Wewnątrzszkolna instrukcja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolna instrukcja"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562; z pózn. zm.) Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym 1

2 Spis Treści ROZDZIAŁ 1 Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi ROZDZIAŁ 2 Harmonogram realizacji zadań ROZDZIAŁ 3 Zasady obiegu informacji ROZDZIAŁ 4 Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu maturalnego ROZDZIAŁ 5 Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu maturalnego ROZDZIAŁ 6 Komunikowanie wyników W instrukcji zastosowano następujące skróty: PZE Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ZE Zespół Egzaminacyjny ZN Zespól Nadzorujący OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna 2

3 Rozdział 1. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Sposób zabezpieczenia i przechowywania materiałów egzaminacyjnych: 1) Odbiór przez przewodniczącego lub upoważnionego członka Zespołu Egzaminacyjnego od dystrybutora w obecności innego członka ZE pakietów egzaminacyjnych i natychmiastowe sprawdzenie i przeliczenie zgodnie z instrukcją czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. 2) W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłoczne powiadomienie dystrybutora i dyrektora OKE. 3) oddanie do przechowania w szafie pancernej pracownicom sekretariatu celem zarejestrowania materiałów. Klucz do szafy pancernej przechowywany jest w sejfie w gabinecie Dyrektora 4) sprawdzenie w każdym dniu egzaminu przed jego rozpoczęciem czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE 5) otwarcie w obecności przewodniczącego ZN i przedstawicieli zdających pakietów z materiałami egzaminacyjnymi. 6) przekazanie przewodniczącemu ZN odpowiedniej liczby arkuszy do danej sali bezpośrednio przed każdą częścią egzaminu. 2. Dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych: 1) dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych posiada dyrekcja i pracownicy sekretariatu szkoły 2) w/w osoby zabezpieczają materiały egzaminacyjne w miejscu niedostępnym nieuprawnionym osobom (kasa pancerna) i wydają je - w tym bibliografie 3) wydanie odbywa się po wpisie do dziennika ewidencji pism niejawnych. 4) wszyscy członkowie Zespołu Egzaminacyjnego oraz pracownicy sekretariatu podpisują oświadczenie o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem do r. 3. Formy i termin przeszkolenia osób mających dostęp do materiałów na każdym etapie egzaminu maturalnego. 1) dyrektor lub upoważniony członek ZE przedstawia Zespołowi Egzaminacyjnemu zasady postępowania z materiałami niejawnymi konferencja RP w kwietniu 2015 r. 2) dyrektor lub upoważniony członek ZE przedstawia zasady postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi pracownikom sekretariatu styczeń 2015 r. 4. Członkowie Zespołu Egzaminacyjnego i pracownicy sekretariatu mają obowiązek podpisania oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 5. Postępowanie w sytuacjach szczególnych: 1) Postępowanie w przypadku uszkodzenia pakietów zawierających arkusze egzaminacyjne a. Przewodniczący ZE lub upoważniona przez niego osoba, bezpośrednio po otrzymaniu pakietu od dystrybutora sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj arkuszy egzaminacyjnych odpowiadają zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE. b. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o zawieszeniu egzaminu w przypadku uszkodzenia pakietu, które zakłada możliwość ujawnienia arkuszy. 3

4 c. Dyrektor CKE podejmuje dalsze stosowne decyzje w sprawie zawieszenia całości lub części egzaminu i ustalenia nowego terminu egzaminu. d. przypadku stwierdzenia naruszenia pakietu z arkuszami egzaminacyjnymi w sali egzaminacyjnej przewodniczący ZE niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. e. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje stosowne decyzje co do dalszego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu. f. Zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej, do momentu podjęcia decyzji przez dyrektora OKE. g. Decyzję dotyczącą egzaminu, dyrektor OKE lub jego przedstawiciel przekazuje telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną przewodniczącemu ZE. h. Do szkoły informacja musi dotrzeć obowiązkowo dwiema niezależnymi drogami. 2) Postępowanie w przypadku zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne a. przewodniczący ZE po stwierdzeniu zaginięcia pakietu zawierającego arkusze egzaminacyjne powiadamia o tym fakcie dyrektora OKE, który przeprowadza postępowanie wyjaśniające. b. Dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o ewentualnym zawieszeniu egzaminu lub jego części, a dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. c. wszelkie decyzje w sprawie dalszego sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego podejmuje dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE. d. decyzji przełożenia egzaminu na inny termin społeczeństwo zostaje poinformowane poprzez komunikaty radiowe w przeddzień egzaminu lub w dniu egzaminu, nie później niż pół godziny przed egzaminem. e. nowym terminie egzaminu dyrektor CKE powiadamia dyrektorów OKE, a dyrektorzy OKE przewodniczących ZE. f. informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 3) Postępowanie w przypadku ujawnienia zadań egzaminacyjnych a. w przypadku stwierdzenia, że zadania lub arkusze zostały nieprawnie ujawnione, dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu. b. w przypadku wstrzymania egzaminu lub jego części dyrektor CKE ustala nowy termin egzaminu. c. informację o nowym terminie egzaminu zdający uzyskuje w szkole, w której zdaje egzamin. 4) Postępowanie w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu a. w przypadku nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu przewodniczący ZE powiadamia dyrektora OKE. b. jeżeli zagrożenie zostało zażegnane przed otwarciem pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, ale nie później niż godzinę po planowanym rozpoczęciu egzaminu, to egzamin może odbyć się, za zgodą dyrektora OKE, w tym samym dniu i w tym samym miejscu, przy czym kolejne części egzaminu rozpoczynają się w wyznaczonych terminach, a część która się nie odbyła pisana jest na końcu. Zdającym nie wolno kontaktować się w czasie przerw z osobami z zewnątrz. c. jeżeli zagrożenie nastąpiło po rozpieczętowaniu pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi na daną część egzaminu, po ustaniu zagrożenia zdający kontynuują pisanie pozostałych części. Część przerwana egzaminu zostaje zawieszona do czasu, kiedy szkoła otrzyma z OKE arkusz rezerwowy do danej części egzaminu. d. dyrektor OKE, w porozumieniu z dyrektorem CKE, podejmuje decyzję o nowym terminie egzaminu i o ewentualnej zmianie miejsca egzaminu. 4

5 5) Postępowanie w przypadku wystąpienia usterki płyty CD/DVD podczas egzaminu z języka obcego nowożytnego a. Teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki: arkusz na poziomie podstawowym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. arkusz na poziomie rozszerzonym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. arkusz na poziomie dwujęzycznym ścieżka 1. wstęp oraz zadanie 1. ścieżka 2. zadanie 2. ścieżka 3. zadanie 3. Odtworzenie kolejnej ścieżki dźwiękowej w odtwarzaczu CD następuje automatycznie; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. b. W przypadku wystąpienia usterki płyty CD (płyta nie odtwarza się lub zacina się) przewodniczący zespołu nadzorującego, w porozumieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego, przerywa pracę z arkuszem, poleca zdającym zamknięcie arkuszy, a zespołowi nadzorującemu dopilnowanie, aby zdający zastosowali się do polecenia oraz podejmuje decyzję o wykorzystaniu płyty rezerwowej. c. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła od momentu włączenia płyty do rozpoczęcia nagrania do zadania 1., po wymienieniu płyty CD przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, nowy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem. Po zapisaniu czasu na tablicy (planszy) włącza nową płytę. d. Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., przewodniczący zespołu nadzorującego - zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD - wymienia płytę CD na rezerwową - zapisuje na tablicy, w widocznym miejscu, czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio o czas przerwy związanej z wymianą płyty CD - przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD (por. pkt 1. powyżej), i odtwarza nagranie. e. W przypadku stwierdzenia, że płyta CD nie odpowiada rodzajowi zestawu egzaminacyjnego przewodniczący zespołu nadzorującego postępuje w sposób analogiczny do tego, który opisano w pkt 3. powyżej. f. Konieczność wymiany płyty CD należy każdorazowo odnotować w protokole przebiegu egzaminu. 5

6 Rozdział 2. Harmonogram realizacji zadań W Zespole Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej egzamin maturalny organizowany jest tylko w sesji wiosennej. 1. Terminarz 1) Do r. - absolwenci zdający egzamin maturalny po raz pierwszy składają deklarację wstępną przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Jeżeli uczniowi przysługuje dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dyrektor szkoły informuje ucznia na piśmie o sposobie dostosowania na zasadach ogłoszonych w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Komunikat dostępny jest na stronie internetowej CKE. 2) Do r. absolwenci zdający egzamin maturalny po raz kolejny składają deklarację wstępną dyrektorowi szkoły. Absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach może nie składać deklaracji wstępnej. 3) Do r. absolwenci zdający egzamin maturalny po raz pierwszy składają deklarację ostateczną. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. 4) Do r. absolwenci zdający egzamin maturalny po raz kolejny, składają deklarację ostateczną. 5) Do r. informacje o deklaracjach przewodniczący ZE przesyła drogą elektroniczną do OKE. 6) W lutym 2015 r. przewodniczący ZE z dyrektorami innych szkół ustala ilość członków ZE z innej szkoły. 7) Do r. (nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego) Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego powołuje zastępcę przewodniczącego oraz pozostałych członków Zespołu Egzaminacyjnego (przewodniczący, zastępca - powinni odbyć szkolenie, w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez OKE.). 8) Do r. (nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego) powołuje Przedmiotowe Zespoły Egzaminacyjne. 9) Do r. (na 2 miesiące przed terminem części pisemnej) przewodniczący ZE ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego i niezwłocznie przesyła go do Dyrektora OKE. 10) Do r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza harmonogram części pisemnej. 11) Do r. przekazuje uczniom treść komunikatu dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. 12) Do r. (na 1 miesiąc przed terminem części pisemnej) przewodniczący ZE powołuje Zespoły Nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego. 13) Do końca kwietnia 2015 r. musi się odbyć szkolenie członków zespołów nadzorujących. 14) Do r.- (4 tygodnie przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego) zdający dostarcza nauczycielowi języka polskiego wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu. Nauczyciel przekazuje bibliografie uczniów przewodniczącemu zespołu 6

7 egzaminacyjnego. Po tym terminie przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje osoby, które nie złożyły bibliografii, że zostały skreślone z listy zdających część ustną z języka polskiego 15) Dyrektor OKE przekazuje przewodniczącemu ZE materiały egzaminacyjne do części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego. Przewodniczący ZE przygotowuje pakiety materiałów egzaminacyjnych na każdy dzień egzaminu i udostępnia je do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego 1 dzień przed rozpoczęciem egzaminu, przestrzegając zasad ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem. 16) Od r. przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie głównym według harmonogramu podanego przez Dyrektora CKE, Czas Lp. Przedmiot Termin Godzina Godzina Poziom trwania 4 maja 9 00 PP język polski 7 maja 9 00 PR maja 9 00 PP matematyka 8 maja 9 00 PR PP język angielski 6 maja PR cz. I 120 PR cz. II biologia 7 maja PP wiedza o społeczeństwie 8 maja PP 120 PR fizyka i astronomia 11 maja 9 00 PP PP język niemiecki 12 maja PR cz. I 120 PR cz. II geografia 13 maja 9 00 PP chemia 15 maja 9 00 PP 120 PR cz.i informatyka 19 maja 9 00 PR cz.ii 120 PR cz.i PR cz.ii historia 19 maja PP 120 PR 180 7

8 17) Od r. przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym według harmonogramu podanego przez Dyrektora CKE, Lp. Przedmiot Termin Godzina Godzina Poziom Czas trwania 13. język polski 1 czerwca 9 00 PP PR matematyka 2 czerwca 9 00 PP PR PP język angielski 3 czerwca PR cz. I 120 PR cz. II wiedza 5 czerwca 9 00 PP 120 o społeczeństwie PR fizyka i astronomia 5 czerwca PP biologia 8 czerwca 9 00 PP PP język niemiecki 9 czerwca PR cz. I 120 PR cz. II geografia 10 czerwca PP chemia 10 czerwca 9 00 PP 120 PR cz.i informatyka 12 czerwca 9 00 PR cz.ii 120 PR cz.i 90 PR cz.ii historia 12 czerwca PP 120 PR ) Od r. - przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego według harmonogramu ogłoszonego przez Przewodniczącego ZE. 8

9 Rozdział 3. Zasady obiegu informacji. 1. Gromadzenie, przekazywanie i dostępność informacji o egzaminie 1) Dyrektor Szkoły przekazuje Nauczycielom informacje o tegorocznym egzaminie maturalnym. 2) Wychowawcy klas zostają zapoznani z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. o egzaminie maturalnym (Dz. U. z 2007r.Nr 83, poz.562 z późniejszymi zmianami). 3) Uczniom informacje o egzaminie maturalnym, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr83, poz.562 z późn. zm.) przekażą wychowawcy klas oraz nauczyciele uczący przedmiotów maturalnych na lekcjach. 4) Rodzice na zebraniu rodziców we wrześniu 2014 r. zostają zapoznani z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r (Dz. U. Nr 83, poz.562 z późn. zmianami) dotyczącym egzaminu maturalnego. 5) Informacje o egzaminie znajdują się i są na bieżąco uaktualniane w gablocie Egzaminy Zewnętrzne na korytarzu. 6) Materiały dotyczące matury są dostępne w czytelni szkoły bez ograniczeń. 2. Tryb zgłaszania wniosków przez ucznia 1) Uczniowie składają do przewodniczącego ZE dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów zgodnie z Komunikatem Dyrektora CKE wraz z deklaracją do r. Dokumentacja może być uzupełniona do r. 2) Uczniowie mają prawo wprowadzenia zmian w deklaracjach przystąpienia do egzaminu maturalnego do r. W tym celu zgłaszają się do sekretariatu i dokonują zmiany w deklaracjach potwierdzając to podpisem. 3) Absolwent, któremu szczególne przypadki zdrowotne lub losowe uniemożliwiły przystąpienie w maju zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów może złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie mu przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Wniosek składa się najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. 4) Absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju (lub w czerwcu w terminie dodatkowym) w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony, i nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej, oraz złożył do r. do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną (druk do pobrania w sekretariacie), może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym tj r. egzamin pisemny (miejsce zdawania egzaminu ogłasza do r. dyrektor OKE na stronie internetowej) oraz r. egzamin ustny (egzamin jest zdawany w macierzystej szkole). 5) Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego ma prawo przystąpić do egzaminu w kolejnych 5 sesjach egzaminacyjnych na zasadach określonych szczegółowo w Procedurach organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego opublikowanych przez CKE w Warszawie. Po tym czasie absolwent zdaje egzamin maturalny w pełnym zakresie. 3. Informowanie zdających o celu zbierania danych osobowych 1) Uczniowie są informowani przed wypełnieniem deklaracji wstępnej o konieczności podania swoich danych osobowych i wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia tzn. przekazanie danych do OKE w Jaworznie oraz o prawie dostępu do tych danych i zasadach ich poprawiania co wynika z ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. 9

10 Rozdział 4. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu maturalnego. 1. Ustalenia dotyczące listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego 1) Nauczyciel języka polskiego zapoznaje uczniów z obowiązującą listą tematów do r. 2) Bibliografię wykorzystaną do opracowania tematu uczniowie przekazują Przewodniczącemu ZE za pośrednictwem nauczycieli języka polskiego do r. (na 4 tygodnie przed rozpoczęciem egzaminu ustnego). Bibliografia musi być podpisana przez ucznia imieniem i nazwiskiem. 3) Zdający przedkłada wraz z bibliografią informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza się posłużyć podczas prezentacji, a nauczyciel języka polskiego przygotowuje zbiorczy wykaz i przekazuje Przewodniczącemu ZE. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. 4) Przewodniczący ZE przekazuje bibliografie zdających część ustną egzaminu z języka polskiego przewodniczącemu PZE, który ustala miejsce i czas przedstawienia tych dokumentów pozostałym członkom PZE (nie wcześniej jednak niż na jeden dzień przed egzaminem danych uczniów). 5) Za zabezpieczenie bibliografii odpowiada przewodniczący PZE. 6) Po zakończeniu egzaminów bibliografie są składane w sekretariacie szkoły celem przekazania do szkolnej składnicy akt na okres 2 lat. 2. Harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego 1) Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego opracowuje szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego do r., podając miejsce, datę, i orientacyjną godzinę rozpoczęcia egzaminu dla każdego zdającego. Wskazuje także w harmonogramie miejsce i przybliżoną godzinę ogłoszenia wyników w danym dniu. Harmonogram jest wywieszany na szkolnej tablicy ogłoszeń dla maturzystów. 2) Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego ustala dodatkowy termin egzaminu w części ustnej z przedmiotu lub przedmiotów dla zdających, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu zgodnie z harmonogramem, przekazuje, najpóźniej dzień po egzaminie, udokumentowane wnioski zdających o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym do dyrektora OKE, a dla tych, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE, organizuje egzamin w terminie dodatkowym (w tym w terminie majowym, mieszczącym się w okresie przeznaczonym na egzamin w części ustnej w danej szkole). Egzamin z języka polskiego i języków obcych nowożytnych powinien odbyć się od 1 do r. 3) Przewodniczący ZE opracowuje porozumienie z dyrektorem innej szkoły w celu pozyskania nauczycieli do zespołu egzaminacyjnego. 4) Nauczyciel ze szkoły przeprowadzającej egzamin maturalny w danym roku szkolnym i powołany do pracy w komisji egzaminacyjnej w swojej lub innej szkole zostaje przeszkolony i przygotowany do przeprowadzenia egzaminu maturalnego przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w swojej szkole. 5) Powołanie PZE następuje do dnia r. Zakres obowiązków przewodniczącego PZE stanowi załącznik nr Szkolenie członków PZE i przydział zadań następuje w kwietniu 2015 r. na spotkaniach: 1) przewodniczącego ZE lub jego zastępcy z przewodniczącymi PZE, 2) przewodniczącego PZE z członkami zespołów w obecności przewodniczącego ZE lub jego zastępcy, 10

11 3) przewodniczącego PZE z członkami zespołu, 4) i innych w miarę potrzeby. 4. Za przygotowanie sali na ustny egzamin maturalny odpowiada przewodniczący PZE. 5. Przewodniczący PZE otrzymuje materiały (w przypadku języków obcych nowożytnych ilość zestawów zadań odpowiednią do liczby zdających przydzielonych do jego sali w danym dniu) i dokumentację egzaminacyjną (listy osób, protokoły indywidualne, karty indywidualnej oceny części ustnej) od przewodniczącego ZE lub jego zastępcy w dniu egzaminu oraz przygotowuje numerki do losowania zestawów. 6. Przewodniczący PZE po zakończeniu egzaminu w danym dniu, przekazuje przewodniczącemu ZE, jego zastępcy lub wyznaczonej przez Przewodniczącego ZE osobie całą dokumentację dotyczącą egzaminu maturalnego. Rozdział 5. Przygotowanie i organizacja części pisemnej egzaminu maturalnego. 1. Powołanie Zespołów Nadzorujących następuje do r. 2. Szkolenie członków ZN i przydział ich zadań odbywa się w kwietniu 2015 r. na spotkaniach przewodniczącego ZE lub jego zastępcy z przewodniczącymi ZN. 3. Zakres obowiązków przewodniczącego i członków ZN stanowi załącznik nr Organizacja przed egzaminem pisemnym (w tym część pierwsza egzaminu z informatyki): a) spotkanie wszystkich przewodniczących i członków zespołów nadzorujących przebieg egzaminu w dniu egzaminu (60 minut przed rozpoczęciem części egzaminu pisemnego) z Przewodniczącym ZE lub jego zastępcą; b) przed wejściem na salę, zgodnie z kolejnością na liście, zdający okazują dowód tożsamości, otrzymują naklejkę kodową, sprawdzają na niej poprawność numeru PESEL i wchodzą na salę (30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu), a następnie zajmują wylosowane miejsca przy stolikach; c) przewodniczący ZN posiada zapasowe długopisy (pióra) piszące na czarno; d) przewodniczący ZE wydaje przewodniczącym ZN i towarzyszącym im przedstawicielom zdających w sekretariacie szkoły 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu materiały egzaminacyjne; e) rozpoczęcie egzaminu pisemnego następuje o godzinie ustalonej przez Dyrektora CKE; 5. Za przygotowanie sprzętu do odtwarzania płyt CD/DVD na egzamin z języka obcego nowożytnego odpowiada przewodniczący ZN. W przypadku konieczności wymiany sprzętu w trakcie egzaminu, przewodniczący ZN zgłasza problem nauczycielowi dyżurującemu na korytarzu, który dostarcza sprawne urządzenie. 6. Za zgromadzenie pomocy (zgodnych z wykazem umieszczonym w komunikacie dyrektora CKE), z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiada przewodniczący ZN. 7. Sposób udostępniania zdającym pomocy dydaktycznych. Słowniki poprawnej polszczyzny i ortograficzne w liczbie 1 słownik na 25 zdających udostępniane będą na prośbę zdającego. Zdający podnosi rękę i po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN podchodzi do stolika z w/w pomocami. 11

12 8. Przewodniczący ZN przypomina o zakazie posiadania, wnoszenia i korzystania z wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania tej zasady przewodniczący ZN wnioskuje o unieważnienie egzaminu. 9. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali. Nauczyciel dyżurujący na korytarzu zapewnia warunki wykluczające możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. 10. Zakończenie egzaminu zdający zgłasza przez podniesienie ręki. Przewodniczący ZN lub członek ZN wyznaczony przez przewodniczącego ZN sprawdza poprawność kodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali. 11. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań z arkusza danego poziomu lub części egzaminu zdający odkładają prace na brzeg stolika i pozostają na miejscach, oczekując na odbiór pracy. 12. W sytuacjach szczególnych przewodniczący ZN kontaktuje się z przewodniczącym ZE, poprzez osobę dyżurującą na korytarzu, która prosi przewodniczącego ZE do danej sali. 13. W przypadku, gdy pisemny egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym przeprowadzany jest w jednej sali, rozmieszczenie stolików musi być takie, że wychodzący zdający po zakończeniu poziomu podstawowego nie zakłócają pracy zdającym egzamin na etapie rozszerzonym tzn. miejsca zdających egzamin na etapie podstawowym znajdują się najbliżej drzwi. Przewodniczący ZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu oddzielnie dla każdego poziomu. Odbiór prac odbywa się na zasadach opisanych w punktach 10 i 11. Pakowanie pracy odbywa się po zakończeniu każdego poziomu w obecności jednego ze zdających. 14. Organizacja egzamin maturalnego z informatyki w części drugiej: 1) spotkanie przewodniczącego i członków zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w dniu egzaminu (60 minut przed rozpoczęciem części egzaminu pisemnego) oraz administratora pracowni z Przewodniczącym ZE lub jego zastępcą; 2) przed wejściem na salę, zgodnie z kolejnością na liście, zdający okazują dowód tożsamości, otrzymują naklejkę kodową, sprawdzają na niej poprawność numeru PESEL i wchodzą na salę (30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu). Zajmują miejsca przy stanowiskach, które uprzednio sprawdzili; 3) przewodniczący ZE wydaje przewodniczącemu ZN i towarzyszącemu mu przedstawicielowi zdających w sekretariacie szkoły 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu materiały egzaminacyjne; 4) rozpoczęcie egzaminu pisemnego następuje o godzinie ustalonej przez Dyrektora CKE; 5) w czasie drugiej części egzaminu: a. każdy zdający otrzymuje arkusz egzaminacyjny i nośnik DANE zawierający pliki do zadań tego arkusza egzaminacyjnego, b. zdający sam interpretuje treść otrzymanych zadań i nie może zadawać pytań dotyczących ich rozumienia i interpretacji, a członkowie zespołu nadzorującego oraz administrator pracowni nie mają prawa odpowiadać zdającym na ewentualne pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji, c. zdający nie ma potrzeby sprawdzania poprawności danych w plikach do zadań egzaminacyjnych; są one poprawne, d. obowiązkiem zdającego jest zapisywanie efektów swojej pracy nie rzadziej niż co 10 minut w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), znajdującym się na pulpicie, oraz na pendrivie, aby w przypadku awarii sprzętu możliwe było kontynuowanie pracy na innym stanowisku. 6) zdający zobowiązany jest dokumentować drugą część egzaminu w następujący sposób: 12

13 a. wszystkie swoje pliki zdający przechowuje w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); foldery o innych nazwach nie będą kopiowane do sprawdzania, b. jeśli rozwiązanie zadania lub jego części przedstawia algorytm lub program komputerowy, to zdający zapisuje go w tym języku programowania, który wybrał przed egzaminem (zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części egzaminu), c. jeśli rozwiązaniem zadania lub jego części jest program komputerowy, zdający zobowiązany jest umieścić w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) wszystkie utworzone przez siebie pliki w wersji źródłowej (nieskompilowanej), d. pliki oddawane do oceny zdający nazywa dokładnie tak, jak polecono w treściach zadań lub zapisuje pod nazwami (wraz z rozszerzeniem zgodnym z zadeklarowanym oprogramowaniem), jakie podaje w arkuszu egzaminacyjnym; pliki o innych nazwach nie będą sprawdzane przez egzaminatorów, e. przed upływem czasu przeznaczonego na drugą część egzaminu zdający powinien zapisać w katalogu (folderze) o nazwie zgodnej z jego numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) ostateczną wersję plików przeznaczonych do oceny, w tym pliki z komputerową realizacją rozwiązań utworzone przez zdającego w programach użytkowych bądź języku programowania. 7) w przypadku awarii komputera zdający natychmiast informuje o tym zespół nadzorujący. Jeśli próba usunięcia awarii nie powiedzie się w ciągu 5 minut, to zdający jest kierowany do zapasowego stanowiska komputerowego w sali egzaminacyjnej (wyposażonego w takie samo oprogramowanie). W sytuacji opisanej wyżej zdający otrzymuje tyle dodatkowego czasu, ile trwała przerwa w pracy (czas od zgłoszenia awarii do momentu ponownego podjęcia pracy). 15. Techniczne warunki przeprowadzenia drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki: 1) w pracowni, w której odbywa się egzamin, znajdują się sprawne komputery przeznaczone do pracy dla zdających i komputer operacyjny. 2) konfiguracja każdego komputera dla zdającego musi spełniać wymagania dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, którymi dysponuje szkoła a które zostały wybrane przez danego zdającego z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE. 3) komputer operacyjny jest wyposażony w nagrywarkę płyt CD. Jest on przeznaczony do nagrywania wyników egzaminu na płyty CD i kopiowania danych na potrzeby egzaminu. 4) liczba komputerów przeznaczonych do pracy dla zdających jest większa od liczby zdających. Na każdych pięciu zdających przypada przynajmniej jeden komputer zapasowy. 5) konfiguracja (oprogramowanie) komputera zapasowego musi umożliwiać zdającemu kontynuowanie pracy, przerwanej z powodu awarii komputera. 6) programowanie wykorzystywane podczas zdawania egzaminu musi być w pełni licencjonowane. 7) w pracowni, w której odbywa się egzamin, znajdują się: a. pamięć USB (pendrive) do tymczasowego zapisu plików dla każdego zdającego, b. zapasowe płyty CD R, c. pisak niezmywalny do opatrzenia płyt CD R napisem, d. zewnętrzny nośnik danych, np. pendrive, przenośny dysk twardy. 8) w pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania dostarczona z licencjami. 9) system informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi, a ustawienie komputerów musi zapewniać samodzielność pracy zdających. 10) zdający ma prawo sprawdzić, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbędzie się w przeddzień egzaminu tj. 18 maja 2015 r. w obecności administratora pracowni oraz członka zespołu nadzorującego o godz Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13a). 13

14 11) w czasie trwania drugiej części egzaminu zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym i może korzystać wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku twardym i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym. Zdający nie mogą komunikować się między sobą. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów Internetu. Zdający nie mogą korzystać z zasobów komputerów innych niż przydzielony na egzamin. 12) zdający nie może samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych. Zdający nie może również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora (opiekuna) pracowni. 13) zdający nie może samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez administratora pracowni, dodatkowego oprogramowania na komputerze przydzielonym mu do egzaminu. 14) w czasie drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki w sali egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas administrator pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego; administrator pracowni może być wychowawcą zdających. 15) zdający, niezwłocznie po drugiej części egzaminu, po nagraniu przez administratora pracowni płyty CD R dokumentującej prace zdających, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD R z napisem WYNIKI katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL (a w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość) wraz ze wszystkimi plikami, które przekazał do oceny. Wskazane jest, aby zdający sprawdził zawartość nagranych plików. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu (załącznik 13b). 15. Przeprowadzania egzaminu dla osób korzystających z komputera podczas pisemnego egzaminu maturalnego 1) Zdający może korzystać z komputera podczas pisemnego egzaminu maturalnego wyłącznie w przypadku, gdy zgodnie z procedurami wskazano zdawanie egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta w sposób określony w komunikacie dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobie dostosowania warunków i formach przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający powinien być wdrożony do pracy na komputerze. 2) Zdający deklaruje, które przedmioty będzie zdawać z wykorzystaniem komputera. 3) Egzamin maturalny dla osób korzystających z komputera musi odbywać się w oddzielnej sali. 4) Podczas każdego egzaminu zdający musi mieć do swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny (lub pracujący jako autonomiczny) komputer połączony z drukarką oraz papier do drukarki. 5) Komputer musi posiadać oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim, a w przypadku egzaminu z przedmiotów ścisłych równań i odpowiednich znaków (np. edytor równań w programie Word). Absolwent zdający egzamin maturalny z języków obcych powinien pracować na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym układ klawiatury dla danego języka. 6) Zdający niewidomy lub słabowidzący może korzystać ze specjalistycznego oprogramowania i urządzeń, dostosowanych do jego niepełnosprawności. 7) Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna wyłączyć dostęp do Internetu, automatyczne sprawdzanie pisowni i słowniki językowe znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera. 8) Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna zaplanować sposób postępowania w przypadku jego awarii. Przyjęte rozwiązania zależą od wyposażenia szkoły/ pracowni komputerowej (np. drugi komputer, wymienny dysk, nagrywarka CD). 9) Arkusze egzaminacyjne powinny zostać zakodowane zgodnie z wymogami (naklejka z nadanym przez OKE kodem kreskowym i numerem PESEL zdającego). Na pierwszej stronie każdego arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku 14

15 komputerowym lub Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym i na wydruku komputerowym. 10) Po zakończeniu egzaminu albo po każdej części egzaminu zdający przekazuje swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym oraz płytą CD zespołowi nadzorującemu. 11) Na górze każdej kartki z odpowiedziami do zadań danego arkusza należy napisać odręcznie numer PESEL zdającego lub nakleić naklejki. Wydruk powinien mieć standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej strony). 12) Odpowiedź zdającego na kolejne pytania/zadania musi być poprzedzona numerem zgodnym z numerem zadania w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B. 13) Na egzaminie z przedmiotów, w których zdający dokonuje wyboru tematu, konieczne jest, aby poprzedził odpowiedź zapisaniem numeru i treści tematu, który wybrał. 14) Jeśli konieczne będzie wykonanie rysunków, zdający musi je wykonać ręcznie w odpowiednim miejscu w otrzymanym arkuszu egzaminacyjnym lub techniką komputerową w tworzonym przez siebie pliku. W przypadku wykonania rysunku odręcznie w arkuszu należy w pliku komputerowym zapisać numer zadania z adnotacją odpowiedź w arkuszu egzaminacyjnym. 15) Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu i wydrukowaniu odpowiedzi i nagraniu na płytę CD, utworzone przez zdającego pliki muszą zostać usunięte zarówno z twardego dysku komputera, jak i z kosza. 16) Po zakończeniu egzaminu z danego przedmiotu zespół nadzorujący umieszcza arkusz egzaminacyjny zdającego wraz z wydrukami oraz płytą CD w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją z adnotacją praca pisana na komputerze i oddaje wraz z protokołem przebiegu egzaminu przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Rozdział 6 Komunikowanie wyników 1. Wyniki części ustnej egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w dniu egzaminu. Wyniki są ostateczne. 2. Wyniki części pisemnej egzaminu ustalone przez okręgową komisję egzaminacyjną są ostateczne. Wyniki z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu OKE przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w celu ich ogłoszenia do 30 czerwca 2015 r., natomiast z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu do 11 września 2015 r. 3. Świadectwa dojrzałości/ odpisy/ aneksy przekazywane są absolwentom przez Sekretariat Szkoły po otrzymaniu ich z OKE, od godziny określonej przez przewodniczącego ZE. 15

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W PIONKACH I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie UWAGA! Instrukcja wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Pola w Czersku Zawartość HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ... 2 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie I. Terminarz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015:

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: INFORMACJE OGÓLNE: 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku INFORMATYKA. Szkoła podstawowa

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku INFORMATYKA. Szkoła podstawowa Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku INFORMATYKA Szkoła podstawowa Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa Matura - maj 2015 absolwenci technikum tegoroczni i lat ubiegłych, liceum lata ubiegłe I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów.

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2015 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ OGÓLNA INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Bardziej szczegółowo