W instrukcji zastosowano następujące skróty :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W instrukcji zastosowano następujące skróty :"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi II. Zasady obiegu informacji (nauczyciele, uczniowie, rodzice) III. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej IV. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej V. Harmonogram zadań VI. Komunikowanie wyników W instrukcji zastosowano następujące skróty : ZE Zespół Egzaminacyjny PZE Przedmiotowy Zespół Egzaminacyjny ZN Zespół Nadzorujący OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna

2 I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi 1. Niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi są zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu maturalnego oraz przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego w roku 2015 oraz bibliografie i ramowe plany prezentacji do części ustnej egzaminu z języka polskiego. 2.Przewodniczący ZE w terminie do 1 miesiąca przed początkiem egzaminów pisemnych szkoli w zakresie postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi nauczycieli swojej szkoły, w tym nauczycieli oddelegowanych do innych szkół oraz nauczycieli z innych placówek wchodzących w skład SZE. W uzasadnionych wypadkach szkolenie nieobecnych, może odbyć się w terminie późniejszym. Osoby biorące udział z egzaminie maturalnym podpisują oświadczenie w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem i ochrony danych osobowych: Oświadczam, że znam przepisy art. 9eu 7 wrześ 1991 r. o em e oś (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. o obowiązku nieujawniania osobom nieuprawnionym informacji dotyczących pytań, zadań i testów oraz ich zestawów, a także arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów art ust. 4 i 5 u z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) o obowiązkach pracownika 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy(dz.u. art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny(dz.u. z 1997 r., Nr 88, poz. 55, ze zm. o odpowiedzialności karnej za ujawnienie osobie nieuprawnionej lub wykorzystanie informacji, którą uzyskało się w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, a także przepisy i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.),jak również obowiązki w zakresie przestrzegania procedur ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.... (imię i nazwisko)... (seria i numer dowodu osobistego)... (stanowisko służbowe) 3. Przewodniczący ZE odbiera od członków ZE i pracowników sekretariatu szkoły pisemne oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem.

3 4.Bibliografie i ramowe plany prezentacji na ustny egzamin z języka polskiego oraz zestawy zadań i kryteria oceniania na część ustną egzaminu z języka obcego nowożytnego są udostępniane członkom właściwych PZE w sposób określony w punkcie III. 5. Przewodniczący SZE odbiera i wspólnie z wyznaczonym przez siebie członkiem SZE sprawdza nienaruszenie przesyłek zawierających pakiety z materiałami egzaminacyjnymi. Niejawne materiały egzaminacyjne przechowywane są do dnia przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu w sejfie szkolnym. 6.Dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych w okresie ich przechowywania posiada przewodniczący i z-ca przewodniczącego SZE. 7.Przewodniczący ZE sprawdza w każdym dniu egzaminu, przed jego rozpoczęciem, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE. 8.W dniu egzaminu przewodniczący ZN w obecności przedstawiciela zdających w danej sali odbiera od przewodniczącego ZE pakiet materiałów egzaminacyjnych i niezwłocznie przenosi go do sali egzaminacyjnej. 9.Do czasu rozdania arkuszy zdającym nikt nie może mieć wglądu do ich treści. 10. Przewodniczący ZN wymienia zdającym wadliwe arkusze na kompletne, korzystając z arkuszy rezerwowych (nie wykonuje się kserokopii arkuszy egzaminacyjnych), i odnotowuje ten fakt w protokole, co zdający potwierdzają podpisem. 11. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają arkusze egzaminacyjne od zdających. Odebrane od zdających zestawy gromadzone są przez przewodniczącego ZN w jednym miejscu sali tak, aby nikt z obecnych na sali nie miał do nich wglądu. 12. Przewodniczący ZN jest odpowiedzialny za porządkowanie, kompletowanie, pakowanie i zabezpieczenie materiałów egzaminacyjnych, list zdających, protokółów odbioru prac, deklaracji przystąpienia i zestawów (także nagranych płyt CD-ROM oznaczonych numerem PESEL zdającego w przypadku egzaminu z informatyki według zaleceń OKE oraz dostarcza je przewodniczącemu SZE po zakończeniu każdej części egzaminu. 13. Przewodniczący ZE po zakończeniu egzaminu przechowuje materiały egzaminacyjne do czasu przekazania przedstawicielowi OKE w sejfie szkolnym. 14.W razie wystąpienia sytuacji szczególnej, nieuwzględnionej w przepisach prawa, przewodniczący PZE lub ZN niezwłocznie przekazuje niezbędne informacje przewodniczącemu ZE i postępuje zgodnie z podjętymi przez niego decyzjami. 15. Jeżeli przewodniczący ZE, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może pełnić swoich obowiązków wszystkie jego zadania przejmuje zastępca przewodniczącego ZE.

4 II. Zasady obiegu informacji 1.Przewodniczący ZE w terminie do 1 miesiąca przed początkiem egzaminów pisemnych szkoli i przygotowuje do przeprowadzenia egzaminu nauczycieli swojej szkoły, w tym nauczycieli oddelegowanych do innych szkół oraz nauczycieli z innych placówek wchodzących w skład ZE. W uzasadnionych wypadkach szkolenie nieobecnych, może odbyć się w terminie późniejszym. Zakres szkolenia obejmuje w szczególności: postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi, zapoznanie nauczycieli z wewnątrzszkolną instrukcją przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego, procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym przeprowadzania egzaminu maturalnego. 2.Przewodniczący ZE zapewnia dostęp do dokumentów i materiałów związanych z egzaminem. Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym zamieszczane są w gablocie na parterze szkoły. Komunikaty dotyczące egzaminu maturalnego przewodniczący ZE wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, a komunikaty dotyczące uczniów i absolwentów na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły. 3. Każdy członek rady pedagogicznej ma obowiązek znać wszystkie aktualne przepisy dotyczące organizacji egzaminu maturalnego. 4. Wychowawcy klas przedmaturalnych na spotkaniach z rodzicami, w miesiącach kwietniu lub maju, informują rodziców o strukturze, formie, zasadach organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy. 5.Przewodniczący ZE, w obecności wychowawców klas maturalnych i nauczycieli uczących przedmiotów maturalnych odbywa w terminie do 25 września zebranie z rodzicami i informuje ich o zasadach organizacji i przebiegu, strukturze i formie egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym. 6.Wychowawcy klas zapoznają uczniów ze strukturą, formą, zasadami organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego do 25 września każdego roku szkolnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy. 7.Nauczyciele przedmiotów maturalnych zapoznają uczniów z podstawą programową, standardami wymagań egzaminacyjnych, informatorami maturalnymi, zasadami przeprowadzania egzaminów w części ustnej i pisemnej z danego przedmiotu do 25 września każdego roku szkolnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym klasy. 8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dostarczają do biblioteki szkolnej wszelkiego rodzaju materiały o egzaminie, mogące służyć uczniom i innym nauczycielom jako materiał do ćwiczeń. 9.Nauczyciele bibliotekarze gromadzą informatory maturalne oraz wszystkie materiały otrzymane od przewodniczącego ZE i nauczycieli i udostępniają je uczniom i absolwentom w czytelni. 10.Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych organizują uczniom klasy IV zajęcia powtórzeniowe oraz konsultacje w ramach obowiązkowych lub dodatkowych zajęć.

5 11. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie z dowodem tożsamości z aktualnym zdjęciem. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej nic poza pomocami znajdującymi się na liście ogłoszonej przez CKE. 12. Terminy i tryb zgłaszania przez zdających wniosków: a) o zwolnienie z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przed egzaminem z danego przedmiotu przedstawiają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole ponadgimnazjalnej, na podstawie którego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego stwierdza uprawnienie do zwolnienia z egzaminu. W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2015 roku. b) o dostosowanie warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych w trybie i terminie przewidzianym w harmonogramie zadań. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2015r. c) o dokonanie zmiany w deklaracji wyboru przedmiotów egzaminacyjnych na druku dostępnym w sekretariacie szkoły w trybie i terminie przewidzianym w harmonogramie zadań. Termin złożenia deklaracji ostatecznej mija 7 lutego 2015r. d) oświadczeń o gotowości ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Termin złożenia pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu -7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 r.) e) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami dyrektorowi OKE najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku. 13. Sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości uprawnionych uczniów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu na podstawie: a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania c) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się1 d) zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza e) pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia f) pozytywnej opinii rady pedagogicznej wydanej na wniosek rodziców (prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną.

6 III. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części ustnej 1. Przewodniczący ZE opracowuje szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu maturalnego i ogłasza go zdającym na dwa miesiące przed rozpoczęciem części pisemnej(do 4 marca 2015r.) oraz przesyła go niezwłocznie do dyrektora OKE. 2. Nie później niż 2 miesiące przed egzaminem, przewodniczący ZE powołuje swego zastępcę i zespół egzaminacyjny w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły (do 4 marca 2015r.) 3. Przewodniczący ZE powołuje spośród członków zespołu egzaminacyjnego przedmiotowe zespoły egzaminacyjne(do 4 marca 2015 r. ). Przechowuje w dokumentacji egzaminu powołania członków przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych i ich oświadczenia wraz z potwierdzonymi kopiami decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów nauczycieli pełniących funkcje przewodniczących tych zespołów. 4. Przewodniczący ZE przyjmuje za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego nie później niż do 4 kwietnia 2015r. bibliografię wykorzystaną do opracowania tematu. Zdający wraz z bibliografią dostarcza informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza się posłużyć podczas prezentacji. Złożenie bibliografii w terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. 5. Zdający przystępują do egzaminu w kolejności ustalonej w szczegółowym harmonogramie części ustnej egzaminu. 6. Przewodniczący ZE udostępnia do wglądu nauczycielom wchodzącym w skład odpowiednich przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych: a) zestawy zadań do części ustnej z języków obcych nowożytnych wraz z kryteriami oceniania - dzień przed rozpoczęciem egzaminu, przestrzegając zasady ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem b) bibliografie złożone przez zdających egzamin z języka polskiego 7. Przewodniczący ZE przygotowuje i przekazuje przewodniczącemu przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w każdym dniu części ustnej egzaminu listę zdających oraz odpowiednie do przeprowadzanego egzaminu protokoły indywidualne i karty oceny. Dodatkowo w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego pakiet materiałów z liczbą zestawów zadań odpowiednią do liczby zdających przydzielonych do jego sali w danym dniu wraz z kryteriami oceniania. 8. Przewodniczący ZE odbiera od przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego w każdym dniu: a) protokoły indywidualne części ustnej b) karty indywidualnej oceny c) kompletne zestawy (wykorzystane przez zdających i niewykorzystane po zakończeniu egzaminu z języka obcego nowożytnego oraz komplet zadań z języka polskiego 9.Przewodniczący PZE w dniu egzaminu: a pobiera od przewodniczącego ZE listę zdających w danym dniu, druki protokołów części ustnej egzaminu i zestawy zadań potrzebne do przeprowadzenia egzaminu, b sprawdza tożsamość zdających, c wyznacza spośród członków PZE nauczyciela egzaminującego danego zdającego, d bierze udział w ustalaniu wyniku egzaminu, e ogłasza zdającym wyniki części ustnej egzaminu bezpośrednio po zakończeniu egzaminu w danym dniu. f przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pełną dokumentację z każdego dnia egzaminu.

7 IV. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej 1. Przewodniczący ZE, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej, powołuje spośród członków ZE zespoły nadzorujące (ZN. 2. W dniu otrzymania przesyłki zawierającej pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i innymi materiałami egzaminacyjnymi, przewodniczący ZE w obecności swego zastępcy natychmiast po ich otrzymaniu sprawdza i przelicza zgodnie z instrukcją, czy liczba i rodzaj pakietów odpowiada zapotrzebowaniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności niezwłocznie zawiadamia w ustalony sposób dystrybutora, a także zgłasza ten fakt do dyrektora OKE. 3. Uczniowie nie wnoszą na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń elektronicznych. 4. Na czternaście dni przed egzaminem z informatyki przewodniczący ZE przekazuje administratorowi pracowni komputerowej informacje związane z przebiegiem drugiej części egzaminu, w tym: a) wykaz i liczbę konfiguracji środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, wybranych przez zdających z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, b) wymaganą konfigurację komputera operacyjnego, c) zadania administratora, ujęte w punkcie Zadania administratora pracowni komputerowej: a) najpóźniej dwa dni przed egzaminem przygotowuje sprzęt komputerowy i oprogramowanie w pracowni w celu sprawnego przeprowadzenia tego egzaminu, tzn.: - stanowiska komputerowe dla zdających przygotowuje do pracy jako autonomiczne uniemożliwiające zdającym łączenie się z informatyczną siecią lokalną i z sieciami teleinformatycznymi, korzystanie na różnych komputerach z tych samych zasobów oraz komunikowanie się zdających między sobą oraz z innymi osobami za pomocą komputera, podglądanie ekranu komputera innym zdającym, - konfiguruje komputery, tak aby każdy komputer, przydzielony danemu zdającemu posiadał pełną wersję oprogramowania, które ten zdający wybrał z listy ogłoszonej przez dyrektora CKE, - zakłada na każdym z komputerów zdających konto użytkownika lokalnego o nazwie matura - n, gdzie n oznacza nr stanowiska zdającego, - sprawdza dostępność podstawowej dokumentacji oprogramowania (opisy oprogramowania dostarczone z licencjami, pliki pomocy programów, - konfiguruje zapasowe stanowiska komputerowe, tak aby umożliwiały kontynuację dalszej pracy w przypadku ewentualnej awarii komputera któregokolwiek ze zdających i aby na każdych dziesięciu zdających przypadały przynajmniej dwa komputery zapasowe, - konfiguruje komputer operacyjny, na którym sprawdza m.in. sprawność nagrywania płyt CD i drukowania, - gromadzi w odpowiedniej ilości materiały eksploatacyjne dla potrzeb egzaminacyjnych, w tym papier do drukarki, płyty CD jednorazowego zapisu do nagrywania wyników egzaminu, zapasowe dyskietki i płyty CD, - stwierdza na piśmie, że sprzęt w pracowni komputerowej został przygotowany zgodnie z wymogami, - sprawdza ( i jeśli zachodzi potrzeba ustawia na komputerach aktualną datę i czas systemowy, b) w przeddzień egzaminu z informatyki wraz z członkiem ZN :

8 - asystuje podczas sprawdzania komputerów i oprogramowania przez zdających, - tworzy na każdym komputerze dla zdającego na pulpicie katalog ( folder o nazwie zgodnej z numerem PESEL zdającego, - odpowiada na pytania zdających i wyjaśnia ewentualne wątpliwości, - odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniem o sprawdzeniu komputera i oprogramowania, c) w czasie egzaminu : - jest obecny w pracowni, w której odbywa się egzamin i pozostaje do dyspozycji ZN (nie wchodzi w jego skład ; nie ma prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji, - w przypadku ewentualnej awarii komputera zdającego, na wniosek przewodniczącego ZN, niezwłocznie i w miarę swoich możliwości usuwa usterki, które spowodowały awarię lub udostępnia komputer zapasowy, - nie ma prawa odpowiadać zdającym na pytania dotyczące zadań ani sugerować interpretacji d) niezwłocznie po egzaminie : - używając zewnętrznego nośnika ( np. pendrive a) kopiuje do komputera operacyjnego i nagrywa na płytę CD-R wszystkie katalogi (foldery o nazwach będących PESELami zdających wraz z ich zawartością z poszczególnych stanowisk egzaminacyjnych, - sprawdza w obecności poszczególnych zdających poprawność nagrania na płycie CD- R wszystkich katalogów (folderów oznaczonych ich PESELami wraz ze wszystkimi plikami, jakie przekazali do oceny ( bez otwierania i przeglądania zawartości poszczególnych plików oraz odbiera od zdających podpisy pod oświadczeniami, - nagraną płytę podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka i przekazuje przewodniczącemu ZN. - tworzy kopię zapasową płyty CD-R z napisem WYNIKI na płycie CD-R z napisem KOPIA-WYNIKI - nagrane pyty podpisuje kodem szkoły przy pomocy odpowiedniego pisaka przekazuje przewodniczącemu ZN, który pakuje je wraz z arkuszami zdających do zwrotnej koperty. - po nagraniu płyt i sprawdzeniu poprawności ich nagrania, usuwa z komputera operacyjnego i komputerów zdających wszystkie katalogi o nazwach będących numerami PESEL zdających wraz z ich zawartością. 6. W dniu poprzedzającym egzamin z informatyki : a) o ustalonej godzinie wyznaczony przez przewodniczącego ZE członek ZN wraz z administratorem pracowni sprawdzają : - prawidłowość działania sprzętu i oprogramowania oraz ich konfigurację, - oznakowanie stanowisk, które powinno zawierać numer stanowiska, imię, nazwisko i PESEL zdającego na danym stanowisku oraz zainstalowane oprogramowanie, - prawidłowość przygotowania stanowisk zapasowych, - czy komputery przygotowane są w sposób uniemożliwiający dostęp do sieci, - prawidłowość przygotowania komputera operacyjnego. b) bezpośrednio po zakończeniu czynności, o których mowa w podpunkcie a, zdający w ciągu godziny mogą sprawdzić (w obecności administratora pracowni oraz członka ZN poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Zdający nie mogą samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie mogą również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora pracowni. Zdający nie mogą samodzielnie instalować, a także

9 żądać zainstalowania przez administratora pracowni, dodatkowego oprogramowania na komputerze przydzielonym mu do egzaminu. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu. 7. W dniu poprzedzającym egzamin pisemny z danego przedmiotu: a) przewodniczący ZE wraz z zastępcą przewodniczącego ZE oraz właściwym przewodniczącym ZN sprawdzają przygotowanie sali egzaminacyjnej, uwzględniając potrzeby uczniów udokumentowane opinią, orzeczeniem poradni psychologicznopedagogicznej lub zaleceniem lekarskim. W przypadku egzaminu z języka obcego sprawdzeniu podlega również sprawność sprzętu do odtwarzania płyt CD. Klucze do sal po ich sprawdzeniu przechowuje przewodniczący lub z-ca przewodniczącego ZE, b) zastępca przewodniczącego ZE zabezpiecza co najmniej dwa rezerwowe odtwarzacze płyt CD, c) przewodniczący ZN gromadzi pomoce, z których będą mogli korzystać zdający (np. słowniki, karty stałych fizycznych i chemicznych, tablice matematyczne), d) przewodniczący ZN w sali, w której do egzaminu przystępuje trzech lub więcej zdających, przygotowuje plan sali egzaminacyjnej, uwzględniający rozmieszczenie zdających, członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów w danej sali egzaminacyjnej. Plan sali egzaminacyjnej powinien przedstawiać: - ustawienie stolików w sali egzaminacyjnej (stoliki, przy których będą siedzieć zdający, są ponumerowane - rozmieszczenie członków zespołu nadzorującego oraz obserwatorów - podział sali na sektory, tj. grupy zdających pod bezpośrednim nadzorem poszczególnych członków zespołu nadzorującego - ustawienie sprzętu audiowizualnego (jeżeli jest wykorzystywany do przeprowadzenia egzaminu). 8. W dniu egzaminu: a) na 1 godz. przed jego rozpoczęciem : - członkowie właściwych ZN zgłaszają się do pracy, - w razie nieobecności członka ZN przewodniczący ZE wyjaśnia jej przyczyny i w razie potrzeby powołuje w skład ZN innego nauczyciela, - przewodniczący ZE w obecności wyznaczonego przez siebie członka ZE sprawdza, czy pakiety zawierające arkusze i materiały egzaminacyjne są nienaruszone, a w przypadku ich naruszenia niezwłocznie zawiadamia dyrektora OKE, - przewodniczący ZN odbierają klucze do sal egzaminacyjnych, listy zdających, protokoły przebiegu egzaminu i paski kodowe, b) na 30 min. przed jego rozpoczęciem: - przewodniczący ZN w obecności pozostałych członków ZN otwierają sale egzaminacyjne, - wyznaczony członek ZN przypomina zdającym o zakazie wnoszenia środków łączności na salę egzaminacyjną, - wyznaczony członek ZN sprawdza tożsamość zdających wg list otrzymanych z OKE, a w przypadku zdających spoza szkoły także świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i zezwala im na wejście do sali, - inny wyznaczony członek ZN przekazuje zdającemu naklejki przygotowane przez OKE zawierające m.in. PESEL, poleca zdającemu wylosowanie miejsca, odnotowuje wynik losowania na liście i poleca zająć odpowiednie miejsce, c) na 15 min przed jego rozpoczęciem: - przewodniczący ZN, wraz z jednym ze zdających w danej sali, udaje się do gabinetu dyrektora, gdzie przewodniczący ZE otwiera pakiety z materiałami egzaminacyjnymi

10 i przekazuje przewodniczącym ZN odpowiednią liczbę arkuszy do danej sali (dla danego poziomu lub danej części egzaminu ; przewodniczący ZN w obecności przedstawiciela zdających niezwłocznie przenoszą materiały egzaminacyjne do właściwej sali, d) po przeniesieniu materiałów do sali: - punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE, członkowie ZN rozdają zdającym zabezpieczone arkusze egzaminacyjne, - po rozdaniu wszystkich arkuszy egzaminacyjnych, na polecenie przewodniczącego ZN, zdający otwierają je i sprawdzają, czy arkusze są kompletne, tzn. czy mają wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane. Zauważone braki zdający zgłasza przewodniczącemu ZN i otrzymuje kompletny arkusz, którego odbiór potwierdza podpisem w protokole przebiegu egzaminu, - przewodniczący ZN poleca zdającym zakodować arkusze egzaminacyjne przez: wpisanie swojego numeru PESEL na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi, przeniesienie numeru PESEL na matrycę znaków cyfrowych, naklejenie pasków kodowych na arkuszu egzaminacyjnym i karcie odpowiedzi w miejscach do tego przeznaczonych, każdy członek ZN dopilnowuje, aby zdający, którzy znajdują się pod jego indywidualnym nadzorem, poprawnie zakodowali swój arkusz egzaminacyjny - egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania przez przewodniczącego ZN na tablicy lub planszy godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu danego poziomu lub danej części egzaminu. Zdający zgłaszający się na egzamin po jego rozpoczęciu nie są wpuszczani do sali egzaminacyjnej, e) podczas trwania egzaminu członkowie ZN: - nadzorują pracę zdających i dopilnowują, aby zdający w nadzorowanym przez nich obszarze pracowali samodzielnie i nie zakłócali pracy innym zdającym, - zgłaszają przewodniczącemu zespołu nadzorującego przypadki niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przebiegu egzaminu. Uniemożliwiają przystąpienie do drugiej części egzaminu zdającemu, któremu przerwano i unieważniono egzamin w części pierwszej z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub z informatyki, - po zakończeniu egzaminu sprawdzają, w obecności zdających z nadzorowanego przez siebie obszaru, poprawność zamieszczenia naklejek z numerem PESEL zdającego, a w przypadku braku numeru PESEL serii i numeru paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość na arkuszach i kartach odpowiedzi, i odbierają arkusze od zdających, przeliczają je, porządkują i uczestniczą w ich pakowaniu przez przewodniczącego zespołu lub wskazanego przez niego członka zespołu, zgodnie z instrukcją OKE, - biorą udział w sporządzaniu protokołu przebiegu egzaminu i podpisują ten protokół oraz plan sali, będący załącznikiem do protokołu, jeżeli sporządzenie planu było wymagane. - zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej; przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki; członek ZN gestem przywołuje zdającego do siebie; zdający podchodzi do stolika ZN i po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN opuszcza salę pozostawiając zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Fakt opuszczenia sali oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu, - jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki; przewodniczący lub członek ZN odbiera jego arkusz egzaminacyjny po uprzednim sprawdzeniu jego kompletności, a następnie zezwala zdającemu na opuszczenie sali.

11 f) po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań z danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoiku swój arkusz egzaminacyjny i oczekuje na zgodę przewodniczącego ZN na opuszczenie sali. Członkowie ZN, w obecności co najmniej jednego zdającego porządkują, kompletują, pakują i zabezpieczają materiały egzaminacyjne, zgodnie ze szczegółową instrukcją OKE.W przypadku gdy na jednej sali odbywał się egzamin na dwóch różnych poziomach arkusze z poziomu podstawowego i rozszerzonego należy umieścić w oddzielnych kopertach. Przewodniczący ZN niezwłocznie przekazuje wszystkie materiały egzaminacyjne z danej części egzaminu przewodniczącemu ZE. g) w przypadku egzaminu z języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub egzaminu z informatyki po części pierwszej egzaminu przewodniczący ZN ogłasza przerwę; po przerwie odbywa się druga część egzaminu h) po przerwie zdający, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym lub egzaminu z informatyki, wchodzą do sali, zajmują swoje miejsca i otrzymują arkusz II. Egzamin przebiega dalej zgodnie z procedurą CKE i) W części drugiej egzaminu z informatyki zdający pracuje przy autonomicznym stanowisku komputerowym i może korzystać wyłącznie z programów, danych zapisanych na dysku twardym i na innych nośnikach stanowiących wyposażenie stanowiska lub otrzymanych z arkuszem egzaminacyjnym. Nie jest dozwolone korzystanie z tych samych zasobów na różnych komputerach i komunikowanie się zdających między sobą oraz zdających z innymi osobami. Niedozwolony jest bezpośredni dostęp do sieci lokalnej oraz zasobów Internetu. j) Komputer na stanowisku egzaminacyjnym zdającego powinien być sprawny, a jego konfiguracja musi spełniać wymagania dotyczące środowiska komputerowego, języka programowania i programów użytkowych, które zostały wybrane przez zdającego spośród znajdujących się na liście ogłoszonej przez dyrektora CKE i dostępnych w szkole. k) Zdający ma prawo w przeddzień egzaminu sprawdzić, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora szkoły. Fakt sprawdzenia komputera i oprogramowania zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu l) Zdający nie może samodzielnie wymieniać elementów i podzespołów wchodzących w skład zestawu komputerowego oraz przyłączać dodatkowych; nie może również żądać takiego dodatkowego przyłączenia lub wymiany przez administratora (opiekuna pracowni. m) Zdający nie może samodzielnie instalować, a także żądać zainstalowania przez administratora pracowni dodatkowego oprogramowania na komputerze n) W pracowni, w której odbywa się egzamin, jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania dostarczona z licencjami, z której może korzystać zdający. o) W czasie drugiej części egzaminu maturalnego z informatyki w sali egzaminacyjnej jest obecny przez cały czas administrator (opiekun pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego. Administrator (opiekun pracowni może być wychowawcą zdających, jeżeli jest jedynym administratorem pracowni w tej szkole p) Zdający, niezwłocznie po zakończeniu pracy z arkuszem w części drugiej egzaminu i nagraniu przez administratora (opiekuna pracowni płyty CD R dokumentującej pracę zdającego, ma obowiązek upewnić się o poprawności nagrania na płycie CD R katalogu (folderu) oznaczonego swoim numerem PESEL (w przypadku braku numeru PESEL serią i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz ze wszystkimi plikami, które przekazał do oceny. Folder powinien zawierać wszystkie pliki z

12 odpowiedziami wraz z komputerowymi realizacjami rozwiązanych zadań. Fakt ten zdający potwierdza podpisem na stosownym oświadczeniu 9.W razie zaistnienia sytuacji szczególnej (np. przerwanie egzaminu, awarie itp. lub w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu przez zdającego przewodniczący ZN niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego ZE osobiście. Na czas opuszczenia sali przewodniczący ZN powierza swoje obowiązki członkowi ZN, fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Terminy Do Do Do Do V. Harmonogram zadań Zadania Wychowawcy klas zapoznają uczniów z zasadami organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego i dokumentują to zapisem w dzienniku lekcyjnym Zebranie od uczniów i absolwentów wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów będących podstawą dostosowań. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym. Jeśli uczeń lub absolwent złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną. Przewodniczący ZE przekazuje do OKE informacje deklaracjach maturalnych zebrane w marzec 2015 Uczestniczenie przewodniczącego ZE w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanym przez OKE. Do Powołanie na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem innej szkoły lub placówki członków zespołu egzaminacyjnego spoza szkoły. Do Powołanie zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i członków zespołu egzaminacyjnego. Do Powołanie przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego. Do Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu maturalnego i przesłanie go niezwłocznie dyrektorowi OKE. Do

13 Do Do Przekazanie zdającym treści komunikatu dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w czasie części pisemnej egzaminu maturalnego. Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczenie przewodniczących tych zespołów. Przewodniczący ZE przyjmuje za pośrednictwem nauczyciela języka polskiego bibliografię wykorzystaną do opracowania tematu. Zdający wraz z bibliografią dostarcza informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza się posłużyć podczas prezentacji. Złożenie bibliografii w terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. kwiecień 2015 kwiecień 2015 Od do Od do Od do Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej Uczestniczenie zastępcy przewodniczącego ZE w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanym przez OKE. Dyrektor OKE przekazuje zestawy zadań do części ustnej egzaminu maturalnego z kryteriami oceniania. Przeprowadzenie egzaminów ustnych z języków obcych nowożytnych według szkolnego harmonogramu i nadzór nad ich przebiegiem. Odbiór w obecności innego członka zespołu egzaminacyjnego i zabezpieczenie przesyłek z arkuszami egzaminacyjnymi. Przeprowadzenie egzaminów pisemnych i nadzór nad ich przebiegiem. Od do Dodatkowy termin egzaminu maturalnego Odbiór z OKE wyników egzaminów, świadectw dojrzałości i aneksów Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów Do Do Przekazanie absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach. Odbiór pisemnych oświadczeń absolwentów o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Przekazanie do OKE informacji dotyczących zgłoszeń do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Przeprowadzenie pisemnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Od do Przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. 11 września 2015 Odbiór świadectw dojrzałości po terminie poprawkowym.

14 VII. Komunikowanie wyników 1. Zasady ogłaszania wyników części ustnej egzaminu: - wyniki są ogłaszane po zakończeniu egzaminu przez wszystkich zdających danego dnia lub po zakończeniu każdej jego części, jeśli został podzielony(przy dużej liczbie zdających - wyniki są ogłaszane przez przewodniczącego PZE. Przed odczytaniem wyników należy zapytać, kto nie wyraża zgody na publiczne odczytanie wyniku. - wyniki są ostateczne 2. Ogłaszanie wyników części pisemnej egzaminu: - wyniki części pisemnej są ostateczne - wyniki ogłasza dyrektor szkoły bezpośrednio po otrzymaniu ich z OKE - w związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wyniki są ogłaszane indywidualnie.. Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów: - świadectwa, odpisy i aneksy wydawane są bezpośrednio po ich otrzymaniu z OKE - odbioru dokonuje się osobiście w sekretariacie szkoły, za potwierdzeniem odbioru - w przypadku, gdy nie jest możliwy odbiór osobisty konieczne jest posiadanie upoważnienie do odbioru.

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach

Wewnątrzszkolna instrukcja egzaminu maturalnego II LO w Pionkach WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. J. ŚNIADECKIEGO W PIONKACH I. Postępowanie z niejawnymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizowania egzaminu maturalnego Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu od roku szkolnego 2014/2015 Spis treści: I. Postępowanie z niejawnymi materiałami

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI i PRZEPROWADZENIA EGZAMINU MATURALNEGO 2015 w CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w ŻORACH Wstęp 1) Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ireny Kosmowskiej w Korolówce - Osadzie I. Terminarz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W.

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. W. Pola w Czersku Zawartość HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ... 2 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Oświęcimiu, ul. Obozowa 39 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze rok szkolny 20014/2015 MATURA 2015 I. Harmonogram

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie UWAGA! Instrukcja wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE

w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w roku szkolnym 2014/2015 w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w WOŁOWIE Spis treści I. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015

maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu Opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015:

PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: PROCEDURY EGZAMINACYJNE MATURA 2015: INFORMACJE OGÓLNE: 1. Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo: w części ustnej - egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Biuletyn - uzupełnienie procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 o informacje, zalecenia i instrukcje oraz wzory

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku INFORMATYKA. Szkoła podstawowa

Informator o egzaminie eksternistycznym. od 2007 roku INFORMATYKA. Szkoła podstawowa Informator o egzaminie eksternistycznym od 2007 roku INFORMATYKA Szkoła podstawowa Warszawa 2007 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych.

BIULETYN INFORMACYJNY ORGANIZACJA ETAPU PRAKTYCZNEGO. dla absolwentów: techników techników uzupełniających szkół policealnych. BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szk olne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa

Przedmiot/poziom/godzina się do szkoły. stawienia się do szkoły 4 maja. język angielski/ rozszerzony środa Matura - maj 2015 absolwenci technikum tegoroczni i lat ubiegłych, liceum lata ubiegłe I Harmonogram egzaminów pisemnych Zamieszczony na stronie CKE, OKE, Szkoły, także na tablicy ogłoszeń dla maturzystów.

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 NOWY EGZAMIN ZAWODOWY CZERWIEC 2015 Szkolenie dla przewodniczących i członków zespołów nadzorujących Uwarunkowania prawne przeprowadzania EZ Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2012/2013 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje i informacje

Instrukcje i informacje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Instrukcje i informacje o egzaminie maturalnym obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014 2 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2015 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo