PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku Dnia 28 lutego 2008 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które otworzyła Przewodnicząca Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska (lista obecności w załączeniu). Na wstępie Pani Wojewoda powitała Pana Witolda Gwiazdę zaproszonego przez członków Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w celu podziękowania za miłą i efektywną współpracę oraz prowadzenie prac WKDS poprzedniej kadencji. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof T. Borkowski, który w imieniu wszystkich członków WKDS podziękował za prawie dwuletnią współpracę. Pan Witold Gwiazda złożył podziękowanie za zaproszenie na posiedzenie oraz nadmienił, że jest do dyspozycji członków WKDS gdyby zaszła taka potrzeba. Po wręczeniu Panu Witoldowi Gwieździe kwiatów i pamiątkowej grafiki Pani Wojewoda przeszła do realizacji porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 29 stycznia 2008 r. 4. Kwestie dot. wykorzystania środków UE: Udzielanie pomocy finansowej ze środków pomocowych UE dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła; Ocena wykorzystania funduszy unijnych oraz ocena obowiązujących uregulowań w oparciu o opinie beneficjentów oraz urzędów zajmujących się tą tematyką (m. in. RPO Kapitał Ludzki); Bieżąca ocena Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5. Dokonanie zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Ochrony Zdrowia ewentualność podjęcia uchwały w tym zakresie. 6. Sprawy różne Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłoszenie uwag do przedstawionego porządku, a w związku z ich brakiem powyższy zakres obrad został przyjęty jednogłośnie.

2 2 Po przejściu do punktu 3 porządku posiedzenia w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenie WKDS, które odbyło się dnia 29 stycznia 2008 roku Pani Przewodnicząca zapytała o ewentualne uwagi do tego dokumentu. W związku z brakiem uwag Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie, w którym dokument został przyjęty jednogłośnie. Następnie Pani Przewodnicząca przeszła do pkt. 4 porządku obrad tj. kwestii dotyczących wykorzystania środków UE. Głos zabrała Pani Barbara Mrozowska- Nieradko, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, która zaprezentowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata oraz udział w tym programie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wyliczyła 5 funduszy w ramach budżetu Wspólnoty na lata dostępnych dla Polski: Eurpejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Eurpejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności (FS), Eurpejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Eurpejski Fundusz Rybacki (EFR). Dodała, że fundusze te nie są dostępne wprost, aby je uzyskać beneficjent musi wpisać się w działania i priorytety ujęte w Programach Operacyjnych. Te programy to PO Kapitał Ludzki EFS (8 125,9 mln EUR), 16 Regionalnych Programów Operacyjnych EFRR (15 985,5 mln EUR) - jednym z tych programów jest Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, PO Infrastruktura i Środowisko EFRR i FS (21 275,5 mln EUR), PO Innowacyjna Gospodarka EFRR (7 004,9 mln EUR), PO Rozwój Polski Wschodniej EFRR (2 161,6 mln EUR), PO Pomoc Techniczna EFRR (216,7 mln EUR), PO Eurpejskiej Współpracy Terytorialnej EFRR (576,0 mln EUR), a także PO Rozwój Obszarów Wiejskich- EFRROW (17 217,8 mln EUR), PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich EFR (651,9 mln EUR). Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata (RPO WŁ.) jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju województwa, zmierzające w szczególności do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. W dniu 2 października 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata By ten dokument mógł być realizowany muszą zostać opracowane dokumenty wykonawcze, do których należą: Przewodnik Beneficjenta oraz Regulamin Konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata (RPO WŁ.) umożliwia realizację inwestycji pogrupowanych w 7 osiach priorytetowych: Oś Priorytetowa I: Infrastruktura Transportowa, Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Oś

3 3 Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Oś Priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna, Oś Priorytetowa VI: Odnowa Obszarów Miejskich, Oś Priorytetowa VII: Pomoc Techniczna. 27 % wszystkich środków finansowych zostało przeznaczone na inwestycje z zakresu przedsiębiorczości, turystyki oraz działania badawczo rozwojowe, 24% środków zostało skierowane na infrastrukturę transportową, 17% ochronę środowiska i energetykę, 12% na infrastrukturę społeczną. Alokacja dla Województwa Łódzkiego na lata w ramach RPO WŁ to EUR. Kwota wstępnie rozdysponowana na 40 projektów IPI to zł, jakkolwiek ostateczna decyzja o finansowaniu zależeć będzie od spełnienia przez projekt kryteriów formalnych i merytorycznych oraz realizacji zadania zgodnie z zapisami preumowy. Pozostałe środki przewidziane w RPO WŁ na realizację inwestycji w zakresie poszczególnych działań rozdysponowane będą w trybie konkursowym. Podstawowe zasady przeprowadzania konkursów określa Uszczegółowienie Programu (Podręcznik Beneficjenta i Regulamin Konkursu). Uszczegółowienie stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat możliwości i sposobu realizacji projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPO WŁ, co ułatwia potencjalnemu beneficjentowi prawidłowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego, wskazuje także na szczegółowe typy projektów, ujęte w działaniach, listę potencjalnych beneficjentów, system wyboru projektów. Przewodnik dla Beneficjenta będzie zbiorem najważniejszych informacji o sposobie przygotowania wniosku, jego oceny, wyboru, realizacji oraz sposobie przeprowadzania kontroli i audytu projektu dla wszystkich osi priorytetowych. Kolejnym dokumentem jest Regulamin Konkursu, który pojawi się w momencie ogłaszania konkursu. W dniu r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt harmonogramu na 2008 rok ogłaszania konkursów w ramach RPO WŁ. Jest to pierwszy etap w procesie wdrażania środków unijnych nowego okresu programowania na lata Harmonogram jest dokumentem, w jakim zostały określone rodzaje działań, w których będą ogłaszane konkursy, daty rozpoczęcia naboru wniosków w 2008 r., czas trwania ogłoszonych konkursów. Z tego harmonogramu wynika, że konkursy zostaną przeprowadzone w 7 działaniach. Przewidywany termin ogłoszenia konkursów to i będą trwały do końca czerwca 2008 r. Konkursy zostaną ogłoszone na działania z zakresu: 1. Osi Priorytetowej II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom I Energetyka; działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, zagrożeń środowiska, ochrony powietrza. 2. Osi Priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; działania z zakresu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

4 4 3. Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne Wsparcie procesu informatyzacji administracji publicznej. W ramach Osi Priorytetowej III będą ogłaszane konkursy dla wzmocnienia innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie łódzkim. Dzięki realizacji tego celu oczekuje się, że nastąpi wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach, ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania, wspieranie działalności badawczo rozwojowej (B+R) oraz działalności instytucji otoczenia biznesu służącej rozwojowi współpracy między sferą nauki i sferą biznesu, a także poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. W ramach tej osi priorytetowej inwestycje, które można realizować zostały pogrupowane w pięć działań: wsparcie jednostek badawczorozwojowych, podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Rozwój B+ R w przedsiębiorstwach, rozwój instytucji otoczenia biznesu a także infrastruktura turystyczno rekreacyjna. Drugie działanie to podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie wsparcia pomocy de minimis. Chodzi o wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Wsparcie obejmuje projekty infrastrukturalne w zakresie: bezpośrednich inwestycji w MŚP, transportu multimodalnego, systemów zarządzania środowiskowego MŚP, wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT);udziału w targach i misjach gospodarczych za granicą, marketingu i promocji produktów i marek regionalnych. Beneficjentami działania są: MŚP, partnerstwa małych i średnich przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Celem działania jest przede wszystkim wsparcie MŚP. Zgodnie z zapisami strategii lizbońskiej dużą rolę odgrywa innowacyjność przedsiębiorstw oraz wpływ innowacyjnego przedsięwzięcia na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Bezpośrednie inwestycje w MŚP będą możliwe do wartości 8 mln zł kosztów kwalifikowanych, w tym także rozwiązania informatyczno komunikacyjne, certyfikacja oraz doradztwo- o ile jest ono elementem projektu, poprawa procesów produkcyjnych w celu dostosowania do norm środowiskowych, przygotowania infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego województwa. Działanie to będzie obejmowało projekty dotyczące prowadzenia prac studyjno-koncepcyjnych obejmujących tereny inwestycyjne do 40 ha oraz projekty uzbrojenia

5 5 terenów do powierzchni 40 ha, z zastrzeżeniem, że ten typ projektów musi stanowić jednak element projektu zintegrowanego. Wsparcie działania Transport multimodalny wynika z centralnego położenia województwa łódzkiego oraz powstania Centralnego Węzła Komunikacyjnego. Będzie to wsparcie projektów o wartości mniejszej niż 20 mln PLN w zakresie transportu multimodalnego poza sieciami TEN-T - budowy lub przebudowy centrów logistycznych terminali transportu multimodalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do realizacji projektu. Na kształt wizerunku lokalnym województwa łódzkiego ogromne znaczenie mają produkty i marki lokalne, stąd w celu poprawy tego wizerunku finansowane będą projekty z zakresu marketingu i promocji, identyfikujące produkty i usługi. Problemem który w tym wypadku zaistnieje to problem pomocy publicznej, który każdorazowo wystąpi w przypadku MŚP w związku z brakiem odpowiednich przepisów wykonawczych dot. pomocy publicznej. Konkursy będą składały się z 6 etapów: 1. Ogłoszenie konkursu, 2. Nabór wniosków, 3. Ocena wniosków, 4. Ogłoszenie wyników konkursu, 5. Procedura odwoławcza, 6. Podpisanie umów o dofinansowanie. Harmonogram konkursów oraz ogłoszenie o konkursie wraz z jego regulaminem publikowane są na stronie internetowej: oraz Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem określają szczegóły niezbędne do przygotowania wniosku oraz załączników. Najważniejszym dokumentem będzie wniosek o dofinansowanie, który wraz z załącznikami należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Podstawowymi załącznikami do wniosku są studium wykonalności i biznes plan. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął już Zasady dotyczące przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i należy się nimi kierować przy opracowaniu studium wykonalności konkretnego projektu. Natomiast wytyczne do przygotowania biznes planu będą wkrótce przedmiotem uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego i zostaną następnie umieszczone na stronie internetowej. Procedura konkursowa przewiduje 2 etapy: preselekcję oraz ocenę formalno merytoryczną. Preselekcja nie będzie miała charakteru konkursowego, w jej ramach, następuje ocena pod kątem spełnienia kryteriów wstępnej oceny dokonywana przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (kryteria te są wskazane w Regulaminie konkursu oraz Ogłoszeniu o konkursie). Kryteria oceny wstępnej to kryteria administracyjne, a kryteria oceny ostatecznej to kryteria formalne Wnioski o dofinansowanie, które uzyskały negatywną ocenę na etapie preselekcji zostają odrzucone. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie ma

6 6 charakter 0/1, tzn., że wniosek spełnia lub nie spełnia danego kryterium. Niespełnienie jednego z kryteriów skutkuje negatywną oceną formalną i odrzuceniem wniosku. Ocena przeprowadzana jest pod kątem spełnienia kryteriów oceny merytorycznej (kryteria te są wskazane w Regulaminie konkursu oraz Ogłoszeniu o konkursie). Kryteria merytoryczne dzielą się na uniwersalne oraz specyficzne dla każdego działania. Po zakończeniu procedury oceny sporządzany jest protokół. Wyniki konkursy są zamieszczone na stronie internetowej. Ostateczną decyzję w przedmiocie dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Łódzkiego. Jakkolwiek każde odstępstwo od listy rankingowej musi być uzasadnione. O wyniku konkursu i wyborze projektów do dofinansowania Beneficjent powiadamiany jest w formie pisemnej, wyniki są ponadto zamieszczane na stronie internetowej. W przypadku projektów RPO ocenionych negatywnie, a także w przypadku projektów, które nie otrzymały dofinansowania na mocy uchwały ZWŁ, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku lub nie otrzymaniu dofinansowania złożyć protest do Wojewody za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu przez Wojewodę, Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Zarówno Wojewoda jak i Minister ma miesiąc czasu na rozpatrzenie sprawy. Rozstrzygnięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kończy procedurę wyboru projektu. Na tym zakończyła swoją wypowiedź Pani Barbara Mrozowska- Nieradko. Pan Paweł Saar odwołując się do wypowiedzi przedmówczyni powiedział, że w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego zawarte było zalecenie by w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw na cele rozwoju przedsiębiorczości przeznaczyć 40% środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo łódzkie alokowało na ten cel 32% środków, przy średniej krajowej 24%. Środki, które były zapisane w pierwotnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego to kwota ,00 zł. Według informacji uzyskanych przez Pana Pawła Saara środki te zostały zwiększone, a zatem alokacja na cele rozwoju przedsiębiorczości powinna zostać zwiększona. Wyraził również opinię, iż środki przyznane na rozwój przedsiębiorczości powinny być zachowane, bez możliwości wykorzystania ich na inne cele. Pani Barbara Mrozowska- Nieradko powiedziała, że pierwotna alokacja to 863 mln Eur w tej chwili alokacja RPO WŁ to ponad 1 mld złotych i ogólna pula środków uległa zwiększeniu, cześć tych środków pochodzi z rezerwy kompensacyjnej. W rezultacie środki te proporcjonalnie zwiększyły alokacje w osiach priorytetowych, na oś priorytetową III

7 7 przypada 27% środków regionalnego programu operacyjnego, oprócz innych programów pomocowych dostępnych dla MŚP. Konkursy planowane są obecnie dla działania 2: podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie wsparcia pomocy de minimis, do której akty prawne zostały już uchwalone i obowiązują. Zaznaczyła, że środki raz przyznane na konkretne działanie powinny zostać konsekwentnie wykorzystane, a odstępstwa od tej zasady są praktycznie niemożliwe. Mogą wystąpić przesunięcia między kategoriami interwencji, ale te wymagają uruchomienia specjalnej procedury uzgodnieniowej. Oczekuje się, że środki niewykorzystane w innych kategoriach interwencji zasilą tych którzy najbardziej potrzebują pomocy. Następnie głos zabrał Pan Bartosz Rzętkiewicz Dyrektor Departamentu PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego, który omówił stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest drugim co do wielkości narzędziem pozyskiwania środków Unijnych w okresie programowania PO KL jest też jedynym programem, z którego mogą być pozyskiwane środki na tzw. projekty miękkie. PO KL został podzielony na dwa komponenty centralny a także regionalny i składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Każde województwo zarządza priorytetami 6, 7, 8 i 9. Całość środków w PO KL na lata na województwo łódzkie to 514 mln EUR. Instytucją Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Dla komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, a Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Podział obowiązków między IP i IP2 został uregulowany porozumieniem z Na bazie tego porozumienie Wojewódzki Urząd Pracy będzie prowadził wszystkie sprawy związane z priorytetem 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich i priorytetem 7 - Promocja integracji społecznej. Na priorytet 6 i 7 przyznano połowę alokacji dla województwa łódzkiego. Jakkolwiek Urząd Marszałkowski nadzoruje wykonanie całego komponentu regionalnego w województwie łódzkim. Urząd Marszałkowski w Łodzi będzie bezpośrednio zajmował się priorytetem 8 Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetem 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Pełna struktura organizacyjna Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki to Dyrektor, 2 z-ców Dyrektora, 6 Wydziałów, Samodzielne stanowisko ds. Sekretariatu oraz Sekretariat Podkomitetu Monitorującego. Zatrudnienie w strukturze Departamentu do końca 2008 roku to ok. 100 osób. Zatrudnienie uzależnione jest od ilości składanych wniosków. Od Departament będzie miał swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 8 w głównym budynku Urzędu Marszałkowskiego.

8 8 Umocowania prawne i finansowe, stanowiące podstawę do ogłaszania konkursów to kontrakt wojewódzki, aneksy do porozumienia, umowy dotacji rozwojowej na 2008 rok, Zatwierdzenie Planu Działań, Instrukcje Wykonawcze, OSiK, Plan Pomocy Technicznej na 2008 rok, Audyt zgodności (zakończenie ). Nie istniała możliwość wcześniejszego ogłaszania konkursów ze względu na braki formalne: tj. nie podpisaną ustawę budżetową oraz nie podpisane kontrakty wojewódzkie. W tym okresie programowania środki unijne stanowią część budżetu państwa, spływają do województwa z dotacji rozwojowej, w związku z tym podpisanie kontraktu wojewódzkiego było konieczne. Po podpisaniu umowy dotacji rozwojowej na 2008 rok spłynęła pierwsza transza funduszy. Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zatwierdziła Plan Działań w dn r., Instrukcje Wykonawcze , Opis Systemu Zarządzania i Kontroli oraz Plan Pomocy Technicznej na 2008 rok. W chwili obecnej Urząd Kontroli Skarbowej prowadzi Audyt zgodności, którego zadaniem jest stwierdzenie czy instytucja jest w pełni przygotowana do gospodarowania środkami finansowymi, termin planowanego zakończenia to r. Audyt zgodności zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów nie jest kontrolą lecz ma stanowić formę pomocy wskazując na pola do poprawy i zmian, a wynik ostateczny autydu nie może być negatywny. W dniu 31 stycznia 2008 roku Marszałek Województwa Łódzkiego zgłosił pełną gotowość województwa łódzkiego w ramach programu PO KL tj. instytucjonalną i formalno prawną. Nadal trwają pewne prace związane z krajowym i lokalnym systemem informatycznym, które mają być kompatybilne i pomocne wszystkim urzędnikom wdrażającym pieniądze unijne i beneficjentom tej pomocy. Dalej Pan Bartosz Rzętkiewicz nadmienił, że priorytetami VI i VII zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy, jako instytucja Pośrednicząca II Stopnia, natomiast Urząd Marszałkowski odpowiada za wdrażanie priorytetów VIII Regionalne Kadry Gospodarki i IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytety VII i VIII otrzymały największą alokację środków. Głównym źródłem kontaktu z potencjalnymi beneficjentami są: strona internetowa, cykliczne spotkania w powiatach, Punkt informacyjno-promocyjny, współpraca z ROEFsami. Ponadto uruchomiony został multimedialny kontakt poprzez SKYPE a i GaduGadu, który funkcjonuje w każdą środę od godziny do Do chwili obecnej uruchomiono dwa konkursy: jeden przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach działania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz drugi przez Urząd Marszałkowski w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne. Konkursy te zostały ogłoszone na odpowiedzialność Urzędu Marszałkowskiego, kolejne konkursy będą sukcesywnie otwierane. Wszystkie konkursy będą konkursami otwartymi bez terminów ostatecznych zgłaszania

9 9 wniosków, do wyczerpania środków, co umożliwia potencjalnym beneficjentom złożenie wniosku w dowolnym momencie w ciągu roku. Harmonogram ogłaszania konkursów dla priorytetu IX działania , działania ; działania , działania , działania , działania maj Natomiast dla priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki nie istnieje możliwość podania harmonogramu ogłaszania konkursów ponieważ Minister Rozwoju Regionalnego nie podpisał rozporządzenia dot. pomocy publicznej. Przewidywany termin podpisania tego rozporządzenia to kwiecień 2008 r. Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało listę wytycznych dot. min. opodatkowania beneficjentów pomocy unijnej, kwalifikowalności kosztów czy prowadzenia pełnej księgowości przez beneficjentów. Z niektórymi z tych wytycznych Urząd Marszałkowski się nie zgadza i negocjuje zmiany z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Finansów. Ministerstwo Finansów w jednej ze swoich ostatnich odpowiedzi stwierdziło, że nie będzie konieczne prowadzenie pełnej księgowości przez potencjalnych beneficjentów środków pomocowych oraz że nie będzie opodatkowania środków uzyskanych z pomocy unijnej. Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, który obejmuje działania 8.1 Rozwój Pracodawców i Przedsiębiorstw w Regionie, Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe, Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe, Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności projekty konkursowe, Przewidywanie zmiany gospodarczej projekty sytemowe, 8.2 Transfer wiedzy. Wszystkie projekty konkursowe zostaną uruchomione w momencie wejścia w życie wszystkich aktów legislacyjnych i prawnych. Środki przewidziane na priorytet VIII są duże i dostępne dla wszystkich zainteresowanych instytucji. Na zakończenie swojej prezentacji Pan Bartosz Rzętkiewicz zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie informacji, że w tym okresie programowania najważniejszy będzie sposób wykorzystania dostępnych środków, a w szczególności długofalowe zmiany strategiczne jakie nastąpią dzięki tym funduszom. Pan Zygmunt Mierzejewski Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Członek Komisji Trójstronnej, Przewodniczący Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji. ds. funduszy strukturalnych Unii Eurpejskiej nadmienił, że Komisja Trójstronna zwracała się już do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie przyspieszenia podpisania ustawy o pomocy publicznej, w odpowiedzi uzyskano informacje, że obowiązuje termin konsultacji międzyresortowych. Ponadto, członkowie Komisji Trójstronnej zapowiedzieli zgłoszenie skargi do Brukseli w przypadku opodatkowania beneficjentów funduszy unijnych. Przez rok

10 10 pracy partnerzy społeczni doprowadzili do wprowadzenia istotnych zmian do PO KL, m.in. spełnienia wytycznych strategii lizbońskiej. Tydzień temu w ramach priorytetu 5.5 Rozwój dialogu społecznego powstał Komitet Sterujący. Zostały przygotowane założenia projektowe i dużą rolę przewiduje się dla Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Komisja Europejska natomiast sygnalizuje bardzo niską integrację społeczną, w związku z tym Minister Rozwoju Regionalnego będzie szczególnie przyglądał się jak dialog społeczny jest realizowany w poszczególnych województwach. W kwietniu na posiedzeniu Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji. ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej problem ten będzie szczegółowo omawiany, do udziału w tym spotkaniu zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich Urzędów Marszałkowskich. Pan Paweł Saar powiedział, że 17 stycznia 2008 na Pierwszym Kongresie Pracodawców Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, w obecności Pana Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów RP, Ministra Gospodarki powiedziała, że rozporządzenie to ukaże się do końca lutego. Niestety tak się nie stało. Następnie zwrócił się z prośbą do Pana Bartosza Rzętkiewicza o wyjaśnienie kwestii priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty na działania którego przeznaczono kwotę ponad 960 mln. Eur. Pan Bartosz Rzętkiewicz odpowiedział, że priorytet III znajduje się w ramach komponentu centralnego zarządzanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast omawiane były tylko te priorytety które są wdrażane przez województwo. Pani Beata Ostrowska przypomniała, że na początku poprzedniego okresu programowania, fundusze unijne otrzymywane przez beneficjentów również były nie opodatkowane, a później sytuacja się nagle zmieniła. W związku z tym należałoby uzyskać taką informację dot. braku opodatkowania na piśmie. Dalej zwróciła się z pytaniem do Pana Bartosza Rzętkiewicza czy kolejne konkursy ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy będą konkursami otwartymi. Następnie zwróciła się z prośbą do Pani Barbary Mrozowskiej- Nieradko o wyjaśnienie terminu innowacyjność w kontekście Osi Priorytetowej III. Pan Bartosz Rzętkiewicz odpowiedział, że w Unii Europejskiej funkcjonuje zasada dobrych praktyk tzn. nie powielania wcześniej popełnionych błędów m.in. tych dot. opodatkowania, należy mieć nadzieję, że Ministerstwo Finansów zastosuje tę dobrą praktykę płynącą z Unii Eurpejskiej. Pan Bartosz Rzętkiewicz wymienił wcześniej działanie z tego względu, iż jest to konkurs, natomiast pozostałe działania skierowane są do Powiatowych Urzędów Pracy. Każda z instytucji tzn. Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy podejmuje decyzje indywidualne dot. formy prowadzenia konkursów (otwarte, zamknięte). Urząd Marszałkowski podjął decyzje o prowadzeniu otwartych konkursów,

11 11 Wojewódzki Urząd Pracy natomiast będzie prowadził konkursy zamknięte. PO KL uwzględnia również projekty innowacyjne, jakkolwiek definicja terminu innowacyjność nie została ostatecznie zatwierdzona. Pani Barbara Mrozowska- Nieradko dodała, że na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego również nie ma precyzyjnej definicji terminu innowacyjność, pojęcie to jest rozumiane bardzo szeroko jako procesową i produktowi. Pan Zygmunt Mierzejewski dodał, że powstał specjalny zespół ds. horyzontalnych, który wypracowuje stanowiska dla komitetu monitorującego PO KL, zespół ten między innymi zajmował się zdefiniowaniem terminu innowacyjność, wynik prac po doprecyzowaniu zostaną upublicznione. W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy Pan Krzysztof T. Borkowski stwierdził, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie podołać wymaganiom zapisów mówiącym o innowacyjności, gdyż tylko bogate firmy stać na zakup i wdrożenie innowacyjnych technologii. W konsekwencji pula środków przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw może zostać niewykorzystana lub wykorzystana przez duże przedsiębiorstwa stąd zaapelował do Pani Barbara Mrozowska- Nieradko o to by termin innowacyjność został tak opisany by ujmował przynajmniej przeciętne firmy średniej wielkości. W nawiązaniu do działania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe stwierdził, że bardzo często firmy realizujące szkolenia powielają te same zagadnienia tak, że osoba szkoląca się w celu uzyskania wyższych kwalifikacji 2/3 swojego czasu traci na zapoznanie się z informacjami podstawowymi. Dobrym rozwiązaniem byłoby uzyskanie przez firmę środków na przeprowadzenie szkoleń dostosowanych do potrzeb firmy oraz możliwość korzystania z usług wybranych firm szkoleniowych. Pani Barbara Mrozowska- Nieradko powiedziała, że Urząd Marszałkowski rozumie termin innowacyjność nie tylko zdolność do tworzenia innowacyjnych produktów, ale także jako zdolność do wprowadzenia do produkcji zmodernizowanych produktów, nowych wyrobów, czy zmodernizowanych bądź ulepszonych procesów. Celem jest podniesienie konkurencyjności i umocnienie pozycji MŚP. Pan Bartosz Rzętkiewicz w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Krzysztofa T. Borkowskiego powiedział, w ramach PO KL oraz funduszy strukturalnych jest możliwość wniosku o środki finansowe, podając w nim opis projektu wraz celami i budżetem bez konieczności wskazywania na podwykonawcę. Dopiero w okresie późniejszym projektodawca wybiera sobie podwykonawcę projektu. W planach działania na rok 2008 jako na cele strategiczne wskazano mikro i małe przedsiębiorstwa, w związku z tym jeśli projektu

12 12 będą wspierały mikro i małe przedsiębiorstwa wówczas będą otrzymywały dodatkowe punkty. Pani Przewodnicząca dodała, że cieszy się iż został uruchomiony multimedialny kontakt z Urzędem Marszałkowskim, tworząc swego rodzaju forum wymiany informacji, gdyż nadal jest bardzo dużo niejasności co do programów unijnych. Pan Bartosz Rzętkiewicz dodał, że oprócz takiego nowoczesnego kanału istnieje możliwość uzyskania bezpośrednio informacji z Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Kolejnym działaniem propagującym PO KL są szkolenia prowadzone przez Urząd Marszałkowski w gminach na terenie województwa łódzkiego. Następnie zachęcił do odwiedzania strony internetowej programu Pani Barbara Mrozowska- Nieradko również zachęciła do odwiedzenia strony internetowej programu oraz poinformowała o możliwości uzyskania informacji z Punktu Informacyjnego, a także o prowadzonej kampanii informacyjnej i organizowanej dla MŚP konferencji promocyjnej RPO. W związku z brakiem dalszych uwag do tego punktu Pani Przewodnicząca zamknęła punkt trzeci posiedzenia. W tym miejscu Pan Witold Gwiazda po pożegnaniu się z Panią Przewodniczącą i osobami obecnymi na sali opuścił spotkanie. Pan Krzysztof T. Borkowski podziękował Pani Przewodniczącej za zrealizowanie życzenia członków WKDS jakim było zaproszenie Pan Witolda Gwiazdy oraz za zorganizowanie całej uroczystości. Ad. 5 Pani Przewodnicząca w nawiązaniu do punktu 5 stwierdziła, że sprawa służby zdrowia była jednym z najczęściej dyskutowanych tematów w ciągu minionego okresu w związku tym zasadnym wydaje się konieczne dokonanie zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Dalej przedstawiła propozycję zmian zgłoszonych przez członków w par. 1 oraz przez Pana Zdzisława Bujasa w par. 3. Uchwała nr 3/08 z dnia 28 lutego 2008 r. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w sprawie Zespołu d.s. Ochrony Zdrowia Na podstawie 9 oraz 16 ust.1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz. U. Nr 17, poz. 157) postanawia się co następuje:

13 13 1 1) ze strony rządowej: Dorota Jędrzejczyk Okońska Paweł Paczkowski 2) ze strony organizacji pracowników: a) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego Jadwiga Kiełbasińska Zdzisława Kotulska Hofmokl b) NSZZ Solidarność Wanda Bielacka Maria Kruglak c) Forum Związków Zawodowych Województwo Łódzkie Jolanta Surowiec Andrzej Jaskulski 3) ze strony organizacji pracodawców: a)konfederacja Pracodawców Polskich Janusz Gołygowski Grzegorz Wojciechowski b) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Barbara Ladżyńska Artur Matiaszczyk c) Business Centre Club Krzysztof T. Borkowski Bogdan Lewiński d)związek Rzemiosła Polskiego nie powołał swoich członków 4) ze strony samorządu województwa: Dorota Łuczyńska Michał Żebrowski 2 Funkcję przewodniczącego Zespołu powierza się: Zdzisławowi Bujasowi 3 Do zadań Zespołu należą zagadnienia z zakresu: o Finansowania świadczeń zdrowotnych o Restrukturyzacji placówek służby zdrowia o Bioterroryzmu o Ratownictwa medycznego o Strategii polityki zdrowotnej województwa łódzkiego na lata o Spraw pracowniczych o Profilaktyki w ochronie zdrowia o Pozyskiwania środków unijnych o Jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych o Epidemiologia o Dane demograficzne

14 14 o Przygotowanie województwa łódzkiego w zakresie ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego w kontekście EUR Z dniem dzisiejszym traci moc uchwała nr I/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w sprawie powołania doraźnego zespołu d.s. ochrony zdrowia 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki Pan Zdzisław Bujas zgłosił chęć przedstawienie informacji na temat postępu prac prowadzonych przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia. Pani Przewodnicząca zasugerowała by informacje te Pan Zdzisław Bujas przedstawił na kolejnym spotkaniu WKDS. Następnie zwróciła się do zebranych z prośbą o ewentualne uwagi w związku z brakiem uwag uchwała została przyjęta jednogłośnie. W tym miejscu Pani Wojewoda przedstawiła wiodący temat kolejnego spotkania tj. Ocena układu komunikacyjnego wokół Łodzi z uwzględnieniem planowanych płatności za przejazdy autostradami na odcinkach będących obwodnicami Łodzi przebiegu S-8 oraz stanu tras wylotowych z Łodzi i ustaliła termin kolejnego spotkania na 4 kwietnia Na tym Pani Wojewoda zamknęła posiedzenie WKDS w dniu r. sporządziła: Wanda Rutecka-Wybraniec Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zespołu ds. funduszy europejskich przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 3 lipca 2008 roku

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zespołu ds. funduszy europejskich przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 3 lipca 2008 roku PROTOKÓŁ z posiedzenia Zespołu ds. funduszy europejskich przy Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w dniu 3 lipca 2008 roku Dnia 3 lipca 2008 roku odbyło się posiedzenie Zespołu

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r. ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Rola Instytucji Zarządzającej Programem Województwo Śląskie - charakterystyka Powierzchnia: 12 334 km 2 niecałe 4% powierzchni Polski

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO TRYB WYBORU CZŁONKÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Podstawy prawne i inne regulacje 1. Art. 47, 48, 49 i art. 110 Rozporządzenia PE i

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. listopada 2008 r.

Uchwała Nr / /08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. listopada 2008 r. Uchwała Nr / /08 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. listopada r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia tury naboru wniosków oraz

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Katowice, 10 maja 2016 r. Postęp wdrażania RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 9. Nazwa i krótki opis działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych W ramach działania będą wspierane przedsięwzięcia, które

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020

SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 SZANSE NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA-POLSKA 2014-2020 Program współpracy Interreg V-A Litwa-Polska jest kontynuacją współpracy rozpoczętej wraz z Programem Współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

5. Wyniki badań socjologicznych

5. Wyniki badań socjologicznych 5. Wyniki badań socjologicznych Procedura odwoławcza w programach operacyjnych stwarza wnioskodawcom możliwość ponownego rozpatrzenia złożonych do dofinansowania projektów pod względem spełnienia kryteriów

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy dla organizacji pozarządowych Norbert Tomkiewicz Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wykaz działań i beneficjenci mogący ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kryteria naboru projektów drogowych Departament Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Kielce, luty 2016 r.

Kielce, luty 2016 r. Kielce, luty 2016 r. POROZUMIENIE Kielecki Obszar Funkcjonalny podpisane 11 maja 2015 r. określa zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL

OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL OGŁOSZENIE O NABORZE W TRYBIE KONKURSOWYM WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie

Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie Perspektywa dla rozwoju szkół wyższych w regionie ZAŁOŻENIA MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ

Narzędzia wsparcia na badania i rozwój w branży kosmetycznej w ramach RPO WŁ Eksportuj Kosmetyki do Wielkiej Brytanii Warszawa, 28 września 2016 r. NOWE PERSPEKTYWY RPO WŁ NA LATA 2014-2020 4. miejsce w kraju 2 RPO WŁ NA LATA 2014-2020 działalność badawczo-rozwojowa wsparcie dla

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego

Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Unia Europejska Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne dla nauki i infrastruktury szkolnictwa wyższego Departament Funduszy Europejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - obszary wspierania gospodarki 2014-2020 Warszawa, 14 marca 2015 Obszary Przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020

ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały nr XVII/282/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. ZASADY USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych

Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Wsparcie innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Kraków,

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo