kierunku studiów, przy założeniu, że w ramach każdego przedmiotu stosowany jest przelicznik godzinowy dla jednego punktu ECTS przy założonych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunku studiów, przy założeniu, że w ramach każdego przedmiotu stosowany jest przelicznik godzinowy dla jednego punktu ECTS przy założonych"

Transkrypt

1 Uchwała Nr AR001-1-IX/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Działając na podstawie art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach (zwana dalej: Akademią lub Uczelnią) zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (zwanej dalej: ustawą), pobiera od studentów i doktorantów opłaty związane z odbywaniem studiów, czyli jednorazowe opłaty za wydanie dokumentów, takich jak legitymacja, dyplom, etc. Wysokość tych opłat, zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wydanym na podstawie art. 192 ustawy, ustalana jest przez rektora zarządzeniami. 2. Akademia, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, pobiera od studentów i doktorantów opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: 1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych oraz uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; 2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; 3) prowadzeniem studiów w języku obcym; 4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku; 5) prowadzeniem studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń; 6) przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się. 3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustalana jest przez rektora zarządzeniami. 4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2, nie mogą przekraczać kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia w Akademii, odpowiednio studiów lub studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz zajęć na studiach i studiach doktoranckich, o których mowa w ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem kosztów przygotowania i wdrażania strategii rozwoju Akademii, w szczególności rozwoju kadr naukowych i infrastruktury dydaktyczno-naukowej, w tym amortyzacji i remontów, zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy. 5. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1-2, jeżeli dotyczą całego semestru, stanowią iloczyn trzydziestu punktów ECTS, a jeden punkt ECTS stanowi 1 / 30 opłaty za semestr. Kwota przypadająca na jeden punkt jest różna w zależności od kierunku studiów lub studiów doktoranckich, odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 6. Podstawą do ustalenia opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 w zakresie dotyczącym opłat za powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych oraz opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2 jest kwota przypadająca na jeden punkt ECTS. Opłata za jeden punkt ECTS jest ustalona przez rektora na mocy zarządzenia, z zachowaniem zasady określonej w ust. 5, w oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, realizowanych z nauczycielem akademickim (tzw. godzin kontaktowych, wykazanych w planie studiów) i różna w zależności od 1

2 kierunku studiów, przy założeniu, że w ramach każdego przedmiotu stosowany jest przelicznik godzinowy dla jednego punktu ECTS przy założonych efektach kształcenia: 1) dla studiów stacjonarnych 50% zajęć z nauczycielem akademickim i 50% pracy własnej studenta; 2) dla studiów niestacjonarnych 25% zajęć z nauczycielem akademickim i 75% pracy własnej studenta. 7. W przypadku stosowania innej, niż opisana w ust. 6, wagi punktu ECTS dla różnych przedmiotów, podstawą do ustalenia opłaty za powtarzanie danego przedmiotu jest przeliczenie opłaty za punkt według stosowanych w planie studiów przeliczników godzinowych. Za wyliczenie opłaty odpowiada dziekan. 8. Obowiązująca opłata zostaje wpisywana do systemu USOS: 1) z urzędu na podstawie zarządzenia rektora w przypadku opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, dotyczących opłat za semestr; 2) przez dziekana przy dokonywaniu wpisu na semestr w przypadku opłat, o których mowa ust. 2 pkt 1, dotyczących powtarzania zajęć (przedmiotu, przedmiotów) na studiach niestacjonarnych oraz opłat, o których mowa w ust. 2 pkt Akademia pobiera opłatę od uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich za wydanie przez komisję bioetyczną opinii o projekcie eksperymentu medycznego. Wysokość opłaty określa rektor zarządzeniem, wydanym na podstawie 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz. U. z 1999, Nr 47, poz. 480, ze zm.) oraz uchwały Senatu Akademii Nr AR001-5-III/2/2007 z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia odpłatności za rozpatrzenie wniosków przez Uczelnianą Komisje Bioetyczną ds. Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. 10. Akademia pobiera opłatę od uczestników stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich za wydanie dyplomu doktora. Wysokość opłaty określa rektor zarządzeniem, wydanym na podstawie 28 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2011, Nr 204, poz. 1200, ze zm.). 11. Zgodnie z art. 160a oraz art. 195 ust. 10 ustawy warunki odpłatności za studia, studia doktoranckie lub usługi edukacyjne, o których mowa w ust. 1-10, określa umowa zawarta między Akademią, reprezentowaną przez rektora, a studentem lub doktorantem, w formie pisemnej. 12. Umowa jest zawierana nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie do dnia czternastego października roku akademickiego, na który student lub doktorant został przyjęty. 13. Umowa jest zawierana na cały przewidywany okres studiów lub studiów doktoranckich, student lub doktorant nie jest zobowiązany do uiszczania opłat innych niż określone w umowie. 14. Student lub doktorant winien zostać poinformowany pisemnie o zmianie wysokości opłat, do uiszczania których jest zobligowany, przed rozpoczęciem roku akademickiego. W przypadku zmiany wysokości opłat, student lub doktorant ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych, co jest równoznaczne z rezygnacja z korzystania z usług edukacyjnych. 15. Zarządzenia, na mocy których rektor ustala wysokość opłat, stanowią integralną część umowy zawieranej ze studentem lub doktorantem. 2

3 2. 1. Opłaty, o których mowa w 1, wnoszone są przez studentów i doktorantów na rachunek bankowy Akademii na indywidualny numer konta studenta lub doktoranta wygenerowany w systemie USOS. 2. Opłaty, o których mowa w 1 ust. 1 wnoszone są przed wydaniem dokumentu, z zastrzeżeniem, że nowoprzyjęci studenci i doktoranci wnoszą opłatę za legitymację po jej wydaniu, jednak nie później niż do 15 października roku akademickiego, w którym rozpoczynają studia. 3. Opłaty, o których mowa w 1 ust. 2 mogą być uiszczone przez studenta lub doktoranta w całości lub w pięciu równych ratach w danym semestrze. Termin wpłaty całej opłaty lub pierwszej raty ustala się na dzień 15 października dla opłat dotyczących semestru zimowego oraz na dzień 15 marca dla opłat dotyczących semestru letniego. Terminy wpłat pozostałych rat upływają z dniem 15 czterech kolejnych miesięcy listopada, grudnia, stycznia i lutego w semestrze zimowym oraz kwietnia, maja, czerwca i lipca w semestrze letnim. 4. Jeżeli decyzja o powtarzaniu zajęć została podjęta w trakcie semestru, w którym powtarzanie jest realizowane termin wpłaty całej opłaty lub pierwszej raty przypada na ostatni dzień miesiąca, w którym decyzja stała się prawomocna. Liczba rat zależy od liczby miesięcy, które pozostały do końca semestru od daty uprawomocnienia się decyzji. Terminy wpłat pozostałych rat upływają z 15 dniem kolejnych miesięcy. Termin wpłaty ostatniej raty upływa z 15 dniem lutego dla semestru zimowego oraz z 15 dniem lipca dla semestru letniego. 5. Opłaty, wniesione po terminach, o których mowa w ust. 2 i 3 zostają podwyższone o odsetki ustawowe, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. 6. W przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów dziekan wszczyna postępowanie w sprawie skreślenia studenta z listy studentów na podstawie 26 ust. 2 pkt 3 Regulaminu studiów. Rektor, na wniosek studenta, może wydać decyzję w sprawie ustalenia indywidualnych terminów spłat zaległości. Nie powoduje to zmian w naliczaniu odsetek ustawowych, o których mowa w ust W przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów doktoranckich kierownik studiów doktoranckich wszczyna postępowanie w sprawie skreślenia doktoranta z listy doktorantów na podstawie 12 ust. 2 pkt 2 Regulaminu studiów doktoranckich. Rektor, na wniosek doktoranta, może wydać decyzję w sprawie ustalenia indywidualnych terminów spłat zaległości. Nie powoduje to zmian w naliczaniu odsetek ustawowych, o których mowa w ust Studenci lub doktoranci, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się w bieżącym lub następnym semestrze, o zwolnienie z opłaty, o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1, za semestr na studiach niestacjonarnych,. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na podstawie wniosku studenta lub doktoranta, złożonego do właściwego dziekana i przez dziekana zaopiniowany. Opinia dziekana dotyczy przede wszystkim potwierdzenia statusu studenta. Podstawą do wydania decyzji pozytywnej jest pogorszenie się sytuacji materialnej, skutkujące obniżeniem dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta do poziomu uprawniającego do przyznania stypendium socjalnego lub pogorszenie się sytuacji materialnej, skutkujące obniżeniem dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta będącego na poziomie uprawniającym do przyznania stypendium socjalnego. Pogorszenie to powinno być udokumentowane analogicznie do dokumentacji przy przyznawaniu pomocy materialnej. 3

4 2. Studenci studiów niestacjonarnych lub doktoranci niestacjonarnych studiów doktoranckich, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, mogą ubiegać się, na swój pisemny wniosek do rektora złożony do właściwego dziekana i przez dziekana zaopiniowany, o zwolnienie, w całości lub w części, z opłat za semestr, o których mowa w 1 ust. 2 pkt 1. Warunkiem ubiegania się o zwolnienie jest terminowe zaliczenie poprzedniego semestru. Opinia dziekana dotyczy przede wszystkim potwierdzenia statusu studenta oraz wybitnych osiągnięć, przez które rozumie się wysoką średnią ocen (minimum 4,50) za semestr poprzedzający staranie się o zwolnienie z opłaty oraz osiągniecia naukowe. Osiągniecia powinny być udokumentowane analogicznie do dokumentacji przy przyznawaniu pomocy materialnej w zakresie stypendium rektora dla najlepszych studentów lub stypendium dla najlepszych doktorantów, z zastrzeżeniem ust 3 i Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z opłaty za semestr, o którym mowa w ust. 2 podejmuje rektor z zachowaniem zasady, że: 1) z połowy opłaty zwalnia się studenta, który legitymuje się osiągnieciami naukowymi i średnią ocen za poprzedni semestr w przedziale od 4,50 do 4,80; 2) z opłaty w całości zwalnia się studenta, który legitymuje się osiągnieciami naukowymi i średnią ocen za poprzedni semestr wynosząca co najmniej 4,81 lub studenta, który uczestniczył w międzynarodowym programie stypendialnym; 4. Decyzję w sprawie zwolnienia doktoranta z opłat, o którym mowa w ust. 2 podejmuje rektor z zachowaniem zasady, że z opłaty w całości zwalnia się doktoranta, który uczestniczył w międzynarodowym programie stypendialnym lub uplasował się w rankingu stypendium dla najlepszych doktorantów na jednym z trzech pierwszych miejsc. 5. Studenci lub doktoranci, będący zawodnikami Klubu Sportowego AZS AWF Katowice, mogą ubiegać się na podstawie wniosku złożonego do właściwego dziekana i przez dziekana zaopiniowanego, popartego przez Zarząd Klubu, o zwolnienie z 50% opłaty, o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 i 4. Opinia dziekana dotyczy przede wszystkim potwierdzenia statusu studenta. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. 6. Zwolnienie w całości lub w części z opłat za świadczone usługi edukacyjne, o którym mowa w ust. 1-5, stanowi formę świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów o charakterze socjalnym lub motywującym, która może być przeznaczona na pokrycie kosztów i zapewnienie odpowiednich warunków studiowania, zakup pomocy dydaktycznych i naukowych oraz utrzymanie i zakwaterowanie W przypadku złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów lub studiów doktoranckich lub skreślenia z listy studentów lub doktorantów z innego powodu, opłatę należną stanowi kwota odpowiadająca sumie rat, o których mowa w 2, za miesiące poprzedzające datę złożenia rezygnacji lub wydania decyzji o skreśleniu z listy. 2. W przypadku niezłożenia pisemnej rezygnacji ze studiów lub niewydania decyzji o skreśleniu studenta lub doktoranta z listy studentów lub doktorantów, obowiązująca opłata staje się opłatą należną. Nieuiszczenie jej wraz z należnymi odsetkami skutkować będzie przekazaniem sprawy na drogę sądową. 3. Osoba skreślona z listy studentów lub doktorantów, na swój pisemny wniosek, za zgodą rektora, może uiszczać zaległości w ratach, na podstawie podpisanej ugody. Zapisy 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu nauczania lub skreślenia z listy studentów lub doktorantów, studentowi lub doktorantowi przysługuje na jego pisemny wniosek zawierający aktualny numer konta bankowego zwrot nadpłaconej kwoty, 4

5 ustalonej zgodnie z zapisami ust. 1. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor na wniosek złożony do właściwego dziekana i przez dziekana zaopiniowany Wzór umowy ze studentem określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wzór umowy z doktorantem określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Student lub doktorant podpisuje umowę w dwóch egzemplarzach, parafując wszystkie jej strony oraz podobnie podpisuje załączniki do umowy umieszczając obok datę ich podpisania Opłaty stają się wymagalne po podpisaniu umowy, o której mowa w 1 ust Od decyzji wydanych przez dziekana, o których mowa w niniejszej uchwale służy odwołanie do rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. 3. Od decyzji wydanych przez rektora, o których mowa w niniejszej uchwale służy wniosek do rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. 4. Zasady pobierania opłat od studentów i doktorantów obcokrajowców określają odrębne przepisy. 7. Uchwała i wprowadzone na jej mocy wzory umów obowiązują studentów i doktorantów rozpoczynających studia lub studia doktoranckie nie wcześniej niż 1 października 2014 r. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: 20 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uprawnionych do głosowania 25 osób. Obecnych 20 osób. Głosowało 20 osób. Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów. Rektor Prof. dr hab. Adam Zając 5

6 Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Nr AR001-1-IX/2014 Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów (wzór) UMOWA o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne zawarta w dniu... roku w Katowicach pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, Katowice, reprezentowaną przez Rektora/ upoważnionego przez rektora dziekana... (tytuł/ stopień naukowy, imię i nazwisko rektora/ dziekana) zwaną dalej Akademią a...., (imię i nazwisko osoby przyjętej na studia lub studenta) zam....., (adres zamieszkania) Nr PESEL. zwanym/ą dalej Studentem. zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami, a każda z osobna Stroną o następującej treści: W związku ze spełnieniem przez Studenta warunków określonych przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Akademii, Akademia wpisuje Studenta na listę studentów i umożliwia mu kształcenia na stacjonarnych/ niestacjonarnych studiach pierwszego/ drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia/ wychowanie fizyczne/ turystyka i rekreacja/ zarządzanie oraz uzyskanie tytułu zawodowego licencjata/ magistra. 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 3. Zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów określa uchwała Senatu Akademii w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów, zwana dalej uchwałą, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy Akademia oświadcza, że spełnia wymagania ustawy oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, dotyczących w szczególności warunków do prowadzenia 1

7 kształcenia na kierunku studiów oraz ma prawo do nadawania tytułu zawodowego, o którym mowa w 1 ust Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa Regulamin studiów, stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 3. Student na mocy niniejszej umowy zobowiązuje się do wnoszenia opłat za świadczone na jego rzecz przez Akademię usługi edukacyjne, w ramach toku i planu studiów, na które został przyjęty, w wysokości określonej zarządzeniem lub zarządzeniami rektora, związane z: 1) kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych; 2) powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce; 3) prowadzeniem studiów w języku obcym; 4) prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów. 4. Student na mocy niniejszej umowy zobowiązuje się uiścić opłaty, w wysokości określonej zarządzeniem rektora: 1) za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów oraz duplikatów tych dokumentów; 2) za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą Student wnosi opłaty, o których mowa w 3 i 4, w terminach określonych w uchwale, na rachunek bankowy Akademii na swój indywidualny numer konta wygenerowany w systemie USOS. 2. Umowa zawierana jest na cały przewidywany okres studiów. Student nie jest obowiązany do uiszczania opłat innych niż określone w umowie. W przypadku zmiany wysokości opłat, o których mowa w 3 i 4 Student ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych, co równoznaczne jest z rezygnacją z korzystania z usług edukacyjnych. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Akademia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Akademii będą podejmowały aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów przez Studenta na analogicznych, jak wynikające z niniejszej umowy, warunkach. 7. Akademia, spełniając w zakresie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Studenta obowiązek pisemnego jej powiadomienia o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania tego obowiązku, w szczególności skuteczność doręczania pism do Studenta na adres wskazany w niniejszej umowie obciążać będą Studenta Umowa wchodzi w życie z dniem..... r. i obowiązuje do chwili ukończenia studiów przez Studenta. 2. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą: 1) prawomocnego skreślenia Studenta z listy studentów; warunki skreślenia z listy studentów określa Regulamin studiów; 2) ukończenia studiów przez Studenta; warunki ukończenia studiów określa Regulamin studiów. 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym: 1) Akademia w przypadku: a) utraty uprawnień do prowadzenia danego kierunku studiów przez Akademię; 2

8 b) niewywiązania się Studenta z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy po uprzednim wezwaniu do zgodnego z umową realizowania obowiązków i wyznaczeniu w tym zakresie stosownego terminu. 2) Student w przypadku: a) utraty uprawnień do prowadzenia danego kierunku studiów przez Akademię. b) niewywiązywania się Akademii z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu Akademii do zgodnego z umową realizowania jej obowiązków i wyznaczeniu jej w tym zakresie stosownego terminu 4. W przypadkach opisanych w ust. 2 rozliczenie należności wynikających z niniejszej umowy nastąpi zgodnie z zasadami, o których mowa w uchwale. 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 1) Regulamin studiów; 2) uchwała, o której mowa w 1 ust. 3; 3) zarządzenie lub zarządzenia rektora, o których mowa w 3; 4) zarządzenie lub zarządzenia rektora, o których mowa w W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz regulacji wewnętrznych Akademii, w tym zwłaszcza uchwał Senatu oraz zarządzeń Rektora. 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych według właściwości ogólnej. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.. Podpis i pieczęć Rektora/ Dziekana... Podpis Studenta 3

9 Załącznik nr 2 do uchwały Senatu Nr AR001-1-IX/2014 Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów (wzór) UMOWA o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne zawarta w dniu... roku w Katowicach pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, Katowice, reprezentowaną przez Rektora/ upoważnionego przez rektora Dziekana... (tytuł/ stopień naukowy, imię i nazwisko rektora/ dziekana) zwaną dalej Akademią a...., (imię i nazwisko doktoranta) zam....., (adres zamieszkania) Nr PESEL. zwanym/ą dalej Doktorantem. zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami, a każda z osobna Stroną o następującej treści: W związku ze spełnieniem przez Doktoranta warunków określonych przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami Akademii, Akademia wpisuje Doktoranta na listę doktorantów i umożliwia mu kształcenia na stacjonarnych/ niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora w tej dziedzinie. 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie warunków odpłatności za studia na podstawie art. 160 ust. 3 oraz art. 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 3. Zasady pobierania opłat oraz tryb i warunki zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów określa uchwała Senatu Akademii w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów, zwana dalej uchwałą, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy Akademia oświadcza, że spełnia wymagania ustawy oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, dotyczących w szczególności warunków do prowadzenia 1

10 kształcenia studiach doktoranckich oraz ma prawo do nadawania stopnia naukowego, o którym mowa w 1 ust Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki doktoranta określa Regulamin studiów doktoranckich, stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 3. Doktorant na mocy niniejszej umowy zobowiązuje się do wnoszenia opłat za świadczone na jego rzecz przez Akademię usługi edukacyjne, w ramach toku i planu studiów, na które został przyjęty, w wysokości określonej zarządzeniem rektora, związane z: 1) kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich; 2) powtarzaniem określonych zajęć na stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; 3) prowadzeniem studiów w języku obcym. 4. Doktorant na mocy niniejszej umowy zobowiązuje się uiścić opłaty, w wysokości określonej zarządzeniami rektora: 1) za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta oraz za wydanie duplikatu tego dokumentu; 2) za wydanie dyplomu doktora oraz za wydanie duplikatu tego dokumentu; 3) za wydanie przez komisję bioetyczną opinii o projekcie eksperymentu medycznego Doktorant wnosi opłaty, o których mowa w 3 i 4, w terminach określonych w uchwale, na rachunek bankowy Akademii na swój indywidualny numer konta wygenerowany w systemie USOS. 2. Doktorant zostanie poinformowany pisemnie o zmianie wysokości opłat, o których mowa w 3 i 4 przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W przypadku zmiany wysokości opłat, o których mowa w 3 i 4 Doktorant ma prawo odstąpić od umowy na zasadach ogólnych, co równoznaczne jest z rezygnacją z korzystania z usług edukacyjnych. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Akademia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia jej likwidacji, organy Akademii będą podejmowały aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia studiów doktoranckich przez Doktoranta na analogicznych jak wynikające z niniejszej umowy warunkach. 7. Akademia, spełniając w zakresie prowadzenia studiów wymagania wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, nakłada na Doktoranta obowiązek pisemnego jej powiadomienia o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej umowie. Skutki zaniechania tego obowiązku, w szczególności skuteczność doręczania pism do Doktoranta na adres wskazany w niniejszej umowie obciążać będą Doktoranta Umowa wchodzi w życie z dniem..... r. i obowiązuje do chwili ukończenia studiów przez Doktoranta. 2. Umowa wygasa z mocy prawa z chwilą: 1) prawomocnego skreślenia Doktoranta z listy doktorantów; warunki skreślenia z listy studentów określa Regulamin studiów doktoranckich; 2) ukończenia studiów przez Doktoranta; warunki ukończenia studiów określa Regulamin studiów doktoranckich. 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym: 1) Akademia w przypadku: 2

11 a) utraty uprawnień do prowadzenia danego kierunku studiów przez Akademię; b) niewywiązania się Doktoranta z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy po uprzednim wezwaniu do zgodnego z umową realizowania obowiązków i wyznaczeniu w tym zakresie stosownego terminu. 2) Doktorant w przypadku: a) utraty uprawnień do prowadzenia danego kierunku studiów przez Akademię. b) niewywiązywania się Akademii z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu Akademii do zgodnego z umową realizowania jej obowiązków i wyznaczeniu jej w tym zakresie stosownego terminu 4. W przypadkach opisanych w ust. 2 rozliczenie należności wynikających z niniejszej umowy nastąpi zgodnie z zasadami, o których mowa w uchwale. 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 1) Regulamin studiów doktoranckich; 2) uchwała, o której mowa w 1 ust. 3; 3) zarządzenie rektora, o którym mowa w 3; 4) zarządzenia rektora, o których mowa w W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz regulacji wewnętrznych Akademii, w tym zwłaszcza uchwał Senatu oraz zarządzeń Rektora. 4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych według właściwości ogólnej. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.. Podpis i pieczęć Rektora/ Dziekana... Podpis Doktoranta 3

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Załącznik nr 5 do uchwały Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UMOWA Nr /.. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 1 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki UMOWA NR o warunkach odpłatności za studia stacjonarne zawarta w Krakowie w dniu xxxxxxxxxxx, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH)

WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Załącznik nr 4 do uchwały Senatu AWF Warszawa Nr 71/2014/2015 z dnia 14 lipca 2015 roku WZÓR UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH STACJONARNYCH III STOPNIA (DOKTORANCKICH) Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz instrukcji finansowej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA nr 65/164/2014 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. 1 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa. w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze REGULAMIN STUDIÓW 2012 1 1. Studia w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze dalej zwanej Uczelnią, odbywają się zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku

PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku PISMO OKÓLNE Nr 44/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych prowadzonych na Politechnice Śląskiej Podaje się do wiadomości, że Senat Politechniki

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie

Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Regulaminu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 Studia podyplomowe realizują strategię budowy społeczeństwa opartego na wiedzy i stale podnoszącego swoje

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZELNIA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku

UMOWA UCZELNIA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku UMOWA UCZELNA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku zawarta między Collegium Civitas, uczelnią niepubliczną, z siedzibą w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Regulamin studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu Zał. do uchwały nr 241/XXII /2013 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 20 maja 2013 r. i Zał. do uchwały nr 32/IV /2014 Senatu PWSZ w Zamościu z dnia 03 marca 2014 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, decyzją Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne IV kadencja/druk nr 2720 1 Projekt USTAWA z dnia 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2015/2016 dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2015/2016 dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz Instrukcji Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo