INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 WGN-II Będzin, INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Będzińskiego zawiera dane o przysługujących powiatowi prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, zmianach w stanie mienia powiatowego, dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz dane mogące mieć wpływ na stan mienia. Podstawy prawne tworzenia powiatowego zasobu nieruchomości określają w szczególności następujące przepisy: 1) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 3) ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 4) ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa. Przedmiotem obrotu rynkowego, mającym wpływ na stan mienia komunalnego w Powiecie Będzińskim jest prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo najmu, prawo dzierżawy, prawo użyczenia, oddania w trwały zarząd. Nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości są również obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak: użytkowanie i służebność. Oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę stanowi istotny element gospodarowania majątkiem, pozwala bowiem na uzyskiwanie przez powiat stałych miesięcznych dochodów, przy zachowaniu uprawnień właścicielskich w stosunku do całej nieruchomości. Sprzedaż gruntów i nieruchomości jest uzasadniona w przypadkach, gdy wiadomo, że remont i dalsza eksploatacja wymagają wydatkowania nadmiernych środków finansowych, a nieruchomość stała się zbędna do wykonywania przez powiat ustawowych zadań. Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości polega również na realizacji przedsięwzięć prowadzących do polepszenia stanu technicznego obiektów w celu zmniejszenia kosztów ich eksploatacji. 1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności. Powiat Będziński jest właścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych o łącznej powierzchni 77 ha 3846,70 m 2 (w tym: 43 ha 3344 m 2 zajętych pasami drogowymi publicznych dróg powiatowych a 8005 m 2 oddano w użytkowanie wieczyste) i łącznej wartości ,43 zł w tym: wartość księgowa gruntów wynosi ,14 zł (w tym: wartość gruntów oddanych w trwały zarząd to ,84 zł oraz wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste to ,08 zł) i wartość księgowa budynków i lokali wynosi ,15 zł (w tym wartość budynków oddanych w trwały zarząd to ,87 zł) oraz wartość księgowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi ,14 zł (w tym wartość obiektów oddanych w trwały zarząd to ,98 zł). 1

2 Zgodnie z art. 103 ust. 3 wyżej powołanej ustawy Powiat Będziński jest właścicielem 320,255 km dróg powiatowych. 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego: aktem notarialnym Rep. A Nr: 1502/2014 z dnia r. nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, usytuowanej w Czeladzi, ozn. nr 171/11 o pow. 104 m 2, k.m. 29, znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4729 S ul. Poniatowskiego w Czeladzi za cenę netto 763,00 zł (siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100), która powiększona o podatek od towarów i usług, według stawki 23%, w wysokości 175,49 zł, wynosi brutto 938,49 zł (dziewięćset trzydzieści osiem złotych 49/100). Dla ww. nieruchomości gruntowej ozn. nr 171/11 k.m. 29, obręb Czeladź w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/ /8. w dziale I-Sp tej księgi wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, to jest: ustanowiona bez wynagrodzenia nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr nr: 173, 43/1, 43/4, 43/5, 43/2, 41/3, 41/1, 174 objęte księgą wieczystą nr KA1B/ /1 oraz działkę nr 172 objętą księgą wieczystą nr KA1B/ /9, istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działki nr 171/9 objętej księgą wieczystą KA1B/ /3, działek nr nr 239/1, 239/2, 235/2 objętych księgą wieczystą KA1B/ /1 oraz na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 196/1 objętej księgą wieczystą KA1B/ /4, działki nr 179/1objętej księgą wieczystą KA1B/ /9, działki nr 179/2 objętej księgą wieczystą KA1B/ /7 oraz działki nr 194/1 objętej księgą wieczystą nr KA1B/ /7. Wpis przeniesiono z księgi wieczystej nr KA1B/ /3. umową użyczenia z dnia 5 lutego 2014 r. nr BK-SL Gmina Czeladź oddała Powiatowi Będzińskiemu w użyczenie teren o pow. 700 m 2 położony w Czeladzi przy ul. Szpitalnej, przylegający do terenu Zespołu Szkół Specjalnych, ozn. w ewidencji gruntów jako część działki nr 104/19 k.m. 4 z przeznaczeniem na cel utworzenia strefy buforowej dla placu zabaw na okres od 15 lutego 2014 r. do 15 lutego 2017 r. w dniu 30 czerwca 2014r. wygasła umowa użyczenia z dnia 24 czerwca 2011r. nr WGNiI-I dot. nieruchomości usytuowanej w Czeladzi przy ul. Niwa 11, ozn. nr działki 86 o pow m 2, k.m. 18. Do dnia 31 grudnia 2014 r. pozostają w użyczeniu Powiatu Będzińskiego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa na łączną powierzchnię 4 ha 1968 m 2 - w celu realizacji zadań powiatu określonych przepisami prawa - w formie 5 umów użyczenia. Zarząd Powiatu ma możliwość oddawania części tych nieruchomości osobom trzecim w najem lub dzierżawę, a tym samym uzyskania dodatkowych dochodów własnych. 2

3 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego: decyzją z dnia 10 czerwca 2014 r. nr WGN-II na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /9 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 7782/6 o pow. 0,0362 ha, 7689/23 o pow. 0,0998 ha, 7689/10 o pow. 0,0787 ha, 7689/13 o pow. 0,1131 ha, 7689/16 o pow. 0,0722 ha, 7689/19 o pow. 0,1862 ha, 7689/21 o pow. 0,0730 ha, 7708/1 o pow. 0,0061 ha, 7782/9 o pow. 0,1229 ha, 7797/1 o pow. 0,0073 ha, 7689/12 o pow. 0,0237 ha, 7689/15 o pow. 0,0821 ha, 7689/18 o pow. 0,0701 ha, na arkuszu mapy 41 oraz ozn. numerami działek: 8060/1 o pow. 0,0033 ha, 8153/7 o pow. 0,0183 ha, 8153/8 o pow. 0,1056 ha, 8153/10 o pow. 0,0074 ha, 8153/11 o pow. 0,1248 ha, 8153/12 o pow. 0,0077 ha, 8055/7 o pow. 0,1254 ha, 8055/9 o pow. 0,0368 ha, 8055/11 o pow. 0,0665 ha, 8153/5 o pow. 0,0872 ha, na arkuszu mapy 42, zajętą pod drogę powiatową nr 4715 S (d ) ulicę Jeziorną w Siewierzu. decyzją z dnia 10 czerwca 2014 r. nr WGN-II na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /9 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 7709/1 o pow. 0,0057 ha, 7798/1 o pow. 0,0064 ha, 7683/1 o pow. 0,0040 ha, 7707/1 o pow. 0,0060 ha, 7710/1 o pow. 0,0066 ha, 7745/1 o pow. 0,0065 ha, 7764/1 o pow. 0,0091 ha, 7776/1 o pow. 0,0074 ha, 7796/1 o pow. 0,0073 ha, 7799/1 o pow. 0,0076 ha, 8488/1 o pow. 0,0028 ha, na arkuszu mapy 41 oraz ozn. numerami działek: 8121/1 o pow. 0,0051 ha, 8014/1 o pow. 0,0067 ha, 8027/1 o pow. 0,0048 ha, 8111/1 o pow. 0,0056 ha, 8124/1 o pow. 0,0041 ha, 8150/1 o pow. 0,0596 ha, 8062/2 o pow. 0,0884 ha, 8085/1 o pow. 0,0133 ha, 8055/31 o pow. 0,0517 ha, 8055/41 o pow. 0,0043 ha, 8027/3 o pow. 0,0023 ha, na arkuszu mapy 42, zajętą pod drogę powiatową nr 4715S (d ) ulicę Jeziorną w Siewierzu. decyzją z dnia 10 czerwca 2014 r. nr WGN-II sprostowaną postanowieniem Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 22 lipca 2014r. nr WGN-II Zarząd Powiatu Będzińskiego oddał na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /4 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 7888 o pow. 0,2596 ha, 7775/1 o pow. 0,0964 ha, 7775/3 o pow. 0,0957 ha, na arkuszu mapy 41, obręb Siewierz oraz ozn. numerem 8061/1 o pow. 0,2275 ha, na arkuszu mapy 42, obręb Siewierz i numerem 73 o pow. 0,2443 ha, na arkuszu mapy 1, obręb Tuliszów, zajętą pod drogę powiatową nr 4715 S (d. nr i nr 14213) ulicę Jeziorną w Siewierzu i ulicę Spacerową w Tuliszowie. decyzją z dnia 22 lipca 2014 r. nr WGN-II na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /0 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 675/1 o pow. 0,0037 ha, 675/3 o pow. 0,0027 ha, 675/5 o pow. 0,0003 ha, 672/5 o pow. 0,0018 ha, k.m. 11, 223/1 o pow. 0,1465 ha, 284/5 o pow. 0,0695 ha, 284/3 o pow. 0,0484 ha, 282/1 o pow. 0,0459 ha, 283/1 o pow. 0,0130 ha, k.m. 3, 156/1 o pow. 0,0093 ha, k.m. 2, 578/2 o pow. 0,0213 ha, k.m. 9, 3

4 476/6 o pow. 0,0711 ha, k.m. 8, obręb Żelisławice oraz działka ozn. nr 578/3 o pow. 0,0377 ha, k.m. 4, obręb Leśniaki, zajętą pasami drogowymi publicznych dróg powiatowych: nr 4738 S (d ) ul. Piastów, nr 4751 S (d ) ul. Rolniczej i nr 4736 S (d ) ul. Przyszłości w Żelisławicach. Do dnia 31 grudnia 2014r. pozostają w trwałym zarządzie nieruchomości oddane na rzecz 21 jednostek budżetowych Powiatu Będzińskiego. Obecnie 14 jednostek jest zwolnionych z obowiązku ponoszenia opłat na podstawie art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.). Dla 5 jednostek prowadzących działalność opiekuńczo - wychowawczą, dla Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie oraz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie nie ma zastosowania powołany wyżej artykuł. Poza opisanymi wyżej prawami, Powiat Będziński posiada akcje i udziały o ogólnej wartości ,00 zł (trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) w tym akcje: Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu łączna wartość akcji serii A, B, D ,- zł (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych); AT Group S.A. (spółki powstałej w wyniku przekształcenia Agencji Rozwoju Lokalnego Agrotur w Krupskim Młynie), akcje serii A - łączna wartość akcji zł (trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych); 3. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu w zakresie określonym w punkcie 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji. Powiat Będziński nabył własność działek stanowiących pasy drogowe dróg powiatowych na podstawie: 1) art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda Śląski stwierdził nabycie przez Powiat Będziński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe: decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/6/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, obręb Łagisza, ozn. nr działki 3455/1 o pow m 2, k.m. 11, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Bory w Łagiszy; decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/53/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, obręb Będzin, ozn. numerami działek: 33/1 o pow. 529 m 2, 38/1 o pow. 98 m 2, 39/1 o pow. 206 m 2, k.m. 53, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Małobądzką w Będzinie; decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/54/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, ozn. numerami działek: 88/1 o pow. 572 m 2, k.m. 33, 245/1 o pow. 320 m 2, k.m. 47, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Małobądzką w Będzinie; decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/55/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, ozn. numerami działek: 109/4 o pow. 65 m 2, k.m. 33, 79/21 o pow. 163 m 2, k.m. 24, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Małobądzką w Będzinie. 2) aktem notarialnym z dnia r. Rep. A Nr: 1087/2014 Powiat Będziński nabył w formie umowy darowizny od Gminy Będzin 7 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 6848 m 2 i łącznej wartości ,00 zł (sześćset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote) z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi 4

5 powiatowej nr 4719 S, ulicy Świerczewskiego w Będzinie o miejsca postojowe, ozn. numerami: 93/7 o pow m 2, 70/3 o pow. 13 m 2, k.m. 5, 23/39 o pow. 13 m 2, k.m. 4, 14/4 o pow. 323 m 2, k.m. 22, 2190 o pow m 2, 2191/1 o pow m 2, 2191/2 o pow. 305 m 2, k.m. 6, leżące w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej ulicy Świerczewskiego w Będzinie. 3) na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda Śląski stwierdził nabycie przez Powiat Będziński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności działek zajętych pod publiczne drogi powiatowe: decyzją z dnia r. nr NW/III/77234/1989/05 prawa własności nieruchomości usytuowanej w Mierzęcicach, ozn. nr działki 1109/1 o pow. 366 m 2, k.m. 15, obręb Mierzęcice, zajętej pod publiczną drogę powiatową nr o przebiegu Mierzęcice - Dąbie; decyzją z dnia r. nr NW.III prawa własności nieruchomości usytuowanej w Psarach, ozn. numerami działek: 162/14 o pow. 29 m 2, 162/16 o pow. 132 m 2, k.m. 2, obręb Preczów, zajętej pod publiczną drogę powiatową nr 4718 S (d ) ul. Polną w Preczowie. decyzją z dnia r. nr NW.III prawa własności nieruchomości usytuowanej w Siewierzu, ozn. numerami działek: 8610/1 o pow. 96 m 2, 8610/2 o pow. 159 m 2, k.m. 21, obręb Siewierz, zajętej pod publiczną drogę powiatową nr 4800 S (d ) ul. Bema i ul. Sikorskiego w Siewierzu. 4) decyzją Starosty Będzińskiego z dnia r. Nr o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 4719S - ul. Świerczewskiego w Będzinie na odcinku od skrzyżowania z DW 910 do nieczynnego wiaduktu kolejowego, etap II od ul. Wolności do nieczynnego wiaduktu kolejowego Powiat Będziński z mocy prawa stał się właścicielem nieruchomości usytuowanej w Będzinie, obręb Będzin i obręb Łagisza ozn. numerami działek: 1/4 o pow. 74 m 2, 12/3 o pow. 408 m 2, 13 o pow. 459 m 2, 14 o pow. 165 m 2, 16 o pow. 320 m 2, 17/1 o pow. 414 m 2, 17/4 o pow. 59 m 2, 24/2 o pow. 156 m 2, 25/2 o pow. 76 m 2, 27/6 o pow. 444 m 2, 32/3 o pow. 47 m 2, 37/1 o pow. 749 m 2, 42/1 o pow. 836 m 2, 42/3 o pow. 223 m 2, 43/1 o pow. 220 m 2, 56/1 o pow. 210 m 2, 56/5 o pow. 80 m 2, 57/1 o pow. 217 m 2, 57/11 o pow. 63 m 2, 58 o pow. 998 m 2, 59/1 o pow. 346 m 2, 59/6 o pow. 75 m 2, 98/4 o pow. 51 m 2, 100 o pow m 2, 101/1 o pow. 11 m 2, 101/4 o pow m 2, k.m. 4, obręb Będzin oraz ozn. nr nr: 34/4 o pow. 369 m 2, 35/1 o pow. 254 m 2, 35/3 o pow. 2 m 2, 36/2 o pow. 293 m 2, 38/2 o pow. 276 m 2, 68/1 o pow. 118 m 2, 69/1 o pow. 144 m 2, 93/11 o pow. 8 m 2, 93/13 o pow. 369 m 2, k.m. 5, obręb Będzin i nr 1944 o pow m 2, k.m. 6, obręb Łagisza. Od dnia 1 stycznia 2014r. stan mienia Powiatu Będzińskiego został pomniejszony: o działkę drogową, usytuowaną w Będzinie, ozn. nr 1818/1 o pow m 2, k.m. 4, obręb Łagisza darowaną na rzecz Województwa Śląskiego aktem notarialnym z dnia r. Rep. A Nr 1963/2014 na cel utrzymania dotychczasowego zagospodarowania działki stanowiącej urządzoną drogę wojewódzką nr 913 relacji Pyrzowice (lotnisko) Popłynie Sarnów (Łagisza). 5

6 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. W okresie objętym niniejszą informacją Powiat Będziński uzyskał łączny dochód w wysokości ,99 zł netto (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 99/100) w tym: 1) ,50 zł netto (dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 50/100) z tytułu sprzedaży nieruchomości w tym: 3.638,00 zł część XI, XII i XIII rata (z XX) z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku usytuowanym w Będzinie przy ul. Promyka 28 z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu ozn. nr 9/4 o pow. 831 m 2, k.m. 37; ,50 zł III rata (z X) z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 30, ozn. nr nr działek: 13/3 i 13/4 o łącznej pow m 2, k.m ) ,55 zł netto (czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 55/100) z tytułu wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach w tym: 1.914,03 zł - opłata roczna za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Będzinie przy ul. 1-go Maja 1; 949,50 zł - opłata roczna za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 11; 17,25 zł (+ 23% podatek VAT) - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, usytuowanej w Będzinie przy ul. Krasickiego 17; 5.168,07 zł (+ 23% podatek VAT) - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Będzinie przy ul. Pokoju 91; 3.377,34 zł (+ 23% podatek VAT) - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usyt. w Grodźcu przy ul. ZBoWiD 21A; 4.629,93 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Grodźcu przy ul. Mickiewicza i Chopina; 1.523,57 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi OSTOJA usytuowanej w Czeladzi przy ul. Sikorskiego 5; ,00 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Dziecka w Sarnowie przy ul. Wiejskiej 104; 2.398,20 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Powiatowego Zarządu Dróg w Rogoźniku przy ul. Węgroda 59; 7.986,00 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości usytuowanej w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie; 1.009,23 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd udziału wynoszącego 32852/ części w nieruchomości zabudowanej budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 na rzecz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie; 861,43 zł z tytułu oddania w trwały zarząd udziału wynoszącego 28041/ części w nieruchomości zabudowanej budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie; 3) ,94 zł netto (dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 94/100) z tytułu dzierżaw nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. 6

7 W okresie objętym niniejszą informacją Powiat Będziński uzyskał dochody w wysokości: z tytułu sprzedaży nieruchomości z tytułu opłat rocznych za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd z tytułu umów najmu i dzierżawy ,50 zł ,55 zł ,94 zł Razem: ,99 zł netto Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku przedstawiają się następująco: z tytułu zbycia nieruchomości ,00 zł z tytułu umów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 zł Razem: ,00 zł netto 5. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu W 2014 roku na majątku Powiatu Będzińskiego zrealizowano następujące inwestycje: 1. Termodernizacja budynku III liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie Zadanie wieloletnie, realizowane w latach W 2014r. został zrealizowany ostatni IV etap inwestycji polegający na dociepleniu ścian gmachu głównego oraz Sali gimnastycznej i łącznika oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w strefie wejściowej. Koszt robót wykonanych w 2014r. zamknął się kwotą 626,227,59 zł, z czego kwota ,00 zł. stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w formie pożyczki ( ,00 zł) i dotacji (6.651,00 zł). Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą ,20 zł z czego środki WFOŚiGW w Katowicach to kwota ,70 zł, w tym umorzenia ,70 zł, pożyczka ,00 zł i dotacja ,00 zł. 2. Termodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku, ul. Węgroda 59 Zadanie dwuletnie, realizowane w latach Rozstrzygnięty został przetarg na jego wykonanie. W 2014r. zakończono I etap inwestycji, polegający na budowie kotłowni gazowej i instalacji CO oraz budowie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej. Koszt wykonania zamknął się kwotą ,33 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach stanowi ,20 zł oraz pożyczka w kwocie ,13 zł. 3. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wykonawcą robót była firma PPHU MULTI z Gliwic. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń Firmy Qutdoor fitness center w ilości 8 sztuk stanowisk obejmujących 14 urządzeń do ćwiczeń oraz tablicę informacyjną. Ponadto została wykonana 7

8 nawierzchnia z dolomitu pod urządzeniami i łącznikami pomiędzy nimi wraz z położeniem obrzeży betonowych. Okres realizacji od r. do r. Wartość inwestycji ,28 zł. 4. Remont Placu Kardynała Lustigera w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 Remont placu obejmował m.in. wymianę istniejących chodników na kostkę brukową, remont schodów i murów oporowych. Na placu pojawiły się także nowe ławki. Wykonano nasadzenia krzewów i kwiatów do specjalnie ustawionych na placu skrzyń oraz w miejscach zarośniętych trawą. Wymieniono również 6 kompletów lamp parkowych oraz zamontowano 2 szt. halogenów na budynku Starostwa. Wartość prac zamknęła się kwotą ,00 zł. Powiat Będziński oczekuje decyzji Wojewody Śląskiego stwierdzających nabycie przez Powiat Będziński w trybie art. 73 i art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - prawa własności działek zajętych pod drogi powiatowe oznaczonych numerami: 1) 645/7 o pow. 28 m 2, k.m ul. Przyszłości w Żelisławicach, gmina Siewierz; 2) 739/3 o pow. 165 m 2, k.m. 5 - ul. Dębowa w Preczowie, gmina Psary; 3) 966/3 o pow. 7 m 2, k.m. 6 - ul. Szkolna w Malinowicach, gmina Psary; 4) 631/2 o pow m 2, 631/3 o pow. 6 m 2, 614/1 o pow. 6 m 2, k.m. 4 - ul. Szkolna w Malinowicach, gmina Psary; 5) 1222/4 o pow m 2. k.m. 7 - ul. Szkolna w Malinowicach, gmina Psary; 6) 110/1 o pow. 41 m 2, k.m. 1 - ul. 1 Maja w Strzyżowicach, gmina Psary; 7) 825 k.m. 1, obręb Garbierze - ul. Niwa - Groniec, gmina Sławków; 8) 412/1 k.m. 6, obręb Niwa - ul. Niwa - Groniec, gmina Sławków; 9) 2104/5 k.m. 14, obręb Sławków - ul. Olkuska w Sławkowie; 10) 101/1 o pow. 22 m 2, k.m. 1 ul. Cicha w Przeczycach, gmina Mierzęcice; 11) 372/3 o pow. 16 m 2, k.m. 4 ul. Kościuszki w Wymysłowie, gmina Bobrowniki; 12) 715/1 o pow. 22 m 2, 719/1 o pow. 10 m 2, 728/3 o pow. 40 m 2, 721/1 o pow. 28 m 2, 720/1 o pow. 19 m 2, 661/6 o pow. 25 m 2, 7411 o pow. 4 m 2, k.m. 6 ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach, gmina Mierzęcice; 13) 324/1 o pow. 8 m 2, 326/1 o pow. 11 m 2, 325/1 o pow. 9 m 2, 342/1 o pow. 10 m 2, k.m. 4 ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach, gmina Mierzęcice; 14) 504/7 o pow. 117 m 2, 504/9 o pow. 79 m 2 oraz części działek ozn. nr nr: 504/5, 506/5, 506/6, 514/2, k.m. 8, obręb Niwa - ul. Hrubieszowska, gmina Sławków; 15) 2160/3 o pow. 54 m 2, 2160/5 o pow. 78 m 2, 2160/6 o pow. 177 m 2, k.m. 15, obręb Sławków ul. Fabryczna i ul. Olkuska w Sławkowie; 16) 12/1 o pow. 725 m 2, 13 o pow m 2, k.m. 22 oraz 21/2 o pow m 2 i nr 22/3 o pow. 968 m 2, k.m. 3, obręb Będzin Świerczewskiego w Będzinie; 17) 97/1 o pow. 113 m 2, k.m. 33, obręb Będzin ul. Małobądzka w Będzinie 18) 40 o pow m 2, k.m. 53, 101/1 o pow m 2, k.m. 52 i nr 243 o pow. 417 m 2, k.m. 47, obręb Będzin ul. Małobądzka w Będzinie; 19) 44 o pow m 2, k.m. 1, 170 o pow m 2, k.m. 2 i nr 287 o pow m 2, k.m. 3, obręb Żelisławice ul. Piastów i ul. Rolnicza, gmina Siewierz; 20) 4114/7 o pow m 2, k.m. 31, obręb Sławków ul. Kolejowa, gmina Sławków; 21) 1600/3 o pow. 43 m 2, 1606/1 o pow. 902 m 2, 2044/7 o pow. 216 m 2, 2052/4 o pow. 24 m 2, 2104/5 o pow. 37 m 2, 2773/3 o pow. 13 m 2, 2792/6 o pow. 502 m 2, 2792/8 o pow m 2, 2865 o pow. 64 m 2, 2866 o pow. 68 m 2, 2867 o pow. 49 m 2, obręb Sławków - ul. Olkuska, ul. Piłsudskiego i ul. Wrocławska w Sławkowie; 8

9 Trwają prace zmierzające do: 1) oddania w najem, dzierżawę lub do zbycia: nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, usytuowanej w Będzinie przy ul. Promyka, ozn. nr działki 9/5 k.m. 37, o pow. 614 m 2 ; nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w Będzinie przy ul. Promyka, ozn. nr działki 9/6 k.m. 37, o pow. 931 m 2 ; działek usytuowanych w Czeladzi przy ul. Szpitalnej, ozn. nr nr: 66/6 o pow m 2, 66/7 o pow m 2, k.m. 6; części nieruchomości usytuowanej w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej, ozn. obecnie nr nr działek 31/3, 4/2, 3/2 k.m po wydzieleniu gruntu o pow. ok. 200 m 2 zabudowanego budynkiem wykorzystywanym obecnie jako kwiaciarnia; 2) nabycia od Gminy Siewierz w drodze darowizny działek: ozn. nr nr 5543/4 o pow. 34 m 2 i 5543/6 o pow. 49 m 2, k.m. 30, stanowiących część pasa drogowego drogi powiatowej nr 4706 S (d ) ul. Krakowskiej w Siewierzu; 3) nabycia w trybie art. 73 i art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - prawa własności działek zajętych pod drogi powiatowe: nr 49 o pow m 2, k.m. 1, nr 357 o pow m 2, nr 365 o pow m 2, nr 366 o pow m 2, k.m. 3, nr 565/1 o pow m 2, k.m. 4, 735 o pow m 2, k.m. 5 droga nr 4746 S i nr 4747 S w Warężynie, gmina Siewierz; nr 497 o pow m 2, k.m. 8, 578/3 o pow m 2, k.m. 9, nr 797 o pow. 170 m 2, nr 796 o pow m 2, k.m. 11 ul. Piastów, ul. Przyszłości i ul. Rolnicza w Żelisławicach; nr 937/1 o pow m 2, 945 o pow. 667 m 2, k.m. 5 ul. Dębowa w Preczowie; nr 387/2 o pow m 2, k.m. 6, nr 465 o pow m 2, nr 469 o pow m 2, k.m. 7 ul. Podleśna i ul. Piastów w Żelisławicach, gmina Siewierz; nr 578/4 o pow m 2, k.m. 4, nr 1 o pow m 2, k.m. 1 ul. Przyszłości w Leśniakach i ul. Baśniowa, obręb Czekanka, gmina Siewierz; nr 1785 o pow m 2, k.m. 4 ul. Odkrywkowa w Łagiszy, gmina Będzin; nr 714/5 o pow. 8 m 2, nr 708/2 o pow. 16 m 2, k.m. 6 ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach, gmina Mierzęcice; 3) zakupu działek zajętych pod drogi powiatowe: usytuowanych w gminie Siewierz, obręb Żelisławice, wchodzących w pas drogowy publicznej drogi powiatowej nr 4751S - ul. Rolniczej w Żelisławicach; 4) geodezyjnego wydzielenia gruntów zajętych pod drogi powiatowe: ul. Dębowa w Preczowie - działki nr nr 991/2, 990/1, 990/2 k.m. 6, gmina Psary; ul. Węgroda w Rogoźniku - działka nr 2286 k.m. 10, gmina Bobrowniki; ul. Topolowa w Bobrownikach - działki nr nr 97/1, 97/2 k.m. 1; ul. Hrubieszowska w Sławkowie - dz. nr 504/5, 506/5, 506/6, 514/2 k.m. 8, obręb Niwa; ul. Szkolna w Malinowicach - działka nr 961/3 k.m. 6, gmina Psary, ul. Wspólna i ul. Leśna w Brudzowicach - działka nr 1699, k.m. 19, gmina Siewierz; ul. Polna w Bobrownikach - działka nr 2431, 2432/1 k.m. 7; ul. Łąkowa w Toporowicach - działka nr 411 k.m. 5, gmina Mierzęcice. 9

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku

SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A. za 2010 rok. Ciechocinek 28 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2010 rok Ciechocinek 28 marca 2011 roku 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...5 II. DOCHODY 10 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo..20 2. Dział 600 Transport

Bardziej szczegółowo

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, -------------

A KT NOTARI A LN Y. 2., syn, zamieszkały:, ulica, legitymujący się dowodem osobistym oznaczonym, ważnym do dnia roku, PESEL, ------------- KANCELARIA NOTARIALNA Notariusz Dorota Tyczyńska-Grzeszyk, Notariusz Iwona Krupińska, Spółka Cywilna ul. St. Dubois 12 lok. 16, 00-188 Warszawa tel. (22) 635-05-11, (22) 635-44-66, fax: (22) 207-28-09

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta C I E C H O C I N K A za 2012 rok Ciechocinek 27 marca 2013 roku 2 S P I S T R E Ś C I I. W S T Ę P... 5 II. D O C H O D Y... 10 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica..,

AKT NOTARIALNY. , zameldowany na pobyt stały:. Kraków, ulica.., Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia roku dwa tysiące czternastego (...2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego numer

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782

Kancelaria Sejmu s. 1/69. Dz.U. 2015 poz. 782 Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2015 poz. 782 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami 1.

Bardziej szczegółowo

(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.)

(według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA ZIELONA GÓRA (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.) 1. Wstęp Informacja o stanie mienia Miasta Zielona Góra sporządzona została na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska

Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Raport o stanie miasta Piława Górna 2010 2014 Burmistrz Piławy Górnej Zuzanna Bielawska Piława Górna, wrzesień 2014 r. I. POLITYKA FINANSOWA GMINY Celem strategicznym polityki finansowej jest zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2013 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013

AKT NOTARIALNY. R e p e r t o r i u m A nr /2013 1 R e p e r t o r i u m A nr /2013 AKT NOTARIALNY Dnia ***------------------------------------------------------------------------------------------------------------ roku dwa tysiące trzynastego (**-**-2013)

Bardziej szczegółowo

Repertorium A Nr /2014

Repertorium A Nr /2014 Repertorium A Nr /2014 AKT NOTARIALNY Dnia pierwszego sierpnia roku dwa tysiące czternastego (01.08.2014r.) przed notariuszem Waldemarem Wajdą w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Marszałka Józefa

Bardziej szczegółowo

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ

PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ PLAN PODZIAŁU BORGWARNER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA DZIELONA) ORAZ BORGWARNER RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W JASIONCE (SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015

AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR /2015 REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące piętnastego roku ( -..-2015), przede mną PAWŁEM GMERKIEM Notariuszem w Piasecznie, działającym w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kościuszki nr 17,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY Zawarta dnia.2014r. w Warszawie pomiędzy: 1. Spółką STRUCTUR CONCEPT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołodyjowskiego

Bardziej szczegółowo

BR.0022.18.2015.MW. Protokół Nr 23/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 11 maja 2015 roku Strona 1 z 12

BR.0022.18.2015.MW. Protokół Nr 23/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 11 maja 2015 roku Strona 1 z 12 Protokół Nr 23 /2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego w dniu 11 maja 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax.

Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław www.notariuszlesniak.pl tel. 071 341 23 71 do 73, fax. PROJEKT Kancelaria Notarialna dr Marek Leśniak, ulica Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław Niniejszy projekt aktu notarialnego w rozumieniu 7 pkt. 1 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr SGZ-4221-sn-0691/2015/DG

Ogłoszenie nr SGZ-4221-sn-0691/2015/DG ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU SEKCJA GOSPODAROWANIA ZASOBEM WR.SGZ.NIP.4240.37.21.2015.DGR Wrocław, 25.02.2015 r. Data publikacji: 09.03.2015 r. 24.03.2015 r. Ogłoszenie nr SGZ-4221-sn-0691/2015/DG Agencja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3309/2013

Zarządzenie Nr 3309/2013 Zarządzenie Nr 3309/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia,,zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock, majątku Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU WYKONANIE BUDŻETU GMINY PODGÓRZYN ZA 2010 ROKU Budżet Gminy Podgórzyn na 2010 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Podgórzyn Nr XLVII/407/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Plan dochodów wynosił: 23.044.224,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

UMOWA DEWELOPERSKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE UMOWA DEWELOPERSKA zawarta w dniu 2012r., w, pomiędzy: Tomaszem Benek, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy ul. Korfantego 30, oraz Krzysztofem Seredyńskim, zamieszkałym w Goczałkowicach Zdroju przy

Bardziej szczegółowo

Akt Notarialny. Umowa deweloperska

Akt Notarialny. Umowa deweloperska Wzór umowy deweloperskiej Repertorium A. Numer /2014 Akt Notarialny Dnia ****** dwa tysiące czternastego (***.2014) roku przed notariuszem Adrianą Miśkiewicz w siedzibie jej Kancelarii w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo