Informacja. Nr 299. Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. Nr 299. Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa"

Transkrypt

1 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa Luty 1995 Dorota Stankiewicz Informacja Nr 299 W opracowaniu zamieszczono informacje o przebiegu działalności Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. W wyniku kontroli NIK przeprowadzonej w roku 1993 stwierdzono poważne nadużycia w funkcjonowaniu powyższego Funduszu. Wnioski z kontroli NIK stanowiły argument przemawiający za koniecznością zmian w zasadach wspomagania restrukturyzacji i oddłużenia rolnictwa. Omawiany Fundusz zastąpiła, powołana na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. Agencja Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa; Agencja ta działa jednakże na odmiennych niż Fundusz zasadach, które zostały przedstawione w końcowej części poniższego opracowania.

2 BSE 1 Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa uzyskał prawną podstawę do działania na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 11 czerwca 1992 r (Dz. U. nr 49, poz. 222)[1]. Fundusz został powołany jako jednostka ułatwiająca realizację celów polityki rolnej takich jak modernizacja i restrukturyzacja gospodarstw rolnych, przetwórstwa rolno-spożywczego, infrastruktury techniczno-produkcyjnej wsi i usług rolniczych [4]. Fundusz miał również za zadanie oddłużanie rolników, którzy przed 14 listopada 1991 roku zaciągnęli kredyty i wpadli w pułapki zadłużeniowe spowodowane gwałtownym wzrostem oprocentowania kredytów i wysoką inflacją [2]. Wg danych Banku Gospodarki Żywnościowej (z czerwca 1992 r.) na 2,1 min indywidualnych gospodarstw rolnych około 12% (250 tys.) korzystało z kredytów bankowych. W tej puli gospodarstw około 23 tys. miało kłopoty ze spłatą długów (przeterminowane kredyty rolników wynosiły 530 mld zł), a w stosunku do 4 tys. z nich toczyło się postępowanie egzekucyjne. Pomoc Funduszu w spłacie zadłużenia polegała na wydłużaniu okresu spłaty rat kapitału wraz z odsetkami [3]. Podmiotami objętymi pomocą Funduszu były w myśl powyżej cytowanego Rozporządzenia: 1. rolnicy indywidualni, 2. indywidualni producenci działów specjalnych produkcji rolnej, 3. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie zgłoszenia w urzędach, 4. spółki prawa handlowego za wyjątkiem spółek akcyjnych, działające w zakresie produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego i usług w zakresie rolnic-twa III. Dochodami Funduszu były: 1. środki pochodzące z oprocentowania rezerw obowiązkowych, odprowadzonych przez banki do Narodowego Banku Polskiego, 2. środki z budżetu państwa (w myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 6 sierpnia 1992 r. część środków budżetowych (przeznaczonych na pomoc w finansowaniu modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych, stacji hodowli roślin, utrzymaniu stad zarodowych, rozwoju infrastruktury wsi, zakupu środków plonotwórczych i rozwoju i restrukturyzacji przemysłu spożywczego) znalazła się w gestii Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa) [5], 3. środki pochodzące ze spłaty pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych ze środków Funduszu, 4. środki pochodzące ze zwrotu pomocy budżetowej udzielonej w latach ubiegłych na modernizację i restrukturyzację rolnictwa i jego otoczenia, zakup na wozów mineralnych, środków ochrony roślin itp., 5. odsetki od lokat kapitałowych Funduszu, 6. środki uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, 7. darowizny. Dysponentem Funduszu był minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Środki Funduszu były gromadzone na wyodrębnionym rachunku w Narodowym Banku Pol-

3 2 BSE skim. Gospodarka finansowa Funduszu w myśl Rozporządzenia miała być prowadzona na podstawie planów stanowiących część ustawy budżetowej. Projekty planów były opracowywane przez Radę Funduszu, w skład której wchodzili przedstawiciele: ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej, ministra finansów, prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz rolniczych związków zawodowych [3]. Zasady wykupu wierzytelności za pomocą środków Funduszu 1. Wykupem i restrukturyzacją objęte mogły być wierzytelności banków z tytułu kredytów: 1.1 udzielonych do 14 listopada 1991 roku i przeterminowanych do dnia podpisania umowy o cesję wierzytelności, 1.2. kredytów nie przeterminowanych do dnia podpisania umowy o cesję wierzytelności o ile: a) były objęte w okresach od 15 listopada 1991 roku do 30 czerwca 1992 roku pomocą w ramach akcji restrukturyzacji zadłużenia podjętej przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz w ramach indywidualnych akcji banków kredytujących, b) kredytobiorcy zaciągnęli do 30 czerwca 1992 r. nowe kredyty na spłatę zadłużenia kredytów zaciągniętych do r. 2. Wykupu wierzytelności od banku kredytującego, czyli najczęściej banku spółdzielczego dokonywał bank działający w imieniu i na rzecz Funduszu, 3. Wykupowi podlegały kredyty wykorzystane na cele produkcyjne i inwestycyjne w gospodarstwie rolnym i w działach specjalnych produkcji rolnej, wyłącznie inwestycyjne w przetwórstwie rolno-spożywczym oraz w usługach na rzecz rolnictwa, 4. Wykup nie obejmował wierzytelności wynikających z kredytów preferencyjnych oraz udzielonych ze środków zagranicznych. 5. Wykupem objęta była cała kwota zadłużenia w danym banku, wynikająca z pkt. 3, pomniejszona o zadłużenie określone w pkt. 4, w jej nominalnej wartości obejmującej kredyt i odsetki według stanu na dzień podpisania umowy z bankiem kredytującym (spółdzielczym) o cesji wierzytelności na rzecz banku działającego w imieniu Funduszu. 6. Decyzje o wykupieniu wierzytelności podejmował: - do kwoty 1,0 mld zł bank działający w imieniu Funduszu - samodzielnie, - powyżej kwoty 1 mld zł - po uzyskaniu pozytywnej opinii przez Fundusz. 7. Bank, po wykupieniu wierzytelności w imieniu Funduszu, podpisywał bądź zlecał bankowi spółdzielczemu podpisanie z dłużnikiem umowy o restrukturyzacji nominalnej wartości wykupionego długu, określając nowe warunki jego spłaty przy zastosowaniu następujących zasad: - okres spłaty nie mógł przekraczać 7 lat, - możliwe było zastosowanie karencji spłaty rat i odsetek do 12 miesięcy, - oprocentowanie kwoty pozostałej do spłaty wynosiło 5% w stosunku rocznym, - odsetki pobierane są łącznie z ratami spłat kapitału.

4 BSE 3 Podmiot ubiegający się o restrukturyzację zadłużenia powinien zwrócić się do banku kredytującego, w którym jest zadłużony (banku spółdzielczego) z wnioskiem o wykupienie wierzytelności, dołączając charakterystykę zadłużenia, rodzaje wierzycieli i przedstawić plan naprawczy dokumentujący możliwość spłaty zadłużenia na nowych warunkach. Do kwoty zadłużenia nie przekraczającej 500 min zł nie wymagano wypełniania sformalizowanych wzorów, dłużnik musiał jednak przedstawić w formie pisemnej założenia produkcyjne i rachunek kosztów i zysków. Podstawą oceny dłużnika mogła być ocena zdolności kredytowej stosowana przez bank kredytujący z opinią Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR). Przy kwocie zadłużenia 500 min zł - 1 mld zł dłużnik powinien przygotować plan naprawczy, zaopiniowany przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego lub inną firmę doradczą. Plan taki mógł być przygotowany przez ODR. Przy kwocie zadłużenia powyżej 1 mld zł dłużnik winien przedstawić plan naprawczy opracowany wg standardów uznawanych przez bank przy rozpatrywaniu wniosków opiewających na kwoty kredytu przekraczające tę sumę. Wymagana była opinia lub przygotowanie planu przez ODR lub firmę doradczą. Bank kredytujący zamierzający zbyć wierzytelność przedstawić musiał skompletowany wniosek dłużnika do zaopiniowania komisji społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony tej komisji, wniosek był przedstawiany bankowi, który w imieniu Funduszu miał dokonać wykupu wierzytelności. Zasady udzielania kredytów ze środków Funduszu Fundusz powierzał udzielanie kredytów działającym w jego imieniu bankom. 1. Rodzaje kredytów: - na cele umożliwiające realizację planów naprawczych (o ile warunkiem odzyskania zdolności dłużnika do spłaty wierzytelności i rozwoju przedsięwzięcia jest uzyskanie nowego kredytu wnioskowanego w planie naprawczym), - na realizację przedsięwzięć podejmowanych w rolnictwie w działach specjalnych produkcji rolnej, w przetwórstwie rolno-spożywczym (z wyjątkiem produkcji alkoholu i papierosów) oraz w usługach na rzecz rolnictwa - na podstawie planu modernizacyjnego (plan naprawczy służył jako podstawa przy udzielaniu kredytów modernizacyjnych). 2. Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu miało obejmować przedsięwzięcia, których realizacja związana jest z planem naprawczym oraz inwestycje o wysokim stopniu zaawansowania. W przypadku kredytowania nowo rozpoczynanych przedsięwzięć wymagany był od kredytobiorcy wkład własny stanowiący minimum 20% wartości kosztorysowej projektowanego przedsięwzięcia. 3. Zasady udzielania kredytów: - oprocentowanie w wysokości 20% w stosunku rocznym, - spłata kredytu w ciągu 7 lat z możliwością uwzględnienia karencji spłaty rat i

5 4 BSE odsetek na okres nie przekraczający 12 miesięcy, - spłata odsetek dokonywana jest w terminach-spłaty rat kredytów. 4. Udzielanie kredytów Fundusz miał powierzać bankom działającym w jego imieniu. Przewidziano też możliwość (w drodze odrębnych umów) powierzania innym bankom przez banki działające w imieniu Funduszu udzielania kredytów wraz z prowadzeniem ich obsługi [1]. 5. Decyzję o udzieleniu kredytu do kwoty 1 mld zł banki miały podejmować samodzielnie, powyżej 1 mld zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Funduszu [1], Zasady udzielania gwarancji i poręczeń na podstawie środków Funduszu Gwarancji i poręczeń miały udzielać banki regionalne, z którymi Fundusz zawarł umowę oraz inne banki, na podstawie umów zawartych z bankami regionalnymi. Z gwarancji i poręczeń mogły korzystać podmioty ubiegające się o kredyt ze środków nie stanowiących własności Funduszu i nie posiadające dostatecznego zabezpieczenia w majątku własnym. Do udzielenia gwarancji lub poręczenia wymagana była pozytywna ocena przedstawionego przez osobę zainteresowaną planu modernizacyjnego zawierającego podstawowe elementy biznes planu. Udzielanie gwarancji lub poręczenia rta kwotę przekraczającą 1 mld zł wymagało zgody Funduszu [1]. Działalność Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa w latach W lecie 1992 r. miała miejsce dotkliwa susza. Jej skutkiem był drastyczny spadek plonów rolnych i dochodów rolników. W związku z tym do rozporządzenia z dn. 11 czerwca wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 30 września 1992 r. zapis, na mocy którego Środki Funduszu w latach 1992 i 1993 mogły być przeznaczane na pomoc w spłacie kredytów zaciągniętych przez rolnicze podmioty gospodarcze dotknięte suszą w 1992 r. [6]. W 1993 roku głównym źródłem dochodów Funduszu były środki pochodzące z oprocentowania rezerw obowiązkowych banków ( min zł) i dotacja z budżetu równa min zł. W tabeli nr 1 przedstawiono stan Funduszu obejmujący przewidywane wykonanie za 1992 r. [7].

6 BSE 5 FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I ODDŁUŻENIA ROLNICTWA T r e ś ć STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY środki pochodzące z oprocentowania rezerw obowiązkowych Dotacja z budżetu Środki pochodzące ze zwrotu pomocy budżetowej udzielone w latach ubiegłych Inne środki WYDATKI Kredyty na modernizację gospodarstw rolnych rozwój, restrukturyzację i modernizację przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usług w zakresie rolnictwa Pomoc w spłacie zadłużenia rolników z tytułu kredytów zaciągniętych od r. i przeterminowanych do r. Pomoc w spłacie odsetek od kredytów rolnikom na wznowienie produkcji w związku z suszą Inne wydatki STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU Przewid. wykonanie za 1992 r W tabeli nr 2 zamieszczono wykonanie planu finansowego za 1993 rok [8] Tabela nr 2 Wykonanie planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa za 1993 rok LP- Treść Rok 1993 % plan* wykonanie Stan Funduszu na pocz. roku ,3 II. Dochody ,5 1. Środki pochodzące z oprocentowania : rezerw obowiązkowych ,7 2. Dotacja budżetu Środki pochodzące ze zwrotu pomocy budżetowej udzielonej w latach ubiegłych Inne środki ,7 III. Wydatki ,8 1. Kredyty na modernizację gospodarstw rolnych, rozwój, restrukturyzację i modernizację przetwórstwa rolno-spożywczego oraz usług w zakresie rolnictwa ,2 2. Pomoc w spłacie zadłużenia rolników z tyt. kredytów zaciągniętych do r. i przeterminowanych do r ,6 3. Pomoc w spłacie odsetek od kredytów udzielonych rolnikom na wznowienie produkcji w związku z suszą ,4 4. Inne wydatki ** 814,4 IV. Stan funduszu na koniec roku *** 748,6 * plan w/g ustawy budżetowe z dnia 12 lutego 1993 r. **w tym kwotę min zł przekazano do banków na lokaty w związku z udzielaniem tzw kredytów suszowych w tym środki Funduszu na r-ku w NBP mln zł

7 6 BSE Z danych z końca 1992 r. wynikało, że na 8 tysięcy przyjętych wniosków, 10% nie odpowiadało wymogom stawianym przez Fundusz [7]. Wyniki kontroli NIK W I półroczu 1993 roku Najwyższa Izba Kontroli na zlecenie Prezydium Sejmu RP przeprowadziła kontrolę funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. Kontrolą objęto rok 1992 i 5 miesięcy 1993 r. [14]. Jak wynikało z informacji NIK, przedstawionej na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 30 marca 1993 r. kredyty z Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia udzielane były w wielu wypadkach z pominięciem obowiązujących zasad, preferowani byli wielcy, niejednokrotnie nierolniczy inwestorzy z pominięciem zadłużonych rolników [15]. Badania kontrolne wykazały, że utworzenie przedmiotowego Funduszu było niezgodne z wymogami Prawa budżetowego. W myśl art. 18 ust. 1 ustawy Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r., nr 72, poz. 344) zadanie państwowe może być wyodrębnione z budżetu państwa i finansowane w ramach państwowego funduszu celowego, gdy fundusz taki utworzony zostanie na podstawie ustawy. Za podstawę utworzenia FRiOR-u nie można też uznać przepisu (art. 31) ustawy o Narodowym Banku Polskim, który upoważnił Radę Ministrów do określenia zasad funkcjonowania i źródeł zasilania Funduszu. Rozporządzenie Rady Ministrów nie określiło zasad przeznaczania środków Funduszu na wymienione w nim cele, natomiast postanowiło, że wykorzystanie tych środków odbywać się będzie na podstawie umów zawieranych przez ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej z bankami. W umowach tych określone zostały, przy pewnej jednak uznaniowości, jednolite zasady przeznaczania środków Funduszu na wykup wierzytelności, kredyty inwestycyjne, gwarancje i poręczenia kredytów bankowych oraz dopłaty do oprocentowania "kredytów suszowych". Zastrzeżenia nasuwał fakt nieokreślenia w tych umowach w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, kto ponosi ryzyko wynikające z niedotrzymania warunków umowy przez kredytobiorców, bowiem decyzje o wykupie wierzytelności i udzielaniu kredytów do 1 mld zł banki podejmowały samodzielnie, a powyżej 1 mld zł - na podstawie pozytywnej opinii ministra. Z kontroli wynikło, między innymi, że określone w powyższych umowach zasady udzielania środków Funduszu byty w wielu przypadkach nie przestrzegane, zarówno przez banki, jak i przez ministra. Wbrew zasadom dokonywano wykupu wierzytelności powstałych z tytułu kredytów nieprzeterminowanych, a także z tytułu kredytów preferencyjnych oraz udzielanych ze środków zagranicznych. Niektóre banki oraz minister kwalifikowali do wykupu wierzytelności powstałe z tytułu kredytów przyznawanych na działalność handlową, a także kredytów udzielonych na cele nieokreślone. Pomoc przyznawana ze środków Funduszu była w wielu wypadkach przyznawana dla innych działów gospodarki. Około 10% tej pomocy przeznaczono na oddłużenie i inwestycje tzw. biznesu spoza rolnictwa. W puli kwot powyżej 1 mld zł przekazano dla

8 BSE 7 podmiotów z przemysłu spożywczego, chemicznego, turystycznego oraz leśnictwa i handlu łącznie około 415 mld zł. Kontrola wykazała, że nieomal wszystkie banki, z którymi minister podpisał umowy, scedowały wynikające z tych umów zadania na banki kredytujące przez zawarcie z nimi odpowiednich umów. W wielu przypadkach banki te, zgłaszając do Funduszu zapotrzebowanie na określone środki, nie zawsze dysponowały kompletem wymaganych dokumentów, uzasadniających ich przyznanie. Niektóre banki zgłaszały zapotrzebowanie na te środki na podstawie wniosków, które nie uzyskały pozytywnej oceny bądź zawierały błędne wyliczenia kwot z przeznaczeniem na zakup wierzytelności. Kontrolowane banki w większości nie przestrzegały umownej zasady wypłacania środków Funduszu na kredytowanie inwestycji zgodnie z harmonogramem realizacji tych inwestycji; środki były wypłacane często w gotówce, jednorazowo lub w 2 transzach z kilkudniowymi odstępami. Wypłacane w gotówce środki w niektórych wypadkach były lokowane przez kredytobiorców na rachunkach terminowych bądź przeznaczane na wydatki bieżące i spłatę kredytów zaciągniętych w innych bankach. W 1992 roku zrealizowane dochody Funduszu na przewidziane w ustawie budżetowej wydatki wynosiły około 1 717,3 mld zł (92,5% zaplanowanych dochodów). Z dochodów tych głównie na skutek opóźnień w uruchamianiu środków zdołano wydatkować zaledwie 51,4% wydatków planowanych, w tym na dopłaty do kredytu suszowego - 36,8% planowanych (niski poziom realizacji dopłat do kredytów suszowych był spowodowany również brakiem środków własnych w niektórych bankach, zwłaszcza spółdzielczych). W okresie objętym kontrolą (do maja 1993 r. włącznie) wydatkowano ogółem z Funduszu miel zł. Niska realizacja planowanych wydatków wynikała również z niewłaściwej pracy banków oraz wprowadzenia obowiązku opiniowania przez ministra wniosków dotyczących kwot jednostkowych powyżej 1 mld zł. Taka procedura opóźniała wydatkowanie znacznej części środków (okres oczekiwania banków na opinie ministra przekraczał niekiedy nawet 3 miesiące). Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli taki stan rzeczy wymagał podjęcia następujących działań: - przez ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej: uregulowania statusu Funduszu zgodnie z wymogami Prawa Budżetowego lub powołanie innej państwowej jednostki organizacyjnej do spraw restrukturyzacji i oddłużenia rolnictwa z określeniem warunków i zasad korzystania z tych środków. - przez ministra finansów: określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych zasad gospodarki finansowej funduszów celowych Dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie udzielania i wykorzystania środków Funduszu, NIK uznał za niezbędne (do czasu dokonania powyższych uregulowań prawnych) podjęcie przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej działań mających na celu:

9 8 BSE 1. Wyeliminowanie przy udzielaniu pomocy ze środków Funduszu uznaniowych zasad ustalonych w umowach zawartych z bankami stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. 2. Ograniczenie maksymalnej kwoty jednostkowej pomocy udzielanej ze środków Funduszu w celu oszczędnego nimi gospodarowania. ; < 3. Spowodowanie przestrzegania przez banki, zgodnie z ustaleniami umów, prawidłowego wykorzystania przyznanych z Funduszu środków na określone cele. 4. Wyegzekwowanie od banków zwrotu na rachunek Funduszu niezależnie pobranych środków Funduszu wraz z odsetkami. 5. Przestrzeganie terminów przekazywania do Funduszu przez banki kopii umów dotyczących wykupu i restrukturyzacji wierzytelności oraz kopii umów kredytowych [14]. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wnioski z kontroli NIK stanowiły poważny argument przemawiający za koniecznością zmian w zasadach wspomagania restrukturyzacji i oddłużenia rolnictwa. Zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Restrukturyzacji zostały zapowiedziane 8 lipca na spotkaniu wiceministra rolnictwa (Marii Zwolińskiej) z przedstawicielami Federacji Związków Pracodawców Rolnych. Głównym założeniem zmian miało być przekształcenie funduszu w fundację, która miałaby osobowość prawną i pokrywałaby bankom równowartość zmniejszonych wpływów z powodu niższego oprocentowania kredytów [11]. Na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. (Dz. U. RP nr- 1 z 4 stycznia br.) została utworzona Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wydano także 2 rozporządzenia Rady Ministrów, tj. w sprawie szczegółowych zasad działania Agencji oraz rozporządzenie nadające statut. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zastąpiła utworzony w połowie 1992 r. Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa. Podobnie jak Fundusz, Agencja czerpie środki z oprocentowania rezerw bankowych, które banki odprowadzają do NBP. W przeciwieństwie jednak do poprzednika, Agencja nie zajmuje się bezpośrednio działalnością kredytową. Agencja nie udziela kredytów, ale dopłaca do kredytów udzielanych przez banki. Dopłata ta polega na wyrównywaniu różnicy między ceną kredytu preferencyjnego a komercyjnego [2]. Agencja - w odróżnieniu od Funduszu - ma osobowość prawną. Kolejną różnicą jest zwrócenie znacznie większej uwagi na modernizację rolnictwa i dostosowanie go do wymogów UE, nie zaś - oddłużanie gospodarstw. Zainteresowanie tańszymi kredytami na modernizację gospodarstw jest tak duże, że w okresie od kwietnia (gdy Agencja podpisała pierwsze umowy z bankami) do czerwca 1994 r. Ośrodki Doradztwa Rolniczego pozytywnie zaopiniowały ponad 3700 wniosków na kwotę 2,2 bin zł [9]. Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 1994 r. i

10 BSE 9 przewidywane wykonanie oraz projekt na 1995 rok zamieszczono w załączniku nr 1. [8]. Według projektu Ustawy budżetowej na 1995 rok dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewidziano min zł dotacji z budżetu, a min zł pochodzi z pożyczki dostosowawczej dla polskiego rolnictwa z Banku Światowego (ASAL). W gestii Agencji ma się także znaleźć min zł dotacji celowej na dopłaty do "kredytów suszowych" [13], [16]. Źródła 1. Fundusz Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa - stan, działania i procedura pomocy, Bos-s- Rolnictwo, nr 133/ r. 2. Zasady funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny nr 9/ Rozporządzenie Rady Ministrów z U czerwca w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, Boss-Rolnictwo, nr 129/ r. 4. Boss-Rolnictwo, nr 121/ r. 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 6 sierpnia 1992 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na restrukturyzację rolnictwa i jego otoczenia oraz na częściowe sfinansowanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w 1992 r. na zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodno-ściekowej, Boss-Rolnictwo nr 138/ r. 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, Boss-Rolnictwo, nr 144/ r. 7. BOSS-Rolnictwo, nr 154/155/ r. 8. Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa na 1993 r., Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa, r. 9. BOSS-Rolnictwo, nr 247/ r. 10. BOSS-Rolnictwo, nr 217/ r. 11. BOSS-Rolnictwo, nr 183/ r. 12. Ustawa budżetowa na 1994 rok. 13. Projekt ustawy budżetowej na 1995 rok. 14. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa, Najwyższa Izba Kontroli, Zespół Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa, listopad 1993 r. 15. BOSS-Rolnictwo nr 168/ r. 16. Informacja o planowanych na 1995 r. dochodach i wydatkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa,

11 10 BSE

12 BSE 11

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 1374: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (wyciąg) z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000 KOMUNIKAT NR 023/2014-01-DMŚ Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 r. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH ORAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZERMINOWANYCH Uprzejmie informujemy, że od dnia połączenia Nordea Bank Polska

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-28-03/2011 P/11/125 Bydgoszcz, dnia marca 2012 r. Pan Wiesław Drożdża Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie. Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego

Oprocentowanie. Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego Oprocentowanie Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie oprocentowanie kredytów i pożyczek przeterminowanych, zadłużenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. RM 110-108-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych

Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych Rozdział I Podmioty mogące ubiegać się o udzielanie gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych 1. O udzielenie gwarancji lub poręczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Miasto Dębica BZP.271.41.2014.JS Dębica, dnia 03-10-2014r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

Dorota Stankiewicz Informacja BSE nr 384 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Dorota Stankiewicz Informacja BSE nr 384 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA 44 BSE Dorota Stankiewicz Informacja BSE nr 384 AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Utworzenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Kostrzyn nad Odrą, 5 sierpnia 2010r. Wg rozdzielnika Znak sprawy: ZP -341/21/2010 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego n realizację usługi pn.: Udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę pilotażowej linii kredytowej finansowanej ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU

I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU Na dzień 30 września 2005 roku zadłużenie gminy Rawicz z tytułu podpisanych umów pożyczek wynosi 7.125.000 zł. W czwartym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta 1 Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. TAK. Pytanie do Klienta Jastrowie, dnia.06.05r. Gmina i Miasto Jastrowie Znak sprawy FN.05..05 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Burmistrz Gminy i Miasta w Jastrowiu w związku z otrzymaniem zapytania do Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata . Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Załącznik nr do procedury Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * GMINA ŁAŃCUT Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Rola Banku Ochrony Środowiska we wspieraniu inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii Odnawialne źródła energii: szansa i wyzwanie POLEKO 2007 POLSKI SYSTEM FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH

ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ĆWICZENIA NR 3 DŁUG PUBLICZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH ZASADA JEDNOŚCI BUDŻETOWEJ w znaczeniu formalnym wymóg zawarcia budżetu w jednym dokumencie prawnym. Posiada charakter normatywny. Jest przestrzegana

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku

Formularz Klienta proces oceny wniosku ZAPYTANIE II Formularz proces oceny wniosku Nazwa * GMINA SZCZUCZYN Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2013-2025 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 85/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 3 lipca 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW obowiązuje od dnia 6 lipca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Zasady udzielania pożyczek i poręczeń finansowych z Funduszy Europejskich Agnieszka Karłowicz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Centrum Wspierania Biznesu Augustów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Załącznik nr do procedury Metodyka oceny ratingowej i badania zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa POWIAT MIELECKI Pytania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.1998.108.685 2000-07-15 zm. Dz.U.2000.48.550 art. 50 2004-07-01 zm. Dz.U.2004.146.1546 art. 314 2004-07-17 zm. Dz.U.2004.152.1598 art. 3 2005-02-24 zm. Dz.U.2005.23.187 art. 3 2005-09-01 zm. Dz.U.2005.164.1365

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 14.09.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal

Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja. Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Projekty i plany finansowe w jst - tworzenie i realizacja Prowadzący: Agnieszka Drożdżal Ustawa o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.) Art. 235. 1. W planie dochodów budżetu jednostki

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Dz.U. Nr 162, poz 1121) wraz z zmianami wg Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r.

Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK. Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Finansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię oferta BGK Tomaszowice, 15 16 maja 2008 r. Instrumenty finansowe BGK wspierające przedsięwzięcia oszczędzające energię Fundusz Termomodernizacji Fundusz

Bardziej szczegółowo

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011 Kredyt studencki Rok akademicki 2010/2011 Kto może ubiegać się o kredyt studencki? O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną...

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną... Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 19/2014 z dnia 31.03.2014r. Prezesa Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu WZÓR UMOWA NR........ o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 10.04.2017r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wałcz, 6 września 2011 r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550; z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800; z

Bardziej szczegółowo

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. -WZÓR- Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Nr PF. 271.02.2013 UMOWA KREDYTOWA Nr 02/2013 o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 200.000 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Nowego Sącza Uwagi ogólne: W wieloletniej prognozie finansowej na

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917)

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (druk nr 917) USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. O

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego - 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. LWR-41018-1/2007 Pan Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA

POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA POŻYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA MINISTERSTWO ZDROWIA WARSZAWA 15 kwietnia 2005 1 I. ZASADY OGÓLNE ZAKRES PODMIOTOWY UDZIALANIA POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA PODSTAWIE USTAWY O POMOCY PUBLICZNEJ I RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Formularz pytań udzielanie kredytu tryb standardowy

Formularz pytań udzielanie kredytu tryb standardowy Formularz pytań udziela kredytu tryb standardowy Nazwa Klienta* Gmina Miasto Oświęcim Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Pyta do Klienta Klienta Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. [1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

- 1 - Postanowienie z dnia 23 czerwca 1994 r. III ARN 39/94

- 1 - Postanowienie z dnia 23 czerwca 1994 r. III ARN 39/94 - 1 - Postanowienie z dnia 23 czerwca 1994 r. III ARN 39/94 Rozstrzygnięcie wniosku o restrukturyzację zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu bankowego na rozwój produkcji rolnej, powodujące podjęcie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Załącznik nr 4 do Instrukcja udzielania kredytów pomostowych na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Unia Biznes i Unia Super Biznes BANK SPÓŁDZIELCZY w Szczekocinach

Bardziej szczegółowo

wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS'* kredytem ze środków

wsi Ogorzelec w oparciu o istniejące ujęcie wody KROKUS'* kredytem ze środków URZĄD GMINY Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 10 tel. 75 610 62 92 fax 75 744 28 57 NIP 614-15-10-367 Kamienna Góra, dnia 09.08.2011r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, styczeń 2016 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, styczeń 2016 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 grudnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice,

Bardziej szczegółowo

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

K r e d y ty o b r o t o we. I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr I do Regulaminu kredytowania K r e d y ty o b r o t o we I.I. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 2035 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r.

Białystok, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 6 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 marca Poz. 730 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 6 lutego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.424.981 zł. Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 25.07.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Portal Budownictwa Pasywnego dom pasywny bydynki pasywne domy USTAWA

Portal Budownictwa Pasywnego dom pasywny bydynki pasywne domy USTAWA o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu: a) zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego Wspólny remont WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1. WNIOSKODAWCA:

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. Strona 1 z 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. I. RACHUNKI w PLN oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo