PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w dniu 28 lutego 2008 roku Dnia 28 lutego 2008 roku odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, które otworzyła Przewodnicząca Pani Wojewoda Jolanta Chełmińska (lista obecności w załączeniu). Na wstępie Pani Wojewoda powitała Pana Witolda Gwiazdę zaproszonego przez członków Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Łodzi w celu podziękowania za miłą i efektywną współpracę oraz prowadzenie prac WKDS poprzedniej kadencji. Następnie głos zabrał Pan Krzysztof T. Borkowski, który w imieniu wszystkich członków WKDS podziękował za prawie dwuletnią współpracę. Pan Witold Gwiazda złożył podziękowanie za zaproszenie na posiedzenie oraz nadmienił, że jest do dyspozycji członków WKDS gdyby zaszła taka potrzeba. Po wręczeniu Panu Witoldowi Gwieździe kwiatów i pamiątkowej grafiki Pani Wojewoda przeszła do realizacji porządku obrad: 1. Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z dnia 29 stycznia 2008 r. 4. Kwestie dot. wykorzystania środków UE: Udzielanie pomocy finansowej ze środków pomocowych UE dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz rzemiosła; Ocena wykorzystania funduszy unijnych oraz ocena obowiązujących uregulowań w oparciu o opinie beneficjentów oraz urzędów zajmujących się tą tematyką (m. in. RPO Kapitał Ludzki); Bieżąca ocena Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5. Dokonanie zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Ochrony Zdrowia ewentualność podjęcia uchwały w tym zakresie. 6. Sprawy różne Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłoszenie uwag do przedstawionego porządku, a w związku z ich brakiem powyższy zakres obrad został przyjęty jednogłośnie.

2 2 Po przejściu do punktu 3 porządku posiedzenia w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenie WKDS, które odbyło się dnia 29 stycznia 2008 roku Pani Przewodnicząca zapytała o ewentualne uwagi do tego dokumentu. W związku z brakiem uwag Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie, w którym dokument został przyjęty jednogłośnie. Następnie Pani Przewodnicząca przeszła do pkt. 4 porządku obrad tj. kwestii dotyczących wykorzystania środków UE. Głos zabrała Pani Barbara Mrozowska- Nieradko, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, która zaprezentowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata oraz udział w tym programie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wyliczyła 5 funduszy w ramach budżetu Wspólnoty na lata dostępnych dla Polski: Eurpejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Eurpejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności (FS), Eurpejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Eurpejski Fundusz Rybacki (EFR). Dodała, że fundusze te nie są dostępne wprost, aby je uzyskać beneficjent musi wpisać się w działania i priorytety ujęte w Programach Operacyjnych. Te programy to PO Kapitał Ludzki EFS (8 125,9 mln EUR), 16 Regionalnych Programów Operacyjnych EFRR (15 985,5 mln EUR) - jednym z tych programów jest Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, PO Infrastruktura i Środowisko EFRR i FS (21 275,5 mln EUR), PO Innowacyjna Gospodarka EFRR (7 004,9 mln EUR), PO Rozwój Polski Wschodniej EFRR (2 161,6 mln EUR), PO Pomoc Techniczna EFRR (216,7 mln EUR), PO Eurpejskiej Współpracy Terytorialnej EFRR (576,0 mln EUR), a także PO Rozwój Obszarów Wiejskich- EFRROW (17 217,8 mln EUR), PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich EFR (651,9 mln EUR). Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata (RPO WŁ.) jest dokumentem określającym główne kierunki rozwoju województwa, zmierzające w szczególności do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. W dniu 2 października 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata By ten dokument mógł być realizowany muszą zostać opracowane dokumenty wykonawcze, do których należą: Przewodnik Beneficjenta oraz Regulamin Konkursu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata (RPO WŁ.) umożliwia realizację inwestycji pogrupowanych w 7 osiach priorytetowych: Oś Priorytetowa I: Infrastruktura Transportowa, Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Oś

3 3 Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Oś Priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna, Oś Priorytetowa VI: Odnowa Obszarów Miejskich, Oś Priorytetowa VII: Pomoc Techniczna. 27 % wszystkich środków finansowych zostało przeznaczone na inwestycje z zakresu przedsiębiorczości, turystyki oraz działania badawczo rozwojowe, 24% środków zostało skierowane na infrastrukturę transportową, 17% ochronę środowiska i energetykę, 12% na infrastrukturę społeczną. Alokacja dla Województwa Łódzkiego na lata w ramach RPO WŁ to EUR. Kwota wstępnie rozdysponowana na 40 projektów IPI to zł, jakkolwiek ostateczna decyzja o finansowaniu zależeć będzie od spełnienia przez projekt kryteriów formalnych i merytorycznych oraz realizacji zadania zgodnie z zapisami preumowy. Pozostałe środki przewidziane w RPO WŁ na realizację inwestycji w zakresie poszczególnych działań rozdysponowane będą w trybie konkursowym. Podstawowe zasady przeprowadzania konkursów określa Uszczegółowienie Programu (Podręcznik Beneficjenta i Regulamin Konkursu). Uszczegółowienie stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat możliwości i sposobu realizacji projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych RPO WŁ, co ułatwia potencjalnemu beneficjentowi prawidłowe przygotowanie wniosku aplikacyjnego, wskazuje także na szczegółowe typy projektów, ujęte w działaniach, listę potencjalnych beneficjentów, system wyboru projektów. Przewodnik dla Beneficjenta będzie zbiorem najważniejszych informacji o sposobie przygotowania wniosku, jego oceny, wyboru, realizacji oraz sposobie przeprowadzania kontroli i audytu projektu dla wszystkich osi priorytetowych. Kolejnym dokumentem jest Regulamin Konkursu, który pojawi się w momencie ogłaszania konkursu. W dniu r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął projekt harmonogramu na 2008 rok ogłaszania konkursów w ramach RPO WŁ. Jest to pierwszy etap w procesie wdrażania środków unijnych nowego okresu programowania na lata Harmonogram jest dokumentem, w jakim zostały określone rodzaje działań, w których będą ogłaszane konkursy, daty rozpoczęcia naboru wniosków w 2008 r., czas trwania ogłoszonych konkursów. Z tego harmonogramu wynika, że konkursy zostaną przeprowadzone w 7 działaniach. Przewidywany termin ogłoszenia konkursów to i będą trwały do końca czerwca 2008 r. Konkursy zostaną ogłoszone na działania z zakresu: 1. Osi Priorytetowej II: Ochrona Środowiska, Zapobieganie Zagrożeniom I Energetyka; działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, zagrożeń środowiska, ochrony powietrza. 2. Osi Priorytetowej III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; działania z zakresu podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

4 4 3. Osi Priorytetowej IV: Społeczeństwo Informacyjne Wsparcie procesu informatyzacji administracji publicznej. W ramach Osi Priorytetowej III będą ogłaszane konkursy dla wzmocnienia innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie łódzkim. Dzięki realizacji tego celu oczekuje się, że nastąpi wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach, ułatwienie przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania, wspieranie działalności badawczo rozwojowej (B+R) oraz działalności instytucji otoczenia biznesu służącej rozwojowi współpracy między sferą nauki i sferą biznesu, a także poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. W ramach tej osi priorytetowej inwestycje, które można realizować zostały pogrupowane w pięć działań: wsparcie jednostek badawczorozwojowych, podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Rozwój B+ R w przedsiębiorstwach, rozwój instytucji otoczenia biznesu a także infrastruktura turystyczno rekreacyjna. Drugie działanie to podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie wsparcia pomocy de minimis. Chodzi o wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. Wsparcie obejmuje projekty infrastrukturalne w zakresie: bezpośrednich inwestycji w MŚP, transportu multimodalnego, systemów zarządzania środowiskowego MŚP, wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT);udziału w targach i misjach gospodarczych za granicą, marketingu i promocji produktów i marek regionalnych. Beneficjentami działania są: MŚP, partnerstwa małych i średnich przedsiębiorstw, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego oraz partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorstwami. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Celem działania jest przede wszystkim wsparcie MŚP. Zgodnie z zapisami strategii lizbońskiej dużą rolę odgrywa innowacyjność przedsiębiorstw oraz wpływ innowacyjnego przedsięwzięcia na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. Bezpośrednie inwestycje w MŚP będą możliwe do wartości 8 mln zł kosztów kwalifikowanych, w tym także rozwiązania informatyczno komunikacyjne, certyfikacja oraz doradztwo- o ile jest ono elementem projektu, poprawa procesów produkcyjnych w celu dostosowania do norm środowiskowych, przygotowania infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego województwa. Działanie to będzie obejmowało projekty dotyczące prowadzenia prac studyjno-koncepcyjnych obejmujących tereny inwestycyjne do 40 ha oraz projekty uzbrojenia

5 5 terenów do powierzchni 40 ha, z zastrzeżeniem, że ten typ projektów musi stanowić jednak element projektu zintegrowanego. Wsparcie działania Transport multimodalny wynika z centralnego położenia województwa łódzkiego oraz powstania Centralnego Węzła Komunikacyjnego. Będzie to wsparcie projektów o wartości mniejszej niż 20 mln PLN w zakresie transportu multimodalnego poza sieciami TEN-T - budowy lub przebudowy centrów logistycznych terminali transportu multimodalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do realizacji projektu. Na kształt wizerunku lokalnym województwa łódzkiego ogromne znaczenie mają produkty i marki lokalne, stąd w celu poprawy tego wizerunku finansowane będą projekty z zakresu marketingu i promocji, identyfikujące produkty i usługi. Problemem który w tym wypadku zaistnieje to problem pomocy publicznej, który każdorazowo wystąpi w przypadku MŚP w związku z brakiem odpowiednich przepisów wykonawczych dot. pomocy publicznej. Konkursy będą składały się z 6 etapów: 1. Ogłoszenie konkursu, 2. Nabór wniosków, 3. Ocena wniosków, 4. Ogłoszenie wyników konkursu, 5. Procedura odwoławcza, 6. Podpisanie umów o dofinansowanie. Harmonogram konkursów oraz ogłoszenie o konkursie wraz z jego regulaminem publikowane są na stronie internetowej: oraz Ogłoszenie o konkursie wraz z Regulaminem określają szczegóły niezbędne do przygotowania wniosku oraz załączników. Najważniejszym dokumentem będzie wniosek o dofinansowanie, który wraz z załącznikami należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Podstawowymi załącznikami do wniosku są studium wykonalności i biznes plan. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął już Zasady dotyczące przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata i należy się nimi kierować przy opracowaniu studium wykonalności konkretnego projektu. Natomiast wytyczne do przygotowania biznes planu będą wkrótce przedmiotem uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego i zostaną następnie umieszczone na stronie internetowej. Procedura konkursowa przewiduje 2 etapy: preselekcję oraz ocenę formalno merytoryczną. Preselekcja nie będzie miała charakteru konkursowego, w jej ramach, następuje ocena pod kątem spełnienia kryteriów wstępnej oceny dokonywana przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (kryteria te są wskazane w Regulaminie konkursu oraz Ogłoszeniu o konkursie). Kryteria oceny wstępnej to kryteria administracyjne, a kryteria oceny ostatecznej to kryteria formalne Wnioski o dofinansowanie, które uzyskały negatywną ocenę na etapie preselekcji zostają odrzucone. Ocena formalna wniosku o dofinansowanie ma

6 6 charakter 0/1, tzn., że wniosek spełnia lub nie spełnia danego kryterium. Niespełnienie jednego z kryteriów skutkuje negatywną oceną formalną i odrzuceniem wniosku. Ocena przeprowadzana jest pod kątem spełnienia kryteriów oceny merytorycznej (kryteria te są wskazane w Regulaminie konkursu oraz Ogłoszeniu o konkursie). Kryteria merytoryczne dzielą się na uniwersalne oraz specyficzne dla każdego działania. Po zakończeniu procedury oceny sporządzany jest protokół. Wyniki konkursy są zamieszczone na stronie internetowej. Ostateczną decyzję w przedmiocie dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Łódzkiego. Jakkolwiek każde odstępstwo od listy rankingowej musi być uzasadnione. O wyniku konkursu i wyborze projektów do dofinansowania Beneficjent powiadamiany jest w formie pisemnej, wyniki są ponadto zamieszczane na stronie internetowej. W przypadku projektów RPO ocenionych negatywnie, a także w przypadku projektów, które nie otrzymały dofinansowania na mocy uchwały ZWŁ, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku lub nie otrzymaniu dofinansowania złożyć protest do Wojewody za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu przez Wojewodę, Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może skierować wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Zarówno Wojewoda jak i Minister ma miesiąc czasu na rozpatrzenie sprawy. Rozstrzygnięcie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy kończy procedurę wyboru projektu. Na tym zakończyła swoją wypowiedź Pani Barbara Mrozowska- Nieradko. Pan Paweł Saar odwołując się do wypowiedzi przedmówczyni powiedział, że w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego zawarte było zalecenie by w Regionalnych Programach Operacyjnych poszczególnych województw na cele rozwoju przedsiębiorczości przeznaczyć 40% środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo łódzkie alokowało na ten cel 32% środków, przy średniej krajowej 24%. Środki, które były zapisane w pierwotnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego to kwota ,00 zł. Według informacji uzyskanych przez Pana Pawła Saara środki te zostały zwiększone, a zatem alokacja na cele rozwoju przedsiębiorczości powinna zostać zwiększona. Wyraził również opinię, iż środki przyznane na rozwój przedsiębiorczości powinny być zachowane, bez możliwości wykorzystania ich na inne cele. Pani Barbara Mrozowska- Nieradko powiedziała, że pierwotna alokacja to 863 mln Eur w tej chwili alokacja RPO WŁ to ponad 1 mld złotych i ogólna pula środków uległa zwiększeniu, cześć tych środków pochodzi z rezerwy kompensacyjnej. W rezultacie środki te proporcjonalnie zwiększyły alokacje w osiach priorytetowych, na oś priorytetową III

7 7 przypada 27% środków regionalnego programu operacyjnego, oprócz innych programów pomocowych dostępnych dla MŚP. Konkursy planowane są obecnie dla działania 2: podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie wsparcia pomocy de minimis, do której akty prawne zostały już uchwalone i obowiązują. Zaznaczyła, że środki raz przyznane na konkretne działanie powinny zostać konsekwentnie wykorzystane, a odstępstwa od tej zasady są praktycznie niemożliwe. Mogą wystąpić przesunięcia między kategoriami interwencji, ale te wymagają uruchomienia specjalnej procedury uzgodnieniowej. Oczekuje się, że środki niewykorzystane w innych kategoriach interwencji zasilą tych którzy najbardziej potrzebują pomocy. Następnie głos zabrał Pan Bartosz Rzętkiewicz Dyrektor Departamentu PO Kapitał Ludzki Urzędu Marszałkowskiego, który omówił stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest drugim co do wielkości narzędziem pozyskiwania środków Unijnych w okresie programowania PO KL jest też jedynym programem, z którego mogą być pozyskiwane środki na tzw. projekty miękkie. PO KL został podzielony na dwa komponenty centralny a także regionalny i składa się z 10 Priorytetów realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Każde województwo zarządza priorytetami 6, 7, 8 i 9. Całość środków w PO KL na lata na województwo łódzkie to 514 mln EUR. Instytucją Zarządzającą dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Dla komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim Instytucją Pośredniczącą jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, a Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Podział obowiązków między IP i IP2 został uregulowany porozumieniem z Na bazie tego porozumienie Wojewódzki Urząd Pracy będzie prowadził wszystkie sprawy związane z priorytetem 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich i priorytetem 7 - Promocja integracji społecznej. Na priorytet 6 i 7 przyznano połowę alokacji dla województwa łódzkiego. Jakkolwiek Urząd Marszałkowski nadzoruje wykonanie całego komponentu regionalnego w województwie łódzkim. Urząd Marszałkowski w Łodzi będzie bezpośrednio zajmował się priorytetem 8 Regionalne kadry gospodarki oraz Priorytetem 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Pełna struktura organizacyjna Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki to Dyrektor, 2 z-ców Dyrektora, 6 Wydziałów, Samodzielne stanowisko ds. Sekretariatu oraz Sekretariat Podkomitetu Monitorującego. Zatrudnienie w strukturze Departamentu do końca 2008 roku to ok. 100 osób. Zatrudnienie uzależnione jest od ilości składanych wniosków. Od Departament będzie miał swoją siedzibę przy ul. Piłsudskiego 8 w głównym budynku Urzędu Marszałkowskiego.

8 8 Umocowania prawne i finansowe, stanowiące podstawę do ogłaszania konkursów to kontrakt wojewódzki, aneksy do porozumienia, umowy dotacji rozwojowej na 2008 rok, Zatwierdzenie Planu Działań, Instrukcje Wykonawcze, OSiK, Plan Pomocy Technicznej na 2008 rok, Audyt zgodności (zakończenie ). Nie istniała możliwość wcześniejszego ogłaszania konkursów ze względu na braki formalne: tj. nie podpisaną ustawę budżetową oraz nie podpisane kontrakty wojewódzkie. W tym okresie programowania środki unijne stanowią część budżetu państwa, spływają do województwa z dotacji rozwojowej, w związku z tym podpisanie kontraktu wojewódzkiego było konieczne. Po podpisaniu umowy dotacji rozwojowej na 2008 rok spłynęła pierwsza transza funduszy. Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) zatwierdziła Plan Działań w dn r., Instrukcje Wykonawcze , Opis Systemu Zarządzania i Kontroli oraz Plan Pomocy Technicznej na 2008 rok. W chwili obecnej Urząd Kontroli Skarbowej prowadzi Audyt zgodności, którego zadaniem jest stwierdzenie czy instytucja jest w pełni przygotowana do gospodarowania środkami finansowymi, termin planowanego zakończenia to r. Audyt zgodności zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów nie jest kontrolą lecz ma stanowić formę pomocy wskazując na pola do poprawy i zmian, a wynik ostateczny autydu nie może być negatywny. W dniu 31 stycznia 2008 roku Marszałek Województwa Łódzkiego zgłosił pełną gotowość województwa łódzkiego w ramach programu PO KL tj. instytucjonalną i formalno prawną. Nadal trwają pewne prace związane z krajowym i lokalnym systemem informatycznym, które mają być kompatybilne i pomocne wszystkim urzędnikom wdrażającym pieniądze unijne i beneficjentom tej pomocy. Dalej Pan Bartosz Rzętkiewicz nadmienił, że priorytetami VI i VII zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy, jako instytucja Pośrednicząca II Stopnia, natomiast Urząd Marszałkowski odpowiada za wdrażanie priorytetów VIII Regionalne Kadry Gospodarki i IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Priorytety VII i VIII otrzymały największą alokację środków. Głównym źródłem kontaktu z potencjalnymi beneficjentami są: strona internetowa, cykliczne spotkania w powiatach, Punkt informacyjno-promocyjny, współpraca z ROEFsami. Ponadto uruchomiony został multimedialny kontakt poprzez SKYPE a i GaduGadu, który funkcjonuje w każdą środę od godziny do Do chwili obecnej uruchomiono dwa konkursy: jeden przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach działania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz drugi przez Urząd Marszałkowski w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne. Konkursy te zostały ogłoszone na odpowiedzialność Urzędu Marszałkowskiego, kolejne konkursy będą sukcesywnie otwierane. Wszystkie konkursy będą konkursami otwartymi bez terminów ostatecznych zgłaszania

9 9 wniosków, do wyczerpania środków, co umożliwia potencjalnym beneficjentom złożenie wniosku w dowolnym momencie w ciągu roku. Harmonogram ogłaszania konkursów dla priorytetu IX działania , działania ; działania , działania , działania , działania maj Natomiast dla priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki nie istnieje możliwość podania harmonogramu ogłaszania konkursów ponieważ Minister Rozwoju Regionalnego nie podpisał rozporządzenia dot. pomocy publicznej. Przewidywany termin podpisania tego rozporządzenia to kwiecień 2008 r. Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało listę wytycznych dot. min. opodatkowania beneficjentów pomocy unijnej, kwalifikowalności kosztów czy prowadzenia pełnej księgowości przez beneficjentów. Z niektórymi z tych wytycznych Urząd Marszałkowski się nie zgadza i negocjuje zmiany z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Ministerstwem Finansów. Ministerstwo Finansów w jednej ze swoich ostatnich odpowiedzi stwierdziło, że nie będzie konieczne prowadzenie pełnej księgowości przez potencjalnych beneficjentów środków pomocowych oraz że nie będzie opodatkowania środków uzyskanych z pomocy unijnej. Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, który obejmuje działania 8.1 Rozwój Pracodawców i Przedsiębiorstw w Regionie, Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe, Wsparcie procesów restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych w regionie projekty konkursowe, Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności projekty konkursowe, Przewidywanie zmiany gospodarczej projekty sytemowe, 8.2 Transfer wiedzy. Wszystkie projekty konkursowe zostaną uruchomione w momencie wejścia w życie wszystkich aktów legislacyjnych i prawnych. Środki przewidziane na priorytet VIII są duże i dostępne dla wszystkich zainteresowanych instytucji. Na zakończenie swojej prezentacji Pan Bartosz Rzętkiewicz zwrócił się z prośbą o rozpropagowanie informacji, że w tym okresie programowania najważniejszy będzie sposób wykorzystania dostępnych środków, a w szczególności długofalowe zmiany strategiczne jakie nastąpią dzięki tym funduszom. Pan Zygmunt Mierzejewski Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych, Członek Komisji Trójstronnej, Przewodniczący Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji. ds. funduszy strukturalnych Unii Eurpejskiej nadmienił, że Komisja Trójstronna zwracała się już do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie przyspieszenia podpisania ustawy o pomocy publicznej, w odpowiedzi uzyskano informacje, że obowiązuje termin konsultacji międzyresortowych. Ponadto, członkowie Komisji Trójstronnej zapowiedzieli zgłoszenie skargi do Brukseli w przypadku opodatkowania beneficjentów funduszy unijnych. Przez rok

10 10 pracy partnerzy społeczni doprowadzili do wprowadzenia istotnych zmian do PO KL, m.in. spełnienia wytycznych strategii lizbońskiej. Tydzień temu w ramach priorytetu 5.5 Rozwój dialogu społecznego powstał Komitet Sterujący. Zostały przygotowane założenia projektowe i dużą rolę przewiduje się dla Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego. Komisja Europejska natomiast sygnalizuje bardzo niską integrację społeczną, w związku z tym Minister Rozwoju Regionalnego będzie szczególnie przyglądał się jak dialog społeczny jest realizowany w poszczególnych województwach. W kwietniu na posiedzeniu Zespołu problemowego Trójstronnej Komisji. ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej problem ten będzie szczegółowo omawiany, do udziału w tym spotkaniu zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich Urzędów Marszałkowskich. Pan Paweł Saar powiedział, że 17 stycznia 2008 na Pierwszym Kongresie Pracodawców Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego, w obecności Pana Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów RP, Ministra Gospodarki powiedziała, że rozporządzenie to ukaże się do końca lutego. Niestety tak się nie stało. Następnie zwrócił się z prośbą do Pana Bartosza Rzętkiewicza o wyjaśnienie kwestii priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty na działania którego przeznaczono kwotę ponad 960 mln. Eur. Pan Bartosz Rzętkiewicz odpowiedział, że priorytet III znajduje się w ramach komponentu centralnego zarządzanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast omawiane były tylko te priorytety które są wdrażane przez województwo. Pani Beata Ostrowska przypomniała, że na początku poprzedniego okresu programowania, fundusze unijne otrzymywane przez beneficjentów również były nie opodatkowane, a później sytuacja się nagle zmieniła. W związku z tym należałoby uzyskać taką informację dot. braku opodatkowania na piśmie. Dalej zwróciła się z pytaniem do Pana Bartosza Rzętkiewicza czy kolejne konkursy ogłaszane przez Wojewódzki Urząd Pracy będą konkursami otwartymi. Następnie zwróciła się z prośbą do Pani Barbary Mrozowskiej- Nieradko o wyjaśnienie terminu innowacyjność w kontekście Osi Priorytetowej III. Pan Bartosz Rzętkiewicz odpowiedział, że w Unii Europejskiej funkcjonuje zasada dobrych praktyk tzn. nie powielania wcześniej popełnionych błędów m.in. tych dot. opodatkowania, należy mieć nadzieję, że Ministerstwo Finansów zastosuje tę dobrą praktykę płynącą z Unii Eurpejskiej. Pan Bartosz Rzętkiewicz wymienił wcześniej działanie z tego względu, iż jest to konkurs, natomiast pozostałe działania skierowane są do Powiatowych Urzędów Pracy. Każda z instytucji tzn. Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy podejmuje decyzje indywidualne dot. formy prowadzenia konkursów (otwarte, zamknięte). Urząd Marszałkowski podjął decyzje o prowadzeniu otwartych konkursów,

11 11 Wojewódzki Urząd Pracy natomiast będzie prowadził konkursy zamknięte. PO KL uwzględnia również projekty innowacyjne, jakkolwiek definicja terminu innowacyjność nie została ostatecznie zatwierdzona. Pani Barbara Mrozowska- Nieradko dodała, że na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego również nie ma precyzyjnej definicji terminu innowacyjność, pojęcie to jest rozumiane bardzo szeroko jako procesową i produktowi. Pan Zygmunt Mierzejewski dodał, że powstał specjalny zespół ds. horyzontalnych, który wypracowuje stanowiska dla komitetu monitorującego PO KL, zespół ten między innymi zajmował się zdefiniowaniem terminu innowacyjność, wynik prac po doprecyzowaniu zostaną upublicznione. W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy Pan Krzysztof T. Borkowski stwierdził, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w stanie podołać wymaganiom zapisów mówiącym o innowacyjności, gdyż tylko bogate firmy stać na zakup i wdrożenie innowacyjnych technologii. W konsekwencji pula środków przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw może zostać niewykorzystana lub wykorzystana przez duże przedsiębiorstwa stąd zaapelował do Pani Barbara Mrozowska- Nieradko o to by termin innowacyjność został tak opisany by ujmował przynajmniej przeciętne firmy średniej wielkości. W nawiązaniu do działania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe stwierdził, że bardzo często firmy realizujące szkolenia powielają te same zagadnienia tak, że osoba szkoląca się w celu uzyskania wyższych kwalifikacji 2/3 swojego czasu traci na zapoznanie się z informacjami podstawowymi. Dobrym rozwiązaniem byłoby uzyskanie przez firmę środków na przeprowadzenie szkoleń dostosowanych do potrzeb firmy oraz możliwość korzystania z usług wybranych firm szkoleniowych. Pani Barbara Mrozowska- Nieradko powiedziała, że Urząd Marszałkowski rozumie termin innowacyjność nie tylko zdolność do tworzenia innowacyjnych produktów, ale także jako zdolność do wprowadzenia do produkcji zmodernizowanych produktów, nowych wyrobów, czy zmodernizowanych bądź ulepszonych procesów. Celem jest podniesienie konkurencyjności i umocnienie pozycji MŚP. Pan Bartosz Rzętkiewicz w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Krzysztofa T. Borkowskiego powiedział, w ramach PO KL oraz funduszy strukturalnych jest możliwość wniosku o środki finansowe, podając w nim opis projektu wraz celami i budżetem bez konieczności wskazywania na podwykonawcę. Dopiero w okresie późniejszym projektodawca wybiera sobie podwykonawcę projektu. W planach działania na rok 2008 jako na cele strategiczne wskazano mikro i małe przedsiębiorstwa, w związku z tym jeśli projektu

12 12 będą wspierały mikro i małe przedsiębiorstwa wówczas będą otrzymywały dodatkowe punkty. Pani Przewodnicząca dodała, że cieszy się iż został uruchomiony multimedialny kontakt z Urzędem Marszałkowskim, tworząc swego rodzaju forum wymiany informacji, gdyż nadal jest bardzo dużo niejasności co do programów unijnych. Pan Bartosz Rzętkiewicz dodał, że oprócz takiego nowoczesnego kanału istnieje możliwość uzyskania bezpośrednio informacji z Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Kolejnym działaniem propagującym PO KL są szkolenia prowadzone przez Urząd Marszałkowski w gminach na terenie województwa łódzkiego. Następnie zachęcił do odwiedzania strony internetowej programu Pani Barbara Mrozowska- Nieradko również zachęciła do odwiedzenia strony internetowej programu oraz poinformowała o możliwości uzyskania informacji z Punktu Informacyjnego, a także o prowadzonej kampanii informacyjnej i organizowanej dla MŚP konferencji promocyjnej RPO. W związku z brakiem dalszych uwag do tego punktu Pani Przewodnicząca zamknęła punkt trzeci posiedzenia. W tym miejscu Pan Witold Gwiazda po pożegnaniu się z Panią Przewodniczącą i osobami obecnymi na sali opuścił spotkanie. Pan Krzysztof T. Borkowski podziękował Pani Przewodniczącej za zrealizowanie życzenia członków WKDS jakim było zaproszenie Pan Witolda Gwiazdy oraz za zorganizowanie całej uroczystości. Ad. 5 Pani Przewodnicząca w nawiązaniu do punktu 5 stwierdziła, że sprawa służby zdrowia była jednym z najczęściej dyskutowanych tematów w ciągu minionego okresu w związku tym zasadnym wydaje się konieczne dokonanie zmian w składzie osobowym Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Dalej przedstawiła propozycję zmian zgłoszonych przez członków w par. 1 oraz przez Pana Zdzisława Bujasa w par. 3. Uchwała nr 3/08 z dnia 28 lutego 2008 r. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w sprawie Zespołu d.s. Ochrony Zdrowia Na podstawie 9 oraz 16 ust.1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz. U. Nr 17, poz. 157) postanawia się co następuje:

13 13 1 1) ze strony rządowej: Dorota Jędrzejczyk Okońska Paweł Paczkowski 2) ze strony organizacji pracowników: a) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego Jadwiga Kiełbasińska Zdzisława Kotulska Hofmokl b) NSZZ Solidarność Wanda Bielacka Maria Kruglak c) Forum Związków Zawodowych Województwo Łódzkie Jolanta Surowiec Andrzej Jaskulski 3) ze strony organizacji pracodawców: a)konfederacja Pracodawców Polskich Janusz Gołygowski Grzegorz Wojciechowski b) Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Barbara Ladżyńska Artur Matiaszczyk c) Business Centre Club Krzysztof T. Borkowski Bogdan Lewiński d)związek Rzemiosła Polskiego nie powołał swoich członków 4) ze strony samorządu województwa: Dorota Łuczyńska Michał Żebrowski 2 Funkcję przewodniczącego Zespołu powierza się: Zdzisławowi Bujasowi 3 Do zadań Zespołu należą zagadnienia z zakresu: o Finansowania świadczeń zdrowotnych o Restrukturyzacji placówek służby zdrowia o Bioterroryzmu o Ratownictwa medycznego o Strategii polityki zdrowotnej województwa łódzkiego na lata o Spraw pracowniczych o Profilaktyki w ochronie zdrowia o Pozyskiwania środków unijnych o Jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych o Epidemiologia o Dane demograficzne

14 14 o Przygotowanie województwa łódzkiego w zakresie ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego w kontekście EUR Z dniem dzisiejszym traci moc uchwała nr I/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim w sprawie powołania doraźnego zespołu d.s. ochrony zdrowia 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Województwie Łódzkim Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki Pan Zdzisław Bujas zgłosił chęć przedstawienie informacji na temat postępu prac prowadzonych przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia. Pani Przewodnicząca zasugerowała by informacje te Pan Zdzisław Bujas przedstawił na kolejnym spotkaniu WKDS. Następnie zwróciła się do zebranych z prośbą o ewentualne uwagi w związku z brakiem uwag uchwała została przyjęta jednogłośnie. W tym miejscu Pani Wojewoda przedstawiła wiodący temat kolejnego spotkania tj. Ocena układu komunikacyjnego wokół Łodzi z uwzględnieniem planowanych płatności za przejazdy autostradami na odcinkach będących obwodnicami Łodzi przebiegu S-8 oraz stanu tras wylotowych z Łodzi i ustaliła termin kolejnego spotkania na 4 kwietnia Na tym Pani Wojewoda zamknęła posiedzenie WKDS w dniu r. sporządziła: Wanda Rutecka-Wybraniec Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ZARZĄD Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 676/225/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2009 r. WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KAP-4101-03-00/2011 Nr ewid. 30/2012/P/11/002/KAP Informacja o wynikach kontroli POZYSKIWANIE ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MAŁE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Poradnik beneficjenta. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Poradnik beneficjenta Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 2009 2 SPIS TREŚCI Jak czytać Poradnik beneficjenta WRPO...4

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do uchwały nr 628/54/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (z dnia 30

Bardziej szczegółowo