Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej"

Transkrypt

1 SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sadów apelacji wrocławskiej ZATWIERDZAM: Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Wrocław, dnia r. 1

2 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ul. Energetyczna Wrocław tel. (071) , fax. (071) , Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz.: Rozdział II: Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, mają zastosowanie przepisy ustawy. 1. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i przygotować ofertę zgodnie z jej wymaganiami. 2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Jeżeli Wykonawca w ofercie lub łącznie z ofertą składa jakiekolwiek dokumenty w języku obcym zobowiązany jest pod rygorem wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty załączyć do nich tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 4. Wyrażenia i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: a. SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, b. Ustawa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), c. Zamówienie należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w rozdziale III niniejszej SIWZ, Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sądów powszechnych apelacji wrocławskiej wg opisu technicznego zawartego w załączniku nr 1 do projektu umowy zał. nr 6 do SIWZ, zwanego dalej przedmiotem zamówienia, sprzętem lub urządzeniem. 2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do następujących lokalizacji i w następujących ilościach: 1) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Wrocław, ul. Energetyczna 4 14 szt., 2) Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego szt., 3) Sąd Okręgowy w Legnicy, Legnica, ul. Złotoryjska szt. 4) Sąd Okręgowy w Opolu, Opole, ul. Daszyńskiego 1-23 szt. 5) Sąd Okręgowy w Świdnicy, Świdnica, pl. Grunwaldzki szt. 6) Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wrocław, ul. Sądowa 1 62 szt. 3. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zwany jest w niniejszej SIWZ Zamawiającym, Sądy Okręgowe wymienione w ust. 2 zwane są dalej Użytkownikami końcowymi lub Użytkownikami. 2

3 4. Przez dostawę w niniejszej umowie należy rozumieć: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek oraz wniesienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego lub Użytkownika końcowego. 5. Wszystkie egzemplarze oferowanego sprzętu muszą pochodzić od tego samego producenta i być tego samego modelu. 6. Docelowym miejscem użytkowania urządzeń są sądy obszaru apelacji wrocławskiej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do projektu umowy. 7. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy warunków określonych przez Zamawiającego winien załączyć do oferty kompleksowo wypełniony załącznik nr 1.1. do SIWZ z podaniem nazwy producenta, modelu. 8. Warunki realizacji zamówienia określone są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Zamawiający na etapie oceny ofert zastrzega wykonanie testów, celem potwierdzenia że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom jakościowym określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. W tym celu Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do bezpłatnego wypożyczenia sprzętu na okres co najmniej 3 dni wzorcowej drukarki. Niedostarczenie sprzętu będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań postawionych przez Zamawiającego. 10. W ramach testu musi zostać w szczególności potwierdzone, że drukarka będzie współpracować z oprogramowaniem SAWA firmy CURRENDA Sp. z o.o. oraz firmy ZETO Świdnica Sp. z o.o. w zakresie wydruku okładek akt. 11. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV drukarki igłowe. Rozdział IV: Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział V: Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustaw oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Rozdział VI: Termin wykonania zamówienia. 14 dni od daty zawarcia umowy Rozdział VII: Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział VIII: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 3

4 1. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie, b) posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z ust. 2 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 2. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełni warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, jeśli w szczególności wykaże że w zakresie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę sprzętu o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (dot. ogólnie drukarek) o wartości nie mniejszej jak zł brutto. 3. Ocena spełnienie w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IX niniejszej SIWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a także spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp). Rozdział IX: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: 4

5 a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy w załączeniu druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 2 do SIWZ) - w formie oryginału. Poniższe dokumenty / oświadczenia składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej,,za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę b) wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykoania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw wskazanych w wykazie. W załaczeniu do SIWZ druk do wykorzystania zał. nr 5 do SIWZ. c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podatwie art. 24 ust.1 ustawy w załaczniu druk do ewentualnego wykorzystania załączniki nr 3 do SIWZ, d) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e) listę podmiotów należących do tej samej do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 4 do SIWZ do wykorzystania. 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, czyli w szczególności spółki cywilne i konsorcja, oświadczenie i dokument wymieniony odpowiednio w ust. 1 c) i d) niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie z ust. 1 a) podpisuje pełnomocnik lub wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykaz o którym mowa w ust. 1 pkt b) może zawierać dostawy z uwzględnieniem łącznego potencjału podmiotów występujących wspólnie. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych Wykonawców są poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 d) niniejszego Rozdziału składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 5

6 Rozdział X: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują faksem, na nr 71/ Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 4. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ: 4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego terminu składania ofert Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ mogą być wnoszone w formie przewidzianej w ust. 1, w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski. Zawsze jest dopuszczalna forma pisemna Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania. 5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Janusz Semp fax. 71/ , Rozdział XI: Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wadium wynosi: ,00 zł złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rowoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku Polskim Oddział we Wrocławiu nr z zalecanym dopiskiem: wadium dot. ZP PN/17/

7 5. Oryginały gwarancji lub poręczeń muszą być złożone w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 124 w kasie czynnej w godz W ofercie wskazanym jest podać formę i datę w jakiej zostało wniesione wadium lub złożyć wraz z ofertą dowód wniesienia wadium w formie np. kopii wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu (podanie tych informacji jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny). 7. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (odpowiednio). 8. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Wykonawca, który nie wniesie wymaganego wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Rozdział XII: Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XIII: Opis sposobu przygotowywania ofert. 1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty Wykonawcy, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostaną uznane za niezgodne z ustawą i odrzucone. 5. Postępowanie o udzielenia zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, oświadczeń i innych wymaganych dokumentów w innym języku niż język polski. 6. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszym SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie. 7. Oferta (Formularz ofertowy załącznik nr 1) oraz oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ) muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 8. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące adresu internetowego (URL), adresu poczty elektronicznej ( ). Zamawiający zamieszcza te informacje w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. 9. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie w szczególności spółki cywilne i konsorcja muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7

8 2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym. 3) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców występujących wspólnie. 4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 10. Oferta powinna być czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub odręcznie oraz podpisana przez: 1) osobę(y) wykazane w prowadzonych przez sąd rejestrach handlowych, spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, lub 2) osobę(y) wymienione w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub 3) inną osobę(y) legitymującą się pisemnym pełnomocnictwem do reprezentowania wykonawcy udzielonym przez osoby, o których mowa powyżej. 11. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, stosowne pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i wystawione przez osoby reprezentujące Wykonawcę albo załączone jako kopia pełnomocnictwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące Wykonawcę lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym. 12. Dla potrzeb wykazania prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego upoważnioną, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego: 1) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Wykonawca ten winien załączyć do oferty aktualny (tzn. wykazujący sytuację faktyczną na dzień składania ofert) odpis z ewidencji działalności gospodarczej, a jeśli w jego imieniu ofertę podpisuje pełnomocnik również pełnomocnictwo, 2) osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo, 13. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron. 14. Wymaga się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 15. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 16. Zaleca się, aby opakowanie było opatrzone w: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) nazwę i adres Zamawiającego: 3) oznaczenie: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wrocław Ul. Energetyczna 4 8

9 Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sądów apelacji wrocławskiej NIE OTWIERAĆ PRZED r. godz. 10: Poprzez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z jakimkolwiek elementem oferty złożonej przez Wykonawcę. 18. Niewłaściwe oznaczenie opakowania zawierającego ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli braki lub błędy w tym zakresie uniemożliwią prawidłowe otwarcie oferty (np. z powodu braku oznaczenia Oferta na... lub nie otwierać przed Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej. 20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, np.: z dopiskiem na opakowaniu ZMIANA OFERTY. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA OFERTY zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty. 21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania np. poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie WYCOFANIE OFERTY. Rozdział XIV: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do na adres: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Ul. Energetyczna Wrocław, Biuro Obsługi Interesanta, parter do dnia r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w budynku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Wrocław, ul. Energetyczna 4, w sali konferencyjnej, pok 27, p. II Otwarcie ofert jest jawne. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona przez Zamawiającego niezwłocznie. Rozdział XV: Opis sposobu obliczenia ceny 1. Oferta musi zawierać cenę przedstawioną za całość wykonania przedmiotu zamówienia, zwaną dalej ceną ofertową. Ceną ofertową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.), jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 9

10 obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 2. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wchodzące w skład przedmiotu zamówienia opisany w niniejszej SIWZ, jest ona ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia. 3. Cenę ofertową należy przedstawić na,,formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, z podatkiem VAT (brutto), wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień składania ofert. 4. Cena musi być wyrażona w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ofertowej w kilku wariantach. Rozdział XVI: Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozdział XVII: Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie kryterium ceny - waga 100 %, Przed porównaniem cen ofert, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawi w ofertach oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 2. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta, w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona i będzie ofertą najkorzystniejszą tj. będzie zawierała najniższą cenę. Rozdział XVIII: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba (osoby) upoważniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi stosowne pełnomocnictwo - oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym. 2. Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, bądź szybciej jeżeli nie było wykluczeń i odrzuceń ofert lub wpłynęła jedna oferta. 3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców - oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawców lub kserokopia z podpisem notarialnie poświadczonym. 10

11 Rozdział XIX: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XX: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Rozdział XXI: Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej: 1. Odwołanie (art ustawy PZP): 1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego. 3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP (fax). 6) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 11

12 7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z wyjątkiem czynności wymienionych w pkt. 2) niniejszego Rozdziału. 8) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 9) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 10) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8) i 9) SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 11) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: a) 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 12) Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa PZP nie stanowi inaczej. 2. Skarga (art. 198a 198g ustawy PZP): 1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 3) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego sądowi właściwemu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 4) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o prokuratorze ustawy Kodeks postępowania cywilnego. 5) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI rozdziału 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej. Spis załączników do SIWZ: 1. zał. nr 1 formularz ofertowy, 2. zał. nr 1.1 specyfikacja techniczna, 3. zał. nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 12

13 4. zał. nr 3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podsatwie art. 24 ust.1 ustawy, 5. zał. nr 4 informacja o pozostawaniu lub nie w grupie kapitałowej, 6. zał. nr 5 wykaz dostaw, 7. zał. nr 6 projekt umowy, 13

14 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Imię i nazwisko i / lub nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, województwo, Kraj: ulica, nr domu, nr lokalu: Nr telefonu: Nr faksu: URL: http: // NIP Nr: Do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Ul. Energetyczna Wrocław W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sądów apelacji wrocławskiej ZP PN/17/2013, oświadczamy, że: 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ, za cenę ofertową : (cena ofertowa) brutto:... zł słownie brutto:... Powyższa cena wynika z następującego wyliczenia: Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia j.m. ilość cena jednostk owa netto wartość netto (e x d) Stawka podatku VAT (%) Wartość podatku VAT (f x g) Wartość brutto (f +h) a b c d e f g h i 1 Drukarka igłowa szt

15 Cena podana w tabeli ma uwzględniać całość kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 3. Oświadczamy, że przedmiot dostaw zaproponowany w ofercie jest zgodny z opisem technicznym zawartym w SIWZ, na potwierdzenia załączmy załącznik nr 1.1. do SIWZ. 4. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 5. Udzielamy gwarancji na okres miesięcy (nie krócej jak 36 miesięcy) oraz w ramach gwarancji zapewniamy autoryzowany serwis producenta sprzętu. 6. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 7. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi/z udziałem podwykonawców* (określić część zamówienia którą będzie wykonywał podwykonawca). Data : (pieczątka i podpis Wykonawcy) 15

16 Załącznik nr 1.1. do SIWZ Drukarka igłowa 185 szt. Producent:. Model:.. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Parametr Opis parametru drukarki wymagany przez Zamawiającego Opis parametru drukarki oferowany przez Wykonawcę* Sterowniki Prędkość Rozdzielczość Żywotność głowicy Windows 95/ 98/ 2000/ XP/ WINDOWS 7(32-bit) Przy 10 zn/cal: - LQ min. 125 zn/s - NLQ min. 185 zn/s - Draft: min. 375 zn/s - HS Draft: min. 500 zn/s - VHS Draft: min. 660 zn/s Min x 360 dpi Min.600 mln uderzeń na igłę Interfejsy standard Szeregowy RS232C,Równoległy Centronics IEEE1284, USB 2.0 Interfejsy opcje Gęstość znaków Gęstość wierszy Materiały eksploatacyjne Podawanie papieru std Ilość kopii Drugi interfejs szeregowy 10/12/15/16,6/ cpi dla emulacji Olivetti 6 linii/cal Taśma barwiąca na min. 5 mln znaków Automatyczne pozycjonowanie, Automatyczne ładowanie papieru, Automatyczny czujnik wyrównywania papieru, Oryginał + 6 kopii 16

17 Grubość papieru Rodzaje papieru Formaty papieru Inne wymagania Napięcie Częstotliwość Pobór mocy MTBF MTTR Temperatura otoczenia /wilgotność powietrza Poziom hałasu Książeczki: min. 2,8 mm. Dokumenty w formie książeczki (Passbook), pojedyncze kartki,teczki do akt, papier wielowarstwowy Szer mm, Dł mm Drukarka musi współpracować z oprogramowaniem SAWA firmy CURRENDA Sp. z o.o. oraz firmy ZETO Świdnica Sp. z o.o. w zakresie wydruku okładek akt. W tym zakresie Zamawiający może wezwać, na etapie oceny ofert. Wykonawcę do przeprowadzenia testów sprawdzających polegających na dokonaniu wydruków z systemu SAWA firmy CURRENDA Sp. z 0.0. oraz ZETO Świdnica Sp. z o.o. 120V/230V 50Hz Max.75W (podczas druku); 9,0 W (w trybie uśpienia) Min godzin max.30 min 5 C 40 C 35% - 85% (wilgotność względna) Maks. 52 db( A), TAK/NIE** *należy wypełnić każdą rubrykę, opis oferowanego sprzętu musi w pełni potwierdzać spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego. ** zakreślić właściwe... (pieczątka i podpis Wykonawcy) 17

18 załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, adres i nazwa Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy PZP Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, w zakresie określonym przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.... (czytelny podpis Wykonawcy) Data :... 18

19 załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, adres i nazwa Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.... (czytelny podpis Wykonawcy) Data :... 19

20 . Wykonawca, adres i nazwa Załącznik nr 4 do SIWZ INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz. U. Nr. 50, poz. 331 z późn. zm.) Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 25 czerwca 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) biorąc udział w postępowaniu: ZP PN/17/2013 niniejszym informuję, że: 1. Należę/Nie należę* do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 2. Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą: ** l.p. Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej *niepotrzebne skreślić. ** należy wypełnić jeśli dotyczy Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.... (czytelny podpis Wykonawcy) 20

21 Załączniki nr 5 do SIWZ. Wykonawca, adres i nazwa L.p. WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wymagana co najmniej jedna dostawa spełniająca warunek) Przedmiot (rodzaj wykonanych dostaw) Czas realizacji od do (dzień-miesiąc-rok) Wartość zamówienia brutto Odbiorca Doświadczenie własne Wykonawcy / Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów ** Własne / oddane do dyspozycji* Własne / oddane do dyspozycji* Własne / oddane do dyspozycji* Własne / oddane do dyspozycji* Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie rubryki, podając kompletne informacje, z których wynikać będzie spełnienie warunku, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 2 niniejszej SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty, potwierdzające, iż dostawy zostały wykonane należycie. Data : (czytelny podpis Wykonawcy) * niepotrzebne skreślić. ** na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu należy dołączyć w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia 21

22 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA nr /2013 W dniu r. we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, Wrocław, ul. Energetyczna 4, reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego Romana Purgała, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM posiadającym numer identyfikacyjny NIP , a:. reprezentowanym przez:. zwanym dalej WYKONAWCĄ w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZP-PN/../2013) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści: Przedmiot umowy 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa 185 szt. drukarek igłowych do drukowania teczek na akta sądowe dla sądów powszechnych apelacji wrocławskiej wg opisu technicznego zawartego w załączniku nr 1 do umowy, zwanego dalej przedmiotem umowy, sprzętem lub urządzeniem. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do następujących lokalizacji i w następujących ilościach: 1) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Wrocław, ul. Energetyczna 4 14 szt., 2) Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, Al. Wojska Polskiego szt., 3) Sąd Okręgowy w Legnicy, Legnica, ul. Złotoryjska szt. 4) Sąd Okręgowy w Opolu, Opole, ul. Daszyńskiego 1-23 szt. 5) Sąd Okręgowy w Świdnicy, Świdnica, pl. Grunwaldzki szt. 6) Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Wrocław, ul. Sądowa 1 62 szt. 3. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zwany jest w niniejszej umowie Zamawiającym, Sądy Okręgowe wymienione w ust. 2 zwane są dalej Użytkownikami końcowymi lub Użytkownikami. 4. Przez dostawę w niniejszej umowie należy rozumieć: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek oraz wniesienie sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego lub Użytkownika końcowego. 5. Docelowym miejscem użytkowania urządzeń są sądy obszaru apelacji wrocławskiej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 22

23 Warunki realizacji przedmiotu umowy 2 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy odrębnie dla Zamawiającego i Użytkowników. 2. Realizacja umowy z przeznaczeniem dla Zamawiającego odbywać się będzie w następujący sposób: Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem i na własne ryzyko, 1) wydanie sprzętu i jego odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w godzinach ( ), 2) dostawa sprzętu nastąpi po wcześniejszym umówieniu się Wykonawcy z Zamawiającym i po otrzymaniu pisemnej akceptacji (dopuszcza się faks) uzgodnionego terminu dostawy przez Zamawiającego, 3) odbiór sprzętu przez Zamawiającego przeprowadzony będzie w dwóch etapach: odbiór ilościowy w chwili dostawy oraz odbiór jakościowy po zainstalowaniu, uruchomieniu i przetestowaniu sprzętu, dopuszcza się dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego w jednym dniu, 4) w dniu dostarczenia sprzętu Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a. szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania awarii w okresie gwarancji oraz listę punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów), b. dokumentację użytkową obsługi w języku polskim, opisujące podstawowe funkcje urządzeń objętych przedmiotem dostawy, c. wykaz dostarczonego sprzętu z wyszczególnieniem wszystkich komponentów wchodzących w skład sprzętu oraz numerami seryjnymi sprzętu, d. karty gwarancyjne sprzętu. 5) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokona wymiany w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy, 6) potwierdzeniem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego będzie podpisanie protokołów odbioru (w dwóch egzemplarzach) zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 i 4 do umowy, przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 3. Realizacja umowy z przeznaczeniem dla Użytkowników odbywać się będzie w następujący sposób: 1) Wykonawca dostarczy sprzęt na własny koszt i własne ryzyko do siedzib Użytkowników wg lokalizacji i ilości zawartych w 1 ust. 2 umowy, 2) dostawa sprzętu nastąpi po wcześniejszym umówieniu się Wykonawcy z Użytkownikiem i po otrzymaniu pisemnej akceptacji (dopuszcza się faks) uzgodnionego terminu dostawy przez Użytkownika, 3) odbiór sprzętu przez Użytkowników przeprowadzony będzie w dwóch etapach: odbiór ilościowy w chwili dostawy oraz odbiór jakościowy po zainstalowaniu, uruchomieniu i przetestowaniu sprzętu, 4) W dniu dostarczenia sprzętu Wykonawca przekaże Użytkownikom: a. wykaz dostarczonego sprzętu z wyszczególnieniem wszystkich komponentów wchodzących w skład sprzętu oraz numerami seryjnymi sprzętu, b.szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania awarii w okresie gwarancji oraz listę punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i faksów), c. dokumentację użytkową obsługi w języku polskim, opisujące podstawowe funkcje urządzeń objętych przedmiotem dostawy, d.karty gwarancyjne sprzętu. 23

24 5) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wady przedmiotu umowy, Wykonawca na swój koszt i ryzyko dokona wymiany w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy. Wówczas za datę odbioru ustala się datę odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy, 6) potwierdzeniem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego będzie podpisanie protokołów odbioru (w trzech egzemplarzach) zgodnie ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 3 i 4 do umowy, przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Użytkownika. 4. Potwierdzeniem wykonania całości przedmiotu umowy będzie protokół końcowy podpisany przez upoważnioną osobę ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy, po otrzymaniu od wszystkich Użytkowników końcowych protokołów ilościowych i jakościowych, o których mowa w ust. 3 pkt 6), bez zastrzeżeń. 5. Użytkownicy końcowi zobowiązani są przekazać Zamawiającemu kopie protokołów odbioru w formie faksu lub skanu w dniu ich podpisania. Oryginały tych protokołów należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie. Termin realizacji zamówienia 1. Umowa zostanie zrealizowana w terminie 14 dni od daty podpisania Za datę wykonania zamówienia uważany będzie dzień podpisania odbioru końcowego bez zastrzeżeń, o którym mowa w 2 ust.4 umowy. Cena i warunki płatności 4 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wraz z podatkiem VAT w wysokości:... zł (słownie:...). 2. Powyższe wynagrodzenie wynika iloczynu ilości drukarek 185 oraz ceny jednostkowej netto. za 1 szt., z uwzględnieniem podatku VAT. 3. Płatnikiem za realizację całego przedmiotu umowy jest Zamawiający. 4. Płatność nastąpi jednorazowo na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu odbioru końcowego na podstawie protokołu odbioru końcowego o którym mowa w 2 ust. 4 umowy. 5. Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 6. Płatność dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 7. Ceny nie podlegają waloryzacji. 8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji dla prawidłowego wykonania umowy. Kary umowne 5 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony będą stosować kary umowne, płatne w następujących przypadkach i w wysokościach: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku: a) opóźnienia w realizacji zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w 4 ust. 1 umowy, liczonej za każdy dzień opóźnienia; 24

25 b) opóźnienia w wykonaniu naprawy lub dostarczenia sprzętu zastępczego w okresie gwarancyjnym w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w 4 ust. 1 umowy, liczone za każdy dzień opóźnienia od dnia następnego po upływie terminu przewidzianego w 6 ust. 8 lub 9 umowy. Zamawiający zobowiązuje wszystkie sądy obszaru apelacji wrocławskiej do przekazywania stosownych informacji dot. niezrealizowania obowiązków Wykonawcy wynikających z gwarancji, Zamawiającemu, który będzie naliczał stosowane kary umowne. 2. Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym: 1)Wykonawcy w przypadku gdy: a. Zamawiający lub Użytkownik odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub podpisania protokołu odbioru, b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy. 2) Zamawiającemu w przypadku gdy: a. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy, b. zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy, c. Wykonawca wykonuje dostawy niezgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy, d. Wykonawca nie zrealizował umowy w terminie przekraczającym 3 dni od terminu określonego w 3 ust.1 umowy, z zastrzeżeniem 7 ust. 1 umowy. 3. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym powinno zawierać uzasadnienie. 4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5. Strona umowy, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez drugą stronę zobowiązana jest do zapłaty stronie rozwiązującej, kary umownej w wysokości 20% wartości brutto umowy. 6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wskazanym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych i odszkodowań z tytułu natychmiastowego rozwiązania umowy z należnego wynagrodzenia określonego w 4 ust. 1 umowy. 8. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w ust. 1 nie wyłącza prawa dochodzenia na rzecz strony odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, wynikających z Kodeksu Cywilnego. Gwarancja i serwis gwarancyjny 6 1. Wykonawca gwarantuje, że drukarki dostarczone w ramach niniejszej umowy są fabrycznie nowe i nieużywane. 2. Wykonawca udziela gwarancji na prawidłowe działanie sprzętu na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 3. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu usterki i wady oraz uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie poprawnego, tj. zgodnego z instrukcją jego użytkowania. 25

26 4. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta sprzętu - w miarę możliwości - w miejscach użytkowania sprzętu. Wykaz wszystkich sądów obszaru apelacji wrocławskiej, będących użytkownikami sprzętu jest zawarty w załączniku nr 2 do umowy. 5. W okresie gwarancji Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie i usterki uniemożliwiające lub utrudniające pracę sprzętu objętego przedmiotem umowy. Koszt przewozu sprzętu z miejsca użytkowania w siedzibie Zamawiającego, Użytkowników lub pozostałych sadów obszaru apelacji wrocławskiej do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca użytkowania ponosi Wykonawca. 6. Awarie oraz usterki będą zgłaszane przez Zamawiającego, Użytkowników lub inne sądy obszaru apelacji wrocławskiej korzystające ze sprzętu objętego niniejszą umową za pomocą telefonu nr, faksu nr.. lub poczty elektronicznej , przekazanej do siedziby Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 17:00. Zgłoszenie telefoniczne musi być potwierdzone faksem lub e - mailem. Rozpoczęcie naprawy nastąpi nie później jak następnego dnia roboczego po zgłoszeniu. 7. Niniejsza umowa uprawnia wszystkie sądy obszaru apelacji wrocławskiej (załącznik nr 2 do umowy) do przesyłania zgłoszeń o których mowa w ust Zakończenie naprawy nastąpi nie później niż w ciągu 4 dni roboczych, licząc od chwili zgłoszenia awarii. Czas reakcji na zgłoszenie awarii 48 godzin. 9. W przypadku gdy przewidywany czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż 3 dni robocze, następnego dnia roboczego Wykonawca dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych. 10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o identycznych lub lepszych parametrach w sytuacji wystąpienia kolejnej awarii po dotychczasowym trzykrotnym usunięciu awarii w tym urządzeniu. 11. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 12. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do: 1) powierzenia sprzętu osobom trzecim, celem ich instalacji i konserwacji w miejscu eksploatacji, 2) przekazania dostarczonego sprzętu do innych jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa jak przewidziane w niniejszej umowie Umowa dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy, o którym mowa w 3, w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego lub Użytkownika, 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania dostawy, 3) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowy termin, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 3. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2, muszą być udokumentowane stosownymi notatkami podpisanymi przez Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy, Osoby wymienione w 9 umowy. 26

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu.

Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa wraz z wdrożeniem centralnego systemu backupu. ZATWIERDZAM: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zamówienia:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zamówienia: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zamówienia: Świadczenie usług wsparcia użytkowników, rozwoju i modyfikacji wdrożonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43.

Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Etapowe wykonanie wraz z montażem rolet okiennych w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie, ul.

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Świadczenie usług serwisowych Aparatów do hemodializy firmy Fresenius użytkowanych przez Oddział Dializ Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (zwana dalej SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 02 056 WARSZAWA, UL. FILTROWA 57 TEL. 22 444 5714, FAX 22 444 5415 Znak: BGO/BGZ 271 016/2012/KC Warszawa, dnia 6 czerwca 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Termin wykonania zamówienia Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny

Rozdział V: Termin wykonania zamówienia Rozdział VI: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo