Newsletter / 08 kwietnia 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 08 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 08 kwietnia 2015 r. Str.2. Propozycje zmian w opodatkowaniu wydatków na działalność badawczo-rozwojową Str.4. Uzyskanie elektronicznego protokołu wraz z zapisem obrazu i dźwięku jest już możliwe Str.5. Potencjalna wada produktu pozwala uznać za wadliwe wszystkie produkty tej samej grupy lub serii Str.7. Zmiana definicji ustawowej obiektu budowlanego może mieć znaczący wpływ na obciążenia w podatku od nieruchomości Str.9. Str.11. Str.12. SN wyjaśnił dlaczego prokurent łączny nie może być ograniczony działaniem z członkiem zarządu Przypominamy o terminowym złożeniu sprawozdań finansowych Niezgodność z Konstytucją przepisów przyznających podmiotom gospodarczym prawo do żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

2 Propozycje zmian w opodatkowaniu wydatków na działalność badawczo-rozwojową Dnia r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, przedstawiony przez Prezydenta. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności gospodarczej Polski poprzez wdrażanie rozwiązań umożliwiających rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorców. Projekt zakłada m.in. zwiększenie zakresu komercjalizacji własności intelektualnej i współpracy nauki z biznesem, wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania wydatków na działalność badawczo- rozwojową, ułatwienie rozporządzania majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej instytuty naukowe oraz ułatwienie zatrudniania w strukturach instytutów badawczych i uczelni młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów. W pierwszej kolejności w projekcie zaplanowano wprowadzenie do ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej jako u.p.d.o.p., definicji działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych oraz prac rozwojowych. Powyższe pozwoli ujednolicić terminologię zarówno na gruncie ustaw podatkowych, jak i przepisów bilansowych, a także usunąć wątpliwości interpretacyjne w zakresie przede wszystkim kwalifikowania określonych wydatków za uprawniające do korzystania z ulg. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia zakresu komercjalizacji własności intelektualnej i współpracy sektorów nauki oraz biznesu. Zgodnie z projektem do przychodów nie będzie się zaliczać nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej (np. patenty, prawa ochronne itp.) wniesiony przez podmiot komercjalizujący oraz nadwyżki będącej różnicą pomiędzy wartością komercjalizowanej własności intelektualnej a wartością nominalną objętych udziałów (akcji) przez podmiot komercjalizujący. Do tej pory podmiot komercjalizujący (m.in. uczelnia, PAN) wnoszący aport w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej był zobowiązany do zakwalifikowania nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za ten wkład jako swego przychodu, przy czym odroczono moment jego opodatkowania o 5 lat (z pewnymi wyjątkami, por. art. 12 ust. 1b pkt 5 u.p.d.o.p.). Zaproponowana przez prezydenta zmiana zakłada, że nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej nie będzie w ogóle traktowana jako przychód, co ma zachęcić przykładowo uczelnie albo instytuty badawcze do wnoszenia wkładów w postaci określonej wiedzy naukowej do spółek, a zatem zwiększenie współpracy nauki z biznesem. Inną proponowaną zmianą jest wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kosztów prac rozwojowych oraz badawczych. Zmiana ta ma charakter istotny. Do tej pory przepisy podatkowe przewidują możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów jedynie kosztów prac rozwojowych, i to z zastrzeżeniem, że zostały one zakończone wynikiem pozytywnym (art. 15 ust. 4a u.p.d.o.p. w zw. z art. 16b ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p.). 2

3 Propozycje zmian w opodatkowaniu wydatków na działalność badawczo-rozwojową Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie ma zatem możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kosztów badań naukowych. Projekt prezydenta zakłada, że jako koszty uzyskania przychodów będzie można traktować zarówno koszty prac rozwojowych, jak i koszty badań naukowych, i to bez względu na wynik tych prac czy badań. Projekt przewiduje zatem wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się na gruncie obowiązującej regulacji. Ponadto, projekt wprowadza możliwość zaliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów w wysokości większej niż wysokość faktycznie poniesionych kosztów oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Koszty działalności badawczo- rozwojowej mają zostać powiększone o 50 % - w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz 20 % - w przypadku pozostałych podatników. Projekt wprowadza zatem swego rodzaju ulgę podatkową, mającą stanowić zachętę dla przedsiębiorców do wydatków na rzecz nauki. Zmiany przewidziano także w zakresie terminu rozliczenia kosztów prac rozwojowych. W świetle dotychczasowych przepisów (art. 15 ust. 4a u.p.d.o.p.) koszty prac rozwojowych można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu: 1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3. Projekt zakłada uchylenie tej regulacji i wprowadzenie w to miejsce możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów prac rozwojowych: 1) w dacie ich poniesienia, z zastrzeżeniem ust. 4ac (przypadek dotyczący poniesionej straty), albo 2) jednorazowo, w okresie 5 lat prowadzenia działalności badawczo- rozwojowej, nie później jednak niż w piątym roku podatkowym prowadzenia tej działalności. Projekt uprości zatem zasady rozliczania inwestycji w aspekcie wydatków przekraczających 12 miesięcy. Jednocześnie projekt zakłada uchylenie przepisów regulujących tzw. ulgę na nabycie nowych technologii. Zmianę tę uzasadnia się tym, że zdaniem autorów projektu zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami ulga ta nie spełniała zakładanych celów, a przede wszystkim nie stanowiła zachęty dla przedsiębiorców do podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej. Twórcy projektu podkreślili, że ulga dotyczyła tylko nowych technologii nabywanych przez podatnika, a zatem nie promowała innowacyjności podatników we własnym zakresie. Co więcej, ulga dotyczyła wyłącznie nabywanych przez przedsiębiorców praw do wiedzy a nie nabycia wytworzonych składników majątkowych z zastosowaniem nowej technologii np.: zakupu urządzenia produkcyjnego z wgranym oprogramowaniem nowej generacji. Stąd zdaniem twórców projektu zasadne jest uchylenie tej ulgi. Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r r. projekt został skierowany do konsultacji. Więcej informacji: Katarzyna Czaplicka, tel. (71)

4 Uzyskanie elektronicznego protokołu wraz z zapisem obrazu i dźwięku jest już możliwe Z dniem 27 marca 2015 r. zmieniły się zasady wydawania elektronicznych protokołów rozpraw. Dotychczas zapis przebiegu rozprawy (rejestrowanego za pomocą kamer) obejmujący zarówno obraz jak i dźwięk udostępniany był stronom, uczestnikom postępowania oraz innym podmiotom uprawnionym lub upoważnionym wyłącznie w budynku sądu. Obecnie po wejściu w życie nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), możliwe jest wydawanie z akt sprawy stronom i uczestnikom postępowania e-protokołów obejmujących zapis dźwięku albo zapis obrazu i dźwięku wraz z adnotacjami. Możliwość taką przewiduje znowelizowany art. 9 ust. 2 k.p.c. oraz nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym. Ustawodawca dostrzegł to, że korzystanie z zapisu samego dźwięku, np. w celu sporządzenia apelacji, było bardzo czasochłonne i mogło sprawiać trudności, chociażby przy ustalaniu osoby wypowiadającej słowa nagrane w czasie rozprawy. Zmiana ta z pewnością ułatwi odtworzenie przebiegu rozprawy podczas prac nad pismami procesowymi. Z drugiej strony stanowić będzie również dodatkowe wyzwanie dla pełnomocników po zmianach każdy Klient z łatwością może w pełni zweryfikować to w jaki sposób był reprezentowany przed sądem. Więcej informacji: Bartosz Jeziorski, tel. (71)

5 Potencjalna wada produktu pozwala uznać za wadliwe wszystkie produkty tej samej grupy lub serii Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 5 marca 2015 r. (w połączonych sprawach C 503/13/ oraz C 504/13) wydanym w trybie prejudycjalnym dokonał wykładni art. 6 ust.1 oraz art. 1 oraz art. 9 akapit 1 lit a) dyrektywy 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe, tj. pojęcia produktu wadliwego oraz pojęcia szkody. W stanie faktycznym chodziło o rozruszniki serca oraz kardiowertery defibrylatory. Producent tych urządzeń zauważył, że mogą one potencjalnie zawierać wady zakłócające ich prawidłowe funkcjonowanie, które w konsekwencji w perspektywie czasu mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu osób, którym wszczepiono te urządzenia. W związku z tym producent skierował do lekarzy notatkę bezpieczeństwa, w której zalecił wymianę rozruszników serca, natomiast w odniesieniu do kardiowerterów defibrylatorów dezaktywację wadliwego przełącznika magnetycznego, co w tym przypadku eliminowało ryzyko zawodności tego urządzenia. Producent jednocześnie dostarczył sprzęt zastępczy, w wyniku czego trzem osobom zostały wymienione rozruszniki serca. W sprawie ważne jest również to, że potencjalnie wadliwe urządzenia które zostały wymienione na nowe, zostały zniszczone i nie było możliwości stwierdzenia wadliwości tych konkretnych urządzeń. Niemieckie kasy zdrowia, które pokryły koszty zabiegów wymiany potencjalnie wadliwych urządzeń oraz koszty leczenia, domagały się od producenta zwrotu tych kosztów. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech (BGH), do którego trafiła sprawa, powziął wątpliwość czy przy tak przedstawionym stanie faktycznym może stwierdzić wadliwość urządzeń i zadał Trybunałowi Sprawiedliwości dwa pytania: 1. Czy art. 6 ust. 1 dyrektywy 85/374 należy interpretować w ten sposób, że produkt, a mianowicie wszczepiony w ciele ludzkim produkt medyczny (tutaj: rozrusznik serca [i wszczepialny kardiowerter defibrylator]) jest wadliwy już wówczas, jeśli (rozruszniki serca) należące do tej samej grupy produktów urządzenia mają znacznie zwiększone ryzyko awarii (lub jeśli w znacznej liczbie defibrylatorów tej samej serii wystąpiło wadliwe działanie), aczkolwiek wada wszczepionego urządzenia w konkretnym przypadku nie została stwierdzona? W wypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej: 5

6 Potencjalna wada produktu pozwala uznać za wadliwe wszystkie produkty tej samej grupy lub serii 2. Czy koszty zabiegu mającego na celu eksplantację produktu i wszczepienie innego rozrusznika [lub defibrylatora] stanowią szkodę spowodowaną przez uszkodzenia ciała w rozumieniu art. 1 i art. 9 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 85/374?. W zakresie pytania 1, Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie potencjalnej wady należących do tej samej grupy lub serii produkcyjnej produktów takich jak rozruszniki serca lub wszczepialne kardiowertery defibrylatory pozwala uznać takie produkty za wadliwe bez konieczności stwierdzenia tej wady w konkretnym produkcie. Parafrazując powyższe rozstrzygnięcie a także motywy uzasadnienia wyroku: - oceny wadliwości produktu należy dokonywać przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia wady w produkcie. Oczekiwany poziom bezpieczeństwa pozwalający mówić o wadliwości lub braku wady w produkcie powinien być jednak oceniany również z uwzględnieniem przeznaczenia produktu. W odniesieniu do produktów medycznych tj. produktów szczególnej wrażliwości takich jak urządzenia stymulujące funkcje serca, współczynnik zawodności powinien być bliski zeru a zatem samo stwierdzenie wady w grupie produkcyjnej uzasadnia uznanie wszystkich produktów tej grupy za wadliwe. Odpowiadając natomiast na 2. pytanie, Trybunał dokonał wykładni rozszerzającej i powołując się na cele dyrektywy to jest konieczność ochrony bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, orzekł, iż art. 1 i 9 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że szkoda wyrządzona operacją chirurgiczną wymiany wadliwego produktu takiego jak rozrusznik serca lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator stanowi szkodę spowodowaną przez śmierć lub przez uszkodzenie ciała, za którą odpowiedzialny jest producent, w sytuacji gdy operacja ta jest konieczna do usunięcia wady danego produktu. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy w postępowaniach głównych przesłanka ta jest spełniona. W ocenie Trybunału poszkodowanemu przysługuje zatem prawo do pełnego odszkodowania za szkodę wyrządzoną produktem wadliwym, a naprawienie szkody powinno obejmować wszystko, co jest konieczne do usunięcia szkodliwych konsekwencji oraz do przywrócenia poziomu bezpieczeństwa, którego można oczekiwać zgodnie z art. 6 ust. 1 tej dyrektywy. Choć komentowany wyrok dotyczył produktów medycznych, to wydaje się, że reguły interpretacyjne w nim zawarte będą mogły być odnoszone również do pozostałych produktów szczególnej wrażliwości, co do których ogólne oczekiwanie społeczeństwa w zakresie ich niezawodności jest bardzo wysokie. Więcej informacji: Agnieszka Karwowska, tel. (71) ; Marta Kaczmarczyk, tel. (71)

7 Zmiana definicji ustawowej obiektu budowlanego może mieć znaczący wpływ na obciążenia w podatku od nieruchomości W dniu 16 marca 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw opartej na projekcie przygotowanym przez rząd. Nowe przepisy wejdą w życie z upływem 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, za wyjątkiem zmian dotyczących rejestrów budowlanych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Z jednej strony znowelizowane przepisy wprowadzają szereg korzystnych zmian zmierzających do ogólnego uproszczenia procesów budowlanych. Między innymi już niedługo nie będzie konieczne uzyskiwanie pozwoleń na budowę (wymagane będzie jedynie zgłoszenie) w przypadku takich obiektów budowlanych jak: - wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, - wolnostojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, gdy łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, - wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, gdy liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Inwestorzy krócej, bo jedynie 14 dni w miejsce dotychczasowych 21 dni, będą musieli oczekiwać ewentualnego sprzeciwu organu w sprawie rozpoczęcia użytkowania obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Niemniej, wśród nowych przepisów pojawia się również zaskakująca zmiana definicji ustawowej obiektu budowlanego (art. 3 ust. 1 Prawa budowlanego). Pierwotny projekt zmian do ustawy nie przewidywał jakichkolwiek modyfikacji tej definicji, a co za tym idzie również uzasadnienie do projektu nie zawiera jakichkolwiek motywów jej wprowadzenia. Zmiana wprowadzona została do projektu na etapie prac Sejmu i jak wynika z druków dołączonych do opisu procesu legislacyjnego nie była szeroko omawiana, choć może mieć duże znaczenie w zakresie obciążeń podatników podatkiem od nieruchomości. 7

8 Zmiana definicji ustawowej obiektu budowlanego może mieć znaczący wpływ na obciążenia w podatku od nieruchomości W związku z odesłaniem do prawa budowlanego znajdującym się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych już na kanwie dotychczas obowiązujących przepisów wykładnia i praktyka organów w zakresie kwalifikowania i opodatkowywania instalacji oraz urządzeń o charakterze technicznym związanych z obiektami budowlanymi była różna i rodziła szereg problemów. Wydaje się jednak, że nowe przepisy mogą wprowadzić jeszcze więcej zamieszania. Dotychczas za obiekt budowlany na gruncie prawa budowlanego rozumiano: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury; (art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego) w znowelizowanym brzmieniu przez obiekt budowlany będzie uważało się: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z definicji usunięto zatem urządzenia techniczne / urządzenia jako składające się na integralną część obiektów budowlanych. Taka niepozorna zmiana może jednak stanowić podstawę do zmiany podejścia organów podatkowych w zakresie budowli położonych wewnątrz budynków. Zgodnie z obecną praktyką (potwierdzoną w ramach spraw prowadzonych przez Kancelarię indywidualnymi interpretacjami podatkowymi) takie obiekty nie stanowiły odrębnego przedmiotu opodatkowania. Brak uznawania urządzeń, urządzeń budowlanych czy częściowo samodzielnych od obiektów budowlanych instalacji za część obiektów budowlanych, może spowodować jednak, że organy podatkowe będą dążyć do ich odrębnego opodatkowania. Dla przedsiębiorców taka zmiana oznaczać może konieczność wykazania do opodatkowania również urządzeń mieszczących się w definicji budowli usytuowanych wewnątrz budynków, przykładowo takich jak: sieci, bądź wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne, a co za tym idzie spowodować również wzrost obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości. Istotne będzie, jak nowe przepisy będą interpretowane przez organy podatkowe. Więcej informacji: Joanna Lentka, tel. (71)

9 SN wyjaśnił dlaczego prokurent łączny nie może być ograniczony działaniem z członkiem zarządu Opublikowane zostało uzasadnienie kontrowersyjnej uchwały Sądu Najwyższego z dnia r. (sygn. III CZP 34/14), o której pisaliśmy w naszym Newsletterze z r. SN orzekł, że wpis do Krajowego Rejestru Sądowego tzw. prokury łącznej niewłaściwej, polegającej na ustanowieniu prokurenta łącznego z zastrzeżeniem, że może on działać wyłącznie z członkiem zarządu jest niedopuszczalny (wbrew dotychczasowemu orzecznictwu SN potwierdzającemu taką możliwość). W uzasadnieniu Sąd Najwyższy oparł się w głównej mierze na braku podstaw dla ustanowienia przez zarząd prokury łącznej niewłaściwej w przepisach. Argumentował, że kodeks cywilny wyczerpuje regulację i ogranicza dowolność spółki w tym zakresie przewidując wyłącznie prokurę samoistną i prokurę łączną wykonywaną przez dwóch prokurentów (tzw. właściwą). Przy okazji Sąd Najwyższy wykluczył również możliwość ustanowienia członka zarządu prokurentem. Nadal aktualna pozostaje możliwość stosowania określonej w art. 205 kodeksu spółek handlowych reprezentacji spółki w przypadku zarządu wieloosobowego przez członka zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych (jeżeli umowa bądź statut spółki nie stanowi inaczej). Sam prokurent łączny nie może być jednak ograniczony obowiązkiem działania z członkiem zarządu (co oznacza, że jeżeli powołany zostanie drugi prokurent łączny prokurenci będą mogli działać razem, z wyłączeniem członków zarządu). Jakie skutki dla przedsiębiorców? Co ważne, Sąd Najwyższy odniósł się wprost do skutków rozstrzygnięcia - stwierdził, że wpisy w KRS obejmujące prokurę jednoosobową opisaną jako prokura łączna z członkiem zarządu powinny zostać wykreślone przez sąd rejestrowy z urzędu (na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Trudno spodziewać się, że sądy podejmą natychmiastowe działania w celu weryfikacji danych w rejestrze przedsiębiorców w tym zakresie, ale aby uprzedzić ewentualne negatywne konsekwencje, spółki posługujące się prokurą łączną niewłaściwą powinny dokonać zmiany danych ujawnionych w rejestrze przez udzielenie prokury samoistnej bądź łącznej z innym prokurentem (lub jej wykreślenie). 9

10 SN wyjaśnił dlaczego prokurent łączny nie może być ograniczony działaniem z członkiem zarządu Sąd Najwyższy uznał również, że bezpieczeństwo obrotu wymaga, aby przyjęta w uchwale wykładnia przepisów o prokurze obowiązywała wyłącznie na przyszłość i pozostała bez wpływu na skuteczność czynności prawnych dokonanych dotychczas w oparciu o reprezentację za zasadzie prokury łącznej niewłaściwej. Z całym uzasadnieniem można zapoznać się na stronie internetowej SN pod poniższym linkiem: Więcej informacji: Jacek Osipiuk, tel. (71)

11 Przypominamy o terminowym złożeniu sprawozdań finansowych Zbliżają się terminy sporządzenia przez przedsiębiorców sprawozdania finansowego i złożenia go w urzędzie skarbowym oraz KRS. Warto pamiętać o terminowym złożeniu sprawozdania zwłaszcza z uwagi na wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. nowe sankcje. Niezłożenie w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego w terminie stanowi obecnie wykroczenie skarbowe, za które przewidziana jest kara grzywny (w wysokości od 175 zł do 35 tys. zł). Niedostarczenie sprawozdania do KRS może natomiast skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 10 tys. zł, przy czym możliwe jest jej ponawianie. Terminy, w których należy spełnić ww. obowiązki, zostały różnie określone dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe, składają sprawozdanie finansowe w urzędzie skarbowym wraz z zeznaniem rocznym, tj. najpóźniej do 30 kwietnia. Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych powinni dostarczyć do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku spółek konieczne jest również dołączenie odpisu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe (przy czym zatwierdzenie sprawozdania powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego). Niezależnie, podmioty wpisane do KRS (z wyłączeniem niektórych typów spółek osobowych, które ponadto nie prowadzą pełnej księgowości) powinny złożyć roczne sprawozdanie finansowe w sądzie rejestrowym w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Więcej informacji: Natalia Fedor, tel. (22) , Joanna Krzyżykowska, tel. (22)

12 Niezgodność z Konstytucją przepisów przyznających podmiotom gospodarczym prawo do żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Wyrokiem z dnia r. (sygn. akt. K29/13) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dalej: Ustawa) w zakresie w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) oraz w odniesieniu do przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością jednostek samorządu terytorialnego niezgodny z zasadą samodzielności jednostek samorządu (art. 165 ust 1 Konstytucji). Przypomnijmy, że na mocy ww. ustawy zmieniającej został rozszerzony krąg podmiotów uprawnionych do występowania z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przed ww. zmianą, o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogły ubiegać się osoby fizyczne: a) będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych, zabudowanych na cele mieszkaniowe, garażami, lub przeznaczonych pod taką zabudowę; b) będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; c) będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych; d) które uzyskały użytkowanie wieczyste jako rekompensatę za wywłaszczenie i zabór gruntów lub na podstawie art. 7 dekretu warszawskiego; a także następcy prawni ww. osób, a ponadto spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. Natomiast po wejściu w życie ustawy zmieniającej, uprawnienie do wystąpienia z żądaniem przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zostało przyznane osobom fizycznym i osobom prawnym będącym w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, co praktycznie oznaczało dwie rzeczy: (1) odstąpienie od wymogu aby przedmiotowa nieruchomość, co do której przysługiwało prawo użytkowania wieczystego, służyła określonym celom (mieszkaniowe, garaże, rolne) oraz (2) przyznanie takiego uprawnienia również podmiotom gospodarczym. 12

13 Niezgodność z Konstytucją przepisów przyznających podmiotom gospodarczym prawo do żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Inicjatorami postępowania przed TK były Rada Miasta Szczecin, Rada Gminy Ustronie i Rada Miasta Poznania, które wystąpiły do TK z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przedmiotowych przepisów. Argumentując złożone wnioski, gminy podniosły, że obecny kształt art. 1 Ustawy ingeruje w sferę prawa własności jednostek samorządu terytorialnego, a ponadto może pozbawić samorządy regularnych i znaczących dochodów własnych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, W ustnych motywach uzasadnienia wyroku Trybunał (na dzień ukazania się niniejszego newslettera pisemne uzasadnienie wyroku TK nie było jeszcze dostępne): - zanegował przyznanie uprawnienia do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tak szerokiej grupie podmiotów, bez jakiegokolwiek uzasadnienia; - wskazał, że wąski krąg podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia przed wejściem w życie ww. ustawy zmieniającej w rzeczywistości rekompensował tym osobom to, że w czasie kiedy nabywały one tytuł prawny do danej nieruchomości z uwagi na panujące w tamtym okresie zasady jednolitej własności państwowej, nie miały one wyboru pomiędzy prawem własności a użytkowaniem wieczystym a te ostatnie było im narzucane; - tym samym uwłaszczenie przysługujące temu wąskiemu kręgowi podmiotów, a które w znacznej mierze dokonywane było na cele mieszkaniowe, realizowało konstytucyjną zasadę prawa do mieszkania; TK nie doszukał się natomiast realizacji podobnych wartości przy rozszerzeniu przez ustawodawcę kręgu podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia; - w wyniku nowelizacji doszło do nieuzasadnionego przyznania przywilejów majątkowych i wzbogacenia podmiotów gospodarczych kosztem państwa, które to podmioty nabyły tytuł prawny do nieruchomości już w nowej rzeczywistości gospodarczej, natomiast zdecydowały się na wybór prawa użytkowania wieczystego, a nie prawa własności, bo tak było taniej. Po wprowadzeniu natomiast ustawy zmieniającej, będą mogły one czerpać profity z tego tytułu. Co dalej? Skutkiem wyroku TK jest utrata mocy obowiązującej przedmiotowego przepisu, co oznacza że w odniesieniu do postępowań w toku dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, organy rozstrzygające powinny uwzględniać w procesie stosowania prawa uznanie przedmiotowych przepisów za niekonstytucyjne. W odniesieniu do już wydanych pozytywnych decyzji o przekształceniu, mogą istnieć podstawy do wznowienia postępowania. Więcej informacji: Agnieszka Karwowska, tel. (71) ; Marta Kaczmarczyk, tel. (71)

14 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2013 r. Druk nr 299 KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura - WF-RWPIO.310.1.2013 Data - 28.03.2014 r. Autor - Prezydent Miasta Kalisza Temat - Opodatkowanie myjni podatkiem od nieruchomości Słowa kluczowe -

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 15 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Zgodnie z art. 16b UPDOP, wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 13 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja środków trwałych Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 1 lipca 2016 r.

Newsletter / 1 lipca 2016 r. Newsletter / 1 lipca 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki Projekt ustawy dot. podatku od sprzedaży detalicznej już w Sejmie Łączenie limitów pomocy publicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania.

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury październikowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak: Fn.I.3120.1.3.2012 Kluczewsko, dnia 21 maja 2012r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Kluczewsko działając na podstawie art. 14j 1 i 3 w związku z art. 14b i 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych oraz przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 24 stycznia 2013 r. (zgodność z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt III CZP 81/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Sygn. akt II CSK 740/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część III PODATNIK ORAZ PODSTAWA OPODATKOWANIA Podatnicy Art. 3 ust. 1 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04

Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Uchwała z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04 Sędzia SN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sędzia SN Zbigniew Strus Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów IAN GROUP Nieruchomości Tel fax17 864 06 06 35-030 Rzeszów www.iangroup.net Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego 2 sierpnia 2010r. Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Regulacja prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część III Nowa Nakłady poniesione w związku z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych powinny, w zależności od okoliczności,

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura DD3/033/80/OBQ/09/551 Data 2009.07.03 Autor Minister Finansów Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92)

Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA. TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1992 Nr 75 poz. 376 UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 września 1992 r. (W. 5/92) w sprawie wykładni art. 44 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 października 2006 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich. Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Warszawa, dnia 12 października 2006 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich. Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, dnia 12 października 2006 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski RPO-542175-X-06/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 022 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 022 827

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 125/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CNP 47/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Jan Katner SSA Barbara

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03

Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Wyrok z dnia 23 września 2004 r. I PK 657/03 Spadkobiercom pracownika Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., zmarłego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą.

Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Autorka wskazuje rozwiązania problemów podatkowych związanych z taką sprzedażą. Problemy podatników z wyborem systemu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów ze sprzedaży nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 33/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02

Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Uchwała z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 96/02 Sędzia SN Jan Górowski (przewodniczący) Sędzia SN Bronisław Czech (sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Dariusza Ś. i

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Sposób załatwienia sprawy Na wniosek użytkownika wieczystego - patrz formularz, kancelaria tut. Urzędu (pokój nr 2, parter),

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195).

- o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3195). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-65(9)/15 Warszawa, 11 maja 2015 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku, przekazuję

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 22/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 listopada 2011 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-6766I2-V/ll/JG 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Izba Finansowa

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 19 luty 2015 r.

Newsletter / 19 luty 2015 r. Newsletter / 19 luty 2015 r. Str.2. Str.4. Odpowiedzialność spadkobiercy będzie ograniczona do wysokości spadku Niedopuszczalność prokury łącznej niewłaściwej Str.6. Ślub w parku a może nadanie dziecku

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 20 marca 2014 r.(*) Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku W sprawie C 72/13 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 504/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 lipca 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie

Bardziej szczegółowo

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Zasady ustalania zobowiązania podatkowego uregulowane są w niemieckiej ordynacji podatkowej. W zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego deklaracje

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej ( Spółka ) jest najprostszym narzędziem, po który sięgają przedsiębiorcy. Spisanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 818)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 818) Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 818) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa ma na celu kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 124) 1. Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10

75/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski, 75/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 2 sierpnia 2011 r. Sygn. akt Ts 102/10 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Development

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK

III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK III SA/Wa 1831/10 Warszawa, 12 października 2010 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maciej Kurasz, Sędziowie Sędzia WSA Alojzy Skrodzki

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05

Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Uchwała z dnia 13 stycznia 2006 r., III CZP 122/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Dariusz Zawistowski Sąd Najwyższy w

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 982) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W świetle art. 17 3 prawa prywatnego międzynarodowego samo miejsce zamieszkiwania małżonków może mięć zasadnicze znaczenie dla istniejącego między nimi reżimu majątkowego. Tego rodzaju zależność sprawia,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

AccreoNewsletter Sierpień 2014

AccreoNewsletter Sierpień 2014 NEWS List ostrzegawczy MF do przedstawicieli branży elektronicznej Wniesienie projektu zmian w PON do Sejmu Zakończenie prac nad projektem wprowadzającym m.in. CFC (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta)

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

78/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10

78/1/B/2012. POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Wojciech Hermeliński, 78/1/B/2012 POSTANOWIENIE z dnia 30 grudnia 2011 r. Sygn. akt Ts 130/10 po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Wiesława

Bardziej szczegółowo

1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH 1.ROCZNE OBOWIĄZKI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Denys Kendzerskyy, Krzysztof Olbrycht 1) Wraz z końcem roku obrotowego powstają konkretne roczne obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców. W artykule omawiamy

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Urząd Skarbowy w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 20 ROZLICZENIE PRZYCHODU ZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KARTA INFORMACYJNA K-027/3 obowiązuje od 14.10.2014 r. 1. PRZEDMIOT I PODMIOT SPRAWY Rozliczenie przychodu/dochodu

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 27 stycznia 2014 r.

Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Str.2. Str.4. Nowe zasady dotyczące terminu odliczenia VAT przy WNT Raportowanie transakcji instrumentami pochodnymi Str.6. Czy zmienią się przepisy unijne dotyczące delegowania

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu

Przepisy prawa. Poza przepisami ustawy Pdof, świadczenia otrzymywane z tytułu najmu mogą być. Przychody z tytułu najmu Po stronie wynajmującego rzeczy w postaci ruchomości lub nieruchomości powstaje przychód (dochód), który można opodatkować na pięć - lub gdy dodatkowo uwzględni się rozwiązania szczególne - siedem różnych

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03

Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Uchwała z dnia 8 października 2003 r., III CZP 68/03 Sędzia SN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz (sprawozdawca) Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel

POSTANOWIENIE. Protokolant Ewa Krentzel Sygn. akt I CSK 713/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Dariusz Zawistowski Protokolant

Bardziej szczegółowo