Wypożyczalnia samochodów ALANPOL ZBYTKÓW, ul. Wiślańska 3b SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU - SAMOCHÓD DOSTAWCZY. Na przykładzie: VW LT35 MAX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypożyczalnia samochodów ALANPOL ZBYTKÓW, ul. Wiślańska 3b SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU - SAMOCHÓD DOSTAWCZY. Na przykładzie: VW LT35 MAX"

Transkrypt

1 Wypożyczalnia samochodów ALANPOL ZBYTKÓW, ul. Wiślańska 3b SZCZEGÓŁOWE WARUNKI NAJMU SAMOCHODU - SAMOCHÓD DOSTAWCZY Na przykładzie: VW LT35 MAX 1 Przedmiot umowy 1. Wynajmujący oświadcza, iż jest właścicielem samochodu marki VW LT 35 opisanym w umowie najmu (pkt. 1) zwanym w dalszej części umowy pojazdem. 2. Wynajmujący oświadcza, iż pojazd jest wolny od wad prawnych, w pełni sprawny, nieuszkodzony (brak na nim widocznych gołym okiem uszkodzeń), jak również wyposażony w pełni wyposażoną apteczkę, gaśnicę, dwa trójkąty ostrzegawcze, zapalniczkę, kamizelkę ostrzegawczą, CD radio, cztery pasy mocujące, cztery klamry, koło zapasowe, skrzynka wraz z kluczami do kół i lewarkiem. 3. Wynajmujący oddaje w najem, a Najemca bierze w najem wyżej wymieniony pojazd w pełni ubezpieczony na warunkach i na okres określony w "umowie najmu". Przekazanie pojazdu nastąpi poprzez podpisanie przez strony umowy najmu samochodu. 4. Wynajmujący oświadcza, że samochód posiada pełne ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NW ważne na terytorium RP oraz krajów Unii Europejskiej, do których nie stosuje się ograniczeń wyjazdu zgodnie z zapisami umowy. Ubezpieczenie przysługuje zgodnie z polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej jedynie tym osobom, które użytkują samochód za zgoda wynajmującego. Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dołączone jest do dokumentów samochodu. Wyjazd poza granice RP jest możliwy po uzyskaniu akceptacji wynajmującego oraz po wykupieniu przez najemcę na własny koszt dodatkowego ubezpieczenia ważnego na terytorium każdego państwa - w którym samochód będzie użytkowany. 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za awarie samochodu poza granicami RP. W przypadku próby wyjazdu poza granicę RP bez pisemnej zgody wynajmującego najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości pięciokrotnej kwoty najmu. 6. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakichkolwiek wad, uszkodzeń lub braków jest on zobowiązany wpisać je do protokołu przekazania jako swoje uwagi. Brak takich wpisów oznaczać będzie, że wszelkie uszkodzenia lub braki zostały spowodowane przez Najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność na warunkach opisanych "Umowie najmu". 7. Od chwili przekazania pojazdu Najemca jest za niego w pełni odpowiedzialny. 8. Wynajmujący może odmówić wynajmu bez podania przyczyny.

2 2 Zasady najmu 1. Samochód zostaje przekazany przez Wynajmującego Najemcy w siedzibie firmy, znajdującej się w Zbytkowie i tam też powinien być zwrócony po zakończeniu okresy najmu. 2. Najemca przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu. Zobowiązuje się przy tym, iż będzie eksploatował pojazd zgodnie z w/w instrukcją oraz z zasadami "prawo o ruchu drogowym" oraz prawem polskim. 3. Zabrania się wwożenia lub wyjeżdżania pojazdu na terytorium krajów: Rosji, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Rumunii, Mołdawii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni, Hercegowiny, a także wszelkich krajów poza europejskich. 4. Zabrania się poruszania pojazdu w pasie przygranicznym o szerokości 50 km od granicy z Rosją, Litwą, Białorusią, Ukrainą pod rygorem unieruchomienia pojazdu i powiadomienia policji i innych organów ścigania. 5. Najemca nie ma prawa rozporządzać pojazdem ani ustanawiać na nim jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich w tym przekazywać pojazdu osobom trzecim. Jedynie osoby wskazane w "Umowie najmu" są upoważnione przez Wynajmującego do eksploatacji pojazdu. 6. Wynajmujący kategorycznie zabrania w pojeździe palenia tytoniu, spożywania napojów i posiłków, a Najemca ten fakt bez zastrzeżeń akceptuje. 7. Najemca jest zobowiązany na swój koszt utrzymywać samochód w stanie czystym i schludnym zarówno w środku jak i na zewnątrz, taki też zwrócić Wynajmującemu po zakończeniu okresu najmu. Najemcy zabrania się: - Prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających lub powodujących zaburzenia świadomości. - Brania udziału samochodem w zawodach lub wyścigach oraz treningach do tych jazd. - Przeznaczania jako pojazdu do nauki jazdy. - Używania samochodu do jazdy po drogach i terenach nieutwardzonych. - Używania samochodu jako rekwizytu. - Wwożenia lub wywożenia poza polski obszar celny dóbr zabronionych przepisami celnymi (np. papierosy, narkotyki, broń, chronione zwierzęta i przedmioty z nich wykonane). - Wykonywania przeróbek i zmian niezgodnych z określoną specyfikacją producenta samochodu. - Użytkowania samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

3 Warunki używania samochodu: - Najemca zobowiązany jest do szczególnej dbałości o samochód. Wynajmujący nie wyraża zgody na używanie pojazdu: - do przewożenia większej ilości osób lub większej masy ładunku niż określona w dokumencie rejestracyjnym samochodu, niezależnie od tego czy taki przewóz ma charakter zaplanowany czy wyjątkowy. - do przewożenia większej liczby pasażerów lub rzeczy w formie podnajmu. - do uruchamiania, popychania lub holowania innych pojazdów. - do przewożenia materiałów żrących, brudzących, o ostrych krawędziach lub innych parametrach mogących powodować korozję, zniszczenie, uszkodzenie lub zabrudzenie jakichkolwiek elementów samochodu. - poza granicami kraju, w którym nastąpił wynajem bez pisemnej zgody wynajmującego. - na obszarach geograficznych na których wynajmujących zakazał korzystania z samochodu. 3 Zdarzenia losowe 1. W przypadku wypadku lub kolizji Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do wezwania policji na miejsce zdarzenia oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony Wynajmującemu. Ponadto w przypadku gdy wypadek lub kolizja zostały spowodowane przez osobą trzecią - Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych danych sprawcy. 2. Najemca bezwzględnie i w żadnym przypadku nie może akceptować roszczeń wobec osób trzecich. Najemca nie może przyznawać się do winy chyba, ze to orzeknie policja wezwana na miejsce zdarzenia. 3. W przypadku kradzieży pojazdu, włamania do niego - Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do powiadomienia/wezwania policji oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony Wynajmującemu. 4. W przypadku zgubienia kluczy lub dokumentów a także kradzieży tablic/y rejestracyjnych Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do powiadomienia/wezwania policji oraz natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu, który zostanie przedstawiony Wynajmującemu.

4 5. W w/w przypadkach Najemca jest bezwzględnie zobowiązany natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniu oraz do odpowiedniego zabezpieczenia pojazdu i miejsca zdarzenia. Ponadto Najemca jest zobowiązany do przedstawienia Wynajmującemu odpowiedniego protokołu policji oraz szczegółowych danych o zdarzeniu tj. opis zdarzenia, pełna informacja o nim, zestawienie wszystkich strat oraz zniszczeń. 6. Najemca nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian ani napraw w pojeździe ani we własnym zakresie, ani też zlecać takich prac. 7. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia opisanego w niniejszym paragrafie, bądź związanego z inną szkodą na pojeździe Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do udzielenia wszelkiej pomocy Wynajmującemu w sprawach z tym związanych w szczególności z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych lub sprawach sądowych. 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione lub pozostawione w samochodzie. 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności zarówno wobec Najemcy jak i osób trzecich w związku z zaistnieniem wypadku lub kolizji. Wszelka odpowiedzialność (w tym cywilna) spoczywa na Najemcy. 4 Czas najmu 1. Wynajmujący daje w najem pojazd Najemcy na czas określony. 2. Jednostką rozliczeniowa dla potrzeb umowy jest okres 24 godzin zwany dalej dobą najmu stanowiący minimalny okres na jaki może być zawarta umowa. Doba najmu rozpoczyna się o godzinie wydania pojazdu w danym dniu kalendarzowym i trwa do upływu takiej samej godziny następnego dnia kalendarzowego. 3. Początek okresu najmu jest określony w punkcie 2 "Umowy najmu". 4. W przypadku zwrócenia pojazdu przed terminem końca okresu najmu Wynajmujący zachowa opłacony przez Najemcę czynsz, a Najemca wyraża na to zgodę. 5. W przypadku nie zwrócenia pojazdu przez Najemcę w terminie - Wynajmujący podejmie wszelkie czynności przewidziane prawem, powiadomi policję oraz inne organy ścigania o fakcie kradzieży, wszelkie konsekwencje i koszty z tego wynikające poniesie Najemca. Niezależnie od tego Najemca zapłaci wynajmującemu karę za przekroczenie terminu najmu zgodnie z W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności, bądź gdy zdaniem Wynajmującego istnieją poważne wątpliwości co do prawidłowego, zgodnego z niniejszą umową użytkowania pojazdu może on wezwać Najemcę do natychmiastowego zwrotu pojazdu, a Najemca zobowiązany jest niezwłocznie pojazd zwrócić.

5 5 Płatności 1. Strony ustalają stałą stawkę najmu określoną w "Umowie najmu" (punkt 9). 2. Wszelkie opłaty podane są w PLN i są to kwoty netto. Płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez wynajmującego w momencie wydania samochodu. Samochód musi zostać zwrócony z co najmniej taką samą ilością paliwa z jaką został wydany. 3. Podatek VAT będzie doliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Najemca jest zobowiązany do wpłaty całej kwoty najmy z góry przed rozpoczęciem najmu. 5. Niezależnie od w/w kwoty najmu, przed rozpoczęciem najmu Najemca jest zobowiązany wpłacić na rzecz Wynajmującego kaucję w wysokości 500,00 ( pięćset ) zł. Kaucja ta służyć będzie zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, który upoważnia Wynajmującego do ewentualnych potrąceń z kaucji zgodnie z 6. Niniejsza kaucja zostanie rozliczona po zakończeniu "Umowy najmu" i zwrocie pojazdu Wynajmującemu. 6. W przypadku zwrotu nie umytego pojazdu Najemca zostaje obciążony karą umowną w wysokości 40zł + 23%VAT. 6 Odpowiedzialność, kary umowne 1. Najemca upoważnia Wynajmującego do potrącenia z kaucji wszelkich roszczeń w stosunku do Najemcy a w szczególności: - w przypadku zwrotu pojazdu po terminie bez powiadomienia wynajmującego za każdą rozpoczętą godzinę zostanie naliczona karna opłata dodatkowa w wysokości 15 zł netto + 23% VAT, gdy spóźnienie w zwrocie pojazdu przekroczy jedną pełną dobę Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500zł + VAT za każdy dzień opóźnienia. - w przypadku zabrudzenia wnętrza samochodu wskutek nieprzestrzegania 2 Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 200 zł + VAT - udziałem własnym Najemcy w każdej poszczególnej szkodzie pojazdu jest kwota kaucji za straty wynikłe z jego zaniedbania: uszkodzenia szyb, awarie ogumienia ( z wyjątkiem wad fabrycznych ), uszkodzenia tapicerki, przypalenia foteli, przypalenia plastików, wgniecenia i zarysowania elementów karoserii i połamanych plastików. - W przypadku zwrotu samochodu z mniejszą ilością paliwa wynajmujący obciąży najemcę kosztem brakującego paliwa przy zastosowaniu stawki za 1 litr liczony według stawek cen paliwa obowiązujących w dniu zwrotu samochodu na stacji benzynowej zlokalizowanej najbliżej. 2. Najemca zobowiązany jest do zapłaty wynajmującemu kary umownej w wysokości udziału własnego, która będzie potrącona z kaucji pobranej przy

6 zawieraniu umowy bądź w gotówce lub poprzez preautoryzacje na karcie kredytowej "udział " (forma wypłaty zależy od wymogów wynajmującego). W przypadku utraty kluczyków, dokumentów samochodu, tablicy rejestracyjnej itd. Najemca zapłaci wszelkie opłaty wskazane w umowie lub wymienione w aktualnych taryfach. Najemca zostanie obciążony kara umowna w wysokości: zł za zgubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego auta lub przyczepy zł za zgubienie lub zniszczenie jednej sztuki tablicy rejestracyjnej,auta lub przyczepy zł za zgubienie lub zniszczenie kluczyka od auta zł za zgubienie lub zniszczenie naklejki rejestracyjnej na szybie. Za utratę gwarancji na pojazd z winy najemcy lub osoby upoważnionej przez najemcę do prowadzenia auta lub dysponowania autem PLN + VAT. 3. W przypadku stwierdzenia wad, uszkodzeń lub braków w stosunku do umowy najmu zgodnie z 1 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty usunięcia tych szkód. W tym celu Wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję, nie zwalnia to Najemcy z pokrycia kosztów napraw w wysokości przekraczającej zatrzymaną kaucję. 4. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w/na pojeździe jeżeli: - szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Najemcy. - szkoda powstała wskutek winy umyślnej Najemcy. - szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z instrukcją obsługi pojazdu o której mowa w 2 punkt 2 niniejszej umowy. - szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z obowiązującymi przepisami w tym "prawo o ruchu drogowym" i innymi postanowieniami prawa polskiego. - szkoda powstała wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. - szkoda powstała w wyniku wypadku/ kolizji a Najemca zbiegł z miejsca zdarzenia. - szkoda powstała w wyniku kolizji bądź wypadku a Najemca nie wezwał Policji na miejsce zdarzenia i nie może przedstawić Wynajmującemu protokołu policyjnego sporządzonego na okoliczność zdarzenia. - szkoda powstała w wyniku kolizji bądź wypadku z winy osoby trzeciej a Najemca nie zadbał o uzyskanie wszelkich niezbędnych danych od sprawcy. - Najemca odmawia udzielenia wszelkiej pomocy Wynajmującemu w sprawach związanych ze szkodą w szczególności z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych lub sprawach sądowych. - szkoda powstała wskutek użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem i z zapisami niniejszej umowy. 5. W przypadku gdyby samochód lub jego część zostały skradzione lub uległy

7 uszkodzeniu w jakikolwiek sposób z przyczyn leżących po stronie najemcy lub osoby kierującej samochodem, najemca obowiązany jest do łącznego spełnienia poniższych obowiązków: - zapłaty wynajmującemu kwoty wszystkich strat wynikający z tych zdarzeń, a szczególności poniesionych przez wynajmującego wydatków związanych z odzyskaniem lub naprawą samochodu lub zapłaty równowartości samochodu - pokrycia szkody wynikającej z utraty wartości samochodu 6. Jeżeli w trakcie najmu nastąpi konfiskata lub zatrzymanie pojazdu przez uprawnione organy z przyczyn za które wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności najemca zobowiązany jest ponieść wszelkie koszty związane z odzyskaniem pojazdu, a w razie niemożności odzyskania zapłacić równowartość pojazdu. 7. Najemca zapłaci wynajmującemu równowartości utraty wpływów z wynajmu spowodowanych niemożnością wypożyczenia samochodu z winy najemcy naliczane proporcjonalnie do ilości dni postoju pojazdu w ramach prowadzonej działalności. 8. Zwrot kaucji następuje nie później niż w ciągu 7 dni po zwrocie samochodu Wynajmującemu i podpisaniu przez Najemcę Protokołu Zwrotu, z zastrzeżeniem prawa Wynajmującego do przeznaczenia kaucji w całości lub części na zaspokojenie roszczeń o których mowa w &5 pkt W sytuacji gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie wymontowania, podmiany lub uszkodzenia części składowych, przynależności lub wyposażenia wynajętego samochodu, Wynajmujący zastrzega sobie prawo zwrotu kaucji w ciągu 7 dni od dnia ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości Wynajmującego w zakresie w/w podejrzenia. Każdorazowo w sytuacji gdy Wynajmujący nie zwróci Najemcy kaucji w terminie określonym w Regulaminie, zobowiązany jest pisemnie poinformować Najemcę o przyczynach opóźnienia lub odmowie zwrotu całości lub części kaucji. 10. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży jeżeli nie zabezpieczył w sposób odpowiedni pojazdu przed kradzieżą, a także jeżeli utracił klucze bądź dokumenty pojazdu. 11. Powyższe obowiązki obciążają najemcę również w sytuacji gdy on lub inna osoba kierująca samochodem naruszy warunki, przepisy prawne (również celne) albo ubezpieczeniowe, w tym również warunki polis ubezpieczeniowych samochodu. Obowiązki najemcy: - Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego w danym kraju, w którym użytkuje samochód, w szczególności przepisów prawa

8 drogowego i nie będzie zasłaniać się i ich nieznajomością. - Najemca jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z windykacją należności powstałych w zakresie użytkowania pojazdu między innymi za mandaty, nieuregulowane opłaty parkometrowe, odholowanie auta itp. - Najemca zobowiązany jest do parkowania samochodu zawsze gdy jest to możliwe na parkingach strzeżonych lub innych dozorowanych miejscach, nie pozostawiania dokumentów samochodu w pojeździe, zamykania pojazdu gdy kierowca go opuszcza oraz z korzystania ze wszystkich urządzeń zabezpieczających w które wyposażony jest samochód. - stosowania przez najmującego paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz dokumentacją techniczna pojazdu. - w przypadku najmu przyczepy najemca musi posiadać prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem łącznie z wynajmowaną przyczepą lub zapewnić kierowcę z odpowiednimi uprawnieniami. Wszelkie konsekwencje wynikające z niedopełnienia tego obowiązku ponosi Najemca. 7 Postanowienia końcowe 1. Ilekroć w treści niniejszych "Warunków ogólnych umowy" jest mowa o "Umowie najmu", za "Umowę najmu" rozumie się również "Warunki ogólne umowy". 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych, odszkodowania bądź innych roszczeń w pełnej wysokości, przekraczającej wysokość zastrzeżonych niniejszą umową kar. 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego. 4. Siedziba i właściwość sądu. Prawem Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z Umową podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego. Wszelkie zmiany Warunków mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Do rozstrzygania sporów podstawę stanowi tekst polski niniejszego regulaminu. 5. Oświadczenie podatkowe. Najemca oświadcza, iż upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadcza, że znane mu są Warunki oraz aktualne stawki dotyczące niniejszego najmu (taryfy i cenniki) a także zakres jego ewentualnej odpowiedzialności za uszkodzenia, akceptuje je oraz potwierdza, że podane powyżej informacje są prawdziwe. 6. Najemca zgadza się na kserowanie i przechowywanie jego danych osobowych, a w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych wynajmujący ma prawo do przekazania ich organom ścigania jak i umieszczania na czarnej liście nieuczciwych klientów.

9 Oświadczenie Najemcy: niniejszym oświadczam, że zapoznałem się ze "Szczegółowymi warunkami najmu samochodu" i postanowienia w nich zawarte bez zastrzeżeń AKCEPTUJĘ.

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne. b. Wynajmujący: Wypożyczalnia Samochodów Szybko Auto S.C REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Szybko Auto S.C Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Wypożyczalnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI NAJMU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (dalej jako: OWN) określają szczegółowe warunki najmu samochodów będących własnością Bemo Motors sp. z o.o. (dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).

2. Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem). REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Autowmig. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych Autowmig w ramach Wypożyczalni

Bardziej szczegółowo

11. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulowad gotówką w siedzibie Wynajmującego.

11. O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulowad gotówką w siedzibie Wynajmującego. Regulamin Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez firmę Katarzyna Antoszewska, ul. Glebowa 40A, 61-312

Bardziej szczegółowo

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b).

zawarcia umowy najmu,; c. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TomiTech Tomasz Wróblewski w ramach Wypożyczalni Samochodów.

Bardziej szczegółowo

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki Umów zawartych przez wynajmującego w ramach wypożyczalni samochodów Regulamin I. Słownik- oznaczenia Wynajmujący FMGROUP Najemca konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, prawna, prowadząca działalność ) Drugi kierowca - osoba wskazana przez Najemcę, jako drugi kierujący

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW ECAR BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną część Umowy Wynajmu. 2. W razie

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego:

4. Wynajęty samochód nie może być bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego: REGULAMIN KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych pomiędzy firmą: Firma Handlowo-Usługowa Eugenia Lichacz, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW REGULAMIN WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW Słowniczek: Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć GTL-SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Pyrzowicach, ul. Wolności 90,

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015.

Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015. Regulamin najmu samochodów AUTO- BLAK. obowiązujący od 1 lipca 2015. Niniejszy regulamin został wydany przez firmę AUTO- BLAK i określa warunki, zasady i sposób użytkowania wynajmowanych samochodów. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu pojazdów

Regulamin wynajmu pojazdów Regulamin wynajmu pojazdów Regulamin krótkoterminowego wynajmu pojazdów Trezor Group Sonia Gąsiorek. Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 roku. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów XALE by Frontman-Group"

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów XALE by Frontman-Group Regulamin Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów XALE by Frontman-Group" Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady odpłatnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o.

Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. Regulamin wypożyczalni samochodów GLOBAL GROUP Sp. z o. o. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu samochodów zawieranych przez firmę Global Group Sp. z o. o. z Najemca, stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez SC Media sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku

Regulamin krótkoterminowego wynajmu Pojazdów Usługi transportowe Daniel Gromadzki obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 roku Spis treści I. Słowniczek II. Postanowienia Ogólne III. Zawarcie Umowy IV. Kierowca pojazdu V. Zobowiązania Najemcy VI. Ograniczenia obowiązujące Najemcę VII. Odpowiedzialność Najemcy VIII. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi

Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi Regulamin wynajmu WARUNKI UŻYTKOWANIA I NAJMU POJAZDU 1) Niniejsze warunki użytkowania i najmu samochodu zostały wydane przez firmę Usługi Marketingowe Arkadiusz Duniec, 58-562 Podgórzyn ul. Ewangelicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMICHODÓW PARTNER BIAŁYSTOK Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, Protokół Zdawczy i Protokół Odbiorczy samochodu oraz Cennik stanowią integralną częśd Umowy Wynajmu. 2.

Bardziej szczegółowo

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna

1.3 Każdy z Najemców odpowiada niezależnie. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób ich odpowiedzialność jest solidarna Załącznik 1 Szczegółowe Warunki Wynajmu Samochodu Campingowego. Poniższe ustalenia i warunki obowiązują z chwilą zawarcia umowy, której przedmiotem jest najem Samochodu Kempingowego określonego w umowie

Bardziej szczegółowo

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego. zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy

Umowa Najmu Samochodu Kempingowego. zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy Umowa Najmu Samochodu Kempingowego zawarta w dniu... roku w Miedzianej Górze, pomiędzy JPS Sp. z o.o. z siedzibą w Ćmińsku przy ul. Światełek 121, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Wynajmu

Ogólne Warunki Wynajmu Załącznik nr 2 Ogólne Warunki Wynajmu Szanowny Kliencie, Poniższe Ogólne Warunki Wynajmu (zwane dalej OWW) samochodu kempingowego (zwanego dalej Pojazdem), określają prawa i obowiązki Najemcy oraz Wynajmującego.

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu osobowego

Umowa wynajmu samochodu osobowego Umowa wynajmu samochodu osobowego Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Firmą Paweł Pieczonka F.H.U. TOP AUTO z siedzibą przy ul. Lwowskiej 86, 35 627 Rzeszów wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo