Modular conveyor. User manual. Technical Documentation Safety

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modular conveyor. User manual. Technical Documentation Safety"

Transkrypt

1 Modular conveyor User manual Technical Documentation Safety

2 SPIS TREŚCI Wstęp Bezpieczeństwo Przeznaczenie i warunki użytkowania Przygotowanie i opis montażu Budowa Konserwacja Zasada działania Charakterystyka techniczna Uruchomienie

3 Wstęp Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien bezwzględnie zapoznać się użytkownik obsługujący przenośnik modułowy oraz osoba dokonująca napraw i konserwacji. Dane identyfikujące maszynę znajdują się na tabliczce znamionowej na tylnej obudowie. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, budową i zasadą działania przenośnika. Zastosowanie się do wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji obsługi zapewni bezawaryjną pracę i efektywne użytkowanie maszyny. W przypadku jakichkolwiek trudności i problemów z eksploatacją przenośnika prosimy zwracać się do sprzedawcy maszyny lub bezpośrednio do producenta, którym jest: StudioCDR Andrzej Żak ul. Niemodlińska 23/30, Opole tel , WAŻNE! Należy zachować oryginalne opakowanie w celu ewentualnej wysyłki reklamacyjnej do producenta. Użytkownik przenośnika modułowego zobowiązany jest dbać w całym okresie użytkowania o czytelność napisów umieszczonych na maszynie. W przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia należy wymienić je na nowe. Odsprzedając maszynę, instrukcję obsługi należy przekazać nabywcy. 2

4 Bezpieczeństwo Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi zapewni właściwą obsługę i eksploatację maszyny. 1. Przed każdym uruchomieniem przenośnika modułowego należy dokonać sprawdzenia pod względem bezpieczeństwa ruchu i eksploatacji. 2. Przenośnik może obsługiwać osoba pełnoletnia, która zapoznała się z niniejszą instrukcją obsługi. 3. W czasie pracy przenośnika zabrania się zbliżania osób postronnych, a w szczególności dzieci. 4. Zabronione jest używanie maszyny, która wykazuje oznaki mechanicznego uszkodzenia. 5. Przy załączaniu i odłączaniu przenośnika modułowego na stanowisku pracy z laserem należy zachować szczególną ostrożność. 6. Przed przystąpieniem do pracy, zarówno laser jak i przenośnik, należy ustawić na równym i poziomym podłożu i zabezpieczyć przed przewróceniem. 7. Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy do przenośnika nie dostały się obce przedmioty. 8. Każdorazowo przed uruchomieniem przenośnika upewnić się, czy w pobliżu maszyny nie znajdują się osoby postronne. 9. Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić poprawność połączenia zasilacza do gniazda 230V oraz do gniazda 12V w obudowie przenośnika. Należy również sprawdzić poprawność podłączenia kabla połączeniowego z laserem. 10. Przy włączeniu przenośnika należy uważać na to, aby w trakcie botowania nie blokować taśmy modułowej ponieważ następuje automatyczny przesuw o dwa pola. 11. Przewody i elementy taśmy modułowej, które przejawiają oznaki uszkodzenia, należy zapobiegawczo wymienić, lub też naprawić zanim dojdzie do ich zniszczenia. 12. Pęknięty moduł może mieś ostre krawędzie i może spowodować ciężkie zranienie. Przy zranieniach udać się natychmiast do lekarza (niebezpieczeństwo infekcji). 13. Prace naprawcze części elektronicznej jak i mechanicznej mogą być przeprowadzane tylko przez przeszkolone osoby. 14. Zabrania się pozostawiania maszyny w czasie pracy bez obsługi. 15. Zabrania się ręcznego zatrzymywania taśmy modułowej w trakcie jej pracy. 16. Dopuszczalne jest transportowanie przenośnika bez zabezpieczenia taśmy modułowej tylko w pozycji roboczej i na niewielkie odległości. Do transportu na duże odległości należy usztywnić taśmę modułową na całej jej długości (np. gąbką). 17. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć taśmę wyłącznikiem zasilania. 18. Prace naprawcze, konserwacyjne i czyszczące oraz usuwające usterki przeprowadzać przy wyłączonym napędzie i zatrzymanej taśmie modułowej. 3

5 Bezpieczeństwo 19. Nakrętki i śruby sprawdzać regularnie na ich stałym miejscu i dokręcać. 20. Przy wymianie części zamiennych używać odpowiednich narzędzi. 21. Przed pracami elektrycznymi należy odłączyć dopływ prądu. 22. Części zapasowe muszą odpowiadać ustalonym przez producenta technicznym wymaganiom. 23. Nie należy użytkować urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych. 24. Należy regularnie (conajmniej raz na 4 m-ce) rozkręcić taśmę modułowa i przeczyścić prowadnice taśmy oraz przeczyścić czujnik optyczny odpowiadający za zatrzymywanie taśmy modułowej. UWAGA! 1. Ze względu na agresywność środowiska pracy (wydzielające się opary oraz pyłki w trakcie grawerowania) należy stosować wyciąg oraz wentylację w pomieszczeniu, w którym odbywa się grawerowanie. Gromadzące się pyłki mogą wpadać poprzez szczeliny taśmy do środka urządzenia i spowodować jego uszkodzenie. Pyłki mogą również zapchać i zanieczyścić czujnik optyczny, który odpowiada za prawidłowy przesuw taśmy modułowej. Producent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków gwarancji na uszkodzenia powstałe wskutek złej eksploatacji. 2. Niestosowanie się do wyżej wymienionych uwag grozi wypadkiem i kalectwem. 3. Zabrania się obsługiwać przenośnik osobom nieupoważnionym i postronnym, w stanie chorobowym, w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, a w szczególności dzieciom. ZAPAMIĘTAJ! Przenośnik modułowy należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Niestosowanie się do wskazówek producenta może spowodować utratę gwarancji. 4

6 Przeznaczenie i warunki użytkowania Przenośnik modułowy przeznaczony jest do przenoszenia długopisów oraz automatycznego zatrzymywania taśmy i załączania lasera, który wykonuje grawer (znakowanie) na długopisie. Długopisy nakładane są ręcznie na elementach taśmy modułowej przez odpowiednio przeszkoloną osobę. Oznakowane laserem długopisy, spadają samoczynnie w momencie gdy dojadą do końca taśmy. W celu ich gromadzenia należy dostosować stanowisko pracy poprzez podstawienie na końcu taśmy pojemnika zbierającego spadające długopisy. Sposób montażu przenośnika na stanowisku pracy z laserem opisuje rozdział "Przygotowanie i opis montażu" niniejszej instrukcji obsługi. Przenośnik przeznaczony jest głównie do użytkowania z laserami w systemie otwartym. Przenośnik przeznaczony jest do znakowania długopisów o skoku modułu 1. Skok co 2 moduły lub więcej, jest opcjonalny i nie gwarantuje utrzymania dokładności. Optymalnym i zapewniającym parametry przenośnika miejscem ustawienia pola graweru jest moduł po lewej stronie podajnika, który wchodzi w szczelinę czujnika optycznego. Przenośnik charakteryzuje się: - ciągłością pracy, - dużą powtarzalnością miejsca znakowania (na module wchodzącym w szczelinę czujnika optycznego oraz podczas skoku modułu równym 1), - wyeliminowaniem strat czasu powstałych podczas pakowania i rozpakowywania długopisów, - bezpieczeństwem pracy w wyniku ograniczenia dostępu rąk i oczu do wiązki lasera, - małymi gabarytami i małą masą własną, - małym zapotrzebowaniem powierzchni roboczej, - możliwością stworzenia całkowitej mechanizacji transportu długopisów, - niskim kosztem eksploatacji w stosunku do innych urządzeń transportowych, - możliwością liczenia znakowanych długopisów. 5

7 Przygotowanie i opis montażu Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan techniczny przenośnika. Należy głównie zwrócić uwagę na to czy elementy taśmy modułowej nie są uszkodzone mechanicznie. Zaleca się sprawdzenie wszystkich elementów widocznych na przedniej i tylnej obudowie urządzenia. Montaż przenośnika na miejscu pracy jest bardzo prosta. Należy umieścić jego lewą końcową część pod wiązką lasera. Ogniskowa będzie ustalana indywidualnie dla każdego rodzaju (grubości) długopisów. Dokładne pozycjonowanie całego przenośnika nastąpi po włączeniu urządzenia i jego kalibracji (ustawieniu taśmy modułowej w prawidłowej pozycji). UWAGA! Laser jak i przenośnik, należy ustawić na równym i poziomym podłożu i zabezpieczyć przed przewróceniem. Przenośnik nie posiada dodatkowych elementów w postaci uchwytów specjalnie przeznaczonych do przenoszenia, podnoszenia lub innych czynności ręcznych koniecznych przy montażu, ponieważ zbytnie nagromadzenie elementów na obudowie przenośnika ogranicza jego funkcjonalność szczególnie podczas regulacji i ustawienia położenia pracy. Sam kształt maszyny umożliwia swobodny dostęp i pewność chwytu podczas czynności montażowych. Należy jednak zachować ostrożność w pobliżu części wystających typu: silnik krokowy, ogranicznik oraz dolnych narożników obudowy. Istnienie możliwość narażenia dłoni na skaleczenie o krawędzie tych elementów (wskazane stosowanie rękawic ochronnych). OPTYMALNA POZYCJA Moduł wchodzący w szczelinę czujnika optycznego. Skok modułu równy 1 6

8 Budowa Widok z przodu 12. czujnik optyczny (wewnątrz) 4. ogranicznik nastawny 2. taśma modułowa 6. wyświetlacz LCD 5. przyciski sterujące 1. obudowa 3. osłona 1. Obudowa - trwała konstrukcja wykonana ze sztywnego materiału w kolorze srebra szczotkowanego. 2. Taśma modułowa - główna część odpowiedzialna za przenoszenie długopisów. 3. Osłona - osłona lewej i prawej części obudowy, która maskuje jej wnętrze i zapobiega przed dostaniem się do środka przenośnika niepożądanych elementów. 4. Ogranicznik nastawny - element pomocniczy, służący do dokładnego wyrównywania długopisów w trakcie ich układania na taśmie. 5. Przyciski sterujące - służą do sterowania procesem przesuwu taśmy. Podstawowe funkcje to: start, stop, pauza. 6. Wyświetlacz LCD - służy do graficznego przedstawienia stanu pracy przenośnika. Widok z tyłu 7. silnik 8. oznaczenie znamionowe 9. gniazda wejść/wyjść 7. Silnik - główny napęd. Napędza taśmę modułową poprzez przekładnię pasową. 8. Oznaczenie znamionowe - zawiera dane producenta i numer fabryczny maszyny. 9. Gniazda - są to m.in.: zasilanie, port RS232 do sterowania sygnałem lasera. 7

9 Budowa Przekrój z góry 5, 6. przyciski sterujące i wyświetlacz LCD 9. gniazda wejść/wyjść Przekrój z boku 10. zespół wałek-koła 11. elektroniczny sterownik 7. silnik 13. przekładnia pasowa 12. czujnik optyczny 15. listwa ślizgowa prowadząca taśmę 10. Zespół wałek-koła - dwa wałki wraz z kołami zębatymi umieszczone na końcach obudowy. Służą one do prawidłowego przesuwania taśmy. Lewy wałek jest napędzany poprzez przekładnię zębata, a lewy obraca się swobodnie. Obydwa wałki osadzone są w otworach obudowy, obracają się na łożyskach kulkowych. 11. Sterownik elektroniczny - jest to płytka drukowana z procesorami odpowiedzialnymi za sterowanie silnikiem krokowym oraz całą resztą elektroniki związaną z prawidłowym sterowaniem. Płyta główna obsługuje: przyciski sterujące, czujnik optyczny, silnik krokowy, wyświetlacz LCD, gniazda wejść/wyjść. 12. Czujnik optyczny - służy do wykrycia każdej rurki łączącej moduły. 13. Przekładnia pasowa - przenosi moment obrotowy z silnika na wałek napędowy. Na silniku i wałku osadzone są aluminiowe koła zębate połączone paskiem zębatym. 14. Listwa ślizgowa - na całej długości, wewnętrznej strony obudowy, umieszczone są listwy prowadzące służące do prawidłowego przemieszczania się taśmy modułowej. Są to profile aluminiowe na których naklejona jest, na całej długości, taśma teflonowa ułatwiająca poślizg. 8

10 Budowa Moduł 15. łącznik modułów 16. płytka modułu 17. element przytrzymujący Sposób łączenia modułów taśmy. Łączenie typu zewnętrznego z wewnętrznym eliminuje możliwość przesunięcia się elementów względem siebie. Całość taśmy modułowej jest sztywna na całej jej długości Typ zewnętrzny Kierunek wsuwania rurki w otwory elementów łączące Typ wewnętrzny Rurka łącząca ze sobą dwa moduły taśmy. Łączenie odbywa się poprzez otwory w elementach łączących (16). 15. Łącznik modułów - element modułu który posiada dwa otwory służące do przeprowadzanie rurki aluminiowej którą łączy ze sobą kolejne moduły. 16. Płytka modułowa - najważniejsza część modułu do której umieszczane są wszystkie elementy: łącznik, element przytrzymujący. 17. Element przytrzymujący - służy do przytrzymania (usztywnienia) położonego długopisu na module. Jest on dodatkowo wyposażony w gumkę która zapobiega ześlizgnięciu się długopisu podczas ruchu taśmy. Standardowy kształt pozwala prawidłowo osadzić większość długopisów. W przypadku nietypowych zleceń istnieje możliwość dostosowania kształtu do indywidualnych potrzeb. 9

11 Konserwacja 1. Sposób rozpięcia taśmy modułowej - Podnieś w środkowej części przenośnika cały pas w celu odkrycia części łączących moduły (rys. 1). - Znajdź element łączący z przykręconą zaślepką. - Odkręć zaślepkę zasłaniającą otwory. (rys. 1) - Wysuń ostrożnie rurkę z jednego otworu elementu łączącego moduły (rys. 2). 2. Sposób zapięcia taśmy modułowej - Złącz do siebie dwa końce taśmy. - Wsuń ostrożnie rurkę w otwór elementu łączącego moduły (rys. 2). - Zabezpiecz otwór przykręcając zaślepkę (rys. 1). 3. Wymiana taśmy ślizgowej na prowadnicach - Postępuj zgodnie z pkt. 1 - Wysuń całkowicie taśmę modułową pamiętając o tym, że wyciągamy taśmę zwijając ją wg rys Załóż nową taśmę i powoli prowadź jej koniec zgodnie z jej prawidłowym położeniem. Należy uważać aby taśma prawidłowo zawinęła się na kołach zębatych. - Złącz taśmę zgodnie z pkt. 2 Wymiana uszkodzonego modułu lub zespołu modułów - Postępuj zgodnie z pkt. 1 - Zdejmij zaślepki z uszkodzonego modułu (jeśli nie są przykręcone należy je oderwać). - Włóż w miejsce uszkodzonego modułu nowy ( wg rys. 2) Zmiana naciągu taśmy Położenie prawego wałka regulowane jest specjalnym dociskiem (prawy i lewy) znajdującym się wewnątrz obudowy. Należy delikatnie poluzować dociski, przesunąć je na taką samą odległość i dokręcić do obudowy. Taśma w trakcie zapinania nie powinna być luźno ani za mocno naciągana. 10

12 Zasada działania Przenośnik taśmowy zasilany jest zasilaczem o napięciu 12V i 5A. Potrzeba wysokiego natężenia prądu spowodowana jest zastosowanym silnikiem krokowym, który pobiera 1A na fazę. Płyta główna sterująca procesem przesuwu jest zasilana napięciem 5V, które uzyskujemy poprzez stabilizator napięcia. Układ elektroniczny odpowiada za prawidłowe sterowanie silnikiem krokowym, czynności związane z całym procesem prawidłowego przesuwu taśmy oraz za prawidłowe wyświetlanie danych na wyświetlaczu LCD. Za prawidłowe zatrzymanie się taśmy odpowiada czujnik optyczny badający krawędź rurki łączącej moduły. Całym proces sterowany jest za pomocą przycisków. Odpowiadają one za uruchomienie procesu znakowania jak i jego zatrzymanie. Istnieje możliwość chwilowego zatrzymania (Pauza) i ponownego wznowienia procesu. Przyciski służą również do programowania dodatkowych opcji. Wyświetlacz LCD informuje użytkownika o stanie pracy przenośnika. Pokazuje nam czy przenośnik został zatrzymany (Stop), czy tylko chwilowo wstrzymany (Pauza). Liczniki informują o ilości cykli znakowania i przesuwu taśmy. Całość procesu znakowania nie byłaby możliwa gdyby nie podłączenie przenośnika do lasera poprzez przewód łączący gniazdo RS232 z laserem. W gnieździe tym znajdują się trzy przewody odpowiedzialne za: zbadanie stanu gotowości lasera (tylko przenośnik "Auto", przekazanie do lasera sygnału do rozpoczęcia znakowania oraz masy. Prędkość przesuwu taśmy sterowana jest za pomocą potencjometru. Nie należy stosować skrajnie wolnych jak i szybkich przesuwów ze względu na możliwość wystąpienia błędu w prawidłowym zatrzymaniu taśmy. Taśma modułowa obraca się na kołach zębatych, które osadzone są na wałkach. Wałki obracają się na łożyskach kulkowych umieszczonych w obudowie. Na całej długości przenośnika umieszczone są listwy prowadzące po których przesuwa się taśma. 11

13 Charakterystyka techniczna Wymiary gabarytowe Długość Wysokość (bez ogranicznika) Szerokość (bez ogranicznika i silnika) Masa Napęd Silnik krokowy Koła zębate przekładni pasowej Pasek zębaty Wałki obracające taśmę Zasilanie Zasilacz Gniazdo zasilające Przełącznik ON/OFF Elektronika Płyta główna Procesory sterujące Przyciski sterujące Wyświetlacz LCD Czujnik optyczny Potencjometr prędkości przesuwu taśmy Gniazdo RS232 Przewód łączący przenośnik z laserem Dodatkowe parametry Ilość modułów na taśmie Tolerancja dokładności zatrzymywania Obsługa 1232 mm 125 mm (140 mm z ogranicznikiem) 97 mm (155 mm z silnikiem) 6,5 kg 0,9Nm 1 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 12V 5A 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 8 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt. (pow. 1,5 m długości) 124 szt. +/- 2 szt. różnica w zatrzymaniu modułów pod wiązką lasera może sięgać 1 mm 1 osoba 12

14 Uruchomienie Po prawidłowym montażu przenośnika na stanowisku z laserem można przystąpić do uruchomienia przenośnika: 1. Podłączenie zasilania Dołączony do zestawu zasilacz należy podłączyć do sieci 220V oraz do gniazda zasilania przenośnika znajdującego w tylnej części obudowy. 2. Połączenie lasera z przenośnikiem Najpierw należy podłączyć dołączony przewód do gniazda lasera (lasery RMI posiadają gniazdo D-SUB 26 pin) oraz drugi koniec do gniazda RS232 w tylnej części obudowy przenośnika. UWAGA! wykonuj tą czynność przy wyłączonym przenośniku i urządzeniu laserowym. 3. Ustawienie ogniskowej Aby proces grawerowania był prawidłowy należy ustawić ogniskową w odniesieniu do ułożonego na module taśmy długopisu. Proces ogniskowania opisany jest w instrukcji obsługi lasera. 4. Włączenie przenośnika Aby uruchomić przenośnik należy przełączyć włącznik ON/OFF do pozycji ON. W trakcie uruchamiania nastąpi automatyczna kalibracja taśmy. Taśma ustawia się w prawidłowej pozycji do czujnika optycznego. Uwaga! Kalibracji taśmy można dokonać przyciskiem Reset w momencie, gdy taśma jest w stanie pracy Stop. 5. Precyzyjne ustawienie przenośnika. Na tym etapie należy dokładnie ustawić w którym miejscu na długopisie ma być wykonany grawer. W tym celu należy przesuwać cały przenośnik, a nie taśmę. Przesunięcie taśmy spowoduje rozkalibrowanie jej względem czujnika optycznego. Ponowna kalibracja taśmy możliwa jest przy pomocy przycisku Reset. Uwaga! Na tym etapie powinien już być wgrany do pamięci lasera odpowiedni projekt gotowy do znakowania i wyświetlone na długopisie jego pole robocze. 6. Ustawienie dodatkowych opcji Prze przystąpieniem do znakowania należy sprawdzić lub ewentualnie ustawić opcje pomocnicze dostępne pod przyciskiem Set: Wykonaj - opcja służąca do ustalenia ilości przeskoków modułów po której nastąpi samoczynne zatrzymanie. Parametr 0000 ustawia nieskończoną ilość przeskoków. 13

15 Uruchomienie Do zwiększania i zmniejszania parametru służą przyciski +/-, a do szybkiego wyzerowania przycisk Reset. Ustawienia zatwierdza się przyciskiem OK. np. SET --> przyciskiem (+) ustawiam na 50 --> OK Taśma dokona 50 przesunięć. Ile modułów przesunie się w jednym cyklu zależne jest od niżej opisanej opcji. Przykład: aby oznakować 100 długopisów przy skoku modułów 2 należy ustawić opcję Wykonaj na 50. Skok modułów - opcja ta nakazuje aby przeskok taśmy odbywał się co jeden moduł. Opcjonalnie umożliwia to grawer więcej niż jednego długopisu podczas jednego przesuwu taśmy. Skok powyżej 1 modułu nie gwarantuje dokładności pozycjonowania graweru. Sposób ustawiania i zatwierdzania jak przy opcji Wykonaj. Czas postoju (parametr 0 = AUTO) - opcja ta ustawia czas postoju taśmy. Jest to w praktyce czas w którym następuje znakowanie. Przebieg - opcja ta pokazuje całkowitą ilość skoków modułów. 7. Rozpoczęcie znakowania, zatrzymanie i chwilowa przerwa Oczywiście przed wciśnięciem przycisku Start należy ułożyć na taśmie conajmniej jeden długopis. Start - naciśnięcie przycisku Start rozpocznie proces znakowania pierwszego długopisu ułożonego pod wiązką lasera. Po zakończeniu znakowania przenośnik otrzymuje informację o możliwości przesunięcia taśmy i następuje skok modułu oraz kolejne znakowanie. Cykl powtarza się w nieskończoność lub według ustalonych parametrów (patrz pkt. 6). Pauza - w dowolnym momencie możemy na chwilę przerwać przesuw taśmy, np. w celu uzupełnienia długopisów na taśmie. Do tego celu służy przycisk Pauza. Pauza nie zeruje liczników i jej zwolnienie przyciskiem Start kontynuuje proces znakowania. Pauza nie pozwala na zmianę opcji dodatkowych. Należy pamiętać że ponowne naciśnięcie Start spowoduje najpierw przesunięcie modułu, a dopiero potem rozpocznie proces znakowania. Wynika to z faktu że chwilowo zatrzymujemy taśmę, a nie proces znakowania. Stop - w dowolnym momencie możemy zatrzymać cały proces znakowania. Zatrzymanie całkowite pozwala na zmianę opcji dodatkowych. Ponowne naciśnięcie Start rozpoczyna nowy proces znakowania z wyzerowanymi licznikami. Reset - zeruje wszystkie liczniki w dowolnym momencie znakowania. Dodatkową funkcją tego przycisku jest pozycjonowanie taśmy względem czujnika ale tylko w stanie pracy Stop. 14

16 Uruchomienie 8. Wyłączenie Po zakończonej pracy z przenośnikiem należy najpierw przełączyć włącznik zasilania w pozycję OFF. Dopiero wtedy można odłączyć zasilacz od sieci 220V. Odłączanie kabla od gniazda RS232 również należy przeprowadzić przy wyłączonym przenośniku oraz wyłączonym urządzeniu laserowym. 15

17 UWAGA! Stosowanie najszybszej prędkości przesuwu taśmy zmniejsza dokładność zatrzymywania się w odpowiedniej pozycji. NIE ZALECA SIĘ MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI! OPTYMALNA POZYCJA ZNAKOWANIA OPTYMALNA POZYCJA Moduł wchodzący w szczelinę czujnika optycznego. Skok modułu równy 1 Prawa strona może stać na nóżce dołączonej do podajnika w celu wyrównania wysokości do lewej strony. UWAGA!!! Lewa strona podajnika powinna leżeć na płaskiej powierzchni w celu wyeliminowania drgań silnika.

18 SKOK MODUŁU Zalecany skok modułu to 1. Ustawienie większej wartości nie gwarantuje poprawności zatrzymywania się pozycji graweru. Związane jest to ze sposobem zatrzymywania taśmy na czujniku optycznym. Skok modułów - zalecany co 1. Skok powyżej 1 nie gwarantuje dokładności pozycjonowania. Czas postoju AUTO oznacza pracę podajnika z wykorzystaniem sygnału z lasera (pin 1 podajnika). Tolerancja - standardowo powinno być Jest to czas opóźnienia zatrzymania taśmy względem czujnika. Czas załączenia - standardowo 0,1 sekundy. Czas w jakim ma być załączany laser (zwarcie na pin 2 i 5 podajnika) Język - PL/EN

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE D160 SE oraz najnowszej serii Pharos Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMACUT TM D60, D60 SE D60 FX, D60 FX SE D120, D120 SE D140 SE Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy

Bardziej szczegółowo

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy z ploterem

Bardziej szczegółowo

ISP - 010. Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych

ISP - 010. Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych ISP - 010 Automatyczny nastawnik grubości cięcia do traków taśmowych Instrukcja montażu i użytkowania Automatyczny nastawnik grubości cięcia ISP-010 przeznaczony jest do zamontowania w traku taśmowym poziomym.

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERA DRUKUJĄCO-TNĄCEGO SUMMA DURACHROME DC4 Łódź 01.07.2006 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie plotera - Akcesoria - Wykaz akcesoriów 2. Elementy plotera Summa DuraChrome DC4 - Widok

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo

PRZETRZĄSACZO ZGRABIARKA PASOWA 2-WIRNIKOWA Z-518

PRZETRZĄSACZO ZGRABIARKA PASOWA 2-WIRNIKOWA Z-518 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe POMAROL S.A. -300 Biskupiec k/olsztyna ul. Przemysłowa tel. (0-9) 75-0-7; fax (0-9) 75-0-73 Numer wydania: 5/5/00 Data wydania: wrzesień 00 PRZETRZĄSACZO

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi JBS-22 SZCZOTKARKA PL Instrukcja obsługi Producent: Walter Meier (Tool) AG Tämperlistrasse 5 CH-8117 Fällanden WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL i IMPORTER NA POLSKĘ: AGENCJA AMK Sp. z o.o. PL 61-003 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2

WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 Numer instrukcji: IMMU-16-07-07-15-PL WAGI SERII X2 wagi analityczne AS X2 wagi precyzyjne serii PS X2 wagi precyzyjne serii APP X2 PRODUCENT WAG ELEKTRONICZNYCH www.radwag.pl LIPIEC 2015-2 - Spis treści

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi 400 V Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin,

RC-Skorpion, ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin, Robbe-Captron, HeliCommand 3A & 3D & Rigid System stabilizacji i pozycjonowania helikoptera Gratulujemy zakupu systemu HeliCommand. Żaden inny seryjnie produkowany system stabilizacji modeli helikopterów

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1

PRONAR 1523A Typ: P3 PRONAR 1523A Typ: P3.1 PRODUCENT: PRONAR Sp. z o.o. 17-210 NAREW, woj. podlaskie ul. Mickiewicza 101 A tel./fax 0 85 6816329; 0 85 6816429; 0 85 6816381; 0 85 6816382; 0 85 6816384; fax 0 85 6816383; www.pronar.pl KOŁOWY CIĄGNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045

Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Granulatory serii 20 typu Beside-the-Press Modele 2025, 2035, 2045 Nr katalogowy części Numer biuletynu: Data wejścia w życie: 8.13.2008 Proszę tutaj zapisać numery seryjne swojego urządzenia, do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000

Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 Instrukcja montażowa napędu do bram garażowych D600/D1000 str. 2 SPIS TREŚCI OGÓLNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA MONTAŻU I OBSŁUGI...3 NARZĘDZIA I

Bardziej szczegółowo

Fotorapid CM Instrukcja Obsługi

Fotorapid CM Instrukcja Obsługi T11-IO-5808-8017 Fotorapid CM Instrukcja Obsługi OSTRÓW MAZOWIECKA 2 Fotorapid CM Instrukcja Obsługi SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. PRZEZNACZENIE 3 3. ZASADA DZIAŁANIA 4 4. DANE TECHNICZNE 6 5. BUDOWA 7 5.1.

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

GP3M Automat płatniczy

GP3M Automat płatniczy GP3M Automat płatniczy 1 Spis treści 1. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrożności...3 2. Oznaczenia typów automatów płatniczych...4 3. Opis i zastosowanie...5 4. Budowa techniczna...5 4.1

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalne

Tłumaczenie oryginalne Tłumaczenie oryginalne Winda serwisowa AVANTI Podręcznik użytkownika oraz instalacji Model SHARK - Tłumaczenie oryginalnej - Data wydania: Wydanie 0 (WE): 0/20 Wersja : 3/0/ Producent: AVANTI Wind Systems

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PYTANIA? UWAGA. Nr modelu NETL14711.1 Nr seryjny. Napisać numer seryjny w linijce po- -wyżej dla późniejszej identyfikacji pliku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PYTANIA? UWAGA. Nr modelu NETL14711.1 Nr seryjny. Napisać numer seryjny w linijce po- -wyżej dla późniejszej identyfikacji pliku. Nr modelu NETL14711.1 Nr seryjny Napisać numer seryjny w linijce po- -wyżej dla późniejszej identyfikacji pliku. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nalepka z numerem seryjnym PYTANIA? Jeśli masz wątpliwości lub jeśli

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo