Wypalenie zawodowe, mobbing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypalenie zawodowe, mobbing"

Transkrypt

1 Wypalenie zawodowe, mobbing

2 Wypalenie zawodowe

3 1974, Ośrodek Opieki Społecznej Herbert Freudenberger (psychiatra) brak energii poczucie bycia niedocenionym cynizm skłonność do irytacji postawa wyższości i omnipotencji poczucie wyczerpania

4 Christina Maslach, klasyczny model wypalenia zawodowego Wyczerpanie emocjonalne Nic mi ostatnio nie wychodzi, Nie mogę się zebrać, żeby działać sprawnie i skutecznie Nie mogę się zmusić do wspinania na kolejną górę, To nie ma sensu

5 Depersonalizacja -Ja z takimi ludźmi nie mogę pracować, nikt by nie mógł, -Telefony się psują, obsługa jest beznadziejna, wszyscy rzucają mi kłody pod nogi. -Typowe jest też ignorowanie potrzeb innych, niezauważenie pracy i emocji współpracowników

6 Poczucie braku satysfakcji zawodowej -poczucie nieadekwatności swoich możliwości w stosunku do potrzeb sytuacji - ja naprawdę robię więcej niż mogę, tłumaczę, ostrzegam, żyły sobie wypruwam, a tu jak było źle, jest jeszcze gorzej - poczucie niespełnienia i rozczarowania

7 Kto może się wypalić? pielęgniarka nauczyciel lekarz (psychiatra/psychoterapeuta) pracownik opieki społecznej ksiądz strażnik

8 - zawody społeczne i zarazem usługowe, ale czy tylko...?

9 Dlaczego ludzie się wypalają? przyczyny środowiskowe nadmierne obciążenie niejednoznaczność zadań niekorzystny klimat interpersonalny brak wsparcia i superwizji konflikt ról autokratyczny sposób zarządzania

10 Dlaczego ludzie się wypalają? przyczyny indywidualne temperament typ kontroli nieracjonalne oczekiwania

11 Mobbing-terror psychiczny (Heinz Leymann, 1984) prześladowanie jednostki przez inną jednostkę lub grupę osób w celu jej destrukcji lub w celu wyeliminowania jej z kolektywu pracy

12 poddawanie osoby, obranej za kozła ofiarnego, systematycznym oraz stygmatyzującym ją w opinii grupy destruktywnym działaniom; ich celem jest zniszczenie jej godności oraz integralności fizycznej i psychicznej. Gdy taka agresja trwa przez dłuższy okres czasu (6 miesięcy), prowadzi początkowo do przejściowych, następnie do trwałych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiary. Wzrost liczby urlopów zdrowotnych, zwiększenie absencji oraz wysoki wskaźnik wymiany personelu (turnover), Traktowany jako skrajne zjawisko społeczne, wywoływane przez ekstremalne czynniki stresogenne o charakterze społecznym. M. F. Hirigoyen odróżnia molestowanie od innych form cierpienia w pracy, takich jak stres (ten pierwszy jest skutkiem czynników obiektywnych, nie zaś czyjejś nieżyczliwości) czy konflikt (konflikt można na ogół rozwiązać).

13 Według niektórych prowadzonych w Szwecji w latach 80-tych badań, mobbing należy traktować jak skrajną formę konfliktu. W przypadku molestowania rzecz ma się odwrotnie - zakłada ono zasadniczą nierówność między ofiarą, która nigdy nie zostaje wysłuchana i nie ma żadnego wpływu na przebieg relacji perwersyjnej, oraz agresorem, który jako jedyny dyktuje warunki i co by nie robił, zawsze ma "rację". Należy tu podkreślić, że utrzymywanie nierówności poprzez niedopuszczanie do otwartej konfrontacji, jest specyficzne dla zachowań mobbingowych. U podstaw molestowania tkwi według Hirigoyen autentyczna chęć (świadoma czy nie) unicestwienia, destrukcji drugiego człowieka, będąca dla molestującego agresora, źródłem perwersyjnej rozkoszy w znaczeniu freudowskim. Sytuację ofiar molestowania moralnego można scharakteryzować jako 1)sytuację obiektywnej przemocy ze strony osobnika perwersyjnego, 2) jako stan cierpienia moralnego, przeżywanego jako cierpienie skazane na milczenie. Wg Hirigoyen, wiktymologia pozwala dostrzec zbieżność między obrazem klinicznym ofiar molestowania, a klasycznymi objawami stwierdzonymi u ofiar kataklizmów, gwałtów oraz ataków z bronią w ręku.

14 Definicja pojęcia Molestowaniem moralnym jest wszelkie zachowanie o charakterze nadużycia (gest, słowo, czyn, postawa,...), będące, przez swą powtarzalność lub systematyczny charakter, naruszeniem godności oraz integralności psychicznej lub fizycznej jednostki, stanowiące zagrożenie dla jej przyszłości zawodowej oraz powodujące degradację atmosfery pracy.

15 Kim jest agresor? typ perwersyjno-narcystyczny; osoba traktująca innych instrumentalnie i nie odczuwająca wyrzutów sumienia z powodu wykorzystywania ich i poniżania. Prześladowca utrzymuje, że postępuje słusznie i że ofiara na takie traktowanie zasłużyła albo, że o takie traktowanie zabiega ("on/ona to lubi!"), nie ma więc prawa się skarżyć. Osoby takie mają tylko jeden cel - zdobycie władzy oraz dominację nad innymi. Czy jest to u nich świadome, czy nie, nie potrafią zachowywać się inaczej, gdyż jest to typowy dla nich mechanizm obronny, chroniący je przed wewnętrzną dezintegracją. M.-F. Hirigoyen zwraca uwagę, iż molestujący agresorzy to często osoby, rozwijające w sobie przede wszystkim sferę intelektualną kosztem emocjonalnej. Im bardziej równowaga ta jest zachwiana, tym bardziej są niebezpieczni dla innych.

16 Kim jest ofiara? nie istnieje szczególny profil psychologiczny ofiary, ale pewne kategorie pracowników narażone są bardziej na ten typ przemocy- psychosocjologiczny profil ofiar mobbingu : osoby samotne lub pozbawione tzw. "układów" (nie uczestniczące w nieformalnych spotkaniach oraz nie mające poparcia koleów z firmy, nie należące do związków zawodowych, etc.) ; osoby w wieku przedemerytalnym; osoby "nietypowe", tzn odróżniające się od pozostałych członków grupy (pochodzenie, narodowość, wyznanie, poglądy polityczne, orientacja seksualna, strój, nieakceptowanie kodów grupy, etc..); kobiety (w tym kobiety samotne, rozwiedzione, same wychowujące dziecko, kobiety w ciąży, ); osoby powyżej pięćdziesiątki, których firma chce się pozbyć, nie mając im przy tym nic do zarzucenia, a których wypowiedzenie jest dla firmy kosztowne ze względu na długi staż pracy; osoby zbyt sumienne lub silnie zaangażowane w pracę zawodową, jak też osoby wyjątkowo zdolne lub kompetentne, mogące stawiać zwierzchnika w cieniu czy być postrzegane jako zagrażające dla czyjejś kariery; osoby młode, szczególnie młodzi pracownicy, o wysokim poziomie wykształcenia

17 Cechy i predyspozycje podwyższające prawdopodobieństwo stania się ofiarą mobbingu (Prempera, 2002 i Zuschlaga, 2001): Problemy z efektywnością pracy, brak wiedzy i umiejętności, mała gotowość do podejmowania wysiłków, duża liczba błędów. Problemy mające swoje źródło w osobowości - niskie kompetencje społeczne, niskie poczucie własnej wartości, wahania nastroju, skłonność do depresji, małe oczekiwania co do własnej skuteczności własnych działań, poczucie braku pewności siebie. Problemy z adaptacją społeczną - aroganckie zachowanie, ingerencja w kompetencje innych lub okazywanie wyższości lub przewagi związanej z większą efektywnością pracy, izolowanie się, dezawuowanie innych oraz manifestowanie sztywnych i skostniałych postaw, naruszanie porządku wewnątrz-zakładowego, zatajanie przed innymi ważnych informacji i wkładanie w pracę minimum wysiłku, kosztem innych pracowników. Zwracanie uwagi swym wyglądem zewnętrznym - bycie osobą zbyt wysoką, zbyt niską, za grubą, za chudą, garbatą, pozbawioną którejś kończyny, chodzącą w dziwny, zmanierowany sposób, ubierającą się zgodnie z najnowszymi trendami mody lub bardzo staromodnie. Upośledzenie lub choroba (epilepsja, egzema, tiki, uzależnienie od alkoholu lub leków, nieprzyjemny zapach z ust lub ostry zapach ciała).

18 Podstawowe wymiary psychologiczne molestowania moralnego komunikacja perwersyjna; odmowa komunikacji wprost, deformacja języka, kłamstwa, szyderstwa, drwina, posługiwanie się paradoksem, systematyczne dyskwalifikowanie i deprecjonowanie drugiej osoby. zdestabilizowanie ofiary zawładnięcie poprzez uwiedzenie

19 Przejawy molestowania moralnego w środowisku zawodowym

20 Akty, mające na celu degradację warunków pracy Odbieranie ofierze autonomii. Nie przekazywanie informacji niezbędnych do realizacji zadań. Systematyczne negowanie decyzji. Formułowanie niesłusznych oraz przesadnych krytyk pracy ofiary. Pozbawienie dostępu do narzędzi pracy: telefonu, faksu, komputera... Pozbawienie obowiązków, które do niej zwykle należą. Przydzielanie ciągle nowych zadań. Celowe i systematyczne przydzielanie zadań poniżej kompetencji. Celowe i systematyczne przydzielanie zadań przekraczających kompetencje. Wywieranie presji, aby nie upominała się o swoje prawa (w kwestii urlopu, godzin pracy, premii, itp.). Manewry mające na celu uniemożliwienie jej awansu. Celowe wydawanie poleceń niemożliwych do wykonania. Popychanie do błędu.

21 Izolacja oraz odmowa komunikacji Nieustanne przerywanie ofierze, gdy ta zabiera głos. Komunikowanie z ofiarą wyłącznie na piśmie. Odmowa jakiegokolwiek kontaktu z ofiarą, w tym także wzrokowego. Umieszczenie stanowiska pracy ofiary z dala od innych. Ignorowanie jej obecności oraz zwracanie się wyłącznie do pozostałych osób. Wydanie kolegom zakazu rozmawiania z ofiarą. Uniemożliwianie rozmów z innymi. Odmowne załatwianie wszelkich próśb ofiary o spotkanie z dyrekcją.

22 Ataki wymierzone w godność jednostki Stosowanie w stosunku do ofiary deprecjonujących zwrotów. Zwracanie się w formie pogardliwych gestów (westchnienia, pogardliwe spojrzenia, wzruszenia ramion,...) Dyskredytowanie jej wobec kolegów, zwierzchnictwa lub podwładnych. Rozpowszechnianie plotek na jej temat. Przypisywanie jej problemów psychicznych (mówienie o niej, że jest osobą chorą umysłowo). Wyśmiewanie się z kalectwa lub wyglądu zewnętrznego, naśladowanie pochodzenia, narodowości, karykaturowanie. Krytykowanie życia prywatnego. Ataki wymierzone w wiarę religijną lub przekonania polityczne. Przydzielanie poniżających zadań. Lżenie za pomocą obscenicznych i degradujących określeń.

23 Przemoc werbalna, psychiczna i seksualna Grożenie ofierze przemocą fizyczną. Stosowanie wobec niej, nawet w niewielkim stopniu, przemocy fizycznej, popychanie, trzaskanie drzwiami przed nosem. Pokrzykiwanie na nią. Inwazja w jej życie prywatne za pomocą telefonów i korespodencji. Śledzenie na ulicy, wyczekiwanie na nią pod domem. Molestowanie lub napastowanie seksualne w gestach i słowach. Nie uwzględnianie jej problemów zdrowotnych.

24

25 Konsekwencje molestowania moralnego dla jednostki Psychologiczne A - obniżenie saomoceny i szacunku dla własnej osoby; B - wstyd oraz poczucie winy (osoba czuje się odpowiedzialna za skierowaną na nią agresję), C - niepokój, lęk, depresja; D - stres postraumatyczny (PTSD) Zdrowotne -dekompensacja somatyczna: Schorzenia psychosomatyczne (choroby skóry, układu krążenia, nieprawidłowa praca serca, zaburzenia cyklu u kobiet, dolegliwości trawienne (wrzody żołądka i dwunastnicy), cukrzyca i choroby nowotworowe (rak piersi czy macicy u kobiet)... i behawioralna: Akty agresji Próby samobójcze. Społeczne Izolacja społeczna, Rozwód (rozpad rodziny), Utrata miejsca pracy,

26 Objawy stresu zawodowego (wypalenia, mobbingu)

27 Poziom indywidualny emocjonalne: depresyjny nastrój, płaczliwość, zmienność nastrojów, wzmożone napięcie i niepokój b objawy poznawcze:bezradność, utrata nadziei, poczucie bezsilności, porażki, niska samoocena, zapominanie, sztywność i schematyczność myślenia, trudności w podejmowaniu decyzji, niezdolność do koncentracji, zaabsorbowanie sobą, myśli samobójcze, fizyczne: bóle i zawroty głowy, tiki, bóle mięśniowe, problemy seksualne, zaburzenia snu,utrata apetytu, krótki oddech, chroniczne zmęczenie, problemy z nadciśnieniem tętniczym, częste i długie przeziębienia, zaostrzenie się wcześniej występujących zaburzeń, np. cukrzycy, astmy oskrzelowej, wysoki poziom cholesterolu d) behawioralne: hiperaktywność, hipoaktywność, impulsywność, nadużywanie leków uspokajających, alkoholu, papierosów, kofeiny, zwiększona liczba wypadków, niedojadanie lub nadmierne objadanie się, porzucanie zajęć rekreacyjnych a nawet uprawianie sportów ekstremalnych.

28 Poziom interpersonalny a) emocjonalne: irytacja, chłód i pustka emocjonalna, obniżona empatia emocjonalna w stosunku do odbiorcy pomocy, nadwrażliwość, wzmożony gniew b) poznawcze: cyniczna i zdehumanizowana percepcja odbiorcy, obojętność, stereotypowe podejście do odbiorców, aura wielkości i słuszności, wrogie nastawienie do świata, podejrzliwość, projekcja c) behawioralne: gwałtowne wybuchy emocjonalne, skłonność do zachowań agresywnych (także wobec odbiorcy), konflikty interpersonalne, małżeńskie i rodzinne, izolacja społeczna i wycofywanie się, akcentowanie beznadziei, bezradności i braku znaczenia w ocenach innych, utrzymywanie dystansu w relacjach w pracy lub nadmierna więź z członkami personelu, współpracownikami, zazdrość (zawiść).

29 Poziom organizacyjny a) emocjonalne: brak satysfakcji z pracy, b) poznawcze: cynizm dotyczący roli pracy, uczucie, że nie jest się docenianym, brak zaufania do kierownictwa i współpracowników c) behawioralne: obniżona efektywność i wydajność, spowolnienie tempa pracy, zwiększona liczba zwolnień lekarskich, niechęć do zmian, zbytnie uzależnienie od przełożonych, specyficzny stosunek do czasu pracy (częste spoglądanie na zegarek), mechaniczne działanie podręcznikowe", złe zarządzanie czasem

30 3. Klimat organizacyjny a mobbing w organizacji Można wyróżnić cztery podstawowe rodzaje molestowania w miejscu pracy. Są nimi: a) naruszanie warunków pracy, b) izolowanie i odmowa komunikacji, c) naruszanie godności oraz d) przemoc (werbalna, fizyczna lub seksualna). Przebadano łącznie 65 pracowników łódzkich zakładów pracy (51 kobiet, 14 mężczyzn). Wyniki średnich wartości w zakresie czterech wymienionych przejawów mobbingu przedstawiają poniższe ryciny. 10, , ,0 5 5,0 Nar. War. Pr KLIMAT_R Izolowanie 0,0 1,00 KLIMAT_R 2,00 3,00 Naruszanie Godnoœci 0 KLIMAT_R Przemoc 0,0 KLIMAT_R

31 Załączone wyniki pozwalają na przyjęcie następujących wniosków: a) naruszanie warunków pracy jest zdecydowanie najwyższe w organizacjach o klimacie autorytarnym (wynik bardzo istotny statystycznie, na poziomie 0.000), b) w firmach o klimacie wspierającym wskaźniki wyróżnionych form mobbingu są wyraźnie najniższe, c) w zakresie naruszania godności pracowników, izolowania ofiar i stosowania przemocy psychicznej najwyższe wskaźniki towarzyszą klimatowi pośredniemu, który wynika prawdopodobnie z przemiennego stosowania oddziaływań autorytarnych i wspierających (znana metoda kija i marchewki ). Widzimy więc, że różne typy klimatu organizacyjnego związane są z kształtowaniem relacji interpersonalnych, przy czym klimat autorytarny twarzyszy najczęściej zachowaniom agresywnym.

32 4. Klimat organizacyjny a wypalenia zawodowe pracowników W celu sprawdzenia, czy klimat organizacyjny można uważać za jeden z czynników powodujących zwiększone ryzyko wypalania się, zbadano 60 pracowników (30 z dużego przedsiębiorstwa produkcyjnego i 30 niewielkiej firmy doradczej przy pomocy testu Burnout Inventory w adaptacji własnej. Uzyskane rezultaty przedstawione zostały na rycinach Mean of EE 10 Typ Klimatu Mean of DET Typ Klimatu Utrata zainter. 10 Typ Klimatu Wypalenie 10 1,00 Typ Klimatu 2,00 3,00

33 Przedstawione wykresy pokazują, że zarówno poszczególne objawy wypalenia, jak i ogólne nasilenie syndromu są znacząco wyższe u pracowników, którzy klimat swojej organizacji oceniają jako autorytarny i / lub pośredni. Przy klimacie wspierającym ryzyko wypalania się pracowników jest wyraźnie mniejsze (zależności istotne statystycznie na poziomie 0,05.

34 5. Klimat organizacyjny a radzenie sobie ze stresem Wyróżnia się trzy podstawowe strategie radzenia sobie ze stresem: a) skoncentrowane na problemie i jego rozwiązaniu (zwane dalej zadaniowymi), b) skoncentrowane na emocjach przeżywanych przez osobe doznającą stresu (emocjonalne), c) skoncentrowane na dążeniu do unikania kontaktu z bodźcem stresowym. Te ostatnie występują w dwóch formach. Pierwszą jest rozładowywanie nadmiernego napięcia stresowego przez wykonywanie czynności zastępczych (np. zajmowanie się pielęgnacja roślin albo czytaniem książek, żeby zapomnieć o nieprzyjemnych przezyciach) i druga - poszukiwanie kontaktów towarzyskich, które także wynika z chęci rozładowania napięcia, a nie ze wzgledów, na przykład, interpersonalnych (mniej ważne jest z kim się przebywa, istotne żeby ktoś był w pobliżu.

35 Aby sprawdzić, czy preferowane przez ludzi strategie podejmowane w sytuacjach stresu związane są z ich doświadczeniami z miejsca pracy, a konkretnie z klimatem organizacyjnym, jaki panuje w zatrudniających je firmach, przebadano 60 pracowników firm handlowych i usługowych oraz z branży telekomunikacyjnej przy pomocy Kwestionariusza CISS (Englera i Parkera). Wyniki, podobnie jak w poprzednich badaniach, prezentowane sa na wykresie (ryc. 3) ,0 25, ,0 20, Strategie zadaniowe KOLB_R Strategie Emocjonalne KOLB_R Czynn. zastêpcze 15,0 10,0 KOLB_R Posz. kont. tow. 15,0 10,0 KOLB_R

36 Okazuje się, że strategie zaradcze także są zależne od klimatu organizacji. Wyraźnie widać to w przypadku strategii zadaniowych, których przewaga przy klimacie wspierającym jest widoczna i statystycznie znacząca (0,01). Klimatowi wspierającemu towarzyszy także znacząco mniej strategii emocjonalnych, które ze swej istoty są egocentryczne i mało konstruktywne. W zakresie pozostałych dwóch zmiennych na ma różnic istotnych statystycznie, aczkolwiek zwraca uwagę nieznacznie wyższa tendencja do stosowania strategii unikowych (WCzZ i PKT) w firmach o niejednoznacznym (pośrednim) klimacie organizacyjnym.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ.

Akademia Medyczna w Gdańsku. Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Akademia Medyczna w Gdańsku Anna Nitka Siemińska ZESPÓŁ WYPALENIA U RODZICÓW OSÓB CHORUJĄCYCH NA SCHIZOFRENIĘ PRZEWLEKŁĄ. Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych Praca wykonana w Klinice Chorób Psychicznych

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16

Stres w pracy. Stres - co to takiego? 2013-03-16 mgr Anna Gała Stres w pracy Stres - co to takiego? Stres to atawistyczny mechanizm wprowadzony do kodu genetycznego naszych przodków, aby w obliczu zagrażającego im niebezpieczeństwa - na przykład, w postaci

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Łukasz Śmierciak. Mobbing. Jak się bronić? Jak zapobiegać?

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA. Łukasz Śmierciak. Mobbing. Jak się bronić? Jak zapobiegać? CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Łukasz Śmierciak Mobbing. Jak się bronić? Jak zapobiegać? 1. Wstęp Zjawisko mobbingu istniało w naszym kraju od dawna, ale dopiero w roku 2003 znalazło swoje odzwierciedlenie

Bardziej szczegółowo

WYPALENIE ZAWODOWE POJĘCIE, PRZYCZYNY I OBJAWY

WYPALENIE ZAWODOWE POJĘCIE, PRZYCZYNY I OBJAWY mgr Katarzyna Znańska-Kozłowska doktorantka UEK Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Krakowie Wyższa Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie Dyrektor Administracyjny w firmie POL-Mak Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece

Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział w opiece Alicja Czerederecka Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków Manipulowanie dzieckiem przez rodziców rywalizujących o udział Artykuł przedstawia najczęściej spotykane przejawy przemocy emocjonalnej wobec dzieci

Bardziej szczegółowo

Poznawanie w celu pomagania

Poznawanie w celu pomagania Jerzy Mellibruda Zofia Sobolewska-Mellibruda Poznawanie w celu pomagania STUDIUM OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z POMOCY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ Wersja poprawiona 7 Przewodnik dydaktyczny dla studentów Profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

Anna Bakuła. Przemoc w rodzinie

Anna Bakuła. Przemoc w rodzinie Anna Bakuła Przemoc w rodzinie Zasięg zjawiska 2011 Komenda Głowna 710941 interwencji domowych, w tym 40816 na wsi Liczba pokrzywdzonych 150 226 (2009) 88388 kobiet 9214 mężczyzn 35 137 dzieci do 13 roku

Bardziej szczegółowo

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego

Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego Moduł IX Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego ZABURZENIE ZACHOWANIA WAKEFIELD określa jako stan psychiczny, który: Powoduje znaczące cierpienie lub

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych

Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych PARPA Przemoc_Starsi v4.8 23/11/2010 12:35 Page 1 Przemoc wrodzinie wobec osób starszych i niepe nosprawnych Poradnik dla pracowników pierwszego kontaktu Redakcja Dorota Jaszczak-Kuêmiƒska, Katarzyna Michalska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC

PRZEMOC I CYBERPRZEMOC PRZEMOC I CYBERPRZEMOC ISBN 978-83-63267-14-8 PORADNIK DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 1 SPIS TREŚCI: s. 1. WSTĘP 3 2. AGRESJA A PRZEMOC 4 3. PRZEMOC W SZKOLE 5 4. SKALA ZJAWISKA 9 5. SKUTKI

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

SYNDROMWYPALENIA ZAWODOWEGO WŚRÓD PIELEGNIAREK PRACUJĄCYCH Z CHORYMI PSYCHICZNIE.

SYNDROMWYPALENIA ZAWODOWEGO WŚRÓD PIELEGNIAREK PRACUJĄCYCH Z CHORYMI PSYCHICZNIE. SYNDROMWYPALENIA ZAWODOWEGO WŚRÓD PIELEGNIAREK PRACUJĄCYCH Z CHORYMI PSYCHICZNIE. STRESZCZENIE Wypalenie zawodowe pojawia się w sytuacji przewlekłego stresu, który jest charakterystyczny dla zawodów służb

Bardziej szczegółowo

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM mgr Tadeusz Wieszczyk UKSW, Warszawa WIARA I ROZUM W POMAGANIU OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 1. Osoby z problemem alkoholowym Problem alkoholowy dotyka w naszym kraju bardzo wielu osób. Wydawać by się

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU Budowanie niezależności finansowej kobiet Opracowała: mgr Ewa Miturska Warszawa, 2014 rok SPIS TREŚCI Wstęp 3 Część teoretyczna 4 1. Przemoc w rodzinie 4 1.1. Przemoc charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach

Wyjście z cienia. Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach Wyjście z cienia Poradnik dla osób doświadczających

Bardziej szczegółowo

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji?

Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004. W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica. Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? Numer 7 Marzec/kwiecień/maj 2004 W numerze: Pedagog radzi... Abc dobrego rodzica Jak pracować z dzieckiem? Czy można umknąć dysleksji? 1 Rola wychowania w społecznym podziale ról według płci. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1

Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1 Ks. dr Grzegorz Polok, Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, e-mail: grzegorz.polok@ue.katowice.pl Współodpowiedzialność nauczyciela za siebie i innych 1 Wstęp Wśród wielu problemów dotykających przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Przemoc wobec kobiet w rodzinie

Przemoc wobec kobiet w rodzinie N I E Z B Ę D N I K P S Y C H O L O G A Przemoc wobec kobiet w rodzinie Opracowanie: część 1 Zespół CPK część 2 Magdalena Jóźwik Warszawa 2007 2 3 Spis treści Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/ 19 00 679

Bardziej szczegółowo

Przemoc wobec kobiet w rodzinie

Przemoc wobec kobiet w rodzinie N I E Z B Ę D N I K P R A C O W N I K A S O C J A L N E G O Przemoc wobec kobiet w rodzinie Warszawa 2013 Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60/19 00 679 Warszawa tel./faks: (48 22) 622 25 17 e-mail: temida@cpk.org.pl

Bardziej szczegółowo

Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących

Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy i stan zdrowia osób pracujących 2014 Autorzy: Katarzyna Orlak we współpracy z:: Dominikiem Gołuchem (przegląd literatury) Jarosławem Chmielewskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK

PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK 1 Załącznik do uchwały RG.. z dnia... PROGRAM GMINNY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014ROK Opatów 2013 r. 2 SPIS TREŚCI I. ALKOHOLIZM JAKO CHOROBA str. 3 II. WPROWADZENIE str.

Bardziej szczegółowo

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej

Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Problematyka osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących domy pomocy społecznej Zuzanna Grabusińska Opole 2010-1 - Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska

Bardziej szczegółowo

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot

C ierpienie. między sensem a bezsensem. między sensem a bezsensem. Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot Cierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie między sensem a bezsensem Studium interdyscyplinarne Redakcja Mirosław Kalinowski Iwona Niewiadomska Leon Szot C ierpienie między sensem a bezsensem C ierpienie

Bardziej szczegółowo

Temat: Psychologia dla słuchaczy Studiów Pomostowych na kierunku: Pielęgniarstwo

Temat: Psychologia dla słuchaczy Studiów Pomostowych na kierunku: Pielęgniarstwo Temat: Psychologia dla słuchaczy Studiów Pomostowych na kierunku: Pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WALTER BRADFORD CANNON Fizjolog

Bardziej szczegółowo

Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu

Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu Kamila Dudek Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie Specyfika kobiecego uzależnienia od alkoholu Alkohol towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Wpływ i skutki wpływu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 179/XLVIII/2013 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust.2

Bardziej szczegółowo