Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma"

Transkrypt

1 1 Obowiązuje od dnia: Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma oraz reguły wzajemnej współpracy pomiędzy Bankiem a Klientem w zakresie korzystania z tych usług. 2 Użyte w dalszej części Zasad określenia oznaczają: 1. Aktywny rachunek inwestora giełdowego Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. - należący do Klienta rachunek inwestora giełdowego Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. dopisywany na wniosek Klienta do listy Rachunków własnych, 2. Autoryzacja - udzielenie przez Klienta/Użytkownika zgody na wykonanie Dyspozycji przed jej realizacją przez Bank, w sposób określony w Umowie lub niniejszych Zasadach, 3. BZ WBK S.A. / Bank - Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, 4. Data końca obowiązywania Porozumienia - w usłudze E-Faktura, dzień, do którego Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Przesyłek (zgoda może być też bezterminowa), 5. Data początku obowiązywania Porozumienia - w usłudze E-Faktura, dzień, od którego Klient wyraża zgodę na otrzymywanie Przesyłek, 6. Domyślny rachunek do obciążeń Rachunek własny wybrany przez Klienta/Użytkownika w usłudze BZWBK24 internet, który w usłudze BZWBK24 internet/mobile w formularzach służących do składania Dyspozycji Przelewów jest podpowiadany jako pierwszy na liście rachunków możliwych do obciążenia, 7. Doradcy BZWBK24 - zespół pracowników Banku Zachodniego WBK S.A. świadczących pomoc techniczną i merytoryczną na rzecz Klientów/Użytkowników usług BZWBK24, z którymi sposób kontaktu został określony w Przewodniku oraz na Portalu Banku, 8. Dostawca - w usłudze E-Faktura, podmiot dostarczający usługi lub towary Odbiorcom E-Faktur i wystawiający w związku z tym dokumenty typu faktury, rachunki lub inne dokumenty informujące Odbiorcę E-Faktur o wysokości należności za te usługi/towary, mogące zawierać informacje handlowe, 9. Dyspozycja - oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem usługi i autoryzowane w sposób właściwy dla danego oświadczenia, w tym zlecenie płatnicze w rozumieniu UUP, 10. Dystrybutor - Bank Zachodni WBK S.A., który na podstawie umowy z Funduszem Inwestycyjnym lub Towarzystwem działa na ich zlecenie i tym samym uprawniony jest do występowania w ich imieniu i na ich rzecz w zakresie zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz odbierania od Uczestników Funduszu innych oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Funduszu Inwestycyjnym, 11. Dzień roboczy Banku - dzień nie będący Dniem wolnym Banku, 12. Dzień wolny Banku - dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota, 13. Firma - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a ponadto nie będąca przedsiębiorcą osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej o ile posiada zdolność prawną, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. szkoła, partia polityczna, organizacja społeczna i inne), 14. Fundusz Inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty zarządzany przez Towarzystwo, którego Jednostki Uczestnictwa dostępne są w ramach usługi, dla którego Bank Zachodni WBK SA pełni funkcję Dystrybutora, 15. Hasło dostępu - hasło wymagane do identyfikacji Użytkownika w przypadku jego telefonicznego kontaktu z Doradcami BZWBK24, 16. Integrator płatności internetowych - podmiot świadczący usługi sklepom internetowym lub innym podmiotom prowadzącym sprzedaż towarów lub usług, polegające na udostępnieniu im możliwości przyjmowania płatności od ich klientów za pomocą Przelewów typu pay by link różnych banków, w tym w przypadku Banku za pomocą Przelewu24, 17. Jednostka Uczestnictwa - tytuł prawny Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto Funduszu, 18. KIR S.A. - Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., 19. Klient - Posiadacz korzystający z usługi, 20. Klient Indywidualny - osoba fizyczna, dla której Bank prowadzi konto w ramach Regulaminu kont dla ludności, 21. Kod Wniosku - w usłudze E-Faktura, losowo wygenerowany ciąg cyfr, przekazywany Klientowi w trakcie składania Wniosku o Porozumienie w celu podania go przez Odbiorcę E-Faktur Dostawcy, 22. Należność przeterminowana - niespłacona przez Klienta w terminie należność przewidziana w zawartej umowie o kredyt, leasing lub pożyczkę, 23. Narzędzie autoryzacji - token lub telefon komórkowy Użytkownika, na który przesyłany jest smskod, 24. NIK - nadawany przez Bank Numer Identyfikacyjny Klienta składający się z 8 cyfr, który jest wykorzystywany przez Użytkownika w celu identyfikacji przy uruchamianiu i korzystaniu z usługi, 25. Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot Transakcji, 26. Odbiorca E-Faktur - w usłudze E-Faktura, nabywca towarów lub usług od Dostawcy, posiadający w stosunku do niego zobowiązania możliwe do uregulowania przez Klienta za pośrednictwem Usługi E-Faktura. Odbiorca E-Faktur i Klient mogą być tą samą osobą. 27. Oddział Banku - jednostka organizacyjna Banku Zachodniego WBK S.A. prowadząca działalność operacyjną, 28. PIN - hasło identyfikujące Użytkownika, zapewniające Użytkownikowi wyłączność dostępu do usługi BZWBK24 Mini Firma, przekazywane w specjalnie zabezpieczonej kopercie lub w postaci komunikatu sms na numer telefonu komórkowego wskazany w Umowie jako numer do przesyłania smskodów. Hasło PIN jest znane tylko Użytkownikowi, któremu zostało wydane. 29. PIN mobile - hasło PIN przeznaczone do logowania do usługi mobile wersja aplikacyjna na Zaufanych urządzeniach mobilnych, 30. PIN tokena - numer zapewniający Użytkownikowi wyłączność dostępu do tokena, 31. Placówka partnerska - placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner, 32. Płatność E-Faktura - w usłudze E-Faktura, polecenie Przelewu przygotowane na podstawie danych zawartych w Przesyłce, które Klient może zaakceptować lub odrzucić, 33. Porozumienie - w usłudze E-Faktura, porozumienie między Odbiorcą E-Faktur a Dostawcą o przesyłaniu za pośrednictwem usługi rachunków, faktur lub innych dokumentów informujących Odbiorcę E-Faktur o wysokości należności za dostarczone usługi lub towary, odwzorowane w postaci odpowiedniego elektronicznego zapisu, 34. Portal Banku strona internetowa Banku na której dostępny jest serwis informacyjny Banku, 35. Posiadacz - Firma, dla której BZ WBK S.A. powadzi Rachunek/Rachunki, 36. Prospekt Informacyjny - sporządzony zgodnie z przepisami prawa dokument zawierający szczegółowe informacje o Towarzystwie i Funduszu Inwestycyjnym, w tym jego Statut, jak również Kluczowe Informacje dla Inwestorów, 37. Przelew natychmiastowy - Przelew złotowy na rachunek płatniczy w innym banku krajowym, realizowany w czasie rzeczywistym w dniu złożenia Dyspozycji Przelewu realizowany w systemie rozliczeniowym EXPRESS ELIXIR albo BlueCash.

2 2 38. Przelew typu pay by link - przelew realizowany przez klienta dokonującego zapłaty z tytułu zakupów w sklepach internetowych lub u innych podmiotów prowadzących sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem Integratorów płatności internetowych, w taki sposób, że klient wybiera jako formę płatności z tytułu zakupu przelew ze swojego rachunku bankowego w wybranym przez siebie banku, a następnie po przekierowaniu do usług bankowości elektronicznej/internetowej danego banku i zalogowaniu się otrzymuje wypełniony (kwotą, tytułem przelewu i danymi Odbiorcy) formularz przelewu po czym po dokonaniu autoryzacji przelewu powraca na strony internetowe sklepu lub Integratora płatności internetowych. 39. Przelew24 - Dyspozycja Przelewu będąca Przelewem typu pay by link składana w usłudze internet lub w usłudze mobile wersja aplikacyjna, 40. Przesyłka - w usłudze E-Faktura, zestaw dokumentów typu faktury, rachunki lub inne dokumenty informujące Klienta o wysokości należności za dostarczone usługi lub towary oraz zawierający informacje handlowe, przygotowany przez Dostawcę w postaci elektronicznej i prezentowany Klientowi w usłudze internet, 41. Przewodnik usług BZWBK24/ Przewodnik - podręcznik obsługi usług BZWBK24 wydawany przez Bank, opisujący dostępne w ramach usługi funkcje i sposób korzystania z nich oraz zalecaną konfigurację sprzętu i programowania niezbędnego do korzystania z usługi BZWBK24 Mini Firma, wskazujący adresy/numery dostępowe do usługi, zalecenia dotyczące zasad bezpieczeństwa i inne szczegółowe informacje, 42. Rachunek - prowadzony przez BZ WBK S.A. dla Posiadacza rachunek bankowy w tym rachunek kredytowy, do których Bank oferuje usługę, 43. Rachunek obcy - rachunek bankowy prowadzony przez inny bank lub prowadzony przez Bank nie będący Rachunkiem Klienta, 44. Rachunki własne - wszystkie Rachunki (złotowe i walutowe) prowadzone przez BZ WBK S.A. na rzecz Klienta, które mogą być obciążane bądź uznawane w ramach usługi BZWBK24 Mini Firma internet/mobile i usługi telefon (stosownie do umów odpowiednich Rachunków), oraz o których możliwe jest uzyskanie informacji w ramach usługi BZWBK24 Mini Firma sms (usługi internet/mobile i telefon umożliwia uzyskanie informacji o wszystkich Rachunkach Klienta). 45. Regulacje - umowy, w tym Umowa oraz inne regulacje łączące Bank i Klienta, w szczególności regulaminy, zasady oraz taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe, 46. Rejestr - elektroniczna ewidencja danych dotyczących Uczestnika Funduszu i posiadanych przez niego Jednostek Uczestnictwa w danym Funduszu Inwestycyjnym, 47. Santander Trade Portal portal dostępny pod adresem https://en.santandertrade.com 48. Skrzynka odbiorcza - skrzynka Klienta w usłudze BZWBK24 Mini Firma internet, będąca trwałym nośnikiem informacji, w rozumieniu UUP, na którą Bank doręcza Regulacje lub informacje o ich zmianach, jak również inną korespondencję w zakresie wskazanym w niniejszych Zasadach, 49. smskod - jednorazowy kod, przesyłany na żądanie Użytkownika na numer telefonu komórkowego wskazany przez Klienta w Umowie, służący do identyfikacji Klienta/Użytkownika i autoryzacji Dyspozycji Klienta/Użytkownika w ramach usługi, 50. Statut - uchwalony przez Towarzystwo statut Funduszu Inwestycyjnego regulujący w szczególności prawa i obowiązki Klientów związane z uczestnictwem w Funduszu Inwestycyjnym, 51. Taryfa opłat i prowizji BZ WBK SA - Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm, 52. Token - urządzenie kryptograficzne generujące jednorazowe kody, służące do identyfikacji Klienta/Użytkownika i Autoryzacji Dyspozycji Klienta/Użytkownika w ramach usługi BZWBK24 Mini Firma, 53. Towarzystwo - BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, 54. Transakcja / Przelew - zainicjowany przez Klienta w usłudze transfer środków pieniężnych, 55. Uczestnik Funduszu - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na rzecz której w rejestrze uczestników funduszu zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części, 56. Umowa - Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma, 57. Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych albo Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych". 58. Usługa Invoobill - usługa Elektronicznej Prezentacji i Płatności Rachunków (EBPP), której operatorem jest KIR S.A., 59. Usługa E-Faktura - usługa, za pośrednictwem której Klient, na mocy Porozumienia, może otrzymywać Przesyłki od Dostawcy i dokonywać na ich podstawie Płatności E-Faktura na rzecz Dostawcy; Usługa E-Faktura jest świadczona z wykorzystaniem Usługi Invoobill, w ramach której BZ WBK S.A. pełni rolę Banku Odbiorcy E-Faktur. 60. Usługa bankowości elektronicznej / usługa - dostęp do usług bankowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. Internetu, telefonu stacjonarnego, SMS, 61. Ustawa/UUP - ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011r., Nr 199, poz z późn. zm.), 62. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca NIK, hasła PIN, wykorzystująca token lub smskod, dokonująca Dyspozycji w ramach usługi, 63. Wniosek o Porozumienie - w usłudze E-Faktura, elektronicznie wypełniony przez Klienta w usłudze internet formularz zawierający dane Dostawcy i Odbiorcy E- Faktur oraz inne informacje niezbędne do zawarcia Porozumienia, 64. Zablokowanie usługi - czasowe uniemożliwienie dostępu wszystkich lub wybranych Użytkowników do usługi dokonywane przez Bank na wniosek Klienta/Użytkownika lub bez takiego wniosku przez Bank, 65. Zablokowanie tokena/smskodu - czasowe uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z tokena/smskodu; przywrócenie możliwości korzystania z tokena/smskodu następuje na wniosek Klienta/Użytkownika, 66. Zablokowanie Zaufanego urządzenia mobilnego - czasowe uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z Zaufanego urządzenia mobilnego; odblokowanie możliwości korzystania z Zaufanego urządzenia mobilnego następuje na wniosek Klienta/Użytkownika, 67. Zasady - Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej. 68. Zastrzeżenie smskodu - uniemożliwienie korzystania przez Użytkownika z smskodu; działanie smskodu może być przywrócone na wniosek Klienta/Użytkownika, ale wymaga ponownej aktywacji Narzędzia autoryzacji, 69. Zastrzeżenie usługi - uniemożliwienie dostępu wszystkich lub wybranych Użytkowników do usługi ; dostęp może być przywrócony na wniosek Klienta, ale wymaga ponownej aktywacji usługi BZWBK24 Mini Firma i wydania nowego Hasła PIN. 70. Zaufane urządzenie mobilne urządzenie mobilne (w szczególności telefon komórkowy, tablet) wskazane przez Użytkownika w usłudze internet, na jego liście urządzeń mobilnych ( lista urządzeń mobilnych ), jako urządzenie, za pomocą którego Użytkownik będzie mógł wykorzystywać wszystkie funkcjonalności w ramach usługi mobile wersja aplikacyjna, 71. Zaufany numer telefonu komórkowego numer telefonu komórkowego wskazany przez Klienta/Użytkownika w usłudze internet, na jego liście numerów telefonów komórkowych ( lista telefonów komórkowych ), jako numer telefonu, co do którego Dyspozycja Przelewu w celu zasilania jego konta bezabonamentowego nie będzie wymagała Autoryzacji posiadanym przez Użytkownika Narzędziem autoryzacji,

3 3 72. Zaufany Odbiorca Przelewów Odbiorca wskazany przez Klienta/Użytkownika w usłudze internet na jego liście odbiorców ( lista odbiorców ) jako Odbiorca, na rzecz którego składanie Przelewów przez Użytkownika nie wymaga Autoryzacji tych Dyspozycji posiadanym przez Użytkownika Narzędziem autoryzacji. Rozdział 2 Rodzaje i zakres funkcjonalny usługi 3 1. Usługa umożliwia: a) uzyskiwanie informacji o Rachunkach Klienta prowadzonych przez Bank lub rachunkach kredytowych, za pośrednictwem których rozliczane są udzielone Klientowi przez Bank kredyty, b) wykonywanie Przelewów na dowolne rachunki, c) składanie innych Dyspozycji, wskazanych w Załączniku 1 do Zasad w tym zakupy produktów i usług bankowych NA KLIK. 2. W skład usługi wchodzą następujące serwisy, do skorzystania z których niezbędne są odpowiednio: a) internet - komputer osobisty podłączony do sieci Internet wyposażony w przeglądarkę internetową lub w przypadku korzystania w ramach internet z mobile - inne niż komputer osobisty urządzenie (w szczególności telefon komórkowy, tablet) posiadające możliwość połączenia z siecią Internet: wyposażone w mobilną przeglądarkę internetową ( mobile wersja przeglądarkowa) lub wyposażone w odpowiednie oprogramowanie ( mobile wersja aplikacyjna), Informacje o oprogramowaniu wersji aplikacyjnej mobile i sposobie jego pobrania dostępne są na Portalu Banku. W każdym przypadku, gdy w niniejszych Zasadach użyto sformułowania: internet oznacza to, że dany zapis dotyczy wyłącznie usługi internet z wyłączeniem usługi mobile, mobile - oznacza to, że dany zapis dotyczy wyłącznie usługi mobile, internet/mobile oznacza to, że dany zapis dotyczy zarówno usługi BZWBK24 Mini Firma internet jak i usługi mobile. b) telefon - telefon z wybieraniem tonowym, c) sms - telefon komórkowy, 3. Szczegółowe informacje na temat zalecanej konfiguracji sprzętu i oprogramowania dostępne są w Przewodniku i na Portalu Banku. 4. Wyposażenie techniczne (w szczególności komputer, telefon stacjonarny, telefon komórkowy) oraz oprogramowanie konieczne do korzystania z usługi Klient nabywa i utrzymuje na swój koszt. Powinno ono spełniać wymagania określone w ust. 2 powyżej oraz w Przewodniku i na Portalu Banku. 5. Szczegółowy wykaz funkcji dostępnych w usłudze BZWBK24 Mini Firma zawiera załącznik 1 do Zasad. 6. Szczegółowy opis funkcji dostępnych w usłudze BZWBK24 Mini Firma i sposobu korzystania z nich dostępny jest w Przewodniku oraz na Portalu Banku. 7. Bank zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakresu lub rezygnacji z niektórych funkcji dostępnych w usłudze w przypadku: a) wprowadzania nowych / zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) zmian w ofercie Banku, c) zmian technologii informatycznych wykorzystywanych w usłudze Usługa, z zastrzeżeniem ust. 2, jest dostępna przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 2. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania przerw w dostępie do usługi w związku z koniecznością przeprowadzania okresowej konserwacji, rozwiązania problemu związanego z bezpieczeństwem a także z innych przyczyn niezależnych od Banku. O powyższym fakcie Klient/Użytkownik będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez komunikaty zamieszczane na stronie logowania do usługi internet. Rozdział 3 Warunki udostępnienia usługi 5 1. W ramach usługi, do składania Dyspozycji w imieniu i na rzecz Klienta uprawnieni są Użytkownicy wskazani przez Klienta. 2. Klient wskazuje Użytkowników oraz określa zakres ich uprawnień w Umowie, przy czym przynajmniej jeden Użytkownik powinien posiadać prawo do reprezentowania Klienta, potwierdzone stosownymi dokumentami złożonymi w Banku. 3. Użytkownikiem usługi może być wyłącznie: a) Klient gdy jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub b) osoba upoważniona przez Klienta, do uzyskiwania informacji o Rachunkach prowadzonych dla Klienta oraz rachunkach kredytowych, za pośrednictwem których rozliczane są udzielone Klientowi kredyty i składania Dyspozycji w imieniu Klienta i na jego rzecz. 4. Uprawnienia Użytkownika do uzyskiwania informacji o Rachunkach, składania Dyspozycji oraz zawierania umów lub składania oświadczeń w ramach usługi muszą pozostawać w zgodzie z odpowiednimi dokumentami złożonymi przez Klienta w Banku. 5. Użytkownikiem usługi z dostępem do Funduszy Inwestycyjnych może być osoba uprawniona do jednoosobowego składania Dyspozycji w imieniu i na rzecz Klienta w ramach usługi posiadająca jednocześnie umocowanie do jednoosobowego składania dyspozycji w imieniu i na rzecz tego Klienta dotyczących Funduszy Inwestycyjnych. 6. Zawarcie Umowy i rejestracja Użytkowników przez Bank odbywa się wyłącznie w Oddziale Banku. 7. Podpisy i stemple złożone przez Klienta na Umowie muszą być zgodne ze wzorem złożonym przez Klienta w Banku. 8. Klient w dowolnym momencie obowiązywania Umowy może dokonać zmiany Użytkowników oraz zakresu ich uprawnień Udostępnienie Klientowi usługi następuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków: a) otwarcie i posiadanie w Banku dowolnego Rachunku, b) zawarcie Umowy, c) zarejestrowanie usługi przez Bank (w tym zarejestrowanie Użytkowników), d) dokonanie aktywacji Użytkowników przez Bank (wydanie każdemu Użytkownikowi haseł PIN i ewentualnie tokena). 2. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z smskodu jest wskazanie przez Klienta numeru telefonu komórkowego Użytkownika, na który Bank przesyłał będzie Użytkownikowi smskody. 3. Umożliwienie Klientowi składania Dyspozycji dotyczących Funduszy inwestycyjnych w ramach usługi następuje łącznie po spełnieniu następujących warunków: a) złożeniu przez Klienta w ramach Umowy stosownego oświadczenia woli w zakresie korzystania z takiej funkcjonalności, b) zawarciu przez Klienta z Bankiem Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 4. Składanie w usłudze mobile wersja aplikacyjna Dyspozycji: a) Przelewów na Rachunki obce, nie prowadzone na rzecz Zaufanych Odbiorców Przelewów, b) Przelewów24

4 4 jest możliwe tylko z Zaufanego urządzenia mobilnego. 5. Umieszczenie Zaufanego urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych następuje w jeden z następujących sposobów: a) poprzez złożenie przez Użytkownika łącznie i kolejno: w usłudze mobile - Dyspozycji zapisania urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych z tym zastrzeżeniem, że w/w Dyspozycja zapisania musi nastąpić z urządzenia mobilnego, którego Dyspozycja dotyczy, w usłudze internet - Dyspozycji zaznaczenia danego urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych jako Zaufanego urządzenia mobilnego albo b) poprzez złożenie przez Użytkownika, korzystającego z tokena lub smskodu, Dyspozycji zaznaczenia Zaufanego urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych w usłudze mobile wersja aplikacyjna z tym zastrzeżeniem, że ww. Dyspozycja zaznaczenia musi nastąpić z urządzenia mobilnego, którego Dyspozycja dotyczy i dodatkowo wymagana jest Autoryzacja Dyspozycji za pomocą smskodu lub tokena. 6. Warunkiem udostępnienia możliwości składania przez Klienta, za pośrednictwem usługi internet/mobile, Dyspozycji kupna/sprzedaży walut po kursie negocjowanym jest złożenie przez Klienta, w trybie i na zasadach określonych w rozdziale 11 niniejszych Zasad, stosownego oświadczenia woli w tym przedmiocie. Rozdział 4 Identyfikacja Klienta/Użytkownika w usłudze 7 1. Rejestracja usługi upoważnia Bank do przekazania każdemu Użytkownikowi numeru NIK, odpowiedniego hasła PIN, oraz w przypadkach, gdy Klient o to wnioskował, tokena, które to Użytkownik odbiera osobiście w Oddziale. 2. Token stanowi własność Banku i powinien być zwrócony przez Klienta w przypadku rozwiązania Umowy. 3. Przekazane Użytkownikowi hasło PIN służy do logowania do wszystkich aktywowanych serwisów usługi. 4. Podczas pierwszego logowania do usług internet/mobile lub telefon należy obowiązkowo zmienić hasło PIN. Użytkownik powinien dokonywać zmiany hasła PIN okresowo (nie rzadziej niż raz w roku) Identyfikacja Użytkownika w usłudze internet/mobile, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, polega na prawidłowym podaniu numeru NIK i hasła PIN. W trakcie pierwszego logowania Użytkownik wpisuje hasło PIN w całości (hasło zwykłe) a w trakcie kolejnych logowań podaje losowo wybrane przez system znaki hasła PIN (hasło maskowane) przy czym Klient może, składając Dyspozycję w usłudze BZWBK24 internet, wybrać, czy w trakcie kolejnych logowań do usługi BZWBK24 internet/mobile będzie podawał hasło zwykłe czy maskowane. Opcjonalnie, na życzenie Użytkownika, identyfikacja może obejmować dodatkowo podanie odpowiednio jednorazowego kodu generowanego przez token lub smskodu przesłanego na telefon komórkowy Użytkownika. 2. Użytkownik może, składając Dyspozycję w usłudze BZWBK24 Mini Firma mobile wersja aplikacyjna, ustanowić dodatkowe hasło PIN mobile do logowania do usługi mobile wersja aplikacyjna na Zaufanych urządzeniach mobilnych. Dyspozycja taka może być złożona tylko z Zaufanego urządzenia mobilnego po zalogowaniu się przez Użytkownika hasłem PIN do usługi internet/mobile. Hasło PIN mobile może być wykorzystywane przez Użytkownika do logowania do usługi mobile wersja aplikacyjna na wszystkich jego Zaufanych urządzeniach mobilnych. 3. W procesie składania Dyspozycji Przelew24 w usłudze mobile wersja aplikacyjna, w przypadku, gdy wystąpią łącznie następujące okoliczności: a) kwota Dyspozycji Przelew24 nie przekracza 50 zł, b) Klient/ ma zdefiniowany Domyślny rachunek do obciążeń, identyfikacja Użytkownika z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego ustępu, następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Dyspozycji Przelew24 za pomocą jego Zaufanego urządzenia mobilnego, bez podawania numeru NIK i hasła PIN. Niezależnie od wysokości kwoty Dyspozycji Przelew24, wskazanej w zdaniu poprzedzającym, w usłudze BZWBK24 Mini Firma mobile wersja aplikacyjna Bank zastrzega sobie prawo do dokonania Identyfikacji Użytkownika poprzez podanie przez niego numeru NIK i hasła PIN. 4. Identyfikacja Użytkownika w usłudze telefon polega na prawidłowym podaniu numeru NIK i losowo wybranych znaków hasła PIN. 5. Identyfikacja Użytkownika w usłudze sms polega na prawidłowym podaniu numeru NIK i hasła PIN. 6. W celu dokonania identyfikacji i rozpoczęcia korzystania w usługi Użytkownik korzysta z adresów/numerów dostępowych wskazanych w Przewodniku. Rozdział 5 Informacje udostępniane w usłudze 1. W usłudze dostępne są informacje o: 9 a) wszystkich otwartych i prowadzonych przez Bank dla Klienta (w momencie zawarcia Umowy i w przyszłości) Rachunkach oraz rachunkach kredytowych, za pośrednictwem których rozliczane są udzielone Klientowi przez Bank kredyty (w ramach serwisów BZWBK24 Mini Firma internet/mobile i telefon), b) pierwszych 9 Rachunkach własnych (w ramach serwisu sms), c) wszystkich kartach debetowych wydanych do Rachunków Klienta do chwili podpisania Umowy jak również wydanych w przyszłości (w ramach serwisu internet/mobile), d) wszystkich Rejestrach w Funduszach inwestycyjnych ARKA posiadanych przez Klienta zarówno w chwili podpisania Umowy jak również otwartych w przyszłości (w ramach serwisów internet, BZWBK24 Mini Firma telefon, sms). 2. Dla potrzeb korzystania z serwisów telefon i sms Rachunkom własnym nadawane są kolejne numery. 3. Lista Rachunków własnych z przyporządkowanymi im numerami udostępniana jest na wniosek Klienta w Oddziale lub na wniosek Użytkownika w usłudze internet. 4. Za pośrednictwem serwisu internet Użytkownicy mogą dowolnie zmieniać numery Rachunków własnych, o których mowa w ust. 2, przy czym zmiana numeracji dokonana przez jednego Użytkownika skutkuje zmianą numeracji dla pozostałych Użytkowników. 5. Po zawarciu przez Klienta umowy Rachunku własnego uzyska on na liście Rachunków własnych, o której mowa w ust.3, pierwszy wolny numer. 6. Wyciąg bankowy w formie elektronicznej (ewyciąg) dostępny jest w usłudze internet od momentu jego wygenerowania przez Bank przez minimum 35 dni. 7. Zasady generowania ewyciągu (m.in. częstotliwość, data generowania) ustalone są w umowie dotyczącej danego Rachunku W ramach usługi internet dostępna jest Skrzynka odbiorcza, na którą Bank doręcza Regulacje lub informacje o ich zmianach, jak również oświadczenia woli Banku (w tym wypowiedzenia umów) a także informacje o sprawach organizacyjnych związanych z usługą, należnościach przeterminowanych oraz komunikaty o treści marketingowej. 2. Skrzynka odbiorcza umożliwia Klientowi przechowywanie oraz zapewnia dostęp do doręczonych przez Bank informacji i komunikatów wymienionych w ust. 1, przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i komunikatów, a ich sposób zapisania pozwala na ich odtworzenie w niezmienionej postaci. Klient może informacje i komunikaty zapisać i przechowywać na własnym komputerze lub innym trwałym nośniku informacji.

5 5 3. Komunikaty o należnościach przeterminowanych Klienta są wysyłane na Skrzynkę Odbiorczą Użytkownika wskazanego przez Klienta. Pozostałe informacje lub Regulacje wysyłane są na Skrzynki Odbiorcze wszystkich Użytkowników. Rozdział 6 Składanie i Autoryzacja Dyspozycji w usłudze BZWBK24 Mini Firma Po zawarciu Umowy w ramach usługi obciążane i uznawane mogą być Rachunki własne Klienta otwarte w chwili zawarcia Umowy jak również otwierane w przyszłości, przy czym Aktywny rachunek inwestora giełdowego Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. może być wyłącznie uznawany. 2. W każdym przypadku, gdy w Zasadach mowa jest o składaniu i Autoryzacji przez Klienta Dyspozycji w usłudze BZWBK24 Mini Firma, rozumie się przez to składanie i Autoryzację Dyspozycji w usłudze przez uprawnionych Użytkowników. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 Dyspozycja w ramach usługi BZWBK24 Mini Firma wymaga Autoryzacji przez jednego Użytkownika. 4. W zależności od zakresu uprawnień nadanych Użytkownikom przez Klienta w Umowie zawarcie umów i składanie oświadczeń woli, o których mowa w 22, wymaga Autoryzacji przez jednego lub kolejno dwóch Użytkowników. 5. Złożenie przez Klienta Dyspozycji polega na podaniu danych wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, dokonaniu Autoryzacji oraz wysłaniu Dyspozycji do Banku. 6. O ile inne Regulacje wiążące Klienta z Bankiem nie stanowią inaczej, podstawą realizacji Transakcji w usłudze BZWBK24 Mini Firma, będzie - wyłącznie unikatowy identyfikator podany przez Klienta którym jest: a) w przypadku Przelewu, z wyjątkiem Przelewu wskazanego w pkt b) i c) poniżej, - numer rachunku bankowego podany w formacie akceptowanym przez Bank (NRB, IBAN), b) w przypadku Przelewu w celu zasilania kont bezabonamentowych telefonów komórkowych - numer telefonu komórkowego, c) w przypadku Przelewu24 składanego w usłudze BZWBK24 Mini Firma mobile wersja aplikacyjna nazwa sklepu. 7. Ustawienia parametrów usługi dokonane przez Klienta w ramach usługi internet z Autoryzacją Dyspozycji tokenem lub smskodem są wiążące dla Klienta w ramach usług mobile, BZWBK24 Mini Firma telefon oraz sms. 8. Sposób Autoryzacji Dyspozycji w usłudze uzależniony jest od rodzaju usługi BZWBK24 i następuje: a) w usłudze internet - poprzez wybranie na ekranie odpowiedniego przycisku i - w przypadku, gdy dla danej Dyspozycji wymagane jest potwierdzenie tokenem/smskodem - podanie również odpowiednio jednorazowego kodu generowanego przez token lub smskodu przesłanego na telefon komórkowy, W przypadku Przelewu24, którego kwota nie przekracza wysokości dziennego limitu Przelewów na rachunki obce dla Transakcji nie zabezpieczonych tokenem lub smskodem, Autoryzacja następuje poprzez wybranie na ekranie odpowiedniego przycisku. Niezależnie od powyższego, w zakresie Przelewu24, Bank, bez względu na kwotę Przelewu24, może wymagać również podania odpowiednio jednorazowego kodu generowanego przez token lub smskodu przesłanego na telefon komórkowy. b) w usłudze mobile wersja aplikacyjna - poprzez wybranie na ekranie odpowiedniego przycisku a ponadto: w przypadku Dyspozycji, których złożenie jest dopuszczalne tylko z Zaufanego urządzenia mobilnego dodatkowo korzystanie z Zaufanego urządzenia mobilnego w czasie składania i Autoryzacji Dyspozycji. w przypadku, gdy dla danej Dyspozycji wymagane jest potwierdzenie tokenem/smskodem - podanie również odpowiednio jednorazowego kodu generowanego przez token lub smskodu przesłanego na telefon komórkowy. c) w usłudze mobile wersja przeglądarkowa - poprzez wybranie na ekranie odpowiedniego przycisku, d) w usłudze telefon - poprzez podanie losowo wybranych znaków hasła PIN, e) w usłudze sms - poprzez podanie numeru NIK i hasła PIN w Dyspozycji wysyłanej jako sms. 9. Użytkownik może, poprzez złożenie odpowiedniej Dyspozycji w usłudze internet, uczynić wybranych Odbiorców Zaufanymi Odbiorcami Przelewów. Dyspozycje Przelewów na rachunki prowadzone na rzecz Zaufanych Odbiorców Przelewów mogą być składane w usłudze internet/mobile a ich Autoryzacja następuje wyłącznie poprzez wybranie na ekranie odpowiedniego przycisku. 10. Użytkownik może, poprzez złożenie odpowiedniej Dyspozycji w usłudze internet, uczynić wybrane numery telefonów Zaufanymi numerami telefonów komórkowych. Dyspozycje Przelewów w celu zasilania kont bezabonamentowych Zaufanych numerów telefonów komórkowych mogą być składane w usłudze BZWBK24 Mini Firma internet/mobile a ich Autoryzacja następuje wyłącznie poprzez wybranie na ekranie odpowiedniego przycisku. 11. Użytkownik, któremu zostały udostępnione jednocześnie dwa narzędzia do Autoryzacji Dyspozycji - token i smskod - może dokonać autoryzacji danej Dyspozycji wyłącznie za pomocą jednego z nich. Sposób autoryzacji danej Dyspozycji (narzędzie autoryzacji) Użytkownik ustala przed rozpoczęciem jej składania przy wykorzystaniu opcji dostępnej w serwisie BZWBK24 Mini Firma internet. W sytuacjach wyjątkowych Użytkownik może dokonać zmiany aktywnego narzędzia autoryzacji w Oddziale Banku. 12. Kod wygenerowany przez token lub smskod przesłany na telefon komórkowy może być użyty do autoryzacji tylko tej Dyspozycji, na potrzeby której został wygenerowany. Możliwe jest także wygenerowanie jednego kodu dla utworzonej przez Użytkownika listy Dyspozycji. 13. Autoryzując Dyspozycję tokenem/smskodem kod wygenerowany przez token lub smskod przesłany na telefon komórkowy należy wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku wygaśnięcia ważności kodu wygenerowanego przez token lub smskodu należy ponowić proces składania Dyspozycji Dyspozycja Przelewu natychmiastowego może zostać złożona po spełnieniu łącznie następujących warunków: a) rachunek Odbiorcy będzie prowadzony przez bank będący uczestnikiem systemu rozliczeniowego Express ELIXIR lub BlueCash, b) Dyspozycja Przelewu natychmiastowego zostanie złożona w godzinach dostępności systemu rozliczeniowego Express ELIXIR lub BlueCash w Banku i w banku Odbiorcy, c) Dyspozycja Przelewu natychmiastowego zostanie złożona z Rachunku własnego Klienta prowadzonego w złotych polskich, d) Dyspozycja Przelewu natychmiastowego zostanie wyrażona w złotych polskich, e) kwota Przelewu natychmiastowego nie przekroczy limitu pojedynczego Przelewu natychmiastowego wskazanego w załączniku 2 do Zasad. 2. Dyspozycja Przelewu natychmiastowego nie może zostać złożona: a) z przyszłą data realizacji, b) na rachunki ZUS albo na rachunki organów podatkowych. Rozdział 7 Realizacja Dyspozycji w usłudze Bank przystępuje do realizacji Dyspozycji w usłudze BZWBK24 Mini Firma, z zastrzeżeniem ust. 2, z chwilą otrzymania Dyspozycji jednak nie później niż do końca następnego Dnia roboczego Banku a w przypadku Dyspozycji z przyszłą data realizacji - w dniu wskazanym w Dyspozycji.

6 6 W przypadku Dyspozycji z przyszłą datą realizacji, jeżeli dzień wskazany w Dyspozycji jest Dniem wolnym Banku, realizacja Dyspozycji nastąpi najpóźniej w pierwszym Dniu roboczym Banku po tym dniu. Realizacja Dyspozycji następuje zgodnie z odpowiednimi Regulacjami. 2. Przyjmuje się, że: a) Dyspozycje złożone za pośrednictwem usługi BZWBK24 Mini Firma w Dniu roboczym Banku do godziny 19:00 otrzymane zostały przez Bank w dniu ich złożenia, b) Dyspozycje złożone w Dni robocze Banku po godzinie 19:00 oraz Dyspozycje złożone w Dni wolne Banku otrzymane zostały przez Bank w następnym Dniu roboczym Banku, chyba, że zostaną one zrealizowane przez Bank niezwłocznie, Momentem otrzymania Dyspozycji przez Bank jest dokonanie Autoryzowanej Dyspozycji przez Klienta. 3. Klient nie może odwołać Dyspozycji od momentu jej otrzymania przez Bank za wyjątkiem Dyspozycji złożonej z przyszłą datą realizacji (z zastrzeżeniem 27 ust. 2). Taką Dyspozycję Klient może odwołać jednak nie później niż do końca Dnia roboczego Banku poprzedzającego dzień wskazany przez Klienta w Dyspozycji. 4. Dyspozycję zlecenia stałego za pośrednictwem usługi BZWBK24 Mini Firma można założyć, odwołać lub zmodyfikować najpóźniej w Dniu roboczym Banku poprzedzającym termin realizacji pierwszego/kolejnego przelewu w ramach tego zlecenia, przy czym powyższa Dyspozycja złożona po godzinie 19:00 może nie zostać zrealizowana. 5. Do rozliczeń z Klientem Bank stosuje kursy walut Banku obowiązujące w momencie zapisania Dyspozycji przez Użytkownika. Jeśli od momentu zapisania Dyspozycji przez Użytkownika do momentu wysłania autoryzowanej Dyspozycji do Banku zmieni się tabela kursowa Banku, Bank odmówi wykonania takiej Dyspozycji. 6. Dyspozycje kupna/sprzedaży walut po kursie negocjowanym są składane i realizowane na warunkach określonych Regulaminem Elektronicznej Wymiany Walut dla firm Mini Firma Dyspozycja otwarcia lokaty realizowana jest zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie kont dla firm oraz w załączniku do tego Regulaminu określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokat terminowych w ramach Usług bankowości elektronicznej BZWBK Dzień wykonania przez Bank Dyspozycji otwarcia lokaty oznacza początek okresu umownego lokaty terminowej, a właściwą stawką oprocentowania lokaty jest stawka obowiązująca w dniu wykonania Dyspozycji przez Bank. 3. Rachunek lokaty terminowej otwierany jest w Oddziale Banku prowadzącym Rachunek, z którego przelewane są środki na lokatę. 4. Rachunek lokaty terminowej otwierany jest w walucie Rachunku, z którego pochodzą środki na lokatę. 5. Naliczone odsetki za kolejne okresy lokaty są zapisywane na rachunku lokaty. 6. Dyspozycje zamknięcia lokaty otwartej za pośrednictwem usługi mogą być składane zarówno w ramach usługi jak i w Oddziale Banku. Inne dyspozycje dotyczące odsetek od lokaty lub kwoty lokaty mogą być składane w trakcie trwania okresu lokaty wyłącznie w Oddziale Banku. 7. Składając Dyspozycję zamknięcia lokaty Klient wskazuje Rachunek własny, w walucie zgodnej z walutą lokaty, na który Bank przekaże środki z lokaty Klient powinien upewnić się, że wszelkie Dyspozycje składane w ramach usługi są jednoznaczne i zgodne z jego intencją, zawierają prawidłowo wskazane dane, o których mowa w 11 ust. 6, a ponadto określają Rachunki, które mają być obciążane/uznawane, właściciela tych rachunków oraz tytuł płatności. 2. Przyjęcie Dyspozycji złożonej poprzez usługę BZWBK24 Mini Firma Bank potwierdza w formie informacji udostępnianej poprzez te usługi. 3. Bank odmówi wykonania Dyspozycji Klienta w przypadku, gdy: a) na Rachunku Klienta, z którego miała zostać wykonana Transakcja, brak jest środków pieniężnych odpowiednich dla realizacji Transakcji lub b) Dyspozycje zostaną złożone niezgodnie z Umową bądź Regulacjami w tym w szczególności gdy Dyspozycja przekroczy limity, o których mowa w 17 lub c) obowiązek odmowy wykonania Dyspozycji przez Bank wynika z odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. nastąpiło zajęcie Rachunku w trybie egzekucji). 4. W przypadku odmowy wykonania przez Bank Transakcji z powodu okoliczności uniemożliwiających jej realizację przez Bank, o których mowa w ust. 3, Klient otrzyma za pośrednictwem usługi internet informację o odmowie i, jeśli to będzie możliwe, jej przyczynie. Bank nie informuje o odmowie i jej przyczynach, gdy powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa. 5. Po obciążeniu lub uznaniu Rachunku Bank przekazuje wymagane Ustawą informacje w treści wyciągów bankowych przekazywanych w sposób i terminach wskazanych w Regulacjach odnoszących się do danego Rachunku lub udostępnia w sposób wskazany w 9 ust. 6. Dodatkowo potwierdzeniem wykonanych Dyspozycji Klienta są zestawienia Dyspozycji udostępniane za pośrednictwem usługi. 6. W przypadku rozwiązania Umowy, złożone wcześniej poprzez usługę Dyspozycje Przelewów z przyszłą datą realizacji zostaną przekazane do realizacji zgodnie ze złożoną przez Klienta/Użytkownika Dyspozycją. 7. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania zlecanych Dyspozycji przeglądając wyciągi bankowe z Rachunku Klienta oraz zestawienia Dyspozycji dostępne na bieżąco w ramach usługi w tym listę zleceń i historię Rachunków. Rozdział 8 Fundusze Inwestycyjne w usłudze Prawa i obowiązki Klientów związane z ich uczestnictwem w Funduszach Inwestycyjnych określają postanowienia Statutów Funduszy, których dotyczy Dyspozycja składana za pośrednictwem usługi. 2. Warunki przyjmowania i przekazywania przez Bank Zachodni WBK S.A. Dyspozycji Klienta dotyczących nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych określa Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 3. Klient może w usłudze składać następujące Dyspozycje dotyczące Funduszy Inwestycyjnych (o ile są one dopuszczone przez Prospekt informacyjny danego Funduszu Inwestycyjnego): a) zlecenie nabycia, b) zlecenie zamiany, c) zlecenie konwersji, d) zlecenia zbycia. 4. Bank przekazuje zlecenia wskazane w ust. 3, zgodnie z warunkami określonymi Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Odpowiedzialność z tytułu stosunku prawnego powstałego pomiędzy Klientem a Funduszem Inwestycyjnym ponosi Towarzystwo, z zastrzeżeniem, że Bank ponosi odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z Umowy oraz Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 5. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość wykonania złożonych Dyspozycji dotyczących Funduszy Inwestycyjnych przeglądając historię Rejestrów oraz listę Dyspozycji dostępne w usłudze. 6. Wykonanie zleceń zbycia lub odkupienia przez Fundusz Inwestycyjny Jednostek Uczestnictwa jest potwierdzane zestawieniem przesyłanym Klientowi przez Towarzystwo na koniec każdego roku kalendarzowego.

7 7 7. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Towarzystwo Bankowi danych dotyczących jego uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych w celu i zakresie niezbędnym dla wykonania przez Bank Umowy. Rozdział 9 Limity kwotowe Transakcji i inne ograniczenia w usłudze W celu ochrony środków pieniężnych Klienta Bank udostępnia dodatkowe zabezpieczenia w formie kwotowych limitów transakcji. 2. W Umowie ustala się indywidualny dzienny limit Przelewów Klienta na rachunki obce oznaczający maksymalną kwotę Przelewów, jaką Klient może wysłać jednego dnia na dowolne rachunki obce (Przelewy wysłane łącznie przez wszystkich Użytkowników). 3. Klient, w Umowie, ustala: a) dzienny limit Przelewów Użytkownika zabezpieczonych tokenem/smskodem oznaczający maksymalną kwotę Przelewów na dowolne rachunki obce, które Użytkownik może autoryzować tokenem lub smskodem jednego dnia, b) dzienny limit Przelewów Użytkownika niezabezpieczonych tokenem/smskodem oznaczający maksymalną kwotę Przelewów na zadeklarowane rachunki obce lub Przelewów na Rachunki obce prowadzone na rzecz Zaufanych Odbiorców Przelewów lub Przelewów24 w usłudze mobile wersja aplikacyjna, które Użytkownik może autoryzować bez tokena lub smskodu jednego dnia. 4. Dzienny limit Przelewów Klienta oraz dzienne limity Przelewów Użytkownika nie mogą przekraczać kwot maksymalnych ustalonych przez Bank. 5. Kwoty dziennych limitów Przelewów, o których mowa w ust. 2 i 3, umniejszone zostają w dniu wysłania autoryzowanej Dyspozycji. 6. Ponadto Klienta obowiązują następujące limity o jednakowej wartości ustalonej dla wszystkich Klientów: a) limity dla zakładanych lokat terminowych, b) limity transakcji walutowych, c) dzienny limit Przelewów Użytkownika na rachunki obce nie prowadzone na rzecz Zaufanych Odbiorców Przelewów składane za pośrednictwem usługi mobile wersja aplikacyjna, d) limity pojedynczych Przelewów natychmiastowych. 7. Szczegółowe wartości limitów kwotowych ustalone przez Bank zawiera załącznik 2 do Zasad. 8. Wszystkie limity są określane w złotych. Jeżeli kwota Przelewu podlegającego limitowi jest podana w walucie, to dla potrzeb weryfikacji ustalonego dla Klienta limitu dziennego zostaje ona przeliczona wg kursu walut obowiązującego w Banku. Tabele kursów walut obowiązujących w Banku są dostępne w usłudze. 18 W obrocie dewizowym z zagranicą oraz w obrocie wartościami dewizowymi w kraju (obrót dewizowy), Klient w usłudze BZWBK24 Mini Firma może złożyć Dyspozycję wyłącznie do krajów i w walutach wskazanych przez Bank. 19 Przelew24 umożliwia Klientowi/Użytkownikowi zapłatę z tytułu zakupu towarów lub usług: a) w sklepach internetowych, którym Bank udostępnił ten mechanizm płatności bezpośrednio lub za pośrednictwem Integratorów płatności internetowych lub b) u innych podmiotów prowadzących sprzedaż towarów lub usług, którym Bank udostępnił ten mechanizm płatności za pośrednictwem Integratorów płatności internetowych. 20 Zasilenia kont bezabonamentowych telefonów komórkowych są możliwe do wykonania tylko w przypadku operatorów telefonii komórkowych, z którymi Bank podpisał umowę w tym zakresie. Rozdział 10 Usługa Alerty Każdy Użytkownik usługi może korzystać z dodatkowej usługi Alerty W ramach usługi Alerty24 na wskazane przez Klienta/Użytkownika numery telefonów komórkowych lub adresy poczty elektronicznej mogą być wysyłane powiadomienia tekstowe o zdarzeniach na Rachunkach Klienta, dotyczące korzystania z usługi oraz komunikaty informacyjno-marketingowe. 3. Użytkownik ma możliwość aktywacji usługi Alerty24 oraz zmiany pakietu w usłudze internet lub w Oddziale Banku. 4. Dokonanie przez Użytkownika aktywacji usługi Alerty24 stanowi upoważnienie dla Banku do przesyłania powiadomień poprzez usługę Alerty24 zgodnie z parametrami określonymi przez Użytkownika. 5. Zakres powiadomień wysyłanych za pośrednictwem usługi Alerty24 Użytkownik określa poprzez wybranie jednego z pakietów tej usługi i - opcjonalnie - dokonanie parametryzacji powiadomień dostępnych w ramach danego pakietu. 6. Użytkownik ma prawo do czasowego zablokowania wysyłania powiadomień. Nie zwalnia to jednak z opłaty miesięcznej za korzystanie z usługi Alerty Klient/Użytkownik może zrezygnować z usługi Alerty24 w Oddziale Banku. Użytkownik może zrezygnować z usługi Alerty24 poprzez Doradców BZWBK24. Rezygnacja z usługi Alerty24 nie stanowi wypowiedzenia Umowy. Usługa Alerty24 jest deaktywowana z momentem złożenia przez Klienta/Użytkownika dyspozycji o rezygnacji z usługi. 8. Powiadomienia z usługi Alerty24 będą przesyłane Klientowi za pośrednictwem publicznej infrastruktury teleinformatycznej, stąd istnieje ryzyko wadliwego działania lub nienależytego zabezpieczenia tej infrastruktury znajdującej się poza dyspozycją Banku, co w szczególności może prowadzić do wykorzystania przesyłanych powiadomień przez osoby nieupoważnione. Rozdział 11 Zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w usłudze (NA KLIK) Klient za pośrednictwem usługi internet ma możliwość składania Bankowi oświadczeń woli w postaci elektronicznej, w tym zawierania z Bankiem określonych umów oraz dokonywania ich zmian, w zakresie wskazanym w Załączniku 1 do Zasad. 2. Składanie oświadczeń woli, o których mowa w ust. 1 w postaci elektronicznej jest możliwe pod warunkiem udostępnienia przez Bank w usłudze internet procesu umożliwiającego ww. czynności. Aktualny wykaz umów możliwych do zawierania lub zmiany w postaci elektronicznej oraz innych oświadczeń woli możliwych do składania w tej postaci przez Klienta lub Bank, dostępny jest na Portalu Banku oraz w Załączniku 1 do Zasad. Szczegółowe warunki zawierania umów w oparciu o oświadczenia woli, o których mowa powyżej oraz ich realizacji przez Bank określone są w Regulacjach odnoszących się do danej umowy. 3. Składanie oświadczeń woli, o których mowa powyżej, wymaga ich zatwierdzenia tokenem lub smskodem z zastrzeżeniem, iż w szczególnych przypadkach konieczna jest dodatkowa weryfikacja dokumentów Klienta, 4. Możliwość składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, o których mowa powyżej, przysługuje Użytkownikom, którzy mają prawo do reprezentowania Klienta lub którym Klient nadał odpowiednie uprawnienia w Umowie. 5. Jeśli do wykonania umowy, zawartej w trybie określonym w ust. 1 lub do wykonania Dyspozycji w oparciu o oświadczenie woli złożone w trybie określonym w ust. 1, niezbędne jest przekazywanie określonych informacji stanowiących tajemnicę bankową określonym podmiotom zewnętrznym, to takie oświadczenie zawarte w treści umowy zawartej w trybie określonym w ust.1 będzie złożone w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 7 ustawy Prawo bankowe.

8 8 6. W przypadku zawarcia Umowy o kartę płatniczą dla Użytkownika złożony pod Umową usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma podpis Użytkownika stanowi wzór podpisu, którym Użytkownik jako użytkownik karty zobowiązany jest posługiwać się przy dokonywaniu operacji przy użyciu karty, po uprzednim umieszczeniu podpisu (zgodnego ze wzorem złożonym pod Umową usług bankowości elektronicznej ) na karcie. Rozdział 12 Usługa E-Faktura w usłudze internet Usługa E-Faktura świadczona jest przez Bank Klientom korzystającym z usługi internet. 2. Bank umożliwia Klientowi za pośrednictwem usługi BZWBK24 Mini Firma internet: a) złożenie Wniosku o Porozumienie z danym Dostawcą, b) otrzymywanie Przesyłek w ramach zawartych Porozumień, c) akceptację lub odrzucenie Płatności E-Faktura, d) rezygnację z Porozumienia z danym Dostawcą. 3. Dostawca będzie otrzymywał: a) informację o złożeniu przez Klienta Wniosku o Porozumienie z tym Dostawcą, b) informacje o działaniach Klienta w ramach zawartego z tym Dostawcą Porozumienia - w szczególności o: - dostarczeniu Przesyłki Klientowi, - akceptacji lub odrzuceniu Płatności E-Faktura przez Użytkownika, - rezygnacji z Porozumienia Umożliwienie Klientowi składania Dyspozycji w ramach Usługi E-Faktura wymaga zawarcia Porozumienia z danym Dostawcą, które następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków: a) wypełnieniu przez Klienta w usłudze internet Wniosku o Porozumienie i jego autoryzacji tokenem/smskodem, b) w przypadku, gdy Odbiorcą E-Faktur jest inna osoba niż Klient, po przekazaniu przez Użytkownika Kodu wniosku Odbiorcy E-Faktur, c) skontaktowaniu się Odbiorcy E-Faktur z Dostawcą w celu przekazania Kodu Wniosku. Wskazówki dotyczące sposobu postępowania Odbiorcy E-Faktur (w tym dane kontaktowe Dostawcy) są udostępniane Klientowi w ostatnim kroku składania Wniosku o Porozumienie. 2. Porozumienie może być zawarte na okres nie krótszy niż 3 miesiące. 3. Klient może w usłudze internet uzyskać aktualną informację o stanie złożonych Wniosków o Porozumienie i zawartych Porozumieniach. 4. Nie zawarcie Porozumienia w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia Wniosku o Porozumienie, skutkuje przeterminowaniem Wniosku o Porozumienie Rezygnacja z Porozumienia może zostać dokonana przez: a) Klienta - poprzez usługę internet (Dyspozycja wymaga autoryzacji tokenem/smskodem), b) Odbiorcę E-Faktur - poprzez bezpośredni kontakt z Dostawcą, c) Dostawcę, d) Bank - w przypadku rozwiązania Umowy lub zaprzestania świadczenia Usługi E-Faktura. 2. Od następnego dnia po rezygnacji z Porozumienia, Klient nie będzie otrzymywał nowych Przesyłek w ramach tego Porozumienia, jednak po tym czasie Klient/Użytkownik może nadal składać Dyspozycje dotyczące Przesyłek, które otrzymał przed rezygnacją z Porozumienia. 3. Zawarte Porozumienia wygasają po Dacie końca obowiązywania Porozumienia podanej we Wniosku o Porozumienie. 4. Od następnego dnia po wygaśnięciu Porozumienia, Klient nie będzie otrzymywał nowych Przesyłek w ramach tego Porozumienia, jednak po tym czasie Klient może nadal składać Dyspozycje dotyczące Przesyłek, które otrzymał przed wygaśnięciem Porozumienia. 5. W przypadku zaprzestania świadczenia przez Bank Usługi E-Faktura, Bank poinformuje Klientów z 3-miesięcznym wyprzedzeniem o tym fakcie. 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy Klient winien przed upływem okresu wypowiedzenia dokonać w usłudze BZWBK24 Mini Firma internet rezygnacji z zawartych Porozumień. Po wygaśnięciu Umowy Odbiorca E-Faktur może zgłosić rezygnację z zawartych Porozumień wyłącznie bezpośrednio u Dostawcy Klient otrzymuje Przesyłki od Dostawcy w ramach Usługi E-Faktura przez okres obowiązywania Porozumienia, czyli od Daty początku obowiązywania Porozumienia do Daty końca obowiązywania Porozumienia lub do dnia rezygnacji z Porozumienia. 2. Przesyłki są dostępne w usłudze internet przez 12 miesięcy od dnia ich dostarczenia przez Dostawcę. 3. Klient powinien zachować otrzymane w ramach Przesyłki dokumenty w sposób umożliwiający ich odtworzenie w zwykłym toku czynności Bank umożliwia Klientowi dokonanie Płatności E-Faktura poleceniem Przelewu, prezentując Klientowi wypełniony, gotowy do Autoryzacji formularz polecenia Przelewu. 2. Autoryzacja Płatności E-Faktura tokenem/smskodem oznacza złożenie Dyspozycji Przelewu o nieodwołalnym charakterze nawet w przypadku Dyspozycji złożonej z przyszłą datą realizacji. W pozostałym zakresie realizacja Płatności E-Faktura następuje zgodnie z zasadami ustalonymi dla wszystkich Dyspozycji Przelewów składanych za pośrednictwem usługi BZWBK24 Mini Firma. 3. Odrzucenie przez Klienta Płatności E-Faktura oznacza nieodwołalny brak zgody na realizację danej Płatności E-Faktura. Klient może podać Dostawcy powód odrzucenia płatności. Dyspozycja wymaga autoryzacji tokenem/smskodem. 4. Po 60 dniach liczonych od wskazanego przez Dostawcę terminu zapłaty możliwość wykonania Płatności E-Faktura stanie się niedostępna. 28 Do Dostawcy należy kierować reklamacje i zapytania dotyczące: a) odrzucenia Wniosku o Porozumienie przez Dostawcę, b) przeterminowania Wniosku o Porozumienie, c) rezygnacji z Porozumienia dokonanej przez Dostawcę, d) zawartości Przesyłek a w szczególności wysokości zobowiązań. Rozdział 13 Santander Trade Portal W ramach usługi internet Bank umożliwia Klientowi uzyskanie dostępu do Santander Trade Portal. 2. Możliwość dostępu, o którym mowa w ust.1, uzyskuje Użytkownik po zalogowaniu się do usługi internet bez konieczności odrębnego logowania się do tego portalu. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za działania podjęte przez Klienta lub Użytkownika na podstawie informacji zawartych w Santander Trade Portal. Rozdział 14 Zasady bezpieczeństwa usługi Klient/Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń Banku w zakresie zasad bezpieczeństwa usługi BZWBK24 Mini Firma; w szczególności Klient/Użytkownik powinien z należytą starannością chronić: a) numer NIK, hasła PIN, Hasło dostępu, b) smskody i kody generowane przez token, c) token oraz telefon komórkowy, jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Klienta/Użytkownika lub Autoryzacji jego Dyspozycji. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnianie osobom trzecim. 2. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie haseł PIN lub numeru PIN tokena, Klient/Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić te numery lub hasła lub dokonać zablokowania/zastrzeżenia usługi BZWBK24 Mini Firma.

9 9 3. Użytkownik może dokonać zmiany hasła PIN samodzielnie (korzystając z odpowiedniej opcji danego serwisu usługi ) lub w Oddziale Banku/Placówce partnerskiej. Użytkownik może za pomocą usługi internet zmienić hasło PIN do usług telefon, sms. Na podstawie wniosku Użytkownika zgłoszonego do Doradców BZWBK24, Bank może podjąć decyzje o wysłaniu Użytkownikowi: a) nowego hasła PIN - drogą pocztową poza granice kraju, b) nowego hasła PIN do usługi BZWBK24 internet/mobile - w postaci komunikatu sms na numer telefonu komórkowego Użytkownika, który wskazany jest w Umowie, jako numer do przesyłania Użytkownikowi smskodów. 4. W trakcie korzystania z usługi internet/mobile komunikacja pomiędzy komputerem Klienta a serwerem Banku jest szyfrowana protokołem SSL z zastosowaniem certyfikatu wystawionego i uwierzytelnionego dla serwera bankowego o nazwie lub bzwbk24.pl. Przed zalogowaniem się Użytkownik, aby upewnić się, że rzeczywiście nawiązał połączenie z serwerem Banku, powinien sprawdzić certyfikat serwera. 5. Użytkownik nie powinien używać do logowania do usługi internet/mobile adresu lub linku przesłanego w wiadomości . Adres do logowania wskazany jest wyłącznie w Przewodniku oraz na Portalu Banku. W razie jego zmiany Klient zostanie poinformowany komunikatem przesłanym na Skrzynkę odbiorczą. 6. Użytkownik powinien rozłączyć się z usługą BZWBK24 Mini Firma w przypadku odejścia albo nieobecności przy telefonie lub komputerze (w szczególności odłożyć słuchawkę, wylogować się z usługi w ramach dostępu za pośrednictwem internetu). 7. Jeżeli połączenie z usługą zostanie zerwane Użytkownik powinien zalogować się ponownie do usługi i sprawdzić, czy zapamiętane zostały ostatnie Dyspozycje. 8. Klient/Użytkownik jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia urządzeń (np. komputera, telefonu komórkowego, tabletu), z wykorzystaniem których uzyskuje dostęp do usługi, oraz jest zobowiązany do ich ochrony przed złośliwym oprogramowaniem lub dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności poprzez: a) zainstalowanie na urządzeniu legalnego oprogramowania systemowego oraz antywirusowego, b) stosowanie zapory sieciowej (firewall), c) dokonywanie aktualizacji zainstalowanego na urządzeniu legalnego oprogramowania systemowego oraz antywirusowego, d) nie instalowanie oprogramowania nieznanego pochodzenia, e) nie otwieranie i nie odpowiadanie na wiadomości od nieznanych nadawców, f) nie otwieranie plików nieznanego pochodzenia. 9. W trosce o bezpieczeństwo Dyspozycji oraz dla pełnego wykorzystania technologii zastosowanych w usłudze BZWBK24 Mini Firma internet/mobile zaleca się, aby Użytkownik korzystał z najnowszych dostępnych i stabilnych wersji popularnych przeglądarek internetowych. Lista przeglądarek internetowych, pod kątem których zostały zoptymalizowane i przetestowane strony usługi internet/mobile, zamieszczona jest (wraz z zalecaną konfiguracją przeglądarki) na Portalu Banku. 10. W celu uzyskania dostępu i wykonywania Dyspozycji w ramach usługi mobile wersja aplikacyjna Użytkownik powinien wykorzystywać wyłącznie aplikacje rekomendowane przez Bank. Informacje na temat tych aplikacji oraz linki do nich dostępne są na Portalu Banku. 11. Niezachowanie przez Klienta/Użytkownika należytej staranności w zakresie zasad bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 5, 8, 9 i 10, jest jednoznaczne z wyłączeniem odpowiedzialności Banku z tytułu szkód powstałych z tego tytułu. 12. Użytkownik zobowiązany jest do kontrolowania rejestrowanej przez usługę daty i godziny ostatniego logowania oraz sprawdzania, czy nie nastąpiła próba logowania przez osoby trzecie. 13. Klient/Użytkownik powinien poinformować niezwłocznie Bank o wszelkich podejrzanych przypadkach związanych z korzystaniem z usługi, w szczególności o próbie dostępu do usługi lub korzystania z usługi przez osoby nieuprawnione. Zgłoszenia takiego Klient może dokonać w Oddziale Banku lub u Doradców BZWBK Usługa jest przeznaczona wyłącznie do używania bezpośrednio przez Użytkownika. 15. Użytkownik nie może wykorzystywać usługi BZWBK24 Mini Firma niezgodnie z ich przeznaczeniem, jak również podejmować jakichkolwiek działań niezgodnych z Umową lub Zasadami i załączonymi do nich dokumentami, mogących zakłócać poprawne funkcjonowanie systemów informatycznych Banku, służących do świadczenia usługi. 16. Szczegółowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa usługi zamieszczone są w Przewodniku oraz na Portalu Banku. Rozdział 15 Zablokowanie oraz zastrzeżenie usługi W przypadku trzykrotnego błędnego podania hasła PIN podczas identyfikacji Użytkownika w ramach usługi telefon i sms, Bank zablokuje dostęp do usługi poprzez kanał, w ramach którego zdarzenie to miało miejsce. Licznik pomyłek jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się hasłem PIN. 2. W przypadku logowania do usługi internet zablokowanie usługi następuje po pięciokrotnym błędnym podaniu hasła PIN lub hasła PIN mobile. Licznik pomyłek w podawaniu hasła jest zerowany po poprawnym zalogowaniu się hasłem PIN. 3. Odblokowanie dostępu do usługi zablokowanej w sposób opisany w ust. 1 i 2 może być zrealizowane: a) osobiście w Oddziale Banku, b) poprzez kontakt z Doradcami BZWBK24, c) w usłudze internet (dotyczy usługi telefon i sms), d) przez Użytkownika w zakresie dostępu do usługi BZWBK24 Mini Firma internet - poprzez zalogowanie do usługi internet z wprowadzeniem numeru NIK, poprawnego hasła PIN oraz podanie odpowiedniego jednorazowego kodu generowanego przez token lub smskod. Dozwolone są maksymalnie trzy kolejne próby odblokowania usługi internet w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym. 4. W przypadku trzykrotnego błędnego podania przez Użytkownika hasła PIN lub hasła PIN mobile, Bank uniemożliwi Użytkownikowi logowanie za pomocą hasła PIN mobile. Przywrócenie możliwości logowania za pomocą hasła PIN mobile wymaga zalogowania się przez Użytkownika hasłem PIN do usługi internet/mobile Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi BZWBK24 Mini Firma lub możliwości korzystania z tokena/smskodu w następujących przypadkach: a) zagrożenia bezpieczeństwa usługi lub tokena/smskodu, w tym w szczególności stwierdzenia korzystania przez Klienta/Użytkownika z usług BZWBK24 Mini Firma niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa usług określonymi w niniejszych Zasadach, b) podejrzenia dostępu do usługi przez osoby nieuprawnione, c) użycia tokena/telefonu komórkowego przez osoby nieuprawnione, d) umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji,

10 10 e) gdy wymagają tego od Banku powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. W przypadku wystąpienia jednej ze wskazanych w ust. 1 przyczyn, Bank prześle Klientowi informację o zablokowaniu wraz z uzasadnieniem, listem poleconym na adres do korespondencji Klienta lub wiadomością sms wysłaną na numer telefonu komórkowego wskazany przez Klienta do przesyłania smskodów. List ten lub wiadomość sms zostaną wysłane przed zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po zablokowaniu Klient/Użytkownik ma prawo do zablokowania na swoje życzenie dostępu do usługi : a) osobiście w Oddziale Banku, b) u Doradców BZWBK Klient/Użytkownik może odblokować zablokowaną na jego życzenie usługę w Oddziale Banku lub u Doradców BZWBK24. Nie wymaga to wydania nowego hasła/haseł PIN do usługi Klientowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do zastrzeżenia dostępu do usługi. 2. W przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwość wejścia osób trzecich w posiadanie haseł PIN i niemożności samodzielnego dokonania zmiany hasła PIN oraz w innych uzasadnionych przypadkach należy niezwłocznie zgłosić zastrzeżenie: a) osobiście w Oddziale Banku, b) u Doradców BZWBK Usunięcie zastrzeżenia usługi może nastąpić wyłącznie w Oddziale Banku i wymaga wydania nowego hasła/haseł PIN do usługi. Rozdział 16 Zablokowanie oraz zastrzeżenie Narzędzia autoryzacji smskod W przypadku trzykrotnego błędnego podania smskodu przy zatwierdzeniu danej Dyspozycji możliwość dalszego korzystania z Narzędzia autoryzacji smskod zostanie zablokowana. 2. Odblokowania Narzędzia autoryzacji smskod można dokonać: a) osobiście w Oddziale Banku, b) za pośrednictwem Doradców BZWBK Użytkownikowi przysługuje prawo do zastrzeżenia Narzędzia autoryzacji smskod. 2. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia, użycia przez osobę nieuprawnioną telefonu komórkowego, którego numer jest wskazany przez Klienta do przesyłania smskodów, zniszczenia tego telefonu komórkowego, lub w innych uzasadnionych przypadkach należy zgłosić niezwłocznie zastrzeżenie Narzędzia autoryzacji smskod: a) osobiście w Oddziale Banku, b) u Doradców BZWBK Zastrzeżenie dokonywane jest wyłącznie w celu uniemożliwienia przesyłania smskodów na telefon komórkowy Użytkownika. 4. Usunięcie zastrzeżenia Narzędzia autoryzacji smskodu może nastąpić wyłącznie w Oddziale Banku. Rozdział 17 Zablokowanie, nieprawidłowe działanie, zgubienie i zniszczenie Narzędzia autoryzacji tokena Trzykrotne błędne podanie numeru PIN tokena powoduje jego zablokowanie. 2. W przypadku piętnastokrotnego błędnego podania przy Autoryzacji danej Dyspozycji kodu wygenerowanego przez token), możliwość dalszego korzystania odpowiednio z tokena zostanie zablokowane. 3. W przypadkach wymienionych powyżej Użytkownik może zlecić odblokowanie tokena: a) osobiście w Oddziale Banku, b) za pośrednictwem Doradców BZWBK Nieprawidłowo działający token może być wymieniony na nowy w Oddziale Banku. 5. Nieprawidłowo działający token zostaje sprawdzony przez Bank. W przypadku stwierdzenia, że przyczyna nieprawidłowego funkcjonowania tokena leży po stronie Użytkownika, Klient zostanie obciążony kosztami nowego tokena zgodnie z Taryfą opłat i prowizji BZ WBK S.A. 6. Utratę kradzież, przywłaszczenie, użycie tokena przez osobę nieuprawnioną lub zniszczenie tokena Użytkownik zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie w Oddziale Banku lub u Doradców BZWBK24. Użytkownikowi może zostać wydany nowy token po uiszczeniu przez Klienta opłaty zgodnie z Taryfą opłat i prowizji BZ WBK S.A. 7. Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa powstałe wskutek zgubienia bądź zniszczenia przez Użytkownika tokena lub udostępnienia osobom trzecim numeru PIN do tokena. Rozdział 18 Zablokowanie Zaufanego urządzenia mobilnego Klientowi/Użytkownikowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania Zaufanego urządzenia mobilnego. 2. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia, użycia przez osobę nieuprawnioną Zaufanego urządzenia mobilnego, zniszczenia tego urządzenia, lub w innych uzasadnionych przypadkach należy niezwłocznie zablokować Zaufane urządzenie mobilne: a) w usłudze internet, b) osobiście w Oddziale Banku, c) u Doradców BZWBK Zablokowanie Zaufanego urządzenia mobilnego dokonywane jest wyłącznie w celu uniemożliwienia korzystania przez Użytkownika, w usłudze mobile wersja aplikacyjna, z urządzenia mobilnego jako Zaufanego urządzenia mobilnego. 4. Odblokowania zablokowanego Zaufanego urządzenia mobilnego można dokonać za pośrednictwem usługi internet. Rozdział 19 Pomoc merytoryczna, techniczna Klient/Użytkownik ma prawo do bezpłatnej pomocy merytorycznej i technicznej dotyczącej usługi zamieszczonej na stronach internetowych Banku. 2. Klient/Użytkownik może uzyskać pomoc merytoryczną i techniczną dotyczącą usługi także: a) kontaktując się z Doradcami BZWBK24, b) osobiście w Oddziale Banku/Placówce partnerskiej. Sposoby kontaktu Klienta/Użytkownika z Doradcami BZWBK24, w tym kontaktowe numery telefonów i adresy mailowe do Doradców BZWBK24 określone są w Przewodniku oraz na Portalu Banku. 3. Doradcy BZWBK24 świadczą pomoc 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku w zakresie: a) przyjmowania zgłoszeń o wszelkich podejrzanych przypadkach związanych z korzystaniem z usługi, b) udzielania odpowiedzi na pytania Klienta/Użytkownika dotyczące usługi, c) wykonywania zgłoszeń Klienta/Użytkownika w szczególności: zastrzeżenia/odblokowania/zablokowania usługi, zastrzeżenia/odblokowania Narzędzia autoryzacji smskodu, odblokowania Narzędzia autoryzacji tokena, 4. Doradcy BZWBK24 świadczą pomoc telefoniczną po dokonaniu identyfikacji Klienta/Użytkownika za pomocą: a) Hasła dostępu lub b) innych danych znanych Klientowi/Użytkownikowi lub

11 11 c) numeru NIK i hasła PIN wykorzystywanych przez Klienta w ramach usługi Telefon. 5. Hasło dostępu Użytkownik ustala w Umowie. 6. W przypadku, gdy Użytkownik jest jednocześnie Klientem Indywidualnym, jego Hasłem dostępu jest hasło ustalone przez niego w Karcie Identyfikacyjnej Ludności. 7. W przypadku nawiązania przez Klienta/Użytkownika kontaktu z Doradcami BZWBK24 poprzez usługę internet/mobile Doradcy BZWBK24 świadczą pomoc po dokonaniu identyfikacji Klienta/Użytkownika za pomocą numeru NIK i hasła PIN wykorzystywanych przez Klienta/Użytkownika w ramach usługi internet/mobile. Rozdział 20 Reklamacje Klient ma prawo do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania usługi oraz funkcjonowania tokena oraz w zakresie Transakcji nieautoryzowanych, złożonych przez osoby nieuprawnione, niewykonanych albo nienależycie wykonanych. 2. Klient może złożyć reklamację ustnie w siedzibie Banku, w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą Klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą Klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą Klienta oraz wskazane są na Portalu Banku. 3. Do reklamacji winny być dołączone kopie ewentualnych wyciągów bankowych lub innych dokumentów mogących służyć do wykazania zasadności reklamacji. 4. Reklamowany wadliwie działający token Klient jest zobowiązany dostarczyć osobiście do Oddziału Banku. 5. Reklamacje powinny być zgłaszane niezwłocznie. Jeżeli Klient nie złoży reklamacji w zakresie Transakcji nieautoryzowanych, złożonych przez osoby nieuprawnione, niewykonanych albo nienależycie wykonanych w terminie 6 miesięcy od dnia obciążenia Rachunku albo od dnia, w którym Transakcja miała być wykonana, roszczenia Klienta względem Banku z tytułu tych Transakcji wygasają. 6. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Klientowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 7. W przypadku złożenia przez Klienta reklamacji dotyczącej Jednostek Uczestnictwa, Bank rozpatruje reklamację na zasadach określonych w Umowie o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Rozdział 21 Zakres zobowiązań i odpowiedzialności Transakcję uważa się za wykonaną przez Bank, jeżeli została zrealizowana zgodnie z Dyspozycją Klienta złożoną w sposób wskazany w 11 ust. 5 i Z zastrzeżeniem 40 ust. 5, w przypadku wystąpienia Transakcji nieautoryzowanej lub złożonej przez osoby nieuprawnione, Bank obowiązany jest niezwłocznie przywrócić obciążony Rachunek do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miała miejsca taka Transakcja. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu, Klienta obciążają Dyspozycje złożone przez osoby nieuprawnione (tj. jeżeli Transakcja jest skutkiem dostępu do usługi BZWBK24 Mini Firma przez takie osoby lub użycia przez nie tokena/telefonu komórkowego Użytkownika), w szczególności te, którym udostępnił numer NIK, hasła PIN, Dodatkowe hasło, token lub telefon komórkowy, jeżeli jego numer jest udostępniony Bankowi w celu identyfikacji Klienta/Użytkownika lub Autoryzacji jego Dyspozycji. 4. Klient odpowiada za Transakcje wykonane przez Bank na podstawie dyspozycji złożonych przez osoby nieuprawnione do czasu zgłoszenia Bankowi zablokowania albo zastrzeżenia usługi, do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 euro. Równowartość 150 euro oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania Transakcji. 5. Ograniczenie kwotowe odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy Transakcji będących skutkiem dostępu do usługi przez osoby nieuprawnione jeżeli: a) Klient/Użytkownik doprowadził do nich umyślnie, b) Klient/Użytkownik naruszył umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa obowiązki w zakresie zasad bezpieczeństwa usługi opisane w rozdziałach 14, 15, 16, 17, 18 Zasad. W przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie, Klient ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości. 6. Klient odpowiada za Transakcje wykonane przez Bank na podstawie Dyspozycji złożonych przez osoby nieuprawnione również po zgłoszeniu Bankowi zablokowania albo zastrzeżenia usługi, jeżeli Klient/Użytkownik doprowadził do nich umyślnie. 7. Klient nie ponosi odpowiedzialności za Transakcje wykonane przez Bank na podstawie Dyspozycji złożonych przez osoby nieuprawnione, jeżeli Bank nie zapewnił odpowiednich środków umożliwiających dokonanie przez Klienta/Użytkownika zgłoszenia Bankowi zablokowania albo zastrzeżenia usługi, chyba, że Klient/Użytkownik doprowadził do takich Transakcji umyślnie. 8. Bank ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji, z zastrzeżeniem 40 ust. 5 oraz pod warunkiem, że dane wskazane w 11 ust. 6 są prawidłowe a ponadto gdy nie zachodzi okoliczność, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, chyba że Bank udowodni, że rachunek banku odbiorcy Transakcji wskazany przez Użytkownika w Dyspozycji został uznany w terminie określonym w Regulacjach odnoszących się do danego Rachunku. 9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank Transakcji, na wniosek Klienta złożony w sposób wskazany w 40 ust. 2, Bank podejmie działania w celu prześledzenia Transakcji i powiadomi Klienta o ich wyniku. 10. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji jest wyłączona w przypadku siły wyższej lub jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji wynika z innych przepisów prawa. Rozdział 22 Opłaty Za korzystanie z usługi, z smskodów i z tokenów Bank pobiera od Klientów opłaty i prowizje ustalone w obowiązującej Taryfie opłat i prowizji BZ WBK S.A. 2. Taryfa opłat i prowizji BZ WBK S.A. dostępna jest w Oddziałach Banku, Placówkach partnerskich oraz na Portalu Banku. 3. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany Taryfy opłat i prowizji BZ WBK SA. Zakres oraz przesłanki dokonywania zmian określa Taryfa opłat i prowizji BZ WBK SA. 4. Opłaty i prowizje, o których mowa w ust. 1, ów pobierane są przez Bank z rachunku wskazanego przez Klienta w Umowie. 5. W przypadku gdy Klient nie zapewni na rachunku środków w odpowiedniej wysokości na pobranie opłat lub prowizji, o których mowa w ust. 1 Bank może obciążyć rachunek należnymi opłatami lub prowizjami powodując wystąpienie zadłużenia na rachunku albo pobrać należność z innego rachunku Klienta prowadzonego przez Bank. W przypadku powstania niedozwolonego zadłużenia stosuje się odpowiednie postanowienia ustalone w umowie dotyczącej danego rachunku. 6. Opłaty i prowizje za Przelewy pobierane są przez Bank z rachunku, z którego pochodzą środki na realizację Przelewu.

12 12 Rozdział 23 Wypowiedzenie i rozwiązanie Umowy Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Umowa wygasa z chwilą zamknięcia wszystkich Rachunków prowadzonych dla Klienta oraz Rachunków, za pośrednictwem których rozliczane są udzielone Klientowi kredyty. 3. Rozwiązanie Umowy nie skutkuje rozwiązaniem stosunku prawnego powstałego pomiędzy Klientem a Funduszem Inwestycyjnym, w szczególności Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Klienta w Funduszach Inwestycyjnych za pośrednictwem usługi pozostają w Rejestrze Klienta. Rozdział 24 Postanowienia końcowe Umowa usług bankowości elektronicznej nie jest zawierana w oparciu o postanowienia Umowy ramowej dotyczącej otwarcia i prowadzenia rachunków oraz świadczenia wybranych usług bankowych, jeśli taka umowa została uprzednio zawarta pomiędzy Klientem a Bankiem lub byłym Kredyt Bankiem S.A. 2. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi BZWBK24 Mini Firma zgodnie z postanowieniami Umowy, niniejszymi Zasadami i innymi uregulowaniami stanowiącymi integralną część Umowy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Użytkowników w tym zakresie. Klient zobowiązuje się do zapoznania Użytkowników z Regulacjami. 3. Treść obowiązujących Zasad oraz wszystkie dokumenty stanowiące integralną część Umowy są udostępnione w postaci elektronicznej na Portalu Banku a Klient ma możliwość ich pobrania w każdej chwili, przechowania i odtworzenia w zwykłym toku czynności. 4. Bank zobowiązuje się informować Klienta o zmianach w niniejszych Zasadach oraz wszystkich dokumentach stanowiących integralną część Umowy poprzez Skrzynkę odbiorczą. Brak wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie 14 dni od daty udostępnienia przez Bank informacji o zmianach, w trybie określonym powyżej, skutkuje akceptacją tych zmian. 5. Wszelka korespondencja pomiędzy Bankiem a Klientem odbywa się na podany przez Klienta adres do korespondencji. 6. Klient zobowiązany jest do pisemnego informowania Banku o wszelkich zmianach danych zawartych w Umowie (np. adres do korespondencji). Skutki niedopełnienia tego obowiązku obciążają Klienta. 7. Bank udostępnia Przewodnik w postaci elektronicznej na Portalu Banku W przypadku kontaktu Klienta lub Użytkownika z Doradcami BZWBK24 przeprowadzana rozmowa będzie przez Bank rejestrowana. 2. Klient oraz Użytkownik wyrażają zgodę na nagrywanie rozmów, określonych w ust.1, oraz wykorzystanie rozmów dla celów dowodowych Językiem obowiązującym w relacjach Banku z Klientem jest język polski. 2. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy jest prawo polskie. 3. Wszelkie spory wynikłe z Umowy rozstrzygać będą dla Klientów - firm sądy powszechne właściwe dla siedziby Oddziału. 4. Właściwym dla funkcjonowania usługi jest czas środkowoeuropejski. 5. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 47 O ile Umowa, niniejsze Zasady lub inne uregulowania stanowiące integralną część Umowy nie stanowią inaczej, strony zgodnie postanawiają, iż wyłączają w stosunku do Umowy zastosowanie w całości przepisów Działu II UUP oraz przepisów art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 Ustawy UUP.

13 13 Załącznik 1 do Zasad korzystania z usług bankowości elektronicznej - Dostępne funkcjonalności Funkcjonalność Dostępność w usługach internet mobile wersja przeglądarkowa mobile - wersja aplikacyjna telefon sms Uwagi 1. Dostępne informacje Lista Rachunków * * tylko 9 pierwszych Rachunków Saldo Rachunku Informacje szczegółowe o Rachunku Historia Rachunku z minimum ostatnich 12 miesięcy ewyciąg (elektroniczny wyciąg bankowy zawierający historię Rachunku) Lista kart debetowych Informacje szczegółowe o karcie debetowej z ostatnich 6 miesięcy Kursy walut (także archiwalne) Wykaz Dyspozycji złożonych przez usługę z ostatnich 12 miesięcy Stan rejestrów uczestnika funduszy inwestycyjnych ARKA Lista Wniosków o Porozumienie i Porozumień (w ramach Usługi E-Faktura) Lista Przesyłek (w ramach Usługi E-Faktura) oraz ich dane szczegółowe Przelewy Przelewy między Rachunkami własnymi złotowymi Przelewy walutowe między Rachunkami własnymi Przelewy na rachunki obce prowadzone na rzecz Zaufanych Odbiorców Przelewów możliwość wykonywania przelewów na rachunki obce w systemie SORBNET dostępna jest tylko w usłudze internet Przelewy na rachunki obce - dowolne Przelewy na rachunki ZUS Przelewy na rachunki Urzędów Skarbowych oraz innych organów podatkowych Zlecenia stałe - ustanowienie, modyfikacja, usunięcie Przelewy walutowe krajowe i zagraniczne (Polecenie wypłaty) Przelewy walutowe na rachunki prowadzone przez Bank inne niż Rachunki Klienta Przelewy w celu zasilania kont bezabonamentowych telefonów komórkowych Przelewy z tytułu zakupów towarów i usług dokonanych w sklepach internetowych (Przelew24) w usłudze mobile wersja aplikacyjna Dyspozycja może zostać złożona tylko z Zaufanego urządzenia mobilnego Uruchomienie i spłata kredytu rewolwingowego Przelew w ramach Usługi E-Faktura (Płatność E-Faktura) Kupno/sprzedaż walut po kursie negocjowanym Oszczędności i inwestycje Zakładanie lokat złotowych i walutowych Likwidowanie lokat złotowych i walutowych Składanie Dyspozycji dotyczących rejestrów uczestnika funduszy inwestycyjnych ARKA zlecenia tylko w PLN 4. Inne Dyspozycje Aktywacja, odblokowanie, nadanie PIN karty debetowej tylko dla Użytkowników, którzy są jednocześnie użytkownikiem karty Zmiana ilościowych i kwotowych limitów transakcji dla karty debetowej tylko dla Użytkowników, którzy maja uprawnienia do zawierania umów i składania oświadczeń woli w usłudze (NA KLIK) Włączenie/wyłączenie możliwości wypłaty środków pieniężnych kartą debetową z bankomatów nie korzystających z technologii pozwalających na odczyt danych z mikroprocesora umieszczonego w karcie (tj. technologii EMV) tylko dla Użytkowników, którzy maja uprawnienia do zawierania umów i składania oświadczeń woli w usłudze (NA KLIK)

14 14 Funkcjonalność Dostępność w usługach internet mobile wersja przeglądarkowa mobile - wersja aplikacyjna telefon sms Uwagi Aktywacja i zmiana parametrów usługi Alerty Zamawianie papierowych potwierdzeń transakcji Zmiana numeru PIN danej usługi w tej usłudze Zmiana numeru PIN do usług sms, telefon Odblokowanie usług sms, telefon Ustanowienie / Zmiana hasła PIN mobile Wysłanie faksem informacji o Rachunku (saldo i 10 ostatnich zdarzeń na Rachunku) Składanie Wniosków o Porozumienie Składanie Dyspozycji w ramach korzystania z Usługi E-Faktura Zapisanie urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych Wskazanie urządzenia mobilnego na liście urządzeń mobilnych jako Zaufanego urządzenia mobilnego Zablokowanie, odblokowanie, usunięcie, zmiana nazwy Zaufanego urządzenia mobilnego Dopisanie, usunięcie, zmiana danych Zaufanego Odbiorcy Przelewów Dopisanie, usunięcie, zmiana Zaufanego numeru telefonu komórkowego NA KLIK (zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w usłudze ) Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tylko dla Klienta będącego osobą fizyczną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową Zmiana danych kontaktowych tylko dla Klienta będącego osobą fizyczną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową Otwarcie rachunku bieżącego złotowego lub walutowego (z kartą lub bez) Zamówienie karty płatniczej do posiadanego rachunku bieżącego tylko na wniosek Użytkownika, który będzie użytkownikiem tej karty

15 15 Załącznik 2 do Zasad korzystania z usług bankowości elektronicznej - Limity kwotowe Transakcji 1. Przelewy na rachunki obce: Klient: Wartość maksymalna (dziennie) Użytkownik: PLN Rodzaj usług autoryzacja tokenem lub smskodem autoryzacja bez tokena lub smskodu Wartość maksymalna (dziennie) PLN PLN 2. Otwieranie lokat Wartość minimalna lokaty Wartość maksymalna lokaty określona w regulaminie danej lokaty PLN * *istnieje możliwość założenia jednego dnia kilku lokat o tej samej wartości np.: 5 x PLN. 3. Przelewy na rachunki obce nie prowadzone na rzecz Zaufanych Odbiorców Przelewów za pośrednictwem usługi mobile wersja aplikacyjna każdy Użytkownik 3000 zł dziennie 4. Przelewy walutowe - dodatkowe ograniczenia: Rodzaj Przelewu Wartość minimalna Przelewu Wartość maksymalna Przelewu Przelewy pomiędzy Rachunkami własnymi z przewalutowaniem (tj. zakup/sprzedaż waluty) 5 PLN** brak ograniczeń 5. Przelewy natychmiastowe: Przelew na rachunek obcy ** w przeliczeniu 5 PLN** równa dziennemu limitowi Przelewów na rachunki obce dla Transakcji zabezpieczonych tokenem lub smskodem** Rodzaj limitu Limit pojedynczego Przelewu natychmiastowego w systemie rozliczeniowym Express Elixir Limit pojedynczego Przelewu natychmiastowego w systemie rozliczeniowym BlueCash Wartość maksymalna PLN PLN

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla firm

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla firm 1 Obowiązuje od dnia: 11.10.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej oraz reguły wzajemnej

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 15.08.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus 1 Obowiązuje od dnia: 21.09.2014 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego

Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Przyjęto Uchwałą nr 31/2012 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 31 maja 2012 Regulamin świadczenia usługi Invoobill dla Klientów Mazovia Banku Spółdzielczego Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.17 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.17 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 14.10.2012 Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 Mini Firma Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Toruń, wrzesień 2015 r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Informacje podstawowe o usługodawcy... 2 3. Definicje pojęć...

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności 1

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności 1 Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 29.07.2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 01.12.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej oraz reguły wzajemnej

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 26.01.2015 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi BILIX dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin usługi BILIX (zwany dalej Regulaminem ) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI USŁUGI INVOOBILL W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.)

WARUNKI USŁUGI INVOOBILL W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) WARUNKI USŁUGI INVOOBILL W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI INVOOBILL... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.5 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.5 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 29.04.2011 Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 W ramach usług bankowości elektronicznej Bank Zachodni WBK S.A. umożliwia uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności

Zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BZWBK24 dla ludności 1 Obowiązuje od dnia: 20.06.2016 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Usług bankowości elektronicznej oraz reguły

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.15 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.15 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 17.10.2011 Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma plus Rozdział I Postanowienia ogólne 1 W ramach usługi bankowości elektronicznej BZWBK24 Moja Firma

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 90/2013/JM z dnia 4 września 2013 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa podpisywana w obecności kuriera - na podstawie internetowego ewniosku Poniższa oferta Banku Zachodniego WBK S.A. jest wiążąca w okresie pobytu kuriera w miejscu uzgodnionym z Posiadaczem w celu złożenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 419/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów w kanałach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A.

R E G U L A M I N. Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych. Banku Polska Kasa Opieki S.A. R E G U L A M I N Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów Biznesowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. . Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Bankowość Telefoniczna PekaoFirma24 dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 654/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków identyfikacji Klientów

Bardziej szczegółowo

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie

KBS Wejherowo. Spółdzielcza Grupa Bankowa. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Załącznik do Uchwały Zarządu KBS w Wejherowie nr 87 z dnia 23.08.2005r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK

REGULAMIN USŁUGI SMSBANK REGULAMIN USŁUGI SMSBANK Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Usługi bankowej SMSbank dla klientów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Oferta dla Ciebie - Dane - Kredyt - Warunki - Umowa - Umowa smskod

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści

Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego dla klientów mbanku - dawnego MultiBanku Spis treści Ogólne zasady udostępnienia nowego serwisu transakcyjnego... 2 Kanały dostępu do banku... 2 Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania za pośrednictwem mbanku Rejestrów w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r.

Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Wykaz zmian w zapisach Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A. obowiązujących od 1 sierpnia 2017 r. Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Przesłanka do zmiany Podstawa faktyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.16 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.16 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od dnia: 14.10.2012 Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej ibiznes24 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.

Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r. Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet

bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet bzwbk.pl FORMUŁA NA KLIK w bzwbk24 internet spis treści 4 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 Produkty na klik Warunki Na klik krok po kroku - Zamów produkty - Dane - Kredyt - Warunki i umowa - Warunki i umowa smskod/token

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa podpisywana w obecności kuriera - na podstawie internetowego / telefonicznego ewniosku Poniższa oferta Banku Zachodniego WBK S.A. jest wiążąca w okresie pobytu kuriera w miejscu uzgodnionym z Posiadaczem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Poznań, dnia 8 marca 2010 r. Niniejszy Regulamin stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej ibiznes24

Zasady korzystania z usługi bankowości elektronicznej ibiznes24 1 Obowiązuje od dnia: 05.05.2017 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. usługi bankowości elektronicznej ibiznes24 oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami:

Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Poniżej przedstawiamy zapisy, które zostały wprowadzone, zmodyfikowane lub usunięte. Prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami: Ogólne Warunki Umów o Usługi Bankowości Elektronicznej w Deutsche

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Zasady określają warunki udostępniania Klientom przez Bank Zachodni WBK S.A. usług bankowości telefonicznej SELECT oraz reguły wzajemnej współpracy pomiędzy

Bardziej szczegółowo