Newsletter / 08 kwietnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 08 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 08 kwietnia 2015 r. Str.2. Propozycje zmian w opodatkowaniu wydatków na działalność badawczo-rozwojową Str.4. Uzyskanie elektronicznego protokołu wraz z zapisem obrazu i dźwięku jest już możliwe Str.5. Potencjalna wada produktu pozwala uznać za wadliwe wszystkie produkty tej samej grupy lub serii Str.7. Zmiana definicji ustawowej obiektu budowlanego może mieć znaczący wpływ na obciążenia w podatku od nieruchomości Str.9. Str.11. Str.12. SN wyjaśnił dlaczego prokurent łączny nie może być ograniczony działaniem z członkiem zarządu Przypominamy o terminowym złożeniu sprawozdań finansowych Niezgodność z Konstytucją przepisów przyznających podmiotom gospodarczym prawo do żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

2 Propozycje zmian w opodatkowaniu wydatków na działalność badawczo-rozwojową Dnia r. do Sejmu został wniesiony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, przedstawiony przez Prezydenta. Celem projektu jest poprawa konkurencyjności gospodarczej Polski poprzez wdrażanie rozwiązań umożliwiających rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorców. Projekt zakłada m.in. zwiększenie zakresu komercjalizacji własności intelektualnej i współpracy nauki z biznesem, wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania wydatków na działalność badawczo- rozwojową, ułatwienie rozporządzania majątkiem przez uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej instytuty naukowe oraz ułatwienie zatrudniania w strukturach instytutów badawczych i uczelni młodych naukowców oraz zagranicznych specjalistów. W pierwszej kolejności w projekcie zaplanowano wprowadzenie do ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej jako u.p.d.o.p., definicji działalności badawczo-rozwojowej, badań naukowych oraz prac rozwojowych. Powyższe pozwoli ujednolicić terminologię zarówno na gruncie ustaw podatkowych, jak i przepisów bilansowych, a także usunąć wątpliwości interpretacyjne w zakresie przede wszystkim kwalifikowania określonych wydatków za uprawniające do korzystania z ulg. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia zakresu komercjalizacji własności intelektualnej i współpracy sektorów nauki oraz biznesu. Zgodnie z projektem do przychodów nie będzie się zaliczać nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej (np. patenty, prawa ochronne itp.) wniesiony przez podmiot komercjalizujący oraz nadwyżki będącej różnicą pomiędzy wartością komercjalizowanej własności intelektualnej a wartością nominalną objętych udziałów (akcji) przez podmiot komercjalizujący. Do tej pory podmiot komercjalizujący (m.in. uczelnia, PAN) wnoszący aport w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej był zobowiązany do zakwalifikowania nominalnej wartości udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za ten wkład jako swego przychodu, przy czym odroczono moment jego opodatkowania o 5 lat (z pewnymi wyjątkami, por. art. 12 ust. 1b pkt 5 u.p.d.o.p.). Zaproponowana przez prezydenta zmiana zakłada, że nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej nie będzie w ogóle traktowana jako przychód, co ma zachęcić przykładowo uczelnie albo instytuty badawcze do wnoszenia wkładów w postaci określonej wiedzy naukowej do spółek, a zatem zwiększenie współpracy nauki z biznesem. Inną proponowaną zmianą jest wprowadzenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kosztów prac rozwojowych oraz badawczych. Zmiana ta ma charakter istotny. Do tej pory przepisy podatkowe przewidują możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów jedynie kosztów prac rozwojowych, i to z zastrzeżeniem, że zostały one zakończone wynikiem pozytywnym (art. 15 ust. 4a u.p.d.o.p. w zw. z art. 16b ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.p.). 2

3 Propozycje zmian w opodatkowaniu wydatków na działalność badawczo-rozwojową Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nie ma zatem możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodu kosztów badań naukowych. Projekt prezydenta zakłada, że jako koszty uzyskania przychodów będzie można traktować zarówno koszty prac rozwojowych, jak i koszty badań naukowych, i to bez względu na wynik tych prac czy badań. Projekt przewiduje zatem wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiały się na gruncie obowiązującej regulacji. Ponadto, projekt wprowadza możliwość zaliczania kosztów działalności badawczo-rozwojowej do kosztów uzyskania przychodów w wysokości większej niż wysokość faktycznie poniesionych kosztów oraz dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Koszty działalności badawczo- rozwojowej mają zostać powiększone o 50 % - w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz 20 % - w przypadku pozostałych podatników. Projekt wprowadza zatem swego rodzaju ulgę podatkową, mającą stanowić zachętę dla przedsiębiorców do wydatków na rzecz nauki. Zmiany przewidziano także w zakresie terminu rozliczenia kosztów prac rozwojowych. W świetle dotychczasowych przepisów (art. 15 ust. 4a u.p.d.o.p.) koszty prac rozwojowych można zaliczać do kosztów uzyskania przychodu: 1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo 2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo 3) poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ust. 1 pkt 3 od wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 3. Projekt zakłada uchylenie tej regulacji i wprowadzenie w to miejsce możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów prac rozwojowych: 1) w dacie ich poniesienia, z zastrzeżeniem ust. 4ac (przypadek dotyczący poniesionej straty), albo 2) jednorazowo, w okresie 5 lat prowadzenia działalności badawczo- rozwojowej, nie później jednak niż w piątym roku podatkowym prowadzenia tej działalności. Projekt uprości zatem zasady rozliczania inwestycji w aspekcie wydatków przekraczających 12 miesięcy. Jednocześnie projekt zakłada uchylenie przepisów regulujących tzw. ulgę na nabycie nowych technologii. Zmianę tę uzasadnia się tym, że zdaniem autorów projektu zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami ulga ta nie spełniała zakładanych celów, a przede wszystkim nie stanowiła zachęty dla przedsiębiorców do podejmowania i prowadzenia samodzielnej działalności badawczo-rozwojowej. Twórcy projektu podkreślili, że ulga dotyczyła tylko nowych technologii nabywanych przez podatnika, a zatem nie promowała innowacyjności podatników we własnym zakresie. Co więcej, ulga dotyczyła wyłącznie nabywanych przez przedsiębiorców praw do wiedzy a nie nabycia wytworzonych składników majątkowych z zastosowaniem nowej technologii np.: zakupu urządzenia produkcyjnego z wgranym oprogramowaniem nowej generacji. Stąd zdaniem twórców projektu zasadne jest uchylenie tej ulgi. Projektowane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r r. projekt został skierowany do konsultacji. Więcej informacji: Katarzyna Czaplicka, tel. (71)

4 Uzyskanie elektronicznego protokołu wraz z zapisem obrazu i dźwięku jest już możliwe Z dniem 27 marca 2015 r. zmieniły się zasady wydawania elektronicznych protokołów rozpraw. Dotychczas zapis przebiegu rozprawy (rejestrowanego za pomocą kamer) obejmujący zarówno obraz jak i dźwięk udostępniany był stronom, uczestnikom postępowania oraz innym podmiotom uprawnionym lub upoważnionym wyłącznie w budynku sądu. Obecnie po wejściu w życie nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.), możliwe jest wydawanie z akt sprawy stronom i uczestnikom postępowania e-protokołów obejmujących zapis dźwięku albo zapis obrazu i dźwięku wraz z adnotacjami. Możliwość taką przewiduje znowelizowany art. 9 ust. 2 k.p.c. oraz nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym. Ustawodawca dostrzegł to, że korzystanie z zapisu samego dźwięku, np. w celu sporządzenia apelacji, było bardzo czasochłonne i mogło sprawiać trudności, chociażby przy ustalaniu osoby wypowiadającej słowa nagrane w czasie rozprawy. Zmiana ta z pewnością ułatwi odtworzenie przebiegu rozprawy podczas prac nad pismami procesowymi. Z drugiej strony stanowić będzie również dodatkowe wyzwanie dla pełnomocników po zmianach każdy Klient z łatwością może w pełni zweryfikować to w jaki sposób był reprezentowany przed sądem. Więcej informacji: Bartosz Jeziorski, tel. (71)

5 Potencjalna wada produktu pozwala uznać za wadliwe wszystkie produkty tej samej grupy lub serii Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 5 marca 2015 r. (w połączonych sprawach C 503/13/ oraz C 504/13) wydanym w trybie prejudycjalnym dokonał wykładni art. 6 ust.1 oraz art. 1 oraz art. 9 akapit 1 lit a) dyrektywy 85/374/EWG z dnia 25 lipca 1985 w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe, tj. pojęcia produktu wadliwego oraz pojęcia szkody. W stanie faktycznym chodziło o rozruszniki serca oraz kardiowertery defibrylatory. Producent tych urządzeń zauważył, że mogą one potencjalnie zawierać wady zakłócające ich prawidłowe funkcjonowanie, które w konsekwencji w perspektywie czasu mogłyby zagrażać zdrowiu i życiu osób, którym wszczepiono te urządzenia. W związku z tym producent skierował do lekarzy notatkę bezpieczeństwa, w której zalecił wymianę rozruszników serca, natomiast w odniesieniu do kardiowerterów defibrylatorów dezaktywację wadliwego przełącznika magnetycznego, co w tym przypadku eliminowało ryzyko zawodności tego urządzenia. Producent jednocześnie dostarczył sprzęt zastępczy, w wyniku czego trzem osobom zostały wymienione rozruszniki serca. W sprawie ważne jest również to, że potencjalnie wadliwe urządzenia które zostały wymienione na nowe, zostały zniszczone i nie było możliwości stwierdzenia wadliwości tych konkretnych urządzeń. Niemieckie kasy zdrowia, które pokryły koszty zabiegów wymiany potencjalnie wadliwych urządzeń oraz koszty leczenia, domagały się od producenta zwrotu tych kosztów. Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech (BGH), do którego trafiła sprawa, powziął wątpliwość czy przy tak przedstawionym stanie faktycznym może stwierdzić wadliwość urządzeń i zadał Trybunałowi Sprawiedliwości dwa pytania: 1. Czy art. 6 ust. 1 dyrektywy 85/374 należy interpretować w ten sposób, że produkt, a mianowicie wszczepiony w ciele ludzkim produkt medyczny (tutaj: rozrusznik serca [i wszczepialny kardiowerter defibrylator]) jest wadliwy już wówczas, jeśli (rozruszniki serca) należące do tej samej grupy produktów urządzenia mają znacznie zwiększone ryzyko awarii (lub jeśli w znacznej liczbie defibrylatorów tej samej serii wystąpiło wadliwe działanie), aczkolwiek wada wszczepionego urządzenia w konkretnym przypadku nie została stwierdzona? W wypadku udzielenia na pytanie pierwsze odpowiedzi twierdzącej: 5

6 Potencjalna wada produktu pozwala uznać za wadliwe wszystkie produkty tej samej grupy lub serii 2. Czy koszty zabiegu mającego na celu eksplantację produktu i wszczepienie innego rozrusznika [lub defibrylatora] stanowią szkodę spowodowaną przez uszkodzenia ciała w rozumieniu art. 1 i art. 9 akapit pierwszy lit. a) dyrektywy 85/374?. W zakresie pytania 1, Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie potencjalnej wady należących do tej samej grupy lub serii produkcyjnej produktów takich jak rozruszniki serca lub wszczepialne kardiowertery defibrylatory pozwala uznać takie produkty za wadliwe bez konieczności stwierdzenia tej wady w konkretnym produkcie. Parafrazując powyższe rozstrzygnięcie a także motywy uzasadnienia wyroku: - oceny wadliwości produktu należy dokonywać przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia wady w produkcie. Oczekiwany poziom bezpieczeństwa pozwalający mówić o wadliwości lub braku wady w produkcie powinien być jednak oceniany również z uwzględnieniem przeznaczenia produktu. W odniesieniu do produktów medycznych tj. produktów szczególnej wrażliwości takich jak urządzenia stymulujące funkcje serca, współczynnik zawodności powinien być bliski zeru a zatem samo stwierdzenie wady w grupie produkcyjnej uzasadnia uznanie wszystkich produktów tej grupy za wadliwe. Odpowiadając natomiast na 2. pytanie, Trybunał dokonał wykładni rozszerzającej i powołując się na cele dyrektywy to jest konieczność ochrony bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, orzekł, iż art. 1 i 9 dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że szkoda wyrządzona operacją chirurgiczną wymiany wadliwego produktu takiego jak rozrusznik serca lub wszczepialny kardiowerter-defibrylator stanowi szkodę spowodowaną przez śmierć lub przez uszkodzenie ciała, za którą odpowiedzialny jest producent, w sytuacji gdy operacja ta jest konieczna do usunięcia wady danego produktu. Do sądu odsyłającego należy ustalenie, czy w postępowaniach głównych przesłanka ta jest spełniona. W ocenie Trybunału poszkodowanemu przysługuje zatem prawo do pełnego odszkodowania za szkodę wyrządzoną produktem wadliwym, a naprawienie szkody powinno obejmować wszystko, co jest konieczne do usunięcia szkodliwych konsekwencji oraz do przywrócenia poziomu bezpieczeństwa, którego można oczekiwać zgodnie z art. 6 ust. 1 tej dyrektywy. Choć komentowany wyrok dotyczył produktów medycznych, to wydaje się, że reguły interpretacyjne w nim zawarte będą mogły być odnoszone również do pozostałych produktów szczególnej wrażliwości, co do których ogólne oczekiwanie społeczeństwa w zakresie ich niezawodności jest bardzo wysokie. Więcej informacji: Agnieszka Karwowska, tel. (71) ; Marta Kaczmarczyk, tel. (71)

7 Zmiana definicji ustawowej obiektu budowlanego może mieć znaczący wpływ na obciążenia w podatku od nieruchomości W dniu 16 marca 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw opartej na projekcie przygotowanym przez rząd. Nowe przepisy wejdą w życie z upływem 3 miesięcy od dnia ich ogłoszenia, za wyjątkiem zmian dotyczących rejestrów budowlanych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Z jednej strony znowelizowane przepisy wprowadzają szereg korzystnych zmian zmierzających do ogólnego uproszczenia procesów budowlanych. Między innymi już niedługo nie będzie konieczne uzyskiwanie pozwoleń na budowę (wymagane będzie jedynie zgłoszenie) w przypadku takich obiektów budowlanych jak: - wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, - wolnostojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, gdy łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, - wolnostojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, gdy liczba tych obiektów na działce nie przekracza jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. Inwestorzy krócej, bo jedynie 14 dni w miejsce dotychczasowych 21 dni, będą musieli oczekiwać ewentualnego sprzeciwu organu w sprawie rozpoczęcia użytkowania obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia. Niemniej, wśród nowych przepisów pojawia się również zaskakująca zmiana definicji ustawowej obiektu budowlanego (art. 3 ust. 1 Prawa budowlanego). Pierwotny projekt zmian do ustawy nie przewidywał jakichkolwiek modyfikacji tej definicji, a co za tym idzie również uzasadnienie do projektu nie zawiera jakichkolwiek motywów jej wprowadzenia. Zmiana wprowadzona została do projektu na etapie prac Sejmu i jak wynika z druków dołączonych do opisu procesu legislacyjnego nie była szeroko omawiana, choć może mieć duże znaczenie w zakresie obciążeń podatników podatkiem od nieruchomości. 7

8 Zmiana definicji ustawowej obiektu budowlanego może mieć znaczący wpływ na obciążenia w podatku od nieruchomości W związku z odesłaniem do prawa budowlanego znajdującym się w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych już na kanwie dotychczas obowiązujących przepisów wykładnia i praktyka organów w zakresie kwalifikowania i opodatkowywania instalacji oraz urządzeń o charakterze technicznym związanych z obiektami budowlanymi była różna i rodziła szereg problemów. Wydaje się jednak, że nowe przepisy mogą wprowadzić jeszcze więcej zamieszania. Dotychczas za obiekt budowlany na gruncie prawa budowlanego rozumiano: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury; (art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego) w znowelizowanym brzmieniu przez obiekt budowlany będzie uważało się: budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z definicji usunięto zatem urządzenia techniczne / urządzenia jako składające się na integralną część obiektów budowlanych. Taka niepozorna zmiana może jednak stanowić podstawę do zmiany podejścia organów podatkowych w zakresie budowli położonych wewnątrz budynków. Zgodnie z obecną praktyką (potwierdzoną w ramach spraw prowadzonych przez Kancelarię indywidualnymi interpretacjami podatkowymi) takie obiekty nie stanowiły odrębnego przedmiotu opodatkowania. Brak uznawania urządzeń, urządzeń budowlanych czy częściowo samodzielnych od obiektów budowlanych instalacji za część obiektów budowlanych, może spowodować jednak, że organy podatkowe będą dążyć do ich odrębnego opodatkowania. Dla przedsiębiorców taka zmiana oznaczać może konieczność wykazania do opodatkowania również urządzeń mieszczących się w definicji budowli usytuowanych wewnątrz budynków, przykładowo takich jak: sieci, bądź wszelkiego rodzaju urządzenia techniczne, a co za tym idzie spowodować również wzrost obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości. Istotne będzie, jak nowe przepisy będą interpretowane przez organy podatkowe. Więcej informacji: Joanna Lentka, tel. (71)

9 SN wyjaśnił dlaczego prokurent łączny nie może być ograniczony działaniem z członkiem zarządu Opublikowane zostało uzasadnienie kontrowersyjnej uchwały Sądu Najwyższego z dnia r. (sygn. III CZP 34/14), o której pisaliśmy w naszym Newsletterze z r. SN orzekł, że wpis do Krajowego Rejestru Sądowego tzw. prokury łącznej niewłaściwej, polegającej na ustanowieniu prokurenta łącznego z zastrzeżeniem, że może on działać wyłącznie z członkiem zarządu jest niedopuszczalny (wbrew dotychczasowemu orzecznictwu SN potwierdzającemu taką możliwość). W uzasadnieniu Sąd Najwyższy oparł się w głównej mierze na braku podstaw dla ustanowienia przez zarząd prokury łącznej niewłaściwej w przepisach. Argumentował, że kodeks cywilny wyczerpuje regulację i ogranicza dowolność spółki w tym zakresie przewidując wyłącznie prokurę samoistną i prokurę łączną wykonywaną przez dwóch prokurentów (tzw. właściwą). Przy okazji Sąd Najwyższy wykluczył również możliwość ustanowienia członka zarządu prokurentem. Nadal aktualna pozostaje możliwość stosowania określonej w art. 205 kodeksu spółek handlowych reprezentacji spółki w przypadku zarządu wieloosobowego przez członka zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych (jeżeli umowa bądź statut spółki nie stanowi inaczej). Sam prokurent łączny nie może być jednak ograniczony obowiązkiem działania z członkiem zarządu (co oznacza, że jeżeli powołany zostanie drugi prokurent łączny prokurenci będą mogli działać razem, z wyłączeniem członków zarządu). Jakie skutki dla przedsiębiorców? Co ważne, Sąd Najwyższy odniósł się wprost do skutków rozstrzygnięcia - stwierdził, że wpisy w KRS obejmujące prokurę jednoosobową opisaną jako prokura łączna z członkiem zarządu powinny zostać wykreślone przez sąd rejestrowy z urzędu (na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Trudno spodziewać się, że sądy podejmą natychmiastowe działania w celu weryfikacji danych w rejestrze przedsiębiorców w tym zakresie, ale aby uprzedzić ewentualne negatywne konsekwencje, spółki posługujące się prokurą łączną niewłaściwą powinny dokonać zmiany danych ujawnionych w rejestrze przez udzielenie prokury samoistnej bądź łącznej z innym prokurentem (lub jej wykreślenie). 9

10 SN wyjaśnił dlaczego prokurent łączny nie może być ograniczony działaniem z członkiem zarządu Sąd Najwyższy uznał również, że bezpieczeństwo obrotu wymaga, aby przyjęta w uchwale wykładnia przepisów o prokurze obowiązywała wyłącznie na przyszłość i pozostała bez wpływu na skuteczność czynności prawnych dokonanych dotychczas w oparciu o reprezentację za zasadzie prokury łącznej niewłaściwej. Z całym uzasadnieniem można zapoznać się na stronie internetowej SN pod poniższym linkiem: Więcej informacji: Jacek Osipiuk, tel. (71)

11 Przypominamy o terminowym złożeniu sprawozdań finansowych Zbliżają się terminy sporządzenia przez przedsiębiorców sprawozdania finansowego i złożenia go w urzędzie skarbowym oraz KRS. Warto pamiętać o terminowym złożeniu sprawozdania zwłaszcza z uwagi na wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. nowe sankcje. Niezłożenie w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego w terminie stanowi obecnie wykroczenie skarbowe, za które przewidziana jest kara grzywny (w wysokości od 175 zł do 35 tys. zł). Niedostarczenie sprawozdania do KRS może natomiast skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości do 10 tys. zł, przy czym możliwe jest jej ponawianie. Terminy, w których należy spełnić ww. obowiązki, zostały różnie określone dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe, składają sprawozdanie finansowe w urzędzie skarbowym wraz z zeznaniem rocznym, tj. najpóźniej do 30 kwietnia. Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych powinni dostarczyć do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku spółek konieczne jest również dołączenie odpisu uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe (przy czym zatwierdzenie sprawozdania powinno nastąpić w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego). Niezależnie, podmioty wpisane do KRS (z wyłączeniem niektórych typów spółek osobowych, które ponadto nie prowadzą pełnej księgowości) powinny złożyć roczne sprawozdanie finansowe w sądzie rejestrowym w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia. Więcej informacji: Natalia Fedor, tel. (22) , Joanna Krzyżykowska, tel. (22)

12 Niezgodność z Konstytucją przepisów przyznających podmiotom gospodarczym prawo do żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Wyrokiem z dnia r. (sygn. akt. K29/13) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dalej: Ustawa) w zakresie w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji) oraz w odniesieniu do przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu będącego własnością jednostek samorządu terytorialnego niezgodny z zasadą samodzielności jednostek samorządu (art. 165 ust 1 Konstytucji). Przypomnijmy, że na mocy ww. ustawy zmieniającej został rozszerzony krąg podmiotów uprawnionych do występowania z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Przed ww. zmianą, o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogły ubiegać się osoby fizyczne: a) będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych, zabudowanych na cele mieszkaniowe, garażami, lub przeznaczonych pod taką zabudowę; b) będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; c) będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych; d) które uzyskały użytkowanie wieczyste jako rekompensatę za wywłaszczenie i zabór gruntów lub na podstawie art. 7 dekretu warszawskiego; a także następcy prawni ww. osób, a ponadto spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży. Natomiast po wejściu w życie ustawy zmieniającej, uprawnienie do wystąpienia z żądaniem przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zostało przyznane osobom fizycznym i osobom prawnym będącym w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, co praktycznie oznaczało dwie rzeczy: (1) odstąpienie od wymogu aby przedmiotowa nieruchomość, co do której przysługiwało prawo użytkowania wieczystego, służyła określonym celom (mieszkaniowe, garaże, rolne) oraz (2) przyznanie takiego uprawnienia również podmiotom gospodarczym. 12

13 Niezgodność z Konstytucją przepisów przyznających podmiotom gospodarczym prawo do żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności Inicjatorami postępowania przed TK były Rada Miasta Szczecin, Rada Gminy Ustronie i Rada Miasta Poznania, które wystąpiły do TK z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przedmiotowych przepisów. Argumentując złożone wnioski, gminy podniosły, że obecny kształt art. 1 Ustawy ingeruje w sferę prawa własności jednostek samorządu terytorialnego, a ponadto może pozbawić samorządy regularnych i znaczących dochodów własnych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, W ustnych motywach uzasadnienia wyroku Trybunał (na dzień ukazania się niniejszego newslettera pisemne uzasadnienie wyroku TK nie było jeszcze dostępne): - zanegował przyznanie uprawnienia do żądania przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tak szerokiej grupie podmiotów, bez jakiegokolwiek uzasadnienia; - wskazał, że wąski krąg podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia przed wejściem w życie ww. ustawy zmieniającej w rzeczywistości rekompensował tym osobom to, że w czasie kiedy nabywały one tytuł prawny do danej nieruchomości z uwagi na panujące w tamtym okresie zasady jednolitej własności państwowej, nie miały one wyboru pomiędzy prawem własności a użytkowaniem wieczystym a te ostatnie było im narzucane; - tym samym uwłaszczenie przysługujące temu wąskiemu kręgowi podmiotów, a które w znacznej mierze dokonywane było na cele mieszkaniowe, realizowało konstytucyjną zasadę prawa do mieszkania; TK nie doszukał się natomiast realizacji podobnych wartości przy rozszerzeniu przez ustawodawcę kręgu podmiotów uprawnionych do żądania przekształcenia; - w wyniku nowelizacji doszło do nieuzasadnionego przyznania przywilejów majątkowych i wzbogacenia podmiotów gospodarczych kosztem państwa, które to podmioty nabyły tytuł prawny do nieruchomości już w nowej rzeczywistości gospodarczej, natomiast zdecydowały się na wybór prawa użytkowania wieczystego, a nie prawa własności, bo tak było taniej. Po wprowadzeniu natomiast ustawy zmieniającej, będą mogły one czerpać profity z tego tytułu. Co dalej? Skutkiem wyroku TK jest utrata mocy obowiązującej przedmiotowego przepisu, co oznacza że w odniesieniu do postępowań w toku dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, organy rozstrzygające powinny uwzględniać w procesie stosowania prawa uznanie przedmiotowych przepisów za niekonstytucyjne. W odniesieniu do już wydanych pozytywnych decyzji o przekształceniu, mogą istnieć podstawy do wznowienia postępowania. Więcej informacji: Agnieszka Karwowska, tel. (71) ; Marta Kaczmarczyk, tel. (71)

14 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566).

- o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2566). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-198(4)/09 Warszawa, 3 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r.

Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 1645 Warszawa, 6 czerwca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2013 r. Druk nr 299 KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura - WF-RWPIO.310.1.2013 Data - 28.01.2013 r. Autor - Prezydent Miasta Kalisza Temat - Opodatkowanie myjni podatkiem od nieruchomości Słowa kluczowe -

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura - WF-RWPIO.310.1.2013 Data - 28.03.2014 r. Autor - Prezydent Miasta Kalisza Temat - Opodatkowanie myjni podatkiem od nieruchomości Słowa kluczowe -

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 116/12. Dnia 14 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 116/12. Dnia 14 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 116/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 listopada 2012 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Władysław Pawlak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 15 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Zgodnie z art. 16b UPDOP, wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 13 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja środków trwałych Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady

e-poradnik Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów egazety Prawnej Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady e-poradnik egazety Prawnej Jak uniknąć podatku przy sprzedaży mieszkań i domów Ważne wyjaśnienia, praktyczne przykłady Dlaczego przy sprzedaży domu ważny jest moment jego zakupu Dlaczego obowiązują trzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08

Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Uchwała z dnia 25 czerwca 2008 r., III CZP 53/08 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Marian Kocon (sprawozdawca) Sędzia SN Katarzyna Tyczka-Rote Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Skarbu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność.

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Znowelizowane od 2007 roku nowe zasady przyspieszonej amortyzacji nowych i używanych składników majątkowych zostały określone w art.

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 1 lipca 2016 r.

Newsletter / 1 lipca 2016 r. Newsletter / 1 lipca 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki Projekt ustawy dot. podatku od sprzedaży detalicznej już w Sejmie Łączenie limitów pomocy publicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak Sygn. akt III CZP 44/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 sierpnia 2012 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSA Andrzej Niedużak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06

Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Uchwała z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 164/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Mirosława C.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 56/13. Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 56/13. Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 56/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2013 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury październikowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Marta Romańska (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 60/16 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 września 2016 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z wniosku "M."

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 86/14 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2014 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 92/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 18/12. Dnia 1 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 18/12. Dnia 1 czerwca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UZ 18/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Maciej Pacuda w sprawie z wniosku M. R.

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 23 grudnia 2016 r.

Newsletter / 23 grudnia 2016 r. Newsletter / 23 grudnia 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Wypowiedzenie wysłane pocztą e-mail? Elektronizacja dokumentów pracowniczych i jej konsekwencje Zmiany przepisów TP projekty rozporządzeń TSUE brak spełnienia

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska Sygn. akt II CZ 59/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 22 października 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSA Barbara Trębska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania.

Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Zasadą jest zwolnienie z VAT z możliwością wyboru opodatkowania. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (dalej VAT) wprowadziła od 1 stycznia 2009 r. bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Znak: Fn.I.3120.1.3.2012 Kluczewsko, dnia 21 maja 2012r. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Wójt Gminy Kluczewsko działając na podstawie art. 14j 1 i 3 w związku z art. 14b i 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt II CSK 645/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 czerwca 2013 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10

Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Uchwała z dnia 21 lipca 2010 r., III CZP 23/10 Sędzia SN Antoni Górski (przewodniczący) Sędzia SN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "H.D.I.", sp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 39/03

Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 39/03 Uchwała z dnia 3 lipca 2003 r., III CZP 39/03 Sędzia SN Zbigniew Strus (przewodniczący) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CSK 311/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lutego 2011 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 376/12 POSTANOWIENIE Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 31/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 czerwca 2016 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Bartczak

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część III PODATNIK ORAZ PODSTAWA OPODATKOWANIA Podatnicy Art. 3 ust. 1 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO? Newsletter maj 2017

CO NOWEGO? Newsletter maj 2017 CO NOWEGO? Newsletter maj 2017 Sporna stawka vat na usługi budowlane Organy podatkowe i sądy administracyjne prezentowały dotychczas korzystną interpretację regulacji ustawy o VAT, zgodnie z którą podatnicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Bartczak

UCHWAŁA. Protokolant Katarzyna Bartczak Sygn. akt III CZP 53/15 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2015 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Kazimierz Zawada Protokolant

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 24 stycznia 2013 r. (zgodność z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.1059.2016.2.AK Data 28 lutego 2017 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego, zwanego dalej projektem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 473/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe.

kosztów uzyskania przychodów dotyczących zbycia samochodu osobowego jest nieprawidłowe; obniżenia stawki amortyzacyjnej - jest prawidłowe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2008.11.07 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura DD3/033/80/OBQ/09/551 Data 2009.07.03 Autor Minister Finansów Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09

Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Uchwała z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 39/09 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący) Sędzia SN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Tomasza R.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło w prawach i obowiązkach dłużnika, wierzyciela oraz komornika Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym po 8 września 2016 r. Co się zmieniło

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe

Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku Spotkanie prasowe Michał Grzybowski Marek Jarocki Warszawa, 10 grudnia 2015 r. Agenda PIT Prorodzinne zwolnienie podatkowe 3 Ulga na działalność badawczo - rozwojową 5 Nowy

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów IAN GROUP Nieruchomości Tel fax17 864 06 06 35-030 Rzeszów www.iangroup.net Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości Interpelacja (nr 15357) do ministra finansów w sprawie ujawnienia polityki podatkowej rządu w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podziemnych wyrobisk górniczych oraz przyspieszenia

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37.

- poz. 69 zeznania PIT-28, - poz. 148 zeznania PIT-36, - poz. 100 zeznania PIT- 37. ULGI MIESZKANIOWE KONTYNUACJA PRAW NABYTYCH Ulgi mieszkaniowe polegające na odliczeniu wydatków inwestycyjnych bądź od dochodu, bądź od podatku funkcjonują jedynie w zakresie praw nabytych, tzn. podatnicy,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 47/12. Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 47/12. Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 47/12 POSTANOWIENIE Dnia 5 września 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSA Jacek Grela (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSA Jacek Grela (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 113/06

Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 113/06 Uchwała z dnia 15 grudnia 2006 r., III CZP 113/06 Sędzia SN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Hubert Wrzeszcz Sędzia SN Kazimierz Zawada Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "D.R.",

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Strona 1 Jedną z zalet spółki akcyjnej w porównaniu ze spółką z o.o. jest istotne ograniczenie odpowiedzialności członków zarządu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek Sygn. akt II CSK 740/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 sierpnia 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Bożena Kowalska. po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym

POSTANOWIENIE. Protokolant Bożena Kowalska. po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym Sygn. akt III CZP 1/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 lutego 2006 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada SSN Grzegorz Misiurek Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.1.2013 Data 2013-12-27 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.01.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

UCHWAŁA. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt III CZP 81/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych

Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych Podatkowe aspekty transakcji kapitałowych, część V przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową osób fizycznych W poprzednim artykule przygotowanym w ramach niniejszego cyklu przedstawiliśmy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 402/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 125/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan

Bardziej szczegółowo

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych?

Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Jakie przesłanki muszą być spełnione, aby kara umowna stała się kosztem, co stwierdzają w tej kwestii dyrektorzy Izb Skarbowych? Dla racjonalnie działającego przedsiębiorcy wybór pomiędzy zapłaceniem kary

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości ma na celu zminimalizowanie barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorców przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sygn. akt III CZP 15/14 Sąd Najwyższy w składzie : UCHWAŁA Dnia 24 kwietnia 2014 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSA Katarzyna Polańska-Farion Protokolant

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-6766I2-V/ll/JG 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Izba Finansowa

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Uwagi do ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 124) 1. Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.15.2014 Data 2014-09-22 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Moment ustania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w przypadku

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego

Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Sygnatura: FP.310.1.2016.ML Data: 10 października 2016 r. Organ wydający: Prezydent Miasta Leszna Temat: Czy reprezentant Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo