REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH"

Transkrypt

1 Stan na dzień 20 Marzec 2015 REGULAMIN RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

2 Spis treści: 1. Ustalenia ogólne Kalendarz imprez Ogólne warunki organizacyjne dotyczące trasy i przebiegu rundy Dopuszczone pojazdy - podział na grupy i klasy Dopuszczeni uczestnicy Osoby oficjalne - obsady personalne władz imprezy Zgłoszenia / wpisowe Ubezpieczenia Protesty i odwołania Punktacja i klasyfikacja w rundach RPPST Nagrody w rundach RPPST Warunki klasyfikacji rocznej Klasyfikacje roczne RPPST Postanowienia końcowe Załączniki do regulaminu RPPST: Załącznik nr 1 Regulamin techniczny pojazdów terenowych udoskonalonych (PTU) Grupy 1 (Sport S1) Załącznik nr 2 Regulamin techniczny pojazdów terenowych seryjnych (PTS) Grupy 2 (Sport-S2) Załącznik nr 3 Wyposażenie bezpieczeństwa dla pojazdów Grupy S1 i Grupy S2 Terenowych Imprez Samochodowych Załącznik nr 4 Wzór protokołu punktu kontrolnego Załącznik nr 5 Protokół odbioru administracyjnego Załącznik nr 6 - Rozmieszczenie numerów startowych i reklamy organizatora Załącznik A Formularz zgłoszenia Załącznik B Wniosek o wspólne/sąsiadujące stanowisko w parku serwisowym Załącznik C Zamówienie dodatkowej powierzchni w parku serwisowym Załącznik D Karta OA i BK 1 Str. 2

3 Regulamin ramowy RPPST 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (zwany dalej RPPST) jest własnością Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej PZM). 1.2 Nadzór nad przebiegiem RPPST sprawuje Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM (zwany dalej GKSS PZM), która zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu oraz innych przepisów, w oparciu o które rozgrywany jest RPPST oraz do podejmowania decyzji. 1.3 Imprezy zaliczane do RPPST (zwane dalej imprezą lub rundą) rozgrywane są w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA (zwanego dalej MKS) wraz z załącznikami (z wyjątkiem regulacji dot. licencji zawodnika i/lub kierowcy sportu samochodowego); - Przepisów Ogólnych Terenowych Imprez Samochodowych (zwanych dalej Przepisami Ogólnymi TIS) wraz z załącznikami; - niniejszego regulaminu RPPST (zwanego dalej Regulaminem) wraz z załącznikami i Komunikatami GKSS PZM; - Regulaminu uzupełniającego danej rundy RPPST; - Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych; - Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ; - innych aktualnie obowiązujących przepisów bezpośrednio związanych z organizacją i udziałem w rundach RPPST Niniejszy regulamin uzupełnia i miejscami precyzuje postanowienia zawarte w MKS i Przepisach Ogólnych TIS. 2. Kalendarz imprez 2.1. Niniejszy regulamin jest obowiązujący we wszystkich imprezach zaliczanych do RPPST, znajdujących się w oficjalnym kalendarzu sportowym PZM Do RPPST zaliczane będą imprezy określone w oficjalnym kalendarzu sportowym PZM na rok 2015, dostępnym na oficjalnej stronie internetowej PZM 3. Ogólne warunki organizacyjne dotyczące trasy i przebiegu rundy 3.1 W RPPST łączna długość zaplanowanych prób specjalnych (zwanych dalej PS) musi wynosić: - powyżej 75 km i poniżej 150 km w przypadku rundy o współczynniku 1; - powyżej 150 km w przypadku rundy o współczynniku Jeżeli organizator przewiduje rozegranie próby super specjalnej (zwanej dalej PSS) to jest ona traktowana jako sekcja 1 etapu Otwarcie trasy zgodnie z art. 24 Przepisów Ogólnych TIS. Zaleca się aby po ostatnim uczestniku trasę każdego PS przejechał pojazd organizatora zamykający trasę Szachownica Samochody otwierające oraz pojazd zamykający muszą być oznaczone tablicami rajdowymi zgodnymi z art. 12 Przepisów Ogólnych TIS, odpowiednio: Obserwator PZM, 00, 0 oraz czarno-białą szachownicą dla pojazdu zamykającego trasę W przypadku rundy połączonej z rajdem Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych (zwanych dalej RMPST), przyjmuje się, że samochodami otwierającymi trasę są pojazdy wskazane w art. 3.3 Regulaminu Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych 2015 (zwanego dalej Regulaminem RMPST 2015) Jeżeli PS-y podczas danej imprezy rozgrywane są w przeciwnych kierunkach, to musi powstać taki układ trasy, aby przeciwne przejazdy tej samej próby nie odbywały się w czasie tego samego etapu Wszystkie załogi uczestniczące w rundzie zobowiązane są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego (z wyjątkiem przejazdów sportowych po zamkniętych dla ruchu publicznego trasach PS). Za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego w czasie trwania rundy nakładane będą kary zgodnie z art. 21 Przepisów Ogólnych Str. 3

4 Regulamin ramowy RPPST TIS. Kary za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego muszą być określone w regulaminie uzupełniającym rundy Jeżeli runda zaliczana do RPPST nie może odbyć się w całości z jakichkolwiek powodów, przyznanie punktów będzie miało miejsce według oficjalnej klasyfikacji końcowej imprezy, jak następuje: całość punktów zostanie przyznana, jeżeli ponad 50% przewidzianej całkowitej długości PS rundy (z pomiarem czasu) zostało pokonanych; połowa punktów, jeżeli od 25% do 50% przewidzianej całkowitej długości PS rundy (z pomiarem czasu) zostało pokonanych; nie przyznaje się punktów, gdy zostało rzeczywiście pokonanych mniej niż 25% przewidzianej całkowitej długości PS rundy (z pomiarem czasu). Reguła ta ma zastosowanie zarówno do punktacji końcowej rundy jaki i punktacji bonusowych osobno za etap 1 i etap Wstępna wersja regulaminu uzupełniającego oraz mapa imprezy musi być przesłana do GKSS PZM przynajmniej na 3 miesiące przed dniem badania kontrolnego przez imprezą (zwanego dalej BK 1) Regulamin uzupełniający, po nadaniu wizy PZM musi być umieszczony na stronie internetowej imprezy i stronie internetowej organizatora nie później, niż 30 dni przed dniem BK1. Wraz z regulaminem uzupełniającym musi zostać opublikowana mapa stref ograniczonego dostępu. Harmonogram czasowy, mapy imprezy oraz plan parku serwisowego muszą być umieszczone na stronie internetowej imprezy i stronie internetowej organizatora nie później niż 14 dni przed dniem BK Podczas serwisowania obowiązkowe jest umieszczenie pod samochodem płachty z materiału płynoszczelnego lub foli o minimalnej grubości 0,5 mm o rozmiarach na tyle większych od wymiarów pojazdu, aby podłoże było skutecznie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami płynnymi i stałymi. Za niestosowanie się do powyższego, Dyrektor Imprezy będzie mógł nałożyć na winnego uczestnika karę finansową w wysokości do 100% wpisowego za każdy stwierdzony przypadek lub inną wskazaną w regulaminie uzupełniającym Jeżeli organizator dojdzie do wniosku, że nie jest możliwe przeprowadzenie trasy imprezy w taki sposób aby zawierała (mijała) odpowiednią ilość stacji benzynowych, to musi wystosować do GKSS PZM wniosek o odstępstwo dot. ustanowienia strefy/stref tankowania. W przypadku uzyskania zgody GKSS PZM na ustanowienie strefy/stref tankowania, organizator zobowiązany jest zapewnić w nich spełnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony środowiska. W szczególności organizator zobowiązany jest dostarczyć płachty z materiału płynoszczelnego lub folię o minimalnej grubości 0,5 mm zabezpieczającą podłoże w miejscu stanowisk tankowania pojazdów. Sposób wytyczenia i zabezpieczenia strefy tankowania musi uniemożliwić osobom nieupoważnionym, a w szczególności widzom, dostęp w pobliże tankowanych pojazdów Przynajmniej jeden członek załogi biorącej udział w rundzie musi być obecny na odprawie z uczestnikami (briefingu), którego data i miejsce wskazane będą w regulaminie uzupełniającym. Nieobecność członków załogi (przynajmniej jednego) na odprawie z uczestnikami (briefingu) skutkować będzie karą finansową w wysokości 100,- PLN Przyjmuje się, że obecność załóg w czasie BK 1 i końcowego szczegółowego badania kontrolnego po imprezie (zwanego dalej BK 2) nie jest wymagana, niemniej jednak, muszą one być reprezentowane przez wskazanego w zgłoszeniu uprawnionego przedstawiciela. W czasie BK 1 i BK 2, wszystkie osoby znajdujące się w ich strefie muszą uwidocznić identyfikator imprezy, upoważniający ich do przebywania na tym obszarze Dopuszcza się za zgodą GKSS PZM łączenie rund RPPST z zawodami otwartymi dla motocykli, pojazdów czterokołowych (quad) i pojazdów UTV (side by side) Dopuszcza się ustawienia w kolejności startowej do PSS, jako pierwszego motocykla/quada/utv za ostatnim samochodem. W pozostałych przypadkach Str. 4

5 Regulamin ramowy RPPST pierwszy samochód musi wystartować do PS min. 30 minut po ostatnim motocyklu/ quadzie/utv Komplet tablic identyfikacyjnych, identyfikatorów, opasek i dokumentów musi być wydany uczestnikom podczas OA Każdy pojazd na trasie PS powinien poruszać się z włączonymi światłami mijania i musi mieć zamknięte szyby lub zamontowaną siatkę bezpieczeństwa Po ogłoszeniu trasy imprezy, zabroniona jest obecność na trasie którejkolwiek z PS w jakiekolwiek formie, uczestnika i członków zespołu uczestnika, który zgłosił się do imprezy lub mającego zamiar zgłosić się do imprezy. Organizator wraz z regulaminem uzupełniającym opublikuje mapę stref ograniczonego dostępu, w których przebywanie ww. osób do momentu rozpoczęcia rozgrywania danej PS jest zabronione. Uczestnik / członek zespołu uczestnika, który ze szczególnych względów (np. miejsce zamieszkania, obowiązki zawodowe, itp.) zobowiązany jest do przebywania w strefie ograniczonego dostępu po jej ogłoszeniu, musi o powyższym fakcie odpowiednio wcześniej poinformować organizatora, wraz z wyjaśnieniem przyczyn i uzyskać od Dyrektora Imprezy stosowne zezwolenie. Każdy uczestnik / członek zespołu uczestnika, którego obecność zostanie stwierdzona w strefie ograniczonego dostępu i który dokonywać będzie zapoznanie z trasą PS po ogłoszeniu trasy rundy (niezależnie od formy i sposobu tego zapoznania), zostanie zasygnalizowany do Zespołu Sędziów Sportowych (zwanego dalej ZSS), który po poprzedzonym przez Dyrektora Imprezy dochodzeniem i udokumentowaniem, podejmie decyzję o nałożeniu na ww. uczestnika stosownej kary, do nie dopuszczenia do startu lub wykluczenia włącznie. W przypadku nie dopuszczenia do startu lub wykluczenia uczestnika z ww. powodu, wpisowe nie jest zwracane. Ponadto każdorazowe naruszenie ww. przepisu zostanie przez ZSS przekazane do GKSS PZM, która może zdecydować o nałożeniu za powyższe przewinienie kary finansowej do wysokości ,- PLN oraz kary dodatkowej do zawieszenia i dyskwalifikacji włącznie Podczas rund RPPST obowiązkowo stosowany będzie system monitorowania pojazdów GPS, który jest także oficjalnym pomiarem prędkości stosowanym przez PZM. System ten będzie rejestrował trasę którą pokonał dany pojazd oraz prędkość z jaką się poruszał podczas trwania rundy. Dane przekazywane przez ten system mogą być użyte do weryfikacji przekroczeń dozwolonych maksymalnych prędkości na trasie PS, przestrzegania przez uczestników oficjalnej trasy imprezy oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego na dojazdowych odcinkach drogowych System Alarm Pojazd do Pojazdu jest zalecany w RPPST Każdy uczestnik jest materialnie odpowiedzialny za zamontowane w jego samochodzie podczas rundy urządzenie systemu śledzenia pojazdów. W przypadku uszkodzenia urządzenia z winy uczestnika, jest on zobowiązany do wyrównania szkody przed ostatnim posiedzeniem ZSS. Niedopełnienie powyższego będzie skutkowało karą nałożoną przez GKSS PZM Każdy uczestnik używający systemu łączności radiowej podczas trwania imprezy ma obowiązek podania w formularzu zgłoszenia częstotliwości pasm radiowych oraz ilość urządzeń. Używanie przez uczestnika pasm łączności radiowej bez stosownych zezwoleń oraz bez uzgodnienia z organizatorem będzie karane zgodnie z obowiązującymi przepisami Dla wszystkich organizatorów obowiązuje jeden numer telefonu alarmowego SOS (+48 XXX XXX XXX), udostępniany tylko uczestnikom i służbom organizatora, pod który należy składać informacje o wypadkach. Nie zwalnia to uczestników z obowiązku wynikającego z art Przepisów Ogólnych TIS. We wszystkich wydawnictwach organizatora musi być opublikowany drugi, ogólnodostępny numer telefonu ( ) służący pozostałym osobom do kontaktów z organizatorem Wszelkie odstępstwa od ustaleń niniejszego regulaminu rozpatrywane będą przez GKSS PZM, na wniosek organizatora. Str. 5

6 Regulamin ramowy RPPST 4. Dopuszczone pojazdy podział na grupy i klasy 4.1. Do RPPST dopuszczone będą pojazdy odpowiadające postanowieniom Załączników nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu. Wszystkie pojazdy zgłoszone do imprezy muszą posiadać dopuszczenie do ruchu drogowego. Zastosowane modyfikacje we wszystkich pojazdach muszą być zgodne z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. We wszystkich pojazdach, dopuszczalny poziom hałasu nie może przekroczyć 98 db (A), mierzony pomiędzy 2500 i 3500 obr/min, zgodnie z procedurą FIA. 4.2 Podział na grupy: Grupa S1 Pojazdy terenowe udoskonalone pojazdy zgodne z Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu Grupa S2 Pojazdy terenowe seryjne pojazdy zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu. 4.3 Podział na klasy: Grupa S1 zostanie podzielona na poniższe klasy według pojemności skokowej: Klasa S dla pojazdów o przeliczeniowej pojemności skokowej mniejszej lub równej 3000 cm3; Klasa S dla pojazdów o przeliczeniowej pojemności skokowej większej niż 3000 cm3; W przypadku doładowania nominalna pojemność skokowa jest pomnożona przez współczynnik 1,7 dla silników benzynowych (art Załącznika J do MKS) i przez 1,7 dla silników Diesla (art Załącznika J do MKS), a pojazd musi zostać zaliczony do klasy odpowiadającej przeliczeniowej pojemności wynikającej z tego pomnożenia. Pojazd musi być traktowany w każdych okolicznościach tak, jakby jego, w ten sposób zwiększona, pojemność skokowa była pojemnością skokową rzeczywistą GKSS PZM może, na pisemny wniosek zainteresowanych uczestników / podmiotów, utworzyć inną - nową grupę / klasę w trakcie sezonu Uczestnik który w wyniku wypadku lub poważnej awarii nie ukończył sekcji 1 lub etapu 1 imprezy w celu dalszego udziału w rundzie, może naprawiać pojazd według własnego uznania w dowolnym miejscu, tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu powyższego z Delegatem Technicznym PZM. W czasie weryfikacji uczestnik ma obowiązek uzgodnić z Delegatem Technicznym PZM zakres naprawy i poinformować go o miejscu jej wykonywania. Delegat Technicznym PZM musi przedstawić ZSS protokół przeprowadzonej weryfikacji wraz z dokumentacją fotograficzną. Samochód po naprawie musi być wstawiony do parku zamkniętego najpóźniej na 1 godzinę przed startem pierwszej załogi do sekcji 2 etapu 1 (w przypadku wypadku/awarii podczas sekcji 1 etapu 1) lub etapu 2 i musi być odebrany przez wyznaczonych sędziów technicznych Każdy pojazd, który będzie niezgodny z przepisami lub jego konstrukcja zostanie uznana za niebezpieczną, nie zostanie dopuszczony do startu lub do kontynuowania udziału w imprezie. 5. Dopuszczeni uczestnicy 5.1. Do udziału w RPPST dopuszczeni będą uczestnicy nie posiadający żadnych licencji zawodnika / kierowcy / pilota sportu samochodowego z wyjątkiem licencji kartingowej Dopuszcza się udział w RPPST zawodników licencjonowanych, którzy nie aktualizowali licencji sportu samochodowego przez okres minionych 5 lat. 5.3 Zawodnicy licencjonowani, którzy nie spełniają kryterium zawartego w pkt. 5.2 niniejszego regulaminu, mogą brać udział w RPPST i być klasyfikowani tylko i wyłącznie w odrębnej grupie / klasie Gość Obydwaj członkowie załogi muszą posiadać odpowiednie uprawnienie do prowadzenia pojazdu po drogach publicznych RP (ważne prawa jazdy odpowiedniej kategorii). Str. 6

7 Regulamin ramowy RPPST 5.5. W przypadku kiedy którykolwiek z członków załogi uległ wypadkowi i konieczna była interwencja medyczna lub został hospitalizowany podczas 1 etapu / 1 sekcji (w przypadku PSS) rundy, jego udział w 2 etapie / 2 sekcji (w przypadku PSS) rundy jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody naczelnego lekarza imprezy, wydanej po badaniu odbywającym się po zakończeniu 1 etapu / 1 sekcji (w przypadku PSS). 5.6 Podczas trwania rundy, załoga musi posiadać przy sobie ważne (przez cały okres udziału w rundzie) prawa jazdy i okazywać je na każde żądanie osób oficjalnych imprezy. Nieprzestrzeganie tego przepisu pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie Stosowanie wyposażenia bezpieczeństwa wymienionego w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu jest obowiązkowe dla wszystkich członków załogi. Kontrola wyposażenia bezpieczeństwa osobistego załóg odbywać się będzie podczas BK 1 oraz w każdym momencie trwania imprezy. Brak kompletnego wymaganego wyposażenia bezpieczeństwa, skutkować będzie nałożeniem przez ZSS kary do niedopuszczenia do startu lub wykluczenia załogi z imprezy włącznie. 6. Osoby oficjalne - obsady personalne władz imprezy 6.1. Zgodnie z MKS i Przepisami Ogólnymi TIS, władzę imprezy w rundach RPPST stanowi Zespół Sędziów Sportowych (ZSS), składający się z 3 osób (Przewodniczącego i dwóch członków) wyznaczonych i zatwierdzonych przez GKSS PZM do sędziowania imprezy Na każdą rundę GKSS PZM powoła Obserwatora PZM, który będzie oceniał poziom organizacyjny rundy w oparciu o kryteria określone w formularzu raportu Obserwatora PZM. Uprawnienia i obowiązki Obserwatora PZM w RPPST są analogiczne jak uprawnienia oraz obowiązki Obserwatora PZM w RMPST i podane są w pkt i Regulaminu RMPST Na każdą rundę GKSS PZM powoła Delegata Technicznego PZM, którego zadaniem będzie kontrola, pomoc i nadzór nad zespołem sędziów i kontrolerów technicznych. W sprawach technicznych oraz bezpieczeństwa pojazdów wyczynowych jego zdanie jest wiążące. Za organizację badania kontrolnego odpowiedzialny jest organizator rundy, który w porozumieniu i za zgoda Delegata Technicznego PZM, wyznacza Kierownika BK Na każdą rundę GKSS PZM powoła Kierownika Centrum Kierowania Imprezą (zwanego dalej CKR) wraz z jego zespołem Organizatorzy rund RPPST obowiązkowo na minimum 14 dni przed imprezą, muszą przesłać do BSiT ZG PZM szczegółowy wykaz obsad personalnych władz i obsługi imprezy w celu weryfikacji i zatwierdzenia przez GKSS PZM. 7. Zgłoszenia / Wpisowe 7.1. Na uczestniku spoczywa obowiązek prawidłowego wypełnienia zgłoszenia (załącznik A do niniejszego regulaminu) Zgłoszenia na jeden etap rundy nie będą przyjmowane Elektroniczny formularz zgłoszenia wypełnia uczestnik wyłącznie poprzez stronę internetową zgloszenia.pzm.pl lub stronę internetową rundy. Po prawidłowym wypełnieniu, dołączeniu potwierdzenia wpłaty wpisowego i zatwierdzeniu, zgłoszenie zostanie automatycznie wysłane pocztą elektroniczną do danego organizatora oraz do uczestnika na wskazany przez niego w elektronicznym formularzu zgłoszenia adres e- mail. Zgłoszenie będzie przyjęte tylko i wyłącznie po opłaceniu w wymaganym terminie pełnej kwoty wpisowego W trakcie wypełniania formularza zgłoszenia wraz z załącznikami, dodatkowo automatycznie generowane są następujące dokumenty: - karta OA i BK 1; - karta wyposażenia bezpieczeństwa; - wniosek o wspólne / sąsiadujące stanowisko w parku serwisowym (opcjonalnie); - druk zamówienia dodatkowej powierzchni w parku serwisowym (opcjonalnie) Podczas OA i BK1 uczestnicy zobowiązani są okazać: - oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z podpisami obu członków załogi; Str. 7

8 Regulamin ramowy RPPST - ważne odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem (ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii) obu członków załogi; - dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym dopuszczającym pojazd do poruszania się po drogach publicznych RP; - ważną polisę ubezpieczenia pojazdu OC; 7.6. Każdy uczestnik, który chce otrzymać fakturę VAT z tytułu opłaty wpisowego oraz opłaty za dodatkową powierzchnię w parku serwisowym, musi podać dane do faktury w trakcie wypełniania elektronicznego formularza zgłoszenia. Po spełnieniu tego warunku, uczestnik otrzyma fakturę FV podczas OA Każdy uczestnik, który nadeśle zgłoszenie, a nie będzie mógł wziąć udziału w rundzie, zobowiązany jest przesłać do organizatora, przed rozpoczęciem OA pismo o rezygnacji z udziału w rundzie z podaniem przyczyn. W razie niespełnienia tego warunku organizator wystąpi do GKSS PZM o nałożenie kary na uczestnika W każdej imprezie w sezonie 2015 wprowadza się dwa terminy wpisowego: termin 1 biegnie od dnia rozpoczęcia terminu zgłoszeń; termin 2 biegnie przez ostatnie 3 dni terminu zgłoszeń Wpisowe w terminie 2 jest wyższe o 500 PLN w stosunku do stosownej kwoty wpisowego zawartej w tabeli w art niniejszego regulaminu. Data realizacji płatności (nie złożenia!) na potwierdzeniu przelewu, decyduje o dniu jej wykonania Maksymalna wysokość podstawowego wpisowego dla załóg zgłoszonych na każdą rundę w 2015 roku wynosi: Pojazdy terenowe z Grupy S1 oraz Grupy S2 Runda 1 dniowa Runda 2 dniowa za pojedynczą załogę 1050,- PLN 1550,- PLN Uczestnicy mogą zdecydować się na wykupienie dodatkowej powierzchni w parku serwisowym. W przypadku złożenia i opłacenia zamówienia dodatkowej powierzchni w parku serwisowym koszt jednego m 2 dodatkowej powierzchni w parku serwisowym wynosi odpowiednio: - 10,- PLN w 1 terminie zgłoszeń, - 25,- PLN w 2 terminie zgłoszeń W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: - minimum 50 m 2 powierzchni w parku serwisowym i jedną tablicę Serwis (upoważnia do wjazdu do Parku Serwisowego); - zestaw numerów tablic identyfikacyjnych; - książkę/i drogową/e obejmującą/e całą trasę imprezy; - identyfikatory i/lub opaski członka załogi/zespołu; oraz opcjonalnie w miarę możliwości: - regulamin uzupełniający; - oficjalny program i mapę imprezy; - przewodnik rajdowy; - etc.. Organizator może przygotować dodatkowe, odpłatne pakiety dokumentów imprezy, tablic identyfikacyjnych dla pojazdów serwisowych i towarzyszących oraz identyfikatorów członka zespołu. Zawartość dodatkowego pakietu/-ów i jego/ich cena/-y muszą być podane w regulaminie uzupełniającym. Tablice Serwis, muszą mieć rozmiar zgodny z rozmiarem tablicy rajdowej oraz zawierać numer startowy załogi do której są przypisane W ramach wpisowego uczestnicy mogą umieszczać w parku serwisowym reklamy sponsorów uczestnika na swoich samochodach serwisowych, namiotach, parasolach oraz własnych płotkach okalających wykupioną przez nich lub przyznaną im powierzchnię w parku serwisowym. Inne formy reklamy oraz prowadzenie Str. 8

9 Regulamin ramowy RPPST działalności handlowej lub usługowej wymaga uzyskania zgody organizatora rundy Wpisowe nie pokrywa opłaty za korzystanie przez uczestnika z obowiązkowego urządzenia systemu śledzenia pojazdów GPS i/lub systemu Alarm Pojazd do Pojazdu. Organizator imprezy może pobierać od uczestników opłatę i/lub kaucję zwrotną za korzystanie z ww. systemów. W przypadku niezwrócenia lub uszkodzenia urządzenia z winny uczestnika, kaucja nie zostanie zwrócona. Wysokość opłat i kaucji za korzystanie z systemu musi być wskazana w regulaminie uzupełniającym Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestników oraz ich personelu wobec osób trzecich Wpisowe zawiera składkę ubezpieczeniową pokrywającą ubezpieczenie NNW każdego z członków załogi (kierowca i pilot) na sumę: zł w razie 100% kalectwa; zł w razie śmierci; zawarte w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group. Szczegóły ubezpieczenia zawarte są w komunikacie Biura Sportu i Turystyki ZG PZM z dnia , dostępnym na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego Zgłoszenie jest zawarciem umowy cywilnoprawnej z organizatorem. 8.Ubezpieczenie 8.1. Uczestnik musi posiadać dokument stwierdzający zawarcie (posiadanie) umowy OC właściciela pojazdu, zarejestrowanego w kraju lub za granicą, zawartej i ważnej (przez cały czas udziału w rundzie) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zaleca się uczestnikom posiadanie ubezpieczenia samochodu w zakresie AC z rozszerzeniem o ryzyko udziału w imprezach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub straty i/lub krzywdy uczestnika powstałe podczas udziału w rundzie Organizator każdej rundy obowiązany jest wykupić polisę ubezpieczeniową OC oraz polisę NNW obejmującą osoby organizatora nieobjęte innym ubezpieczeniem. Obie te polisy muszą obejmować cały czas trwania rundy. W regulaminie uzupełniającym imprezy muszą być podane informacje dotyczące zakresu i wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC i NNW Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Przez fakt podpisania zgłoszenia uczestnik zrzeka się wszelkich praw do dochodzenia odszkodowań mogących wyniknąć w związku z wypadkami, które mogą się zdarzyć podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych oraz innych uczestników Personel uczestnika podlega jego wyłącznej odpowiedzialności. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za personel uczestnika i spowodowane przez niego szkody i/lub straty i/lub krzywdy. 9. Protesty i odwołania 9.1. Wszystkie protesty i odwołania muszą być składane zgodnie z postanowieniami MKS oraz Przepisów Ogólnych TIS Wszystkie protesty muszą być składane na piśmie w biurze imprezy wraz z kaucją w wysokości 100 % wpłaconego wpisowego, która nie będzie zwrócona, jeżeli protest nie zostanie uznany Jeżeli protest wymaga demontażu i ponownego montażu części lub zespołów samochodu oraz zgodności stosowanego paliwa, składający protest musi wnieść depozyt, którego wysokość będzie określona w regulaminie uzupełniającym lub zostanie określona przez ZSS na wniosek Delegata Technicznego PZM Jeżeli protest nie zostanie uznany, a koszty poniesione w związku z jego rozpatrzeniem przewyższą wartość wpłaconego depozytu, różnica zostanie dopłacona przez protestującego. Natomiast gdy wartość wpłaconego depozytu przewyższy koszty związane z rozpatrzeniem protestu różnica zostanie zwrócona protestującemu. Str. 9

10 Regulamin ramowy RPPST 9.5. W przypadku uznania protestu wszystkie koszty z nim związane zostaną przeniesione na uczestnika, przeciwko któremu został on złożony Każde odstępstwo od przepisów technicznych stwierdzone w samochodzie uczestnika, zostanie przekazane do ZSS, który zdecyduje o nałożeniu kary. Dodatkowo GKSS PZM może nałożyć karę zgodnie z MKS, aż do dyskwalifikacji włącznie Wysokość kaucji towarzyszącej zapowiedzi odwołania od decyzji ZSS do GKSS PZM wynosi 2500,- PLN. 10. Punktacja i klasyfikacja w rundach RPPST We wszystkich rundach RPPST prowadzona będzie klasyfikacja poszczególnych grup (Grupa S1 i Grupa S2), w przypadku uzbierania się minimalnej liczby załóg także klas (Klasa S1 3000, Klasa S2+3000) oraz, w przypadku udziału zawodników posiadających licencję zawodnika/kierowcy/pilota sportu samochodowego, także w grupie/klasie Gość Prowadzona będzie klasyfikacja i punktacja końcowa rundy oraz osobno klasyfikacje i punktacje bonusowe dla etapu 1 i etapu 2 rundy. Punktacja nie będzie przyznawana w grupie/klasie Gość, której klasyfikacja końcowa będzie prowadzona wyłącznie w trakcie danej rundy Punktacja bonusowa przyznawana będzie w klasyfikacji poszczególnych grup (Grupa S1 i Grupa S2) i Klas (Klasa S1 3000, Klasa S2+3000) według miejsc zajętych w ww. klasyfikacjach. Punktacja bonusowa przyznawana będzie na koniec imprezy wraz z punktacją końcową rundy Uczestnik który otrzymał karę ryczałtową podczas trwania danego etapu nie otrzymuje punktów bonusowych za ten etap. Uczestnik który nie ukończył etapu 2, aby otrzymać punkty bonusowe za etap 1, musi wstawić pojazd do końcowego parku zamkniętego Przyznawanie punktów Podczas każdej rundy określona liczba punktów będzie przyznawana załogom w zależności od ich pozycji w klasyfikacji danej grupy i/lub klasyfikacji danej klasy prowadzonej/-ych podczas tej rundy. Załogi podczas rundy klasyfikowane są w całości, tj. kierowca i pilot razem Skala punktacji We wszystkich wymienionych powyżej klasyfikacjach końcowych rudy, stosowana będzie następująca punktacja: 1 miejsce: 25 punktów 2 miejsce: 18 punktów 3 miejsce: 15 punktów 4 miejsce: 12 punktów 5 miejsce: 10 punktów 6 miejsce: 8 punktów 7 miejsce: 6 punkty 8 miejsce: 4 punkty 9 miejsce: 2 punkty 10 miejsce: 1 punkt W przypadku rundy o współczynniku 2 punktacja końcowa tej rundy będzie pomnożona przez dwa W przypadku przyznawania punktów bonusowych stosowana będzie poniższa punktacja: 1 miejsce: 7 punktów 2 miejsce: 6 punktów 3 miejsce: 5 punktów 4 miejsce: 4 punkty 5 miejsce: 3 punkty 6 miejsce: 2 punkty 7 miejsce: 1 punkt Str. 10

11 Regulamin ramowy RPPST Jeżeli w którejkolwiek z rund nie zostanie ogłoszona klasyfikacja w którejkolwiek grupie / klasie, rundę taką traktuje się jako nierozegraną dla danej grupy / klasy Po uzyskaniu zgody od GKSS PZM, organizator danej rundy może wprowadzić inną, dodatkową klasyfikację, która prowadzona będzie tylko w konkretnej rundzie. Warunki tej klasyfikacji muszą być szczegółowo opisane w regulaminie uzupełniającym. 11. Nagrody w rundach RPPST 11.1 Organizator zobowiązany jest zapewnić w klasyfikacjach końcowych rundy (nie poszczególnych etapów) następujące nagrody: - za 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji Grupy S1 - po 2 puchary; - za 1, 2 i 3 miejsce w klasyfikacji Grupy S2 - po 2 puchary; - za 1 miejsce w klasyfikacji Klasy S po 2 puchary; - za 1 miejsce w klasyfikacji Klasy S po 2 puchary; W miarę możliwości organizator może przewidzieć inne nagrody, których lista musi być wywieszona na oficjalnej tablicy ogłoszeń przed rozpoczęciem rundy Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są odebrać wszystkie nagrody osobiście. podczas uroczystości rozdania nagród (zgodnie z programem imprezy). Obowiązkiem każdego uczestnika jest zadbanie o godną oprawę zakończenia imprezy, poprzez właściwe zachowanie jego i członków jego personelu Każdy stwierdzony przypadek odstępstwa od zapisu art będzie potraktowany jako niesportowe zachowanie i na wniosek Dyrektora Imprezy przekazany zostanie do decyzji ZSS Nagrody nie odebrane przechodzą na własność organizatora. 12. Warunki klasyfikacji rocznej W każdej klasyfikacji rocznej RPPST sklasyfikowani będą uczestnicy, którzy znajdą się w klasyfikacji końcowej minimum jednej rundy RPPST. Jako sklasyfikowanie w rundzie RPPST rozumie się ukończenie dwóch etapów We wszystkich klasyfikacjach rocznych (w grupach i klasach) punkty będą zaliczone ze wszystkich rund w których uczestnicy byli sklasyfikowani. Żadne rundy nie podlegają odliczeniu We wszystkich klasyfikacjach rocznych RPPST, załogi będą klasyfikowane w całości, tj. kierowca i pilot razem, jeżeli przez cały sezon załoga startowała w tym samym składzie. W innym przypadku tylko kierowca będzie objęty klasyfikacją. Ewentualne przypadki szczególne związane ze stosowaniem niniejszego przepisu rozstrzygać będzie GKSS PZM Zwycięzcą danej klasyfikacji rocznej będzie uczestnik, który w ciągu sezonu zdobędzie zgodnie z niniejszym regulaminem największą ilość punktów. Uczestnik, który zdobędzie drugą w kolejności, mniejszą liczbę punktów zajmie drugą pozycję, itd Przy sporządzaniu końcowej klasyfikacji rocznej RPPST, uczestnicy którzy zgromadzili dokładnie tę samą liczbę punktów (ex aequo) zostaną rozsądzeni w następujący sposób: a) W oparciu o kryterium większej liczby pierwszych miejsc, i następnie drugich miejsc, i następnie trzecich miejsc, itd., osiągniętych w klasyfikacji grupy lub klasy, której dot. ex aequo, podczas rund, w których uczestnicy ci zdobyli punkty zaliczane do klasyfikacji; b) W przypadku ponownego ex aequo, uczestnicy posiadający tę samą ilość punktów zostaną sklasyfikowani ex aequo na tym samym miejscu. 13. Klasyfikacje roczne RPPST W RPPST prowadzone będą następujące klasyfikacje roczne: - Klasyfikacja Grupy S1; - klasyfikacja Grupy S2; - klasyfikacja Klasy S1 3000; - klasyfikacja Klasy S Str. 11

12 Regulamin ramowy RPPST Klasyfikacja w Grupie S1 i Grupie S2 Na zakończenie sezonu, bez względu na ilość sklasyfikowanych w sezonie załóg w danej grupie, przyznane zostaną następujące tytuły: W Grupie S1: - Zdobywca Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych w klasyfikacji Pojazdów Terenowych Udoskonalonych Grupy S1 RPPST 2015; - Zdobywca 2 miejsca w klasyfikacji Pojazdów Terenowych Udoskonalonych Grupy S1 RPPST 2015; - Zdobywca 3 miejsca w klasyfikacji Pojazdów Terenowych Udoskonalonych Grupy S1 RPPST W Grupie S2: - Zdobywca Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych w klasyfikacji Pojazdów Terenowych Seryjnych Grupy S2 RPPST 2015; - Zdobywca 2 miejsca w klasyfikacji Pojazdów Terenowych Seryjnych Grupy S2 RPPST 2015; - Zdobywca 3 miejsca w klasyfikacji Pojazdów Terenowych Seryjnych Grupy S2 RPPST Klasyfikacja w klasach Na zakończenie sezonu załogom, które zostały sklasyfikowane (art niniejszego regulaminu) w min. dwóch rundach RPPST, w oparciu o poniższe kryterium ilości sklasyfikowanych załóg, przyznane zostaną następujące tytuły: W Klasie S1-3000: - przy min. 3 sklasyfikowanych załogach - Zdobywca 1 miejsca w Klasie S RPPST 2015; - przy min. 5 sklasyfikowanych załogach - Zdobywca 1 miejsca w Klasie S RPPST 2015 oraz Zdobywca 2 miejsca w Klasie S RPPST 2015; - przy min. 7 sklasyfikowanych załogach - Zdobywca 1 miejsca w Klasie S RPPST 2015, Zdobywca 2 miejsca w Klasie S RPPST 2015 oraz Zdobywca 3 miejsca w Klasie S RPPST W klasie S1+3000: - przy min. 3 sklasyfikowanych załogach - Zdobywca 1 miejsca w Klasie S RPPST 2015; - przy min. 5 sklasyfikowanych załogach - Zdobywca 1 miejsca w Klasie S RPPST 2015 oraz Zdobywca 2 miejsca w Klasie S RPPST 2015; - przy min. 7 sklasyfikowanych załogach - Zdobywca 1 miejsca w Klasie S RPPST 2015, Zdobywca 2 miejsca w Klasie S RPPST 2015 oraz Zdobywca 3 miejsca w Klasie S RPPST Obecność załogi, której przyznany został tytuł w którejkolwiek z powyższych klasyfikacji, jest wymagana na dorocznej ceremonii rozdania nagród PZM. Prócz przypadku siły wyższej, każda nieobecność spowoduje nałożenie kary grzywny przez GKSS PZM. 14. Postanowienia końcowe Na terenie o charakterystyce zbliżonej do trasy PS rozgrywanych podczas rundy, każdy organizator może zorganizować przed imprezą odcinek testowy ( shakedown ) Za udział w odcinku testowym, organizator może ustanowić dodatkową opłatę, niezależną od wpisowego. Wysokość tej opłaty musi być wskazana w regulaminie uzupełniającym Organizator zobowiązany jest zapewnić zabezpieczenie odpowiadające zabezpieczeniu PS jak podczas imprezy z zachowaniem pomiaru czasu oraz powinien przeprowadzić kontrolę przebiegu odcinka testowego przez CKR Uczestnicy chcący wziąć udział w odcinku testowym muszą przesłać swoje pisemne zgłoszenie do organizatora. Jeżeli organizator ustanowił opłatę za udział w odcinku testowym, to zgłoszenie musi być przesłane razem z potwierdzeniem dokonania opłaty za udział w odcinku testowym. Uczestnikowi zgłoszonemu do Str. 12

13 Regulamin ramowy RPPST odcinka testowego, który z jakichkolwiek przyczyn nie będzie w stanie w nim uczestniczyć, nie zostanie zwrócona opłata za udział w nim Podczas udziału w odcinku testowym każda osoba biorąca w nim udział musi zachować wymogi bezpieczeństwa opisane w Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu W pojeździe mogą znajdować się tylko osoby zgłoszone do imprezy lub na miejscu pilota inżynier serwisu. Inżynier serwisu znajdujący się w pojeździe, musi podpisać zrzeczenie się, dotyczące odpowiedzialności organizatora Zabroniona jest, pod rygorem nie dopuszczenia uczestnika do startu przez ZSS, jazda pojazdem na odcinku testowym w kierunku przeciwnym do właściwego W przypadku organizacji odcinka testowego, organizator zobowiązany jest szczegółowo opisać warunki jego przebiegu i uczestnictwa w nim (opłata, termin, miejsce, ilość przejazdów, itp.) w regulaminie uzupełniającym Podczas przebywania w samochodzie na trasie PS każdy członek załogi, pod rygorem wykluczenia z imprezy, musi być w pełni wyposażony w wymagane wyposażenie bezpieczeństwa, opisane w Załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu Organizatorzy imprez sportu samochodowego są zobowiązani do zdecydowanego działania zwalczającego wznoszenie przez kibiców okrzyków o treści rasistowskiej, faszystowskiej, antysemickiej, nacjonalistycznej, satanistycznej, rażąco nieetycznej, pochwalającej terroryzm, nawołującej do waśni i nienawiści a także za eksponowanie napisów i znaków o tej treści Przyjmuje się zasadę, że jeżeli gdziekolwiek w MKS lub innych przepisach FIA mowa jest o FIA, Światowej Radzie Sportu Samochodowego bądź Komisji Rajdów Terenowych FIA, odpowiednią rolę na terytorium RP pełni jako odpowiednik i ma analogiczne plenipotencje: PZM dla FIA oraz GKSS PZM dla Światowej Rady Sportu Samochodowego oraz Komisji Rajdów Terenowych FIA Do kwestii nie ujętych niniejszym regulaminem zastosowanie ma MKS oraz Przepisy Ogólne TIS wraz z załącznikami Jeżeli wystąpią różnice w interpretacji przepisów FIA to powstały spór rozstrzygać będzie obowiązujący tekst angielski. Zatwierdzono wraz z załącznikami przez GKSS PZM w dniu 20 marca 2015 r. Str. 13

14 Regulamin techniczny pojazdów terenowych udoskonalonych (PTU) Grupy 1 (Sport S1) Zał. 1 Regulamin techniczny pojazdów terenowych udoskonalonych (PTU) Grupy 1 (Sport S1) 1. Przepisy ogólne dla Grupy S Do Grupy S1 dopuszczone będą pojazdy z napędem na jedną (4x2) lub dwie osie (4x4) o zamkniętym nadwoziu i maksymalnej masie 3500 kg. Pojazdy te muszą posiadać aktualny dowód rejestracyjny (ważny przegląd techniczny) stanowiący o dopuszczeniu do ruchu drogowego oraz ważne ubezpieczenie OC Masa pojazdu jest dowolna Pojazdy Grupy S1 muszą być wyposażone w dwa lusterka zewnętrzne, po jednym z każdej strony pojazdu o minimalnej powierzchni 90 cm Silnik benzynowy lub wysokoprężny (Diesla) jest dowolny Układ przeniesienia napędu jest dowolny. Skrzynia biegów musi posiadać bieg wsteczny, uruchomiany przez kierowcę zapiętego w pasy bezpieczeństwa i siedzącego za kierownicą Zawieszenie jest dowolne Koła i opony są dowolne, pod warunkiem, że mieszczą się w nadwoziu, tzn. że górna część (co najmniej 120 o ) koła kompletnego, położona powyżej osi piasty koła musi być zakryta przez nadwozie przy pomiarze pionowym. Zabronione jest stosowanie opon kołkowych typu maxi cross Układ hamulcowy musi być zgodny z art aktualnego Załącznika J do MKS. 2. Uszy holownicze 2.1. Każdy pojazd powinien mieć trwale zamocowane ucho holownicze, o wewnętrznej średnicy 50 mm, z przodu i z tyłu pojazdu Ucho musi być dobrze widoczne i pomalowane na kolor żółty, czerwony lub pomarańczowy. 3. Szyby i siatki 3.1. We wszystkich pojazdach szyba przednia musi być wykonana ze szkła warstwowego klejonego Dozwolony jest pas przeciwsłoneczny na szybie przedniej, pod warunkiem, że umożliwia on załodze widzenie sygnalizacji drogowej (światła, znaki, itp..). Pas ten musi być naklejony od wewnętrznej strony szyby i posiadać przynajmniej 10% przepuszczalności światła Szyby boczne i szyba tylna mogą być wykonane z poliwęglanu, którego minimalna grubość wynosi 3 mm, (zalecany jest Lexan 400 o grubości 5 mm) Wszystkie pojazdy, których drzwi wyposażone są w opuszczane szyby lub szyby ze szkła oraz samochody bez szyb w drzwiach, muszą posiadać siatki ochronne zamocowane na drzwiach przy pomocy szybkozłącza znajdującego w dolnej części i muszą rozciągać się, patrząc z boku, od środka kierownicy do punktu najbardziej oddalonego do tyłu fotela z danej strony. 4. Główny wyłącznik prądu 4.1. Jako minimum każdy samochód musi być wyposażony w główny wyłącznik prądu dostępny od wewnątrz i z zewnątrz samochodu. Jeśli chodzi o stronę zewnętrzną samochodu, wyłącznik musi być usytuowany obowiązkowo u dołu słupka przedniej szyby, po stronie kierowcy oraz wyraźnie oznaczony: czerwoną błyskawicą na niebieskim trójkącie z białą obwódką (długość podstawy trójkąta, co najmniej 12 cm) Wyłącznik musi odcinać wszystkie źródła i odbiorniki prądu oraz unieruchomić silnik. W silnikach diesla nie posiadających wtryskiwaczy sterowanych elektronicznie, wyłącznik ten musi być zespolony z urządzeniem zamykającym wlot powietrza do silnika. 5. Dodatkowe zamocowania 5.1. Pojazdy muszą być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia pokrywy silnika i bagażnika przed jej ich otwarciem, za pomocą dwóch dodatkowych zamocowań Otwory w pokrywie do mocowania zabezpieczeń muszą być wzmocnione dodatkowymi płytkami W przypadku użycia części plastikowych, należy zastosować metalowe wzmocnienia, aby zapobiec możliwości uszkodzenia mechanicznego Duże przedmioty przewożone w pojeździe (takie jak koło zapasowe, zestaw narzędzi, itp.), muszą być solidnie umocowane. 6. Układ paliwowy 6.1.Paliwo zgodne z art. 28. Przepisów Ogólnych TIS Połączenia elastycznych przewodów paliwowych muszą być na wszystkich końcach skutecznie zaciśnięte Układ odpowietrzania zbiornika paliwa musi być wyposażony w mechanizm samoczynnie zabezpieczający przed wyciekiem paliwa w przypadku przewrócenia się pojazdu - patrz art Załącznika J do MKS. Str. 14

15 Regulamin techniczny pojazdów terenowych udoskonalonych (PTU) Grupy 1 (Sport S1) 6.4. Końcówka wlewu paliwa nie może być wyprowadzona poza obrys nadwozia. Zamknięcie wlewu musi zapewniać wymaganą przez producenta szczelność i odporność na uszkodzenia. W przypadku, gdy wlew paliwa wystaje poza ścianę nadwozia musi być dodatkowo zabezpieczony przed zerwaniem / otwarciem Dopuszcza się stosowanie nie homologowanych zbiorników paliwa wykonanych we własnym zakresie. Takie rozwiązanie każdorazowo musi być uzgodnione i zatwierdzone przez Delegata Technicznego PZM. 7. Akumulator patrz art Załącznika J do MKS. 8. Fartuchy przeciw błotne patrz art Załącznika J do MKS. 9. Ścianki działowe i ekrany przewodów chłodniczych Wprowadza się obowiązek instalacji ścianek działowych między chłodnicą a przedziałem załogi oraz między akumulatorem a przedziałem załogi, w taki sposób, żeby w przypadku rozszczelnienia układu chłodzenia lub uszkodzenia ( wylania ) akumulatora załoga nie uległa poparzeniom. Przewody układu chłodzenia w przedziale załogi muszą być metalowe. Przewody i połączenia elastyczne układu chłodzenia muszą być ekranowane. 10. Pozostałe wyposażenie Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w: - Trójkąt odblaskowy; - Apteczkę; - Układ świateł awaryjnych. 11. Inne postanowienia Sędziowie techniczni w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących sprawności technicznej pojazdu podczas badania kontrolnego przed imprezą (BK 1), zastrzegają sobie możliwość skierowania pojazdu na dodatkowe badanie diagnostyczne. Badanie to będzie przeprowadzone we wskazanej przez organizatora Stacji Kontroli Pojazdów w obecności sędziego technicznego i upoważnionego diagnosty w dodatkowym czasie wyznaczonym przez Kierownika BK. W przypadku negatywnego wyniku badania, zostanie sporządzony protokół do ZSS z wnioskiem o niedopuszczenie pojazdu do startu w imprezie. Zał. 1 Str. 15

16 Regulamin techniczny pojazdów terenowych seryjnych (PTS) Grupy 2 (Sport-S2) Zał. 2 Regulamin techniczny pojazdów terenowych seryjnych (PTS) Grupy 2 (Sport-S2) 1. Przepisy ogólne dla Grupy S Do Grupy S2 dopuszczone będą pojazdy wyprodukowane seryjnie w ilości co najmniej 1000 identycznych egzemplarzy, z napędem na jedną (4x2) lub dwie osie (4x4) o zamkniętym nadwoziu (min. 2-osobowe) i maksymalnej masie 3500 kg. Nadwozie musi być zgodne z art oraz Pojazdy te muszą posiadać aktualny dowód rejestracyjny (ważny przegląd techniczny) stanowiący o dopuszczeniu do ruchu drogowego oraz ważne ubezpieczenie OC Masa pojazdu jest dowolna Samochód Grupy S2 musi być wyposażony w dwa lusterka zewnętrzne, po jednym z każdej strony pojazdu o minimalnej powierzchni 90 cm Silnik benzynowy lub wysokoprężny (Diesla) musi być oryginalny, zgodny z marką i modelem pojazdu. Może być modyfikowany, pod warunkiem zachowania oryginalnych zespołów i części. Układ dolotowy silnika jest dowolny. Filtr powietrza, jego obudowa i przewód zasysający powietrze są dowolne. Powietrze do zasilania silnika nie może być pobierane z kabiny. Wymienniki ciepła w układzie dolotowym mogą być zastąpione wymiennikami ciepła pochodzącymi z innych modeli tej samej marki samochodu. Króćce wlotowe i wylotowe wymienników ciepła mogą być modyfikowane jedynie w celu zamontowania przewodów powietrza. Zabroniony jest jakikolwiek natrysk wody na wymienniki ciepła, chyba, że jest to rozwiązanie oryginalne. Lokalizacja wymienników ciepła może być zmienione w stosunku do oryginalnego rozwiązania, ale wymiennik ciepła, jego instalacja oraz przewody powietrza do wymienników muszą w całości znajdować się w obrysie nadwozia. Sterownik silnika może być dowolny ale oryginalny system oraz czujniki i włączniki muszą być zachowane Układ przeniesienia napędu musi być oryginalny, zgodny z marką i modelem pojazdu. Przełożenia skrzyni biegów i pozostałych napędów są dowolne Zawieszenie musi być oryginalne, zgodne z marką i modelem pojazdu. W przypadku sztywnej osi, oryginalne części mogą być wzmocnione, ale w sposób umożliwiający zawsze rozpoznanie oryginalnych części. Amortyzatory muszą być zgodne z art Załącznika J do MKS. Sprężyny, resory, drążki skrętne są dowolne. Drążek stabilizatora może być usunięty lub odłączony. Wzmocnienie zawieszenia musi być zgodne z art Załącznika J do MKS. Materiał (wypełnienie) silentblocków jest dowolny Koła i opony są dowolne, pod warunkiem, że mieszczą się w nadwoziu, tzn. że górna część (co najmniej 120 o ) koła kompletnego, położona powyżej osi piasty koła musi być zakryta przez nadwozie przy pomiarze pionowym. Zabronione jest stosowanie opon kołkowych typu maxi cross Układ hamulcowy musi być zgodny z art Załącznika J do MKS. 2. Uszy holownicze 2.1. Każdy pojazd powinien mieć trwale zamocowane ucho holownicze, o wewnętrznej średnicy 50 mm, z przodu i z tyłu pojazdu Ucho musi być dobrze widoczne i pomalowane na kolor żółty, czerwony lub pomarańczowy. 3. Szyby i siatki 3.1. We wszystkich pojazdach szyba przednia musi być wykonana ze szkła warstwowego klejonego Dozwolony jest pas przeciwsłoneczny na szybie przedniej, pod warunkiem, że umożliwia on załodze widzenie sygnalizacji drogowej (światła, znaki, itp..). Pas ten musi być naklejony od wewnętrznej strony szyby i posiadać przynajmniej 10% przepuszczalności światła Szyby boczne i szyba tylna mogą być wykonane z poliwęglanu, którego minimalna grubość wynosi 3 mm (zalecany jest Lexan 400 o grubości 5 mm) Wszystkie pojazdy, których drzwi wyposażone są w opuszczane szyby lub szyby ze szkła w drzwiach, muszą posiadać siatki ochronne zamocowane na drzwiach przy pomocy szybkozłącza znajdującego w dolnej części i muszą rozciągać się, patrząc z boku, od środka kierownicy do punktu najbardziej oddalonego do tyłu fotela z danej strony. 4. Główny wyłącznik prądu 4.1. Jako minimum każdy pojazd musi być wyposażony w główny wyłącznik prądu dostępny od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu. Jeśli chodzi o stronę zewnętrzną pojazdu, wyłącznik musi być usytuowany obowiązkowo u dołu słupka przedniej szyby, po stronie kierowcy oraz wyraźnie oznaczony: czerwoną błyskawicą na niebieskim trójkącie z białą obwódką (długość podstawy trójkąta, co najmniej 12 cm). Str. 16

17 Regulamin techniczny pojazdów terenowych seryjnych (PTS) Grupy 2 (Sport-S2) 4.2. Wyłącznik musi odcinać wszystkie źródła i odbiorniki prądu oraz unieruchomić silnik. W silnikach diesla nie posiadających wtryskiwaczy sterowanych elektronicznie, wyłącznik ten musi być zespolony z urządzeniem zamykającym wlot powietrza do silnika. 5. Dodatkowe zamocowania 5.1. Pojazdy muszą być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia pokrywy silnika i bagażnika przed jej ich otwarciem, za pomocą dwóch dodatkowych zamocowań Otwory w pokrywie do mocowania zabezpieczeń muszą być wzmocnione dodatkowymi płytkami W przypadku użycia części plastikowych, należy zastosować metalowe wzmocnienia, aby zapobiec możliwości uszkodzenia mechanicznego Duże przedmioty przewożone w pojeździe (takie jak koło zapasowe, zestaw narzędzi, itp.), muszą być solidnie umocowane. 6. Układ paliwowy patrz art Załącznika J do MKS Paliwo zgodne z art. 28 Przepisów Ogólnych TIS Połączenia elastycznych przewodów paliwowych muszą być na wszystkich końcach skutecznie zaciśnięte. 7. Instalacja elektryczna patrz art Załącznika J do MKS. 8. Akumulator - musi być zgodny z Art Załącznika J do MKS. 9. Fartuchy przeciw błotne patrz art Załącznika J do MKS. 10. Pozostałe wyposażenie Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w: - Trójkąt odblaskowy; - Apteczkę; - Układ świateł awaryjnych. 11. Inne postanowienia Sędziowie techniczni w przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących sprawności technicznej pojazdu podczas badania kontrolnego przed imprezą (BK 1) zastrzegają sobie możliwość skierowania pojazdu na dodatkowe badanie diagnostyczne. Badanie to będzie przeprowadzone we wskazanej przez organizatora Stacji Kontroli Pojazdów w obecności sędziego technicznego i upoważnionego diagnosty w dodatkowym czasie wyznaczonym przez Kierownika BK. W przypadku negatywnego wyniku badania zostanie sporządzony protokół do ZSS z wnioskiem o niedopuszczenie samochodu do startu w imprezie. Zał. 2 Str. 17

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWEGO DEBIUTU

REGULAMIN RAJDOWEGO DEBIUTU Stan prawny na dzień 10 stycznia 2012 REGULAMIN RAJDOWEGO DEBIUTU 2012 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne... 3 2. Charakter zawodów...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Spis treści WPROWADZENIE...3 PROGRAM IMPREZY:...4 1. OPIS IMPREZY...5 2. ORGANIZACJA...6 3. ZGŁOSZENIA...6 4. UBEZPIECZENIE...8 5. OPONY...8 6. PALIWO...8 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY...8 8. BADANIE KONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Stan na dzień 6 Sierpień 2014 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWEGO PUCHARU POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM IMPREZY... 4 1. OPIS IMPREZY... 5

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 10 lutego 2014 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski 2015 Stan prawny na dzień 5 lutego 2015 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY BAJA CZARNE 2015 3.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CZARNE 12-13 CZERWCA 2015 Strona 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI......2 WPROWADZENIE.........3...3 PROGRAM ZAWODÓW...4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 grudnia 2011 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2012 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO www.pzm.pl Spis Treści: 1. Ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 15 lutego 2013 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. RAJD POLSKIE SAFARI 4.RUNDA RAJDOWYCH MISTRZOSTW POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY WARSZAWA, 10-11 LIPCA 2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 PROGRAM ZAWODÓW... 4 1. OPIS RAJDU...

Bardziej szczegółowo

27. Rajd Podkarpacki

27. Rajd Podkarpacki Memoriał im. Marka Jaracza 2. Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia Krosno, 1 2 sierpnia 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Automobilklub Małopolski Krosno ul. Kościuszki 49 38-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Stan prawny na dzień 22 stycznia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Bochnia, 12-13 Czerwiec 2015r. http:/ rajdziemibochenskiej.pl ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława4 40 014 Katowice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 39. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 29-30.08.2015 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Runda Rajdowego Pucharu Polski 2014 Cieszyn 21-22 Listopad 2014r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Cieszyński Plac Wolności 3, 43-400 Cieszyn na zlecenie ZG PZM wiza RPP/9/BSPPZM/20141021

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Okręgowy II Rajd Żuławski, 11 12 lipca 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Morski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 3 2. Organizacja 3 3. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY UZUPEŁ IAJĄCY I Mazurski Rajd Zimowy Mikołajki, 21.02.2015 r. ORGANIZATORZY: Automobilklub Mazurski 11-730 730 Mikołajki ul. Kolejowa 6 Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul.

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2011 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursową Jazdą Samochodową zwaną dalej KJS jest popularna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 Runda Lotos Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2015 Świdnica 25-26 kwietnia 2015r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Sudecki ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry Super KJS Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 30 31 maja 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin www.rajdzamkowy.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40 014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM

Bardziej szczegółowo

8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup

8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup 1 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 8 Międzynarodowy Rajd LOTOS Baltic Cup 17 19 lutego 2012 GDAŃSK REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR: Sopockie Stowarzyszenie Sportowe Automobilklub Orski

Bardziej szczegółowo