Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 PRACE POGL DOWE 152 Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego Analysis of patient s medical documentation during investigation regarding disability pensions TOMASZ ZYSS Klinika Psychiatrii Doros³ych Collegium Medicum UJ Streszczenie Zaburzenia natury psychicznej nierzadko powoduj¹, i pacjent staje siê niezdolny do wykonywania zatrudnienia. Ocenia siê, i schorzenia psychiatryczne stanowi¹ trzeci¹ pod wzglêdem rozpowszechnienia przes³ankê w zakresie orzekania o niezdolnoœci do pracy w rozumieniu ustawy o rentach z FUS. Niestety nie wszyscy pacjenci s¹ pozytywnie weryfikowani, tj. otrzymuj¹ w ogóle œwiadczenia rentowe, b¹dÿ te otrzymuj¹ œwiadczenia rentowe na poziomie ni szym od wnioskowanego. Praca opisuje przes³anki jakimi kieruj¹ siê lekarze ZUS i biegli s¹dowi w trakcie badania pacjentów, którzy podejmuj¹ starania o œwiadczenia rentowe. Czêœæ pacjentów weryfikowana jest pozytywnie ju w trakcie pierwszego kontaktu z nimi. Sposób zachowania, funkcjonowania, mówienia nie pozostawia wiêkszych w¹tpliwoœci co do znacznego nasilenia wystêpuj¹cych u nich zaburzeñ psychicznych. W innych przypadkach niezwykle pomocne znaczenie ma dokumentacja lekarska pacjenta. W ocenie dokumentacji lekarskiej zwraca siê uwagê na takie aspekty jak regularnoœæ i systematycznoœæ leczenia, oraz rodzaj stosowanej farmakoterapii. Doœæ krytycznie ocenia siê przerywanie leczenia na d³ugi okres tu po otrzymaniu œwiadczeñ i powrót do leczenia nied³ugo przed kolejnym badaniem kontrolnym. Rzadkie wizyty w rodzaju 1-2 razy w roku nie uznaje siê za koresponduj¹ce z istnieniem nasilonych i uci¹ liwych zaburzeñ psychiatrycznych. Ocenie poddaje siê tak e d³ugoœæ leczenia przed podjêciem starañ o œwiadczenia rentowe. Autor dokonuje prezentacji przypadków w kontekœcie zasad etycznych i deontologicznych. Summary Psychiatric disorders frequently make the patient unable to perform their job. It is estimated that psychiatric disorders are the third most frequent reason for an expert s decision concerning long term inability to work justifying disability pension. Unfortunately, not all patients are verified positively, i.e., are granted disability pension or receive disability benefits lower than those they applied for. The paper discusses premises applied by Social Insurance Institution (ZUS) physicians and court appointed experts in their examination of patients applying for disability benefits. Another group of patients manifests situational exacerbation connected with the stressful nature of a meeting with an expert physician. In such cases, the patient s medical documentation is of great significance. Evaluation of medical documentation takes into account regular and systematic character of treatment as well as kind of pharmacotherapy applied in this treatment. The patients breaking their treatment just after being granted disability benefits and restarting it a short time before check-up examination are regarded rather critically. Rare appointments taking place once or twice a year are not recognized as corresponding with the existence of intense and debilitating mental disorders. Duration of treatment before applying for disability pension is also evaluated. The author discussed particular cases in the context of ethical and deontological principles. Key words: medical documentation, pension jurisdiction, errors S³owa kluczowe: dokumentacja lekarska, orzecznictwo rentowe, b³êdy Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): Nades³ano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence dr Tomasz Zyss Klinika Psychiatrii Doros³ych Collegium Medium UJ w Krakowie ul. Kopernika 21 a Kraków Wprowadzenie Krótkotrwa³y i jednorazowy charakter spotkania diagnostycznego jakim jest badanie pacjenta przez lekarzy ZUS oraz badanie przeprowadzone przez lekarzy bieg³ych s¹dowych przes¹dza o tym, i stan psychiczny pacjenta w trakcie takiego badania (w sytuacji stresowej dla osoby badanej) wielokrotnie nie jest wystarczaj¹cy do przyjêcia okreœlonego stanowiska orzeczniczego. Oczywiœcie istnieje pewna grupa pacjentów, których wygl¹d, zachowanie oraz sposób mówienia i wypowiadane treœci pozwalaj¹ doœæ szybko na

2 Zyss T. Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego 153 postawienie okreœlonego rozpoznania i przypisanie mu okreœlonego znaczenia orzeczniczego. W wiêkszoœci zaburzeñ psychiatrycznych wyniki badañ dodatkowych nie odgrywaj¹ adnego znaczenia lub tylko niewielkie. St¹d te olbrzymi¹ rolê w procesie orzeczniczym pe³ni analiza zapisków z dokumentacji medycznej [9, 10]. Mo na zapewne przyj¹æ, i znamienita czêœæ tej dokumentacji prowadzona jest przez kolegów lekarzy rzetelnie i sumiennie oddaj¹c rzeczywisty stan zdrowia w trakcie ka dej wizyty. Niestety analiza dokumentacji lekarskiej dokonywana przez autora niniejszej pracy na przestrzeni minionych lat wykazuje jednak, i w nie tak nielicznych przypadkach dokumentacja prowadzona jest w sposób wadliwy i nierzetelny, a nawet ulega niekiedy zniekszta³caniu eby nie powiedzieæ fa³szowaniu. Lekarze ZUS i biegli doskonale zdaj¹ sobie sprawê z realiów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ogólnej sytuacji gospodarczej, w której otrzymanie œwiadczeñ rentowych jest dla licznych pacjentów ucieczk¹ od sytuacji bezrobocia. Chêæ pomocy pacjentowi przez lekarza prowadz¹cego (niezale nie od motywacji altruistycznej czy merkantylnej) nie mo e jednak prowadziæ do preparowania dokumentacji lekarskiej tak aby zwiêkszyæ szanse pacjenta na otrzymanie œwiadczeñ rentowych. I tak znamienita czêœæ zaburzeñ psychicznych ma przebieg falowy czy te fazowy zdarzaj¹ siê okresy pogorszenia (niekiedy bardzo d³ugo trwaj¹ce) oraz okresy remisji, kiedy to zaburzenia ustêpuj¹ lub te zmniejszaj¹ swoje nasilenie, jak równie poprawia siê zdolnoœæ pacjenta do ponownego podjêcia zatrudnienia. W przypadku pacjentów z zaburzeniami afektywnymi, np. depresj¹ mo e doœæ do poprawy nastroju jego wyrównania, zmniejszenia dawki lub wycofania leków, poprawy w zakresie ogólnej aktywnoœci, itp. Zapiski o poprawie bêd¹ jednak wykorzystane przeciw pacjentowi w trakcie badania ZUS czy badania s¹dowego zgodnie z zasad¹: brak choroby = odzyskanie zdolnoœci do zatrudnienia 1/. O niezdolnoœci do pracy decyduje bowiem nie sama nazwa choroby, na któr¹ pacjent choruje (niezale nie od tego jakie potencjalnie mog³aby osi¹gn¹æ nasilenie i jak ciê ki mog³yby byæ potencjalne przebieg choroby), lecz aktualny stan zdrowia 2/. Zgodnie z powy szym lekarz odnotowuj¹cy w dokumentacji lekarskiej fakt poprawy zmniejsza szansê na otrzymanie przez pacjenta œwiadczeñ rentowych, lub nawet niekiedy jej pozbawia. Lekarz chc¹cy pomóc swojemu pacjentowi nie mo e odnotowywaæ w dokumentacji lekarskiej stanów poprawy. St¹d te dosyæ czêsto stwierdza siê historie choroby, które przyk³adowo potwierdzaj¹ permanentne utrzymywanie siê nasilonej depresji przez ca³e lata, b¹dÿ wykazuj¹ pogorszenie stanu pacjenta na 1-3 miesi¹ce przed kolejnym badaniem kontrolnym ZUS 3/. Profesor Z. Marek w pracy B³¹d medyczny [4] wymieni³ trzy przyczyny bezzasadnego wydawania pacjentom zaœwiadczeñ, które w tym miejscu mog¹ s³u yæ do pozyskania nienale nych œwiadczeñ rentowych: 1. lekarze lecz¹cy zwykle s³abo znaj¹ przepisy dotycz¹ce orzecznictwa i zwykle czuj¹ siê bezkarni w orzeczniczym zakresie swej dzia- ³alnoœci; statystyki zdaj¹ siê dowodziæ, i z kolei przepisy karne o sankcjach za wystawienie fa³szywego dokumentu nale ¹ do grupy martwych ; 2. lekarze zbyt ³atwo ulegaj¹ proœbom i naciskom pacjentów, a przede wszystkim uwa aj¹, e w wydaniu tego rodzaju zaœwiadczenia nie ma nic nagannego; 3. przes³ank¹ dla tego rodzaju aktywnoœci lekarza nie jest postawa altruistyczna czy chêæ rzeczywistej pomocy pacjentowi, lecz nastawienie czysto komercyjne, tj. chêæ uzyskania dodatkowych, nienale nych korzyœci. Szczególnie ta ostatnia sytuacja budzi pejoratywne nastawienia tym bardziej, i wynika ona z wykorzystywania przez lekarza paraj¹cego siê procederem wydawania lewych druków rentowych sytuacji gospodarczej w kraju, du ego bezrobocia i monopolu na wydawanie okreœlonych zaœwiadczeñ, które mog¹ przemieniæ siê w przypadku pacjenta w okreœlone œwiadczenia rentowe. Indywidualny zysk jawi siê byæ wa niejszym, ni poczucie odpowiedzialnoœci zwi¹zane z faktem otrzymywania przez czêœæ pacjentów nienale nych im œwiadczeñ i obci¹ anie bud etu pañstwa [1, 3] 4/. Sytuacje Rzecz¹ zrozumia³¹ jest, i opiniowanie w sprawach rentowych nie jest ograniczone do czystego wypowiedzenia siê w zakresie stanu zdrowia pacjenta i wywiedzenia okreœlonych implikacji orzeczniczych. Wtórnie lekarze ZUS, jak i biegli s¹dowi 1/ To nie brak lub istnienie choroby stanowi¹ kryteria orzekania o niezdolnoœci do pracy dla celów rentowych przyp. redakcji 2/ Je eli przez to rozumieæ stopieñ naruszenia sprawnoœci organizmu badanego przyp. redakcji 3/ Aktualnie obowiazuj¹ca ustawa nie zawiera pojêcia badañ kontrolnych przyp. redakcji 4/ Przede wszystkim Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych powsta³ego ze sk³adek spo³ecznych przyp. redakcji

3 154 Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): oceniaj¹ dokumentacjê lekarsk¹. Bywa, e nara- aj¹ siê wówczas (w sytuacji nie przyznania pacjentowi renty) lekarzowi prowadz¹cemu. Uwagi krytyczne wzglêdem prowadzonej dokumentacji lekarskiej musz¹ byæ bowiem zawarte w tekœcie opinii. Z kolei o zarzutach ze strony kolegów z ZUS pacjent mo e zapoznaæ przegl¹daj¹c akta sprawy w sekretariacie S¹du Pracy. Szczególnie trudn¹ jest sytuacja, kiedy to pacjent niezadowolony otrzymanym orzeczeniem lub opini¹ podnosi lekarzowi orzecznikowi lub bieg³emu zarzut zachowañ nieetycznych, a jedyn¹ obron¹ mo e byæ pismo wyjaœniaj¹ce lekarza opiniuj¹cego. Niejednokrotnie lekarz prowadz¹cy nie jest sk³onny na spokojnie przyj¹æ treœci opinii, czy te np. pomóc pacjentowi w sporz¹dzeniu pisma z zarzutami do opinii, co do których bieg³y bêdzie siê musia³ wypowiedzieæ. W czêœci przypadków lekarze prowadz¹cy traktuj¹ negatywn¹ decyzjê ZUS lub bieg³ych s¹dowych jako afront skierowany do siebie, dezawuowanie ich jako lekarzy czy wreszcie sprawê osobist¹. Analiza dokumentacji lekarskiej pozwala znaleÿæ zapiski, w których lekarz prowadz¹cy niepochlebnie wyra a siê o lekarzach ZUS lub bieg³ych s¹dowych, którzy nie przyznali jego pacjentowi prawa do odpowiednich œwiadczeñ. W tym miejscu autor przytacza wypowiedÿ lekarza psychiatry, który w sytuacji nieprzyznania jego pacjentce œwiadczeñ rentowych (sk¹din¹d pojawiaj¹cej siê w jego gabinecie z czêstoœci¹ 1-2 wizyt w roku) sporz¹dzi³ pismo s¹dowe z nastêpuj¹cym tekstem: a ciœnie siê na usta porównanie uporu bieg³ych na korzyœæ metod hitlerowskich. Zdarza siê co jawi siê jako niedopuszczalne, i lekarze z rejonu dzwoni¹ do bieg³ego, by ustnie wyraziæ swoje niezadowolenie. Zdarza siê, i lekarz prowadz¹cy posuwa siê jeszcze dalej, a mianowicie idzie wrêcz na skargê do prze³o onych bieg³ego w jego macierzystym zak³adzie pracy, gdzie przedstawia jak to bieg³y Ÿle potraktowa³ jego pacjenta. Zasadnoœæ zarzutów schodzi zwykle na plan dalszy, a podnoszone jest nieetyczne zachowanie bieg³ego, brak kole eñskoœci, itp. Niekiedy pojawiaj¹ siê równie sugestie wyci¹gniêcia konsekwencji s³u bowych. Istnienie opisanych sytuacji potwierdza z drugiej strony, i lekarzy opiniuj¹cych staæ na pewnego rodzaju obiektywizm w opiniowaniu i nie kierowanie siê koniunkturalizmem czy zale noœciami kole eñskimi. Zgodnie z artyku³em 41 Kodeksu Etyki Lekarskiej [1] treœæ dokumentu (a wiêc: dokumentacji, zaœwiadczenia o stanie zdrowia, zwolnienia lekarskiego, itp.) powinna byæ zgodna z wiedz¹ i sumieniem lekarza. Nie mo e byæ ona sformu³owana przez lekarza pod presj¹ lub w oczekiwaniu osobistych korzyœci. Nierzadko lekarze ZUS oraz biegli s¹dowi znajduj¹ jednak mniejsze lub wiêksze niedoci¹gniêcia, wadliwoœci czy wrêcz nierzetelnoœci tej dokumentacji. Do bieg³ych s¹dowych trafia zapewne jedynie u³amek dokumentacji lekarskiej ocenianej wczeœniej przez kolegów w ZUS st¹d trudno jest siê zorientowaæ w rzeczywistych rozmiarach tego problemu. Do najczêstszych uwag wzglêdem nierzetelnoœci dokumentacji lekarskiej zalicza siê: 1. podnoszenie w drukach rentowych istnienia u pacjenta schorzeñ w rzeczywistoœci nie istniej¹cych u niego (np. rozpoznawanie cerebrastenii czy encefalopatii pourazowej w sytuacji gdy dokumentacja powypadkowa nie potwierdza³a faktu doznania urazu g³owy); 2. wywodzenie utrzymywania siê zaburzeñ w nasileniu wiêkszym ni realnie istniej¹cym, np. przyjmowanie rozpoznania psychozy jakby nadal utrzymywa³y siê czynne objawy chorobowe w sytuacji wieloletniej dobrej remisji; 3. podawanie innych, zwykle wczeœniejszych, dat rozpoczêcia leczenia (tak aby spe³niæ pozamedyczne warunki ustawowe konieczne do otrzymania œwiadczeñ rentowych); 4. podnoszenie w drukach rentowych regularnoœci leczenia czego jednak nie potwierdza oryginalna dokumentacja lekarska; 5. powo³ywanie siê na zasadê post hoc, ergo propter hoc (wszystko co siê sta³o po zdarzeniu, jest skutkiem tego zdarzenia; np. wywodzenie, i dekompensacja psychotyczna maj¹ca miejsce po upadku z wysokoœci lecz bez doznania urazu g³owy jest psychoz¹ pourazow¹, przy równoczesnym bagatelizowaniu faktu kontaktów pacjenta z halucynogennymi narkotykami). Analiza akt sprawy pozwoli³a wielokrotnie zidentyfikowaæ sytuacje polegaj¹ce na tym, e ten sam lekarz sporz¹dza³ druk rentowy, a potem pozytywnie orzeka³ u pacjenta okreœlone œwiadczenia jako lekarz ZUS czy te lekarz konsultant ZUS. Z sytuacjami tymi zwi¹zane by³y niekiedy okolicznoœci dodatkowe, jak to, i np. karta informacyjna leczenia szpitalnego nie zawiera³a pieczêci lekarza, aby móg³ byæ on lekarzem orzekaj¹cym w sprawie. Kiedy indziej lekarz prowadz¹cy scedowa³ na kolegê zadanie wype³nienia druku rentowego aby móc póÿniej orzekaæ dla ZUS u tego samego pacjenta (nale y nadmieniæ, i lekarz wype³niaj¹cy druk rentowy nie dokona³ choæby jednego wpisu w dokumentacji lekarskiej). W innej sprawie lekarz prowadz¹cy dokonywa³ wpi-

4 Zyss T. Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego 155 sów w datach bêd¹cych wczeœniejszymi ni data wydrukowania druków karty ambulatoryjnej (z informacji w stopce tej e dokumentacji). Lekarz prowadz¹cy wyt³umaczy³ to faktem, i odtworzy³ zagubion¹ przez pacjenta dokumentacjê z prywatnych zapisków. Odtworzona dokumentacja nie zawiera³a jednak adnej informacji, i jest wtórnikiem czy duplikatem, a sama sprawa dotyczy³a problemu dalekiego (o wiele lat wstecz) antydatowania powstania u pacjenta niezdolnoœci do pracy. Implikacje prawne i ograniczenia Powstaje pytanie o implikacje wynikaj¹ce ze stwierdzenia przez lekarza ZUS lub bieg³ego wadliwoœci dokumentacji lekarskiej czy te wczeœniejszego orzekania rentowego. Zapewne w niemal wszystkich tego rodzaju przypadkach u pacjenta dochodzi do obni enia poziomu œwiadczeñ rentowych lub ich ca³kowitego cofniêcia. Z ca³¹ pewnoœci¹ nie sposób przejœæ do porz¹dku dziennego nad zidentyfikowan¹ wadliwoœci¹ dokumentacji. Mo na w tym wypadku mówiæ o potwierdzaniu w drukach rentowych czy w dokumentacji lekarskiej nieprawdy, wprowadzaniu w b³¹d w³adzy publicznej vel instytucji pañstwowej, czy fa³szowaniu dokumentacji lekarskiej [2, 5]. Z ca³¹ pewnoœci¹ informacja o poczynionych spostrze eniach, uwagach, w¹tpliwoœciach czy podejrzeniach powinna znaleÿæ siê w dokumentacji badania ZUS czy w opinii lekarskiej. Odmowa przyznania œwiadczeñ lub ich obni enie nie jest bowiem zwi¹zane w tym przypadku z ocen¹ aktualnego stanu zdrowia osoby opiniowanej, lecz ze stwierdzeniem wadliwej dokumentacji lub podwa eniem zasadnoœci wczeœniejszych orzeczeñ KIZ. Zarówno orzeczenie lekarza orzecznika ZUS jak i opinia s¹dowo - lekarska winny mieæ rozbudowan¹ czêœæ uzasadnienia, w której powinno znaleÿæ siê wyjaœnienie dla jakich to przes³anek przyjmowane jest dane stanowisko orzecznicze. Stwierdzaj¹c jawn¹ wadliwoœæ dokumentacji trudno jest siê siliæ na poetyckie eufemizmy, które by z jednej strony opisa- ³y na czym polega wadliwoœæ i nierzetelnoœæ dokumentacji lekarskiej, a z drugiej strony nie dotknê³y samego lekarza prowadz¹cego. Pojawia siê w tym miejscu pytanie czy lekarz ZUS oraz bieg³y s¹dowy w ogóle ma prawo do oceny jakoœci dokumentacji lekarskiej oraz do podnoszenia wadliwoœci tej dokumentacji? Je eli jednak nie oni to kto mia³by pe³niæ tego rodzaju funkcje monitoruj¹ce czy kontrolne. Trudno sobie wyobraziæ, aby tego rodzaju dzia³alnoœci¹ mia³ zajmowaæ siê urzêdnik i nie-lekarz. Lekarz za wadliwe prowadzenie dokumentacji lekarskiej czy nierzetelne sporz¹dzanie zaœwiadczeñ lekarskich podlega odpowiedzialnoœci karnej za tzw. fa³sz intelektualny przy wystawianiu dokumentu, która przewidziana jest w artykule 271 kodeksu karnego. Przestêpstwo to mo e byæ pope³nione jedynie z winy umyœlnej. Przez dokument rozumie siê przy tym ka dy przedmiot lub zapis na komputerowym noœniku informacji, z którym jest zwi¹zane okreœlone prawo albo który ze wzglêdu na zawart¹ w nim treœæ stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okolicznoœci maj¹cej znaczenie prawne (artyku³ k.k.). Definicjê tê spe³nia znamienita wiêkszoœæ druków i zaœwiadczeñ lekarskich [2]. Doœwiadczenie praktyczne potwierdza, i zidentyfikowana wadliwoœæ dokumentacji lekarskiej skutkuje jedynie i co najwy ej brakiem pozytywnego orzeczenia dla pacjenta. Mo na za³o yæ, i ani lekarze ZUS, ani te biegli nie czuj¹ siê œledczymi poœcigowymi, których zadaniem jest tropienie wad, b³êdów i nierzetelnoœci dokumentacji lekarskiej i zg³aszaniem tych faktów do uprawnionych instytucji [6, 7]. Pewnym samoograniczeniem s¹ równie korporacyjne przepisy reguluj¹ce wzajemne stosunki miêdzy lekarzami (artyku³ 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej) [1] Wed³ug tych przepisów lekarze powinni okazywaæ sobie wzajemny szacunek, przy czym szczególny szacunek i wzglêdy nale ¹ siê seniorom i by³ym nauczycielom (punkt 1). Lekarz powinien zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ w formu³owaniu opinii o dzia³alnoœci zawodowej innego lekarza, a w szczególnoœci nie powinien publicznie dyskredytowaæ go w jakikolwiek sposób (punkt 2). Wed³ug punktu 3 uwagi o dostrze onych b³êdach w postêpowaniu innego lekarza powinien przekazaæ przede wszystkim temu lekarzowi. Je eli jednak interwencja oka e siê nieskuteczna konieczne jest poinformowanie organu izby lekarskiej. Poinformowanie organu izby lekarskiej o zauwa- onym naruszeniu zasad etycznych i niekompetencji zawodowej lekarza nie stanowi naruszenia zasad etyki (punkt 4). Szczytne, przytoczone powy ej zasady etyczne zdaj¹ siê byæ jednak ma³o realistyczne i nie przystawaæ do realiów praktyki orzeczniczej. Jako ma³o mo liw¹ (ze wzglêdu na iloœæ przypadków?) jawi siê byæ sytuacja, w której lekarz ZUS czy bieg³y mieliby informowaæ lekarza z rejonu o zidentyfikowanej wadliwoœci prowadzonej przez niego dokumentacji medycznej. Jak mia³oby to formalnie wygl¹daæ: uwagi o dostrze onych b³êdach mia³yby byæ przekazywane telefonicznie czy listownie? Lekarz orzecznik ZUS czy bieg³y mieliby odwiedzaæ lekarza prowadz¹cego w jego miejscu pracy, czy te zapraszaæ go na spotkanie? Czy

5 156 Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): lekarz, w którego dokumentacji zosta³yby zidentyfikowane b³êdy ma/mia³by prawo do odmowy odbycia rozmowy czy spotkania? W jaki sposób lekarz ZUS czy bieg³y s¹dowy w randze lekarza medycyny móg³by pozwoliæ sobie na zwrócenie uwagi lekarzowi w randze samodzielnego pracownika naukowego docenta czy profesora? Mo na rozwa aæ równie problem zwi¹zany z ostracyzmem œrodowiskowym wobec lekarza ZUS czy bieg³ego, gdyby ten zajmowa³ siê informowaniem organu izby lekarskiej o coraz to kolejnych lekarzach, którzy to mieliby w sposób wadliwy i niekompetentny prowadziæ dokumentacjê lekarsk¹ [8]. Wydaje siê, i ze wzglêdu na wagê problemu i jego rozpowszechnienie omawiane powy ej zagadnienie winno staæ siê przedmiotem szerokiej dyskusji œrodowiskowej i przyjêciem przez izbê lekarsk¹ bardziej realistycznych i dopracowanych zasad postêpowania. Aktualne przepisy s¹ czêsto równie poddawane krytyce za sprzecznoœci z rozwi¹zaniami prawnymi wy szej rangi, jak i za podtrzymywanie zasad spo³ecznie Ÿle odbieranej lojalnoœci zawodowej. Trudno siê bowiem zgodziæ z twierdzeniem, i to ujawnianie przypadków nierzetelnej pracy i ich œrodowiskowe napiêtnowane mia³oby byæ czymœ nieetycznym w porównaniu z siedzeniem cicho (co w swym czasie zaleca³ Polsce prezydent Francji Jaques Chirac), bagatelizowaniem i nie zwracaniem uwagi na nieprawid³owe praktyki kolegów lekarzy. Powstaje ponadto jeszcze jeden problem orzeczniczy. Stwierdzenie, i dokumentacja lekarska na podstawie której pacjent otrzyma³ wczeœniej œwiadczenia rentowe by³a wadliwa i nierzetelna rzutuje ujemnie na jej aktualn¹ ocenê. Lekarz ZUS i bieg³y nie mog¹c stwierdziæ lub zidentyfikowaæ, kiedy to lekarz w rejonie prowadzi³ dokumentacjê dla celów rentowych, a kiedy to zacz¹³ ju wiarygodnie opisywaæ stan pacjenta s¹ zmuszeni do poddania w w¹tpliwoœæ ca³ej dokumentacji. Po zidentyfikowanej wadliwoœci dokumentacji lekarskiej z zakresu danego schorzenia/specjalnoœci pacjent nie ma wiêkszych szans na uzyskanie œwiadczeñ rentowych w³aœnie z zakresu tej specjalnoœci. Przyk³ady podobnej niestarannoœci, niesumiennoœci, niekompetencji czy braku wiedzy, a nierzadko nieuczciwoœci w ocenie psychiatryczno-psychologicznej osób staraj¹cych siê o ró ne œwiadczenia (nie tylko rentowe) mo na mno yæ. O tzw. aferach psychiatrycznych rozpisywa³a siê doœæ szeroko codzienna prasa. Na obronê psychiatrów mo na jednak podnieœæ fakt, i orzecznictwo psychiatryczne nie jest pozbawione pewnego subiektywizmu (wspomniano o tym powy ej). Mimo istnienia niezwykle rozbudowanych systemów diagnostycznych (ICD-10, DSM-IV) postawienie prawid³owego rozpoznania nie jest zawsze ³atwe. Doœæ czêsto okreœlone skargi przedmiotowe i objawy chorobowe s¹ oceniane ró nie nawet przez zespo³y niezale nych psychiatrów. W tym miejscu autor pragnie z ca³¹ moc¹ podkreœliæ, e prawid³owe i sprawiedliwe orzecznictwo rentowe ma du e znaczenie spo³eczne. Ogromnie wa na jest prawid³owa dokumentacja lekarska o stanie zdrowia pacjenta, na której podstawie powstaje tzw. druk rentowy (czy inne zaœwiadczenie lekarskie). Nieprawid³owo wype³niony, nieudokumentowany wniosek rentowy powodowaæ mo e nieprawid³owe decyzje lekarzy orzeczników ZUS i bieg³ych sadowych. Z jednej strony przyznanie œwiadczeñ rentowych osobie nieuprawnionej powoduje ucieczkê pieniêdzy z kasy FUS (naszych wspólnych pieniêdzy) do r¹k prywatnych. Z drugiej strony nie przyznanie renty (czy innego œwiadczenia) osobie uprawnionej powoduje, i znajdzie siê ona w ciê kiej sytuacji yciowej i finansowej rzeczywiœcie nie mog¹c pracowaæ z powodu choroby. OPIS PRZYPADKU Poni ej autor zaprezentuje przyk³ad mog¹cy stanowiæ pewne zobrazowanie poruszanej problematyki. Opiniowany J.P., l. 59, onaty, ojciec trójki dzieci, bez zawodu jedynie po szkole podstawowej, przepracowa³ w sumie oko³o 25 lat, oficjalnie zatrudniony by³ jeszcze do koñca 1990 r. Opiniowany mia³ wówczas porzuciæ pracê i pracowa³ dorywczo. Dopiero 8 lat póÿniej (sic!) opiniowany podj¹³ starania o otrzymanie œwiadczeñ rentowych. Zaœwiadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) zosta³o sporz¹dzone w Oddziale Psychiatrycznym w listopadzie 1998 r. i podnios³o istnienie u badanego nastêpuj¹cych schorzeñ: zespó³ psychoorganiczny charakteropatyczny z komponent¹ depresyjn¹, organiczne zaburzenia nastroju. W grudniu 1998 r. opiniowany zosta³ poddany badaniu ZUS. Lekarz ZUS przyj¹³ rozpoznania podniesione w druku rentowym i uzna³ badanego czêœciowo niezdolnym do pracy. Powstanie tej niezdolnoœci zosta³o antydatowane do wrzeœnia 1990 r. Podobne stanowisko zaj¹³ równie ZUS w 1999, 2001 i 2003 r.

6 Zyss T. Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego 157 Œwiadczenia rentowe czêœciowej niezdolnoœci do pracy opiniowany otrzymywa³ jeszcze do stycznia 2005 r., kiedy to zosta³ poddany kolejnemu badaniu ZUS. Lekarz ZUS stwierdzi³ wówczas brak objawów organicznego uszkodzenia uk³adu nerwowego i nie stwierdzi³ niezdolnoœci do pracy. Orzeczenie to zosta³o podtrzymane przez komisjê lekarsk¹ ZUS w lutym 2005 r. dla nastêpuj¹cych rozpoznañ: zaburzenia nastroju i zachowania o niewielkim nasileniu mog¹ce mieæ t³o organiczne, nadciœnienie têtnicze do obserwacji w okresie wydolnoœci kr¹ enia. Opiniowany J.P. nie zgodzi³ siê z orzeczeniem lekarzy ZUS i z³o y³ odwo³anie wnosz¹c o przywrócenie mu prawa do œwiadczeñ rentowych. W lipcu 2005 r. odwo³uj¹cy siê J.P. zosta³ poddany badaniu przeprowadzonemu przez zespó³ bieg³ych: neurologa i psychiatrê. Biegli zgodzili siê z ostatnim orzeczeniem ZUS i stwierdzili, e rozpoznawane u opiniowanego schorzenia nie czyni¹ go niezdolnym do zatrudnienia. Bieg³y neurolog na podstawie zdjêæ RTG potwierdzi³ istnienie zmian zwyrodnieniowych krêgos³upa. W odcinku szyjnym na wysokoœci C6-C7 stwierdzono zwê enie przestrzeni miêdzykrêgowej o cechach dyskopatii. Opisane zmiany mog¹ byæ okresowo powodem dolegliwoœci bólowych nieobecnych jednak w trakcie badania s¹dowego. Bieg³y nie stwierdzi³ istnienia u badanego objawów korzeniowych, zaników miêœniowych, czy zaburzeñ czucia. Sama ruchomoœæ krêgos³upa zosta³a uznana za zachowan¹. Ponadto bieg³y nie stwierdzi³ istnienia u opiniowanego cech ogniskowego czy te rozlanego uszkodzenia oœrodkowego uk³adu nerwowego, w rodzaju objawów deliberacyjnych czy innych. Schorzenie dla którego opiniowany uzyska³ œwiadczenia rentowe to zaburzenia natury psychiatrycznej. Z ubolewaniem bieg³y psychiatra stwierdzi³, i dokumentacja lekarska opiniowanego pozostawia³a wiele do yczenia. Bieg³y psychiatra wyjaœni³ S¹dowi Pracy swoje w¹tpliwoœci. Zgodnie z przedk³adan¹ dokumentacja lekarsk¹ opiniowany mia³ podj¹æ leczenie psychiatryczne w dniu r. w prywatnym gabinecie. Na pierwszej wizycie lekarz psychiatra rozpozna³ u badanego zespó³ neurasteniczno-depresyjny oraz cechy rozpoczynaj¹cego siê zespo³u psychoorganicznego. Ju podczas drugiej wizyty w dniu r. (sic!!!) lekarz psychiatra stwierdzi³, i opiniowany nie jest w stanie wykonywaæ adnej pracy. W tym kontekœcie absolutnie nie mo na by³o zrozumieæ sytuacji, dla której druk rentowy zosta³ sporz¹dzony a 8 lat póÿniej. Lekarz, u którego opiniowany podj¹³ leczenie w 1990 r., leczy³ równie opiniowanego przez kolejne osiem lat do obecnie. Bieg³y nie móg³ znaleÿæ wystarczaj¹cego wyjaœnienia, dlaczego lekarz psychiatra, który zapewne musia³ wiedzieæ o tym e jego pacjent ju nie pracuje, i który stwierdza³ okreœlone zaburzenia psychiczne - nie proponowa³ pacjentowi z³o- enia wniosku o rentê. Sytuacja taka mo e zdarzaæ siê wyj¹tkowo w przypadku niektórych schorzeñ psychotycznych gdzie pacjent traci krytycyzm, nie ma poczucia choroby, a nawet jej zaprzecza, nie chce siê leczyæ psychiatrycznie, unika i porzuca leczenie psychiatryczne. W takich przypadkach oczywiœcie jest mo liwe nawet dalekie antydatowanie powstania choroby i wtórnie równie powstania niezdolnoœci do pracy. Opiniowany jednak mia³ siê leczyæ psychiatrycznie i zgodnie z dokumentacj¹ by³o to leczenie bardzo regularne kolejne wizyty mia³y miejsce w 1-2 miesiêcznych odstêpach. Je eli wiêc istnia³o u badanego schorzenie psychiatryczne ju od 1990 r. to widocznie nie osi¹ga³o ono znaczenia orzeczniczego, a tym samym lekarz psychiatra nie widzia³ koniecznoœci kierowania pacjenta na rentê. Przecie nie ka de leczone w gabinecie prywatnym czy te w Poradni Zdrowia Psychicznego zaburzenia psychiczne maj¹ znaczne nasilenie i osi¹gaj¹ znaczenie orzecznicze. Tym samym antydatowanie powstania u opiniowanego niezdolnoœci do pracy z przyczyn psychiatrycznych o osiem lat do ty³u co uczyni³ pierwszy lekarz ZUS w 1998 r. nie znajduje wystarczaj¹cego uzasadnienia. Je eli nasilenie zaburzeñ psychiatrycznych by³o wówczas u opiniowanego znaczne to powinien mieæ on orzeczon¹ czêœciow¹ niezdolnoœæ do pracy od np. listopada 1998 r. kiedy to trafi³ do szpitala psychiatrycznego. Tylko e w tej dacie opiniowany nie spe³nia³by ustawowych wymogów pozamedycznych: 5 lat przepracowanych w ostatnim 10-leciu, oraz 18 miesiêcy od ustania ubezpieczenia. Drug¹ w¹tpliwoœæ/zarzut do przedk³adanej dokumentacji lekarskiej z prywatnego gabinetu lekarskiego to zmiana pisma lekarza prowadz¹cego. Wokresie od daty do daty r. zapiski w dokumentacji lekarskiej dokonywane by³y wyraÿnie innym pismem choæ stemplowane by³y t¹ sam¹ piecz¹tk¹ lekarsk¹. Nie sposób znaleÿæ prostego wyt³umaczenia tego zjawiska. To e dana osoba zmieni³a krój pisma i przez trzy lata u ywa³a innego pisma jest nader w¹tpliwe.

7 158 Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): Je eli w wymienionym okresie inny lekarz prowadzi³ opiniowanego to powinien podbijaæ siê swoj¹ pieczêci¹ imienn¹. W dokumentacji lekarskiej mog¹ dokonywaæ wpisu ró ni lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni, czy pielêgniarki potwierdzaj¹c jednak e imiennie kto dokonywa³ zapisku w dokumentacji. Trochê zastanawiaj¹ce wydaje siê przeniesienie leczenia opiniowanego z gabinetu prywatnego do instytucji pañstwowej w 1998 r. dok³adnie w sytuacji tu po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej. Implikacji tego faktu bieg³y nie chcia- ³by jednak w tym miejscu podnosiæ. Równie dokumentacja leczenia szpitalnego pozostawia³a wiele do yczenia. Pierwszy druk rentowy zosta³ w³aœnie sporz¹dzony jeszcze w trakcie hospitalizacji psychiatrycznej opiniowanego w Szpitalu Psychiatrycznym. I tak druk rentowy z r. odwo³ywa³ siê do wyników badañ psychologicznych, których nie wymienia karta leczenia szpitalnego (ani te oryginalna historia choroby) sporz¹dzona tydzieñ póÿniej ( ). Dziwiæ to mo e, e skoro karta informacyjna zawiera³a informacjê, i czynnoœæ EEG jest w normie i nie zawiera³a adnych danych o przeprowadzonych badaniach psychologicznych to podniesione by³y rozpoznania organicznych zaburzeñ depresyjnych i organicznych zaburzeñ zachowania i osobowoœci. Dane w druku rentowym musz¹ zasadniczo wynikaæ z dokumentacji lekarskiej, a nie byæ jej rozszerzeniem. Ponadto pierwszy druk rentowy z listopada 1998 r. wyraÿnie stwierdzi³, i sprawnoœæ intelektualna opiniowanego jest na poziomie przeciêtnym (norma). Bieg³y nie wiedzia³ jak siê odnieœæ do zapisku z pierwszego druku rentowego, i opiniowany by³ leczony internistycznie i hospitalizowany psychiatrycznie od 1990 r.. Informacja taka sugerowa³a, i opiniowany mia³ byæ ju wczeœniej leczony szpitalnie tymczasem brak by³o na to jakiegokolwiek dowodu. Ca³kowicie niewyt³umaczalnym jawi³ siê byæ fakt psychodegradacji intelektualnej jakiej opiniowany uleg³ na przestrzeni dos³ownie pó³ roku. I tak jak to zosta³o ju powy ej podniesione w druku rentowym z listopada 1998 r. stwierdzone zosta³o, i sprawnoœæ intelektualnego pozostaje na poziomie przeciêtnym. Dla osoby która ukoñczy³a szko³ê podstawow¹ (lub co najwy- ej zawodow¹), która przepracowa³a ca³e swoje ycie jako pracownik fizyczny (i to w szkodliwych warunkach) i która ma 52 lata uzyskany wynik inteligencji przeciêtnej jawi siê jako bez ma³a bardzo dobry. Z podanych w zdaniu powy ej predykatorów mo na by³oby bowiem wnosiæ o istnieniu u badanego ni szej sprawnoœci intelektualnej. Niejako na yczenie taka te niska sprawnoœæ intelektualna zosta³a u badanego rozpoznana w trakcie kolejnej hospitalizacji psychiatrycznej (doœæ krótkiej 2 tygodniowej), która mia³a miejsce na prze³omie maja i czerwca 1999 r. Tym razem bowiem u opiniowanego zosta³o rozpoznane pogranicze upoœledzenia umys³owego.

8 Zyss T. Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego 159 Gdyby nie pierwszy wynik z 1998 r. drugi wynik by³by ³atwiejszy do zaakceptowania. Jednak wobec pierwszego wyniku z obszaru normy - jako niewiarygodna wydaje siê byæ degradacja opiniowanego o dwa poziomy na przestrzeni zaledwie pó³ roku. Nale y w tym miejscu dodaæ, i brak jest jakichkolwiek informacji, aby opiniowany w tym okresie dozna³ powa nego urazu g³owy, zatru³ siê czadem czy rozpuszczalnikami organicznymi, przeby³ zapalenie opon mózgowych lub mózgu, ani te nie chorowa³ na inne schorzenia czy te doœwiadczy³ innych zdarzeñ mog¹cych doprowadziæ do znacznego uszkodzenia mózgu. Tego rodzaju bezprzyczynowa psychodegradacja jest medycznie niewyt³umaczalna i nie mo liwa do zaakceptowania. Kolejnym punktem w¹tpliwoœci bieg³ego co do przedk³adanej dokumentacji jest wizyta opiniowanego z listopada 1998 r. w gabinecie psychiatrycznym. Z przedk³adanych kart informacyjnych wynika bowiem, i pierwsza hospitalizacja opiniowanego mia³a miejsce w okresie r. Tymczasem analiza dokumentacji leczenia ambulatoryjnego pozwoli³a na znalezienie wizyty lekarskiej w dacie (pierwsza cyfra znacz¹ca odnosz¹ca siê do dnia jest poprawiana nie jest to zapewne ani cyfra 2 ani 3). Oznacza³oby to, i w czwartym dniu pobytu w szpitalu opiniowany wybra³ siê na wizytê do prywatnego gabinetu lekarskiego. Nawet gdyby tak by³o to lekarz psychiatra z gabinetu nie odnotowa³, i pacjent pozostaje w hospitalizacji psychiatrycznej. Zapisek z tej daty brzmi: stan jak wy ej, terapia jak wy ej. Sytuacja taka jawi siê jako ma³o realna i rzeczywista. Inteigencja - na pograniczu upoœledzenia umys³owego wynik z maja-czerwca 1999 r. inteligencja - przeciêtna wynik z listopada 1998

9 160 Orzecznictwo Lekarskie 2006, 3(2): Wszystkie powy sze uwagi kaza³y zastanowiæ siê nad rzetelnoœci¹ przedk³adanej dokumentacji lekarskiej. W zwi¹zku z pewnymi w¹tpliwoœciami poznawczymi i orzeczniczymi w sytuacji niew¹tpliwego oprotestowania opinii bieg³ych przez osobê odwo³uj¹c¹ siê bieg³y psychiatra zwróci³ siê do Wysokiego S¹du o pozyskanie i udostêpnienie oryginalnej dokumentacji (pe³nej historii choroby) leczenia szpitalnego opiniowanego z 1998 i 1999 r. Dokumentacja ta zosta³a pozyskana. Przypuszczenia bieg³ego znalaz³y jak siê wydaje pe³ne uzasadnienie. Z dokumentacji z pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej z listopada 1998 r. wynika³o, i oko³o 1992 r. opiniowany dozna³ poparzenia g³owy. Nied³ugo potem przesta³ pracowaæ. Od tego czasu opiniowany mia³ byæ zdenerwowany, nie sypia³ po nocach, mia³ lêki, obawy, itp. Nigdzie jednak nie ma choæ œladu informacji, i od kilku lat pozostaje w leczeniu psychiatrycznym. Bieg³y znalaz³ cztery miejsca w pierwszej historii choroby, w których lekarz psychiatra odnosi siê do danych chorobowych z wywiadu. Bieg³y nie móg³ jednak znaleÿæ adnego wyt³umaczenia, dlaczego lekarze mieli by nie zapodaæ, nie uwzglêdniæ, nie odnotowaæ faktu 8 letniego leczenia psychiatrycznego je eli tylko mia³oby ono miejsce. Nie wydaje siê byæ równie mo liwe, eby sam opiniowany zatai³ (mia³ powód zataiæ) podczas podawania danych dotycz¹cych przebiegu swej choroby fakt kilkuletniego pozostawania w leczeniu psychiatrycznym. Kluczowym w niniejszej sprawie by³ jednak zapisek z drugiej hospitalizacji maj¹cej miejsce na prze³omie maja i czerwca 1999 r. Lekarz zbieraj¹cy wywiad w dniu r. odnotowa³ mianowicie: Od ubieg³ego roku leczony psychiatrycznie u dra xxxx prywatnie. Zdane to dobitnie potwierdza, i dat¹ rozpoczêcia leczenia psychiatrycznego przez opiniowanego nie jest rok 1990, a Dla tej drugiej daty opiniowany nie spe³nia³ jednak warunków formalnych do otrzymania œwiadczeñ rentowych. Podane sformu³owanie wydaje siê byæ wyjaœnieniem wszystkich powy szych w¹tpliwoœci i krytycznych uwag dotycz¹cych badanej dokumentacji lekarskiej.

10 Zyss T. Analiza dokumentacji lekarskiej pacjenta w trakcie badania rentowego 161 Z przeprowadzonej analizy dokumentacji wynika³o, i 1. leczenie psychiatryczne opiniowany podj¹³ nie w 1990 r., a w 1998 r. nied³ugo przed podjêciem starañ o œwiadczenia rentowe; 2. dokumentacja leczenia psychiatrycznego z lat r. nie powsta³a w rzeczywistoœci w tym okresie, lecz póÿniejszym; 3. orzeczenie ZUS z grudnia 1998 r. zapad³o w warunkach wadliwoœci wynikaj¹cej z punktów 1 i 2; 4. wadliwoœæ dokumentacji lekarskiej z lat (punkt 2) rzutuje na wiarygodnoœæ dokumentacji z okresu póÿniejszego; innymi s³owy bieg³y nie mo e stwierdziæ gdzie siê koñczy wadliwe prowadzenie dokumentacji lekarskiej, a gdzie dokumentacja ta wiarygodnie oddaje stan zdrowia psychicznego opiniowanego. W sumie biegli zajêli stanowisko, i stwierdzane u opiniowanego J.P. zaburzenia neurologiczne nie maj¹ znacznego nasilenia, nie upoœledzaj¹ ogólnej sprawnoœci ustroju i nie czyni¹ go choæby czêœciowo niezdolnym do zatrudnienia. Daleko id¹ca wadliwoœæ dokumentacji leczenia psychiatrycznego nie pozwoli³a z kolei na uwzglêdnianie jej w procesie starañ opiniowanego o œwiadczenia rentowe. Tym samym ostatnie orzeczenia ZUS ze stycznia i lutego 2005 r. biegli uznali za zasadne. Piœmiennictwo 1. Kodeks etyki lekarskiej. Oficyna Wydawnicza NIL Warszawa (www.portalmed.pl/xml/prawo/ medycyna/komentarze/etyka/kodeks). 2. Kodeks karny. Ksiêgarnia Naukowa, ódÿ, Kubicki L. Zasady odpowiedzialnoœci prawnej lekarza w œwietle nowej ustawy o zawodzie lekarza. Prawo i Medycyna 1999, Marek Z. B³¹d medyczny. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne. Kraków Nestorowicz M. Prawo medyczne. Dom Organizatora TNOiK, Toruñ Przyzwalamy na korupcjê. S³u ba Zdrowia 2004, 17-20: Szymusik A. Problemy etyczne w psychiatrii. Psychiatr Pol 1994, 28(3): Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. Dz.U. z 1997 r. Nr 28, poz Zyss T. Orzecznictwo rentowe z szczególnym uwzglêdnieniem psychiatrii. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne. Kraków, Zyss T. Problemy medyczne i etyczne przy opiniowaniu rentowym z zakresu psychiatrii. Medycyna i Prawo 2006, 3(24/8):

Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych

Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2007, LVII, 144-152 Sprawozdanie z konferencji Tomasz Zyss Błędy dokumentacji lekarskiej jako przyczyna negatywnych orzeczeń rentowych Errors in medical records as the cause of negative

Bardziej szczegółowo

Treœæ zaœwiadczeñ wydawanych przez psychiatrê a pe³nione funkcje

Treœæ zaœwiadczeñ wydawanych przez psychiatrê a pe³nione funkcje Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2008; 17 (1): 71 75 Spostrze enia praktyczne Practical hints 2008 Instytut Psychiatrii i Neurologii Treœæ zaœwiadczeñ wydawanych przez psychiatrê a pe³nione funkcje Contents

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo rentowe z zakresu psychiatrii z perspektywy biegłego sądowego

Orzecznictwo rentowe z zakresu psychiatrii z perspektywy biegłego sądowego ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2005, LV, 338-348 WYDANIE SPECJALNE Tomasz Zyss 1 Orzecznictwo rentowe z zakresu psychiatrii z perspektywy biegłego sądowego Expert decisions concerning disability pensions in the

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na ycie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a œwiadczenie g³ówne

Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na ycie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a œwiadczenie g³ówne ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Zakres ochrony w grupowych ubezpieczeniach na ycie udzielanej w trybie stosowania uproszczonego underwritingu a œwiadczenie g³ówne Pozyskiwanie ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA I TESTY PSYCHOLOGICZNE JAKO METODY TWORZENIA OPINII BIEG EGO S DOWEGO W SPRAWACH O NIEWA NOŒÆ MA EÑSTWA

ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA I TESTY PSYCHOLOGICZNE JAKO METODY TWORZENIA OPINII BIEG EGO S DOWEGO W SPRAWACH O NIEWA NOŒÆ MA EÑSTWA 49 SEMINARE t. 31 * 2012* s. 49 68 Wy sza Szko³a Bezpieczeñstwa i Ochrony im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Warszawie ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA I TESTY PSYCHOLOGICZNE JAKO METODY TWORZENIA OPINII BIEG EGO

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med.

Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê u okulisty? Rozmowa z dr hab. n. med. ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Pakiet onkologiczny w trybunale [str. 4] Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2015 nr 5 Dlaczego trzeba czekaæ na wizytê

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42

UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 M O N I T O R UBEZPIECZENIOWY PISMO RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH NR 42 CZERWIEC 200 SPIS TREŒCI Rozpatrywanie skarg z zakresu ubezpieczeñ gospodarczych wp³ywaj¹cych do Biura Rzecznika Ubezpieczonych Ikwarta³200r.wporównaniu

Bardziej szczegółowo

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3]

www.kursy-elearning.pl Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi o ustawie refundacyjnej [s. 3] ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza maj 2011 nr 5 Artur Fa³ek, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w MZ, mówi

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe

Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Osobista odpowiedzialnoœæ pracownika za szkodê wyrz¹dzon¹ osobie trzeciej konsekwencje cywilnoprawne oraz ubezpieczeniowe I. Uwagi wprowadzaj¹ce 1. Problematyka osobistej

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœæ ubezpieczaj¹cego wobec brokera ubezpieczeniowego rozwa ania na tle orzecznictwa s¹dowego

Odpowiedzialnoœæ ubezpieczaj¹cego wobec brokera ubezpieczeniowego rozwa ania na tle orzecznictwa s¹dowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Tomasz Kwieciñski, Jakub Pokrzywniak Odpowiedzialnoœæ ubezpieczaj¹cego wobec brokera ubezpieczeniowego rozwa ania na tle orzecznictwa s¹dowego 1. Wprowadzenie Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski (zastêpca) Beata Kêdzierska (sekretarz)

KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski (zastêpca) Beata Kêdzierska (sekretarz) Uni wer syt etwar mi ńskomaz ur skiw Ol sz t yni e Wydz i ałpr awaiadmi ni st r acj i 1 9 Wydawni ct wo Uni wer syt et uwar mi ńsko Maz ur ski ego w Ol sz t yni e 2 Andrzej Sylwestrzak KOMITET REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo