NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych"

Transkrypt

1 PUPIIA MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych CPV usługi szkoleniowe w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z póżń. zm.) zwanej dalej ustawą. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Dział 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W GORLICACH, ul. Michalusa 18, Gorlice, fax (018) , (018) REGON: , NIP: Strona internetowa Zamawiającego: występujący w imieniu własnym Dział 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń grupowych dla 20 osób bezrobotnych uczestników projektu Naszą Szansą Praca współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących kursów: Lp. Nazwa kursu Liczba uczestników I. Kurs pełnej księgowości z obsługą komputerowych programów finansowo- księgowych 10 osób Planowany termin rozpoczęcia druga połowa maja 2014 Liczba godzin zegarowych 280 h II. Kurs komputerowy od podstaw 10 osób 1 października h Zakres merytoryczny kursów składających się na przedmiot zamówienia (wymagania szczegółowe): I. Kurs pełnej księgowości z obsługą komputerowych programów finansowo - księgowych 1. Celem kursu jest opanowanie przez uczestników wiedzy z zakresu pełnej księgowości oraz praktyczne przygotowanie ich do pracy w charakterze księgowego. 1

2 2. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące: systemu rachunkowości oraz systemu podatkowego w Polsce; zasad księgowania na poszczególnych kontach, sprawozdawczości finansowej - z wykorzystaniem komputerowych programów finansowo księgowych. 3. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: druga połowa maja 2014 roku. 4. Czas trwania szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne): 280 godzin zegarowych, przy czym za godzinę zegarową uznaje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. Zamawiający wymaga, aby większa liczba godzin zegarowych w planie nauczania obejmowała zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputerowych programów finansowo księgowych. 5. Zajęcia szkoleniowe powinny być przeprowadzane codziennie (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym plan nauczania powinien obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia szkoleniowe nie mogą trwać dłużej niż 7 godzin zegarowych dziennie i krócej niż 5 godzin zegarowych dziennie. Egzamin wewnętrzny powinien odbyć się w ostatnim dniu szkolenia. 6. Plan nauczania (program) powinien obejmować co najmniej n/w zagadnienia: a) System rachunkowości w Polsce tworzenie systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie, b) System podatkowy w Polsce źródła prawa podatkowego, stosowanie prawa podatkowego, c) Zasady księgowania na poszczególnych kontach praktyczne ćwiczenia na kontach księgowych, d) Sporządzanie sprawozdania finansowego, e) Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem komputerowych programów finansowo- księgowych. 7. Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia: Wykonawca zobligowany będzie do zapewnienia uczestnikom dostępu do sprzętu i urządzeń wykorzystywanych podczas kursu. Zamawiający wymaga, aby podczas zajęć praktycznych na każdego uczestnika przypadał jeden zestaw komputerowy z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (z zainstalowanymi programami finansowo-księgowymi) - w stanie technicznym zapewniającym wysoki poziom kursu. II. Kurs komputerowy od podstaw 1. Celem kursu jest nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu podstawowej obsługi komputera. 2. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące podstawowej obsługi komputera, Internetu, systemu operacyjnego, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz autoprezentacji. 3. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 1 października 2014 roku. 4. Czas trwania szkolenia (zajęcia teoretyczne i praktyczne): 150 godzin zegarowych, przy czym za godzinę zegarową uznaje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. Zamawiający wymaga, aby większa liczba godzin zegarowych w planie nauczania obejmowała zajęcia praktyczne. 5. Zajęcia szkoleniowe powinny być przeprowadzane codziennie (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), przy czym plan nauczania powinien obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Zajęcia szkoleniowe nie mogą trwać dłużej niż 7 godzin zegarowych dziennie i krócej niż 5 godzin zegarowych dziennie. Egzamin wewnętrzny powinien odbyć się w ostatnim dniu szkolenia. 6. Plan nauczania (program) powinien obejmować co najmniej n/w zagadnienia: a) Komputer PC Definicje pojęć, założenia działania. Budowa komputera, działanie komputera. Procesor, pamięć operacyjna, pamięci masowe. Podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia. b) System operacyjny podstawowe wiadomości o systemie operacyjnym MS Windows. Zapoznanie się z paskiem zadań menu Start. Uruchamianie programów, tworzenie, przenoszenie, kopiowanie, usuwanie folderów, plików, skrótów, zapisywanie plików. c) Edytor tekstu np. MS Word jako edytor budowa okna programu. Rodzaje edytorów. Wprowadzanie i zapisywanie tekstu. Zabezpieczanie danych. Kontrola ortograficzna. Dodawanie grafiki, znaki specjalne w tekście. d) Arkusz kalkulacyjny np. MS Excel jako arkusz kalkulacyjny budowa okna programu. Wprowadzanie, kopiowanie, przenoszenie zawartości komórek. Zapisywanie, zabezpieczanie danych. Wykresy. e) Internet - Podstawy użytkowania sieci Internet. Wyszukiwanie i przeglądanie stron www przeglądarki internetowe. Zakładanie i korzystanie z konta poczty elektronicznej. f) Autoprezentacja kreowanie własnego wizerunku. 7. Sposób organizacji zajęć praktycznych określonych w programie szkolenia: Wykonawca zobligowany będzie do zapewnienia uczestnikom dostępu do sprzętu i urządzeń wykorzystywanych podczas kursu. Zamawiający wymaga, aby podczas zajęć teoretycznych i praktycznych na każdego uczestnika przypadał jeden zestaw komputerowy z oprogramowaniem niezbędnym do zrealizowania planu nauczania - w stanie technicznym zapewniającym wysoki poziom kursu. 2

3 Zakres merytoryczny kursów składających się na przedmiot zamówienia (wymagania ogólne dotyczące wszystkich kursów wymienionych w tabeli): 1. Kandydaci na szkolenia zostaną wskazani przez Zamawiającego. 2. Miejsce szkoleń: zaleca się, aby szkolenia przeprowadzone były na terenie miasta Gorlice. Zamawiający jednak dopuszcza możliwość przeprowadzania kursów poza wskazanym wyżej miejscem. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom (na własny koszt i ryzyko) transportu tj. codziennego dowozu do miejsca realizacji przedmiotowej usługi sprzed budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18 oraz przywozu uczestników przed ten budynek. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia kursów metodą e- learningu. 4. Zamawiający wymaga, aby zajęcia szkoleniowe prowadziła wykwalifikowana kadra dydaktyczna o kwalifikacjach, uprawnieniach i doświadczeniu odpowiednim do prowadzonych kursów. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostosował programy szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje. Wykonawca opracowując programy szkolenia powinien wykorzystać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych. 6. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przedłoży przed podpisaniem umowy szkoleniowej załącznik do tej umowy tj. program szkolenia (odrębny dla każdego kursu) zawierający: nazwę i zakres szkolenia; czas trwania i sposób organizacji szkolenia; cele szkolenia; plan nauczania określający temat zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby części teoretycznej i części praktycznej; opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych (zgodnie z zaleceniami ujętymi w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia) z rozszerzeniem o: wykaz literatury oraz niezbędnych środków materiałów dydaktycznych; przewidziane sprawdziany i egzaminy, wymagania wstępne dla uczestników szkolenia. 7. Wykonawca w trakcie trwania szkoleń powinien zapewnić uczestnikom kursu bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki. W związku z powyższym pomieszczenia, w których realizowane będą zajęcia szkoleniowe muszą być bezwzględnie dostosowane do prowadzenia zajęć dla minimum dziesięcioosobowej grupy (w każdym kursie) oraz wyposażone w niezbędne środki i materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć(np. sprzęt audiowizualny, tablicę itp.) zaplecze sanitarne i higieniczne oraz środki czystości. 8. Wykonawca zapewni uczestnikom szkoleń catering (np. napoje ciepłe/zimne, przekąski typu kanapki lub drożdżówki itp.) w każdym dniu trwania każdego z kursów. Koszt cateringu stanowi element ceny zamówienia. 9. Wykonawca przed rozpoczęciem poszczególnych szkoleń ma obowiązek zapoznać uczestników z jego zakresem tematycznym (programem), przekazać im harmonogram realizowanych zajęć oraz zapewnić materiały dydaktyczne tj. np. książki lub skrypty lub broszury lub materiały drukowane, obejmujące swą tematyką program szkolenia, w tym materiały biurowe w postaci środków piszących i notesów. 10. Wykonawca powinien zamieścić w miejscu realizacji poszczególnych kursów czytelną informację o uczestnictwie bezrobotnego odbywającego szkolenie w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. 11. Przekazywane uczestnikom szkoleń materiały szkoleniowe należy opatrzyć logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, emblematem Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Społeczny i informacją o współfinansowaniu projektu ze środków EFS zgodnie z dokumentem Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. dostępne na stronie internetowej 12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca prowadził nadzór wewnętrzny nad szkoleniami służący podnoszeniu jakości organizowanych kursów. 13. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca podczas kursów przeprowadzał wśród jego uczestników sprawdziany, testy, prace kontrolne itp. 14. Wykonawca w ostatnim dniu każdego ze szkoleń przeprowadzi ankietę oceniającą dany kurs wśród jego uczestników. 15. Szkolenia winny zakończyć się wydaniem dla każdego uczestnika: a) zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zawierającego, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia, miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. b) certyfikatu zawierającego logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, emblemat Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Społeczny i informacje o współfinansowaniu projektu ze środków EFS. 3

4 16. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji fotograficznej stanowisk szkoleniowych poprzez sfotografowanie uczestników kursów (podczas odbywania szkoleń) przy wykonywaniu najbardziej charakterystycznych czynności np. podczas zajęć praktycznych (4-5 zdjęć) i dostarczenie tych fotografii Zamawiającemu w wersji elektronicznej wraz z rozliczeniem każdego z kursów. Dział 3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dział 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 4. W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, zamawiający żąda wskazania w ofercie danych podwykonawcy (nazwa, adres). 5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ar. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku udziału podwykonawcy w wykonaniu części zamówienia, umowa winna spełniać w szczególności następujące wymagania: a) zakres części zamówienia powierzonej podwykonawcy, b) kwotę wynagrodzenia za realizację powierzonej części zamówienia, c) termin wykonania części zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, d) warunki płatności, e) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, f) okres gwarancji i rękojmi za wady, z terminem nie krótszym od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. Dział 5. OFERTY WSPÓLNE 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum). 2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcja) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania! 4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum). 5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum. Dział 6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art.67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4

5 Dział 7. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Termin realizacji zamówienia: Dział 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA od dnia podpisania umowy maksymalnie do roku Dział 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w tym zakresie oświadczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, załącznik nr 8 do SIWZ) 2. posiadania wiedzy i doświadczenia: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże wykonanie z należytą starannością tj. zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przed terminem upływu składania ofert, łącznie co najmniej : a) trzech szkoleń grupowych (każda z grup musi obejmować minimum 5 osób) o tematyce zgodnej z profilem zamówienia tj. z zakresu organizacji kursów z pełnej księgowości trwających co najmniej 200 godzin (każdy), b) trzech szkoleń grupowych (każda z grup musi obejmować minimum 5 osób) o tematyce zgodnej z profilem zamówienia tj. z zakresu organizacji kursów komputerowych o tematyce dotyczącej wyłącznie nauki obsługi komputera. - z podaniem ich wartości, nazwy przedmiotu zamówienia (kursu), dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane a także załączeniem dowodów tj. poświadczenia lub oświadczenia wykonawcy (jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wystawionych przez poprzednio zamawiających) - potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty - (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz załącznik nr 5a, 5b do SIWZ). 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże jednocześnie dysponowanie : a) na grupę 10 osób co najmniej dziesięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia (z zainstalowanymi programami finansowoksięgowymi) - w stanie technicznym zapewniającym wysoki poziom kursu. b) na grupę 10 osób - co najmniej dziesięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia i zrealizowania planu nauczania - w stanie technicznym zapewniającym wysoki poziom kursu. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w tym zakresie oświadczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz załącznik nr 6a, 6b do SIWZ). 4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże dysponowanie jednocześnie: a) co najmniej dwiema osobami zaliczanymi do kadry dydaktycznej, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia. Wymaga się przeprowadzenia przez każdą z osób co najmniej 5

6 trzech szkoleń grupowych (każda z grup musi obejmować minimum 5 osób) o tematyce zgodnej z profilem zamówienia (tj. w zakresie szkoleń na pełną księgowość ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) co najmniej dwiema osobami zaliczanymi do kadry dydaktycznej, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia. Wymaga się przeprowadzenia przez każdą z osób co najmniej trzech szkoleń grupowych (każda z grup musi obejmować minimum 5 osób) o tematyce zgodnej z profilem zamówienia (tj. w zakresie szkoleń komputerowych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie złożonego w tym zakresie oświadczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz załącznik nr 4a, 4b do SIWZ). 5. sytuacji ekonomicznej i finansowej: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży w tym zakresie oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej należy dołączyć w oryginale. Dział 10. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ I WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Dokumenty i oświadczenia wymagane w przedmiotowym postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy 2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 6

7 3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ); aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt.5 ustawy, należy przedłożyć dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SIWZ). 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Inne dokumenty: Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze (zał. nr 1 do SIWZ), Kosztorys ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze (zał. nr 1a do SIWZ), Uwagi: Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 6 i 3 ust.4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane / Dz. U. z 2013r., poz. 231/, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Dział 11. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji dotyczących postępowania, pisemnie, faksem na nr 018/ lub 018/ lub em: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub em, każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania! 2. W sytuacji żądania Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1, brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego dowód transmisji danych. 3. W przypadku wezwania Wykonawcy celem uzupełnienia dokumentów w trybie art.26 ust.3 ustawy, forma składanych dokumentów musi być zgodna z dyspozycją (wymaganiem) Zamawiającego, określoną w wezwaniu kierowanym do Wykonawcy. 7

8 Dział 12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIE, CZY ZAMIERZA SIĘ ZWOŁAĆ ZEBRANIE WYKONAWCÓW 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania pisemnie, faxem lub em, nie później niż do dnia r. 2. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż w terminie określonym powyżej (patrz pkt.1). 3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dział 13. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: - w zakresie merytorycznym oraz w zakresie zamówień publicznych: Małgorzata Górska Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 15:30 Dział 14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Dział 15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3. Oferta musi spełniać następujące wymogi: musi być sporządzona w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy), z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w języku obcym, musi być złożona na piśmie, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub piórem, formularz oferty i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy z podaniem imienia i nazwiska osoby podpisującej, wszelkie poprawki, zmiany (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane, treść wszystkich załączników musi być zgodna z treścią wzorów stanowiących załączniki do SIWZ, dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników, zaleca się, aby podpisy i parafy wykonywane były atramentem w kolorze niebieskim. 4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo 8

9 musi być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / spółki cywilne, konsorcja/ Wykonawcy ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem. 6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz ze zm.) i dołączone odrębnie do oferty. 7. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. Powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz opis: POWIATOWY URZĄD PRACY W GORLICACH, UL. MICHALUSA 18, Gorlice OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: Organizację - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych NIE OTWIERAĆ do dnia r ( do godziny 11:00 ) Dział 16. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie (NA PIŚMIE) wraz z uzasadnieniem o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe oznaczenie ZMIANA / WYCOFANIE. W opakowaniu musi być zamieszczone: - oświadczenie o zmianie lub wycofaniu oferty - upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile oświadczenia nie składa sam Wykonawca. Dział 17. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach kod , ul. Michalusa 18, III piętro pok. 33 (Sekretariat) nie później niż do dnia r. do godz. 10:30 Dział 18. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorlicach, kod: , ul. Michalusa 18, III piętro pok. nr 20. w dniu r. o godz. 11:00 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 9

10 Dział 19. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Cena ofertowa wynika z wypełnionego Formularza ofertowego ( załącznik nr 1 do SIWZ). W Formularzu ofertowym Wykonawca podaje: a) Cenę zamówienia brutto, b) Koszt szkolenia brutto jednej osoby. 2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów itp., których nie przewidziano w SIWZ, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w SIWZ. 3. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dział 20. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT I. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 1) Kryterium (cena) waga 50 % Kryterium cena będzie oceniane wg następującego wzoru: C min C = x 100 x 50 % C bad gdzie: C - ilość punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę C min - najniższa cena przedstawiona w ofertach złożonych w postępowaniu C bad - cena oferty badanej Kryterium cena będzie oceniane na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ. 2) Kryterium (doświadczenie) - (D) waga 40 % D - oznacza doświadczenie badanego Wykonawcy tj. ilość zorganizowanych i przeprowadzonych szkoleń z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) przed terminem upływu składania ofert o tematyce zgodnej z profilem zamówienia tj. z zakresu organizacji: a) kursów pełnej księgowości, b) kursów komputerowych o tematyce dotyczącej wyłącznie nauki obsługi komputera. Kryterium doświadczenie będzie oceniane na podstawie załącznika nr 5a oraz 5b do SIWZ stosując do każdego załącznika sposób wyliczenia punktów zgodnie z poniższą tabelą. Następnie punkty uzyskane na podstawie danych zawartych w poszczególnych załącznikach zostaną zsumowane oraz podzielone przez liczbę 2. a) 3 szkolenia 0 pkt. b) od 4 do 5 szkoleń 10 pkt. c) od 6 do 7 szkoleń 20 pkt. d) od 8 do 9 szkoleń 30 pkt. e) 10 i więcej szkoleń 40 pkt. 3) Kryterium (jakość) (J) waga 10% Kryterium jakość będzie oceniane na podstawie załączonej do oferty, poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu potwierdzającego wysoki standard jakości świadczonych usług t.j. 10

11 Certyfikatu Jakości Usług (ISO) lub akredytacji Kuratora Oświaty w zakresie co najmniej jednego ze szkoleń wymienionego w opisie przedmiotu zamówienia, dla którego złożono ofertę lub innego równoważnego dokumentu wydanego przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi będącej przedmiotem zamówienia, w sposób następujący: posiadanie certyfikatu 10 pkt. brak certyfikatu 0 pkt. II. Sposób oceny ofert: Punktacja ogólna zostanie obliczona wg następującego wzoru: gdzie: PO = (C + D + J) PO = punktacja ogólna, C = ilość punktów uzyskanych w kryterium cena, D = ilość punktów uzyskanych w kryterium doświadczenie, J = ilość punktów uzyskanych w kryterium jakość. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego suma punktów za trzy kryteria będzie najwyższa. Dział 21. CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZY OTWARCIU I OCENIE OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia; 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3. Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone nazwy (firmy), adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia; 4. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy spełniają warunki określone w SIWZ oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych; 5. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert; 6. Komisja Przetargowa proponuje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę, która otrzymała łącznie za wszystkie kryteria najwyższą liczbę punktów. Dział 22. ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93. ust. 1 ustawy Pzp. Dział 23. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przekazane za pośrednictwem telefaksu, drogą elektroniczną albo w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 11

12 2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 3. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć: a) program szkolenia (odrębny dla każdego kursu) zawierający informacje zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia - (Dział 2. SIWZ), b) harmonogram szkoleń (odrębny dla każdego kursu) przed terminem rozpoczęcia tych szkoleń, c) wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji zgodnie z zapisami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia - (Dział 2. SIWZ pkt. 15). 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa regulująca współpracę podmiotów, o których mowa wyżej powinna zawierać m.in.: określenie celu gospodarczego, oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na zewnątrz (pełnomocnika), oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia), zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. Dział 24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty odpowiadającej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego, stanowią integralną część umowy. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 2 do SIWZ (ogólne warunki umowy). Dział 25. OKOLICZNOŚCI DOPUSZCZAJĄCE DOKONYWANIE ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa może ulec zmianie w przypadku zmniejszenia liczby uczestników poszczególnych szkoleń będących przedmiotem zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i będącego wynikiem: a) niestawienia się kandydata na kurs pomimo wydania skierowania na szkolenie, b) przerwania uczestnictwa w kursie (podjęcie pracy przez bezrobotnego, choroba, nieusprawiedliwiona rezygnacja z kursu), którego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 2. W umowie stosownie do postanowień pkt. 1 ppkt. a) i b) SIWZ zmianie ulega przeliczenie kosztu szkolenia. W takim przypadku koszt kursu stanowi iloczyn kosztu kursu jednej osoby bezrobotnej oraz rzeczywistej ilości osób bezrobotnych, które rozpoczęły szkolenie, stosownie do 2 pkt. 5 umowy. 3. W sytuacji, gdy liczba osób szkolonych ulegnie zmniejszeniu Wykonawca może ubiegać się o zwrot kosztów kursu osób, które przerwały kurs. Wysokość kosztów ustala się proporcjonalnie do okresu kursu, w którym uczestniczyły. 4. Umowa może ulec zmianie w wyniku wystąpienia następujących okoliczności ze strony Wykonawcy: a) zmiana kadry realizującej kurs w wyniku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych (np. choroba, śmierć, rozwiązanie stosunku pracy), których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, pod warunkiem, że nowo wskazany wykładowca będzie posiadał wykształcenie i doświadczenie w zakresie ilości przeprowadzonych szkoleń z tematu objętego zamówieniem w okresie ostatnich 3 lat równoważne do zmienianego wykładowcy (zgodnie z zapisami SIWZ Dział 9 pkt.4), b) zmiana miejsca wykonywania zamówienia (szkolenia) pod warunkiem, że nowe miejsce wykonania zamówienia zlokalizowane zostanie w miejscu równoważnym lub korzystniejszym dla osób bezrobotnych, 12

13 c) zmiana terminu przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że zmianie nie może ulec termin wykonania zamówienia określony w SIWZ w Dziale Zmiana umowy następuje na umotywowany wniosek Wykonawcy. 6. Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę w zakresie określonym w Dziale 25 pkt. 4 lit. b,c. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. Dział 26. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Dział 27. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dział 28. AUKCJA ELEKTRONICZNA Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Dział 29. UMOWA RAMOWA Dział 30. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich. Dział 31. GRUPA KAPITAŁOWA 1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz.331 z późn. zm.) zwana dalej w tym dziale ustawą określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. 2. Grupa kapitałowa to wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 3. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy to przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizująca lub świadcząca usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osoba fizyczna, która posiada kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy, d) związek przedsiębiorców na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów; 4. Przez pojęcie przejęcia kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 13

14 a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą(przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. Dział 32. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niżej cyt. ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). Dział 32. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ formularz ofertowy Załącznik Nr 1a do SIWZ kosztorys ofertowy Załącznik Nr 2 do SIWZ ogólne warunki umowy Załącznik Nr 3 do SIWZ oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz z art. 24 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 4a do SIWZ wykaz osób Załącznik Nr 4b do SIWZ wykaz osób Załącznik Nr 5a do SIWZ wykaz szkoleń Załącznik Nr 5b do SIWZ wykaz szkoleń Załącznik Nr 6a do SIWZ wykaz narzędzi Załącznik Nr 6b do SIWZ wykaz narzędzi Załącznik Nr 7 do SIWZ oświadczenie dot. przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej Załącznik Nr 8 do SIWZ oświadczenie wykonawcy opracowała: Małgorzata Górska zatwierdził w dniu: r. D Y R E K T O R z up. mgr Jadwiga Makowiec Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.. (Kierownik Zamawiającego) 14

Gorlice: Kurs operator koparko-ładowarki kl. III

Gorlice: Kurs operator koparko-ładowarki kl. III PUPIIA.2710.4.2013.MG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.gorlice.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=44&itemid=57

Bardziej szczegółowo

Gorlice: kurs - operator koparko-ładowarki kl. III Numer ogłoszenia: 350926-2012; data zamieszczenia: 17.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gorlice: kurs - operator koparko-ładowarki kl. III Numer ogłoszenia: 350926-2012; data zamieszczenia: 17.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi PUPIIA-MG-271-9/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pup.gorlice.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=44&itemid=57

Bardziej szczegółowo

Kurs przygotowujący do samodzielnego prowadzenia pełnej księgowości

Kurs przygotowujący do samodzielnego prowadzenia pełnej księgowości PUPIIA.2710.3.2013.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA URZĄDZEŃ FISKALNYCH I KOMPUTERA

OBSŁUGA URZĄDZEŃ FISKALNYCH I KOMPUTERA PUPIIA-MG-271-4/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PUPIIA-MG-271-13/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I URZĄDZEŃ FISKALNYCH

PROFESJONALNY SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA I URZĄDZEŃ FISKALNYCH PUPIIA-WG-271-7/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Grafika i animacja komputerowa z reklamą i tworzeniem stron www

Grafika i animacja komputerowa z reklamą i tworzeniem stron www PUPIIA.2710.5.2013.WG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Podatkowa księga przychodów i rozchodów księgowość komputerowa

Podatkowa księga przychodów i rozchodów księgowość komputerowa PUPIIA-MG-271-11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: POKL /2013 Bochnia, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nasz znak: POKL /2013 Bochnia, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nasz znak: POKL 271-1-25/2013 Bochnia, 04.10.2013 r. Sprawa: prośba o złożenie oferty cenowej ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni w związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANY

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANY PCPR/EFS/IX/3/2017 Strzelin, 03.04.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA ZMIANY W związku z realizacją projektu Aktywność szansą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl Gorlice: Organizacja stażu-wizyty zawodoznawczej dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-11-18 08:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OA/MŚ/3431-9 /10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU IRP-AM-271-2/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, 23.07.2012r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.oswiecim.pl Oświęcim: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej dzi

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej dzi Puławy: Wykonanie prac remontowych na obiektach INS Numer ogłoszenia: 266596-2013; data zamieszczenia: 09.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015; data zamieszczenia: 29.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Pracownik biurowy z językiem angielskim Numer ogłoszenia: 254774-2015;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-09-21 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie Podatkowa książka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208702&rok= Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie 1 z 6 2015-09-25 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl, www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo