Czy uwaga została przyjęta. Zgłaszający uwagę

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy uwaga została przyjęta. Zgłaszający uwagę"

Transkrypt

1 Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Przepis Treść uwagi Zgłaszający uwagę Czy uwaga została przyjęta Stanowisko MŚ 1. 1 W 1 w pkt 3 wyrazy zwane dalej pojazdami należy zastąpić zwanych dalej pojazdami 2. 1 W 1 ust. 4 należy rozważyć czy istnieje konieczność posiadania przez podmiot odbierający odpady komunalne z małych gmin wiejskich bazy magazynowo-transportowej. Posiadanie takiej bazy jest uzasadnione wyłącznie w przypadku obsługi gmin miejskich bądź wiejsko-miejskich, w których wytwarzane są duże ilości odpadów 3. 2 W 2 ust. 1 określono szczegółowe wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne w zakresie posiadanych pojazdów. Ilość posiadanych pojazdów, (co najmniej dwa pojazdy do odbioru odpadów zmieszanych oraz co najmniej dwa pojazdy do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych) eliminuje podmioty mniejsze dając szansę odbioru odpadów komunalnych wyłącznie dużym przedsiębiorcom. Czy konieczne jest zatem określanie w rozporządzeniu ilości pojazdów jakie musi posiadać podmiot? Proponuję wprowadzenie zapisu, ze w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musza się znajdować pojazdy umożliwiające odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości zapewniającej właściwą i ciągłą obsługę gminy W projekcie, jako wymóg konieczny wskazano obowiązek dysponowania przez przedsiębiorcę, co najmniej dwoma pojazdami do odbierania odpadów komunalnych i co najmniej dwoma służącymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów. Jest naturalnie kwestia oceny, czy taka liczba pojazdów Uwagi szczegółowe Narodowy Fundusz Środowiska i Wodnej Zarząd Województwa Lubelskiego Zarząd Województwa Lubelskiego Polska Izba 1 Zmieniono brzmienie 1 w pkt 3 na: Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej pojazdami i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej urządzeniami. Konieczność posiadania bazy magazynowo-transportowej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest wskazana w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 152, poz. 897). Konieczne jest określenie minimalnych standardów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby dostęp do rynku była zapewniony dla przedsiębiorców, którzy zapewnią bezpieczeństwo wykonywania tych usług. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz

2 jest wystarczająca dla zapewnienia ciągłości i kompleksowości wykonywanych usług. Wydaje się, ze zakres świadczonych usług w wielu gminach będzie wymagał jednak znacznie większej liczby pojazdów dla sprawnego realizowania zadań. Stąd celowym jest rozważenie zwiększenia liczby posiadanych pojazdów przez przedsiębiorców. Nadto projektodawcy pominęli fakt, iż przedsiębiorcy są ustawowo zobligowani do odbierania od właścicieli nieruchomości także innych rodzajów odpadów (np. wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z remontów). Stąd też w naszej ocenie w rozporządzeniu winien się znaleźć zapis nakładający na przedsiębiorców obowiązek dysponowania także pojazdami dedykowanymi do tego typu zadań, tj. pojazdami bramowymi, pojazdami hakowymi, pojazdami wyposażonymi w urządzenie typu HDS oraz pojazdami ciężarowymi Czy wprowadzenie obowiązku posiadania przez odbierającego odpady po dwa pojazdy do odbioru: odpadów zmieszanych, odpadów z selektywnej zbiórki odpadów, nie jest ograniczeniem, niezgodnym z przepisami prawa Unii Europejskiej? Krytycznie należy odnieść się do przewidzianej w projekcie liczby pojazdów do których posiadania zobowiązany jest przedsiębiorca t.j. co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Liczba ta jest za mała w sytuacji gdy przedsiębiorca będzie świadczył usługi np. w dużych miastach takich jak Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź. czy Gdańsk, jak i możliwości wystąpienia awarii pojazdu. W projekcie ilość wymaganych pojazdów powinna być powiązana np. z wielkością populacji mieszkańców jaką baza obsługuje w przeliczeniu jeden pojazd na tys. mieszkańców. 2. Wydaje się również, że rozporządzenie zbyt Opolu Krajowa Izba pkt 1 - pkt 2 pkt 3 co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów. Nie ma zapisów prawa wspólnotowego określającego tego rodzaju kwestie. Ponadto projekt rozporządzenia będzie podlegał notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Ad. pkt 1 - Rozporządzenie określi minimalne wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, natomiast bardziej szczegółowe wymagania będą określały gminy przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ad. pkt 2 Dodano zapis w 2 ust. 1: 2) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien posiadać pojazdy, o których mowa w pkt 1 w formule własności rejestrowej lub leasingu. Ad pkt 3 Wydaje się, że nie jest to przekroczenie uprawnień ustawowych. Rządowe Centrum Legislacji w toku uzgodnień międzyresortowych nie zgłosiło takiej uwagi. 2

3 mato miejsca poświęca wyposażeniu technicznemu pojazdów. Rozporządzenie powinno wprowadzać szczegółowe wymagania w zakresie wylegitymowania się przez przedsiębiorcę stałymi tytularni prawnymi do posiadanych pojazdów i urządzeń np. prawem własności, najmu, dzierżawy czy też leasingu, które powinny mieć stały charakter jak i szczegółowe wymagania co do ilości i rodzajów pojazdów.. 3. Zawarte w projekcie rozporządzenia wymaganie o przechowywaniu dartych satelitarnych w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne przez okres 5 lat wykracza poza granice upoważnienia ustawowego Proponujemy posiadanie wzmiankowanych pojazdów tylko w formule własności rejestrowej lub leasingu (z wykluczeniem najmów) oraz ewentualnego dodania pojazdów do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej (tzw. Kontenerowców) oraz co najmniej 1 pojazdu do mycia pojemników w miejscach odbioru Proponuje się wniesienie uzupełnienia do 2 na końcu punktu 1: "...każdy o ładowności nie mniejszej niż 2,5 tony" w 2 pkt. 1 zbyt rygorystyczne jest wymaganie dwóch pojazdów do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki. Obecnie nawet duże firmy odbierające odpady selektywnie zbierane mają często jeden środek transportu i radzą sobie w zakresie odbioru tych odpadów pkt 1 zobowiązanie przedsiębiorców do posiadania co najmniej dwu pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwu pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie Związek Pracodawców Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój Olsztynie Środowiska Rzeszów 3 Dodano zapis w 2 ust. 1: 2) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien posiadać pojazdy, o których mowa w pkt 1 w formule własności rejestrowej lub leasingu. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów. Zapis jest nieuzasadniony. W niektórych miastach są małe uliczki, na które taki pojazd się nie zmieści. Gmina ewentualnie może takie kryterium zawrzeć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Konieczne jest określenie minimalnych standardów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby dostęp do rynku była zapewniony dla przedsiębiorców, którzy zapewnią bezpieczeństwo wykonywania tych usług. Konieczne jest określenie minimalnych standardów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby dostęp do rynku była zapewniony dla przedsiębiorców, którzy zapewnią bezpieczeństwo wykonywania tych usług.

4 zebranych odpadów komunalnych, spowoduje wyeliminowanie z rynku małych podmiotów w tym również gminnych jednostek organizacyjnych, które powstały w gminach słabo zaludnionych o rozproszonej zabudowie pkt 1. Podana ilość pojazdów do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych powinna być spełniona w celu uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przy obsłudze rejonu/sektora obejmującego max. 20 tys. mieszkańców. Przy obsłudze większej liczby mieszkańców ilość pojazdów powinna być zwiększona odpowiednio Proponowany zapis 2 pkt 2) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy, danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz informacją identyfikującą pojazd przeznaczony do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (OKZ) oraz pojazd służący do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (OKS). Wzory oznakowania pojazdów określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia; Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Środowiska Warszawa Rozporządzenie określi minimalne wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, natomiast bardziej szczegółowe wymagania będą określały gminy przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Są to zbyt szczegółowe i niekonieczne regulacje. W interesie podmiotu odbierającego odpady komunalne jest odpowiednio oznakować pojazd do odbierania odpadów zebranych selektywnie, aby nie narazić się na oskarżenia niedopełnienia obowiązku określonego w art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 152, poz. 897). Uzasadnienie: Rozszerzenie treści 2 pkt 2) jest następstwem zapisu 1 pkt.1) projektu rozporządzenia tj. konieczności posiadania przez podmiot pojazdów osobno do odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych i podyktowane jest tym, że nagminnie dochodzi do odbioru i mieszania selektywnie zebranych przez mieszkańców odpadów, z odpadami z pojemników na zmieszane odpady komunalne, w trakcie objazdu jednego samochodu śmieciarki. Postępowanie takie ma licznych świadków, lecz nie składają oni zawiadomień z braku możliwości udowodnienia takiego postępowania po fakcie. Oznakowanie pojazdu może być wykorzystane do ustalenia stanu faktycznego, w przypadku np. wykonania zdjęcia w trakcie opróżniania pojemników z odpadami. 4

5 Wskazane jest ujednolicenie oznakowania w 2 pkt. 3 zapis powinien brzmieć konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem (a nie tylko ograniczała) i pyleniem przewożonych odpadów Postulujemy nadto, by w 2 pkt 3) słowa ograniczała rozwiewanie zastąpić słowami wykluczała rozwiewanie. Proponowany w projekcie zapis daje, bowiem zbyt duże pole interpretacyjne, co może powodować w praktyce, iż zabezpieczenia służące do zapobiegania rozwiewaniu odpadów będą niewystarczające W 2 punkt 4 wystąpił błąd literowy jest systemem powinno być system W 2 punkt 4 proponujemy rozważyć doprecyzowanie nazwy systemu z nawigacja na monitoring bazujący na systemie nawigacji satelitarnej. Monitorowanie samej pozycji pojazdu (bez monitorowania mechanizmów załadunku i wyładunku) nie gwarantuje pełnej informacji o sposobie i miejscach wykonywania usług, nie gwarantuje tym samym gminom pełnej możliwości monitorowania sposobu postępowania z odpadami (wskazanego w uzasadnieniu, jako przyczynę wprowadzenia zapisu). Warto dodać, że takie czujniki są obecnie powszechnie instalowane w pojazdach komunalnych W 2 punkt 4: proponujemy zmianę nazwy systemu z nawigacja na monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego. Olsztynie Polska Izba Poznaniu Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej Zmieniono zapis na: konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; Zmieniono zapis na: konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów; system musi umożliwiać weryfikację tych danych; Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów; system musi umożliwiać weryfikację tych danych; 5

6 MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., W 2 punkt 4: rozszerzyć brzemiennie paragrafu o dodatkowe parametry monitorowane. Paragraf brzmiał by następująco: pojazdy wyposażone były w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeni pojazdu, miejscach postojów oraz miejscach załadunków i wyładunków rejestrowanych na podstawie czujników instalowanych na pojazdach. System musi umożliwiać weryfikację tych danych. Uzasadnienie: monitorowanie samej pozycji (bez monitorowania mechanizmów załadunku i wyładunku) nie gwarantuje pełnej informacji o sposobie i miejscach wykonywania usług, nie gwarantuje tym samym gminom pełnej możliwości monitorowania sposobu postępowania z odpadami (wskazanego w uzasadnieniu jako przyczynę Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów; system musi umożliwiać weryfikację tych danych; 6

7 wprowadzenia zapisu). Warto dodać że takie czujniki są obecnie powszechnie instalowane w pojazdach komunalnych. Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, punkty 4 i 5 zobowiązywania przedsiębiorców do wyposażenia pojazdów w system nawigacji satelitarnej, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu oraz ich weryfikację, a także obowiązek przechowywania tych danych, przyczyni się do wzrostu kosztów. Nieuzasadnionym wydaje się ponoszenie kosztów wyposażenia samochodów w system umożliwiający kontrolę tras przejazdów samochodów przez Gminę. Przedsiębiorcy kierując się rachunkiem ekonomicznym przedsięwzięcia z reguły sami ograniczają zbędne trasy przejazdów punkty 4 i 5 nie widzimy konieczności wyposażania pojazdów do odbierania odpadów komunalnych w system nawigacji satelitarnej i generowania dodatkowych kosztów dla przedsiębiorcy; obecnie żadne odpady, nawet niebezpieczne nie muszą być przewożone pojazdami z nawigacją satelitarną, tym bardziej zastosowanie takie obowiązku wobec wożących odpady komunalne wydaje się zbyt restrykcyjne Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce Środowiska Rzeszów Lublinie Wyposażenie pojazdów w system nawigacji jest niezbędnym narzędziem kontroli dla gmin. Pozwala również sprawdzić czy odpady trafiły do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W nowych pojazdach systemy nawigacji i czujek są standardowo montowane. Wyposażenie pojazdów w system nawigacji jest niezbędnym narzędziem kontroli dla gmin. Pozwala również sprawdzić czy odpady trafiły do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W nowych pojazdach systemy nawigacji i czujek są standardowo montowane. 7

8 Pkt 4 i 5 Zgodnie z intencją ustawodawcy wyposażenie pojazdów w system nawigacji satelitarnej umożliwiający zapisywanie danych o położeniu pojazdów ma ograniczyć zbędne trasy pojazdów i ułatwić gminom monitorowanie sposobu postępowania z odpadami. Jednak obecny zapis nie daje podstawy do udostępnienia gminom zapisanych i przechowywanych w siedzibie firmy odbierającej odpady danych o położeniu pojazdów. Nie wydaje się też celowe przechowywanie tak jak ważnych dokumentów finansowych danych o położeniu pojazdu przez 5 lat od ich zapisania. Wystarczający okres to 3 max 4 lata, czyli w okresie obowiązywania umowy na obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów na terenie danej gminy Dot. 2 pkt 4 i 5 Kontrola jest potrzebna, ale powinna być stosowana na podmioty, które utraciły wiarygodność. W przypadku podejrzenia o nielegalne pozbycie się odpadów przez firmę powinna ona zamontować obligatoryjne urządzenia wymienione w pkt 4 i spełniać przesłanki pkt 5. Należy również dopuścić dobrowolne spełnienie przesłanek pkt 4 i Czy zasadnym jest precyzowanie aż z taką dokładnością, że dane dotyczące położenia pojazdu muszą pochodzić z systemu nawigacji satelitarnej? W obecnych czasach aby lokalizować położenie pojazdu nie jest potrzebny system nawigacji satelitarnej, a jedynie system GPS, który to system jest oczywiście stosowany w nawigacjach satelitarnych. Ale w tym momencie należy zwrócić uwagę, że wspomniany powyżej GPS występuje również w innych urządzeniach nie będących systemami nawigacji satelitarnej, a służących do rejestracji przebiegu trasy pojazdu, czyli tzw. rejestratorach samochodowych. Wydaje się, że to właśnie takie urządzenie jak rejestrator jest przystosowane do realizacji tego rodzaju zadań. Czy nie logicznym wobec tego byłoby zobowiązanie podmiotów zainteresowanych do korzystania z urządzeń GPS umożliwiających trwały zapis danych o położeniu pojazdu, nie określając jednoznacznie, że urządzeniem tym musi być nawigacja. W uzasadnieniu do niniejszego projektu Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu ARS Uliński Hubert Uliński Dodano ust. 2 o brzmieniu: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. Podmiot powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi zlecającemu odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na każde żądanie. Okres przechowywania danych z pojazdów odbierających odpady komunalne jest ujednolicony z okresem przechowywania wszelkich dokumentów związanych z gospodarką odpadami. Wyposażenie pojazdów w system nawigacji jest niezbędnym narzędziem kontroli dla gmin. Pozwala również sprawdzić czy odpady trafiły do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W nowych pojazdach systemy nawigacji i czujek są standardowo montowane. Wydaje się zasadnym ujednolicenie wymagań w tym zakresie. 8

9 rozporządzenia czytamy, iż stosowanie nawigacji ma na celu ułatwienie gminom monitorowania sposobu postępowania z odpadami. Tym bardziej niejasne jest uznanie za konieczne stosowanie w tym celu nawigacji satelitarnej jako jedynej możliwości dokonania żądanego zapisu. Większość z dostępnych na rynku rejestratorów oprócz modułu GPS rejestrującego pozycję pojazdu oraz jego podstawowe parametry jazdy, wyposażona jest w kamerę, dzięki której istnieje możliwość zapisu trasy również w postaci pliku Audio-Video. Tego rodzaju zapis z przebytej przez pojazd trasy z pewnością ułatwiłby dokonywanie kontroli podmiotu odbierającego odpady. W związku z powyższym, o ile zupełnie zrozumiały jest zapis rozporządzenia dotyczący zapisu i przechowywania danych o położeniu pojazdu w oparciu o GPS o tyle nie jest jasne dlaczego będzie trzeba tego dokonywać poprzez system GPS związany z nawigacją satelitarną, a nie np. system rejestracji przebiegu trasy. Podnieść należy również kwestię kosztów, związanych z wyposażeniem pojazdów w wymagany system nawigacyjny. W ocenie skutków regulacji orientacyjny koszt wyposażenia pojazdu w odpowiedni system szacowany jest na kwotę od 2000, - do 4000, - PLN, natomiast faktyczny koszt systemów rejestrujących nie będących nawigacjami jest co najmniej 50 % niższy pkt 5 dane o położeniu pojazdów pochodzących z systemu nawigacji satelitarnej były przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez rok od ich zapisania W 2 w pkt 5 wyraz systemem należy zastąpić wyrazem systemu nie ma potrzeby przechowywania danych z nawigacji satelitarnej przez 5 lat; wystarczy 1 rok. Wojewoda Lubelski Narodowy Fundusz Środowiska i Wodnej Urząd Miejski w Gdańsku Wszystkie dokumenty związane z gospodarką odpadami są przechowywane przez okres 5 lat. Zmieniono zapis na: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej Wszystkie dokumenty związane z gospodarką odpadami są przechowywane przez okres 5 lat. 9

10 27. 2 Proponowane brzmienie 2 pkt 5) dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej były: a) przekazywane kwartalnie w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, b) przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez 5 lat od ich zapisania; Środowiska Warszawa Byłoby to zbyt duże obciążenie dla podmiotów oraz dla gmin. Wystarczy, że dane będą do wglądu w przypadku kontroli. Uzasadnienie: Uzasadniona jest okresowa analiza danych o położeniu pojazdów pochodzących z systemu nawigacji satelitarnej przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Termin zgodny z art. 9n ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) W 2 punkt 5 proponujemy zobowiązać podmioty odbierające do przechowywania danych zarejestrowanych przez monitoring wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie mapie i analizy tras zarejestrowanych. Uzasadnienie: bez takiego oprogramowania dane o trasach bycia bezużyteczne a przynamniej niezwykle trudne w analizie (zapisane współrzędne geograficzne).brak oprogramowania uniemożliwi gminom realizację celów monitoringu, o których mowa w uzasadnieniu do Rozporządzenia W 2 punkt 5 proponujemy rozszerzyć niniejszy zapis tak, aby zobowiązać podmioty odbierające do przechowywania danych zarejestrowanych przez monitoring wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie na mapie i analizy tras zarejestrowanych. Proponujemy następujące brzmienie zmienionego zapisu: dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu były przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od ich zapisania. Podmiot odbierający musi posiadać oprogramowanie i odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Dodano ust. 2 o brzmieniu: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. Podmiot powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi zlecającemu odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na każde żądanie. Dodano ust. 2 o brzmieniu: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. Podmiot powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi zlecającemu odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na każde żądanie. 10

11 przechowywanych danych. Jest zobowiązany to oprogramowanie udostępnić organowi zlecającemu wywóz na każde żądanie. Uzasadnienie: bez takiego oprogramowania dane o trasach będą bezużyteczne a przynajmniej niezwykle trudne w analizie (zapisane współrzędne geograficzne). Brak oprogramowania umożliwi gminom realizację celów monitoringu o których mowa w Uzasadnieniu do Rozporządzenia Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Kwestia GPS archiwizacja danych systemu pozycjonowania przez okres 5 lat wydaje się znaczną przesadą. Proponujemy maksymalnie 1 rok punkt 6 dodać obowiązek posprzątania i zdezynfekowania terenu po każdym zanieczyszczeniu go odpadami; Proponowane brzmienie 2 pkt 7) pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. (korekta) Projekt rozporządzenia ogranicza wymagania wobec pojazdów wyłącznie do przepisów o ruchu drogowym. Zważywszy na specjalistyczne przeznaczenie tych pojazdów za niezbędne uważamy doprecyzowanie wymaganych parametrów technicznych w zakresie Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce Związek Pracodawców Opolu Środowiska Warszawa Polska Izba 11 Wszystkie dokumenty związane z gospodarką odpadami są przechowywane przez okres 5 lat. Podmiot odbierający odpady komunalne nie ma takiego obowiązku. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić porządek. Zmieniono zapis na: zgodnie z przepisami o ruchu drogowym Regulują to odrębne przepisy, wydaje się, że takie zapisy nie są konieczne.

12 emisji spalin i hałasu oraz bezpieczeństwa ich konstrukcji i eksploatacji. Dlatego proponujemy w 2 punkt 7 projektu: Po słowach: zgodnie z przepisami o ruchu drogowym dodać: oraz spełniały wymagania stosownych przepisów w zakresie dopuszczalnych emisji spalin i hałasu oraz spełniały wytyczne Dyrektywy Maszynowej 42/2006/WE z dnia 17 maja 2006 r., w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji urządzeń W 2 punkt 7: po słowach. zgodnie przepisami o ruchu drogowym dodać: oraz spełniały wymagania stosownych przepisów w zakresie dopuszczalnych emisji spalin ( min. EURO 4 ) i hałasu oraz spełniały wytyczne Dyrektywy Maszynowej 42/2006/WE z dnia 17 maja 2006 w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji urządzeń. Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Regulują to odrębne przepisy, wydaje się, że takie zapisy nie są konieczne. Uzasadnienie: Proponowany zapis ma na celu doprecyzowanie zakresu przepisów jakie powinny spełniać pojazdy z punktu widzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji. Obecny zapis ogranicza wymagania wobec pojazdów do spełnienia ich wyłącznie w zakresie przepisów o ruchu drogowym. Ocena skutków regulacji: Zmiana będzie miała korzystny wpływ na doprecyzowanie wymaganych parametrów technicznych pojazdów w zakresie emisji spalin i hałasu oraz bezpieczeństwa ich konstrukcji i eksploatacji. Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce 12

13 35. 2 Pkt 7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym reguluje warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, więc nie ma potrzeby wpisywać do Rozporządzenia oczywistych wymagań, które powinny spełniać wszystkie środki transportu poruszające się po drogach Ponadto proponujemy w 2 dodać punkt 8 o następującej treści: 8) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, znajdował się co najmniej jeden pojazd (urządzenie) do mycia i dezynfekcji. pojemników przynajmniej raz w miesiącu. Wprowadzenie takiego przepisu korzystnie wpłynie na stan sanitarny pojemników i miejsc, w których będą ustawiane oraz wykluczy możliwość nieprofesjonalnego mycia pojemników co najczęściej skutkuje wylewaniem ścieków do podłoża lub kanalizacji burzowej. Proponowany zapis nabiera szczególnego znaczenia w związku ze spodziewanym wprowadzaniem na szeroką skalę selektywnej zbiorki odpadów tzw. mokrych i biodegradowalnych W 2 dodać punkt 8 o następującej treści: 8) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, znajdował się co najmniej jeden pojazd ( urządzenie ) do mycia i dezynfekcji pojemników przynajmniej raz w miesiącu. Uzasadnienie: Proponowany zapis ma na celu zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego oraz standardu czystości i estetyki pojemników. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów tzw. mokrych i bio-. Wykluczy to możliwość nie profesjonalnego mycia pojemników przez osoby lub inne podmioty i wylewanie ewentualnych ścieków do podłoża lub kanalizacji burzowej. Ocena skutków regulacji: Zmiana będzie miała korzystny wpływ na zagwarantowanie prawidłowego stanu sanitarnego pojemników i miejsc w których zostały ustawione pojemniki. Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Komunalnej i Mieszkaniowej 13 W obliczu praktyk spotykanych na rynku gospodarki odpadami komunalnymi wydaje się zasadnym zaznaczenie, że odpady komunalne mogą być odbierane jedynie specjalistycznymi, dopuszczonymi do ruchu pojazdami. Dodano obowiązek posiadania pojazdu przystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników. Natomiast nie można narzucić podmiotowi obowiązku mycia pojemników, gdyż utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów. Dodano obowiązek posiadania pojazdu przystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników. Natomiast nie można narzucić podmiotowi obowiązku mycia pojemników, gdyż utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów.

14 Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Postulujemy także, by w przepisach rozporządzenia znalazły się zapisy obligujące przedsiębiorców do wyposażenia każdego pojazdu w łączność mobilną (np. w systemie GSM) oraz zestaw głośnomówiący Jest to uzasadnione w szczególności względami bezpieczeństwa. Praktyka dowodzi, iż nierzadkie są sytuacje, kiedy konieczne jest bardzo szybkie skontaktowanie się przez załogę pojazdu ze służbami bezpieczeństwa (np. w sytuacji wypadku komunikacyjnego) lub też służbami technicznymi w przypadku poważanej awarii pojazdu (np. awaria pojazdu powodująca trwałe zablokowanie ciągu komunikacyjnego) Czy ograniczenie zasięgu odbioru odpadów do 80 km od bazy magazynowo-transportowej jest zgodne z prawem unijnym? W 3 ust. 1 pkt 1 określono odległość usytuowania bazy magazynowo-transportowej podmiotu odbierającego odpady komunalne (na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 80 km od granicy gminy). Wątpliwość budzi zasadność umieszczenia takiego zapisu gdyż nowelizacja ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmienie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) wprowadzając zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.) w art. 9 ust. 6 i 7 określa obszar, na którym ma się odbywać zbieranie, transportowanie i przetwarzanie odpadów Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce Polska Izba Opolu Zarząd Województwa Lubelskiego Częściowo Przedsiębiorcy sami ocenią czy takie wyposażenie jest dla nich niezbędne. Z punktu widzenia nowego systemu nie wydaje się być konieczne. Nie ma zapisów prawa wspólnotowego określającego tego rodzaju kwestie. Ponadto projekt rozporządzenia będzie podlegał notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. 14

15 komunalnych. Cały teren regionu gospodarki odpadami wydaje się optymalnym rozwiązaniem dla usytuowania ww. bazy W zakresie usytuowania bazy magazynowotransportowej celowe byłoby określenie jej położenia w odległości nie większej niż 50 km od granicy gminy, z której odbiera się odpady, zamiast przewidywanych w projekcie 80 km. Odległość 80 km wydaje się za duża, gdyż nic zapewnia terminowego wykonania usług zimą lub w przypadku poważnych zakłóceń ruchu drogowego. Ponadto sposób formułowania przepisu rodzi wątpliwości czy chodzi o odległość liczoną w linii prostej czy też po drogach. W przypadku miast o liczbie przekraczającej 50 tys. mieszkańców baza magazynowo-transportowa powinna znajdować się obligatoryjnie na terenie miasta. Baza powinna znajdować się na terenie regionu gospodarki odpadami, którego gminę (gminy) przedsiębiorca obsługuje. Wskazane byłoby również aby baza magazynowo- transportowa wyposażona była w separator substancji ropopochodnych albo w oczyszczalnię lub w zbiorniki bezodpływowe Zaproponowane brzmienie przepisu tj. usytuowanie bazy magazynowo-transportowej w odległości nie większej niż 80 km od granicy gminy, Z terenu, której odbierane są odpady, wymaga doprecyzowania. W tym kontekście z pewnością pojawią się wątpliwości interpretacyjne, jak należy tą odległość mierzyć czy w linii prostej od granicy, czy tez przy wykorzystaniu sieci istniejących dróg publicznych. Dodatkowo uważamy, iż odległość określona na 80 km jest zbyt duża, by zapewnić ciągłość i niezawodność świadczonych usług (szczególnie w okresie zimowym). Stąd też w imieniu PIGO wnosimy by odległości ta została określona na 60 km, Wieloletnia praktyka naszych firm członkowskich dowodzi, bowiem, iż usytuowanie bazy w takiej odległości od miejsca świadczenia usług jest optymalne, a poza gwarancją zapewnienia ciągłości świadczenia usług pozwała zoptymalizować ich koszty. Krajowa Izba Polska Izba Częściowo Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. Odnośnie wód i ścieków z terenu bazy dodano zapis: W zakresie bazy magazynowo-transportowej należy Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 15

16 43. 3 W 3 zmienić treść w punkcie 1) w następujący sposób: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 50 km od granicy tej gminy; Uzasadnienie: Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z danej gminy może zagwarantować wysoką jakość swoich usług dzięki pojazdom oraz urządzeniom, których stan techniczny oraz sanitarny będzie na wysokim poziomie. Zapewnienie takich warunków możliwe jest poprzez stworzenie profesjonalnej bazy techniczne j, która ze względów ekonomicznych nie powinna być usytuowana w odległości większej niż 50 km od granicy obsługiwanych gmin. Komunalnej Saniko Sp. z o.o. Częściowo Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. Ocena skutków regulacji: Zmiana będzie miała korzystny wpływ na zagwarantowanie prawidłowego utrzymania pojazdów oraz urządzeń wykorzystywanych do zbierania odpadów komunalnych Kwestia promienia operacyjnego pojazdów do odbioru odpadów względem położenia bazy magazynowotransportowej wydaje się, że przyjęta kwota odległości jest jednak zbyt duża proponujemy 65 km. Związek Pracodawców Częściowo Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; pkt 1 Podmiot odbierający odpady powinien posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości do km od granicy gminy, czyli żeby czas dojazdu samochodu odbierającego odpady z bazy do rejonu zbiórki odpadów nie był dłuższy niż 1 godz. Dopuszczenie do lokalizacji bazy magazynowotransportowej w odległości 80 km od granic gminy, z której miałyby być odbierane odpady spowoduje wzrost kosztów transportu ze względu na duże Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Częściowo Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. 16

17 odległości pomiędzy bazą a miejscem wykonywania usługi pokonywane przez samochody odbierające odpady. Tak duża odległość od bazy może powodować sytuację, że w celach oszczędnościowych śmieciarki będą parkowały w miejscach do tego nieprzeznaczonych, poza terenem bazy Należy doprecyzować 3 ust. 1 w zakresie posiadania bazy magazynowo-transportowej o zapisy dotyczące obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów, określonego w przepisach odrębnych tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.). Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Jest to uregulowane przepisami odrębnymi. Ponieważ wymagania określają prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, to wpisanie, w przedmiotowe rozporządzenie, obowiązku posiadania bazy magazynowo-transportowej, na terenie której pozwala się magazynować odebrane odpady, wiąże się z posiadaniem zezwolenia na zbieranie, na danej nieruchomości, odebranych odpadów. W związku z tym, że obecne zapisy nie wskazują możliwości magazynowania odebranych odpadów, doprecyzowanie tego przepisu pozwoli wskazać/zwrócić uwagę podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów, na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami polskiego prawa Dot Pkt 1) mając na uwadze nowelizację ucp proponujemy odległość do 100 km od granic gmin: baza magazynowo-transportowa 1) W gminie z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 100 km od granicy tej gminy do granicy gminy na terenie której jest zlokalizowana baza W pkt 3 po słowach przemysłowych należy postawić przecinek i dodać : w części wykorzystywanej pod bazę 4) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżniane z odpadów i wykreślić, często zdarzają się przypadki niepełnego wypełnienia pojazdu, w takiej sytuacji następnego dnia następuje uzupełnienie objętości do pełna i wówczas pojazd jedzie do opróżnienia. Proponowane postępowanie jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu Odległość 100 km jest zbyt duża, sam dojazd z bazy zajął by za dużo czasu. Powinno być zapewnione zagospodarowanie wód i ścieków z terenu całej bazy (również z części do parkowania pojazdów. Magazynowanie odpadów w pojazdach jest niedopuszczone ze względu na bezpieczeństwo sanitarne. 17

18 ekonomicznie i ekologicznie nie uzasadnione. Ponadto w systemie kontenerowym jest to abstrakcyjny zapis ust. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie z terenu, której odbiera odpady lub w odległości nie większej niż 80 km od granicy tej gminy; 2) na terenie, do którego posiada tytuł prawny; 3) w odległości nie mniejszej niż 500 m od następujących terenów: a) pod zabudowę mieszkaniową, b) pod szpitale i domy opieki społecznej, c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, d) na cele uzdrowiskowe, e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, f) na cele mieszkaniowo-usługowe. Uzasadnienie: Wskazana jest usytuowanie bazy transportowo-magazynowej w znacznym oddaleniu od terenów chronionych /związanych z pobytem ludzi/ z uwagi na uciążliwość zapachową tej działalności oraz brak standardów zapachowej jakości powietrza w celu ograniczenia liczby wniosków o interwencje od okolicznych mieszkańców (wskazana odległość powinna być odpowiednio większa dla baz o wyposażeniu większym od podanego w rozporządzeniu) W 3.2 winny znaleźć się zapisy uwzględniające wymagania odnośnie wyposażenia bazy w urządzenia zapewniające zabezpieczenie przed wydostawaniem się na zewnątrz nieprzyjemnych zapachów (odorów) oraz zapisy uwzględniające wymagania odnośnie działań jakie winien podjąć prowadzący bazę w celu eliminacji pojawiania się gryzoni Proponuje się zapis: Baza magazynowo transportowa powinna spełniać wymagania prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i p.poż. Środowiska Warszawa Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki 18 Jest to uregulowane w przepisach odrębnych. Jest to uregulowane w przepisach odrębnych. Regulują te kwestie odrębne przepisy. Przyjęto część uwagi dotyczącą miejsca do mycia pojazdów i urządzeń lub posiadania umowy na te usługi.

19 Podmiot odbierający odpady powinien dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów lub umową z uprawnioną firmą na wykonywanie tej usługi. Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone przez odpowiedni organ w postaci Decyzji pozwolenia na użykowanie W 3 ust. 2 należy dodać: baza magazynowo-transportowa powinna być wyposażona w legalizowaną wagę najazdową do ważenia pojazdów o masie całkowitej do 60 ton w celu prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Częściowo Dodano zapis: 5) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w : e) legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie lub przeładowywanie odpadów. Uzasadnienie: Każdy przedsiębiorca odbierający odpady powinien na swojej bazie posiadać wagę samochodową do ewidencji odbieranych odpadów, gdyż należy założyć, iż przedsiębiorcy będą odbierać odpady z wielu gmin w związku z tym w celu prowadzenia prawidłowej ewidencji odbieranych odpadów muszą posiadać legalizowane wagi Proponowany zapis 3 ust. 2 pkt 1) teren bazy magazynowo-transportowej był oświetlony i ogrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; Uasadnienie: Propozycja zapisu, po uwzględnieniu 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868) w 3 ust. 2 pkt. 2 zapis powinien być bardziej jednoznaczny i wskazywać o magazynowaniu jakich odpadów jest tutaj mowa, ponieważ jeżeli dotyczy to zmieszanych odpadów komunalnych, utwardzenie terenu np. gruzem czy żużlem nie będzie wystarczające do zabezpieczenia środowiska przed wpływem ewentualnych wód odciekowych. Środowiska Warszawa Olsztynie Zmieniono zapis na: teren bazy magazynowo-transportowej był ogrodzony i zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; O rodzajach odpadów dopuszczonych do magazynowania mówią odrębne przepisy. były szczelnie utwardzone; 19

20 54. 3 Proponowany zapis: 3 ust. 2 pkt 2) miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów i parkowania pojazdów były utwardzone i wyposażone w oddzielną kanalizację do odbioru wód opadowych lub roztopowych oraz ścieków przemysłowych (odcieków); Uzasadnienie: Rozszerzenie zapisu podyktowane powstawaniem ścieków przemysłowych (odcieków) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz ścieków opadowych, pochodzących z utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie powierzchni W 3 ust. 2 pkt 2 należy doprecyzować. Obecny zapis wskazuje, na możliwość magazynowania zarówno selektywnie zebranych odpadów komunalnych, jak i zmieszanych odpadów komunalnych. Intencją ustawodawcy, jest zapewnienie bezpiecznego dla środowiska magazynowania odbieranych odpadów komunalnych. Stąd też proponowany zapis uważamy za niewystarczający, gdyż utwardzenie terenu nie zabezpiecza przed przesiąkaniem wód opadowych oraz nie gwarantuje zbierania zanieczyszczonych wód opadowych. Proponujemy następujący zapis: miejsca przeznaczone na magazynowanie odpadów i parkowanie pojazdów były szczelne i wyposażone w system zbierania wód opadowych w przypadku narażenia ich na wpływ opadów w 3 ust. 2 punkt 2 dodać: w sposób zabezpieczający przenikanie substancji ropopochodnych do gruntu ust. 2 pkt 2 Wymóg, aby miejsca przeznaczone na magazynowanie odpadów o parkowanie pojazdów były utwardzone jest niewystarczający. Przez utwardzenie terenu można rozumieć np. wysypywanie na powierzchni warstwy żużla lub gruzu. Takie utwardzenie nie zabezpiecza jednak środowiska Środowiska Warszawa Szczecinie Opolu Poznaniu Nie są konieczne aż tak restrykcyjne regulacje. były szczelnie utwardzone; O rodzajach odpadów dopuszczonych do magazynowania mówią odrębne przepisy. były szczelnie utwardzone; były szczelnie utwardzone; były szczelnie utwardzone; 20

21 gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem ewentualnymi wyciekami w razie awarii pojazdów lub odciekami z miejsca magazynowania odpadów. Należałoby wskazać, aby miejsca te posiadały utwardzoną i szczelną powierzchnię. Nasto miejsca te winny być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności przed opadani Zapis w 3 ust. 2 pkt 2 może sugerować, że art. 9d ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz z późn. zm.) stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz z późn. zm.) zezwalając na składowanie odpadów komunalnych (przez czas bliżej nieokreślony) w bazach magazynowo-transportowych podmiotów odbierających te odpady; z dalszej treści rozporządzenia oraz z informacji w uzasadnieniu wynika, że chodzi o wyznaczenie miejsc do selektywnego zbierania odpadów różnych rodzajów w celu umożliwienia prowadzenia zbiórki odpadów, których proces wytwarzania nie jest regularny - tym niemniej wspomniany wyżej zapis może wprowadzać w błąd adresatów rozporządzenia; W ocenie PIGO jest konieczne, by w 3 ust. 2 pkt 3) projektu - regulującego kwestię wyposażenia bazy w urządzenia do zagospodarowania wód opadowych i przemysłowych - dodać zapis, iż urządzenia te winny spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne. Takie doprecyzowanie pozwoli uniknąć wątpliwości, co do sposobu zagospodarowania wód opadowych i wymagań technicznych, co do stosowanych urządzeń W 3 ust. 2 pkt. 2 proponujemy następujący zapis: miejsce przeznaczone na magazynowanie odpadów, parkowanie pojazdów i magazynowanie kontenerów były szczelnie utwardzone, wyposażone w urządzenia zapewniające odbiór wód opadowych i ścieków technologicznych Uzasadnienie: należy zwrócić również uwagę na miejsca do magazynowania kontenerów na odpady. Teren na którym będą gromadzone odpady, Śląski Urząd Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Częściowo Częściowo O rodzajach odpadów dopuszczonych do magazynowania traktują odrębne przepisy. były szczelnie utwardzone; były szczelnie utwardzone; 21

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 23 stycznia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników

Bardziej szczegółowo

Organizacja przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu

Organizacja przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu Organizacja przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, Bukowsko, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, Bukowsko, woj. podkarpackie, tel , faks Odbiór, transport odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji (zielonych) oraz odbiór, transport i zagospodarowanie pozostałych odpadów pochodzących od mieszkańców z terenu gminy Bukowsko oraz prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. biodegradacji w tym odpadów zielonych w terminie od r. do r.

Zadanie 3. biodegradacji w tym odpadów zielonych w terminie od r. do r. Zadanie 3 ZAŁĄCZNIK NR 1C I. Przedmiot zamówienia: odbiór odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych w terminie od 01.01.2015r. do 31.08.2015r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Odbiór

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2:

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2: Komprachcice, 2013-05-20 BGR.271.4.1.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zamówienia - Odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice I. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050/59/2015 Wójta Gminy Popielów z dnia 01 kwietnia 2015 r. Procedura kontroli prawidłowości realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 25 marca 2010 r.

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE. z dnia 25 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XLVI/526/10 RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:..

W N I O S E K. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:... NIP:... REGON:.. ... (miejscowości, data) Urząd Miasta-Gminy Stryków Ul. Kościuszki 27 95-010 Stryków W N I O S E K O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI

Bardziej szczegółowo

b) pojemniki winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy

b) pojemniki winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 99/2006 Wójta Gminy Gdów z dnia 22 września 2006 r. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Czy uwaga została przyjęta. Zgłaszający uwagę. Uwagi szczegółowe NIE. Urząd Miejski w Gdańsku NIE. Urząd Miasta Krakowa

Czy uwaga została przyjęta. Zgłaszający uwagę. Uwagi szczegółowe NIE. Urząd Miejski w Gdańsku NIE. Urząd Miasta Krakowa Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach KWRiST do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (pkt 11) Lp. Przepis Treść

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 7 grudnia 2011 r. o określeniu wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/381/10 RAY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malbork za rok 2012 Urząd Miasta Malborka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rok 2013 1.Wprowadzenie. 1.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW I SPRZĘTU TECHNICZNEGO

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW I SPRZĘTU TECHNICZNEGO I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE 1. Powierzchnia: Powierzchnia Gminy Mikołajki Pomorskie wynosi 91,6 km 2 2. Struktura Gminy: W skład Gminy Mikołajki Pomorskie wchodzi 16 sołectw: Mikołajki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 9 2016-04-19 11:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiszkowo.pl Kiszkowo: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLIII/116/2009 Rady Gminy Nieporęt z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

kiedy z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że wykonawca jedynie odbiera odpady od wytwórców i innych

kiedy z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że wykonawca jedynie odbiera odpady od wytwórców i innych , 02.10.2013 r. SGW.271.2.2013 Gmina, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 59 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r. UCHWAŁA NR V/52/10 RADY MIEJSKIEJ W PASŁĘKU z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 25 / 06 WÓJTA GMINT PIĄTNICA z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293900-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puck l.przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. Załącznik nr 14 do protokołu z sesji Uchwała Nr XXXII/258/2009 Rady Miasta Lubawa z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Przerośl. z dnia 10 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Przerośl. z dnia 10 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku

UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku UCHWAŁA NR 24/2014 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PILSKI REGION GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia wytycznych do prowadzenia działalności kontrolnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SIWZ Wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r.

ZMIANA SIWZ Wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia r. Andrychów, dnia 12.04.2013 r. ZMIANA SIWZ Wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 12.04.2013 r. W związku z prowadzonym postępowaniem nr PA/02/KS/2013 o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju należących do Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1214 UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

PL-Oborniki Śląskie: Usługi wywozu odpadów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Oborniki Śląskie: Usługi wywozu odpadów 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144455-2013:text:pl:html PL-Oborniki Śląskie: Usługi wywozu odpadów 2013/S 085-144455 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gozd.pl Gózd: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa. Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BU.III.271.3.2013 Turawa, dnia 16 maja 2013r. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. Projekt 17.03.2005 r. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia...2005 r. w sprawie wymagań dla stacji demontażu pojazdów oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin

Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin Gospodarka odpadami na terenie miasta Lublin, jako przykład dobrych praktyk w zakresie wdrożenia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marcin Rycaj Zastępca Dyrektora Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Zadanie 1. terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Zadanie 1 ZAŁĄCZNIK NR 1A I. Przedmiot zamówienia: odbiór odpadów zmieszanych w terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Legnicy działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Mogielnica: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Mogielnica: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:416406-2016:text:pl:html Polska-Mogielnica: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2016/S 228-416406

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów,

- informacje o sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Na 2017r OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminy Miejskiej Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia Druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) Radom, grudzień 2015 r. Strona 1 z 8 2. Nazwa Zamawiającego i miejsce realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 6 dot. zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 listopada 2006 roku

ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 21 listopada 2006 roku ZARZĄDZENIE Nr I/677/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013)

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2014 (z uwzględnieniem okresu VII XII 2013) Serock, 30.04.2015r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2) W 2012 roku zebrano na terenie gminy Tłuchowo następujące ilości odpadów komunalnych (ilości podane w Mg):

2) W 2012 roku zebrano na terenie gminy Tłuchowo następujące ilości odpadów komunalnych (ilości podane w Mg): OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PODSTAWOWE DANE: 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych w sposób selektywny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CHARAKTERYSTYKA GMINY PILCHOWICE 1. Liczba mieszkańców Gminy Pilchowice wg. stanu na dzień 31.03.2013r. wynosi 10982 mieszkańców. 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1127/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/56/11 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 1 stycznia 2012 r. - nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw system zagospodarowania odpadów; 1 lipca 2013 r. - mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy i SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gózd Gmina Gózd, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U.2000.22.272 z dnia 31 marca 2000 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7b do SIWZ I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ (1)

ZMIANA TREŚCI SIWZ (1) IGKM.271.10.2014 Poddębice, dnia 06.08.2014 roku ZMIANA TREŚCI SIWZ (1) dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Świadczenie usług polegających na utworzeniu oraz prowadzeniu Gminnego Punktu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/21/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

PL-Kobyłka: Usługi wywozu odpadów 2013/S 086-144754

PL-Kobyłka: Usługi wywozu odpadów 2013/S 086-144754 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144754-2013:text:pl:html PL-Kobyłka: Usługi wywozu odpadów 2013/S 086-144754 Gmina Kobyłka, ul. Wołomińska 1, Osoba do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/2017 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 15 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR II/11/2017 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU. z dnia 15 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR II/11/2017 RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 1681 UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/91/2015 RADY GMINY LISKÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Pyt.2 Szacowana ilość nowowybudowanych budynków dotyczy zabudowy jednorodzinnej.

Pyt.2 Szacowana ilość nowowybudowanych budynków dotyczy zabudowy jednorodzinnej. RZP.271.2.2013 Orzesze, 26.03.2013r. Informacja na stronę internetową, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie: Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Projekt Ustawa z dnia.. 2016 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 1 W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia... 2013 r. w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla

Bardziej szczegółowo

ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie ROLA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie UPRAWNIENIA KONTROLNE WIOŚ Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno Uchwała Nr XXVIII/222/06 Rada Gminy Stolno dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stolno Na podstawie art. 40 ust. 1ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo