Osoby psychicznie chore w zakładzie zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Osoby psychicznie chore w zakładzie zdrowia"

Transkrypt

1 Osoby psychicznie chore w zakładzie zdrowia Pacjent chory psychicznie jest osobą, u której w oparciu o obecnie obowiązującą klasyfikację diagnostyczną (w Polsce obowiązuje ICD-10) została stwierdzona przez lekarza psychiatrę bądź psychologa choroba psychiczna lub poważne zaburzenia osobowości, innymi słowy postawiona została diagnoza nozologiczna. Osoba taka może leczyć się ambulatoryjnie przebywając w domu lub stacjonarnie w szpitalu psychiatrycznym. Leczenie ambulatoryjne polega na leczeniu pacjenta chorego psychicznie, ale bez konieczności całodobowego przebywania w szpitalu psychiatrycznym. Leczenie ambulatoryjne i szpitalne Leczenie ambulatoryjne najczęściej polega na przyjmowaniu przepisanych przez lekarza psychiatrę leków i cyklicznych kontrolach jego stanu psychicznego. Farmakoterapia powinna być także połączona z udziałem w psychoterapii. Oprócz tego pacjenci mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na oddziałach psychiatrycznych dziennego pobytu, takich jak warsztaty terapii zajęciowe, grupy wsparcia czy też w środowiskowych domach pomocy dla osób chorych psychicznie. Stacjonarne leczenie psychiatryczne polega z kolei na kilkutygodniowym lub kilkunastotygodniowym pobycie pacjenta w szpitalu psychiatrycznym. Najczęściej jednak pacjenci przyjmowania są na okres sześciu tygodni. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego Do szpitala psychiatrycznego pacjent może być przyjęty według jednej z dwóch procedur. Przyjęcie za zgodą pacjenta oraz przyjęcie bez zgody zgodny pacjenta, czyli tzw. przymusowe leczenie psychiatryczne. Przyjęcie pacjenta za zgodą wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie po uprzednim udzieleniu przez lekarza psychiatrę informacji dotyczących celu przyjęcia go do szpitala, stanu zdrowia oraz proponowanych czynności diagnostycznych i leczniczych. Przekazywana informacja powinna być dostosowana do poziomu intelektualnego pacjenta i powinna być przekazana w taki sposób, aby była dla niego całkowicie zrozumiała. Zgoda na pobyt w szpitalu psychiatrycznym musi być zgodą czynna, tzn. milczenie czy bierność pacjenta nie może być rozumiana jako wyrażenie zgody na leczenie. W wyjątkowych sytuacjach np.: gdy pacjent jest w stanie katatonicznym lub w stanie stuporu (znieruchomienia), występują u niego poważne zmiany otępienne lub jest upośledzony intelektualnie lub fizycznie w stopniu utrudniającym wyrażenie świadomej zgody, lekarz psychiatra może poprosić o zgodę wyrażoną w inny sposób, ewentualnie przyjąć pacjenta na obserwację psychiatryczną za zgodą ordynatora oddziału. W takiej sytuacji lekarz psychiatra ma obowiązek zaznaczyć w karcie pacjenta, że zgoda przez niego wyrażona jest zgodą niepełnowartościową. Pacjent może być także przyjęty bez zgody lub nawet przy sprzeciwie z jego strony. Sytuacje takie są ściśle określone i regulowane przez odpowiednie przepisy prawne. W sytuacjach kiedy pacjent stanowi zagrożenie dla swojego życia albo życia lub zdrowia innych

2 osób lekarz ma prawo do przeprowadzenia badania bez zgody pacjenta, wobec pacjenta może być zastosowany przymus bezpośredni lub/oraz pacjent może być przyjęty do szpitala psychiatrycznego bez wyrażenia zgody. Warto w tym miejscu podkreślić, że przesłanką do przyjęcia jest podejrzenie zagrożenia swojemu życiu nie zdrowiu. Pacjent może zagrażać swojemu zdrowiu, ale jeśli nie zagraża swojemu życiu nie wystąpią warunki koniecznie do przymusowej hospitalizacji. Zagrożenie swojemu życiu jest rozumiane na dwa sposoby. Pacjent może zagrażać swojemu życiu bezpośrednio lub pośrednio. Bezpośrednie zagrożenie występuje wtedy, gdy pacjent się samookalecza lub podejmuje próby samobójcze. Zagrożenie pośrednie występuje, gdy pacjent nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać własnych potrzeb życiowych, np.: pacjent w stanie ostrej psychozy może przestać przyjmować pokarm i płyny, co stwarza zagrożenie dla jego życia. W przypadku innych osób pacjent może być przyjęty przymusowo w sytuacjach, gdy zagraża i zdrowiu, i życiu innych osób Pacjent przyjęty bez zgody może być umieszczony w szpitalu w celu obserwacji, może być przyjęty do szpitala w trybie nagłym lub też przyjęcie bez zgody w trybie wnioskowym. Przymusowa obserwacja osoby z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy jej zachowanie wskazuje, iż z powodu zaburzeń lub choroby psychicznej stwarza zagrożenie dla swojego życia albo stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób, a jednocześnie nasuwają się wątpliwości czy osoba ta jest chora psychicznie. Czas obserwacji nie może przekraczać 7 dni. Celem obserwacji jest stwierdzenie czy pacjent jest chory psychicznie (postawienie diagnozy) czy też nie jest. Przymusowo przyjęta do szpitala psychiatrycznego w trybie nagłym może być tylko osoba, u której spełnione są dwa warunki. Stwierdzone u niej zaburzenia psychiczne lub chorobę psychiczną i jednocześnie zagraża swojemu życiu lub życiu i zdrowiu innych osób. Decyzję o przyjęciu pacjenta do szpitala podejmuje lekarz dyżurny po okresie obserwacji lub po zbadaniu pacjenta i w miarę możliwości w oparciu o opinię drugiego lekarza psychiatry lub psychologa. Przyjecie bez zgody wymaga zatwierdzenia przez ordynatora oddziału w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala. Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody w trybie wnioskowym na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego, ale tylko wtedy, gdy spełnione zostaną dwa warunki. Po pierwsze - dotychczasowe zachowanie osoby przyjmowanej do szpitala wskazuje, że nieprzyjęcie do szpitala psychiatrycznego będzie skutkować znacznym pogorszeniem jej stanu psychicznego. Po drugie - gdy jest ona niezdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest założenie, że leczenie w szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia. Wobec osoby chorej psychicznie przyjętej do szpitala bez zgody może być zastosowany przymus bezpośredni. Oznacza to, że osoba ta może być przytrzymywana, może wobec niej zostać zastosowane przymusowym podanie leków lub może zostać unieruchomiona, np.: za pomocą pasów i odizolowana od innych pacjentów. Przymus takie można zastosować jedynie wtedy, gdy osoba z zaburzeniami psychicznymi lub chora

3 psychicznie dopuszcza się zagraża własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych, np.: dopuszcza się samouszkodzeń czy też w sposób gwałtowny niszczy lub uszkadza przedmioty w swoim otoczeniu. Przymus bezpośredni można też zastosować w celu dokonania niezbędnych czynności leczniczych wobec osoby leczonej bez zgody, np.: podanie leków z przytrzymaniem pacjenta lub gdy osoba hospitalizowana bez zgody chce samowolnie opuści teren szpitala. O zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje lekarz, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe, o zastosowaniu przymusu decyduje pielęgniarka, która natychmiast zawiadamia o tym lekarza prowadzącego. Prawa i obowiązki pacjenta leczonego psychiatrycznie Pacjent leczony psychiatrycznie, tak jak każdy inny pacjent ma prawo przede wszystkim do uzyskanie świadczeń (zdrowotnych) zgodnych w wymogami i standardami współczesnej wiedzy medycznej i psychologicznej, poszanowania jego intymności i godności w czasie pobytu w szpitalu psychiatrycznym, uzyskania informacji od lekarza/psychiatry dotyczących celu pobytu, informacji o swoim aktualnym stanie zdrowia, proponowanych czynnościach i metodach diagnostycznych oraz leczniczych, ale także o dających się przewidzieć skutkach proponowanych działań lub o ewentualnych skutkach ich niepodjęcia. Pacjent psychiatryczny może wyrazić zgodę lub odmówić zgody na udzielenie mu określonych świadczeń za wyjątkiem sytuacji przymusowego przyjęcia bez zgody opisanych powyżej. Pacjent przyjęty do szpitala psychiatrycznego ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub/i korespondencyjnego z osobami z zewnątrz w granicach wyznaczonych regulaminem szpitala. Korespondencja listowa nawet w przypadku pacjenta przyjętego przymusowo nie może podlegać jednak kontroli ze strony personelu szpitala. Pacjent szpitala psychiatrycznego ma prawo do opieki duszpasterskiej zgodnej z jego wyznaniem, ma prawo leczenia w środowisku jak najmniej ograniczającym swobodę oraz przy pomocy metody jak najmniej uciążliwej spośród dostępnych. Pacjent leczony psychiatrycznie ma również prawo do uzyskania zgody ordynatora szpitala na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania pacjenta z zakładu, ale tylko wtedy jeśli nie zagraża to jego życiu lub zdrowiu i życiu innych osób. Wobec pacjenta, który nie wrócił w wyznaczonym czasie może zostać zastosowane przymusowe doprowadzenie go do szpitala przez policję. Pacjent przyjęty i leczony bez zgody nie powinien oddalać się ze szpitala bez zgody lekarza. W taki wypadku może także zostać zastosowane przymusowe doprowadzenie do szpitala. Jeśli pacjent psychiatryczny uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej lub podobnych formach rehabilitacji psychospołecznej, ma prawo do sprawiedliwego udziału w zyskach i nagrodach przekazywanych placówce psychiatrycznej z tytułu wykonanej przez niego pracy. W sytuacji, gdy pacjent przebywa przymusowo w szpitalu lub oddziale psychiatrycznym ma prawo do kontaktu z sędzią wizytującym szpital, wysłuchania go przez sąd, jak również osobistego dostępu do dokumentacji medycznej lub dostępny do

4 dokumentacji osobie wskazanej przez pacjenta. Ma także prawo do składania skarg i wniosków oraz uzyskania na nie odpowiedzi. Prawo do wysłuchania i składania skarg i zażaleń jest niezależny od stanu psychicznego pacjenta. W razie stwierdzenia przez sędziego wizytującego, że pobyt danej osoby w szpitalu psychiatrycznym jest bezzasadny, sędzia może zarządzić natychmiastowe wypisanie takiej osoby ze szpitala. Oprócz praw pacjent psychiatryczny przyjęty bez zgody ma też oczywiście pewne obowiązki. Do najważniejszych z nich należą: odnoszenie się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu szpitala, przestrzeganie regulaminu szpitala i stosowania się do przepisów BHP, bezwzględne przestrzeganie całkowitej abstynencji w trakcie pobytu w szpitalu psychiatrycznym. Personel z kolei z pielęgniarkami włącznie jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej chyba, że będzie z niej zwolniony w oparciu o odpowiednie akty prawne. Pobyt w szpitalu psychiatrycznym mity i fakty Sam pobyt pacjenta w szpitalu psychiatrycznym ma już dziś niewiele wspólnego z mitami, które wokół niego narosły. Jednym z nich jest mit mówiący o tym, że pobyt pacjenta w szpitalu psychiatrycznym opiera się głównie na podawaniu im dużych ilości środków farmakologicznych (przeciwpsychotycznych, normotymicznych i anksjolitycznych) potocznie nazywanych psychotropami. Takie postępowanie co prawda dominowało jeszcze w psychiatrii w latach 70-tych czy nawet 80-tych, kiedy to korzystano głównie z biologicznego modelu choroby psychicznej i jej leczenia, a stosowane wtedy leki oprócz niwelowania objawów choroby psychicznej powodowały także dużo efektów ubocznych. Współczesne leki podawane pacjentom w trakcie hospitalizacji są bezpieczniejsze, działają o wiele bardziej selektywnie, a przede wszystkim powodują znacznie mniej skutków ubocznych. Coraz częściej także w szpitalach psychiatrycznych stosowane leki o przedłużonym działaniu, które podawane są np.: raz na tydzień. Poprawia to w dużym stopniu komfort psychiczny pacjentów, który nie musi już codziennie przyjmować kilku, czasem nawet kilkunastu tabletek. Inny z mitów mówi o tym, że pacjenci zamknięci w szpitalu psychiatrycznym przypinani są do łóżka pasami lub zakuwani są w kaftan bezpieczeństwa. Czasami stosuje się środki bezpieczeństwa lub izoluje pacjentów zagrażający sobie lub innym, ale są to sytuacje raczej rzadkie i ściśle regulowane przez odpowiednie akty prawne o czym była mowa powyżej. Większość pacjentów przebywa na oddziałach otwartych po których mogą się swobodnie poruszać, wychodzić na zewnątrz (w granicach szpitala) i kontaktować się z osobami z zewnątrz. Kolejny mit mówi o tym, że pacjenci w szpitalach psychiatrycznych są często poddawani leczeniu ECT, czyli elektrowstrząsami. Szczególnie zaś ci, którzy nie chcą podporządkować się regulaminowy szpitala. Leczenie ECT nadal jest stosowane, ale w zupełnie inny sposób, niż zostało to zobrazowane w filmach Lot nad kukułczym gniazdem czy Reqiuem dla snu. Takie zabiegi stosuje się bardzo rzadko i to z reguły w przypadku lekoopornej ciężkiej depresji połączonej z objawami psychotycznymi. Pacjent poddany

5 zabiegowi ECT jest przede wszystkim pod narkozą i podawane mu są również środki zwiotczające, a w trakcie całego zabiegu nad stanem pacjenta czuwa anestezjolog. Metoda ta daje niewiele powikłań i jest o wiele bardziej bezpieczna niż się powszechnie uważa. Jej skuteczność jest też dość wysoka. Około 85% pacjentów poddanych zabiegowi ECT odczuwa znaczną poprawę swojego stanu psychicznego. Jednym z elementów charakterystycznych dla współczesnej psychiatrii jest to, że osoby chore psychicznie, szczególnie te przebywające w szpitalach lub na oddziałach psychiatrycznych uznawane są obecnie za osoby niepełnosprawne, czyli takie, które w wyniku przebycia choroby psychicznej poniosły straty w zakresie podstawowych funkcji społecznych. Jest to zmiana bardzo istotna, ponieważ proces leczenia w szpitalu psychiatrycznym został w jej efekcie uzupełniony o procedury rehabilitacyjne. W szpitalach psychiatrycznych oprócz samego leczenia organizuje się społeczności terapeutyczne, które mają na celu ogólną aktywizację społeczną pacjentów psychiatrycznych. Dla pacjentów organizowane są również zajęcia z tzw. psychoedukacji. Celem ich jest zapoznanie pacjentów ze specyfiką swojej choroby, podanie na jej temat rzetelnej wiedzy, zwiększenie świadomości dotyczącej jej objawów i wzbudzenie w pacjentach motywacji do kontynuowania leczenia po wyjściu ze szpitala nawet, gdy objawy choroby zaczną ustępować. W trakcie pobytu w szpitalu psychiatrycznym pacjenci mają także możliwość wzięcia udziału w programach przywracających konkretne umiejętności interpersonalne i społeczne, które zostały utracone na skutek wystąpienia choroby. Są to różnego rodzaju programy mające na celu kształtowanie takich zachowań jak: nawiązywanie kontaktu, ekspresja własnych potrzeb, planowanie działań, kontrola emocji, rozpoznawanie pierwszych objawów nawrotów, itp. W ich ramach odbywają się specjalne sesje terapeutyczne, w trakcie których wykorzystuje się kolejno: (1) modelowanie (wzorcowy pokaz zachowania), (2) granie roli (odtwarzanie tego zachowania), (3) społeczne wzmocnienie (dostarczane przez członków grupy) oraz (4) transfer treningu (przeniesienie wyuczonego zachowania na codzienne sytuacje życiowe). Na podstawie wielu badań okazało się, że wprowadzenie społeczności terapeutycznych, psychoedukacji i programów kompensacyjnych sprzyja w dużo większym stopniu redukcji objawów chorobowych i podnosi jakość życia pacjentów chorych psychicznie niż zastosowanie tylko samej farmakoterapii. Oprócz powyższych pacjenci szpitalach psychiatrycznym mogą korzysta z udziału w psychoterapii prowadzonej w dwóch formułach. Psychoterapii indywidualnej i psychoterapii grupowej. Na zakończeniu warto dodać, że pobyt w szpitalu psychiatrycznym może mieć także negatywne konsekwencje, jeśli pacjent przebywa w nim przez zbyt długi okres czasu. Leczenie w szpitalu psychiatrycznym nie powinno przekraczać 3-4 miesięcy, choć niestety nie zawsze jest to możliwe. Wynika to z tego, że zbyt długi czas pobytu w szpitalu może spowodować u pacjenta wystąpienie niekorzystnych zmian adaptacyjnych nazywanych chorobą szpitalną lub hospitalizmem. Choroba szpitalna stanowi zespół zaburzeń psychicznych i fizycznych spowodowanych długotrwałym przebywaniem w zamkniętej instytucji z równoczesnym odizolowaniem od własnej społeczności. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów chorych psychicznie, ponieważ na skutek długotrwałego

6 pobytu w szpitalu psychiatrycznym ulegają oni dalszej degradacji psychicznej, tracą swoją indywidualność oraz zdolność do samodzielnego troszczenia się własne potrzeby. Mogą stać się bezradni i biernie podporządkowani zasadom panującym na oddziale, zatracają często potrzeby kontaktu społecznego, co w znaczącym stopniu utrudnia im powrót do normalnego funkcjonowania poza szpitalem i powrót do zdrowia oraz kilkukrotnie zwiększa ryzyko ponownej hospitalizacji.

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PACJENTA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PACJENTA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wprowadzenie

Rozdział I. Wprowadzenie Rozdział I. Wprowadzenie 1. Zakres opracowania Wykorzystanie w tej książce tekstów przygotowanych na potrzeby Systemu Prawa Karnego nastąpiło przez ich szczególną adaptację, wobec tego, że w Systemie,

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE

PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2012 Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie z dnia 29.06. 2012 roku PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE opracowane

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy

Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E. Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Z D R O W I E P S Y C H I C Z N E Vademecum zdrowia psychicznego i jego zaburzeń - - gdzie szukać pomocy Informator opracowany przez Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu Autorki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ... 5 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący...

Bardziej szczegółowo

www.drogadosiebie.pl

www.drogadosiebie.pl PORADNIK DLA OSÓB CHORUJĄCYCH NA CHOROBĘ AFEKTYWNĄ DWUBIEGUNOWĄ DROGA DO SIEBIE Choroba afektywna dwubiegunowa, podobnie jak inne choroby, może towarzyszyć komuś przez jakiś czas albo przez całe życie.

Bardziej szczegółowo

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl

I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN 1425 6584 www.doipip.wroc.pl NUMER 3 (245) MARZEC 2012 WROCŁAW LEGNICA WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (89) 532 29 01, fax. (89) 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (89) 532 29 01, fax. (89) 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (89) 532 29 01, fax. (89) 532 29 76, e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl Misja Szpitala: Pacjentom nasza wiedza, praca i życzliwość Karta Praw Pacjenta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ

Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. KMP.574.27.2014.JJ Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS

Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Warszawa, 25 czerwca 2014 r. KMP.574.21.2014.WS Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej).

KARTA PRAW PACJENTA. 5. Prawo do umierania w spokoju i godności (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). CZĘŚĆ KARTA PRAW PACJENTA OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niŝ ubezpieczeni. PRAWA

Bardziej szczegółowo

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar Prawo w psychiatrii Marcin Wojnar Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (z dnia 19 sierpnia 1994 r.) Art. 22 1. Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7

Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Spis treści Wstęp Wstęp 4 Określenia używane w tej broszurze 5 Ochrona zdrowia psychicznego a prawo 7 Twoje prawa Twoje prawa 8 Twój najlepszy interes 8 Godność i szacunek 8 Twoje prawo do pełnej informacji

Bardziej szczegółowo

Standardy 1 dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych

Standardy 1 dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych Standardy 1 dobrej praktyki w opiece i leczeniu pacjentów uzależnionych od narkotyków w placówkach stacjonarnych I. Proces Opieki Prawa pacjenta (PP) 2 Ciągłość opieki (CO) 5 Opieka nad pacjentem (OP)

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Streszczenie

PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Streszczenie ANNA GOLONKA PROBLEMATYKA ZGODY NA LECZENIE WYRAŻONEJ PRZEZ OSOBĘ Z TZW. ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Streszczenie Przedmiotem opracowania jest zgoda pacjenta cierpiącego na zaburzenia psychiczne na przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Błażej Kmieciak. PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 282-287

Streszczenie. Summary. Błażej Kmieciak. PSYCHIATR. PSYCHOL. KLIN. 2010, 10 (4), p. 282-287 Błażej Kmieciak Przymusowa hospitalizacja psychiatryczna w trybie wnioskowym, w kontekście poszanowania praw pacjenta poradni zdrowia psychicznego Compulsory psychiatric hospitalization in the petition

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA PRAWA PACJENTA

KARTA PRAW PACJENTA PRAWA PACJENTA Załącznik Nr 1 do Regulaminu Porządkowego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie PRAWA PACJENTA W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZYM W WARSZAWIE zgodne z Kartą Praw Pacjenta przygotowaną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015 Aleksandrów Kujawski

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK O PRAwAch PAcjeNtA

PORADNIK O PRAwAch PAcjeNtA PORADNIK o Prawach Pacjenta www.prawapacjenta.eu PRAWA PACJENTA Poradnik Wydanie II uzupełnione Ten poradnik został stworzony z myślą o wszystkich pacjentach i ich rodzinach. Jego zadaniem jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Monika Zima. Sprawni w prawie. zeszyt nr 19/20. Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Monika Zima Sprawni w prawie zeszyt nr 19/20 Ubezwłasnowolnienie osoby z niepełnosprawnością intelektualną Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawa, 2007 rok 1 UBEZWŁASNOWOLNIENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Załącznik do Uchwały Nr VII /55/2011 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 29 czerwca 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA LATA 2011 2015 Hrubieszów 2011 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala:

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.74.2013 2013/029506 UCHWAŁA NR 497/XXXIV/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego Uzależnienie, współuzależnienie i co

Bardziej szczegółowo