KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament Rady Ministrów RM RM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament Rady Ministrów RM-110-64-13 2013-10-29 RM-24-199-13"

Transkrypt

1 MINISTER ROLNICTWA l ROZWOJU WSI F we /BG/2013 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament Rady Ministrów RM RM CZLONKOWI E RA DY MI NISTRÓW Przedstawiam doku menty rządowe zg ł oszo ne przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi -do rowatrzenia (-) Sekretarz Rady Ministrów Materiał do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 5 listopada 2013 r. Warszawa, dnia O. )Ą Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów o~~~v~ Zgodnie z 22 ust. 1 uchwały Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2002 r. Nr 13, poz. 221 z późn.zm. ) w załączeniu przedkładam projekt: rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (.RM-110-e.:t.-1~ założeń dotyczących wykorzystania środków pochodzących ze spłat mikropożyczek udzielonych w ramach komponentu A Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (1M-.2~ ) z uprzejmą prośbą o ich przedłożenie do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Powyższe projekty zostały przyjęte i rekomendowane Radzie Ministrów przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu 26 września 2013 r. z uznaniem za zasadne uwag Ministra Finansów dot. oprocentowania kredytów bankowych oraz spłat mikropożyczek, co wymaga rozstrzygnięcia przez Radę Ministrów..,. Z informacji przekazanych przez banki współpracujące z ARiMR wynika, że utrzymywanie się w dłuższym okresie czasu stopy redyskonta weksli na aktualnym poziomie wpłynie, _ przy obecnym wskaźniku przyjętym do obliczania oprocentowania kredytów preferencyjnych, na wycofywanie się banków z kredytowania przedsięwzięć w rolnictwie. Jednocześnie uprzejmie informuję, że w ramach prac nad projektem rozporządzenia regulującym warunki udzielania pomocy w, formie kredytów preferencyjnych po 2014 r. zostanie rozważona zmiana sposobu wyliczania. oprocentowania kredytów preferencyjnych. ttoco ~Gg\i7 ~ J -,o- zon

2 Problemy małych i średnich przedsiębiorstw z pozyskaniem kapitału stanowią jedną z barier ich rozwoju, a zatem uzasadnione jest wykorzystanie środków pochodzących ze spłat mikropożyczek udzielonych w ramach komponentu A Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na pożyczki przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich w celu ograniczenia bezrobocia. Pozostałe uwagi Ministra Finansów zostały uwzględn i one w przedkładanych projektach. Powyższe projekty zostały zamieszczone w Wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem RD 239 oraz ID 125. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został zwolniony z obowiązku rozpatrzenia przez Komisje Prawniczą. zał. 45 +płyta cd

3 PROJEKT ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm. 1 l) zarządza się, co następuje : 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm. 2 l) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 O ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Oprocentowanie kredytów bankowych, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1, 4 pkt 1 i 4a, może być zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,6 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym."; 2) w 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Pomoc, o której mowa w 2 pkt 4, jest udzielana producentom rolnym za pośrednictwem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub spalania padłych zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i IJ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, poz. 961, z 201 O r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 34, poz. 168 oraz z 2012 r. poz > Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 645 i Nr 95, poz. 793, z 2010 r. Nr 4, poz. 27, Nr 107, poz. 681 i 682 i Nr 208, poz. 1374, z 2012 r. poz. 408 i 988 oraz z 2013 r. poz. 998.

4 2 uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z , str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej "podmiotami utylizacyjnymi", z którymi Agencja zawarła umowę o udzielenie tej pomocy na dany rok." ; 3) po 14c dodaje s ię 14d w brzmieniu : " 14d. 1. W roku 2013 i 2014 Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w 2 pkt 5, w formie pożyczk i na rozpoczęcie lub kontynuację pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 36 1, z późn. zm. 3 l), zwanej dalej " pożyczką". 2. O pożyczkę może ubiegać się: 1) bezrobotny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829), lub 2) poszukujący pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 3) przedsiębiorca zatrudniający do 9 pracowników, lub 4) rolnik posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni do 15 ha użytków rolnych lub małżonek rolnika lub jego domownik w rozumieniu art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Oz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm. 4 l) - zamieszkujący lub mający siedzibę, przez okres co najmniej roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o pożyczkę, na obszarach znajdujących się w granicach administracyjnych gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast J) Zmiany tekstu jednolitego wym ienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 poz. 362, 440, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 985). 4 > Zmian y tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz , Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507, Nr 237, poz i poz z 2009 r. Nr 69, poz. 595, Nr 79, poz. 667 i Nr 97 poz. 800, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz i Nr 233, poz. 1382, z 2012 r. poz. 637, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 983.

5 3 liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, albo gmin miejskich, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. 3. Pożyczka jest udzielana na okres do 48 miesięcy, do wysokości : 1) zł - na sfinansowanie zakupu materiałów służących do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej; 2) zł- na sfinansowanie: a) zakupu budynków, budowy, przebudowy lub remontu budynków połączonego z modernizacją budynków, b) zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia lub samochodów - służących do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. 4. Pożyczka nie może być udzielona na sfinansowanie zakupu używanych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub samochodów, które: a) wcześniej zostały nabyte z wykorzystaniem środków publicznych albo.c b) w dniu sprzedaży mają więcej niż 5 lat. 5. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne wynosi równowartość stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym powiększonej o: 1) 2,5 punktu procentowego- w przypadku pożyczek, o których mowa w ust. 3 pkt 1; 2) 1 punkt procentowy- w przypadku pożyczek, o których mowa w ust. 3 pkt Oprocentowanie pożyczki wynikające z różnicy między wysokością stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłaszaną na podstawie art. 1 O rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 r. z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z , str. 1) powiększoną o 1 punkt procentowy, a wysokością oprocentowania obliczonego zgodnie z ust. 5, stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana zgodnie z przepisami, o których mowa w 4a ust Pożyczki są udzielane za pośrednictwem banków, z którymi Agencja zawarła umowy na udzielanie pożyczek, w ramach limitów przyznanych tym bankom. 8. Prezes Agencji umieści informację o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy, o której mowa w ust. 7, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję.

6 4 9. Wniosek o zawarcie umowy na udzielanie pożyczek banki składają na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, w terminie 14 dni od dnia umieszczenia przez Prezesa Agencji informacji, o której mowa w ust O. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, zawiera wskazanie: 1) nazwy, siedziby i adresu wnioskodawcy; 2) wysokości deklarowanego współfinansowania ze środków własnych banku, jednak nie wyższej niż 30% łącznej kwoty pożyczek planowanych do udzielenia; 3) proponowanej wysokości planowanych do udzielenia pożyczek; 4) wysokości prowizji, która będzie pobierana od pożyczkobiorcy na rzecz banku z tytułu udzielenia pożyczki; 5) wysokości opłaty, która będzie pobierana od wypłaconych środków Agencji z tytułu udzielenia pożyczek; 6) obszaru objętego działalnością banku. 11. Umowa, o której mowa w ust. 7, zawiera: 1) warunki udzielania pożyczek, w tym określenie wysokości prowizji pobieranej od pożyczkobiorcy na rzecz banku z tytułu udzielenia pożyczki do wysokości 2% kwoty udzielonej pożyczki; 2) wskazanie formy zabezpieczenia spłaty pożyczek; 3) określenie wysokości wkładu własnego banku; 4) warunki, sposób oraz terminy przekazywania przez Agencję środków na udzielanie pożyczek; 5) określenie wysokości opłaty na rzecz banku w wysokości do 4% kwoty wypłaconych środków, o których mowa w pkt 4, oraz sposób jej finansowania; 6) warunki monitorowania wykorzystania i spłaty pożyczek; 7) sposób i terminy rozliczania środków, o których mowa w pkt 4, oraz przedkładania sprawozdań o udzielonych pożyczkach; 8) warunki zwrotu środków przekazanych na udzielenie pożyczki, w przypadku: a) udzielenia pożyczki przez bank niezgodnie z 14c, b) wykorzystania przez pożyczkobiorcę pożyczki niezgodnie z umową, c) zaprzestania przez pożyczkobiorcę prowadzenia działalności w okresie spłaty pożyczki, z wyłączeniem przypadków, gdy zaprzestanie

7 5 prowadzenia działalności nastąpiło z przyczyn niezależnych od pożyczkobiorcy, d) wyzbycia się przez pożyczkobiorcę budynków, maszyn, urządzeń, wyposażenia lub samochodów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w okresie spłaty pożyczki; 9) sposób prowadzenia przez bank windykacji niespłaconych należności z tytułu pożyczki. 12. Podmioty, o których mowa w ust. 2, składają wniosek o pożyczkę w banku, z którym Agencja zawarła umowę na udzielanie pożyczek. Do wniosku o udzielenie pożyczki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, dołącza się plan inwestycji. 2. W 2013 r. banki składają wnioski o zawarcie umowy na udzielanie pożyczek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. PREZES RADY MINISTRÓW

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 27 stycznia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Poz. 187 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych

Bardziej szczegółowo

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

z dnia 26 kwietnia 2007 r. zmiany: 2008-01-01 Dz.U.2007.250.1868 1 2008-01-18 Dz.U.2008.8.42 1 2008-07-08 Dz.U.2008.107.680 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 1374: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (wyciąg) z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lutego 2014 r. Poz. 226 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r.

Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-126-03 Druk nr 1911 Warszawa, 14 sierpnia 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1975 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 11.03.2014r Strona 1 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459)

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) brzmienie pierwotne (od 2009-03-19) Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1 z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1459) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Z LOKALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ZE ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 1073 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo