JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KĘPNIE /SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU/ HASŁA KLASYFIKACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KĘPNIE /SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU/ HASŁA KLASYFIKACYJNE"

Transkrypt

1 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KĘPNIE /SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU/ Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Kępnie z dnia r. HASŁA KLASYFIKACYJNE I II ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 01 Organizacja 02 Akty normatywne. Obsługa prawna. 03 Plany, sprawozdania, statystyka, analizy. 04 Informatyka 05 Skargi i wnioski oraz postulaty i inicjatywy obywateli 06 Wydawnictwa. Popularyzacja. Informacje. Promocja. 07 Współpraca z krajowym instytucjami 08 Kontakty zagraniczne 09 Kontrole urzędu 1 KADRY 10 Zasady pracy i płacy 11 Nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie stosunku pracy 12 Ewidencja osobowa pracowników 13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 14 Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników Urzędu 15 Dyscyplina pracy 16 Sprawy socjalno-bytowe pracowników 17 Ubezpieczenia społeczne 2 ŚRODKI RZECZOWE 20 Podstawowe zasady gospodarowania środkami rzeczowymi 21 Inwestycje i remonty kapitalne 22 Administracja nieruchomościami 23 Gospodarka materiałowa 24 Źródła zaopatrzenia 25 Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna 26 Ochrona obiektów, mienia. Sprawy obrony cywilnej. 27 Zamówienia publiczne 3 EKONOMIKA 1

2 30 Podstawowe zasady ekonomiczno-finansowe 31 Finansowanie 32 Księgowość budżetowa 33 Rozliczenia płac 34 Księgowość materiałowo - towarowa 35 Fundusze, środki specjalne 36 Inwentaryzacja 37 Dyscyplina finansowa 4 OBSERWACJA RYNKU PRACY, PLANY, PROGRAMY, PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY 40 Przepisy i zasady dotyczące działań na rynku pracy 41 Obserwacja rynku pracy 42 Plany i programy rynku pracy 43 Partnerstwo na rynku pracy 5 USŁUGI RYNKU PRACY 50 Przepisy i wyjaśnienia dotyczące świadczenia usług rynku pracy 51 Pośrednictwo pracy 52 Usługi EURES 53 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 54 Kluby pracy 55 Szkolenia 56 Ocena usług Urzędu 6 INSTRUMENTY RYNKU PRACY 60 Przepisy i wyjaśnienia dotyczące instrumentów rynku pracy 61 Prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja składki ZUS i prac społecznie użytecznych 62 Organizowanie staży, przygotowania zawodowego 63 Dotacje 64 Inne świadczenia z Funduszu Pracy 65 Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 66 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń 67 Wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwach domowych 7 REJESTRACJA BEZROBOTNYCH LUB POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ USTALANIE PRAW DO ŚWIADCZEŃ 70 Przepisy i wyjaśnienia dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustalania praw do świadczeń 71 Rejestracja bezrobotnych lub osób poszukujących pracy 72 Obsługa wypłat świadczeń 73 Wpłaty na Fundusz Pracy osób zatrudnionych za granicą 74 Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych przez bezrobotnych 2

3 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Symbole klasyfikacyjne Hasło klasyfikacyjne Oznaczenie Uszczegółowienie hasła I II III IV kategorii klasyfikacyjnego ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 000 Powiatowa Rada Zatrudnienia Do kategorii B-25 kwalifikuje się dane o składzie, materiały na obrady, protokoły posiedzeń, uchwały, wnioski, stenogramy, regulaminy, itp. Każde posiedzenie stanowi odrębną sprawę i dokumentacja dotycząca danego posiedzenia może być wyłączona do osobnej teczki. Do kategorii B- 5 zalicza się dokumentację obsługi organizacyjno-technicznej (np. korespondencję operatywną) Posiedzenia PRZ B Uchwały PRZ B Sprawozdania z działalności PRZ B Plany pracy PRZ B Skład PRZ B Współpraca z organami samorządowymi i innymi organizacjami 001 Własne komisje i zespoły (stałe i doraźne) B-25 Rodzaje dokumentacji i jej kwalifikacja jak przy klasie 000. Dla każdej komisji i zespołu zakłada się odrębnie ponumerowaną podteczkę, np. Komisja Inwentaryzacyjna, Komisja Przetargowa 002 Udział w obcych organach kolegialnych B-25 do kategorii B-25 zalicza się własne wystąpienia, referaty, opracowania, notatki problemowe, sprawozdania; do kategorii pozostałą dokumentację. Dla każdego organu można założyć odrębnie ponumerowaną podteczkę jak przy klasie Zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora 0030 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora B-25 Nie będące szkoleniami własnych pracowników urzędu oraz bezrobotnych i innych poszukujących pracy B-25 Rodzaje dokumentacji i jej kwalifikacja oraz sposób 3

4 0031 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach potwierdzenia jak przy klasie Zebrania pracowników B-25 Inne niż przy klasach 001; rodzaje dokumentacji i jej kwalifikacja jak przy klasie Organizacja 010 Organizacja organów nadrzędnych B-10 Statuty, regulaminy, schematy organizacyjne jednostek nadrzędnych, np. władz samorządowych, itp. 011 Organizacja własnego urzędu B-25 przepisy ogólnopaństwowe i samorządowe dotyczące bezpośrednio własnego Urzędu, akty erekcyjne, nadanie numeru NIP, REGON, uprawnienia urzędu, regulaminy i schematy organizacyjne, zakresy działania, zmiany organizacyjne, likwidacja, łączenie, zmiany na stanowiskach pracy (protokoły zdawczoodbiorcze stanowisk pracy) oraz korespondencja we wszystkich ww. sprawach 012 Obsługa kancelaryjna urzędu Przepisy kancelaryjne i archiwalne B-25 instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt, instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt, inne instrukcje dot. postępowania z dokumentacją oraz korespondencja we wszystkich ww. sprawach 0121 Środki ewidencji i kontroli obiegu dokumentacji 0122 Wzory druków i formularzy oraz ich wykazy Rejestry kancelaryjne, dowody opłat i doręczeń pocztowych, rejestry faksów, telegramów, poczty elektronicznej i innego typu przesyłek, terminarze, kalendarze B-25 opracowanie wzorów 0123 Ewidencja druków ścisłego zarachowania B-10 Przy czym zamówienia i realizacja zamówień przy klasie Wzory odciskowe pieczęci B-25 ewidencja pieczęci i pieczątek wraz ze zbiorem ich odcisków. Zamówienia i realizacja przy klasie Składnica akt przepisy kancelaryjne i archiwalne przy klasie

5 0130 Ewidencja dokumentacji przechowywanej w składnicy akt B-25 spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji, wykaz spisów zdawczo-odbiorczych, protokoły zagubienia lub zniszczenia dokumentacji, protokoły wycofania akt z ewidencji składnicy akt. Sposób prowadzenia ewidencji uregulowano w instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt 0131 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej B-25 korespondencja, protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej, spisy dokumentacji przekazywanej na makulaturę, protokoły potwierdzające zniszczenie dokumentacji 0132 Przekazywanie dokumentacji B-25 korespondencja i spisy akt przekazywanych do innych instytucji, np. do archiwum państwowego, ZUS 0133 Ewidencja udostępniania dokumentacji w składnicy akt 0134 Kwerendy archiwalne w dokumentacji w składnicy akt 0135 Profilaktyka i konserwacja dokumentacji w składnicy akt 014 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne podania, zezwolenia, karty lub księgi (rejestry) udostępniania akt, korespondencja, itp. W tym wydawanie zaświadczeń, odpisów, uwierzytelnionych kopii 0140 Pełnomocnictwa i upoważnienia własne B Pełnomocnictwa i upoważnienia od Starosty 0142 Pełnomocnictwa i upoważnienia w ramach programów i projektów zewnętrznych B-10 B Wzory podpisów, podpisy elektroniczne B-10 W tym ich rejestry; również bankowe karty wzoru podpisu. Okres przechowywania liczy się od daty wycofania lub wygaśnięcia pełnomocnictwa czy upoważnienia. 015 Zbiory biblioteczne urzędu tj. dzienniki ustaw, dzienniki urzędowe, monitory, czasopisma, literatura fachowa, itp Ewidencja zbiorów bibliotecznych 0 księgi (rejestry) inwentarzowe, katalogi, bazy danych 0151 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych zakupy zbiorów, prenumeraty, dary, wymiany 5

6 016 Ochrona i dostęp do informacji 0160 Ochrona danych osobowych B Ochrona informacji niejawnych B Udostępnianie informacji publicznej B-10 W tym obsługa merytoryczna BIP 02 Akty normatywne. Obsługa prawna 020 Zbiór aktów normatywnych władz i organów nadrzędnych i współdziałających B-10 okres przechowywania liczy się od daty utraty mocy prawnej aktu 021 Zbiór aktów normatywnych własnych B-25 komplet podpisanych przez Dyrektora Urzędu zarządzeń, poleceń służbowych, komunikatów, instrukcji, pism okólnych, itp. Dla każdego rodzaju aktów normatywnych zakłada się odrębną teczkę na każdy rok kalendarzowy. Materiały źródłowe wraz z jednym egzemplarzem aktu przechowuje się i rejestruje w odpowiedniej teczce założonej zgodnie z wykazem akt w komórce organizacyjnej, która akt przygotowała. 022 Opiniowanie projektów aktów prawnych i projektów umów zawieranych przez urząd 023 Opinie prawne 024 Sprawy sądowe i sprawy w postępowaniu administracyjnym B-10 okres przechowywania liczy się od daty wykonania prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy. 03 Plany, sprawozdania, statystyka, analizy W NIŻEJ ROZBUDOWANYCH KLASACH UJMOWANE SĄ PLANY I SPRAWOZDANIA DOT. WSZELKICH RODZAJÓW ZAGADNIEŃ PROWADZONYCH PRZEZ URZĄD, W TYM DZIAŁALNOŚCI USTAWOWEJ, Z WYJĄTKIEM OBSERWACJI RYNKU PRACY (ZOB. KLASA 41) 030 Wytyczne i wskaźniki dotyczące planowania i sprawozdawczości (statystycznej i opisowej) BE-5 do kategorii B-25 zalicza się opracowania własne, a do kategorii opracowania zewnętrzne. Okres przechowywania liczy się od momentu utraty mocy prawnej przepisu. 6

7 031 Programy, plany i sprawozdania z jednostek obcych 032 Plany, sprawozdania, statystyka, analizy własne urzędu 033 Sprawozdania statystyczna własne urzędu na formularzach statystycznych 034 Analizy działalności, analizy ekonomiczne, inne analizy 035 Meldunki i raporty sytuacyjne przesyłane do wiadomości lub wykorzystania B-25 dotyczy programów perspektywicznych, planów wieloletnich, rocznych, jednorazowych, okresowych oraz sprawozdań z ich wykonania; przy czym jeżeli planom i sprawozdaniom okresowym odpowiada plan i sprawozdanie roczne można plany i sprawozdania okresowe zakwalifikować do kategorii B-25 m.in. dla GUS, ministra właściwego do spraw pracy; przy czym opracowania cząstkowe i materiały źródłowe zalicza się do kategorii. B-25 własne oraz sporządzane jako odpowiedzi na ankiety i zapytania 04 Informatyka sprawy dot. zakupu i eksploatacji komputerów i infrastruktury zob. klasy 23,25 i Projektowanie, homologacje i wdrażanie oprogramowania i systemów informatycznych 041 Eksploatacja systemów teleinformatycznych i oprogramowania 0410 Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowania 0411 Instrukcje eksploatacji systemów teleinformatycznych, systemów ewidencjonowania informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowania oprogramowania i zbiorów danych dokumentacja techniczna oprogramowania, umowy, oferty, zlecenia, korespondencja, notatki, plany prac, harmonogramy, protokoły odbioru prac, raporty, dokumentacja trybu homologacji, umowy i licencje na oprogramowanie, przy czym okres przechowywania w przypadku umów i licencji liczy się od momentu wygaśnięcia umowy licencyjnej. rodzaje dokumentacji wymieniono przy klasie 040 B-25 do kategorii B-25 zalicza się instrukcje własne, ale również obce, jeżeli dotyczyły ważnego oprogramowania dla urzędu lub były dla niego przygotowane. Pozostałe kategoria, przy czym okres przechowywania liczy się od daty utraty aktualności przez daną instrukcję. 7

8 0412 Ewidencja stosowanych systemów i programów 0413 Zbiory danych na nośnikach informatycznych (banki danych) 0414 Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów 0415 Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych B-25 B-25 dane zachowane na nośnikach informatycznych (każdorazowo minimum w 2 kopiach zabezpieczających) oraz wydruki zabezpieczające. Bazy danych zawierające dane z dokumentacji księgowości i administracji przechowywane są tak długo jak określone to zostało w odpowiednich dla tej dokumentacji klasach rzeczowych wykazu akt okres przechowywania liczy się od daty utraty uprawnień do dostępu B-10 Dotyczy spraw włamania do systemów i złego użytkowania; notatki, protokoły, korespondencja, decyzje o blokadzie dostępu do systemu 042 Strony WWW B-25 poszczególne pliki umieszczane na stronie powinny być archiwizowane w formie elektronicznej. 05 Skargi i wnioski oraz postulaty i inicjatywy obywateli 050 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg i wniosków oraz postulatów i inicjatyw obywateli B Skargi i wnioski 0510 Skargi i wnioski załatwione bezpośrednio B-25 W tym ich rejestr 0511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości 052 Postulaty i inicjatywy obywateli B Sprawy odesłane do załatwienia innym właściwym podmiotom 06 Wydawnictwa. Popularyzacja. Informacje. Promocja B-2 Dotyczy spraw które nie mieszczą się w zadaniach Urzędu, a zostały skierowane do niego przez pomyłkę lub brak wiedzy wnioskodawcy i stąd brak dla nich klas w wykazie akt 060 Wydawnictwa B-25 do kategorii B-25 kwalifikuje się materiały do danego wydawnictwa wraz z dwoma egzemplarzami wydawnictwa; do kategorii 8

9 061 Kontakty ze środkami publicznego przekazu 0610 Informacje własne dla środków publicznego przekazu, odpowiedzi na informacje medialne B Konferencje prasowe i wywiady B Monitoring środków publicznego przekazu zalicza się dokumentację spraw technicznych, np. zlecenia, rozliczenia, kopie faktur, korespondencję B-25 W tym wycinki prasowe możliwy podział według grup rzeczowych 062 Wystawy, pokazy, targi B-25 inne niż przy klasie 51; do kategorii B-25 zalicza się programy, projekty plastyczne, scenariusze, teksty, plakaty, ulotki, itp., a do kategorii korespondencję związaną z techniczną i organizacyjną obsługą 063 Materiały fotograficzne lub audiowizualne z wydarzeń, akcji i imprez B-25 Według tematów i wydarzeń 064 Popularyzacja usług B-25 Materiały reklamowe w tym np. długopisy z logo PUP ulotki na temat usług, kat. korespondencja. 07 Współpraca z krajowymi instytucjami OBEJMUJE SPRAWY OGÓLNE WSPÓŁPRACY NIEZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z AKTAMI INNYCH KLAS (NP. KLASA 43) 070 Współpraca z organami administracji rządowej 071 Współpraca z organami samorządu terytorialnego i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi 072 Współpraca z innymi instytucjami krajowymi do kategorii B-25 należy zakwalifikować opracowania powstałe w wyniku współpracy oraz korespondencję merytoryczną, do kategorii pozostałe dokumenty. Dla poszczególnych organów, urzędów i władz można zakładać odrębnie numerowane podteczki. Umowy i porozumienia przy klasie 073 jak przy klasie 070 jak przy klasie Umowy i porozumienia z innymi B-25 okres przechowywania liczy się od 9

10 jednostkami dotyczące zakresu i sposobu działania własnego urzędu oraz dotyczące współpracy 074 Reprezentacja w zakresie współpracy krajowej 08 Kontakty zagraniczne 080 Współpraca z zagranicznymi instytucjami 081 Obsługa wyjazdów zagranicznych własnych pracowników 10 daty wygaśnięcia umowy lub jej aneksów B-2 zaproszenia, zawiadomienia, życzenia, podziękowania, kondolencje, foldery reklamowe BE-5 jak przy klasie 070 przy czym indywidualne instrukcje dla delegowanych, rejestry wyjazdów oraz sprawozdania kwalifikuje się do kategorii B Obsługa delegacji zagranicznych przy czym programy pobytu oraz sprawozdania z przebiegu rozmów i spotkań kwalifikuje się do kategorii B Reprezentacja w zakresie współpracy międzynarodowej B-2 jak przy klasie Kontrole urzędu PLANOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PRZY KLASIE Zasady i tryb przeprowadzania kontroli B-25 przepisy i ustalenia własne i zewnętrzne 091 Kontrole zewnętrzne w urzędzie B-25 protokoły, sprawozdania z kontroli, wnioski, zarządzenia pokontrolne, sprawozdania z realizacji zaleceń; każda kontrola stanowi osobną sprawę. 092 Kontrole wewnętrzne w urzędzie B-25 Jak przy klasie 091 w tym zarządzanie ryzykiem i kontrola zarządcza 093 Książka kontroli 1 KADRY 10 Zasady pracy i płacy DOTYCZĄCE WŁASNYCH PRACOWNIKÓW 100 Zbiór przepisów prawnych zewnętrznych dotyczących pracy i płac oraz spraw osobowych B-10 okres przechowywania liczy się od momentu utraty mocy prawnej aktu 101 Przepisy własne dotyczące pracy i płacy B-25 regulaminy pracy, regulaminy premiowania i przyznawania nagród, siatki płac, zasady dotyczące stawek i etatów, wykazy etatów oraz korespondencja w ww. sprawach 11 Nawiązywanie, przebieg i rozwiązywanie w przypadku dokumentacji dotyczącej projektów

11 stosunku pracy 110 Zatrudnianie pracowników 1100 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, okres archiwizacji zgodny z wytycznymi akta przyjętych pracowników odkłada się do akt osobowych; dokumentację z posiedzeń komisji klasyfikuje się przy klasie Zatrudnianie pracowników akta przyjętych pracowników odkłada się do akt osobowych; 1102 Warunki zatrudnienia jak przy klasie Zakresy czynności jak przy klasie Służba przygotowawcza jak przy klasie Zwalnianie pracowników jak przy klasie Opiniowanie i ocenianie pracowników jak przy klasie Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników 114 Prace zlecone (umowy cywilno-prawne) 1140 Prace zlecone ze składką na ZUS Prace zlecone bez składki na ZUS B Nagradzanie, odznaczanie i karanie B-2 m.in. dodatki, delegowanie, przeniesienia, zastępstwa, awanse, podwyżki, nominacje, przydział; postępowanie z dokumentacją jak przy klasie Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne wnioski i decyzje, kopie pism o przyznaniu nagród odkłada się do akt osobowych 1151 Nagrody jubileuszowe jak przy klasie Odznaczenia państwowe, samorządowe i inne wnioski 1153 Kary dyscyplinarne i inne kary * *) okres przechowywania uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa pracy; posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej klasyfikuje się przy klasie Wojskowe sprawy pracowników jak przy klasie Ewidencja osobowa pracowników 120 Akta osobowe pracowników 0 dla każdego pracownika prowadzi się odrębną teczkę zawierającą dokumenty zgodnie z przepisami wykonawczymi do kodeksu pracy. Okres przechowywania liczy się od 11

12 daty zwolnienia pracownika, jeśli akt osobowych nie przekazano w ślad za przeniesionym pracownikiem. 121 Pomoce ewidencyjne do akt osobowych 0 skorowidze, księgi ewidencyjne, karty personalne, rejestry, itp. w tym programy i systemy teleinformatyczne 122 Legitymacje służbowe rejestr wydanych legitymacji, sprawy duplikatów, zwrócone legitymacje, itp. 123 Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 13 Bezpieczeństwo i higiena pracy 130 Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy 131 Działania w zakresie zwalczania wypadków, chorób zawodowych, ryzyka zawodowego 132 Przeglądy warunków i bezpieczeństwa pracy 133 Badania lekarskie w zakresie medycyny pracy - skierowania 134 Wypadki przy pracy, w drodze do pracy i z pracy 135 Warunki szkodliwe i choroby zawodowe BE-5 do kategorii B-25 zalicza się własne przepisy, a do kategorii B- 5 przepisy zewnętrzne. Okres przechowywania liczy się od momentu utraty mocy prawnej aktu. B-25 przepisy własnej jednostki i ich zastosowanie oraz inne zasadnicze sprawy dotyczące zwalczania wypadków przy pracy i chorób zawodowych; zaopatrzenie rzeczowe pracowników przy klasie Warunki szkodliwe B Rejestr warunków szkodliwych B Choroby zawodowe B-10 Oryginał zaświadczenia wpina się do akt osobowych pracownika B-10 protokoły, zawiadomienia, rejestr wypadków, karty wypadków, oświadczenia, orzeczenia; przy czym dokumentacja wypadków zbiorowych, śmiertelnych i inwalidzkich kwalifikowana jest do kategorii B Szkolenia BHP W tym rejestry szkoleń: wstępnych, stanowiskowych i okresowych 14 Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników urzędu w przypadku dokumentacji dotyczącej projektów 12

13 140 Zasady i programy szkolenia i doskonalenia 141 Dokształcanie pracowników współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, okres archiwizacji zgodny z wytycznymi B-25 własne ustalenia 1410 Szkolenie pracowników studia, szkolenia, konferencje, specjalizacje organizowane przez inne instytucje dla własnych pracowników, ewidencja; kopie dokumentów ukończenia odkłada się do akt osobowych 1411 Oferty szkoleniowe B Szkolenia organizowane przez Urząd do kategorii 0 kwalifikuje się ewidencję szkolonych, zaświadczenia, świadectwa nauki, protokoły egzaminacyjne; do kategorii kwalifikuje się dokumentację obsługi organizacyjnej szkoleń. 143 Staże zawodowe i praktyki szkoleniowe własnych pracowników krajowe i zagraniczne 144 Staże, praktyki, wolontariat 15 Dyscyplina pracy w przypadku dokumentacji dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, okres archiwizacji zgodny z wytycznymi 150 Przepisy prawne dotyczące czasu pracy, dyscypliny pracy, urlopów, delegacji, prac dodatkowych 151 Ustalenie czasu pracy pracowników urzędu 152 Dowody obecności w pracy B-3 listy obecności, karty obecności w pracy, raporty obecności, ewidencja wyjść w godzinach służbowych, ewidencja pobytu na terenie własnej jednostki w godzinach pozasłużbowych, ewidencja kart magnetycznych 153 Absencje w pracy B-10 B Ewidencja zwolnień lekarskich 1531 Urlopy okolicznościowe B Urlopy macierzyńskie, ojcowskie i wychowawcze B-3 Oryginał odkłada się do akt osobowych pracownika 13

14 1533 Urlopy bezpłatne B-3 Jak w klasie Urlopy pracownicze 1540 Plany urlopów B Wnioski urlopowe B-3 W tym roczne karty urlopowe 155 Delegacje służbowe B-2 rachunki kosztów delegacji należą do dowodów księgowych kategoria 156 Dodatkowe zatrudnienie osób zatrudnionych B-2 w tym rejestr pracowników wykonujących prace dodatkowe 157 Rozliczenia czasu pracy pracowników w tym godziny nadliczbowe 158 Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej 16 Sprawy socjalno-bytowe pracowników 160 Przepisy prawne dotyczące spraw socjalno-bytowych 161 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 162 Zaopatrzenie rzeczowe pracowników B-10 Postępowanie w sprawie dopuszczenia do informacji niejawnych, certyfikaty, dopuszczenia, oświadczenia. Okres przechowywania liczy się od roku następnego po wygaśnięciu zobowiązania lub uprawnień dostępu do informacji niejawnych B Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej B Odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej B Środki utrzymania czystości B Napoje chłodzące B Akcje socjalne i imprezy kulturalne poza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych 17 Ubezpieczenia społeczne inne niż wymienione przy klasach 161, 170 Przepisy ubezpieczeniowe instrukcje i przepisy ZUS, towarzystw i zakładów ubezpieczeniowych. Okres przechowywania liczy się od momentu utraty mocy prawnej aktu 171 Ubezpieczenia społeczne, deklaracje rozliczeniowe B-10 W tym m.in. zgłoszenia, zmiany, wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych itp. 172 Legitymacje ubezpieczeniowe ewidencja, sprawy duplikatów, zwrócone legitymacje itp. 14

15 173 Dowody uprawnień do zasiłków np. zasiłków chorobowych, rodzinnych, pogrzebowych, itp. 174 Emerytury i renty 1740 Ewidencja emerytów i rencistów własnego urzędu 1741 Wnioski o emerytury własnych pracowników B-10 B-2 wnioski. Okres przechowywania liczy się od daty przyznania renty lub emerytury bądź prawomocnego orzeczenia o odmowie 1742 Wnioski o renty inwalidzkie B-2 Jak w klasie Ubezpieczenia zbiorowe pracownicze itp. B-10 okres przechowywania liczy się od momentu wygaśnięcia umowy ubezpieczeniowej 2 ŚRODKI RZECZOWE 20 Podstawowe zasady gospodarowania środkami rzeczowymi 21 Inwestycje i remonty kapitalne dokumentacja dot. przygotowania, wykonawstwa i odbioru; Okres przechowywania liczy się od momentu rozliczenia inwestycji, przy czym dokumentacja techniczna obiektu przechowywana jest u użytkownika jeszcze przez cały czas eksploatacji i jeszcze przez pięć lat od momentu jego utraty. 22 Administracja nieruchomościami 220 Stan prawny nieruchomości B-25 dokumentacja prawna i techniczna nabywania obiektów. 221 Udostępnianie i oddawanie w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom 222 Najmowanie lokali od innych na potrzeby własne 223 Eksploatacja budynków i lokali 2230 Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń 2231 Dokumentacja techniczna prac remontowych 2232 Konserwacja i eksploatacja bieżąca budynków, lokali i pomieszczeń B-10 okres przechowywania liczy się od daty utraty obiektu lub wygaśnięcia umowy najmu B-3 zlecenia, umowy z wykonawcami, kosztorysy, protokoły odbioru prac, faktury dokumentacja techniczna obiektu przechowywana jest u użytkownika przez cały czas eksploatacji i jeszcze przez pięć lat od momentu jego utraty korespondencja dot. konserwacji, zaopatrzenia w energię 15

16 elektryczną, wodę, gaz, sprawy oświetlenia i ogrzewania, utrzymanie czystości, dekorowanie, flagowanie itp. 224 Podatki i opłaty publiczne B-10 deklaracje, wymiary podatkowe, zwolnienia, itp. Z wyjątkiem dowodów księgowych 23 Gospodarka materiałowa dotyczy środków trwałych i nietrwałych 230 Zaopatrzenie materiałowe 231 Magazynowanie środków trwałych i nietrwałych 232 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych 233 Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników 234 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych 235 Konserwacja i remonty środków trwałych 236 Dokumentacja technicznoeksploatacyjna środków trwałych 237 Gospodarka odpadami (surowcami wtórnymi) dowody przychodu i rozchodu, kartoteki ilościowo-wartościowe B-10 B-10 dowody przyjęcia do eksploatacji środka, dowody zmiany miejsca użytkowania środka, kontrole techniczne itp. Okres przechowywania liczy się od momentu upłynnienia środka. opisy techniczne, instrukcje obsługi. Okres przechowywania liczy się od momentu likwidacji maszyny lub urządzenia. 24 Źródła zaopatrzenia B-2 zamówienia, reklamacje, korespondencja handlowa 25 Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna 250 Zakupy środków i usług transportowych, łączności, pocztowych i kurierskich 251 Ewidencja środków transportu B Eksploatacja własnych środków transportowych 2520 Karty drogowe 2521 Karty eksploatacji samochodu 2522 Paliwo 2523 Raport dyspozytorski 16

17 2524 Przeglądy techniczne 2525 Sprawy garaży, myjni 2526 Remonty pojazdu 2527 Ryczałty samochodowe 253 Użytkowanie obcych środków transportowych 254 Eksploatacja środków łączności (telefonów, faksów, modemów, łączy internetowych) 255 Organizacja i eksploatacja infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej 26 Ochrona obiektów, mienia. Sprawy obrony cywilnej. zlecenia, umowy o wykorzystaniu prywatnych samochodów w tym dokumentacja dot. konserwacji i remontów środków łączności 260 Ochrona mienia własnej jednostki plany ochrony obiektów, dokumentacja ochrony, przepustki, karty magnetyczne, ewidencja wydanych przepustek i kart magnetycznych, upoważnienia. Okres przechowywania liczy się od momentu utraty mocy obowiązującej planu. 261 Ochrona przeciwpożarowa instrukcje, plany ochrony ppoż., protokoły kontroli, oświadczenia o przeszkoleniu ppoż., interwencje jednostek straży p.poż., itp. 262 Ubezpieczenia majątkowe B-10 m.in. ubezpieczenia od pożaru, kradzieży nieruchomości, ruchomości, środków transportu, itp. Sprawy odszkodowań. Okres przechowywania liczy się od daty wygaśnięcia umowy 263 Sprawy obrony cywilnej B Sprawy obronne B Zamówienia publiczne W ZAKRESIE CAŁEJ DZIAŁALNOŚCI URZĘDU, W TYM WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY w przypadku dokumentacji dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, okres archiwizacji zgodny z wytycznymi 270 Ogólne zasady organizowania zamówień publicznych i przetargów BE-10 17

18 271 Dokumentacja zamówień publicznych w tym rejestr zamówień publicznych i przetargów; na dokumentację zamówień i przetargów składają się: wnioski, oferty, ogłoszenia, zapytania o cenę, specyfikacje, protokoły komisji, odwołania, korespondencja, umowy. Dla każdego zamówienia prowadzi sie odrębną teczkę. Okres przechowywania dokumentacji zamówień publicznych liczony jest od momentu zawarcia, natomiast umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych liczony jest od momentu wygaśnięcia umowy 2710 Dokumentacja zamówień publicznych powyżej progu określonego w ustawie 2711 Dokumentacja zamówień publicznych poniżej progu określonego w ustawie 3 EKONOMIKA 30 Podstawowe zasady ekonomicznofinansowe 300 Przepisy prawne dotyczące rachunkowości, księgowości i obsługi kasowej 301 Własne ustalenia dotyczące systemu ekonomiczno-finansowego i plany kont Wg stanu na dzień Euro Wg stanu na dzień Euro B-10 przepisy zewnętrzne. Okres przechowywania liczy się od momentu utraty mocy prawnej aktu. B Plany finansowe własne 31 Finansowanie. PLANY, SPRAWOZDANIA I ANALIZY FINANSOWE POR. KLASA Obrót gotówkowy plany i raporty kasowe (niestanowiące dowodów kasowych), kopie asygnat i kwitariuszy, grzbiety książeczek czekowych i rozrachunkowych 311 Finansowanie i kredytowanie Finansowanie własnej jednostki m.in. korespondencja; plany finansowe i ich zmiany ujęte są w odpowiednich klasach w klasie Współpraca z bankami finansującymi i kredytującymi m.in. korespondencja, porozumienia 3112 Finansowanie inwestycji okres przechowywania liczy się od 18

19 momentu rozliczenia inwestycji 3113 Przychody własne dochody, przychody z dotacji, składek, pożyczki, itp. 32 Księgowość budżetowa w przypadku dokumentacji dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, okres archiwizacji zgodny z wytycznymi 320 Dowody księgowe 321 Dokumentacja księgowa księgi, rejestry, dzienniki, kartoteki kontowe, bazy danych księgowości 322 Rozliczenia z dostawcami, odbiorcami, pracownikami, instytucjami ubezpieczeniowymi i podatkowymi 323 Windykacja należności dokumenty związane z udowodnieniem zadłużeń i należności 324 Uzgadnianie sald korespondencja 325 Ewidencja syntetyczna i analityczna 326 Kontrole kasy 33 Rozliczenia płac ZAŚWIADCZENIA O PŁACACH POR. KLASA Dokumentacja płac dokumentacja źródłowa do obliczania wysokości wynagrodzenia; w tym teczki pracowników z kopiami dokumentów, których oryginały kadry odłożyły do akt osobowych 331 Dokumentacja potrąceń z płac zajęcia sądowe, podatki, składki, pożyczki, odszkodowania, kary, zaliczki, itp. 332 Listy płac 0 w tym listy premii, nagród, zasiłków, itp. 333 Karty wynagrodzeń Rozliczenia składek na ZUS 0 w tym wypełnione druki ZUS RMUA 335 Deklaracje podatkowe B-10 m.in. PIT-y 336 Dokumentacja wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac 34 Księgowość materiałowo towarowa 340 Dowody księgowe faktury własne i obce 341 Dokumentacja księgowa karty ilościowo-wartościowe, analityczne, księgi, rejestry i inne 35 Fundusze, środki specjalne 19

20 350 Zasady gospodarowania funduszami i środkami specjalnymi 351 Realizacja i wykorzystanie funduszy i środków własnych urzędu 36 Inwentaryzacja B-25 w obrębie tej klasy można dokonać podziału według poszczególnych funduszy (m.in. socjalny, itp.) i środków 360 Ogólne zasady inwentaryzacji B-25 własne ustalenia 361 Wycena i przecena B-10 arkusze kalkulacyjne środków trwałych, tabele amortyzacyjne 362 Spisy, protokoły i sprawozdania z inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne 37 Dyscyplina finansowa 370 Interwencje głównego księgowego obejmuje również decyzje władz nadrzędnych w sprawach naruszenia dyscypliny finansowej 371 Rewizja dokumentacji B-25 analizy, protokoły i sprawozdania, wnioski biegłych, zarządzenia porewizyjne oraz ich realizacja, decyzje władz nadrzędnych 372 Inne sprawy nadzoru finansowego Nie ujęte w klasach 370,371 4 OBSERWACJA RYNKU PRACY, PLANY, PROGRAMY, PARTNERSTWO NA RYNKU PRACY 40 Przepisy i zasady dotyczące działań na rynku pracy 41 Obserwacja rynku pracy 410 Analizowanie, monitoring, oceny lokalnego rynku pracy 411 Informacje o stanie i strukturze bezrobocia 412 Analizy rynku pracy - cudzoziemcy B-10 B-25 dla każdej analizy, sprawozdania, oceny można założyć odrębną teczkę B Analizy rynku pracy pod kątem opiniowania zezwolenia na pracę cudzoziemców w tym korespondencja 4121 Oświadczenia pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 42 Plany i programy rynku pracy 420 Zewnętrzne plany działań na rzecz krajowy lub regionalny 20

21 zatrudnienia 421 Projekty lokalne na rzecz rozwoju rynku pracy 422 Programy promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 4220 Programy specjalne B Programy pilotażowe B Udział w programach i projektach zewnętrznych 4230 Wnioskowanie o udział w zewnętrznych programach i projektach 4231 Realizacja programów i projektów zewnętrznych 4232 Obsługa finansowa programów i projektów zewnętrznych 43 Partnerstwo na rynku pracy B-25 dokumentacja dot. przygotowania i realizacji projektu B-25 jak przy klasie 421 w tym ze środków Unii Europejskiej B-25 w tym autoewaluacja i ewaluacja B-10 z wyjątkiem sprawozdań (zob. klasa 4231); okres przechowywania liczy się od momentu ostatecznego rozliczenia projektu lub programu 430 Współpraca z instytucjami rynku pracy do kategorii B-25 należy zakwalifikować opracowania powstałe w wyniku współpracy oraz korespondencję merytoryczną, do kategorii pozostałe dokumenty. Dla poszczególnych organów i instytucji można zakładać odrębnie numerowane podteczki. Umowy i porozumienia przy klasie Umowy i porozumienia z instytucjami rynku pracy 432 Realizacja zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej B Otwarte konkursy ofert 4321 Oferty podmiotów zewnętrznych na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 4322 Umowy na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 4323 Obsługa finansowa realizacji zadań z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej B-10 w tym monitoring wykonania umowy; okres przechowywania dokumentacji liczy się od momentu zakończenia realizacji zadania okres przechowywania dokumentacji liczy się od momentu zakończenia realizacji zadania 5 USŁUGI RYNKU PRACY w przypadku projektów współfinansowanych ze środków 21

22 50 Przepisy i wyjaśnienia dotyczące świadczenia usług rynku pracy 51 Pośrednictwo pracy 510 Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcą krajowym 511 Baza danych o pracodawcach B-25 Unii Europejskiej okres archiwizowania zgodny z wytycznymi, w przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcom okres archiwizowania zgodny z ustawą o pomocy publicznej w tym plan wizyt i korespondencja 5110 Karty pracodawców B-10 w tym rejestr w formie elektronicznej 5111 Rejestr pracodawców krajowych B-10 Jak przy klasie Oferty pracy 5120 Oferty pracy z kraju 5121 Oferty pracy z powiatu w tym rejestr 5122 Oferty pracy za granicą 5123 Informacje o ofertach wysyłanych do mediów 5124 Informacje o ofertach wysyłanych do innych instytucji i stowarzyszeń 513 Zwolnienia grupowe B Osoby aktywnie poszukujące pracy B Skierowania 5150 Skierowania do pracy B-2 Skierowanie odkłada się do akt bezrobotnego. W tym rejestr Skierowania na targi pracy B-2 Skierowanie odkłada się do akt bezrobotnego. W tym rejestr 516 Giełdy pracy 517 Zgłoszenia dotyczące zatrudnienia Oryginały odkładane są do akt bezrobotnych 5170 Zgłoszenia dotyczące zatrudnienia bezrobotnych 5171 Zgłoszenia podjęć pracy przez osoby bezrobotne 518 Korespondencja dot. pośrednictwa pracy 5180 Korespondencja z instytucjami, sądami, szkołami dot. pośrednictwa pracy 5181 Korespondencja z osobami fizycznymi i firmami dot. pośrednictwa pracy W tym rejestr W tym rejestr B-2 B-2 22

23 519 Wezwania Oryginały odkładane są do akt bezrobotnych w tym rejestr 52 Usługi EURES 520 Oferty pracy EURES w tym rejestr i korespondencja 521 Kwalifikowanie osób do pracy za granicą 522 Pisma informacyjne dotyczące EURES Np. biuletyny, sprawy informacyjne itp. 53 Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 530 Karty usług doradczych w tym rejestr 531 Porady grupowe 5310 Wykaz porad grupowych 5311 Dokumentacja porad grupowych w tym rejestr 532 Pomoc pracodawcom w tym rejestr 533 Udzielanie informacji zawodowych w tym rejestr 5330 Udzielanie informacji zawodowych indywidualnych 5331 Udzielanie informacji zawodowych grupowych 534 Kierowanie do poradni psychologicznopedagogicznych oraz do jednostek medycyny pracy 535 Baza danych informacji o zawodach na lokalnym rynku pracy 536 Informacja zawodowa dla młodzieży szkolnej 5360 Informacja zawodowa dla młodzieży szkolnej gimnazjalnej 5361 Informacja zawodowa dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 54 Kluby pracy zlecenia badań, skierowania na badania, opinie, itp. B Organizacja klubów pracy B Realizacja zajęć aktywizacyjnych w tym rejestr 542 Szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy 543 Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach 544 Wykaz zajęć aktywizacyjnych 545 Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych B-10 w tym rejestr w tym rejestr. Oryginał odkłada się do teczki merytorycznej, kopie do teczki osoby bezrobotnej w tym rejestr 23

24 55 Szkolenia 550 Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych 551 Dobór instytucji szkoleniowych w tym ewidencja 552 Rekrutacja i dobór uczestników szkoleń 553 Szkolenia indywidualne i grupowe w tym rejestr; na dokumentację każdego szkolenia można założyć odrębną teczkę 554 Finansowanie kosztów egzaminów, licencji niezbędnych do wykonywania zawodu 555 Finansowanie kosztów studiów podyplomowych rodzaje dokumentacji jak przy klasie 630 rodzaje dokumentacji jak przy klasie Pożyczki szkoleniowe rodzaje dokumentacji jak przy klasie Refundowanie kosztów za zatrudnienie na zastępstwo 558 Refundowanie kosztów szkolenia specjalistycznego pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy rodzaje dokumentacji jak przy klasie 630 B-10 dotyczy pracodawców, którzy utworzyli fundusz szkoleniowy; rodzaje dokumentacji jak przy klasie Ocena usług Urzędu BE-5 m.in. ankiety zadowolenia z udzielonej usługi, ankiety początkowe, końcowe itp. ankieta ewaluacyjna 6 INSTRUMENTY RYNKU PRACY w przypadku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej okres archiwizowania zgodny z wytycznymi, a w przypadku pomocy udzielanej przedsiębiorcom okres archiwizowania zgodny z ustawą o pomocy publicznej 60 Przepisy i wyjaśnienia dotyczące instrumentów rynku pracy 61 Prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja składki ZUS i prac społecznie użytecznych 610 Prace interwencyjne wnioski, umowy, korespondencja, dyspozycje, protokoły i notatki z wizyt monitorujących itp. 611 Roboty publiczne rodzaje dokumentacji jak przy klasie Refundowanie składek na ubezpieczenie społeczne B-25 rodzaje dokumentacji jak przy klasie Refundowanie prac społecznie rodzaje dokumentacji jak przy 24

25 użytecznych klasie Organizowanie staży, przygotowania zawodowego 620 Staże wnioski, umowy, korespondencja, dyspozycje, protokoły i notatki z wizyt monitorujących itp. 621 Przygotowanie zawodowe dorosłych rodzaje dokumentacji jak przy klasie Stypendia na kontynuowanie nauki rodzaje dokumentacji jak przy klasie Zaświadczenie o odbyciu stażu B-2 w tym rejestr. Jak przy klasie Wniosek o przeprowadzenie badań lekarskich 63 Dotacje 630 Dofinansowanie wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy 631 Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej 632 Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej 64 Inne świadczenia z Funduszu Pracy 640 Finansowanie dodatków aktywizacyjnych w tym rejestr B-10 wnioski, umowy, korespondencja, dyspozycje, protokoły i notatki z wizyt monitorujących itp. B-10 rodzaje dokumentacji jak przy klasie 630 B-10 Rodzaje dokumentów jak w klasie 610 wnioski, zaświadczenia, korespondencja itp. 641 Finansowanie kosztów przejazdu rodzaje dokumentacji jak przy klasie Finansowanie kosztów zakwaterowania rodzaje dokumentacji jak przy klasie Finansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia z tytułu skierowania na szkolenie 644 Finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osoby zależnej 645 Finansowanie specyficznych elementów wspierających zatrudnienie w programach specjalnych 65 Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 650 Pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne rolników rodzaje dokumentacji jak przy klasie 630 rodzaje dokumentacji jak przy klasie 630 Występujące w programach specjalnych np. dodatek komunikacyjny, itd. 651 Sfinansowanie kosztów szkolenia 652 Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej B-10 25

26 66 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń 660 Ustalenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 661 Tytuły wykonawcze rejestry 67 Wspieranie pracy zarobkowej w gospodarstwach domowych 7 REJESTRACJA BEZROBOTNYCH LUB POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ USTALANIE PRAW DO ŚWIADCZEŃ 70 Przepisy i wyjaśnienia dotyczące rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustalania praw do świadczeń odroczenie zwrotu, umorzenie lub rozłożenie na raty W tym umowy aktywizacyjne oraz rejestr B Rejestracja bezrobotnych lub osób poszukujących pracy 710 Ustalanie statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku 0 w tym ewidencja w formie systemu informatycznego. Okres przechowywania liczy się od daty zakończenia sprawy; w tym rejestr B Rejestracja osób poszukujących pracy B-25 w tym ewidencja w formie systemu informatycznego, która kwalifikowana jest do kategorii B-25 w tym rejestr B Rejestr odwołań od decyzji urzędu B-10 dokumentację odkłada się do teczki rejestracyjnej 713 Rejestr wydanych decyzji B-10 dokumentację odkłada się do teczki rejestracyjnej 714 Rejestr wydanych zaświadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy 715 Informowanie jednostek zewnętrznych o osobach zarejestrowanych w urzędzie B-2 Np. ZUS, Policje, OPS itp. 716 Legitymacje ubezpieczeniowe ewidencja, sprawy duplikatów, zwrócone legitymacje itp. 717 Zmiana miejsca zamieszkania B Korespondencja z osobami fizycznymi i firmami dot. rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy 719 Rejestr wydanych postanowień B-10 dokumentację odkłada się do teczki rejestracyjnej 72 Obsługa wypłat świadczeń B Listy wypłat świadczeń 0 26

27 721 Karty wypłat świadczeń Rozliczenia składek na ZUS 723 Deklaracje podatkowe B-10 m.in. PIT-y 724 Dokumentacja potrąceń ze świadczeń B-10 zajęcia dopuszczone odrębnymi przepisami np. komornicze 725 Rozliczenia transferu środków na wypłaty zasiłków między krajami Unii Europejskiej 726 Wezwania do odbioru nieodebranych świadczeń 73 Wpłaty na Fundusz Pracy osób zatrudnionych za granicą listy wypłat przy klasie 720 B Obsługa wpłat na Fundusz Pracy Zaświadczenia o wpłatach na Fundusz Pracy 74 Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych przez bezrobotnych 740 Pomoc w związku ze spłatą kredytów mieszkaniowych przez bezrobotnych 741 Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń w związku ze spłatą kredytów mieszkaniowych 0 Kopie zaświadczeń odkłada się do akt bezrobotnego 27

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 grudnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 grudnia 2011 roku Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt Na podstawie 3 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz klas I i II stopnia podziału

Wykaz klas I i II stopnia podziału Wykaz klas I i II stopnia podziału 0 Zarządzanie 00 Organy kolegialne 01 Organizacja 02 Akty normatywne. Obsługa prawna 03 Plany, sprawozdania, statystyka, analizy 04 Informatyka 05 Skargi i wnioski oraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju

Nazwa ewidencji Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon nr. pokoju Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Symbol klasyfikacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną 5011 zasiłki okresowe Nazwa ewidencji

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla zagadnień ujętych w klasach od 0 do 3 w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla zagadnień ujętych w klasach od 0 do 3 w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji dla zagadnień ujętych w klasach od 0 do 3 w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów

Bardziej szczegółowo

Hasła klasyfikacyjne

Hasła klasyfikacyjne Symbole klasyfikacyjne I II III IV Hasła klasyfikacyjne Oznaczenie kategorii archiwalnej Uszczegółowienie hasła klasyfikacyjnego 1 2 3 4 5 6 7 0 ZARZĄDZANIE 00 Gremia kolegialne 000 Własne komisje i zespoły

Bardziej szczegółowo

0000 Zespół, komisje stałe B25 Skład, protokoły, wnioski 0001 Komisje, zespoły doraźne B25. 0002 Narady pracownicze B5 Protokoły, wnioski i uchwały

0000 Zespół, komisje stałe B25 Skład, protokoły, wnioski 0001 Komisje, zespoły doraźne B25. 0002 Narady pracownicze B5 Protokoły, wnioski i uchwały Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna I II III IV W komórce macierzystej 0 ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA Uwagi 00 Własne komisje i zespoły (stałe i doraźne) 000 Zespoły i komisje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu (8) z dnia po zmianach. Stan: r. 1 ZARZĄDZANIE URZĘDAMI ORGANÓW RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ

Załącznik do komunikatu (8) z dnia po zmianach. Stan: r. 1 ZARZĄDZANIE URZĘDAMI ORGANÓW RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 1 Załącznik do komunikatu (8) z dnia 2011-04-13 po zmianach. Stan: 1.02.2012 r. 1 ZRZĄDZNIE URZĘDMI ORGNÓW RZĄDOWEJ DMINISTRCJI ZESPOLONEJ Komórki merytoryczne oraz uszczegółowienie haseł klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach

Jednolity rzeczowy wykaz akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2014/2015 z dnia 23.06.2015 Jednolity rzeczowy wykaz akt Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sejnach Sejny, 29.05.2015 r. SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 1

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik Nr 2 do zarządzenia Dyrektora OSiR w Olsztynie Nr 52/2011 z dnia 14.06.2011 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE OSIR I JEGO ORGNIZCJ 00 Organizacja,

Bardziej szczegółowo

45 Świadczenia z pomocy społecznej

45 Świadczenia z pomocy społecznej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2012 Dyrektora Miejskiego Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 21 marca 2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ OSTRÓDZIE SPIS KLAS

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Strona 1 z 21 Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2.2016 p. o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wagańcu z dnia 21 stycznia 2015 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POROZUMIENIU Dyrektor Archiwum

Bardziej szczegółowo

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt GIMNAZJUM NR 1 IM. MICHAŁA JANASA W PACANOWIE Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3 dyrektora Gimnazjum nr 1 w Pacanowie z dnia 29-02-2012 r. 2012 [Wpisz tekst] Strona 1 P A C

Bardziej szczegółowo

Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej dla Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Strona 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu z dnia 22.10.2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załącznik do zarządzenia nr 1500/09 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 grudnia 2009 r. 1 KADRY Symbole klasyfikacyjne JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 10 OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC, EWIDENCJA OSOBOWA

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt

Jednolity rzeczowy wykaz akt Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury nr 6/2014 z dnia 04.08.2014r. Jednolity rzeczowy wykaz akt Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej Strona 2 Symbole klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

0 ZARZĄDZANIE 00 Organizacja

0 ZARZĄDZANIE 00 Organizacja symbole klasyfikacyj I stopni a II podzia stopnia łu podziału Iv stopnia III oznaczenie stopnia podział podział kategorii uszczegółowienie hasła u u Hasło klasyfikacyjne archiwalnej klasyfikacyjnego 1

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Strona 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 26/2014 Dyrektora rcheologicznego i Etnograficznego w Łodzi z dnia 22 grudnia 2014 JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT rcheologicznego i Etnograficznego w Łodzi Strona

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA SZKOŁY, W KTÓREJ

WZORCOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA SZKOŁY, W KTÓREJ Strona 1 WZORCOWY JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA SZKOŁY, W KTÓREJ NIE POWSTAJĄ MATERIAŁY ARCHIWALNE ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE Strona 2 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT... (nazwa szkoły) Wykaz klas I

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Strona 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 32/2012 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu z dnia 16.10.2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Szkoły Podstawowej nr 4 im.

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez powiat koszaliński

Jednolity rzeczowy wykaz akt Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez powiat koszaliński Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2015 Starosty Koszalińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Jednolity rzeczowy wykaz akt Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez powiat koszaliński Koszalin, 2016 0 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Załącznik do zarządzenia jednolity rzeczowy wykaz akt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Kępnie JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie Wykaz klas I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Strona 1 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach Wykaz klas I i II stopnia podziału: 0 Zarządzanie 00 Organy kolegialne 01 Organizacja 02 Akty normatywne. Obsługa prawna 03

Bardziej szczegółowo

Wykaz Rejestrów prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu

Wykaz Rejestrów prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu Wykaz Rejestrów prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sandomierzu Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Symbol klasyfikacyjny Hasło klasyfikacyjne Sposób udostępniania Nazwa sekcji, telefon, e- mail,

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne I II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE. Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą

Symbole klasyfikacyjne I II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE. Współpraca z krajowymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i za granicą Załącznik Nr 7 Symbole klasyfikacyjne I II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE Kat.w komórce meryt. uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 000 Rada pedagogiczna 0000 Organizacja pracy rady

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń

Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń Ewidencja prowadzonych rejestrów w sekcji świadczeń Lp. Symbol klasyfikacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną Nazwa ewidencji 1. 5011 zasiłki okresowe 2. 5012 zasiłki celowe 3. 5012.1. zasiłek celowy specjalny

Bardziej szczegółowo

Jednolity Rzeczowy wykaz akt

Jednolity Rzeczowy wykaz akt Jednolity Rzeczowy wykaz akt JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Gdyni Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 28 z dnia 31.12.2012 w sprawie wprowadzenia zasad

Bardziej szczegółowo

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych,

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych, Zarządzenie Nr 20 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16 / 2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zatwierdzono do stosowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku.

Niniejszy dokument zatwierdzono do stosowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzówku. Obowiązuje od: 01 czerwca 2012 r. Strona 1 z 12 Jednolity rzeczowy wykaz akt Symbole klasyfikacyjne I II III IV 0 Z A R Z A D Z A N I E 00 Organy kolegialne 000 Hasła klasyfikacyjne Kolegia, komisje, zespoły

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 119/12 Dyrektora PUP w Łodzi z dnia 25 września 2012 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁODZI 1.1 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik nr 3

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT dla MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE w TORUNIU

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT dla MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE w TORUNIU Załącznik do zarządzenia nr 26/16 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 13/2011 z 18.11.2011 Symbole klasyfikacyjne JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Hasła klasyfikacyjne Klasyfikacje archiwalne dokumentacji w komórce merytorycznej* w innych komórkach

Bardziej szczegółowo

22 Administrowanie i eksploatowanie obiektów. 23 Gospodarka materiałowa. 24 Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna

22 Administrowanie i eksploatowanie obiektów. 23 Gospodarka materiałowa. 24 Transport, łączność, infrastruktura informatyczna i telekomunikacyjna 1 SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Gremia Kolegialne 01 Organizacja 02 Zbiory aktów normatywnych, legislacja i obsługa prawna 03 Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE 0 - ZARZĄDZANIE 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 40/11 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie z dnia 29.12.2011 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KOSZALINIE II stopnia podziału

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębowej Łące z dnia 15 czerwca 2012r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r.

Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Jednolitego rzeczowego wykazu akt, stanowiącego załącznik do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT dla Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT dla Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/2015 Dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy z dnia 04.12.2015. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT dla Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza nr 3 z dnia 29 maja 2015 r. Katalog klas z wykazu akt stanowiących wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw obowiązującego w Szkole

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

WZÓR RZECZOWY WYKAZ AKT

WZÓR RZECZOWY WYKAZ AKT ZATWIERDZAM: WZÓR RZECZOWY WYKAZ AKT Klasa I rzędu 0 1 Przykładowy spis klas I i II rzędu Klasa II rzędu Hasło strona ZARZĄDZANIE 4 00 Organy kolegialne 4 01 Organizacja 4 02 Akty normatywne, pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

1. GOSPODARKA FINANSOWA

1. GOSPODARKA FINANSOWA Załącznik Nr 5 do Regulaminu Kontroli Zarządczej w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu WYKAZ AKTÓW REGULUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO W ŚWINOUJŚCIU (podstawowy element dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji bibliotek gminnych (miejskich) i powiatowych w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji bibliotek gminnych (miejskich) i powiatowych w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji bibliotek gminnych (miejskich) i powiatowych w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r.

Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. Zarządzenie nr 95/7/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 1041/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 października 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin

Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Załącznik Nr 8 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych Wykaz akt finansowo-księgowych według grup tematycznych i archiwizowania dokumentów księgowych dla organów gmin Symbole

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. Kategoria archiwalna ZARZĄDZANIE

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. Kategoria archiwalna ZARZĄDZANIE 1 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr17/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 02-11-2011 Symbole klasyfikacyjne Hasła

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Protokół. Egz. nr. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w zwykłym trybie w dniach 25 i 26 października 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie, ul. Łużycka

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012 Lp. Cele na 2012 Najważniejsze zadania służące realizacji celu Mierniki określające stopień wykonania celu Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec u Komórka organizacyjna, pracownicy

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁODAWIE

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁODAWIE Załącznik nr 4 do Instrukcji Kancelaryjnej dla MBP we Włodawie JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WŁODAWIE W POROZUMIENIU DYREKTOR Archiwum Państwowego w Lublinie /-/ dr Piotr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Hasło klasyfikacyjne. Symbole klasyfikacyjne I II III IV

Hasło klasyfikacyjne. Symbole klasyfikacyjne I II III IV Symbole klasyfikacyjne I II III IV Hasło klasyfikacyjne 1 2 3 4 5 0 ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 000 Udział w obradach organów kolegialnych Gminy 001 Własne komisje i zespoły (stałe i doraźne) 002

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY w Kwidzynie

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY w Kwidzynie JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY w Kwidzynie Wykaz klas I i II stopnia podziału: 0 ZRZĄDZNIE 00 Organy kolegialne 01 Organizacja 02 kty normatywne. Obsługa prawna 03 Plany, sprawozdania,

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT ZŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 10/2013 z dn. 23.09.2013 r. MUZEUM REGIONLNE W SIEDLCCH JEDNOLITY RZECZOWY WYKZ KT Siedlce, 23.09.2013 r. SPIS KLS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZRZĄDZNIE 00 Organy kolegialne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 02.01.2015 r. GRODZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Grodzkiego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 1 Podstawa prawna: SKOROWIDZ HASEŁ KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt

Jednolity rzeczowy wykaz akt Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2015 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie Jednolity rzeczowy wykaz akt Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ze Szkołą Podstawową

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon

Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr...... z dnia... Jednolity rzeczowy wykaz akt Gimnazjum Salomon... miejsce, rok OBJAŚNIENIA 1. Jednolity rzeczowy wykaz akt (zwany dalej wykazem akt ) stanowi jednolitą,

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji szkoły (placówki oświatowej) w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W SUWAŁKACH CENTRUM EDUKCJI NUCZYCIELI W SUWŁKCH ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki tel./fax 87 5670328, 87 5657858 e-mail: cen@cen.suwalki.pl www.cen.suwalki.pl P l a c ó w k a a k r e d y t o w a n a p r z e

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Politechniki Gdańskiej

Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Politechniki Gdańskiej Jednolity Rzeczowy Wykaz kt Politechniki Gdańskiej Symbol klasyfikacyjny Hasło klasyfikacyjne Kategoria archiwalna w komórce macierzystej Kategoria archiwalna w innych komórkach Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 0

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. Gimnazjum Nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT. Gimnazjum Nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach Załącznik Nr 1 do Instrukcji Kancelaryjnej JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT dla Gimnazjum Nr 11 im. Jana III Sobieskiego w Tychach SYMBOLE KLASYFIKACYJNE KATEGORIA ARCHIWALNA II III IV V HASŁA KLASYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 3226 UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/13

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/13 Kategoria akt Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne w komórce macierzy stej w innych komórka ch Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZRZĄDZNIE 00 Organy kolegialne 000 Rada Naukowa 0000 Skład Rady Naukowej 0001

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. UCHWAŁA NR XXXIV/391/2006 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT obowiązujący w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łączniku

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT obowiązujący w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łączniku JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT obowiązujący w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łączniku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 17/2012 ZSP w Łączniku z dnia 19.12.2012r. w sprawie wprowadzenia zasad kancelaryjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt

Jednolity rzeczowy wykaz akt Jednolity rzeczowy wykaz akt SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZARZĄDZANIE 00 Gremia kolegialne 01 Organizacja 02 Zbiory aktów normatywnych, legislacja i obsługa prawna 03 Strategie, programy, planowanie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

:,\:":,f a'cącc ZARZĄDZANIE. l L,:'~Ci.',":l~\~,(~!;.' U~l~[, \ I hł';:p' ~' 1, ~t.;o u., ~!tui'~ ';(,!"

:,\::,f a'cącc ZARZĄDZANIE. l L,:'~Ci.',:l~\~,(~!;.' U~l~[, \ I hł';:p' ~' 1, ~t.;o u., ~!tui'~ ';(,! :,\:":,f a'cącc l L,:'~Ci.',":l~\~,(~!;.' U~l~[, \ I hł';:p' ~' 1, ~t.;o u., ~!tui'~ ';(,!" ',')

Bardziej szczegółowo

Kategorie dokumentacji. w merytorycznej. komórce organizacyjnej. jednostki

Kategorie dokumentacji. w merytorycznej. komórce organizacyjnej. jednostki Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategorie dokumentacji Uwagi w merytorycznej komórce organizacyjnej jednostki w innych komórkach 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ZARZĄDZANIE 00 Organy kolegialne 000 Rada

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 1 z dnia

Karta procesu wydanie 1 z dnia Karta procesu wydanie 1 z dnia 31.08.2012 Nazwa procesu Gospodarka Finansowa Właściciel procesu Urszula Wrona Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Wydział Finansowy (Działania Jednostki Budżetowej

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT IZB I URZĘDÓW SKARBOWYCH. Spis haseł klasyfikacyjnych klas pierwszego i drugiego stopnia i ich symboli

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT IZB I URZĘDÓW SKARBOWYCH. Spis haseł klasyfikacyjnych klas pierwszego i drugiego stopnia i ich symboli Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Finansów nr 34 z dnia 30 października 2003r. (po uwzględnieniu zarządzenia Nr 6 MF z dnia 17 lutego 2005r.) Załącznik nr 2 JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT IZB I URZĘDÓW

Bardziej szczegółowo

Jednolity rzeczowy wykaz akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawach

Jednolity rzeczowy wykaz akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawach z dnia 1 marca 2016 r. Jednolity rzeczowy wykaz akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawach OBJAŚNIENIA:

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU

SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 1 SPIS KLAS PIERWSZEGO I DRUGIEGO RZĘDU 0 ZARZĄDZANIE 00 Gremia kolegialne 01 Organizacja Ośrodka 02 Akty normatywne. Obsługa prawna 03 Strategie, programy, planowanie, sprawozdawczość i analizy 04 Informatyzacja

Bardziej szczegółowo