Wp yw eksploatacyjnego zu ycia o ysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewnoêç pomiaru sondà inspekcyjnà

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wp yw eksploatacyjnego zu ycia o ysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewnoêç pomiaru sondà inspekcyjnà"

Transkrypt

1 Wp yw eksploatacyjnego zu ycia o ysk wrzeciona frezarki sterowanej numerycznie na niepewnoêç pomiaru sondà inspekcyjnà EL BIETA JACNIACKA LESZEK SEMOTIUK Charakterystycznà cechà procesu wytwarzania ró norodnych asortymentowo partii wyrobów jest obecnie przechodzenie z produkcji masowej na produkcj ma oseryjnà i jednostkowà. Podyktowane jest to oczywiêcie szybkim rozwojem technologii, ale równie konkurencjà na rynku wyrobów. ElastycznoÊç procesu produkcji zapewniajà mi dzy innymi obrabiarki sterowane numerycznie. Stanowià one obecnie zdecydowanie najwi kszà grup obrabiarek w wielu przedsi biorstwach zajmujàcych si wytwarzaniem elementów maszyn oraz narz dzi. G ównymi zagadnieniami zwiàzanymi z ich eksploatacjà sà diagnostyka oraz obs uga techniczna. Dr in. El bieta Jacniacka i dr in. Leszek Semotiuk sà pracownikami Politechniki Lubelskiej. Celem obs ugi technicznej jest sprawdzenie i ewentualne odtworzenie stanu zdatnoêci urzàdzenia przez zmian w asnoêci elementów (wymian lub regeneracj ). Wyró nia si nast pujàce rodzaje obs ugi technicznej [1]: przeglàd techniczny, remont bie àcy, remont Êredni, remont kapitalny, remont awaryjny. Szczegó owe zalecenia dotyczàce obs ugi technicznej konkretnej obrabiarki precyzuje dokumentacja techniczno-ruchowa. Katedra Podstaw In ynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej eksploatuje pionowe centrum obróbkowe FV-580A wyprodukowane przez firm MOC Mechanicy z Pruszkowa. Doku- 22

2 mentacja techniczna dotyczàca tej obrabiarki precyzuje dok adnie przebieg obs ugi technicznej. Cykl remontowy tej obrabiarki, czyli okres mi dzy jednym a drugim kapitalnym remontem, obejmuje godzin pracy. W okresie tym przeprowadzane sà remonty o zmniejszonych zakresach wg ustalonej kolejnoêci i w ustalonych odst pach czasu. Do dokumentacji techniczno-ruchowej producent za àcza równie kart dok adnoêci geometrycznej obrabiarki sporzàdzonà wg PN-ISO oraz dokumentacj dotyczàcà sprawdzenia dok adnoêci pozycjonowania na podstawie normy PN-ISO dotyczàcej wyznaczania dok adnoêci i powtarzalnoêci osi sterowanych numerycznie. W zak adowym systemie zapewnienia jakoêci mogà byç uwzgl dnione dodatkowe badania, jak badania doraêne prowadzone w okreêlonych odst pach czasu. Badania te mogà tak e byç prowadzone w przypadku wystàpienia zdarzeƒ losowych, w których mog o wystàpiç podejrzenie zmiany dok adnoêci obrabiarki. Tego typu badania, zwane sprawdzeniem doraênym, wykonuje si wed ug tej samej procedury co badania odbiorcze [2]. Takim zdarzeniem losowym mo e byç kolizja lub zu ycie eksploatacyjne okreêlonego podzespo u obrabiarki. Coraz cz Êciej obrabiarki wyposa a si w sondy pomiarowe przedmiotowe pozwalajàce na prowadzenie procesów pomiarowych podczas lub po przeprowadzonym procesie obróbki. U ytkownik jednak nie zna charakterystyki metrologicznej takiego toru pomiarowego. adne normy nie precyzujà sposobu sprawdzenia niepewnoêci pomiaru tego rodzaju wewnàtrzobrabiarkowego systemu pomiarowego oraz cz stotliwoêci przeprowadzania takiego sprawdzenia. Eksploatacja wewnàtrzobrabiarkowych systemów pomiarowych wykorzystywanych do pomiaru przedmiotów obrabianych Jednym z g ównych czynników majàcych wp yw na niedok adnoêç pomiaru przedmiotów obrabianych jest dok adnoêç geometryczna obrabiarki. Metodyk prowadzenia badaƒ dok adnoêci geometrycznej okreêlajà polskie normy [3]. Nie okreêlajà jednak cz stotliwoêci prowadzenia takich badaƒ. Logiczne wydaje si przeprowadzenie tego rodzaju badaƒ po ka dym przeglàdzie okresowym, remoncie bie àcym, Êrednim i kapitalnym przewidzianym w dokumentacji techniczno-ruchowej obrabiarki oraz remoncie awaryjnym wynikajàcym z eksploatacyjnego zu ycia podzespo ów obrabiarki lub po kolizji. Równie wa nym czynnikiem majàcym wp yw na niedok adnoêç pomiaru przedmiotów obrabianych jest kalibracja sondy przedmiotowej. Katedra Podstaw In ynierii Produkcji eksploatuje dwie sondy pomiarowe przedmiotowe. Sà to sondy firmy Renishaw: sonda elektrostykowa OMP60 oraz sonda tensometryczna OMP400. Kalibracj wymienionych sond mo na przeprowadziç na dwa sposoby. Mo na wykorzystaç odpowiednie makra kalibracyjne z pakietu Inspection Plus doinstalowanego do systemu sterowania obrabiarki lub oprogramowanie np. Productivity+ (takie mo liwoêci posiada Katedra Podstaw In ynierii Produkcji Politechniki Lubelskiej). Zgodnie z zaleceniami producenta kalibracj sondy nale y przeprowadziç w nast pujàcych przypadkach [4]: w przypadku pierwszego u ycia sondy przedmiotowej, w przypadku wymiany trzpienia pomiarowego, gdy istnieje podejrzenie, e nastàpi o odkszta cenie trzpienia pomiarowego, w przypadku wystàpienia kolizji, je eli badania wykaza y z à powtarzalnoêç mocowania chwytu sondy zwi kszajàcà niepewnoêç standardowà, w regularnych odst pach czasu w celu skompensowania zmian zachodzàcych w obrabiarce. Wykonanie kalibracji sondy w sprawdzianie pierêcieniowym o znanej Êrednicy powoduje automatyczne zapami tanie jednej lub wi cej wartoêci dla promienia kulki trzpienia pomiarowego. Te zapami tane wartoêci sà nast pnie wykorzystywane przez cykle pomiarowe do uzyskania rzeczywistych rozmiarów mierzonych elementów. WartoÊci te sà tak e wykorzystywane w celu uzyskania rzeczywistych po o eƒ elementów powierzchni. Podstawà zapami tanych wartoêci promieni sà rzeczywiste punkty wyzwalania elektronicznego. WartoÊci te sà czymê innym ni rozmiary fizyczne [4]. Mo na z tego wnioskowaç, e kalibracja sondy nie tylko wprowadza poprawki dotyczàce promienia kulki pomiarowej, pozycji osi trzpienia pomiarowego w stosunku do osi samej sondy pomiarowej, ale równie uwzgl dnia czas wyzwolenia impulsu pomiarowego, kompensujàc dzia anie samego mechanizmu prze àczania sondy pomiarowej. Wp yw metody kalibracji sondy na niedok adnoêç pomiaru b dzie przedmiotem badaƒ, a wyniki badaƒ zostanà opublikowane w odr bnym artykule. Kolejnym czynnikiem majàcym wp yw na niedok adnoêç pomiaru jest dok adnoêç pozycjonowania wrzeciona w przestrzeni roboczej obrabiarki. Badania dok adnoêci pozycjonowania mo na podzieliç ze wzgl du na rodzaj badanych osi, które mogà byç liniowe bàdê obrotowe. Do badania dok adnoêci pozycjonowania wykorzystuje si interferometr laserowy. Dok adny opis badania niepewnoêci pozycjonowania okreêla Polska Norma PN-ISO oraz PN-ISO Cz stotliwoêç prowadzenia tego rodzaju badaƒ powinna byç identyczna jak w przypadku badaƒ dok adnoêci geometrycznej. Kolejnym czynnikiem decydujàcym o niepewnoêci pomiaru jest powtarzalnoêç mocowania. Wp yw powtarzalnoêci mocowania na niedok adnoêç pomiaru opisany zosta w publikacji [5]. Ostatnim czynnikiem, który mo e mieç wp yw na niepewnoêç pomiaru, jest dobór strategii pomiaru oraz parametry opisujàce niektóre sk adowe ruchy sondy pomiarowej. Dobór strategii pomiaru ograniczony jest mo liwoêciami systemów informatycznych wspomagajàcych procesy pomiaru na obrabiarkach CNC. Do programowania zabiegów kontroli z u yciem sond przedmiotowych mo na wykorzystaç takie oprogramowanie, jak: EasyProbe, Inspection, Inspection Plus, Productivity+ Active Editor Pro oraz Renishaw OMV. Ka de z nich ma swoje ograniczenia, co wp ywa na mo liwoêç doboru odpowiedniej strategii pomiarowej. Zdefiniowane zabiegi pomiarowe sk adajàce si na strategi pomiaru sà w pewien sposób sparametryzowane. Mo na mi dzy innymi 23

3 dobieraç kierunek ruchu sondy podczas pomiaru, definiowaç d ugoêç ruchu pomiarowego oraz jego pr dkoêç. Wp yw doboru strategii pomiaru oraz poszczególnych parametrów zabiegów pomiarowych na niepewnoêç pomiaru b dzie przedmiotem badaƒ. Analiza literatury o zasi gu Êwiatowym wykaza a, e wiele oêrodków badawczych zajmuje si badaniami systemów pomiarowych wykorzystujàcych sondy pomiarowe przedmiotowe. Badania dotyczà w g ównej mierze integracji procesu wytwarzania i procesu pomiarów na obrabiarkach CNC (CLM closed-loop machining) [6 10], oraz porównania dok adnoêci pomiarów prowadzonych na maszynach CMM i CNC [11 13]. Trudno jest jednak doszukaç si publikacji dotyczàcych eksploatacji tego typu uk adów pomiarowych w warunkach prowadzenia procesu wytwarzania z uwzgl dnieniem awarii poszczególnych podzespo ów obrabiarki wynik ych z procesu ich zu ywania si lub powsta ych na skutek kolizji. G ównym celem niniejszego artyku u jest analiza jednoosiowej niepewnoêci pomiaru wewnàtrzobrabiarkowego systemu pomiarowego przed i po wymianie o ysk wrzeciona pionowego centrum obróbkowego FV-580A. Wymiana o ysk podyktowana by a ich zu yciem eksploatacyjnym i nastàpi a po 690 h pracy obrabiarki. Zu ycie o ysk mog o mieç wp yw na bicie promieniowe wrzeciona oraz na przemieszczenie i odchylenie jego osi. O ile bicie nie ma wp ywu na dok adnoêç pomiaru, poniewa sonda podczas prowadzenia procesów pomiarowych na obrabiarce nie obraca si, o tyle przemieszczenie i odchylenie osi wrzeciona mog o mieç wp yw na niepewnoêç pomiaru. NiestabilnoÊç pozycji osi wrzeciona mog y wywo ywaç równie ruchy pozycjonujàce i pomiarowe podzespo ów obrabiarki oraz nacisk pomiarowy sondy. Jakakolwiek zmiana pozycji osi sondy pomiarowej w stosunku do pozycji wrzeciona obrabiarki spowoduje zaburzenie cyklu kalibracji, co w konsekwencji prowadzi do b dów pomiaru. Istotnym elementem prowadzenia procesu wymiany o ysk wrzeciona obrabiarki jest proces monta u. Proces ten powinien zapewniç powtarzalnoêç monta u i nie powinien mieç wp ywu na dok adnoêç geometrycznà remontowanego podzespo u obrabiarki. Badania przedstawione w tym artykule powinny daç odpowiedê na pytanie, czy proces zu ywania si o ysk wrzeciona ma wp yw na dok adnoêç prowadzonych pomiarów na obrabiarce CNC oraz czy proces wymiany o ysk mia wp yw na zmniejszenie niepewnoêci pomiaru prowadzonego za pomocà sondy przedmiotowej. Budowa stanowiska pomiarowego System pomiarowy sk ada si z centrum obróbkowego FV-580A z systemem sterowania Fanuc 0iMC wyposa onego w bezpoêredni uk ad pomiarowy oraz ze stykowej sondy przedmiotowej OMP60 firmy Renishaw. Maksymalne przesuwy sto u i wrzeciona obrabiarki wynoszà dla: osi X 580 mm, osi Y 420 mm i dla osi Z 520 mm. Obrabiarka znajduje si na wyposa eniu Katedry Podstaw In ynierii Obróbki i wykorzystywana jest do prowadzenia prac badawczych przez pracowników Katedry oraz na potrzeby prowadzonych prac dyplomowych. Parametry techniczne sondy przedmiotowej zamieszczono w publikacji [3]. Do programowania cykli pomiarowych wykorzystano pakiet Inspection Plus zainstalowany w systemie sterowania obrabiarki przez producenta sondy i to on w aênie wyznacza zakres mo liwoêci pomiarowych systemu. Sonda by a wyposa ona w ceramiczny trzpieƒ pomiarowy o d ugoêci 100 mm zakoƒczony kulkà rubinowà o Êrednicy 6 mm. PowtarzalnoÊç jednokierunkowa sondy 2σ wynosi a ± 1 µm. Firma Renishaw zaleca okresowe sprawdzanie sond pomiarowych w celu zapewnienia im odpowiednich parametrów dok adnoêciowych. Tego typu testy mo na wykonaç np. za pomocà systemu Portable Probe Test Rig (PPTR). System ten zapewnia zgodnoêç pomiarów z procedurà QA319 firmy Renishaw stosujàcà system zarzàdzania jakoêcià BS EN ISO 9001:2000. Zgodnie z zaleceniami producenta sprawdzeniu powinny zostaç poddane wszystkie sondy, które uleg y wczeêniejszej kolizji, bowiem istnieje ryzyko, e choç uk ad prze àczajàcy sondy generuje impulsy umo liwiajàce rejestracj punktów pomiarowych, dok adnoêç sondy zosta a utracona. Sonda OMP60 wykorzystana do pomiarów na potrzeby niniejszego artyku u jest sondà wykorzystywanà tylko do prowadzenia badaƒ naukowych. Czas pracy tej sondy szacuje si w granicach 10 h. Autorzy artyku u za o yli, e niepewnoêç prze àczania mechanizmu sondy pomiarowej jest zgodna z danymi producenta i by a niezmienna w trakcie badaƒ niepewnoêci pomiaru zarówno przed wymianà o ysk, jak i po ich wymianie. Ponadto, zgodnie z danymi producenta, niepewnoêç prze àczania sondy powinna zostaç skompensowana podczas procesu kalibracji. W trakcie prowadzenia pomiarów sond kalibrowano dwukrotnie w sprawdzianie pierêcieniowym przed i po wymianie o ysk. Jako koƒcowe wzorce d ugoêci stosowano p ytki wzorcowe klasy 1 o nast pujàcych d ugoêciach: dla osi X i Y 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm i 400 mm, natomiast dla osi Z ze wzgl du na ograniczenie przestrzeni pomiarowej wynikajàce z wymiarów sondy i d ugoêci trzpienia: 50 mm, 100 mm oraz 150 mm. P ytki wzorcowe przy wyznaczaniu dok adnoêci dla osi X i Y podpierano w punktach Airy ego na wa eczkach pomiarowych o Êrednicy 1,010 mm i ustawiano równolegle do przesuwu wrzeciona obrabiarki. Równoleg oêç sprawdzano czujnikiem zamocowanym do wrzeciona obrabiarki. NiepewnoÊç pomiaru czujnikiem wynosi a ± 0,01. D ugoêç p ytki mierzona by a jako odleg oêç dwóch punktów na p aszczyênie pomiarowej p ytki. P ytki wzorcowe przed pomiarem ustawiono na stole obrabiarki i pozostawiono na 24 godziny w celu wyrównania temperatury. Ponadto do monitorowania temperatury otoczenia i sto u obrabiarki wykorzystano stacj meteo, która znajduje si na wyposa eniu interferometru laserowego LSP30. Ró nica temperatur podczas wykonywania pomiarów waha a si w granicach ±1 C. Dla wszystkich p ytek wzorcowych wykonano po trzydzieêci powtórzeƒ pomiaru zgodnie z zaleceniami zawartymi w [14]. Do pomiaru p ytek wzorcowych ustawionych wzd u osi X i Y wykorzystano cykl pomiarowy G65P9812 (pomiar ebra/kieszeni) [4]. Zasada pomiaru pokazana zosta a na rys. 1a. Do pomiaru p ytek ustawionych wzd u osi Z wykorzystano cykl pomia- 24

4 Rys. 1. Schemat przebiegu cyklu pomiarowego: a) G65P9812 oznaczenia: 1 wybór sondy, 2 ustalenie pozycji startowej, 3 pozycjonowanie, 4 w àczenie sondy, 5, 7 zabezpieczone pozycjonowanie, 6 pomiar, 8 wy àczenie sondy, 9 powrót referencyjny, b) G65P9811 oznaczenia: 1 wybór sondy, 2 ustalenie pozycji startowej, 3 pozycjonowanie, 4 w àczenie sondy, 5, 7, 8, 10 zabezpieczone pozycjonowanie, 6, 9 pomiar, 11 wy- àczenie sondy, 12 powrót referencyjny rowy G65P9811 (pomiar prostej powierzchni XYZ w celu ustalenia rozmiaru lub po o enia) [4], którego schemat pomiarowy pokazany zosta na rys. 1b. W celu ustabilizowania parametrów obrabiarki w trakcie pomiarów, obrabiark w àczono na godzin przed wykonaniem serii pomiarowych, a nast pnie przeprowadzono jednà próbnà seri pomiarowà (30 powtórzeƒ), której wyniki nie by y brane pod uwag. Zak adajàc, e czas jednego pomiaru to 80 s, mo na przyjàç, e ca y proces trwania stabilizacji parametrów obrabiarki to 1/2 godziny (bioràc pod uwag ruchy pozycjonowania sondy w trakcie pomiaru). Badania przeprowadzono dwukrotnie, przed wymianà o ysk wrzeciona frezarki oraz po ich wymianie. Poniewa w tym okresie na badanej obrabiarce nie by y prowadzone adne inne prace badawcze czy te wynikajàce z przeznaczenia eksploatowanej obrabiarki przez Katedr, za o ono, e stan geometryczny i kinematyczny obrabiarki w trakcie prowadzonych badaƒ by niezmienny. Wrzeciono (rys. 2) jest u o yskowane w wysoko precyzyjnych o yskach kulkowych skoênych. Wymiana o ysk by a podyktowana ich zu yciem. Objawem zu ycia by ha as dochodzàcy z korpusu wrzeciona obrabiarki. Zgodnie z dokumentacjà techniczno- -ruchowà obrabiarki zdemontowano zespó wrzeciona i wys ano do naprawy. Wymian o ysk przeprowadzono w Fabryce o ysk Tocznych w KraÊniku (F T-KraÊnik SA). Wyniki pomiarów i ich analiza Badania obejmowa y wyznaczenie jednoosiowej dok adnoêci (powtarzalnoêci i poprawnoêci) dla ka dej z osi obrabiarki z u yciem koƒcowych wzorców d ugoêci przed wymianà o ysk i po wymianie o ysk wrzeciona frezarki FV-580A. Przed wykonaniem czynnoêci pomiarowych przeprowadzono kalibracj sondy Rys. 2. Schemat wrzeciona frezarki FV-580A z zaznaczonymi o yskami skoênymi [15] TABELA I. Analiza wyników pomiarów dla osi X Wymiar p ytki, mm Przed wymianà o ysk Po wymianie o ysk Ârednia 100, , , , , , , ,010 NiepewnoÊç standardowa u A 0,0004 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 Z o ona niepewnoêç standardowa u 0,0006 0,0005 0,0006 0,0008 0,0006 0,0006 0,0007 0,0008 NiepewnoÊç rozszerzona U 0,0012 0,0010 0,0012 0,0016 0,0012 0,0012 0,0014 0,0016 Systematyczny b àd wskazania 0,011 0,013 0,014 0,016 0,002 0,005 0,003 0,010 Poprawka P Ex -0,011-0,013-0,014-0,016-0,002-0,005-0,003-0,010 TABELA II. Analiza wyników pomiarów dla osi Y Wymiar p ytki, mm Przed wymianà o ysk Po wymianie o ysk Ârednia 100, , , , , , , ,001 NiepewnoÊç standardowa u A 0,0004 0,0005 0,0005 0,0009 0,0004 0,0003 0,0003 0,0003 Z o ona niepewnoêç standardowa u 0,0005 0,0007 0,0007 0,0011 0,0005 0,0005 0,0006 0,0007 NiepewnoÊç rozszerzona U 0,0010 0,0014 0,0014 0,0022 0,0010 0,0010 0,0012 0,0014 Systematyczny b àd wskazania 0,009 0,006 0,006 0,005 0,007 0,009 0,001 0,001 Poprawka P Ex -0,009-0,006-0,006-0,005-0,007-0,009-0,001-0,001 25

5 zgodnie z instrukcjà, zamieszczonà w [4]. Kalibracj przeprowadzono dwukrotnie: dla pomiarów prowadzonych przed i po wymianie o ysk. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów obliczono: Êrednià arytmetycznà, niepewnoêç standardowà u a, z o onà niepewnoêç standardowà u, niepewnoêç rozszerzonà U oraz wartoêci poprawki P Ex. Wszystkie zale noêci, na podstawie których przeprowadzono obliczenia, zamieszczone zosta y w publikacji [3]. Wyniki dla poszczególnych osi obrabiarki przedstawiono w tabelach I III. Analizujàc wyniki zaprezentowane w tabelach I III mo na zauwa yç, e niepewnoêç pomiaru wewnàtrzobrabiarkowego systemu pomiarowego z zastosowaniem sondy przedmiotowej OMP60 zarówno przed, jak i po wymianie o ysk jest znacznie mniejsza od systematycznego b du wskazania. Systematyczny b àd wskazania po wymianie o ysk przyjà mniejsze wartoêci w wi kszoêci analizowanych przypadków, co jest korzystne ze wzgl du na eksploatacj takiego uk adu pomiarowego, bo Êwiadczy o lepszej wspó osiowoêci wrzeciona obrabiarki z osià sterowanà Z. Maksymalne wartoêci niepewnoêci rozszerzonej oscylowa y w granicach 0,002 mm zarówno przed, jak i po wymianie o ysk wrzeciona. Âwiadczy to o tym, e zespó czynników wp ywajàcych na rozrzut wyników pomiarowych nie uleg zmianie, czyli monta wrzeciona nie pogorszy struktury geometrycznej obrabiarki. Âwiadczy o tym tak e przeprowadzona analiza statystyczna. Stosujàc test Fischera Snedocora [16] na poziomie ufnoêci α = 0,95, stwierdzono równoêç wariancji (z wyjàtkiem p ytki o d ugoêci 300 mm ustawionej równolegle do osi Y) dla wyników pomiarów uzyskanych przed i po wymianie o ysk. Na rys. 3a 5a przedstawiono rozk ad wartoêci pomiarowych uzyskanych przy pomiarach p ytki wzorcowej o d ugoêci 150 mm ustawionej równolegle kolejno do trzech osi obrabiarki. Analiz przeprowadzono dla p ytki 150 mm, poniewa by a to najd u sza p ytka mo liwa do zmierzenia w kierunku osi Z badanego systemu pomiarowego. Wykresy obrazujà zmian rozrzutu wartoêci mierzonej po wymianie o ysk w porównaniu ze stanem przed wymianà. Krzywe rozrzutu le à zawsze po jednej stronie wymiaru nominalnego. System pomiarowy ma tendencj do zawy ania wartoêci pomiarowych. Mo na to zmieniç, korygujàc wynik pomiaru przez wprowadzenie poprawki P Ex. Wykresy 3b 5b przedstawiajà po o enie krzywych rozk adu wartoêci mierzonych po zastosowaniu poprawki. Krzywe rozk adu oscylujà tutaj ju na poziomie wymiaru nominalnego p ytki wzorcowej. Poprawk P Ex wyznaczono na podstawie Êredniej arytmetycznej. Z tego wzgl du przeprowadzono test Fischera równoêci Êrednich. Porównywano Êrednie arytmetyczne d ugoêci p ytek zmierzone przed i po wymianie o ysk. Dla wi kszoêci przypadków hipotez o równoêci Êrednich na poziomie ufnoêci α = 0,95 nale y odrzuciç. Przeprowadzona analiza statystyczna, wykresy i tabele wskazujà jednoznacznie na koniecznoêç wzorcowania wewnàtrzobrabiarkowego systemu pomiarowego z sondà inspekcyjnà nawet po najmniejszej ingerencji w zmian struktury geometrycznej obrabiarki. Wnioski Na podstawie analizy wyników pomiarów mo na przedstawiç nast pujàce wnioski dotyczàce eksploatacji wewnàtrzobrabiarkowego systemu pomiarowe- TABELA III. Analiza wyników pomiarów dla osi Z Wymiar nominalny p ytki, mm Przed wymianà o ysk Po wymianie o ysk Ârednia 49, , ,013 50, , ,017 NiepewnoÊç standardowa u A 0,0001 0,0003 0,0001 0,0001 0,0003 0,0001 Z o ona niepewnoêç standardowa u 0,0004 0,0005 0,0005 0,0004 0,0005 0,0005 NiepewnoÊç rozszerzona U 0,0008 0,0010 0,0010 0,0008 0,0010 0,00010 Systematyczny b àd wskazania -0,001 0,002 0,013 0,006 0,010 0,017 Poprawka P Ex +0,001-0,002-0,013-0,006-0,010-0,017 Rys. 3. Rozk ad wartoêci pomiarowych dla p ytki wzorcowej L = 150 mm w osi X: a) bez uwzgl dnienia poprawki P Ex, b) z uwzgl dnionà poprawkà P Ex 26

6 Rys. 4. Rozk ad wartoêci pomiarowych dla p ytki wzorcowej L = 150 mm w osi Y: a) bez uwzgl dnienia poprawki P Ex, b) z uwzgl dnionà poprawkà P Ex Rys. 5. Rozk ad wartoêci pomiarowych dla p ytki wzorcowej L = 150 mm w osi Z: a) bez uwzgl dnienia poprawki P Ex, b) z uwzgl dnionà poprawkà P Ex go wykorzystujàcego przedmiotowà sond pomiarowà: 1. Wymiana o ysk wrzeciona obrabiarki spowodowa a niewielkà zmian niepewnoêci rozszerzonej badanego systemu pomiarowego. Âwiadczy to o tym, e wymiana o ysk ma wp yw na niepewnoêç pomiaru wewnàtrzobrabiarkowego systemu pomiarowego. 2. Analiza wartoêci poprawki P Ex dla pomiarów wzd u osi Z wskazuje na wzrost jej wartoêci po przeprowadzonym monta u w stosunku do stanu sprzed naprawy. Mo e to Êwiadczyç o wi kszym luzie osiowym zespo u wrzeciona. Taki stan mo e byç spowodowany gorszà jakoêcià zastosowanych nowych o ysk lub o mniej precyzyjnym monta u o ysk wrzeciona obrabiarki. 3. Wymiana podzespo ów majàcych wp yw na dok adnoêç geometrycznà obrabiarki pociàga za sobà koniecznoêç ponownego wzorcowania uk adu pomiarowego i ponownego wyznaczenia poprawek. Ma to na celu zbadanie rozk adu wartoêci mierzonych i ewentualnà ich korekcj z uwzgl dnieniem poprawek. 4. Systematyczne wzorcowanie systemu pomiarowego mo e byç pomocne w ocenie stanu technicznego obrabiarki. Pojawiajàce si zwi kszone wartoêci poprawek i niepewnoêci rozszerzonej na skutek eksploatacyjnego zu ycia jej podzespo ów b dà sygna em o koniecznoêci przeprowadzenia diagnostyki stanu technicznego obrabiarki. LITERATURA 1. Honczarenko J.: Obrabiarki sterowane numerycznie. WNT, Warszawa Ratajczyk E.: Wspó rz dnoêciowa technika pomiarowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa Jacniacka E., Semotiuk L., PieÊko P.: NiepewnoÊç pomiaru wewnàtrzobrabiarkowego systemu pomiarowego z zastosowaniem sondy OMP60. Przeglàd Mechaniczny nr 6/2010, ss Pakiet oprogramowania Inspection Plus. Podr cznik programowania. Renishaw Jacniacka E., Semotiuk L.: PowtarzalnoÊç mocowania jako sk adnik bud etu niepewnoêci pomiaru sondà przedmiotowà na obrabiarkach CNC. XIV Krajowa i V Mi dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Metrologia w Technikach Wytwarzania, Warszawa (w druku). 6. Duan X., Wang X., Liu W., Liu H., Huo Y.: Development of on-line inspection system for machine center based on CAD. International Conference on Automation and Logistics Qingdao, China Kwon Y., Tseng T. L., Ertekin Y.: Characterization of closedloop measurement accuracy in precision CNC milling. Robot Computer-Integrated Manufacturing 22/2006, pp Kwon Y., Jeongb M. K., Omitaomu O. A.: Adaptive support vector regression analysis of closed-loop inspection accuracy. International Journal of Machine Tools & Manufacture 46/2006, pp Kumara S., Nassehia A., Newmana S. T., Allenb R. D., Tiwaric M. K.: Process control in CNC manufacturing for discrete components: A STEP-NC compliant framework. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 23/2007, pp

7 Pr dkoêç wzrostu p kni ç zm czeniowych przy zginaniu w p askich próbkach wykonanych z kompozytu stal-tytan ROBERT BA SKI DARIUSZ ROZUMEK Platery sà to materia y kompozytowe sk adajàce si z dwóch lub wi cej warstw ró nych metali trwale z àczonych ze sobà, co jest wynikiem dzia ania temperatury, odkszta cenia plastycznego, ciênienia lub pró ni podczas wytwarzania. Platerowanie mo e si odbywaç na zimno lub na goràco. Jedna z metod to platerowanie wybuchowe. Materia y platerowane metodà wybuchowà sà coraz szerzej stosowane w ró norodnych ga ziach przemys u. Pokrycie tà metodà stali konstrukcyjnych tytanem znacznie obni a koszty aparatury, wymagajàcej wysokiej odpornoêci korozyjnej czy temperaturowej [1]. Materia taki jest szeroko stosowany do budowy aparatury procesowej w przemyêle chemicznym lub na konstrukcje wymienników ciep a w energetyce. Jako Rys. 1. Proces zgrzewania wybuchowego i jego parametry Dr in. Robert Baƒski i dr hab. in. Dariusz Rozumek, prof. nadzw. PO sà pracownikami Katedry Materia oznawstwa i Technologii Bezwiórowych oraz Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Opolskiej, ul. Miko- ajczyka 5, Opole. Dokoƒczenie z 27 str. 10. Ali L., Newman S. T., Petzing J.: Development of a STEPcompliant inspection framework for discrete components. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part B: Journal of Engineering Manufacture 7/2005 (vol. 219), pp Kamieƒska-Krzowska B., Semotiuk L., Czerw M.: Analiza mo liwoêci zastosowania sondy przedmiotowej do kontroli czynnej na pionowym centrum obróbkowym FV-580A. Acta mechanica at automatica 2/2007 (Vol. 1), pp Chen A. H.: Integrated inspection for precision part production. Georgia Institute of Technology Xingguang D., Xinian W., Wanming L., Hongyun L., Yi H.: Development of on-line inspection system for machine center based on CAD. International Conference on Automation and Logistics Qingdao, China Dokument EA-4/02. Wyra anie niepewnoêci przy wzorcowaniu. GUM, Warszawa Instrukcja u ytkowania. Centrum obróbkowe pionowe FV-580A. MOC Mechanicy, Pruszków Volk W.: Statystyka stosowana dla in ynierów. WNT Warszawa przyk ady mo na wymieniç, zbiorniki wymienników ciep a, wanny elektrolizerów, zbiorniki ciênieniowe i inne. Proces zgrzewania wybuchowego i jego parametry pokazano na rys. 1. Tytanowa cieƒsza p yta h 2 nastrzeliwana jest na stalowà p yt podstawowà, umieszczonà równolegle w pewnej odleg oêci H 1 nad p ytà podstawowà (bazowà). Odleg oêç ta jest tak dobrana, aby p yta z tytanu zderzy a si z p ytà bazowà po przyspieszeniu do odpowiedniej pr dkoêci zderzenia v P. Odleg oêç H 1 jest utrzymana przez podk adki podpierajàce (dystansowe), które tak zaprojektowano, aby nie by y przeszkodà w trakcie àczenia blach. Parametry uk adu detonacyjnego dobiera si tak, aby zapewniç odpowiednià pr dkoêç detonacji v D i uzyskaç wymaganà iloêç energii potrzebnà do po àczenia blach. Materia wybuchowy w postaci granulatu jest jednolicie rozsypany na ca ej powierzchni blachy z tytanu na wysokoêci H 2 i jest on ograniczony ramkà okalajàcà, umieszczonà dooko a kraw dzi p yty nastrzeliwanej. Uk ad ten jest zapalany w Êcis e zaplanowanym miejscu przy u yciu detonatora o wysokiej pr dkoêci detonacji. Front detonacji przemieszcza si od punktu pobudzenia przez ca à powierzchni blachy do jej kraw dzi, a linie frontu detonacji tworzà kszta t okr gów. Ekspansja gazów detonacji wybuchowej przyspiesza p yt nastrzeliwanà na odcinku odleg oêci dystansowej H 1, doprowadzajàc do zderzenia kàtowego β o ÊciÊle okreêlonej pr dkoêci v P. W wyniku zderzenia, w punkcie kolizji C powstaje bardzo wysokie ciênienie, które dociska do siebie powierzchnie àczonych blach. Powierzchnie te sà oczyszczane z tlenków i innych zanieczyszczeƒ strumieniem powietrza wypychanego spomi dzy àczonych p yt z pr dkoêcià ponaddêwi kowà v K. W punkcie kolizji C metalicznie czyste powierzchnie sà dociskane ciênieniem rz du kilku GPa, w wyniku czego powstaje wysokiej jakoêci z àcze stal-tytan bez przetopienia materia ów. W aêciwe parametry zderzenia dla okreêlonego po àczenia sà zale ne od typu àczonych metali, ich gruboêci i w aêciwoêci mechanicznych. Dobór w aêciwych parametrów zderzenia determinuje jakoêç uzyskanego z àcza. Parametry zderzenia sà ze sobà powiàzane równaniem [2]: v p = 2v C sin(β/2) (1) Je eli àczone p yty sà równoleg e wzgl dem siebie, pr dkoêç punktu zderzenia v C równa jest pr dkoêci detonacji v D. Pr dkoêç detonacji v D zale na od rodzaju àczonych metali wynosi od 2000 do 3500 m/s. Kàt zderzenia β jest zmiennà zale nà i wynika z pr dkoêci detonacji v D oraz odleg oêci dystansowej pomi dzy 28

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Metoda obliczania krzywej offset

Metoda obliczania krzywej offset Metoda obliczania krzywej offset ANDRZEJ KAWALEC MAREK MAGDZIAK Pomiar na obrabiarce sterowanej numerycznie (CNC) jest mo liwy przy wykorzystaniu g owic pomiarowych zamontowanych we wrzecionie danej obrabiarki

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych

Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych Radosław GONET Okręgowy Inspektorat Pracy, Rzeszów Paweł ZAHUTA EL Automatyka, Rzeszów Dostosowanie piły wzdłużnej do wymagań minimalnych propozycje rozwiązań aplikacyjnych 1. WSTĘP 2. WYMAGANIA MINIMALNE

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec Pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec przeprowadzili pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu:

Nazwa zawodu: Operator obrabiarek. Opis zawodu: Nazwa zawodu: Operator obrabiarek Opis zawodu: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie (obrabiarek CNC) to osoba o uniwersalnych kwalifikacjach zawodowych. Posiada szeroki zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE Dr hab. inż. Andrzej Kawalec, e-mail: ak@prz.edu.pl Dr inż. Marek Magdziak, e-mail: marekm@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum Frezarskie 5-osiowego (1 szt.)

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę nowego Centrum Frezarskie 5-osiowego (1 szt.) Dane identyfikujące Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MEDGAL Józef Borowski ul. Wąska 59, 15-122 Białystok NIP: 542 010 34 71, REGON:050211407 tel: (85) 6632-344, 6632-898,

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych 3. 2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych Zadanie egzaminacyjne Znajd usterk oraz wska sposób jej usuni cia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZO/Zad2/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZO/Zad2/NIPR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZO/Zad2/NIPR/2015 27.10.2015 r. W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR- nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-122 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Przegląd sond narzędziowych i przedmiotowych firmy Renishaw. Rys. 1.1 Sonda przedmiotowa firmy Renishaw. Rys. 1.2 Sonda narzędziowa firmy Renishaw

Przegląd sond narzędziowych i przedmiotowych firmy Renishaw. Rys. 1.1 Sonda przedmiotowa firmy Renishaw. Rys. 1.2 Sonda narzędziowa firmy Renishaw Instrukcja do ćw. nr 6 Temat: Wykorzystanie sondy pomiarowej do ustawiania punktu bazowego i określania Przegląd sond narzędziowych i przedmiotowych firmy Renishaw Rys. 1.1 Sonda przedmiotowa firmy Renishaw

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka

7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka 7. OPRACOWYWANIE DANYCH I PROWADZENIE OBLICZEŃ powtórka Oczekiwane przygotowanie informatyczne absolwenta gimnazjum Zbieranie i opracowywanie danych za pomocą arkusza kalkulacyjnego Uczeń: wypełnia komórki

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIENIE WARIANTÓW TECHNOLOGII OBRÓBKI KORPUSU GAZOMIERZA POPRZEZ WYBÓR ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI UCHWYTU MOCUJĄCEGO

PRZEDSTAWIENIE WARIANTÓW TECHNOLOGII OBRÓBKI KORPUSU GAZOMIERZA POPRZEZ WYBÓR ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI UCHWYTU MOCUJĄCEGO PRZEDSTAWIENIE WARIANTÓW TECHNOLOGII OBRÓBKI KORPUSU GAZOMIERZA POPRZEZ WYBÓR ROZWIĄZANIA KONSTRUKCJI UCHWYTU MOCUJĄCEGO Jan KACZMAREK 1, Sebastian LANGE 1, Robert ŚWIĘCIK 2, Artur ŻURAWSKI 1 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC

Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Program szkolenia zawodowego Operator Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC Kurs zawodowy Operator - Programista Obrabiarek Sterowanych Numerycznie CNC ma na celu nabycie przez kursanta praktycznych

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy SPZOZ/SAN/ZP/63/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Korzy ci z du ej pojemno ci pami ci akwizycji w nowoczesnych oscyloskopach

Korzy ci z du ej pojemno ci pami ci akwizycji w nowoczesnych oscyloskopach OSCYLOSKOPY CYFROWE Korzy ci z du ej pojemno ci pami ci akwizycji w nowoczesnych oscyloskopach Dla wielu klientów poszukuj cych nowego oscyloskopu pojemno pami ci akwizycji jest bardzo cz sto na trzecim

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. 1345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi samochodowe do wa enia pojazdów w ruchu, oraz szczegó owego zakresu badaƒ i sprawdzeƒ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA

I B. EFEKT FOTOWOLTAICZNY. BATERIA SŁONECZNA 1 OPTOELEKTRONKA B. EFEKT FOTOWOLTACZNY. BATERA SŁONECZNA Cel ćwiczenia: 1.Zbadanie zależności otoprądu zwarcia i otonapięcia zwarcia od natężenia oświetlenia. 2. Wyznaczenie sprawności energetycznej baterii

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik elektronik Symbol cyrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: Arkusz zawiera inormacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[07]-0-1 2 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ IPS P przyrząd do badania imisji wg nowej metody pomiaru

TYTUŁ IPS P przyrząd do badania imisji wg nowej metody pomiaru KAMIKA Instruments PUBLIKACJE TYTUŁ IPS P przyrząd do badania imisji wg nowej metody pomiaru AUTORZY Dorota Kamińska, Stanisław Kamiński, KAMIKA Instruments DZIEDZINA Ochrona atmosfery, ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości dźwięku w metalach

Pomiar prędkości dźwięku w metalach Pomiar prędkości dźwięku w metalach Ćwiczenie studenckie dla I Pracowni Fizycznej Barbara Pukowska Andrzej Kaczmarski Krzysztof Sokalski Instytut Fizyki UJ Eksperymenty z dziedziny akustyki są ciekawe,

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Stanowisko testowe Opracował Tomasz Piaścik Wprowadzenie Malejące zasoby naturalne, wpływ na środowisko naturalne i ciągle rosnące potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo