Czy uwaga została przyjęta. Zgłaszający uwagę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy uwaga została przyjęta. Zgłaszający uwagę"

Transkrypt

1 Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Lp. Przepis Treść uwagi Zgłaszający uwagę Czy uwaga została przyjęta Stanowisko MŚ 1. 1 W 1 w pkt 3 wyrazy zwane dalej pojazdami należy zastąpić zwanych dalej pojazdami 2. 1 W 1 ust. 4 należy rozważyć czy istnieje konieczność posiadania przez podmiot odbierający odpady komunalne z małych gmin wiejskich bazy magazynowo-transportowej. Posiadanie takiej bazy jest uzasadnione wyłącznie w przypadku obsługi gmin miejskich bądź wiejsko-miejskich, w których wytwarzane są duże ilości odpadów 3. 2 W 2 ust. 1 określono szczegółowe wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne w zakresie posiadanych pojazdów. Ilość posiadanych pojazdów, (co najmniej dwa pojazdy do odbioru odpadów zmieszanych oraz co najmniej dwa pojazdy do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych) eliminuje podmioty mniejsze dając szansę odbioru odpadów komunalnych wyłącznie dużym przedsiębiorcom. Czy konieczne jest zatem określanie w rozporządzeniu ilości pojazdów jakie musi posiadać podmiot? Proponuję wprowadzenie zapisu, ze w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musza się znajdować pojazdy umożliwiające odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości zapewniającej właściwą i ciągłą obsługę gminy W projekcie, jako wymóg konieczny wskazano obowiązek dysponowania przez przedsiębiorcę, co najmniej dwoma pojazdami do odbierania odpadów komunalnych i co najmniej dwoma służącymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów. Jest naturalnie kwestia oceny, czy taka liczba pojazdów Uwagi szczegółowe Narodowy Fundusz Środowiska i Wodnej Zarząd Województwa Lubelskiego Zarząd Województwa Lubelskiego Polska Izba 1 Zmieniono brzmienie 1 w pkt 3 na: Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej pojazdami i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej urządzeniami. Konieczność posiadania bazy magazynowo-transportowej przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest wskazana w ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 152, poz. 897). Konieczne jest określenie minimalnych standardów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby dostęp do rynku była zapewniony dla przedsiębiorców, którzy zapewnią bezpieczeństwo wykonywania tych usług. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz

2 jest wystarczająca dla zapewnienia ciągłości i kompleksowości wykonywanych usług. Wydaje się, ze zakres świadczonych usług w wielu gminach będzie wymagał jednak znacznie większej liczby pojazdów dla sprawnego realizowania zadań. Stąd celowym jest rozważenie zwiększenia liczby posiadanych pojazdów przez przedsiębiorców. Nadto projektodawcy pominęli fakt, iż przedsiębiorcy są ustawowo zobligowani do odbierania od właścicieli nieruchomości także innych rodzajów odpadów (np. wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z remontów). Stąd też w naszej ocenie w rozporządzeniu winien się znaleźć zapis nakładający na przedsiębiorców obowiązek dysponowania także pojazdami dedykowanymi do tego typu zadań, tj. pojazdami bramowymi, pojazdami hakowymi, pojazdami wyposażonymi w urządzenie typu HDS oraz pojazdami ciężarowymi Czy wprowadzenie obowiązku posiadania przez odbierającego odpady po dwa pojazdy do odbioru: odpadów zmieszanych, odpadów z selektywnej zbiórki odpadów, nie jest ograniczeniem, niezgodnym z przepisami prawa Unii Europejskiej? Krytycznie należy odnieść się do przewidzianej w projekcie liczby pojazdów do których posiadania zobowiązany jest przedsiębiorca t.j. co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych. Liczba ta jest za mała w sytuacji gdy przedsiębiorca będzie świadczył usługi np. w dużych miastach takich jak Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź. czy Gdańsk, jak i możliwości wystąpienia awarii pojazdu. W projekcie ilość wymaganych pojazdów powinna być powiązana np. z wielkością populacji mieszkańców jaką baza obsługuje w przeliczeniu jeden pojazd na tys. mieszkańców. 2. Wydaje się również, że rozporządzenie zbyt Opolu Krajowa Izba pkt 1 - pkt 2 pkt 3 co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów. Nie ma zapisów prawa wspólnotowego określającego tego rodzaju kwestie. Ponadto projekt rozporządzenia będzie podlegał notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Ad. pkt 1 - Rozporządzenie określi minimalne wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, natomiast bardziej szczegółowe wymagania będą określały gminy przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ad. pkt 2 Dodano zapis w 2 ust. 1: 2) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien posiadać pojazdy, o których mowa w pkt 1 w formule własności rejestrowej lub leasingu. Ad pkt 3 Wydaje się, że nie jest to przekroczenie uprawnień ustawowych. Rządowe Centrum Legislacji w toku uzgodnień międzyresortowych nie zgłosiło takiej uwagi. 2

3 mato miejsca poświęca wyposażeniu technicznemu pojazdów. Rozporządzenie powinno wprowadzać szczegółowe wymagania w zakresie wylegitymowania się przez przedsiębiorcę stałymi tytularni prawnymi do posiadanych pojazdów i urządzeń np. prawem własności, najmu, dzierżawy czy też leasingu, które powinny mieć stały charakter jak i szczegółowe wymagania co do ilości i rodzajów pojazdów.. 3. Zawarte w projekcie rozporządzenia wymaganie o przechowywaniu dartych satelitarnych w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne przez okres 5 lat wykracza poza granice upoważnienia ustawowego Proponujemy posiadanie wzmiankowanych pojazdów tylko w formule własności rejestrowej lub leasingu (z wykluczeniem najmów) oraz ewentualnego dodania pojazdów do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej (tzw. Kontenerowców) oraz co najmniej 1 pojazdu do mycia pojemników w miejscach odbioru Proponuje się wniesienie uzupełnienia do 2 na końcu punktu 1: "...każdy o ładowności nie mniejszej niż 2,5 tony" w 2 pkt. 1 zbyt rygorystyczne jest wymaganie dwóch pojazdów do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki. Obecnie nawet duże firmy odbierające odpady selektywnie zbierane mają często jeden środek transportu i radzą sobie w zakresie odbioru tych odpadów pkt 1 zobowiązanie przedsiębiorców do posiadania co najmniej dwu pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwu pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie Związek Pracodawców Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój Olsztynie Środowiska Rzeszów 3 Dodano zapis w 2 ust. 1: 2) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powinien posiadać pojazdy, o których mowa w pkt 1 w formule własności rejestrowej lub leasingu. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów. Zapis jest nieuzasadniony. W niektórych miastach są małe uliczki, na które taki pojazd się nie zmieści. Gmina ewentualnie może takie kryterium zawrzeć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Konieczne jest określenie minimalnych standardów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby dostęp do rynku była zapewniony dla przedsiębiorców, którzy zapewnią bezpieczeństwo wykonywania tych usług. Konieczne jest określenie minimalnych standardów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, tak aby dostęp do rynku była zapewniony dla przedsiębiorców, którzy zapewnią bezpieczeństwo wykonywania tych usług.

4 zebranych odpadów komunalnych, spowoduje wyeliminowanie z rynku małych podmiotów w tym również gminnych jednostek organizacyjnych, które powstały w gminach słabo zaludnionych o rozproszonej zabudowie pkt 1. Podana ilość pojazdów do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych powinna być spełniona w celu uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych i przy obsłudze rejonu/sektora obejmującego max. 20 tys. mieszkańców. Przy obsłudze większej liczby mieszkańców ilość pojazdów powinna być zwiększona odpowiednio Proponowany zapis 2 pkt 2) pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy, danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz informacją identyfikującą pojazd przeznaczony do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (OKZ) oraz pojazd służący do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych (OKS). Wzory oznakowania pojazdów określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia; Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Środowiska Warszawa Rozporządzenie określi minimalne wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, natomiast bardziej szczegółowe wymagania będą określały gminy przy tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Są to zbyt szczegółowe i niekonieczne regulacje. W interesie podmiotu odbierającego odpady komunalne jest odpowiednio oznakować pojazd do odbierania odpadów zebranych selektywnie, aby nie narazić się na oskarżenia niedopełnienia obowiązku określonego w art. 9e ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 152, poz. 897). Uzasadnienie: Rozszerzenie treści 2 pkt 2) jest następstwem zapisu 1 pkt.1) projektu rozporządzenia tj. konieczności posiadania przez podmiot pojazdów osobno do odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych i podyktowane jest tym, że nagminnie dochodzi do odbioru i mieszania selektywnie zebranych przez mieszkańców odpadów, z odpadami z pojemników na zmieszane odpady komunalne, w trakcie objazdu jednego samochodu śmieciarki. Postępowanie takie ma licznych świadków, lecz nie składają oni zawiadomień z braku możliwości udowodnienia takiego postępowania po fakcie. Oznakowanie pojazdu może być wykorzystane do ustalenia stanu faktycznego, w przypadku np. wykonania zdjęcia w trakcie opróżniania pojemników z odpadami. 4

5 Wskazane jest ujednolicenie oznakowania w 2 pkt. 3 zapis powinien brzmieć konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem (a nie tylko ograniczała) i pyleniem przewożonych odpadów Postulujemy nadto, by w 2 pkt 3) słowa ograniczała rozwiewanie zastąpić słowami wykluczała rozwiewanie. Proponowany w projekcie zapis daje, bowiem zbyt duże pole interpretacyjne, co może powodować w praktyce, iż zabezpieczenia służące do zapobiegania rozwiewaniu odpadów będą niewystarczające W 2 punkt 4 wystąpił błąd literowy jest systemem powinno być system W 2 punkt 4 proponujemy rozważyć doprecyzowanie nazwy systemu z nawigacja na monitoring bazujący na systemie nawigacji satelitarnej. Monitorowanie samej pozycji pojazdu (bez monitorowania mechanizmów załadunku i wyładunku) nie gwarantuje pełnej informacji o sposobie i miejscach wykonywania usług, nie gwarantuje tym samym gminom pełnej możliwości monitorowania sposobu postępowania z odpadami (wskazanego w uzasadnieniu, jako przyczynę wprowadzenia zapisu). Warto dodać, że takie czujniki są obecnie powszechnie instalowane w pojazdach komunalnych W 2 punkt 4: proponujemy zmianę nazwy systemu z nawigacja na monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego. Olsztynie Polska Izba Poznaniu Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej Zmieniono zapis na: konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; Zmieniono zapis na: konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów; system musi umożliwiać weryfikację tych danych; Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów; system musi umożliwiać weryfikację tych danych; 5

6 MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., W 2 punkt 4: rozszerzyć brzemiennie paragrafu o dodatkowe parametry monitorowane. Paragraf brzmiał by następująco: pojazdy wyposażone były w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeni pojazdu, miejscach postojów oraz miejscach załadunków i wyładunków rejestrowanych na podstawie czujników instalowanych na pojazdach. System musi umożliwiać weryfikację tych danych. Uzasadnienie: monitorowanie samej pozycji (bez monitorowania mechanizmów załadunku i wyładunku) nie gwarantuje pełnej informacji o sposobie i miejscach wykonywania usług, nie gwarantuje tym samym gminom pełnej możliwości monitorowania sposobu postępowania z odpadami (wskazanego w uzasadnieniu jako przyczynę Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Zmieniono zapis na: pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunków odpadów; system musi umożliwiać weryfikację tych danych; 6

7 wprowadzenia zapisu). Warto dodać że takie czujniki są obecnie powszechnie instalowane w pojazdach komunalnych. Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, punkty 4 i 5 zobowiązywania przedsiębiorców do wyposażenia pojazdów w system nawigacji satelitarnej, umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu oraz ich weryfikację, a także obowiązek przechowywania tych danych, przyczyni się do wzrostu kosztów. Nieuzasadnionym wydaje się ponoszenie kosztów wyposażenia samochodów w system umożliwiający kontrolę tras przejazdów samochodów przez Gminę. Przedsiębiorcy kierując się rachunkiem ekonomicznym przedsięwzięcia z reguły sami ograniczają zbędne trasy przejazdów punkty 4 i 5 nie widzimy konieczności wyposażania pojazdów do odbierania odpadów komunalnych w system nawigacji satelitarnej i generowania dodatkowych kosztów dla przedsiębiorcy; obecnie żadne odpady, nawet niebezpieczne nie muszą być przewożone pojazdami z nawigacją satelitarną, tym bardziej zastosowanie takie obowiązku wobec wożących odpady komunalne wydaje się zbyt restrykcyjne Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce Środowiska Rzeszów Lublinie Wyposażenie pojazdów w system nawigacji jest niezbędnym narzędziem kontroli dla gmin. Pozwala również sprawdzić czy odpady trafiły do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W nowych pojazdach systemy nawigacji i czujek są standardowo montowane. Wyposażenie pojazdów w system nawigacji jest niezbędnym narzędziem kontroli dla gmin. Pozwala również sprawdzić czy odpady trafiły do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W nowych pojazdach systemy nawigacji i czujek są standardowo montowane. 7

8 Pkt 4 i 5 Zgodnie z intencją ustawodawcy wyposażenie pojazdów w system nawigacji satelitarnej umożliwiający zapisywanie danych o położeniu pojazdów ma ograniczyć zbędne trasy pojazdów i ułatwić gminom monitorowanie sposobu postępowania z odpadami. Jednak obecny zapis nie daje podstawy do udostępnienia gminom zapisanych i przechowywanych w siedzibie firmy odbierającej odpady danych o położeniu pojazdów. Nie wydaje się też celowe przechowywanie tak jak ważnych dokumentów finansowych danych o położeniu pojazdu przez 5 lat od ich zapisania. Wystarczający okres to 3 max 4 lata, czyli w okresie obowiązywania umowy na obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów na terenie danej gminy Dot. 2 pkt 4 i 5 Kontrola jest potrzebna, ale powinna być stosowana na podmioty, które utraciły wiarygodność. W przypadku podejrzenia o nielegalne pozbycie się odpadów przez firmę powinna ona zamontować obligatoryjne urządzenia wymienione w pkt 4 i spełniać przesłanki pkt 5. Należy również dopuścić dobrowolne spełnienie przesłanek pkt 4 i Czy zasadnym jest precyzowanie aż z taką dokładnością, że dane dotyczące położenia pojazdu muszą pochodzić z systemu nawigacji satelitarnej? W obecnych czasach aby lokalizować położenie pojazdu nie jest potrzebny system nawigacji satelitarnej, a jedynie system GPS, który to system jest oczywiście stosowany w nawigacjach satelitarnych. Ale w tym momencie należy zwrócić uwagę, że wspomniany powyżej GPS występuje również w innych urządzeniach nie będących systemami nawigacji satelitarnej, a służących do rejestracji przebiegu trasy pojazdu, czyli tzw. rejestratorach samochodowych. Wydaje się, że to właśnie takie urządzenie jak rejestrator jest przystosowane do realizacji tego rodzaju zadań. Czy nie logicznym wobec tego byłoby zobowiązanie podmiotów zainteresowanych do korzystania z urządzeń GPS umożliwiających trwały zapis danych o położeniu pojazdu, nie określając jednoznacznie, że urządzeniem tym musi być nawigacja. W uzasadnieniu do niniejszego projektu Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu ARS Uliński Hubert Uliński Dodano ust. 2 o brzmieniu: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. Podmiot powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi zlecającemu odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na każde żądanie. Okres przechowywania danych z pojazdów odbierających odpady komunalne jest ujednolicony z okresem przechowywania wszelkich dokumentów związanych z gospodarką odpadami. Wyposażenie pojazdów w system nawigacji jest niezbędnym narzędziem kontroli dla gmin. Pozwala również sprawdzić czy odpady trafiły do odpowiedniej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W nowych pojazdach systemy nawigacji i czujek są standardowo montowane. Wydaje się zasadnym ujednolicenie wymagań w tym zakresie. 8

9 rozporządzenia czytamy, iż stosowanie nawigacji ma na celu ułatwienie gminom monitorowania sposobu postępowania z odpadami. Tym bardziej niejasne jest uznanie za konieczne stosowanie w tym celu nawigacji satelitarnej jako jedynej możliwości dokonania żądanego zapisu. Większość z dostępnych na rynku rejestratorów oprócz modułu GPS rejestrującego pozycję pojazdu oraz jego podstawowe parametry jazdy, wyposażona jest w kamerę, dzięki której istnieje możliwość zapisu trasy również w postaci pliku Audio-Video. Tego rodzaju zapis z przebytej przez pojazd trasy z pewnością ułatwiłby dokonywanie kontroli podmiotu odbierającego odpady. W związku z powyższym, o ile zupełnie zrozumiały jest zapis rozporządzenia dotyczący zapisu i przechowywania danych o położeniu pojazdu w oparciu o GPS o tyle nie jest jasne dlaczego będzie trzeba tego dokonywać poprzez system GPS związany z nawigacją satelitarną, a nie np. system rejestracji przebiegu trasy. Podnieść należy również kwestię kosztów, związanych z wyposażeniem pojazdów w wymagany system nawigacyjny. W ocenie skutków regulacji orientacyjny koszt wyposażenia pojazdu w odpowiedni system szacowany jest na kwotę od 2000, - do 4000, - PLN, natomiast faktyczny koszt systemów rejestrujących nie będących nawigacjami jest co najmniej 50 % niższy pkt 5 dane o położeniu pojazdów pochodzących z systemu nawigacji satelitarnej były przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez rok od ich zapisania W 2 w pkt 5 wyraz systemem należy zastąpić wyrazem systemu nie ma potrzeby przechowywania danych z nawigacji satelitarnej przez 5 lat; wystarczy 1 rok. Wojewoda Lubelski Narodowy Fundusz Środowiska i Wodnej Urząd Miejski w Gdańsku Wszystkie dokumenty związane z gospodarką odpadami są przechowywane przez okres 5 lat. Zmieniono zapis na: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej Wszystkie dokumenty związane z gospodarką odpadami są przechowywane przez okres 5 lat. 9

10 27. 2 Proponowane brzmienie 2 pkt 5) dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej były: a) przekazywane kwartalnie w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, b) przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez 5 lat od ich zapisania; Środowiska Warszawa Byłoby to zbyt duże obciążenie dla podmiotów oraz dla gmin. Wystarczy, że dane będą do wglądu w przypadku kontroli. Uzasadnienie: Uzasadniona jest okresowa analiza danych o położeniu pojazdów pochodzących z systemu nawigacji satelitarnej przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Termin zgodny z art. 9n ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) W 2 punkt 5 proponujemy zobowiązać podmioty odbierające do przechowywania danych zarejestrowanych przez monitoring wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie mapie i analizy tras zarejestrowanych. Uzasadnienie: bez takiego oprogramowania dane o trasach bycia bezużyteczne a przynamniej niezwykle trudne w analizie (zapisane współrzędne geograficzne).brak oprogramowania uniemożliwi gminom realizację celów monitoringu, o których mowa w uzasadnieniu do Rozporządzenia W 2 punkt 5 proponujemy rozszerzyć niniejszy zapis tak, aby zobowiązać podmioty odbierające do przechowywania danych zarejestrowanych przez monitoring wraz z oprogramowaniem umożliwiającym odtworzenie na mapie i analizy tras zarejestrowanych. Proponujemy następujące brzmienie zmienionego zapisu: dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu monitoringu były przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od ich zapisania. Podmiot odbierający musi posiadać oprogramowanie i odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Dodano ust. 2 o brzmieniu: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. Podmiot powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi zlecającemu odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na każde żądanie. Dodano ust. 2 o brzmieniu: Dane o położeniu pojazdów pochodzące z systemu nawigacji satelitarnej powinny być przechowywane w siedzibie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przez okres 5 lat od dnia ich zapisania. Podmiot powinien posiadać oprogramowanie oraz odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację przechowywanych danych oraz udostępnić je na każde żądanie organowi zlecającemu odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na każde żądanie. 10

11 przechowywanych danych. Jest zobowiązany to oprogramowanie udostępnić organowi zlecającemu wywóz na każde żądanie. Uzasadnienie: bez takiego oprogramowania dane o trasach będą bezużyteczne a przynajmniej niezwykle trudne w analizie (zapisane współrzędne geograficzne). Brak oprogramowania umożliwi gminom realizację celów monitoringu o których mowa w Uzasadnieniu do Rozporządzenia Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Czersku, Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Kwestia GPS archiwizacja danych systemu pozycjonowania przez okres 5 lat wydaje się znaczną przesadą. Proponujemy maksymalnie 1 rok punkt 6 dodać obowiązek posprzątania i zdezynfekowania terenu po każdym zanieczyszczeniu go odpadami; Proponowane brzmienie 2 pkt 7) pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. (korekta) Projekt rozporządzenia ogranicza wymagania wobec pojazdów wyłącznie do przepisów o ruchu drogowym. Zważywszy na specjalistyczne przeznaczenie tych pojazdów za niezbędne uważamy doprecyzowanie wymaganych parametrów technicznych w zakresie Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce Związek Pracodawców Opolu Środowiska Warszawa Polska Izba 11 Wszystkie dokumenty związane z gospodarką odpadami są przechowywane przez okres 5 lat. Podmiot odbierający odpady komunalne nie ma takiego obowiązku. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić porządek. Zmieniono zapis na: zgodnie z przepisami o ruchu drogowym Regulują to odrębne przepisy, wydaje się, że takie zapisy nie są konieczne.

12 emisji spalin i hałasu oraz bezpieczeństwa ich konstrukcji i eksploatacji. Dlatego proponujemy w 2 punkt 7 projektu: Po słowach: zgodnie z przepisami o ruchu drogowym dodać: oraz spełniały wymagania stosownych przepisów w zakresie dopuszczalnych emisji spalin i hałasu oraz spełniały wytyczne Dyrektywy Maszynowej 42/2006/WE z dnia 17 maja 2006 r., w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji urządzeń W 2 punkt 7: po słowach. zgodnie przepisami o ruchu drogowym dodać: oraz spełniały wymagania stosownych przepisów w zakresie dopuszczalnych emisji spalin ( min. EURO 4 ) i hałasu oraz spełniały wytyczne Dyrektywy Maszynowej 42/2006/WE z dnia 17 maja 2006 w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji urządzeń. Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Regulują to odrębne przepisy, wydaje się, że takie zapisy nie są konieczne. Uzasadnienie: Proponowany zapis ma na celu doprecyzowanie zakresu przepisów jakie powinny spełniać pojazdy z punktu widzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa konstrukcji i eksploatacji. Obecny zapis ogranicza wymagania wobec pojazdów do spełnienia ich wyłącznie w zakresie przepisów o ruchu drogowym. Ocena skutków regulacji: Zmiana będzie miała korzystny wpływ na doprecyzowanie wymaganych parametrów technicznych pojazdów w zakresie emisji spalin i hałasu oraz bezpieczeństwa ich konstrukcji i eksploatacji. Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce 12

13 35. 2 Pkt 7. Ustawa Prawo o ruchu drogowym reguluje warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, więc nie ma potrzeby wpisywać do Rozporządzenia oczywistych wymagań, które powinny spełniać wszystkie środki transportu poruszające się po drogach Ponadto proponujemy w 2 dodać punkt 8 o następującej treści: 8) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, znajdował się co najmniej jeden pojazd (urządzenie) do mycia i dezynfekcji. pojemników przynajmniej raz w miesiącu. Wprowadzenie takiego przepisu korzystnie wpłynie na stan sanitarny pojemników i miejsc, w których będą ustawiane oraz wykluczy możliwość nieprofesjonalnego mycia pojemników co najczęściej skutkuje wylewaniem ścieków do podłoża lub kanalizacji burzowej. Proponowany zapis nabiera szczególnego znaczenia w związku ze spodziewanym wprowadzaniem na szeroką skalę selektywnej zbiorki odpadów tzw. mokrych i biodegradowalnych W 2 dodać punkt 8 o następującej treści: 8) w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, znajdował się co najmniej jeden pojazd ( urządzenie ) do mycia i dezynfekcji pojemników przynajmniej raz w miesiącu. Uzasadnienie: Proponowany zapis ma na celu zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarnego oraz standardu czystości i estetyki pojemników. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów tzw. mokrych i bio-. Wykluczy to możliwość nie profesjonalnego mycia pojemników przez osoby lub inne podmioty i wylewanie ewentualnych ścieków do podłoża lub kanalizacji burzowej. Ocena skutków regulacji: Zmiana będzie miała korzystny wpływ na zagwarantowanie prawidłowego stanu sanitarnego pojemników i miejsc w których zostały ustawione pojemniki. Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, Międzygminne i Energetyki Odnawialnej MASTER Sp. z o.o. w Tychach, Komunalnej Saniko Sp. z o.o., Komunalnej i Mieszkaniowej 13 W obliczu praktyk spotykanych na rynku gospodarki odpadami komunalnymi wydaje się zasadnym zaznaczenie, że odpady komunalne mogą być odbierane jedynie specjalistycznymi, dopuszczonymi do ruchu pojazdami. Dodano obowiązek posiadania pojazdu przystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników. Natomiast nie można narzucić podmiotowi obowiązku mycia pojemników, gdyż utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów. Dodano obowiązek posiadania pojazdu przystosowanego do mycia i dezynfekcji pojemników. Natomiast nie można narzucić podmiotowi obowiązku mycia pojemników, gdyż utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym należy do obowiązków właściciela nieruchomości. Zmieniono brzmienie 2 ust. 1 pkt 1 na: w posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdowały się co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktowej oraz co najmniej jeden pojazd do mycia pojemników w miejscach odbierania odpadów.

14 Sp. z o.o. w Turku, Usług Komunalnych KOMEX Sp. z o.o., Postulujemy także, by w przepisach rozporządzenia znalazły się zapisy obligujące przedsiębiorców do wyposażenia każdego pojazdu w łączność mobilną (np. w systemie GSM) oraz zestaw głośnomówiący Jest to uzasadnione w szczególności względami bezpieczeństwa. Praktyka dowodzi, iż nierzadkie są sytuacje, kiedy konieczne jest bardzo szybkie skontaktowanie się przez załogę pojazdu ze służbami bezpieczeństwa (np. w sytuacji wypadku komunikacyjnego) lub też służbami technicznymi w przypadku poważanej awarii pojazdu (np. awaria pojazdu powodująca trwałe zablokowanie ciągu komunikacyjnego) Czy ograniczenie zasięgu odbioru odpadów do 80 km od bazy magazynowo-transportowej jest zgodne z prawem unijnym? W 3 ust. 1 pkt 1 określono odległość usytuowania bazy magazynowo-transportowej podmiotu odbierającego odpady komunalne (na terenie gminy lub w odległości nie większej niż 80 km od granicy gminy). Wątpliwość budzi zasadność umieszczenia takiego zapisu gdyż nowelizacja ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmienie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) wprowadzając zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.) w art. 9 ust. 6 i 7 określa obszar, na którym ma się odbywać zbieranie, transportowanie i przetwarzanie odpadów Zakład Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce Polska Izba Opolu Zarząd Województwa Lubelskiego Częściowo Przedsiębiorcy sami ocenią czy takie wyposażenie jest dla nich niezbędne. Z punktu widzenia nowego systemu nie wydaje się być konieczne. Nie ma zapisów prawa wspólnotowego określającego tego rodzaju kwestie. Ponadto projekt rozporządzenia będzie podlegał notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej. Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. 14

15 komunalnych. Cały teren regionu gospodarki odpadami wydaje się optymalnym rozwiązaniem dla usytuowania ww. bazy W zakresie usytuowania bazy magazynowotransportowej celowe byłoby określenie jej położenia w odległości nie większej niż 50 km od granicy gminy, z której odbiera się odpady, zamiast przewidywanych w projekcie 80 km. Odległość 80 km wydaje się za duża, gdyż nic zapewnia terminowego wykonania usług zimą lub w przypadku poważnych zakłóceń ruchu drogowego. Ponadto sposób formułowania przepisu rodzi wątpliwości czy chodzi o odległość liczoną w linii prostej czy też po drogach. W przypadku miast o liczbie przekraczającej 50 tys. mieszkańców baza magazynowo-transportowa powinna znajdować się obligatoryjnie na terenie miasta. Baza powinna znajdować się na terenie regionu gospodarki odpadami, którego gminę (gminy) przedsiębiorca obsługuje. Wskazane byłoby również aby baza magazynowo- transportowa wyposażona była w separator substancji ropopochodnych albo w oczyszczalnię lub w zbiorniki bezodpływowe Zaproponowane brzmienie przepisu tj. usytuowanie bazy magazynowo-transportowej w odległości nie większej niż 80 km od granicy gminy, Z terenu, której odbierane są odpady, wymaga doprecyzowania. W tym kontekście z pewnością pojawią się wątpliwości interpretacyjne, jak należy tą odległość mierzyć czy w linii prostej od granicy, czy tez przy wykorzystaniu sieci istniejących dróg publicznych. Dodatkowo uważamy, iż odległość określona na 80 km jest zbyt duża, by zapewnić ciągłość i niezawodność świadczonych usług (szczególnie w okresie zimowym). Stąd też w imieniu PIGO wnosimy by odległości ta została określona na 60 km, Wieloletnia praktyka naszych firm członkowskich dowodzi, bowiem, iż usytuowanie bazy w takiej odległości od miejsca świadczenia usług jest optymalne, a poza gwarancją zapewnienia ciągłości świadczenia usług pozwała zoptymalizować ich koszty. Krajowa Izba Polska Izba Częściowo Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. Odnośnie wód i ścieków z terenu bazy dodano zapis: W zakresie bazy magazynowo-transportowej należy Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; 15

16 43. 3 W 3 zmienić treść w punkcie 1) w następujący sposób: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 50 km od granicy tej gminy; Uzasadnienie: Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z danej gminy może zagwarantować wysoką jakość swoich usług dzięki pojazdom oraz urządzeniom, których stan techniczny oraz sanitarny będzie na wysokim poziomie. Zapewnienie takich warunków możliwe jest poprzez stworzenie profesjonalnej bazy techniczne j, która ze względów ekonomicznych nie powinna być usytuowana w odległości większej niż 50 km od granicy obsługiwanych gmin. Komunalnej Saniko Sp. z o.o. Częściowo Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. Ocena skutków regulacji: Zmiana będzie miała korzystny wpływ na zagwarantowanie prawidłowego utrzymania pojazdów oraz urządzeń wykorzystywanych do zbierania odpadów komunalnych Kwestia promienia operacyjnego pojazdów do odbioru odpadów względem położenia bazy magazynowotransportowej wydaje się, że przyjęta kwota odległości jest jednak zbyt duża proponujemy 65 km. Związek Pracodawców Częściowo Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; pkt 1 Podmiot odbierający odpady powinien posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w odległości do km od granicy gminy, czyli żeby czas dojazdu samochodu odbierającego odpady z bazy do rejonu zbiórki odpadów nie był dłuższy niż 1 godz. Dopuszczenie do lokalizacji bazy magazynowotransportowej w odległości 80 km od granic gminy, z której miałyby być odbierane odpady spowoduje wzrost kosztów transportu ze względu na duże Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki Częściowo Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. Jest to odległość kompromisowa. Zmieniono zapis na: Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie, z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; Odległość ta jest uzasadniona ze względu na czas pracy kierowców. Pozwala ona również w przypadku mniejszych gmin jednemu podmiotowi na zapewnienie obsługi kilku miejscowości. 16

17 odległości pomiędzy bazą a miejscem wykonywania usługi pokonywane przez samochody odbierające odpady. Tak duża odległość od bazy może powodować sytuację, że w celach oszczędnościowych śmieciarki będą parkowały w miejscach do tego nieprzeznaczonych, poza terenem bazy Należy doprecyzować 3 ust. 1 w zakresie posiadania bazy magazynowo-transportowej o zapisy dotyczące obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów, określonego w przepisach odrębnych tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.). Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Jest to uregulowane przepisami odrębnymi. Ponieważ wymagania określają prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, to wpisanie, w przedmiotowe rozporządzenie, obowiązku posiadania bazy magazynowo-transportowej, na terenie której pozwala się magazynować odebrane odpady, wiąże się z posiadaniem zezwolenia na zbieranie, na danej nieruchomości, odebranych odpadów. W związku z tym, że obecne zapisy nie wskazują możliwości magazynowania odebranych odpadów, doprecyzowanie tego przepisu pozwoli wskazać/zwrócić uwagę podmiotowi świadczącemu usługi odbioru odpadów, na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami polskiego prawa Dot Pkt 1) mając na uwadze nowelizację ucp proponujemy odległość do 100 km od granic gmin: baza magazynowo-transportowa 1) W gminie z terenu której odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 100 km od granicy tej gminy do granicy gminy na terenie której jest zlokalizowana baza W pkt 3 po słowach przemysłowych należy postawić przecinek i dodać : w części wykorzystywanej pod bazę 4) na koniec każdego dnia roboczego pojazdy były opróżniane z odpadów i wykreślić, często zdarzają się przypadki niepełnego wypełnienia pojazdu, w takiej sytuacji następnego dnia następuje uzupełnienie objętości do pełna i wówczas pojazd jedzie do opróżnienia. Proponowane postępowanie jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu Odległość 100 km jest zbyt duża, sam dojazd z bazy zajął by za dużo czasu. Powinno być zapewnione zagospodarowanie wód i ścieków z terenu całej bazy (również z części do parkowania pojazdów. Magazynowanie odpadów w pojazdach jest niedopuszczone ze względu na bezpieczeństwo sanitarne. 17

18 ekonomicznie i ekologicznie nie uzasadnione. Ponadto w systemie kontenerowym jest to abstrakcyjny zapis ust. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: 1) w gminie z terenu, której odbiera odpady lub w odległości nie większej niż 80 km od granicy tej gminy; 2) na terenie, do którego posiada tytuł prawny; 3) w odległości nie mniejszej niż 500 m od następujących terenów: a) pod zabudowę mieszkaniową, b) pod szpitale i domy opieki społecznej, c) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, d) na cele uzdrowiskowe, e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, f) na cele mieszkaniowo-usługowe. Uzasadnienie: Wskazana jest usytuowanie bazy transportowo-magazynowej w znacznym oddaleniu od terenów chronionych /związanych z pobytem ludzi/ z uwagi na uciążliwość zapachową tej działalności oraz brak standardów zapachowej jakości powietrza w celu ograniczenia liczby wniosków o interwencje od okolicznych mieszkańców (wskazana odległość powinna być odpowiednio większa dla baz o wyposażeniu większym od podanego w rozporządzeniu) W 3.2 winny znaleźć się zapisy uwzględniające wymagania odnośnie wyposażenia bazy w urządzenia zapewniające zabezpieczenie przed wydostawaniem się na zewnątrz nieprzyjemnych zapachów (odorów) oraz zapisy uwzględniające wymagania odnośnie działań jakie winien podjąć prowadzący bazę w celu eliminacji pojawiania się gryzoni Proponuje się zapis: Baza magazynowo transportowa powinna spełniać wymagania prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i p.poż. Środowiska Warszawa Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki 18 Jest to uregulowane w przepisach odrębnych. Jest to uregulowane w przepisach odrębnych. Regulują te kwestie odrębne przepisy. Przyjęto część uwagi dotyczącą miejsca do mycia pojazdów i urządzeń lub posiadania umowy na te usługi.

19 Podmiot odbierający odpady powinien dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia odpadów lub umową z uprawnioną firmą na wykonywanie tej usługi. Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone przez odpowiedni organ w postaci Decyzji pozwolenia na użykowanie W 3 ust. 2 należy dodać: baza magazynowo-transportowa powinna być wyposażona w legalizowaną wagę najazdową do ważenia pojazdów o masie całkowitej do 60 ton w celu prowadzenia ewidencji odbieranych odpadów BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Częściowo Dodano zapis: 5) baza magazynowo-transportowa była wyposażona w : e) legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie lub przeładowywanie odpadów. Uzasadnienie: Każdy przedsiębiorca odbierający odpady powinien na swojej bazie posiadać wagę samochodową do ewidencji odbieranych odpadów, gdyż należy założyć, iż przedsiębiorcy będą odbierać odpady z wielu gmin w związku z tym w celu prowadzenia prawidłowej ewidencji odbieranych odpadów muszą posiadać legalizowane wagi Proponowany zapis 3 ust. 2 pkt 1) teren bazy magazynowo-transportowej był oświetlony i ogrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; Uasadnienie: Propozycja zapisu, po uwzględnieniu 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868) w 3 ust. 2 pkt. 2 zapis powinien być bardziej jednoznaczny i wskazywać o magazynowaniu jakich odpadów jest tutaj mowa, ponieważ jeżeli dotyczy to zmieszanych odpadów komunalnych, utwardzenie terenu np. gruzem czy żużlem nie będzie wystarczające do zabezpieczenia środowiska przed wpływem ewentualnych wód odciekowych. Środowiska Warszawa Olsztynie Zmieniono zapis na: teren bazy magazynowo-transportowej był ogrodzony i zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; O rodzajach odpadów dopuszczonych do magazynowania mówią odrębne przepisy. były szczelnie utwardzone; 19

20 54. 3 Proponowany zapis: 3 ust. 2 pkt 2) miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów i parkowania pojazdów były utwardzone i wyposażone w oddzielną kanalizację do odbioru wód opadowych lub roztopowych oraz ścieków przemysłowych (odcieków); Uzasadnienie: Rozszerzenie zapisu podyktowane powstawaniem ścieków przemysłowych (odcieków) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz ścieków opadowych, pochodzących z utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie powierzchni W 3 ust. 2 pkt 2 należy doprecyzować. Obecny zapis wskazuje, na możliwość magazynowania zarówno selektywnie zebranych odpadów komunalnych, jak i zmieszanych odpadów komunalnych. Intencją ustawodawcy, jest zapewnienie bezpiecznego dla środowiska magazynowania odbieranych odpadów komunalnych. Stąd też proponowany zapis uważamy za niewystarczający, gdyż utwardzenie terenu nie zabezpiecza przed przesiąkaniem wód opadowych oraz nie gwarantuje zbierania zanieczyszczonych wód opadowych. Proponujemy następujący zapis: miejsca przeznaczone na magazynowanie odpadów i parkowanie pojazdów były szczelne i wyposażone w system zbierania wód opadowych w przypadku narażenia ich na wpływ opadów w 3 ust. 2 punkt 2 dodać: w sposób zabezpieczający przenikanie substancji ropopochodnych do gruntu ust. 2 pkt 2 Wymóg, aby miejsca przeznaczone na magazynowanie odpadów o parkowanie pojazdów były utwardzone jest niewystarczający. Przez utwardzenie terenu można rozumieć np. wysypywanie na powierzchni warstwy żużla lub gruzu. Takie utwardzenie nie zabezpiecza jednak środowiska Środowiska Warszawa Szczecinie Opolu Poznaniu Nie są konieczne aż tak restrykcyjne regulacje. były szczelnie utwardzone; O rodzajach odpadów dopuszczonych do magazynowania mówią odrębne przepisy. były szczelnie utwardzone; były szczelnie utwardzone; były szczelnie utwardzone; 20

21 gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem ewentualnymi wyciekami w razie awarii pojazdów lub odciekami z miejsca magazynowania odpadów. Należałoby wskazać, aby miejsca te posiadały utwardzoną i szczelną powierzchnię. Nasto miejsca te winny być zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności przed opadani Zapis w 3 ust. 2 pkt 2 może sugerować, że art. 9d ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 236 poz z późn. zm.) stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz z późn. zm.) zezwalając na składowanie odpadów komunalnych (przez czas bliżej nieokreślony) w bazach magazynowo-transportowych podmiotów odbierających te odpady; z dalszej treści rozporządzenia oraz z informacji w uzasadnieniu wynika, że chodzi o wyznaczenie miejsc do selektywnego zbierania odpadów różnych rodzajów w celu umożliwienia prowadzenia zbiórki odpadów, których proces wytwarzania nie jest regularny - tym niemniej wspomniany wyżej zapis może wprowadzać w błąd adresatów rozporządzenia; W ocenie PIGO jest konieczne, by w 3 ust. 2 pkt 3) projektu - regulującego kwestię wyposażenia bazy w urządzenia do zagospodarowania wód opadowych i przemysłowych - dodać zapis, iż urządzenia te winny spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne. Takie doprecyzowanie pozwoli uniknąć wątpliwości, co do sposobu zagospodarowania wód opadowych i wymagań technicznych, co do stosowanych urządzeń W 3 ust. 2 pkt. 2 proponujemy następujący zapis: miejsce przeznaczone na magazynowanie odpadów, parkowanie pojazdów i magazynowanie kontenerów były szczelnie utwardzone, wyposażone w urządzenia zapewniające odbiór wód opadowych i ścieków technologicznych Uzasadnienie: należy zwrócić również uwagę na miejsca do magazynowania kontenerów na odpady. Teren na którym będą gromadzone odpady, Śląski Urząd Polska Izba BYŚ Wojciech Byśkiniewicz Częściowo Częściowo O rodzajach odpadów dopuszczonych do magazynowania traktują odrębne przepisy. były szczelnie utwardzone; były szczelnie utwardzone; 21

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 6 2. STARY NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI... 8 2.1. EUROPA, KRAJ, REGION, GMINA... 8 2.2. WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MAZOWSZA NA LATA 2012-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Torzym Nr ogłoszenia: BZP 69877-2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Polska-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2015/S 076-134331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2015/S 076-134331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134331-2015:text:pl:html Polska-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2015/S 076-134331 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 stycznia 2014 r.

WYROK z dnia 29 stycznia 2014 r. Sygn. akt: KIO 69/14 WYROK z dnia 29 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Małgorzata Rakowska Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:160392-2013:text:pl:html PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223818 NIP:

REGON: 670223818 NIP: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 207.000 euro, przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne

zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. Centralne Biuro Antykorupcyjne Raport z ponownych konsultacji do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw przeprowadzonych na etapie akceptacji projektu po uzgodnieniach międzyresortowych

Bardziej szczegółowo

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA GŁUSK ZP 271.9.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA GK 7620/D/03/06/02/07/01/08/04/09/01/10/03/3/11 Marcinowice, dnia 29.04.2011 r. DECYZJA NR 03/2011 O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 46a ust. 7 pkt

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] UWAGI Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] DO ZAŁOŻEŃ USTAWY O ZMIANIE USTAWY Z DNIA 7 MAJA 2010 R. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (PROJEKT

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Cel wydania ustawy i jej zakres Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze realizuje, zgodnie z prawem i praktyką Unii Europejskiej w obszarze lotnictwa cywilnego, opracowany

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Cel wydania ustawy i jej zakres.

UZASADNIENIE. I. Cel wydania ustawy i jej zakres. UZASADNIENIE I. Cel wydania ustawy i jej zakres. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze, realizuje, zgodnie z prawem i praktyką Unii Europejskiej w obszarze lotnictwa cywilnego, opracowany na początku

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Renata Tubisz

WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Renata Tubisz Sygn. akt: KIO 981/13 Sygn. akt: KIO 912/13 WYROK z dnia 9 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Marek Koleśnikow Członkowie: Izabela Kuciak Renata Tubisz Protokolant: Agata

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH PORADNIK DOTYCZĄCY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W KONTEKŚCIE WYKONANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH Warszawa 2010 W opracowaniu wykorzystano materiał zawarty w projekcie Poradnika w zakresie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Druk nr 740 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ o projekcie

Bardziej szczegółowo