1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.)"

Transkrypt

1 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol WSDZJK- WNoZ/3 PROCEDURA ZAPEWNIENIA STUDENTOM MATERIALNEGO WSPARCIA 1. Podstawy Prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) 1.2. Regulacje wewnętrzne: Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zarządzenie Nr 68/14 rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wprowadzania Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Cel i przedmiot procedury Celem i przedmiotem procedury jest określenie możliwości i zasad przyznawania pomocy materialnej studentom oraz wskazanie szczególnych rodzajów wsparcia dla studentów niepełnosprawnych. 3. Definicje Stypendium socjalne stypendium dla studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium dla studenta z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu Stypendium rektora dla najlepszych studentów stypendium dla studentów, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiądą osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia stypendia przyznane wybitnym studentom przez ministra na wniosek Rektora uczelni zaopiniowany przez Radę Wydziału Zapomoga wparcie finansowe przyznawane studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 4. Odpowiedzialność Odpowiedzialność merytoryczna: - pracownik Działu Spraw Studenckich- przyjmuje wniosek o świadczenia zgłaszany przez studenta - pracownik Działu Spraw Studenckich - zapewnia obsługę administracyjną komisji stypendialnych Odpowiedzialność funkcyjna: - prodziekan ds. studenckich - przewodniczy Wydziałowej Komisji Stypendialnej - Wydziałowa Komisja Stypendialna jest powołana na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

2 Nadzór : - Dziekan na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego powołuje Wydziałową Komisję Stypendialną, przekazuje uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie przyznania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentom WNoZ. - Rektor na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego powołuje Uczelnianą Komisję Stypendialną, której przekazuje uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie przyznania stypendium Rektora. 5. Sposób postępowania Stypendium socjalne 1. Przyjęcie przez pracownika Działu Spraw Studenckich od studenta wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wraz z kompletem dokumentów potwierdzającym sytuację materialną studenta, termin składania dokumentów określa Regulamin Przyznawania i Ustalania Wysokości Świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów z dnia 24 lipca 2013 r. 2. Pracownik Działu Spraw Studenckich weryfikuje dokumenty i w razie potrzeby pisemnie wzywa studenta do uzupełnienia w terminie 7 dni brakujących dokumentów. Jeżeli student nie uzupełni dokumentów wniosek nie będzie rozpatrywany. Wzory formularzy wniosków o stypendium socjalne, specjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomoga stanowią załącznik do Regulaminu Przyznawania i Ustalania Wysokości Świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów z dnia 24 lipca 2013r. 3. Wydziałowa Komisja określa dochód miesięczny przypadający na studenta, dochód na potrzeby stypendialne stanowi różnicę osiągniętego rocznego dochodu pomniejszonego o sumę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego. Z obrad Komisji zostaje sporządzony protokół. 4. Decyzję o przyznaniu pomocy materialnej student otrzymuje na piśmie. 5. Listy wypłat podpisywane są przez osoby funkcyjne, kwota przyznana zostaje przelana na konto bankowe wskazane przez studenta we wniosku. 6. W przypadku nieprzyznania stypendium socjalnego studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Odwołanie należy wnieść na piśmie za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich. 7. Po złożeniu odwołania następuje ponowne rozpatrzenie wniosku przez Odwoławczą Komisję Stypendialną, następnie sporządzenie protokołu, listy wypłat i podpisanie jej przez osoby funkcyjne oraz wypłata stypendium. Stypendium Rektora UMP dla najlepszych studentów 1. Potwierdzenie na wniosku studenta średniej przez pracownika dziekanatu. 2. Przyjęcie przez pracownika Działu Spraw Studenckich wniosku od studenta o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pracownik dziekanatu przygotowuje listę rankingową najlepszych studentów na kierunku, którą przesyła do Uczelnianej Komisji Stypendialnej. 3. Uczelniana Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu /nieprzyznaniu stypendium. Kolejno następuje sporządzenie protokołu z obrad Komisji, list wypłat i podpisanie ich przez osoby funkcyjne. Decyzja przekazywana jest studentom w formie pisemnej. 4. Wypłata stypendium następuje na konto wskazane przez studenta we wniosku.

3 5. W przypadku nieprzyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania o ponowne rozpatrzenie wniosku. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 1. Stypendium to może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności. 2. Student składa wniosek wraz z formularzem, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Przyznawania i Ustalania Wysokości Świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów z dnia 24 lipca 2013r. do Działu Spraw Studenckich oraz orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez organ do tego uprawniony. 3. Wydziałowa Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium. 4. Dział Spraw Studenckich przygotowuje pisemnie decyzję administracyjną dla studentów, sporządza listy wypłat, które są następnie podpisane przez osoby funkcyjne, w dalszej kolejności następuje wypłata stypendium. 5. Kwoty stypendium ustala prorektor ds. studenckich UMP w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego i podaje do wiadomości w komunikacie udostępnianym na stronie UMP. Zapomoga 1. Pracownik Działu Spraw Studenckich przyjmuje od studenta wniosek o przyznanie zapomogi z kompletem dokumentów poświadczających wystąpienie zdarzenia losowego. 2. Wniosek rozpatruje Wydziałowa Komisja Stypendialna. 3. Dział Spraw Studenckich sporządza listę wypłat, którą podpisuje osoba funkcyjna. 4. Wypłata zapomogi następuje na konto wskazane we wniosku przez zainteresowanego. Czynności dodatkowe W trakcie roku akademickiego student może ubiegać o wystawienie przez Dział Spraw Studenckich zaświadczenia o pobieraniu (nie pobieraniu) stypendium, jego wysokości oraz o okresie jego pobierania. Przechowywanie dokumentów Dokumenty dotyczące pomocy materialnej dla studenta znajdują się w Dziale Spraw Studenckich, a następnie przekazywane do Dziekanatu, gdzie przechowywane są w teczkach osobowych studentów. MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM 1. Pracownik Działu Spraw Studenckich przyjmuje od studenta wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim z kompletem dokumentów poświadczających uprawnienia zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom. 2. Wniosek rozpatruje i decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Stypendialna. 3. Lista osób, którym przyznano/nie przyznano miejsce w Domu Studenckim zostaje umieszczona na stronie internetowej Uczelni. Nazwiska studentów zakodowane są numerem albumu. Studentowi przysługuje prawo do odwołania od negatywnej decyzji zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom z dnia 24 lipca 2013r. 6. Załączniki 1. wniosek o przyznanie pomocy materialnej 2. wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

4 3. wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 4. wniosek o przyznanie zapomogi 5. schemat odpowiedzialności

5 Załącznik nr 1 UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014 NAZWISKO...IMIĘ..... NR PESEL...NR ALBUMU... rok studiów.... wydział kierunek rodzaj studiów*: stacjonarne, niestacjonarne Studiuję równolegle inny kierunek studiów: kierunek rok uczelnia.. typ studiów*: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie Ukończyłem wcześniej*: inny kierunek studiów/studia I stopnia: w roku... uczelnia stały adres zamieszkania studenta... nr kodu, miejscowość adres do korespondencji... nr kodu, miejscowość ulica, nr domu ulica, nr domu telefon kontaktowy.....adres przyznane stypendium proszę przesyłać na mój rachunek w Banku... nr konta * niepotrzebne skreślić termin składania wniosku: do 5 października 2013 r. (Za termin złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Działu Spraw Studenckich. Nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego) Pan/i Dziekan Wydziału... Proszę o przyznanie*: stypendium socjalnego stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych) stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki z niepracującym małżonkiem studenta lub dzieckiem (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych) * zakreślić X w odpowiedniej pozycji skład rodziny: imię i nazwisko data urodzenia pokrewieństwo 1 wnioskodawca miejsce zatrudnienia oraz inne źródła utrzymania, szkoła wymagane zaświadczenia 2 3 4

6 Do wniosku załączam następujące dokumenty i oświadczenia: 1. zaświadczenie/a z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2012 r - szt OŚWIADCZENIE 1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.286 KK oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r(dz U.Nr 164,poz.1365 z późn.zm.) oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku z dnia o pomoc materialną na rok akademicki stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody moje i mojej rodziny w roku.. a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 3. Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zakazu pobierania świadczeń pomocy materialnej na drugim kierunku studiów oraz wynikającego z nich obowiązku zwrotu świadczeń nieprawnie pobranych (art. 184 ust.4,5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym) Poznań, dnia.. podpis studenta Oświadczenie dotyczące przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim Jestem zakwaterowany/a poza miejscem stałego zamieszkania i codzienny dojazd na Uczelnie w znacznym stopniu utrudniałby mi studiowanie. Poznań, dnia.. podpis studenta Zgodnie z Art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 poz.101 nr 926 ze zm) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji (strony internetowe uczelni, gabloty) )dotyczących przyznania mi pomocy materialnej Poznań, dnia. podpis studenta...

7 WYPEŁNIA UCZELNIA dochód roczny (netto) matka... zł student. zł inne. zł ojciec... zł współmałżonek zł inne. zł dochód roczny rodziny wynosi (netto) zł liczba osób w rodzinie... dochód miesięczny w rodzinie netto...zł dochód miesięczny na osobę.....zł Decyzja Wydziałowej Komisji Stypendialnej: przyznano / nie przyznano stypendium socjalne - kwota.... przyznano / nie przyznano zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki - kwota. przyznano / nie przyznano zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania dziecka lub małżonka w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki - kwota. nie przyznano stypendium...z powodu podpisy członków Komisji: przewodniczący.. członkowie Poznań, dnia..

8 Załącznik nr 2 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2013/2014 NAZWISKO...IMIĘ..... NR PESEL...NR ALBUMU... rok studiów.... wydział kierunek rodzaj studiów*: stacjonarne, niestacjonarne typ studiów*: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie studiuję równolegle inny kierunek studiów: tak/nie* jaki uczelnia rok. ukończony inny kierunek studiów jaki.. uczelnia.w roku stały adres zamieszkania studenta... nr kodu, miejscowość adres do korespondencji... nr kodu, miejscowość ulica, nr domu ulica, nr domu telefon kontaktowy.....adres przyznane stypendium proszę przesyłać na mój rachunek w Banku... nr konta * niepotrzebne skreślić termin składania wniosku: do 5 października 2013 r. (Za termin złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Działu Spraw Studenckich. Nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego) Pan/i Dziekan Wydziału... Proszę o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - orzeczony stopień niepełnosprawności. - rodzaj niepełnosprawności.. - charakter niepełnosprawnośći: trwały okresowy* od. do... (*niepotrzebne skreślić) do wniosku załączam następujące dokumenty:......

9 OŚWIADCZENIE 1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.286 KK oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r(dz U.Nr 164,poz.1365 z późn.zm.) oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku z dnia o pomoc materialną na rok akademicki stanowią komplet dokumentacji a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 3. Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zakazu pobierania świadczeń pomocy materialnej na drugim kierunku studiów oraz wynikającego z nich obowiązku zwrotu świadczeń nieprawnie pobranych (art. 184 ust.4,5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym) Poznań, dnia. podpis studenta Zgodnie z Art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 poz.101 nr 926 ze zm) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji (strony internetowe uczelni, gabloty) )dotyczących przyznania mi pomocy materialnej Poznań, dnia. podpis studenta WYPEŁNIA UCZELNIA Decyzja Wydziałowej Komisji Stypendialnej: przyznano stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - kwota nie przyznano stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z powodu... podpisy członków Komisji: przewodniczący.. członkowie..... Poznań, dnia...

10 Załącznik nr 3 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014 NAZWISKO IMIĘ PESEL _ NR ALBUMU _ rok studiów Wydział: Rodzaj studiów: Kierunek: Typ studiów pierwszego stopnia stacjonarne drugiego stopnia niestacjonarne jednolite magisterskie Stały adres zamieszkania studenta: - _.. kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania Adres do KORESPONDENCJI: - _.. kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania Telefon kontaktowy: _ Adres ... Przyznane stypendium proszę przesyłać na mój rachunek w Banku Nr konta: Studiuję równolegle inny kierunek studiów: kierunek rok uczelnia Ukończyłem wcześniej*: inny kierunek studiów/studia I stopnia w roku Termin składania wniosku: do r. (decyduje data dostarczenia do Działu Spraw Studenckich) Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Prof. dr hab. Jacek Wysocki Proszę o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Rodzaj osiągnięcia TYLKO ZA ROK AKADEMICKI Poświadczenie 2012/2013! Średnia ocen co najmniej 4,00 (pieczątka i podpis pracownika dziekanatu) Punkty (wypełnia komisja) Członkostwo w Studenckim Kole Naukowym STN (nazwa Koła, pieczątka i podpis opiekuna; maksymalnie 2 Koła Naukowe; nie jest wymagane zaświadczenie z STN) Przewodniczenie w Studenckim Kole Naukowym STN (nazwa Koła, pieczątka i podpis opiekuna; maksymalnie 1 Koło Naukowe; nie jest wymagane zaświadczenie z STN) Publikacje na wystąpieniach zjazdowych (określenie szczebla konferencji/zjazdu/kongresu + podanie zaświadczenia/certyfikatu w załączniku; dotyczy tylko studenta prezentującego pracę)

11 Nagrodzone prace (określenie szczebla konferencji/zjazdu/kongresu + podanie zaświadczenia/certyfikatu w załączniku) Opublikowane prace (podanie tytułu i rodzaju czasopisma; określenie kolejności wśród autorów studenckich; podanie ksero pierwszej strony w załączniku) Miejsce na podium w naukowym konkursie międzyuczelnianym (określenie rodzaju konkursu + zaświadczenie od organizatorów w załączniku) Miejsce na podium w sportowych Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych (podanie dyscypliny, daty i miejsca na podium + pieczątka i podpis kierownika SWFiS) Miejsce na podium w sportowych Akademickich Mistrzostwach Polski (podanie dyscypliny, daty i miejsca na podium + pieczątka i podpis kierownika SWFiS) Miejsce na podium w sportowych Mistrzostwach wyższych rangą niż Akademickie Mistrzostwa Polski (podanie dyscypliny, daty i miejsca na podium + pieczątka i podpis kierownika SWFiS) Osiągnięcia na polu artystycznym (rodzaj osiągnięć + podanie zaświadczenia od organizatora w załączniku) Wykonywanie pracy na rzecz Uczelni (pieczątka i podpis pracownika dziekanatu dotyczy starostów lat, starostów ekonomicznych oraz starostów grupy; podanie nr załączników odpowiednich zaświadczeń dotyczy pozostałych) OŚWIADCZENIE Suma: 1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.286 KK oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz U.Nr 164, poz.1365 z późn.zm.) oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku z dnia r. stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014 stanowią komplet dokumentacji poświadczającej moje osiągnięcia, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 3. Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zakazu pobierania świadczeń pomocy materialnej na drugim kierunku studiów oraz wynikającego z nich obowiązku zwrotu świadczeń nieprawnie pobranych (art. 184 ust.4,5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym). Poznań, dnia r. podpis studenta. Zgodnie z Art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 poz.101 nr 926 ze zm) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji (strony internetowe uczelni, gabloty) dotyczących przyznania mi pomocy materialnej. Poznań, dnia r. podpis studenta.

12 WYPEŁNIA UCZELNIA Decyzja Uczelnianej Komisji Stypendialnej przyznano Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w kwocie: 670 zł 550 zł 435 zł nie przyznano Stypendium Rektora dla najlepszych studentów z powodu: zbyt małej liczby punktów wymagane pkt zbyt niskiej średniej ocen wymagana średnia: 4,00 ukończonego wcześniej innego kierunku studiów pobierania stypendium na innym kierunku studiów innego: Podpisy członków Komisji: Przewodniczący Członkowie Poznań, dnia r.

13 Załącznik nr 4 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2013/2014 NAZWISKO...IMIĘ..... NR PESEL...NR ALBUMU... rok studiów.... wydział kierunek rodzaj studiów*: stacjonarne, niestacjonarne Studiuję równolegle inny kierunek studiów: kierunek rok uczelnia.. typ studiów*: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie Ukończyłem wcześniej inny kierunek studiów: kierunek w roku uczelnia stały adres zamieszkania studenta... nr kodu, miejscowość adres do korespondencji... nr kodu, miejscowość ulica, nr domu ulica, nr domu telefon kontaktowy.....adres przyznaną zapomogę proszę przesyłać na mój rachunek w Banku... nr konta * niepotrzebne skreślić Pan/i Dziekan Wydziału... Proszę o przyznanie zapomogi Uzasadnienie Fakty podane we wniosku winny być odpowiednio udokumentowane. W razie potrzeby można dołączyć obszerniejsze uzasadnienie lub opinię na osobnym arkuszu. Kiedy i w jakiej wysokości student otrzymał poprzednią zapomogę..... data. podpis studenta

14 OŚWIADCZENIE 1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.286 KK oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r(dz U.Nr 164,poz.1365 z późn.zm.) oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku z dnia o przyznaniu zapomogi stanowią komplet dokumentacji a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 3. Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zakazu pobierania świadczeń pomocy materialnej na drugim kierunku studiów oraz wynikającego z nich obowiązku zwrotu świadczeń nieprawnie pobranych (art. 184 ust.4,5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym) Poznań, dnia. podpis studenta Zgodnie z Art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 poz.101 nr 926 ze zm) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji (strony internetowe uczelni, gabloty) )dotyczących przyznania mi pomocy materialnej Poznań, dnia. podpis studenta WYPEŁNIA UCZELNIA Decyzja Wydziałowej Komisji Stypendialnej : przyznano zapomogę - kwota zł.... nie przyznano zapomogi podpisy członków Komisji : przewodniczący... członkowie Poznań, dnia... r.

15 załącznik 5 SCHEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI WZZDJK na Wydziale Nauk o Zdrowiu PROCEDURA ZAPEWNIENIA STUDENTOM MATERIALNEGO WSPARCIA Odpowiedzialni Zadania Rektor Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego powołuje Uczelnianą Komisję Stypendialną. Prorektor ds. Studenckich Dziekan WNoZ Dział Spraw Studenckich Określa wysokość stypendiów socjalnych w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego powołuje Wydziałową Komisję Stypendialną. Przyjmuje wniosek o świadczenia składany przez studenta i weryfikuje jego kompletność. Zapewnia obsługę administracyjną komisji stypendialnych. Prodziekan ds. Studenckich Przewodniczy Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Wydziałowa Komisja Stypendialna Uczelniana Komisja Stypendialna Rozpatruje wnioski studentów WNoZ o stypendia socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, o zapomogi oraz o przyznanie miejsca w domu studenckim. Rozpatruje wnioski studentów o stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Komisja Odwoławcza Stypendialna Rozpatruje odwołania od decyzji komisji wydziałowych i uczelnianych.

16

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA I USTALANIA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU z dnia 1 września 2011r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -108/11 Zarządzenie Nr 58/11 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 1 września 2011 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 110/13 Zarządzenie Nr 42/13 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Imię i nazwisko studenta; PESEL Adres Telefon; e-mail Wydział

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20.../20...

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20.../20... Dane wnioskodawcy: Nazwisko i imię Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20.../20... Adres stałego zameldowania Adres do korespondencji Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania.

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Opracowany w oparciu o zalecenia art. 186 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki /

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki / 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Pomocy Materialnej Data złożenia wniosku... podpis pracownika WSZiA... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki / Proszę o przyznanie zgodnie z regulaminem

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DANE OSOBOWE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca)

CZĘŚĆ I. DANE OSOBOWE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca) W P Ł Y N Ę Ł O Dnia Nr rejestru 2018/2019/ Podpis / SS Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Akademii WSB Nr albumu Symbol Wydziału WNS/WZwC/WZwK/WZwO/WZwŻ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 ĘŁ Dnia W P Ł Y N Ę Ł O Nr rejestru 2015/2016/ /SSdON Podpis Załącznik nr 5 do Regulaminu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Nr albumu Symbol Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20. / 20.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20. / 20. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20. / 20. Dane wnioskodawcy: Nazwisko i imię Adres stałego zameldowania Adres do korespondencji Telefon kontaktowy Adres e-mail Nr albumu Kierunek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 W P Ł Y N Ę Ł O Dnia Nr rejestru 2016/2017/ /Z Podpis Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Nr albumu Symbol

Bardziej szczegółowo

- kod pocztowy miejscowość województwo

- kod pocztowy miejscowość województwo Załącznik A do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSGiZ w Krakowie Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Bardziej szczegółowo

do 1 października Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

do 1 października Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego Pomoc materialna dla studenta Dom studencki 1. Opis czynności Prorektor UJ ds. dydaktyki, w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną Samorządu Studentów UJ, ustala: terminy składania wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW. Suwałki, dnia...

OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW. Suwałki, dnia... Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej studentom PWSZ w Suwałkach... (imię i nazwisko)... (wydział)... (kierunek, rok studiów)... (nr albumu) OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 W P Ł Y N Ę Ł O Dnia Nr rejestru 2018/2019/ /SSdON Podpis Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Akademii WSB Nr albumu Symbol Wydziału WNS/WZwC/WZwK/WZwO/WZwŻ

Bardziej szczegółowo

1. Nazwisko... Imiona Adres stałego zamieszkania woj...

1. Nazwisko... Imiona Adres stałego zamieszkania woj... Wniosek do Rektora Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji o przyznanie ZAPOMOGI z funduszu pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim... Warszawa, dnia... Część A. DANE WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

Wzór nr 4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim/zimowym *) w roku. akademickim 2012/2013 **)

Wzór nr 4. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim/zimowym *) w roku. akademickim 2012/2013 **) Wzór nr 4 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim/zimowym *) w roku akademickim 2012/2013 Imię i nazwisko studenta II Budownictwo 999922 Rok studiów i nazwa kierunku studiów Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/ STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/ STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE STYPENDIUM SOCJALNEGO/ STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wniosek o przyznanie pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2014

Zarządzenie Nr 38/2014 Zarządzenie Nr 38/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

Ponoszę związane z tym koszty wynajmu. O zmianie powyższych danych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Uczelnianą Komisję Stypendialną.

Ponoszę związane z tym koszty wynajmu. O zmianie powyższych danych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Uczelnianą Komisję Stypendialną. Wzór wniosku nr 1 WNIOSEK DO UCZELNANEJ KOMISJI STYPEDNIALNEJ PWSW W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 W związki z trudną sytuacją materialną wnoszę o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK STUDENTA O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

WNIOSEK STUDENTA O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW WNIOSEK STUDENTA O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. (nazwisko i imię studenta) PESEL Nr albumu.. Rok studiów Kierunek. Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie w roku akademickim / pomocy materialnej w formie: (odpowiednie zakreślić) Dziekan Wydziału ...

WNIOSEK o przyznanie w roku akademickim / pomocy materialnej w formie: (odpowiednie zakreślić) Dziekan Wydziału ... (wzór nr 1) Kraków,... (NAZWISKO i imię)... (imiona rodziców - ojca, matki)... (adres stałego miejsca zamieszkania) (województwo) ( kierunek studiów) Rodzaj studiów: S N SMU/S SMU/N * Rok studiów: I II

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia wewnętrznego nr 16/2015 r. Rektora ChAT z dnia 1 października 2015 r. Wniosek do Dziekana WT/WP(wg właściwości)/komisji Stypendialnej ChAT o udzielenie pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

1. Nazwisko... Imiona Adres stałego zamieszkania woj Adres korespondencyjny...woj Telefon kontaktowy (...)

1. Nazwisko... Imiona Adres stałego zamieszkania woj Adres korespondencyjny...woj Telefon kontaktowy (...) Proszę o przyznanie mi: stypendium socjalnego Warszawa, dnia Wniosek do Rektora Wyższej Szkoły Informatyki Zarządzania i Administracji o przyznanie stypendium SOCJALNEGO z funduszu pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH TRZECIEGO STOPNIA DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne

I. Przepisy ogólne Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE ZE ZWIĘKSZENIEM dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 semestr zimowy / letni DANE OSOBOWE STUDENTA Wydziałowa Komisja Stypendialna Dziekan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WPŁYNĘŁO Dnia Nr rejestru 2017/2018/ Podpis /SR Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Nr albumu Symbol Wydziału:

Bardziej szczegółowo

e) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; f) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

e) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; f) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Muzycznej w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Numer albumu: Kierunek studiów: Rok/ semestr studiów: Adres do korespondencji: Telefon kontaktowy:

Nazwisko i imię: Numer albumu: Kierunek studiów: Rok/ semestr studiów: Adres do korespondencji: Telefon kontaktowy: Data złożenia wniosku (wypełnia student) Data dostarczenia wszystkich braków (wypełnia pracownik) Decyzja komisji stypendialnej: przyznane odmowa Wysokość stypendium Nazwisko i imię: Numer albumu: Kierunek

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia... Nazwisko i imię... Nr albumu... Rok studiów.. Semestr

Bielsko-Biała, dnia... Nazwisko i imię... Nr albumu... Rok studiów.. Semestr Bielsko-Biała, dnia... Nazwisko i imię... Nr albumu... Rok studiów.. Semestr Wpłynęło dnia... Data urodzenia....numer PESEL..... L. dz.... Adres zamieszkania...... Telefon kontaktowy...... Wydział: Finansów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE ZE ZWIĘKSZENIEM dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 semestr zimowy DANE OSOBOWE STUDENTA Wydziałowa Komisja Stypendialna Dziekan Wydziału

Bardziej szczegółowo

-... kod pocztowy miejscowość ulica, numer domu/mieszkania, województwo

-... kod pocztowy miejscowość ulica, numer domu/mieszkania, województwo CZĘŚĆ BIAŁĄ WYPEŁNIA STUDENT CZĘŚĆ SZARĄ WYPEŁNIA PRACOWNIK UM * niepotrzebne skreślić właściwe pole zaznaczyć stawiając znak X Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2011

Zarządzenie Nr 21/2011 Zarządzenie Nr 21/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania

Bardziej szczegółowo

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ KRÓTKI PRZEWODNIK POLITECHNIKA ŁODZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY 1 Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

data złożenia wypełnia STUDENT :

data złożenia wypełnia STUDENT : data złożenia wypełnia STUDENT : dzień miesiąc.. rok 2014 UWAGA!!! WNIOSEK ZAWIERA 4 STRONY WYSZTKIE MUSZĄ BYĆ ZAŁĄCZONE Do wniosku MUSI być dołączony numer rachunku bankowego zamieszczony na CZWARTEJ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ...... data złożenia wniosku podpis pracownika dziekanatu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Część A - wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku.

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku. Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku. w sprawie: utworzenia Uczelnianego Funduszu Stypendialnego, ze

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ. (wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)... IMIĘ I NAZWISKO...

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ. (wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami)... IMIĘ I NAZWISKO... załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UG nr 86/R/15 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 20 / /* W SEMESTRZE PIERWSZYM/DRUGIM* ROKU AKADEMICKIEGO 20 / * (wniosek należy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. STAWKI 10, 00-193 WARSZAWA; Załącznik Nr 5 do Regulaminu bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Załącznik nr 5 do Regulaminu bezzwrotnej pomocy materialnej studentów w Warszawie Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK* w roku akademickim./. Dane osobowe studenta Nazwisko Imię PESEL

WNIOSEK* w roku akademickim./. Dane osobowe studenta Nazwisko Imię PESEL data złożenia wniosku WNIOSEK* podpis pracownika WSSDiP Załącznik 2 o o przyznanie stypendium socjalnego lub o o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu*: o zamieszkania w Domu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki.../...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki.../... 1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Pomocy Materialnej Data złoŝenia wniosku... podpis pracownika WSZiA... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki.../... Proszę o przyznanie zgodnie z regulaminem

Bardziej szczegółowo

UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji

UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji UWAGA stronę wypełnia pracownik dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji Dochody studenta oraz jego członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym Dochody (w zł) Lp. Członkowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 WPŁYNĘŁO Dnia Nr rejestru 2018/2019/ Podpis /SR Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Akademii WSB Nr albumu Symbol Wydziału: WNS/ WZwC/ WZwK/ WZwO/ WZwŻ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO. Tryb studiów stacjonarne/ niestacjonarne*

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO. Tryb studiów stacjonarne/ niestacjonarne* Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Wydział Zamiejscowy w Lęborku

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania Wydział Zamiejscowy w Lęborku data złożenia wypełnia STUDENT: dzień miesiąc. rok 2015 UWAGA!!! WNIOSEK ZAWIERA 5 STRONY WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20. / 20.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20. / 20. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20. / 20. Dane wnioskodawcy: Nazwisko i imię Adres stałego zameldowania Adres do korespondencji Telefon kontaktowy Adres e-mail Nr albumu Kierunek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE w roku akademickim 017/018 semestr zimowy DANE OSOBOWE STUDENTA Wydziałowa Komisja Stypendialna Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii

Bardziej szczegółowo

J.M. REKTOR PWSZ W GŁOGOWIE DR KATARZYNA RUSAK

J.M. REKTOR PWSZ W GŁOGOWIE DR KATARZYNA RUSAK Data wpływu wniosku:.-..-2016 r....podpis W Y P E Ł N I Ć D R U K I E M ZAŁĄCZNIK 3 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW...... imię i nazwisko nr albumu sem.... rok... kierunek...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego Załącznik do Zarządzenia nr 10 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 marca 2007 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

data złożenia wypełnia STUDENT :

data złożenia wypełnia STUDENT : data złożenia wypełnia STUDENT : dzień miesiąc.. rok 2014 UWAGA!!! WNIOSEK ZAWIERA 5 STRON WYSZTKIE MUSZĄ BYĆ ZAŁĄCZONE Termin składania wniosków upływa 20 października Do wniosku MUSI być dołączony numer

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 września 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 25 września 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 133 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 września 2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Numer albumu: Kierunek studiów: Rok studiów: Semestr studiów:. Adres do korespondencji: Telefon kontaktowy:

Nazwisko i imię: Numer albumu: Kierunek studiów: Rok studiów: Semestr studiów:. Adres do korespondencji: Telefon kontaktowy: Data złożenia wniosku (wypełnia pracownik WSAiB) Czy wniosek zawiera braki? TAK NIE Termin do dostarczenia wszystkich braków Nazwisko i imię: Numer albumu: Kierunek studiów: Rok studiów: Semestr studiów:.

Bardziej szczegółowo

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! WNIOSEK* w roku akademickim./. Dane osobowe studenta Nazwisko Imię PESEL

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! WNIOSEK* w roku akademickim./. Dane osobowe studenta Nazwisko Imię PESEL data złożenia wniosku NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! podpis pracownika WSSiD WNIOSEK* o o przyznanie stypendium socjalnego lub o o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu*:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE w roku akademickim 2016/2017

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE w roku akademickim 2016/2017 WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE w roku akademickim 016/017 semestr zimowy / letni DANE OSOBOWE STUDENTA Wydziałowa Komisja Stypendialna Dziekan Wydziału Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię... Nr albumu... Adres zamieszkania...

Nazwisko i imię... Nr albumu... Adres zamieszkania... Załącznik Nr 1 Bielsko-Biała, dnia... Nazwisko i imię... Nr albumu... Rok studiów.. Semestr Data urodzenia....numer PESEL Wpłynęło dnia... L. dz........ Telefon kontaktowy...... Wydział: Finansów i Technologii

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Forma studiów. Stopień studiów

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Forma studiów. Stopień studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 333 /2014 Rektora PB Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Imię i nazwisko Rektor/Odwoławcza Studencka Komisja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO. Tryb studiów stacjonarne/ niestacjonarne*

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO. Tryb studiów stacjonarne/ niestacjonarne* Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej Data złożenia wniosku:. Podpis pracownika Uczelni. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

o stypendium dla osób niepełnosprawnych: o znaczny stopień niepełnosprawności

o stypendium dla osób niepełnosprawnych: o znaczny stopień niepełnosprawności Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów UG WNIOSEK O UDZIELENIE ŚWIADCZENIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 (WNIOSEK NALEŻY UZUPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI) WPISUJEMY ROK AKADEMICKI,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DOKTORANTA O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO ORAZ DODATKU MIESZKANIOWEGO w roku akademickim /..

WNIOSEK DOKTORANTA O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO ORAZ DODATKU MIESZKANIOWEGO w roku akademickim /.. Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Śląskiego WNIOSEK DOKTORANTA O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dnia... Nazwisko i imię... Nr albumu... Rok studiów.. Semestr

Bielsko-Biała, dnia... Nazwisko i imię... Nr albumu... Rok studiów.. Semestr Bielsko-Biała, dnia... Nazwisko i imię... Nr albumu... Rok studiów.. Semestr Wpłynęło dnia... Data urodzenia....numer PESEL..... L. dz.... Adres zamieszkania...... Telefon kontaktowy...... Wydział: Finansów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 31 października 2014 r. Poz. 2976 UCHWAŁA NR 878/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 23 października 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 31 października 2014 r. Poz. 2976 UCHWAŁA NR 878/14 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 23 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 31 października 2014 r. Poz. 2976 UCHWAŁA NR 878/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego

Bardziej szczegółowo

I. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki / w podstawowej wysokości/ w zwiększonej wysokości *

I. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki / w podstawowej wysokości/ w zwiększonej wysokości * Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu W Z Ó R Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-33/2016

ZARZĄDZENIE R-33/2016 ZARZĄDZENIE R-33/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z dnia 26 października 2016 r. im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM./.

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM./. Data wpływu:. Podpis osoby przyjmującej:.. Uwagi:.. WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO Wniosek należy wypełnić drukowanymi, wyraźnymi literami. Imię i nazwisko Pesel Nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! ... WNIOSEK. na rok akademicki./. Dane osobowe studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium. Nazwisko: ...

NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! ... WNIOSEK. na rok akademicki./. Dane osobowe studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium. Nazwisko: ... NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI! data złożenia wniosku podpis pracownika WSSiD WNIOSEK o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w zakresie uzyskania wysokiej średniej ocen, osiągnięć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Rektor. Forma studiów.

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Rektor. Forma studiów. Załącznik nr 5 do Regulaminu... Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 20../20.. Rektor Imię i nazwisko Nr albumu Kierunek studiów Adres e-mail ( - ) - - Stacjonarny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DANE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca)

CZĘŚĆ I. DANE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca) Dnia Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce studentom studiów II stopnia na kierunku zamawianym Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.10.2011

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW /Nazwisko i imię, PESEL/ /Dokładny adres zamieszkania/ /Adres do korespondencji, jeśli inny niż adres zamieszkania/ /Numer telefonu, adres e-mail/ /Instytut, kierunek studiów/ Załącznik nr 3 do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI. Rozdział I. Przepisy ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI. Rozdział I. Przepisy ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ STYPENDIUM SOCJALNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ STYPENDIUM SOCJALNEGO wypełnia pracownik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ STYPENDIUM SOCJALNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ STYPENDIUM SOCJALNEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ STYPENDIUM SOCJALNEGO Data wpływu: wypełnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Przepisy ogólne

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I. Przepisy ogólne Załącznik do Obwieszczenia Nr 5 Rektora UMK z dnia 2 października 2006 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo