1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.)"

Transkrypt

1 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Symbol WSDZJK- WNoZ/3 PROCEDURA ZAPEWNIENIA STUDENTOM MATERIALNEGO WSPARCIA 1. Podstawy Prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) 1.2. Regulacje wewnętrzne: Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Zarządzenie Nr 68/14 rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie wprowadzania Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Cel i przedmiot procedury Celem i przedmiotem procedury jest określenie możliwości i zasad przyznawania pomocy materialnej studentom oraz wskazanie szczególnych rodzajów wsparcia dla studentów niepełnosprawnych. 3. Definicje Stypendium socjalne stypendium dla studenta znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych stypendium dla studenta z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu Stypendium rektora dla najlepszych studentów stypendium dla studentów, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiądą osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia stypendia przyznane wybitnym studentom przez ministra na wniosek Rektora uczelni zaopiniowany przez Radę Wydziału Zapomoga wparcie finansowe przyznawane studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 4. Odpowiedzialność Odpowiedzialność merytoryczna: - pracownik Działu Spraw Studenckich- przyjmuje wniosek o świadczenia zgłaszany przez studenta - pracownik Działu Spraw Studenckich - zapewnia obsługę administracyjną komisji stypendialnych Odpowiedzialność funkcyjna: - prodziekan ds. studenckich - przewodniczy Wydziałowej Komisji Stypendialnej - Wydziałowa Komisja Stypendialna jest powołana na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego

2 Nadzór : - Dziekan na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego powołuje Wydziałową Komisję Stypendialną, przekazuje uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie przyznania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentom WNoZ. - Rektor na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego powołuje Uczelnianą Komisję Stypendialną, której przekazuje uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie przyznania stypendium Rektora. 5. Sposób postępowania Stypendium socjalne 1. Przyjęcie przez pracownika Działu Spraw Studenckich od studenta wniosku o przyznanie stypendium socjalnego wraz z kompletem dokumentów potwierdzającym sytuację materialną studenta, termin składania dokumentów określa Regulamin Przyznawania i Ustalania Wysokości Świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów z dnia 24 lipca 2013 r. 2. Pracownik Działu Spraw Studenckich weryfikuje dokumenty i w razie potrzeby pisemnie wzywa studenta do uzupełnienia w terminie 7 dni brakujących dokumentów. Jeżeli student nie uzupełni dokumentów wniosek nie będzie rozpatrywany. Wzory formularzy wniosków o stypendium socjalne, specjalne, dla najlepszych studentów oraz zapomoga stanowią załącznik do Regulaminu Przyznawania i Ustalania Wysokości Świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów z dnia 24 lipca 2013r. 3. Wydziałowa Komisja określa dochód miesięczny przypadający na studenta, dochód na potrzeby stypendialne stanowi różnicę osiągniętego rocznego dochodu pomniejszonego o sumę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku dochodowego. Z obrad Komisji zostaje sporządzony protokół. 4. Decyzję o przyznaniu pomocy materialnej student otrzymuje na piśmie. 5. Listy wypłat podpisywane są przez osoby funkcyjne, kwota przyznana zostaje przelana na konto bankowe wskazane przez studenta we wniosku. 6. W przypadku nieprzyznania stypendium socjalnego studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Odwołanie należy wnieść na piśmie za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich. 7. Po złożeniu odwołania następuje ponowne rozpatrzenie wniosku przez Odwoławczą Komisję Stypendialną, następnie sporządzenie protokołu, listy wypłat i podpisanie jej przez osoby funkcyjne oraz wypłata stypendium. Stypendium Rektora UMP dla najlepszych studentów 1. Potwierdzenie na wniosku studenta średniej przez pracownika dziekanatu. 2. Przyjęcie przez pracownika Działu Spraw Studenckich wniosku od studenta o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Pracownik dziekanatu przygotowuje listę rankingową najlepszych studentów na kierunku, którą przesyła do Uczelnianej Komisji Stypendialnej. 3. Uczelniana Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu /nieprzyznaniu stypendium. Kolejno następuje sporządzenie protokołu z obrad Komisji, list wypłat i podpisanie ich przez osoby funkcyjne. Decyzja przekazywana jest studentom w formie pisemnej. 4. Wypłata stypendium następuje na konto wskazane przez studenta we wniosku.

3 5. W przypadku nieprzyznania stypendium Rektora dla najlepszych studentów studentowi przysługuje prawo wniesienia odwołania o ponowne rozpatrzenie wniosku. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 1. Stypendium to może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności. 2. Student składa wniosek wraz z formularzem, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu Przyznawania i Ustalania Wysokości Świadczeń Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów z dnia 24 lipca 2013r. do Działu Spraw Studenckich oraz orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez organ do tego uprawniony. 3. Wydziałowa Komisja Stypendialna podejmuje decyzję o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium. 4. Dział Spraw Studenckich przygotowuje pisemnie decyzję administracyjną dla studentów, sporządza listy wypłat, które są następnie podpisane przez osoby funkcyjne, w dalszej kolejności następuje wypłata stypendium. 5. Kwoty stypendium ustala prorektor ds. studenckich UMP w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego i podaje do wiadomości w komunikacie udostępnianym na stronie UMP. Zapomoga 1. Pracownik Działu Spraw Studenckich przyjmuje od studenta wniosek o przyznanie zapomogi z kompletem dokumentów poświadczających wystąpienie zdarzenia losowego. 2. Wniosek rozpatruje Wydziałowa Komisja Stypendialna. 3. Dział Spraw Studenckich sporządza listę wypłat, którą podpisuje osoba funkcyjna. 4. Wypłata zapomogi następuje na konto wskazane we wniosku przez zainteresowanego. Czynności dodatkowe W trakcie roku akademickiego student może ubiegać o wystawienie przez Dział Spraw Studenckich zaświadczenia o pobieraniu (nie pobieraniu) stypendium, jego wysokości oraz o okresie jego pobierania. Przechowywanie dokumentów Dokumenty dotyczące pomocy materialnej dla studenta znajdują się w Dziale Spraw Studenckich, a następnie przekazywane do Dziekanatu, gdzie przechowywane są w teczkach osobowych studentów. MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM 1. Pracownik Działu Spraw Studenckich przyjmuje od studenta wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim z kompletem dokumentów poświadczających uprawnienia zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom. 2. Wniosek rozpatruje i decyzję podejmuje Wydziałowa Komisja Stypendialna. 3. Lista osób, którym przyznano/nie przyznano miejsce w Domu Studenckim zostaje umieszczona na stronie internetowej Uczelni. Nazwiska studentów zakodowane są numerem albumu. Studentowi przysługuje prawo do odwołania od negatywnej decyzji zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom z dnia 24 lipca 2013r. 6. Załączniki 1. wniosek o przyznanie pomocy materialnej 2. wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

4 3. wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 4. wniosek o przyznanie zapomogi 5. schemat odpowiedzialności

5 Załącznik nr 1 UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2013/2014 NAZWISKO...IMIĘ..... NR PESEL...NR ALBUMU... rok studiów.... wydział kierunek rodzaj studiów*: stacjonarne, niestacjonarne Studiuję równolegle inny kierunek studiów: kierunek rok uczelnia.. typ studiów*: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie Ukończyłem wcześniej*: inny kierunek studiów/studia I stopnia: w roku... uczelnia stały adres zamieszkania studenta... nr kodu, miejscowość adres do korespondencji... nr kodu, miejscowość ulica, nr domu ulica, nr domu telefon kontaktowy.....adres przyznane stypendium proszę przesyłać na mój rachunek w Banku... nr konta * niepotrzebne skreślić termin składania wniosku: do 5 października 2013 r. (Za termin złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Działu Spraw Studenckich. Nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego) Pan/i Dziekan Wydziału... Proszę o przyznanie*: stypendium socjalnego stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych) stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki z niepracującym małżonkiem studenta lub dzieckiem (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych) * zakreślić X w odpowiedniej pozycji skład rodziny: imię i nazwisko data urodzenia pokrewieństwo 1 wnioskodawca miejsce zatrudnienia oraz inne źródła utrzymania, szkoła wymagane zaświadczenia 2 3 4

6 Do wniosku załączam następujące dokumenty i oświadczenia: 1. zaświadczenie/a z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2012 r - szt OŚWIADCZENIE 1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.286 KK oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r(dz U.Nr 164,poz.1365 z późn.zm.) oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku z dnia o pomoc materialną na rok akademicki stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody moje i mojej rodziny w roku.. a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 3. Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zakazu pobierania świadczeń pomocy materialnej na drugim kierunku studiów oraz wynikającego z nich obowiązku zwrotu świadczeń nieprawnie pobranych (art. 184 ust.4,5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym) Poznań, dnia.. podpis studenta Oświadczenie dotyczące przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim Jestem zakwaterowany/a poza miejscem stałego zamieszkania i codzienny dojazd na Uczelnie w znacznym stopniu utrudniałby mi studiowanie. Poznań, dnia.. podpis studenta Zgodnie z Art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 poz.101 nr 926 ze zm) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji (strony internetowe uczelni, gabloty) )dotyczących przyznania mi pomocy materialnej Poznań, dnia. podpis studenta...

7 WYPEŁNIA UCZELNIA dochód roczny (netto) matka... zł student. zł inne. zł ojciec... zł współmałżonek zł inne. zł dochód roczny rodziny wynosi (netto) zł liczba osób w rodzinie... dochód miesięczny w rodzinie netto...zł dochód miesięczny na osobę.....zł Decyzja Wydziałowej Komisji Stypendialnej: przyznano / nie przyznano stypendium socjalne - kwota.... przyznano / nie przyznano zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki - kwota. przyznano / nie przyznano zwiększenie stypendium z tytułu zamieszkania dziecka lub małżonka w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki - kwota. nie przyznano stypendium...z powodu podpisy członków Komisji: przewodniczący.. członkowie Poznań, dnia..

8 Załącznik nr 2 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2013/2014 NAZWISKO...IMIĘ..... NR PESEL...NR ALBUMU... rok studiów.... wydział kierunek rodzaj studiów*: stacjonarne, niestacjonarne typ studiów*: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie studiuję równolegle inny kierunek studiów: tak/nie* jaki uczelnia rok. ukończony inny kierunek studiów jaki.. uczelnia.w roku stały adres zamieszkania studenta... nr kodu, miejscowość adres do korespondencji... nr kodu, miejscowość ulica, nr domu ulica, nr domu telefon kontaktowy.....adres przyznane stypendium proszę przesyłać na mój rachunek w Banku... nr konta * niepotrzebne skreślić termin składania wniosku: do 5 października 2013 r. (Za termin złożenia dokumentów uważa się datę wpływu do Działu Spraw Studenckich. Nie jest brana pod uwagę data stempla pocztowego) Pan/i Dziekan Wydziału... Proszę o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych - orzeczony stopień niepełnosprawności. - rodzaj niepełnosprawności.. - charakter niepełnosprawnośći: trwały okresowy* od. do... (*niepotrzebne skreślić) do wniosku załączam następujące dokumenty:......

9 OŚWIADCZENIE 1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.286 KK oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r(dz U.Nr 164,poz.1365 z późn.zm.) oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku z dnia o pomoc materialną na rok akademicki stanowią komplet dokumentacji a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 3. Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zakazu pobierania świadczeń pomocy materialnej na drugim kierunku studiów oraz wynikającego z nich obowiązku zwrotu świadczeń nieprawnie pobranych (art. 184 ust.4,5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym) Poznań, dnia. podpis studenta Zgodnie z Art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 poz.101 nr 926 ze zm) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji (strony internetowe uczelni, gabloty) )dotyczących przyznania mi pomocy materialnej Poznań, dnia. podpis studenta WYPEŁNIA UCZELNIA Decyzja Wydziałowej Komisji Stypendialnej: przyznano stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - kwota nie przyznano stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych z powodu... podpisy członków Komisji: przewodniczący.. członkowie..... Poznań, dnia...

10 Załącznik nr 3 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Wniosek o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2013/2014 NAZWISKO IMIĘ PESEL _ NR ALBUMU _ rok studiów Wydział: Rodzaj studiów: Kierunek: Typ studiów pierwszego stopnia stacjonarne drugiego stopnia niestacjonarne jednolite magisterskie Stały adres zamieszkania studenta: - _.. kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania Adres do KORESPONDENCJI: - _.. kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania Telefon kontaktowy: _ Adres ... Przyznane stypendium proszę przesyłać na mój rachunek w Banku Nr konta: Studiuję równolegle inny kierunek studiów: kierunek rok uczelnia Ukończyłem wcześniej*: inny kierunek studiów/studia I stopnia w roku Termin składania wniosku: do r. (decyduje data dostarczenia do Działu Spraw Studenckich) Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Prof. dr hab. Jacek Wysocki Proszę o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Rodzaj osiągnięcia TYLKO ZA ROK AKADEMICKI Poświadczenie 2012/2013! Średnia ocen co najmniej 4,00 (pieczątka i podpis pracownika dziekanatu) Punkty (wypełnia komisja) Członkostwo w Studenckim Kole Naukowym STN (nazwa Koła, pieczątka i podpis opiekuna; maksymalnie 2 Koła Naukowe; nie jest wymagane zaświadczenie z STN) Przewodniczenie w Studenckim Kole Naukowym STN (nazwa Koła, pieczątka i podpis opiekuna; maksymalnie 1 Koło Naukowe; nie jest wymagane zaświadczenie z STN) Publikacje na wystąpieniach zjazdowych (określenie szczebla konferencji/zjazdu/kongresu + podanie zaświadczenia/certyfikatu w załączniku; dotyczy tylko studenta prezentującego pracę)

11 Nagrodzone prace (określenie szczebla konferencji/zjazdu/kongresu + podanie zaświadczenia/certyfikatu w załączniku) Opublikowane prace (podanie tytułu i rodzaju czasopisma; określenie kolejności wśród autorów studenckich; podanie ksero pierwszej strony w załączniku) Miejsce na podium w naukowym konkursie międzyuczelnianym (określenie rodzaju konkursu + zaświadczenie od organizatorów w załączniku) Miejsce na podium w sportowych Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych (podanie dyscypliny, daty i miejsca na podium + pieczątka i podpis kierownika SWFiS) Miejsce na podium w sportowych Akademickich Mistrzostwach Polski (podanie dyscypliny, daty i miejsca na podium + pieczątka i podpis kierownika SWFiS) Miejsce na podium w sportowych Mistrzostwach wyższych rangą niż Akademickie Mistrzostwa Polski (podanie dyscypliny, daty i miejsca na podium + pieczątka i podpis kierownika SWFiS) Osiągnięcia na polu artystycznym (rodzaj osiągnięć + podanie zaświadczenia od organizatora w załączniku) Wykonywanie pracy na rzecz Uczelni (pieczątka i podpis pracownika dziekanatu dotyczy starostów lat, starostów ekonomicznych oraz starostów grupy; podanie nr załączników odpowiednich zaświadczeń dotyczy pozostałych) OŚWIADCZENIE Suma: 1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 2. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.286 KK oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz U.Nr 164, poz.1365 z późn.zm.) oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku z dnia r. stypendium Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014 stanowią komplet dokumentacji poświadczającej moje osiągnięcia, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 3. Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zakazu pobierania świadczeń pomocy materialnej na drugim kierunku studiów oraz wynikającego z nich obowiązku zwrotu świadczeń nieprawnie pobranych (art. 184 ust.4,5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym). Poznań, dnia r. podpis studenta. Zgodnie z Art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 poz.101 nr 926 ze zm) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji (strony internetowe uczelni, gabloty) dotyczących przyznania mi pomocy materialnej. Poznań, dnia r. podpis studenta.

12 WYPEŁNIA UCZELNIA Decyzja Uczelnianej Komisji Stypendialnej przyznano Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w kwocie: 670 zł 550 zł 435 zł nie przyznano Stypendium Rektora dla najlepszych studentów z powodu: zbyt małej liczby punktów wymagane pkt zbyt niskiej średniej ocen wymagana średnia: 4,00 ukończonego wcześniej innego kierunku studiów pobierania stypendium na innym kierunku studiów innego: Podpisy członków Komisji: Przewodniczący Członkowie Poznań, dnia r.

13 Załącznik nr 4 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2013/2014 NAZWISKO...IMIĘ..... NR PESEL...NR ALBUMU... rok studiów.... wydział kierunek rodzaj studiów*: stacjonarne, niestacjonarne Studiuję równolegle inny kierunek studiów: kierunek rok uczelnia.. typ studiów*: pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite magisterskie Ukończyłem wcześniej inny kierunek studiów: kierunek w roku uczelnia stały adres zamieszkania studenta... nr kodu, miejscowość adres do korespondencji... nr kodu, miejscowość ulica, nr domu ulica, nr domu telefon kontaktowy.....adres przyznaną zapomogę proszę przesyłać na mój rachunek w Banku... nr konta * niepotrzebne skreślić Pan/i Dziekan Wydziału... Proszę o przyznanie zapomogi Uzasadnienie Fakty podane we wniosku winny być odpowiednio udokumentowane. W razie potrzeby można dołączyć obszerniejsze uzasadnienie lub opinię na osobnym arkuszu. Kiedy i w jakiej wysokości student otrzymał poprzednią zapomogę..... data. podpis studenta

14 OŚWIADCZENIE 1. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z Regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.286 KK oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r(dz U.Nr 164,poz.1365 z późn.zm.) oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku z dnia o przyznaniu zapomogi stanowią komplet dokumentacji a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 3. Oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zakazu pobierania świadczeń pomocy materialnej na drugim kierunku studiów oraz wynikającego z nich obowiązku zwrotu świadczeń nieprawnie pobranych (art. 184 ust.4,5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym) Poznań, dnia. podpis studenta Zgodnie z Art.23 ust.1 pkt.1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2002 poz.101 nr 926 ze zm) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Medyczny moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na umieszczenie informacji (strony internetowe uczelni, gabloty) )dotyczących przyznania mi pomocy materialnej Poznań, dnia. podpis studenta WYPEŁNIA UCZELNIA Decyzja Wydziałowej Komisji Stypendialnej : przyznano zapomogę - kwota zł.... nie przyznano zapomogi podpisy członków Komisji : przewodniczący... członkowie Poznań, dnia... r.

15 załącznik 5 SCHEMAT ODPOWIEDZIALNOŚCI WZZDJK na Wydziale Nauk o Zdrowiu PROCEDURA ZAPEWNIENIA STUDENTOM MATERIALNEGO WSPARCIA Odpowiedzialni Zadania Rektor Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego powołuje Uczelnianą Komisję Stypendialną. Prorektor ds. Studenckich Dziekan WNoZ Dział Spraw Studenckich Określa wysokość stypendiów socjalnych w porozumieniu z Radą Uczelnianą Samorządu Studenckiego Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego powołuje Wydziałową Komisję Stypendialną. Przyjmuje wniosek o świadczenia składany przez studenta i weryfikuje jego kompletność. Zapewnia obsługę administracyjną komisji stypendialnych. Prodziekan ds. Studenckich Przewodniczy Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Wydziałowa Komisja Stypendialna Uczelniana Komisja Stypendialna Rozpatruje wnioski studentów WNoZ o stypendia socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, o zapomogi oraz o przyznanie miejsca w domu studenckim. Rozpatruje wnioski studentów o stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Komisja Odwoławcza Stypendialna Rozpatruje odwołania od decyzji komisji wydziałowych i uczelnianych.

16

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014

Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Poznań, dnia 19 grudnia 2014 r. DOP-0212-129/2014 Zarządzenie nr 129/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

REGULAMIN. przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi INFORMACJA O LICZBIE STUDENTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW 1 Wydział Kierunek........

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN

Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w Instytucie Chemii Fizycznej PAN Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Chemii Fizycznej PAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pomoc materialną ze środków budżetu państwa, którymi dysponuje Instytut

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu R E G U L A M I N przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Regulamin opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. Zarządzenie Nr 25 / 2011 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 3 października 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo