2013/2014. Ochrona Środowiska. Uniwersytet Zielonogórski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013/2014. Ochrona Środowiska. Uniwersytet Zielonogórski"

Transkrypt

1 2013/2014 Ochrona Środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2013/2014 1

2 2

3 UNI WE RS YTE T ZI ELO NO GÓ R SKI WYDZI A Ł NA U K BI OL O GI C ZNY C H PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki 2013/2014 Europejski System Transferu Punktów ECTS 3

4 Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra Tel./fax.: Skład Wydział Nauk Biologicznych UZ Zdjęcia dr Krystyna Walińska Materiały Wydział Nauk Biologicznych UZ Biuro Promocji UZ Dział Spraw Studenckich UZ Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Biuro Karier UZ Dział Nauki UZ Dział Współpracy z Zagranicą UZ Rev. 15:13 Jeśli zauważyłeś naruszenie praw autorskich prosimy o kontakt pod nr telefonu lub lub pod adresami lub 4

5 Spis treści Informacje o Wydziale Wydział Nauk Biologicznych Władze Wydziału Ogólne informacje o Wydziale Organizacja roku akademickiego 2013/ Kierunki i specjalności Ogólne zasady rekrutacji/przyjęć na studia Przyznawanie punktów ECTS w oparciu o nakład pracy studenta wymagany do osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia/uczenia się Informacje o studiach na kierunku Biologia Przyznawane kwalifikacje Podstawowe efekty kształcenia/uczenia się Przepisy dotyczące egzaminów, systemu oceniania i ocen Wymogi związane z ukończeniem studiów Kierownik programu studiów lub inna odpowiedzialna osoba Plany studiów...17 Opis poszczególnych przedmiotów...30 Ogólne informacje dla studentów Praktyki zawodowe Obiekty sportowe i rekreacyjne Stowarzyszenia studenckie Pomoc materialna i akademiki

6 Informacje o Wydziale 6

7 1.1. WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH Adres korespondencyjny ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra Dziekanat tel.: Sekretariat tel./fax: Lokalizacja wydziału w Zielonej Górze: WŁADZE WYDZIAŁU Dziekan prof. dr hab. Leszek Jerzak, tel.: Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Beata Gabryś tel.: Prodziekan ds. Dydaktyki dr Artur Wandycz tel.: OGÓLNE INFORMACJE O WYDZIALE Wydział Nauk Biologicznych to obecnie najmłodsza jednostka w strukturze Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze. Wydział powstał w 2007 roku. Swoją siedzibę ma w najnowszym budynku UZ wspólnie z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska. Równie młody jest jeden z jego kierunków biologia. W strukturze WNB znajduje się 5 katedr (Katedra Biologii Molekularnej, Katedra Biotechnologii, Katedra Botaniki i Ekologii, Katedra Ochrony Przyrody, Katedra Zoologii), Muzeum Przyrodnicze oraz Ogród Botaniczny. Kadrę Wydziału Nauk Biologicznych stanowi 51 nauczycieli akademickich i 15 pracowników technicznych oraz administracji. Obecnie na Wydziale studiuje około 630 studentów, z czego ponad 500 na studiach stacjonarnych. 7

8 WNB prowadzi kształcenie na następujących kierunkach: biologia (I i II stopień), ochrona środowiska (I i II stopień) oraz od roku 2013/2014 biotechnologia (I stopień). Wydział oferuje podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych. Oferta studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/2014 znajduje się na stronie internetowej wydziału W poszczególnych katedrach i pracowniach Wydziału prowadzone są badania naukowe, które pozostają w ścisłym związku z kierunkami kształcenia studentów oraz rozwojem kadry naukowej. Badania realizowane są w ramach współpracy z zespołami naukowymi innych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 Rok akademicki trwa od 1 października 2013 do 30 września Inauguracja roku akademickiego 2013/2014: 1 października Semestr zimowy STUDIA STACJONARNE 1. Semestr zimowy: do We wtorek zajęcia realizowane według planu na poniedziałek. 3. W środę zajęcia realizowane według planu na poniedziałek. 4. W środę zajęcia realizowane według planu na poniedziałek. 5. W czwartek zajęcia realizowane według planu na piątek. 6. Zimowa sesja egzaminacyjna od do Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa od do Przerwa świąteczna od do Semestr letni 1. Semestr letni od do W środę zajęcia realizowane według planu na piątek. 3. Letnia sesja egzaminacyjna od do Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa od do Przerwa świąteczna od do Semestr zimowy STUDIA NIESTACJONARNE Semestr zimowy od do Zimowa sesja egzaminacyjna od do

9 Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa od do Semestr letni 1. Semestr letni od do Letnia sesja egzaminacyjna od do Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa od do

10 1.5. KIERUNKI I SPECJALNOŚCI Studia stacjonarne studia pierwszego stopnia ochrona środowiska studia drugiego stopnia biotechnologia w ochronie środowiska kształtowanie terenów zieleni ochrona zasobów naturalnych studia trzeciego stopnia Studia niestacjonarne studia pierwszego stopnia ochrona środowiska studia drugiego stopnia biotechnologia w ochronie środowiska kształtowanie terenów zieleni ochrona zasobów naturalnych 1.6.OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI/PRZYJĘĆ NA STUDIA Rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim przeprowadzana jest drogą elektroniczną. Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz posiadanie dyplomu magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny dla kandydatów na studia drugiego stopnia. Rekrutację na Uniwersytecie Zielonogórskim prowadzi SEKCJA REKRUTACJI. W jej serwisie internetowym (http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/rekrutacja.html) znajdują się najważniejsze informacje na temat zasad i przebiegu rekutacji. UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SEKCJA REKRUTACJI Zielona Góra al. Wojska Polskiego 69, pok. 402R i 403R poniedziałek - piątek 8:00-14:00 sobota 9:00 13:00 tel.: , ,

11 1.7.PRZYZNAWANIE PUNKTÓW ECTS W OPARCIU O NAKŁAD PRACY STUDEN- TA WYMAGANY DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCE- NIA/UCZENIA SIĘ Zasady przyznawania punktów ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim reguluje Regulamin ECTS przyjęty Uchwałą Senatu UZ nr 456 w 2011roku. Funkcjonowanie systemu ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim reguluje Regulamin ECTS (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów Zaliczeniowych) w Uniwersytecie Zielonogórskim, który jest załącznikiem do Uchwały nr 456 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 listopada 2011r. W regulaminie opisano: zasady ogólne systemu ECTS, zasady powoływania, zadania uczelnianego i wydziałowych koordynatorów ECTS, zasady systemu punktowego ECTS, punktację ECTS przypisywaną przedmiotom. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta (Dz. U. nr 201, poz. 1187). Zasady przyznawania punktów ECTS na Uniwersytecie Zielonogórskim Wynikającym z programu kształcenia przedmiotom przypisuje się punkty ECTS. Punkty ECTS są miarą średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje przedmioty prowadzone przez uczelnię zgodnie z programem kształcenia oraz jego indywidualną pracę. Punkty ECTS przypisuje się za zaliczenie każdego przedmiotu, w tym praktyk, seminarium dyplomowego, projektu dyplomowego, przewidzianych w programie kształcenia, przy czym liczba punktów ECTS nie zależy od uzyskanej oceny, a warunkiem ich przyznania jest spełnienie przez studenta wymagań dotyczących uzyskania zakładanych efektów kształcenia potwierdzonych zaliczeniem przedmiotu. Minimalna liczba punktów ECTS wymagana do zaliczenia semestru studiów wynosi 30, a jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio godzin pracy. 11

12 Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania punktów ECTS za przedmiot, jest zaliczenie wszystkich zajęć wchodzących w skład tego przedmiotu. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu lub w innych uczelniach, w tym w uczelniach zagranicznych jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i uzyskanie nie mniej niż 30 punktów ECTS za zaliczenie każdego semestru. Podstawą zaliczenia semestru studentowi uczestniczącemu w krajowym bądź międzynarodowym programie wymiany studentów jest zrealizowanie uzgodnionego programu zajęć potwierdzone przez wydziałowego koordynatora ECTS. Warunkiem przeniesienia zajęć zaliczonych w innej jednostce organizacyjnej jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i uzyskanie liczby punktów ECTS nie mniejszej niż ustalona w programie studiów doktoranckich. Decyzję o zaliczenie przedmiotów lub przeniesieniu zajęć podejmuje, na wniosek doktoranta, kierownik studiów doktoranckich po zapoznaniu się z przedstawioną przez doktoranta dokumentacją przebiegu studiów doktoranckich i stwierdzeniu zbieżności uzyskanych efektów kształcenia z efektami kształcenia zakładanymi w programie studiów doktoranckich. W celu zdobycia kwalifikacji pierwszego lub drugiego stopnia, program kształcenia powinien przewidywać konieczność uzyskania przez studenta co najmniej: 180 punktów ECTS dla studiów pierwszego stopnia, 90 punktów ECTS dla studiów drugiego stopnia, 300 punktów ECTS w systemie studiów pięcioletnich oraz 360 punktów ECTS w systemie studiów sześcioletnich dla jednolitych studiów magisterskich. W celu zdobycia kwalifikacji podyplomowych program kształcenia powinien przewidywać konieczność uzyskania przez słuchacza co najmniej 60 punktów ECTS. Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów doktoranckich odpowiada od 45 do 60 punktom ECTS w tym od punktom ECTS w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, w wymiarze co najmniej 15 godzin. 12

13 Informacje o studiach na kierunku Ochrona Środowiska Studia I, II i III stopnia 13

14 2.1.PRZYZNAWANE KWALIFIKACJE studia I stopnia (licencjackie) studia II stopnia (magisterskie) biotechnologia w ochronie środowiska kształtowanie terenów zieleni ochrona zasobów naturalnych Celem studiów pierwszego stopnia (licencjat) na kierunku ochrona środowiska jest przygotowanie absolwentów do posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o środowisku oraz uzyskanie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent potrafi analizować procesy dokonujące się w przyrodzie oraz będzie znać podstawowe zjawiska i problemy istotne dla ochrony środowiska. Studia drugiego stopnia (magisterskie), przygotowują do samodzielnego stawiania i rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska oraz do organizowania bezpiecznych i efektywnie działających miejsc pracy. Absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach edukacyjnych, firmach konsultingowych. 2.2.PODSTAWOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA/UCZENIA SIĘ Studia I stopnia (licencjat) na kierunku Ochrona środowiska Absolwent kierunku Ochrona środowiska jest przygotowany do programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Przygotowany jest również do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką. AbsolwentOchrony Środowiska posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki, ogólną wiedzę przyrodniczą z obszaru biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii i toksykologii, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, kontroli i kształtowania środowiska, gospodarowania wodą a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej. Uzyskana w czasie studiów wiedza obejmuje również problematykę prawną i ekonomiczną ochrony środowiska. Absolwenci kierunku Ochrona środowiska są szczególnie predestynowani do pracy w: jednostkach administracji wszystkich szczebli, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach wyższych i szkołach oraz instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym. Studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność Biotechnologia w ochronie 14

15 środowiska Absolwenci drugiego stopnia studiów specjalności Biotechnologia w ochronie środowiska na kierunku Ochrona środowiska posiadają umiejętność planowania i prowadzenia eksperymentu i procesów służących otrzymywaniu produktów o pożądanych właściwościach. Oprócz zdobytej wiedzy posiadają umiejętności wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej. Uzyskują również przygotowanie do prowadzenia prac badawczych z zakresu biotechnologii molekularnej. Uzyskane przez absolwentów kwalifikacje dają im możliwość podejmowania pracy zawodowej w jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych oraz jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska specjalność Kształtowanie terenów zieleni Absolwent studiów na kierunku Ochrona środowiska specjalności Kształtowanie terenów zieleni posiada wiedzę z zakresu ekofizjografii, ekologii krajobrazu, siedliskoznawstwa ekohydrologii, ekotoksykologii. Posiada również specjalistyczną wiedzę z zakresu dendrologii, zwalczania szkodników i chorób roślin ozdobnych oraz możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom działalności człowieka wobec środowiska przyrodniczego. Umiejętności z zakresu projektowania i urządzania terenów zieleni, planowania przestrzennego na obszarach zurbanizowanych i wiejskich, aranżacji zieleni miejskiej i wiejskiej na obszarach użyteczności publicznej, pielęgnacji zieleni na obszarach o różnym użytkowaniu pozwalają absolwentom specjalności Kształtowanie terenów zieleni znaleźć pracę na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej, prowadzić samodzielną działalność gospodarczą lub podjąć pracę w zakładach produkcyjnych, posiadających stanowiska z zakresu ochrony środowiska oraz w biurach projektowych. Studia II stopniana kierunku Ochrona środowiska specjalność Ochrona zasobów naturalnych Absolwent kierunku Ochrona środowiska, specjalność Ochrona zasobów naturalnych posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii, ekologii, ogólną wiedzę przyrodniczą dotyczącą ekofizjografii, ekohydrologii, siedliskoznawstwa, planowania przestrzennego oraz elementów ekologii krajobrazu. Posiada również specjalistyczną wiedzę i umiejętności z obszaru fitosocjologii i kształtowania środowiska włącznie z zastosowaniami odnawialnych źródeł energii. Wiedza specjalistyczna z zakresu oddziaływania człowieka na środowisko, zagrożeń dla atmosfery, hydrosfery i pedosfery, ochrony przyrody, gospodarowania wodą a także odpadami komunalnymi i pochodzącymi z działalności przemysłowej i rolniczej umożliwia podjęcie pracy zawodowej w zakresie programowania, organizowania oraz prowadzenia kontroli w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Przygotowany jest również do prowadzenia badań naukowych związanych z tą problematyką. Absolwent specjalności Ochrona zasobów naturalnych może znaleźć zatrudnienie w jednostkach administracji wszystkich szczebli, przemyśle, rolnictwie, jednostkach badawczych, uczelniach wyższych i szkołach oraz instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym. 15

16 2.3.PRZEPISY DOTYCZĄCE EGZAMINÓW, SYSTEMU OCENIANIA I OCEN Przedmioty realizowane w czasie trwania studiów kończą się zaliczeniem z oceną. Wykaz zaliczeń i egzaminów znajduje się w planach studiów. Egzaminy odbywają się w formie ustnej bądź pi- semnej. Tryb, zasady zaliczania, egzaminowania oraz odwołania od oceny proponowanej przez prowadzą- cego zajęcia określa REGULAMIN STUDIÓW Uniwersytetu Zielonogórskiego (http://www.uz.zgora.pl/pl/studia/regulamin_studiow.html) 2.4.WYMOGI ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW Zasady przygotowania, oceny pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego na Uniwersytecie Zielonogórskim opisane są w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim (Regulamin studiów - ważny od 1 października 2012 r. Regulamin obowiązuje studentów przyjętych na studia po 30 września 2012 roku. tekst jednolity wprowadzony uchwałą nr 522 Senatu UZ z dn r.). Szczegółowe zasady dyplomowania uregulowane są uchwałami Rady Wydziału Nauk Biologicznych KIEROWNIK PROGRAMU STUDIÓW LUB INNA ODPOWIEDZIALNA OSOBA Prodziekan ds. Dydaktyki dr Artur Wandycz Tel Wydział Nauk Biologicznych budynek A-8, pok. 122 ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. Beata Gabryś Tel Wydział Nauk Biologicznych Budynek A-8, pok. 120 ul. Prof. Z. Szafrana Zielona Góra 16

17 Plany studiów 17

18 STUDIA I STOPNIA Studia stacjonarne I stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA (od roku 2013/2014) Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń RAZEM 18 Godziny zajęć w tym W Wz Ć Ćz L S ECTS Godziny w tygodniu L.p. I rok / I semestr 1 Matematyka dla przyrodników E ZO Ochrona własności intelektualnej ZO Chemia ogólna i nieorganiczna E ZO Prakseologia ZO ZO Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój ZO ZO Technologia informacyjna ZO Biologia roślin ZO ZO Techniki odnowy środowiska E ZO SUMA I rok / II semestr 9 Biologia zwierząt E ZO Chemia organiczna E ZO Wstęp do biotechnologii ZO ZO Ochrona bioróżnorodności ZO Fizyka dla przyrodników E ZO Geologia i geomorfologia ZO ZO Bezpieczeństwo pracy i ergonomia E ZO Gleboznawstwo ZO ZO SUMA II rok / III semestr 17 Ekologia E ZO Biofizyka ZO ZO Chemia fizyczna ZO ZO Biochemia E ZO Technologie w ochronie środowiska E ZO Przedmiot wybieralny 1 (oferta ogólnouczelniana) ZO ZO Język obcy ZO SUMA II rok / IV semestr 23 Język obcy ZO Inżynieria procesowa E ZO Mikrobiologia E ZO Wychowanie fizyczne ZO Prawo i ekonomia w ochronie środowiska E ZO Hydrologia i gospodarowanie wodą E ZO Przedmiot wybieralny 2 ZO Przedmiot wybieralny 3 ZO Przedmiot wybieralny 4 ZO Metodologia badań przyrodniczych ZO ZO Praktyka zawodowa Z 3 tygodnie - 90 godz. 3 SUMA Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń RAZEM W Wz Ć Ćz L S ECTS III rok / V semestr 32 Przedmiot wybieralny 5 E ZO Język obcy ZO Wychowanie fizyczne ZO Godziny w tygodniu

19 35 Technologie bioenergetyczne E ZO Metody instrumentalne w chemicznej analizie środowiska/elementy analizy chemicznej ZO ZO Genetyka ogólna E ZO Meteorologia i klimatologia ZO ZO Przedmiot wybieralny 6 ZO Przedmiot wybieralny 7 ZO Przedmiot wybieralny 8 ZO ZO SUMA III rok / VI semestr 42 Język obcy E Bioinformatyka/Analiza zmienności ewolucyjnej białek ZO ZO Instrumenty ochrony środowiska E ZO Higiena/Promocja zdrowia ZO ZO Systemy Informacji Przestrzennej ZO ZO Statystyka w naukach o środowisku ZO ZO Przedmiot wybieralny 9 ZO ZO Przedmiot wybieralny 10 ZO ZO Przedmiot wybieralny 11 ZO ZO Seminarium dyplomowe ZO Egzamin dyplomowy 10 SUMA RAZEM Studia niestacjonarne I stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA (od roku 2013/2014) Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń 19 RAZEM Godziny zajęć w tym W Wz Ć Ćz L S ECTS Godziny na zjazd L.p. I rok / I semestr 1 Matematyka dla przyrodników E ZO Ochrona własności intelektualnej ZO ,3 3 Chemia ogólna i nieorganiczna E ZO Prakseologia ZO ZO Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój ZO ZO Technologia informacyjna ZO Biologia roślin ZO ZO Techniki odnowy środowiska E ZO SUMA ,3 I rok / II semestr 9 Biologia zwierząt E ZO Chemia organiczna E ZO Wstęp do biotechnologii ZO ZO Ochrona bioróżnorodności ZO Fizyka dla przyrodników E ZO Geologia i geomorfologia ZO ZO Bezpieczeństwo pracy i ergonomia E ZO Gleboznawstwo ZO ZO SUMA II rok / III semestr 17 Ekologia E ZO Biofizyka ZO ZO Chemia fizyczna ZO ZO Biochemia E ZO Technologie w ochronie środowiska E ZO

20 22 Przedmiot wybieralny 1 (oferta ogólnouczelniana) ZO ZO Język obcy ZO ,3 SUMA ,3 II rok / IV semestr 23 Język obcy ZO ,3 24 Inżynieria procesowa E ZO Mikrobiologia E ZO Wychowanie fizyczne ZO Prawo i ekonomia w ochronie środowiska E ZO Hydrologia i gospodarowanie wodą E ZO Przedmiot wybieralny 2 ZO Przedmiot wybieralny 3 ZO Przedmiot wybieralny 4 ZO Metodologia badań przyrodniczych ZO ZO Praktyka zawodowa Z 3 tygodnie - 90 godz. 3 SUMA ,3 Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń RAZEM W Wz Ć Ćz L S ECTS Godziny na 1 zjazd III rok / V semestr 32 Przedmiot wybieralny 5 E ZO Język obcy ZO ,3 34 Wychowanie fizyczne ZO Technologie bioenergetyczne E ZO Metody instrumentalne w chemicznej analizie środowiska/elementy analizy chemicznej ZO ZO Genetyka ogólna E ZO Meteorologia i klimatologia ZO ZO Przedmiot wybieralny 6 ZO Przedmiot wybieralny 7 ZO Przedmiot wybieralny 8 ZO ZO SUMA ,3 III rok / VI semestr 42 Język obcy E ,3 43 Bioinformatyka/Analiza zmienności ewolucyjnej białek ZO ZO Instrumenty ochrony środowiska E ZO Higiena/Promocja zdrowia ZO ZO Systemy Informacji Przestrzennej ZO ZO Statystyka w naukach o środowisku ZO ZO Przedmiot wybieralny 9 ZO ZO Przedmiot wybieralny 10 ZO ZO Przedmiot wybieralny 11 ZO ZO Seminarium dyplomowe ZO Egzamin dyplomowy 10 SUMA ,3 STUDIA II STOPNIA RAZEM Studia stacjonarne II stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, specjalność Ochrona zasobów naturalnych (od roku 2013/2014) Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń RAZEM 20 Godziny zajęć w tym W Wz Ć Ćz L S ECTS Godziny tygodniu L.p. I rok / I semestr 1 Ekofizjografia E ZO w

21 2 Mikrobiologia środowiskowa E ZO Gospodarka łowiecka E ZO Ekologia człowieka ZO ZO Biotechnologia w ochronie środowiska ZO ZO Odnawialne źródła energii ZO ZO I rok / II semestr SUMA Ekohydrologia E ZO Fitosocjologia E ZO Ochrona zwierząt w ogrodach zoologicznych E ZO Planowanie przestrzenne E ZO Statystyka i modelowanie w naukach o 2 11 środowisku ZO ZO Finansowanie inwestycji w ochronie środowiska ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO II rok / III semestr SUMA Gospodarka leśna E ZO Ekotoksykologia E ZO Polityka ochrony środowiska E ZO Przedmiot wybieralny ZO ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA II rok / IV semestr 21 Genetycznie modyfikowane organizmy ZO Edukacja przyrodnicza ZO Organizacje pozarządowe w ochronie 1 23 środowiska ZO Praktyczne sposoby ochrony przyrody ZO Ekologia środowiska pracy ZO Przedmiot wybieralny ZO ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO Praca magisterska i egzamin magisterski 20 SUMA Studia niestacjonarne II stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, specjalność Ochrona zasobów naturalnych (od roku 2013/2014) Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń RAZEM 21 Godziny zajęć w tym W Wz Ć Ćz L S ECTS Godziny zjazd L.p. I rok / I semestr 1 Ekofizjografia E ZO Mikrobiologia środowiskowa E ZO Gospodarka łowiecka E ZO na

22 4 Ekologia człowieka ZO ZO Biotechnologia w ochronie środowiska ZO ZO Odnawialne źródła energii ZO ZO I rok / II semestr SUMA Ekohydrologia E ZO Fitosocjologia E ZO Ochrona zwierząt w ogrodach 3 zoologicznych E ZO Planowanie przestrzenne E ZO Statystyka i modelowanie w naukach o 3,3 środowisku ZO ZO Finansowanie inwestycji w ochronie 1 środowiska ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO II rok / III semestr SUMA ,3 15 Gospodarka leśna E ZO Ekotoksykologia E ZO Polityka ochrony środowiska E ZO Przedmiot wybieralny 1 ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA II rok / IV semestr 21 Genetycznie modyfikowane organizmy ZO Edukacja przyrodnicza ZO Organizacje pozarządowe w ochronie 1 23 środowiska ZO Praktyczne sposoby ochrony przyrody ZO Ekologia środowiska pracy ZO Przedmiot wybieralny 2 ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO Praca magisterska i egzamin magisterski 20 SUMA RAZEM Studia stacjonarne II stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, specjalność Biotechnologia w ochronie środowiska (od roku 2013/2014) Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń RAZEM 22 Godziny zajęć w tym W Wz Ć Ćz L S ECTS Godziny tygodniu Lp. I rok / I semestr 1 Biochemiczne oddziaływania środowiskowe ZO ZO Genetyka molekularna E ZO w

23 3 Mikrobiologia środowiskowa E ZO Metody biotechnologii w ochronie środowiska ZO ZO Metabolizm E ZO I rok / II semestr SUMA Biologia komórki E ZO Statystyka i modelowanie w naukach o 2 7 środowisku ZO ZO Błony biologiczne ZO Planowanie przestrzenne E ZO Finansowanie inwestycji w ochronie 1 10 środowiska ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO II rok / III semestr SUMA Techniki biologii molekularnej w monitorowaniu środ. E ZO Genetycznie modyfikowane organizmy ZO ZO Ekotoksykologia E ZO Polityka ochrony środowiska E ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA II rok / IV semestr Zastosowanie biokatalizatorów w ochronie 3 19 środowiska E ZO Technologie remediacji ZO ZO Fizyka środowiskowa ZO Przedmiot wybieralny ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO Praca magisterska i egzamin magisterski 20 SUMA RAZEM Studia niestacjonarne II stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, specjalność Kształtowanie terenów zieleni (od roku 2013/2014) Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń RAZEM 23 Godziny zajęć w tym W Wz Ć Ćz L S ECTS I rok / I semestr 1 Ekofizjografia E ZO Dendrologia E ZO Projektowanie i urządzanie 3 terenów zieleni ZO ZO Ekologia krajobrazu E ZO Siedliskoznawstwo ZO ZO Godziny na 1 zjazd

24 I rok / II semestr SUMA Ekohydrologia E ZO Statystyka i modelowanie w 7 naukach o środowisku ZO ZO ,3 8 Zbiorowiska roślinne Polski E ZO Zielne rośliny ozdobne ZO ZO Planowanie przestrzenne E ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO II rok / III semestr SUMA ,3 13 Założenia parkowe ZO ZO Ekotoksykologia E ZO Polityka ochrony środowiska E ZO Przedmiot wybieralny 1 ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA II rok / IV semestr 19 Choroby roślin ozdobnych i ich zwalczanie E ZO Szkodniki roślin ozdobnych i ich zwalczanie E ZO Przedmiot wybieralny 2 ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO Praca magisterska i egzamin magisterski 20 SUMA RAZEM Studia stacjonarne II stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, specjalność Biotechnologia w ochronie środowiska (od roku 2013/2014) Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń RAZEM 24 Godziny zajęć w tym W Wz Ć Ćz L S ECTS Godziny tygodniu Lp. I rok / I semestr 1 Biochemiczne oddziaływania środowiskowe ZO ZO Genetyka molekularna E ZO Mikrobiologia środowiskowa E ZO Metody biotechnologii w ochronie środowiska ZO ZO Metabolizm E ZO I rok / II semestr SUMA Biologia komórki E ZO Statystyka i modelowanie w naukach o 2 7 środowisku ZO ZO Błony biologiczne ZO w

25 9 Planowanie przestrzenne E ZO Finansowanie inwestycji w ochronie 1 10 środowiska ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO II rok / III semestr SUMA Techniki biologii molekularnej w monitorowaniu środ. E ZO Genetycznie modyfikowane organizmy ZO ZO Ekotoksykologia E ZO Polityka ochrony środowiska E ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA II rok / IV semestr Zastosowanie biokatalizatorów w ochronie 3 19 środowiska E ZO Technologie remediacji ZO ZO Fizyka środowiskowa ZO Przedmiot wybieralny ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO Praca magisterska i egzamin magisterski 20 SUMA RAZEM Studia niestacjonarne II stopnia - kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, specjalność Biotechnologia w ochronie środowiska (od roku 2013/2014) Zaliczenie wykładu Zaliczenie ćwiczeń RAZEM 25 Godziny zajęć w tym W Wz Ć Ćz L S ECTS zjazd Lp. I rok / I semestr Biochemiczne oddziaływania 2 1 środowiskowe ZO ZO Genetyka molekularna E ZO Mikrobiologia środowiskowa E ZO ,7 Metody biotechnologii w ochronie 3 4 środowiska ZO ZO Metabolizm E ZO I rok / II semestr Godziny SUMA ,7 6 Biologia komórki E ZO Statystyka i modelowanie w naukach 3,3 o środowisku ZO ZO Błony biologiczne ZO Planowanie przestrzenne E ZO Finansowanie inwestycji w ochronie 1 10 środowiska ZO na

26 11 Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA ,3 II rok / III semestr 13 Techniki biologii molekularnej w 3 monitorowaniu środowiska E ZO Genetycznie modyfikowane 1,7 organizmy ZO ZO Ekotoksykologia E ZO Polityka ochrony środowiska E ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO SUMA ,7 II rok / IV semestr Zastosowanie biokatalizatorów w 2,7 19 ochronie środowiska E ZO Technologie remediacji ZO ZO Fizyka środowiskowa ZO Przedmiot wybieralny ZO Seminarium specjalizacyjne ZO Pracownia specjalizacyjna ZO Praca magisterska i egzamin magisterski 20 SUMA ,7 RAZEM STUDIA III STOPNIA Wydział Nauk Biologicznych Plan studiów III stopnia dla kierunku ochrona środowiska Uchwała RW WNB UZ z dnia 17 kwietnia 2013 r. Kod Nazwa przedm iotu Godz Dyd Razem I rok II rok III rok IV rok ECT S pkt Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 Semestr 5 Semestr 6 Semestr 7 Semestr 8 W S W S W S W S W S W S W S W S 13.1-WB- SD3O-BNC Wykład I E 13.9-WB- SD3O-MUW Wykład II E WB- SD3O-MKP Wykład III E 13.4-WB- SD3O-MSP Wykład IV E 13.9-WB- SD3O-SEM1 Seminari um Z 26

27 13.9-WB- SD3O-SEM2 Seminari um Z WB- SD3O-KZB Wykład V E 13.1-WB- SD3O-ASR Wykład VI E WB- SD3O-MKB Wykład VII E WB- SD3O-SSO Wykład VIII E 13.9-WB- SD3O-SEM3 Seminari um Z 13.9-WB- SD3O-SEM4 Seminari um Z 13.9-WB- SD3O-NANO Wykład IX E WB- SD3O-ESR Wykład X E 13.9-WB- SD3O-SEM5 Seminari um Z 13.9-WB- SD3O-SEM6 Seminari um Z 13.9-WB- SD3O-SEM7 Seminari um Z WB- SD3O-SEM8 Seminari um Z RAZEM RAZEM GODZ. TYGODNIOWO PRAKTYKA 15 godzin w każdym semestrze lub 30 godzin w rozliczeniu rocznym (razem 120 godzin; razem 8 pkt. ECTS ) *E egzamin **Z zaliczenie na ocenę 27

28 Wykaz zajęć obligatoryjnych i fakultatywnych dla kierunku studiów III stopnia z ochrony środowiska Nr wykł. sem/r ok Naucz. akad Tytuł O/F Wykład I 1/1 dr hab.prof. nadzw. Joerg Boehner Science of Nature Conservation O Wykład II 1/1 dr hab. prof. nadzw. Marian Giertych Metody upowszechniania wiedzy o środowisku O Wykład III 2/1 dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Iszkuło dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Jakubiec Mechanizmy kształtujące przestrzenne rozmieszczenie organizmów na ziemi Synantropizacja i urbanizacja kręgowców F F Wykład IV 2/1 prof. dr hab. Michał Stosik Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle O Wykład V 3/2 prof. dr hab. inż. Lucyna Słomińska Prof. dr hab. Lidia Latanowicz Kierunki zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska Fizyczne metody identyfikacji związków organicznych F F Wykład VI 3/2 prof. dr hab. Grzegorz Gabryś Akarologia środowiskowa O Wykład VII 4/2 dr hab. prof. nadzw. Jacek J. Kozioł Mikorobioanalityka O Wykład VIII 4/2 dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kasprzak dr hab. prof. nadzw. Mariusz Kasprzak Środowiskowy stres oksydacyjny Fizjologiczne reakcje organizmu na zanieczyszczenie środowiska F F Wykład IX 5/3 dr hab. prof. nadzw. Jacek J. Kozioł dr hab. prof. nadzw. Jacek J. Kozioł Nanobiotechnologia Nanoukłady w diagnostyce biomedycznej F F Wykład X 6/3 prof. dr hab. Beata Gabryś prof. dr hab. Jerzy Karg Entomologia środowiskowa Owady krajobrazu rolniczego F F 28

29 29

30 Opis poszczególnych przedmiotów 30

31 STUDIA I STOPNIA Analiza zmienności ewolucyjnej białek - Przedmiot wybieralny II-b Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: Polski Odpowiedzialny i osoby prowadzące Odpowiedzialny dr hab. Jacek Leluk Osoby prowadzące dr hab. Jacek Leluk Forma zajęć Liczba godzin w semestrze Semestr Forma zaliczenia punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 30 godzin 6 zaliczenie z oceną Laboratorium 15 godzin 6 zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 4 Wykład 9 godzin 6 zaliczenie z oceną Laboratorium 9 godzin 6 zaliczenie z oceną Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Kod przedmiotu: 13.1-WB-OS1-BPIE Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: Polski 31

32 Odpowiedzialny i osoby prowadzące Odpowiedzialny dr Artur Wandycz Osoby prowadzące dr Artur Wandycz Forma zajęć Liczba godzin w semestrze Semestr Forma zaliczenia punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 15 godzin 2 egzamin Laboratorium 30 godzin 2 zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 4 Wykład 9 godzin 2 egzamin Laboratorium 9 godzin 2 zaliczenie z oceną Charakterystyka przedmiotu Cel przedmiotu Poznanie zmian, jakie zachodzą w organiźmie człowieka podczas wykonywania pracy. Umiejętność dokonywania pomiarów i oceny wyników pomiarów antropometrycznych. Umiejętność dostosowywania warunków pracy do możliwości i ograniczeń organizmu człowieka. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i indywidualnej. Wymagania wstępne Podstawy anatomii i fizjologii człowieka - poziom szkoły średniej. Zakres tematyczny Ergonomia. Antropometria. Osie i płaszczyzny. Pomiary ciała ludzkiego i stanowisk pracy. Populacje specjalne. Budowa stawów. Nazewnictwo ruchów. Biomechanika kręgosłupa. Techniki podnoszenia przedmiotów. Pozycje i postawy ciała, kąty posturalne. Fizjologia pracy, wydolność fizyczna. Siła, moc i sprawność mięśni. Pułap tlenowy i dług tlenowy. Termoregulacja. Ocena parametrów mikroklimatu, wskaźniki mikroklimatu. Hałas. Oświetlenie. Wydatek energetyczny. Bezpieczeństwo pracy. Ryzyko zawodowe. Metody kształcenia Wykład zdalny (w postaci multimedialnej), pogadanka, dyskusja, ćwiczenie, instruktaż. 32

33 Obszarowe w zakresie nauk przyrodniczych Kierunkowe Wiedza, umiejętności, kompetencje P1A_W01 K1A_W01 ma wiedzę z zakresu podstaw fizjologii i anatomii człowieka P1A_W03 P1A_W07 K1A_W02 K1A_W03 definiuje pojęcia i procesy fizyczne zachodzące w organiźmie człowieka i środowisku nazywa i opisuje techniki oraz narzędzia badawcze wykorzystywane w ergonomii P1A_W09 K1A_W04 objaśnia podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii P1A_U01 P1A_U06 K1A_U01 K1A_U02 stosuje i dobiera techniki oraz narzędzia badawcze wykorzystywane w ergonomii przeprowadza proste pomiary środowiska pracy i sporządza sprawozdania z otrzymanych wyników P1A_K02 K1A_K01 działa w grupie i organizuje pracę w określonym zakresie P1A_K06 K1A_K02 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo innych w grupie Weryfikacja efektów kształcenia i warunków zaliczenia Wykład - egzamin końcowy, do którego student jest dopuszczany na podstawie uprzedniego zaliczenia ćwiczeń, przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwający 60 minut zawiera 10 pytań, każde pytanie 1 pkt. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 6 pkt. (60%) na 10 pkt. możliwych do zdobycia. Ćwiczenia - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch pisemnych sprawdzianów wiedzy ocena pozytywna powyżej 60% uzyskanych punktów z każdego sprawdzianu oraz pozytywnie ocenione pisemne sprawozdania z zajęć laboratoryjnych. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna pozytywnych ocen cząstkowych. Obciążenie pracą studenta STUDIA STACJONARNE Godziny kontaktowe: - laboratorium (30 godz.) i konsultacje (30 godz.) Praca samodzielna studenta: - wykład zdalny e-learning (30 godz.) - przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń (samodzielnie i w zespole) - 30 godz. - przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie (20 godz. + 1 godz.) Łącznie 126 godzin = 4 ECTS W ramach tak określonego nakładu pracy studenta: - nakład związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : godz. = 46 godz., co odpowiada 2 punktom ECTS, - nakład związany z zajęciami o charakterze praktycznym: godz. = 75 godz., co odpowiada 2 punktom ECTS. STUDIA NIESTACJONARNE Godziny kontaktowe: - laboratorium (18 godz.) i konsultacje (27 godz.) Praca samodzielna studenta: - wykład zdalny e-learning (9 godz.) - przygotowanie sprawozdań z 33

34 przeprowadzonych ćwiczeń (samodzielnie i w zespole) - 20 godz. - samodzielne studiowanie zalecanej literatury (20 godz.) - przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie (30 godz. + 1 godz.) Łącznie 116 godzin = 4 ECTS W ramach tak określonego nakładu pracy studenta: - nakład związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : godz. = 46 godz., co odpowiada 1 punktowi ECTS, - nakład związany z zajęciami o charakterze praktycznym: godz. = 76 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS. Literatura Literatura podstawowa Górski J. (red.), Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. t. I. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. t. II. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa Kozłowski S., Granice przystosowania. Wiedza Powszechna, Warszawa Lewandowski J. (red.), Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania. Wydawnictwo MARCUS S.C., Łódź Literatura uzupełniająca Durin J. V. G., Passmore R., Energetyka pracy i wypoczynku. PWN, Warszawa Dziak, A., Bóle krzyża. PZWL, Warszawa Malinowski A., Bożiłow W., Podstawy antropometrii. Metody, techniki i normy. PWN, Warszawa Łódź McCormick E.J., Antropotechnika: przystosowanie konstrukcji maszyn i urządzeń do człowieka. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa Tytyk E., Metodologia projektowania ergonomicznego w budowie maszyn. Politechnika Poznańska Biochemia Kod przedmiotu: 13.1-WB-OS1-BIOC Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: Polski Odpowiedzialny i osoby prowadzące Odpowiedzialny prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski Osoby prowadzące prof. dr hab. Aleksander F. Sikorski, dr Dżamila Bogusławska Forma zajęć Liczba godzin w semestrze Semestr Forma zaliczenia punkty ECTS 34

35 Studia stacjonarne Wykład 45 godzin 3 egzamin Laboratorium 45 godzin 3 zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 7 Wykład 18 godzin 3 egzamin Laboratorium 18 godzin 3 Charakterystyka przedmiotu Cel przedmiotu Poznanie i zrozumienie chemicznych podstaw budowy i funkcji organizmu. Wymagania wstępne Wiedza z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej oraz biofizyki Zakres tematyczny Biochemia - wyjaśnienie pojęć i zakresu tematycznego. Aminokwasy i białka. Wiązanie peptydowe. Białka - budowa, klasyfikacja, złożoność i różnorodność strukturalna i funkcjonalna. Parametry charakteryzujące właściwości białek. Enzymy - podstawy funkcji. Inhibitory enzymów. Kwasy nukleinowe - budowa, różnorodność, funkcja, biosynteza. Kod genetyczny. Biosynteza białek. Cukry - struktura i funkcja w organizmie. Lipidy - złożoność, klasyfikacja, biosynteza i katabolizm niektórych lipidów. Witaminy - charakterystyka i podział witamin. Metabolizm podstawowe pojęcia. Procesy anaboliczne i kataboliczne. Reakcje sprzężone. Glikoliza. Cykl Krebsa. Fotosynteza. Fosforylacja oksydatywna. Wprowadzanie azotu do biosfery. Roztwory - obliczenia. Przeliczanie stężeń. Wirowanie, wysalanie i dializa. Techniki chromatograficzne. Elektroforeza. Podstawy spektrofotometrii. Metody kształcenia WYKŁAD - metoda podająca: wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, ĆWICZENIA LABORATORYJNE - metoda podająca: pogadanka na temat stosowanych metod analitycznych, - metoda praktyczna : laboratoryjna; praca analityczna z wykorzystaniem wybranych technik znakowania cząsteczek biologicznych, metod dokumentacji wyników i programów bioinformatycznych. Obszarowe w zakresie nauk przyrodniczych Kierunkowe Wiedza, umiejętności, kompetencje 35

36 P1A_W01 P1A_W04 K1A_W05 student ma wiedzę na temat molekularnych podstaw funkcjonowania żywego organizmu a szczególnie funkcji komórki P1A_W08 K1A_W06 student rozumie podstawy molekularnej zmienności i ewolucji organizmów oraz globalne znaczenie niektórych procesów takich jak fotosynteza, czy przyswajanie azotu cząsteczkowego dla biosfery P1A_U01 P1A_U04 P1A_U06 P1A_K01, P1A_K05 P1A_K02 K1A_U03, K1A_U04, K1A_U05 K1A_K03 K1A_K01 student potrafi rozwiązywać proste problemy z dziedziny biochemii i biologii molekularnej; posługuje się podstawowym sprzętem laboratoryjnym (pipety, urządzenia do elektroforezy i chromatografii, spektrofotometry, ph-metry itd.); przeprowadza doświadczenia według procedur student stosuje metodę samokształcenia i rozumie, że posiadana wiedza i zdobyte doświadczenie w omawianym zakresie są niezbędne w rzetelnej realizacji doświadczeń biologicznych student działa w grupie i organizuje pracę w określonym zakresie, słucha uwag prowadzącego zajęcia i stosuje się do jego zaleceń. Weryfikacja efektów kształcenia i warunków zaliczenia Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z zajęć laboratoryjnych oraz pozytywnego wyniku z egzaminu. Ćwiczenia laboratoryjne: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium,tj.:7 zaliczeń pisemnych (3-5 pytań - ocena pozytywna powyżej 50% uzyskanych punktów), samodzielnie przygotowane sprawozdania laboratoryjne i jedno zaliczenie umiejętności praktycznych. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen cząstkowych. Wykłady: Egzamin trwający 60 minut zawiera 3 otwarte pytania (z puli około 200 pytań udostępnionych wcześniej studentom). Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie minimum 50% punktów. Obciążenie pracą studenta STUDIA STACJONARNE Godziny kontaktowe: wykład (45 godz.), zajęcia laboratoryjne (45 godz.), konsultacje (15 godz.) i egzamin 1 godz. Praca samodzielna studenta: przygotowanie do zajęć laboratoryjnych (30 godz.), samodzielne przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych (10 godz.) i przygotowanie się do egzaminu (60 godz.) Łącznie 207 godzin = 7 ECTS W ramach tak określonego nakładu pracy studenta: - nakład związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : =106 godz., co odpowiada 4 punktom ECTS - nakład związany z zajęciami o charakterze praktycznym: =85 godz., co odpowiada 3 punktom ECTS. STUDIA NIESTACJONARNE Godziny kontaktowe: wykład (27 godz.), zajęcia laboratoryjne (27 godz.) i konsultacje (5 godz.)+ egzamin 1 godz. Praca samodzielna studenta: przygotowanie do zajęć laboratoryjnych (47 godz.), samodzielne przygotowanie sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych (20 godz.), samodzielne studiowanie zalecanej literatury (37 godz.) i przygotowanie się do egzaminu (40 godz.) Łącznie 207 godzin = 7 ECTS W ramach tak określonego nakładu pracy studenta: - nakład związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 36

37 =60 godz., co odpowiada 2 punktom ECTS, - nakład związany z zajęciami o charakterze praktycznym: =134 godz., co odpowiada 5 punktom ECTS. Literatura Literatura podstawowa Berg, J.M, Tymoczko, J.L., Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005, wydanie IV zmienione Berg, J.M, Tymoczko, J.L., Stryer, L., Biochemia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009, wydanie VI zmienione Kłyszejko-Stefanowicz L. Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa, Literatura uzupełniająca P. Kafarski & B. Lejczak, Chemia bioorganiczna, PWN, Warszawa Obliczenia biochemiczne, A. Zgirski, R. Gondko.; wyd. PWN, Warszawa Biofizyka Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: wybieralny Język nauczania: Polski Odpowiedzialny i osoby prowadzące Odpowiedzialny Osoby prowadzące prof. dr hab. Lidia Latanowicz prof. dr hab. Lidia Latanowicz, dr Anna Timoszyk Forma zajęć Liczba godzin w semestrze Semestr Forma zaliczenia punkty ECTS Studia stacjonarne Wykład 30 godzin 3 zaliczenie z oceną Laboratorium 30 godzin 3 zaliczenie z oceną Studia niestacjonarne 6 Wykład 9 godzin 3 zaliczenie z oceną Laboratorium 18 godzin 3 zaliczenie z oceną Charakterystyka przedmiotu Cel przedmiotu 37

38 Celem kształcenia jest nabycie przez studentów zdolności powiązania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi w zakresie opisu zjawisk zachodzących w materiałach biologicznych. Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu biologii, chemii, fizyki i matematyki przewidziana w programie studiów na kierunku Ochrona Środowiska. Zakres tematyczny Wykład: własności materii, termodynamika procesów cieplnych zachodzących w przyrodzie, zjawiska transportu masy i energii, fale mechaniczne, zjawiska elektryczne i magnetyczne, wpływ promieniowania elektromagnetycznego na środowisko, wpływ promieniotwórczości naturalnej i sztucznej na środowisko. Laboratorium: własności cieczy i ciał stałych, m.in. metody pomiaru gęstości, lepkości, włoskowatości; wilgotności względnej powietrza, termodynamika, m.in. zastosowanie metod kalorymetrycznych do wyznaczania entalpii i entropii układu; zastosowanie metod pehametrycznych i konduktometrycznych do wyznaczania parametrów cieczy (ph, przewodność, zawartość jonów). Metody kształcenia Wykład: podająca prezentacja multimedialna. Laboratorium: praktyczna doświadczenia wykonywane w parach przez studentów z wykorzystaniem metod pomiaru gęstości, wilgotności powietrza, lepkości, metod kalorymetrycznych, pehametrycznych i konduktometrycznych. Obszarowe w zakresie nauk przyrodniczych Kierunkowe Wiedza, umiejętności, kompetencje P1A_W01 P1A_W03 P1A_U01, P1A_U03 K1A_W07 K1A_W08 K1A_U06 Student potrafi zdefiniować, opisać i wytłumaczyć podstawowe zjawiska i procesy biofizyczne Student potrafi scharakteryzowac podstawowe zjawiska i procesy przzyrodnicze Student potrafi zastosować podstawowe metody badawcze w zakresie przewidzianym przez program zajęć oraz potrafi wykorzystać dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne. P1A_U06 K1A_U05 Student przeprowadza obserwacje podczas wykonywania doświadczenia i wykonuje w laboratorium proste pomiary oraz potrafi zastosować podstawowe metody statystyczne do analizy danych. P1A_K02 K1A_K01 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 38

2010/2011. Ochrona środowiska

2010/2011. Ochrona środowiska 2010/2011 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2010/2011 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

2009/2010. Ochrona środowiska

2009/2010. Ochrona środowiska 2009/2010 Ochrona środowiska Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2009/2010 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu

Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Mikrobiologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BiolP-MiOg-W-S14_pNadGenKW6DH Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Botanika ogólna - opis przedmiotu

Botanika ogólna - opis przedmiotu Botanika ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Botanika ogólna Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-BtOg-L-S14_pNadGenZSLYC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy biologii - opis przedmiotu

Podstawy biologii - opis przedmiotu Podstawy biologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy biologii Kod przedmiotu 13.1-WB-BTP-Pbiol-L-S14_pNadGenUAT4O Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia Profil

Bardziej szczegółowo

Fizjologia roślin - opis przedmiotu

Fizjologia roślin - opis przedmiotu Fizjologia roślin - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizjologia roślin Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-FR-W-S14_pNadGenR7QSC Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia Profil

Bardziej szczegółowo

Chemia organiczna - opis przedmiotu

Chemia organiczna - opis przedmiotu Chemia organiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chemia organiczna Kod przedmiotu 13.3-WB-OSP-ChOrg-W-S14_pNadGen6S4HZ Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy

Opis przedmiotu: Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 25.09.2013 Karta - Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Opis : Ergonomia i bezpieczeństwo pracy Kod Nazwa Wersja TR.SIK301 Ergonomia i bezpieczeństwo pracy 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Przyroda UwB I rok studiów 1. Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. Ergonomia i BHP (PO) 10 10 1 Z 3. Język obcy (PO) 30 30 2 Z 4. Chemia ogólna (PP) 30 30 60 4 E 5. Biologia komórki (PP) 15 15 30 2 E 6. Różnorodność

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny 14. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-OSP-PW-14-Ć-S15_pNadGenC5HW1.

Przedmiot wybieralny 14. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-OSP-PW-14-Ć-S15_pNadGenC5HW1. Przedmiot wybieralny 14... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 14... Kod przedmiotu 13.9-WB-OSP-PW-14-Ć-S15_pNadGenC5HW1 Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu

Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu Techniki znakowania cząsteczek biologicznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki znakowania cząsteczek biologicznych Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TZCzB-W-S14_pNadGenSLPZU Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu

Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mikrobiologia środowiskowa Kod przedmiotu 13.4-WB-OSOD-MŚr-W-S14_pNadGenMVRC0 Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

Metody analizy białek - opis przedmiotu

Metody analizy białek - opis przedmiotu Metody analizy białek - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody analizy białek Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-MAB-L-S14_pNadGenPEBES Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia /

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu

Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu Biotechnologia ogólna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Biotechnologia ogólna Kod przedmiotu 13.4-WB-BTP-BtOg-W-S14_pNadGen6WWJU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny

kod w SID Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 (Po korekcie zatwierdzonej na posiedzeniu Rady ydziału w dniu 29.06.2011 r.) data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP.

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP. Przedmiot wybieralny 1... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 1... Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim BHP Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM.

Wykład IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle. przemyśle - opis przedmiotu. Informacje ogólne WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM. IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV - Mikroorganizmy w środowisku i w przemyśle Kod przedmiotu 13.9-WB-OSD-MwŚ-W-S14_pNadGen6BSAM Wydział

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

Przyroda UwB. I rok studiów

Przyroda UwB. I rok studiów Zatwierdzony na Radzie Wydziału 13.06.2013, zmiana 10.07.2014 r., 14.05.2015 Przyroda UwB I rok studiów Semestr zimowy 1. 0200-PS1-1MAT Matematyka (PP) 15 15 30 2 Z 2. 0200-PS1-1BHP Ergonomia i BHP (PO)

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Biologia. Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski

2013/2014. Biologia. Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2013/2014 Biologia Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2013/2014 UNI WE RS YTE T ZI ELO NO GÓ R SKI WYDZI A Ł NA U K BI OL O GI C ZNY C H PAKIET INFORMACYJNY kierunek BIOLOGIA Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizjologii zwierząt - opis przedmiotu

Podstawy fizjologii zwierząt - opis przedmiotu Podstawy fizjologii zwierząt - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy fizjologii zwierząt Kod przedmiotu 13.1-WB-OSP-Pdst.FZ-L-S15_pNadGenVF94G Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

2010/2011 Biologia Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2010/2011

2010/2011 Biologia Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2010/2011 2010/2011 Biologia Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet Zielonogórski 2010/2011 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH PAKIET INFORMACYJNY kierunek BIOLOGIA Rok akademicki 2010/2011 Europejski

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 112 1 2

Bardziej szczegółowo

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne

kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i II rok) ECTS w semestrze Przedmioty ogólne kierunek: Ochrona Środowiska studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 (I i ) Przedmioty ogólne NAZWA PRZEDMIOTU I 1. 2. 3. 4. 5. 6. w. w. w. w. w. w. aud. lab. ogólne 270 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod w SID pieczęć i podpis dziekana Wydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe na

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział

Przedmiot wybieralny Typ przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa. Kod przedmiotu WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU. Wydział Przedmiot wybieralny 15... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 15... Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-PW15-W-S14_pNadGen498OU Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia

Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Program kształcenia. STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia STUDIA PODYPLOMOWE Specjalność Biologia Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia podyplomowe Specjalność Biologia 2. Zwięzły opis kierunku

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wykład monograficzny z nauk biologicznych KOD WF/II/st/31 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu

Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Plan studiów kierunku architektura krajobrazu Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty w biotechnologii Kod przedmiotu

Ekologiczne aspekty w biotechnologii Kod przedmiotu Ekologiczne aspekty w biotechnologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekologiczne aspekty w biotechnologii Kod przedmiotu 13.4-WB-BTD-EAB-W-S14_pNadGenNH5UM Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska

Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska Wydział Biologii iochrony Środowiska Kierunek Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2012/2013 A 1 Botanika E 60 15 45 5 15 45 5 2 Zoologia E 60 15 45 5 15

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz.

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia

Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia Program studiów I st. (licencjackich) na kieruneku Biotechnologia ROK I i II Przedmiot Rok pierwszy Rok drugi I semestr II III semestr IV godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS godz. ECTS j. angielski 60 2 60

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

BHP z elementami ergonomii - opis przedmiotu

BHP z elementami ergonomii - opis przedmiotu BHP z elementami ergonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu BHP z elementami ergonomii Kod przedmiotu 16.9-WZ-BezP-BHPEE-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

GODZINY Wychowanie fizyczne

GODZINY Wychowanie fizyczne YDZIAŁ HODOI I BIOOGII ZIERZĄT UNIERSYTET TECHNOOGICZNO - PRZYRODNICZY POZIOM STUDIÓ: FORMA STUDIÓ: SPECJANOŚ: PAN STUDIÓ NR I STUDIA PIERSZEGO STOPNIA (3,5-ETNIE INŻYNIERSKIE) OCHRONA ŚRODOISKA. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Studiapierwszego stopnia

Studiapierwszego stopnia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2014/15. Zawierają spis przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Ergonomia i higiena pracy. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 1W, 1Ćw

Ergonomia i higiena pracy. forma studiów: studia niestacjonarne. Liczba godzin/zjazd: 1W, 1Ćw Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. Inżynieria Materiałowa Poziom studiów: studia I stopnia Ergonomia i higiena pracy forma studiów: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe KOD S/I/st/16 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/visemestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 168/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Leśnym kierunku studiów ochrona przyrody na poziomie studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu

Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu Techniki biologii molekularnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Techniki biologii molekularnej Kod przedmiotu 13.9-WB-BMD-TBM-W-S14_pNadGenI2Q8V Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Geograficzno - Biologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Wydział Geograficzno - Biologiczny PROGRAM STUDÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SĘ ROKU AKADEMCKM 2011/2012 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SD pieczęć i podpis dziekana ydział Geograficzno - Biologiczny Studia wyższe prowadzone na kierunku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Ochrony Środowiska Kierunek: Ochrona środowiska Studia stacjonarne PLAN STUDIÓW (obowiązujący od roku 2014/2015) Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki,

Fizjologia zwierząt, Zoologia bezkręgowców i strunowców, Anatomia i biologia człowieka, Biochemia, Biologia komórki, KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Zdrowie a choroba Health and disease Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Dr Agnieszka Greń Zespół dydaktyczny Dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP Dr hab. Grzegorz Formicki,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ergonomia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: CIM-1-058-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energia geotermalna geothermal energy. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

BHP w spawalnictwie Health and safety in welding. Liczba godzin/tydzień: 1S PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: Seminarium BHP w spawalnictwie Health and safety in welding Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Projekt OCHRONA RADIOLOGICZNA Radiological Protection Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo (obowiązują studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017)

Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo (obowiązują studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017) Plan studiów stacjonarnych II stopnia, kierunek Ogrodnictwo (obowiązują studentów kończących studia w roku akademickim 2016/2017) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6 +7+8)

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 44/2014 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2014 r.

Uchwała Nr 44/2014 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2014 r. Uchwała Nr 44/2014 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunkach Biologia i Inżynieria Środowiska na Wydziale Biologii

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-OSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Rekomendacja IKdsJK: EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTOW - ECTS Punktacja ECTS, stanowiąca jeden z filarów procesu bolońskiego, powstała w celu zapewnienia porównywalności efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo