Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa I. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: Kod CPV Opis: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Usługi transportu odpadów Usługi związane z odpadami II. Definicje: Na potrzeby niniejszego opisu przedmiotu zamówienia za: 1) zamawiającego - należy rozumieć stronę udzielającą niniejszego zamówienia: Gmina Nysa; 2) wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 3) konsorcjum - należy przez to rozumieć dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4) postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 5) właściciela nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy nieruchomość zamieszkałą - uważa się nieruchomość, w której znajduje się co najmniej 1 lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec; 6) nieruchomość niezamieszkałą - rozumie się przez to nieruchomość wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej lub inną nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy; 7) przepełnienie pojemnika przez przepełnienie pojemnika należy rozumieć wypełnienie poszczególnych pojemników powyżej 100% ich całkowitej pojemności. III. Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: 1) przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa oraz innych usług opisanych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 2) Gmina Nysa położona jest w południowo-zachodniej części Województwa str. 1

2 Opolskiego, jej powierzchnia wynosi 217 km 2, gminę zamieszkuje mieszkańców - stan na r. Gmina Nysa jest gminą miejsko-wiejską, w jej skład wchodzi miasto Nysa oraz 26 sołectw: Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski i Złotogłowice. 3) Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w terminie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem zapisów OPZ i wzoru umowy wskazujących na inny termin wykonania poszczególnych obowiązków. W przypadku zawarcia umowy w terminie obiektywnie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie początkowy termin realizacji zamówienia zostanie przesunięty o odpowiedni okres (z zachowaniem terminu końcowego). IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Usługa odbierania odpadów komunalnych będzie realizowana zgodnie z: a. obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21) oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). b. obowiązującym w czasie trwania umowy każdorazowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa (na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania jest to Uchwała nr XXVII/447/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa), zwanym dalej Regulaminem oraz każdorazową uchwałą Rady Miejskiej w Nysie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości (na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania jest to Uchwała nr XXVII/451/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zwana dalej Uchwałą. Wskazane powyżej akty prawa doprecyzowują zakres obowiązków ciążących na Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że zapisami niniejszej SIWZ Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę szerszy zakres obowiązków niż wynikające np. z aktów prawa miejscowego. W takim przypadku, zakres obowiązków w pierwszej kolejności doprecyzowuje SIWZ. c. Regulamin oraz Uchwała obowiązujące na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania o zamówienie stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 oraz nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 2) Realizując usługę Wykonawca będzie odbierał wszystkie odpady komunalne od właścicieli wszystkich nieruchomości (bezpośrednio str. 2

3 z nieruchomości lub odpowiednio z GPSZOK), z pojemników/worków/kontenerów na odpady komunalne o pojemności i kolorystyce określonej w obowiązującym Regulaminie, z częstotliwością i w sposób wynikający z przedmiotowego Regulaminu oraz Uchwały, z tym że, z zabudowy wielolokalowej odpady komunalne mają być odbierane z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się pojemników, w których zbierane są odpady. 3) Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do odbierania następujących frakcji odpadów: a. z nieruchomości zamieszkałych: 1. odbiór niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, odpadów zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych, odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych powstających w gospodarstwach domowych, b. z nieruchomości niezamieszkałych: 1. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, c. z ogrodów działkowych: 1. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, d. z targowisk: 1. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, str. 3

4 odpadów zielonych. e. przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta Nysy. 4) Przewiduje się następującą szacunkową liczbę obsługiwanych mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w poszczególnych miejscowościach Gminy Nysa: Szacunkowa liczba mieszkańców Lp. Miejscowość Ilość nieruchomości Szacunkowa liczba zamieszkałych mieszkańców 1 BIAŁA NYSKA DOMASZKOWICE GŁĘBINÓW GOŚWINOWICE HAJDUKI NYSKIE HANUSZÓW IŁAWA JĘDRZYCHÓW KĘPNICA KONRADOWA KOPERNIKI KUBICE LIPOWA MORÓW NIWNICA PODKAMIEŃ PRZEŁĘK RADZIKOWICE REGULICE RUSOCIN SĘKOWICE SIESTRZECHOWICE SKOROCHÓW WIERZBIĘCICE WYSZKÓW ŚLĄSKI ZŁOTOGŁOWICE Miasto NYSA Razem ) Przewiduje się następującą roczną szacunkową wielkość strumienia odpadów komunalnych, z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (odpady odbierane str. 4

5 4 bezpośrednio z nieruchomości, przyjmowane w GPSZOK, odbierane w związku z obsługą imprez masowych i edukacyjnych, usuwane z nielegalnych składowisk itp.) (Mg/rok) w okresie świadczenia usług. Ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w latach poprzednich, z podziałem na asortyment i przypisany mu kod, przedstawiona jest w załączniku nr 4 (pod nazwą: Ilość odpadów do odbioru i transportu). 6) Wykonawca na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego, zawartych w załączniku nr 5 (pod nazwą: Nieruchomości z podziałem na ulice), uwzględniając postanowienia Regulaminu oraz Uchwały, opracuje harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych (oddzielny dla miasta Nysa oraz poszczególnych sołectw) i przedłoży go Zamawiającemu, w formie elektronicznej, do akceptacji w terminie do 15 czerwca 2013 r. - z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie - na uzasadniony wniosek Wykonawcy może termin ten być przesunięty przez Zamawiającego. 7) Harmonogram powinien określać terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych oraz wielkogabarytowych, zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych oraz godziny świadczenia przedmiotowych usług, przy uwzględnieniu min. zróżnicowanego tempa napełniania pojemników w zależności od pory roku oraz potrzeb właścicieli nieruchomości. 8) Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają zachowania formy pisemnej oraz uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Wymóg ten nie dotyczy jednorazowych zmian wynikających z nadzwyczajnych sytuacji (np. nieprzejezdne drogi, wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne, dni ustawowo wolne od pracy). Zmiana harmonogramu nie będzie stanowiła zmiany zapisów umowy o zamówienie publiczne. 9) Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne również poza ustalonym harmonogramem w sytuacjach przewidzianych Regulaminie, Uchwale oraz w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 10) Wykonawca będzie informował mieszkańców o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie, poprzez dystrybucję wśród właścicieli nieruchomości przygotowanego przez siebie, w formie papierowej harmonogramu, po jednym egzemplarzu dla każdego właściciela bądź zarządzającego nieruchomością. 11) Wykonawca będzie zobowiązany umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały czas, na jaki został przygotowany. Zamawiający umieści harmonogram na własnej stronie internetowej. 12) Przy opracowywaniu harmonogramu należy uwzględnić także następujące zasady: a. W przypadkach, gdy częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych została określona w aktach prawa miejscowego według zasady nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (budynki wielorodzinne, str. 5

6 nieruchomości niezamieszkałe) Wykonawca ustala z właścicielem nieruchomości stały termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych odpowiadający wskazanej zasadzie, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych wynikający także z potrzeb właściciela tej nieruchomości. Na zgłoszenie właściciela nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych także z własnej inicjatywy jest on zobowiązany do odbioru odpadów zmieszanych także w indywidualnie ustalonym terminie w celu zapobiegnięciu przepełnienia pojemników. b. Właściciel nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania dokonania indywidualnego odbioru odpadów co najmniej z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego. Częstotliwość odbioru z nieruchomości odpadów zbieranych selektywnie wynika z Regulaminu i Uchwały, z tym, że: w przypadku nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) o konieczności odbioru odpadów zgromadzonych w gniazdach właściciel nieruchomości zawiadamia Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zobowiązany jest do monitorowania stanu zapełnienia pojemników także we własnym zakresie i odpowiedniego dostosowania częstotliwości odbioru tych odpadów w przypadku stwierdzenia, że pojemniki zapełniane są z większą częstotliwością niż ustalona z właścicielem nieruchomości. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych Wykonawca ustala z właścicielem nieruchomości stały termin odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie odpowiadający zasadzie nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Na zgłoszenie właściciela nieruchomości jest on zobowiązany do odbioru odpadów zmieszanych także w indywidualnie ustalonym terminie. Właściciel nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania dokonania indywidualnego odbioru odpadów co najmniej z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego. 13) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do opróżnienia przepełnionego pojemnika w czasie 30 minut od chwili zgłoszenia tego faktu w obrębie miasta Nysa, oraz w terminie 60 minut na terenie 26 sołectw Gminy Nysa w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do soboty. 14) Wykonawca w ramach świadczenia usługi na odbiór odpadów komunalnych wyposaży nieruchomości w pojemniki, worki i wieszaki na worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych. Pojemniki i worki winny spełniać wymogi, o których mowa w załączniki nr 9. Na pojemnikach/workach musi znajdować się opis zawierający: nazwę firmy odbierającej odpady i numer telefonu do niej, 15) Wykonawca rozpocznie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dostarczanie pojemników na posesje 17 czerwca 2013 roku, a zakończy wyposażanie posesji nie później niż 30 czerwca 2013 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie - na uzasadniony wniosek Wykonawcy może termin ten być przesunięty przez Zamawiającego. 16) Pojemniki zostaną ustawione przez Wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości, str. 6

7 5 17) Wykonawca zapewni konserwację i mycie oraz dezynfekcję wyżej wymienionych pojemników, co najmniej raz na 6 miesięcy (za pomocą specjalistycznej myjni umieszczonej na pojeździe do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub myjni znajdującej się na terenie bazy magazynowo - transportowej Wykonawcy). 18) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników, worków i wieszaków na worki w ilościach nie mniejszych niż wskazane w załączniku nr 7 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, jeśli w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publicznych ilość pojemników lub worków dostarczonych do właścicieli nieruchomości będzie mniejsza niż wskazano powyżej. 19) Wielkość pojemników dostarczanych właścicielom nieruchomości ustali Wykonawca, na podstawie deklarowanej ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i normatywu dotyczącego minimalnej ilości odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przy częstotliwości wywozu, ustalonego w Regulaminie. 20) W trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie ze zgłoszeniem właściciela nieruchomości. Dostarczenie i ustawienie pojemników na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Dotyczy to sytuacji zmiany i1ości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości, jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 21) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników, z winy Wykonawcy, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wymiany pojemników na swój koszt. Koszt wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jak również koszt dostarczenia pojemników w miejsce skradzionych Wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej. 22) Pojemniki i kontenery pozostają własnością Wykonawcy, natomiast udostępniane są Zamawiającemu, a następnie odpowiednio właścicielom nieruchomości na zasadzie umowy dzierżawy i poddzierżawy. 23) Worki wydawane są właścicielom nieruchomości Gminy w Punkcie Obsługi Klienta, GPSZOK oraz w Urzędzie Miejskim. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość worków w każdym pojeździe dokonującym odbioru odpadów tak, by właściciele nieruchomości mogli zaopatrywać się w worki także u osób obsługujących pojazdy. 24) Do gromadzenia i odbioru przeterminowanych leków, z przeznaczonych do tego celu pojemników ustawionych w aptekach na terenie Miasta Nysy, Wykonawca zapewni worki polietylenowe o pojemności 120 litrów oraz kartony. Wykaz aptek, w których są ustawione pojemniki określa Załącznik nr 6. 25) Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania w miejscach odbioru odpadów, tj. porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami str. 7

8 wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych. 26) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest nie mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Zakazuje się ponadto mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 27) Odpady przekazane przez właściciela nieruchomości, jako selektywnie zebrane zostaną potraktowane przez Wykonawcę, jako zmieszane, jeżeli w danym strumieniu odpadów znajduje się szacunkowo ponad 20 % odpadów innego rodzaju które należy zbierać w sposób selektywny. Wykonawca obowiązany jest przyjąć takie odpady, jako zmieszane odpady komunalne. 28) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o: a. powtarzających się co najmniej 2 razy pod rząd przypadkach, o których mowa w punkcie b. powtarzających się co najmniej 2 razy pod rząd przypadkach, w których w strumieniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych znajduje się szacunkowo ponad 20% odpadów: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła i opakowań ze szkła (dotyczy nieruchomości, na których zadeklarowano prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów) c. powtarzających się przypadkach przepełnienia znajdujących się na terenie nieruchomości pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 29) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie lub drogą, elektroniczna informacje o opisanych przypadkach, w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistniałej sytuacji. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową i protokół z zaistniałego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 30) W przypadku stwierdzenia sytuacji z pkt 25 lub 26 ppkt b Wykonawca odbiera te odpady na zasadach określonych dla odbioru odpadów zmieszanych, z tym, że w przypadku, gdy z przyczyn technicznych (np. niedostosowanie pojazdu dokonującego odbiór odpadów) Wykonawca nie jest w stanie dokonać odbioru takich odpadów w terminie przewidzianym pierwotnie do odbioru odpadów zbieranych selektywnie, odpady takie odbierane są przez Wykonawcę w najbliższym terminie wyznaczonym w Harmonogramie do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. 31) Wykonawca w ramach realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do: a. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - str. 8

9 Nysa w Domaszkowicach wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego ; b. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów zie1onych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - Nysa w Domaszkowicach wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego ; c. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - Nysa w Domaszkowicach wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego za wyjątkiem odpadów o których mowa poniżej;. d. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych: niebezpiecznych (w tym lekarstw), do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21). W przypadkach określonych przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy u.c.p.g., Wykonawca uprawniony jest do przekazania odpadów wskazanych w art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g. do określonych w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami instalacji regionalnych innych niż wskazano powyżej lub odpowiednio do instalacji zastępczych. O każdym przypadku nieprzekazania odpadów do instalacji wskazanych powyżej, Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, wskazując przyczyny nieprzekazania odpadów do instalacji wskazanej przez Zamawiającego, ilość odpadów przekazanych do innych instalacji, instalację, do której odpady trafiły oraz sposób zagospodarowania odpadów w tej instalacji. 32) Wykonawca będzie sporządzał miesięczne raporty, stanowiące załącznik do faktury, w których wskaże m.in. informacje o ilości i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, napotkanych problemach i podjętych środkach zaradczych. 33) Wzory formularzy o ilości przyjętych odpadów i miesięcznych raportów oraz warunki przekazywania informacji drogą elektroniczną Zamawiający udostępni Wykonawcy najpóźniej do r. 34) Wykonawca w ramach realizacji niniejszej usługi będzie sporządzał kwartalne sprawozdania i przekazywał je Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 35) Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 32 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia powinno zawierać: a. informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane; str. 9

10 b. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: - przekazanych do składowania na składowisku odpadów, - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; c. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; d. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów). 36) Ponieważ z mocy ustawy gmina ma obowiązek powierzyć wykonanie zadania własnego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu, to musi mieć możliwość zapewnienia sobie prawidłowej realizacji tych usług. W związku z tym, że sposób ich wykonywania przez Wykonawcę ma decydujący wpływ na możliwość wypełnienia przez gminę obowiązków związanych z selektywną zbiórką odpadów i osiąganiem wymaganych poziomów, za uzasadnione należy uznać zobowiązanie na mocy umowy Wykonawcy świadczącego na terenie gminy usługi związane z odbiorem odpadów, do osiągania wymaganych przez gminę poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odpowiednio odzysku. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca ma obowiązek, osiągnięcia w każdym roku kalendarzowym w odniesieniu do: a) masy przyjętych odpadów, o kodach i 15 0l 07, poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, w wysokości co najmniej 50% wagowo; b) masy przyjętych odpadów innych niż niebezpieczne, o kodach , 17 0l 07, , poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, w wysokości co najmniej 40% wagowo. W przypadku nieosiągnięcia ww. poziomów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z umową. 37) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację związaną z wykonywaniem przedmiotu umowy, potwierdzającą wykonywanie usługi zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym opisie zamówienia i przepisami prawa oraz okazać ją na każde żądanie Zamawiającego. 38) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w szczególności poprzez wgląd do dokumentów sporządzanych w związku z prowadzeniem ewidencji odpadów i ich kontrolę. 39) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest utworzyć i eksploatować 2 Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o których mowa w ustawie u.c.p.g. w obrębie miasta Nysy wg. warunków określonych w załączniku nr 8 zapewniające łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w których mogą być prowadzone m.in. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 40) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest na str. 10

11 zlecenie Zamawiającego usuwać nielegalne miejsca składowania odpadów komunalnych w ilości do 100 Mg/rok. 41) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do zorganizowania w miesiącu kwietniu i październiku każdego roku obowiązywania umowy objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Nysa (średnio rocznie w latach poprzednich w ramach tego typu zbiórek zebrano do 50 Mg odpadów). Na potrzeby tej zbiórki Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym harmonogram zbiórki i zawiadomi mieszkańców Gminy Nysa o terminie i sposobie odbioru odpadów. 42) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do opróżniania 37 koszy o pojemności 30 litrów każdy, zamontowanych na koronie zapory czołowej Zbiornika Wodnego Nysa z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się ich, w tym 32 kosze od strony tamy w kierunku Skorochowa oraz 2 kosze po stronie Siestrzechowic i 3 na parkingu w Siestrzechowicach. 43) Odbiór odpadów komunalnych z organizowanych przez Zamawiającego imprez masowych oraz edukacyjnych wraz z wyposażeniem w niezbędne pojemniki i worki. W poprzednich latach odbyły się następujące imprezy masowe, które mają charakter cykliczny i będą organizowane w każdym roku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia: a. DNI NYSY - w terminie maj (w 2013 zaplanowano imprezę 3-dniową, miejsce: Rynek miasta Nysa, usługa wraz ze sprzątaniem terenu po imprezie), b. Festiwal Ognia i Wody w terminie lipiec (w 2012 była to impreza 1 dniowa, miejsce: plaża NOR i wały Jeziora Nyskiego, usługa wraz ze sprzątaniem terenu po imprezie w 2012 zebrano około 111m 3 odpadów), c. Bitwa o Twierdzę Nysa w terminie lipiec/sierpień (w 2013 zaplanowano imprezę 1 dniową, miejsce: miasto Nysa) d. Dzień Ziemi w terminie kwiecień (w 2012 była to impreza 1-dniowa, zbiórka obwoźna z terenu gminy około 200 worków na odpady zmieszane) e. Sprzątanie Świata w terminie wrzesień (w 2012 była to impreza 1-dniowa, zbiórka obwoźna z terenu gminy około 200 worków na odpady zmieszane) f. Dożynki Gminne sierpień/wrzesień (1 dzień w 2012, zamówiono 10 pojemników SM120, 20 szt. worków foliowych, 2 pojemniki na tworzywa dzwony). Obowiązkiem, o którym mowa, Gmina nie obejmie innych imprez masowych i edukacyjnych innych niż wskazane powyżej. Dla potrzeb szacowania ceny ofertowej przyjąć należy, iż specyfika imprez organizowanych w okresie realizacji zamówienia (okres, zakres, ilości odpadów) będzie odpowiadała specyfice imprez organizowanych w latach poprzednich lub odpowiednio zaplanowanych na 2013r. 44) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do ustawienia w terminie od dnia 01 maja (w roku 2013 od 1 lipca) do 30 września każdego roku objętego umową i opróżniania z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się: a. 2 pojemników typu PA 1100 przy Ośrodku Błękitna Zatoka w Głębinowie, b. 1 pojemnika KP7 na terenie WOPR Nysa, str. 11

12 c. 1 pojemnika PA 1100 na terenie sołectwa Głębinów, d. 1 pojemnika PA 1100 na terenie sołectwa Skorochów, e. 2 pojemników Typu Sztokholm do selektywnej zbiórki odpadów (1 na tworzywa, 1 mieszany szkło - papier) na terenie sołectwa Głębinów, f. 2 pojemników Typu Sztokholm do selektywnej zbiórki odpadów (1 na tworzywa, 1 mieszany szkło-papier) na terenie sołectwa Skorochów, g. 2 pojemników Typu Sztokholm do selektywnej zbiórki odpadów (1 na tworzywa, 1 mieszany szkło-papier) na terenie NOR, h. pojemniki typy Sztokholm winny spełniać wymogi określone w załączniku nr 9. 45) Wykonawca może odmówić odbioru z nieruchomości odpadów komunalnych w terminach wynikających z Harmonogramu świadczenia usług, gdy: a. Data realizacji usługi wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, b. właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązków wynikających z Regulaminu dotyczących sposobu ustawienia pojemników, w szczególności pozostawia pojemniki w zamkniętych boksach śmietnikowych, chyba że pomimo naruszenia przez właściciela nieruchomości zasad wynikających z Regulaminu wykonanie usługi jest możliwe, c. właściciel nieruchomości zbiera odpady komunalne poza pojemnikami, jeżeli odbiór odpadów zebranych poza pojemnikami byłby ze względów technicznych niemożliwy lub znacznie utrudniony, d. właściciel nieruchomości, pomimo niskich temperatur, zbiera w pojemnikach odpady płynne nie stosując odpowiednich środków przeciwdziałających przymarzaniu odpadów do pojemników lub niestosuje się do innych wymagań określonych w Regulaminie (np. 13 Regulaminu), e. w związku z trwającymi pracami budowlanymi lub wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dojazd do nieruchomości jest niemożliwy lub znacznie utrudniony. 46) O każdym przypadku nie wykonania w terminie usługi, z przyczyn określonych w punkcie powyżej, Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wykonania usługi w odniesieniu do danej nieruchomości poza Harmonogramem świadczenia usług lub, w przypadku, gdy powodem niewykonania usługi są utrudnienia komunikacyjne związane z pracami budowlanymi, określić tymczasowo odmienne zasady świadczenia usługi (np. ustalić nowe lokalizacje pojemników), co nie będzie stanowiło podstawy do podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. V. Opis potencjału technicznego, niezbędnego do wykonywania przedmiotowego zamówienia: 1) baza magazynowo - transportowa: a. położona na terenie Gminy Nysa lub w odległości nie większej niż 60 kilometrów od jego granicy; b. zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; c. zapewniająca miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; d. wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów str. 12

13 z grupy odpadów komunalnych; e. wyposażona w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania; f. wyposażona w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób; g. wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; h. wyposażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, i. wyposażona w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej. 2) pojazdy: a. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie z terenu Gminy Nysa o ładowności 22-24m 3, b. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie z terenu Gminy Nysa o ładowności m 3, c. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, wyłącznie z terenu Gminy Nysa; d. co najmniej trzy pojazdy do odbierania odpadów o ładowności pojemników 5-10 m 3 e. co najmniej dwa pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyłącznie do odbierania odpadów z terenu Gminy Nysa; f. co najmniej jeden pojazd do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, wyposażony w myjnię, do pojemników o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów, przy czym może być to też jeden z pojazdów wymienionych w lit a, a w przypadku mycia pojemników na terenie bazy Wykonawcy, nie jest konieczne dysponowanie takim pojazdem, 3) pozostałe wymagania dotyczące pojazdów: Wykonawca obowiązany jest: a. wszystkie pojazdy trwale i czytelnie oznakować, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, b. utrzymać odpowiedni stan techniczny i sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez: 1. zabezpieczenie ich przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 2. poddawane ich myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; oraz posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowych czynności; 3. na koniec każdego dnia roboczego opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej; str. 13

14 a. zapewnić pojazdy o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady nimi przewożone, b. zapewnienie wyposażenia pojazdów w: narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników; monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS), dopuszcza się również wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych, c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania 20% powierzchni bocznych komór zbiorczych pojazdów Wykonawcy (w miejscu i kształcie uzgodnionym z Zamawiającym), o których mowa w pkt.5 ppkt 2 lit, a, jako nośnika informacji wykorzystywanych dla celów działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z ochroną środowiska. d. Wymagania wskazane powyżej w zakresie ilości i rodzajów pojazdów wymaganych do realizacji umowy o zamówienie publiczne należy traktować jako wymagania minimalne. Wykonawca może zwiększyć ilość pojazdów, przy użyciu których będzie świadczona przez niego usługa, z tym jednakże zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu umowy przy wykorzystaniu pojazdów oraz bazy transportowo magazynowej wskazanej w ofercie celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający, przed podsianiem umowy o zamówienie publiczne z wybranym przez siebie Wykonawcą, przeprowadzi wizję bazy transportowo magazynowej oraz pojazdów wskazanych w jego ofercie, a przeznaczonych do realizacji umowy o zamówienie publicznie. O terminie przeprowadzenia wizji Wykonawca zostanie zawiadomiony z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Odmowa udostępnienia pojazdów lub bazy transportowo magazynowej celem przeprowadzenia wizji, bądź wykazanie w toku wizji, że pojazdy lub baza nie spełniają wymogów określonych w SIWZ, względnie stanowią inny potencjał niż wskazany w ofercie Wykonawcy będzie równoznaczne z tym, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) wymagania dotyczące monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) - umożliwiający jednoczesne łączenie się z tym samym pojazdem przez Wykonawcę i Zamawiającego, trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów. Pamięć danych powinna być przechowywana i możliwa do odczytu minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego; a. Wykonawca zobowiązany jest zamontować i zabezpieczyć urządzenia peryferyjne systemu GPS w ten sposób, aby nie można było ich dowolnie instalować w różnych pojazdach, wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają zgody Zamawiającego; b. system musi umożliwiać Zamawiającemu monitorowanie stanu pracy każdego pojazdu poprzez przeglądarkę internetową, str. 14

15 VI. c. system musi posiadać możliwość wydruku wyświetlanych informacji i ich publikacji na stronie internetowej Zamawiającego; d. przez cały okres trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania systemu oraz jego oprogramowania w taki sposób, aby Zamawiający mógł korzystać z niego bez przeszkód. e. Wykonawca zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie funkcjonowania systemu. f. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowego wyposażenia, w trakcie realizacji umowy, pojazdów Wykonawcy w swoje urządzenia (GPS) do monitoringu realizacji zamówienia. 5) Wykonawca zapewnia, że osoby wykonujące w jego imieniu czynności składające się na przedmiot umowy będą miały czysty i estetyczny strój. Na stroju powinny zostać umieszczone w widocznym miejscu logo i/lub nazwa Wykonawcy tak, aby możliwa była identyfikacja Wykonawcy świadczącego usługę. Wymagania związane z organizacją i prowadzeniem Punktu Obsługi Klienta (POK). 1) Lokalizację POK wskazuje Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. 2) Punkt powinien być położony w granicach administracyjnych miasta Nysy, przy czym nieruchomość, w której zostanie zlokalizowany POK powinna być łatwo dostępna dla właścicieli nieruchomości (dogodny dojazd samochodem, dogodne dojście dla pieszych). 3) Punkt powinien być przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 4) POK powinien mieć powierzchnię co najmniej 10 m 2 na każde stanowisko obsługi, w tym powinien być wyposażony w krzesła oraz w co najmniej jeden stolik dla osób oczekujących. 5) POK powinien być czynny co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, oraz jednego dnia do godziny 18.00, a nadto w soboty od do z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6) W POK winny być zorganizowane co najmniej dwa stanowiska obsługi właścicieli nieruchomości. 7) POK powinien być w sposób wyraźny oznaczony, zaś informacja o godzinach otwarcia POK-a oraz rodzaju spraw załatwianych w Punkcie powinna być zamieszczona na stronie internetowej Wykonawcy. Dane, o których mowa, Zamawiający zamieści także na własnej stronie internetowej. 8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność w POK: worków przeznaczonych do zbierania odpadów, które nieodpłatnie wydawane są właścicielom nieruchomości, dodatkowych ulotek z Harmonogramami odbioru odpadów komunalnych, formularzy zgłoszenia reklamacji, formularzy deklaracji składanych w Gminie. 9) Wykonawca udostępnia w POK właścicielom nieruchomości do wglądu treść aktów prawa miejscowego obowiązujących w Gminie. VII. Usługi dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia właścicielowi nieruchomości str. 15

16 kontenera do zbierania odpadów z remontów prowadzonych przez właściciela nieruchomości samodzielnie i do odbioru tych kontenerów, jak również worków z tymi odpadami, w dacie indywidualnie ustalonej z właścicielem nieruchomości. Usługa ta traktowana jest jako usługa dodatkowa w rozumieniu aktów prawa miejscowego obowiązujących w Gminie i wymaga złożenia przez właściciela nieruchomości w Gminie zapotrzebowania na usługę dodatkową. O zgłoszeniu zapotrzebowania na usługę dodatkową Gmina niezwłocznie informuje Wykonawcę pozostawiając mu ustalenie z właścicielem nieruchomości terminu odbioru. Termin ten nie może przypadać później niż jeden dzień roboczy od otrzymania informacji z Gminy, chyba że inny termin zostanie zaakceptowany przez właściciela nieruchomości. str. 16

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie Przetarg Opracowanie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 4308 2013 Data zamieszczenia: 3 stycznia 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju należących do Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie pochodzących z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Część I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Część I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa www.nysa.pl fax. 77 4080553, e-mail : zp_nysa@op.onet.pl BZP.271.8.2013 Część I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) postępowania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy i SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gózd Gmina Gózd, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wymogi dotyczące odbierania odpadów: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 6 dot. zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Zi.VIII.271.7.2014.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Zi.VIII.271.7.2014. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice Załącznik nr 8 Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice sporządził: Ewa Ślusarczyk zatwierdził: Z-ca

Bardziej szczegółowo

Poprawiony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ:

Poprawiony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ: Numer sprawy: ITR.271.05.2013.MK Poprawiony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Zadanie 1. terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Zadanie 1 ZAŁĄCZNIK NR 1A I. Przedmiot zamówienia: odbiór odpadów zmieszanych w terminie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie gminy Wicko.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie gminy Wicko. Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 23 stycznia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r. PROJEKT DRUK NR 6/XI UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia sierpnia 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert znak postępowania: RI.271.819.2015.II Dobczyce, dnia 31.07.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY WILCZYN 1) Powierzchnia Powierzchnia Gminy Wilczyn wynosi 8320

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA ODBIÓR ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY STĘŻYCA SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa. Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BU.III.2151.27.2014 Turawa, 24 czerwiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

a) pojemności 60 l w kwocie 12 zł, b) pojemności 120 l w kwocie 21 zł, c) pojemności 240 l w kwocie 39 zł, d) pojemności 1100 l w kwocie 170 zł.

a) pojemności 60 l w kwocie 12 zł, b) pojemności 120 l w kwocie 21 zł, c) pojemności 240 l w kwocie 39 zł, d) pojemności 1100 l w kwocie 170 zł. INFORMACJA O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, SPOSOBACH ROZLICZANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZMIANACH W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI PORZĄDKU NA TERENIE GMINY REWAL Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w kształtowaniu PSZOK-ów. tworzą punkty selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

b) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe

b) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w granicach administracyjnych gminy Stary

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/263/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4923 UCHWAŁA NR XLIII/227/2013 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 UCHWAŁA Nr 21/II/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Charakterystyka Gminy Żerków

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Charakterystyka Gminy Żerków Załącznik nr 8 do SIWZ ZP.271.04.2015 Usługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ: Załącznik nr 1 do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Odbierania i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Międzygminny Związek Celowy

Międzygminny Związek Celowy Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie al. J. Piłsudskiego 41 22-200 Włodawa Adres korespondencyjny: ul. Żołnierzy WiN 22 22-200 Włodawa (II piętro) tel/fax. 82 572 58 56 e-mail:sekretariat@mzcwlodawa.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Część II. Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Część II. Opis przedmiotu zamówienia Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa www.nysa.pl fax. 77 4080553, e-mail : zp_nysa@op.onet.pl Część II Opis przedmiotu zamówienia Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa. Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BU.III.271.3.2013 Turawa, dnia 16 maja 2013r. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/551/2013. Rady Miasta Siedlce. z dnia 29 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/551/2013. Rady Miasta Siedlce. z dnia 29 marca 2013 r. identyfikator XXIX/551/2013/29 UCHWAŁA NR XXIX/551/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7b do SIWZ I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ustronie Morskie. I.1. Odbiór, transport

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/490/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2:

Wszyscy Wykonawcy. powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice. Odpowiedź do pytania 1: Pytanie nr 2: Odpowiedź do pytania 2: Komprachcice, 2013-05-20 BGR.271.4.1.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy zamówienia - Odbieranie i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach gminy Komprachcice I. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY LINIEWO z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY LINIEWO z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/111/2016 RADY GMINY LINIEWO z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

7.Dotyczy pkt. III 1 c) SOPZ Jaki dokument ma przedstawić właściciel zastępczej instalacji dla regionu IX?

7.Dotyczy pkt. III 1 c) SOPZ Jaki dokument ma przedstawić właściciel zastępczej instalacji dla regionu IX? Pytania 1.Dotyczy pkt. 9.1: pytanie do tabeli 1 SIWZ: Dlaczego Zamawiający żąda posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia na zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów komunalnych,

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik 1 RIR.271.5.2013.RK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, woj. Lubuskie

Zamawiający: Urząd Gminy Bledzew, ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew, woj. Lubuskie Przetarg Opracowanie Odbieranie, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bledzew Numer ogłoszenia w

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi Andrzej Gwizdała-Czaplicki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania Płońsk 27-28 maj 2014 r. podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie miejskich odpadów na terenie Miasta Kobyłka 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Zakres zamówienia 1.1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r. Nr postępowania ZP.271.2.2013. WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA

Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r. Nr postępowania ZP.271.2.2013. WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA Nr postępowania ZP.271.2.2013 Wawrzeńczyce, dnia 27.03.2013r. WYKONAWCY (wg rozdzielnika) STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, woj. lubelskie, tel. Wąwolnica: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Wąwolnica Numer ogłoszenia: 417010-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na USŁUGI Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski 1/14 UMOWA WZÓR Zawarta

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na: Nr sprawy: ZP.271.6.

Załącznik A do SIWZ. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na: Nr sprawy: ZP.271.6. Nr sprawy: ZP.271.6.2014 Załącznik A do SIWZ Załącznik nr 1 wykaz nieruchomości wielorodzinnych Załącznik nr 2 wykaz poszczególnych administratorów Załącznik nr 3 wykaz gospodarstw domowych, którym należy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 28 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XIX/214/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo