Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Olsztyn: Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel , faks (089) Adres strony internetowej zamawiającego: uwm.edu.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego do Jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 22 części.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 22. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

2 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający odstępuje w zakresie ww. warunku od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia warunku III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający odstępuje w zakresie ww. warunku od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia warunku III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający odstępuje w zakresie ww. warunku od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia warunku III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający odstępuje w zakresie ww. warunku od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia warunku III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zamawiający odstępuje w zakresie ww. warunku od dokonania opisu sposobu oceny spełnienia warunku

3 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu rejestrowego oraz jej podpisem 2. Sporządzony przez wykonawcę Formularz ofertowy 3. Sporządzony przez wykonawcę Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4 IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian - zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, - zmiany terminu realizacji umowy ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, pok. 305, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Dział Zamówień Publicznych, pok. 305, ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub wskazania parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Projektor multimedialny.

5 multimedialny: 1. Żywotność lampy 3000h w trybie std i 6000 w trybie Eco 2. Duży zakres zoomu optycznego 1,4-2,3: ANSi lumenów 4. Kontrast 3000:1 5. 3D Ready 6. Transmisja obrazu przez sieć LAN (do 4 komputerów), kabel USB 7. Transmisja obrazu bezprzewodowo w opcji za pomocą dostępnych na rynku bezprzewodowych pendriveów (wireless dongle) 8. Prezentacje bez użycia komputera z nośników pendrive (PTG, JPEG) 9. Głośnik 10W 10. Wyświetlanie komunikatów ekranowych, Audio Mix, PJLink, Remote Desktop, Wall Screen, Direct Power Off 11. HDMI, 2 VGA. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Projektor multimedialny. multimedialny: 1. Rozdzielczość: 1024x768, 2. Jasność: 3200 ANSI Lumen 3. Kontrast: 500:1. 4. Lampa o mocy 220 W i żywotności 5000 godzin. 5. Głośność pracy w trybie Eco: 29 db. 6. Przekątna ekranu: od 0.8 do 7.6 metra. 7. Wyposażony w złącza: RJ-45, wejście wideo, S-video, RS-232C i 2 x D-sub. 8. Wbudowane głośniki o mocy 1W 9. Zużycie energii w trybie standby: 0.4 W sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ekran ręcznie rozwijany na trójnogu. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ekran ręcznie rozwijany na trójnogu: - przekątna 250 cm - powierzchnia użytkowa 195x146,3 cm - maxymalna wyskość ekranu 360 cm - długość kasety 208 cm - waga ekranu 11 kg - powierzchnia biała matowa z czarnymi ramkami w standardzie zwiększającymi kontrast oglądanego obrazu - regulacja wysokości ekranu oraz dolnej krawędzi - składany trójnóg z gumowymi końcówkami zapewniającymi stabilność - poprzeczne ramię daje możliwość odchylenia ekranu od pionu w celu wyeliminowania efektu Keystone - wbudowany napinacz pomaga w uzyskaniu idealnie gładkiej powierzchni - solidna metalowa konstrukcja koloru szarego z granatowymi plastikowymi elementami sztuka 1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Projektor multimedialny.

6 multimedialny: 1. Rozdzielczość: XGA 2. Jasność (tryb standard): min 3200 ANSi lumenów 3. Technologia: LCD 4. Kontrast: min. 500:1 5. Waga: <2,5 kg 6. Współczynnik powiększania: 1,4-1,7:1 7. Wejście 2xRGB, video, s-video, audio 2x minijack 8. Wyjście audio stereo minijack aktywne w trybie standy 9. Sterowanie: RS- 232 LAN 10. Funkcje: menu w j. polskim, podtrzymanie chłodzenia, tryb wyświetlania na białej i czarnej tablicy, możliwość wgrania własnego logo, automatyczna korekcja trapezu 11. Żywotność lampy min godzin w trybie Eco 12. Torba w zestawie. sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Projektor multimedialny. multimedialny: 1. Rozdzielczość: XGA 2. Jasność (tryb standard): min 3200 ANSi lumenów 3. Technologia: LCD 4. Kontrast: min. 500:1 5. Waga: <2,5 kg 6. Współczynnik powiększania: 1,4-1,7:1 7. Wejście 2xRGB, video, s-video, audio 2x minijack 8. Wyjście audio stereo minijack aktywne w trybie standy 9. Sterowanie: RS- 232 LAN 10. Funkcje: menu w j. polskim, podtrzymanie chłodzenia, tryb wyświetlania na białej i czarnej tablicy, możliwość wgrania własnego logo, automatyczna korekcja trapezu 11. Żywotność lampy min godzin w trybie Eco 12. Torba w zestawie. sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Tablet. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Tablet: 1.) Procesor dwurdzeniowy układ A5 1 GHz 2.) Układ graficzny PowerVR SGX 3.) Pamięć masowa 32 GB 4. ) ekran: 9,7 dotykowy (1024 x 768) LED 5.) WiFi a/ b/g/n 6.) Bluetooth EDR 7.) modem 3G 8.) Czytnik kart Micro-Sim 9.) żyroskop 10.) złącze dokujące 30 pinowe 11.) Waga do 601 g 12.) system ios sztuka 1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Projektor multimedialny. multimedialny: 1. Jasność: 3200 lm 2. Rozdzielczość maksymalna: 1024x Format obrazu: 16:9 4. Kontrast: 2300:1 5. Wielkość obrazu: Skala

7 powiększenia: 1,17:1 7. Żywotność: 5000 h 8. Zastosowane technologie: BrilliantColor, DLP 3D Ready 9. Zawartość zestawu: projektor, instrukcja, kabel zasilający, płyta z oprogramowaniem, pilot, baterie 10. Złącza: RGB (D-sub, 15- wtykowe), HDMI, USB 2.0, RCA, S-Video, Stereo Mini Jack, RS232 sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Projektor multimedialny. multimedialny: 1. Rozdzielczość: XGA 2. Jasność (tryb standard): min 3200 ANSi lumenów 3. Technologia: LCD 4. Kontrast: min. 500:1 5. Waga: <2,5 kg 6. Współczynnik powiększania: 1,4-1,7:1 7. Wejście 2xRGB, video, s-video, audio 2x minijack 8. Wyjście audio stereo minijack aktywne w trybie standby 9. Sterowanie: RS-232 LAN 10. Funkcje: menu w j. polskim, podtrzymanie chłodzenia, tryb wyświetlania na białej i czarnej tablicy, możliwość wgrania własnego logo, automatyczna korekcja trapezu 11. Żywotność lampy min godzin w trybie Eco 12. Torba w zestawie. sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Projektor multimedialny. multimedialny: 1. Rozdzielczość: XGA 2. Jasność (tryb standard): min 3200 ANSi lumenów 3. Technologia: LCD 4. Kontrast: min. 500:1 5. Waga: <2,5 kg 6. Współczynnik powiększania: 1,4-1,7:1 7. Wejście 2xRGB, video, s-video, audio 2x minijack 8. Wyjście audio stereo minijack aktywne w trybie standby 9. Sterowanie: RS-232 LAN 10. Funkcje: menu w j. polskim, podtrzymanie chłodzenia, tryb wyświetlania na białej i czarnej tablicy, możliwość wgrania własnego logo, automatyczna korekcja trapezu 11. Żywotność lampy min godzin w trybie Eco 12. Torba w zestawie. sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Aparat cyfrowy z akcesoriami. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestaw składający się z: 1. aparat cyfrowy, dane techniczne: Rozdzielczość: minimum 10 mln pikseli Zbliżenie optyczne: 5 x Ogniskowa (dla 35 mm): mm Stabilizator obrazu: optyczny Wizjer optyczny Ruchomy ekran LCD Wielkość ekranu LCD: min

8 2,8 cala Jasność obiektywu: f/2,8-4,5 Ustawienie ostrości: od 1 cm Optyczny stabilizator obrazu Automatyczne i ręczne ustawienie ostrości Możliwość nagrywania filmów w technologii HD Wykonywanie zdjęć seryjnych Balans bieli automatyczny i ręczny Korekcja ekspozycji Zakres czułości ISO Gwarancja minimum 12 miesięcy 2. Torba, futerał na aparat zapewniający ochronę w czasie transportu. Posiadający pasek na rękę oraz zapinane kieszenie na małe akcesoria. Kolor czarny. 3. Karta pamięci karta pamięci typ SDHC Class, pojemność 8 GB 4. Ładowarka samochodowa, do ładowania akumulatora aparatu 5. Statyw: Dane techniczne: Wysokość minimalna: 62 cm Wysokość maksymalna: 160 cm Wysokość po złożeniu: 64 cm Waga: 1,2 kg Głowica 3D (obracająca się we wszystkich 3 płaszczyznach) blokująca się dokładnie na 90 stopniach Szybkozłączka - element, do którego przykręca się aparat/kamerę Dwie poziomnice - w głowicy i w statywie torba do statywu Dźwignia umieszczona w głowicy umożliwia płynne sterowanie aparatem bądź kamerą sztuka 1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Projektor multimedialny. multimedialny: 1. Rozdzielczość: XGA lumen 3. Kontrast 2000:1 4. Żywotność lampy min godzin 5. Waga: poniżej 2,5 kg 6. Technologia 3LCD 7. Funkcja USB Display 8. W zestawie: torba, pilot, kabel do komputera, przewód zasilający sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Projektor multimedialny. multimedialny: 1. Rozdzielczość: XGA lumen 3. Kontrast 2000:1 4. Żywotność lampy min godzin 5. Waga: poniżej 2,5 kg 6. Technologia 3LCD 7. Funkcja USB Display 8. W zestawie: torba, pilot, kabel do komputera, przewód zasilający sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Projektor multimedialny.

9 multimedialny: 1. Rozdzielczość: 1200x Jasność: 3000 lumen 3. Żywotność lampy min godzin sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Aparat cyfrowy oraz akcesoria. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Aparat fotograficzny: 1. Rodzaj przetwornika - CMOS 23,1 x 15,4 mm 2. Rozdzielczość - 14,2 mln pikseli 3. Zapis na kartach pamięci - SD SDHC SDXC 4. Standardy zapisu zdjęć - RAW JPEG 5. Maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia x 3072 piksele 6. Liczba pól pomiarowych Tryb pomiaru - punktowy matrycowy, centralnie-ważony 8. Aparat musi umożliwiać - ręczne ustawienia ekspozycji, preselekcję czasu TV, preselekcję przysłony AV, automatyczny bracketing ekspozycji 9. Korekcja ekspozycji - +/- 5 EV 10. Czas otwarcia migawki /4000 s 11. Zdjęcia seryjne - 3 kl/s 12. Zakres czułości ISO Automatyczne i ręczne ustawianie czułości, automatyczne ustawianie ostrości 14. Liczba pól autofocusu - 11/1 krzyżowy 15. Tryby AF - automatyczny w trybie ciągłym w trybie pojedyńczym ręczny 16. Balans bieli - automatyczny ręczny 17. Wbudowana lampa błyskowa 18. Tryby pracy lampy błyskowej - tryb automatyczny redukcja efektu czerwonych oczu błysk wymuszony bez błysku 19. Kompensacja błysku / - 3 EV 20. Możliwość podłączenia zewnętrznej lampy błyskowej 21. Czas synchronizacji z lampą błyskową - 1/200 s 22. Wizjer optyczny z pentagonalnym układem luster 23. Pokrycie kadru w wizjerze - 95 % 24. Wysokość punktu ocznego - 18 mm 25. Korekcja dioptrażu w wizjerze 26. Wielkość ekranu LCD - 3 cale, 230 tys. pikseli 27. Ogniskowa (dla 35 mm) ,5 mm 28. Zbliżenie optyczne - 3 x 29. Jasność - f/3,5-5,6 30. Średnica filtra - 52 mm 31. Przelicznik ogniskowej dla 35 mm - 1,5 x 32. Funkcje dodatkowe - podgląd na żywo z autofokusem stabilizacja obrazu w obiektywie menu w jęz. polskim nagrywanie filmów Full HD 1920 x 1080i, Złącze USB 2.0, Wyjście HDMI, bezpośredni wydruk zdjęć 33. Zasilanie - akumulator litowo-jonowy 34. Wyposażenie - oprogramowanie pasek osłona obiektywu muszla oczna pokrywka sanek mocujących ładowarka instrukcja obsługi w języku polskim sztuka 1 Lampa błyskowa: 1. Kompatybilna z systemami Nikon 2. Liczba przewodnia (ISO 100) - 28 dla 35 mm 3. Głowica ruchoma w pionie i w poziomie 4. Tryby pracy i-ttl, ręczny 5. Zakres zoom mm 6. Automatyczna regulacja kąta błysku 7. Lampa musi mieć możliwość regulacji mocy błysku, błysk modelującego, błysku stroboskopowego, synchronizacji na drugą kurtynę migawki, bezprzewodowego sterowania błyskiem 8. Przybliżony czas ładowania (pełny błysk) - 2,5 s 9. Wyposażenie - futerał, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, panel rozpraszający sztuka 1 Obiektyw mm (kompatybilny z aparatem wymienionym w poz. 1): 1. Ogniskowa: mm (odpowiednik kąta widzenia obiektywu dla formatu 35 mm: 27-82,5 mm) 2. Otwór względny: f/3,5-5,6 3. Minimalny otwór przysłony: f/ Konstrukcja obiektywu: 11 elementów w 8 grupach (z jedną złożoną soczewką asferyczną) 5. Kąt widzenia: Minimalna odległość ustawiania ostrości: 0,28 m (w całym zakresie ogniskowych) 7. Średnica filtru: 52 mm 8. Wymiary (w przybliżeniu): ok. 73 x 79,5 mm (długość mierzona od bagnetu do

10 końca) sztuka 1 Obiektyw mm (kompatybilny z aparatem wymienionym w poz. 1): 1. Ogniskowa: mm (odpowiednik kąta widzenia obiektywu do formatu małoobrazkowego: 82,5-300 mm) 2. Maksymalny otwór przysłony: f/4-5,6 3. Minimalny otwór przysłony: f/ Konstrukcja obiektywu: 15 elementów w 11 grupach (jedna soczewka ze szkła ED) 5. Kąt widzenia: Minimalna odległość ustawiania ostrości: 1,1 m (w całym zakresie ogniskowych) 7. Średnica filtru: 52 mm 8. Wymiary (około): 73,0 x 99,5 mm sztuka 1 Pokrowiec na aparat: Futerał przeznaczony do aparatów fotograficznych kompaktowych i lustrzanek. Wymiary wewnętrzne komory głównej: szerokość 150mm x głębokość 80mm x wysokość 160mm Cechy charakterystyczne: pasek naramienny uchwyt do ręki z przodu dodatkowa kieszeń na akcesoria dodatkowe kieszenie po bokach wykonana z dobrej jakościowo, grubej, impregnowanej tkaniny główna komora zamykana na rzep oraz dwa zamki sztuka 1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Projektory multimedialne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Projektor multimedialny: 1. Rozdzielczość: 1024 x 768 pikseli 2. Stosunek powiększenia 1 : Czas pracy lampy minimum 4000 godzin 4. Jasność obrazu: 2600 ANSI Lumenów 5. Technologia LCD 6. Stosunek kontrastu: 2000:1 7. Iinterfejsy: USB 2.0 Hi-Speed 1 x D-sub 15-pin (RGB) 1 x USB 2.0 type A na pamięć USB 1 x Stereo Mini-Jack 1 x RCA (video) 8. wymiary 210 x 292 x 44 mm 9. masa: maks. 1.8 kg 10. pobór mocy 304 W (max) 11. poziom hałasu < 40 db(a) 12. funkcja natychmiastowego wyłączenia, 13. Automatyczna pionowa i ręczna pozioma korekcja geometrii obrazu 14. Pilot zdalnego sterowania z przyciskami Page UP/Down Gwarancja 3 lata na projektor i 1 rok na lampę sztuka 1 2. Projektor multimedialny: 1. Jasność 2500 ANSI lumenów 2. Rozdzielczość WXGA (1280x800 pikseli) 3. Kontrast 2000:1 4. Technologia DLP 5. Transmisja obrazu przez sieć LAN 6. Obiektyw 1,6x (współczynnik powiększenia 1,38-2,24:1) 7. Żywotność lampy 5000h w trybie normalnym / 6000 godzin w trybie Eco 8. USB typu B do przesyłania obrazu i obsługi przycisku Page UP/Down 9. USB typu A to prezentacji plików JPG bez użycia komputera 10. Szybki start i schładzanie: 8 sekund 11. Wbudowany Głośnik o mocy 10W 12. Korekcja trapezu automatyczna i ręczna 30stopni wejścia VGA i 1 wyjście monitorowe 14. Menu w języku polskim 15. W zestawie torba transportowa Gwarancja 3 lata na projektor i 1 rok na lampę sztuka 1 3. Projektor multimedialny: 1. Jasność 4500 ANSI lumenów 2. Rozdzielczość XGA 3. Wejście HDMI 4. Współczynnik powiększenia 1,4-2,1:1 5. Żywotność lampy 3000h / 5000h w trybie Eco 6. Waga max 3,6kg 7. Głośnik 10W 8. Kontrast 2000:1 sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Ekran projekcyjny.

11 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: EKRAN PROJEKCYJNY 1. Powierzchnia projekcyjna o formacie wyjściowym: 4:3 i wielkości netto 203x152 cm, 2. Tylna warstwa winylu nieprzepuszczająca światła w standardzie, 3. Czarna ramka 5 cm dookoła powierzchni projekcyjnej podwyższająca kontrast obrazu 4. Czarny górny pas rozbiegowy umożliwiający wypoziomowanie ekranu na dowolnej wysokości i nad podłogą o szerokości 40 cm, 5. Zestaw montażowy do zamocowania ekranu projekcyjnego ściana + sufit, 6. Uchwyt na listwie obciążającej - hamulec bezpieczeństwa, 7. Kaseta w kolorze białym, 8. Certyfikat bezpieczeństwa. sztuka 1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Ekran projekcyjny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: EKRAN PROJEKCYJNY SKŁADANY NA TRIPODZIE 1. Powierzchnia projekcyjna o formacie wyjściowym 4:3 i wielkości netto 203x152 cm, 2. Tylna warstwa czarnego wilynu nieprzepuszczająca światła, 3. Czarna ramka dookoła powierzchni projekcyjnej podwyższająca kontrast obrazu, 4. Mechanizm umożliwiający wypoziomowanie ekranu na dowolnej wysokości nad podłogą umożliwiający uzyskanie dowolnego formatu obrazu, 5. System łatwego montażu, 6. Mechanizm korekcji trapezu, 7. Kaseta w kolorze białym. sztuka 1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Kserokopiarka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KSEROKOPIARKA 1. Kserokopiarka A4/43 - nabiurkowa, laserowa, 2. Rozdzielczość: 600x600 dpi, 3. Szybkość: 16 str. (A4), 8 str. (A3), 4. Format kopii: A6-A3, 5. Szuflada na 300 kartek, 6. Podajnik ręczny na 50 kartek, 7. Żywotność bębna 150 tyś. Kopii, 8. Sieciowy serwer wydruku. sztuka 1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Aparat fotograficzny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: APARAT FOTOGRAFICZNY KOMPAKT - CYFROWY 1. Matryca CMOS 1/ 2,3 min MP, 2. Rozdzielczość co najmniej 4000x3000, 3. jasność od f/2,8-3,0 do f/5,9-6, 4. ISO co najmniej , 5. Zakres ogniskowych 24pow.350, 6. Czas migawki: 60-

12 1/4000, 7. Zoom OPTYCZNY: MINIMUM 14-16, 8. Stabilizacja obrazu optyczna, 9. Pamięć wewnętrzna minimum 16 MB, 10. Ekran 3-calowy, 11. Menu w języku polskim, menu szybkiego dostępu, 12. Pokrętła zmiany trybów: zmiany parametrów, programów, 13. Opcha filmowania full HD (1920x1080), HD (1280x720), przycisk filowania w obudowie, 14. Karta pamięci: SDXC/SDHC/SD (w zestawie), obsługa kart do 32 GB, 15. Zasilacz sieciowy, akumulator. 16. Duży wybór programów, w tym panorama (np. seep panorama), lampa błyskowa (ksenonowa), 17. Niska waga, małe wymiary. sztuka 1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Rzutnik multimedialny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RZUTNIK MULTIMEDIALNY 1. Jasność 2500 ANSI lumenów, 2. Rozdzielczość WXGA, 3. Współczynnik projekcji 1,38-2,24:1, 4. Obiektyw 1,6x, 5. Żywotność lampy 5000 godzin w trybie std, 6. Kontrast 2000:1, 7. Technologia: LCD, 8. Złącza 2xVGA, USB typ A, USB typ B, video, s-video, 9. Inne: przesyłanie obrazu przez sieć LAN, prezentacja bez komputera, 10. Szybki start i chłodzenie, 11. Głośnik 10W+ kabel VGA 15m+uchwyt sufitowy. sztuka 1. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Rzutnik multimedialny. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RZUTNIK MULTIMEDIALNY (PODWIESZANY) 1. Rozdzielczość rzeczywista: XGA (1024X768), 2. Rzeczywisty format obrazu 4:3, 3. Obsługiwane rozdzielczości: VGA~UXGA, 4. Natężenie światła białego (jasność) tryb normalny/ekonomiczny) 2600lm/2080lm, 5. Obiektyw: współczynnik projekcji: 1,38-2,24:1, 6. Odległość ogniskowej/przesłony liczba f - 18,2mm - 29,2 mm/1,49-1,94, 7. Regulacja ostrości/rodzaj powiększenia - ręczne ustawianie ostrości/powiększenia optyczne x 1,6, 8. Lampa trwałość (tryb ekonomiczny/normalny) 600/5000 godzin, 9. Obraz reprodukcja barw pełny kolor 16,77 mln kolorów, 10. Rozmiar ekranu (odległość projekcji) 30 do 300 cali (0,84 m do 13,9 m) 11. Wejście: komputer - 2x D-sub 15- stykowe (RGB), 1 x USB 2.0 typ B, Wideo: - 2x D-sub 15-wtykowe (Component), 1x RCA, 1 x S-Video, 12. Dźwięk - 2 x stereo mini Jack (wej.) 1 x stereo mini Jack mikrofonu, 1 x stereo RCA, karta - flash USB 1x USB 2.0 typu A, 13. możliwość podłączenia opcjonalnej karty sieci bezprzewodowej, 14. wbudowany głośnik 10W monon, 15. przewód zasilający, przewód komputerowy, przewód USB, pilot zdalnego sterowania. sztuka 1.

13 CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Kserokopiarka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KSEROKOPIARKA 1. Prędkość kopiowania minimum19 kopii A4/min, 2. Czas pierwszej kopii: maksymalnie 12 sekund. Czas nagrzania maksymalnie 23 sekundy, 3. Obsługiwany zoom: minimalny zakres % z krokiem o 1%, 4. Interfejsy podstawowe: USB, RJ11, 5. Wymagany Automatyczny podajnik dokumentów na minimum 70 arkuszy papieru dupleks, 6. Pojemność papieru minimum 490 arkuszy w głównej kasecie, 7. Wydajność oryginalnej kasety z tonerem minimum str. A4, 8. Prędkość skanowania maksymalnie 3 sekundy, 9. Funkcja łączenia, sortowanie dokumentów, broszura, 10. Skanowanie kolorowe i drukowanie sieciowe, 11. Format plików skanera: PDF, TIFF, JPG, 12. Prędkość faksu 33.3 K bps, 13. Faks internetowy standard ts37, 14. Książka adresowa na minimum 999 wpisów, rozsyłanie do minimum 210 lokalizacji, 15. Active Directory 2000 & 2003, OpenLDAP, 16. Urządzenie ma być gotowe do pracy z tonerem, 17. Możliwość emulacji PCL drukarki. sztuka 1. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych do jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy WSZ.3420/8/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA ADRES: Powiat Kętrzyński, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7517500, faks 089 7512401.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 236294-2012; data zamieszczenia: 05.07.2012. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 236294-2012; data zamieszczenia: 05.07.2012. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Węgrów: Modernizacja Węgrowskiego Ośrodka Kultury- etap II. Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do sali komputerowej, sali wykładowej, sali baletowej i sali konferencyjnej. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 478230-2013; data zamieszczenia: 21.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA

DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA Przysucha: DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY NADLEŚNICTWA PRZYSUCHA Numer ogłoszenia: 349342-2011; data zamieszczenia: 24.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 496032-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 496032-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Poznań: Badawcze stanowiska komputerowe Numer ogłoszenia: 496032-2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż wraz z dostawą programów komputerowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 Warszawa, 21.08.2014r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 274691-2010 Data zamieszczenia: 05.10.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

w przypadku różnych stawek VAT należy wymienić wszystkie stawki oraz kwoty z nich wynikające

w przypadku różnych stawek VAT należy wymienić wszystkie stawki oraz kwoty z nich wynikające ZAŁĄCZNIK NR 1... ( pieczęć wykonawcy ) FORMULARZ OFERTOWY /wzór/ w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 dla: ECORYS Polska Sp. z o. o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa Szkoła

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, woj. 1 z 5 Nowy Sącz: Dostawa platformy e-learning, urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby PCFE Numer ogłoszenia: 121838-2011; data zamieszczenia: 19.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP

Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia LAPTOP Załącznik nr 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 1 sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia peryferyjne, 1. 9 Komputerów typu Laptop Miejsce dostawy komputerów typu Laptop:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe sprzęt

Zapytanie Ofertowe sprzęt Wrocław, 05.06.2013r. Zapytanie Ofertowe sprzęt I. Dane Zamawiającego 1. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 56/57 pok. 102 50-127 Wrocław 2. Grupa Ergo Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa wraz z montażem mebli i wyposażenia, sprzętu multimedialnego, komputerów i gablot muzealnych w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze w ramach zadania: Współpraca

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ NR sprawy DPS/343/1/12 Mońki: Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Mońkach Numer ogłoszenia: 23794 2012; data zamieszczenia: 25.01.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33- Page 1 of 9 Nowy Sącz: AD II 3421/48/09 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb realizacji przez powiat nowosądecki projektu pn. Generacja 45+ atutem firmy - podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 172192-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 172192-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-07-09 16:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipn.gov.pl Katowice: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 172192-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu ciężarowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 137814-2011; data zamieszczenia: 01.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 137814-2011; data zamieszczenia: 01.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 137814-2011; data zamieszczenia: 01.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Oświęcim

Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Oświęcim Wójt Gminy Oświęcim ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Oświęcim Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów, woj. 1 z 7 2010-11-24 15:11 Dzierżoniów: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10-

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Sprzedaż z dostawą nowego samochodu osobowego dla Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 10 2014-08-14 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Nowy Sącz: AD-II.272.1.2011 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowań i biblioteki taśmowej do archiwizacji danych Numer ogłoszenia: 85519-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 Page 1 of 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie Numer ogłoszenia: 35516-2011; data zamieszczenia: 03.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych z akcesoriami, urządzeń wielofunkcyjnych, aparatów z akcesoriami, kamery z akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Warszawa: Dostawa sprzętu audiowizualnego, komputerowego i umeblowania oraz dostawa i montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej w Zamku SIMP w Rydzynie Numer ogłoszenia: 258069-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arsus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arsus.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arsus.pl Warszawa: Zakup,dostawa i montaż kinowego projektora cyfrowego wraz z wyposażeniem dla

Bardziej szczegółowo