Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa I. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: Kod CPV Opis: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Usługi transportu odpadów Usługi związane z odpadami II. Definicje: Na potrzeby niniejszego opisu przedmiotu zamówienia za: 1) zamawiającego - należy rozumieć stronę udzielającą niniejszego zamówienia: Gmina Nysa; 2) wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 3) konsorcjum - należy przez to rozumieć dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4) postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 5) właściciela nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy nieruchomość zamieszkałą - uważa się nieruchomość, w której znajduje się co najmniej 1 lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec; 6) nieruchomość niezamieszkałą - rozumie się przez to nieruchomość wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej lub inną nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy; 7) przepełnienie pojemnika przez przepełnienie pojemnika należy rozumieć wypełnienie poszczególnych pojemników powyżej 100% ich całkowitej pojemności. III. Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: 1) przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa oraz innych usług opisanych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 2) Gmina Nysa położona jest w południowo-zachodniej części Województwa str. 1

2 Opolskiego, jej powierzchnia wynosi 217 km 2, gminę zamieszkuje mieszkańców - stan na r. Gmina Nysa jest gminą miejsko-wiejską, w jej skład wchodzi miasto Nysa oraz 26 sołectw: Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski i Złotogłowice. 3) Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w terminie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem zapisów OPZ i wzoru umowy wskazujących na inny termin wykonania poszczególnych obowiązków. W przypadku zawarcia umowy w terminie obiektywnie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie początkowy termin realizacji zamówienia zostanie przesunięty o odpowiedni okres (z zachowaniem terminu końcowego). IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Usługa odbierania odpadów komunalnych będzie realizowana zgodnie z: a. obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21) oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). b. obowiązującym w czasie trwania umowy każdorazowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa (na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania jest to Uchwała nr XXVII/447/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa), zwanym dalej Regulaminem oraz każdorazową uchwałą Rady Miejskiej w Nysie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości (na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania jest to Uchwała nr XXVII/451/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zwana dalej Uchwałą. Wskazane powyżej akty prawa doprecyzowują zakres obowiązków ciążących na Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że zapisami niniejszej SIWZ Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę szerszy zakres obowiązków niż wynikające np. z aktów prawa miejscowego. W takim przypadku, zakres obowiązków w pierwszej kolejności doprecyzowuje SIWZ. c. Regulamin oraz Uchwała obowiązujące na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania o zamówienie stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 oraz nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 2) Realizując usługę Wykonawca będzie odbierał wszystkie odpady komunalne od właścicieli wszystkich nieruchomości (bezpośrednio str. 2

3 z nieruchomości lub odpowiednio z GPSZOK), z pojemników/worków/kontenerów na odpady komunalne o pojemności i kolorystyce określonej w obowiązującym Regulaminie, z częstotliwością i w sposób wynikający z przedmiotowego Regulaminu oraz Uchwały, z tym że, z zabudowy wielolokalowej odpady komunalne mają być odbierane z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się pojemników, w których zbierane są odpady. 3) Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do odbierania następujących frakcji odpadów: a. z nieruchomości zamieszkałych: 1. odbiór niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, odpadów zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych, odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych powstających w gospodarstwach domowych, b. z nieruchomości niezamieszkałych: 1. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, c. z ogrodów działkowych: 1. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, d. z targowisk: 1. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, str. 3

4 odpadów zielonych. e. przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta Nysy. 4) Przewiduje się następującą szacunkową liczbę obsługiwanych mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w poszczególnych miejscowościach Gminy Nysa: Szacunkowa liczba mieszkańców Lp. Miejscowość Ilość nieruchomości Szacunkowa liczba zamieszkałych mieszkańców 1 BIAŁA NYSKA DOMASZKOWICE GŁĘBINÓW GOŚWINOWICE HAJDUKI NYSKIE HANUSZÓW IŁAWA JĘDRZYCHÓW KĘPNICA KONRADOWA KOPERNIKI KUBICE LIPOWA MORÓW NIWNICA PODKAMIEŃ PRZEŁĘK RADZIKOWICE REGULICE RUSOCIN SĘKOWICE SIESTRZECHOWICE SKOROCHÓW WIERZBIĘCICE WYSZKÓW ŚLĄSKI ZŁOTOGŁOWICE Miasto NYSA Razem ) Przewiduje się następującą roczną szacunkową wielkość strumienia odpadów komunalnych, z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (odpady odbierane str. 4

5 4 bezpośrednio z nieruchomości, przyjmowane w GPSZOK, odbierane w związku z obsługą imprez masowych i edukacyjnych, usuwane z nielegalnych składowisk itp.) (Mg/rok) w okresie świadczenia usług. Ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w latach poprzednich, z podziałem na asortyment i przypisany mu kod, przedstawiona jest w załączniku nr 4 (pod nazwą: Ilość odpadów do odbioru i transportu). 6) Wykonawca na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego, zawartych w załączniku nr 5 (pod nazwą: Nieruchomości z podziałem na ulice), uwzględniając postanowienia Regulaminu oraz Uchwały, opracuje harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych (oddzielny dla miasta Nysa oraz poszczególnych sołectw) i przedłoży go Zamawiającemu, w formie elektronicznej, do akceptacji w terminie do 15 czerwca 2013 r. - z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie - na uzasadniony wniosek Wykonawcy może termin ten być przesunięty przez Zamawiającego. 7) Harmonogram powinien określać terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych oraz wielkogabarytowych, zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych oraz godziny świadczenia przedmiotowych usług, przy uwzględnieniu min. zróżnicowanego tempa napełniania pojemników w zależności od pory roku oraz potrzeb właścicieli nieruchomości. 8) Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają zachowania formy pisemnej oraz uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Wymóg ten nie dotyczy jednorazowych zmian wynikających z nadzwyczajnych sytuacji (np. nieprzejezdne drogi, wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne, dni ustawowo wolne od pracy). Zmiana harmonogramu nie będzie stanowiła zmiany zapisów umowy o zamówienie publiczne. 9) Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne również poza ustalonym harmonogramem w sytuacjach przewidzianych Regulaminie, Uchwale oraz w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 10) Wykonawca będzie informował mieszkańców o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie, poprzez dystrybucję wśród właścicieli nieruchomości przygotowanego przez siebie, w formie papierowej harmonogramu, po jednym egzemplarzu dla każdego właściciela bądź zarządzającego nieruchomością. 11) Wykonawca będzie zobowiązany umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały czas, na jaki został przygotowany. Zamawiający umieści harmonogram na własnej stronie internetowej. 12) Przy opracowywaniu harmonogramu należy uwzględnić także następujące zasady: a. W przypadkach, gdy częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych została określona w aktach prawa miejscowego według zasady nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (budynki wielorodzinne, str. 5

6 nieruchomości niezamieszkałe) Wykonawca ustala z właścicielem nieruchomości stały termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych odpowiadający wskazanej zasadzie, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych wynikający także z potrzeb właściciela tej nieruchomości. Na zgłoszenie właściciela nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych także z własnej inicjatywy jest on zobowiązany do odbioru odpadów zmieszanych także w indywidualnie ustalonym terminie w celu zapobiegnięciu przepełnienia pojemników. b. Właściciel nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania dokonania indywidualnego odbioru odpadów co najmniej z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego. Częstotliwość odbioru z nieruchomości odpadów zbieranych selektywnie wynika z Regulaminu i Uchwały, z tym, że: w przypadku nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) o konieczności odbioru odpadów zgromadzonych w gniazdach właściciel nieruchomości zawiadamia Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zobowiązany jest do monitorowania stanu zapełnienia pojemników także we własnym zakresie i odpowiedniego dostosowania częstotliwości odbioru tych odpadów w przypadku stwierdzenia, że pojemniki zapełniane są z większą częstotliwością niż ustalona z właścicielem nieruchomości. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych Wykonawca ustala z właścicielem nieruchomości stały termin odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie odpowiadający zasadzie nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Na zgłoszenie właściciela nieruchomości jest on zobowiązany do odbioru odpadów zmieszanych także w indywidualnie ustalonym terminie. Właściciel nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania dokonania indywidualnego odbioru odpadów co najmniej z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego. 13) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do opróżnienia przepełnionego pojemnika w czasie 30 minut od chwili zgłoszenia tego faktu w obrębie miasta Nysa, oraz w terminie 60 minut na terenie 26 sołectw Gminy Nysa w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do soboty. 14) Wykonawca w ramach świadczenia usługi na odbiór odpadów komunalnych wyposaży nieruchomości w pojemniki, worki i wieszaki na worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych. Pojemniki i worki winny spełniać wymogi, o których mowa w załączniki nr 9. Na pojemnikach/workach musi znajdować się opis zawierający: nazwę firmy odbierającej odpady i numer telefonu do niej, 15) Wykonawca rozpocznie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dostarczanie pojemników na posesje 17 czerwca 2013 roku, a zakończy wyposażanie posesji nie później niż 30 czerwca 2013 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie - na uzasadniony wniosek Wykonawcy może termin ten być przesunięty przez Zamawiającego. 16) Pojemniki zostaną ustawione przez Wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości, str. 6

7 5 17) Wykonawca zapewni konserwację i mycie oraz dezynfekcję wyżej wymienionych pojemników, co najmniej raz na 6 miesięcy (za pomocą specjalistycznej myjni umieszczonej na pojeździe do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub myjni znajdującej się na terenie bazy magazynowo - transportowej Wykonawcy). 18) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników, worków i wieszaków na worki w ilościach nie mniejszych niż wskazane w załączniku nr 7 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, jeśli w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publicznych ilość pojemników lub worków dostarczonych do właścicieli nieruchomości będzie mniejsza niż wskazano powyżej. 19) Wielkość pojemników dostarczanych właścicielom nieruchomości ustali Wykonawca, na podstawie deklarowanej ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i normatywu dotyczącego minimalnej ilości odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przy częstotliwości wywozu, ustalonego w Regulaminie. 20) W trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie ze zgłoszeniem właściciela nieruchomości. Dostarczenie i ustawienie pojemników na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Dotyczy to sytuacji zmiany i1ości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości, jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 21) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników, z winy Wykonawcy, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wymiany pojemników na swój koszt. Koszt wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jak również koszt dostarczenia pojemników w miejsce skradzionych Wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej. 22) Pojemniki i kontenery pozostają własnością Wykonawcy, natomiast udostępniane są Zamawiającemu, a następnie odpowiednio właścicielom nieruchomości na zasadzie umowy dzierżawy i poddzierżawy. 23) Worki wydawane są właścicielom nieruchomości Gminy w Punkcie Obsługi Klienta, GPSZOK oraz w Urzędzie Miejskim. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość worków w każdym pojeździe dokonującym odbioru odpadów tak, by właściciele nieruchomości mogli zaopatrywać się w worki także u osób obsługujących pojazdy. 24) Do gromadzenia i odbioru przeterminowanych leków, z przeznaczonych do tego celu pojemników ustawionych w aptekach na terenie Miasta Nysy, Wykonawca zapewni worki polietylenowe o pojemności 120 litrów oraz kartony. Wykaz aptek, w których są ustawione pojemniki określa Załącznik nr 6. 25) Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania w miejscach odbioru odpadów, tj. porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami str. 7

8 wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych. 26) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest nie mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Zakazuje się ponadto mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 27) Odpady przekazane przez właściciela nieruchomości, jako selektywnie zebrane zostaną potraktowane przez Wykonawcę, jako zmieszane, jeżeli w danym strumieniu odpadów znajduje się szacunkowo ponad 20 % odpadów innego rodzaju które należy zbierać w sposób selektywny. Wykonawca obowiązany jest przyjąć takie odpady, jako zmieszane odpady komunalne. 28) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o: a. powtarzających się co najmniej 2 razy pod rząd przypadkach, o których mowa w punkcie b. powtarzających się co najmniej 2 razy pod rząd przypadkach, w których w strumieniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych znajduje się szacunkowo ponad 20% odpadów: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła i opakowań ze szkła (dotyczy nieruchomości, na których zadeklarowano prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów) c. powtarzających się przypadkach przepełnienia znajdujących się na terenie nieruchomości pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 29) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie lub drogą, elektroniczna informacje o opisanych przypadkach, w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistniałej sytuacji. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową i protokół z zaistniałego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 30) W przypadku stwierdzenia sytuacji z pkt 25 lub 26 ppkt b Wykonawca odbiera te odpady na zasadach określonych dla odbioru odpadów zmieszanych, z tym, że w przypadku, gdy z przyczyn technicznych (np. niedostosowanie pojazdu dokonującego odbiór odpadów) Wykonawca nie jest w stanie dokonać odbioru takich odpadów w terminie przewidzianym pierwotnie do odbioru odpadów zbieranych selektywnie, odpady takie odbierane są przez Wykonawcę w najbliższym terminie wyznaczonym w Harmonogramie do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. 31) Wykonawca w ramach realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do: a. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - str. 8

9 Nysa w Domaszkowicach wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego ; b. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów zie1onych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - Nysa w Domaszkowicach wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego ; c. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - Nysa w Domaszkowicach wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego za wyjątkiem odpadów o których mowa poniżej;. d. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych: niebezpiecznych (w tym lekarstw), do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21). W przypadkach określonych przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy u.c.p.g., Wykonawca uprawniony jest do przekazania odpadów wskazanych w art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g. do określonych w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami instalacji regionalnych innych niż wskazano powyżej lub odpowiednio do instalacji zastępczych. O każdym przypadku nieprzekazania odpadów do instalacji wskazanych powyżej, Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, wskazując przyczyny nieprzekazania odpadów do instalacji wskazanej przez Zamawiającego, ilość odpadów przekazanych do innych instalacji, instalację, do której odpady trafiły oraz sposób zagospodarowania odpadów w tej instalacji. 32) Wykonawca będzie sporządzał miesięczne raporty, stanowiące załącznik do faktury, w których wskaże m.in. informacje o ilości i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, napotkanych problemach i podjętych środkach zaradczych. 33) Wzory formularzy o ilości przyjętych odpadów i miesięcznych raportów oraz warunki przekazywania informacji drogą elektroniczną Zamawiający udostępni Wykonawcy najpóźniej do r. 34) Wykonawca w ramach realizacji niniejszej usługi będzie sporządzał kwartalne sprawozdania i przekazywał je Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 35) Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 32 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia powinno zawierać: a. informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane; str. 9

10 b. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: - przekazanych do składowania na składowisku odpadów, - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; c. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; d. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów). 36) Ponieważ z mocy ustawy gmina ma obowiązek powierzyć wykonanie zadania własnego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu, to musi mieć możliwość zapewnienia sobie prawidłowej realizacji tych usług. W związku z tym, że sposób ich wykonywania przez Wykonawcę ma decydujący wpływ na możliwość wypełnienia przez gminę obowiązków związanych z selektywną zbiórką odpadów i osiąganiem wymaganych poziomów, za uzasadnione należy uznać zobowiązanie na mocy umowy Wykonawcy świadczącego na terenie gminy usługi związane z odbiorem odpadów, do osiągania wymaganych przez gminę poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odpowiednio odzysku. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca ma obowiązek, osiągnięcia w każdym roku kalendarzowym w odniesieniu do: a) masy przyjętych odpadów, o kodach i 15 0l 07, poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, w wysokości co najmniej 50% wagowo; b) masy przyjętych odpadów innych niż niebezpieczne, o kodach , 17 0l 07, , poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, w wysokości co najmniej 40% wagowo. W przypadku nieosiągnięcia ww. poziomów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z umową. 37) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację związaną z wykonywaniem przedmiotu umowy, potwierdzającą wykonywanie usługi zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym opisie zamówienia i przepisami prawa oraz okazać ją na każde żądanie Zamawiającego. 38) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w szczególności poprzez wgląd do dokumentów sporządzanych w związku z prowadzeniem ewidencji odpadów i ich kontrolę. 39) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest utworzyć i eksploatować 2 Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o których mowa w ustawie u.c.p.g. w obrębie miasta Nysy wg. warunków określonych w załączniku nr 8 zapewniające łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w których mogą być prowadzone m.in. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 40) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest na str. 10

11 zlecenie Zamawiającego usuwać nielegalne miejsca składowania odpadów komunalnych w ilości do 100 Mg/rok. 41) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do zorganizowania w miesiącu kwietniu i październiku każdego roku obowiązywania umowy objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Nysa (średnio rocznie w latach poprzednich w ramach tego typu zbiórek zebrano do 50 Mg odpadów). Na potrzeby tej zbiórki Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym harmonogram zbiórki i zawiadomi mieszkańców Gminy Nysa o terminie i sposobie odbioru odpadów. 42) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do opróżniania 37 koszy o pojemności 30 litrów każdy, zamontowanych na koronie zapory czołowej Zbiornika Wodnego Nysa z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się ich, w tym 32 kosze od strony tamy w kierunku Skorochowa oraz 2 kosze po stronie Siestrzechowic i 3 na parkingu w Siestrzechowicach. 43) Odbiór odpadów komunalnych z organizowanych przez Zamawiającego imprez masowych oraz edukacyjnych wraz z wyposażeniem w niezbędne pojemniki i worki. W poprzednich latach odbyły się następujące imprezy masowe, które mają charakter cykliczny i będą organizowane w każdym roku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia: a. DNI NYSY - w terminie maj (w 2013 zaplanowano imprezę 3-dniową, miejsce: Rynek miasta Nysa, usługa wraz ze sprzątaniem terenu po imprezie), b. Festiwal Ognia i Wody w terminie lipiec (w 2012 była to impreza 1 dniowa, miejsce: plaża NOR i wały Jeziora Nyskiego, usługa wraz ze sprzątaniem terenu po imprezie w 2012 zebrano około 111m 3 odpadów), c. Bitwa o Twierdzę Nysa w terminie lipiec/sierpień (w 2013 zaplanowano imprezę 1 dniową, miejsce: miasto Nysa) d. Dzień Ziemi w terminie kwiecień (w 2012 była to impreza 1-dniowa, zbiórka obwoźna z terenu gminy około 200 worków na odpady zmieszane) e. Sprzątanie Świata w terminie wrzesień (w 2012 była to impreza 1-dniowa, zbiórka obwoźna z terenu gminy około 200 worków na odpady zmieszane) f. Dożynki Gminne sierpień/wrzesień (1 dzień w 2012, zamówiono 10 pojemników SM120, 20 szt. worków foliowych, 2 pojemniki na tworzywa dzwony). Obowiązkiem, o którym mowa, Gmina nie obejmie innych imprez masowych i edukacyjnych innych niż wskazane powyżej. Dla potrzeb szacowania ceny ofertowej przyjąć należy, iż specyfika imprez organizowanych w okresie realizacji zamówienia (okres, zakres, ilości odpadów) będzie odpowiadała specyfice imprez organizowanych w latach poprzednich lub odpowiednio zaplanowanych na 2013r. 44) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do ustawienia w terminie od dnia 01 maja (w roku 2013 od 1 lipca) do 30 września każdego roku objętego umową i opróżniania z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się: a. 2 pojemników typu PA 1100 przy Ośrodku Błękitna Zatoka w Głębinowie, b. 1 pojemnika KP7 na terenie WOPR Nysa, str. 11

12 c. 1 pojemnika PA 1100 na terenie sołectwa Głębinów, d. 1 pojemnika PA 1100 na terenie sołectwa Skorochów, e. 2 pojemników Typu Sztokholm do selektywnej zbiórki odpadów (1 na tworzywa, 1 mieszany szkło - papier) na terenie sołectwa Głębinów, f. 2 pojemników Typu Sztokholm do selektywnej zbiórki odpadów (1 na tworzywa, 1 mieszany szkło-papier) na terenie sołectwa Skorochów, g. 2 pojemników Typu Sztokholm do selektywnej zbiórki odpadów (1 na tworzywa, 1 mieszany szkło-papier) na terenie NOR, h. pojemniki typy Sztokholm winny spełniać wymogi określone w załączniku nr 9. 45) Wykonawca może odmówić odbioru z nieruchomości odpadów komunalnych w terminach wynikających z Harmonogramu świadczenia usług, gdy: a. Data realizacji usługi wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, b. właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązków wynikających z Regulaminu dotyczących sposobu ustawienia pojemników, w szczególności pozostawia pojemniki w zamkniętych boksach śmietnikowych, chyba że pomimo naruszenia przez właściciela nieruchomości zasad wynikających z Regulaminu wykonanie usługi jest możliwe, c. właściciel nieruchomości zbiera odpady komunalne poza pojemnikami, jeżeli odbiór odpadów zebranych poza pojemnikami byłby ze względów technicznych niemożliwy lub znacznie utrudniony, d. właściciel nieruchomości, pomimo niskich temperatur, zbiera w pojemnikach odpady płynne nie stosując odpowiednich środków przeciwdziałających przymarzaniu odpadów do pojemników lub niestosuje się do innych wymagań określonych w Regulaminie (np. 13 Regulaminu), e. w związku z trwającymi pracami budowlanymi lub wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dojazd do nieruchomości jest niemożliwy lub znacznie utrudniony. 46) O każdym przypadku nie wykonania w terminie usługi, z przyczyn określonych w punkcie powyżej, Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wykonania usługi w odniesieniu do danej nieruchomości poza Harmonogramem świadczenia usług lub, w przypadku, gdy powodem niewykonania usługi są utrudnienia komunikacyjne związane z pracami budowlanymi, określić tymczasowo odmienne zasady świadczenia usługi (np. ustalić nowe lokalizacje pojemników), co nie będzie stanowiło podstawy do podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. V. Opis potencjału technicznego, niezbędnego do wykonywania przedmiotowego zamówienia: 1) baza magazynowo - transportowa: a. położona na terenie Gminy Nysa lub w odległości nie większej niż 60 kilometrów od jego granicy; b. zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; c. zapewniająca miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; d. wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów str. 12

13 z grupy odpadów komunalnych; e. wyposażona w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania; f. wyposażona w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób; g. wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; h. wyposażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, i. wyposażona w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej. 2) pojazdy: a. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie z terenu Gminy Nysa o ładowności 22-24m 3, b. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie z terenu Gminy Nysa o ładowności m 3, c. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, wyłącznie z terenu Gminy Nysa; d. co najmniej trzy pojazdy do odbierania odpadów o ładowności pojemników 5-10 m 3 e. co najmniej dwa pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyłącznie do odbierania odpadów z terenu Gminy Nysa; f. co najmniej jeden pojazd do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, wyposażony w myjnię, do pojemników o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów, przy czym może być to też jeden z pojazdów wymienionych w lit a, a w przypadku mycia pojemników na terenie bazy Wykonawcy, nie jest konieczne dysponowanie takim pojazdem, 3) pozostałe wymagania dotyczące pojazdów: Wykonawca obowiązany jest: a. wszystkie pojazdy trwale i czytelnie oznakować, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, b. utrzymać odpowiedni stan techniczny i sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez: 1. zabezpieczenie ich przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 2. poddawane ich myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; oraz posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowych czynności; 3. na koniec każdego dnia roboczego opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej; str. 13

14 a. zapewnić pojazdy o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady nimi przewożone, b. zapewnienie wyposażenia pojazdów w: narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników; monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS), dopuszcza się również wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych, c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania 20% powierzchni bocznych komór zbiorczych pojazdów Wykonawcy (w miejscu i kształcie uzgodnionym z Zamawiającym), o których mowa w pkt.5 ppkt 2 lit, a, jako nośnika informacji wykorzystywanych dla celów działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z ochroną środowiska. d. Wymagania wskazane powyżej w zakresie ilości i rodzajów pojazdów wymaganych do realizacji umowy o zamówienie publiczne należy traktować jako wymagania minimalne. Wykonawca może zwiększyć ilość pojazdów, przy użyciu których będzie świadczona przez niego usługa, z tym jednakże zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu umowy przy wykorzystaniu pojazdów oraz bazy transportowo magazynowej wskazanej w ofercie celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający, przed podsianiem umowy o zamówienie publiczne z wybranym przez siebie Wykonawcą, przeprowadzi wizję bazy transportowo magazynowej oraz pojazdów wskazanych w jego ofercie, a przeznaczonych do realizacji umowy o zamówienie publicznie. O terminie przeprowadzenia wizji Wykonawca zostanie zawiadomiony z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Odmowa udostępnienia pojazdów lub bazy transportowo magazynowej celem przeprowadzenia wizji, bądź wykazanie w toku wizji, że pojazdy lub baza nie spełniają wymogów określonych w SIWZ, względnie stanowią inny potencjał niż wskazany w ofercie Wykonawcy będzie równoznaczne z tym, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) wymagania dotyczące monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) - umożliwiający jednoczesne łączenie się z tym samym pojazdem przez Wykonawcę i Zamawiającego, trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów. Pamięć danych powinna być przechowywana i możliwa do odczytu minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego; a. Wykonawca zobowiązany jest zamontować i zabezpieczyć urządzenia peryferyjne systemu GPS w ten sposób, aby nie można było ich dowolnie instalować w różnych pojazdach, wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają zgody Zamawiającego; b. system musi umożliwiać Zamawiającemu monitorowanie stanu pracy każdego pojazdu poprzez przeglądarkę internetową, str. 14

15 VI. c. system musi posiadać możliwość wydruku wyświetlanych informacji i ich publikacji na stronie internetowej Zamawiającego; d. przez cały okres trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania systemu oraz jego oprogramowania w taki sposób, aby Zamawiający mógł korzystać z niego bez przeszkód. e. Wykonawca zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie funkcjonowania systemu. f. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowego wyposażenia, w trakcie realizacji umowy, pojazdów Wykonawcy w swoje urządzenia (GPS) do monitoringu realizacji zamówienia. 5) Wykonawca zapewnia, że osoby wykonujące w jego imieniu czynności składające się na przedmiot umowy będą miały czysty i estetyczny strój. Na stroju powinny zostać umieszczone w widocznym miejscu logo i/lub nazwa Wykonawcy tak, aby możliwa była identyfikacja Wykonawcy świadczącego usługę. Wymagania związane z organizacją i prowadzeniem Punktu Obsługi Klienta (POK). 1) Lokalizację POK wskazuje Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. 2) Punkt powinien być położony w granicach administracyjnych miasta Nysy, przy czym nieruchomość, w której zostanie zlokalizowany POK powinna być łatwo dostępna dla właścicieli nieruchomości (dogodny dojazd samochodem, dogodne dojście dla pieszych). 3) Punkt powinien być przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 4) POK powinien mieć powierzchnię co najmniej 10 m 2 na każde stanowisko obsługi, w tym powinien być wyposażony w krzesła oraz w co najmniej jeden stolik dla osób oczekujących. 5) POK powinien być czynny co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, oraz jednego dnia do godziny 18.00, a nadto w soboty od do z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6) W POK winny być zorganizowane co najmniej dwa stanowiska obsługi właścicieli nieruchomości. 7) POK powinien być w sposób wyraźny oznaczony, zaś informacja o godzinach otwarcia POK-a oraz rodzaju spraw załatwianych w Punkcie powinna być zamieszczona na stronie internetowej Wykonawcy. Dane, o których mowa, Zamawiający zamieści także na własnej stronie internetowej. 8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność w POK: worków przeznaczonych do zbierania odpadów, które nieodpłatnie wydawane są właścicielom nieruchomości, dodatkowych ulotek z Harmonogramami odbioru odpadów komunalnych, formularzy zgłoszenia reklamacji, formularzy deklaracji składanych w Gminie. 9) Wykonawca udostępnia w POK właścicielom nieruchomości do wglądu treść aktów prawa miejscowego obowiązujących w Gminie. VII. Usługi dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia właścicielowi nieruchomości str. 15

16 kontenera do zbierania odpadów z remontów prowadzonych przez właściciela nieruchomości samodzielnie i do odbioru tych kontenerów, jak również worków z tymi odpadami, w dacie indywidualnie ustalonej z właścicielem nieruchomości. Usługa ta traktowana jest jako usługa dodatkowa w rozumieniu aktów prawa miejscowego obowiązujących w Gminie i wymaga złożenia przez właściciela nieruchomości w Gminie zapotrzebowania na usługę dodatkową. O zgłoszeniu zapotrzebowania na usługę dodatkową Gmina niezwłocznie informuje Wykonawcę pozostawiając mu ustalenie z właścicielem nieruchomości terminu odbioru. Termin ten nie może przypadać później niż jeden dzień roboczy od otrzymania informacji z Gminy, chyba że inny termin zostanie zaakceptowany przez właściciela nieruchomości. str. 16

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Torzym Nr ogłoszenia: BZP 69877-2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA GŁUSK ZP 271.9.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223818 NIP:

REGON: 670223818 NIP: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 207.000 euro, przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 6 2. STARY NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI... 8 2.1. EUROPA, KRAJ, REGION, GMINA... 8 2.2. WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MAZOWSZA NA LATA 2012-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Polska-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2015/S 076-134331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2015/S 076-134331. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134331-2015:text:pl:html Polska-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2015/S 076-134331 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:160392-2013:text:pl:html PL-Włodawa: Usługi wywozu odpadów 2013/S 094-160392 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 stycznia 2014 r.

WYROK z dnia 29 stycznia 2014 r. Sygn. akt: KIO 69/14 WYROK z dnia 29 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Małgorzata Rakowska Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 1 z 5 21-11-2014 13:29 Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec Numer ogłoszenia: 383256-2014; data zamieszczenia: 21.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 1 z 5 07-11-2014 13:57 Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec Numer ogłoszenia: 369876-2014; data zamieszczenia: 07.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2015 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 11 maja 2015 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 794/15 KIO 800/15 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: WYROK z dnia 11 maja 2015 r. Przewodniczący: Protokolant: Izabela Niedziałek-Bujak Natalia Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Dyrektywa 2008/98/WE z dn. 19.11.2008 r. NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Zasady bliskości i samowystarczalności Stworzenie tzw. europejskiego społeczeństwa recyklingu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi

System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI System regionalnych rozwiązań w gospodarce komunalnymi Komunalny zakład gospodarki w nowych uregulowaniach prawnych Leszek Wołowiec członek Zarządu Związku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo