Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów I naboru o nr 1/LPK/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów I naboru o nr 1/LPK/2011"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów I naboru o nr 1/LPK/2011 EURO 2012 w świadomości mieszkańców podregionu turystycznego Nałęczów-Puławy-Kazimierz Dolny NAŁĘCZÓW, MARZEC 2012

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Gdzie i w jakim terminie należy składać wniosek o płatność?... 3 Co należy dostarczyć? Formularz wniosku wypełnianie poszczególnych pól Zakładka wniosek o płatność Dane identyfikujące Beneficjenta i Partnera Tabela zbiorcza Zakładka zestawienie dokumentów Wyliczanie udziału własnego i środków z SPPW Zakładka zestawienie wydatków Zakładka załączniki Dokumenty finansowe Rachunek bankowy Ewidencja księgowa Zamówienia Pracownicy Imprezy, wydawnictwa, promocja Inne Oświadczenia Zakładka partnerzy uzupełnienie Załączniki

3 1. Informacje ogólne Wniosek o płatność wypełniają Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie w ramach programu: EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów Puławy Kazimierz Dolny współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W przypadku Projektów realizowanych w partnerstwie, wniosek o płatność przygotowuje i składa Beneficjent w oparciu o dokumenty dostarczone przez Partnera. Wniosek o płatność jest integralną częścią Sprawozdania z realizacji Projektu i nie może być przedkładany Operatorowi Dotacji jako osobny dokument. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność 1.1. Gdzie i w jakim terminie należy składać wniosek o płatność? Wniosek o płatność oraz Raport z realizacji Projektu należy dostarczyć osobiście do siedziby Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień, przy ul. St. Żeromskiego 1 w Nałęczowie, w terminie nie później niż do 20 dnia roboczego po zakończeniu realizacji rzeczowej Projektu. Data zakończenia realizacji rzeczowej Projektu określona jest w Umowie z Beneficjentem ws. przyznania dotacji Co należy dostarczyć? Należy wypełnić formularz wniosku w programie Excel i dostarczyć w wersji elektronicznej oraz podpisany przez umocowane osoby w wersji papierowej. Do wniosku należy załączyć dokumenty według listy, która znajduje się w formularzu wniosku w zakładce Załączniki, zarówno w wersji elektronicznej jak i papierowej. 3

4 Beneficjenci przedkładają Operatorowi Dotacji faktury bądź inne dowody o równoważnej wartości dowodowej, wyciągi z rachunku bankowego lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności wszystkich faktur bądź innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej wykazanych we wniosku o płatność w ORYGINALE. Operator Dotacji wykonuje kopie tych dokumentów, poświadcza je za zgodność z oryginałem i załącza kopie do wniosku. Dokumenty powinny być przejrzyście poukładane i spięte w skoroszycie lub segregatorze, opatrzone pismem przewodnim. 2. Formularz wniosku wypełnianie poszczególnych pól Formularz wniosku został przygotowany w programie Excel. Formularz składa się z pięciu zakładek. W formularzu aktywne są tylko niektóre pola, w dwóch przypadkach ograniczono możliwość wpisania danych poprzez zastosowanie rozwijanej listy wyboru. Beneficjent ma możliwość wydrukowania całego formularza lub pojedynczych zakładek. Beneficjent ma możliwość dodawania i usuwania wierszy w Tabeli 1 i w Tabeli Zakładka wniosek o płatność Na stronie tytułowej Beneficjent wpisuje numer publikacji i nazwę naboru, którego dotyczy wniosek o płatność. Nazwa Beneficjenta Należy podać pełną nazwę instytucji/organizacji, która podpisała umowę o dofinansowanie. Tytuł operacji Należy podać tytuł operacji, której zostało przyznane dofinansowanie, zgodnie z umową pomiędzy Beneficjentem i Operatorem Dotacji. Umowa Beneficjent podaje numer umowy ws. przyznania dotacji, oraz datę podpisania tej umowy w formacie rok-miesiąc-dzień. Beneficjent podaję w punkcie 5 wielkość przyznanej kwoty dotacji. 4

5 Ramy czasowe Beneficjent zobowiązany jest do podania przedziału czasowego, do którego wniosek o płatność się odnosi. W punkcie 6.1 podać datę nie wcześniejszą niż dzień podjęcia decyzji przez Komisję Przyznającą Dotacje o przyznaniu dofinansowania, zaś w punkcie 6.2 w przypadku wniosku o płatność pośrednią podać dzień sporządzenia wniosku; we wniosku o płatność końcową należy podać datę zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, która jest określona w Umowie o dotację. Wszystkie daty powinny mieć format: rok-miesiąc-dzień Dane identyfikujące Beneficjenta i Partnera W punktach I. i II Beneficjent zobowiązany jest do podania danych identyfikujących zarówno Beneficjenta jak i Partnera Projektu. Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi zawartymi w umowie. W przypadku zmiany danych Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora Dotacji o zaistniałych zmianach. W punktach I.2. i II.2 Beneficjent określa formę prawną Beneficjenta i Partnera - klikając na okienko wyświetli się lista, z której należy wybrać odpowiedni zapis. Pozostałe dane Beneficjent wpisuje samodzielnie, zgodnie z formularzem. W przypadku braku miejsca do wpisania danych identyfikujących kolejnych Partnerów, Beneficjent wpisuje te dane w zakładce Partnerzy uzupełnienie Tabela zbiorcza Beneficjent wypełnia tabelę w punkcie III po wypełnieniu wszystkich danych w Tabelach 1 i 2, które znajdują się w kolejnych zakładkach. 1.Koszty całkowite operacji - to kwota, którą otrzymujemy po zsumowaniu Kolumny (4) Kwota ogółem w Tabeli 2 Zestawienie rzeczowo-finansowe; 2.Koszty kwalifikowalne operacji to kwota, którą otrzymujemy po zsumowaniu w Tabeli 2 Zestawienie rzeczowo-finansowe, Kolumny (6) Koszty kwalifikowalne; 3.Koszty niekwalifikowalne to różnica pomiędzy kosztami całkowitymi operacji (punkt III.1.) a kosztami kwalifikowalnymi operacji (punkt III.2.); 5

6 4.Wnioskowana kwota pomocy to kwota, którą otrzymujemy po zsumowaniu w Tabeli 1 Zestawienie dokumentów finansowych, Kolumny (13) w tym udział SPPW w PLN; 2.2 Zakładka zestawienie dokumentów Beneficjent wpisuje do tabeli wszystkie faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w kolejności chronologicznej według daty zapłaty, zaczynając od wydatków, które zostały poniesione najwcześniej. Nie będą kwalifikowane wydatki poniesione przed datą przyznania dotacji przez Komisję Przyznającą Dotacje. Datę zapłaty należy wprowadzić w kolumnie (7) w formacie rok-miesiąc-dzień. W kolumnie (1) Beneficjent określa pozycję w budżecie, której dany wydatek dotyczy np. A.1.5, B.2 według harmonogramu rzeczowo-finansowego, który był załącznikiem do umowy. W kolumnie (2) Beneficjent określa, kto poniósł dany wydatek. Po kliknięciu na okienko rozwija się lista, z której należy wybrać właściwy podmiot. W kolumnie (3) Rodzaj dokumentu Beneficjent wpisuje nazwę dowodu np. faktura, rachunek, lista płac itp. Nr księgowy dokumentu w kolumnie (4) jest to numer, który został nadany dokumentowi przez Beneficjenta, zgodnie z obowiązkiem prowadzenia wyodrębnionej księgowości na potrzeby realizacji Projektu. 6

7 W kolumnie (5) Beneficjent wpisuje nr dokumentu nadany przez wystawcę, zaś nazwę wystawcy dokumentu należy wpisać w kolumnie (9). Dzień, w którym dany dokument został sporządzony/wystawiony należy wpisać w kolumnie (6) w formacie rok-miesiąc-dzień. W kolumnie (8) należy opisać wydatek, tak, aby był on możliwy do zweryfikowania np. opłata za wynajem lokalu za luty 2012, wynagrodzenie netto J. Kowalski za marzec Kwoty w kolumnach należy podawać w złotówkach w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku Wyliczanie udziału własnego i środków z SPPW Aby prawidłowo wyliczyć kwoty w kolumnie 13 w tym udział SPPW w PLN i w kolumnie 14 w tym udział własny w PLN należy postępować wg wskazówek poniżej: - kwotę kwalifikowalną z kolumny (12) należy przemnożyć przez dopuszczalny dla Beneficjenta poziom dofinansowania - następnie otrzymaną wielkość należy zaokrąglić do 2 miejsc i wpisać w kolumnę (13) - w celu wyliczenia wielkości udziału własnego w kolumnie (14), należy od kwoty z kol. (12) odjąć kwotę z kol. (13) Przykłady wyliczeń przedstawiono poniżej: Przykład 1. Kwota kwalifikowalna 3496,38 zł Dopuszczalny poziom dofinansowania do 85% 1.Wyliczenie udziału SPPW: 3496,38 zł x 85% 3496,38 x 0,85 = 2971,923 Po zaokrągleniu jest to kwota 2971,92 zł 2.Wyliczenie wkładu własnego: 7

8 3496, ,92 = 524,46 (zł) Przykład 2. Kwota kwalifikowalna 800,12 zł Dopuszczalny poziom dofinansowania do 90% 1.Wyliczenie udziału SPPW: 800,12 zł x 90% 800,12 x 0,9 = 720,108 Po zaokrągleniu jest to kwota 720,10 zł 2.Wyliczenie wkładu własnego: 800,12 720,10 = 80,02 (zł) 2.3 Zakładka zestawienie wydatków Beneficjent wypełnia tabelę zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik do umowy o dotację. W Tabeli, w kategoriach A, B i C nie mogą pojawić się działania inne, niż w zestawieniu, które było załączone do umowy. Wielkość wydatków w Tabeli 1. Zestawienie dokumentów finansowych powinna być zgodna z wielkością wydatków ujętych w Tabeli 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe. Koszty osobowe nie mogą przekroczyć 7 % wysokości kosztów kwalifikowalnych Projektu, zaś wydatki na promocję nie mogą przekroczyć 10 % kosztów kwalifikowanych Projektu. Przesunięcia pomiędzy kategoriami kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w zestawieniu rzeczowo-finansowym, są dozwolone pod warunkiem, że kwoty przenoszone stanowią nie więcej niż 15% wartości kategorii, z której dokonywane jest przeniesienie. Te przesunięcia muszą uzyskać akceptację Operatora Dotacji. W przypadku przesunięć o mniej niż 10 % wartości kategorii, nie jest wymagana zgoda Operatora Dotacji. 8

9 Beneficjent załącza wyjaśnienie dokonanych zmian w poszczególnych kategoriach. Odchylenia finansowe poszczególnych pozycji w harmonogramie rzeczowo-finansowym, przedłożonym we wniosku o płatność nie powinny być wyższe niż 10% w stosunku do wielkości danej pozycji zatwierdzonego harmonogramu, który stanowi załącznik do umowy. Jeżeli to odchylenie będzie miało wartość powyżej 10%, Beneficjent zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień. W przypadku nieuzasadnienia zaistniałej rozbieżności, refundacji będzie podlegać tylko ta część wydatku, która się kwalifikuje. Operator Dotacji będzie wyliczał odchylenie finansowe w następujący sposób: Odchylenie =, gdzie: a wielkość kosztów kwalifikowanych danej pozycji harmonogramu rzeczowofinansowego zrealizowanego b wielkość kosztów kwalifikowalnych danej pozycji harmonogramu rzeczowofinansowego zatwierdzonego Przykład: Wykonano wydruk folderu za kwotę ,00 zł Zaplanowano ten wydatek na kwotę ,00 zł Odchylenie finansowe = Odchylenie = 6,76 % Należy pamiętać, że kwota pomocy przyznana w umowie nie może ulec zwiększeniu. 2.4 Zakładka załączniki Do wniosku o płatność wymagane są załączniki zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Dopuszcza się, aby zdjęcia były dołączane tylko w wersji elektronicznej. Beneficjent załączając dokumenty do wniosku wypełnia tabelę zaznaczając znakiem x pole w kolumnie TAK i podając liczbę załączonych dokumentów w kolumnie Liczba 9

10 sztuk. W przypadku gdy Beneficjent ma obowiązek załączyć dany dokument, a z przyczyn różnych nie załącza go razem z wnioskiem, zaznacza znakiem x pole w kolumnie NIE. Beneficjent będzie miał obowiązek dostarczyć brakujące dokumenty na wezwanie Operatora Dotacji. W przypadku, gdy Beneficjenta nie dotyczą dane załączniki zaznacza znakiem x pole w kolumnie nie dotyczy Dokumenty finansowe Wszystkie faktury bądź inne dowody o równoważnej wartości dowodowej (rachunki, listy płac itp.) oraz wyciągi z rachunku bankowego i inne dokumenty potwierdzające dokonanie płatności, należy przedłożyć Operatorowi Dotacji w oryginale. Pracownik Operatora Dotacji w obecności Beneficjenta wykona kserokopie dokumentów i poświadczy je za zgodność z oryginałem. Dokumenty księgowe dotyczące Projektu muszą być właściwie opisane. Opis dokumentu księgowego powinien zostać sporządzony na oryginale dokumentu w formie opisu odręcznego lub pieczątki ( udostępnionej w Biurze Operatora Dotacji). Poniższy opis powinien się znaleźć na każdym dokumencie księgowym na odwrocie (rewersie) faktury VAT. Umieszczanie opisu na dodatkowych kartkach stanowiących załącznik do dokumentu księgowego jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku braku miejsca na dokumencie księgowym. Wydatek finansowany z projektu EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów Puławy Kazimierz Dolny realizowanego na podst. Umowy ws. Realizacji Projektu nr URP/SPPW/1.1/KIK/15 z dnia Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej Nr i nazwa działania... Rodzaj wydatku... Kwota kwalifikowalna...w tym: udział SPPW... udział własny... Podpis. Nr i nazwa działania Beneficjent podaje kategorię w harmonogramie rzeczowo finansowym, do którego odnosi się dany wydatek np. A Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu 10

11 Rodzaj wydatku Beneficjent wpisuje Pod-projekty Ponadto należy umieścić na dokumentach księgowych opis merytoryczny wydatku, wskazujący na związek raportowanego wydatku z projektem, np. opłata za wynajem lokalu na potrzeby Projektu. za maj 2012 r. Jeżeli Beneficjent poniósł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych powinien zamieścić stosowny zapis na dokumencie księgowym. Za dokumenty, na których powinien znaleźć się w/w opis uważa się w szczególności: - faktury VAT/rachunki - listy płac - rachunki do umów cywilno-prawnych - inne dokumenty księgowe, na podstawie, których ewidencjonowane są koszty projektu W przypadku, gdy zostaną ujawnione braki lub błędy w opisie dokumentu księgowego, wszelkich poprawek należy dokonywać na oryginale dokumentu księgowego. Poprawek w opisie należy dokonać poprzez skreślenie nieprawidłowej treści, wpisanie poprawnej treści oraz zaparafowanie poprawki przez osobę, która jej dokonała. Nie jest dopuszczalne nanoszenie poprawek poprzez całkowite zamazanie/zakreślenie (w tym z użyciem korektora) niepoprawnej treści, powodujące, że jest ona całkowicie niewidoczna Rachunek bankowy Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia wydzielonego konta lub sub-konta bankowego na potrzeby Projektu. Beneficjent musi wpłacić/przelać odpowiednie środki na wydzielone konto/sub-konto i dokonywać płatności z tego wydzielonego konta. Jeżeli Beneficjent realizuje Projekt w partnerstwie to Partnera obowiązują te same zasady Partner jest zobowiązany do wydzielenia konta/sub-konta i dokonywania płatności z tego wydzielonego konta bankowego. Beneficjent załącza do wniosku wyciągi z konta/sub-konta Partnera. Płatności gotówkowe Beneficjent może dokonywać do kwoty 1000,00 zł, należy potwierdzić taką płatność odpowiednimi dokumentami raport kasowy i KW. Do wniosku należy załączyć historię rachunku bankowego Beneficjenta i Partnera za cały okres realizacji Projektu. Na wyciągach należy zaznaczyć zgromadzone odsetki. Dla ułatwienia zaleca się założenie/wydzielenie konta bankowego nieoprocentowanego 11

12 2.4.3 Ewidencja księgowa Beneficjenci i Partnerzy są zobowiązani do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości lub do korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich wydarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją operacji, tj. kosztów kwalifikowalnych. W przypadku Beneficjentów prowadzących księgi rachunkowe i sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) przez oddzielny system rachunkowości albo odpowiedni kod rachunkowy, o którym mowa w przepisach art. 75 ust. 1 lit. c) pkt i) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 należy rozumieć ewidencję księgową wyodrębnioną w ramach prowadzonych przez Beneficjenta ksiąg rachunkowych, a nie odrębne księgi rachunkowe. Aby właściwie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową Beneficjenci powinni: - wprowadzić dodatkowe konta syntetyczne lub analityczne, pozwalające na wyodrębnienie zdarzeń związanych tylko z daną operacją, w układzie umożliwiającym spełnienie wymagań w zakresie sprawozdawczości i kontroli oraz w zakresie sporządzania zestawienia z komputerowego systemu księgowego. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów kont, na których będzie dokonywana ewidencja zdarzeń związanych z operacją, Lub - wprowadzić odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji związanych z daną operacją. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, numer, wyróżnik stosowany przy rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który umożliwia sporządzanie zestawień, w tym komputerowych, w określonym przedziale czasowym ujmujących wszystkie zdarzenia związane tylko z daną operacją. Beneficjenci załączają do Wniosku o płatność wyciągi z planu kont potwierdzające otwarcie kont analitycznych według kosztów, wydatków i ewentualnie przychodów oraz wydruki z prowadzonej ewidencji księgowej podpisane przez umocowane osoby. Beneficjenci, którzy nie prowadzą pełnej księgowości załączają do wniosku wyciągi z ksiąg rachunkowych. 12

13 2.4.4 Zamówienia Beneficjenci zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych mają obowiązek dostarczyć z Wnioskiem o płatność całą dokumentację z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto wymaga się aby dokumenty przetargowe zawierały klauzulę antykorupcyjną w celu zwiększenia przejrzystości i zapobieżenia korupcji. Wymagane są następujące dokumenty: - opublikowane ogłoszenie/informacja o wszczęciu postępowania - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - korespondencja prowadzona na etapie przetargu (min. odpowiedzi na pytania, modyfikacje SIWZ) - oferty złożone przez wykonawców - protokół z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych - umowa podpisana z wybranym wykonawcą wraz z załącznikami - gwarancja należytego wykonania umowy (jeżeli była wymagana) Do Wniosku o płatność Beneficjenci załączają wyciąg z regulaminu wewnętrznego dotyczący dokonywania zamówień poniżej progu stosowania ustawy PZP. Beneficjenci, którzy wykonują zamówienia poniżej progu stosowania ustawy PZP, jak również Beneficjenci, nie podlegający ustawie PZP mają obowiązek zachowania zasady konkurencyjności i równego traktowania potencjalnych wykonawców. Na potwierdzenie zachowania konkurencyjności i równego traktowania wykonawców Beneficjent przedkłada poniższe dokumenty wraz z Wnioskiem o płatność: - opublikowane ogłoszenie (np. na stronie internetowej), wysłane zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym - zestawienie złożonych ofert wraz z cenami - protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - podpisane umowy z wykonawcami, klauzule antykorupcyjne - protokół zdawczo-odbiorczy Pracownicy Beneficjenci mają obowiązek załączyć umowy o pracę i umowy cywilno-prawne z osobami zatrudnionymi w ramach Projektu. Wymaga się aby Beneficjent załączył do umów 13

14 z poszczególnymi pracownikami: listy obecności, karty czasu pracy, zakres obowiązków oraz sposób kalkulacji wynagrodzenia Imprezy, wydawnictwa, promocja Beneficjent, który w ramach realizacji Projektu organizuje warsztaty, szkolenia, imprezy powinien załączyć: - egzemplarz zaproszenia - egzemplarz plakatu - harmonogram warsztatów/szkoleń/imprez - sprawozdanie pisemne z przeprowadzonych działań - foto-relację z realizacji (zdjęcia w formie elektronicznej) - listy obecności uczestników wydarzenia z odręcznymi podpisami ( lista obecności na imprezie dotyczy zaproszonych w ramach Projektu zespołów i wystawców) - listy odbioru nagród z odręcznymi podpisami ( jeżeli wręczono nagrodę [np. puchar] drużynie piłkarskiej wystarczy podpis przedstawiciela tej drużyny) Beneficjent, który w ramach Projektu wykonuje film lub wydawnictwo powinien załączyć: - egzemplarz wydawnictwa - egzemplarz filmu Wydawnictwo jak również film będą poddane weryfikacji i ocenie. W szczególności zostaną sprawdzone nazwiska, nazwy własne, dane teleadresowe. Zostanie oceniona jakość i dbałość z jaką przygotowano wydawnictwo oraz jego wartość dla czytelnika. W przypadku negatywnej oceny Beneficjent może nie otrzymać refundacji kosztów poniesionych na ten cel, lub będzie zobowiązany do wykonania korekty całego nakładu na własny koszt. Beneficjent załącza stronę z prasy lokalnej, na której widnieje ogłoszenie. Nie dopuszcza się wycinania samego ogłoszenia i np. wklejania na kartkę papieru lub dostarczania kserokopii. Beneficjent dołącza do Wniosku o płatność egzemplarz materiałów promocyjnych np. ulotkę. W przypadku wykonania pojedynczych egzemplarzy i/lub o dużych gabarytach wystarczające jest załączenie zdjęcia. Do Wniosku należy dołączyć zdjęcia środków trwałych i materiałów, które zostały zakupione w celu realizacji Projektu np. piłki, stroje dla piłkarzy. 14

15 Należy pamiętać, że dołączane na dowód zdjęcia powinny być dobrej jakości, tak aby można było bez problemu odczytać wszystkie napisy Inne Beneficjenci wpisują w wiersze tabeli dokumenty, które zostały załączone do Wniosku, a nie są uwzględnione w spisie załączników Oświadczenia Beneficjent i Partner wypełniają oświadczenia: o przychodzie oraz w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń według wzorów podanych w załącznikach do niniejszej instrukcji. 2.5 Zakładka partnerzy uzupełnienie Beneficjenci wypełniają tą zakładkę, dla Partnerów i Partnerów Wspierających, w przypadku gdy zabraknie tabel identyfikujących partnerów w zakładce wniosek o płatność. Jeżeli dodatkowe tabele pozostają niewypełnione, Beneficjent nie drukuje w/w zakładki. 15

16 3. Załączniki Załącznik 1. Oświadczenie o przychodzie. (Nazwa i adres Beneficjenta/Partnera) (Miejscowość i data) OŚWIADCZENIE O PRZYCHODZIE W związku ze złożeniem przez (nazwa Beneficjenta/Partnera) rozliczenia w ramach Projektu..(tytuł i numer projektu), oświadczamy, że w okresie sprawozdawczym..(dd-mm-rrrr) -..(dd-mm-rrrr) roku Projekt nie wygenerował przychodu/wygenerował przychód* w wysokości.. PLN. Podpis i pieczęć *skreślić niewłaściwe 16

17 Załącznik 2. Oświadczenie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.. (Nazwa i adres Beneficjenta/Partnera). (Miejscowość i data) OŚWIADCZENIE W związku ze złożeniem przez.(nazwa Beneficjenta/Partnera projektu). rozliczenia w ramach projektu...(tytuł i numer projektu). oświadcza, że wynagrodzenie brutto i odpłatność zakładu pracy z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy* i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* rozliczane w Projekcie i refundowane ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nie zostały i nie zostaną rozliczone w żadnym innym projekcie finansowanym ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, środków Unii Europejskiej lub dotacji krajowej. Podpis i pieczęć *skreślić niewłaściwe 17

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów Programu EURO-szansa dla

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów Programu EURO-szansa dla Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy - Wytyczne dla Beneficjentów Programu EURO-szansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące 2007-2013. z 15.08.2006 r.) z późn. zm.) Wytyczne dotyczące zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Załącznik do Uchwały nr 733/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13.06.2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Dotyczy Osi

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Warunki i tryb wypłaty pomocy na operacje typu: Gospodarka wodno - ściekowa w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH UNIJNYCH zasady i procedury 17 maja 2012 BUDŻET PROJEKTU STRUKTURA BUDŻETU PROJEKTU podział na kategorie i na działania w ramach kategorii KOSZTY PROJEKTU Całkowite -

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011

RAPORTOWANIE I EWIDENCJA. kwiecień 2011 RAPORTOWANIE I EWIDENCJA kwiecień 2011 RAPORT PARTNERA Raport Partnera zawiera w szczególności dane na temat postępu realizacji części projektu, za którą odpowiedzialny jest Partner, który go składa. Dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH 4 OSI PRIORYTETOWEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU

WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU WYODRĘBNIONA EWIDENCJA WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU Spotkanie współfinansowane ze środków w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego styczeń 2011 r. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU RZECZOWEGO I WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Beneficjenci, którzy otrzymali wsparcie na wdrożenie CSR zobowiązani są do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Prusim, września 2014 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych;

reprezentowania Beneficjenta kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopię ewidencji środków trwałych; Informacja dla Beneficjentów nt. dokumentowania wydatków dotyczących realizacji projektów dofinansowanych w ramach projektu: Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem współfinansowanego ze Szwajcarsko- Polskiego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (IV nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW Rzeszów, 2.03.2015 r. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA RAPORTU KOŃCOWEGO W CZĘŚCI B Lp. Opis 1 DANE WYKONAWCY PROJEKTU Wypełnić dane w odpowiednich rubrykach zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym. UWAGA: Należy pamiętać, iż w przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność końcową

Wniosek o płatność końcową Wniosek o płatność końcową w ramach otwartego naboru nr 9 wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie przedsięwzięć związanych z turystyką w ramach projektu Wieloaspektowy Program rozwoju

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie, kontrola, raportowanie i rozliczenie projektów

Monitorowanie, kontrola, raportowanie i rozliczenie projektów Monitorowanie, kontrola, raportowanie i rozliczenie projektów realizowanych w ramach Projektu KIK/14 pn.: Dolina Karpia szansa na przyszłość. Partnerski Program Aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 77/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (II nabór) CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA WYDATKÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA*

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W-_431 W RAMACH DZIAŁANIA 431 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA* dotyczący roku.. Znak sprawy I. RODZAJ PŁATNOŚCI. Pieczęć, data złożenia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Warunkiem prawidłowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu ramach FPPRTE - Przedsiębiorcy CZĘŚĆ III: ZASADY DOKUMENTOWANIA I OPISYWANIA DOKUMENTÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku

Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku Zasady wystawiania Faktur w 2013 roku określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania teczek promocyjnych w ramach Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

System sprawozdawczy w ramach PL08

System sprawozdawczy w ramach PL08 System sprawozdawczy w ramach PL08 Szkolenie dla Beneficjentów programu PL08 Warszawa, dnia 9-06-2014 MAREK GÓŹDŹ NACZELNIK WYDZIAŁU DEPARTAMENT FUNDUSZY EUROPEJSKICH Agenda spotkania 10.00-10.15 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania projektów realizowanychw ramachop 1 RPO WP (bezdz. 1.3)

Zasady rozliczania projektów realizowanychw ramachop 1 RPO WP (bezdz. 1.3) Zasady rozliczania projektów realizowanychw ramachop 1 RPO WP (bezdz. 1.3) Alicja Młyńska Koordynator Sekcji płatności i sprawozdań 1.1 RPO Regionalna Instytucja Finansująca Gdańsk, 01/12/2011 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania Załącznik nr 4 Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe z realizacji zadania WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU I SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH

ZASADY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH ZASADY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA OPERACJI REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 123 ZWIĘKSZANIE WARTOŚCI DODANEJ PODSTAWOWEJ PRODUKCJI ROLNEJ I LEŚNEJ OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność

Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Refundacja środków z EFRR Przygotowanie wniosku o płatność Wniosek o płatność Wniosek o płatność dostarczany jest do Instytucji Pośredniczącej (UW): raz na kwartał w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu

5.2. Powiat. 6.5. Powiat. 6.9. Nr lokalu. 6.8. Nr domu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 1 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_1 Znak sprawy (wypełnia UM). Data i godzina przyjęcia oraz podpis (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów

Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów Mini poradnik dotyczący zasad sporządzania wniosków o płatność dla małych projektów został przygotowany przez pracowników Oddziału Autoryzacji Wniosków o Płatność Osi 4 Leader Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność Załącznik nr 2 do umowy przyznania pomocy nr z dnia Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność 1. Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej kopie potwierdzone za zgodność

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO. przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO przyznanego w ramach Projektu: Zmiana na lepsze I OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 1. Podstawowe wsparcie pomostowe

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad rozliczania projektu ramach FPPRTE - Przedsiębiorcy CZĘŚĆ IV: SYSTEM RAPORTOWANIA I PŁATNOŚCI PROJEKTU PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o płatność. Dymaczewo, 24-25.07.2014r.

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o płatność. Dymaczewo, 24-25.07.2014r. Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o płatność Dymaczewo, 24-25.07.2014r. d) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.Nr 234,

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego NGO, JST CZĘŚĆ IV: SYSTEM RAPORTOWANIA I PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O ROWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ

PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O ROWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ PRZYKŁADOWY OPIS FAKTURY/INNEGO DOKUMENTU KSIĘGOWEGO O ROWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ przedstawianej we wniosku o płatnośd składanym w ramach Działania 1.4 Priorytetu 1 Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nr i ilość dokumentów z próby:

Nr i ilość dokumentów z próby: Zał nr 2 do Regulaminu wykonywania zadań I. Raport z weryfikacji nr (numer weryfikacji jest tożsamy z numerem wniosku o płatność) Nazwa jednostki weryfikującej Fundacja Fundusz Współpracy" ul. Górnośląska

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ DOTYCZĄCE ZASAD PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1.

Załącznik nr 5 do umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Wersja 1. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady prowadzenia przez Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo