Vademecum Beneficjenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum Beneficjenta"

Transkrypt

1 Vademecum Beneficjenta Poradnik dla Beneficjentów Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Egzemplarz bezpłatny Warszawa 2012

2 ISBN

3 Spis treści Wstęp 5 Informacje ogólne o PO KL 6 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 9 Podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania 9 Podpisanie umowy 15 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17 Wkład własny 19 Zmiany w projekcie 20 Rozwiązanie/zrywanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu 22 Rozliczanie projektu 24 Finansowanie projektów konkursowych 28 Wniosek o płatność 29 System zaliczkowy 34 Sprawozdawczość 36 Zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu 37 Promocja projektu 39 Logotypy 41 Informacja o współfinansowaniu 44 Słowniczek 45 Skróty 47 Przydatne dokumenty 48

4

5 Wstęp Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Poradnik zawierający podstawowe informacje dotyczące aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W kolejnych rozdziałach staraliśmy się przybliżyć Państwu wymagania stawiane projektodawcom aplikującym o środki unijne, jak również podstawowe zasady rozliczania realizowanych projektów na podstawie umowy o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do sprawnego aplikowania i wdrażania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z poważaniem, Wydział Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 5

6 Informacje ogólne o PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki dąży do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich. Koncentruje się na wsparciu w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje dziesięć priorytetów, z których pięć pierwszych jest realizowanych na poziomie centralnym, a kolejne cztery na po- 6

7 ziomie regionalnym (Priorytet X to Pomoc techniczna ). W województwie mazowieckim Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla Działania 6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Celem Priorytetu VI jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do wybranych grup docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Podejmowane działania kierowane są między innymi do: kobiet (w tym zwłaszcza matek samotnie wychowujących dzieci), osób starszych (po 50 roku życia), mających trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, osób niepełnosprawnych, poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy, osób młodych (do 25 roku życia), które nie posiadają doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych, mieszkańców obszarów wiejskich, w tym zwłaszcza miejscowości popegeerowskich. Wsparcie w ramach Priorytetu VI jest również ukierunkowane na podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym zwłaszcza na: wczesną identyfikację potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego, zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, 7

8 wspieranie mechanizmów współpracy publicznych i niepublicznych podmiotów świadczących usługi na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, obejmujące m.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń, kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy, rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmując m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo- -prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Poza standardowymi projektami określonymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest możliwa realizacja projektów innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej zgodnie z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Projekty innowacyjne, tak jak i standardowe, skupiają się na rozwiązywaniu problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt innowacyjny służy rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu grup docelowych. Dlatego też innowacja społeczna jest nastawiona na badanie i rozwój oraz upowszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych produktów służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązywanie ich problemów. Projekty współpracy ponadnarodowej koncentrują się na działaniach współpracy ponadnarodowej, dzięki której jest możliwy do osiągnięcia cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadające poszczególnym Priorytetom, Działaniom i Poddziałaniom PO KL. Realizowany w ramach takiego projektu proces wymiany wiedzy, doświadczenia i wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym wnosi rzeczywistą wartość dodaną. 8

9 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania Podstawą do rozpoczęcia działań mających na celu podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , jest pozytywna ocena przez Komisję Oceny Projektów (KOP) wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie podjęcie przez Zarząd Wojewódz- 9

10 twa Mazowieckiego uchwały zatwierdzającej listę rankingową projektów. Wybór projektu dokonywany jest w oparciu o wyniki oceny merytorycznej w ramach danego konkursu, a głównymi jego kryteriami są ilość punktów oraz wysokość limitu środków finansowych. Lista rankingowa sporządzana jest po zakończeniu każdej rundy konkursowej (w przypadku konkursu otwartego) albo po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich projektów (w przypadku konkursu zamkniętego). Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK) i nie krótszym niż 5 dni od otrzymania przez niego informacji w tej sprawie, pełną dokumentację (uaktualniony wniosek i załączniki) niezbędną do podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy dokumentacja składana jest w dwóch egzemplarzach. Wszystkie załączniki, w stosunku do których zaszły zmiany w porównaniu z pierwotną wersją konkursową, należy złożyć w zaktualizowanej formie. Dodatkowo każda wprowadzona zmiana powinna zostać opisana w piśmie przewodnim do składanych dokumentów z podaniem przyczyny ich wprowadzenia. Zasady dokonywania wyboru projektów wramach PO KL zakładają dwie możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu: w wersji papierowej i elektronicznej albo tylko w wersji elektronicznej. Niezłożenie przez beneficjenta dokumentacji w wymaganym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie, może to stanowić podstawę odmowy podpisania umowy. 10

11 Ważne Wniosek musi zostać sporządzony przy pomocy aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA), dostępnej pod adresem internetowym: w zakładce Dokumenty i wytyczne/ Dokumenty/ Generatory wniosków oraz na stronie w dziale Generator wniosków.! Jakakolwiek modyfikacja treści wniosku (wersji elektronicznej w pliku xml) oraz próba otwarcia go w innych niż GWA aplikacjach skutkuje zmianą sumy kontrolnej i powoduje niezgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu. Pamiętaj! Wypełniając zaktualizowany wniosek w Generatorze w części A dotyczącej specyfiki wniosku zaznaczyć pozycję składany przed podpisaniem umowy.! 11

12 Suma kontrolna jest niepowtarzalnym ciągiem znaków alfanumerycznych, którym opatrywany jest każdy wniosek o dofinansowanie przed jego zapisaniem i wydrukowaniem. Suma kontrolna znajdująca się na każdej stronie wydruku (z pliku PDF) wniosku musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku w wersji elektronicznej (w postaci pliku.xml ZIP_POKL). Przy sporządzaniu wniosku należy również pamiętać, że powinien on być w całości wypełniony przy użyciu GWA, a jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta składają podpis opatrzony odpowiednimi pieczęciami. Ręczne uzupełnianie dat bądź któregokolwiek pola we wniosku, pomimo zgodności sumy kontrolnej obu wersji, skutkuje odrzuceniem takiego wniosku. Należy pamiętać, że przy zmianie wartości projektu zmianie może ulec również proporcjonalnie wkład własny projektodawcy, a także wartość kosztów pośrednich lub cross-financingu. 12

13 Wymagane załączniki składane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą obejmować np.:! zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej projektodawcy; pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany lub składany drogą elektroniczną przez osobę nieposiadającą statutowych uprawnień do reprezentowania projektodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że do podpisania lub złożenia wniosku drogą elektroniczną uprawnione są łącznie co najmniej dwie osoby); formularz informacji o otrzymaniu pomocy publicznej innej niż de minimis na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparcia na podstawie odrębnych przepisów prawa (jeśli dotyczy); formularz informacji o otrzymaniu pomocy de minimis na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparcia na podstawie odrębnych przepisów prawa (jeśli dotyczy); kopia zawartej umowy partnerskiej (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie). IOK mogą wymagać również innych dokumentów. Zamknięta lista dokumentów, które składa projektodawca przed podpisaniem umowy, jest określona w dokumentacji konkursowej, a więc jest znana potencjalnym beneficjentom przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 13

14 ! Pamiętaj! Dokumentacja przed podpisaniem umowy, podobnie jak wnioski aplikacyjne oraz ich uzupełnienia, przyjmowana jest w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. 14

15 Podpisanie umowy Podpisywanie umowy o dofinansowanie projektu może odbywać się na dwa sposoby: drogą pocztową W ciągu 10 dni od otrzymania wszystkich wymaganych załączników oraz ich weryfikacji IOK przesyła wnioskodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzone parafami na każdej stronie dwa egzemplarze umowy z prośbą o ich opatrzenie parafami na każdej stronie, podpisanie przez osobę reprezentującą wnioskodawcę oraz odesłanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Projektodawca powinien w terminie 3 dni od daty otrzymania umowy o dofinansowanie projektu odesłać (za potwierdzeniem odbioru) dwa egzemplarze opatrzone parafami na każdej stronie oraz podpisane przez osobę reprezentującą beneficjenta. Po otrzymaniu podpisanych przez beneficjenta egzemplarzy umowy upoważniony przedstawiciel IOK podpisuje oba egzemplarze umowy i odsyła niezwłocznie (za potwierdzeniem odbioru) jeden egzemplarz do beneficjenta. Za datę podpisania umowy uznaje się wówczas dzień podpisania umowy przez przedstawiciela IOK. osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej w terminie wyznaczonym przez IP II. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach na podstawie wzoru umowy stanowiącego załącznik do ogłoszenia o konkursie. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.! 15

16 Niezwłocznie po podpisaniu umowy pracownik Wydziału Wdrażania EFS wprowadza dane odnośnie zawartej umowy o dofinansowanie projektu w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13). Numer umowy o dofinansowanie projektu nadany w Krajowym Systemie Informatycznym jest równoznaczny z numerem danego projektu. Przesłanki do odmowy podpisania umowy/podjęcia uchwały o dofinansowaniu projektu z beneficjentem to np.: a) niedostarczenie przez beneficjenta w terminie wyznaczonym przez wnioskodawcę stosownych dokumentów lub niedokonanie stosownych korekt; b) informacja przekazana IOK przez Ministerstwo Finansów, z której wynika, że dany projektodawca podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); c) zaistnienie nowych okoliczności, nieznanych w momencie dokonywania naboru projektów, a mogących rzutować na wynik oceny, m.in.: ujawnienie podania przez projektodawcę nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie projektu, rekomendowanie do dofinansowania więcej niż jednego projektu w tym samym zakresie i skierowanego do tej samej grupy docelowej, gdy realizacja więcej niż jednego projektu skierowanego do tej samej grupy docelowej jest nieuzasadniona. 16

17 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy Po zawarciu umowy na dofinansowanie projektu wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Zabezpieczenie powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz okres jego ostatecznego rozliczenia. Ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu jest niezbędnym warunkiem do wypłacenia beneficjentowi dofinansowania. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nie musi być wniesione w wysokości odpowiadającej całości dofinansowania przyznanego beneficjentowi, jednak powinno dawać WUP w Warszawie wystarczającą gwarancję wywiązania się przez beneficjenta z zobowiązań nałożonych na niego w umowie o dofinansowanie projektu. 17

18 Dopuszczalne formy zabezpieczeń umowy w przypadku gdy wartość dofinansowania nie przekracza 10 mln PLN weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową w przypadku gdy wartość dofinansowania przekracza 10 mln PLN pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.); weksel z poręczeniem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki; poręczenie według prawa cywilnego. Instytucja Wdrażająca zwraca beneficjentowi zabezpieczenie umowy na jego pisemny wniosek, po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu. Przez rozliczenie umowy rozumiane jest zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność w projekcie oraz jeśli dotyczy zwrocie środków niewykorzystanych przez beneficjenta zgodnie z Informacją o weryfikacji wniosku o płatność końcową. 18

19 Wkład własny W ramach projektów konkursowych wkład własny nie jest wymagany, jednak w dokumentacji konkursowej może być określony jego minimalny poziom. Zabezpieczenie wkładu własnego przez określonych beneficjentów może być wymagane ze względu na źródła finansowania danego Działania lub równe traktowanie beneficjentów. Wkład własny może być wymagany od beneficjentów realizujących projekty systemowe PO KL. Źródła wkładu własnego: Publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego, Fundusz Pracy, PFRON) Prywatne (np. środki własne beneficjenta będącego podmiotem prywatnym) Wkład własny ze środków publicznych nie może być wyższy niż poziom współfinansowania w Programie, czyli powyżej 15% wartości projektu. Wkład własny może być wnoszony w formie: finansowej; niepieniężnej (np. w formie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy) szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego zawarte są w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią, np. w formie wynagrodzeń uczestników projektu. 19

20 Zmiany w projekcie Wszelkie zmiany w podpisanej umowie dokonywane są za porozumieniem wnioskodawcy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Dopuszczalne jest dokonywanie przez beneficjenta przesunięć w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie, na które przesuwane są środki. Dokonywanie takich przesunięć nie wymaga informowania IP II, pod warunkiem, że przesunięcia te: nie zwiększają łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu; nie zwiększają łącznej wartości zadania Zarządzanie projektem ; nie wpływają na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej beneficjentowi w ramach projektu; nie dotyczą zadań lub części zadań rozliczanych ryczałtowo; nie wpływają na zmianę łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenie personelu w ramach zadania Zarządzanie projektem. Wszelkie inne odstępstwa od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie traktowane są jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia propozycji w formie pisemnej nie później niż na 1 miesiąc przed zaplanowanym zakończeniem realizacji projektu oraz przekazania aktualnego wniosku. Zmiany nie wymagają formy aneksu do umowy (o ile nie wpływają na treść umowy), jednak niezbędna jest pisemna zgoda Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w terminie 15 dni od otrzymania zgłoszenia zmiany. 20

21 Pamiętaj! Zmiany w umowie, o ile zapisy nie stanowią inaczej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.! W sytuacji podejrzenia nieosiągnięcia założonych we wniosku rezultatów projektu Instytucja Wdrażająca ma prawo renegocjować umowę z beneficjentem. 21

22 Rozwiązanie/zrywanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu Umowa o dofinansowanie projektu może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową; beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach umowy; został złożony wobec beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze; beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji projektu, zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z umową; beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku; beneficjent nie osiągnie zamierzonego w projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych; beneficjent odmówi poddania się kontroli; beneficjent w ustalonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność; 22

23 beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do beneficjenta; beneficjent uchyla się od przedstawiania na pisemne wezwanie IP II wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w terminie określonym w wezwaniu. W przypadku projektów innowacyjnych Instytucja Wdrażająca rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy: beneficjent nie przedłoży strategii wdrażania projektu innowacyjnego; strategia projektu innowacyjnego nie zostanie zaakceptowana przez Instytucję Wdrażającą; beneficjent nie przedstawi produktu określonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sieć tematyczną. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Beneficjent, z którym umowa została rozwiązana, zobligowany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 23

24 Rozliczanie projektu Wszystkie ponoszone wydatki związane z realizacją projektu muszą być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, dołączonym do umowy o dofinansowanie, awszczególności z: opisem projektu (część III wniosku o dofinansowanie), budżetem projektu (część IV wniosku o dofinansowanie), harmonogramem realizacji projektu (umieszczonym we wniosku o dofinansowanie). Przy czym w trakcie realizacji projektu istnieje możliwość wprowadzania zmian. 24

25 W ramach PO KL beneficjent przedstawia zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu zadaniowego, tj. przedstawia podział na: koszty bezpośrednie (tj. wszystkie koszty zadań realizowanych przez beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami); koszty pośrednie (tj. część kosztów beneficjenta, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu). Dla każdego zadania wskazywany jest limit kosztów, które zostaną poniesione na jego realizację. Budżet projektu powinien być skonstruowany w oparciu o zasady kwalifikowalności (określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Istnieje możliwość rozliczania uzyskanego dofinansowania: a) w przypadku kosztów bezpośrednich na trzy sposoby: kwotami ryczałtowymi dotyczy projektów wyłonionych w procedurze konkursowej o wartości nieprzekraczającej 100 tys. PLN, na podstawie ustalonych z góry stawek jednostkowych, na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, b)w przypadku kosztów pośrednich na dwa sposoby: na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, kwotami ryczałtowymi. Rozliczenie wydatków kwotami ryczałtowymi następuje po wykonaniu całości zadania objętego kwotą ryczałtową na podstawie wniosku o płatność przedkładanego zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy. Beneficjent na etapie składania wniosku o dofinansowanie wskazuje, czy projekt będzie rozliczany jedną, czy kilkoma kwotami, przy czym kwota może być ustalona tylko na całość zadania lub na kilka zadań. 25

26 Możliwe jest, by beneficjent rozliczał wszystkie wydatki w projekcie jedną kwotą ryczałtową. Istnieje jednak zagrożenie, że w przypadku niezrealizowania któregokolwiek zadania beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania. W związku z powyższym wskazane jest wykazywanie we wniosku o dofinansowanie kilku kwot ryczałtowych. Nie jest jednak możliwe, by część zadań wramach projektu była rozliczana ryczałtowo, natomiast pozostałe zadania na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych. Kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników produktu, dlatego konieczne jest ich precyzyjne zdefiniowanie przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent który zdecyduje się rozliczać wydatki w oparciu o kwoty ryczałtowe, ma możliwość rozliczania kosztów pośrednich za pomocą ryczałtu, jak i na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ustala się zgodnie ze wskaźnikami: 9% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł, 8% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys. zł do 1 mln zł włącznie, 7% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln do 2 mln włącznie, 5% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln do 5 mln włącznie, 4% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln. 26

27 W sytuacji zlecania przez beneficjenta zadań merytorycznych na zewnątrz podstawę wyliczania limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem pomniejsza się o wartość zleconych zadań. Stawki jednostkowe można zastosować jedynie do szkoleń językowych wzakresie języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego wydawanych uczestnikom projektów oraz szkoleń komputerowych dotyczących uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie ECDL Start i ECDL Core. PO KL) przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych przez beneficjenta. W przypadku, zatem wykonania mniejszej od założonej we wniosku o dofinansowanie projektu liczby usług beneficjent powinien wykazać we wniosku o płatność jedynie zrealizowaną liczbę usług. Wydatek faktycznie poniesiony to wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, rozumiany jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od beneficjenta. Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków jest wykorzystywane, gdy: Koszt kwalifikowalny w ramach projektu jest ustalany nie w oparciu o faktycznie wyliczone koszty pośrednie są wyższe poniesione wydatki, a jedynie w wyniku niż wskaźniki kosztów pośrednich, przemnożenia ustalonej stawki dla danej występują trudności z księgowaniem usługi (wskazanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach towej. wydatków pośrednich w formie ryczał-! Ważne Na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu należy podjąć decyzję o sposobie rozliczania otrzymanego dofinansowania. 27

28 Finansowanie projektów konkursowych Ze względu na sposób finansowania projektów w ramach PO KL można wyróżnić: projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe; projekty państwowych jednostek budżetowych w komponencie centralnym; projekty konkursowe państwowych jednostek budżetowych w komponencie regionalnym; inne projekty systemowe; projekty realizowane w partnerstwie; projekty instrumentów inżynierii finansowej. Dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi przekazywane jest w formie zaliczki na realizację projektu. Do umowy o dofinansowanie projektu załącza się harmonogram płatności wskazujący zakładane wartości zaliczek dla beneficjenta w poszczególnych okresach rozliczeniowych, wypłacanych zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu. 28

29 Wniosek o płatność Wniosek o płatność jest podstawowym dokumentem służącym beneficjentom do rozliczania projektu oraz sprawozdawczości i może dotyczyć: wnioskowania o przekazanie płatności zaliczkowej części lub całości kwoty dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekazanej beneficjentowi z góry na realizację projektu; wnioskowania o przekazanie płatności pośredniej refundacji części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę realizacji projektu, wniosek o przekazanie płatności końcowej refundacji określonej w umowie o dofinansowanie części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu, rozliczenia wydatków udokumentowania wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe finansujące całość wydatków ponoszonych w ramach projektów ze środków będących w ich dyspozycji, rozliczenia wydatków poniesionych w danym okresie rozliczeniowym z otrzymanych środków dofinansowania oraz w ramach wkładu własnego. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje wydatki poniesione w danym okresie rozliczeniowym z otrzymanych środków dofinansowania oraz w ramach wkładu własnego. Pamiętaj! Rozliczając poniesione wydatki we wnioskach o płatność nie można przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu.! 29

30 W wyjątkowych sytuacjach, gdy realizując projekt zgodnie z zakładanym harmonogramem beneficjent zmuszony jest finansować podejmowane działania z własnych środków z uwagi na nieotrzymanie kolejnych transz dofinansowania na realizację projektu, we wniosku o płatność mogą być wykazywane wydatki sfinansowane z własnych środków beneficjenta.! Ważne Poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu, przedkładanym i weryfikowanym na etapie wyboru projektu. Beneficjent jest bowiem rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu. Dopuszcza się zatem ponoszenie i rozliczanie wydatków, które nie zostały uwzględnione w szczegółowym budżecie, pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji i związane z zadaniami wskazanymi w budżecie projektu oraz są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Beneficjent wypełnia wniosek o płatność za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dostępnego na stronie internetowej w zakładce Dokumenty i wytyczne/ Dokumenty/ Generatory wniosków oraz na stronie w dziale Generator wniosków. 30

31 Do wniosku o płatność beneficjent jest zobowiązany załączyć: Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Każdy beneficjent, niezależnie od formy rozliczenia, jest zobowiązany do wykonania zestawienia na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych wydatków. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia wzór stanowi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie są monitorowane dokumenty bezpośrednio ich dotyczące; w przypadku kosztów bezpośrednich rozlicznych ryczałtem weryfikacji podlegają dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadań i produktów określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie). Informacje o wszystkich uczestnikach projektu formularz PEFS 2007 Wniosek o płatność składany jest w formie papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (plik wniosku w formacie xml na płycie CD/DVD) wraz z dokumentami towarzyszącymi (załączniki do wniosku) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (ul. Młynarska 16, pokój nr 14), gdzie zostaje zarejestrowany i opatrzony datą wpływu. Dopuszcza się, za zgodą IP II, składanie wniosku o płatność wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym. Płyta zawierająca wersję elektroniczną wniosku powinna w opisie zawierać: nazwę beneficjenta, numer i tytuł projektu, oznaczenie/ informację o treści: Wniosek o płatność. 31

32 Terminy składania wniosków o płatność pierwszy wniosek o płatność składany nie później niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. kolejne wnioski składane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. wniosek o płatność końcową składany w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu zakończenia realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca zaleca, aby wnioski o płatność składane były nie później niż w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym w zaakceptowanym harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia naliczane są odsetki jak dla zaległości podatkowych. Odsetki są naliczane od dnia przekazania środków przez właściwą instytucję na rzecz beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego dany wydatek. Weryfikacja pierwszej przedłożonej wersji wniosku o płatność przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu. Każda kolejna wersja wniosku będzie sprawdzona w ciągu 15 dni roboczych. W przypadku, gdy w ramach projektu: dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub IPII zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do instytucji weryfikującej wniosek informacji o wykonaniu/ zaniechaniu wykonania przez beneficjenta zaleceń pokontrolnych. 32

33 Ocena kwalifikowalności na etapie rozliczania wniosku powinna uwzględniać w szczególności, że wydatki są: niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); zgodne z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki i Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; wydatki ujęte w danym wniosku o płatność nie zostały wcześniej wykazane w poprzednich wnioskach o płatność. Wniosek zweryfikowany przez WUP w Warszawie może zostać: 1) odesłany do beneficjenta do poprawy lub 2) zatwierdzony, o czym beneficjent jest informowany (w formie pisemnej). Beneficjent ma możliwość uzupełnienia, naniesienia poprawek, przesłanie brakujących informacji lub udzielenie niezbędnych wyjaśnień do złożonego wniosku o płatność, w terminie wskazanym przez WUP w Warszawie. Aktualny wykaz wszystkich dokumentów, mogących stanowić potwierdzenie poniesionych wydatków oraz wzory ich opisów zawarte są w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostępnych na stronie internetowej programu w zakładce Dokumenty i wytyczne/ Dokumenty oraz na stronie w dziale Dokumenty do pobrania w zakładce System Realizacji PO KL. Pamiętaj! Środki przekazywane beneficjentom wpływają na rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie.! 33

34 System zaliczkowy Środki na realizację projektu wypłacane są formie zaliczki na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Jeżeli jest to możliwe, płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. Zasady systemu zaliczkowego dla beneficjentów Zaliczka może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w danym okresie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Płatność pierwszej transzy dofinansowania (n) jest dokonywana na podstawie umowy i załączonego do niej harmonogramu płatności. W celu otrzymania pierwszej transzy beneficjent nie musi składać wniosku o płatność. Przekazanie kolejnej transzy (n+1) jest możliwe po rozliczeniu w złożonym wniosku o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dofinansowania otrzymanego w dniu zatwierdzania wniosku. W przypadku odesłania wniosku o płatność do poprawy kolejne środki są przekazywane po: wykazaniu wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% otrzymanej kwoty transz dofinansowania, zatwierdzeniu wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę (n-1), stwierdzeniu braku przesłanek do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Wniosek o zaliczkę beneficjent może złożyć nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Rozliczenia dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu poprzez złożenie końcowego wniosku o płatność oraz zwrot niewykorzystanych środków, tj. oszczędności powstałych w okresie realizacji projektu. 34

35 Beneficjent ma prawo do zmiany harmonogramu płatności w stosunku do har- czym zmieniony harmonogram płatno- zawartej umowy o dofinansowanie, przy monogramu płatności załączonego do ści podlega akceptacji WUP w Warszawie.! Pamiętaj! Odsetki od środków otrzymanego dofinansowania stanowią dochód budżetu państwa izkońcem roku podlegają zwrotowi na wskazany przez WUP w Warszawie rachunek. Ewentualne odsetki bankowe nie są wykazywane we wniosku o płatność. Nie ma możliwości zakładania lokat terminowych ze środków dofinansowania otrzymywanego na realizację projektu. 35

36 Sprawozdawczość Każdy beneficjent realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL zobowiązany jest do: stałego monitorowania przebiegu realizacji projektu, w tym informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, monitorowania wartości wskaźników realizacji projektu, zgodnie z wielkościami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, przekazywania i udostępniania IP II dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumentem składanym przez beneficjenta w celach sprawozdawczych jest wniosek o płatność, w szczególności część dotycząca przebiegu realizacji projektu, na podstawie którego oceniana jest zgodność efektów projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Należy pamiętać, iż niewypełnienie zaplanowanych przez beneficjenta wskaźników, będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem dofinansowania. 36

37 Zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu Z dniem podpisania umowy beneficjent zobowiązuje się także do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, założonego dla danego projektu. O ile to możliwe, wydatki w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. W przypadku ponoszenia wydatków z innych niż wyodrębniony na cele projektu rachunek bankowy beneficjent jest zobowiązany do refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu. Obowiązkiem beneficjenta, realizującego projekt współfinansowany ze środków PO KL województwa mazowieckiego, jest prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej lub stosowanie odpowiedniego kodu księgowego dla transakcji w ramach projektu. Ze względu na rodzaj prowadzonej ewidencji i możliwość jej wykorzystania dla zapewnienia odrębnego ujęcia transakcji związanych z projektem beneficjentów w ramach PO KL można podzielić na 2 grupy: 1) beneficjentów prowadzących pełną księgowość; 2) pozostałych beneficjentów nieprowadzących pełnej księgowości. Wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez: 37

38 Beneficjent prowadzący pełną księgowość w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości: odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy oznaczający prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, nie zaś odrębnych ksiąg rachunkowych. Beneficjent nie prowadzący pełnej księgowości: comiesięczne sporządzanie techniką komputerową, w postaci arkusza kalkulacyjnego Kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu nr.. na koniec miesiąca../rok zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011 r.. Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia przy składaniu wniosku o płatność arkusza kalkulacyjnego Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem za okres, którego wniosek dotyczy. W przypadku koszów pośrednich i kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz składania wraz z wnioskiem o płatność Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. 38

39 Promocja projektu Obowiązkiem beneficjenta jest informowanie społeczeństwa oraz uczestników projektów o współfinansowaniu realizowanego projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe zasady promocji projektów zostały opisane w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej w zakładce Dokumenty i wytyczne/dokumenty/ Dokumenty programowe oraz na stronie internetowej: w dziale Dokumenty do pobrania w zakładce Promocja. 39

40 ! Pamiętaj! Wszystkie działania realizowane w ramach projektu powinny spełniać wymogi dotyczące oznaczania projektów zawarte w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, by wydatki związane z realizacją projektu i uwzględnione we wniosku zostały uznane za kwalifikowalne. Obowiązek stosowania przez beneficjenta Wytycznych w zakresie informacji i promocji powstaje z momentem podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy projektodawcę również obowiązują Wytyczne w stosunku do działań związanych z realizacją projektu. Oznacza to konieczność zamieszczania (o ile istnieje taka techniczna możliwość) odpowiednich informacji w formie graficznej (logotypy) i tekstowej we wszelkich: materiałach papierowych i elektronicznych związanych z projektem (np. na prezentacjach multimedialnych wykorzystywanych w czasie prowadzenia szkoleń, w materiałach szkoleniowych, na długopisach, notatnikach i innych materiałach udostępnianych uczestnikom szkoleń); dokumentach dotyczących projektu (np. na certyfikatach, deklaracjach uczestnictwa podpisywanych przez uczestników, umowach o pracę z personelem projektu, umowach cywilnoprawnych, umowach z wykonawcami, fakturach, dokumentach związanych z rozliczaniem projektu itp.); budynkach i pomieszczeniach, w których realizowany jest projekt (budynki i pomieszczenia biurowe, sale szkoleniowe powinny być odpowiednio oznaczone plakatami, roll-upami itp.); na sprzęcie i wyposażeniu zakupionym ze środków projektu (rzutniki, komputery itp.). 40

41 Logotypy Wszelkiego rodzaju materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty bezpośrednio związane z realizacją projektu powinny zawierać co najmniej: Logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. W stosowaniu logotypów: PO KL, WUP w Warszawie i UE należy zwrócić szczególną uwagę na zasady dotyczące: kolorystyki logotypów, zachowania proporcji ich kształtów, zachowania pola ochronnego wokół logotypów. Od tej zasady są wyjątki opisane w Zasadach finansowania PO KL, np.: faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo- -księgowe nie muszą być oznaczane przez zamieszczenie logotypów. Gdy zastosowanie zestawienia znaków w wersji kolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych (tłoczenie, grawerunek itp.), dopuszczalne jest zastosowanie zestawienia znaków w odcieniach szarości, w wariancie achromatycznym oraz monochromatycznym. Oznaczanie projektu i działań informacyjno-promocyjnych może być realizowane w dwóch wariantach: 41

42 ! 1) podstawowy dla dużych materiałów tj.: tablice informacyjne, plakaty, stoiska wystawowe, dokumenty, broszury, certyfikaty, ogłoszenia prasowe, strony internetowe, naklejki na sprzęt Pamiętaj! i wyposażenie informujące o współfinansowaniu, 2) minimalny dla małych materiałów tj.: długopisy, koperty, papier firmowy, nadruki na płyty CD/DVD. Wybór wariantu uzależniony jest od wielkości materiału, jego rodzaju oraz techniki wykonania, jednak zalecane jest stosowanie wariantu podstawowego zawsze, gdy jest to tylko możliwe. 42

43 Wariant podstawowy oznakowania Logo PO KL, Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, Hasło PO KL: Człowiek najlepsza inwestycja, Informacja o współfinansowaniu: Zakup/Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pod zestawieniem logotypów powinien znajdować się opis: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższy opis został zakwalifikowany do opcjonalnego umieszczenia. Według Wytycznych powinien znajdować się na materiałach dużych, np. tablicach informacyjnych, materiałach multimedialnych i wybranych materiałach drukowanych. Natomiast nie ma obowiązku umieszczania ewentualnego opisu na małych materiałach promocyjnych. Wariant minimalny oznakowania Logo PO KL, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE, opcjonalnie logo WUP w Warszawie lub logo Mazowsza. 43

44 Informacja o współfinansowaniu Przez informację o współfinansowaniu, którą należy zamieszczać we wspomnianych miejscach, rozumie się tekst informujący o tym, że projekt, dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powinna być umieszczona wraz z logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej oraz podpisem Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. Informacja o współfinansowaniu projektu/materiału przez Unię Europejską powinna być czytelna i widoczna dla odbiorców. Informacja o współfinansowaniu musi znajdować się: w pomieszczeniach, w których jest realizowany projekt, na sprzęcie i wyposażeniu zakupionym w ramach projektu, na dużych materiałach informacyjnopromocyjnych, na dokumentach i w miejscach pracy sfinansowanych w ramach projektu. Szczegółowe zasady w tym zakresie re - gulują: 1. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Plan komunikacji PO KL Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL (stanowiące załącznik i integralną część Planu Komunikacji PO KL). 4. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (Załącznik nr 2 Zasad finansowania PO KL). 44

45 Słowniczek Beneficjent podmiot realizujący projekt w ramach PO KL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent ostateczny osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy, np. biorąca udział w szkoleniach organizowanych przez projektodawców. Cross-financing mechanizm pozwalający na elastyczne finansowanie projektów w ramach PO KL z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) operacji objętej zakresem pomocy innego funduszu, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu. Komisja Oceny Projektów (KOP) komisja powoływana przez Instytucję Wdrażającą do oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Ocena KOP stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów i rekomendowania jej do akceptacji dyrektorowi Instytucji Wdrażającej. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzą przedstawiciele IW. W pracach mogą również uczestniczyć niezależni eksperci. Konkurs otwarty nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. 45

46 Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. IOK ogłasza konkurs określając daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru wniosków, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 30 dni. Koszty kwalifikowalne wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację PO KL. Produkt dobra i usługi powstające w wyniku działań podjętych w ramach projektu. Materialny efekt zrealizowanych działań przyczynia się do osiągnięcia założonych rezultatów, a przez nie celów. Produktem może być np. liczba publikacji wytworzonych w ramach projektu, liczba udzielonych porad, liczba osób, które otrzymały dotację, liczba szkół, które zrealizowały programy rozwojowe, liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika, czy liczba badań i analiz opracowanych w ramach projektu. Rezultat efekt, który powstaje w wyniku działań podjętych w ramach projektu. 46

47 Skróty KOP Komisja Oceny Projektów; IOK Instytucja Organizująca Konkurs; IP Instytucja Pośrednicząca instytucja, do której Instytucja Zarządzająca deleguje część funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; IP II Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca-IW) podmiot odpowiedzialny za realizację działania w ramach PO KL WUP w Warszawie; IW Instytucja Wdrażająca/IP II; IZ Instytucja Zarządzająca instytucja lub organ administracji publicznej wyznaczony przez państwa członkowskie, odpowiedzialna za zarządzanie Programem Operacyjnym, której rolę pełni właściwy Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 47

48 Przydatne dokumenty Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków z realizacji programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232); Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków certyfikacji w Programach Operacyjnych i Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata ; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. 48

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL

Zasady przekazywania. dofinansowanie projektów. w ramach PO KL Zasady przekazywania środków w na dofinansowanie projektów w ramach PO KL Przekazywanie środków w ramach PO KL Komisja Europejska 85% Ministerstwo Finansów 85% 15% Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Umowa o dofinansowanie. Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Umowa o dofinansowanie Joanna Niewiadomska-Wielgus Wydział Umów Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 1 OBOWIĄZKI WNIOSKODAWCY PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE PISMO DO BENEFICJENTA INFORMUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO

Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO Umowa o dofinansowanie oraz kontrola projektów w ramach MRPO 1 Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wybrania do dofinansowania. 2 Informacje niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Dz.U.07.175.1232 2009.02.12 zm. Dz.U.09.23.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania

Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 1 Umowa o dofinansowanie jako podstawa przyznania dofinansowania 2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej!!!

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1 Warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakres i termin składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dz.U.2017.189

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 10 Nr umowy: Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Czas na biznes! realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej)

UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO. (dotacji inwestycyjnej) Załącznik nr 15 UMOWA NR NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO (dotacji inwestycyjnej) (wzór 1 ) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU II. KOSZTY KWALIFIKOWANE III.ZMIANY W PROJEKCIE IV.ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Kawalec Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki

UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, Suwałki UMOWA NR O DOFINANSOWANIE W FORMIE GRANTU zawarta w dniu... w Suwałkach pomiędzy Stowarzyszeniem w Suwałkach z siedzibą: ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki Zarejestrowanym w.. NIP.., REGON., zwanym dalej Euroregionem,

Bardziej szczegółowo

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Załącznik nr 1: Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego przez powiatowe centra pomocy rodzinie Zasady składania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI. IV Priorytet POIiŚ. Umowa o dofinansowanie INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI IV Priorytet POIiŚ Umowa o dofinansowanie Narodowy Narodowy Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mój biznes moja szansa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Załącznik nr 13 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Mój biznes-moja szansa UMOWA NR.. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UMOWA NR... O UDZIELENIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety''

w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Czas na przedsiębiorcze kobiety'' UMOWA NR.. O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 Załącznik nr 5.17 Minimalny zakres umowy o przyznanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej/przystąpienie do spółdzielni socjalnej UMOWA NR... NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem Umowa o dofinansowanie Rodzaje umów Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem 1 Umowa ryczałtowa etap konsultacji Projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8.4 Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. UMOWA NR... NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 8 : Umowa na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ w ramach Projektu NOWA PERSPEKTYWA zwanego dalej: Projektem, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż z kwotami ryczałtowymi) Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?

CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 1 CHCESZ REALIZOWAĆ PROJEKT? GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 2 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL 3 4 WWW.FUNDUSZEEUROPEJSKIE.GOV.PL Wyszukiwarka dotacji, Dokumenty niezbędne do prawidłowego przygotowania i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE)

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 65/713/2015 z dnia 28 lipca 2015 r. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (KWOTY RYCZAŁTOWE) Umowa nr. o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU w konkursach ogłaszanych przez WUP w Krakowie w ramach wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji inwestycyjnej UMOWA NR. NA OTRZYMANIE JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Przedsiębiorczość kluczem do własnej firmy Wzór umowy o wsparcie w formie jednorazowej dotacji

Bardziej szczegółowo

Toruń, sierpień 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Toruń, sierpień 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z UMÓW ZAWARTYCH POMIĘDZY WUP W TORUNIU I BENEFICJENTAMI W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL Toruń, sierpień 2012 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Nr umowy:.. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Projektu Młodzi ludzie sukcesu

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych

Poddziałania Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości UMOWA NR O PRZYZNANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.4.1

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW. 26 października 2007 r. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW Wydatek jest kwalifikowalny jeżeli: został poniesiony w ramach realizowanego projektu, został przewidziany w zatwierdzonym budżecie projektu, jest niezbędny dla realizacji projektu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie 1. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r.

Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu. Kraków, 12 marca 2012 r. Zasady związane z umowami o dofinansowanie oraz promocją projektu Kraków, 12 marca 2012 r. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie projektu podpisywana jest w terminie 45 dni od wyboru do dofinansowania.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie

Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wymagania odnośnie przygotowania wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie projektu systemowego winien zostać przygotowany za pomocą aktualnej wersji 5.3 Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dostęp

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE UMOWA NR... O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO zawarta w Warszawie, w dniu... w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy Umowa przyznania pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sierpień- wrzesień

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dom Szkoleń i Doradztwa Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE DSD/01/2011/A Kraków, 21.11.2011r. W związku z realizowaniem Projektu, w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo