UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta w dnia roku pomiędzy: zwaną dalej Zamawiającym, zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści:"

Transkrypt

1 UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dnia roku pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, a zwaną dalej Wykonawcą, o następującej treści: I Przedmiot Umowy 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usług promocyjnych na terenie Polski w zakresie marketingu w Internecie w ramach projektu pn. Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę zarządzania ryzykiem i zasobami ludzkimi w projektach IT. 2. Szczegółowy zakres prac wraz z opisem funkcjonalności systemu określa załącznik nr 1 do Umowy (Zakres Rzeczowy Umowy). 3. Wykonawca oświadcza, że: a. dysponuje wiedzą i środkami umożliwiającymi realizację niniejszej umowy, b. dysponuje doświadczeniem w organizacji kampanii promocyjnych. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminach określonych w Harmonogramie Prac stanowiącym zał. nr 2 do Umowy. 5. Umowa zostaje zawarta na czas określony od do dnia: II Poufność 1. Strony przyjmują do wiadomości, że istota stosunku, oraz dane i informacje (włącznie z danymi dotyczącymi drugiej strony umowy), które są im znane, lub w których posiadanie weszli wskutek zawarcia i/lub wykonywania umowy, mają ściśle poufny charakter. Żadna ze stron, bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, nie może bezpośrednio czy pośrednio ujawniać żadnym stronom trzecim istoty stosunku, ani danych i informacji, które stały się im wiadome w sposób powyżej określony. Niniejsze zobowiązanie wiąże strony zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 2. Strony przyjmują, że nie jest złamaniem zastrzeżenia zawartego w punkcie powyżej sytuacja, w której Wykonawca przekazuje poufne treści swoim podwykonawcom, o ile zapewni z odpowiednią rzetelnością ich zastosowanie się do warunków zachowania tej poufności. 3. Każda ze stron zobowiązuje się w celu ochrony poufnych danych lub informacji dostarczonych przez drugą ze stron umowy, jak również w posiadanie, których weszła w inny sposób, podjąć następujące działania: a. Zastosować wszelkie niezbędne środki do zapewnienia ich bezpiecznego przechowywania;

2 b. Nie korzystać z danych czy informacji do żadnego innego celu niż zostały one przeznaczone; c. Nie przetrzymywać danych i informacji przez okres dłuższy niż konieczny do wypełnienia swoich zobowiązań, wobec drugiej strony oraz władz i organów państwowych, a następnie po upływie miesiąca od wypełnienia wspomnianych zobowiązań, zniszczyć te dane i informacje, wraz ze wszystkimi wykonanymi kopiami lub na pisemne żądanie strony, która jej dostarczyła, zgłoszone w ciągu określonego wyżej terminu oddać jej wspomniane dane i informacje 4. Wykonawca zapewnia, że wszystkie jego zobowiązania wynikające z umowy zostaną wykonane wyłącznie przez osoby, które według jego najlepszej wiedzy można uznać za osoby godne zaufania. 5. Strony gwarantują, że ich pracownicy i/lub strony trzecie, którymi posługują się przy wykonywaniu umowy są świadome powyższych zobowiązań. 6. Zobowiązania o nie ujawnianiu danych i informacji nie stosuje się do informacji, które: a. Są już znane otrzymującej stronie i innym podmiotom trzecim, chyba że zostały dostarczone poufnie; b. Zostały zgromadzone przez stronę otrzymującą, niezależnie od strony dostarczającej; c. Zostały już upublicznione; d. Winny być ujawnione przez stronę na żądanie sądów lub uprawnionych do ich otrzymania organów państwowych, lub obowiązek ich ujawnienia nakładają na stronę bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. III Realizacja Umowy 1. Strony wyznaczają niniejszym następujące osoby do koordynacji prac objętych niniejszą Umową: a. ze strony Zamawiającego, b. ze strony Wykonawcy. 2. Wyżej wymienione osoby mają prawo do samodzielnego podpisywania protokołów odbioru. 3. Po wykonaniu każdego etapu Umowy, określonego w Załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania wykonanego etapu. 4. Odbiór każdego etapu będzie następował w formie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy, w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę. 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanych prac z zakresem opisanym w Załączniku nr 1, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do dokonania poprawek. 6. Wzór Protokołu Odbioru stanowi załącznik 3 do niniejszej Umowy. 7. Strony zgodnie ustalają, że warunkiem podpisania Protokołu Końcowego Odbioru i Protokołów Cząstkowych jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wszelkich danych, informacji, instrukcji (w tym plików źródłowych) umożliwiających właściwe funkcjonowanie Przedmiotu Umowy. IV Wynagrodzenie 1. Strony zgodnie ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za prace w kwocie 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych )netto + podatek VAT. 2. Strony zgodnie ustalają, że płatności następować będą w terminach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy (Harmonogram prac i płatności), a płatność końcowa nastąpi po podpisaniu przez Strony Protokołu Końcowego Odbioru. 3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

3 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada nr NIP: V Przekazanie praw autorskich. 1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie określone w rozdziale IV pkt. 1 obejmuje przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego wyłącznych majątkowych praw autorskich do Przedmiotu Umowy na wszelkich polach jego eksploatacji. 2. Strony zgodnie ustalają, że z chwilą dokonania przez Zamawiającego płatności końcowej za Przedmiot Umowy zgodnie z rozdziałem IV pkt. 3 niniejszej Umowy - autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy zostają przeniesione przez Wykonawcę na Zamawiającego. Tym samym Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na nieodpłatne, wyłączne i nieograniczone czasowo korzystanie z majątkowych praw autorskich do Przedmiotu Umowy na wszelkich istniejących polach eksploatacji, a w szczególności na wytwarzanie kopii i wprowadzanie Przedmiotu Umowy do obrotu w dowolnej ilości i w dowolny sposób. 3. Od momentu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy na Zamawiającego, wyłącznym podmiotem uprawnionym do dysponowania Przedmiotem Umowy jest Zamawiający. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać żadnych rozporządzeń Przedmiotem Umowy oraz jego elementami. VI Siła wyższa 1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wykonania swych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy spowodowane działaniem siły wyższej 2. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nagłe, zewnętrzne, nieuniknione i niezawinione przez którąkolwiek ze stron zdarzenie, którego wystąpienia strony mimo dołożenia należytej staranności nie mogły przewidzieć ani mu zapobiec, które czyni niniejszą umowę w całości lub w części niemożliwą do spełnienia a w szczególności uniemożliwia wykonanie zobowiązań wzajemnych: naturalne katastrofy, pożary, powodzie, eksplozje, wybuchy, strajki, rozruchy, działania wojenne, działalność agend rządowych lub organów państwa w zakresie przyznawania licencji importowych/ eksportowych. 3. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona dotknięta bezpośrednio lub pośrednio działaniem lub skutkami jej działania zawiadomi niezwłocznie drugą stronę w formie pisemnej oraz przystąpi do rozmów z drugą stroną w celu ustalenia sposobu dalszego wspólnego postępowania. VII Postanowienia końcowe 1. Zmiany umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 3. Strony poddają wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy pod rozpoznanie przez sąd rzeczowo i miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy. 4. Strony potwierdzają, że niniejsza umowa wraz z załącznikami wyczerpuje całość praw i obowiązków stron oraz obejmuje wszelkie istotne ustalenia poczynione pomiędzy stronami. Z chwilą zawarcia tej umowy tracą ważność jakiejkolwiek uprzednie pisemne bądź ustne ustalenia poczynione pomiędzy stronami, pozostające w zakresie przedmiotowym niniejszej umowy, które zostają zastąpione odpowiednimi zapisami umowy. Żadna ze stron nie może w okresie wykonywania umowy powoływać się na takie ustalenia.

4 5. Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część: a. Załącznik 1 Zakres Rzeczowy Umowy. b. Załącznik 2 Harmonogram prac i płatności. c. Załącznik 3 Protokół odbioru. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Załącznik nr 1 Zakres rzeczowy Opracowanie i prowadzenie kampanii promocyjnej w zakresie marketingu w Internecie a w szczególności, promocji e-usługi poprzez marketing w Internecie: reklama i pozycjonowanie w wyszukiwarkach (kampanie linków sponsorowanych oraz reklam kontekstowych na słowa kluczowe związane z finansami osób indywidualnych, pozycjonowanie długoterminowe e-usługi na słowa kluczowe). a) Przeprowadzenie kampanii bannerowej - zapewnienie wyświetleń bannera razy, b) Utworzenie i kierowanie kampanią adwords. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

5 Załącznik nr 2 Harmonogram prac i płatności Numer działania Nazwa działania Cena netto Termin realizacji 1. Zakup usług promocyjnych Marketing w Internecie 8000,00 zł KWOTA: 8000,00 zł ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA. (podpis Wykonawcy)

6 Protokół nr Częściowy/końcowy Załącznik nr 3 Protokół Odbioru Umowa z dnia.. Protokół Odbioru dotyczy:. II. Uprawnieni przedstawiciele stron (imię, nazwisko, stanowisko służbowe): ze strony Zamawiającego : ze strony Wykonawcy: III. Ustalenia:.. IV. Uwagi ze strony Zamawiającego.. ze strony Wykonawcy:.. V. Zakres i termin usunięcia usterek ( dokonania zmian )... VI. Podpisy przedstawicieli stron: data: miejsce:. podpisy uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego... data: miejsce: podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy...

7

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, przy Al.

Bardziej szczegółowo

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR..

Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA NR.. Strona1 zawarta w dniu. roku pomiędzy: UMOWA NR.. Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel.41/ 349-72-00, 349-73-34, fax. 41/349-72-11 NIP: 657-02-34-85, Regon:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, 31-128 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek

U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek Projekt umowy załącznik 7 U M O W A NA Wykonanie 100 sztuk projektów przyłączy kanalizacyjnych na terenie miasta Milanówek nr. Niniejsza umowa została zawarta w dn....03.2015 r. w Milanówku między: 1.

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami

zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami Umowa na dostawę i wdrożenie oprogramowania zawarta w., w dniu.. 2015 r., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839,

UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014. Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, Załącznik nr 7 do SIWZ projekt umowy UMOWA NR CUI/ZP/PN/.../2014 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, NIP 897-13-83-551, REGON 931934839, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu...2010 r. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu...2010 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu...2010 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy Skarbem Państwa - Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy:

Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Umowa Nr.. zawarta w dniu.. r. w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w Radomiu i adresem ul. Samorządowa

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR...

Załącznik Nr 5-B do siwz PROJEKT UMOWA NR... PROJEKT UMOWA NR... Załącznik Nr 5-B do siwz Zawarta w Bielsku-Białej w dniu... 2015 roku pomiędzy: Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej, 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 101 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY

Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia PROJEKT UMOWY zawarta w Gdyni dnia... 2014r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni, 81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2 numer identyfikacji podatkowej NIP: 586-12-12-048,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy - Wdrożenie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania Energią zgodnie z UMOWA na Wdrażanie oraz wsparcie przy certyfikacji Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOW A WSPÓŁPRACY PRZY PROWADZENIU BADANIA KLINICZNEGO

UMOW A WSPÓŁPRACY PRZY PROWADZENIU BADANIA KLINICZNEGO l UMOW A WSPÓŁPRACY PRZY PROWADZENIU BADANIA KLINICZNEGO zawarta w, w dniu 200.. r. pomiędzy: Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem im. dr Wł. Biegańskiego z siedzibą w Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5,. wpisanym

Bardziej szczegółowo