Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa"

Transkrypt

1 Opis przedmiotu zamówienia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa I. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: Kod CPV Opis: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych Usługi transportu odpadów Usługi związane z odpadami II. Definicje: Na potrzeby niniejszego opisu przedmiotu zamówienia za: 1) zamawiającego - należy rozumieć stronę udzielającą niniejszego zamówienia: Gmina Nysa; 2) wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 3) konsorcjum - należy przez to rozumieć dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 4) postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 5) właściciela nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy nieruchomość zamieszkałą - uważa się nieruchomość, w której znajduje się co najmniej 1 lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec; 6) nieruchomość niezamieszkałą - rozumie się przez to nieruchomość wykorzystywaną do prowadzenia działalności gospodarczej lub inną nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy; 7) przepełnienie pojemnika przez przepełnienie pojemnika należy rozumieć wypełnienie poszczególnych pojemników powyżej 100% ich całkowitej pojemności. III. Krótki opis zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: 1) przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na terenie Gminy Nysa oraz innych usług opisanych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia, 2) Gmina Nysa położona jest w południowo-zachodniej części Województwa str. 1

2 Opolskiego, jej powierzchnia wynosi 217 km 2, gminę zamieszkuje mieszkańców - stan na r. Gmina Nysa jest gminą miejsko-wiejską, w jej skład wchodzi miasto Nysa oraz 26 sołectw: Biała Nyska, Domaszkowice, Głębinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowa, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełęk, Radzikowice, Regulice, Rusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochów, Wierzbięcice, Wyszków Śląski i Złotogłowice. 3) Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy w terminie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015r., z zastrzeżeniem zapisów OPZ i wzoru umowy wskazujących na inny termin wykonania poszczególnych obowiązków. W przypadku zawarcia umowy w terminie obiektywnie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie początkowy termin realizacji zamówienia zostanie przesunięty o odpowiedni okres (z zachowaniem terminu końcowego). IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Usługa odbierania odpadów komunalnych będzie realizowana zgodnie z: a. obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21) oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.). b. obowiązującym w czasie trwania umowy każdorazowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa (na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania jest to Uchwała nr XXVII/447/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa), zwanym dalej Regulaminem oraz każdorazową uchwałą Rady Miejskiej w Nysie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości (na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania jest to Uchwała nr XXVII/451/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi), zwana dalej Uchwałą. Wskazane powyżej akty prawa doprecyzowują zakres obowiązków ciążących na Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że zapisami niniejszej SIWZ Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę szerszy zakres obowiązków niż wynikające np. z aktów prawa miejscowego. W takim przypadku, zakres obowiązków w pierwszej kolejności doprecyzowuje SIWZ. c. Regulamin oraz Uchwała obowiązujące na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania o zamówienie stanowią odpowiednio Załączniki nr 1 i 2 oraz nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 2) Realizując usługę Wykonawca będzie odbierał wszystkie odpady komunalne od właścicieli wszystkich nieruchomości (bezpośrednio str. 2

3 z nieruchomości lub odpowiednio z GPSZOK), z pojemników/worków/kontenerów na odpady komunalne o pojemności i kolorystyce określonej w obowiązującym Regulaminie, z częstotliwością i w sposób wynikający z przedmiotowego Regulaminu oraz Uchwały, z tym że, z zabudowy wielolokalowej odpady komunalne mają być odbierane z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się pojemników, w których zbierane są odpady. 3) Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do odbierania następujących frakcji odpadów: a. z nieruchomości zamieszkałych: 1. odbiór niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, odpadów zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach domowych, odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych powstających w gospodarstwach domowych, b. z nieruchomości niezamieszkałych: 1. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, c. z ogrodów działkowych: 1. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, d. z targowisk: 1. odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 2. odbiór następujących odpadów zebranych selektywnie: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła oraz opakowań ze szkła, str. 3

4 odpadów zielonych. e. przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie miasta Nysy. 4) Przewiduje się następującą szacunkową liczbę obsługiwanych mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w poszczególnych miejscowościach Gminy Nysa: Szacunkowa liczba mieszkańców Lp. Miejscowość Ilość nieruchomości Szacunkowa liczba zamieszkałych mieszkańców 1 BIAŁA NYSKA DOMASZKOWICE GŁĘBINÓW GOŚWINOWICE HAJDUKI NYSKIE HANUSZÓW IŁAWA JĘDRZYCHÓW KĘPNICA KONRADOWA KOPERNIKI KUBICE LIPOWA MORÓW NIWNICA PODKAMIEŃ PRZEŁĘK RADZIKOWICE REGULICE RUSOCIN SĘKOWICE SIESTRZECHOWICE SKOROCHÓW WIERZBIĘCICE WYSZKÓW ŚLĄSKI ZŁOTOGŁOWICE Miasto NYSA Razem ) Przewiduje się następującą roczną szacunkową wielkość strumienia odpadów komunalnych, z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (odpady odbierane str. 4

5 4 bezpośrednio z nieruchomości, przyjmowane w GPSZOK, odbierane w związku z obsługą imprez masowych i edukacyjnych, usuwane z nielegalnych składowisk itp.) (Mg/rok) w okresie świadczenia usług. Ilość odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w latach poprzednich, z podziałem na asortyment i przypisany mu kod, przedstawiona jest w załączniku nr 4 (pod nazwą: Ilość odpadów do odbioru i transportu). 6) Wykonawca na podstawie informacji przekazanych przez Zamawiającego, zawartych w załączniku nr 5 (pod nazwą: Nieruchomości z podziałem na ulice), uwzględniając postanowienia Regulaminu oraz Uchwały, opracuje harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych (oddzielny dla miasta Nysa oraz poszczególnych sołectw) i przedłoży go Zamawiającemu, w formie elektronicznej, do akceptacji w terminie do 15 czerwca 2013 r. - z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie - na uzasadniony wniosek Wykonawcy może termin ten być przesunięty przez Zamawiającego. 7) Harmonogram powinien określać terminy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnie zebranych oraz wielkogabarytowych, zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych oraz godziny świadczenia przedmiotowych usług, przy uwzględnieniu min. zróżnicowanego tempa napełniania pojemników w zależności od pory roku oraz potrzeb właścicieli nieruchomości. 8) Wszelkie zmiany harmonogramu wymagają zachowania formy pisemnej oraz uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. Wymóg ten nie dotyczy jednorazowych zmian wynikających z nadzwyczajnych sytuacji (np. nieprzejezdne drogi, wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne, dni ustawowo wolne od pracy). Zmiana harmonogramu nie będzie stanowiła zmiany zapisów umowy o zamówienie publiczne. 9) Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne również poza ustalonym harmonogramem w sytuacjach przewidzianych Regulaminie, Uchwale oraz w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. 10) Wykonawca będzie informował mieszkańców o terminach odbioru odpadów komunalnych oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie, poprzez dystrybucję wśród właścicieli nieruchomości przygotowanego przez siebie, w formie papierowej harmonogramu, po jednym egzemplarzu dla każdego właściciela bądź zarządzającego nieruchomością. 11) Wykonawca będzie zobowiązany umieścić harmonogram na własnej stronie internetowej i eksponować go przez cały czas, na jaki został przygotowany. Zamawiający umieści harmonogram na własnej stronie internetowej. 12) Przy opracowywaniu harmonogramu należy uwzględnić także następujące zasady: a. W przypadkach, gdy częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych została określona w aktach prawa miejscowego według zasady nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu (budynki wielorodzinne, str. 5

6 nieruchomości niezamieszkałe) Wykonawca ustala z właścicielem nieruchomości stały termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych odpowiadający wskazanej zasadzie, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych wynikający także z potrzeb właściciela tej nieruchomości. Na zgłoszenie właściciela nieruchomości, a w przypadku budynków wielorodzinnych także z własnej inicjatywy jest on zobowiązany do odbioru odpadów zmieszanych także w indywidualnie ustalonym terminie w celu zapobiegnięciu przepełnienia pojemników. b. Właściciel nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania dokonania indywidualnego odbioru odpadów co najmniej z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego. Częstotliwość odbioru z nieruchomości odpadów zbieranych selektywnie wynika z Regulaminu i Uchwały, z tym, że: w przypadku nieruchomości zamieszkałych (budynki wielorodzinne) o konieczności odbioru odpadów zgromadzonych w gniazdach właściciel nieruchomości zawiadamia Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego. Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, zobowiązany jest do monitorowania stanu zapełnienia pojemników także we własnym zakresie i odpowiedniego dostosowania częstotliwości odbioru tych odpadów w przypadku stwierdzenia, że pojemniki zapełniane są z większą częstotliwością niż ustalona z właścicielem nieruchomości. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych Wykonawca ustala z właścicielem nieruchomości stały termin odbioru odpadów komunalnych zbieranych selektywnie odpowiadający zasadzie nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Na zgłoszenie właściciela nieruchomości jest on zobowiązany do odbioru odpadów zmieszanych także w indywidualnie ustalonym terminie. Właściciel nieruchomości powinien dokonać zgłoszenia Wykonawcy zapotrzebowania dokonania indywidualnego odbioru odpadów co najmniej z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego. 13) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do opróżnienia przepełnionego pojemnika w czasie 30 minut od chwili zgłoszenia tego faktu w obrębie miasta Nysa, oraz w terminie 60 minut na terenie 26 sołectw Gminy Nysa w godzinach od 8.00 do od poniedziałku do soboty. 14) Wykonawca w ramach świadczenia usługi na odbiór odpadów komunalnych wyposaży nieruchomości w pojemniki, worki i wieszaki na worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie zbieranych. Pojemniki i worki winny spełniać wymogi, o których mowa w załączniki nr 9. Na pojemnikach/workach musi znajdować się opis zawierający: nazwę firmy odbierającej odpady i numer telefonu do niej, 15) Wykonawca rozpocznie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, dostarczanie pojemników na posesje 17 czerwca 2013 roku, a zakończy wyposażanie posesji nie później niż 30 czerwca 2013 r. z zastrzeżeniem, że w przypadku zawarcia umowy w terminie uniemożliwiającym realizację zamówienia we wskazanym terminie - na uzasadniony wniosek Wykonawcy może termin ten być przesunięty przez Zamawiającego. 16) Pojemniki zostaną ustawione przez Wykonawcę w miejscach uzgodnionych z właścicielami nieruchomości, str. 6

7 5 17) Wykonawca zapewni konserwację i mycie oraz dezynfekcję wyżej wymienionych pojemników, co najmniej raz na 6 miesięcy (za pomocą specjalistycznej myjni umieszczonej na pojeździe do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych lub myjni znajdującej się na terenie bazy magazynowo - transportowej Wykonawcy). 18) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemników, worków i wieszaków na worki w ilościach nie mniejszych niż wskazane w załączniku nr 7 do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, jeśli w okresie obowiązywania umowy o zamówienie publicznych ilość pojemników lub worków dostarczonych do właścicieli nieruchomości będzie mniejsza niż wskazano powyżej. 19) Wielkość pojemników dostarczanych właścicielom nieruchomości ustali Wykonawca, na podstawie deklarowanej ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i normatywu dotyczącego minimalnej ilości odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przy częstotliwości wywozu, ustalonego w Regulaminie. 20) W trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie ze zgłoszeniem właściciela nieruchomości. Dostarczenie i ustawienie pojemników na teren wskazanych nieruchomości nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Dotyczy to sytuacji zmiany i1ości pojemników na danej nieruchomości, bądź nowych nieruchomości, jeżeli pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 21) Jeżeli podczas odbierania odpadów dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników, z winy Wykonawcy, Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do wymiany pojemników na swój koszt. Koszt wymiany pojemników uszkodzonych lub zniszczonych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jak również koszt dostarczenia pojemników w miejsce skradzionych Wykonawca uwzględnia w cenie ofertowej. 22) Pojemniki i kontenery pozostają własnością Wykonawcy, natomiast udostępniane są Zamawiającemu, a następnie odpowiednio właścicielom nieruchomości na zasadzie umowy dzierżawy i poddzierżawy. 23) Worki wydawane są właścicielom nieruchomości Gminy w Punkcie Obsługi Klienta, GPSZOK oraz w Urzędzie Miejskim. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość worków w każdym pojeździe dokonującym odbioru odpadów tak, by właściciele nieruchomości mogli zaopatrywać się w worki także u osób obsługujących pojazdy. 24) Do gromadzenia i odbioru przeterminowanych leków, z przeznaczonych do tego celu pojemników ustawionych w aptekach na terenie Miasta Nysy, Wykonawca zapewni worki polietylenowe o pojemności 120 litrów oraz kartony. Wykaz aptek, w których są ustawione pojemniki określa Załącznik nr 6. 25) Wykonawca zobowiązuje się do sprzątania w miejscach odbioru odpadów, tj. porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami str. 7

8 wysypanymi z pojemników, worków, pojazdów w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych. 26) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest nie mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości. Zakazuje się ponadto mieszania poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych. 27) Odpady przekazane przez właściciela nieruchomości, jako selektywnie zebrane zostaną potraktowane przez Wykonawcę, jako zmieszane, jeżeli w danym strumieniu odpadów znajduje się szacunkowo ponad 20 % odpadów innego rodzaju które należy zbierać w sposób selektywny. Wykonawca obowiązany jest przyjąć takie odpady, jako zmieszane odpady komunalne. 28) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o: a. powtarzających się co najmniej 2 razy pod rząd przypadkach, o których mowa w punkcie b. powtarzających się co najmniej 2 razy pod rząd przypadkach, w których w strumieniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych znajduje się szacunkowo ponad 20% odpadów: papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali, opakowań z metali oraz opakowań wielomateriałowych, szkła i opakowań ze szkła (dotyczy nieruchomości, na których zadeklarowano prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów) c. powtarzających się przypadkach przepełnienia znajdujących się na terenie nieruchomości pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 29) Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemnie lub drogą, elektroniczna informacje o opisanych przypadkach, w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistniałej sytuacji. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację zdjęciową i protokół z zaistniałego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 30) W przypadku stwierdzenia sytuacji z pkt 25 lub 26 ppkt b Wykonawca odbiera te odpady na zasadach określonych dla odbioru odpadów zmieszanych, z tym, że w przypadku, gdy z przyczyn technicznych (np. niedostosowanie pojazdu dokonującego odbiór odpadów) Wykonawca nie jest w stanie dokonać odbioru takich odpadów w terminie przewidzianym pierwotnie do odbioru odpadów zbieranych selektywnie, odpady takie odbierane są przez Wykonawcę w najbliższym terminie wyznaczonym w Harmonogramie do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. 31) Wykonawca w ramach realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych zobowiązany jest do: a. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - str. 8

9 Nysa w Domaszkowicach wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego ; b. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów zie1onych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - Nysa w Domaszkowicach wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego ; c. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - Nysa w Domaszkowicach wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego za wyjątkiem odpadów o których mowa poniżej;. d. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych: niebezpiecznych (w tym lekarstw), do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 21). W przypadkach określonych przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy u.c.p.g., Wykonawca uprawniony jest do przekazania odpadów wskazanych w art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g. do określonych w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami instalacji regionalnych innych niż wskazano powyżej lub odpowiednio do instalacji zastępczych. O każdym przypadku nieprzekazania odpadów do instalacji wskazanych powyżej, Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego, wskazując przyczyny nieprzekazania odpadów do instalacji wskazanej przez Zamawiającego, ilość odpadów przekazanych do innych instalacji, instalację, do której odpady trafiły oraz sposób zagospodarowania odpadów w tej instalacji. 32) Wykonawca będzie sporządzał miesięczne raporty, stanowiące załącznik do faktury, w których wskaże m.in. informacje o ilości i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, napotkanych problemach i podjętych środkach zaradczych. 33) Wzory formularzy o ilości przyjętych odpadów i miesięcznych raportów oraz warunki przekazywania informacji drogą elektroniczną Zamawiający udostępni Wykonawcy najpóźniej do r. 34) Wykonawca w ramach realizacji niniejszej usługi będzie sporządzał kwartalne sprawozdania i przekazywał je Zamawiającemu do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 35) Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 4 ppkt 32 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia powinno zawierać: a. informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały one przekazane; str. 9

10 b. informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: - przekazanych do składowania na składowisku odpadów, - nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania; c. liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; d. wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem (w tym nie zbierają selektywnie odpadów). 36) Ponieważ z mocy ustawy gmina ma obowiązek powierzyć wykonanie zadania własnego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu, to musi mieć możliwość zapewnienia sobie prawidłowej realizacji tych usług. W związku z tym, że sposób ich wykonywania przez Wykonawcę ma decydujący wpływ na możliwość wypełnienia przez gminę obowiązków związanych z selektywną zbiórką odpadów i osiąganiem wymaganych poziomów, za uzasadnione należy uznać zobowiązanie na mocy umowy Wykonawcy świadczącego na terenie gminy usługi związane z odbiorem odpadów, do osiągania wymaganych przez gminę poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odpowiednio odzysku. Mając powyższe na uwadze, Wykonawca ma obowiązek, osiągnięcia w każdym roku kalendarzowym w odniesieniu do: a) masy przyjętych odpadów, o kodach i 15 0l 07, poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, w wysokości co najmniej 50% wagowo; b) masy przyjętych odpadów innych niż niebezpieczne, o kodach , 17 0l 07, , poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, w wysokości co najmniej 40% wagowo. W przypadku nieosiągnięcia ww. poziomów, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne zgodnie z umową. 37) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić szczegółową dokumentację związaną z wykonywaniem przedmiotu umowy, potwierdzającą wykonywanie usługi zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym opisie zamówienia i przepisami prawa oraz okazać ją na każde żądanie Zamawiającego. 38) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia we własnym zakresie kontroli sposobu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w szczególności poprzez wgląd do dokumentów sporządzanych w związku z prowadzeniem ewidencji odpadów i ich kontrolę. 39) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest utworzyć i eksploatować 2 Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o których mowa w ustawie u.c.p.g. w obrębie miasta Nysy wg. warunków określonych w załączniku nr 8 zapewniające łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w których mogą być prowadzone m.in. zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. 40) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest na str. 10

11 zlecenie Zamawiającego usuwać nielegalne miejsca składowania odpadów komunalnych w ilości do 100 Mg/rok. 41) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do zorganizowania w miesiącu kwietniu i październiku każdego roku obowiązywania umowy objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Nysa (średnio rocznie w latach poprzednich w ramach tego typu zbiórek zebrano do 50 Mg odpadów). Na potrzeby tej zbiórki Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym harmonogram zbiórki i zawiadomi mieszkańców Gminy Nysa o terminie i sposobie odbioru odpadów. 42) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do opróżniania 37 koszy o pojemności 30 litrów każdy, zamontowanych na koronie zapory czołowej Zbiornika Wodnego Nysa z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się ich, w tym 32 kosze od strony tamy w kierunku Skorochowa oraz 2 kosze po stronie Siestrzechowic i 3 na parkingu w Siestrzechowicach. 43) Odbiór odpadów komunalnych z organizowanych przez Zamawiającego imprez masowych oraz edukacyjnych wraz z wyposażeniem w niezbędne pojemniki i worki. W poprzednich latach odbyły się następujące imprezy masowe, które mają charakter cykliczny i będą organizowane w każdym roku realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia: a. DNI NYSY - w terminie maj (w 2013 zaplanowano imprezę 3-dniową, miejsce: Rynek miasta Nysa, usługa wraz ze sprzątaniem terenu po imprezie), b. Festiwal Ognia i Wody w terminie lipiec (w 2012 była to impreza 1 dniowa, miejsce: plaża NOR i wały Jeziora Nyskiego, usługa wraz ze sprzątaniem terenu po imprezie w 2012 zebrano około 111m 3 odpadów), c. Bitwa o Twierdzę Nysa w terminie lipiec/sierpień (w 2013 zaplanowano imprezę 1 dniową, miejsce: miasto Nysa) d. Dzień Ziemi w terminie kwiecień (w 2012 była to impreza 1-dniowa, zbiórka obwoźna z terenu gminy około 200 worków na odpady zmieszane) e. Sprzątanie Świata w terminie wrzesień (w 2012 była to impreza 1-dniowa, zbiórka obwoźna z terenu gminy około 200 worków na odpady zmieszane) f. Dożynki Gminne sierpień/wrzesień (1 dzień w 2012, zamówiono 10 pojemników SM120, 20 szt. worków foliowych, 2 pojemniki na tworzywa dzwony). Obowiązkiem, o którym mowa, Gmina nie obejmie innych imprez masowych i edukacyjnych innych niż wskazane powyżej. Dla potrzeb szacowania ceny ofertowej przyjąć należy, iż specyfika imprez organizowanych w okresie realizacji zamówienia (okres, zakres, ilości odpadów) będzie odpowiadała specyfice imprez organizowanych w latach poprzednich lub odpowiednio zaplanowanych na 2013r. 44) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotowej usługi obowiązany jest do ustawienia w terminie od dnia 01 maja (w roku 2013 od 1 lipca) do 30 września każdego roku objętego umową i opróżniania z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie się: a. 2 pojemników typu PA 1100 przy Ośrodku Błękitna Zatoka w Głębinowie, b. 1 pojemnika KP7 na terenie WOPR Nysa, str. 11

12 c. 1 pojemnika PA 1100 na terenie sołectwa Głębinów, d. 1 pojemnika PA 1100 na terenie sołectwa Skorochów, e. 2 pojemników Typu Sztokholm do selektywnej zbiórki odpadów (1 na tworzywa, 1 mieszany szkło - papier) na terenie sołectwa Głębinów, f. 2 pojemników Typu Sztokholm do selektywnej zbiórki odpadów (1 na tworzywa, 1 mieszany szkło-papier) na terenie sołectwa Skorochów, g. 2 pojemników Typu Sztokholm do selektywnej zbiórki odpadów (1 na tworzywa, 1 mieszany szkło-papier) na terenie NOR, h. pojemniki typy Sztokholm winny spełniać wymogi określone w załączniku nr 9. 45) Wykonawca może odmówić odbioru z nieruchomości odpadów komunalnych w terminach wynikających z Harmonogramu świadczenia usług, gdy: a. Data realizacji usługi wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, b. właściciel nieruchomości nie dopełnia obowiązków wynikających z Regulaminu dotyczących sposobu ustawienia pojemników, w szczególności pozostawia pojemniki w zamkniętych boksach śmietnikowych, chyba że pomimo naruszenia przez właściciela nieruchomości zasad wynikających z Regulaminu wykonanie usługi jest możliwe, c. właściciel nieruchomości zbiera odpady komunalne poza pojemnikami, jeżeli odbiór odpadów zebranych poza pojemnikami byłby ze względów technicznych niemożliwy lub znacznie utrudniony, d. właściciel nieruchomości, pomimo niskich temperatur, zbiera w pojemnikach odpady płynne nie stosując odpowiednich środków przeciwdziałających przymarzaniu odpadów do pojemników lub niestosuje się do innych wymagań określonych w Regulaminie (np. 13 Regulaminu), e. w związku z trwającymi pracami budowlanymi lub wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi dojazd do nieruchomości jest niemożliwy lub znacznie utrudniony. 46) O każdym przypadku nie wykonania w terminie usługi, z przyczyn określonych w punkcie powyżej, Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego. Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do wykonania usługi w odniesieniu do danej nieruchomości poza Harmonogramem świadczenia usług lub, w przypadku, gdy powodem niewykonania usługi są utrudnienia komunikacyjne związane z pracami budowlanymi, określić tymczasowo odmienne zasady świadczenia usługi (np. ustalić nowe lokalizacje pojemników), co nie będzie stanowiło podstawy do podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. V. Opis potencjału technicznego, niezbędnego do wykonywania przedmiotowego zamówienia: 1) baza magazynowo - transportowa: a. położona na terenie Gminy Nysa lub w odległości nie większej niż 60 kilometrów od jego granicy; b. zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; c. zapewniająca miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; d. wyposażona w miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów str. 12

13 z grupy odpadów komunalnych; e. wyposażona w urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania; f. wyposażona w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób; g. wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów; h. wyposażona w punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej, i. wyposażona w miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo - transportowej. 2) pojazdy: a. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie z terenu Gminy Nysa o ładowności 22-24m 3, b. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie z terenu Gminy Nysa o ładowności m 3, c. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, wyłącznie z terenu Gminy Nysa; d. co najmniej trzy pojazdy do odbierania odpadów o ładowności pojemników 5-10 m 3 e. co najmniej dwa pojazdy do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, wyłącznie do odbierania odpadów z terenu Gminy Nysa; f. co najmniej jeden pojazd do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, wyposażony w myjnię, do pojemników o zamkniętym obiegu wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów, przy czym może być to też jeden z pojazdów wymienionych w lit a, a w przypadku mycia pojemników na terenie bazy Wykonawcy, nie jest konieczne dysponowanie takim pojazdem, 3) pozostałe wymagania dotyczące pojazdów: Wykonawca obowiązany jest: a. wszystkie pojazdy trwale i czytelnie oznakować, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, b. utrzymać odpowiedni stan techniczny i sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez: 1. zabezpieczenie ich przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; 2. poddawane ich myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; oraz posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowych czynności; 3. na koniec każdego dnia roboczego opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo - transportowej; str. 13

14 a. zapewnić pojazdy o konstrukcji zabezpieczającej przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującej oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady nimi przewożone, b. zapewnienie wyposażenia pojazdów w: narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników; monitoring bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS), dopuszcza się również wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych, c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania 20% powierzchni bocznych komór zbiorczych pojazdów Wykonawcy (w miejscu i kształcie uzgodnionym z Zamawiającym), o których mowa w pkt.5 ppkt 2 lit, a, jako nośnika informacji wykorzystywanych dla celów działań edukacyjnych i informacyjnych związanych z ochroną środowiska. d. Wymagania wskazane powyżej w zakresie ilości i rodzajów pojazdów wymaganych do realizacji umowy o zamówienie publiczne należy traktować jako wymagania minimalne. Wykonawca może zwiększyć ilość pojazdów, przy użyciu których będzie świadczona przez niego usługa, z tym jednakże zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu umowy przy wykorzystaniu pojazdów oraz bazy transportowo magazynowej wskazanej w ofercie celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający, przed podsianiem umowy o zamówienie publiczne z wybranym przez siebie Wykonawcą, przeprowadzi wizję bazy transportowo magazynowej oraz pojazdów wskazanych w jego ofercie, a przeznaczonych do realizacji umowy o zamówienie publicznie. O terminie przeprowadzenia wizji Wykonawca zostanie zawiadomiony z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Odmowa udostępnienia pojazdów lub bazy transportowo magazynowej celem przeprowadzenia wizji, bądź wykazanie w toku wizji, że pojazdy lub baza nie spełniają wymogów określonych w SIWZ, względnie stanowią inny potencjał niż wskazany w ofercie Wykonawcy będzie równoznaczne z tym, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) wymagania dotyczące monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego (GPS) - umożliwiający jednoczesne łączenie się z tym samym pojazdem przez Wykonawcę i Zamawiającego, trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów. Pamięć danych powinna być przechowywana i możliwa do odczytu minimum przez okres 30 dni, przy czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia monitorującego; a. Wykonawca zobowiązany jest zamontować i zabezpieczyć urządzenia peryferyjne systemu GPS w ten sposób, aby nie można było ich dowolnie instalować w różnych pojazdach, wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają zgody Zamawiającego; b. system musi umożliwiać Zamawiającemu monitorowanie stanu pracy każdego pojazdu poprzez przeglądarkę internetową, str. 14

15 VI. c. system musi posiadać możliwość wydruku wyświetlanych informacji i ich publikacji na stronie internetowej Zamawiającego; d. przez cały okres trwania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania systemu oraz jego oprogramowania w taki sposób, aby Zamawiający mógł korzystać z niego bez przeszkód. e. Wykonawca zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie funkcjonowania systemu. f. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowego wyposażenia, w trakcie realizacji umowy, pojazdów Wykonawcy w swoje urządzenia (GPS) do monitoringu realizacji zamówienia. 5) Wykonawca zapewnia, że osoby wykonujące w jego imieniu czynności składające się na przedmiot umowy będą miały czysty i estetyczny strój. Na stroju powinny zostać umieszczone w widocznym miejscu logo i/lub nazwa Wykonawcy tak, aby możliwa była identyfikacja Wykonawcy świadczącego usługę. Wymagania związane z organizacją i prowadzeniem Punktu Obsługi Klienta (POK). 1) Lokalizację POK wskazuje Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. 2) Punkt powinien być położony w granicach administracyjnych miasta Nysy, przy czym nieruchomość, w której zostanie zlokalizowany POK powinna być łatwo dostępna dla właścicieli nieruchomości (dogodny dojazd samochodem, dogodne dojście dla pieszych). 3) Punkt powinien być przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 4) POK powinien mieć powierzchnię co najmniej 10 m 2 na każde stanowisko obsługi, w tym powinien być wyposażony w krzesła oraz w co najmniej jeden stolik dla osób oczekujących. 5) POK powinien być czynny co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, oraz jednego dnia do godziny 18.00, a nadto w soboty od do z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6) W POK winny być zorganizowane co najmniej dwa stanowiska obsługi właścicieli nieruchomości. 7) POK powinien być w sposób wyraźny oznaczony, zaś informacja o godzinach otwarcia POK-a oraz rodzaju spraw załatwianych w Punkcie powinna być zamieszczona na stronie internetowej Wykonawcy. Dane, o których mowa, Zamawiający zamieści także na własnej stronie internetowej. 8) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność w POK: worków przeznaczonych do zbierania odpadów, które nieodpłatnie wydawane są właścicielom nieruchomości, dodatkowych ulotek z Harmonogramami odbioru odpadów komunalnych, formularzy zgłoszenia reklamacji, formularzy deklaracji składanych w Gminie. 9) Wykonawca udostępnia w POK właścicielom nieruchomości do wglądu treść aktów prawa miejscowego obowiązujących w Gminie. VII. Usługi dodatkowe: Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia właścicielowi nieruchomości str. 15

16 kontenera do zbierania odpadów z remontów prowadzonych przez właściciela nieruchomości samodzielnie i do odbioru tych kontenerów, jak również worków z tymi odpadami, w dacie indywidualnie ustalonej z właścicielem nieruchomości. Usługa ta traktowana jest jako usługa dodatkowa w rozumieniu aktów prawa miejscowego obowiązujących w Gminie i wymaga złożenia przez właściciela nieruchomości w Gminie zapotrzebowania na usługę dodatkową. O zgłoszeniu zapotrzebowania na usługę dodatkową Gmina niezwłocznie informuje Wykonawcę pozostawiając mu ustalenie z właścicielem nieruchomości terminu odbioru. Termin ten nie może przypadać później niż jeden dzień roboczy od otrzymania informacji z Gminy, chyba że inny termin zostanie zaakceptowany przez właściciela nieruchomości. str. 16

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW I SPRZĘTU TECHNICZNEGO

I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKAZ URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW I SPRZĘTU TECHNICZNEGO I. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE 1. Powierzchnia: Powierzchnia Gminy Mikołajki Pomorskie wynosi 91,6 km 2 2. Struktura Gminy: W skład Gminy Mikołajki Pomorskie wchodzi 16 sołectw: Mikołajki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Na 2017r OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych Gminy Miejskiej Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie Przetarg Opracowanie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 4308 2013 Data zamieszczenia: 3 stycznia 2013 rok

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoki od właścicieli nieruchomości, na których

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1214 UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości w Szczawnie-Zdroju należących do Uzdrowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/141/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY

UCHWAŁA Nr XI/141/15 RADY MIASTA BYDGOSZCZY Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. biodegradacji w tym odpadów zielonych w terminie od r. do r.

Zadanie 3. biodegradacji w tym odpadów zielonych w terminie od r. do r. Zadanie 3 ZAŁĄCZNIK NR 1C I. Przedmiot zamówienia: odbiór odpadów ulegających biodegradacji w tym odpadów zielonych w terminie od 01.01.2015r. do 31.08.2015r. 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1 Odbiór

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK Łowicz, 30 kwiecień 2016 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy. Utrzymanie czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A) POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A) POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A) POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych sprzed każdej nieruchomości położonej na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 1466 UCHWAŁA NR 184/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie pochodzących z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CHARAKTERYSTYKA GMINY PILCHOWICE 1. Liczba mieszkańców Gminy Pilchowice wg. stanu na dzień 31.03.2013r. wynosi 10982 mieszkańców. 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Część I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Część I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa www.nysa.pl fax. 77 4080553, e-mail : zp_nysa@op.onet.pl BZP.271.8.2013 Część I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) postępowania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307172-2015:text:pl:html Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S 168-307172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 4 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy i SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gózd Gmina Gózd, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik Nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wymogi dotyczące odbierania odpadów: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 8 do SIWZ ZP.270.17.2013 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK 9 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na

Bardziej szczegółowo

Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie I. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 6 dot. zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w terenie administracyjnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia... w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA

Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie. Dochody ze sprzedaży frakcji zbieranych selektywnie czerpie wykonawca.

Wyjaśnienie. Dochody ze sprzedaży frakcji zbieranych selektywnie czerpie wykonawca. Żagań, dnia 20.07.2016r. Nasz znak: GKR.271.1.2016 Wyjaśnienie Dot. Przetargu na,, Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gm. Żagań.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu miasta i gminy Ślesin Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Zi.VIII.271.7.2014.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Zi.VIII.271.7.2014. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1071 UCHWAŁA NR XVII.109.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

2) W 2012 roku zebrano na terenie gminy Tłuchowo następujące ilości odpadów komunalnych (ilości podane w Mg):

2) W 2012 roku zebrano na terenie gminy Tłuchowo następujące ilości odpadów komunalnych (ilości podane w Mg): OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PODSTAWOWE DANE: 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych oraz gromadzonych w sposób selektywny

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 5283 UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miłoradz za rok 2015 Stan na 31 grudnia 2015 r. Sporządziła: Anna Kubera Urząd Gminy Miłoradz Referat Rozwoju Miłoradz, kwiecień 2016 r. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4561 UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie gminy Wicko.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie gminy Wicko. Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: 1.1 odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ):

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ): Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ): Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Skarbimierz

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice Załącznik nr 8 Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice sporządził: Ewa Ślusarczyk zatwierdził: Z-ca

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY ZABÓR. z dnia 7 października 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY ZABÓR. z dnia 7 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz. 2057 UCHWAŁA NR XX.131.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Poprawiony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ:

Poprawiony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ: Numer sprawy: ITR.271.05.2013.MK Poprawiony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - OPZ: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 13 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM. z dnia 13 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują i nie zamieszkują

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo