Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów I naboru o nr 1/LPK/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów I naboru o nr 1/LPK/2011"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów I naboru o nr 1/LPK/2011 EURO 2012 w świadomości mieszkańców podregionu turystycznego Nałęczów-Puławy-Kazimierz Dolny NAŁĘCZÓW, MARZEC 2012

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Gdzie i w jakim terminie należy składać wniosek o płatność?... 3 Co należy dostarczyć? Formularz wniosku wypełnianie poszczególnych pól Zakładka wniosek o płatność Dane identyfikujące Beneficjenta i Partnera Tabela zbiorcza Zakładka zestawienie dokumentów Wyliczanie udziału własnego i środków z SPPW Zakładka zestawienie wydatków Zakładka załączniki Dokumenty finansowe Rachunek bankowy Ewidencja księgowa Zamówienia Pracownicy Imprezy, wydawnictwa, promocja Inne Oświadczenia Zakładka partnerzy uzupełnienie Załączniki

3 1. Informacje ogólne Wniosek o płatność wypełniają Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie w ramach programu: EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów Puławy Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W przypadku Projektów realizowanych w partnerstwie, wniosek o płatność przygotowuje i składa Beneficjent w oparciu o dokumenty dostarczone przez Partnera. Wniosek o płatność jest integralną częścią Sprawozdania z realizacji Projektu i nie może być przedkładany Operatorowi Dotacji jako osobny dokument. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność 1.1. Gdzie i w jakim terminie należy składać wniosek o płatność? Wniosek o płatność oraz Raport z realizacji Projektu należy dostarczyć osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień, przy ul. St. Żeromskiego 1 w Nałęczowie, w terminie nie później niż do 20 dnia roboczego po zakończeniu realizacji rzeczowej Projektu. Data zakończenia realizacji rzeczowej Projektu określona jest w Umowie z Beneficjentem ws. przyznania dotacji Co należy dostarczyć? Należy wypełnić formularz wniosku w programie Excel i dostarczyć w wersji elektronicznej oraz podpisany przez umocowane osoby w wersji papierowej. Do wniosku należy załączyć dokumenty według listy, która znajduje się w formularzu wniosku w zakładce Załączniki, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. 3

4 Beneficjenci przedkładają Operatorowi Dotacji faktury bądź inne dowody o równoważnej wartości dowodowej, wyciągi z rachunku bankowego lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności wszystkich faktur bądź innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej wykazanych we wniosku o płatność w ORYGINALE. Operator Dotacji wykonuje kopie tych dokumentów, poświadcza je za zgodność z oryginałem i załącza kopie do wniosku. Dokumenty powinny być przejrzyście poukładane i spięte w skoroszycie lub segregatorze, opatrzone pismem przewodnim. 2. Formularz wniosku wypełnianie poszczególnych pól Formularz wniosku został przygotowany w programie Excel. Formularz składa się z pięciu zakładek. W formularzu aktywne są tylko niektóre pola, w dwóch przypadkach ograniczono możliwość wpisania danych poprzez zastosowanie rozwijanej listy wyboru. Beneficjent ma możliwość wydrukowania całego formularza lub pojedynczych zakładek. Beneficjent ma możliwość dodawania i usuwania wierszy w Tabeli 1 i w Tabeli Zakładka wniosek o płatność Na stronie tytułowej Beneficjent wpisuje numer publikacji i nazwę naboru, którego dotyczy wniosek o płatność. Nazwa Beneficjenta Należy podać pełną nazwę instytucji/organizacji, która podpisała umowę o dofinansowanie. Tytuł operacji Należy podać tytuł operacji, której zostało przyznane dofinansowanie, zgodnie z umową pomiędzy Beneficjentem i Operatorem Dotacji. Umowa Beneficjent podaje numer umowy ws. przyznania dotacji, oraz datę podpisania tej umowy w formacie rok-miesiąc-dzień. Beneficjent podaję w punkcie 5 wielkość przyznanej kwoty dotacji. 4

5 Ramy czasowe Beneficjent zobowiązany jest do podania przedziału czasowego, do którego wniosek o płatność się odnosi. W punkcie 6.1 podać datę nie wcześniejszą niż dzień podjęcia decyzji przez Komisję Przyznającą Dotacje o przyznaniu dofinansowania, zaś w punkcie 6.2 w przypadku wniosku o płatność pośrednią podać dzień sporządzenia wniosku; we wniosku o płatność końcową należy podać datę zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, która jest określona w Umowie o dotację. Wszystkie daty powinny mieć format: rok-miesiąc-dzień Dane identyfikujące Beneficjenta i Partnera W punktach I. i II Beneficjent zobowiązany jest do podania danych identyfikujących zarówno Beneficjenta jak i Partnera Projektu. Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi zawartymi w umowie. W przypadku zmiany danych Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora Dotacji o zaistniałych zmianach. W punktach I.2. i II.2 Beneficjent określa formę prawną Beneficjenta i Partnera - klikając na okienko wyświetli się lista, z której należy wybrać odpowiedni zapis. Pozostałe dane Beneficjent wpisuje samodzielnie, zgodnie z formularzem. W przypadku braku miejsca do wpisania danych identyfikujących kolejnych Partnerów, Beneficjent wpisuje te dane w zakładce Partnerzy uzupełnienie Tabela zbiorcza Beneficjent wypełnia tabelę w punkcie III po wypełnieniu wszystkich danych w Tabelach 1 i 2, które znajdują się w kolejnych zakładkach. 1.Koszty całkowite operacji - to kwota, którą otrzymujemy po zsumowaniu Kolumny (4) Kwota ogółem w Tabeli 2 Zestawienie rzeczowo-finansowe; 2.Koszty kwalifikowalne operacji to kwota, którą otrzymujemy po zsumowaniu w Tabeli 2 Zestawienie rzeczowo-finansowe, Kolumny (6) Koszty kwalifikowalne; 3.Koszty niekwalifikowalne to różnica pomiędzy kosztami całkowitymi operacji (punkt III.1.) a kosztami kwalifikowalnymi operacji (punkt III.2.); 5

6 4.Wnioskowana kwota pomocy to kwota, którą otrzymujemy po zsumowaniu w Tabeli 1 Zestawienie dokumentów finansowych, Kolumny (13) w tym udział SPPW w PLN; 2.2 Zakładka zestawienie dokumentów Beneficjent wpisuje do tabeli wszystkie faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w kolejności chronologicznej według daty zapłaty, zaczynając od wydatków, które zostały poniesione najwcześniej. Nie będą kwalifikowane wydatki poniesione przed datą przyznania dotacji przez Komisję Przyznającą Dotacje. Datę zapłaty należy wprowadzić w kolumnie (7) w formacie rok-miesiąc-dzień. W kolumnie (1) Beneficjent określa pozycję w budżecie, której dany wydatek dotyczy np. A.1.5, B.2 według harmonogramu rzeczowo-finansowego, który był załącznikiem do umowy. W kolumnie (2) Beneficjent określa, kto poniósł dany wydatek. Po kliknięciu na okienko rozwija się lista, z której należy wybrać właściwy podmiot. W kolumnie (3) Rodzaj dokumentu Beneficjent wpisuje nazwę dowodu np. faktura, rachunek, lista płac itp. Nr księgowy dokumentu w kolumnie (4) jest to numer, który został nadany dokumentowi przez Beneficjenta, zgodnie z obowiązkiem prowadzenia wyodrębnionej księgowości na potrzeby realizacji Projektu. 6

7 W kolumnie (5) Beneficjent wpisuje nr dokumentu nadany przez wystawcę, zaś nazwę wystawcy dokumentu należy wpisać w kolumnie (9). Dzień, w którym dany dokument został sporządzony/wystawiony należy wpisać w kolumnie (6) w formacie rok-miesiąc-dzień. W kolumnie (8) należy opisać wydatek, tak, aby był on możliwy do zweryfikowania np. opłata za wynajem lokalu za luty 2012, wynagrodzenie netto J. Kowalski za marzec Kwoty w kolumnach należy podawać w złotówkach w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku Wyliczanie udziału własnego i środków z SPPW Aby prawidłowo wyliczyć kwoty w kolumnie 13 w tym udział SPPW w PLN i w kolumnie 14 w tym udział własny w PLN należy postępować wg wskazówek poniżej: - kwotę kwalifikowalną z kolumny (12) należy przemnożyć przez dopuszczalny dla Beneficjenta poziom dofinansowania - następnie otrzymaną wielkość należy zaokrąglić do 2 miejsc i wpisać w kolumnę (13) - w celu wyliczenia wielkości udziału własnego w kolumnie (14), należy od kwoty z kol. (12) odjąć kwotę z kol. (13) Przykłady wyliczeń przedstawiono poniżej: Przykład 1. Kwota kwalifikowalna 3496,38 zł Dopuszczalny poziom dofinansowania do 85% 1.Wyliczenie udziału SPPW: 3496,38 zł x 85% 3496,38 x 0,85 = 2971,923 Po zaokrągleniu jest to kwota 2971,92 zł 2.Wyliczenie wkładu własnego: 7

8 3496, ,92 = 524,46 (zł) Przykład 2. Kwota kwalifikowalna 800,12 zł Dopuszczalny poziom dofinansowania do 90% 1.Wyliczenie udziału SPPW: 800,12 zł x 90% 800,12 x 0,9 = 720,108 Po zaokrągleniu jest to kwota 720,10 zł 2.Wyliczenie wkładu własnego: 800,12 720,10 = 80,02 (zł) 2.3 Zakładka zestawienie wydatków Beneficjent wypełnia tabelę zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik do umowy o dotację. W Tabeli, w kategoriach A, B i C nie mogą pojawić się działania inne, niż w zestawieniu, które było załączone do umowy. Wielkość wydatków w Tabeli 1. Zestawienie dokumentów finansowych powinna być zgodna z wielkością wydatków ujętych w Tabeli 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe. Koszty osobowe nie mogą przekroczyć 7 % wysokości kosztów kwalifikowalnych Projektu, zaś wydatki na promocję nie mogą przekroczyć 10 % kosztów kwalifikowanych Projektu. Przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w zestawieniu rzeczowo-finansowym, są dozwolone pod warunkiem, że kwoty przenoszone stanowią nie więcej niż 15% wartości kategorii, z której dokonywane jest przeniesienie. Te przesunięcia muszą uzyskać akceptację Operatora Dotacji. W przypadku przesunięć o mniej niż 10 % wartości kategorii, nie jest wymagana zgoda Operatora Dotacji. 8

9 Beneficjent załącza wyjaśnienie dokonanych zmian w poszczególnych kategoriach. Odchylenia finansowe poszczególnych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przedłożonym we wniosku o płatność nie powinny być wyższe niż 10% w stosunku do wielkości danej pozycji zatwierdzonego harmonogramu, który stanowi załącznik do umowy. Jeżeli to odchylenie będzie miało wartość powyżej 10%, Beneficjent zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień. W przypadku nieuzasadnienia zaistniałej rozbieżności, refundacji będzie podlegać tylko ta część wydatku, która się kwalifikuje. Operator Dotacji będzie wyliczał odchylenie finansowe w następujący sposób: Odchylenie =, gdzie: a wielkość kosztów kwalifikowanych danej pozycji harmonogramu rzeczowofinansowego zrealizowanego b wielkość kosztów kwalifikowalnych danej pozycji harmonogramu rzeczowofinansowego zatwierdzonego Przykład: Wykonano wydruk folderu za kwotę ,00 zł Zaplanowano ten wydatek na kwotę ,00 zł Odchylenie finansowe = Odchylenie = 6,76 % Należy pamiętać, że kwota pomocy przyznana w umowie nie może ulec zwiększeniu. 2.4 Zakładka załączniki Do wniosku o płatność wymagane są załączniki zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Dopuszcza się, aby zdjęcia były dołączane tylko w wersji elektronicznej. Beneficjent załączając dokumenty do wniosku wypełnia tabelę zaznaczając znakiem x pole w kolumnie TAK i podając liczbę załączonych dokumentów w kolumnie Liczba 9

10 sztuk. W przypadku gdy Beneficjent ma obowiązek załączyć dany dokument, a z przyczyn różnych nie załącza go razem z wnioskiem, zaznacza znakiem x pole w kolumnie NIE. Beneficjent będzie miał obowiązek dostarczyć brakujące dokumenty na wezwanie Operatora Dotacji. W przypadku, gdy Beneficjenta nie dotyczą dane załączniki zaznacza znakiem x pole w kolumnie nie dotyczy Dokumenty finansowe Wszystkie faktury bądź inne dowody o równoważnej wartości dowodowej (rachunki, listy płac itp.) oraz wyciągi z rachunku bankowego i inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności, należy przedłożyć Operatorowi Dotacji w oryginale. Pracownik Operatora Dotacji w obecności Beneficjenta wykona kserokopie dokumentów i poświadczy je za zgodność z oryginałem. Dokumenty księgowe dotyczące Projektu muszą być właściwie opisane. Opis dokumentu księgowego powinien zostać sporządzony na oryginale dokumentu w formie opisu odręcznego lub pieczątki ( udostępnionej w Biurze Operatora Dotacji). Poniższy opis powinien się znaleźć na każdym dokumencie księgowym na odwrocie (rewersie) faktury VAT. Umieszczanie opisu na dodatkowych kartkach stanowiących załącznik do dokumentu księgowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku braku miejsca na dokumencie księgowym. Wydatek finansowany z projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów Puławy Kazimierz Dolny realizowanego na podst. Umowy ws. Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/15 z dnia Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Nr i nazwa działania... Rodzaj wydatku... Kwota kwalifikowalna...w tym: udział SPPW... udział własny... Podpis. Nr i nazwa działania Beneficjent podaje kategorię w harmonogramie rzeczowo finansowym, do którego odnosi się dany wydatek np. A Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu 10

11 Rodzaj wydatku Beneficjent wpisuje Pod-projekty Ponadto należy umieścić na dokumentach księgowych opis merytoryczny wydatku, wskazujący na związek raportowanego wydatku z projektem, np. opłata za wynajem lokalu na potrzeby Projektu. za maj 2012 r. Jeżeli Beneficjent poniósł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych powinien zamieścić stosowny zapis na dokumencie księgowym. Za dokumenty, na których powinien znaleźć się w/w opis uważa się w szczególności: - faktury VAT/rachunki - listy płac - rachunki do umów cywilno-prawnych - inne dokumenty księgowe, na podstawie, których ewidencjonowane są koszty projektu W przypadku, gdy zostaną ujawnione braki lub błędy w opisie dokumentu księgowego, wszelkich poprawek należy dokonywać na oryginale dokumentu księgowego. Poprawek w opisie należy dokonać poprzez skreślenie nieprawidłowej treści, wpisanie poprawnej treści oraz zaparafowanie poprawki przez osobę, która jej dokonała. Nie jest dopuszczalne nanoszenie poprawek poprzez całkowite zamazanie/zakreślenie (w tym z użyciem korektora) niepoprawnej treści, powodujące, że jest ona całkowicie niewidoczna Rachunek bankowy Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wydzielonego konta lub sub-konta bankowego na potrzeby Projektu. Beneficjent musi wpłacić/przelać odpowiednie środki na wydzielone konto/sub-konto i dokonywać płatności z tego wydzielonego konta. Jeżeli Beneficjent realizuje Projekt w partnerstwie to Partnera obowiązują te same zasady Partner jest zobowiązany do wydzielenia konta/sub-konta i dokonywania płatności z tego wydzielonego konta bankowego. Beneficjent załącza do wniosku wyciągi z konta/sub-konta Partnera. Płatności gotówkowe Beneficjent może dokonywać do kwoty 1000,00 zł, należy potwierdzić taką płatność odpowiednimi dokumentami raport kasowy i KW. Do wniosku należy załączyć historię rachunku bankowego Beneficjenta i Partnera za cały okres realizacji Projektu. Na wyciągach należy zaznaczyć zgromadzone odsetki. Dla ułatwienia zaleca się założenie/wydzielenie konta bankowego nieoprocentowanego 11

12 2.4.3 Ewidencja księgowa Beneficjenci i Partnerzy są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości lub do korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich wydarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją operacji, tj. kosztów kwalifikowalnych. W przypadku Beneficjentów prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) przez oddzielny system rachunkowości albo odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa w przepisach art. 75 ust. 1 lit. c) pkt i) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 należy rozumieć ewidencję księgową wyodrębnioną w ramach prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych, a nie odrębne księgi rachunkowe. Aby właściwie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową Beneficjenci powinni: - wprowadzić dodatkowe konta syntetyczne lub analityczne, pozwalające na wyodrębnienie zdarzeń związanych tylko z daną operacją, w układzie umożliwiającym spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości i kontroli oraz w zakresie sporządzania zestawienia z komputerowego systemu księgowego. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których będzie dokonywana ewidencja zdarzeń związanych z operacją, Lub - wprowadzić odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z daną operacją. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawień, w tym komputerowych, w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie zdarzenia związane tylko z daną operacją. Beneficjenci załączają do Wniosku o płatność wyciągi z planu kont potwierdzające otwarcie kont analitycznych według kosztów, wydatków i ewentualnie przychodów oraz wydruki z prowadzonej ewidencji księgowej podpisane przez umocowane osoby. Beneficjenci, którzy nie prowadzą pełnej księgowości załączają do wniosku wyciągi z ksiąg rachunkowych. 12

13 2.4.4 Zamówienia Beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych mają obowiązek dostarczyć z Wnioskiem o płatność całą dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto wymaga się aby dokumenty przetargowe zawierały klauzulę antykorupcyjną w celu zwiększenia przejrzystości i zapobieżenia korupcji. Wymagane są następujące dokumenty: - opublikowane ogłoszenie/informacja o wszczęciu postępowania - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - korespondencja prowadzona na etapie przetargu (min. odpowiedzi na pytania, modyfikacje SIWZ) - oferty złożone przez wykonawców - protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - umowa podpisana z wybranym wykonawcą wraz z załącznikami - gwarancja należytego wykonania umowy (jeżeli była wymagana) Do Wniosku o płatność Beneficjenci załączają wyciąg z regulaminu wewnętrznego dotyczący dokonywania zamówień poniżej progu stosowania ustawy PZP. Beneficjenci, którzy wykonują zamówienia poniżej progu stosowania ustawy PZP, jak również Beneficjenci, nie podlegający ustawie PZP mają obowiązek zachowania zasady konkurencyjności i równego traktowania potencjalnych wykonawców. Na potwierdzenie zachowania konkurencyjności i równego traktowania wykonawców Beneficjent przedkłada poniższe dokumenty wraz z Wnioskiem o płatność: - opublikowane ogłoszenie (np. na stronie internetowej), wysłane zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym - zestawienie złożonych ofert wraz z cenami - protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - podpisane umowy z wykonawcami, klauzule antykorupcyjne - protokół zdawczo-odbiorczy Pracownicy Beneficjenci mają obowiązek załączyć umowy o pracę i umowy cywilno-prawne z osobami zatrudnionymi w ramach Projektu. Wymaga się aby Beneficjent załączył do umów 13

14 z poszczególnymi pracownikami: listy obecności, karty czasu pracy, zakres obowiązków oraz sposób kalkulacji wynagrodzenia Imprezy, wydawnictwa, promocja Beneficjent, który w ramach realizacji Projektu organizuje warsztaty, szkolenia, imprezy powinien załączyć: - egzemplarz zaproszenia - egzemplarz plakatu - harmonogram warsztatów/szkoleń/imprez - sprawozdanie pisemne z przeprowadzonych działań - foto-relację z realizacji (zdjęcia w formie elektronicznej) - listy obecności uczestników wydarzenia z odręcznymi podpisami ( lista obecności na imprezie dotyczy zaproszonych w ramach Projektu zespołów i wystawców) - listy odbioru nagród z odręcznymi podpisami ( jeżeli wręczono nagrodę [np. puchar] drużynie piłkarskiej wystarczy podpis przedstawiciela tej drużyny) Beneficjent, który w ramach Projektu wykonuje film lub wydawnictwo powinien załączyć: - egzemplarz wydawnictwa - egzemplarz filmu Wydawnictwo jak również film będą poddane weryfikacji i ocenie. W szczególności zostaną sprawdzone nazwiska, nazwy własne, dane teleadresowe. Zostanie oceniona jakość i dbałość z jaką przygotowano wydawnictwo oraz jego wartość dla czytelnika. W przypadku negatywnej oceny Beneficjent może nie otrzymać refundacji kosztów poniesionych na ten cel, lub będzie zobowiązany do wykonania korekty całego nakładu na własny koszt. Beneficjent załącza stronę z prasy lokalnej, na której widnieje ogłoszenie. Nie dopuszcza się wycinania samego ogłoszenia i np. wklejania na kartkę papieru lub dostarczania kserokopii. Beneficjent dołącza do Wniosku o płatność egzemplarz materiałów promocyjnych np. ulotkę. W przypadku wykonania pojedynczych egzemplarzy i/lub o dużych gabarytach wystarczające jest załączenie zdjęcia. Do Wniosku należy dołączyć zdjęcia środków trwałych i materiałów, które zostały zakupione w celu realizacji Projektu np. piłki, stroje dla piłkarzy. 14

15 Należy pamiętać, że dołączane na dowód zdjęcia powinny być dobrej jakości, tak aby można było bez problemu odczytać wszystkie napisy Inne Beneficjenci wpisują w wiersze tabeli dokumenty, które zostały załączone do Wniosku, a nie są uwzględnione w spisie załączników Oświadczenia Beneficjent i Partner wypełniają oświadczenia: o przychodzie oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń według wzorów podanych w załącznikach do niniejszej instrukcji. 2.5 Zakładka partnerzy uzupełnienie Beneficjenci wypełniają tą zakładkę, dla Partnerów i Partnerów Wspierających, w przypadku gdy zabraknie tabel identyfikujących partnerów w zakładce wniosek o płatność. Jeżeli dodatkowe tabele pozostają niewypełnione, Beneficjent nie drukuje w/w zakładki. 15

16 3. Załączniki Załącznik 1. Oświadczenie o przychodzie. (Nazwa i adres Beneficjenta/Partnera) (Miejscowość i data) OŚWIADCZENIE O PRZYCHODZIE W związku ze złożeniem przez (nazwa Beneficjenta/Partnera) rozliczenia w ramach Projektu..(tytuł i numer projektu), oświadczamy, że w okresie sprawozdawczym..(dd-mm-rrrr) -..(dd-mm-rrrr) roku Projekt nie wygenerował przychodu/wygenerował przychód* w wysokości.. PLN. Podpis i pieczęć *skreślić niewłaściwe 16

17 Załącznik 2. Oświadczenie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.. (Nazwa i adres Beneficjenta/Partnera). (Miejscowość i data) OŚWIADCZENIE W związku ze złożeniem przez.(nazwa Beneficjenta/Partnera projektu). rozliczenia w ramach projektu...(tytuł i numer projektu). oświadcza, że wynagrodzenie brutto i odpłatność zakładu pracy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy* i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* rozliczane w Projekcie i refundowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nie zostały i nie zostaną rozliczone w żadnym innym projekcie finansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środków Unii Europejskiej lub dotacji krajowej. Podpis i pieczęć *skreślić niewłaściwe 17

Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe. objęty PROW 2007-2013. Październik 2013r.

Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe. objęty PROW 2007-2013. Październik 2013r. Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe projekty objęty PROW 2007-2013 Październik 2013r. Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW 2007-2013 ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW 2007-2013 Instrukcja do wniosku o płatność dla działania inwestycyjnego: 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na

Bardziej szczegółowo

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.2 Instrukcje wypełniania formularzy 8.2.1 Instrukcja wypełniania wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Załącznik nr II.7.1a Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Wniosku Beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowych I VI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ

Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ Katarzyna Brejt 15 kwietnia 2014 r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach

Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia wdrażanego w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo