Modular conveyor. User manual. Technical Documentation Safety

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modular conveyor. User manual. Technical Documentation Safety"

Transkrypt

1 Modular conveyor User manual Technical Documentation Safety

2 SPIS TREŚCI Wstęp Bezpieczeństwo Przeznaczenie i warunki użytkowania Przygotowanie i opis montażu Budowa Konserwacja Zasada działania Charakterystyka techniczna Uruchomienie

3 Wstęp Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien bezwzględnie zapoznać się użytkownik obsługujący przenośnik modułowy oraz osoba dokonująca napraw i konserwacji. Dane identyfikujące maszynę znajdują się na tabliczce znamionowej na tylnej obudowie. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, budową i zasadą działania przenośnika. Zastosowanie się do wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi zapewni bezawaryjną pracę i efektywne użytkowanie maszyny. W przypadku jakichkolwiek trudności i problemów z eksploatacją przenośnika prosimy zwracać się do sprzedawcy maszyny lub bezpośrednio do producenta, którym jest: StudioCDR Andrzej Żak ul. Niemodlińska 23/30, Opole tel , WAŻNE! Należy zachować oryginalne opakowanie w celu ewentualnej wysyłki reklamacyjnej do producenta. Użytkownik przenośnika modułowego zobowiązany jest dbać w całym okresie użytkowania o czytelność napisów umieszczonych na maszynie. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia należy wymienić je na nowe. Odsprzedając maszynę, instrukcję obsługi należy przekazać nabywcy. 2

4 Bezpieczeństwo Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi zapewni właściwą obsługę i eksploatację maszyny. 1. Przed każdym uruchomieniem przenośnika modułowego należy dokonać sprawdzenia pod względem bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji. 2. Przenośnik może obsługiwać osoba pełnoletnia, która zapoznała się z niniejszą instrukcją obsługi. 3. W czasie pracy przenośnika zabrania się zbliżania osób postronnych, a w szczególności dzieci. 4. Zabronione jest używanie maszyny, która wykazuje oznaki mechanicznego uszkodzenia. 5. Przy załączaniu i odłączaniu przenośnika modułowego na stanowisku pracy z laserem należy zachować szczególną ostrożność. 6. Przed przystąpieniem do pracy, zarówno laser jak i przenośnik, należy ustawić na równym i poziomym podłożu i zabezpieczyć przed przewróceniem. 7. Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy do przenośnika nie dostały się obce przedmioty. 8. Każdorazowo przed uruchomieniem przenośnika upewnić się, czy w pobliżu maszyny nie znajdują się osoby postronne. 9. Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić poprawność połączenia zasilacza do gniazda 230V oraz do gniazda 12V w obudowie przenośnika. Należy również sprawdzić poprawność podłączenia kabla połączeniowego z laserem. 10. Przy włączeniu przenośnika należy uważać na to, aby w trakcie botowania nie blokować taśmy modułowej ponieważ następuje automatyczny przesuw o dwa pola. 11. Przewody i elementy taśmy modułowej, które przejawiają oznaki uszkodzenia, należy zapobiegawczo wymienić, lub też naprawić zanim dojdzie do ich zniszczenia. 12. Pęknięty moduł może mieś ostre krawędzie i może spowodować ciężkie zranienie. Przy zranieniach udać się natychmiast do lekarza (niebezpieczeństwo infekcji). 13. Prace naprawcze części elektronicznej jak i mechanicznej mogą być przeprowadzane tylko przez przeszkolone osoby. 14. Zabrania się pozostawiania maszyny w czasie pracy bez obsługi. 15. Zabrania się ręcznego zatrzymywania taśmy modułowej w trakcie jej pracy. 16. Dopuszczalne jest transportowanie przenośnika bez zabezpieczenia taśmy modułowej tylko w pozycji roboczej i na niewielkie odległości. Do transportu na duże odległości należy usztywnić taśmę modułową na całej jej długości (np. gąbką). 17. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć taśmę wyłącznikiem zasilania. 18. Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszczące oraz usuwające usterki przeprowadzać przy wyłączonym napędzie i zatrzymanej taśmie modułowej. 3

5 Bezpieczeństwo 19. Nakrętki i śruby sprawdzać regularnie na ich stałym miejscu i dokręcać. 20. Przy wymianie części zamiennych używać odpowiednich narzędzi. 21. Przed pracami elektrycznymi należy odłączyć dopływ prądu. 22. Części zapasowe muszą odpowiadać ustalonym przez producenta technicznym wymaganiom. 23. Nie należy użytkować urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych. 24. Należy regularnie (conajmniej raz na 4 m-ce) rozkręcić taśmę modułowa i przeczyścić prowadnice taśmy oraz przeczyścić czujnik optyczny odpowiadający za zatrzymywanie taśmy modułowej. UWAGA! 1. Ze względu na agresywność środowiska pracy (wydzielające się opary oraz pyłki w trakcie grawerowania) należy stosować wyciąg oraz wentylację w pomieszczeniu, w którym odbywa się grawerowanie. Gromadzące się pyłki mogą wpadać poprzez szczeliny taśmy do środka urządzenia i spowodować jego uszkodzenie. Pyłki mogą również zapchać i zanieczyścić czujnik optyczny, który odpowiada za prawidłowy przesuw taśmy modułowej. Producent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków gwarancji na uszkodzenia powstałe wskutek złej eksploatacji. 2. Niestosowanie się do wyżej wymienionych uwag grozi wypadkiem i kalectwem. 3. Zabrania się obsługiwać przenośnik osobom nieupoważnionym i postronnym, w stanie chorobowym, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, a w szczególności dzieciom. ZAPAMIĘTAJ! Przenośnik modułowy należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Niestosowanie się do wskazówek producenta może spowodować utratę gwarancji. 4

6 Przeznaczenie i warunki użytkowania Przenośnik modułowy przeznaczony jest do przenoszenia długopisów oraz automatycznego zatrzymywania taśmy i załączania lasera, który wykonuje grawer (znakowanie) na długopisie. Długopisy nakładane są ręcznie na elementach taśmy modułowej przez odpowiednio przeszkoloną osobę. Oznakowane laserem długopisy, spadają samoczynnie w momencie gdy dojadą do końca taśmy. W celu ich gromadzenia należy dostosować stanowisko pracy poprzez podstawienie na końcu taśmy pojemnika zbierającego spadające długopisy. Sposób montażu przenośnika na stanowisku pracy z laserem opisuje rozdział "Przygotowanie i opis montażu" niniejszej instrukcji obsługi. Przenośnik przeznaczony jest głównie do użytkowania z laserami w systemie otwartym. Przenośnik przeznaczony jest do znakowania długopisów o skoku modułu 1. Skok co 2 moduły lub więcej, jest opcjonalny i nie gwarantuje utrzymania dokładności. Optymalnym i zapewniającym parametry przenośnika miejscem ustawienia pola graweru jest moduł po lewej stronie podajnika, który wchodzi w szczelinę czujnika optycznego. Przenośnik charakteryzuje się: - ciągłością pracy, - dużą powtarzalnością miejsca znakowania (na module wchodzącym w szczelinę czujnika optycznego oraz podczas skoku modułu równym 1), - wyeliminowaniem strat czasu powstałych podczas pakowania i rozpakowywania długopisów, - bezpieczeństwem pracy w wyniku ograniczenia dostępu rąk i oczu do wiązki lasera, - małymi gabarytami i małą masą własną, - małym zapotrzebowaniem powierzchni roboczej, - możliwością stworzenia całkowitej mechanizacji transportu długopisów, - niskim kosztem eksploatacji w stosunku do innych urządzeń transportowych, - możliwością liczenia znakowanych długopisów. 5

7 Przygotowanie i opis montażu Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan techniczny przenośnika. Należy głównie zwrócić uwagę na to czy elementy taśmy modułowej nie są uszkodzone mechanicznie. Zaleca się sprawdzenie wszystkich elementów widocznych na przedniej i tylnej obudowie urządzenia. Montaż przenośnika na miejscu pracy jest bardzo prosta. Należy umieścić jego lewą końcową część pod wiązką lasera. Ogniskowa będzie ustalana indywidualnie dla każdego rodzaju (grubości) długopisów. Dokładne pozycjonowanie całego przenośnika nastąpi po włączeniu urządzenia i jego kalibracji (ustawieniu taśmy modułowej w prawidłowej pozycji). UWAGA! Laser jak i przenośnik, należy ustawić na równym i poziomym podłożu i zabezpieczyć przed przewróceniem. Przenośnik nie posiada dodatkowych elementów w postaci uchwytów specjalnie przeznaczonych do przenoszenia, podnoszenia lub innych czynności ręcznych koniecznych przy montażu, ponieważ zbytnie nagromadzenie elementów na obudowie przenośnika ogranicza jego funkcjonalność szczególnie podczas regulacji i ustawienia położenia pracy. Sam kształt maszyny umożliwia swobodny dostęp i pewność chwytu podczas czynności montażowych. Należy jednak zachować ostrożność w pobliżu części wystających typu: silnik krokowy, ogranicznik oraz dolnych narożników obudowy. Istnienie możliwość narażenia dłoni na skaleczenie o krawędzie tych elementów (wskazane stosowanie rękawic ochronnych). OPTYMALNA POZYCJA Moduł wchodzący w szczelinę czujnika optycznego. Skok modułu równy 1 6

8 Budowa Widok z przodu 12. czujnik optyczny (wewnątrz) 4. ogranicznik nastawny 2. taśma modułowa 6. wyświetlacz LCD 5. przyciski sterujące 1. obudowa 3. osłona 1. Obudowa - trwała konstrukcja wykonana ze sztywnego materiału w kolorze srebra szczotkowanego. 2. Taśma modułowa - główna część odpowiedzialna za przenoszenie długopisów. 3. Osłona - osłona lewej i prawej części obudowy, która maskuje jej wnętrze i zapobiega przed dostaniem się do środka przenośnika niepożądanych elementów. 4. Ogranicznik nastawny - element pomocniczy, służący do dokładnego wyrównywania długopisów w trakcie ich układania na taśmie. 5. Przyciski sterujące - służą do sterowania procesem przesuwu taśmy. Podstawowe funkcje to: start, stop, pauza. 6. Wyświetlacz LCD - służy do graficznego przedstawienia stanu pracy przenośnika. Widok z tyłu 7. silnik 8. oznaczenie znamionowe 9. gniazda wejść/wyjść 7. Silnik - główny napęd. Napędza taśmę modułową poprzez przekładnię pasową. 8. Oznaczenie znamionowe - zawiera dane producenta i numer fabryczny maszyny. 9. Gniazda - są to m.in.: zasilanie, port RS232 do sterowania sygnałem lasera. 7

9 Budowa Przekrój z góry 5, 6. przyciski sterujące i wyświetlacz LCD 9. gniazda wejść/wyjść Przekrój z boku 10. zespół wałek-koła 11. elektroniczny sterownik 7. silnik 13. przekładnia pasowa 12. czujnik optyczny 15. listwa ślizgowa prowadząca taśmę 10. Zespół wałek-koła - dwa wałki wraz z kołami zębatymi umieszczone na końcach obudowy. Służą one do prawidłowego przesuwania taśmy. Lewy wałek jest napędzany poprzez przekładnię zębata, a lewy obraca się swobodnie. Obydwa wałki osadzone są w otworach obudowy, obracają się na łożyskach kulkowych. 11. Sterownik elektroniczny - jest to płytka drukowana z procesorami odpowiedzialnymi za sterowanie silnikiem krokowym oraz całą resztą elektroniki związaną z prawidłowym sterowaniem. Płyta główna obsługuje: przyciski sterujące, czujnik optyczny, silnik krokowy, wyświetlacz LCD, gniazda wejść/wyjść. 12. Czujnik optyczny - służy do wykrycia każdej rurki łączącej moduły. 13. Przekładnia pasowa - przenosi moment obrotowy z silnika na wałek napędowy. Na silniku i wałku osadzone są aluminiowe koła zębate połączone paskiem zębatym. 14. Listwa ślizgowa - na całej długości, wewnętrznej strony obudowy, umieszczone są listwy prowadzące służące do prawidłowego przemieszczania się taśmy modułowej. Są to profile aluminiowe na których naklejona jest, na całej długości, taśma teflonowa ułatwiająca poślizg. 8

10 Budowa Moduł 15. łącznik modułów 16. płytka modułu 17. element przytrzymujący Sposób łączenia modułów taśmy. Łączenie typu zewnętrznego z wewnętrznym eliminuje możliwość przesunięcia się elementów względem siebie. Całość taśmy modułowej jest sztywna na całej jej długości Typ zewnętrzny Kierunek wsuwania rurki w otwory elementów łączące Typ wewnętrzny Rurka łącząca ze sobą dwa moduły taśmy. Łączenie odbywa się poprzez otwory w elementach łączących (16). 15. Łącznik modułów - element modułu który posiada dwa otwory służące do przeprowadzanie rurki aluminiowej którą łączy ze sobą kolejne moduły. 16. Płytka modułowa - najważniejsza część modułu do której umieszczane są wszystkie elementy: łącznik, element przytrzymujący. 17. Element przytrzymujący - służy do przytrzymania (usztywnienia) położonego długopisu na module. Jest on dodatkowo wyposażony w gumkę która zapobiega ześlizgnięciu się długopisu podczas ruchu taśmy. Standardowy kształt pozwala prawidłowo osadzić większość długopisów. W przypadku nietypowych zleceń istnieje możliwość dostosowania kształtu do indywidualnych potrzeb. 9

11 Konserwacja 1. Sposób rozpięcia taśmy modułowej - Podnieś w środkowej części przenośnika cały pas w celu odkrycia części łączących moduły (rys. 1). - Znajdź element łączący z przykręconą zaślepką. - Odkręć zaślepkę zasłaniającą otwory. (rys. 1) - Wysuń ostrożnie rurkę z jednego otworu elementu łączącego moduły (rys. 2). 2. Sposób zapięcia taśmy modułowej - Złącz do siebie dwa końce taśmy. - Wsuń ostrożnie rurkę w otwór elementu łączącego moduły (rys. 2). - Zabezpiecz otwór przykręcając zaślepkę (rys. 1). 3. Wymiana taśmy ślizgowej na prowadnicach - Postępuj zgodnie z pkt. 1 - Wysuń całkowicie taśmę modułową pamiętając o tym, że wyciągamy taśmę zwijając ją wg rys Załóż nową taśmę i powoli prowadź jej koniec zgodnie z jej prawidłowym położeniem. Należy uważać aby taśma prawidłowo zawinęła się na kołach zębatych. - Złącz taśmę zgodnie z pkt. 2 Wymiana uszkodzonego modułu lub zespołu modułów - Postępuj zgodnie z pkt. 1 - Zdejmij zaślepki z uszkodzonego modułu (jeśli nie są przykręcone należy je oderwać). - Włóż w miejsce uszkodzonego modułu nowy ( wg rys. 2) Zmiana naciągu taśmy Położenie prawego wałka regulowane jest specjalnym dociskiem (prawy i lewy) znajdującym się wewnątrz obudowy. Należy delikatnie poluzować dociski, przesunąć je na taką samą odległość i dokręcić do obudowy. Taśma w trakcie zapinania nie powinna być luźno ani za mocno naciągana. 10

12 Zasada działania Przenośnik taśmowy zasilany jest zasilaczem o napięciu 12V i 5A. Potrzeba wysokiego natężenia prądu spowodowana jest zastosowanym silnikiem krokowym, który pobiera 1A na fazę. Płyta główna sterująca procesem przesuwu jest zasilana napięciem 5V, które uzyskujemy poprzez stabilizator napięcia. Układ elektroniczny odpowiada za prawidłowe sterowanie silnikiem krokowym, czynności związane z całym procesem prawidłowego przesuwu taśmy oraz za prawidłowe wyświetlanie danych na wyświetlaczu LCD. Za prawidłowe zatrzymanie się taśmy odpowiada czujnik optyczny badający krawędź rurki łączącej moduły. Całym proces sterowany jest za pomocą przycisków. Odpowiadają one za uruchomienie procesu znakowania jak i jego zatrzymanie. Istnieje możliwość chwilowego zatrzymania (Pauza) i ponownego wznowienia procesu. Przyciski służą również do programowania dodatkowych opcji. Wyświetlacz LCD informuje użytkownika o stanie pracy przenośnika. Pokazuje nam czy przenośnik został zatrzymany (Stop), czy tylko chwilowo wstrzymany (Pauza). Liczniki informują o ilości cykli znakowania i przesuwu taśmy. Całość procesu znakowania nie byłaby możliwa gdyby nie podłączenie przenośnika do lasera poprzez przewód łączący gniazdo RS232 z laserem. W gnieździe tym znajdują się trzy przewody odpowiedzialne za: zbadanie stanu gotowości lasera (tylko przenośnik "Auto", przekazanie do lasera sygnału do rozpoczęcia znakowania oraz masy. Prędkość przesuwu taśmy sterowana jest za pomocą potencjometru. Nie należy stosować skrajnie wolnych jak i szybkich przesuwów ze względu na możliwość wystąpienia błędu w prawidłowym zatrzymaniu taśmy. Taśma modułowa obraca się na kołach zębatych, które osadzone są na wałkach. Wałki obracają się na łożyskach kulkowych umieszczonych w obudowie. Na całej długości przenośnika umieszczone są listwy prowadzące po których przesuwa się taśma. 11

13 Charakterystyka techniczna Wymiary gabarytowe Długość Wysokość (bez ogranicznika) Szerokość (bez ogranicznika i silnika) Masa Napęd Silnik krokowy Koła zębate przekładni pasowej Pasek zębaty Wałki obracające taśmę Zasilanie Zasilacz Gniazdo zasilające Przełącznik ON/OFF Elektronika Płyta główna Procesory sterujące Przyciski sterujące Wyświetlacz LCD Czujnik optyczny Potencjometr prędkości przesuwu taśmy Gniazdo RS232 Przewód łączący przenośnik z laserem Dodatkowe parametry Ilość modułów na taśmie Tolerancja dokładności zatrzymywania Obsługa 1232 mm 125 mm (140 mm z ogranicznikiem) 97 mm (155 mm z silnikiem) 6,5 kg 0,9Nm 1 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 12V 5A 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 8 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. (pow. 1,5 m długości) 124 szt. +/- 2 szt. różnica w zatrzymaniu modułów pod wiązką lasera może sięgać 1 mm 1 osoba 12

14 Uruchomienie Po prawidłowym montażu przenośnika na stanowisku z laserem można przystąpić do uruchomienia przenośnika: 1. Podłączenie zasilania Dołączony do zestawu zasilacz należy podłączyć do sieci 220V oraz do gniazda zasilania przenośnika znajdującego w tylnej części obudowy. 2. Połączenie lasera z przenośnikiem Najpierw należy podłączyć dołączony przewód do gniazda lasera (lasery RMI posiadają gniazdo D-SUB 26 pin) oraz drugi koniec do gniazda RS232 w tylnej części obudowy przenośnika. UWAGA! wykonuj tą czynność przy wyłączonym przenośniku i urządzeniu laserowym. 3. Ustawienie ogniskowej Aby proces grawerowania był prawidłowy należy ustawić ogniskową w odniesieniu do ułożonego na module taśmy długopisu. Proces ogniskowania opisany jest w instrukcji obsługi lasera. 4. Włączenie przenośnika Aby uruchomić przenośnik należy przełączyć włącznik ON/OFF do pozycji ON. W trakcie uruchamiania nastąpi automatyczna kalibracja taśmy. Taśma ustawia się w prawidłowej pozycji do czujnika optycznego. Uwaga! Kalibracji taśmy można dokonać przyciskiem Reset w momencie, gdy taśma jest w stanie pracy Stop. 5. Precyzyjne ustawienie przenośnika. Na tym etapie należy dokładnie ustawić w którym miejscu na długopisie ma być wykonany grawer. W tym celu należy przesuwać cały przenośnik, a nie taśmę. Przesunięcie taśmy spowoduje rozkalibrowanie jej względem czujnika optycznego. Ponowna kalibracja taśmy możliwa jest przy pomocy przycisku Reset. Uwaga! Na tym etapie powinien już być wgrany do pamięci lasera odpowiedni projekt gotowy do znakowania i wyświetlone na długopisie jego pole robocze. 6. Ustawienie dodatkowych opcji Prze przystąpieniem do znakowania należy sprawdzić lub ewentualnie ustawić opcje pomocnicze dostępne pod przyciskiem Set: Wykonaj - opcja służąca do ustalenia ilości przeskoków modułów po której nastąpi samoczynne zatrzymanie. Parametr 0000 ustawia nieskończoną ilość przeskoków. 13

15 Uruchomienie Do zwiększania i zmniejszania parametru służą przyciski +/-, a do szybkiego wyzerowania przycisk Reset. Ustawienia zatwierdza się przyciskiem OK. np. SET --> przyciskiem (+) ustawiam na 50 --> OK Taśma dokona 50 przesunięć. Ile modułów przesunie się w jednym cyklu zależne jest od niżej opisanej opcji. Przykład: aby oznakować 100 długopisów przy skoku modułów 2 należy ustawić opcję Wykonaj na 50. Skok modułów - opcja ta nakazuje aby przeskok taśmy odbywał się co jeden moduł. Opcjonalnie umożliwia to grawer więcej niż jednego długopisu podczas jednego przesuwu taśmy. Skok powyżej 1 modułu nie gwarantuje dokładności pozycjonowania graweru. Sposób ustawiania i zatwierdzania jak przy opcji Wykonaj. Czas postoju (parametr 0 = AUTO) - opcja ta ustawia czas postoju taśmy. Jest to w praktyce czas w którym następuje znakowanie. Przebieg - opcja ta pokazuje całkowitą ilość skoków modułów. 7. Rozpoczęcie znakowania, zatrzymanie i chwilowa przerwa Oczywiście przed wciśnięciem przycisku Start należy ułożyć na taśmie conajmniej jeden długopis. Start - naciśnięcie przycisku Start rozpocznie proces znakowania pierwszego długopisu ułożonego pod wiązką lasera. Po zakończeniu znakowania przenośnik otrzymuje informację o możliwości przesunięcia taśmy i następuje skok modułu oraz kolejne znakowanie. Cykl powtarza się w nieskończoność lub według ustalonych parametrów (patrz pkt. 6). Pauza - w dowolnym momencie możemy na chwilę przerwać przesuw taśmy, np. w celu uzupełnienia długopisów na taśmie. Do tego celu służy przycisk Pauza. Pauza nie zeruje liczników i jej zwolnienie przyciskiem Start kontynuuje proces znakowania. Pauza nie pozwala na zmianę opcji dodatkowych. Należy pamiętać że ponowne naciśnięcie Start spowoduje najpierw przesunięcie modułu, a dopiero potem rozpocznie proces znakowania. Wynika to z faktu że chwilowo zatrzymujemy taśmę, a nie proces znakowania. Stop - w dowolnym momencie możemy zatrzymać cały proces znakowania. Zatrzymanie całkowite pozwala na zmianę opcji dodatkowych. Ponowne naciśnięcie Start rozpoczyna nowy proces znakowania z wyzerowanymi licznikami. Reset - zeruje wszystkie liczniki w dowolnym momencie znakowania. Dodatkową funkcją tego przycisku jest pozycjonowanie taśmy względem czujnika ale tylko w stanie pracy Stop. 14

16 Uruchomienie 8. Wyłączenie Po zakończonej pracy z przenośnikiem należy najpierw przełączyć włącznik zasilania w pozycję OFF. Dopiero wtedy można odłączyć zasilacz od sieci 220V. Odłączanie kabla od gniazda RS232 również należy przeprowadzić przy wyłączonym przenośniku oraz wyłączonym urządzeniu laserowym. 15

17 UWAGA! Stosowanie najszybszej prędkości przesuwu taśmy zmniejsza dokładność zatrzymywania się w odpowiedniej pozycji. NIE ZALECA SIĘ MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI! OPTYMALNA POZYCJA ZNAKOWANIA OPTYMALNA POZYCJA Moduł wchodzący w szczelinę czujnika optycznego. Skok modułu równy 1 Prawa strona może stać na nóżce dołączonej do podajnika w celu wyrównania wysokości do lewej strony. UWAGA!!! Lewa strona podajnika powinna leżeć na płaskiej powierzchni w celu wyeliminowania drgań silnika.

18 SKOK MODUŁU Zalecany skok modułu to 1. Ustawienie większej wartości nie gwarantuje poprawności zatrzymywania się pozycji graweru. Związane jest to ze sposobem zatrzymywania taśmy na czujniku optycznym. Skok modułów - zalecany co 1. Skok powyżej 1 nie gwarantuje dokładności pozycjonowania. Czas postoju AUTO oznacza pracę podajnika z wykorzystaniem sygnału z lasera (pin 1 podajnika). Tolerancja - standardowo powinno być Jest to czas opóźnienia zatrzymania taśmy względem czujnika. Czas załączenia - standardowo 0,1 sekundy. Czas w jakim ma być załączany laser (zwarcie na pin 2 i 5 podajnika) Język - PL/EN

Stół. obrotowy. Rotary Table. User manual. Technical Documentation Safety

Stół. obrotowy. Rotary Table. User manual. Technical Documentation Safety Stół obrotowy Rotary Table User manual Technical Documentation Safety SPIS TREŚCI Wstęp................................................ 2 Bezpieczeństwo...................................... 3 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 Metal-Technik 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 58 tel. 86 473 01 13 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamiatarki

Instrukcja obsługi zamiatarki ul. Nowogrodzka 58 18-400 Łomża Zakłady Produkcyjne: Gałkówka 12 18-413 Miastkowo. al. Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów Instrukcja obsługi zamiatarki 1 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne]

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne] Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE [Prędkości maksymalne] - Podniesienie Silnika - Przejazd silnika do krańcówki OSI-Y MIN - Cofnięcie Pasa jeśli czujnik optyczny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 70/100/130/150/ 150 SE/200/200 SE 250 SE/ 250 ELECTRO TRYMER

Instrukcja obsługi 70/100/130/150/ 150 SE/200/200 SE 250 SE/ 250 ELECTRO TRYMER Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁY: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 tel.kom.: 0501 946

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo

LICZARKA DO BILONU Glover CC-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA DO BILONU Glover CC-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA DO BILONU INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WSTĘP Urządzenia do liczenia i pakowania monet, charakteryzują się zwartą konstrukcją, lekkością i prostotą obsługi, gwarantując przy tym bardzo dużą szybkość i

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini

INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini HARRY mini HARRY mini INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUDOWA HARRY mini ul. Jagiellońska 82 03-301 Warszawa tel.: + 48 22 597 48 48 fax. : +48 22 597 48 49 http://www.modecom.pl info@modecom.pl Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672502 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie przy użyciu zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1

www.viaken.pl INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY BMW INPA / ADS/ GT1/ DIS / EDIABAS INSTRUKCJA OBSŁUGI Strona 1 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Napędu robotów

Laboratorium Napędu robotów WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY INSTYTUT MASZYN, NAPĘDÓW I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH Laboratorium Napędu robotów INS 5 Ploter frezująco grawerujący Lynx 6090F 1. OPIS PRZYCISKÓW NA PANELU STEROWANIA. Rys. 1. Przyciski

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi liczarki banknotów LAURA 50 UV

Instrukcja obsługi liczarki banknotów LAURA 50 UV Przed przystąpieniem do obsługi liczarki, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Spis treści: 1. Ogólne wprowadzenie 2. Uruchomienie liczarki 3. Ustawianie głównych funkcji

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino

WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino UZUPEŁNIENIE DO INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA DOTYCZĄCE STEROWNIKA /z wyświetlaczem LCD/ DLA ROWERU ELEKTRYCZNEGO WISPER 706 Alpino WISPER 806 Alpino 1 Opis funkcji sterownika z wyświetlaczem LCD dla modeli rowerów

Bardziej szczegółowo

Magic Head. Krótka instrukcja obsługi. ǁ - linie dzielące część wyświetlacza na sekcję PAN i TILT

Magic Head. Krótka instrukcja obsługi. ǁ - linie dzielące część wyświetlacza na sekcję PAN i TILT Magic Head Krótka instrukcja obsługi Przy zakładaniu głowicy na dźwig należy ułożyć kable sygnałowe głowicy i kamery możliwie luźno ( nie poskręcane ) z małym naddatkiem przy osi panoramy. Po włączeniu

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 44-100 Gliwice, ul. Portowa owa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342

Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 INSTRUKCJA OBSŁUGI Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny HX (70374) Nr produktu 000613342 Strona 1 z 6 Szanowni klienci, dziękujemy za zakup produktu Heidemann Bezprzewodowy dzwonek zewnętrzny jest kompatybilny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH. Nr 2 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH Nr 2 POMIAR I KASOWANIE LUZU W STOLE OBROTOWYM NC Poznań 2008 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika S4M.

Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika S4M. Skrócony opis S4M Należy korzystać z tej instrukcji w codziennej pracy z drukarką. Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika S4M. Widok zewnętrzny Rysunek Zewnętrzny widok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym

Instrukcja Obsługi do wyłączników typu MSD K / MSRD K z pozystorowym zabezpieczeniem termicznym MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki

Bardziej szczegółowo

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 151. DMX-RS232 Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 5 DMX-RS Interface INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny.. Warunki bezpieczeństwa. Opis elementów odtwarzacza.. 4.. Płyta czołowa... 4.. Płyta tylna... 4.. Bok lewy. 4.4. Bok prawy... 4 4. Kontrolki

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1

INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 INSTRUKCJA MONTAŻU BRAMY GARAŻOWEJ Model: XFC-1 OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH BRAMĘ GARAŻOWĄ. NIESTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 Nassau Polska Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 137 04-790 Warszawa Tel.: +48 22 673 02 57 Faks: +48 22 673 02 59 E-mail:

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wiek: powyżej 8 lat WSTĘP WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA. Model No.: T638 Model No.: T638 WSTĘP INSTRUKCJA OBSŁUGI Wiek: powyżej 8 lat Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. 1. Wbudowany moduł

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B

Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B Instrukcja obsługi bindownicy OPUS El-Jumbo B Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C

Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C Instrukcja demontażu i wymiany napędu kompresora klimatyzacji samochodowej typu DENSO 7SBU16C Strona 1 Sprzęgło kompletne kompresora 7SBU16C montowanego najczęściej w samochodach marki MERCEDES. Pierwszym

Bardziej szczegółowo

Zegarek radiowy Eurochron

Zegarek radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672557 Zegarek radiowy Eurochron Strona 1 z 6 Użycie zgodne z zaleceniami producenta Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania czasu i daty. Czas jest ustawiany automatycznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200 Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Podłączenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zegar Cieni Instrukcja montażu

Zegar Cieni Instrukcja montażu Zegar Cieni Instrukcja montażu Co powinno być w pudełku: 1 taśma 10-żyłowa kolorowa ze złączem IDC (3szt.), goldpin kątowy 2x5 do taśmy (3szt.), rurka termokurczliwa 2 płytka drukowana matrycy LED (3szt.)

Bardziej szczegółowo

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przeprowadzania zabiegów implantologicznych. 1. Rodzaj zabezpieczeń przed porażeniem prądem: Urządzenie klasy I Zabezpieczenie przed porażeniem prądem: Niesklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

AST4630. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Zastosowanie:

AST4630. Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych. Zastosowanie: Informacja o produkcie AST Zestaw narzędzi nastawczych/do blokowania dla silników benzynowych i wysokoprężnych Narzędzie uzupełniające: Zestaw do demontażu i montażu koła pasowego wału korbowego Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!

Montaż, sprawdzenie i oddanie do użytku podłączeń ~230V powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami! Sterownik Centralis Uno IB INSTRUKCJA OBSŁUGI W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Centralis Uno IB, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. W przypadku jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany

Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany 1 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Detektor Laserowy Dla Maszyn Budowlanych BME200 Zestaw Na Ciężki Sprzęt Budowlany Instrukcja Obsługi 2 V.I.P WOJCIECHOWICZ - Detektor

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA

INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA INSTRUKCJA MONTAŻU CENTRALNEGO ZAMKA MONTAŻ SIŁOWNIKÓW 1. Ostrożnie zdejmij płyty drzwiowe. 2. Umieść siłownik w odpowiednim kierunku jak pokazano na ilustracji 1-a, 1-b i ilustracji 2. Upewnij się, że

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: YF612 MINI BIKE. BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain

PRODUCENT: DYSTRYBUTOR: SERWIS: YF612 MINI BIKE. BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX Vitoria Spain YF612 MINI BIKE PRODUCENT: BH FITNESS EXERCYCLE S.L. P.O. BOX 195 01080 Vitoria Spain www.bhfitness.com DYSTRYBUTOR: DEL SPORT Sp. z o.o. ul. Warszawska 33 05 082 Blizne Łaszczyńskiego (Warszawa) www.delsport.pl

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altea RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do refleksoli z systemem zaczepowym, (screenów wiatroodpornych) wyłącznik przeciążeniowy, prędkość obrot. 32 obr/min, co 30 cykli (góra/dół) automatyczna korekta

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO Zestaw czyszczący do drukarek serii 630 umożliwia usunięcie z ich mechanizmu drobin kurzu i pyłu, które mogły się do niego dostać w trakcie eksploatacji. Przy

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA WIELOFUNKCYJNEJ LEŻANKI SPA Przed użyciem Opisana w tej instrukcji leżanka SPA przystosowana jest do pracy w salonach kosmetycznych oraz gabinetach SPA. Forma, odpowiednio

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKI BANKNOTÓW LAURA J880UV. Strona 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKI BANKNOTÓW LAURA J880UV. Strona 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKI BANKNOTÓW LAURA J880UV Strona 1 SPIS TREŚCI 1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. PRZED URUCHOMIENIEM LICZARKI... 5 LAURA J870UV 3. OGÓLNY OPIS - LAURA J880 UV 3-1 Nazwy i funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo