Rekomendacje. Katarzyna Pawelczak Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekomendacje. Katarzyna Pawelczak Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM w Poznaniu"

Transkrypt

1 Rekomendacje Katarzyna Pawelczak Zakład Pedagogiki Specjalnej UAM w Poznaniu

2 Wyniki badań nad jakością życia powinny stanowić fundament dla tworzonych programów wsparcia oraz podejmowanych interwencji. Kluczową kwestią jest, by wszelkie działania o charakterze pomocowym udzielane były w oparciu o wyniki pomiaru jakości życia rozumianej jako wartość dychotomiczna (subiektywna i obiektywna).

3 Oznacza to, iż uwzględnić należy w pierwszej kolejności ocenę sytuacji życiowej dokonywaną z perspektywy jednostki, a także wybory, które mają dla niej i jej rodziny największe znaczenie. Element obiektywny powinno się traktować jako szeroki kontekst społeczno-kulturowy, niezbędną przestrzeń dla uzasadnionej zmiany.

4 1. Warunki bytowe

5 1. Przyjęcie na szczeblu województwa programu NORMALIZACJI ŻYCIA osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających w Wielkopolsce (włączenie w/w zadania w strategie rozwoju miast, powiatów, gmin).

6 Upowszechnianie wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb, możliwości i ograniczeń osób z niepełnosprawnością intelektualną Wyposażenie pracowników pomocy społecznej, w kompetencje służące diagnozowaniu rzeczywistych potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

7 2. Przełamywanie barier związanych ze wspomaganym zamieszkaniem dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną: - instytucjonalnych poprzez systemowe rozwiązania wspierające normalizację życia osób z niepełnosprawnością w obszarze mieszkalnictwa; - wewnętrznych - osób z niepełnosprawnością i ich rodziców poprzez kampanie społeczne, edukację, informowanie.

8 Alternatywne (wobec DPS) formy mieszkalnictwa dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną (mieszkalnictwo chronione, mieszkalnictwo wspomagane); Uwzględnienie zadań tworzenia samodzielnych mieszkań dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w wieloletnich strategiach miast.

9 Upowszechnianie wiedzy 3. Organizacja kampanii medialnych/społecznych na temat mieszkalnictwa wspomaganego oraz alternatywnych form mieszkalnictwa. Informowanie o Udostępnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną rodzicom, opiekunom, społeczności, pracownikom sektora społecznego informacji na temat alternatywnych form mieszkalnictwa

10 4. Wypracowanie spójnej formuły systemowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie materialno-bytowym: współpraca międzysektorowa, ułatwienia formalne związane z uzyskiwaniem wsparcia finansowego, materialnego, usługowego dla rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Uruchomienie przepływu informacji nt. sytuacji materialno-bytowej osób z niepełnosprawnością intelektualną pomiędzy poszczególnymi sektorami (wraz z analizą kanałów przekazywania wiadomości o dostępnym wsparciu).

11 CELE: Wspieranie niezależności mieszkaniowej młodych dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Zwiększanie poziomu zaufania rodziców, decydentów wobec osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Redukowanie lęku rodziców przed zmianą.

12 Obszary badawcze 2. Zdrowie

13 1. Leczenie: zwiększenie dostępności usług medycznych i rehabilitacyjnych poprzez projektowanie i realizację programów zdrowotnych adresowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną. badania diagnostyczne usługi lekarzy specjalistów Oferta kompleksowych, wielospecjalistycznych usług medycznych dla osób dorosłych i seniorów z niepełnosprawnością intelektualną;

14 Stworzenie bazy lekarzy specjalistów różnych specjalności przygotowanych do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (Region Wielkopolski baza LEKARZY NA TAK ).

15 2. Edukacja: edukacja osób z n.i. (zmiana nawyków i włączenie zachowa prozdrowotnych); przygotowanie lekarzy, psychologów, również przedstawicieli szeroko rozumianych służb społecznych policja, duszpasterze do pracy z osobą z n.i.

16 3. Profilaktyka opracowanie katalogu badań profilaktycznych i przesiewowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną stworzenie oferty atrakcyjnych form aktywności fizycznych dostępnych w aspekcie kondycyjnym, czasowym ekonomicznym, architektonicznourbanistycznym promocja zachowań prozdrowotnych bazujących na aktywności fizycznej i zdrowym odżywianiu przygotowanie oferty aktywizacji seniorów z niepełnosprawnością intelektualną (z uwzględnieniem specyfiki ich potrzeb). (animacja aktywności w społecznościach lokalnych)

17 4. Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dostarczanie rzetelnych informacji na temat praw i obowiązków pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną oraz procedur prawno-medycznych starań rodziców i opiekunów o dostosowanie/modyfikację przepisów prawnych dotyczących ubezwłasnowolnienia dorosłego dziecka/ podopiecznego z niepełnosprawnością intelektualną.

18 Obszary badawcze 3. Produktywność

19 1. Aktualizacja standardów planowania, kontroli i oceny efektów kształcenia przysposabiającego do pracy osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. 2. Powołanie zespołu diagnostyczno-terapeutycznego do spraw poradnictwa zawodowego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną np. przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Urealnienie oferty klas przysposabiających do pracy do potrzeb rynku pracy i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną Orientacja zawodowa i wsparcie dla absolwentów gimnazjów specjalnych.

20 3. Wypracowanie i wdrożenie standardów rekrutacji dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. 4. Aktualizacja standardów oceny efektów rehabilitacji zawodowej dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Zwiększenie efektywności wsparcia realizowanego w warsztatach terapii zajęciowej poprzez filtrację adresatów wsparcia. Zwiększenie efektywności wsparcia realizowanego w warsztatach terapii zajęciowej poprzez weryfikację osiągnięcia celu.

21 5. Tworzenie alternatywnych form pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej dla osób z utrudnieniami w osiąganiu kompetencji zawodowych. Dostosowanie rynku usług do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

22 6. Przyjęcie i szerokie rozpropagowanie formuły zatrudnienia wspomaganego: - przygotowanie trenerów pracy; - informowanie pracodawców i osób z niepełnosprawnością intelektualną o możliwościach zatrudnienia wspomaganego; - pozyskiwanie wsparcia technologicznego i finansowego. Wzrost udziału osób z niepełnosprawnością intelektualną w rynku pracy.

23 7. Powołanie podmiotu zajmującego się pozyskiwaniem miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w ramach jednostek administracyjnych: Kontraktowanie usług Wykorzystanie realnych umiejętności Formuła przepływu informacji Współpraca międzysektorowa Wsparcie merytoryczne pracodawców

24 Propagowanie wiedzy na temat aktywizacji osób z niepełnosprawnością intelektualną w szerszej społeczności. Zmiana społecznego wizerunku osób niepełnosprawnością intelektualną. NIE: bierny / marginalizowany TAK: aktywny potrzebny

25 8. Wypracowanie strategii informowania sektora biznesu o potrzebie, warunkach, przywilejach wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnością intelektualną:

26 kampanie informacyjne, kampanie społeczne, włączenie wątku aktywizacji zawodowej w zakres problematyki poruszanej w serialach i paradokumentach;

27 przygotowanie serii reportaży, filmów dokumentalnych na temat dobrych praktyk zawodowych w województwie wielkopolskim i upowszechnianie ich w mediach lokalnych;

28 docieranie do pracodawców z ofertą informacyjną nt. specyfiki funkcjonowania, możliwości i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną; opracowanie wirtualnego informatora dla pracodawców Kim jest osoba z niepełnosprawnością intelektualną?

29 9. Zwiększenie poziomu wiedzy rodziców na temat korzyści i mitów związanych z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wypracowanie otwartego, pozytywnego stosunku rodziców/opiekunów do podjęcia pracy przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną.

30 10. Wspieranie i promowanie rozwoju spółdzielni socjalnych, zakładów pracy chronionej, innych podmiotów tworzących miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poszerzenie oferty zatrudnienia wspomaganego.

31 4. Sytuacja emocjonalna

32 1. Uzupełnienie systemu wsparcia skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną o pracę z rodzinami (rodzice, rodzeństwo).

33 2. Edukacja ukierunkowana na zmianę nawyków i włączenie efektywnych rozwiązań w życie codzienne. Zwiększanie zakresu doświadczeń związanych z życiem codziennym, także w sferze planowania i podejmowania decyzji. Przygotowanie rodziców Autonomizacja osoby

34 3. Diagnoza stanu oferty wsparcia psychologicznego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w województwie wielkopolskim.

35 4. Kampanie społeczne: niwelujące stereotypy na temat osób z niepełnosprawnością intelektualną; propagujące wiedzę o specyfice rozwoju, funkcjonowaniu i potrzebach tych osób, promujące zachowania prospołeczne wobec osób z niepełnosprawnością. Inkluzja społeczna w ramach społeczności lokalnych (włączenie w/w zadania w strategie rozwoju miast, powiatów, gmin)

36 Obszary badawcze 5. Sytuacja społeczna

37 1. Przyjęcie na szczeblu województwa programu NORMALIZACJI ŻYCIA osób z niepełnosprawnością intelektualną

38 2. Podejmowanie działań promujących odpowiedni sposób przekazywania diagnozy o zaburzeniach rozwoju, o niepełnosprawności przez specjalistów (zapobieganie lękowi rodziców, ich bezradności). Tworzenie grup wsparcia: dla rodziców (wsparcie systemowe już od momentu uzyskania diagnozy o niepełnosprawności dziecka; edukacja rodziców nt. wychowania usamodzielniającego) dla rodzeństwa (jako grupy potencjalnych opiekunów dorosłej siostry/brata z niepełnosprawnością intelektualną)

39 Dostęp do konsultacji specjalistycznych dotyczących rozwoju i funkcjonowania dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną (psycholog, pedagog specjalny, lekarz psychiatra, seksuolog, geriatra, genetyk i in.).

40 3. Poszerzenie form rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez: trening usamodzielniający w miejscu zamieszkania (dla osób nie objętych wsparciem instytucjonalnym), promowanie wolontariatu (nawiązywanie relacji, wspólna aktywność prozdrowotna, udział w imprezach).

41 4. Aktualizacja (cykliczna) bazy danych na temat instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

42 5. Zwiększenie wiedzy orzeczników na temat zagrożeń wynikających z błędów popełnianych podczas wpisywania przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniach (np. ujmowanie niepełnosprawności intelektualnej w katalogu chorób psychicznych, pomijanie informacji o innych sprzężonych zaburzeniach powodujących niepełnosprawność).

43 Rekomendacja Cel 1. Oszacowanie liczebności grupy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w poszczególnych powiatach Wielkopolski - z podziałem na stopnie niepełnosprawności, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, - z uwzględnieniem miejsca zamieszkania (dom rodzinny, mieszkanie własne, wspomagane, chronione, pobyt w instytucji). Zwiększenie szans na zbudowanie ogólnodostępnej oferty kompleksowych, wielospecjalistycznych i rozmieszczonych przestrzennie usług adekwatnie do rzeczywistych potrzeb opisywanej grupy społecznej.

44 Dziękuję za uwagę

45

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XLI-795-14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku

Załącznik do Uchwały nr XLI-795-14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku Załącznik do Uchwały nr XLI-795-14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2014 roku PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch

Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Specjalistyczne poradnictwo rodzinne w Polsce Marlena Jasnoch Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu POWIATOWE URZĘDY PRACY, OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 20 listopada 2014 r. NOWA PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012 załącznik do uchwały nr XLV/594/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2009 r. MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012 Zielona Góra, kwiecień 2009 rok To,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/367/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy streszczenie

Raport końcowy streszczenie Włączający system edukacji i rynku pracy rekomendacje dla polityki publicznej Raport końcowy streszczenie Streszczenie raportu przygotowane przez Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Starogardzkiego na lata 2014-2020 Starogard Gdański 2014 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Proces powstawania dokumentu... 4 1.1. Zespół Zadaniowy...

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Załącznik nr 2 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Załącznik nr 2 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo