Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 PRACE POGL DOWE 152 Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego Analysis of patient s medical documentation during investigation regarding disability pensions TOMASZ ZYSS Klinika Psychiatrii Doros³ych Collegium Medicum UJ Streszczenie Zaburzenia natury psychicznej nierzadko powoduj¹, i pacjent staje siê niezdolny do wykonywania zatrudnienia. Ocenia siê, i schorzenia psychiatryczne stanowi¹ trzeci¹ pod wzglêdem rozpowszechnienia przes³ankê w zakresie orzekania o niezdolnoœci do pracy w rozumieniu ustawy o rentach z FUS. Niestety nie wszyscy pacjenci s¹ pozytywnie weryfikowani, tj. otrzymuj¹ w ogóle œwiadczenia rentowe, b¹dÿ te otrzymuj¹ œwiadczenia rentowe na poziomie ni szym od wnioskowanego. Praca opisuje przes³anki jakimi kieruj¹ siê lekarze ZUS i biegli s¹dowi w trakcie badania pacjentów, którzy podejmuj¹ starania o œwiadczenia rentowe. Czêœæ pacjentów weryfikowana jest pozytywnie ju w trakcie pierwszego kontaktu z nimi. Sposób zachowania, funkcjonowania, mówienia nie pozostawia wiêkszych w¹tpliwoœci co do znacznego nasilenia wystêpuj¹cych u nich zaburzeñ psychicznych. W innych przypadkach niezwykle pomocne znaczenie ma dokumentacja lekarska pacjenta. W ocenie dokumentacji lekarskiej zwraca siê uwagê na takie aspekty jak regularnoœæ i systematycznoœæ leczenia, oraz rodzaj stosowanej farmakoterapii. Doœæ krytycznie ocenia siê przerywanie leczenia na d³ugi okres tu po otrzymaniu œwiadczeñ i powrót do leczenia nied³ugo przed kolejnym badaniem kontrolnym. Rzadkie wizyty w rodzaju 1-2 razy w roku nie uznaje siê za koresponduj¹ce z istnieniem nasilonych i uci¹ liwych zaburzeñ psychiatrycznych. Ocenie poddaje siê tak e d³ugoœæ leczenia przed podjêciem starañ o œwiadczenia rentowe. Autor dokonuje prezentacji przypadków w kontekœcie zasad etycznych i deontologicznych. Summary Psychiatric disorders frequently make the patient unable to perform their job. It is estimated that psychiatric disorders are the third most frequent reason for an expert s decision concerning long term inability to work justifying disability pension. Unfortunately, not all patients are verified positively, i.e., are granted disability pension or receive disability benefits lower than those they applied for. The paper discusses premises applied by Social Insurance Institution (ZUS) physicians and court appointed experts in their examination of patients applying for disability benefits. Another group of patients manifests situational exacerbation connected with the stressful nature of a meeting with an expert physician. In such cases, the patient s medical documentation is of great significance. Evaluation of medical documentation takes into account regular and systematic character of treatment as well as kind of pharmacotherapy applied in this treatment. The patients breaking their treatment just after being granted disability benefits and restarting it a short time before check-up examination are regarded rather critically. Rare appointments taking place once or twice a year are not recognized as corresponding with the existence of intense and debilitating mental disorders. Duration of treatment before applying for disability pension is also evaluated. The author discussed particular cases in the context of ethical and deontological principles. Key words: medical documentation, pension jurisdiction, errors S³owa kluczowe: dokumentacja lekarska, orzecznictwo rentowe, b³êdy Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): Nades³ano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence dr Tomasz Zyss Klinika Psychiatrii Doros³ych Collegium Medium UJ w Krakowie ul. Kopernika 21 a Kraków Wprowadzenie Krótkotrwa³y i jednorazowy charakter spotkania diagnostycznego jakim jest badanie pacjenta przez lekarzy ZUS oraz badanie przeprowadzone przez lekarzy bieg³ych s¹dowych przes¹dza o tym, i stan psychiczny pacjenta w trakcie takiego badania (w sytuacji stresowej dla osoby badanej) wielokrotnie nie jest wystarczaj¹cy do przyjêcia okreœlonego stanowiska orzeczniczego. Oczywiœcie istnieje pewna grupa pacjentów, których wygl¹d, zachowanie oraz sposób mówienia i wypowiadane treœci pozwalaj¹ doœæ szybko na

2 Zyss T. Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego 153 postawienie okreœlonego rozpoznania i przypisanie mu okreœlonego znaczenia orzeczniczego. W wiêkszoœci zaburzeñ psychiatrycznych wyniki badañ dodatkowych nie odgrywaj¹ adnego znaczenia lub tylko niewielkie. St¹d te olbrzymi¹ rolê w procesie orzeczniczym pe³ni analiza zapisków z dokumentacji medycznej [9, 10]. Mo na zapewne przyj¹æ, i znamienita czêœæ tej dokumentacji prowadzona jest przez kolegów lekarzy rzetelnie i sumiennie oddaj¹c rzeczywisty stan zdrowia w trakcie ka dej wizyty. Niestety analiza dokumentacji lekarskiej dokonywana przez autora niniejszej pracy na przestrzeni minionych lat wykazuje jednak, i w nie tak nielicznych przypadkach dokumentacja prowadzona jest w sposób wadliwy i nierzetelny, a nawet ulega niekiedy zniekszta³caniu eby nie powiedzieæ fa³szowaniu. Lekarze ZUS i biegli doskonale zdaj¹ sobie sprawê z realiów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ogólnej sytuacji gospodarczej, w której otrzymanie œwiadczeñ rentowych jest dla licznych pacjentów ucieczk¹ od sytuacji bezrobocia. Chêæ pomocy pacjentowi przez lekarza prowadz¹cego (niezale nie od motywacji altruistycznej czy merkantylnej) nie mo e jednak prowadziæ do preparowania dokumentacji lekarskiej tak aby zwiêkszyæ szanse pacjenta na otrzymanie œwiadczeñ rentowych. I tak znamienita czêœæ zaburzeñ psychicznych ma przebieg falowy czy te fazowy zdarzaj¹ siê okresy pogorszenia (niekiedy bardzo d³ugo trwaj¹ce) oraz okresy remisji, kiedy to zaburzenia ustêpuj¹ lub te zmniejszaj¹ swoje nasilenie, jak równie poprawia siê zdolnoœæ pacjenta do ponownego podjêcia zatrudnienia. W przypadku pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, np. depresj¹ mo e doœæ do poprawy nastroju jego wyrównania, zmniejszenia dawki lub wycofania leków, poprawy w zakresie ogólnej aktywnoœci, itp. Zapiski o poprawie bêd¹ jednak wykorzystane przeciw pacjentowi w trakcie badania ZUS czy badania s¹dowego zgodnie z zasad¹: brak choroby = odzyskanie zdolnoœci do zatrudnienia 1/. O niezdolnoœci do pracy decyduje bowiem nie sama nazwa choroby, na któr¹ pacjent choruje (niezale nie od tego jakie potencjalnie mog³aby osi¹gn¹æ nasilenie i jak ciê ki mog³yby byæ potencjalne przebieg choroby), lecz aktualny stan zdrowia 2/. Zgodnie z powy szym lekarz odnotowuj¹cy w dokumentacji lekarskiej fakt poprawy zmniejsza szansê na otrzymanie przez pacjenta œwiadczeñ rentowych, lub nawet niekiedy jej pozbawia. Lekarz chc¹cy pomóc swojemu pacjentowi nie mo e odnotowywaæ w dokumentacji lekarskiej stanów poprawy. St¹d te dosyæ czêsto stwierdza siê historie choroby, które przyk³adowo potwierdzaj¹ permanentne utrzymywanie siê nasilonej depresji przez ca³e lata, b¹dÿ wykazuj¹ pogorszenie stanu pacjenta na 1-3 miesi¹ce przed kolejnym badaniem kontrolnym ZUS 3/. Profesor Z. Marek w pracy B³¹d medyczny [4] wymieni³ trzy przyczyny bezzasadnego wydawania pacjentom zaœwiadczeñ, które w tym miejscu mog¹ s³u yæ do pozyskania nienale nych œwiadczeñ rentowych: 1. lekarze lecz¹cy zwykle s³abo znaj¹ przepisy dotycz¹ce orzecznictwa i zwykle czuj¹ siê bezkarni w orzeczniczym zakresie swej dzia- ³alnoœci; statystyki zdaj¹ siê dowodziæ, i z kolei przepisy karne o sankcjach za wystawienie fa³szywego dokumentu nale ¹ do grupy martwych ; 2. lekarze zbyt ³atwo ulegaj¹ proœbom i naciskom pacjentów, a przede wszystkim uwa aj¹, e w wydaniu tego rodzaju zaœwiadczenia nie ma nic nagannego; 3. przes³ank¹ dla tego rodzaju aktywnoœci lekarza nie jest postawa altruistyczna czy chêæ rzeczywistej pomocy pacjentowi, lecz nastawienie czysto komercyjne, tj. chêæ uzyskania dodatkowych, nienale nych korzyœci. Szczególnie ta ostatnia sytuacja budzi pejoratywne nastawienia tym bardziej, i wynika ona z wykorzystywania przez lekarza paraj¹cego siê procederem wydawania lewych druków rentowych sytuacji gospodarczej w kraju, du ego bezrobocia i monopolu na wydawanie okreœlonych zaœwiadczeñ, które mog¹ przemieniæ siê w przypadku pacjenta w okreœlone œwiadczenia rentowe. Indywidualny zysk jawi siê byæ wa niejszym, ni poczucie odpowiedzialnoœci zwi¹zane z faktem otrzymywania przez czêœæ pacjentów nienale nych im œwiadczeñ i obci¹ anie bud etu pañstwa [1, 3] 4/. Sytuacje Rzecz¹ zrozumia³¹ jest, i opiniowanie w sprawach rentowych nie jest ograniczone do czystego wypowiedzenia siê w zakresie stanu zdrowia pacjenta i wywiedzenia okreœlonych implikacji orzeczniczych. Wtórnie lekarze ZUS, jak i biegli s¹dowi 1/ To nie brak lub istnienie choroby stanowi¹ kryteria orzekania o niezdolnoœci do pracy dla celów rentowych przyp. redakcji 2/ Je eli przez to rozumieæ stopieñ naruszenia sprawnoœci organizmu badanego przyp. redakcji 3/ Aktualnie obowiazuj¹ca ustawa nie zawiera pojêcia badañ kontrolnych przyp. redakcji 4/ Przede wszystkim Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych powsta³ego ze sk³adek spo³ecznych przyp. redakcji

3 154 Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): oceniaj¹ dokumentacjê lekarsk¹. Bywa, e nara- aj¹ siê wówczas (w sytuacji nie przyznania pacjentowi renty) lekarzowi prowadz¹cemu. Uwagi krytyczne wzglêdem prowadzonej dokumentacji lekarskiej musz¹ byæ bowiem zawarte w tekœcie opinii. Z kolei o zarzutach ze strony kolegów z ZUS pacjent mo e zapoznaæ przegl¹daj¹c akta sprawy w sekretariacie S¹du Pracy. Szczególnie trudn¹ jest sytuacja, kiedy to pacjent niezadowolony otrzymanym orzeczeniem lub opini¹ podnosi lekarzowi orzecznikowi lub bieg³emu zarzut zachowañ nieetycznych, a jedyn¹ obron¹ mo e byæ pismo wyjaœniaj¹ce lekarza opiniuj¹cego. Niejednokrotnie lekarz prowadz¹cy nie jest sk³onny na spokojnie przyj¹æ treœci opinii, czy te np. pomóc pacjentowi w sporz¹dzeniu pisma z zarzutami do opinii, co do których bieg³y bêdzie siê musia³ wypowiedzieæ. W czêœci przypadków lekarze prowadz¹cy traktuj¹ negatywn¹ decyzjê ZUS lub bieg³ych s¹dowych jako afront skierowany do siebie, dezawuowanie ich jako lekarzy czy wreszcie sprawê osobist¹. Analiza dokumentacji lekarskiej pozwala znaleÿæ zapiski, w których lekarz prowadz¹cy niepochlebnie wyra a siê o lekarzach ZUS lub bieg³ych s¹dowych, którzy nie przyznali jego pacjentowi prawa do odpowiednich œwiadczeñ. W tym miejscu autor przytacza wypowiedÿ lekarza psychiatry, który w sytuacji nieprzyznania jego pacjentce œwiadczeñ rentowych (sk¹din¹d pojawiaj¹cej siê w jego gabinecie z czêstoœci¹ 1-2 wizyt w roku) sporz¹dzi³ pismo s¹dowe z nastêpuj¹cym tekstem: a ciœnie siê na usta porównanie uporu bieg³ych na korzyœæ metod hitlerowskich. Zdarza siê co jawi siê jako niedopuszczalne, i lekarze z rejonu dzwoni¹ do bieg³ego, by ustnie wyraziæ swoje niezadowolenie. Zdarza siê, i lekarz prowadz¹cy posuwa siê jeszcze dalej, a mianowicie idzie wrêcz na skargê do prze³o onych bieg³ego w jego macierzystym zak³adzie pracy, gdzie przedstawia jak to bieg³y Ÿle potraktowa³ jego pacjenta. Zasadnoœæ zarzutów schodzi zwykle na plan dalszy, a podnoszone jest nieetyczne zachowanie bieg³ego, brak kole eñskoœci, itp. Niekiedy pojawiaj¹ siê równie sugestie wyci¹gniêcia konsekwencji s³u bowych. Istnienie opisanych sytuacji potwierdza z drugiej strony, i lekarzy opiniuj¹cych staæ na pewnego rodzaju obiektywizm w opiniowaniu i nie kierowanie siê koniunkturalizmem czy zale noœciami kole eñskimi. Zgodnie z artyku³em 41 Kodeksu Etyki Lekarskiej [1] treœæ dokumentu (a wiêc: dokumentacji, zaœwiadczenia o stanie zdrowia, zwolnienia lekarskiego, itp.) powinna byæ zgodna z wiedz¹ i sumieniem lekarza. Nie mo e byæ ona sformu³owana przez lekarza pod presj¹ lub w oczekiwaniu osobistych korzyœci. Nierzadko lekarze ZUS oraz biegli s¹dowi znajduj¹ jednak mniejsze lub wiêksze niedoci¹gniêcia, wadliwoœci czy wrêcz nierzetelnoœci tej dokumentacji. Do bieg³ych s¹dowych trafia zapewne jedynie u³amek dokumentacji lekarskiej ocenianej wczeœniej przez kolegów w ZUS st¹d trudno jest siê zorientowaæ w rzeczywistych rozmiarach tego problemu. Do najczêstszych uwag wzglêdem nierzetelnoœci dokumentacji lekarskiej zalicza siê: 1. podnoszenie w drukach rentowych istnienia u pacjenta schorzeñ w rzeczywistoœci nie istniej¹cych u niego (np. rozpoznawanie cerebrastenii czy encefalopatii pourazowej w sytuacji gdy dokumentacja powypadkowa nie potwierdza³a faktu doznania urazu g³owy); 2. wywodzenie utrzymywania siê zaburzeñ w nasileniu wiêkszym ni realnie istniej¹cym, np. przyjmowanie rozpoznania psychozy jakby nadal utrzymywa³y siê czynne objawy chorobowe w sytuacji wieloletniej dobrej remisji; 3. podawanie innych, zwykle wczeœniejszych, dat rozpoczêcia leczenia (tak aby spe³niæ pozamedyczne warunki ustawowe konieczne do otrzymania œwiadczeñ rentowych); 4. podnoszenie w drukach rentowych regularnoœci leczenia czego jednak nie potwierdza oryginalna dokumentacja lekarska; 5. powo³ywanie siê na zasadê post hoc, ergo propter hoc (wszystko co siê sta³o po zdarzeniu, jest skutkiem tego zdarzenia; np. wywodzenie, i dekompensacja psychotyczna maj¹ca miejsce po upadku z wysokoœci lecz bez doznania urazu g³owy jest psychoz¹ pourazow¹, przy równoczesnym bagatelizowaniu faktu kontaktów pacjenta z halucynogennymi narkotykami). Analiza akt sprawy pozwoli³a wielokrotnie zidentyfikowaæ sytuacje polegaj¹ce na tym, e ten sam lekarz sporz¹dza³ druk rentowy, a potem pozytywnie orzeka³ u pacjenta okreœlone œwiadczenia jako lekarz ZUS czy te lekarz konsultant ZUS. Z sytuacjami tymi zwi¹zane by³y niekiedy okolicznoœci dodatkowe, jak to, i np. karta informacyjna leczenia szpitalnego nie zawiera³a pieczêci lekarza, aby móg³ byæ on lekarzem orzekaj¹cym w sprawie. Kiedy indziej lekarz prowadz¹cy scedowa³ na kolegê zadanie wype³nienia druku rentowego aby móc póÿniej orzekaæ dla ZUS u tego samego pacjenta (nale y nadmieniæ, i lekarz wype³niaj¹cy druk rentowy nie dokona³ choæby jednego wpisu w dokumentacji lekarskiej). W innej sprawie lekarz prowadz¹cy dokonywa³ wpi-

4 Zyss T. Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego 155 sów w datach bêd¹cych wczeœniejszymi ni data wydrukowania druków karty ambulatoryjnej (z informacji w stopce tej e dokumentacji). Lekarz prowadz¹cy wyt³umaczy³ to faktem, i odtworzy³ zagubion¹ przez pacjenta dokumentacjê z prywatnych zapisków. Odtworzona dokumentacja nie zawiera³a jednak adnej informacji, i jest wtórnikiem czy duplikatem, a sama sprawa dotyczy³a problemu dalekiego (o wiele lat wstecz) antydatowania powstania u pacjenta niezdolnoœci do pracy. Implikacje prawne i ograniczenia Powstaje pytanie o implikacje wynikaj¹ce ze stwierdzenia przez lekarza ZUS lub bieg³ego wadliwoœci dokumentacji lekarskiej czy te wczeœniejszego orzekania rentowego. Zapewne w niemal wszystkich tego rodzaju przypadkach u pacjenta dochodzi do obni enia poziomu œwiadczeñ rentowych lub ich ca³kowitego cofniêcia. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie sposób przejœæ do porz¹dku dziennego nad zidentyfikowan¹ wadliwoœci¹ dokumentacji. Mo na w tym wypadku mówiæ o potwierdzaniu w drukach rentowych czy w dokumentacji lekarskiej nieprawdy, wprowadzaniu w b³¹d w³adzy publicznej vel instytucji pañstwowej, czy fa³szowaniu dokumentacji lekarskiej [2, 5]. Z ca³¹ pewnoœci¹ informacja o poczynionych spostrze eniach, uwagach, w¹tpliwoœciach czy podejrzeniach powinna znaleÿæ siê w dokumentacji badania ZUS czy w opinii lekarskiej. Odmowa przyznania œwiadczeñ lub ich obni enie nie jest bowiem zwi¹zane w tym przypadku z ocen¹ aktualnego stanu zdrowia osoby opiniowanej, lecz ze stwierdzeniem wadliwej dokumentacji lub podwa eniem zasadnoœci wczeœniejszych orzeczeñ KIZ. Zarówno orzeczenie lekarza orzecznika ZUS jak i opinia s¹dowo - lekarska winny mieæ rozbudowan¹ czêœæ uzasadnienia, w której powinno znaleÿæ siê wyjaœnienie dla jakich to przes³anek przyjmowane jest dane stanowisko orzecznicze. Stwierdzaj¹c jawn¹ wadliwoœæ dokumentacji trudno jest siê siliæ na poetyckie eufemizmy, które by z jednej strony opisa- ³y na czym polega wadliwoœæ i nierzetelnoœæ dokumentacji lekarskiej, a z drugiej strony nie dotknê³y samego lekarza prowadz¹cego. Pojawia siê w tym miejscu pytanie czy lekarz ZUS oraz bieg³y s¹dowy w ogóle ma prawo do oceny jakoœci dokumentacji lekarskiej oraz do podnoszenia wadliwoœci tej dokumentacji? Je eli jednak nie oni to kto mia³by pe³niæ tego rodzaju funkcje monitoruj¹ce czy kontrolne. Trudno sobie wyobraziæ, aby tego rodzaju dzia³alnoœci¹ mia³ zajmowaæ siê urzêdnik i nie-lekarz. Lekarz za wadliwe prowadzenie dokumentacji lekarskiej czy nierzetelne sporz¹dzanie zaœwiadczeñ lekarskich podlega odpowiedzialnoœci karnej za tzw. fa³sz intelektualny przy wystawianiu dokumentu, która przewidziana jest w artykule 271 kodeksu karnego. Przestêpstwo to mo e byæ pope³nione jedynie z winy umyœlnej. Przez dokument rozumie siê przy tym ka dy przedmiot lub zapis na komputerowym noœniku informacji, z którym jest zwi¹zane okreœlone prawo albo który ze wzglêdu na zawart¹ w nim treœæ stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okolicznoœci maj¹cej znaczenie prawne (artyku³ k.k.). Definicjê tê spe³nia znamienita wiêkszoœæ druków i zaœwiadczeñ lekarskich [2]. Doœwiadczenie praktyczne potwierdza, i zidentyfikowana wadliwoœæ dokumentacji lekarskiej skutkuje jedynie i co najwy ej brakiem pozytywnego orzeczenia dla pacjenta. Mo na za³o yæ, i ani lekarze ZUS, ani te biegli nie czuj¹ siê œledczymi poœcigowymi, których zadaniem jest tropienie wad, b³êdów i nierzetelnoœci dokumentacji lekarskiej i zg³aszaniem tych faktów do uprawnionych instytucji [6, 7]. Pewnym samoograniczeniem s¹ równie korporacyjne przepisy reguluj¹ce wzajemne stosunki miêdzy lekarzami (artyku³ 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej) [1] Wed³ug tych przepisów lekarze powinni okazywaæ sobie wzajemny szacunek, przy czym szczególny szacunek i wzglêdy nale ¹ siê seniorom i by³ym nauczycielom (punkt 1). Lekarz powinien zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ w formu³owaniu opinii o dzia³alnoœci zawodowej innego lekarza, a w szczególnoœci nie powinien publicznie dyskredytowaæ go w jakikolwiek sposób (punkt 2). Wed³ug punktu 3 uwagi o dostrze onych b³êdach w postêpowaniu innego lekarza powinien przekazaæ przede wszystkim temu lekarzowi. Je eli jednak interwencja oka e siê nieskuteczna konieczne jest poinformowanie organu izby lekarskiej. Poinformowanie organu izby lekarskiej o zauwa- onym naruszeniu zasad etycznych i niekompetencji zawodowej lekarza nie stanowi naruszenia zasad etyki (punkt 4). Szczytne, przytoczone powy ej zasady etyczne zdaj¹ siê byæ jednak ma³o realistyczne i nie przystawaæ do realiów praktyki orzeczniczej. Jako ma³o mo liw¹ (ze wzglêdu na iloœæ przypadków?) jawi siê byæ sytuacja, w której lekarz ZUS czy bieg³y mieliby informowaæ lekarza z rejonu o zidentyfikowanej wadliwoœci prowadzonej przez niego dokumentacji medycznej. Jak mia³oby to formalnie wygl¹daæ: uwagi o dostrze onych b³êdach mia³yby byæ przekazywane telefonicznie czy listownie? Lekarz orzecznik ZUS czy bieg³y mieliby odwiedzaæ lekarza prowadz¹cego w jego miejscu pracy, czy te zapraszaæ go na spotkanie? Czy

5 156 Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): lekarz, w którego dokumentacji zosta³yby zidentyfikowane b³êdy ma/mia³by prawo do odmowy odbycia rozmowy czy spotkania? W jaki sposób lekarz ZUS czy bieg³y s¹dowy w randze lekarza medycyny móg³by pozwoliæ sobie na zwrócenie uwagi lekarzowi w randze samodzielnego pracownika naukowego docenta czy profesora? Mo na rozwa aæ równie problem zwi¹zany z ostracyzmem œrodowiskowym wobec lekarza ZUS czy bieg³ego, gdyby ten zajmowa³ siê informowaniem organu izby lekarskiej o coraz to kolejnych lekarzach, którzy to mieliby w sposób wadliwy i niekompetentny prowadziæ dokumentacjê lekarsk¹ [8]. Wydaje siê, i ze wzglêdu na wagê problemu i jego rozpowszechnienie omawiane powy ej zagadnienie winno staæ siê przedmiotem szerokiej dyskusji œrodowiskowej i przyjêciem przez izbê lekarsk¹ bardziej realistycznych i dopracowanych zasad postêpowania. Aktualne przepisy s¹ czêsto równie poddawane krytyce za sprzecznoœci z rozwi¹zaniami prawnymi wy szej rangi, jak i za podtrzymywanie zasad spo³ecznie Ÿle odbieranej lojalnoœci zawodowej. Trudno siê bowiem zgodziæ z twierdzeniem, i to ujawnianie przypadków nierzetelnej pracy i ich œrodowiskowe napiêtnowane mia³oby byæ czymœ nieetycznym w porównaniu z siedzeniem cicho (co w swym czasie zaleca³ Polsce prezydent Francji Jaques Chirac), bagatelizowaniem i nie zwracaniem uwagi na nieprawid³owe praktyki kolegów lekarzy. Powstaje ponadto jeszcze jeden problem orzeczniczy. Stwierdzenie, i dokumentacja lekarska na podstawie której pacjent otrzyma³ wczeœniej œwiadczenia rentowe by³a wadliwa i nierzetelna rzutuje ujemnie na jej aktualn¹ ocenê. Lekarz ZUS i bieg³y nie mog¹c stwierdziæ lub zidentyfikowaæ, kiedy to lekarz w rejonie prowadzi³ dokumentacjê dla celów rentowych, a kiedy to zacz¹³ ju wiarygodnie opisywaæ stan pacjenta s¹ zmuszeni do poddania w w¹tpliwoœæ ca³ej dokumentacji. Po zidentyfikowanej wadliwoœci dokumentacji lekarskiej z zakresu danego schorzenia/specjalnoœci pacjent nie ma wiêkszych szans na uzyskanie œwiadczeñ rentowych w³aœnie z zakresu tej specjalnoœci. Przyk³ady podobnej niestarannoœci, niesumiennoœci, niekompetencji czy braku wiedzy, a nierzadko nieuczciwoœci w ocenie psychiatryczno-psychologicznej osób staraj¹cych siê o ró ne œwiadczenia (nie tylko rentowe) mo na mno yæ. O tzw. aferach psychiatrycznych rozpisywa³a siê doœæ szeroko codzienna prasa. Na obronê psychiatrów mo na jednak podnieœæ fakt, i orzecznictwo psychiatryczne nie jest pozbawione pewnego subiektywizmu (wspomniano o tym powy ej). Mimo istnienia niezwykle rozbudowanych systemów diagnostycznych (ICD-10, DSM-IV) postawienie prawid³owego rozpoznania nie jest zawsze ³atwe. Doœæ czêsto okreœlone skargi przedmiotowe i objawy chorobowe s¹ oceniane ró nie nawet przez zespo³y niezale nych psychiatrów. W tym miejscu autor pragnie z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, e prawid³owe i sprawiedliwe orzecznictwo rentowe ma du e znaczenie spo³eczne. Ogromnie wa na jest prawid³owa dokumentacja lekarska o stanie zdrowia pacjenta, na której podstawie powstaje tzw. druk rentowy (czy inne zaœwiadczenie lekarskie). Nieprawid³owo wype³niony, nieudokumentowany wniosek rentowy powodowaæ mo e nieprawid³owe decyzje lekarzy orzeczników ZUS i bieg³ych sadowych. Z jednej strony przyznanie œwiadczeñ rentowych osobie nieuprawnionej powoduje ucieczkê pieniêdzy z kasy FUS (naszych wspólnych pieniêdzy) do r¹k prywatnych. Z drugiej strony nie przyznanie renty (czy innego œwiadczenia) osobie uprawnionej powoduje, i znajdzie siê ona w ciê kiej sytuacji yciowej i finansowej rzeczywiœcie nie mog¹c pracowaæ z powodu choroby. OPIS PRZYPADKU Poni ej autor zaprezentuje przyk³ad mog¹cy stanowiæ pewne zobrazowanie poruszanej problematyki. Opiniowany J.P., l. 59, onaty, ojciec trójki dzieci, bez zawodu jedynie po szkole podstawowej, przepracowa³ w sumie oko³o 25 lat, oficjalnie zatrudniony by³ jeszcze do koñca 1990 r. Opiniowany mia³ wówczas porzuciæ pracê i pracowa³ dorywczo. Dopiero 8 lat póÿniej (sic!) opiniowany podj¹³ starania o otrzymanie œwiadczeñ rentowych. Zaœwiadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) zosta³o sporz¹dzone w Oddziale Psychiatrycznym w listopadzie 1998 r. i podnios³o istnienie u badanego nastêpuj¹cych schorzeñ: zespó³ psychoorganiczny charakteropatyczny z komponent¹ depresyjn¹, organiczne zaburzenia nastroju. W grudniu 1998 r. opiniowany zosta³ poddany badaniu ZUS. Lekarz ZUS przyj¹³ rozpoznania podniesione w druku rentowym i uzna³ badanego czêœciowo niezdolnym do pracy. Powstanie tej niezdolnoœci zosta³o antydatowane do wrzeœnia 1990 r. Podobne stanowisko zaj¹³ równie ZUS w 1999, 2001 i 2003 r.

6 Zyss T. Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego 157 Œwiadczenia rentowe czêœciowej niezdolnoœci do pracy opiniowany otrzymywa³ jeszcze do stycznia 2005 r., kiedy to zosta³ poddany kolejnemu badaniu ZUS. Lekarz ZUS stwierdzi³ wówczas brak objawów organicznego uszkodzenia uk³adu nerwowego i nie stwierdzi³ niezdolnoœci do pracy. Orzeczenie to zosta³o podtrzymane przez komisjê lekarsk¹ ZUS w lutym 2005 r. dla nastêpuj¹cych rozpoznañ: zaburzenia nastroju i zachowania o niewielkim nasileniu mog¹ce mieæ t³o organiczne, nadciœnienie têtnicze do obserwacji w okresie wydolnoœci kr¹ enia. Opiniowany J.P. nie zgodzi³ siê z orzeczeniem lekarzy ZUS i z³o y³ odwo³anie wnosz¹c o przywrócenie mu prawa do œwiadczeñ rentowych. W lipcu 2005 r. odwo³uj¹cy siê J.P. zosta³ poddany badaniu przeprowadzonemu przez zespó³ bieg³ych: neurologa i psychiatrê. Biegli zgodzili siê z ostatnim orzeczeniem ZUS i stwierdzili, e rozpoznawane u opiniowanego schorzenia nie czyni¹ go niezdolnym do zatrudnienia. Bieg³y neurolog na podstawie zdjêæ RTG potwierdzi³ istnienie zmian zwyrodnieniowych krêgos³upa. W odcinku szyjnym na wysokoœci C6-C7 stwierdzono zwê enie przestrzeni miêdzykrêgowej o cechach dyskopatii. Opisane zmiany mog¹ byæ okresowo powodem dolegliwoœci bólowych nieobecnych jednak w trakcie badania s¹dowego. Bieg³y nie stwierdzi³ istnienia u badanego objawów korzeniowych, zaników miêœniowych, czy zaburzeñ czucia. Sama ruchomoœæ krêgos³upa zosta³a uznana za zachowan¹. Ponadto bieg³y nie stwierdzi³ istnienia u opiniowanego cech ogniskowego czy te rozlanego uszkodzenia oœrodkowego uk³adu nerwowego, w rodzaju objawów deliberacyjnych czy innych. Schorzenie dla którego opiniowany uzyska³ œwiadczenia rentowe to zaburzenia natury psychiatrycznej. Z ubolewaniem bieg³y psychiatra stwierdzi³, i dokumentacja lekarska opiniowanego pozostawia³a wiele do yczenia. Bieg³y psychiatra wyjaœni³ S¹dowi Pracy swoje w¹tpliwoœci. Zgodnie z przedk³adan¹ dokumentacja lekarsk¹ opiniowany mia³ podj¹æ leczenie psychiatryczne w dniu r. w prywatnym gabinecie. Na pierwszej wizycie lekarz psychiatra rozpozna³ u badanego zespó³ neurasteniczno-depresyjny oraz cechy rozpoczynaj¹cego siê zespo³u psychoorganicznego. Ju podczas drugiej wizyty w dniu r. (sic!!!) lekarz psychiatra stwierdzi³, i opiniowany nie jest w stanie wykonywaæ adnej pracy. W tym kontekœcie absolutnie nie mo na by³o zrozumieæ sytuacji, dla której druk rentowy zosta³ sporz¹dzony a 8 lat póÿniej. Lekarz, u którego opiniowany podj¹³ leczenie w 1990 r., leczy³ równie opiniowanego przez kolejne osiem lat do obecnie. Bieg³y nie móg³ znaleÿæ wystarczaj¹cego wyjaœnienia, dlaczego lekarz psychiatra, który zapewne musia³ wiedzieæ o tym e jego pacjent ju nie pracuje, i który stwierdza³ okreœlone zaburzenia psychiczne - nie proponowa³ pacjentowi z³o- enia wniosku o rentê. Sytuacja taka mo e zdarzaæ siê wyj¹tkowo w przypadku niektórych schorzeñ psychotycznych gdzie pacjent traci krytycyzm, nie ma poczucia choroby, a nawet jej zaprzecza, nie chce siê leczyæ psychiatrycznie, unika i porzuca leczenie psychiatryczne. W takich przypadkach oczywiœcie jest mo liwe nawet dalekie antydatowanie powstania choroby i wtórnie równie powstania niezdolnoœci do pracy. Opiniowany jednak mia³ siê leczyæ psychiatrycznie i zgodnie z dokumentacj¹ by³o to leczenie bardzo regularne kolejne wizyty mia³y miejsce w 1-2 miesiêcznych odstêpach. Je eli wiêc istnia³o u badanego schorzenie psychiatryczne ju od 1990 r. to widocznie nie osi¹ga³o ono znaczenia orzeczniczego, a tym samym lekarz psychiatra nie widzia³ koniecznoœci kierowania pacjenta na rentê. Przecie nie ka de leczone w gabinecie prywatnym czy te w Poradni Zdrowia Psychicznego zaburzenia psychiczne maj¹ znaczne nasilenie i osi¹gaj¹ znaczenie orzecznicze. Tym samym antydatowanie powstania u opiniowanego niezdolnoœci do pracy z przyczyn psychiatrycznych o osiem lat do ty³u co uczyni³ pierwszy lekarz ZUS w 1998 r. nie znajduje wystarczaj¹cego uzasadnienia. Je eli nasilenie zaburzeñ psychiatrycznych by³o wówczas u opiniowanego znaczne to powinien mieæ on orzeczon¹ czêœciow¹ niezdolnoœæ do pracy od np. listopada 1998 r. kiedy to trafi³ do szpitala psychiatrycznego. Tylko e w tej dacie opiniowany nie spe³nia³by ustawowych wymogów pozamedycznych: 5 lat przepracowanych w ostatnim 10-leciu, oraz 18 miesiêcy od ustania ubezpieczenia. Drug¹ w¹tpliwoœæ/zarzut do przedk³adanej dokumentacji lekarskiej z prywatnego gabinetu lekarskiego to zmiana pisma lekarza prowadz¹cego. Wokresie od daty do daty r. zapiski w dokumentacji lekarskiej dokonywane by³y wyraÿnie innym pismem choæ stemplowane by³y t¹ sam¹ piecz¹tk¹ lekarsk¹. Nie sposób znaleÿæ prostego wyt³umaczenia tego zjawiska. To e dana osoba zmieni³a krój pisma i przez trzy lata u ywa³a innego pisma jest nader w¹tpliwe.

7 158 Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): Je eli w wymienionym okresie inny lekarz prowadzi³ opiniowanego to powinien podbijaæ siê swoj¹ pieczêci¹ imienn¹. W dokumentacji lekarskiej mog¹ dokonywaæ wpisu ró ni lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni, czy pielêgniarki potwierdzaj¹c jednak e imiennie kto dokonywa³ zapisku w dokumentacji. Trochê zastanawiaj¹ce wydaje siê przeniesienie leczenia opiniowanego z gabinetu prywatnego do instytucji pañstwowej w 1998 r. dok³adnie w sytuacji tu po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej. Implikacji tego faktu bieg³y nie chcia- ³by jednak w tym miejscu podnosiæ. Równie dokumentacja leczenia szpitalnego pozostawia³a wiele do yczenia. Pierwszy druk rentowy zosta³ w³aœnie sporz¹dzony jeszcze w trakcie hospitalizacji psychiatrycznej opiniowanego w Szpitalu Psychiatrycznym. I tak druk rentowy z r. odwo³ywa³ siê do wyników badañ psychologicznych, których nie wymienia karta leczenia szpitalnego (ani te oryginalna historia choroby) sporz¹dzona tydzieñ póÿniej ( ). Dziwiæ to mo e, e skoro karta informacyjna zawiera³a informacjê, i czynnoœæ EEG jest w normie i nie zawiera³a adnych danych o przeprowadzonych badaniach psychologicznych to podniesione by³y rozpoznania organicznych zaburzeñ depresyjnych i organicznych zaburzeñ zachowania i osobowoœci. Dane w druku rentowym musz¹ zasadniczo wynikaæ z dokumentacji lekarskiej, a nie byæ jej rozszerzeniem. Ponadto pierwszy druk rentowy z listopada 1998 r. wyraÿnie stwierdzi³, i sprawnoœæ intelektualna opiniowanego jest na poziomie przeciêtnym (norma). Bieg³y nie wiedzia³ jak siê odnieœæ do zapisku z pierwszego druku rentowego, i opiniowany by³ leczony internistycznie i hospitalizowany psychiatrycznie od 1990 r.. Informacja taka sugerowa³a, i opiniowany mia³ byæ ju wczeœniej leczony szpitalnie tymczasem brak by³o na to jakiegokolwiek dowodu. Ca³kowicie niewyt³umaczalnym jawi³ siê byæ fakt psychodegradacji intelektualnej jakiej opiniowany uleg³ na przestrzeni dos³ownie pó³ roku. I tak jak to zosta³o ju powy ej podniesione w druku rentowym z listopada 1998 r. stwierdzone zosta³o, i sprawnoœæ intelektualnego pozostaje na poziomie przeciêtnym. Dla osoby która ukoñczy³a szko³ê podstawow¹ (lub co najwy- ej zawodow¹), która przepracowa³a ca³e swoje ycie jako pracownik fizyczny (i to w szkodliwych warunkach) i która ma 52 lata uzyskany wynik inteligencji przeciêtnej jawi siê jako bez ma³a bardzo dobry. Z podanych w zdaniu powy ej predykatorów mo na by³oby bowiem wnosiæ o istnieniu u badanego ni szej sprawnoœci intelektualnej. Niejako na yczenie taka te niska sprawnoœæ intelektualna zosta³a u badanego rozpoznana w trakcie kolejnej hospitalizacji psychiatrycznej (doœæ krótkiej 2 tygodniowej), która mia³a miejsce na prze³omie maja i czerwca 1999 r. Tym razem bowiem u opiniowanego zosta³o rozpoznane pogranicze upoœledzenia umys³owego.

8 Zyss T. Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego 159 Gdyby nie pierwszy wynik z 1998 r. drugi wynik by³by ³atwiejszy do zaakceptowania. Jednak wobec pierwszego wyniku z obszaru normy - jako niewiarygodna wydaje siê byæ degradacja opiniowanego o dwa poziomy na przestrzeni zaledwie pó³ roku. Nale y w tym miejscu dodaæ, i brak jest jakichkolwiek informacji, aby opiniowany w tym okresie dozna³ powa nego urazu g³owy, zatru³ siê czadem czy rozpuszczalnikami organicznymi, przeby³ zapalenie opon mózgowych lub mózgu, ani te nie chorowa³ na inne schorzenia czy te doœwiadczy³ innych zdarzeñ mog¹cych doprowadziæ do znacznego uszkodzenia mózgu. Tego rodzaju bezprzyczynowa psychodegradacja jest medycznie niewyt³umaczalna i nie mo liwa do zaakceptowania. Kolejnym punktem w¹tpliwoœci bieg³ego co do przedk³adanej dokumentacji jest wizyta opiniowanego z listopada 1998 r. w gabinecie psychiatrycznym. Z przedk³adanych kart informacyjnych wynika bowiem, i pierwsza hospitalizacja opiniowanego mia³a miejsce w okresie r. Tymczasem analiza dokumentacji leczenia ambulatoryjnego pozwoli³a na znalezienie wizyty lekarskiej w dacie (pierwsza cyfra znacz¹ca odnosz¹ca siê do dnia jest poprawiana nie jest to zapewne ani cyfra 2 ani 3). Oznacza³oby to, i w czwartym dniu pobytu w szpitalu opiniowany wybra³ siê na wizytê do prywatnego gabinetu lekarskiego. Nawet gdyby tak by³o to lekarz psychiatra z gabinetu nie odnotowa³, i pacjent pozostaje w hospitalizacji psychiatrycznej. Zapisek z tej daty brzmi: stan jak wy ej, terapia jak wy ej. Sytuacja taka jawi siê jako ma³o realna i rzeczywista. Inteigencja - na pograniczu upoœledzenia umys³owego wynik z maja-czerwca 1999 r. inteligencja - przeciêtna wynik z listopada 1998

9 160 Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): Wszystkie powy sze uwagi kaza³y zastanowiæ siê nad rzetelnoœci¹ przedk³adanej dokumentacji lekarskiej. W zwi¹zku z pewnymi w¹tpliwoœciami poznawczymi i orzeczniczymi w sytuacji niew¹tpliwego oprotestowania opinii bieg³ych przez osobê odwo³uj¹c¹ siê bieg³y psychiatra zwróci³ siê do Wysokiego S¹du o pozyskanie i udostêpnienie oryginalnej dokumentacji (pe³nej historii choroby) leczenia szpitalnego opiniowanego z 1998 i 1999 r. Dokumentacja ta zosta³a pozyskana. Przypuszczenia bieg³ego znalaz³y jak siê wydaje pe³ne uzasadnienie. Z dokumentacji z pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej z listopada 1998 r. wynika³o, i oko³o 1992 r. opiniowany dozna³ poparzenia g³owy. Nied³ugo potem przesta³ pracowaæ. Od tego czasu opiniowany mia³ byæ zdenerwowany, nie sypia³ po nocach, mia³ lêki, obawy, itp. Nigdzie jednak nie ma choæ œladu informacji, i od kilku lat pozostaje w leczeniu psychiatrycznym. Bieg³y znalaz³ cztery miejsca w pierwszej historii choroby, w których lekarz psychiatra odnosi siê do danych chorobowych z wywiadu. Bieg³y nie móg³ jednak znaleÿæ adnego wyt³umaczenia, dlaczego lekarze mieli by nie zapodaæ, nie uwzglêdniæ, nie odnotowaæ faktu 8 letniego leczenia psychiatrycznego je eli tylko mia³oby ono miejsce. Nie wydaje siê byæ równie mo liwe, eby sam opiniowany zatai³ (mia³ powód zataiæ) podczas podawania danych dotycz¹cych przebiegu swej choroby fakt kilkuletniego pozostawania w leczeniu psychiatrycznym. Kluczowym w niniejszej sprawie by³ jednak zapisek z drugiej hospitalizacji maj¹cej miejsce na prze³omie maja i czerwca 1999 r. Lekarz zbieraj¹cy wywiad w dniu r. odnotowa³ mianowicie: Od ubieg³ego roku leczony psychiatrycznie u dra xxxx prywatnie. Zdane to dobitnie potwierdza, i dat¹ rozpoczêcia leczenia psychiatrycznego przez opiniowanego nie jest rok 1990, a Dla tej drugiej daty opiniowany nie spe³nia³ jednak warunków formalnych do otrzymania œwiadczeñ rentowych. Podane sformu³owanie wydaje siê byæ wyjaœnieniem wszystkich powy szych w¹tpliwoœci i krytycznych uwag dotycz¹cych badanej dokumentacji lekarskiej.

10 Zyss T. Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego 161 Z przeprowadzonej analizy dokumentacji wynika³o, i 1. leczenie psychiatryczne opiniowany podj¹³ nie w 1990 r., a w 1998 r. nied³ugo przed podjêciem starañ o œwiadczenia rentowe; 2. dokumentacja leczenia psychiatrycznego z lat r. nie powsta³a w rzeczywistoœci w tym okresie, lecz póÿniejszym; 3. orzeczenie ZUS z grudnia 1998 r. zapad³o w warunkach wadliwoœci wynikaj¹cej z punktów 1 i 2; 4. wadliwoœæ dokumentacji lekarskiej z lat (punkt 2) rzutuje na wiarygodnoœæ dokumentacji z okresu póÿniejszego; innymi s³owy bieg³y nie mo e stwierdziæ gdzie siê koñczy wadliwe prowadzenie dokumentacji lekarskiej, a gdzie dokumentacja ta wiarygodnie oddaje stan zdrowia psychicznego opiniowanego. W sumie biegli zajêli stanowisko, i stwierdzane u opiniowanego J.P. zaburzenia neurologiczne nie maj¹ znacznego nasilenia, nie upoœledzaj¹ ogólnej sprawnoœci ustroju i nie czyni¹ go choæby czêœciowo niezdolnym do zatrudnienia. Daleko id¹ca wadliwoœæ dokumentacji leczenia psychiatrycznego nie pozwoli³a z kolei na uwzglêdnianie jej w procesie starañ opiniowanego o œwiadczenia rentowe. Tym samym ostatnie orzeczenia ZUS ze stycznia i lutego 2005 r. biegli uznali za zasadne. Piœmiennictwo 1. Kodeks etyki lekarskiej. Oficyna Wydawnicza NIL Warszawa (www.portalmed.pl/xml/prawo/ medycyna/komentarze/etyka/kodeks). 2. Kodeks karny. Ksiêgarnia Naukowa, ódÿ, Kubicki L. Zasady odpowiedzialnoœci prawnej lekarza w œwietle nowej ustawy o zawodzie lekarza. Prawo i Medycyna 1999, Marek Z. B³¹d medyczny. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne. Kraków Nestorowicz M. Prawo medyczne. Dom Organizatora TNOiK, Toruñ Przyzwalamy na korupcjê. S³u ba Zdrowia 2004, 17-20: Szymusik A. Problemy etyczne w psychiatrii. Psychiatr Pol 1994, 28(3): Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz Zyss T. Orzecznictwo rentowe z szczególnym uwzglêdnieniem psychiatrii. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne. Kraków, Zyss T. Problemy medyczne i etyczne przy opiniowaniu rentowym z zakresu psychiatrii. Medycyna i Prawo 2006, 3(24/8):

Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych

Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2007, LVII, 144-152 Sprawozdanie z konferencji Tomasz Zyss Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych Errors in medical records as the cause of negative

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość:...dnia..r. DO POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GOSTYNINIE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy:... Dane osoby zainteresowanej: Imię

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności W n i o s e k o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Nr sprawy................................ data............. Imię i nazwisko.............................................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w

Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w Analiza zasadności umieszczania nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii uwarunkowania prawne w kontekście realiów kierowania i umieszczania nieletnich

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza

Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Stan prawny na dzieñ 1 paÿdziernika 2015 r. Oficyna Wydawnicza Warszawa 2015 Copyright by Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2015 Autor Gra yna widerska Redaktor naczelny Ryszard Sobolewski

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin

Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie. ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.3.2015 Warszawa 19.05.2015r. Pani Janina Kula Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Fetal Alcohol Syndrome

Fetal Alcohol Syndrome Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Fetal Alcohol Syndrome Debra Evensen Cechy charakterystyczne i objawy Program FAStryga Stowarzyszenie Zastêpczego Rodzicielstwa Oddzia³ Œl¹ski Ul. Ho³dunowska 39

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Co do zasady, obliczenie wykazywanej

Co do zasady, obliczenie wykazywanej Korekta deklaracji podatkowej: można uniknąć sankcji i odzyskać ulgi Piotr Podolski Do 30 kwietnia podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych byli zobowiązani złożyć zeznanie określające wysokość

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje: orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Technikum Elektronicznego nr 1 Podstawy prawne: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.2156 ze zm.) 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki

POSTANOWIENIE. Prezes SN Lech Paprzycki Sygn. akt III KK 239/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 kwietnia 2013 r. Prezes SN Lech Paprzycki na posiedzeniu w trybie art. 535 3 kpk po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 23 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pan Kajetan Gornig Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Kajetan Gornig Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Kajetan Gornig Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI

REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI REGULAMIN ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 W GDYNI Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 135/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów

Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów ubezpieczenia Twoje zdrowie w rękach światowych ekspertów Medycyna bez granic Best Doctors W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej ... Szczecin, dn.... (pieczątka Organizatora) Nr sprawy w PUP: RAFPB.II.1.2.MM.6300..13 Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie WNIOSEK o zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Koniecpol, dnia...

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracujących kobiet

Ochrona pracujących kobiet Ochrona pracujących kobiet Szczególna ochrona pracy kobiet wynika z ich właściwości psychofizycznych oraz konieczności ochrony ich funkcji prokreacyjnych i macierzyńskich. Ochrona ta przejawia się m.in.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. )

KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Pieczęć podmiotu przeprowadzającego badanie profilaktyczne I. Dane identyfikacyjne osoby objętej badaniami Imię i nazwisko KARTA BADANIA PROFILAKTYCZNEGO (numer kolejny badania.. ) Rodzaj badania profilaktycznego

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data założenia Godzina FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Na rok szkolny 2012/2013 (dotyczy dzieci urodzonych w roku 2006,2007,2008,2009, które w bieżącym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia nr 14/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W MIEJSKO-GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY W DREZDENKU Ocena okresowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo