Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-1616. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia."

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-1616 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1

2 Spis treści 1. WSTĘP Uwagi bezpieczeństwa Opis urządzenia Obsługa rejestratora Pilot zdalnego sterowania Obsługa myszy Menu kontekstowe Odtwarzanie nagrań Uruchamianie rejestratora Logowanie się Menu główne Ustawienia wyświetlania (WYŚWIETLANIE) Parametry nagrywania (NAGRYWANIE) SIEĆ Typ sieci: DHCP Typ sieci: PPPoE Typ sieci: Statyczny adres IP Wyszukiwanie nagrań (SZUKAJ) Archiwizacja Ustawienia dodatkowe (URZĄDZENIA) Dyski twarde, dyski USB (HDD) Ustawienia alarmu Ustawienia połączeń przez GSM 3G Detekcja ruchu Konfiguracja PTZ Ustawienia systemowe (SYSTEM) DATA/CZAS Konta użytkowników (HASŁO) Ustawienia audio/video JĘZYK Informacje o systemie Zarządzanie systemem Dostęp do rejestratora przez sieć Wstęp Logowanie się Obsługa aplikacji Podgląd na żywo Nagrywanie Sterowanie PTZ Zrzut obrazu z ekranu Odtwarzanie Wyszukiwanie Odtwarzanie nagrań Archiwizacja Ustawienia NAGRYWANIE ALARM PTZ

3 SIEĆ USTAWIENIA KONSERWACJA INFORMACJE SYETEMOWE Instalowanie urządzenia Panel przedni Panel tylny Instalowanie dysku HDD Specyfikacja techniczna

4 1. WSTĘP 1.1 Uwagi bezpieczeństwa WYJAŚNIENIA SYMBOLI Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej oraz warunkami dyrektyw 73/23/EEC i 93/68/EEC dotyczących przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów niskiego napięcia i bezpieczeństwa związanego z obsługą urządzeń elektrycznych. Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą tego produktu. Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą niezaizolowanego miejsca wewnątrz urządzenia w którym występuje niebezpieczne napięcie. Stwarza to niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Symbol ten informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. 4

5 UWAGA Zmiany i modyfikacje nie dozwolone przez producenta mogą spowodować utratę funkcjonalności urządzenia. Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku niewłaściwego umieszczenia baterii. Używaj baterii tego samego typu lub zamiennika zgodnie z danymi producenta. Należy stosować poniższe uwagi bezpieczeństwa. OSTRZEŻENIA Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wystawiaj tego urządzenia na bezpośrednie działanie deszczu lub wilgoci. Nie używaj urządzenia gdy wydobywa się z niego dym, dziwny zapach lub słyszalne są dziwne dźwięki. Upewnij się czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Upewnij się czy na wtyku zasilającym lub w gniazdku nie jest nagromadzony kurz. Demontaż urządzenia zabroniony. Nie wkładaj do wnętrza urządzenia żadnych innych nieprzeznaczonych do niego przedmiotów. Nie umieszczaj nad urządzeniem żadnych pojemników z wodą lub innymi płynami gdy urządzenie ma włączone zasilanie. Nie dopuszczaj, aby urządzenie stało się mokre. Nie używaj urządzenia w trakcie burzy. Nie stawiaj urządzenia w niestabilnej pozycji. Nie wystawiaj urządzenia na wstrząsy lub wibracje. Nie używaj urządzenia na obszarach gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. UWAGA Nie ciągnij za przewód zasilający podczas wyłączania wtyku z gniazdka. Nie dotykaj wtyku przewodu zasilającego mokrymi rękoma. Nie siadać na urządzeniu. Upewnij się czy wszystkie przewody są poprawnie podłączone. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na podłączonych urządzeniach. Nigdy nie przenoś urządzenia podczas gdy podłączone jest zasilanie. Nie blokuj wentylatorów lub kanałów powietrznych. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie ekstremalnych temperatur lub zmian wilgotności. 5

6 Uruchamianie urządzenia i naprawa powinny być przeprowadzane tylko poprzez przeszkolone osoby. Wyłącz urządzenie podczas podłączania kamer, przewodów audio oraz czujników. Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek niepoprawnego użytkowania urządzenia lub niedostosowania się do wymogów instrukcji. Producent nie odpowiada za jakiekolwiek problemy powstałe na skutek próby naprawy urządzenia przez użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jeżeli plomby gwarancyjne urządzenia zostały zerwane. 6

7 1.2 Opis urządzenia Kompresja video H.264 Archiwizacja poprzez interfejs USB2.0 Obsługa dysków 3.5 SATA Bezpieczny system plików Dwupoziomowe zarządzanie (admin, użytkownik) Obsługa przez sieć Ethernet: podgląd na żywo, ustawienia parametrów, kopiowanie plików video 2. Obsługa rejestratora W czasie pracy urządzenia, klawisz Enter na pilocie działa tak samo, jak kliknięcie lewym przyciskiem myszy. 2.1 Pilot zdalnego sterowania 7

8 1 STANDBY Przełączanie w tryb czuwania. Aby wyjść ze stanu czuwania należy wcisnąć przycisk STANDBY na przednim panelu 2 LOGIN / LOCK Wyświetlanie menu logowania Wprowadzanie numeru / wybór kanału w trybie pełnoekranowym 4 QUAD Wyświetlanie w trybie QUAD (obraz z czterech kamer) 5 PTZ Sterowanie PTZ 6 klawisze sterujące odtwarzaniem Klawisze sterujące odtwarzaniem: szybkie przesuwanie pozycji odtwarzania w tył: 2x, 4x, 8x odtwarzanie szybkie przesuwanie pozycji odtwarzania w przód: 2z, 4x, 8x spowolnione odtwarzanie w przód: 1/2, 1/4, 1/8 Odtwarzanie klatka po klatce Pauza Stop 7 SEARCH Wyszukiwanie 8 REC Manualne włączanie / wyłączanie nagrywania 9 VOL Regulacja głośności 10 MENU Wyświetlanie menu 11 EXIT Wyjście z menu 12 EXTRA przycisk nieaktywny 13 Przyciski sterujące góra prawo lewo dół ENTER - zatwierdź 8

9 2.2 Obsługa myszy Mysz jest podstawowym urządzeniem wejściowym do poruszania się po menu systemu. UWAGA: Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie funkcje systemu opisanego w niniejszej instrukcji są osiągane poprzez mysz. 1) Podłącz mysz do odpowiedniego portu USB rejestratora 2) Użyj przycisków myszy: LEWY PRZYCISK (1): wybór opcji z menu, podwójne kliknięcie na obraz z wybranej kamery powoduje przejście do trybu pełnoekranowego, PRAWY PRZYCISK(2): wyświetlenie menu ROLKA MYSZY(3) (SCROLL): Przełączanie między wyjściami video VGA oraz CVBS 9

10 2.3 Menu kontekstowe 1) Aby wyświetlić menu kontekstowe należy kliknąć prawym przyciskiem myszy. 2) Wybierz jedną z poniższych opcji: MENU GŁÓWNE: wyświetlenie menu głównego, WYŚWIETLANIE: wyświetlanie grupy czterech kamer, PTZ: wyświetlenie menu sterowania PTZ, PIP: obraz w obrazie wyświetlanie widoku z innego kanału video w dodatkowym oknie (1x1 lub 1x2) CYFROWY ZOOM: włącz opcję, a następnie z wciśniętym lewym przyciskiem zaznacz obszar do powiększenia. Opcja aktywna tylko przy wyświetlaniu jednego kanału. WYSZUKIWANIE: wyświetlenie menu wyszukiwania, WYCISZ: wyciszenie audio, NAGRYWAJ: rozpoczęcie nagrywania, STOP NAGRYW: zatrzymanie nagrywania, TRASA START: rozpocznij wykonywanie trasy STANDBY: przejście w tryb czuwania WIRELESS INFO: informacje o połączeniu do sieci GSM WYŚWIETL: wybór ilości wyświetlanych kanałów video (1,4,9,16) 3) Aby zamknąć wyświetlone menu, kliknij lewym przyciskiem w dowolne miejsce na ekranie. 10

11 2.4 Odtwarzanie nagrań Aby obejrzeć zapisane nagrania należy użyć funkcji wyszukiwania: 1) Za pomocą myszy, z menu kontekstowego wybierz opcję WYSZUKIWANIE, 2) Kliknij przycisk ODTWORZ aby odtworzyć ostatnie nagranie (lub przejdź do następnego punktu), 3) Wybierz określony kanał video (CH) lub wszystkie, 4) Wprowadź DATĘ nagrania, 5) Kliknij przycisk SZUKAJ, aby wyświetlić w tabeli nagrane pliki: Czerwone pola: nagrania z detekcji i alarmu, 11

12 Zielone pola: nagrania standardowe. 6) Z zaznaczonych w tabeli nagrań wybierz dzień miesiąca, 7) W tabeli z godzinami dla wybranego dnia (tabela na dole) zaznacz wybrany fragment. Podwójne kliknięcie spowoduje odtwarzanie nagrania.przesuń mysz aby wyświetlić na ekranie elementy sterujące odtwarzaniem. Można również użyć przycisków odtwarzania na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu z przodu urządzenia. 12

13 2.5 Uruchamianie rejestratora Start systemu Podłącz zasilanie 12V DC do rejestratora. Po uruchomieniu systemu zostanie wyświetlony obraz na żywo ze wszystkich kamer. Tryb czuwania Aby rejestrator przełączyć w tryb czuwania należy wcisnąć i przytrzymać przycisk STANDBY w rejestratorze lub na pilocie. Aby wyłączyć tryb czuwania i uruchomić rejestrator należy wcisnąć i przytrzymać przycisk STANDBY w rejestratorze. Hasło Uwaga: Domyślnie nie ma ustawionego hasła w rejestratorze. Aby zwiększyć bezpieczeństwo zaleca się utworzenie nowego hasła. Twardy Dysk W przypadku nie wykrycia dysku lub gdy dysk nie będzie poprawnie sformatowany, wyświetlony zostanie na ekranie znak: H 2.6 Logowanie się Dostęp do funkcji rejestratora zabezpieczony jest hasłem dostępu. Aby zalogować się, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolne miejsce i wybierz opcję MENU GŁÓWNE lub wciśnij przycisk na przednim panelu MENU. Wybierz użytkownika i wprowadź hasło. Ustawienia fabryczne: USER NAME: admin HASŁO: (bez hasła) 13

14 3. Menu główne WYSWIETL ustawienia wyświetlania obrazu z kamer (parametry wyświetlania, data, opis kamery), NAGRYW konfiguracja parametrów narywania, wybór trybu nagrywania, włączanie/wyłączanie zapisu audio, SIEĆ ustawienia parametrów sieciowych, SZUKAJ Wyszukiwarka nagrań video, URZADZ konfiguracja: dysku, alarmu, połączenia z siecią mobilną, detekcji ruchu, urządzeń PTZ. SYSTEM ustawienia systemowe: data/czas, hasło, wyjście video, język OSD, system. Aby wyjść z menu wciśnij prawy przycisk myszy. 14

15 3.1 Ustawienia wyświetlania (WYŚWIETLANIE) Użyj menu aby dostosować wyświetlanie: nazwy kanału, daty i czasu podczas przeglądania na żywo i odtwarzania oraz włączenie / wyłączenie podglądu kanałów. 1) KANAŁ numer kanału video, 2) NAME kliknij aby wyświetlić wirtualną klawiaturę i zmienić nazwę, 3) POZYCJA Wybierz, w którym rogu ma być wyświetlana nazwa: U góra D dół, L lewo, R prawo, 4) KOLOR kliknij na pole SETUP, aby zmienić parametry wyświetlania: BARWA, JASNOŚĆ, KONTRAST, NASYCENIE, 5) NA ŻYWO wybierz czy kanał ma być wyświetlony 15

16 3.2 Parametry nagrywania (NAGRYWANIE) Konfiguracja parametrów nagrywania, włączanie/wyłączanie audio do zapisu. Konfiguracja kanału video: 1) KANAŁ numer kanału video 2) PRZEŁĄCZ WL/WYL: nagrywanie z danego kanału, 3) ROZDZIELCZOŚĆ rozdzielczość nagrywania D1 HD1 CIF 4) BITRATE : L/M/H. Jakość nagrywania: NISKA /WYSOKA /ŚREDNIA, 5) FRAMERATE szybkość zapisu (klatki / s), 6) AUDIO WL/WYL: nagrywanie audio dla danego kanału, 7) TRYB ZAPISU AUTOSTART po włączeniu system automatycznie rozpocznie nagrywanie w trybie ciągłym, HARMONOGRAM nagrywanie według harmonogramu 8) REC. SIEZE - czas trwania pojedynczego pliku video. W celu łatwiejszego wyszukiwania, system dzieli nagranie na pliki o rozmiarze wybranym w konfiguracji: 16

17 15min, 30min, 45min, 60min, 9) MASKOWANIE strefy prywatności ustawiane dla każdego kanału osobno, 10) DOMYŚLNE ustawienia domyślne 11) ZASTOS kliknij aby zapisać ustawienia, a następnie zatwierdź przyciskiem Potwierdź. 12)WYJDZ kliknij aby wyjść z menu. Harmonogram Rejestrator domyślnie skonfigurowany jest do ciągłego nagrywania. Można zaprogramować system do rejestracji zgodnie z indywidualnym harmonogramem nagrywania. Tabela kalendarza pokazuje dni tygodnia i godziny 0 ~ 23. Można ustawić nagrywanie dla poszczególnej godziny każdego dnia tygodnia: ALARM - wyzwalane wejściem alarmowym lub z detekcji ruchu, CIĄGŁE zapis ciągły włączony WYŁ ZAPIS zapis wyłączony, Aby ustawić harmonogram: 1) Otwórz MENU GŁÓWNE i wybierz opcję NAGRAJ, 2) Wybierz TRYB NAGRANIA : HARMONOGRAM, 3) Kliknij w pole HARMONOGRAM aby wyświetlić harmonogram, 4) KANAŁ wybierz numer kanału lub wszystkie, 5) Wybierz rodzaj nagrywania: ALARM, CIĄGŁE, WYŁ ZAPIS, 6) Zaznacz godziny wybranych dni tygodnia klikając w odpowiednie pola tabeli 17

18 kalendarza, 7) Ustawienia z jednego dnia można skopiować do wybranego dnia lub całego tygodnia za pomocą funkcji KOPIUJ. Przed kopiowaniem należy wprowadzić dane skąd i dokąd kopiować ( OD, DO ), Przykład: Harmonogram nagrywania: z czujek alarmowych lub detekcji w godz: 17 9, codziennie, nagrywanie ciągłe w godz. 9 17, codziennie. 18

19 3.3 SIEĆ Ustawienia sieciowe dla trzech rodzajów połączeń: Typ sieci: DHCP Tryb automatycznej konfiguracji ustawień sieciowych (automatyczny pobór konfiguracji przez DHCP) Typ sieci: PPPoE 19

20 3.3.3 Typ sieci: Statyczny adres IP Konfiguracja UPnP 1) Włącz funkcję UPnP w ruterze, przez który łączy się rejestrator, 2) Zaznacz opcję UPNP WL w ustawieniach sieciowych rejestratora, 3) Kliknij ZAST, aby zapisać ustawienia. Konfiguracja rejestratora 1) Wybierz typ sieci: DHCP, PPPoE lub stały adres IP. Jeśli wybrałeś DHCP przejdź do punktu 5, jeśli wybrałeś PPPoE, przejdź do punktu następnego, jeśli STATYCZNY przejdź do punktu 3. 2) Wprowadź NAZWĘ PPPOE oraz HASŁO, 3) W przypadku sieci o statycznych adresach IP wprowadź: adres IP rejestratora, adres podsieci, adres bramy, 4) W razie potrzeby zmienić port www (MEDIA PORT) oraz port danych (PORT WEB), INFORMACJA: Dla bezpieczeństwa zaleca się zmienić port www (port 80) na inny, pamiętając o odblokowaniu go w ruterze oraz systemie operacyjnym,. 5) Aby zapisać zmiany kliknij ZASTOSUJ. 6) Aby wyjść kliknij WYJDZ. 20

21 Konfiguracja DDNS 1) Zarejestruj domenę w serwisie DDNS: 3322, DYNDNS, DNSEXIT, NO-IP lub CHANGEIP. 2) Włącz obsługę DDNS w rejestratorze DDNS WŁ, 3) Wprowadź nazwę hosta, nazwę użytkownika oraz hasło, 4) Zatwierdź klikając w pole ZAST. 21

22 3.4 Wyszukiwanie nagrań (SZUKAJ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Funkcja wyszukiwania nagrań w rejestratorze. Informacja: W przypadku pierwszego otwarcia menu wyszukiwania, zostanie wyświetlona bieżąca data. Aby wyświetlić ostatnie nagranie, kliknij w pole START. 1) Wybierz określony kanał video CH lub wszystkie, 2) Wprowadź DATĘ nagrania, 3) Kliknij przycisk SZUKAJ, aby wyświetlić w tabeli nagrane pliki: Czerwone pola: nagrania z detekcji i alarmu, Zielone pola: nagrania standardowe. 4) Z zaznaczonych w tabeli nagrań wybierz dzień miesiąca, 5) W tabeli z godzinami dla wybranego dnia (tabela na dole) zaznacz wybrany fragment. Podwójne kliknięcie spowoduje odtwarzanie nagrania. 6) Aby wyświetlić listę plików nagrań kliknij w pole LISTA PLIKÓW. 22

23 LISTA PLIKÓW (1) (2) (3) (1) Wybierz typ szukanego pliku: WSZYTSKIE wyszukuje wszystkie pliki, Normalne pliki z zapisu zwykłego, ALARM pliki zapisane z detekcji ruchu lub alarmu. (2) Użyj jednego z przycisków: PIERW. przejdź do pierwszej strony listy, POPRZ. przejdź do poprzedniej strony listy, NAST. przejdź do następnej strony listy, OSTAT. przejdź do ostatniej strony listy, ALL Zaznacz wszystkie pliki, INNE Odwróć zaznaczenie, KOPIA Archiwizacja. (patrz rozdz. 3.2) (3) Kliknij w wybrany plik aby odtworzyć. 23

24 3.4.1 Archiwizacja Informacja: System jest kompatybilny z większością najpopularniejszych marek pamięci flash USB. Aby wykonać kopię nagrania na dysk USB: 1) Podłącz dysk USB do odpowiedniego gniazda USB na przednim panelu, 2) Otwórz menu i wybierz SZUKAJ, 3) Kliknij w pole LISTA PLIKÓW, 4) Wybierz pliki nagrania video (opis wyszukiwania: rozdz. 3.1), 5) Kliknij pole KOPIA aby skopiować dane. Podczas kopiowanie nie wolno odłączać dysku USB! 24

25 3.5 Ustawienia dodatkowe (URZĄDZENIA) Dyski twarde, dyski USB (HDD) Menu wyświetla podstawowe informacje o wewnętrznym dysku twardym. Pozwala formatować dyski twarde wewnętrzne oraz zewnętrzne napędy USB. 25

26 1) 2) 3) 4) 5) HDD numer kolejny twardego dysku, STATUS stan dysku, ALL/FREE stan pamięci dysku: pojemność dysku / wolne miejsce, FREE TIME maksymalny pozostały czas zapisu, FORMAT aby sformatować dysk zaznacz przy odpowiednim dysku, a następnie zatwierdź przyciskiem FORMATUJ HDD. UWAGA! Formatowanie dysku powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zapisanych nagrań! 6) NADPISYWANIE WŁĄCZ/WYŁĄCZ. Opcja nadpisywania najstarszych nagrań w przypadku przepełnienia dysku. INFORMACJA: Użycie niesformatowanego dysku może spowodować niepoprawne działanie rejestratora lub błąd w zapisie Ustawienia alarmu Użyj menu aby skonfigurować alarm i ustawienia powiadomienia . Aby skonfigurować alarm: 1) Przy odpowiednim kanale video wybrać typ wejścia alarmowego: NO, NC lub OFF (wyłączone), 2) (WL/WYL )powiadomienie , 3) Wybierz dodatkowe źródła wyzwalania alarmu: BRAK HDD brak dysku, uszkodzenie dysku, BRAK VIDEO utrata sygnału video, POJEMN. HDD brak wolnego miejsca na dysku, 4) KONF. ustawienia powiadomienia 26

27 WŁ/WYŁ powiadomienie, SSL szyfrowane połączenie. Należy włączyć jeśli wymagane. PORT SMTP, SERWER SMTP, END adres konta pocztowego odbiorcy, HASŁO hasło konta pocztowego RECV adresat konta pocztowego, 27

28 5) ZARZADZ. ALAR parametry wyjść alarmowych: WYJŚCIE czas trwania alarmu na wyjściu, BUZZER czas trwania sygnału dźwiękowego, NAGRAJ PO czas nagrywania, 28

29 3.5.3 Ustawienia połączeń przez GSM 3G MOBILE NETWORK typ połączenia GSM, MOBILE PORT port sieciowy, 29

30 3.5.4 Detekcja ruchu Konfiguracja detekcji ruchu: 1) KANAŁ numer kanału video, 2) STATUS wybierz WŁĄ aby aktywować detekcję ruchu dla danego kanału, 3) CZUŁOŚĆ czułość detekcji ruchu. Większy numer oznacza wyższą czułość, 4) OBSZAR kliknij aby wyświetlić siatkę detekcji ruchu. Czerwone pola oznaczają miejsca detekcji ruchu. Aby zaznaczyć / odznaczyć pola użyj lewego przycisku myszy, aby wyjść kliknij prawym przyciskiem. 30

31 5) WŁ/WYŁ wysłanie powiadomienia z detekcji ruchu, 6) ZASTOSUJ. - kliknij aby zapisać, 7) WYJDZ kliknij aby wyjść Konfiguracja PTZ Użyj menu aby skonfigurować kamery PTZ podłączone do portu RS-485. Przed podłączeniem zapoznaj się z instrukcją i parametrami kamery. Aby skonfigurować kamerę: 1) Podłącz kamerę PTZ do wejścia video (gniazdo BNC) oraz do portu RS-485 (TX+, RX -), 2) PROTOKÓŁ wybierz protokół obsługiwany przez kamerę, 3) PRĘDKOŚĆ wybierz szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800 lub 9600, 4) PARZYSTOŚĆ wybierz tryb kontroli błędów: PUSTE, NIEPARZYSTE, PARZYSTE, ZNAK, SPACJA. 5) ADRES adres kamery/urządzenia PTZ: , ZASTOSUJ kliknij aby zapisać. 31

32 3.6 Ustawienia systemowe (SYSTEM) Menu zawiera opcje konfiguracji: DATA/CZAS, HASŁO, VIDEO, JĘZYK, INFO, SYSTEM DATA/CZAS UWAGA: Datę i czas należy poprawnie ustawić podczas pierwszego uruchomienia rejestratora! Aby ustawić datę i czas: 1) DATA wprowadź aktualny dzień, miesiąc i rok, 2) FORMAT DATY Wybierz format wyświetlanej daty: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, lub YYYY/MM/DD, 3) CZAS wprowadź aktualną godzinę, 32

33 4) 5) 6) 7) FORMAT GODZ - Wybierz format wyświetlanego czasu 12h lub 24h STREFA Wybierz odpowiednią strefę czasową ZAPISZ DATĘ I CZAS kliknij aby zatwierdzić zmianę czasu, DST (ON/OFF): funkcja automatycznego przełączania między czasem zimowym i czasem letnim, 8) TRYB ZMIANY: DOMYŚLNY zmiana czasu według standardowych ustawień, ZMODYFIKOWANY zmiana czasu według ustawień użytkownika Konta użytkowników (HASŁO) Menu zarządzania kontami użytkowników 1) 2) 3) 4) ID URZĄDZENIA numer identyfikacyjny rejestratora, NR NAZWA UŻYTK. nazwa użytkownika (możliwa zmiana nazwy), LEVEL poziom uprawnień użytkownika. System rozróżnia dwa poziomy użytkowników: ADMIN oraz Normalny. 5) STATE stan konta: AKTYWNE / NIEAKTYWNE, 6) KONFIG: konfiguracja konta użytkownika. INFORMACJA: Tylko administrator oraz użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą wykonywać wszystkie czynności w systemie rejestratora. KONFIGURACJA KONTA UŻYTKOWNIKA 33

34 1) 2) 3) 4) 5) STATE AKTYWNE / NIEAKTYWNE, NAZWA UŻYTK. zmiana nazwy użytkownika, WŁĄCZ HASŁO WŁĄCZ / WYŁĄCZ, HASŁO wprowadź hasło (1 8 znaków), ZASTOS. wprowadź ponownie hasło w celu weryfikacji, 34

35 3.6.3 Ustawienia audio/video 1) ROZDZIELCZOŚĆ parametry wyjścia VGA/HDMI: 800x600,1024x768,1280x1024,1366x768,1440x900,720p,1080i,1080p 2) SYSTEM VIDEO system kodowania kolorów PAL lub NTSC, 3) MAIN OUTPUT POLLING TIME sekwencer głównego wyjścia video (CVBS) VICE OUTPUT POLLING TIME sekwencer drugiego wyjścia video (CVBS) INFORMACJA: Ustawienie wartości 0 sekund na głównym wyjściu wyłącza opcję sekwencera. 35

36 3.6.4 JĘZYK Menu OSD dostępne jest w językach: chiński, angielski, polski, hiszpański, rosyjski, portugalski, niemiecki Aby zmienić język OSD: 1) Z kliknij w menu rozwijane i wybierz odpowiedni język, 2) Zatwierdź przyciskiem ZASTOSUJ, (rejestrator uruchomi się ponownie) 3) Aby wyjść kliknij WYJDZ. 36

37 3.6.5 Informacje o systemie Zarządzanie systemem 37

38 AUTO RESTART 1) ZARZADZANIE WL/WYL, wybierz WL aby wyświetlić opcje auto resetu, 2) AUTO RESTART wybierz częstotliwość automatycznego restartu: CO DZIEŃ, CO TYDZIEŃ, CO MIESIĄC. 3) Wybierz dzień tygodnia z menu rozwijanego, 4) Wprowadź czas restartu (za pomocą myszki i wirtualnej klawiatury), 5) ZAST kliknij aby zatwierdzić. USTAWIENIA FABRYCZNE 1) Kliknij USTAW. DOMYSL. aby przywrócić ustawienia fabryczne, 2) Kliknij POTWIERDŹ. INFORMACJA: Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje usunięcia danych na twardym dysku. AKTUALIZACJA aktualizacja oprogramowania. UWAGA: PODCZAS AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA NIE WOLNO ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA OD ZASILANIA ORAZ ODŁACZAĆ PAMIĘCI USB OD REJESTRATORA. UŻYWAĆ TYLKO PLIKI DOSTARCZONE OD PRODUCENTA URZĄDZENIA. RESTART kliknij aby uruchomić ponownie system, IMPORT USTAWIEŃ importowanie ustawień na dysk USB, EKSPORT USTAWIEŃ eksportowanie ustawień na dysk USB, ZASTOSUJ - kliknij aby zapisać. 38

39 4. Dostęp do rejestratora przez sieć 4.1 Wstęp System rejestratora posiada wbudowany serwer, który pozwala na dostęp do systemu zdalnie, przez sieć lokalną (LAN) lub przez Internet za pomocą przeglądarki Internet Explorer. 39

40 4.2 Logowanie się Przed podłączeniem rejestratora do sieci należy poprawnie skonfigurować połączenie sieciowe w menu głównym rejestratora. 1) Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i wprowadź numer IP rejestratora lub jego adres sieciowy, 2) Podczas pierwszego połączenia z danego komputera należy zainstalować kontrolkę ActiveX. Kliknij na pasek aby zezwolić przeglądarce na zainstalowanie oprogramowania. 3) Rozpocznij instalację klikając w pole Zainstaluj. 4) Ustaw język, wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Domyślnie ustawiono jedno konto aktywne: admin, bez hasła. UWAGA: Dla bezpieczeństwa należy zmienić parametry konta admin i ustawić hasło dostępu! 40

41 4.3 Obsługa aplikacji 1 Tryb pracy Wybierz tryb pracy: PODGLĄD, ODTWARZANIE, USTAWIENIA 2 Okno główne Wyświetlanie obrazu na żywo oraz odtwarzanie nagrań 3 Data i czas Data i czas zapisywana jest na nagraniu dla każdego kanału 4 Nr kanału Nr kanału wyświetlany w zdefiniowanym miejscu na ekranie 5 Sterowanie PTZ Sterowanie urządzeniami PTZ 6 Funkcje Dodatkowe funkcje: ZAMKNIJ/OTWÓRZ podgląd obrazu; ZDJĘCIE, NAGRYWANIE 7 Tryb wyświetlania Widok: pełny ekran / QUAD / 9 kamer / 16 kamer 41

42 8 Audio Regulacja głośności Podgląd na żywo Domyślnie aplikacja otwiera się w trybie podglądu obrazu na żywo. Obsługa aplikacji w trybie podglądu na żywo: 1) Wybierz zakładkę PODGLĄD, 2) Wybierz tryb wyświetlania: pełny ekran lub 4 kanały, klikając w odpowiednią ikonę. Zmiany można także dokonać klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na podglądzie z danego kanału. 3) Kliknij na ikonę 4) Kliknij na ikonę aby włączyć / wyłączyć podgląd ze wszystkich kamer, aby włączyć / wyłączyć zapis ze wszystkich kamer, Nagrywanie Aplikacja umożliwia nagrywanie video bezpośrednio na lokalny komputer PC. Aby rozpocząć nagrywanie kliknij na ikonę: INFORMACJA: Można nagrywać sygnał video na dysk komputera niezależnie od trybu nagrywania w samym rejestratorze. Domyślnie nagrane pliki są zapisywane w katalogu lokalnym C:\ DVR \ [ip_rejestratora] \ Record. Aby włączyć/wyłączyć zapis tylko z wybranej kamery, kliknij prawym przyciskiem na widoku z danej kamery i wybierz z menu kontekstowego : START NAGR. lub STOP Sterowanie PTZ Podłącz kamerę PTZ do portu RS-485 rejestratora. W menu konfiguracji PTZ wprowadź odpowiednie ustawienia. Obsługa urządzeń PTZ: 1) Wybierz odpowiedni kanał video (każdy kanał video posiada osobną konfigurację portu RS-485). 42

43 2) Za pomocą przycisków kierunkowych (strzałek) steruj obrotem i pochyleniem kamery (PAN, TILT). Przyciskami +, - steruj przysłoną, ostrością oraz zoom'em: Zrzut obrazu z ekranu Aby zapisać pojedynczą klatkę z wybranego kanału, użyj funkcji ZDJĘCIE: 1) W podglądzie obrazu na żywo, kliknij na obraz z wybranego kanału video. 2) Kliknij w przycisk ZDJĘCIE: 3) Kliknij OK aby potwierdzić Odtwarzanie Aby otworzyć menu wyszukiwania i odtwarzania, kliknij na zakładkę ODTWARZANIE

44 Wyszukiwanie Aby wyszukać wybrany plik video: 1) Wybierz w kalendarzu miesiąc i dzień z nagraniem (dni z nagraniem zaznaczone na zielono), 2) Wybierz numer kanału oraz typ zdarzenia, a następnie kliknij w pole SZUKAJ, 3) Wybierz plik video z listy i kliknij dwukrotnie aby odtworzyć, 44

45 Odtwarzanie nagrań Aby odtworzyć plik video, kliknij dwukrotnie na wybrany plik z listy nagrań. Użyj przycisków sterujących do obsługi odtwarzania: ODTW rozpoczęcie odtwarzania, PAUZA, STOP zatrzymanie odtwarzania, WPRZÓD szybkie odtwarzanie w przód, WOLN spowolnione odtwarzanie w przód Archiwizacja Z listy nagrań wybierz żądany plik video i kliknij w pole ARCHIWIZACJA. Plik zostanie automatycznie zapisany w lokalnym katalogu na dysku twardym komputera Ustawienia Aby otworzyć menu ustawień, kliknij na zakładkę USTAWIENIA. UWAGA: Urządzenie blokuje możliwość zdalnej zmiany ustawień w przypadku gdy w rejestratorze otwarte jest menu główne. 45

46 NAGRYWANIE Aby ustawić parametry zapisu, wybierz zakładkę NAGRYWANIE: 1) SWITCH ON/OFF: (włącz /wyłącz) nagrywanie z danego kanału, 2) ROZDZIELCZOŚĆ rozdzielczość nagrywania D1 (512/768/1024 kb/s), HD1 (512/768/1024 kb/s), CIF (384/512/768 kb/s), 3) BITRATE NISKA / ŚREDNIA / WYSOKA: jakość nagrywania, 4) FRAMERATE szybkość zapisu (klatki / s), 5) AUDIO ON/OFF: (włącz /wyłącz) nagrywanie audio dla danego kanału, 6) TRYB ZAPISU POWER UP po włączeniu system automatycznie rozpocznie nagrywanie w trybie ciągłym, TIME RECORD nagrywanie według harmonogramu 46

47 ALARM Aby ustawić funkcje alarmowe, wybierz zakładkę ALARM: 1) ALARM - wybierz typ wejścia alarmowego: NO, NC lub WYŁ 2) STATUS wybierz WŁ aby aktywować detekcję ruchu dla danego kanału, 3) CZUŁOŚĆ czułość detekcji ruchu. Większy numer oznacza wyższą czułość, 4) STREFA DETEKCJI kliknij aby wyświetlić siatkę detekcji ruchu. Czerwone pola oznaczają miejsca detekcji ruchu. Aby zaznaczyć / odznaczyć pola użyj lewego przycisku myszy, aby wyjść kliknij prawym przyciskiem. 5) ALARM WŁ/WYŁ: wysłanie powiadomienia z detekcji ruchu, 6) BRAK SYGNAŁU utrata sygnału video, 7) HDD SPACE brak wolnego miejsca na dysku, 8) BRAK DYSKU brak dysku, uszkodzenie dysku, 9) WYJŚCIE ALARMOWE czas trwania alarmu, 10) ZAPIS PO - długość nagrywanego pliku. 47

48 PTZ Aby ustawić funkcje sterowania PTZ, wybierz zakładkę PTZ: 1) 2) 3) 4) 5) 6) PROTOKÓŁ wybierz protokół obsługiwany przez kamerę, ADRES adres kamery/urządzenia PTZ: , STRUMIEŃ wybierz szybkość transmisji: 1200, 2400, 4800 lub 9600, BITY DANYCYH wybierz ilość bitów danych: 5, 6, 7 lub 8, BIT STOPU wybierz ilość bitów stopu: 1 lub 2, KONTROLA wybierz tryb kontroli błędów: ODD. EVEN, MARK,SPACE (parzystość, nieparzystość, znak, spacja) 48

49 SIEĆ Aby ustawić parametry sieciowe, wybierz zakładkę SIEĆ: 1) Wybierz TYP sieci, 2) Wprowadź prawidłowe dane w pola niezaciemnione. 49

50 USTAWIENIA Aby zmienić parametry połączenia, czas letni oraz uprawnienia użytkowników, wybierz zakładkę USTAWIENIA: 1) 2) 3) 4) SZEROKOŚĆ PASKA maksymalna prędkość transmisji dla połączeń sieciowych, ŚCIEŻKA ZAPISU Katalog roboczy do zapisu plików video i zrzutów obrazu, CZAS LETNI (DST) ustawienia automatycznej zmiany czasu, ZARZĄDZANIE ustawienia parametrów kont użytkowników. 50

51 KONSERWACJA Funkcje zarządzania systemem: TELECONTROL funkcja restartu lub formatowania dysku. Wybierz opcję i zatwierdź przyciskiem WYKONAJ. UWAGA: Formatowanie dysku nieodwracalnie usuwa zapisane dane! ZDALNE AKTUALIZACJE aktualizacja oprogramowania. Opcja dostępna tylko dla serwisu! 51

52 INFORMACJE SYETEMOWE 52

53 5. Instalowanie urządzenia 5.1 Panel przedni Przyciski sterujące: STANDBY: Włącz/wyłącz tryb czuwania IR : odbiornik zdalnego sterowania 0...9: Wybór wyświetlanego kanału w trybie pełnoekranowym; : Szybkie odtwarzanie do tyłu 1x, 2x, 4x : Zatrzymanie odtwarzania, przesuwanie klatka po klatce; : Odtwarzanie nagrań; : Spowolnione odtwarzanie do przodu 1/2x, 1/4x, 1/8x; : Szybkie odtwarzanie do przodu 1x, 2x, 4x; MENU/ OK: Otwórz/ zamknij okno menu; Przyciski kierunkowe (strzałki): poruszanie się po menu lub przyciski sterujące PTZ Gniazda USB: USB2.0: archiwizacja, USB MOUSE: podłączenie myszy; 5.2 Panel tylny 53

54 Nazwa Opis 1 DC 12V Gniazdo zasilania 12V DC 2 Włącznik Włącznik zasilania 3 VIDEO OUT Wyjście video (composite video) 4 VIDEO IN Wejścia video 5 AUDIO IN Podłączenia sygnału audio 6 ALARM IN: wejścia alarmowe; GND: masa wejść alarmowych; COM1, NO1: wyjście alarmowe nr 1; COM2, NO2: wyjście alarmowe nr 2; 485A-1,485B-1,GND: port szeregowy nr 1; 485A-2,485B-2,GND: port szeregowy nr 2; +12V,GND: zasilanie zewnętrznych czujek alarmowych. 7 RJ45 Gniazdo do podłączenia sieci LAN 8 VGA Wyjście VGA 9 AUDIO OUT Wyjście audio 5.3 Instalowanie dysku HDD UWAGA: Urządzenie wrażliwe na ładunki elektrostatyczne! Przed otwarciem obudowy wyłączyć urządzenie z sieci 230V AC. 1) Odkręć boczne śrubki(4szt) oraz w tylnym panelu (3szt). 2) Przykręć dysk do uchwytu. Podłącz kabel zasilający oraz SATA do dysku i płyty głównej. 54

55 3) Przykręć uchwyt z dyskiem do obudowy rejestratora. 4) Załóż górną pokrywę i przykręć ją śrubkami. 5) Przed użyciem sformatuj dysk. 55

56 6. Specyfikacja techniczna Wejścia wideo: 16 (BNC) Wyjścia wideo: 2 x CVBS (BNC) 1 x HDMI 1 x VGA Wejścia audio: 16 (CINCH) Wyjścia audio: 1 (CINCH) Metoda kompresji zapisu: H.264 Liczba poziomów kompresji: x x x x 288 Rozdzielczości zapisanego obrazu: Łączna max. prędkość zapisu: Regulacja prędkości zapisu: 1-25 kl/s Do przydziału na każdą kamerę Tryby nagrywania: Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram Obsługiwane dyski twarde: Max: 2x2TB (SATA) Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: Zrzut nagrań na napęd USB (pendrive) Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie po czasie + lista zdarzeń z datą i czasem, odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie,zwalnianie, krokowo Funkcje sieciowe: Przeglądarka IE: Podgląd live, odtwarzanie i Archiwizowanie nagrań. Konfiguracja rejestratora przez sieć Dostęp z telefonu komórkowego Dostępne aplikacje dla tel. z Systemem Symbian, Windows Mobile, Android, Blackberry i iphone Wielozadaniowość: Triplex Wejścia i wyjścia alarmowe: 16wej./1wyj. Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: RS-485, protokoły PELCO-D i PELCO-P Detekcja ruchu: Podział ekranu na strefy: 13x10 pól detekcji Zasilanie: 12V/5A (zasilacz w komplecie) Wymiary [mm]: 405 x 324 x 65 Waga [kg]:

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy o zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

RC-4300D RC-4300WD 1

RC-4300D RC-4300WD 1 RC-4300D RC-4300WD 1 WSTĘP. UWAGI BEZPIECZEŃSTWA. WYJAŚNIENIA SYMBOLI Symbol ten oznacza ważną informację dla użytkownika dotyczącą działania lub serwisowania urządzenia zawartą w literaturze dotyczącą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-8350WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-8350WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy RC-8350WD Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160 Instrukcja obsługi Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (S_Ver. 1.0_090530_N ) Kompresja Video H.264 Cyfrowy Rejestrator Video RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy

Bardziej szczegółowo

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja

Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. WYMAGANIA FCC/CE Utylizacja - 0 - Instrukcja w języku polskim DVR74S/W Należy zapoznać się z instrukcją przed instalacją i korzystaniem z produktu. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi powodują

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1

K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 4xxAS K2 5xxAS K2 4xxAN K2 4xxLE-D1 K2 6xxD1 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+

K2 XVR-04D1-E+(X1) K2 XVR-04D1+(X2) K2 XVR-08D1-E+ K2 XVR-08D1+ K2 XVR-16D1-E+ K2 XVR-16D1+ Rejestrator Cyfrowy SERIE 960H: K2 K2 K2 K2 XVR-08D1+ K2 K2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. 2013.10 Strona 1 / 50

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16 INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii AHD-04,08,16 UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do rejestratorów serii EVR INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do rejestratorów serii EVR UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi.

Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Rejestrator cyfrowy DVS 04DR Ver 1.06 Instrukcja obsługi Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. UWAGA Rejestrator musi być uziemiony Rejestrator powinien

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2

Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264. i7-d72f04vh i7-d72f08vh i7-d72f16vh2 Rejestratory cyfrowe z kompresją H.264 i7-d72f04vh i7-d72f08vh Instrukcja obsługi Wersja 06.2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze informacje można uzyskać na www.internec.pl 1 Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02

IP kamera serii VIPC. (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 IP kamera serii VIPC (Kamera sieciowa) Instrukcja użytkownika V1.02 VIPC-D02MV VIPC-B02MV Witamy Dziękujemy za zakup naszego urządzenia! Przed przystąpieniem do pracy prosimy o zapoznanie się z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-04D1 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-16D1 K2 XVR-24 INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Edycja: 01.11.2012 r.

Edycja: 01.11.2012 r. Instrukcja Obsługi Rejestratorów UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację i ulepszenia,

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów

H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów SERIA 260 Cyfrowy rejestrator H.264, Multiplex, 4/8/16 kanałów z możliwością podglądu przez sieć 3G/3.5G INSTRUKCJA OBSŁUGI V1.0 PL 1 1. WPROWADZENIE 1.1 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie informacje,

Bardziej szczegółowo

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika

Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760. i AVC-761. Instrukcja użytkownika Rejestratory 4-kanałowe MPEG4 AVC-760 i AVC-761 Instrukcja użytkownika Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OSTRZEŻENIE

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ

REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717. Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ 207Z REJESTRATORY CYFROWE MPEG-4 AVC715, AVC 717 Instrukcja użytkownika ABY UZYSKAĆ POLSKIE NAPISY W REJESTRATORZE, PROSZĘ PRZECZYTAĆ OSTATNIĄ STRONĘ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Proszę zapoznać się z niniejsza

Bardziej szczegółowo

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna

Aby poprawnie wyświetlić i zarządzać jednoczesnym podglądem na przykład 64 kamer minimalna Nie demontuj, nie naprawiaj ani nie wymieniaj żadnych elementów rejestratora na własną rękę. Środowisko pracy rejestratora Rejestrator powinien być umieszczony tylko w suchym otoczeniu o temperaturze pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo