Załącznik nr 1 UMOWA SPRZEDAŻY - projekt zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 UMOWA SPRZEDAŻY - projekt zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 UMOWA SPRZEDAŻY - projekt zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych ul. Energetyków 5. zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice Wydział Gospodarczy KRS NR NIP Kapitał Zakładowy ,00 zł reprezentowanym przez: zwanym dalej Kupującym, a reprezentowanym przez : zwanym dalej Sprzedawcą 1 Przedmiot sprzedaży. 1. Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Kupującego prawa własności fabrycznie nowego samochodu dostawczego /zgodnie z SIWZ/ zwanego dalej samochodem. 2. Sprzedawca oświadcza, że samochód będzie wyposażony zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej umowy będącym jej integralną częścią. 3. Sprzedawca przygotuje samochód do odbioru w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy i poinformuje o tym fakcie Kupującego. Informacja powinna zostać przekazana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzona w formie pisemnej. Samochód powinien być ubezpieczony w zakresie OC, AC i NW na okres jednego roku. Koszty ubezpieczenia ponosi Sprzedawca. 4. Sprzedawca dostarczy samochód do siedziby Kupującego na swój koszt i ryzyko. 5. Osoba przeprowadzająca jazdę próbną samochodem powinna posiadać uprawnienia niezbędne do jego prowadzenia oraz pisemne umocowanie Kupującego do dokonania czynności związanych z odbiorem samochodu. 6. Sprzedawca oświadcza, że najbliższa autoryzowana stacja obsługi prowadząca obsługę samochodu znajduje się w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Kupującego. 7. Do samochodu zostaną dołączone następujące dokumenty: faktura zakupu, 1

2 karta pojazdu, książka gwarancyjna, ubezpieczenie OC/AC/NW, wykaz stacji serwisowych na terenie Polski, protokół przekazania. 8. Własność samochodu przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania. 2 Obowiązki Kupującego. 1. Kupujący zobowiązuje się do odebrania od Sprzedawcy samochodu oraz do zapłacenia jego ceny. 2. Cena netto samochodu wynosi:... zł 3. Do ceny opisanej w ust.2 zostanie doliczony podatek od towarów i usług na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach. 3 Odbiór samochodu. 1. Samochód zostanie odebrany na podstawie protokołu odbioru. 2. Do podpisania odbioru upoważnia się: 1) ze strony Sprzedawcy:... 2) ze strony Kupującego: Protokół odbioru powinien zostać podpisany przez Kupującego oraz przez osobę wskazaną przez Sprzedawcę w niniejszej umowie lub inną osobę posiadającą stosowne, odrębne umocowanie w tym zakresie. 4. Przed podpisaniem protokołu odbioru Kupujący ma prawo przeprowadzić jazdę próbną samochodem. Jazda próbna zostanie przeprowadzona pod nadzorem osoby upoważnionej przez Sprzedawcę do podpisania protokołu odbioru. W razie zastrzeżeń dotyczących jakości samochodu Kupujący może odmówić odebrania samochodu wskazując przyczyny odmowy; w takim wypadku protokołu odbioru nie podpisuje się. 5. Sprzedawca powinien przygotować Kupującemu inny samochód w ciągu 4 tygodni od daty odmowy odbioru. 6. Odbiór samochodu przez Kupującego nie wyłącza w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji. 5 Przejście ryzyka. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania samochodu Kupującemu, ale nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru. 6 Warunki płatności 1. Strony postanawiają, że rozliczenie Sprzedawcy za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie fakturą końcową wystawioną w terminie 7 dni, po podpisaniu przez Kupującego protokołu odbioru końcowego. 2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego w terminie: 20 % wartości netto plus VAT przedmiotu umowy do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego, 80 % wartości netto przedmiotu umowy do 60 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Kupującego. 3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Sprzedawcy pod rygorem zapłaty ustawowych odsetek. 2

3 4. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Kupującego. 5. Sprzedawca nie może przelać wierzytelności na osoby trzecie bez pisemnej zgody Kupującego. 7 Gwarancja i rękojmia. 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi według następujących zasad: a) na nadbudowę... miesięcy, b) na podwozie... miesięcy, której bieg rozpoczyna data protokołu zdawczo-odbiorczego. 2. W sytuacji, gdy w okresie gwarancji ujawnią się wady lub usterki samochodu Sprzedawca ma obowiązek dokonać naprawy samochodu w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wady lub usterki Sprzedawcy. W sytuacji, gdy naprawa samochodu przekroczy termin 5 dni sprzedawca zobowiązany jest zapewnić kupującemu inny samochód zastępczy na okres od 6 dnia do dnia dokonania naprawy. 3. W sytuacji, gdy wady lub usterki będą się pojawiały lub powtarzały w sposób uporczywy na tych samych lub nawet różnych podzespołach samochodu Kupujący może żądać wymiany samochodu na nowy. 4. Dostarczone Kupującemu dokumenty określające warunki gwarancji nie mogą zawierać innych wyłączeń odpowiedzialności z tego tytułu aniżeli: 1) niewykonanie przeglądu przewidzianego planem przeglądów, 2) wykonanie przeglądu poza autoryzowanym serwisem producenta samochodu, 3) używanie samochodu do rajdów lub wyścigów, 4) przeciążanie samochodu powyżej jego ładowności określonej w dołączonej do samochodu dokumentacji, 5) montaż nieoryginalnych lub niezatwierdzonych przez producenta części zamiennych, 6) wymiana elementów eksploatacyjnych (płyny, oleje, filtry), 7) wymiana elementów podlegających normalnemu zużyciu (okładziny hamulcowe, rury wydechowe), chyba że usterka lub wada spowodowana jest wadą produkcyjną lub materiałową, 8) zmian konstrukcyjnych samochodu dokonanych bez zgody producenta, 9) rutynowe czynności regulacyjne, 10) przestawienie licznika samochodu uniemożliwiającego stwierdzenie rzeczywistego przebiegu samochodu, 11) mechaniczne uszkodzenia nadwozia. 5. Jeżeli dostarczone Kupującemu dokumenty gwarancyjne będą zawierały wyłączenia ograniczające odpowiedzialność Sprzedawcy bardziej aniżeli wynika to z zapisu ust.4 lub będą sprzeczne z niniejsza umową, postanowienia zawierające dalej idące ograniczenia lub postanowienia sprzeczne uznaje się za bezskuteczne. W takim przypadku stosuje się postanowienia niniejszej umowy 6. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 7. Sprzedawca powinien ustosunkować się do roszczenia Kupującego zgłoszonego w okresie rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 8. Po dokonaniu wymiany lub naprawy okres gwarancji i rękojmi biegnie na nowo w odniesieniu do elementu podlegającego naprawie lub wymianie albo samochodu wymienionego. 8 Kary umowne. 1. W sytuacji, gdy Kupujący lub Sprzedawca odstąpią od umowy z przyczyn niezależnych od Kupującego to Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 15% ceny netto opisanej w 2 ust.2. 3

4 2. Jeżeli Sprzedawca będzie w zwłoce w dostarczeniu samochodu w stosunku do terminu opisanego w 1 ust.3 to będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz Kupującego kary umownej w kwocie równej 0,2% ceny netto za każdy dzień zwłoki. 3. Jeżeli Sprzedawca nie zrealizuje w terminie swoich obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji to będzie zobowiązany do zapłacenia Kupującemu kary umownej w wysokości 0,2 % ceny netto opisanej w 2 ust.2, za każdy przypadek nieterminowego zrealizowania obowiązków. 4. Kupujący będzie miał prawo naliczania odszkodowania uzupełniającego na zasadach opisanych w kodeksie cywilnym, jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez niego szkody w pełnym rozmiarze. 9 Przelew wierzytelności. Sprzedawca nie może bez zgody Kupującego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 10 Postanowienia końcowe. 1. Spory powstałe w toku wykonywanie niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Kupującego. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obydwie strony. 3. W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa. 4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. SPRZEDAWCA KUPUJĄCY 4

5 Przedmiot zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego. Opis zamówienia i parametry techniczne: I. Podwozie: 1. Silnik marki Andoria lub równoważny o parametrach: Wysokoprężny, 4 ro suwowy z turbodoładowaniem i intercoolerem Liczba i układ cylindrów: 4, rzędowy, pionowy Pojemność skokowa min cm 3 Moc znamionowa min. 110 KM Bezpośredni wtrysk paliwa Wysokociśnieniowy układ wtryskowy Common-Rail 2. Rodzaj paliwa olej napędowy 3. Norma emisji spalin EURO 4 4. Trzy niezależne układy hamulcowe 5. Koła przednie tarcze hamulcowe, koła tylne bębny 6. Układ hamulcowy ze wspomaganiem 7. Pięciostopniowa mechaniczna skrzynia biegów 8. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym 9. Koło kierownicy z regulacją w dwóch plaszczyznach 10. Zawieszenie przednie resory piórowe i amortyzatory hydrauliczne teleskopowe 11. Zawieszenie tylne - resory piórowe i amortyzatory hydrauliczne 12. Napęd na tylną oś 13. Hak wraz z doprowadzoną instalacją elektryczną II. Skrzynia ładunkowa: 1. Zabudowa typu wywrotka z wywrotem tylnym i bocznym 2. Podłoga stalowa z blachy czarnej, grubość 2 mm, piaskowana i lakierowana 3. Burty aluminiowe, anodowane, obite blachą 4. Sterowanie i napęd pompy elektryczne 5. Burta tylna otwierana wg osi górnej i dolnej 6. Burty boczne otwierane wg osi bocznej 7. Siatka ochronna na przedniej burcie osłaniająca kabinę 8. Światła obrysowe i odblaskowe zgodne z PRD 9. Nadkola z tworzywa sztucznego z ochraniaczami przeciwbłotnymi 10. Wymiary wewnętrzne przestrzeni ładunkowej: Długość min mm Szerokość min mm Wysokość min. 390 mm III. Informacje ogólne: 1. Kolor kabiny - żółty 2. Kabina 6-osobowa, 3. Ilość siedzeń 6 4. Prędkość maksymalna min. 120 km/h 5. Dopuszczalna masa całkowita min kg 6. Ładowność min kg 7. Długość całkowita min mm 5

6 8. Szerokość całkowita min mm 9. Wysokość całkowita min mm 10. Rozstaw osi min mm 11. Opony 175R16 lub 185R16 IV. Dodatkowe informacje wymagane przez Zamawiającego: 1. Rok produkcji Gwarancja na nadbudowę min. 36 miesięcy. 3. Gwarancja na podwozie- min 12 miesięcy. 4. Ubezpieczenie OC, AC, NW na okres 1-go roku 5. Autoryzowana Stacja Obsługi oddalona nie więcej niż 60 km od siedziby Zamawiającego 6. Naprawy gwarancyjne będą dokonywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni od zgłoszenia wady. 7. Dokumenty umożliwiające rejestrację pojazdu. 8. Pozostałe wyposażenie: a. gaśnica. b. trójkąt ostrzegawczy. c. klin pod koła. 6

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy:

UMOWA SPRZEDAŻY - projekt. zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: Załącznik nr 1 UMOWA SPRZEDAŻY - projekt zawarta dnia... w Łaziskach Górnych pomiędzy: l Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych 43-170. ul. Energetyków

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy:

zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: UMOWA NA DOSTAWĘ 2 SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Z NAPĘDEM NA CZTERY KOŁA NA POTRZEBY BIURA KONTROLI NA MIEJSCU W PODKARPACKIM OR ARIMR WRAZ Z USŁUGĄ UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu. w Rzeszowie pomiędzy: Agencją

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę:

Oferujemy dostarczenie samochodu marki., model.., rok produkcji..., w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), za cenę: Znak: DOA.III.272.1.95.2012 Dodatek Nr 1 do SIWZ.. Pieczęć/ nazwa dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy:

UMOWA Nr. Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu Wzór umowy UMOWA Nr. zawarta w dniu...2014 r. w Gdyni pomiędzy: Zarządem Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy:

Umowa nr. zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Umowa nr zawarta w dniu.. 2015 r., w Bogdance, pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Spółką z o. o. w Bogdance, z siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu u udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy

ZAPYTANIE OFERTOWE TG.230/ZO/2/D/2014. TRYB ZAMÓWIENIA Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy TG.230/ZO/2/D/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zakup i dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu (mikrobusa) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z jednym miejscem przystosowanym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytania nr 1-3 wraz ze zmianą SIWZ

Odpowiedź na pytania nr 1-3 wraz ze zmianą SIWZ Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl: 10.08.2008 Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa samochodu osobowego 8 miejscowego, znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2 b, Tel. / fax.: (46) 837 36-23, e- mail b.suchanek@mzklowicz. ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa używanego samochodu dostawczego o DMC do 3,5 t typu furgon Rodzaj zamówienia: Zakup Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji, 99 400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b Finansowanie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR U M O WY

ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR U M O WY ZALĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR U M O WY Zawarta w Kutnie w dniu..... pomiędzy: Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kutnie ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. (074) 832-37-01 do 04, fax. (074) 832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. ZAMAWIAJĄCY: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 58 150 Strzegom tel./fax 74 8551-232 NAZWA ZAMÓWIENIA: Zakup oraz dostawa samochodu cięŝarowo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, ul. Leśna 7, 25-509 Kielce, woj. Kielce: Dostawa fabrycznie nowego(nieużywanego) samochodu ciężarowo-osobowego posiadającego świadectwo homologacji. Numer ogłoszenia: 24296-2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 4 Wzór umowy zawierający istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Umowa nr AOT.R.334...2015 zawarta w dniu... w Zamościu, pomiędzy Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NIP 635-000-10-61 REGON 271097498 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel./Fax. 32 226 25 51 Fax. 32 324 26 47 Bank: MBS Mikołów Nr konta: 84 8436 0003 0000 0009 8805 0002 ZAKŁAD USŁUG

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: ZGK Świebodzice Sp. z o. o. ul. Strzegomska 30 58-160 Świebodzice, tel.: (074) 666-96-10, fax (0-74) 666-96-10 e-mail: zgk@zgk.swiebodzice.pl adres strony internetowej: www.zgk.swiebodzice.pl/

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych

Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych Umowa na zakup i dostawę oraz montaż fabrycznie nowego urządzenia wieloformatowego do biura w Katowicach oraz świadczenie usług serwisowych zawarta w dniu.w Warszawie, pomiędzy: PSE Inwestycje S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo