Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Opole, dnia 18 stycznia 2013 Załącznik nr 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stworzenie oprogramowania oraz obsługa i optymalizacja działania serwisu do automatycznego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o ruchu drogowym I. WYMAGANIA TECHNICZNE DO POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW OPROGRAMOWANIA (WG CZĘŚCI III ZAPYTANIA OFERTOWEGO) 1a) Oprogramowanie serwera systemu przetwarzania informacji o ruchu drogowym, Oprogramowanie serwera musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne i techniczne: Zakładanie kont nowym użytkownikom, Szyfrowany algorytm logowania użytkowników, Identyfikacja statusu płatności danego użytkownika za dostęp do danych, Odbieranie danych o lokalizacji, kierunku jazdy i prędkości poszczególnych użytkowników (dalej nazywane danymi FCD) i ich archiwizacja, Przetwarzanie danych FCD w celu identyfikacji utrudnień w ruchu drogowym, Utrudnienia w ruchu drogowym identyfikowane będą przy pomocy inteligentnego, adaptacyjnego algorytmu wyznaczania zlokalizowanych czasoprzestrzennie norm. Uwzględniając lokalizację oraz porę dnia i aktualny dzień tygodnia, ma on pozwolić na detekcję faktycznych anomalii w ruchu drogowym, a nie wszelkiego typu spowolnień np. codziennego spowolnienia ruchu na wszystkich drogach związanego z godzinami szczytu, kiedy wielu kierowców wraca z pracy do domu. Adaptacyjność algorytmu ma polegać na tym, że zlokalizowane czasoprzestrzennie normy dostosowywać się będą do zmieniającej się specyfiki ruchu drogowego na poszczególnych odcinkach dróg, przykładowo w sytuacjach takich jak przebudowa dróg (nie tylko tej, której dotyczy konkretna norma, ale i sąsiadujących) lub zamknięcie drogi z powodu remontu. Przesyłanie danych o zidentyfikowanych utrudnieniach w ruchu drogowym oraz o zmierzonym czasie przejazdu poszczególnymi odcinkami dróg oraz średniej prędkości jazdy na poszczególnych odcinkach dróg do zalogowanych użytkowników. Po upływie okresu próbnego, od użytkownika pobierana będzie w sposób automatyczny regularna opłata za dostęp do e-usługi. Opłata pobierana będzie przy współpracy z operatorami komórkowymi oraz integratorami telekomunikacyjnymi, przy pomocy wiadomości SMS o podwyższonej opłacie i rozliczona z Zamawiającym na podstawie umowy z integratorem. Jeżeli z uwarunkowań technicznych lub licencyjnych wyniknie taka konieczność,

2 dopuszczalne jest również zastosowanie innych metod płatności. Wpłata użytkownika rejestrowana będzie automatycznie przez system. Przy każdym logowaniu aplikacji użytkownika do serwera systemu, automatycznie weryfikowane będzie uiszczenie opłaty i odpowiednio udzielony dostęp do e- usługi. Informacje o ruchu drogowym pochodzić będą od użytkowników serwisu. Gdy użytkownik serwisu przemieszczać się będzie samochodem, aplikacja w jego telefonie, w sposób automatyczny i anonimowy przesyłać będzie informacje o zmianie lokalizacji użytkownika do serwera (dane lokalizacyjne systemu GPS). W serwerze informacje przetwarzane będą automatycznie na informacje o aktualnej prędkości i czasie przejazdu poszczególnymi odcinkami dróg oraz poddawane automatycznemu przetwarzaniu przez adaptacyjny algorytm identyfikacji nietypowych utrudnień w ruchu drogowym. Przetworzone w ten sposób informacje będą automatycznie trafiały do zalogowanych użytkowników, znajdujących się w okolicy, której ww. informacje dotyczą. Oprogramowanie serwera musi być w stanie obsłużyć 100 tysięcy jednoczesnych połączeń na dwuprocesorowym serwerze z 16 GB pamięci RAM i łączu o przepustowości 100 Mbit/s. Oprogramowanie serwera musi być przygotowane w sposób dający możliwość uruchomienia redundantnego serwera zapasowego, który automatycznie przejmie obsługę użytkowników w przypadku awarii serwera głównego. Architektura oprogramowania serwera musi być przygotowana w sposób dający możliwość skalowania do 2 mln jednoczesnych połączeń, bez konieczności wymiany sprzętu serwera na bardziej wydajny, poprzez uruchamianie kolejnych węzłów (kopii oprogramowania serwera) na kolejnych serwerach. Poszczególne węzły powinny przejmować na siebie obciążenie w sposób proporcjonalny. Architektura systemu bazodanowego, z którego korzystać będzie oprogramowanie serwera musi dawać możliwość łatwego skalowania ilości przechowywanych danych (np. pełnej historii śladów GPS wszystkich tras przejechanych przez kilkuset tysięcy użytkowników) poprzez uruchamianie kolejnych instancji systemu bazodanowego (węzłów) na kolejnych serwerach. 1b) Moduł informatyczny do wizualizacji listy utrudnień w ruchu drogowym na pulpicie telefonu (na platformę Android), Lista zidentyfikowanych utrudnień w ruchu drogowym zwizualizowana będzie dla użytkownika również bezpośrednio na pulpicie jego telefonu. Dzięki temu będzie mógł błyskawicznie zapoznać się z aktualną sytuacją na drogach w okolicy również tuż przed wyjazdem, bez konieczności uruchamiania ręcznie jakiejkolwiek aplikacji. O ile dostępne będzie połączenie internetowe konieczne do synchronizacji danych z serwerem, użytkownik będzie widział listę utrudnień nie starszą niż sprzed 2 minut, Średni udział mechanizmu odświeżania listy w całkowitym zużyciu energii baterii telefonu: nie większy niż 2%. Wymaganie weryfikowane będzie podczas odbioru rozwiązania przez przeprowadzenie 24h testu na 5 użytkownikach telefonów, w

3 naturalnych warunkach w jakich użytkują telefon. Wynikiem będzie średnia odczytana z poszczególnych telefonów. 1c) Moduł informatyczny obsługujący odbiór wiadomości typu PUSH (na platformę Android), Aplikacja, posiadając informację, że jej użytkownik jedzie samochodem, będzie automatycznie dostarczała mu w sposób głosowy i wizualny informacji o zidentyfikowanych utrudnieniach w ruchu drogowym w okolicy. Zaznaczyć należy, że odbywać się to musi również w sposób nie wymagający od użytkownika podejmowania jakiejkolwiek czynności. Wiadomości o zidentyfikowanych utrudnieniach przesyłane z serwera przechowywane będą w pamięci telefonu. Decyzję o momencie ich doręczenia do użytkownika podejmować będzie algorytm uwzględniający położenie użytkownika względem zidentyfikowanych utrudnień oraz kierunek i prędkość jego przemieszczania się. 1d) Moduły informatyczne obsługujące wykrywanie jazdy (na platformę Android) oraz zbieranie danych o ruchu drogowym (na platformy Android i iphone), Aplikacja w telefonie użytkownika będzie monitorowała bieżący kontekst, w jakim używany jest telefon. W przypadku wykrycia, że użytkownik jedzie samochodem, aplikacja automatycznie przełączy się w tryb anonimowego zbierania informacji o prędkości przejazdu użytkownika poszczególnymi odcinkami dróg i wysyłania ww. informacji do serwera. W ten sposób aktualne informacje o natężeniu ruchu drogowego na poszczególnych drogach trafiać będą do systemu bezpośrednio od użytkowników, bez konieczności podejmowania przez nich jakiejkolwiek czynności. Moduł wykrywania jazdy nie może wymagać żadnego dodatkowego urządzenia poza telefonem komórkowym, ani żadnej konfiguracji ze strony użytkownika. Średnie opóźnienie wykrywania jazdy: nie większe niż 90 sekund. Wymaganie weryfikowane będzie podczas odbioru przez przeprowadzenie testu na 5 telefonach, polegającego na 10-krotnym rozpoczęciu jazdy, po 5 razy w dwóch różnych samochodach oraz na pomiarze czasu od rozpoczęcia jazdy do wykrycia jazdy przez moduł wykrywania jazdy. Wynikiem będzie średnia z poszczególnych pomiarów. Średni udział modułu wykrywania jazdy w całkowitym zużyciu energii baterii telefonu: nie większy niż 5%. Wymaganie weryfikowane będzie podczas odbioru przez przeprowadzenie 24h testu na 5 użytkownikach telefonów, w naturalnych warunkach w jakich użytkują telefon. Wynikiem będzie średnia odczytana z poszczególnych telefonów po 24h testu. 1e) Moduł informatyczny do wizualizacji informacji o ruchu drogowym na mapie (na platformy Android oraz iphone), Użytkownik będzie miał możliwość obejrzenia aktualnej sytuacji w ruchu

4 drogowym w formie mapy z naniesionymi liczbowo czasami przejazdu poszczególnymi odcinkami dróg. Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z informacji o ruchu drogowym, obserwując średnią prędkość jazdy poszczególnymi odcinkami dróg w formie kolorów naniesionych na mapę. 1f i 1g) Wymagania wspólne - Aplikacja na platformę Android, integrująca wszystkie moduły oraz funkcje serwisu oraz Aplikacja na platformę iphone, integrująca wybrane moduły oraz wybrane funkcje serwisu, Planowana e-usługa świadczona będzie automatycznie za pośrednictwem aplikacji pracującej na telefonach komórkowych użytkowników. Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji w telefonie oraz założeniu konta, użytkownik będzie miał dostęp do pełnej funkcjonalności e-usługi za darmo przez okres próbny. Po upływie tego okresu, dostęp do usługi będzie wymagał wniesienia opłaty. Po uruchomieniu aplikacji użytkownik będzie miał możliwość założenia konta w serwisie. Założenie konta odbywać się będzie poprzez wysłanie na indywidualne żądanie użytkownika wiadomości SMS z telefonu użytkownika na dedykowany e- usłudze nr telefonu skonfigurowany u operatora komórkowego. Założenie konta będzie się wiązało z koniecznością akceptacji udostępnionego użytkownikowi w formie elektronicznej regulaminu. Po otrzymaniu z serwera potwierdzenia, że konto zostało założone, użytkownik uzyska dostęp do serwisu oraz e-usługi na darmowy okres próbny. Poza trybem PUSH, użytkownik będzie miał możliwość dostępu do aktualnych informacji o ruchu drogowym również w sposób tradycyjny tj. polegający na ręcznym uruchomieniu aplikacji, która: 1) łączy się z serwerem systemu, 2) pobiera informacje o ruchu drogowym z określonej przy pomocy dostępnych metod pozycjonowania lokalizacji użytkownika lub z lokalizacji wskazanej ręcznie przez użytkownika, 3) wyświetla pobrane informacje na mapie w formie kolorów reprezentujących średnią prędkość jazdy poszczególnymi odcinkami dróg lub w formie listy zidentyfikowanych spowolnień w ruchu. Aplikacja pobierana będzie bezpłatnie na indywidualne żądanie użytkownika jedną z następujących metod: o za pośrednictwem specjalistycznych serwisów służących dystrybucji aplikacji (przykładowo "Sklep Play" w przypadku platformy Android lub "AppStore" w przypadku platformy ios), o z mobilnego serwisu internetowego przy pomocy przeglądarki internetowej dostępnej w telefonie, o poprzez pobranie pliku z aplikacją na dysk twardy komputera i przeniesienie go na telefon przy pomocy dostępnych użytkownikowi metod (przykładowo kabla lub łączności radiowej Bluetooth), o poprzez wysłanie wiadomości SMS (płatnej, zgodnie ze stawkami operatora telekomunikacyjnego) o wskazanej treści na wskazany numer telefonu, w odpowiedzi na którą użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość zwrotną zawierającą odnośnik kierujący do pliku z aplikacją (możliwość bezpośredniego ściągnięcia z sieci mobilnego serwisu -

5 aplikacji). 1h) Strona internetowa e-usługi. Strona internetowa e-usługi zawierać będzie podstawowe informacje na temat e- usługi, Zamawiającego oraz przedmiotowego projektu. Będzie również dawała dostęp do aplikacji na telefony komórkowe, za pośrednictwem których świadczona będzie e-usługa. II. SPECYFIKACJA USŁUG (WG CZĘŚCI III ZAPYTANIA OFERTOWEGO) 2) Usługa obsługi informatycznej i optymalizacji działania serwisu przez okres 6 m-cy (rozliczenie miesięczne). Przedmiotem usługi będzie obsługa informatyczna i optymalizacja działania serwisu, w zakres których wchodzą: mailowe wsparcie techniczne dla użytkowników serwisu, całodobowy monitoring prawidłowego funkcjonowania serwisu i utrzymanie serwisu w ruchu, niezwłoczne (w ciągu 3 dni roboczych) usuwanie wszelkich błędów lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu zauważonych przez Wykonawcę lub zgłoszonych przez Zamawiającego lub użytkowników serwisu. Jeżeli błędy lub nieprawidłowości uniemożliwiają więcej niż 15% użytkowników korzystanie z podstawowej funkcjonalności serwisu, błędy usuwane będą w ciągu 24h (również w dni ustawowo wolne od pracy), Dostosowywanie ustawień i modyfikacja serwisu na podstawie obserwacji aktywności użytkowników w systemie oraz zebranych od nich uwag, jak również na podstawie wytycznych Zamawiającego oraz telefoniczne i osobiste (w siedzibie Zamawiającego) wsparcie techniczne programisty na żądanie przedstawicieli Zamawiającego w łącznym wymiarze 40 godzin miesięcznie. 3) Usługa obsługi informatycznej działania serwisu przez okres 6 m-cy (rozliczenie miesięczne). Przedmiotem usługi będzie obsługa informatyczna i optymalizacja działania serwisu, w zakres których wchodzą: Telefoniczne i osobiste (w siedzibie Zamawiającego) wsparcie techniczne programisty na żądanie przedstawicieli Zamawiającego w łącznym wymiarze 40 godzin miesięcznie. mailowe wsparcie techniczne dla użytkowników serwisu, całodobowy monitoring prawidłowego funkcjonowania serwisu i utrzymanie serwisu w ruchu, niezwłoczne (w ciągu 3 dni roboczych) usuwanie wszelkich błędów lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu zauważonych przez Wykonawcę lub zgłoszonych przez Zamawiającego lub użytkowników serwisu. Jeżeli błędy lub nieprawidłowości uniemożliwiają więcej niż 15% użytkowników korzystanie z

6 podstawowej funkcjonalności serwisu, błędy usuwane będą w ciągu 24h (również w dni ustawowo wolne od pracy),

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: CZĘŚĆ II REGULAMINU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: WYKONANIE I DOSTAWĘ CYFROWEGO KOMPONENTU ŚLĄSKIEGO SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Z ELEMENTAMI WYPOSAŻENIA CYFROWEGO DLA PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417,email: sekretariat@zikit.krakow.pl NZ.271.18.2015 Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR

ZP.271.1.41.2015 Dostawa oprogramowania do zarządzania infrastrukturą danych w Urzędzie Miasta Rzeszowa UMOWA - WZÓR UMOWA - WZÓR Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta dnia. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasta Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP: 813-00-08-61 reprezentowaną przez zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP

TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WSTĘP na zadanie pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica Opis przedmiotu zamówienia sporządzono za pomocą dokumentów:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego W postępowaniu nr ZO/02/2014 Opis Przedmiotu Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy

Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy Zakres Zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 1 Główne cele zamówienia Przedmiotem zamówienia jest stworzenie aplikacji na platformę mobilną działającą na systemie Android oraz ios, pracującej na urządzeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.1t1.pl. 1. Definicje

Regulamin serwisu www.1t1.pl. 1. Definicje Regulamin serwisu www.1t1.pl 1. Definicje 1. Usługodawca Tylda sp. z o.o., z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wazów 6a, NIP 7262278616, REGON 100590004 2. Usługa 1t1.pl (zwana dalej również w skrócie Usługą)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zapewnienie działania na zasobach CPD MPiPS Systemu Zielona Linia (CIKSZ ZL) oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM). Strona 1 z 38 1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Użytkownika oprogramowanie instalowane w telefonie komórkowym Użytkownika;

Aplikacja Użytkownika oprogramowanie instalowane w telefonie komórkowym Użytkownika; Rozdział 1 Postanowienia wstępne Art 1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o. o. siedzibą w Oświęcimiu ul. Leszczyńskiej 7 usługi SIL24. Art 2

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 17.12.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa Szczecin 01.01.2013 Drogi Użytkowniku! Gratulujemy wyboru naszego systemu służącego do monitorowania pojazdów. Jesteśmy przekonani, że dostarczone przez nas rozwiązania mają charakter w pełni kompleksowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA

1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko Bezpieczna Rodzina" dla Abonentów Play (Postpaid/ Prepaid/ Mix) na podstawie "Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny" obowiązuje od 13.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 /2014 1. Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 2.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol.

Bardziej szczegółowo