Wewnątrzszkolna instrukcja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolna instrukcja"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562; z pózn. zm.) Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 1

2 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ROZDZIAŁ 2 Harmonogram realizacji zadań ROZDZIAŁ 3 Zasady obiegu informacji ROZDZIAŁ 4 Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu maturalnego ROZDZIAŁ 5 Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu maturalnego ROZDZIAŁ 6 Komunikowanie wyników W instrukcji zastosowano następujące skróty: PZE Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ZE Zespół Egzaminacyjny ZN Zespól Nadzorujący OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna 2

3 Rozdział 1. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Sposób zabezpieczenia i przechowywania materiałów egzaminacyjnych: 1) Odbiór przez przewodniczącego lub upoważnionego członka Zespołu Egzaminacyjnego od dystrybutora w obecności innego członka ZE pakietów egzaminacyjnych i natychmiastowe sprawdzenie i przeliczenie zgodnie z instrukcją czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. 2) W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłoczne powiadomienie dystrybutora i dyrektora OKE. 3) oddanie do przechowania w szafie pancernej pracownicom sekretariatu celem zarejestrowania materiałów. Klucz do szafy pancernej przechowywany jest w sejfie w gabinecie Dyrektora 4) sprawdzenie w każdym dniu egzaminu przed jego rozpoczęciem czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE 5) otwarcie w obecności przewodniczącego ZN i przedstawicieli zdających pakietów z materiałami egzaminacyjnymi. 6) przekazanie przewodniczącemu ZN odpowiedniej liczby arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu. 2. Dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych: 1) dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych posiada dyrekcja i pracownicy sekretariatu szkoły 2) w/w osoby zabezpieczają materiały egzaminacyjne w miejscu niedostępnym nieuprawnionym osobom (kasa pancerna) i wydają je - w tym bibliografie 3) wydanie odbywa się po wpisie do dziennika ewidencji pism niejawnych. 4) wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oraz pracownicy sekretariatu podpisują oświadczenie o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem do r. 3. Formy i termin przeszkolenia osób mających dostęp do materiałów na każdym etapie egzaminu maturalnego. 1) dyrektor lub upoważniony członek ZE przedstawia Zespołowi Egzaminacyjnemu zasady postępowania z materiałami niejawnymi konferencja RP w kwietniu 2015 r. 2) dyrektor lub upoważniony członek ZE przedstawia zasady postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi pracownikom sekretariatu styczeń 2015 r. 4. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego i pracownicy sekretariatu mają obowiązek podpisania oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 5. Postępowanie w sytuacjach szczególnych: 1) Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne a. Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE. b. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o zawieszeniu egzaminu w przypadku uszkodzenia pakietu, które zakłada możliwość ujawnienia arkuszy. 3

4 c. Dyrektor CKE podejmuje dalsze stosowne decyzje w sprawie zawieszenia całości lub części egzaminu i ustalenia nowego terminu egzaminu. d. przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej przewodniczący ZE niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. e. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje stosowne decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu. f. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, do momentu podjęcia decyzji przez dyrektora OKE. g. Decyzję dotyczącą egzaminu, dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu ZE. h. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami. 2) Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne a. przewodniczący ZE po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. b. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. c. wszelkie decyzje w sprawie dalszego sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego podejmuje dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE. d. decyzji przełożenia egzaminu na inny termin społeczeństwo zostaje poinformowane poprzez komunikaty radiowe w przeddzień egzaminu lub w dniu egzaminu, nie później niż pół godziny przed egzaminem. e. nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących ZE. f. informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 3) Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych a. w przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu. b. w przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. c. informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 4) Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu a. w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący ZE powiadamia dyrektora OKE. b. jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie później niż godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym kolejne części egzaminu rozpoczynają się w wyznaczonych terminach, a część która się nie odbyła pisana jest na końcu. Zdającym nie wolno kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz. c. jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie pozostałych części. Część przerwana egzaminu zostaje zawieszona do czasu, kiedy szkoła otrzyma z OKE arkusz rezerwowy do danej części egzaminu. d. dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o nowym terminie egzaminu i o ewentualnej zmianie miejsca egzaminu. 4

5 5) Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD/DVD podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego a. Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki: arkusz na poziomie podstawowym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. arkusz na poziomie rozszerzonym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. arkusz na poziomie dwujęzycznym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. Odtworzenie kolejnej ścieżki dźwiękowej w odtwarzaczu CD następuje automatycznie; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. b. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem, poleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby zdający zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej. c. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza nową płytę. d. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego - zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD - wymienia płytę CD na rezerwową - zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD - przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD (por. pkt 1. powyżej), i odtwarza nagranie. e. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi zestawu egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego, który opisano w pkt 3. powyżej. f. Konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu. 5

6 Rozdział 2. Harmonogram realizacji zadań W Zespole Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej egzamin maturalny organizowany jest tylko w sesji wiosennej. 1. Terminarz 1) Do r. - absolwenci zdający egzamin maturalny po raz pierwszy składają deklarację wstępną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Jeżeli uczniowi przysługuje dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dyrektor szkoły informuje ucznia na piśmie o sposobie dostosowania na zasadach ogłoszonych w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Komunikat dostępny jest na stronie internetowej CKE. 2) Do r. absolwenci zdający egzamin maturalny po raz kolejny składają deklarację wstępną dyrektorowi szkoły. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach może nie składać deklaracji wstępnej. 3) Do r. absolwenci zdający egzamin maturalny po raz pierwszy składają deklarację ostateczną. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 4) Do r. absolwenci zdający egzamin maturalny po raz kolejny, składają deklarację ostateczną. 5) Do r. informacje o deklaracjach przewodniczący ZE przesyła drogą elektroniczną do OKE. 6) W lutym 2015 r. przewodniczący ZE z dyrektorami innych szkół ustala ilość członków ZE z innej szkoły. 7) Do r. (nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego) Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego powołuje zastępcę przewodniczącego oraz pozostałych członków Zespołu Egzaminacyjnego (przewodniczący, zastępca - powinni odbyć szkolenie, w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez OKE.). 8) Do r. (nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego) powołuje Przedmiotowe Zespoły Egzaminacyjne. 9) Do r. (na 2 miesiące przed terminem części pisemnej) przewodniczący ZE ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i niezwłocznie przesyła go do Dyrektora OKE. 10) Do r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza harmonogram części pisemnej. 11) Do r. przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. 12) Do r. (na 1 miesiąc przed terminem części pisemnej) przewodniczący ZE powołuje Zespoły Nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego. 13) Do końca kwietnia 2015 r. musi się odbyć szkolenie członków zespołów nadzorujących. 14) Do r.- (4 tygodnie przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego) zdający dostarcza nauczycielowi języka polskiego wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu. Nauczyciel przekazuje bibliografie uczniów przewodniczącemu zespołu 6

7 egzaminacyjnego. Po tym terminie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje osoby, które nie złożyły bibliografii, że zostały skreślone z listy zdających część ustną z języka polskiego 15) Dyrektor OKE przekazuje przewodniczącemu ZE materiały egzaminacyjne do części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego. Przewodniczący ZE przygotowuje pakiety materiałów egzaminacyjnych na każdy dzień egzaminu i udostępnia je do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego 1 dzień przed rozpoczęciem egzaminu, przestrzegając zasad ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 16) Od r. przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym według harmonogramu podanego przez Dyrektora CKE, Czas Lp. Przedmiot Termin Godzina Godzina Poziom trwania 4 maja 9 00 PP język polski 7 maja 9 00 PR maja 9 00 PP matematyka 8 maja 9 00 PR PP język angielski 6 maja PR cz. I 120 PR cz. II biologia 7 maja PP wiedza o społeczeństwie 8 maja PP 120 PR fizyka i astronomia 11 maja 9 00 PP PP język niemiecki 12 maja PR cz. I 120 PR cz. II geografia 13 maja 9 00 PP chemia 15 maja 9 00 PP 120 PR cz.i informatyka 19 maja 9 00 PR cz.ii 120 PR cz.i PR cz.ii historia 19 maja PP 120 PR 180 7

8 17) Od r. przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym według harmonogramu podanego przez Dyrektora CKE, Lp. Przedmiot Termin Godzina Godzina Poziom Czas trwania 13. język polski 1 czerwca 9 00 PP PR matematyka 2 czerwca 9 00 PP PR PP język angielski 3 czerwca PR cz. I 120 PR cz. II wiedza 5 czerwca 9 00 PP 120 o społeczeństwie PR fizyka i astronomia 5 czerwca PP biologia 8 czerwca 9 00 PP PP język niemiecki 9 czerwca PR cz. I 120 PR cz. II geografia 10 czerwca PP chemia 10 czerwca 9 00 PP 120 PR cz.i informatyka 12 czerwca 9 00 PR cz.ii 120 PR cz.i 90 PR cz.ii historia 12 czerwca PP 120 PR ) Od r. - przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego według harmonogramu ogłoszonego przez Przewodniczącego ZE. 8

9 Rozdział 3. Zasady obiegu informacji. 1. Gromadzenie, przekazywanie i dostępność informacji o egzaminie 1) Dyrektor Szkoły przekazuje Nauczycielom informacje o tegorocznym egzaminie maturalnym. 2) Wychowawcy klas zostają zapoznani z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. o egzaminie maturalnym (Dz. U. z 2007r.Nr 83, poz.562 z późniejszymi zmianami). 3) Uczniom informacje o egzaminie maturalnym, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr83, poz.562 z późn. zm.) przekażą wychowawcy klas oraz nauczyciele uczący przedmiotów maturalnych na lekcjach. 4) Rodzice na zebraniu rodziców we wrześniu 2014 r. zostają zapoznani z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r (Dz. U. Nr 83, poz.562 z późn. zmianami) dotyczącym egzaminu maturalnego. 5) Informacje o egzaminie znajdują się i są na bieżąco uaktualniane w gablocie Egzaminy Zewnętrzne na korytarzu. 6) Materiały dotyczące matury są dostępne w czytelni szkoły bez ograniczeń. 2. Tryb zgłaszania wniosków przez ucznia 1) Uczniowie składają do przewodniczącego ZE dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE wraz z deklaracją do r. Dokumentacja może być uzupełniona do r. 2) Uczniowie mają prawo wprowadzenia zmian w deklaracjach przystąpienia do egzaminu maturalnego do r. W tym celu zgłaszają się do sekretariatu i dokonują zmiany w deklaracjach potwierdzając to podpisem. 3) Absolwent, któremu szczególne przypadki zdrowotne lub losowe uniemożliwiły przystąpienie w maju zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów może złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie mu przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Wniosek składa się najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. 4) Absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju (lub w czerwcu w terminie dodatkowym) w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, oraz złożył do r. do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną (druk do pobrania w sekretariacie), może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym tj r. egzamin pisemny (miejsce zdawania egzaminu ogłasza do r. dyrektor OKE na stronie internetowej) oraz r. egzamin ustny (egzamin jest zdawany w macierzystej szkole). 5) Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego ma prawo przystąpić do egzaminu w kolejnych 5 sesjach egzaminacyjnych na zasadach określonych szczegółowo w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego opublikowanych przez CKE w Warszawie. Po tym czasie absolwent zdaje egzamin maturalny w pełnym zakresie. 3. Informowanie zdających o celu zbierania danych osobowych 1) Uczniowie są informowani przed wypełnieniem deklaracji wstępnej o konieczności podania swoich danych osobowych i wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia tzn. przekazanie danych do OKE w Jaworznie oraz o prawie dostępu do tych danych i zasadach ich poprawiania co wynika z ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. 9

10 Rozdział 4. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu maturalnego. 1. Ustalenia dotyczące listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego 1) Nauczyciel języka polskiego zapoznaje uczniów z obowiązującą listą tematów do r. 2) Bibliografię wykorzystaną do opracowania tematu uczniowie przekazują Przewodniczącemu ZE za pośrednictwem nauczycieli języka polskiego do r. (na 4 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu ustnego). Bibliografia musi być podpisana przez ucznia imieniem i nazwiskiem. 3) Zdający przedkłada wraz z bibliografią informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza się posłużyć podczas prezentacji, a nauczyciel języka polskiego przygotowuje zbiorczy wykaz i przekazuje Przewodniczącemu ZE. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. 4) Przewodniczący ZE przekazuje bibliografie zdających część ustną egzaminu z języka polskiego przewodniczącemu PZE, który ustala miejsce i czas przedstawienia tych dokumentów pozostałym członkom PZE (nie wcześniej jednak niż na jeden dzień przed egzaminem danych uczniów). 5) Za zabezpieczenie bibliografii odpowiada przewodniczący PZE. 6) Po zakończeniu egzaminów bibliografie są składane w sekretariacie szkoły celem przekazania do szkolnej składnicy akt na okres 2 lat. 2. Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego 1) Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego opracowuje szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego do r., podając miejsce, datę, i orientacyjną godzinę rozpoczęcia egzaminu dla każdego zdającego. Wskazuje także w harmonogramie miejsce i przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników w danym dniu. Harmonogram jest wywieszany na szkolnej tablicy ogłoszeń dla maturzystów. 2) Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ustala dodatkowy termin egzaminu w części ustnej z przedmiotu lub przedmiotów dla zdających, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu zgodnie z harmonogramem, przekazuje, najpóźniej dzień po egzaminie, udokumentowane wnioski zdających o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym do dyrektora OKE, a dla tych, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE, organizuje egzamin w terminie dodatkowym (w tym w terminie majowym, mieszczącym się w okresie przeznaczonym na egzamin w części ustnej w danej szkole). Egzamin z języka polskiego i języków obcych nowożytnych powinien odbyć się od 1 do r. 3) Przewodniczący ZE opracowuje porozumienie z dyrektorem innej szkoły w celu pozyskania nauczycieli do zespołu egzaminacyjnego. 4) Nauczyciel ze szkoły przeprowadzającej egzamin maturalny w danym roku szkolnym i powołany do pracy w komisji egzaminacyjnej w swojej lub innej szkole zostaje przeszkolony i przygotowany do przeprowadzenia egzaminu maturalnego przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w swojej szkole. 5) Powołanie PZE następuje do dnia r. Zakres obowiązków przewodniczącego PZE stanowi załącznik nr Szkolenie członków PZE i przydział zadań następuje w kwietniu 2015 r. na spotkaniach: 1) przewodniczącego ZE lub jego zastępcy z przewodniczącymi PZE, 2) przewodniczącego PZE z członkami zespołów w obecności przewodniczącego ZE lub jego zastępcy, 10

11 3) przewodniczącego PZE z członkami zespołu, 4) i innych w miarę potrzeby. 4. Za przygotowanie sali na ustny egzamin maturalny odpowiada przewodniczący PZE. 5. Przewodniczący PZE otrzymuje materiały (w przypadku języków obcych nowożytnych ilość zestawów zadań odpowiednią do liczby zdających przydzielonych do jego sali w danym dniu) i dokumentację egzaminacyjną (listy osób, protokoły indywidualne, karty indywidualnej oceny części ustnej) od przewodniczącego ZE lub jego zastępcy w dniu egzaminu oraz przygotowuje numerki do losowania zestawów. 6. Przewodniczący PZE po zakończeniu egzaminu w danym dniu, przekazuje przewodniczącemu ZE, jego zastępcy lub wyznaczonej przez Przewodniczącego ZE osobie całą dokumentację dotyczącą egzaminu maturalnego. Rozdział 5. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu maturalnego. 1. Powołanie Zespołów Nadzorujących następuje do r. 2. Szkolenie członków ZN i przydział ich zadań odbywa się w kwietniu 2015 r. na spotkaniach przewodniczącego ZE lub jego zastępcy z przewodniczącymi ZN. 3. Zakres obowiązków przewodniczącego i członków ZN stanowi załącznik nr Organizacja przed egzaminem pisemnym (w tym część pierwsza egzaminu z informatyki): a) spotkanie wszystkich przewodniczących i członków zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w dniu egzaminu (60 minut przed rozpoczęciem części egzaminu pisemnego) z Przewodniczącym ZE lub jego zastępcą; b) przed wejściem na salę, zgodnie z kolejnością na liście, zdający okazują dowód tożsamości, otrzymują naklejkę kodową, sprawdzają na niej poprawność numeru PESEL i wchodzą na salę (30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu), a następnie zajmują wylosowane miejsca przy stolikach; c) przewodniczący ZN posiada zapasowe długopisy (pióra) piszące na czarno; d) przewodniczący ZE wydaje przewodniczącym ZN i towarzyszącym im przedstawicielom zdających w sekretariacie szkoły 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu materiały egzaminacyjne; e) rozpoczęcie egzaminu pisemnego następuje o godzinie ustalonej przez Dyrektora CKE; 5. Za przygotowanie sprzętu do odtwarzania płyt CD/DVD na egzamin z języka obcego nowożytnego odpowiada przewodniczący ZN. W przypadku konieczności wymiany sprzętu w trakcie egzaminu, przewodniczący ZN zgłasza problem nauczycielowi dyżurującemu na korytarzu, który dostarcza sprawne urządzenie. 6. Za zgromadzenie pomocy (zgodnych z wykazem umieszczonym w komunikacie dyrektora CKE), z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiada przewodniczący ZN. 7. Sposób udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych. Słowniki poprawnej polszczyzny i ortograficzne w liczbie 1 słownik na 25 zdających udostępniane będą na prośbę zdającego. Zdający podnosi rękę i po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN podchodzi do stolika z w/w pomocami. 11

12 8. Przewodniczący ZN przypomina o zakazie posiadania, wnoszenia i korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tej zasady przewodniczący ZN wnioskuje o unieważnienie egzaminu. 9. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali. Nauczyciel dyżurujący na korytarzu zapewnia warunki wykluczające możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 10. Zakończenie egzaminu zdający zgłasza przez podniesienie ręki. Przewodniczący ZN lub członek ZN wyznaczony przez przewodniczącego ZN sprawdza poprawność kodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali. 11. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego poziomu lub części egzaminu zdający odkładają prace na brzeg stolika i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór pracy. 12. W sytuacjach szczególnych przewodniczący ZN kontaktuje się z przewodniczącym ZE, poprzez osobę dyżurującą na korytarzu, która prosi przewodniczącego ZE do danej sali. 13. W przypadku, gdy pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym przeprowadzany jest w jednej sali, rozmieszczenie stolików musi być takie, że wychodzący zdający po zakończeniu poziomu podstawowego nie zakłócają pracy zdającym egzamin na etapie rozszerzonym tzn. miejsca zdających egzamin na etapie podstawowym znajdują się najbliżej drzwi. Przewodniczący ZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oddzielnie dla każdego poziomu. Odbiór prac odbywa się na zasadach opisanych w punktach 10 i 11. Pakowanie pracy odbywa się po zakończeniu każdego poziomu w obecności jednego ze zdających. 14. Organizacja egzamin maturalnego z informatyki w części drugiej: 1) spotkanie przewodniczącego i członków zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w dniu egzaminu (60 minut przed rozpoczęciem części egzaminu pisemnego) oraz administratora pracowni z Przewodniczącym ZE lub jego zastępcą; 2) przed wejściem na salę, zgodnie z kolejnością na liście, zdający okazują dowód tożsamości, otrzymują naklejkę kodową, sprawdzają na niej poprawność numeru PESEL i wchodzą na salę (30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu). Zajmują miejsca przy stanowiskach, które uprzednio sprawdzili; 3) przewodniczący ZE wydaje przewodniczącemu ZN i towarzyszącemu mu przedstawicielowi zdających w sekretariacie szkoły 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu materiały egzaminacyjne; 4) rozpoczęcie egzaminu pisemnego następuje o godzinie ustalonej przez Dyrektora CKE; 5) w czasie drugiej części egzaminu: a. każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego, b. zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań i nie może zadawać pytań dotyczących ich rozumienia i interpretacji, a członkowie zespołu nadzorującego oraz administrator pracowni nie mają prawa odpowiadać zdającym na ewentualne pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji, c. zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań egzaminacyjnych; są one poprawne, d. obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku. 6) zdający zobowiązany jest dokumentować drugą część egzaminu w następujący sposób: 12

13 a. wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); foldery o innych nazwach nie będą kopiowane do sprawdzania, b. jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który wybrał przed egzaminem (zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części egzaminu), c. jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej (nieskompilowanej), d. pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez egzaminatorów, e. przed upływem czasu przeznaczonego na drugą część egzaminu zdający powinien zapisać w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) ostateczną wersję plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań utworzone przez zdającego w programach użytkowych bądź języku programowania. 7) w przypadku awarii komputera zdający natychmiast informuje o tym zespół nadzorujący. Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażonego w takie samo oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy (czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy). 15. Techniczne warunki przeprowadzenia drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki: 1) w pracowni, w której odbywa się egzamin, znajdują się sprawne komputery przeznaczone do pracy dla zdających i komputer operacyjny. 2) konfiguracja każdego komputera dla zdającego musi spełniać wymagania dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, którymi dysponuje szkoła a które zostały wybrane przez danego zdającego z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE. 3) komputer operacyjny jest wyposażony w nagrywarkę płyt CD. Jest on przeznaczony do nagrywania wyników egzaminu na płyty CD i kopiowania danych na potrzeby egzaminu. 4) liczba komputerów przeznaczonych do pracy dla zdających jest większa od liczby zdających. Na każdych pięciu zdających przypada przynajmniej jeden komputer zapasowy. 5) konfiguracja (oprogramowanie) komputera zapasowego musi umożliwiać zdającemu kontynuowanie pracy, przerwanej z powodu awarii komputera. 6) programowanie wykorzystywane podczas zdawania egzaminu musi być w pełni licencjonowane. 7) w pracowni, w której odbywa się egzamin, znajdują się: a. pamięć USB (pendrive) do tymczasowego zapisu plików dla każdego zdającego, b. zapasowe płyty CD R, c. pisak niezmywalny do opatrzenia płyt CD R napisem, d. zewnętrzny nośnik danych, np. pendrive, przenośny dysk twardy. 8) w pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania dostarczona z licencjami. 9) system informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi, a ustawienie komputerów musi zapewniać samodzielność pracy zdających. 10) zdający ma prawo sprawdzić, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbędzie się w przeddzień egzaminu tj. 18 maja 2015 r. w obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego o godz Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13a). 13

14 11) w czasie trwania drugiej części egzaminu zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym i może korzystać wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku twardym i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym. Zdający nie mogą komunikować się między sobą. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów Internetu. Zdający nie mogą korzystać z zasobów komputerów innych niż przydzielony na egzamin. 12) zdający nie może samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych. Zdający nie może również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora (opiekuna) pracowni. 13) zdający nie może samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez administratora pracowni, dodatkowego oprogramowania na komputerze przydzielonym mu do egzaminu. 14) w czasie drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki w sali egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas administrator pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego; administrator pracowni może być wychowawcą zdających. 15) zdający, niezwłocznie po drugiej części egzaminu, po nagraniu przez administratora pracowni płyty CD R dokumentującej prace zdających, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD R z napisem WYNIKI katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) wraz ze wszystkimi plikami, które przekazał do oceny. Wskazane jest, aby zdający sprawdził zawartość nagranych plików. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13b). 15. Przeprowadzania egzaminu dla osób korzystających z komputera podczas pisemnego egzaminu maturalnego 1) Zdający może korzystać z komputera podczas pisemnego egzaminu maturalnego wyłącznie w przypadku, gdy zgodnie z procedurami wskazano zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta w sposób określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formach przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający powinien być wdrożony do pracy na komputerze. 2) Zdający deklaruje, które przedmioty będzie zdawać z wykorzystaniem komputera. 3) Egzamin maturalny dla osób korzystających z komputera musi odbywać się w oddzielnej sali. 4) Podczas każdego egzaminu zdający musi mieć do swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny (lub pracujący jako autonomiczny) komputer połączony z drukarką oraz papier do drukarki. 5) Komputer musi posiadać oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim, a w przypadku egzaminu z przedmiotów ścisłych równań i odpowiednich znaków (np. edytor równań w programie Word). Absolwent zdający egzamin maturalny z języków obcych powinien pracować na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym układ klawiatury dla danego języka. 6) Zdający niewidomy lub słabowidzący może korzystać ze specjalistycznego oprogramowania i urządzeń, dostosowanych do jego niepełnosprawności. 7) Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna wyłączyć dostęp do Internetu, automatyczne sprawdzanie pisowni i słowniki językowe znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera. 8) Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna zaplanować sposób postępowania w przypadku jego awarii. Przyjęte rozwiązania zależą od wyposażenia szkoły/ pracowni komputerowej (np. drugi komputer, wymienny dysk, nagrywarka CD). 9) Arkusze egzaminacyjne powinny zostać zakodowane zgodnie z wymogami (naklejka z nadanym przez OKE kodem kreskowym i numerem PESEL zdającego). Na pierwszej stronie każdego arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku 14

15 komputerowym lub Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym i na wydruku komputerowym. 10) Po zakończeniu egzaminu albo po każdej części egzaminu zdający przekazuje swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym oraz płytą CD zespołowi nadzorującemu. 11) Na górze każdej kartki z odpowiedziami do zadań danego arkusza należy napisać odręcznie numer PESEL zdającego lub nakleić naklejki. Wydruk powinien mieć standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej strony). 12) Odpowiedź zdającego na kolejne pytania/zadania musi być poprzedzona numerem zgodnym z numerem zadania w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B. 13) Na egzaminie z przedmiotów, w których zdający dokonuje wyboru tematu, konieczne jest, aby poprzedził odpowiedź zapisaniem numeru i treści tematu, który wybrał. 14) Jeśli konieczne będzie wykonanie rysunków, zdający musi je wykonać ręcznie w odpowiednim miejscu w otrzymanym arkuszu egzaminacyjnym lub techniką komputerową w tworzonym przez siebie pliku. W przypadku wykonania rysunku odręcznie w arkuszu należy w pliku komputerowym zapisać numer zadania z adnotacją odpowiedź w arkuszu egzaminacyjnym. 15) Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu i wydrukowaniu odpowiedzi i nagraniu na płytę CD, utworzone przez zdającego pliki muszą zostać usunięte zarówno z twardego dysku komputera, jak i z kosza. 16) Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu zespół nadzorujący umieszcza arkusz egzaminacyjny zdającego wraz z wydrukami oraz płytą CD w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją z adnotacją praca pisana na komputerze i oddaje wraz z protokołem przebiegu egzaminu przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Rozdział 6 Komunikowanie wyników 1. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. 2. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez okręgową komisję egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu OKE przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w celu ich ogłoszenia do 30 czerwca 2015 r., natomiast z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu do 11 września 2015 r. 3. Świadectwa dojrzałości/ odpisy/ aneksy przekazywane są absolwentom przez Sekretariat Szkoły po otrzymaniu ich z OKE, od godziny określonej przez przewodniczącego ZE. 15

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI INFORMACJE I ZALECENIA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Egzamin z informatyki może być zdawany tylko na poziomie rozszerzonym. 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY MAJ 2010 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe

EGZAMIN MATURALNY MAJ 2010 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe EGZAMIN MATURALNY MAJ 2010 Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Przebieg egzaminu maturalnego z informatyki w części drugiej Wyciąg z Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18

Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 Wewnątrzszkolna instrukcja postępowania z materiałami egzaminacyjnymi objętymi ochroną przed nieuprawnionym ujawnieniem w Zespole Szkół nr 18 I. Procedura tworzenia list tematów i przechowywania bibliografii

Bardziej szczegółowo

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

I. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

I. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki I. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH. 21 września 2012r. SPOTKANIE Z UCZNIAMI KLAS TRZECICH 21 września 2012r. MATURA - CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania

Bardziej szczegółowo

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań

Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki 1. Część pierwsza egzaminu z informatyki polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera i przebiega według

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO Hrubieszów 2014 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Postępowanie z materiałami niejawnymi 3. Terminarz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2015 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2016

EGZAMIN MATURALNY 2016 1 EGZAMIN MATURALNY 2016 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014

Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Harmonogram zadań dotyczących egzaminu maturalnego w roku 2014 Data do 10 września do 30 września do 21 grudnia Zadanie Nauczyciele języka polskiego zapoznają zdających ze szkolną listą tematów. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 1 EGZAMIN MATURALNY 2017 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. GEN. J. WYBICKIEGO W MANIECZKACH I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnięć szóstoklasisty w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Niechorzu Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku OKE w Warszawie HARMONOGRAM CZYNNOŚCI DYREKTORA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO W ZWIĄZKU Z EGZAMINEM MATURALNYM W 2011 roku Regulacja prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW EGZAMINY USTNE Egzamin ustny z j. polskiego rozpoczyna się o godzinie 11:00. Egzamin ustny z j. angielskiego i j. hiszpańskiego rozpoczyna się o godz. 11:00, z j. niemieckiego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny. Maj 2012r.

Egzamin maturalny. Maj 2012r. Egzamin maturalny Maj 2012r. Harmonogram Harmonogram egzaminów maturalnych jest dostępny w gablocie na I piętrze lub u wicedyrektora szkoły Od 4 do 25 maja - część pisemna egzaminu maturalnego Od 4 do

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Opracowano na podstawie : Rozporządzenia MEN w sprawie

Bardziej szczegółowo

Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura

Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura Matura liceum - maj 2015 absolwenci z roku 2015 nowa matura I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów. Czas sesji w naszej szkole:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013/2014 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z:

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: SPRAWDZIAN 2016 Podstawa prawna Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2015 2014-2015 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna II. Postępowanie z materiałami niejawnymi. III. Terminarz prac

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego -2016 I Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 1. Zabezpieczanie i przechowywanie materiałów egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie I. WSTĘP WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Gimnazjum nr 2 w Gryfinie 1. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

A. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI.

A. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI. WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI OBJĘTYMI OCHRONĄ PRZED NIEUPRAWNIONYM UJAWNIENIEM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM A. POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza

MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza MATURA 2012 Informator dla maturzystów Zespołu Szkół Centrum Edukacji do 30 września 2011 r. do 7 lutego 2012 r. do 4 marca 2012 r. do 4 kwietnia 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r. Składanie wstępnej deklaracji

Bardziej szczegółowo

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

TRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w 2008 r. DLA OGÓLNOKSZTALCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. W ZESPOLE PAŃSTWOWYCH SZKÓL MUZYCZNYCH IM. M. KARŁOWICZA W KRAKOWIE Skróty

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R.

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R. Egzamin gimnazjalny 2016 18 20 KWIECIEŃ 2016 R. Podstawy prawne i źródła informacji 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W PUSZCZYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2014/2015 roku 1 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem egzaminu

Przed rozpoczęciem egzaminu Matura 2017 Egzamin Przed rozpoczęciem egzaminu Przewodniczący ZN przypomina o: zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych zakazie wnoszenia przyborów nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE Zdający

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WYSZKOWIE 2 W instrukcji zastosowano następujące skróty: SZE Szkolny Zespół

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty

Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Prywatna Szkoła Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U.2004.256.2572

Bardziej szczegółowo

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15

Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 Informacja dla zdającego egzamin maturalny w roku szkolnym 2014 /15 1. Obowiązki zdającego a) Zdający przystępuje do egzaminu i zdaje obowiązkowo: - w części ustnej egzaminy z następujących przedmiotów:

Bardziej szczegółowo

MATURA I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

MATURA I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego w Warszawie w roku szkolnym 2013/2014 MATURA 2014 I.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa Matura - maj 2015 absolwenci technikum tegoroczni i lat ubiegłych, liceum lata ubiegłe I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów.

Bardziej szczegółowo

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp

urządzenia techniczne samodzielności pracy zdającego wymaganiami bhp 1.Wyposażenie szkoły w urządzenia techniczne niezbędne do sprawnego, bezpiecznego przeprowadzenia sprawdzianu: - sejf (szafa metalowa) do zabezpieczenia materiałów przed nieuprawnionym ujawnieniem lub

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku Rok szkolny 2013/2014 1 Spis treści I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Matura 2012 Najważniejsze informacje

Matura 2012 Najważniejsze informacje Matura 2012 Najważniejsze informacje oprac. Emilia Buczak na podstawie materiałów CKE oraz wewnątrzszkolnego regulaminu maturalnego Terminarz pisemnych egzaminów maturalnych w 2012 roku znajdziesz na stronie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w 2014 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku Opracowano na podstawie Rozporządzenia z 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji. SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji SPRAWDZIANU KLAS VI ORAZ EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Zespole Szkół w Starej Łubiance Rok szkolny 2011/2012 1 SPIS TREŚCI I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

W opracowaniu zastosowano następujące skróty: Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano zgodnie z: - ustawą z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie.

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ich zabezpieczenie. WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO OBOWIĄZUJĄCA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu. maturalnego w roku szkolnym 2016/2017. w Zespole Szkół Technicznych.

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania i organizacji egzaminu. maturalnego w roku szkolnym 2016/2017. w Zespole Szkół Technicznych. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano zgodnie z: - ustawą z dnia 7 września 1991r. o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w LXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego w Warszawie w roku szkolnym 2014/2015 MATURA 2015 I.

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku?

Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Co należy wiedzieć o egzaminie maturalnym w 2013 roku? Egzamin maturalny w 2012 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r.

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W 2014r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Jana Radomskiego 78-220 TYCHOWO w Tychowie ul. Parkowa 20 tel.( 094) 311 55 07, fax 78-220 Tychowo ul. Parkowa 20, tel/fax. (094) 3115506 e-mail : zs-t@wp.pl www.zsptychowo.pl

Bardziej szczegółowo

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego Terminy egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016 część humanistyczna 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00 z zakresu języka polskiego godz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia Czas trwania (minut) Maksymalny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ZGIERZU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WSTĘP Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 Przebieg egzaminu informacje ogólne 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram części ustnej egzaminu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM 1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I RZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I RZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Sokołowie Podlaskim WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I RZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MATURA 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przedmioty obowiązkowe 1. Część ustna język polski język obcy nowożytny do wyboru j. angielski, j, francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, j. włoski 2.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W GIMNAZJUM NR 1 IM POLSKICH NOBLISTÓW W ŚREMIE I. Wstęp 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU ORGANIZACJA I PRZEPROWADZANIE EGZAMINU MATURALNEGO W 2013 ROKU SZKOLENIE NAUCZYCIELI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W SOSW LUBLINIEC, 23.04.2013r. TERMINY EGZAMINÓW EGZAMINY PISEMNE 07.05.2013r. (wtorek) język

Bardziej szczegółowo

b) Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne

b) Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne 1 I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Materiały egzaminacyjne będą zabezpieczone i przechowywane w sejfie znajdującym się w sekretariacie szkoły. 2. Do w/w materiałów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku EGZAMIN MATURALNY w 2014 roku Egzamin maturalny w 2014 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych Jelenia Góra 2012

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych Jelenia Góra 2012 Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych Jelenia Góra 2012 1. Harmonogram matur informacje na tablicy ogłoszeń. 2. Informacje o miejscu zdawania informacje na tablicy ogłoszeń, listy zdających wywieszone

Bardziej szczegółowo

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego rok szkolny 2013/2014 Załącznik do Procedur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla maturzysty 2016r.

Instrukcja dla maturzysty 2016r. Instrukcja dla maturzysty 2016r. 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w Publicznym Gimnazjum Nr 5 z oddziałami integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Bełchatowie I. WSTĘP 1. Wewnątrzszkolna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA

4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA 4.4. ROZPOCZĘCIE SPRAWDZIANU W SALI EGZAMINACYJNEJ. OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013

Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja 2012/2013 Kalendarz dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej sesja / Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2017

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2017 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2017 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Słupsku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Słupsk 2009/2010 1 Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w RCEZ w Lubartowie WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2012/2013 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w ZSGiH w Bielsku - Białej

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w ZSGiH w Bielsku - Białej Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w ZSGiH w Bielsku - Białej 1 Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny - część ustna

Egzamin maturalny - część ustna Egzamin maturalny - część ustna 1. Część ustna egzaminu z języka polskiego przebiega w następujący sposób: a. Zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość wchodzi do sali egzaminacyjnej wg

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014

Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014 Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego 2014 0 Spis treści Wstęp... 2 I. Zasady obiegu informacji... 3

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w roku szkolnym 2015/2016

w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w roku szkolnym 2015/2016 1 WSTĘP Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2015/2016 MATURA 2016 Instrukcja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi... str. 2 II. Zasady

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2014/2015 Opracowano na podstawie: Rozporządzenia z 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MATURALNE M A T U R A

SZKOLENIE MATURALNE M A T U R A SZKOLENIE MATURALNE M A T U R A 2 0 1 7 MATURA 2017 Aby zdać egzamin, absolwent musi: otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej (egzaminy

Bardziej szczegółowo

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi.

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym nr XI w Salezjańskim Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w roku szkolnym 2008/09 Wykaz skrótów: PZE

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.12.2015 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W SZKOLE Opracowano na podstawie: Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania. i organizacji egzaminu maturalnego. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 2014/2015

Wewnątrzszkolna instrukcja. przygotowania. i organizacji egzaminu maturalnego. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 2014/2015 1 Instrukcja opracowana na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz język polski PR godz maja czwartek matematyka PP godz. 9.

1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz język polski PR godz maja czwartek matematyka PP godz. 9. 1. Część pisemna egzaminu maturalnego: 4 maja - środa język polski PP godz. 9.00 język polski PR godz. 14.00 5 maja czwartek matematyka PP godz. 9.00 wiedza o tańcu PR godz. 14.00 6 maja piątek język angielski

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2013/2014 Wstęp podstawa prawna Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku

EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku EGZAMIN MATURALNY w 2016 roku Egzamin maturalny w 2016 roku Egzamin maturalny obejmuje: egzaminy obowiązkowe wymagane do uzyskania świadectwa dojrzałości, egzaminy dodatkowe związane z kierunkiem dalszego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 -VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 -VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 -VII Liceum Ogólnokształcące w Legnicy Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego sesja wiosenna 2009 r. SPIS TREŚCI: I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURA 2013 PROCEDURY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Lp. Przedmiot Data 1 j. polski 07.05.2013 2 matematyka 08.05.2013 3 j. angielski 09.05.2013/ 14:00 poziom rozszerzony 4 j. polski 10.05.2013/ poziom rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie na rok szkolny 2016/2017 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego Myślenice, 2015-01-07 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach tel. 012

Bardziej szczegółowo

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły w przypadku 1. stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, 2. zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu lub wniesienia na salę egzaminacyjną

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego.

Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa maturalnego. Matura 2016 język polski (bez określania poziomu) język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (bez określania poziomu) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo