Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Wojska Polskiego 5A/ Mrągowo Mrągowo, dnia 22 października 2014r. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Wojska Polskiego 5A/12 11-700 Mrągowo Mrągowo, dnia 22 października 2014r. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Wojska Polskiego 5A/12 Mrągowo, dnia 22 października 2014r Zapytanie ofertowe Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie zaprasza do składania ofert na usługę psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie, Świadczenie usług w zakresie pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniami a także ofiar przemocy domowej i ich sprawców w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Wymagania niezbędne: - Wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień; - Co najmniej 2 letnie doświadczenie związane z pracą psychologa a przede wszystkim w zakresie pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA oraz ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie; - Posiadanie umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologicznej ( nawiązywanie kontaktów, przeprowadzanie interwencji kryzysowej, udzielania wsparcia, motywowanie, poradnictwo); - Znajomość wiedzy na temat: szkodliwego picia, uzależnienia, współuzależnienia, sytuacji dzieci w rodzinie alkoholowej, zjawisk przemocy w rodzinie, problemów pijących nastolatków, bazy adresów i ofert profesjonalnych placówek pomocowych na terenie powiatu i województwa. - Ukończenie dodatkowych szkoleń i kursów w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy domowej w rodzinie. Zakres zadań na stanowisku psycholog: - Udzielanie pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, pijącym nastolatkom, - Udzielanie wsparcia indywidualnego osobom doświadczającym przemocy, - Diagnozowanie problemu całej rodziny i zaplanowanie pomocy dla wszystkich jej członków, - Przekazanie informacji na temat możliwości pomocy ofiarom przemocy, ich uprawnień oraz danych instytucji realizujących programy terapeutyczne dla ofiar przemocy. -Prowadzenie terapii z osobami ( dorosłymi i dziećmi) dotkniętymi kryzysem w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie. -Stała współpraca z zespołem interdyscyplinarnym.

2 Warunki zatrudnienia: Praca wykonywana będzie od 01 stycznia 2015r do 31 grudnia 2015r, dwa razy w tygodniu po 3 godziny, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczeniu usług, w Punkcie Konsultacyjnym przy GOPS w Mrągowie, ul. Wojska Polskiego 5A/12. Wymagane dokumenty: - Curriculum Vitae; - Dokumenty poświadczające wykształcenie; - Inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia; - Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn.zm.) - Oświadczenie o niekaralności; - Formularz cenowy Załącznik NR 1. Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie do dnia 21 listopada 2014roku. do godz (liczy się data wpływu). Dokumenty aplikacyjne powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i opatrzone adnotacją : Nabór psycholog. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nie odebrane po trzech miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami. Treść ogłoszenia została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Mrągowo: bip.gminamragowo.net Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać pod nr telefonu (89) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

3 Załącznik Nr 1 Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej NIP: Formularz Ofertowy Dane oferenta ( imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy). . Odpowiadając na skierowane zapytanie ofertowe dotyczące: Prowadzenia poradnictwa psychologicznego, oferuję podjęcia się w/w działań: za kwotę zł brutto za 1 godzinie. (słownie):. W podanej kwocie ujęte są wszystkie pochodne od wynagrodzenia Miejscowość, data, podpis i pieczątka oferenta

4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Mrągowo, dnia 22 października 2014r Zapytanie ofertowe Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,, Mrągowo, tel.(89) , fax.(89) , zaprasza do złożenia oferty na usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 1. Nazwa zamówienia: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzaniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych ( lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień ) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień). w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Mrągowo w miejscu udostępnionym przez Wykonawcę. 2) Opinie winny być sporządzone zgodnie z zasadami określonymi przepisem rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( Dz. U z 2007r. Nr 250 poz. 1883). 3) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z potrzebami Zamawiającego. 4) Termin wykonania zamówienia: od r do dnia r. 3. Warunki udziału w postępowaniu 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ( Dz. U z 2007r. Nr 250 poz. 1883), które złożą kompletną zgodną z niniejszym zapytaniem ofertę. 2) Zamawiający wymaga złożenia oferty przez Wykonawcę składającego się z zespołu dwóch biegłych działających wspólnie ( lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sadzie Okręgowym

5 lub przez Wykonawcę dysponującego co najmniej jednym lekarzem ( albo specjalistą psychoterapii uzależnień) wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym. 3) Dysponowania lokalem, w którym będą przeprowadzone badania psychiatryczno psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, znajdującym się na terenie Gminy Mrągowo lub miasta Mrągowa. Zamawiający uzna warunki za spełnione jeżeli wykonawca wykaże, że: - dysponuje lub będzie dysponować: - jednym lekarzem psychiatrą oraz jednym psychologiem (albo specjalistą psychoterapii uzależnień) zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; Zamawiający wymaga aby wykazane osoby były wpisane na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym; - wykazane osoby wykonujące usługę posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania badania i sporządzenia opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; - dysponuje lub będzie dysponować lokalem, znajdującym się na terenie miasta Mrągowa lub Gminy Mrągowo, w którym będą przeprowadzone badania psychiatryczno psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. 4. Wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3) formularz ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; 5. Forma i sposób wynagrodzenia: 1) Za wykonanie usługi Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości stanowiącej iloczyn liczby przeprowadzonych badań oraz ustalonej ceny za jedno badanie/opinię, płatne z dołu na podstawie wystawionego przez Wykonawcę rachunku. 2) Cena pozostaje niezmieniona w okresie wykonywania zamówienia. 3) Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca ( w tym m.in. koszty dojazdu).

6 6. Kryteria wyboru oferty: - cena oferty, - doświadczenie zawodowe. 7. Forma i termin złożenia oferty Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na świadczenie usług w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie do dnia 20 listopada 2014 r. do godz Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nie odebrane po trzech miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami. Treść ogłoszenia została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Mrągowo: bip.gminamragowo.net Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać pod nr telefonu (89) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

7 Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej NIP: Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy DANE WYKONAWCY 1 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy.. NIP. REGON/PESEL Numer telefonu . DANE WYKONAWCY 2 (jeśli dotyczy) Nazwa Wykonawcy. Adres Wykonawcy.. NIP REGON/PESEL Numer telefonu . Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oferuję/oferujemy usługę wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w następującej kwocie: L.p. Rodzaj badania Cena jednostkowa brutto za przeprowadzone badanie oraz sporządzenie opinii z badania 1 Badanie psychologiczne 2 Badanie psychiatryczne Razem Cena podana w niniejszym formularzu, będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie Cena za wykonanie usługi obejmować ma wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności: koszty ubezpieczenia, opłat na ZUS, podatków itp.. Miejscowość/data podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

8 Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej NIP: Załącznik Nr 1a Formularz Ofertowy DANE WYKONAWCY 1 Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy.. Adres do korespondencji.. NIP. REGON/PESEL Numer telefonu . Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oferuję/oferujemy usługę wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w następującej kwocie: L.p. Rodzaj badania Cena jednostkowa brutto za przeprowadzone badanie oraz sporządzenie opinii z badania 1 Badanie psychologiczne Cena podana w niniejszym formularzu, będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie. Cena za wykonanie usługi obejmować ma wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności: koszty ubezpieczenia, opłat na ZUS, podatków itp. Miejscowość/data. podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

9 Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej NIP: Załącznik Nr 1a Formularz Ofertowy DANE WYKONAWCY 1 Nazwa Wykonawcy. Adres Wykonawcy.. Adres do korespondencji. NIP.. REGON/PESEL Numer telefonu .. Odpowiadając na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem są usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oferuję/oferujemy usługę wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w następującej kwocie: L.p. Rodzaj badania Cena jednostkowa brutto za przeprowadzone badanie oraz sporządzenie opinii z badania 1 Badanie psychiatryczne Cena podana w niniejszym formularzu, będzie obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegnie zmianie. Cena za wykonanie usługi obejmować ma wszystkie koszty związane z jej realizacją, a w szczególności: koszty ubezpieczenia, opłat na ZUS, podatków itp. Miejscowość/data. podpis(y) osoby(osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Miasto Łańcut. Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe

Miasto Łańcut. Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Miasto Łańcut (nazwa zamawiającego) Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 219/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta dnia 16 listopada 2012 Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Miasto Łańcut,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Z M I A N Y Z A C Z Y N A M O D S I E B I E Projekt realizowany w Gminie Kamienna Góra przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 ZAPYTANIE O CENĘ dotyczące wyboru Wykonawcy do świadczenia usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu marketingu dla Uczestników Projektu (zwanych dalej: UP) w ramach prowadzonych przez nich spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Krzeszyce,03 lipca 2014r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych; ( tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz.759

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University kieruje zapytanie ofertowe w ramach rozeznania rynku dotyczące usługi audytu zewnętrznego projektu

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 71 78-22-300 fax 71 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro zawraca się o przedstawienie ofert na

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro zawraca się o przedstawienie ofert na Kętrzyn, 2014.12.05 Znak: ZO/4/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Nazwa i adres Zamawiającego: 1.Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o. w Kętrzynie 2. Adres: 11-400 Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r.

tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki 10 marca 2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach 16 400 Suwałki, ul. 23 Października 20 tel. 87/562 89 70, fax 87/562 89 71 e-mail: biuro@mops.suwalki.pl www.mops.suwalki.pl Znak:MOPS-Or-A ZP-341/2/14 Suwałki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Czas na zmiany" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r.

Projekt Czas na zmiany współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Buczek, dnia 10.07.2013 r. Buczek, dnia 10.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące zamówienia:

Szczegóły dotyczące zamówienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE DRUGI NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ. FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy. Tel. / fax Wykonawcy. Mail Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DOTYCZY.... CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (wskazać część/części zamówienia zgodnie z SIWZ) Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej Elbląg, dnia 30 kwietnia 2015 r. DTE.2431.1.2015.AW Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Karowa 1 82-300 Elbląg Tel: 55 625 63 00 Fax: 55 625 63 12 e-mail: mosir@mosir.elblag.eu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

2. Przedmiot konkursu: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na prowadzeniu terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w roku 2015 roku 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo