INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 WGN-II Będzin, INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Będzińskiego zawiera dane o przysługujących powiatowi prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, zmianach w stanie mienia powiatowego, dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz dane mogące mieć wpływ na stan mienia. Podstawy prawne tworzenia powiatowego zasobu nieruchomości określają w szczególności następujące przepisy: 1) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, 3) ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, 4) ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa. Przedmiotem obrotu rynkowego, mającym wpływ na stan mienia komunalnego w Powiecie Będzińskim jest prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo najmu, prawo dzierżawy, prawo użyczenia, oddania w trwały zarząd. Nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości są również obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi takimi jak: użytkowanie i służebność. Oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę stanowi istotny element gospodarowania majątkiem, pozwala bowiem na uzyskiwanie przez powiat stałych miesięcznych dochodów, przy zachowaniu uprawnień właścicielskich w stosunku do całej nieruchomości. Sprzedaż gruntów i nieruchomości jest uzasadniona w przypadkach, gdy wiadomo, że remont i dalsza eksploatacja wymagają wydatkowania nadmiernych środków finansowych, a nieruchomość stała się zbędna do wykonywania przez powiat ustawowych zadań. Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości polega również na realizacji przedsięwzięć prowadzących do polepszenia stanu technicznego obiektów w celu zmniejszenia kosztów ich eksploatacji. 1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności. Powiat Będziński jest właścicielem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych o łącznej powierzchni 77 ha 3846,70 m 2 (w tym: 43 ha 3344 m 2 zajętych pasami drogowymi publicznych dróg powiatowych a 8005 m 2 oddano w użytkowanie wieczyste) i łącznej wartości ,43 zł w tym: wartość księgowa gruntów wynosi ,14 zł (w tym: wartość gruntów oddanych w trwały zarząd to ,84 zł oraz wartość gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste to ,08 zł) i wartość księgowa budynków i lokali wynosi ,15 zł (w tym wartość budynków oddanych w trwały zarząd to ,87 zł) oraz wartość księgowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosi ,14 zł (w tym wartość obiektów oddanych w trwały zarząd to ,98 zł). 1

2 Zgodnie z art. 103 ust. 3 wyżej powołanej ustawy Powiat Będziński jest właścicielem 320,255 km dróg powiatowych. 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego: aktem notarialnym Rep. A Nr: 1502/2014 z dnia r. nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, usytuowanej w Czeladzi, ozn. nr 171/11 o pow. 104 m 2, k.m. 29, znajdującej się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4729 S ul. Poniatowskiego w Czeladzi za cenę netto 763,00 zł (siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100), która powiększona o podatek od towarów i usług, według stawki 23%, w wysokości 175,49 zł, wynosi brutto 938,49 zł (dziewięćset trzydzieści osiem złotych 49/100). Dla ww. nieruchomości gruntowej ozn. nr 171/11 k.m. 29, obręb Czeladź w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Będzinie prowadzona jest księga wieczysta nr KA1B/ /8. w dziale I-Sp tej księgi wpisane są uprawnienia wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, to jest: ustanowiona bez wynagrodzenia nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez działki nr nr: 173, 43/1, 43/4, 43/5, 43/2, 41/3, 41/1, 174 objęte księgą wieczystą nr KA1B/ /1 oraz działkę nr 172 objętą księgą wieczystą nr KA1B/ /9, istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działki nr 171/9 objętej księgą wieczystą KA1B/ /3, działek nr nr 239/1, 239/2, 235/2 objętych księgą wieczystą KA1B/ /1 oraz na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 196/1 objętej księgą wieczystą KA1B/ /4, działki nr 179/1objętej księgą wieczystą KA1B/ /9, działki nr 179/2 objętej księgą wieczystą KA1B/ /7 oraz działki nr 194/1 objętej księgą wieczystą nr KA1B/ /7. Wpis przeniesiono z księgi wieczystej nr KA1B/ /3. umową użyczenia z dnia 5 lutego 2014 r. nr BK-SL Gmina Czeladź oddała Powiatowi Będzińskiemu w użyczenie teren o pow. 700 m 2 położony w Czeladzi przy ul. Szpitalnej, przylegający do terenu Zespołu Szkół Specjalnych, ozn. w ewidencji gruntów jako część działki nr 104/19 k.m. 4 z przeznaczeniem na cel utworzenia strefy buforowej dla placu zabaw na okres od 15 lutego 2014 r. do 15 lutego 2017 r. w dniu 30 czerwca 2014r. wygasła umowa użyczenia z dnia 24 czerwca 2011r. nr WGNiI-I dot. nieruchomości usytuowanej w Czeladzi przy ul. Niwa 11, ozn. nr działki 86 o pow m 2, k.m. 18. Do dnia 31 grudnia 2014 r. pozostają w użyczeniu Powiatu Będzińskiego nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa na łączną powierzchnię 4 ha 1968 m 2 - w celu realizacji zadań powiatu określonych przepisami prawa - w formie 5 umów użyczenia. Zarząd Powiatu ma możliwość oddawania części tych nieruchomości osobom trzecim w najem lub dzierżawę, a tym samym uzyskania dodatkowych dochodów własnych. 2

3 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Zarząd Powiatu Będzińskiego: decyzją z dnia 10 czerwca 2014 r. nr WGN-II na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /9 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 7782/6 o pow. 0,0362 ha, 7689/23 o pow. 0,0998 ha, 7689/10 o pow. 0,0787 ha, 7689/13 o pow. 0,1131 ha, 7689/16 o pow. 0,0722 ha, 7689/19 o pow. 0,1862 ha, 7689/21 o pow. 0,0730 ha, 7708/1 o pow. 0,0061 ha, 7782/9 o pow. 0,1229 ha, 7797/1 o pow. 0,0073 ha, 7689/12 o pow. 0,0237 ha, 7689/15 o pow. 0,0821 ha, 7689/18 o pow. 0,0701 ha, na arkuszu mapy 41 oraz ozn. numerami działek: 8060/1 o pow. 0,0033 ha, 8153/7 o pow. 0,0183 ha, 8153/8 o pow. 0,1056 ha, 8153/10 o pow. 0,0074 ha, 8153/11 o pow. 0,1248 ha, 8153/12 o pow. 0,0077 ha, 8055/7 o pow. 0,1254 ha, 8055/9 o pow. 0,0368 ha, 8055/11 o pow. 0,0665 ha, 8153/5 o pow. 0,0872 ha, na arkuszu mapy 42, zajętą pod drogę powiatową nr 4715 S (d ) ulicę Jeziorną w Siewierzu. decyzją z dnia 10 czerwca 2014 r. nr WGN-II na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /9 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 7709/1 o pow. 0,0057 ha, 7798/1 o pow. 0,0064 ha, 7683/1 o pow. 0,0040 ha, 7707/1 o pow. 0,0060 ha, 7710/1 o pow. 0,0066 ha, 7745/1 o pow. 0,0065 ha, 7764/1 o pow. 0,0091 ha, 7776/1 o pow. 0,0074 ha, 7796/1 o pow. 0,0073 ha, 7799/1 o pow. 0,0076 ha, 8488/1 o pow. 0,0028 ha, na arkuszu mapy 41 oraz ozn. numerami działek: 8121/1 o pow. 0,0051 ha, 8014/1 o pow. 0,0067 ha, 8027/1 o pow. 0,0048 ha, 8111/1 o pow. 0,0056 ha, 8124/1 o pow. 0,0041 ha, 8150/1 o pow. 0,0596 ha, 8062/2 o pow. 0,0884 ha, 8085/1 o pow. 0,0133 ha, 8055/31 o pow. 0,0517 ha, 8055/41 o pow. 0,0043 ha, 8027/3 o pow. 0,0023 ha, na arkuszu mapy 42, zajętą pod drogę powiatową nr 4715S (d ) ulicę Jeziorną w Siewierzu. decyzją z dnia 10 czerwca 2014 r. nr WGN-II sprostowaną postanowieniem Zarządu Powiatu Będzińskiego z dnia 22 lipca 2014r. nr WGN-II Zarząd Powiatu Będzińskiego oddał na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /4 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 7888 o pow. 0,2596 ha, 7775/1 o pow. 0,0964 ha, 7775/3 o pow. 0,0957 ha, na arkuszu mapy 41, obręb Siewierz oraz ozn. numerem 8061/1 o pow. 0,2275 ha, na arkuszu mapy 42, obręb Siewierz i numerem 73 o pow. 0,2443 ha, na arkuszu mapy 1, obręb Tuliszów, zajętą pod drogę powiatową nr 4715 S (d. nr i nr 14213) ulicę Jeziorną w Siewierzu i ulicę Spacerową w Tuliszowie. decyzją z dnia 22 lipca 2014 r. nr WGN-II na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul. Węgrowa 59 oddał nieodpłatnie w trwały zarząd na czas nieoznaczony - nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Będzińskiego, usytuowaną w Siewierzu, obręb Siewierz opisaną w księdze wieczystej nr CZ1Z/ /0 Sądu Rejonowego w Zawierciu, ozn. numerami działek: 675/1 o pow. 0,0037 ha, 675/3 o pow. 0,0027 ha, 675/5 o pow. 0,0003 ha, 672/5 o pow. 0,0018 ha, k.m. 11, 223/1 o pow. 0,1465 ha, 284/5 o pow. 0,0695 ha, 284/3 o pow. 0,0484 ha, 282/1 o pow. 0,0459 ha, 283/1 o pow. 0,0130 ha, k.m. 3, 156/1 o pow. 0,0093 ha, k.m. 2, 578/2 o pow. 0,0213 ha, k.m. 9, 3

4 476/6 o pow. 0,0711 ha, k.m. 8, obręb Żelisławice oraz działka ozn. nr 578/3 o pow. 0,0377 ha, k.m. 4, obręb Leśniaki, zajętą pasami drogowymi publicznych dróg powiatowych: nr 4738 S (d ) ul. Piastów, nr 4751 S (d ) ul. Rolniczej i nr 4736 S (d ) ul. Przyszłości w Żelisławicach. Do dnia 31 grudnia 2014r. pozostają w trwałym zarządzie nieruchomości oddane na rzecz 21 jednostek budżetowych Powiatu Będzińskiego. Obecnie 14 jednostek jest zwolnionych z obowiązku ponoszenia opłat na podstawie art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz z późn. zm.). Dla 5 jednostek prowadzących działalność opiekuńczo - wychowawczą, dla Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie oraz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie nie ma zastosowania powołany wyżej artykuł. Poza opisanymi wyżej prawami, Powiat Będziński posiada akcje i udziały o ogólnej wartości ,00 zł (trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) w tym akcje: Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu łączna wartość akcji serii A, B, D ,- zł (trzy miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych); AT Group S.A. (spółki powstałej w wyniku przekształcenia Agencji Rozwoju Lokalnego Agrotur w Krupskim Młynie), akcje serii A - łączna wartość akcji zł (trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych); 3. Dane o zmianach w stanie mienia Powiatu w zakresie określonym w punkcie 1 i 2 od dnia złożenia poprzedniej informacji. Powiat Będziński nabył własność działek stanowiących pasy drogowe dróg powiatowych na podstawie: 1) art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda Śląski stwierdził nabycie przez Powiat Będziński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe: decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/6/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, obręb Łagisza, ozn. nr działki 3455/1 o pow m 2, k.m. 11, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Bory w Łagiszy; decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/53/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, obręb Będzin, ozn. numerami działek: 33/1 o pow. 529 m 2, 38/1 o pow. 98 m 2, 39/1 o pow. 206 m 2, k.m. 53, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Małobądzką w Będzinie; decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/54/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, ozn. numerami działek: 88/1 o pow. 572 m 2, k.m. 33, 245/1 o pow. 320 m 2, k.m. 47, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Małobądzką w Będzinie; decyzją z dnia r. nr NW/IIIa/77236/55/10 nabycie prawa własności nieruchomości usytuowanej w Będzinie, ozn. numerami działek: 109/4 o pow. 65 m 2, k.m. 33, 79/21 o pow. 163 m 2, k.m. 24, zajętej pod publiczną drogę powiatową ul. Małobądzką w Będzinie. 2) aktem notarialnym z dnia r. Rep. A Nr: 1087/2014 Powiat Będziński nabył w formie umowy darowizny od Gminy Będzin 7 działek niezabudowanych o łącznej powierzchni 6848 m 2 i łącznej wartości ,00 zł (sześćset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote) z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi 4

5 powiatowej nr 4719 S, ulicy Świerczewskiego w Będzinie o miejsca postojowe, ozn. numerami: 93/7 o pow m 2, 70/3 o pow. 13 m 2, k.m. 5, 23/39 o pow. 13 m 2, k.m. 4, 14/4 o pow. 323 m 2, k.m. 22, 2190 o pow m 2, 2191/1 o pow m 2, 2191/2 o pow. 305 m 2, k.m. 6, leżące w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej ulicy Świerczewskiego w Będzinie. 3) na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) Wojewoda Śląski stwierdził nabycie przez Powiat Będziński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności działek zajętych pod publiczne drogi powiatowe: decyzją z dnia r. nr NW/III/77234/1989/05 prawa własności nieruchomości usytuowanej w Mierzęcicach, ozn. nr działki 1109/1 o pow. 366 m 2, k.m. 15, obręb Mierzęcice, zajętej pod publiczną drogę powiatową nr o przebiegu Mierzęcice - Dąbie; decyzją z dnia r. nr NW.III prawa własności nieruchomości usytuowanej w Psarach, ozn. numerami działek: 162/14 o pow. 29 m 2, 162/16 o pow. 132 m 2, k.m. 2, obręb Preczów, zajętej pod publiczną drogę powiatową nr 4718 S (d ) ul. Polną w Preczowie. decyzją z dnia r. nr NW.III prawa własności nieruchomości usytuowanej w Siewierzu, ozn. numerami działek: 8610/1 o pow. 96 m 2, 8610/2 o pow. 159 m 2, k.m. 21, obręb Siewierz, zajętej pod publiczną drogę powiatową nr 4800 S (d ) ul. Bema i ul. Sikorskiego w Siewierzu. 4) decyzją Starosty Będzińskiego z dnia r. Nr o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 4719S - ul. Świerczewskiego w Będzinie na odcinku od skrzyżowania z DW 910 do nieczynnego wiaduktu kolejowego, etap II od ul. Wolności do nieczynnego wiaduktu kolejowego Powiat Będziński z mocy prawa stał się właścicielem nieruchomości usytuowanej w Będzinie, obręb Będzin i obręb Łagisza ozn. numerami działek: 1/4 o pow. 74 m 2, 12/3 o pow. 408 m 2, 13 o pow. 459 m 2, 14 o pow. 165 m 2, 16 o pow. 320 m 2, 17/1 o pow. 414 m 2, 17/4 o pow. 59 m 2, 24/2 o pow. 156 m 2, 25/2 o pow. 76 m 2, 27/6 o pow. 444 m 2, 32/3 o pow. 47 m 2, 37/1 o pow. 749 m 2, 42/1 o pow. 836 m 2, 42/3 o pow. 223 m 2, 43/1 o pow. 220 m 2, 56/1 o pow. 210 m 2, 56/5 o pow. 80 m 2, 57/1 o pow. 217 m 2, 57/11 o pow. 63 m 2, 58 o pow. 998 m 2, 59/1 o pow. 346 m 2, 59/6 o pow. 75 m 2, 98/4 o pow. 51 m 2, 100 o pow m 2, 101/1 o pow. 11 m 2, 101/4 o pow m 2, k.m. 4, obręb Będzin oraz ozn. nr nr: 34/4 o pow. 369 m 2, 35/1 o pow. 254 m 2, 35/3 o pow. 2 m 2, 36/2 o pow. 293 m 2, 38/2 o pow. 276 m 2, 68/1 o pow. 118 m 2, 69/1 o pow. 144 m 2, 93/11 o pow. 8 m 2, 93/13 o pow. 369 m 2, k.m. 5, obręb Będzin i nr 1944 o pow m 2, k.m. 6, obręb Łagisza. Od dnia 1 stycznia 2014r. stan mienia Powiatu Będzińskiego został pomniejszony: o działkę drogową, usytuowaną w Będzinie, ozn. nr 1818/1 o pow m 2, k.m. 4, obręb Łagisza darowaną na rzecz Województwa Śląskiego aktem notarialnym z dnia r. Rep. A Nr 1963/2014 na cel utrzymania dotychczasowego zagospodarowania działki stanowiącej urządzoną drogę wojewódzką nr 913 relacji Pyrzowice (lotnisko) Popłynie Sarnów (Łagisza). 5

6 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. W okresie objętym niniejszą informacją Powiat Będziński uzyskał łączny dochód w wysokości ,99 zł netto (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 99/100) w tym: 1) ,50 zł netto (dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 50/100) z tytułu sprzedaży nieruchomości w tym: 3.638,00 zł część XI, XII i XIII rata (z XX) z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku usytuowanym w Będzinie przy ul. Promyka 28 z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu ozn. nr 9/4 o pow. 831 m 2, k.m. 37; ,50 zł III rata (z X) z tytułu sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Będzinie przy ul. Zwycięstwa 30, ozn. nr nr działek: 13/3 i 13/4 o łącznej pow m 2, k.m ) ,55 zł netto (czterdzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 55/100) z tytułu wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach w tym: 1.914,03 zł - opłata roczna za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Będzinie przy ul. 1-go Maja 1; 949,50 zł - opłata roczna za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 11; 17,25 zł (+ 23% podatek VAT) - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej, usytuowanej w Będzinie przy ul. Krasickiego 17; 5.168,07 zł (+ 23% podatek VAT) - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usytuowanej w Będzinie przy ul. Pokoju 91; 3.377,34 zł (+ 23% podatek VAT) - opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem przychodni, usyt. w Grodźcu przy ul. ZBoWiD 21A; 4.629,93 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Grodźcu przy ul. Mickiewicza i Chopina; 1.523,57 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi OSTOJA usytuowanej w Czeladzi przy ul. Sikorskiego 5; ,00 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Domu Dziecka w Sarnowie przy ul. Wiejskiej 104; 2.398,20 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanej budynkiem Powiatowego Zarządu Dróg w Rogoźniku przy ul. Węgroda 59; 7.986,00 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości usytuowanej w Będzinie przy ul. Krasickiego 17A na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie; 1.009,23 zł - z tytułu oddania w trwały zarząd udziału wynoszącego 32852/ części w nieruchomości zabudowanej budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 na rzecz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie; 861,43 zł z tytułu oddania w trwały zarząd udziału wynoszącego 28041/ części w nieruchomości zabudowanej budynkiem Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Krasickiego 17 na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie; 3) ,94 zł netto (dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 94/100) z tytułu dzierżaw nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. 6

7 W okresie objętym niniejszą informacją Powiat Będziński uzyskał dochody w wysokości: z tytułu sprzedaży nieruchomości z tytułu opłat rocznych za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd z tytułu umów najmu i dzierżawy ,50 zł ,55 zł ,94 zł Razem: ,99 zł netto Dochody planowane do uzyskania w 2015 roku przedstawiają się następująco: z tytułu zbycia nieruchomości ,00 zł z tytułu umów najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 zł oraz opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 zł Razem: ,00 zł netto 5. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia Powiatu W 2014 roku na majątku Powiatu Będzińskiego zrealizowano następujące inwestycje: 1. Termodernizacja budynku III liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie Zadanie wieloletnie, realizowane w latach W 2014r. został zrealizowany ostatni IV etap inwestycji polegający na dociepleniu ścian gmachu głównego oraz Sali gimnastycznej i łącznika oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w strefie wejściowej. Koszt robót wykonanych w 2014r. zamknął się kwotą 626,227,59 zł, z czego kwota ,00 zł. stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w formie pożyczki ( ,00 zł) i dotacji (6.651,00 zł). Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą ,20 zł z czego środki WFOŚiGW w Katowicach to kwota ,70 zł, w tym umorzenia ,70 zł, pożyczka ,00 zł i dotacja ,00 zł. 2. Termodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku, ul. Węgroda 59 Zadanie dwuletnie, realizowane w latach Rozstrzygnięty został przetarg na jego wykonanie. W 2014r. zakończono I etap inwestycji, polegający na budowie kotłowni gazowej i instalacji CO oraz budowie instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej. Koszt wykonania zamknął się kwotą ,33 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW w Katowicach stanowi ,20 zł oraz pożyczka w kwocie ,13 zł. 3. Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wykonawcą robót była firma PPHU MULTI z Gliwic. Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i montaż urządzeń Firmy Qutdoor fitness center w ilości 8 sztuk stanowisk obejmujących 14 urządzeń do ćwiczeń oraz tablicę informacyjną. Ponadto została wykonana 7

8 nawierzchnia z dolomitu pod urządzeniami i łącznikami pomiędzy nimi wraz z położeniem obrzeży betonowych. Okres realizacji od r. do r. Wartość inwestycji ,28 zł. 4. Remont Placu Kardynała Lustigera w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 Remont placu obejmował m.in. wymianę istniejących chodników na kostkę brukową, remont schodów i murów oporowych. Na placu pojawiły się także nowe ławki. Wykonano nasadzenia krzewów i kwiatów do specjalnie ustawionych na placu skrzyń oraz w miejscach zarośniętych trawą. Wymieniono również 6 kompletów lamp parkowych oraz zamontowano 2 szt. halogenów na budynku Starostwa. Wartość prac zamknęła się kwotą ,00 zł. Powiat Będziński oczekuje decyzji Wojewody Śląskiego stwierdzających nabycie przez Powiat Będziński w trybie art. 73 i art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - prawa własności działek zajętych pod drogi powiatowe oznaczonych numerami: 1) 645/7 o pow. 28 m 2, k.m ul. Przyszłości w Żelisławicach, gmina Siewierz; 2) 739/3 o pow. 165 m 2, k.m. 5 - ul. Dębowa w Preczowie, gmina Psary; 3) 966/3 o pow. 7 m 2, k.m. 6 - ul. Szkolna w Malinowicach, gmina Psary; 4) 631/2 o pow m 2, 631/3 o pow. 6 m 2, 614/1 o pow. 6 m 2, k.m. 4 - ul. Szkolna w Malinowicach, gmina Psary; 5) 1222/4 o pow m 2. k.m. 7 - ul. Szkolna w Malinowicach, gmina Psary; 6) 110/1 o pow. 41 m 2, k.m. 1 - ul. 1 Maja w Strzyżowicach, gmina Psary; 7) 825 k.m. 1, obręb Garbierze - ul. Niwa - Groniec, gmina Sławków; 8) 412/1 k.m. 6, obręb Niwa - ul. Niwa - Groniec, gmina Sławków; 9) 2104/5 k.m. 14, obręb Sławków - ul. Olkuska w Sławkowie; 10) 101/1 o pow. 22 m 2, k.m. 1 ul. Cicha w Przeczycach, gmina Mierzęcice; 11) 372/3 o pow. 16 m 2, k.m. 4 ul. Kościuszki w Wymysłowie, gmina Bobrowniki; 12) 715/1 o pow. 22 m 2, 719/1 o pow. 10 m 2, 728/3 o pow. 40 m 2, 721/1 o pow. 28 m 2, 720/1 o pow. 19 m 2, 661/6 o pow. 25 m 2, 7411 o pow. 4 m 2, k.m. 6 ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach, gmina Mierzęcice; 13) 324/1 o pow. 8 m 2, 326/1 o pow. 11 m 2, 325/1 o pow. 9 m 2, 342/1 o pow. 10 m 2, k.m. 4 ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach, gmina Mierzęcice; 14) 504/7 o pow. 117 m 2, 504/9 o pow. 79 m 2 oraz części działek ozn. nr nr: 504/5, 506/5, 506/6, 514/2, k.m. 8, obręb Niwa - ul. Hrubieszowska, gmina Sławków; 15) 2160/3 o pow. 54 m 2, 2160/5 o pow. 78 m 2, 2160/6 o pow. 177 m 2, k.m. 15, obręb Sławków ul. Fabryczna i ul. Olkuska w Sławkowie; 16) 12/1 o pow. 725 m 2, 13 o pow m 2, k.m. 22 oraz 21/2 o pow m 2 i nr 22/3 o pow. 968 m 2, k.m. 3, obręb Będzin Świerczewskiego w Będzinie; 17) 97/1 o pow. 113 m 2, k.m. 33, obręb Będzin ul. Małobądzka w Będzinie 18) 40 o pow m 2, k.m. 53, 101/1 o pow m 2, k.m. 52 i nr 243 o pow. 417 m 2, k.m. 47, obręb Będzin ul. Małobądzka w Będzinie; 19) 44 o pow m 2, k.m. 1, 170 o pow m 2, k.m. 2 i nr 287 o pow m 2, k.m. 3, obręb Żelisławice ul. Piastów i ul. Rolnicza, gmina Siewierz; 20) 4114/7 o pow m 2, k.m. 31, obręb Sławków ul. Kolejowa, gmina Sławków; 21) 1600/3 o pow. 43 m 2, 1606/1 o pow. 902 m 2, 2044/7 o pow. 216 m 2, 2052/4 o pow. 24 m 2, 2104/5 o pow. 37 m 2, 2773/3 o pow. 13 m 2, 2792/6 o pow. 502 m 2, 2792/8 o pow m 2, 2865 o pow. 64 m 2, 2866 o pow. 68 m 2, 2867 o pow. 49 m 2, obręb Sławków - ul. Olkuska, ul. Piłsudskiego i ul. Wrocławska w Sławkowie; 8

9 Trwają prace zmierzające do: 1) oddania w najem, dzierżawę lub do zbycia: nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, usytuowanej w Będzinie przy ul. Promyka, ozn. nr działki 9/5 k.m. 37, o pow. 614 m 2 ; nieruchomości niezabudowanej usytuowanej w Będzinie przy ul. Promyka, ozn. nr działki 9/6 k.m. 37, o pow. 931 m 2 ; działek usytuowanych w Czeladzi przy ul. Szpitalnej, ozn. nr nr: 66/6 o pow m 2, 66/7 o pow m 2, k.m. 6; części nieruchomości usytuowanej w Czeladzi przy ul. Grodzieckiej, ozn. obecnie nr nr działek 31/3, 4/2, 3/2 k.m po wydzieleniu gruntu o pow. ok. 200 m 2 zabudowanego budynkiem wykorzystywanym obecnie jako kwiaciarnia; 2) nabycia od Gminy Siewierz w drodze darowizny działek: ozn. nr nr 5543/4 o pow. 34 m 2 i 5543/6 o pow. 49 m 2, k.m. 30, stanowiących część pasa drogowego drogi powiatowej nr 4706 S (d ) ul. Krakowskiej w Siewierzu; 3) nabycia w trybie art. 73 i art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) - prawa własności działek zajętych pod drogi powiatowe: nr 49 o pow m 2, k.m. 1, nr 357 o pow m 2, nr 365 o pow m 2, nr 366 o pow m 2, k.m. 3, nr 565/1 o pow m 2, k.m. 4, 735 o pow m 2, k.m. 5 droga nr 4746 S i nr 4747 S w Warężynie, gmina Siewierz; nr 497 o pow m 2, k.m. 8, 578/3 o pow m 2, k.m. 9, nr 797 o pow. 170 m 2, nr 796 o pow m 2, k.m. 11 ul. Piastów, ul. Przyszłości i ul. Rolnicza w Żelisławicach; nr 937/1 o pow m 2, 945 o pow. 667 m 2, k.m. 5 ul. Dębowa w Preczowie; nr 387/2 o pow m 2, k.m. 6, nr 465 o pow m 2, nr 469 o pow m 2, k.m. 7 ul. Podleśna i ul. Piastów w Żelisławicach, gmina Siewierz; nr 578/4 o pow m 2, k.m. 4, nr 1 o pow m 2, k.m. 1 ul. Przyszłości w Leśniakach i ul. Baśniowa, obręb Czekanka, gmina Siewierz; nr 1785 o pow m 2, k.m. 4 ul. Odkrywkowa w Łagiszy, gmina Będzin; nr 714/5 o pow. 8 m 2, nr 708/2 o pow. 16 m 2, k.m. 6 ul. Czerwonego Zagłębia w Toporowicach, gmina Mierzęcice; 3) zakupu działek zajętych pod drogi powiatowe: usytuowanych w gminie Siewierz, obręb Żelisławice, wchodzących w pas drogowy publicznej drogi powiatowej nr 4751S - ul. Rolniczej w Żelisławicach; 4) geodezyjnego wydzielenia gruntów zajętych pod drogi powiatowe: ul. Dębowa w Preczowie - działki nr nr 991/2, 990/1, 990/2 k.m. 6, gmina Psary; ul. Węgroda w Rogoźniku - działka nr 2286 k.m. 10, gmina Bobrowniki; ul. Topolowa w Bobrownikach - działki nr nr 97/1, 97/2 k.m. 1; ul. Hrubieszowska w Sławkowie - dz. nr 504/5, 506/5, 506/6, 514/2 k.m. 8, obręb Niwa; ul. Szkolna w Malinowicach - działka nr 961/3 k.m. 6, gmina Psary, ul. Wspólna i ul. Leśna w Brudzowicach - działka nr 1699, k.m. 19, gmina Siewierz; ul. Polna w Bobrownikach - działka nr 2431, 2432/1 k.m. 7; ul. Łąkowa w Toporowicach - działka nr 411 k.m. 5, gmina Mierzęcice. 9

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. WGN-II.3023.1.2013 Będzin, 2013-02-14 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Będzińskiego zawiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WGN-II.3023.1.2014 Będzin, 2014-02-20 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BĘDZIŃSKIEGO obejmująca okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Informacja o stanie mienia Powiatu Będzińskiego zawiera

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2010 Informacją objęto wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość: obszar Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE ZA 2010 ROK DZIAŁU GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI Przygotowała Bożena Bartkiewicz Wewnętrzna struktura organizacyjna Działu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bożena Bartkiewicz

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r.

UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. UCHWAŁA NR 4248/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 20 stycznia 2014r. w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Lewkowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

ogłasza III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Starosta Chełmski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej Kalisza z dnia... w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych

Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych Podziały nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Art. 5. 1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Strona znajduje się w archiwum. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ogłasza publiczne przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w województwie kujawsko-pomorskim Licytacje odbędą się w dniach od 24

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku

I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO M. ŁOWICZA na dzień 30 września 2005 roku Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się w oparciu o przepisy: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.)

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Załącznik 1g do Zarządzenia Nr 13/VII/2015 Wójta Gminy Braniewo z dnia 26 lutego 2015 roku INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRANIEWO (na dzień 31.12.2014r.) Informacja o stanie mienia Gminy Braniewo na

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zakłady Graficzne "Dom Słowa Polskiego" Spółka Akcyjna w likwidacji ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Miedzianej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 23 lipca 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 65 poz. 746 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 lipca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKT NOTARIALNY

PROJEKT AKT NOTARIALNY PROJEKT REPERTORIUM A NR /2012 AKT NOTARIALNY Dnia... dwa tysiące dwunastego roku /...2012 roku/ przed notariuszem w Warszawie..., w jego Kancelarii przy ulicy..., stawili się: -----------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ogłoszenie nr 5 o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ NOWA SP. Z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86

I N F O R M A C J A. Powierzchnia nieruchomości. Drogi 1 285 762 2 653 767,42. Ogródki działkowe 111 000 222 000,00. Grunty szkolne 103 233 878 484,86 I N F O R M A C J A dot. stanu mienia komunalnego Gminy Turek według stanu na dzień 31.12.2015 r. Ogółem stan gruntów na terenie Gminy Turek ( mienia komunalnego) wynosi 3 128 466 m 2. Stan ten : a/ zwiększył

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Część VI Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Tabela 15.2 - Informacja o gruntach, w których Gmina Chrzanów posiada udział L.p. Wyszczególnienie Stan na 01.10.2009r. Powierzchnia Stan na 31.12.201

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

I. z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące nieruchomości oznaczone numerami działek :

I. z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące nieruchomości oznaczone numerami działek : Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oraz będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę w 2010 roku na terenie Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST

Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST Wykład 3 Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi zasób SKP i JST 3.1. Informacje ogólne Organem reprezentującym w sprawach gospodarowania nieruchomościami, poza pewnymi wyjątkami, są: Skarb Państwa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25. 08. 2014r. O G Ł O S Z E N I E Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Hotele Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaŝ prawa własności nieruchomości oraz prawa uŝytkowania wieczystego Hotele

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 15 stycznia 2016 r.

Rybnik, dnia 15 stycznia 2016 r. M.6833.53.2015 Dokument : 2016-2530 Decyzja Prezydenta Miasta Rybnika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania Rybnik, dnia 15 stycznia 2016 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

U -grunty 939, l tys zł - nieruchomości 19.225,6 tys. zł - mienie ruchome 6. 974,4 tys. zł

U -grunty 939, l tys zł - nieruchomości 19.225,6 tys. zł - mienie ruchome 6. 974,4 tys. zł Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Krośnieńskiego Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia informację o stanie

Bardziej szczegółowo

Stan zagospodarowania mienia powiatu rawskiego na dzień 30. 06.2008 r.

Stan zagospodarowania mienia powiatu rawskiego na dzień 30. 06.2008 r. Stan zagospodarowania mienia powiatu rawskiego na dzień 30. 06.2008 r. Lp. PołoŜenie Numer działki Powierzchnia działki [w ha] Stan rozdysponowania 1. i 5 308/27 4,9978 działka nierozdysponowana (część

Bardziej szczegółowo

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów

IAN GROUP Nieruchomości Tel fax Rzeszów IAN GROUP Nieruchomości Tel fax17 864 06 06 35-030 Rzeszów www.iangroup.net Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Ostatnio wprowadzona aktualizacja: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2012 r. Poz. 2334 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 ZARZĄDU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KOMUNIKACJI PASAŻERSKIEJ z dnia 22 maja 2012 r. z wykonania Planu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459, z 2007

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00112357/9, STAN Z DNIA 20140716 12:16 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Wojewoda Wielkopolski. orzeka

DECYZJA. Wojewoda Wielkopolski. orzeka SN.VII-2.77242-130/09 DECYZJA Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 2 ustawy z dnia 10 maja 2007

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU 1 INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY STRZELIN W 2006 ROKU Gmina Strzelin w 2005 r przystąpiła do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST- PARK tworząc podstrefę Strzelin, która umożliwiła pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

(1) Data: 24 lipca 2015 r.

(1) Data: 24 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII C RONSON EUROPE N.V. ( Emitent ) WYEMITOWANYCH W DNIU 14 CZERWCA 2013 R. ( Obligacje ) ( Ogłoszenie ) Data: 24 lipca 2015 r. Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009

Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 2009 Wersja archiwalna Pełnienie funkcji rzeczoznawcy 009 Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji rzeczoznawcy. ZPF.341-04-0/09 Oborniki, dnia 1 stycznia 009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. IA.II.7820.11.2012MN Łódź dnia 01.2013r. OBWIESZCZENIE Wojewody Łódzkiego Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Na podstawie art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 1) Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1506/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1506/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 1506/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.06.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI USTAWA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 24 stycznia 2013 r. (zgodność z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 15 grudnia 2011 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r.

UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. UCHWAŁA NR XXIV/135/2000 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 14 lipca 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciąŝania nieruchomości oraz ich wydzierŝawiania lub wynajmowania na okres dłuŝszy

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ

OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR PO1P/00107788/1, STAN Z DNIA 20140716 10:14 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe 1. Numer księgi

Bardziej szczegółowo

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR SR1S/00058700/2, STAN Z DNIA 20150619 11:00 Okładka Dział IO Dział ISp Dział II Dział III Dział IV OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ Rubryka 0.1 Informacje podstawowe Numer księgi

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych we Wrocławiu, obręb Partynice.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdańsku w rejonie ulicy Lendziona, Dulin a i Guderskiego pomiędzy

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE o łącznej pow. użytkowej 286,50 m 2 GRUNT o powierzchni 1 200 m 2 Elbląg ul. Skrzydlata 13, 82-300 Elbląg (gmina Elbląg, powiat elbląski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu/dzierżawy:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

AK EXPERT tel. 828 13 31 fax. 828 45 81 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 15/1 www.akexpert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Warszawa ul. Gwiaździsta 71 działka nr ewid. 1/7 obręb 7-04-03

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach. ZARZĄDZENIE Nr 127/07 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 13 przy ul. Michałowicza, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI TREŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ NR WR1K/00143430/7, STAN Z DNIA 2015 02 03 12:16 prowadzonej przez SĄD REJONOWY DLA IA KRZYKÓW WE IU, IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH WR1K DZIAŁ I O OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Numer

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 387/2007 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 15 listopada 2007 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTA TARNOWA Wykonanie: Urząd Miasta Tarnowa Wydział Geodezji

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. Telefonu Zakres Prac

Stanowisko Nr pokoju Nr wew. Telefonu Zakres Prac WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH UL. MICKIEWICZA 24 WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI GRUNTAMI mgr inż. Aleksandra Szczygieł Kierownik pok. Nr 3 tel. 338734207 Imię i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2015. Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 14 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 5/2015. Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 14 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie określenia stawek czynszu za grunty stanowiące własność Gminy Czeladź oddane w dzierżawę, najem lub w czasowe korzystanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu województwa, skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej PETROLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-150 Warszawa, ul. J. Gordona Bennetta 2, tel.: +48 22 778 03 03,www.petrolot.pl wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo