Modular conveyor. User manual. Technical Documentation Safety

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modular conveyor. User manual. Technical Documentation Safety"

Transkrypt

1 Modular conveyor User manual Technical Documentation Safety

2 SPIS TREŚCI Wstęp Bezpieczeństwo Przeznaczenie i warunki użytkowania Przygotowanie i opis montażu Budowa Konserwacja Zasada działania Charakterystyka techniczna Uruchomienie

3 Wstęp Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien bezwzględnie zapoznać się użytkownik obsługujący przenośnik modułowy oraz osoba dokonująca napraw i konserwacji. Dane identyfikujące maszynę znajdują się na tabliczce znamionowej na tylnej obudowie. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, budową i zasadą działania przenośnika. Zastosowanie się do wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi zapewni bezawaryjną pracę i efektywne użytkowanie maszyny. W przypadku jakichkolwiek trudności i problemów z eksploatacją przenośnika prosimy zwracać się do sprzedawcy maszyny lub bezpośrednio do producenta, którym jest: StudioCDR Andrzej Żak ul. Niemodlińska 23/30, Opole tel , WAŻNE! Należy zachować oryginalne opakowanie w celu ewentualnej wysyłki reklamacyjnej do producenta. Użytkownik przenośnika modułowego zobowiązany jest dbać w całym okresie użytkowania o czytelność napisów umieszczonych na maszynie. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia należy wymienić je na nowe. Odsprzedając maszynę, instrukcję obsługi należy przekazać nabywcy. 2

4 Bezpieczeństwo Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi zapewni właściwą obsługę i eksploatację maszyny. 1. Przed każdym uruchomieniem przenośnika modułowego należy dokonać sprawdzenia pod względem bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji. 2. Przenośnik może obsługiwać osoba pełnoletnia, która zapoznała się z niniejszą instrukcją obsługi. 3. W czasie pracy przenośnika zabrania się zbliżania osób postronnych, a w szczególności dzieci. 4. Zabronione jest używanie maszyny, która wykazuje oznaki mechanicznego uszkodzenia. 5. Przy załączaniu i odłączaniu przenośnika modułowego na stanowisku pracy z laserem należy zachować szczególną ostrożność. 6. Przed przystąpieniem do pracy, zarówno laser jak i przenośnik, należy ustawić na równym i poziomym podłożu i zabezpieczyć przed przewróceniem. 7. Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy do przenośnika nie dostały się obce przedmioty. 8. Każdorazowo przed uruchomieniem przenośnika upewnić się, czy w pobliżu maszyny nie znajdują się osoby postronne. 9. Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić poprawność połączenia zasilacza do gniazda 230V oraz do gniazda 12V w obudowie przenośnika. Należy również sprawdzić poprawność podłączenia kabla połączeniowego z laserem. 10. Przy włączeniu przenośnika należy uważać na to, aby w trakcie botowania nie blokować taśmy modułowej ponieważ następuje automatyczny przesuw o dwa pola. 11. Przewody i elementy taśmy modułowej, które przejawiają oznaki uszkodzenia, należy zapobiegawczo wymienić, lub też naprawić zanim dojdzie do ich zniszczenia. 12. Pęknięty moduł może mieś ostre krawędzie i może spowodować ciężkie zranienie. Przy zranieniach udać się natychmiast do lekarza (niebezpieczeństwo infekcji). 13. Prace naprawcze części elektronicznej jak i mechanicznej mogą być przeprowadzane tylko przez przeszkolone osoby. 14. Zabrania się pozostawiania maszyny w czasie pracy bez obsługi. 15. Zabrania się ręcznego zatrzymywania taśmy modułowej w trakcie jej pracy. 16. Dopuszczalne jest transportowanie przenośnika bez zabezpieczenia taśmy modułowej tylko w pozycji roboczej i na niewielkie odległości. Do transportu na duże odległości należy usztywnić taśmę modułową na całej jej długości (np. gąbką). 17. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć taśmę wyłącznikiem zasilania. 18. Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszczące oraz usuwające usterki przeprowadzać przy wyłączonym napędzie i zatrzymanej taśmie modułowej. 3

5 Bezpieczeństwo 19. Nakrętki i śruby sprawdzać regularnie na ich stałym miejscu i dokręcać. 20. Przy wymianie części zamiennych używać odpowiednich narzędzi. 21. Przed pracami elektrycznymi należy odłączyć dopływ prądu. 22. Części zapasowe muszą odpowiadać ustalonym przez producenta technicznym wymaganiom. 23. Nie należy użytkować urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych. 24. Należy regularnie (conajmniej raz na 4 m-ce) rozkręcić taśmę modułowa i przeczyścić prowadnice taśmy oraz przeczyścić czujnik optyczny odpowiadający za zatrzymywanie taśmy modułowej. UWAGA! 1. Ze względu na agresywność środowiska pracy (wydzielające się opary oraz pyłki w trakcie grawerowania) należy stosować wyciąg oraz wentylację w pomieszczeniu, w którym odbywa się grawerowanie. Gromadzące się pyłki mogą wpadać poprzez szczeliny taśmy do środka urządzenia i spowodować jego uszkodzenie. Pyłki mogą również zapchać i zanieczyścić czujnik optyczny, który odpowiada za prawidłowy przesuw taśmy modułowej. Producent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków gwarancji na uszkodzenia powstałe wskutek złej eksploatacji. 2. Niestosowanie się do wyżej wymienionych uwag grozi wypadkiem i kalectwem. 3. Zabrania się obsługiwać przenośnik osobom nieupoważnionym i postronnym, w stanie chorobowym, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, a w szczególności dzieciom. ZAPAMIĘTAJ! Przenośnik modułowy należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Niestosowanie się do wskazówek producenta może spowodować utratę gwarancji. 4

6 Przeznaczenie i warunki użytkowania Przenośnik modułowy przeznaczony jest do przenoszenia długopisów oraz automatycznego zatrzymywania taśmy i załączania lasera, który wykonuje grawer (znakowanie) na długopisie. Długopisy nakładane są ręcznie na elementach taśmy modułowej przez odpowiednio przeszkoloną osobę. Oznakowane laserem długopisy, spadają samoczynnie w momencie gdy dojadą do końca taśmy. W celu ich gromadzenia należy dostosować stanowisko pracy poprzez podstawienie na końcu taśmy pojemnika zbierającego spadające długopisy. Sposób montażu przenośnika na stanowisku pracy z laserem opisuje rozdział "Przygotowanie i opis montażu" niniejszej instrukcji obsługi. Przenośnik przeznaczony jest głównie do użytkowania z laserami w systemie otwartym. Przenośnik przeznaczony jest do znakowania długopisów o skoku modułu 1. Skok co 2 moduły lub więcej, jest opcjonalny i nie gwarantuje utrzymania dokładności. Optymalnym i zapewniającym parametry przenośnika miejscem ustawienia pola graweru jest moduł po lewej stronie podajnika, który wchodzi w szczelinę czujnika optycznego. Przenośnik charakteryzuje się: - ciągłością pracy, - dużą powtarzalnością miejsca znakowania (na module wchodzącym w szczelinę czujnika optycznego oraz podczas skoku modułu równym 1), - wyeliminowaniem strat czasu powstałych podczas pakowania i rozpakowywania długopisów, - bezpieczeństwem pracy w wyniku ograniczenia dostępu rąk i oczu do wiązki lasera, - małymi gabarytami i małą masą własną, - małym zapotrzebowaniem powierzchni roboczej, - możliwością stworzenia całkowitej mechanizacji transportu długopisów, - niskim kosztem eksploatacji w stosunku do innych urządzeń transportowych, - możliwością liczenia znakowanych długopisów. 5

7 Przygotowanie i opis montażu Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan techniczny przenośnika. Należy głównie zwrócić uwagę na to czy elementy taśmy modułowej nie są uszkodzone mechanicznie. Zaleca się sprawdzenie wszystkich elementów widocznych na przedniej i tylnej obudowie urządzenia. Montaż przenośnika na miejscu pracy jest bardzo prosta. Należy umieścić jego lewą końcową część pod wiązką lasera. Ogniskowa będzie ustalana indywidualnie dla każdego rodzaju (grubości) długopisów. Dokładne pozycjonowanie całego przenośnika nastąpi po włączeniu urządzenia i jego kalibracji (ustawieniu taśmy modułowej w prawidłowej pozycji). UWAGA! Laser jak i przenośnik, należy ustawić na równym i poziomym podłożu i zabezpieczyć przed przewróceniem. Przenośnik nie posiada dodatkowych elementów w postaci uchwytów specjalnie przeznaczonych do przenoszenia, podnoszenia lub innych czynności ręcznych koniecznych przy montażu, ponieważ zbytnie nagromadzenie elementów na obudowie przenośnika ogranicza jego funkcjonalność szczególnie podczas regulacji i ustawienia położenia pracy. Sam kształt maszyny umożliwia swobodny dostęp i pewność chwytu podczas czynności montażowych. Należy jednak zachować ostrożność w pobliżu części wystających typu: silnik krokowy, ogranicznik oraz dolnych narożników obudowy. Istnienie możliwość narażenia dłoni na skaleczenie o krawędzie tych elementów (wskazane stosowanie rękawic ochronnych). OPTYMALNA POZYCJA Moduł wchodzący w szczelinę czujnika optycznego. Skok modułu równy 1 6

8 Budowa Widok z przodu 12. czujnik optyczny (wewnątrz) 4. ogranicznik nastawny 2. taśma modułowa 6. wyświetlacz LCD 5. przyciski sterujące 1. obudowa 3. osłona 1. Obudowa - trwała konstrukcja wykonana ze sztywnego materiału w kolorze srebra szczotkowanego. 2. Taśma modułowa - główna część odpowiedzialna za przenoszenie długopisów. 3. Osłona - osłona lewej i prawej części obudowy, która maskuje jej wnętrze i zapobiega przed dostaniem się do środka przenośnika niepożądanych elementów. 4. Ogranicznik nastawny - element pomocniczy, służący do dokładnego wyrównywania długopisów w trakcie ich układania na taśmie. 5. Przyciski sterujące - służą do sterowania procesem przesuwu taśmy. Podstawowe funkcje to: start, stop, pauza. 6. Wyświetlacz LCD - służy do graficznego przedstawienia stanu pracy przenośnika. Widok z tyłu 7. silnik 8. oznaczenie znamionowe 9. gniazda wejść/wyjść 7. Silnik - główny napęd. Napędza taśmę modułową poprzez przekładnię pasową. 8. Oznaczenie znamionowe - zawiera dane producenta i numer fabryczny maszyny. 9. Gniazda - są to m.in.: zasilanie, port RS232 do sterowania sygnałem lasera. 7

9 Budowa Przekrój z góry 5, 6. przyciski sterujące i wyświetlacz LCD 9. gniazda wejść/wyjść Przekrój z boku 10. zespół wałek-koła 11. elektroniczny sterownik 7. silnik 13. przekładnia pasowa 12. czujnik optyczny 15. listwa ślizgowa prowadząca taśmę 10. Zespół wałek-koła - dwa wałki wraz z kołami zębatymi umieszczone na końcach obudowy. Służą one do prawidłowego przesuwania taśmy. Lewy wałek jest napędzany poprzez przekładnię zębata, a lewy obraca się swobodnie. Obydwa wałki osadzone są w otworach obudowy, obracają się na łożyskach kulkowych. 11. Sterownik elektroniczny - jest to płytka drukowana z procesorami odpowiedzialnymi za sterowanie silnikiem krokowym oraz całą resztą elektroniki związaną z prawidłowym sterowaniem. Płyta główna obsługuje: przyciski sterujące, czujnik optyczny, silnik krokowy, wyświetlacz LCD, gniazda wejść/wyjść. 12. Czujnik optyczny - służy do wykrycia każdej rurki łączącej moduły. 13. Przekładnia pasowa - przenosi moment obrotowy z silnika na wałek napędowy. Na silniku i wałku osadzone są aluminiowe koła zębate połączone paskiem zębatym. 14. Listwa ślizgowa - na całej długości, wewnętrznej strony obudowy, umieszczone są listwy prowadzące służące do prawidłowego przemieszczania się taśmy modułowej. Są to profile aluminiowe na których naklejona jest, na całej długości, taśma teflonowa ułatwiająca poślizg. 8

10 Budowa Moduł 15. łącznik modułów 16. płytka modułu 17. element przytrzymujący Sposób łączenia modułów taśmy. Łączenie typu zewnętrznego z wewnętrznym eliminuje możliwość przesunięcia się elementów względem siebie. Całość taśmy modułowej jest sztywna na całej jej długości Typ zewnętrzny Kierunek wsuwania rurki w otwory elementów łączące Typ wewnętrzny Rurka łącząca ze sobą dwa moduły taśmy. Łączenie odbywa się poprzez otwory w elementach łączących (16). 15. Łącznik modułów - element modułu który posiada dwa otwory służące do przeprowadzanie rurki aluminiowej którą łączy ze sobą kolejne moduły. 16. Płytka modułowa - najważniejsza część modułu do której umieszczane są wszystkie elementy: łącznik, element przytrzymujący. 17. Element przytrzymujący - służy do przytrzymania (usztywnienia) położonego długopisu na module. Jest on dodatkowo wyposażony w gumkę która zapobiega ześlizgnięciu się długopisu podczas ruchu taśmy. Standardowy kształt pozwala prawidłowo osadzić większość długopisów. W przypadku nietypowych zleceń istnieje możliwość dostosowania kształtu do indywidualnych potrzeb. 9

11 Konserwacja 1. Sposób rozpięcia taśmy modułowej - Podnieś w środkowej części przenośnika cały pas w celu odkrycia części łączących moduły (rys. 1). - Znajdź element łączący z przykręconą zaślepką. - Odkręć zaślepkę zasłaniającą otwory. (rys. 1) - Wysuń ostrożnie rurkę z jednego otworu elementu łączącego moduły (rys. 2). 2. Sposób zapięcia taśmy modułowej - Złącz do siebie dwa końce taśmy. - Wsuń ostrożnie rurkę w otwór elementu łączącego moduły (rys. 2). - Zabezpiecz otwór przykręcając zaślepkę (rys. 1). 3. Wymiana taśmy ślizgowej na prowadnicach - Postępuj zgodnie z pkt. 1 - Wysuń całkowicie taśmę modułową pamiętając o tym, że wyciągamy taśmę zwijając ją wg rys Załóż nową taśmę i powoli prowadź jej koniec zgodnie z jej prawidłowym położeniem. Należy uważać aby taśma prawidłowo zawinęła się na kołach zębatych. - Złącz taśmę zgodnie z pkt. 2 Wymiana uszkodzonego modułu lub zespołu modułów - Postępuj zgodnie z pkt. 1 - Zdejmij zaślepki z uszkodzonego modułu (jeśli nie są przykręcone należy je oderwać). - Włóż w miejsce uszkodzonego modułu nowy ( wg rys. 2) Zmiana naciągu taśmy Położenie prawego wałka regulowane jest specjalnym dociskiem (prawy i lewy) znajdującym się wewnątrz obudowy. Należy delikatnie poluzować dociski, przesunąć je na taką samą odległość i dokręcić do obudowy. Taśma w trakcie zapinania nie powinna być luźno ani za mocno naciągana. 10

12 Zasada działania Przenośnik taśmowy zasilany jest zasilaczem o napięciu 12V i 5A. Potrzeba wysokiego natężenia prądu spowodowana jest zastosowanym silnikiem krokowym, który pobiera 1A na fazę. Płyta główna sterująca procesem przesuwu jest zasilana napięciem 5V, które uzyskujemy poprzez stabilizator napięcia. Układ elektroniczny odpowiada za prawidłowe sterowanie silnikiem krokowym, czynności związane z całym procesem prawidłowego przesuwu taśmy oraz za prawidłowe wyświetlanie danych na wyświetlaczu LCD. Za prawidłowe zatrzymanie się taśmy odpowiada czujnik optyczny badający krawędź rurki łączącej moduły. Całym proces sterowany jest za pomocą przycisków. Odpowiadają one za uruchomienie procesu znakowania jak i jego zatrzymanie. Istnieje możliwość chwilowego zatrzymania (Pauza) i ponownego wznowienia procesu. Przyciski służą również do programowania dodatkowych opcji. Wyświetlacz LCD informuje użytkownika o stanie pracy przenośnika. Pokazuje nam czy przenośnik został zatrzymany (Stop), czy tylko chwilowo wstrzymany (Pauza). Liczniki informują o ilości cykli znakowania i przesuwu taśmy. Całość procesu znakowania nie byłaby możliwa gdyby nie podłączenie przenośnika do lasera poprzez przewód łączący gniazdo RS232 z laserem. W gnieździe tym znajdują się trzy przewody odpowiedzialne za: zbadanie stanu gotowości lasera (tylko przenośnik "Auto", przekazanie do lasera sygnału do rozpoczęcia znakowania oraz masy. Prędkość przesuwu taśmy sterowana jest za pomocą potencjometru. Nie należy stosować skrajnie wolnych jak i szybkich przesuwów ze względu na możliwość wystąpienia błędu w prawidłowym zatrzymaniu taśmy. Taśma modułowa obraca się na kołach zębatych, które osadzone są na wałkach. Wałki obracają się na łożyskach kulkowych umieszczonych w obudowie. Na całej długości przenośnika umieszczone są listwy prowadzące po których przesuwa się taśma. 11

13 Charakterystyka techniczna Wymiary gabarytowe Długość Wysokość (bez ogranicznika) Szerokość (bez ogranicznika i silnika) Masa Napęd Silnik krokowy Koła zębate przekładni pasowej Pasek zębaty Wałki obracające taśmę Zasilanie Zasilacz Gniazdo zasilające Przełącznik ON/OFF Elektronika Płyta główna Procesory sterujące Przyciski sterujące Wyświetlacz LCD Czujnik optyczny Potencjometr prędkości przesuwu taśmy Gniazdo RS232 Przewód łączący przenośnik z laserem Dodatkowe parametry Ilość modułów na taśmie Tolerancja dokładności zatrzymywania Obsługa 1232 mm 125 mm (140 mm z ogranicznikiem) 97 mm (155 mm z silnikiem) 6,5 kg 0,9Nm 1 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 12V 5A 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 8 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. (pow. 1,5 m długości) 124 szt. +/- 2 szt. różnica w zatrzymaniu modułów pod wiązką lasera może sięgać 1 mm 1 osoba 12

14 Uruchomienie Po prawidłowym montażu przenośnika na stanowisku z laserem można przystąpić do uruchomienia przenośnika: 1. Podłączenie zasilania Dołączony do zestawu zasilacz należy podłączyć do sieci 220V oraz do gniazda zasilania przenośnika znajdującego w tylnej części obudowy. 2. Połączenie lasera z przenośnikiem Najpierw należy podłączyć dołączony przewód do gniazda lasera (lasery RMI posiadają gniazdo D-SUB 26 pin) oraz drugi koniec do gniazda RS232 w tylnej części obudowy przenośnika. UWAGA! wykonuj tą czynność przy wyłączonym przenośniku i urządzeniu laserowym. 3. Ustawienie ogniskowej Aby proces grawerowania był prawidłowy należy ustawić ogniskową w odniesieniu do ułożonego na module taśmy długopisu. Proces ogniskowania opisany jest w instrukcji obsługi lasera. 4. Włączenie przenośnika Aby uruchomić przenośnik należy przełączyć włącznik ON/OFF do pozycji ON. W trakcie uruchamiania nastąpi automatyczna kalibracja taśmy. Taśma ustawia się w prawidłowej pozycji do czujnika optycznego. Uwaga! Kalibracji taśmy można dokonać przyciskiem Reset w momencie, gdy taśma jest w stanie pracy Stop. 5. Precyzyjne ustawienie przenośnika. Na tym etapie należy dokładnie ustawić w którym miejscu na długopisie ma być wykonany grawer. W tym celu należy przesuwać cały przenośnik, a nie taśmę. Przesunięcie taśmy spowoduje rozkalibrowanie jej względem czujnika optycznego. Ponowna kalibracja taśmy możliwa jest przy pomocy przycisku Reset. Uwaga! Na tym etapie powinien już być wgrany do pamięci lasera odpowiedni projekt gotowy do znakowania i wyświetlone na długopisie jego pole robocze. 6. Ustawienie dodatkowych opcji Prze przystąpieniem do znakowania należy sprawdzić lub ewentualnie ustawić opcje pomocnicze dostępne pod przyciskiem Set: Wykonaj - opcja służąca do ustalenia ilości przeskoków modułów po której nastąpi samoczynne zatrzymanie. Parametr 0000 ustawia nieskończoną ilość przeskoków. 13

15 Uruchomienie Do zwiększania i zmniejszania parametru służą przyciski +/-, a do szybkiego wyzerowania przycisk Reset. Ustawienia zatwierdza się przyciskiem OK. np. SET --> przyciskiem (+) ustawiam na 50 --> OK Taśma dokona 50 przesunięć. Ile modułów przesunie się w jednym cyklu zależne jest od niżej opisanej opcji. Przykład: aby oznakować 100 długopisów przy skoku modułów 2 należy ustawić opcję Wykonaj na 50. Skok modułów - opcja ta nakazuje aby przeskok taśmy odbywał się co jeden moduł. Opcjonalnie umożliwia to grawer więcej niż jednego długopisu podczas jednego przesuwu taśmy. Skok powyżej 1 modułu nie gwarantuje dokładności pozycjonowania graweru. Sposób ustawiania i zatwierdzania jak przy opcji Wykonaj. Czas postoju (parametr 0 = AUTO) - opcja ta ustawia czas postoju taśmy. Jest to w praktyce czas w którym następuje znakowanie. Przebieg - opcja ta pokazuje całkowitą ilość skoków modułów. 7. Rozpoczęcie znakowania, zatrzymanie i chwilowa przerwa Oczywiście przed wciśnięciem przycisku Start należy ułożyć na taśmie conajmniej jeden długopis. Start - naciśnięcie przycisku Start rozpocznie proces znakowania pierwszego długopisu ułożonego pod wiązką lasera. Po zakończeniu znakowania przenośnik otrzymuje informację o możliwości przesunięcia taśmy i następuje skok modułu oraz kolejne znakowanie. Cykl powtarza się w nieskończoność lub według ustalonych parametrów (patrz pkt. 6). Pauza - w dowolnym momencie możemy na chwilę przerwać przesuw taśmy, np. w celu uzupełnienia długopisów na taśmie. Do tego celu służy przycisk Pauza. Pauza nie zeruje liczników i jej zwolnienie przyciskiem Start kontynuuje proces znakowania. Pauza nie pozwala na zmianę opcji dodatkowych. Należy pamiętać że ponowne naciśnięcie Start spowoduje najpierw przesunięcie modułu, a dopiero potem rozpocznie proces znakowania. Wynika to z faktu że chwilowo zatrzymujemy taśmę, a nie proces znakowania. Stop - w dowolnym momencie możemy zatrzymać cały proces znakowania. Zatrzymanie całkowite pozwala na zmianę opcji dodatkowych. Ponowne naciśnięcie Start rozpoczyna nowy proces znakowania z wyzerowanymi licznikami. Reset - zeruje wszystkie liczniki w dowolnym momencie znakowania. Dodatkową funkcją tego przycisku jest pozycjonowanie taśmy względem czujnika ale tylko w stanie pracy Stop. 14

16 Uruchomienie 8. Wyłączenie Po zakończonej pracy z przenośnikiem należy najpierw przełączyć włącznik zasilania w pozycję OFF. Dopiero wtedy można odłączyć zasilacz od sieci 220V. Odłączanie kabla od gniazda RS232 również należy przeprowadzić przy wyłączonym przenośniku oraz wyłączonym urządzeniu laserowym. 15

17 UWAGA! Stosowanie najszybszej prędkości przesuwu taśmy zmniejsza dokładność zatrzymywania się w odpowiedniej pozycji. NIE ZALECA SIĘ MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI! OPTYMALNA POZYCJA ZNAKOWANIA OPTYMALNA POZYCJA Moduł wchodzący w szczelinę czujnika optycznego. Skok modułu równy 1 Prawa strona może stać na nóżce dołączonej do podajnika w celu wyrównania wysokości do lewej strony. UWAGA!!! Lewa strona podajnika powinna leżeć na płaskiej powierzchni w celu wyeliminowania drgań silnika.

18 SKOK MODUŁU Zalecany skok modułu to 1. Ustawienie większej wartości nie gwarantuje poprawności zatrzymywania się pozycji graweru. Związane jest to ze sposobem zatrzymywania taśmy na czujniku optycznym. Skok modułów - zalecany co 1. Skok powyżej 1 nie gwarantuje dokładności pozycjonowania. Czas postoju AUTO oznacza pracę podajnika z wykorzystaniem sygnału z lasera (pin 1 podajnika). Tolerancja - standardowo powinno być Jest to czas opóźnienia zatrzymania taśmy względem czujnika. Czas załączenia - standardowo 0,1 sekundy. Czas w jakim ma być załączany laser (zwarcie na pin 2 i 5 podajnika) Język - PL/EN

Stół. obrotowy. Rotary Table. User manual. Technical Documentation Safety

Stół. obrotowy. Rotary Table. User manual. Technical Documentation Safety Stół obrotowy Rotary Table User manual Technical Documentation Safety SPIS TREŚCI Wstęp................................................ 2 Bezpieczeństwo...................................... 3 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i użytkowania

Instrukcja instalacji i użytkowania Instrukcja instalacji i użytkowania Szatkownica do warzyw Model: PSP - 100 i PSP - 300 PSP 300 PSP 100 1 Opis: Deklaracja zgodności z normami 3 Dane techniczne urządzenia 3 Kontrola opakowania i urządzenia

Bardziej szczegółowo

LICZARKA DO BILONU. Glover CC-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA DO BILONU. Glover CC-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA DO BILONU INSTRUKCJA OBSŁUGI OPIS URZĄDZENIA: 1. Zasobnik zasypowy 11 2. Wyświetlacz 3. Pierścień podtrzymujący worek 10 4. Wylot monet odliczonych 5. Wylot monet odrzuconych 6. Zasobnik na monety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki.

Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 4. Panel dotykowy Tylna strona Vibstand a 2 zawiera panele zawierające przyłącza komunikacyjne, zasilające oraz bezpieczniki. Rys. 5. Widok tylnej strony Vibstand 2 Panel w części napędowej zawiera

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 35 I 45 BD Dane techniczne Napędy typu BD przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych lub bram rolowanych. Posiadają mechanizm detekcji przeszkód, dzięki któremu silnik wyczuwając opór na swojej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 Metal-Technik 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 58 tel. 86 473 01 13 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba INSTRUKCJA OBSŁUGI Nóż do kebaba v1.0-05.2008 MODEL: 774900 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.

Opis Ogólny ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5. ----------------------------------------------------------------------------------------------1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.K Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputer oraz pamiętanie

Bardziej szczegółowo

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania

TECHNO Instrukcja montażu i użytkowania TECHNO Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych Instrukcja montażu i użytkowania Wymiary: Dane techniczne: W komplecie: 1. Siłownik lewy lub prawy 2. Uchwyt montażowy do słupka 3. Uchwyt montażowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI ASUN-650 STEROWNIK SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA OBSŁUGI 11639937 Urządzenie do ostrzenia łańcucha piły łańcuchowej Art. Nr 11639937 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed skorzystaniem z produktu, należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY

Wskazówki montażowe. Podłaczenia elektryczne. Altus RTS pasuje do uchwytów montażowych stosowanych ze standardowymi napędami SOMFY napęd z wbudowanym odbiornikiem radiowym, do rolet, markiz lub innych osłon przeciwsłonecznych, wyłącznik przeciążeniowy, dowolnie ustalana pozycja komfortowa Wskazówki montażowe NIE TAK Altus RTS pasuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

PC-02 Obsługa sterownika odsklepiarki

PC-02 Obsługa sterownika odsklepiarki PC-02 Obsługa sterownika odsklepiarki Bezpieczeństwo instalowania i użytkowania sterownika 1. Opisywany sterownik PC-02 nie może być używany jako urządzenie bezpieczeństwa. 2. Zawsze należy stosować dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2

Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Instrukcja obsługi sterownika SOLAR v.2 Dane: Zasilanie Pobór mocy Maksymalna moc pompy Czujnik wymiary / zakres 230V AC 50Hz 2W 500W ø=8mm, L=60mm / od -35 o C do +110 o C Ustawienia: Układ może pracować

Bardziej szczegółowo

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne]

Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE. [Prędkości maksymalne] Start maszyny Włączenie zasilania lub zwolnienie guzika Bezpieczeństwa ZEROWANIE [Prędkości maksymalne] - Podniesienie Silnika - Przejazd silnika do krańcówki OSI-Y MIN - Cofnięcie Pasa jeśli czujnik optyczny

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400

INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 92 INSTRUKCJA OBSŁUGI BONECO P400 SZANOWNI PAŃSTWO, Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia BONECO P400. Oczyszczacz powietrza o wysokiej wydajności wyposażony jest w potrójny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15

Wyprowadzenia sygnałow i wejścia zasilania na DB15 Przedsiębiorstwo Przemysłowo - Handlowe BETA-ERG Sp. z o. o. BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 04-851 Warszawa, ul. Zabrzańska 1 tel: (48) 22615 75 16, fax: (48) 226156034, tel: +48601208135, +48601376340 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kruszarka do lodu MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kruszarka do lodu MODEL: 471700 v1.0-01.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

OBUDOWY Z SERII COBRA

OBUDOWY Z SERII COBRA Instrukcja obsługi OBUDOWY Z SERII COBRA IMPET COMPUTERS SP. Z O.O. Odrowąża 7 03-310 Warszawa tel.:+48 (22) 811 25 76 fax:+48 (22) 841 12 23 e-mail: ibox@home.pl http://ibox.home.pl 1 1. Wstęp Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA POMP DOZUJĄCYCH DOSER ONE v3 1.OPIS URZĄDZENIA. DOSER ONE v3 to mikroprocesorowy sterownik pomp dozujących służących do uzupełniania mikroelementów, pierwiastków śladowych,

Bardziej szczegółowo

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA WARTOŚCIOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA WARTOŚCIOWA DO BILONU Glover HCS-20 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Glover HCS-20 Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Zasady bezpieczeństwa 3. Specyfikacja 4. Opis funkcji zasada działania 4.1 Opis przycisków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi wialni do pyłku

Instrukcja obsługi wialni do pyłku Instrukcja obsługi wialni do pyłku Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem należy przeczytać instrukcję obsługi. Pyłek przed procesem suszenia powinien być poddany procesowi oczyszczania. 4. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu

ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu ContiTech: Porady ekspertów w zakresie wymiany pasków rozrządu Szczegółowa instrukcja do Forda Focusa 2.0 l 16V o kodach silnika EDDB, EDDC, EDDD ContiTech pokazuje, jak uniknąć błędów przy wymianie paska

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamiatarki

Instrukcja obsługi zamiatarki ul. Nowogrodzka 58 18-400 Łomża Zakłady Produkcyjne: Gałkówka 12 18-413 Miastkowo. al. Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów Instrukcja obsługi zamiatarki 1 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Model samolotu napędzany cięciwą Nr produktu

Model samolotu napędzany cięciwą Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Model samolotu napędzany cięciwą Nr produktu 231109 Strona 1 z 5 Zakres dostawy Zawartość zestawu: 1 Skrzydło 2 Statecznik poziomy 3 Statecznik pionowy 4 Kadłub 5 Wciągarka gumowa 6

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dane techniczne. Montaż

Spis treści. Dane techniczne. Montaż Spis treści Dane techniczne... 2 Przygotowanie rury nawojowej...3 Określenie stanu regulacji rolety... 4 Zapamiętywanie nadajnika przy zaprogramowanych krańcówkach... 4 Regulacja wyłączników krańcowych...

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi

Regulator REGAN BW. Opis techniczny Instrukcja obsługi REGAN - 0 - BW Opis techniczny Instrukcja obsługi Uwaga! Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i ściśle stosować do jej treści! Wydanie pierwsze Kraków 2005

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS PEBBLE 4 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....4 1.3 Instalacja....5 1.3.1 Podłączenie drukarki....5 1.3.2 Taśmy drukujące....5

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 92

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 92 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZADŁA WIELOFUNKCYJNEGO BM 92 Producent: KABE-Labortechnik GmbH. Dystrybutor: ADC-ELTEK sp. z o.o. Jaegerhofstr. 17 ul. Naddnieprzańska 31 K 51588 NUEMBRECHT-ELSENRORTH 04-205 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha

Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Mikrosilnik bezszczotkowy Forte 200 alpha Instrukcja obsługi Rysunek: 1. Zasilacz 2. Rozrusznik kolanowy 3. Regulator obrotów 4. Przełącznik obroty lewe/prawe 5. Włącznik auto-pilota 6. Przełącznik sterowanie

Bardziej szczegółowo

NAPĘD SILNIKOWY NM DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF

NAPĘD SILNIKOWY NM DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF NAPĘD SILNIKOWY NM 24...220 DO ROZŁĄCZNIKÓW typu NAL i NALF Zaprojektowany do sterowania zdalnego Instrukcja montażu i eksploatacji 1. WSTĘP Napęd silnikowy można montować bezpośrednio na rozłączniku lub

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

MODECOM. user s manual MODECOM

MODECOM. user s manual MODECOM MODECOM midi cases user s manual MODECOM 1 Dziękujemy za wybór naszej obudowy. Otrzymali Państwo w użytkowanie produkt najwyższej jakości, który spełni wszelkie Państwa oczekiwania. Jeżeli chcieliby Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

LICZARKA DO BILONU Glover CC-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI

LICZARKA DO BILONU Glover CC-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZARKA DO BILONU INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WSTĘP Urządzenia do liczenia i pakowania monet, charakteryzują się zwartą konstrukcją, lekkością i prostotą obsługi, gwarantując przy tym bardzo dużą szybkość i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI LIPSTICK (PL 04308086) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia należy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC

Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Automatyzacja Zajęcia laboratoryjne Ćwiczenie 1 Konstrukcja Szafy Sterowniczej PLC Poznań 2017 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Zegar sterujący ZUE / ZUC 2 / ZUCB Instrukcja obsługi Strona 5 Instrukcja montażu Strona 7 Prosz przechowywać w pojeżdzie! Komfort w pódroży Szablon na otwór montażowy (wymiary B lub C wynikają z rysunków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 70/100/130/150/ 150 SE/200/200 SE 250 SE/ 250 ELECTRO TRYMER

Instrukcja obsługi 70/100/130/150/ 150 SE/200/200 SE 250 SE/ 250 ELECTRO TRYMER Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁY: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 tel.kom.: 0501 946

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu

Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wygaszasz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Nr produktu 646746 Strona 1 z 5 Wygaszacz bezprzewodowy RSLW wersja 12/11 Numer produktu 646746 Przeznaczenie do użycia Ten bezprzewodowy wbudowany

Bardziej szczegółowo

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy

LDA-8/ Z wyświetlacz tekstowy LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy - instrukcja obsługi SEM 05.2006 Str. 1/6 LDA-8/100-...-Z wyświetlacz tekstowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI MAZARA (PL 04307665) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte przez

Bardziej szczegółowo

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie

Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem pracy. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować zagrożenie zdrowia użytkownika oraz uszkodzenie urządzenia. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo