcerek ZHR (zatwierdzony przez Naczelnictwo ZHR uchwałą nr 70/4 z dnia 15 lutego 1997r.) (zmiany w regulaminie zatwierdzone rozkazem Naczelniczki L 13/04 z dnia

Bardziej szczegółowo

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku:

Stopnie. Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku: Stopnie Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR

Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR Regulamin Gromady Zuchenek Organizacji Harcerek ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 299/2 z dnia 27 maja 2015 r.) 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin stopni harcerskich

Regulamin stopni harcerskich Regulamin stopni harcerskich Rozdział I TRYB ZDOBYWANIA STOPNI 1. Przepisy wstępne. 1.1. Regulamin składa się z: - trybu zdobywania gwiazdek zuchowych i stopni, - wymagania na gwiazdki zuchowe, - wymagania

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA

1. PODSTAWA. 1. Gromada jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym środowiskiem wychowawczym zuchów. 2. ORGANIZACJA REGULAMIN GROMAD ZUCHÓW ORGANIZACJI HARCERZY ZHR (wprowadzony Uchwałą Naczelnictwa nr 230/1 z dnia 22 lutego 2010 roku; zmieniony Uchwałą Naczelnictwa nr 239/3 z dnia 16 stycznia 2011) 1. PODSTAWA 1. Gromada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR

REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR REGULAMIN STOPNI INSTRUKTORSKICH HARCEREK ZHR UWAGI WSTĘPNE Stopień instruktorski odzwierciedla kwalifikacje harcerki jako wychowawcy, a przez to możliwości jej działania na poszczególnych szczeblach Organizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZIEMI WOLIŃSKIEJ im. MARYNARKI WOJENNEJ RP W ŚWINOUJŚCIU Zawracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej, zwana dalej Kapitułą lub KSW,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH

SYSTEM STOPNI HARCERSKICH SYSTEM STOPNI HARCERSKICH wprowadzono rozkazem Naczelnika ZHP nr L.4/93 z dnia 23.04.1993 r. wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl V-06-1993/04/23 2 Rola stopnia w metodzie harcerskiej V-06-1993/04/23

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 Regulamin Szczepu Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.6/69 Uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Konstytucja. I Szczepu Harcerskiego "Czarne Stopy" - Hufiec Chorzów

Konstytucja. I Szczepu Harcerskiego Czarne Stopy - Hufiec Chorzów Konstytucja I Szczepu Harcerskiego "Czarne Stopy" - Hufiec Chorzów Spis Tresci Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Nazwa i Struktura Szczepu Rozdział III Cele i Zamierzenia Rozdział IV Władze Szczepu

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN HUFCA GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN REGULAMIN HUFCA HARCERZY Wyciąg ze Statutu Z.H.P. Rozdział III - 20 1. Gromady i drużyny istniejące na terenie obwodu tworzą

Bardziej szczegółowo

Konstytucja drużyny wędrowniczej

Konstytucja drużyny wędrowniczej Nazwa, teren działania Konstytucja drużyny wędrowniczej Rozdział 1. Charakterystyka i cel działania Próbna Drużyna Wędrownicza, została założona 7 marca 2012r. rozkazem Komendantki Hufca Ziemi Cieszyńskiej.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY:

PLAN PRACY. GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY: PLAN PRACY GROMADY ZUCHOWEJ LEŚNE SKRZATY na okres XI.2014 do IV.2015 CHARAKTERYSTYKA GROMADY: Kadra i zuchy: W czasie gromadą będą kierowały nauczycielka przyrody Anna Kędziora (instruktor ZHP) oraz nauczycielki

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto

Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto Hufiec ZHP Włocławek-Miasto Regulamin przyznawania honorowego wyróżnienia za lata służby instruktorskiej LIŚĆ DĘBU w Hufcu ZHP Włocławek-Miasto 1. Wyróżnienie LIŚĆ DĘBU mogą otrzymać instruktorzy, którzy:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW

REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW REGULAMIN I TRYB PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WROCŁAW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Hufcową Komisję Stopni Instruktorskich powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie Komendant Hufca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

Z Regulaminu Organizacji Harcerek z roku 2010:

Z Regulaminu Organizacji Harcerek z roku 2010: Z Regulaminu Organizacji Harcerek z roku 2010: 8. Drużynowa Zuchów Na czele gromady stoi drużynowa zuchow, mianowana rozkazem Komendantki Chorągwi lub za jej upoważnieniem przez Hufcową na wniosek Hufcowej

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP Nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 79/2003 z dnia 23 października 2003 r. ze zmianami z dnia 28 czerwca 2006 r.

załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 79/2003 z dnia 23 października 2003 r. ze zmianami z dnia 28 czerwca 2006 r. załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 79/00 z dnia października 00 r. ze zmianami z dnia 8 czerwca 006 r. STANDARDY KURSÓW DRUŻYNOWYCH W ZHP Standardy zawierają obowiązkowe treści, które muszą się

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY

HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Włocławek miasto HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY Zbiór materiałów do konspektów: 1. harcerski system wychowawczy, 2. metoda harcerska, 3. harcerski ciąg wychowawczy, 4.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN SZCZEPU

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN SZCZEPU ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN SZCZEPU GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 1992 REGULAMIN SZCZEPU HARCERZY Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.6 z dnia 23/6/1969 roku. Uzupełniony Rozkazem Naczelnika

Bardziej szczegółowo

KODEKSOWI WĘDROWNICZEMU

KODEKSOWI WĘDROWNICZEMU SCENARIUSZ FILMU POŚWIĘCONEGO KODEKSOWI WĘDROWNICZEMU Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl pomóż, czyli działaj. AUTOR: ALEKSANDRA KRZYSIEK 1 Wysokie góry, wśród nich wije się wąska ścieżka, górski szlak, nie

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN HUFCA HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 2 Regulamin Hufca Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.10/48 Uzupełniony Rozkazem

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN W 2013 ROKU O TYTUŁ NAJLEPSZEJ GROMADY-DRUŻYNY HUFCA SOSNOWIEC W 2013R. STYCZEŃ 2013r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC. REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC SOSNOWIEC REGULAMIN WSPÓŁZAWODNICTWA GROMAD I DRUŻYN w 2012 ROKU STYCZEŃ 2012r. I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Współzawodnictwo GROMAD I DRUŻYN odbywa się corocznie. Współzawodnictwo

Bardziej szczegółowo

Kilka słów wstępu, czyli co musi znaleźć się w planie pracy gromady zuchowej?

Kilka słów wstępu, czyli co musi znaleźć się w planie pracy gromady zuchowej? Kilka słów wstępu, czyli co musi znaleźć się w planie pracy gromady zuchowej? Plan pracy jest dokumentem który ma służyć nie tylko drużynowemu, ale także namiestnikom, komendzie hufca, dyrektorowi szkoły

Bardziej szczegółowo

Próba Wędrownika. Próba Wędrownika trwa około 3 miesiące.

Próba Wędrownika. Próba Wędrownika trwa około 3 miesiące. Próba Wędrownika Do Próby Wędrownika może przystąpić harcerz, który złożył Przyrzeczenie Harcerskie, ukończył 15 lat oraz został dopuszczony do Próby Wędrownika przez drużynowego. Próba Wędrownika może

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Nowe Miasto Działalność 45 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2012 Regulamin Chorągwi Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.11/69 Uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Odznaczenia i nagrody w ZHP

Odznaczenia i nagrody w ZHP Odznaczenia i nagrody w ZHP Uchwała nr 28/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 19 grudnia 2010 r. w sprawie wyróżnień i nagród w ZHP I. Postanowienia ogólne 1.Na podstawie 23 ust. 2 Statutu ZHP Rada Naczelna

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA Hufiec ZHP Warszawa-Wola Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Warszawa-Wola 01-197 Warszawa, ul. Karolkowa 53a biuro@wola.zhp.pl, www.wola.zhp.pl Bank Pekao S.A. 61 1240 1037 1111 0010 4057 2032 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ STATUT MAŁOPOLSKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą zwane dalej "Towarzystwem" jest

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 4SDW Znamię Gromu

Konstytucja 4SDW Znamię Gromu Nazwa, teren działania Konstytucja 4SDW Znamię Gromu Rozdział 1. Charakterystyka i cel działania 1. 4 Skoczowska Drużyna Wędrownicza, została założona 7 marca 2012r. rozkazem Komendantki Hufca Ziemi Cieszyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHR. Przewodniczka

Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHR. Przewodniczka I. Wymagania ogólne Regulamin Stopni Instruktorskich Harcerek ZHR Przewodniczka 1.Pełnoletnia instruktorka z otwartą próbą wędrowniczki. 2.Przygotowana do podjęcia w pełni świadomego procesu wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WARSZAWA CENTRUM

REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WARSZAWA CENTRUM Warszawa, 28 czerwca 2011 r. REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WARSZAWA CENTRUM I. Postanowienia wstępne. 1. Komisja Stopni Instruktorskich (zwana dalej Komisją) działa na podstawie: Uchwały

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW NA ROK HARCERSKI 2012/2013 Plan kształcenia Hufca ZHP Tarnów na rok harcerski 2012/2013 Wstęp Rok harcerski 2011/2012 był pierwszym pełnym rokiem działania ZKK "Kompas",

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA ZASTĘPÓW

KATEGORYZACJA ZASTĘPÓW KATEGORYZACJA ZASTĘPÓW 3 PgDH-y Matecznik im. Andrzeja Małkowskiego Hufca Kraków Podgórze Małopolskiej Chorągwi Harcerzy Organizacji Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PŁOCK im. Obrońców Płocka 1920 roku KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH Instrukcja w sprawie potwierdzania stopni instruktorskich 1. Komisja Stopni Instruktorskich potwierdza stopień instruktorski zgodnie z uchwałą nr 78/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZHP ZHR SHK ZAWISZA 1.Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

ZHP ZHR SHK ZAWISZA 1.Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. Ostatnio zainteresowało mnie to, ile jest organizacji harcerskich w Polsce. Słyszałam o dwóch najbardziej popularnych ZHP i ZHR, działających na terenie całego kraju. Istnieje jeszcze m.in. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA HARCERSKIEJ DRUŻYNY SPECJALNOŚCIOWEJ

KRYTERIA HARCERSKIEJ DRUŻYNY SPECJALNOŚCIOWEJ KRYTERIA HARCERSKIEJ DRUŻYNY SPECJALNOŚCIOWEJ wprowadzono decyzją GK ZHP z dnia 12.01.1995 r. pierwotnie opublikowano Wydawnictwo HBW wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl X-14-1995/02/12 2 Harcerska

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKO O GWIAZDKACH REGULAMIN SPRAWNOŚCI ZUCHOWYCH

WSZYSTKO O GWIAZDKACH REGULAMIN SPRAWNOŚCI ZUCHOWYCH WSZYSTKO O GWIAZDKACH REGULAMIN SPRAWNOŚCI ZUCHOWYCH wprowadzono rozkazem Naczelnika ZHP nr L.10/94 z dnia 25.09.1994 r. wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl V-07-1994/09/25 2 Załącznik nr 1 do Rozkazu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH. Rozdział I. Postanowienia Ogólne - 1 - STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. STOWARZYSZENIA POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM im. JANINY PELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE

S T A T U T. STOWARZYSZENIA POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM im. JANINY PELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE S T A T U T STOWARZYSZENIA POMOC DZIECIOM POTRZEBUJĄCYM im. JANINY PELCZARSKIEJ W OSTRÓDZIE STATUT Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH

SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH SYSTEM STOPNI INSTRUKTORSKICH I. Postanowienia ogólne 1. Podstawę wydania niniejszego dokumentu stanowi Statut ZHP. 2. JeŜeli w niniejszym dokumencie jest mowa o właściwym komendancie, naleŝy przez to

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014

Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Plan Pracy Hufca ZHP Warszawa Wawer na rok harcerski 2013/2014 Opis hufca Dnia 13 października 2013 r. Hufiec ZHP Warszawa Wawer został wyodrębniony z Hufca ZHP Warszawa Praga Południe. Hufiec obecnie

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA SZCZEPU HARCERSKICH DRUŻYN SOKOLICH

KONSTYTUCJA SZCZEPU HARCERSKICH DRUŻYN SOKOLICH Konstytucja SHDS tekst jednolity uchwalona 21.05.2009 roku na Radzie Szczepu KONSTYTUCJA SZCZEPU HARCERSKICH DRUŻYN SOKOLICH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Nazwa naszego środowiska to: Szczep Harcerskich

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja.

I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja. PORADNIK DLA KANDYDATA I. Dlaczego zdobywam stopień instruktorski? Motywacja. II. Uprawnienie wynikające z posiadania stopnia instruktorskiego. III. Czy mogę już startować? (określenie siebie). IV. Aktualne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN CHORĄGWI

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN CHORĄGWI ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO REGULAMIN CHORĄGWI GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 1992 REGULAMIN CHORĄGWI HARCERZY I INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA KONFERENCJI INSTRUKTORSKICH Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Regulamin służby instruktorskiej Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin służby instruktorskiej Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin służby instruktorskiej Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Regulamin określa zasady przyjmowania, zwalniania, nagradzania

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie Lietuvos Lenkų Harcerių (Skautų) Sąjunga Zatwierdzony Rozkazem L01/2015 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 5 czerwca 2015 r. Regulamin stopni instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Komisję Stopni Instruktorskich Organizacji Harcerzy powołuje

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA SZCZEPU HARCERSKICH DRUŻYN SOKOLICH

KONSTYTUCJA SZCZEPU HARCERSKICH DRUŻYN SOKOLICH Konstytucja SHDS tekst jednolity uchwalona 21.05.2009 roku na Radzie Szczepu z zatwierdzonymi zmianami 07.09.2015 roku. KONSTYTUCJA SZCZEPU HARCERSKICH DRUŻYN SOKOLICH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WARSZAWA CENTRUM

REGULAMIN KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA WARSZAWA CENTRUM Hufiec ZHP Warszawa Centrum Komisja Stopni Instruktorskich hufca Warszawa Centrum im. X. Janusza I Mazowieckiego 00-190 Warszawa, ul. Lewartowskiego 2 warszawacentrum@zhp.pl, warszawacentrum.zhp.pl Kredyt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY NACZELNEJ ZHP HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY

UCHWAŁA RADY NACZELNEJ ZHP HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY UCHWAŁA RADY NACZELNEJ ZHP HARCERSKI SYSTEM WYCHOWAWCZY wprowadzono uchwałą RN ZHP nr 22 z dnia 4.04.1992 r. wersja elektroniczna http://www.zhp.org.pl V-01-1992/04/04 2 Na podstawie 45 pkt 4 Statutu ZHP

Bardziej szczegółowo

1. 48 DW Północ (dalej zwana Północ) działa w hufcu ZHP im. Szarych Szeregów w Andrychowie.

1. 48 DW Północ (dalej zwana Północ) działa w hufcu ZHP im. Szarych Szeregów w Andrychowie. W trosce o byt i przyszłość naszej Drużyny, Uzyskawszy w roku 2010r. możliwość suwerennego działania, My, Członkowie Drużyny, zarówno kroczący od dawna po harcerskich drogach, jak i rozpoczynający swą

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2004 Regulamin Starszyzny Organizacji Harcerzy Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ROK XXXIV (72) Nr 12 GRUDZIEŃ 2013 Spis treści 1. Uchwała XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie udziału ZHP w pozyskiwaniu i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU DRUŻYNOWYCH HUFCA WARSZAWA-CENTRUM

HARMONOGRAM KURSU DRUŻYNOWYCH HUFCA WARSZAWA-CENTRUM GODZINA CZAS 9.00-11.00 2h 11.15-12.15 1 h 12.30-14.30 2h HARMONOGRAM KURSU DRUŻYNOWYCH HUFCA WARSZAWA-CENTRUM 8 marca 2008r. (sobota) ZUCHY / HARCERZE Zajęcia wstępne Przywitanie, Przedstawienie celów

Bardziej szczegółowo

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW

KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW Hufiec ZHP Warszawa Praga Północ ul. Suwalska 13, 03 252 Warszawa oraz Ruch Całym Życiem ul. Raszyńska 22 a, 02 026 Warszawa zapraszają na KURS KOMENDANTÓW SZCZEPÓW 2 CEL I ZAMIERZENIA Cel: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY

REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO ORGANIZACJA HARCERZY REGULAMIN STARSZYZNY ORGANIZACJI HARCERZY GŁÓWNA KWATERA HARCERZY LONDYN 2004 Główna Kwatera Harcerzy 2004r 1 Spis Treści I. Podział członków starszyzny...4

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Świebodziński Parasol Nadziei POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie nosi nazwę Świebodziński Parasol Nadziei w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 1 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH Załącznik do uchwały nr REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ DRUŻYNY POŻARNICZEJ W SROMOWCACH WYŻNYCH I. PODSTAWA POWOŁANIA, CEL I ZADANIA 1. Na podstawie Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Sromowcach Wyżnych

Bardziej szczegółowo

Naczelnictwo. Biuro: ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa tel. 22 629 12 39, 629 07 17 tel./fax: 22 629 24 98 e-mail: naczelnictwo@zhr.pl www.zhr.

Naczelnictwo. Biuro: ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa tel. 22 629 12 39, 629 07 17 tel./fax: 22 629 24 98 e-mail: naczelnictwo@zhr.pl www.zhr. Naczelnictwo Biuro: ul. Litewska 11/13 00-589 Warszawa tel. 22 629 12 39, 629 07 17 tel./fax: 22 629 24 98 e-mail: naczelnictwo@zhr.pl www.zhr.pl ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO Regulamin symboli, odznak

Bardziej szczegółowo

STATUT ZHP. Przewodnik

STATUT ZHP. Przewodnik STATUT ZHP Przewodnik Statut to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Jako stowarzyszenie Związek Harcerstwa Polskiego jest

Bardziej szczegółowo

S (lub 10) 19 * Wyjścia i wycieczki gromady są wplecione w fabułę realizowanego cyklu

S (lub 10) 19 * Wyjścia i wycieczki gromady są wplecione w fabułę realizowanego cyklu 1.4 NR Wymaganie OBO H K R KL 1 W gromadzie jest przyboczny Przyboczny ma: 2 przynajmniej stopień wywiadowcy 3 przynajmniej stopień ćwika 4 przynajmniej stopień Harcerza Orlego 5 ukończony kurs I stopnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin symboli, odznak i oznaczeń Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin symboli, odznak i oznaczeń Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin symboli, odznak i oznaczeń Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Oznaką przynależności harcerzy i instruktorów do wspólnoty

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy

Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy 1 Karta próby na stopień pionierki / odkrywcy Dane harcerki / harcerza: Imię i nazwisko: Adres: Adres e-mail: Telefon: Rok urodzenia: Drużyna: 40-ta Bydgoska Drużyna ZHP Synowie i Córki Wiatru Zastęp:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu

STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu STATUT OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISOWEGO w Opolu I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Opolski Związek Tenisowy, w skrócie OZT, zwany dalej Związkiem 2 Terenem

Bardziej szczegółowo