Czy uwaga została przyjęta. Zgłaszający uwagę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy uwaga została przyjęta. Zgłaszający uwagę"

Transkrypt

1 Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Przepis Treść uwagi Zgłaszający uwagę Czy uwaga została przyjęta Stanowisko MŚ 1. 1 W 1 w pkt 3 wyrazy zwane dalej pojazdami należy zastąpić zwanych dalej pojazdami 2. 1 W 1 ust. 4 należy rozważyć czy istnieje konieczność posiadania przez podmiot odbierający odpady komunalne z małych gmin wiejskich bazy magazynowo-transportowej. Posiadanie takiej bazy jest uzasadnione wyłącznie w przypadku obsługi gmin miejskich bądź wiejsko-miejskich, w których wytwarzane są duże ilości odpadów 3. 2 W 2 ust. 1 określono szczegółowe wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne w zakresie posiadanych pojazdów. Ilość posiadanych pojazdów, (co najmniej dwa pojazdy do odbioru odpadów zmieszanych oraz co najmniej dwa pojazdy do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych) eliminuje podmioty mniejsze dając szansę odbioru odpadów komunalnych wyłącznie dużym przedsiębiorcom. Czy konieczne jest zatem określanie w rozporządzeniu ilości pojazdów jakie musi posiadać podmiot? Proponuję wprowadzenie zapisu, ze w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musza się znajdować pojazdy umożliwiające odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości zapewniającej właściwą i ciągłą obsługę gminy W projekcie, jako wymóg konieczny wskazano obowiązek dysponowania przez przedsiębiorcę, co najmniej dwoma pojazdami do odbierania odpadów komunalnych i co najmniej dwoma służącymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów. Jest naturalnie kwestia oceny, czy taka liczba pojazdów Uwagi szczegółowe Narodowy Fundusz Środowiska i Wodnej Zarząd Województwa Lubelskiego Zarząd Województwa Lubelskiego Polska Izba 1 Zmieniono brzmienie 1 w pkt 3 na: Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej pojazdami i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej urządzeniami. Konieczność posiadania bazy magazynowo-transportowej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest wskazana w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 152, poz. 897). Konieczne jest określenie minimalnych standardów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby dostęp do rynku była zapewniony dla przedsiębiorców, którzy zapewnią bezpieczeństwo wykonywania tych usług. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz

2 jest wystarczająca dla zapewnienia ciągłości i kompleksowości wykonywanych usług. Wydaje się, ze zakres świadczonych usług w wielu gminach będzie wymagał jednak znacznie większej liczby pojazdów dla sprawnego realizowania zadań. Stąd celowym jest rozważenie zwiększenia liczby posiadanych pojazdów przez przedsiębiorców. Nadto projektodawcy pominęli fakt, iż przedsiębiorcy są ustawowo zobligowani do odbierania od właścicieli nieruchomości także innych rodzajów odpadów (np. wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z remontów). Stąd też w naszej ocenie w rozporządzeniu winien się znaleźć zapis nakładający na przedsiębiorców obowiązek dysponowania także pojazdami dedykowanymi do tego typu zadań, tj. pojazdami bramowymi, pojazdami hakowymi, pojazdami wyposażonymi w urządzenie typu HDS oraz pojazdami ciężarowymi Czy wprowadzenie obowiązku posiadania przez odbierającego odpady po dwa pojazdy do odbioru: odpadów zmieszanych, odpadów z selektywnej zbiórki odpadów, nie jest ograniczeniem, niezgodnym z przepisami prawa Unii Europejskiej? Krytycznie należy odnieść się do przewidzianej w projekcie liczby pojazdów do których posiadania zobowiązany jest przedsiębiorca t.j. co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Liczba ta jest za mała w sytuacji gdy przedsiębiorca będzie świadczył usługi np. w dużych miastach takich jak Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź. czy Gdańsk, jak i możliwości wystąpienia awarii pojazdu. W projekcie ilość wymaganych pojazdów powinna być powiązana np. z wielkością populacji mieszkańców jaką baza obsługuje w przeliczeniu jeden pojazd na tys. mieszkańców. 2. Wydaje się również, że rozporządzenie zbyt Opolu Krajowa Izba pkt 1 - pkt 2 pkt 3 co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów. Nie ma zapisów prawa wspólnotowego określającego tego rodzaju kwestie. Ponadto projekt rozporządzenia będzie podlegał notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Ad. pkt 1 - Rozporządzenie określi minimalne wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, natomiast bardziej szczegółowe wymagania będą określały gminy przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ad. pkt 2 Dodano zapis w 2 ust. 1: 2) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien posiadać pojazdy, o których mowa w pkt 1 w formule własności rejestrowej lub leasingu. Ad pkt 3 Wydaje się, że nie jest to przekroczenie uprawnień ustawowych. Rządowe Centrum Legislacji w toku uzgodnień międzyresortowych nie zgłosiło takiej uwagi. 2

3 mato miejsca poświęca wyposażeniu technicznemu pojazdów. Rozporządzenie powinno wprowadzać szczegółowe wymagania w zakresie wylegitymowania się przez przedsiębiorcę stałymi tytularni prawnymi do posiadanych pojazdów i urządzeń np. prawem własności, najmu, dzierżawy czy też leasingu, które powinny mieć stały charakter jak i szczegółowe wymagania co do ilości i rodzajów pojazdów.. 3. Zawarte w projekcie rozporządzenia wymaganie o przechowywaniu dartych satelitarnych w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne przez okres 5 lat wykracza poza granice upoważnienia ustawowego Proponujemy posiadanie wzmiankowanych pojazdów tylko w formule własności rejestrowej lub leasingu (z wykluczeniem najmów) oraz ewentualnego dodania pojazdów do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej (tzw. Kontenerowców) oraz co najmniej 1 pojazdu do mycia pojemników w miejscach odbioru Proponuje się wniesienie uzupełnienia do 2 na końcu punktu 1: "...każdy o ładowności nie mniejszej niż 2,5 tony" w 2 pkt. 1 zbyt rygorystyczne jest wymaganie dwóch pojazdów do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki. Obecnie nawet duże firmy odbierające odpady selektywnie zbierane mają często jeden środek transportu i radzą sobie w zakresie odbioru tych odpadów pkt 1 zobowiązanie przedsiębiorców do posiadania co najmniej dwu pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwu pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie Związek Pracodawców Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój Olsztynie Środowiska Rzeszów 3 Dodano zapis w 2 ust. 1: 2) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien posiadać pojazdy, o których mowa w pkt 1 w formule własności rejestrowej lub leasingu. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów. Zapis jest nieuzasadniony. W niektórych miastach są małe uliczki, na które taki pojazd się nie zmieści. Gmina ewentualnie może takie kryterium zawrzeć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Konieczne jest określenie minimalnych standardów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby dostęp do rynku była zapewniony dla przedsiębiorców, którzy zapewnią bezpieczeństwo wykonywania tych usług. Konieczne jest określenie minimalnych standardów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby dostęp do rynku była zapewniony dla przedsiębiorców, którzy zapewnią bezpieczeństwo wykonywania tych usług.

4 zebranych odpadów komunalnych, spowoduje wyeliminowanie z rynku małych podmiotów w tym również gminnych jednostek organizacyjnych, które powstały w gminach słabo zaludnionych o rozproszonej zabudowie pkt 1. Podana ilość pojazdów do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych powinna być spełniona w celu uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przy obsłudze rejonu/sektora obejmującego max. 20 tys. mieszkańców. Przy obsłudze większej liczby mieszkańców ilość pojazdów powinna być zwiększona odpowiednio Proponowany zapis 2 pkt 2) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy, danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz informacją identyfikującą pojazd przeznaczony do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (OKZ) oraz pojazd służący do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (OKS). Wzory oznakowania pojazdów określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia; Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Środowiska Warszawa Rozporządzenie określi minimalne wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, natomiast bardziej szczegółowe wymagania będą określały gminy przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Są to zbyt szczegółowe i niekonieczne regulacje. W interesie podmiotu odbierającego odpady komunalne jest odpowiednio oznakować pojazd do odbierania odpadów zebranych selektywnie, aby nie narazić się na oskarżenia niedopełnienia obowiązku określonego w art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 152, poz. 897). Uzasadnienie: Rozszerzenie treści 2 pkt 2) jest następstwem zapisu 1 pkt.1) projektu rozporządzenia tj. konieczności posiadania przez podmiot pojazdów osobno do odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych i podyktowane jest tym, że nagminnie dochodzi do odbioru i mieszania selektywnie zebranych przez mieszkańców odpadów, z odpadami z pojemników na zmieszane odpady komunalne, w trakcie objazdu jednego samochodu śmieciarki. Postępowanie takie ma licznych świadków, lecz nie składają oni zawiadomień z braku możliwości udowodnienia takiego postępowania po fakcie. Oznakowanie pojazdu może być wykorzystane do ustalenia stanu faktycznego, w przypadku np. wykonania zdjęcia w trakcie opróżniania pojemników z odpadami. 4

5 Wskazane jest ujednolicenie oznakowania w 2 pkt. 3 zapis powinien brzmieć konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem (a nie tylko ograniczała) i pyleniem przewożonych odpadów Postulujemy nadto, by w 2 pkt 3) słowa ograniczała rozwiewanie zastąpić słowami wykluczała rozwiewanie. Proponowany w projekcie zapis daje, bowiem zbyt duże pole interpretacyjne, co może powodować w praktyce, iż zabezpieczenia służące do zapobiegania rozwiewaniu odpadów będą niewystarczające W 2 punkt 4 wystąpił błąd literowy jest systemem powinno być system W 2 punkt 4 proponujemy rozważyć doprecyzowanie nazwy systemu z nawigacja na monitoring bazujący na systemie nawigacji satelitarnej. Monitorowanie samej pozycji pojazdu (bez monitorowania mechanizmów załadunku i wyładunku) nie gwarantuje pełnej informacji o sposobie i miejscach wykonywania usług, nie gwarantuje tym samym gminom pełnej możliwości monitorowania sposobu postępowania z odpadami (wskazanego w uzasadnieniu, jako przyczynę wprowadzenia zapisu). Warto dodać, że takie czujniki są obecnie powszechnie instalowane w pojazdach komunalnych W 2 punkt 4: proponujemy zmianę nazwy systemu z nawigacja na monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego. Olsztynie Polska Izba Poznaniu Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej Zmieniono zapis na: konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; Zmieniono zapis na: konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów; system musi umożliwiać weryfikację tych danych; Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów; system musi umożliwiać weryfikację tych danych; 5

6 MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., W 2 punkt 4: rozszerzyć brzemiennie paragrafu o dodatkowe parametry monitorowane. Paragraf brzmiał by następująco: pojazdy wyposażone były w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeni pojazdu, miejscach postojów oraz miejscach załadunków i wyładunków rejestrowanych na podstawie czujników instalowanych na pojazdach. System musi umożliwiać weryfikację tych danych. Uzasadnienie: monitorowanie samej pozycji (bez monitorowania mechanizmów załadunku i wyładunku) nie gwarantuje pełnej informacji o sposobie i miejscach wykonywania usług, nie gwarantuje tym samym gminom pełnej możliwości monitorowania sposobu postępowania z odpadami (wskazanego w uzasadnieniu jako przyczynę Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów; system musi umożliwiać weryfikację tych danych; 6

7 wprowadzenia zapisu). Warto dodać że takie czujniki są obecnie powszechnie instalowane w pojazdach komunalnych. Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, punkty 4 i 5 zobowiązywania przedsiębiorców do wyposażenia pojazdów w system nawigacji satelitarnej, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu oraz ich weryfikację, a także obowiązek przechowywania tych danych, przyczyni się do wzrostu kosztów. Nieuzasadnionym wydaje się ponoszenie kosztów wyposażenia samochodów w system umożliwiający kontrolę tras przejazdów samochodów przez Gminę. Przedsiębiorcy kierując się rachunkiem ekonomicznym przedsięwzięcia z reguły sami ograniczają zbędne trasy przejazdów punkty 4 i 5 nie widzimy konieczności wyposażania pojazdów do odbierania odpadów komunalnych w system nawigacji satelitarnej i generowania dodatkowych kosztów dla przedsiębiorcy; obecnie żadne odpady, nawet niebezpieczne nie muszą być przewożone pojazdami z nawigacją satelitarną, tym bardziej zastosowanie takie obowiązku wobec wożących odpady komunalne wydaje się zbyt restrykcyjne Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce Środowiska Rzeszów Lublinie Wyposażenie pojazdów w system nawigacji jest niezbędnym narzędziem kontroli dla gmin. Pozwala również sprawdzić czy odpady trafiły do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W nowych pojazdach systemy nawigacji i czujek są standardowo montowane. Wyposażenie pojazdów w system nawigacji jest niezbędnym narzędziem kontroli dla gmin. Pozwala również sprawdzić czy odpady trafiły do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W nowych pojazdach systemy nawigacji i czujek są standardowo montowane. 7

8 Pkt 4 i 5 Zgodnie z intencją ustawodawcy wyposażenie pojazdów w system nawigacji satelitarnej umożliwiający zapisywanie danych o położeniu pojazdów ma ograniczyć zbędne trasy pojazdów i ułatwić gminom monitorowanie sposobu postępowania z odpadami. Jednak obecny zapis nie daje podstawy do udostępnienia gminom zapisanych i przechowywanych w siedzibie firmy odbierającej odpady danych o położeniu pojazdów. Nie wydaje się też celowe przechowywanie tak jak ważnych dokumentów finansowych danych o położeniu pojazdu przez 5 lat od ich zapisania. Wystarczający okres to 3 max 4 lata, czyli w okresie obowiązywania umowy na obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów na terenie danej gminy Dot. 2 pkt 4 i 5 Kontrola jest potrzebna, ale powinna być stosowana na podmioty, które utraciły wiarygodność. W przypadku podejrzenia o nielegalne pozbycie się odpadów przez firmę powinna ona zamontować obligatoryjne urządzenia wymienione w pkt 4 i spełniać przesłanki pkt 5. Należy również dopuścić dobrowolne spełnienie przesłanek pkt 4 i Czy zasadnym jest precyzowanie aż z taką dokładnością, że dane dotyczące położenia pojazdu muszą pochodzić z systemu nawigacji satelitarnej? W obecnych czasach aby lokalizować położenie pojazdu nie jest potrzebny system nawigacji satelitarnej, a jedynie system GPS, który to system jest oczywiście stosowany w nawigacjach satelitarnych. Ale w tym momencie należy zwrócić uwagę, że wspomniany powyżej GPS występuje również w innych urządzeniach nie będących systemami nawigacji satelitarnej, a służących do rejestracji przebiegu trasy pojazdu, czyli tzw. rejestratorach samochodowych. Wydaje się, że to właśnie takie urządzenie jak rejestrator jest przystosowane do realizacji tego rodzaju zadań. Czy nie logicznym wobec tego byłoby zobowiązanie podmiotów zainteresowanych do korzystania z urządzeń GPS umożliwiających trwały zapis danych o położeniu pojazdu, nie określając jednoznacznie, że urządzeniem tym musi być nawigacja. W uzasadnieniu do niniejszego projektu Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu ARS Uliński Hubert Uliński Dodano ust. 2 o brzmieniu: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. Podmiot powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi zlecającemu odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na każde żądanie. Okres przechowywania danych z pojazdów odbierających odpady komunalne jest ujednolicony z okresem przechowywania wszelkich dokumentów związanych z gospodarką odpadami. Wyposażenie pojazdów w system nawigacji jest niezbędnym narzędziem kontroli dla gmin. Pozwala również sprawdzić czy odpady trafiły do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W nowych pojazdach systemy nawigacji i czujek są standardowo montowane. Wydaje się zasadnym ujednolicenie wymagań w tym zakresie. 8

9 rozporządzenia czytamy, iż stosowanie nawigacji ma na celu ułatwienie gminom monitorowania sposobu postępowania z odpadami. Tym bardziej niejasne jest uznanie za konieczne stosowanie w tym celu nawigacji satelitarnej jako jedynej możliwości dokonania żądanego zapisu. Większość z dostępnych na rynku rejestratorów oprócz modułu GPS rejestrującego pozycję pojazdu oraz jego podstawowe parametry jazdy, wyposażona jest w kamerę, dzięki której istnieje możliwość zapisu trasy również w postaci pliku Audio-Video. Tego rodzaju zapis z przebytej przez pojazd trasy z pewnością ułatwiłby dokonywanie kontroli podmiotu odbierającego odpady. W związku z powyższym, o ile zupełnie zrozumiały jest zapis rozporządzenia dotyczący zapisu i przechowywania danych o położeniu pojazdu w oparciu o GPS o tyle nie jest jasne dlaczego będzie trzeba tego dokonywać poprzez system GPS związany z nawigacją satelitarną, a nie np. system rejestracji przebiegu trasy. Podnieść należy również kwestię kosztów, związanych z wyposażeniem pojazdów w wymagany system nawigacyjny. W ocenie skutków regulacji orientacyjny koszt wyposażenia pojazdu w odpowiedni system szacowany jest na kwotę od 2000, - do 4000, - PLN, natomiast faktyczny koszt systemów rejestrujących nie będących nawigacjami jest co najmniej 50 % niższy pkt 5 dane o położeniu pojazdów pochodzących z systemu nawigacji satelitarnej były przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez rok od ich zapisania W 2 w pkt 5 wyraz systemem należy zastąpić wyrazem systemu nie ma potrzeby przechowywania danych z nawigacji satelitarnej przez 5 lat; wystarczy 1 rok. Wojewoda Lubelski Narodowy Fundusz Środowiska i Wodnej Urząd Miejski w Gdańsku Wszystkie dokumenty związane z gospodarką odpadami są przechowywane przez okres 5 lat. Zmieniono zapis na: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej Wszystkie dokumenty związane z gospodarką odpadami są przechowywane przez okres 5 lat. 9

10 27. 2 Proponowane brzmienie 2 pkt 5) dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej były: a) przekazywane kwartalnie w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, b) przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez 5 lat od ich zapisania; Środowiska Warszawa Byłoby to zbyt duże obciążenie dla podmiotów oraz dla gmin. Wystarczy, że dane będą do wglądu w przypadku kontroli. Uzasadnienie: Uzasadniona jest okresowa analiza danych o położeniu pojazdów pochodzących z systemu nawigacji satelitarnej przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Termin zgodny z art. 9n ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) W 2 punkt 5 proponujemy zobowiązać podmioty odbierające do przechowywania danych zarejestrowanych przez monitoring wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie mapie i analizy tras zarejestrowanych. Uzasadnienie: bez takiego oprogramowania dane o trasach bycia bezużyteczne a przynamniej niezwykle trudne w analizie (zapisane współrzędne geograficzne).brak oprogramowania uniemożliwi gminom realizację celów monitoringu, o których mowa w uzasadnieniu do Rozporządzenia W 2 punkt 5 proponujemy rozszerzyć niniejszy zapis tak, aby zobowiązać podmioty odbierające do przechowywania danych zarejestrowanych przez monitoring wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie na mapie i analizy tras zarejestrowanych. Proponujemy następujące brzmienie zmienionego zapisu: dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu były przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od ich zapisania. Podmiot odbierający musi posiadać oprogramowanie i odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Dodano ust. 2 o brzmieniu: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. Podmiot powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi zlecającemu odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na każde żądanie. Dodano ust. 2 o brzmieniu: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. Podmiot powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi zlecającemu odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na każde żądanie. 10

11 przechowywanych danych. Jest zobowiązany to oprogramowanie udostępnić organowi zlecającemu wywóz na każde żądanie. Uzasadnienie: bez takiego oprogramowania dane o trasach będą bezużyteczne a przynajmniej niezwykle trudne w analizie (zapisane współrzędne geograficzne). Brak oprogramowania umożliwi gminom realizację celów monitoringu o których mowa w Uzasadnieniu do Rozporządzenia Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Kwestia GPS archiwizacja danych systemu pozycjonowania przez okres 5 lat wydaje się znaczną przesadą. Proponujemy maksymalnie 1 rok punkt 6 dodać obowiązek posprzątania i zdezynfekowania terenu po każdym zanieczyszczeniu go odpadami; Proponowane brzmienie 2 pkt 7) pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. (korekta) Projekt rozporządzenia ogranicza wymagania wobec pojazdów wyłącznie do przepisów o ruchu drogowym. Zważywszy na specjalistyczne przeznaczenie tych pojazdów za niezbędne uważamy doprecyzowanie wymaganych parametrów technicznych w zakresie Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce Związek Pracodawców Opolu Środowiska Warszawa Polska Izba 11 Wszystkie dokumenty związane z gospodarką odpadami są przechowywane przez okres 5 lat. Podmiot odbierający odpady komunalne nie ma takiego obowiązku. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić porządek. Zmieniono zapis na: zgodnie z przepisami o ruchu drogowym Regulują to odrębne przepisy, wydaje się, że takie zapisy nie są konieczne.

12 emisji spalin i hałasu oraz bezpieczeństwa ich konstrukcji i eksploatacji. Dlatego proponujemy w 2 punkt 7 projektu: Po słowach: zgodnie z przepisami o ruchu drogowym dodać: oraz spełniały wymagania stosownych przepisów w zakresie dopuszczalnych emisji spalin i hałasu oraz spełniały wytyczne Dyrektywy Maszynowej 42/2006/WE z dnia 17 maja 2006 r., w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji urządzeń W 2 punkt 7: po słowach. zgodnie przepisami o ruchu drogowym dodać: oraz spełniały wymagania stosownych przepisów w zakresie dopuszczalnych emisji spalin ( min. EURO 4 ) i hałasu oraz spełniały wytyczne Dyrektywy Maszynowej 42/2006/WE z dnia 17 maja 2006 w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji urządzeń. Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Regulują to odrębne przepisy, wydaje się, że takie zapisy nie są konieczne. Uzasadnienie: Proponowany zapis ma na celu doprecyzowanie zakresu przepisów jakie powinny spełniać pojazdy z punktu widzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji. Obecny zapis ogranicza wymagania wobec pojazdów do spełnienia ich wyłącznie w zakresie przepisów o ruchu drogowym. Ocena skutków regulacji: Zmiana będzie miała korzystny wpływ na doprecyzowanie wymaganych parametrów technicznych pojazdów w zakresie emisji spalin i hałasu oraz bezpieczeństwa ich konstrukcji i eksploatacji. Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce 12

13 35. 2 Pkt 7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym reguluje warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, więc nie ma potrzeby wpisywać do Rozporządzenia oczywistych wymagań, które powinny spełniać wszystkie środki transportu poruszające się po drogach Ponadto proponujemy w 2 dodać punkt 8 o następującej treści: 8) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, znajdował się co najmniej jeden pojazd (urządzenie) do mycia i dezynfekcji. pojemników przynajmniej raz w miesiącu. Wprowadzenie takiego przepisu korzystnie wpłynie na stan sanitarny pojemników i miejsc, w których będą ustawiane oraz wykluczy możliwość nieprofesjonalnego mycia pojemników co najczęściej skutkuje wylewaniem ścieków do podłoża lub kanalizacji burzowej. Proponowany zapis nabiera szczególnego znaczenia w związku ze spodziewanym wprowadzaniem na szeroką skalę selektywnej zbiorki odpadów tzw. mokrych i biodegradowalnych W 2 dodać punkt 8 o następującej treści: 8) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, znajdował się co najmniej jeden pojazd ( urządzenie ) do mycia i dezynfekcji pojemników przynajmniej raz w miesiącu. Uzasadnienie: Proponowany zapis ma na celu zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego oraz standardu czystości i estetyki pojemników. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów tzw. mokrych i bio-. Wykluczy to możliwość nie profesjonalnego mycia pojemników przez osoby lub inne podmioty i wylewanie ewentualnych ścieków do podłoża lub kanalizacji burzowej. Ocena skutków regulacji: Zmiana będzie miała korzystny wpływ na zagwarantowanie prawidłowego stanu sanitarnego pojemników i miejsc w których zostały ustawione pojemniki. Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Komunalnej i Mieszkaniowej 13 W obliczu praktyk spotykanych na rynku gospodarki odpadami komunalnymi wydaje się zasadnym zaznaczenie, że odpady komunalne mogą być odbierane jedynie specjalistycznymi, dopuszczonymi do ruchu pojazdami. Dodano obowiązek posiadania pojazdu przystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników. Natomiast nie można narzucić podmiotowi obowiązku mycia pojemników, gdyż utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów. Dodano obowiązek posiadania pojazdu przystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników. Natomiast nie można narzucić podmiotowi obowiązku mycia pojemników, gdyż utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów.

14 Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Postulujemy także, by w przepisach rozporządzenia znalazły się zapisy obligujące przedsiębiorców do wyposażenia każdego pojazdu w łączność mobilną (np. w systemie GSM) oraz zestaw głośnomówiący Jest to uzasadnione w szczególności względami bezpieczeństwa. Praktyka dowodzi, iż nierzadkie są sytuacje, kiedy konieczne jest bardzo szybkie skontaktowanie się przez załogę pojazdu ze służbami bezpieczeństwa (np. w sytuacji wypadku komunikacyjnego) lub też służbami technicznymi w przypadku poważanej awarii pojazdu (np. awaria pojazdu powodująca trwałe zablokowanie ciągu komunikacyjnego) Czy ograniczenie zasięgu odbioru odpadów do 80 km od bazy magazynowo-transportowej jest zgodne z prawem unijnym? W 3 ust. 1 pkt 1 określono odległość usytuowania bazy magazynowo-transportowej podmiotu odbierającego odpady komunalne (na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 80 km od granicy gminy). Wątpliwość budzi zasadność umieszczenia takiego zapisu gdyż nowelizacja ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmienie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) wprowadzając zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.) w art. 9 ust. 6 i 7 określa obszar, na którym ma się odbywać zbieranie, transportowanie i przetwarzanie odpadów Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce Polska Izba Opolu Zarząd Województwa Lubelskiego Częściowo Przedsiębiorcy sami ocenią czy takie wyposażenie jest dla nich niezbędne. Z punktu widzenia nowego systemu nie wydaje się być konieczne. Nie ma zapisów prawa wspólnotowego określającego tego rodzaju kwestie. Ponadto projekt rozporządzenia będzie podlegał notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. 14

15 komunalnych. Cały teren regionu gospodarki odpadami wydaje się optymalnym rozwiązaniem dla usytuowania ww. bazy W zakresie usytuowania bazy magazynowotransportowej celowe byłoby określenie jej położenia w odległości nie większej niż 50 km od granicy gminy, z której odbiera się odpady, zamiast przewidywanych w projekcie 80 km. Odległość 80 km wydaje się za duża, gdyż nic zapewnia terminowego wykonania usług zimą lub w przypadku poważnych zakłóceń ruchu drogowego. Ponadto sposób formułowania przepisu rodzi wątpliwości czy chodzi o odległość liczoną w linii prostej czy też po drogach. W przypadku miast o liczbie przekraczającej 50 tys. mieszkańców baza magazynowo-transportowa powinna znajdować się obligatoryjnie na terenie miasta. Baza powinna znajdować się na terenie regionu gospodarki odpadami, którego gminę (gminy) przedsiębiorca obsługuje. Wskazane byłoby również aby baza magazynowo- transportowa wyposażona była w separator substancji ropopochodnych albo w oczyszczalnię lub w zbiorniki bezodpływowe Zaproponowane brzmienie przepisu tj. usytuowanie bazy magazynowo-transportowej w odległości nie większej niż 80 km od granicy gminy, Z terenu, której odbierane są odpady, wymaga doprecyzowania. W tym kontekście z pewnością pojawią się wątpliwości interpretacyjne, jak należy tą odległość mierzyć czy w linii prostej od granicy, czy tez przy wykorzystaniu sieci istniejących dróg publicznych. Dodatkowo uważamy, iż odległość określona na 80 km jest zbyt duża, by zapewnić ciągłość i niezawodność świadczonych usług (szczególnie w okresie zimowym). Stąd też w imieniu PIGO wnosimy by odległości ta została określona na 60 km, Wieloletnia praktyka naszych firm członkowskich dowodzi, bowiem, iż usytuowanie bazy w takiej odległości od miejsca świadczenia usług jest optymalne, a poza gwarancją zapewnienia ciągłości świadczenia usług pozwała zoptymalizować ich koszty. Krajowa Izba Polska Izba Częściowo Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. Odnośnie wód i ścieków z terenu bazy dodano zapis: W zakresie bazy magazynowo-transportowej należy Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 15

16 43. 3 W 3 zmienić treść w punkcie 1) w następujący sposób: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 50 km od granicy tej gminy; Uzasadnienie: Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z danej gminy może zagwarantować wysoką jakość swoich usług dzięki pojazdom oraz urządzeniom, których stan techniczny oraz sanitarny będzie na wysokim poziomie. Zapewnienie takich warunków możliwe jest poprzez stworzenie profesjonalnej bazy techniczne j, która ze względów ekonomicznych nie powinna być usytuowana w odległości większej niż 50 km od granicy obsługiwanych gmin. Komunalnej Saniko Sp. z o.o. Częściowo Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. Ocena skutków regulacji: Zmiana będzie miała korzystny wpływ na zagwarantowanie prawidłowego utrzymania pojazdów oraz urządzeń wykorzystywanych do zbierania odpadów komunalnych Kwestia promienia operacyjnego pojazdów do odbioru odpadów względem położenia bazy magazynowotransportowej wydaje się, że przyjęta kwota odległości jest jednak zbyt duża proponujemy 65 km. Związek Pracodawców Częściowo Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; pkt 1 Podmiot odbierający odpady powinien posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości do km od granicy gminy, czyli żeby czas dojazdu samochodu odbierającego odpady z bazy do rejonu zbiórki odpadów nie był dłuższy niż 1 godz. Dopuszczenie do lokalizacji bazy magazynowotransportowej w odległości 80 km od granic gminy, z której miałyby być odbierane odpady spowoduje wzrost kosztów transportu ze względu na duże Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Częściowo Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. 16

17 odległości pomiędzy bazą a miejscem wykonywania usługi pokonywane przez samochody odbierające odpady. Tak duża odległość od bazy może powodować sytuację, że w celach oszczędnościowych śmieciarki będą parkowały w miejscach do tego nieprzeznaczonych, poza terenem bazy Należy doprecyzować 3 ust. 1 w zakresie posiadania bazy magazynowo-transportowej o zapisy dotyczące obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów, określonego w przepisach odrębnych tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.). Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Jest to uregulowane przepisami odrębnymi. Ponieważ wymagania określają prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, to wpisanie, w przedmiotowe rozporządzenie, obowiązku posiadania bazy magazynowo-transportowej, na terenie której pozwala się magazynować odebrane odpady, wiąże się z posiadaniem zezwolenia na zbieranie, na danej nieruchomości, odebranych odpadów. W związku z tym, że obecne zapisy nie wskazują możliwości magazynowania odebranych odpadów, doprecyzowanie tego przepisu pozwoli wskazać/zwrócić uwagę podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów, na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami polskiego prawa Dot Pkt 1) mając na uwadze nowelizację ucp proponujemy odległość do 100 km od granic gmin: baza magazynowo-transportowa 1) W gminie z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 100 km od granicy tej gminy do granicy gminy na terenie której jest zlokalizowana baza W pkt 3 po słowach przemysłowych należy postawić przecinek i dodać : w części wykorzystywanej pod bazę 4) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżniane z odpadów i wykreślić, często zdarzają się przypadki niepełnego wypełnienia pojazdu, w takiej sytuacji następnego dnia następuje uzupełnienie objętości do pełna i wówczas pojazd jedzie do opróżnienia. Proponowane postępowanie jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu Odległość 100 km jest zbyt duża, sam dojazd z bazy zajął by za dużo czasu. Powinno być zapewnione zagospodarowanie wód i ścieków z terenu całej bazy (również z części do parkowania pojazdów. Magazynowanie odpadów w pojazdach jest niedopuszczone ze względu na bezpieczeństwo sanitarne. 17

18 ekonomicznie i ekologicznie nie uzasadnione. Ponadto w systemie kontenerowym jest to abstrakcyjny zapis ust. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie z terenu, której odbiera odpady lub w odległości nie większej niż 80 km od granicy tej gminy; 2) na terenie, do którego posiada tytuł prawny; 3) w odległości nie mniejszej niż 500 m od następujących terenów: a) pod zabudowę mieszkaniową, b) pod szpitale i domy opieki społecznej, c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, d) na cele uzdrowiskowe, e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, f) na cele mieszkaniowo-usługowe. Uzasadnienie: Wskazana jest usytuowanie bazy transportowo-magazynowej w znacznym oddaleniu od terenów chronionych /związanych z pobytem ludzi/ z uwagi na uciążliwość zapachową tej działalności oraz brak standardów zapachowej jakości powietrza w celu ograniczenia liczby wniosków o interwencje od okolicznych mieszkańców (wskazana odległość powinna być odpowiednio większa dla baz o wyposażeniu większym od podanego w rozporządzeniu) W 3.2 winny znaleźć się zapisy uwzględniające wymagania odnośnie wyposażenia bazy w urządzenia zapewniające zabezpieczenie przed wydostawaniem się na zewnątrz nieprzyjemnych zapachów (odorów) oraz zapisy uwzględniające wymagania odnośnie działań jakie winien podjąć prowadzący bazę w celu eliminacji pojawiania się gryzoni Proponuje się zapis: Baza magazynowo transportowa powinna spełniać wymagania prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i p.poż. Środowiska Warszawa Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki 18 Jest to uregulowane w przepisach odrębnych. Jest to uregulowane w przepisach odrębnych. Regulują te kwestie odrębne przepisy. Przyjęto część uwagi dotyczącą miejsca do mycia pojazdów i urządzeń lub posiadania umowy na te usługi.

19 Podmiot odbierający odpady powinien dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów lub umową z uprawnioną firmą na wykonywanie tej usługi. Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone przez odpowiedni organ w postaci Decyzji pozwolenia na użykowanie W 3 ust. 2 należy dodać: baza magazynowo-transportowa powinna być wyposażona w legalizowaną wagę najazdową do ważenia pojazdów o masie całkowitej do 60 ton w celu prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Częściowo Dodano zapis: 5) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w : e) legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie lub przeładowywanie odpadów. Uzasadnienie: Każdy przedsiębiorca odbierający odpady powinien na swojej bazie posiadać wagę samochodową do ewidencji odbieranych odpadów, gdyż należy założyć, iż przedsiębiorcy będą odbierać odpady z wielu gmin w związku z tym w celu prowadzenia prawidłowej ewidencji odbieranych odpadów muszą posiadać legalizowane wagi Proponowany zapis 3 ust. 2 pkt 1) teren bazy magazynowo-transportowej był oświetlony i ogrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; Uasadnienie: Propozycja zapisu, po uwzględnieniu 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868) w 3 ust. 2 pkt. 2 zapis powinien być bardziej jednoznaczny i wskazywać o magazynowaniu jakich odpadów jest tutaj mowa, ponieważ jeżeli dotyczy to zmieszanych odpadów komunalnych, utwardzenie terenu np. gruzem czy żużlem nie będzie wystarczające do zabezpieczenia środowiska przed wpływem ewentualnych wód odciekowych. Środowiska Warszawa Olsztynie Zmieniono zapis na: teren bazy magazynowo-transportowej był ogrodzony i zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; O rodzajach odpadów dopuszczonych do magazynowania mówią odrębne przepisy. były szczelnie utwardzone; 19

20 54. 3 Proponowany zapis: 3 ust. 2 pkt 2) miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów i parkowania pojazdów były utwardzone i wyposażone w oddzielną kanalizację do odbioru wód opadowych lub roztopowych oraz ścieków przemysłowych (odcieków); Uzasadnienie: Rozszerzenie zapisu podyktowane powstawaniem ścieków przemysłowych (odcieków) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz ścieków opadowych, pochodzących z utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie powierzchni W 3 ust. 2 pkt 2 należy doprecyzować. Obecny zapis wskazuje, na możliwość magazynowania zarówno selektywnie zebranych odpadów komunalnych, jak i zmieszanych odpadów komunalnych. Intencją ustawodawcy, jest zapewnienie bezpiecznego dla środowiska magazynowania odbieranych odpadów komunalnych. Stąd też proponowany zapis uważamy za niewystarczający, gdyż utwardzenie terenu nie zabezpiecza przed przesiąkaniem wód opadowych oraz nie gwarantuje zbierania zanieczyszczonych wód opadowych. Proponujemy następujący zapis: miejsca przeznaczone na magazynowanie odpadów i parkowanie pojazdów były szczelne i wyposażone w system zbierania wód opadowych w przypadku narażenia ich na wpływ opadów w 3 ust. 2 punkt 2 dodać: w sposób zabezpieczający przenikanie substancji ropopochodnych do gruntu ust. 2 pkt 2 Wymóg, aby miejsca przeznaczone na magazynowanie odpadów o parkowanie pojazdów były utwardzone jest niewystarczający. Przez utwardzenie terenu można rozumieć np. wysypywanie na powierzchni warstwy żużla lub gruzu. Takie utwardzenie nie zabezpiecza jednak środowiska Środowiska Warszawa Szczecinie Opolu Poznaniu Nie są konieczne aż tak restrykcyjne regulacje. były szczelnie utwardzone; O rodzajach odpadów dopuszczonych do magazynowania mówią odrębne przepisy. były szczelnie utwardzone; były szczelnie utwardzone; były szczelnie utwardzone; 20

21 gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem ewentualnymi wyciekami w razie awarii pojazdów lub odciekami z miejsca magazynowania odpadów. Należałoby wskazać, aby miejsca te posiadały utwardzoną i szczelną powierzchnię. Nasto miejsca te winny być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności przed opadani Zapis w 3 ust. 2 pkt 2 może sugerować, że art. 9d ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz z późn. zm.) stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz z późn. zm.) zezwalając na składowanie odpadów komunalnych (przez czas bliżej nieokreślony) w bazach magazynowo-transportowych podmiotów odbierających te odpady; z dalszej treści rozporządzenia oraz z informacji w uzasadnieniu wynika, że chodzi o wyznaczenie miejsc do selektywnego zbierania odpadów różnych rodzajów w celu umożliwienia prowadzenia zbiórki odpadów, których proces wytwarzania nie jest regularny - tym niemniej wspomniany wyżej zapis może wprowadzać w błąd adresatów rozporządzenia; W ocenie PIGO jest konieczne, by w 3 ust. 2 pkt 3) projektu - regulującego kwestię wyposażenia bazy w urządzenia do zagospodarowania wód opadowych i przemysłowych - dodać zapis, iż urządzenia te winny spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne. Takie doprecyzowanie pozwoli uniknąć wątpliwości, co do sposobu zagospodarowania wód opadowych i wymagań technicznych, co do stosowanych urządzeń W 3 ust. 2 pkt. 2 proponujemy następujący zapis: miejsce przeznaczone na magazynowanie odpadów, parkowanie pojazdów i magazynowanie kontenerów były szczelnie utwardzone, wyposażone w urządzenia zapewniające odbiór wód opadowych i ścieków technologicznych Uzasadnienie: należy zwrócić również uwagę na miejsca do magazynowania kontenerów na odpady. Teren na którym będą gromadzone odpady, Śląski Urząd Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Częściowo Częściowo O rodzajach odpadów dopuszczonych do magazynowania traktują odrębne przepisy. były szczelnie utwardzone; były szczelnie utwardzone; 21

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 23 stycznia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników

Bardziej szczegółowo

Czy uwaga została przyjęta. Zgłaszający uwagę. Uwagi szczegółowe NIE. Urząd Miejski w Gdańsku NIE. Urząd Miasta Krakowa

Czy uwaga została przyjęta. Zgłaszający uwagę. Uwagi szczegółowe NIE. Urząd Miejski w Gdańsku NIE. Urząd Miasta Krakowa Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach KWRiST do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (pkt 11) Lp. Przepis Treść

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2:

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2: Komprachcice, 2013-05-20 BGR.271.4.1.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zamówienia - Odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice I. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:..

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:.. ... (miejscowości, data) Urząd Miasta-Gminy Stryków Ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków W N I O S E K O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 7 grudnia 2011 r. o określeniu wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych do prowadzenia działalności kontrolnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju należących do Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Zadanie 1. terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Zadanie 1 ZAŁĄCZNIK NR 1A I. Przedmiot zamówienia: odbiór odpadów zmieszanych w terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 17.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa. Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BU.III.271.3.2013 Turawa, dnia 16 maja 2013r. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 6 dot. zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu

Bardziej szczegółowo

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy i SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gózd Gmina Gózd, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 1681 UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 listopada 2006 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 listopada 2006 roku ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U.2000.22.272 z dnia 31 marca 2000 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert znak postępowania: RI.271.819.2015.II Dobczyce, dnia 31.07.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7b do SIWZ I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi wywozu odpadów 2013/S 086-144754

PL-Kobyłka: Usługi wywozu odpadów 2013/S 086-144754 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144754-2013:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi wywozu odpadów 2013/S 086-144754 Gmina Kobyłka, ul. Wołomińska 1, Osoba do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, tel. Wąwolnica: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wąwolnica Numer ogłoszenia: 417010-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014

Bardziej szczegółowo

PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:160392-2013:text:pl:html PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do SIWZ. Odpowiedź: Wyposażenie w pojemniki przez wykonawcę dotyczy miejsc wskazanych w SIWZ.

Wyjaśnienia do SIWZ. Odpowiedź: Wyposażenie w pojemniki przez wykonawcę dotyczy miejsc wskazanych w SIWZ. BGN.II.271.2.2015 Torzym, 19.03.2015 r Zamawiający: Gmina Torzym ul. Wojska Polskiego 32 66-235 Torzym Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku 2015-2019

Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku 2015-2019 Gospodarka Odpadami Komunalnymi (GOK) w Gdańsku 2015-2019 Gdańsk, 13 kwietnia 2015 Firmy odbierające odpady Dotychczas: dwie (Sita Północ Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o. O/Gdynia ), Koniec bieżących umów:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2015 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie. Michał Szczerba poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie. Michał Szczerba poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa technologie Michał Szczerba poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi najczęściej komentowane

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH PLANOWANE ZMIANY PRAWNE DO USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/811/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/811/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/811/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Bielsko-Biała w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Oborniki

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354) Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

UZASADNIENIE. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali wprowadza najpilniejsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Lp. Podmiot zgłaszający Treść uwagi Stanowisko projektodawcy 1. Minister

Lp. Podmiot zgłaszający Treść uwagi Stanowisko projektodawcy 1. Minister Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów na terenie Miasta Kobyłka 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Zakres zamówienia 1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i

Bardziej szczegółowo

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie Przetarg Opracowanie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 4308 2013 Data zamieszczenia: 3 stycznia 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi związane z odpadami 2013/S 025-038185. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

PL-Poznań: Usługi związane z odpadami 2013/S 025-038185. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38185-2013:text:pl:html PL-Poznań: Usługi związane z odpadami 2013/S 025-038185 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1249 UCHWAŁA NR VII/63/15 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia..

Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. z dnia.. Projekt z dnia 7 czerwca 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia.. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Charakterystyka Gminy Żerków

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Charakterystyka Gminy Żerków Załącznik nr 8 do SIWZ ZP.271.04.2015 Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) W Polsce jest 2479 gmin* 1586 gmin wiejskich 587 gminy wiejsko-miejskie 306 gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Zi.VIII.271.7.2014.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Zi.VIII.271.7.2014. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo