Vademecum Beneficjenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum Beneficjenta"

Transkrypt

1 Vademecum Beneficjenta Poradnik dla Beneficjentów Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Egzemplarz bezpłatny Warszawa 2012

2 ISBN

3 Spis treści Wstęp 5 Informacje ogólne o PO KL 6 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu 9 Podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania 9 Podpisanie umowy 15 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 17 Wkład własny 19 Zmiany w projekcie 20 Rozwiązanie/zrywanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu 22 Rozliczanie projektu 24 Finansowanie projektów konkursowych 28 Wniosek o płatność 29 System zaliczkowy 34 Sprawozdawczość 36 Zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu 37 Promocja projektu 39 Logotypy 41 Informacja o współfinansowaniu 44 Słowniczek 45 Skróty 47 Przydatne dokumenty 48

4

5 Wstęp Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Poradnik zawierający podstawowe informacje dotyczące aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W kolejnych rozdziałach staraliśmy się przybliżyć Państwu wymagania stawiane projektodawcom aplikującym o środki unijne, jak również podstawowe zasady rozliczania realizowanych projektów na podstawie umowy o dofinansowanie. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do sprawnego aplikowania i wdrażania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z poważaniem, Wydział Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 5

6 Informacje ogólne o PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki dąży do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich. Koncentruje się na wsparciu w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. Program Operacyjny Kapitał Ludzki obejmuje dziesięć priorytetów, z których pięć pierwszych jest realizowanych na poziomie centralnym, a kolejne cztery na po- 6

7 ziomie regionalnym (Priorytet X to Pomoc techniczna ). W województwie mazowieckim Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jest Instytucją Pośredniczącą II stopnia dla Działania 6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Celem Priorytetu VI jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do wybranych grup docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Podejmowane działania kierowane są między innymi do: kobiet (w tym zwłaszcza matek samotnie wychowujących dzieci), osób starszych (po 50 roku życia), mających trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, osób niepełnosprawnych, poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy, osób młodych (do 25 roku życia), które nie posiadają doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych, mieszkańców obszarów wiejskich, w tym zwłaszcza miejscowości popegeerowskich. Wsparcie w ramach Priorytetu VI jest również ukierunkowane na podnoszenie jakości usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym zwłaszcza na: wczesną identyfikację potrzeb klientów instytucji rynku pracy oraz diagnozowanie możliwości ich rozwoju zawodowego, zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową osób pozostających bez zatrudnienia, 7

8 wspieranie mechanizmów współpracy publicznych i niepublicznych podmiotów świadczących usługi na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia, tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, obejmujące m.in. działania na rzecz dalszego doskonalenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych w formie szkoleń, kursów i praktyk oraz możliwości zdobycia doświadczeń zawodowych w miejscu pracy, rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, obejmując m.in. doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo- -prawne adresowane do osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Poza standardowymi projektami określonymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest możliwa realizacja projektów innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej zgodnie z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL. Projekty innowacyjne, tak jak i standardowe, skupiają się na rozwiązywaniu problemów mieszczących się w obszarach wsparcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i określonych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt innowacyjny służy rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu grup docelowych. Dlatego też innowacja społeczna jest nastawiona na badanie i rozwój oraz upowszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych produktów służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązywanie ich problemów. Projekty współpracy ponadnarodowej koncentrują się na działaniach współpracy ponadnarodowej, dzięki której jest możliwy do osiągnięcia cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadające poszczególnym Priorytetom, Działaniom i Poddziałaniom PO KL. Realizowany w ramach takiego projektu proces wymiany wiedzy, doświadczenia i wzajemnego uczenia się na poziomie ponadnarodowym wnosi rzeczywistą wartość dodaną. 8

9 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Podjęcie decyzji o przyznaniu dofinansowania Podstawą do rozpoczęcia działań mających na celu podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , jest pozytywna ocena przez Komisję Oceny Projektów (KOP) wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie podjęcie przez Zarząd Wojewódz- 9

10 twa Mazowieckiego uchwały zatwierdzającej listę rankingową projektów. Wybór projektu dokonywany jest w oparciu o wyniki oceny merytorycznej w ramach danego konkursu, a głównymi jego kryteriami są ilość punktów oraz wysokość limitu środków finansowych. Lista rankingowa sporządzana jest po zakończeniu każdej rundy konkursowej (w przypadku konkursu otwartego) albo po dokonaniu oceny merytorycznej wszystkich projektów (w przypadku konkursu zamkniętego). Po otrzymaniu pisemnej informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć, w terminie wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs (IOK) i nie krótszym niż 5 dni od otrzymania przez niego informacji w tej sprawie, pełną dokumentację (uaktualniony wniosek i załączniki) niezbędną do podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy dokumentacja składana jest w dwóch egzemplarzach. Wszystkie załączniki, w stosunku do których zaszły zmiany w porównaniu z pierwotną wersją konkursową, należy złożyć w zaktualizowanej formie. Dodatkowo każda wprowadzona zmiana powinna zostać opisana w piśmie przewodnim do składanych dokumentów z podaniem przyczyny ich wprowadzenia. Zasady dokonywania wyboru projektów wramach PO KL zakładają dwie możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu: w wersji papierowej i elektronicznej albo tylko w wersji elektronicznej. Niezłożenie przez beneficjenta dokumentacji w wymaganym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie terminie oznacza rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie, może to stanowić podstawę odmowy podpisania umowy. 10

11 Ważne Wniosek musi zostać sporządzony przy pomocy aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA), dostępnej pod adresem internetowym: w zakładce Dokumenty i wytyczne/ Dokumenty/ Generatory wniosków oraz na stronie w dziale Generator wniosków.! Jakakolwiek modyfikacja treści wniosku (wersji elektronicznej w pliku xml) oraz próba otwarcia go w innych niż GWA aplikacjach skutkuje zmianą sumy kontrolnej i powoduje niezgodność wersji papierowej i elektronicznej wniosku o dofinansowanie projektu. Pamiętaj! Wypełniając zaktualizowany wniosek w Generatorze w części A dotyczącej specyfiki wniosku zaznaczyć pozycję składany przed podpisaniem umowy.! 11

12 Suma kontrolna jest niepowtarzalnym ciągiem znaków alfanumerycznych, którym opatrywany jest każdy wniosek o dofinansowanie przed jego zapisaniem i wydrukowaniem. Suma kontrolna znajdująca się na każdej stronie wydruku (z pliku PDF) wniosku musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku w wersji elektronicznej (w postaci pliku.xml ZIP_POKL). Przy sporządzaniu wniosku należy również pamiętać, że powinien on być w całości wypełniony przy użyciu GWA, a jedynym punktem wypełnianym ręcznie jest miejsce, w którym osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta składają podpis opatrzony odpowiednimi pieczęciami. Ręczne uzupełnianie dat bądź któregokolwiek pola we wniosku, pomimo zgodności sumy kontrolnej obu wersji, skutkuje odrzuceniem takiego wniosku. Należy pamiętać, że przy zmianie wartości projektu zmianie może ulec również proporcjonalnie wkład własny projektodawcy, a także wartość kosztów pośrednich lub cross-financingu. 12

13 Wymagane załączniki składane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu mogą obejmować np.:! zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej projektodawcy; pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany lub składany drogą elektroniczną przez osobę nieposiadającą statutowych uprawnień do reprezentowania projektodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że do podpisania lub złożenia wniosku drogą elektroniczną uprawnione są łącznie co najmniej dwie osoby); formularz informacji o otrzymaniu pomocy publicznej innej niż de minimis na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparcia na podstawie odrębnych przepisów prawa (jeśli dotyczy); formularz informacji o otrzymaniu pomocy de minimis na przedsięwzięcie, na którego realizację podmiot ubiega się o wsparcie, wymagany przed uzyskaniem wsparcia na podstawie odrębnych przepisów prawa (jeśli dotyczy); kopia zawartej umowy partnerskiej (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie). IOK mogą wymagać również innych dokumentów. Zamknięta lista dokumentów, które składa projektodawca przed podpisaniem umowy, jest określona w dokumentacji konkursowej, a więc jest znana potencjalnym beneficjentom przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 13

14 ! Pamiętaj! Dokumentacja przed podpisaniem umowy, podobnie jak wnioski aplikacyjne oraz ich uzupełnienia, przyjmowana jest w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. 14

15 Podpisanie umowy Podpisywanie umowy o dofinansowanie projektu może odbywać się na dwa sposoby: drogą pocztową W ciągu 10 dni od otrzymania wszystkich wymaganych załączników oraz ich weryfikacji IOK przesyła wnioskodawcy (za potwierdzeniem odbioru) opatrzone parafami na każdej stronie dwa egzemplarze umowy z prośbą o ich opatrzenie parafami na każdej stronie, podpisanie przez osobę reprezentującą wnioskodawcę oraz odesłanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Projektodawca powinien w terminie 3 dni od daty otrzymania umowy o dofinansowanie projektu odesłać (za potwierdzeniem odbioru) dwa egzemplarze opatrzone parafami na każdej stronie oraz podpisane przez osobę reprezentującą beneficjenta. Po otrzymaniu podpisanych przez beneficjenta egzemplarzy umowy upoważniony przedstawiciel IOK podpisuje oba egzemplarze umowy i odsyła niezwłocznie (za potwierdzeniem odbioru) jeden egzemplarz do beneficjenta. Za datę podpisania umowy uznaje się wówczas dzień podpisania umowy przez przedstawiciela IOK. osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej w terminie wyznaczonym przez IP II. Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach na podstawie wzoru umowy stanowiącego załącznik do ogłoszenia o konkursie. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.! 15

16 Niezwłocznie po podpisaniu umowy pracownik Wydziału Wdrażania EFS wprowadza dane odnośnie zawartej umowy o dofinansowanie projektu w Krajowym Systemie Informatycznym (SIMIK 07-13). Numer umowy o dofinansowanie projektu nadany w Krajowym Systemie Informatycznym jest równoznaczny z numerem danego projektu. Przesłanki do odmowy podpisania umowy/podjęcia uchwały o dofinansowaniu projektu z beneficjentem to np.: a) niedostarczenie przez beneficjenta w terminie wyznaczonym przez wnioskodawcę stosownych dokumentów lub niedokonanie stosownych korekt; b) informacja przekazana IOK przez Ministerstwo Finansów, z której wynika, że dany projektodawca podlega wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); c) zaistnienie nowych okoliczności, nieznanych w momencie dokonywania naboru projektów, a mogących rzutować na wynik oceny, m.in.: ujawnienie podania przez projektodawcę nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie projektu, rekomendowanie do dofinansowania więcej niż jednego projektu w tym samym zakresie i skierowanego do tej samej grupy docelowej, gdy realizacja więcej niż jednego projektu skierowanego do tej samej grupy docelowej jest nieuzasadniona. 16

17 Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy Po zawarciu umowy na dofinansowanie projektu wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Zabezpieczenie powinno pokrywać okres realizacji projektu oraz okres jego ostatecznego rozliczenia. Ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu jest niezbędnym warunkiem do wypłacenia beneficjentowi dofinansowania. Z tego obowiązku zwolnione są jedynie jednostki sektora finansów publicznych, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy nie musi być wniesione w wysokości odpowiadającej całości dofinansowania przyznanego beneficjentowi, jednak powinno dawać WUP w Warszawie wystarczającą gwarancję wywiązania się przez beneficjenta z zobowiązań nałożonych na niego w umowie o dofinansowanie projektu. 17

18 Dopuszczalne formy zabezpieczeń umowy w przypadku gdy wartość dofinansowania nie przekracza 10 mln PLN weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową w przypadku gdy wartość dofinansowania przekracza 10 mln PLN pieniądz; poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancja bankowa; gwarancja ubezpieczeniowa; poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.); weksel z poręczeniem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów; przewłaszczenie rzeczy ruchomych beneficjenta na zabezpieczenie; hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki; poręczenie według prawa cywilnego. Instytucja Wdrażająca zwraca beneficjentowi zabezpieczenie umowy na jego pisemny wniosek, po ostatecznym rozliczeniu umowy o dofinansowanie projektu. Przez rozliczenie umowy rozumiane jest zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność w projekcie oraz jeśli dotyczy zwrocie środków niewykorzystanych przez beneficjenta zgodnie z Informacją o weryfikacji wniosku o płatność końcową. 18

19 Wkład własny W ramach projektów konkursowych wkład własny nie jest wymagany, jednak w dokumentacji konkursowej może być określony jego minimalny poziom. Zabezpieczenie wkładu własnego przez określonych beneficjentów może być wymagane ze względu na źródła finansowania danego Działania lub równe traktowanie beneficjentów. Wkład własny może być wymagany od beneficjentów realizujących projekty systemowe PO KL. Źródła wkładu własnego: Publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego, Fundusz Pracy, PFRON) Prywatne (np. środki własne beneficjenta będącego podmiotem prywatnym) Wkład własny ze środków publicznych nie może być wyższy niż poziom współfinansowania w Programie, czyli powyżej 15% wartości projektu. Wkład własny może być wnoszony w formie: finansowej; niepieniężnej (np. w formie świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy) szczegółowe zasady wnoszenia wkładu niepieniężnego zawarte są w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią, np. w formie wynagrodzeń uczestników projektu. 19

20 Zmiany w projekcie Wszelkie zmiany w podpisanej umowie dokonywane są za porozumieniem wnioskodawcy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Dopuszczalne jest dokonywanie przez beneficjenta przesunięć w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, do 10% wartości środków w odniesieniu do zadania, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie, na które przesuwane są środki. Dokonywanie takich przesunięć nie wymaga informowania IP II, pod warunkiem, że przesunięcia te: nie zwiększają łącznej wysokości wydatków dotyczących cross-financingu w ramach projektu; nie zwiększają łącznej wartości zadania Zarządzanie projektem ; nie wpływają na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej beneficjentowi w ramach projektu; nie dotyczą zadań lub części zadań rozliczanych ryczałtowo; nie wpływają na zmianę łącznej kwoty wydatków na wynagrodzenie personelu w ramach zadania Zarządzanie projektem. Wszelkie inne odstępstwa od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie traktowane są jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia propozycji w formie pisemnej nie później niż na 1 miesiąc przed zaplanowanym zakończeniem realizacji projektu oraz przekazania aktualnego wniosku. Zmiany nie wymagają formy aneksu do umowy (o ile nie wpływają na treść umowy), jednak niezbędna jest pisemna zgoda Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w terminie 15 dni od otrzymania zgłoszenia zmiany. 20

21 Pamiętaj! Zmiany w umowie, o ile zapisy nie stanowią inaczej, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.! W sytuacji podejrzenia nieosiągnięcia założonych we wniosku rezultatów projektu Instytucja Wdrażająca ma prawo renegocjować umowę z beneficjentem. 21

22 Rozwiązanie/zrywanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu Umowa o dofinansowanie projektu może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy: beneficjent wykorzysta w całości bądź w części przekazane środki na cel inny niż określony w projekcie lub niezgodnie z umową; beneficjent złoży podrobione, przerobione lub stwierdzające nieprawdę dokumenty w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach umowy; został złożony wobec beneficjenta wniosek o ogłoszenie upadłości lub gdy beneficjent pozostaje w stanie likwidacji, lub gdy podlega zarządowi komisarycznemu, lub gdy zawiesił swoją działalność, lub jest przedmiotem postępowań o podobnym charakterze; beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we wniosku początkowej daty okresu realizacji projektu, zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób niezgodny z umową; beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Umowa może zostać rozwiązana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: beneficjent nie realizuje projektu zgodnie z harmonogramem załączonym do wniosku; beneficjent nie osiągnie zamierzonego w projekcie celu z przyczyn przez siebie zawinionych; beneficjent odmówi poddania się kontroli; beneficjent w ustalonym przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność; 22

23 beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa stosuje się do beneficjenta; beneficjent uchyla się od przedstawiania na pisemne wezwanie IP II wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu, w terminie określonym w wezwaniu. W przypadku projektów innowacyjnych Instytucja Wdrażająca rozwiązuje umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy: beneficjent nie przedłoży strategii wdrażania projektu innowacyjnego; strategia projektu innowacyjnego nie zostanie zaakceptowana przez Instytucję Wdrażającą; beneficjent nie przedstawi produktu określonego we wniosku do walidacji lub gdy produkt nie zostanie zwalidowany przez sieć tematyczną. Umowa może zostać rozwiązana na wniosek każdej ze stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień zawartych w umowie o dofinansowanie projektu. Beneficjent, z którym umowa została rozwiązana, zobligowany jest do zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 23

24 Rozliczanie projektu Wszystkie ponoszone wydatki związane z realizacją projektu muszą być zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, dołączonym do umowy o dofinansowanie, awszczególności z: opisem projektu (część III wniosku o dofinansowanie), budżetem projektu (część IV wniosku o dofinansowanie), harmonogramem realizacji projektu (umieszczonym we wniosku o dofinansowanie). Przy czym w trakcie realizacji projektu istnieje możliwość wprowadzania zmian. 24

25 W ramach PO KL beneficjent przedstawia zakładane koszty projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżetu zadaniowego, tj. przedstawia podział na: koszty bezpośrednie (tj. wszystkie koszty zadań realizowanych przez beneficjenta w ramach projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami); koszty pośrednie (tj. część kosztów beneficjenta, których nie można bezpośrednio przyporządkować do konkretnego zadania realizowanego w ramach projektu). Dla każdego zadania wskazywany jest limit kosztów, które zostaną poniesione na jego realizację. Budżet projektu powinien być skonstruowany w oparciu o zasady kwalifikowalności (określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL) oraz zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. Istnieje możliwość rozliczania uzyskanego dofinansowania: a) w przypadku kosztów bezpośrednich na trzy sposoby: kwotami ryczałtowymi dotyczy projektów wyłonionych w procedurze konkursowej o wartości nieprzekraczającej 100 tys. PLN, na podstawie ustalonych z góry stawek jednostkowych, na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, b)w przypadku kosztów pośrednich na dwa sposoby: na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, kwotami ryczałtowymi. Rozliczenie wydatków kwotami ryczałtowymi następuje po wykonaniu całości zadania objętego kwotą ryczałtową na podstawie wniosku o płatność przedkładanego zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy. Beneficjent na etapie składania wniosku o dofinansowanie wskazuje, czy projekt będzie rozliczany jedną, czy kilkoma kwotami, przy czym kwota może być ustalona tylko na całość zadania lub na kilka zadań. 25

26 Możliwe jest, by beneficjent rozliczał wszystkie wydatki w projekcie jedną kwotą ryczałtową. Istnieje jednak zagrożenie, że w przypadku niezrealizowania któregokolwiek zadania beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania. W związku z powyższym wskazane jest wykazywanie we wniosku o dofinansowanie kilku kwot ryczałtowych. Nie jest jednak możliwe, by część zadań wramach projektu była rozliczana ryczałtowo, natomiast pozostałe zadania na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych. Kwalifikowanie kwot ryczałtowych odbywa się na podstawie zrealizowanych zadań oraz osiągniętych wskaźników produktu, dlatego konieczne jest ich precyzyjne zdefiniowanie przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjent który zdecyduje się rozliczać wydatki w oparciu o kwoty ryczałtowe, ma możliwość rozliczania kosztów pośrednich za pomocą ryczałtu, jak i na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. Wartość kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ustala się zgodnie ze wskaźnikami: 9% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości nieprzekraczającej 500 tys. zł, 8% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 500 tys. zł do 1 mln zł włącznie, 7% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln do 2 mln włącznie, 5% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln do 5 mln włącznie, 4% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln. 26

27 W sytuacji zlecania przez beneficjenta zadań merytorycznych na zewnątrz podstawę wyliczania limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem pomniejsza się o wartość zleconych zadań. Stawki jednostkowe można zastosować jedynie do szkoleń językowych wzakresie języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego wydawanych uczestnikom projektów oraz szkoleń komputerowych dotyczących uzyskania kompetencji w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie ECDL Start i ECDL Core. PO KL) przez liczbę usług faktycznie zrealizowanych przez beneficjenta. W przypadku, zatem wykonania mniejszej od założonej we wniosku o dofinansowanie projektu liczby usług beneficjent powinien wykazać we wniosku o płatność jedynie zrealizowaną liczbę usług. Wydatek faktycznie poniesiony to wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, rozumiany jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od beneficjenta. Rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków jest wykorzystywane, gdy: Koszt kwalifikowalny w ramach projektu jest ustalany nie w oparciu o faktycznie wyliczone koszty pośrednie są wyższe poniesione wydatki, a jedynie w wyniku niż wskaźniki kosztów pośrednich, przemnożenia ustalonej stawki dla danej występują trudności z księgowaniem usługi (wskazanej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach towej. wydatków pośrednich w formie ryczał-! Ważne Na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu należy podjąć decyzję o sposobie rozliczania otrzymanego dofinansowania. 27

28 Finansowanie projektów konkursowych Ze względu na sposób finansowania projektów w ramach PO KL można wyróżnić: projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów innych niż państwowe jednostki budżetowe; projekty państwowych jednostek budżetowych w komponencie centralnym; projekty konkursowe państwowych jednostek budżetowych w komponencie regionalnym; inne projekty systemowe; projekty realizowane w partnerstwie; projekty instrumentów inżynierii finansowej. Dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi przekazywane jest w formie zaliczki na realizację projektu. Do umowy o dofinansowanie projektu załącza się harmonogram płatności wskazujący zakładane wartości zaliczek dla beneficjenta w poszczególnych okresach rozliczeniowych, wypłacanych zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie projektu. 28

29 Wniosek o płatność Wniosek o płatność jest podstawowym dokumentem służącym beneficjentom do rozliczania projektu oraz sprawozdawczości i może dotyczyć: wnioskowania o przekazanie płatności zaliczkowej części lub całości kwoty dofinansowania przyznanego w umowie o dofinansowanie przekazanej beneficjentowi z góry na realizację projektu; wnioskowania o przekazanie płatności pośredniej refundacji części wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę realizacji projektu, wniosek o przekazanie płatności końcowej refundacji określonej w umowie o dofinansowanie części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu, rozliczenia wydatków udokumentowania wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budżetowe finansujące całość wydatków ponoszonych w ramach projektów ze środków będących w ich dyspozycji, rozliczenia wydatków poniesionych w danym okresie rozliczeniowym z otrzymanych środków dofinansowania oraz w ramach wkładu własnego. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje wydatki poniesione w danym okresie rozliczeniowym z otrzymanych środków dofinansowania oraz w ramach wkładu własnego. Pamiętaj! Rozliczając poniesione wydatki we wnioskach o płatność nie można przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu.! 29

30 W wyjątkowych sytuacjach, gdy realizując projekt zgodnie z zakładanym harmonogramem beneficjent zmuszony jest finansować podejmowane działania z własnych środków z uwagi na nieotrzymanie kolejnych transz dofinansowania na realizację projektu, we wniosku o płatność mogą być wykazywane wydatki sfinansowane z własnych środków beneficjenta.! Ważne Poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu, przedkładanym i weryfikowanym na etapie wyboru projektu. Beneficjent jest bowiem rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu. Dopuszcza się zatem ponoszenie i rozliczanie wydatków, które nie zostały uwzględnione w szczegółowym budżecie, pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji i związane z zadaniami wskazanymi w budżecie projektu oraz są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Beneficjent wypełnia wniosek o płatność za pomocą Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dostępnego na stronie internetowej w zakładce Dokumenty i wytyczne/ Dokumenty/ Generatory wniosków oraz na stronie w dziale Generator wniosków. 30

31 Do wniosku o płatność beneficjent jest zobowiązany załączyć: Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Każdy beneficjent, niezależnie od formy rozliczenia, jest zobowiązany do wykonania zestawienia na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych wydatków. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia wzór stanowi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem nie są monitorowane dokumenty bezpośrednio ich dotyczące; w przypadku kosztów bezpośrednich rozlicznych ryczałtem weryfikacji podlegają dokumenty potwierdzające zrealizowanie zadań i produktów określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie). Informacje o wszystkich uczestnikach projektu formularz PEFS 2007 Wniosek o płatność składany jest w formie papierowej (1 egzemplarz) i elektronicznej (plik wniosku w formacie xml na płycie CD/DVD) wraz z dokumentami towarzyszącymi (załączniki do wniosku) w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie (ul. Młynarska 16, pokój nr 14), gdzie zostaje zarejestrowany i opatrzony datą wpływu. Dopuszcza się, za zgodą IP II, składanie wniosku o płatność wyłącznie w wersji elektronicznej, pod warunkiem opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym. Płyta zawierająca wersję elektroniczną wniosku powinna w opisie zawierać: nazwę beneficjenta, numer i tytuł projektu, oznaczenie/ informację o treści: Wniosek o płatność. 31

32 Terminy składania wniosków o płatność pierwszy wniosek o płatność składany nie później niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. kolejne wnioski składane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. wniosek o płatność końcową składany w terminie 30 dni kalendarzowych od momentu zakończenia realizacji projektu. Instytucja Zarządzająca zaleca, aby wnioski o płatność składane były nie później niż w terminie 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym w zaakceptowanym harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia naliczane są odsetki jak dla zaległości podatkowych. Odsetki są naliczane od dnia przekazania środków przez właściwą instytucję na rzecz beneficjenta do dnia złożenia wniosku o płatność rozliczającego dany wydatek. Weryfikacja pierwszej przedłożonej wersji wniosku o płatność przeprowadzana jest w terminie 20 dni roboczych od daty wpływu wniosku do Kancelarii Urzędu. Każda kolejna wersja wniosku będzie sprawdzona w ciągu 15 dni roboczych. W przypadku, gdy w ramach projektu: dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub IPII zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do instytucji weryfikującej wniosek informacji o wykonaniu/ zaniechaniu wykonania przez beneficjenta zaleceń pokontrolnych. 32

33 Ocena kwalifikowalności na etapie rozliczania wniosku powinna uwzględniać w szczególności, że wydatki są: niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); zgodne z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki i Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; wydatki ujęte w danym wniosku o płatność nie zostały wcześniej wykazane w poprzednich wnioskach o płatność. Wniosek zweryfikowany przez WUP w Warszawie może zostać: 1) odesłany do beneficjenta do poprawy lub 2) zatwierdzony, o czym beneficjent jest informowany (w formie pisemnej). Beneficjent ma możliwość uzupełnienia, naniesienia poprawek, przesłanie brakujących informacji lub udzielenie niezbędnych wyjaśnień do złożonego wniosku o płatność, w terminie wskazanym przez WUP w Warszawie. Aktualny wykaz wszystkich dokumentów, mogących stanowić potwierdzenie poniesionych wydatków oraz wzory ich opisów zawarte są w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostępnych na stronie internetowej programu w zakładce Dokumenty i wytyczne/ Dokumenty oraz na stronie w dziale Dokumenty do pobrania w zakładce System Realizacji PO KL. Pamiętaj! Środki przekazywane beneficjentom wpływają na rachunek bankowy wskazany w umowie o dofinansowanie.! 33

34 System zaliczkowy Środki na realizację projektu wypłacane są formie zaliczki na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Jeżeli jest to możliwe, płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. Zasady systemu zaliczkowego dla beneficjentów Zaliczka może zostać wykorzystana wyłącznie na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych planowanych do poniesienia w danym okresie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Płatność pierwszej transzy dofinansowania (n) jest dokonywana na podstawie umowy i załączonego do niej harmonogramu płatności. W celu otrzymania pierwszej transzy beneficjent nie musi składać wniosku o płatność. Przekazanie kolejnej transzy (n+1) jest możliwe po rozliczeniu w złożonym wniosku o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dofinansowania otrzymanego w dniu zatwierdzania wniosku. W przypadku odesłania wniosku o płatność do poprawy kolejne środki są przekazywane po: wykazaniu wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% otrzymanej kwoty transz dofinansowania, zatwierdzeniu wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę (n-1), stwierdzeniu braku przesłanek do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Wniosek o zaliczkę beneficjent może złożyć nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Rozliczenia dofinansowania w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu poprzez złożenie końcowego wniosku o płatność oraz zwrot niewykorzystanych środków, tj. oszczędności powstałych w okresie realizacji projektu. 34

35 Beneficjent ma prawo do zmiany harmonogramu płatności w stosunku do har- czym zmieniony harmonogram płatno- zawartej umowy o dofinansowanie, przy monogramu płatności załączonego do ści podlega akceptacji WUP w Warszawie.! Pamiętaj! Odsetki od środków otrzymanego dofinansowania stanowią dochód budżetu państwa izkońcem roku podlegają zwrotowi na wskazany przez WUP w Warszawie rachunek. Ewentualne odsetki bankowe nie są wykazywane we wniosku o płatność. Nie ma możliwości zakładania lokat terminowych ze środków dofinansowania otrzymywanego na realizację projektu. 35

36 Sprawozdawczość Każdy beneficjent realizujący projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL zobowiązany jest do: stałego monitorowania przebiegu realizacji projektu, w tym informowania o zaistniałych nieprawidłowościach, monitorowania wartości wskaźników realizacji projektu, zgodnie z wielkościami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, przekazywania i udostępniania IP II dokumentów związanych z realizacją projektu. Dokumentem składanym przez beneficjenta w celach sprawozdawczych jest wniosek o płatność, w szczególności część dotycząca przebiegu realizacji projektu, na podstawie którego oceniana jest zgodność efektów projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami. Należy pamiętać, iż niewypełnienie zaplanowanych przez beneficjenta wskaźników, będzie skutkować proporcjonalnym obniżeniem dofinansowania. 36

37 Zasady prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu Z dniem podpisania umowy beneficjent zobowiązuje się także do prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego, założonego dla danego projektu. O ile to możliwe, wydatki w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. W przypadku ponoszenia wydatków z innych niż wyodrębniony na cele projektu rachunek bankowy beneficjent jest zobowiązany do refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu. Obowiązkiem beneficjenta, realizującego projekt współfinansowany ze środków PO KL województwa mazowieckiego, jest prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej lub stosowanie odpowiedniego kodu księgowego dla transakcji w ramach projektu. Ze względu na rodzaj prowadzonej ewidencji i możliwość jej wykorzystania dla zapewnienia odrębnego ujęcia transakcji związanych z projektem beneficjentów w ramach PO KL można podzielić na 2 grupy: 1) beneficjentów prowadzących pełną księgowość; 2) pozostałych beneficjentów nieprowadzących pełnej księgowości. Wymóg zapewnienia wyodrębnionej dla projektu ewidencji może być spełniony poprzez: 37

38 Beneficjent prowadzący pełną księgowość w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości: odrębny system księgowy albo odpowiedni kod księgowy oznaczający prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, nie zaś odrębnych ksiąg rachunkowych. Beneficjent nie prowadzący pełnej księgowości: comiesięczne sporządzanie techniką komputerową, w postaci arkusza kalkulacyjnego Kumulatywnego zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki dotyczące projektu nr.. na koniec miesiąca../rok zgodnie z Zasadami finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 grudnia 2011 r.. Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia przy składaniu wniosku o płatność arkusza kalkulacyjnego Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem za okres, którego wniosek dotyczy. W przypadku koszów pośrednich i kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem nie ma obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków oraz składania wraz z wnioskiem o płatność Zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. 38

39 Promocja projektu Obowiązkiem beneficjenta jest informowanie społeczeństwa oraz uczestników projektów o współfinansowaniu realizowanego projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowe zasady promocji projektów zostały opisane w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wytyczne są dostępne na stronie internetowej w zakładce Dokumenty i wytyczne/dokumenty/ Dokumenty programowe oraz na stronie internetowej: w dziale Dokumenty do pobrania w zakładce Promocja. 39

40 ! Pamiętaj! Wszystkie działania realizowane w ramach projektu powinny spełniać wymogi dotyczące oznaczania projektów zawarte w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, by wydatki związane z realizacją projektu i uwzględnione we wniosku zostały uznane za kwalifikowalne. Obowiązek stosowania przez beneficjenta Wytycznych w zakresie informacji i promocji powstaje z momentem podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed podpisaniem umowy projektodawcę również obowiązują Wytyczne w stosunku do działań związanych z realizacją projektu. Oznacza to konieczność zamieszczania (o ile istnieje taka techniczna możliwość) odpowiednich informacji w formie graficznej (logotypy) i tekstowej we wszelkich: materiałach papierowych i elektronicznych związanych z projektem (np. na prezentacjach multimedialnych wykorzystywanych w czasie prowadzenia szkoleń, w materiałach szkoleniowych, na długopisach, notatnikach i innych materiałach udostępnianych uczestnikom szkoleń); dokumentach dotyczących projektu (np. na certyfikatach, deklaracjach uczestnictwa podpisywanych przez uczestników, umowach o pracę z personelem projektu, umowach cywilnoprawnych, umowach z wykonawcami, fakturach, dokumentach związanych z rozliczaniem projektu itp.); budynkach i pomieszczeniach, w których realizowany jest projekt (budynki i pomieszczenia biurowe, sale szkoleniowe powinny być odpowiednio oznaczone plakatami, roll-upami itp.); na sprzęcie i wyposażeniu zakupionym ze środków projektu (rzutniki, komputery itp.). 40

41 Logotypy Wszelkiego rodzaju materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty bezpośrednio związane z realizacją projektu powinny zawierać co najmniej: Logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Logotyp Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego. W stosowaniu logotypów: PO KL, WUP w Warszawie i UE należy zwrócić szczególną uwagę na zasady dotyczące: kolorystyki logotypów, zachowania proporcji ich kształtów, zachowania pola ochronnego wokół logotypów. Od tej zasady są wyjątki opisane w Zasadach finansowania PO KL, np.: faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo- -księgowe nie muszą być oznaczane przez zamieszczenie logotypów. Gdy zastosowanie zestawienia znaków w wersji kolorowej jest niemożliwe ze względów technologicznych (tłoczenie, grawerunek itp.), dopuszczalne jest zastosowanie zestawienia znaków w odcieniach szarości, w wariancie achromatycznym oraz monochromatycznym. Oznaczanie projektu i działań informacyjno-promocyjnych może być realizowane w dwóch wariantach: 41

42 ! 1) podstawowy dla dużych materiałów tj.: tablice informacyjne, plakaty, stoiska wystawowe, dokumenty, broszury, certyfikaty, ogłoszenia prasowe, strony internetowe, naklejki na sprzęt Pamiętaj! i wyposażenie informujące o współfinansowaniu, 2) minimalny dla małych materiałów tj.: długopisy, koperty, papier firmowy, nadruki na płyty CD/DVD. Wybór wariantu uzależniony jest od wielkości materiału, jego rodzaju oraz techniki wykonania, jednak zalecane jest stosowanie wariantu podstawowego zawsze, gdy jest to tylko możliwe. 42

43 Wariant podstawowy oznakowania Logo PO KL, Flaga Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, Hasło PO KL: Człowiek najlepsza inwestycja, Informacja o współfinansowaniu: Zakup/Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pod zestawieniem logotypów powinien znajdować się opis: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższy opis został zakwalifikowany do opcjonalnego umieszczenia. Według Wytycznych powinien znajdować się na materiałach dużych, np. tablicach informacyjnych, materiałach multimedialnych i wybranych materiałach drukowanych. Natomiast nie ma obowiązku umieszczania ewentualnego opisu na małych materiałach promocyjnych. Wariant minimalny oznakowania Logo PO KL, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do UE, opcjonalnie logo WUP w Warszawie lub logo Mazowsza. 43

44 Informacja o współfinansowaniu Przez informację o współfinansowaniu, którą należy zamieszczać we wspomnianych miejscach, rozumie się tekst informujący o tym, że projekt, dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego powinna być umieszczona wraz z logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Unii Europejskiej oraz podpisem Unia Europejska i Europejski Fundusz Społeczny, stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL. Informacja o współfinansowaniu projektu/materiału przez Unię Europejską powinna być czytelna i widoczna dla odbiorców. Informacja o współfinansowaniu musi znajdować się: w pomieszczeniach, w których jest realizowany projekt, na sprzęcie i wyposażeniu zakupionym w ramach projektu, na dużych materiałach informacyjnopromocyjnych, na dokumentach i w miejscach pracy sfinansowanych w ramach projektu. Szczegółowe zasady w tym zakresie re - gulują: 1. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Plan komunikacji PO KL Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach PO KL (stanowiące załącznik i integralną część Planu Komunikacji PO KL). 4. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (Załącznik nr 2 Zasad finansowania PO KL). 44

45 Słowniczek Beneficjent podmiot realizujący projekt w ramach PO KL współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent ostateczny osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy, np. biorąca udział w szkoleniach organizowanych przez projektodawców. Cross-financing mechanizm pozwalający na elastyczne finansowanie projektów w ramach PO KL z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) operacji objętej zakresem pomocy innego funduszu, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu. Komisja Oceny Projektów (KOP) komisja powoływana przez Instytucję Wdrażającą do oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Ocena KOP stanowi podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów i rekomendowania jej do akceptacji dyrektorowi Instytucji Wdrażającej. W skład Komisji Oceny Projektów wchodzą przedstawiciele IW. W pracach mogą również uczestniczyć niezależni eksperci. Konkurs otwarty nabór wniosków i ich ocena prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania określonego limitu środków lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. 45

46 Konkurs zamknięty organizowany jest cyklicznie. W konkursie zamkniętym określa się z góry jeden (jeśli konkurs będzie organizowany tylko raz) lub kilka następujących po sobie terminów naboru wniosków. IOK ogłasza konkurs określając daty otwarcia oraz daty zamknięcia naboru wniosków, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski. Pomiędzy datą ogłoszenia naboru a ostateczną datą składania wniosków nie może upłynąć mniej niż 30 dni. Koszty kwalifikowalne wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację PO KL. Produkt dobra i usługi powstające w wyniku działań podjętych w ramach projektu. Materialny efekt zrealizowanych działań przyczynia się do osiągnięcia założonych rezultatów, a przez nie celów. Produktem może być np. liczba publikacji wytworzonych w ramach projektu, liczba udzielonych porad, liczba osób, które otrzymały dotację, liczba szkół, które zrealizowały programy rozwojowe, liczba godzin szkolenia przypadająca na jednego uczestnika, czy liczba badań i analiz opracowanych w ramach projektu. Rezultat efekt, który powstaje w wyniku działań podjętych w ramach projektu. 46

47 Skróty KOP Komisja Oceny Projektów; IOK Instytucja Organizująca Konkurs; IP Instytucja Pośrednicząca instytucja, do której Instytucja Zarządzająca deleguje część funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie; IP II Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca-IW) podmiot odpowiedzialny za realizację działania w ramach PO KL WUP w Warszawie; IW Instytucja Wdrażająca/IP II; IZ Instytucja Zarządzająca instytucja lub organ administracji publicznej wyznaczony przez państwa członkowskie, odpowiedzialna za zarządzanie Programem Operacyjnym, której rolę pełni właściwy Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 47

48 Przydatne dokumenty Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania wydatków z realizacji programów operacyjnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1232); Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie warunków certyfikacji w Programach Operacyjnych i Regionalnych Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata ; Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej. 48

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 2011 Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki UNIA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 25 marca 2009 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4 1.1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1.1. Podstawy prawne... 4

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej.

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej. Wnioski o płatność Wniosek o płatność jest dokumentem składanym w celu monitorowania postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru

3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Infrastruktura. i Środowisko. UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru B I U L E T Y N P R O G R A M U 3/2009 listopad ISSN 2080-5128 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Infrastruktura i Środowisko UMOWA O DOFINANSOWANIE temat numeru W numerze: TEMAT NUMERU Umowa o dofinansowanie Charakter

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Strefa Młodych Przedsiębiorczych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOSCI / PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH, POKL.06.02.00-30-036/12 w ramach Priorytetu VI Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo