INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 WGN-II Będzin, INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Będzińskiego zawiera dane o przysługujących powiatowi prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, zmianach w stanie mienia powiatowego, dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz dane mogące mieć wpływ na stan mienia. Podstawy prawne tworzenia powiatowego zasobu nieruchomości określają w szczególności następujące przepisy: 1) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 3) ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 4) ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa. Przedmiotem obrotu rynkowego, mającym wpływ na stan mienia komunalnego w Powiecie Będzińskim jest prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo najmu, prawo dzierżawy, prawo użyczenia, oddania w trwały zarząd. Nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości są również obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak: użytkowanie i służebność. Oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę stanowi istotny element gospodarowania majątkiem, pozwala bowiem na uzyskiwanie przez powiat stałych miesięcznych dochodów, przy zachowaniu uprawnień właścicielskich w stosunku do całej nieruchomości. Sprzedaż gruntów i nieruchomości jest uzasadniona w przypadkach, gdy wiadomo, że remont i dalsza eksploatacja wymagają wydatkowania nadmiernych środków finansowych, a nieruchomość stała się zbędna do wykonywania przez powiat ustawowych zadań. Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości polega również na realizacji przedsięwzięć prowadzących do polepszenia stanu technicznego obiektów w celu zmniejszenia kosztów ich eksploatacji. 1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności. Powiat Będziński jest właścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych o łącznej powierzchni 77 ha 3846,70 m 2 (w tym: 43 ha 3344 m 2 zajętych pasami drogowymi publicznych dróg powiatowych a 8005 m 2 oddano w użytkowanie wieczyste) i łącznej wartości ,43 zł w tym: wartość księgowa gruntów wynosi ,14 zł (w tym: wartość gruntów oddanych w trwały zarząd to ,84 zł oraz wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste to ,08 zł) i wartość księgowa budynków i lokali wynosi ,15 zł (w tym wartość budynków oddanych w trwały zarząd to ,87 zł) oraz wartość księgowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi ,14 zł (w tym wartość obiektów oddanych w trwały zarząd to ,98 zł). 1

2 Zgodnie z art. 103 ust. 3 wyżej powołanej ustawy Powiat Będziński jest właścicielem 320,255 km dróg powiatowych. 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego: aktem notarialnym Rep. A Nr: 1502/2014 z dnia r. nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, usytuowanej w Czeladzi, ozn. nr 171/11 o pow. 104 m 2, k.m. 29, znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4729 S ul. Poniatowskiego w Czeladzi za cenę netto 763,00 zł (siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100), która powiększona o podatek od towarów i usług, według stawki 23%, w wysokości 175,49 zł, wynosi brutto 938,49 zł (dziewięćset trzydzieści osiem złotych 49/100). Dla ww. nieruchomości gruntowej ozn. nr 171/11 k.m. 29, obręb Czeladź w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/ /8. w dziale I-Sp tej księgi wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, to jest: ustanowiona bez wynagrodzenia nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr nr: 173, 43/1, 43/4, 43/5, 43/2, 41/3, 41/1, 174 objęte księgą wieczystą nr KA1B/ /1 oraz działkę nr 172 objętą księgą wieczystą nr KA1B/ /9, istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działki nr 171/9 objętej księgą wieczystą KA1B/ /3, działek nr nr 239/1, 239/2, 235/2 objętych księgą wieczystą KA1B/ /1 oraz na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 196/1 objętej księgą wieczystą KA1B/ /4, działki nr 179/1objętej księgą wieczystą KA1B/ /9, działki nr 179/2 objętej księgą wieczystą KA1B/ /7 oraz działki nr 194/1 objętej księgą wieczystą nr KA1B/ /7. Wpis przeniesiono z księgi wieczystej nr KA1B/ /3. umową użyczenia z dnia 5 lutego 2014 r. nr BK-SL Gmina Czeladź oddała Powiatowi Będzińskiemu w użyczenie teren o pow. 700 m 2 położony w Czeladzi przy ul. Szpitalnej, przylegający do terenu Zespołu Szkół Specjalnych, ozn. w ewidencji gruntów jako część działki nr 104/19 k.m. 4 z przeznaczeniem na cel utworzenia strefy buforowej dla placu zabaw na okres od 15 lutego 2014 r. do 15 lutego 2017 r. w dniu 30 czerwca 2014r. wygasła umowa użyczenia z dnia 24 czerwca 2011r. nr WGNiI-I dot. nieruchomości usytuowanej w Czeladzi przy ul. Niwa 11, ozn. nr działki 86 o pow m 2, k.m. 18. Do dnia 31 grudnia 2014 r. pozostają w użyczeniu Powiatu Będzińskiego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa na łączną powierzchnię 4 ha 1968 m 2 - w celu realizacji zadań powiatu określonych przepisami prawa - w formie 5 umów użyczenia. Zarząd Powiatu ma możliwość oddawania części tych nieruchomości osobom trzecim w najem lub dzierżawę, a tym samym uzyskania dodatkowych dochodów własnych. 2

3 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego: decyzją z dnia 10 czerwca 2014 r. nr WGN-II na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /9 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 7782/6 o pow. 0,0362 ha, 7689/23 o pow. 0,0998 ha, 7689/10 o pow. 0,0787 ha, 7689/13 o pow. 0,1131 ha, 7689/16 o pow. 0,0722 ha, 7689/19 o pow. 0,1862 ha, 7689/21 o pow. 0,0730 ha, 7708/1 o pow. 0,0061 ha, 7782/9 o pow. 0,1229 ha, 7797/1 o pow. 0,0073 ha, 7689/12 o pow. 0,0237 ha, 7689/15 o pow. 0,0821 ha, 7689/18 o pow. 0,0701 ha, na arkuszu mapy 41 oraz ozn. numerami działek: 8060/1 o pow. 0,0033 ha, 8153/7 o pow. 0,0183 ha, 8153/8 o pow. 0,1056 ha, 8153/10 o pow. 0,0074 ha, 8153/11 o pow. 0,1248 ha, 8153/12 o pow. 0,0077 ha, 8055/7 o pow. 0,1254 ha, 8055/9 o pow. 0,0368 ha, 8055/11 o pow. 0,0665 ha, 8153/5 o pow. 0,0872 ha, na arkuszu mapy 42, zajętą pod drogę powiatową nr 4715 S (d ) ulicę Jeziorną w Siewierzu. decyzją z dnia 10 czerwca 2014 r. nr WGN-II na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /9 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 7709/1 o pow. 0,0057 ha, 7798/1 o pow. 0,0064 ha, 7683/1 o pow. 0,0040 ha, 7707/1 o pow. 0,0060 ha, 7710/1 o pow. 0,0066 ha, 7745/1 o pow. 0,0065 ha, 7764/1 o pow. 0,0091 ha, 7776/1 o pow. 0,0074 ha, 7796/1 o pow. 0,0073 ha, 7799/1 o pow. 0,0076 ha, 8488/1 o pow. 0,0028 ha, na arkuszu mapy 41 oraz ozn. numerami działek: 8121/1 o pow. 0,0051 ha, 8014/1 o pow. 0,0067 ha, 8027/1 o pow. 0,0048 ha, 8111/1 o pow. 0,0056 ha, 8124/1 o pow. 0,0041 ha, 8150/1 o pow. 0,0596 ha, 8062/2 o pow. 0,0884 ha, 8085/1 o pow. 0,0133 ha, 8055/31 o pow. 0,0517 ha, 8055/41 o pow. 0,0043 ha, 8027/3 o pow. 0,0023 ha, na arkuszu mapy 42, zajętą pod drogę powiatową nr 4715S (d ) ulicę Jeziorną w Siewierzu. decyzją z dnia 10 czerwca 2014 r. nr WGN-II sprostowaną postanowieniem Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 22 lipca 2014r. nr WGN-II Zarząd Powiatu Będzińskiego oddał na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /4 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 7888 o pow. 0,2596 ha, 7775/1 o pow. 0,0964 ha, 7775/3 o pow. 0,0957 ha, na arkuszu mapy 41, obręb Siewierz oraz ozn. numerem 8061/1 o pow. 0,2275 ha, na arkuszu mapy 42, obręb Siewierz i numerem 73 o pow. 0,2443 ha, na arkuszu mapy 1, obręb Tuliszów, zajętą pod drogę powiatową nr 4715 S (d. nr i nr 14213) ulicę Jeziorną w Siewierzu i ulicę Spacerową w Tuliszowie. decyzją z dnia 22 lipca 2014 r. nr WGN-II na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /0 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 675/1 o pow. 0,0037 ha, 675/3 o pow. 0,0027 ha, 675/5 o pow. 0,0003 ha, 672/5 o pow. 0,0018 ha, k.m. 11, 223/1 o pow. 0,1465 ha, 284/5 o pow. 0,0695 ha, 284/3 o pow. 0,0484 ha, 282/1 o pow. 0,0459 ha, 283/1 o pow. 0,0130 ha, k.m. 3, 156/1 o pow. 0,0093 ha, k.m. 2, 578/2 o pow. 0,0213 ha, k.m. 9, 3

4 476/6 o pow. 0,0711 ha, k.m. 8, obręb Żelisławice oraz działka ozn. nr 578/3 o pow. 0,0377 ha, k.m. 4, obręb Leśniaki, zajętą pasami drogowymi publicznych dróg powiatowych: nr 4738 S (d ) ul. Piastów, nr 4751 S (d ) ul. Rolniczej i nr 4736 S (d ) ul. Przyszłości w Żelisławicach. Do dnia 31 grudnia 2014r. pozostają w trwałym zarządzie nieruchomości oddane na rzecz 21 jednostek budżetowych Powiatu Będzińskiego. Obecnie 14 jednostek jest zwolnionych z obowiązku ponoszenia opłat na podstawie art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.). Dla 5 jednostek prowadzących działalność opiekuńczo - wychowawczą, dla Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie oraz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie nie ma zastosowania powołany wyżej artykuł. Poza opisanymi wyżej prawami, Powiat Będziński posiada akcje i udziały o ogólnej wartości ,00 zł (trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) w tym akcje: Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu łączna wartość akcji serii A, B, D ,- zł (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych); AT Group S.A. (spółki powstałej w wyniku przekształcenia Agencji Rozwoju Lokalnego Agrotur w Krupskim Młynie), akcje serii A - łączna wartość akcji zł (trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych); 3. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu w zakresie określonym w punkcie 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji. Powiat Będziński nabył własność działek stanowiących pasy drogowe dróg powiatowych na podstawie: 1) art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda Śląski stwierdził nabycie przez Powiat Będziński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe: decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/6/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, obręb Łagisza, ozn. nr działki 3455/1 o pow m 2, k.m. 11, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Bory w Łagiszy; decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/53/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, obręb Będzin, ozn. numerami działek: 33/1 o pow. 529 m 2, 38/1 o pow. 98 m 2, 39/1 o pow. 206 m 2, k.m. 53, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Małobądzką w Będzinie; decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/54/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, ozn. numerami działek: 88/1 o pow. 572 m 2, k.m. 33, 245/1 o pow. 320 m 2, k.m. 47, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Małobądzką w Będzinie; decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/55/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, ozn. numerami działek: 109/4 o pow. 65 m 2, k.m. 33, 79/21 o pow. 163 m 2, k.m. 24, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Małobądzką w Będzinie. 2) aktem notarialnym z dnia r. Rep. A Nr: 1087/2014 Powiat Będziński nabył w formie umowy darowizny od Gminy Będzin 7 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 6848 m 2 i łącznej wartości ,00 zł (sześćset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote) z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi 4

5 powiatowej nr 4719 S, ulicy Świerczewskiego w Będzinie o miejsca postojowe, ozn. numerami: 93/7 o pow m 2, 70/3 o pow. 13 m 2, k.m. 5, 23/39 o pow. 13 m 2, k.m. 4, 14/4 o pow. 323 m 2, k.m. 22, 2190 o pow m 2, 2191/1 o pow m 2, 2191/2 o pow. 305 m 2, k.m. 6, leżące w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej ulicy Świerczewskiego w Będzinie. 3) na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda Śląski stwierdził nabycie przez Powiat Będziński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności działek zajętych pod publiczne drogi powiatowe: decyzją z dnia r. nr NW/III/77234/1989/05 prawa własności nieruchomości usytuowanej w Mierzęcicach, ozn. nr działki 1109/1 o pow. 366 m 2, k.m. 15, obręb Mierzęcice, zajętej pod publiczną drogę powiatową nr o przebiegu Mierzęcice - Dąbie; decyzją z dnia r. nr NW.III prawa własności nieruchomości usytuowanej w Psarach, ozn. numerami działek: 162/14 o pow. 29 m 2, 162/16 o pow. 132 m 2, k.m. 2, obręb Preczów, zajętej pod publiczną drogę powiatową nr 4718 S (d ) ul. Polną w Preczowie. decyzją z dnia r. nr NW.III prawa własności nieruchomości usytuowanej w Siewierzu, ozn. numerami działek: 8610/1 o pow. 96 m 2, 8610/2 o pow. 159 m 2, k.m. 21, obręb Siewierz, zajętej pod publiczną drogę powiatową nr 4800 S (d ) ul. Bema i ul. Sikorskiego w Siewierzu. 4) decyzją Starosty Będzińskiego z dnia r. Nr o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 4719S - ul. Świerczewskiego w Będzinie na odcinku od skrzyżowania z DW 910 do nieczynnego wiaduktu kolejowego, etap II od ul. Wolności do nieczynnego wiaduktu kolejowego Powiat Będziński z mocy prawa stał się właścicielem nieruchomości usytuowanej w Będzinie, obręb Będzin i obręb Łagisza ozn. numerami działek: 1/4 o pow. 74 m 2, 12/3 o pow. 408 m 2, 13 o pow. 459 m 2, 14 o pow. 165 m 2, 16 o pow. 320 m 2, 17/1 o pow. 414 m 2, 17/4 o pow. 59 m 2, 24/2 o pow. 156 m 2, 25/2 o pow. 76 m 2, 27/6 o pow. 444 m 2, 32/3 o pow. 47 m 2, 37/1 o pow. 749 m 2, 42/1 o pow. 836 m 2, 42/3 o pow. 223 m 2, 43/1 o pow. 220 m 2, 56/1 o pow. 210 m 2, 56/5 o pow. 80 m 2, 57/1 o pow. 217 m 2, 57/11 o pow. 63 m 2, 58 o pow. 998 m 2, 59/1 o pow. 346 m 2, 59/6 o pow. 75 m 2, 98/4 o pow. 51 m 2, 100 o pow m 2, 101/1 o pow. 11 m 2, 101/4 o pow m 2, k.m. 4, obręb Będzin oraz ozn. nr nr: 34/4 o pow. 369 m 2, 35/1 o pow. 254 m 2, 35/3 o pow. 2 m 2, 36/2 o pow. 293 m 2, 38/2 o pow. 276 m 2, 68/1 o pow. 118 m 2, 69/1 o pow. 144 m 2, 93/11 o pow. 8 m 2, 93/13 o pow. 369 m 2, k.m. 5, obręb Będzin i nr 1944 o pow m 2, k.m. 6, obręb Łagisza. Od dnia 1 stycznia 2014r. stan mienia Powiatu Będzińskiego został pomniejszony: o działkę drogową, usytuowaną w Będzinie, ozn. nr 1818/1 o pow m 2, k.m. 4, obręb Łagisza darowaną na rzecz Województwa Śląskiego aktem notarialnym z dnia r. Rep. A Nr 1963/2014 na cel utrzymania dotychczasowego zagospodarowania działki stanowiącej urządzoną drogę wojewódzką nr 913 relacji Pyrzowice (lotnisko) Popłynie Sarnów (Łagisza). 5

6 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. W okresie objętym niniejszą informacją Powiat Będziński uzyskał łączny dochód w wysokości ,99 zł netto (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 99/100) w tym: 1) ,50 zł netto (dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 50/100) z tytułu sprzedaży nieruchomości w tym: 3.638,00 zł część XI, XII i XIII rata (z XX) z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku usytuowanym w Będzinie przy ul. Promyka 28 z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu ozn. nr 9/4 o pow. 831 m 2, k.m. 37; ,50 zł III rata (z X) z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 30, ozn. nr nr działek: 13/3 i 13/4 o łącznej pow m 2, k.m ) ,55 zł netto (czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 55/100) z tytułu wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach w tym: 1.914,03 zł - opłata roczna za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Będzinie przy ul. 1-go Maja 1; 949,50 zł - opłata roczna za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 11; 17,25 zł (+ 23% podatek VAT) - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, usytuowanej w Będzinie przy ul. Krasickiego 17; 5.168,07 zł (+ 23% podatek VAT) - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Będzinie przy ul. Pokoju 91; 3.377,34 zł (+ 23% podatek VAT) - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usyt. w Grodźcu przy ul. ZBoWiD 21A; 4.629,93 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Grodźcu przy ul. Mickiewicza i Chopina; 1.523,57 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi OSTOJA usytuowanej w Czeladzi przy ul. Sikorskiego 5; ,00 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Dziecka w Sarnowie przy ul. Wiejskiej 104; 2.398,20 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Powiatowego Zarządu Dróg w Rogoźniku przy ul. Węgroda 59; 7.986,00 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości usytuowanej w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie; 1.009,23 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd udziału wynoszącego 32852/ części w nieruchomości zabudowanej budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 na rzecz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie; 861,43 zł z tytułu oddania w trwały zarząd udziału wynoszącego 28041/ części w nieruchomości zabudowanej budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie; 3) ,94 zł netto (dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 94/100) z tytułu dzierżaw nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. 6

7 W okresie objętym niniejszą informacją Powiat Będziński uzyskał dochody w wysokości: z tytułu sprzedaży nieruchomości z tytułu opłat rocznych za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd z tytułu umów najmu i dzierżawy ,50 zł ,55 zł ,94 zł Razem: ,99 zł netto Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku przedstawiają się następująco: z tytułu zbycia nieruchomości ,00 zł z tytułu umów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 zł Razem: ,00 zł netto 5. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu W 2014 roku na majątku Powiatu Będzińskiego zrealizowano następujące inwestycje: 1. Termodernizacja budynku III liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie Zadanie wieloletnie, realizowane w latach W 2014r. został zrealizowany ostatni IV etap inwestycji polegający na dociepleniu ścian gmachu głównego oraz Sali gimnastycznej i łącznika oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w strefie wejściowej. Koszt robót wykonanych w 2014r. zamknął się kwotą 626,227,59 zł, z czego kwota ,00 zł. stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w formie pożyczki ( ,00 zł) i dotacji (6.651,00 zł). Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą ,20 zł z czego środki WFOŚiGW w Katowicach to kwota ,70 zł, w tym umorzenia ,70 zł, pożyczka ,00 zł i dotacja ,00 zł. 2. Termodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku, ul. Węgroda 59 Zadanie dwuletnie, realizowane w latach Rozstrzygnięty został przetarg na jego wykonanie. W 2014r. zakończono I etap inwestycji, polegający na budowie kotłowni gazowej i instalacji CO oraz budowie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej. Koszt wykonania zamknął się kwotą ,33 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach stanowi ,20 zł oraz pożyczka w kwocie ,13 zł. 3. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wykonawcą robót była firma PPHU MULTI z Gliwic. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń Firmy Qutdoor fitness center w ilości 8 sztuk stanowisk obejmujących 14 urządzeń do ćwiczeń oraz tablicę informacyjną. Ponadto została wykonana 7

8 nawierzchnia z dolomitu pod urządzeniami i łącznikami pomiędzy nimi wraz z położeniem obrzeży betonowych. Okres realizacji od r. do r. Wartość inwestycji ,28 zł. 4. Remont Placu Kardynała Lustigera w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 Remont placu obejmował m.in. wymianę istniejących chodników na kostkę brukową, remont schodów i murów oporowych. Na placu pojawiły się także nowe ławki. Wykonano nasadzenia krzewów i kwiatów do specjalnie ustawionych na placu skrzyń oraz w miejscach zarośniętych trawą. Wymieniono również 6 kompletów lamp parkowych oraz zamontowano 2 szt. halogenów na budynku Starostwa. Wartość prac zamknęła się kwotą ,00 zł. Powiat Będziński oczekuje decyzji Wojewody Śląskiego stwierdzających nabycie przez Powiat Będziński w trybie art. 73 i art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - prawa własności działek zajętych pod drogi powiatowe oznaczonych numerami: 1) 645/7 o pow. 28 m 2, k.m ul. Przyszłości w Żelisławicach, gmina Siewierz; 2) 739/3 o pow. 165 m 2, k.m. 5 - ul. Dębowa w Preczowie, gmina Psary; 3) 966/3 o pow. 7 m 2, k.m. 6 - ul. Szkolna w Malinowicach, gmina Psary; 4) 631/2 o pow m 2, 631/3 o pow. 6 m 2, 614/1 o pow. 6 m 2, k.m. 4 - ul. Szkolna w Malinowicach, gmina Psary; 5) 1222/4 o pow m 2. k.m. 7 - ul. Szkolna w Malinowicach, gmina Psary; 6) 110/1 o pow. 41 m 2, k.m. 1 - ul. 1 Maja w Strzyżowicach, gmina Psary; 7) 825 k.m. 1, obręb Garbierze - ul. Niwa - Groniec, gmina Sławków; 8) 412/1 k.m. 6, obręb Niwa - ul. Niwa - Groniec, gmina Sławków; 9) 2104/5 k.m. 14, obręb Sławków - ul. Olkuska w Sławkowie; 10) 101/1 o pow. 22 m 2, k.m. 1 ul. Cicha w Przeczycach, gmina Mierzęcice; 11) 372/3 o pow. 16 m 2, k.m. 4 ul. Kościuszki w Wymysłowie, gmina Bobrowniki; 12) 715/1 o pow. 22 m 2, 719/1 o pow. 10 m 2, 728/3 o pow. 40 m 2, 721/1 o pow. 28 m 2, 720/1 o pow. 19 m 2, 661/6 o pow. 25 m 2, 7411 o pow. 4 m 2, k.m. 6 ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach, gmina Mierzęcice; 13) 324/1 o pow. 8 m 2, 326/1 o pow. 11 m 2, 325/1 o pow. 9 m 2, 342/1 o pow. 10 m 2, k.m. 4 ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach, gmina Mierzęcice; 14) 504/7 o pow. 117 m 2, 504/9 o pow. 79 m 2 oraz części działek ozn. nr nr: 504/5, 506/5, 506/6, 514/2, k.m. 8, obręb Niwa - ul. Hrubieszowska, gmina Sławków; 15) 2160/3 o pow. 54 m 2, 2160/5 o pow. 78 m 2, 2160/6 o pow. 177 m 2, k.m. 15, obręb Sławków ul. Fabryczna i ul. Olkuska w Sławkowie; 16) 12/1 o pow. 725 m 2, 13 o pow m 2, k.m. 22 oraz 21/2 o pow m 2 i nr 22/3 o pow. 968 m 2, k.m. 3, obręb Będzin Świerczewskiego w Będzinie; 17) 97/1 o pow. 113 m 2, k.m. 33, obręb Będzin ul. Małobądzka w Będzinie 18) 40 o pow m 2, k.m. 53, 101/1 o pow m 2, k.m. 52 i nr 243 o pow. 417 m 2, k.m. 47, obręb Będzin ul. Małobądzka w Będzinie; 19) 44 o pow m 2, k.m. 1, 170 o pow m 2, k.m. 2 i nr 287 o pow m 2, k.m. 3, obręb Żelisławice ul. Piastów i ul. Rolnicza, gmina Siewierz; 20) 4114/7 o pow m 2, k.m. 31, obręb Sławków ul. Kolejowa, gmina Sławków; 21) 1600/3 o pow. 43 m 2, 1606/1 o pow. 902 m 2, 2044/7 o pow. 216 m 2, 2052/4 o pow. 24 m 2, 2104/5 o pow. 37 m 2, 2773/3 o pow. 13 m 2, 2792/6 o pow. 502 m 2, 2792/8 o pow m 2, 2865 o pow. 64 m 2, 2866 o pow. 68 m 2, 2867 o pow. 49 m 2, obręb Sławków - ul. Olkuska, ul. Piłsudskiego i ul. Wrocławska w Sławkowie; 8

9 Trwają prace zmierzające do: 1) oddania w najem, dzierżawę lub do zbycia: nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, usytuowanej w Będzinie przy ul. Promyka, ozn. nr działki 9/5 k.m. 37, o pow. 614 m 2 ; nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w Będzinie przy ul. Promyka, ozn. nr działki 9/6 k.m. 37, o pow. 931 m 2 ; działek usytuowanych w Czeladzi przy ul. Szpitalnej, ozn. nr nr: 66/6 o pow m 2, 66/7 o pow m 2, k.m. 6; części nieruchomości usytuowanej w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej, ozn. obecnie nr nr działek 31/3, 4/2, 3/2 k.m po wydzieleniu gruntu o pow. ok. 200 m 2 zabudowanego budynkiem wykorzystywanym obecnie jako kwiaciarnia; 2) nabycia od Gminy Siewierz w drodze darowizny działek: ozn. nr nr 5543/4 o pow. 34 m 2 i 5543/6 o pow. 49 m 2, k.m. 30, stanowiących część pasa drogowego drogi powiatowej nr 4706 S (d ) ul. Krakowskiej w Siewierzu; 3) nabycia w trybie art. 73 i art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - prawa własności działek zajętych pod drogi powiatowe: nr 49 o pow m 2, k.m. 1, nr 357 o pow m 2, nr 365 o pow m 2, nr 366 o pow m 2, k.m. 3, nr 565/1 o pow m 2, k.m. 4, 735 o pow m 2, k.m. 5 droga nr 4746 S i nr 4747 S w Warężynie, gmina Siewierz; nr 497 o pow m 2, k.m. 8, 578/3 o pow m 2, k.m. 9, nr 797 o pow. 170 m 2, nr 796 o pow m 2, k.m. 11 ul. Piastów, ul. Przyszłości i ul. Rolnicza w Żelisławicach; nr 937/1 o pow m 2, 945 o pow. 667 m 2, k.m. 5 ul. Dębowa w Preczowie; nr 387/2 o pow m 2, k.m. 6, nr 465 o pow m 2, nr 469 o pow m 2, k.m. 7 ul. Podleśna i ul. Piastów w Żelisławicach, gmina Siewierz; nr 578/4 o pow m 2, k.m. 4, nr 1 o pow m 2, k.m. 1 ul. Przyszłości w Leśniakach i ul. Baśniowa, obręb Czekanka, gmina Siewierz; nr 1785 o pow m 2, k.m. 4 ul. Odkrywkowa w Łagiszy, gmina Będzin; nr 714/5 o pow. 8 m 2, nr 708/2 o pow. 16 m 2, k.m. 6 ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach, gmina Mierzęcice; 3) zakupu działek zajętych pod drogi powiatowe: usytuowanych w gminie Siewierz, obręb Żelisławice, wchodzących w pas drogowy publicznej drogi powiatowej nr 4751S - ul. Rolniczej w Żelisławicach; 4) geodezyjnego wydzielenia gruntów zajętych pod drogi powiatowe: ul. Dębowa w Preczowie - działki nr nr 991/2, 990/1, 990/2 k.m. 6, gmina Psary; ul. Węgroda w Rogoźniku - działka nr 2286 k.m. 10, gmina Bobrowniki; ul. Topolowa w Bobrownikach - działki nr nr 97/1, 97/2 k.m. 1; ul. Hrubieszowska w Sławkowie - dz. nr 504/5, 506/5, 506/6, 514/2 k.m. 8, obręb Niwa; ul. Szkolna w Malinowicach - działka nr 961/3 k.m. 6, gmina Psary, ul. Wspólna i ul. Leśna w Brudzowicach - działka nr 1699, k.m. 19, gmina Siewierz; ul. Polna w Bobrownikach - działka nr 2431, 2432/1 k.m. 7; ul. Łąkowa w Toporowicach - działka nr 411 k.m. 5, gmina Mierzęcice. 9

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. WGN-II.3023.1.2016 Będzin, 2016-02-17 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Będzińskiego zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. WGN-II.3023.1.2013 Będzin, 2013-02-14 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Będzińskiego zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WGN-II.3023.1.2014 Będzin, 2014-02-20 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Będzińskiego zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2008 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej wartości ewidencyjnej:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1482/2007 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2007 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej przy ul. J. Sobieskiego 19 w Krakowie. Na podstawie art. 30 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2010 Informacją objęto wszystkie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. WN.6840.10.2011 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr... Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia...

U C H W A Ł A Nr... Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia... PROJEKT U C H W A Ł A Nr... Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia... w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Województwo Powiat Gmina Obręb Ark. mapy Nr działki Pow. [ha]

Lp. Województwo Powiat Gmina Obręb Ark. mapy Nr działki Pow. [ha] 1 śląskie będziński Będzin Będzin 14 20/1 2,3589 2 śląskie będziński Będzin Będzin 14 136/1 0,1499 3 śląskie będziński Będzin Będzin 17 28 0,7162 4 śląskie będziński Będzin Będzin 18 102 2,5760 5 śląskie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 117/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2013-2015 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY

WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY 1. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI Wg stanu na dzień 30 września 2005 roku gmina posiadała majątek trwały o następującej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ODTWORZENIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU BĘDZIŃSKIEGO

PRZEDMIAR ODTWORZENIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 1. PRZEDMIAR ODTWORZENIA OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU BĘDZIŃSKIEGO 07 ZESTAWIENIE 1. Odtworzenie oznakowania poziomego przejść dla pieszych L.p. Miasto/Gmina Nazwa drogi Ilość skrzyżow

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Będzińskiego od dnia 5 grudnia do 19 grudnia 2006 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Będzińskiego odbył 3 protokołowane posiedzenia Zarządu. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1080/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 20 czerwca 2005 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Panią Urszulą Pędziwilk i Panem Pawłem Ciechanowskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK DZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przygotowała Bożena Bartkiewicz Wewnętrzna struktura organizacyjna Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bożena Bartkiewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r. Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2011 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1.

Licytacja odbędzie się dnia 13 lutego 2013 roku o godz.9:00 w budynku byłej Cukrowni Brześć Kujawski, Brześć Kujawski, ul. Przemysłowa 1. Krajowa Spółka Cukrowa Źródło: http://polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2013/3551,2013-01-21-przetarg-na-sprzedaz-nieruchomosci-za budowanych-i-niezabudowanych-ora.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 26 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE. z dnia 26 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/163/12 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności naniesień - budowli, stanowiących mienie i własność Skarbu Państwa Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy, oddania w uŝytkowanie wieczyste oraz do dzierŝawy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4755,krajowa-spolka-cukrowa-sa-ogla sza-publiczny-przetarg-ustny-na-sprzedaz-nieruchom.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na przełomie 2011r. i 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na przełomie 2011r. i 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży na przełomie 2011r. i 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Projekt z dnia 17.03.2006 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w Łodzi z dnia Druk Nr 59/2006 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź-Lublinek Spółki z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Chojnów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia numer 216 /10 3. Numer działki: 1153 (AM 3, JR 167) - powierzchnia 289 m 2 (w tym PsV 289 m 2 ). nieregularnym, nie zabudowana, aktualnie stanowi tereny łąk i pastwisk porośniętych

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże

-PROJEKT- Nawozów, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI ŁĄCZNEJ UMOWNEJ ORAZ USTANOWIENIA DWÓCH ZASTAWÓW REJESTROWYCH NA RZECZ BANKU PKO BP S.A. Działając na podstawie 55 ust. 3 pkt 3) oraz 55 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku

UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku UCHWAŁA NR 70/15/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul.

Elektrownia Chorzów S.A. ogłasza przetarg ustny (publiczna licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Chorzowie przy ul. Sprzedaż Aktywów Źródło: http://se.msp.gov.pl/se/ogloszenia-podmiotow-n/sprzedaz-nieruchomosci/4919,elektrownia-chorzow-sa-oglaszaprzetarg-ustny-publiczna-licytacja-na-sprzedaz-ni.html Wygenerowano: Sobota,

Bardziej szczegółowo

(1) Data: 28 kwietnia 2016 r.

(1) Data: 28 kwietnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C RONSON EUROPE N.V. ( Emitent ) WYEMITOWANYCH W DNIU 14 CZERWCA 2013 R. ( Obligacje ) ( Ogłoszenie ) Data: 28 kwietnia 2016 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku DO-ZO.0027.264.2015 Uchwała Nr 1301/101/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Trąbkach Wielkich w drodze

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO I. INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku) Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157

Bardziej szczegółowo

GM-ZA-II Tablica ogłoszeń ul. Wieniawska 14, VII p. PREZYDENT MIASTA LUBLIN

GM-ZA-II Tablica ogłoszeń ul. Wieniawska 14, VII p. PREZYDENT MIASTA LUBLIN GM-ZA-II.6840.2.2011 Tablica ogłoszeń ul. Wieniawska 14, VII p. PREZYDENT MIASTA LUBLIN działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce ami (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU GMINA I MIASTO NOWE SKALMIERZYCE INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE WG STANU NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Prezentacja mienia komunalnego Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia komunalnego naleŝącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 180 Ustawy o finansach publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014 r. INFORMACJA o stanie mienia na dzień 31 gru 2014 r. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 0050. 69.2015 Wójta Gminy z 16 marca 2015 roku 1. Przysługujące Gminie prawo własności Własność gminy ogółem stan na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 16 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.341.2011 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UUCHWAŁA NR 251/XXIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 roku

UUCHWAŁA NR 251/XXIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 roku UUCHWAŁA NR 251/XXIII/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Nowy Dwór Gdański zabudowanej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 lipca 2011r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje :

Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 lipca 2011r. Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje : Uchwała Nr VIII/81/2011 Rady Powiatu w Żywcu z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie : nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Żywieckiego. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6 i pkt 16, art.12 pkt 8

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 21 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-P.431.6.1.2014 Pan Mariusz Bieniek Starosta Płocki Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016

OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016 Warszawa dn. 12.01.2016r. OGŁOSZENIE Nr US/OTW/0003/261/2016 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76)

Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, Chojnów, tel. (76) , fax (76) Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, 59 225 Chojnów, tel. (76) 8188 502, fax (76) 8187 587 na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 12 lipca 2012 r. GN-II

Łódź, dnia 12 lipca 2012 r. GN-II WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 12 lipca 2012 r. GN-II.431.2.2012 Pan Krzysztof Chojniak Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej W Y S T Ą P I E N I E

Bardziej szczegółowo

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Chełmski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKT NOTARIALNY

PROJEKT AKT NOTARIALNY PROJEKT REPERTORIUM A NR /2010 AKT NOTARIALNY Dnia... dwa tysiące dziesiątego roku /...2010 roku/ przed notariuszem w Warszawie..., w jego Kancelarii przy ulicy..., stawili się:---------------------------------

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku

U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia roku U C H W A Ł A NR.../2009 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia...2009 roku PROJEKT w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

PREZYDENT MIASTA LUBLIN Tablica ogłoszeń ul. Wieniawska 14, VII p. PREZYDENT MIASTA LUBLIN działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce ami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) podaje

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY Położenie nieruchomości Opalenica Oznaczenie nieruchomości Działka nr 84/4 Arkusz mapy 3,

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Art. 5. 1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2017 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XL/540/2001 Rady Miejskiej Kalisza

U C H W A Ł A Nr XL/540/2001 Rady Miejskiej Kalisza U C H W A Ł A Nr XL/540/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie: w sprawie nieruchomości zabudowanych położonych w Kaliszu przy ul.nowy Świat 5, ul.kaszubskiej 13, ul.poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" Spółka Akcyjna w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 września 2015 r. Poz POROZUMIENIE ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 1 września 2015 r. Poz POROZUMIENIE ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO. z dnia 21 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 września 2015 r. Poz. 5031 POROZUMIENIE ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenie zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

- Dla obszaru objętego sprzedażą gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania

- Dla obszaru objętego sprzedażą gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 I. GRUNTY NIEZABUDOWANE... 13 1. Grunt towarem dla celów VAT... 13 1.1. Grunt w przepisach dyrektywy VAT... 14 2. Rodzaje niezabudowanych gruntów... 15 2.1. Przepisy o kwalifikacji gruntów...

Bardziej szczegółowo

Opole, GN UL.2

Opole, GN UL.2 GN.683.8.2015.UL.2 Opole, 2016.04.07 Ogłoszenie Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki nieruchomość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1194/5 3, /6 0, /11 0, /20 0, /55 2, /30 0, /24 0, OPIS NIERUCHOMOŚCI:

1194/5 3, /6 0, /11 0, /20 0, /55 2, /30 0, /24 0, OPIS NIERUCHOMOŚCI: Chojnów, dnia 29 lutego 2012 r. Wójt Gminy Chojnów ul. Fabryczna 1, 59 225 Chojnów, tel. 76 8188 502, fax 76 8187 587 na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Opis zadania w tys. PLN 3 217,5 Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników oraz budowa ścieżki rowerowej - ul.

INWESTYCJE. Opis zadania w tys. PLN 3 217,5 Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników oraz budowa ścieżki rowerowej - ul. P L A N ZADAŃ Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie/s w Rogoźniku w zakresie przebudowy, modernizacji i remontów obiektów drogowych i mostowych w 2 0 1 4 r. INWESTYCJE Lp. Nazwa zadania 1. Przebudowa ciągu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości

Wójt Gminy Zębowice Wniosek o podział nieruchomości Zębowice, dnia... /imię i nazwisko właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego/ (*) /tel. kontaktowy/... /adres do korespondencji/ WZÓR NR 1 (wniosek o podział nieruchomości w trybie art. 93 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Powiatu Załącznik do Uchwały 73/2015 u Powiatu we Wrześni z dnia 24 marca 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Mienie powiatu zostało utworzone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2016 Skarbu Państwa przeznaczonej do w trybie bezprzetargowym na rzecz Gmina Dopiewo, obręb 0012 Zakrzewo, ark. mapy 1, działka nr 3/10, zapisana w księdze wieczystej

Bardziej szczegółowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Strona znajduje się w archiwum. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Licytacje odbędą się w dniach od 24

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. WK-I.431.6.1.2013 Pan Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu Nowodworskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Załącznik nr 19 do Zarządzenia nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec Informacja o stanie mienia Gminy i Miasta Nowogrodziec Nowogrodziec, marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV.183.2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Na podstawie ar.18 ust.2 pkt 9 lit.a i pkt 15

Bardziej szczegółowo