Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera 312[01].Z1.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera 312[01].Z1.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera 312[01].Z1.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Elżbieta Majka mgr inż. Ireneusz Przybyłowicz Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: dr inż. Bożena Zając Korekta: mgr inż. Tomasz Sułkowski Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312[01].Z1.02 Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik informatyk. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Przykładowe scenariusze zajęć 7 5. Ćwiczenia Metody zapisu informacji Ćwiczenia Sprawdzian postępów Przetwarzanie dźwięku i obrazu Ćwiczenia Sprawdzian postępów Monitory Ćwiczenia Sprawdzian postępów Drukarki Ćwiczenia Sprawdzian postępów Skanery Ćwiczenia Sprawdzian postępów Urządzenia wskazujące Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sieci komputerowe Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewaluacja osiągnięć ucznia Literatura 40 2

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie Technik Informatyk, a w szczególności podczas nauki o urządzeniach wewnętrznych i zewnętrznych komputera oraz kształtowaniu umiejętności wykorzystania tej wiedzy, podczas pracy. W poradniku zamieszczono: wykaz literatury, z jakiej mogą korzystać uczniowie podczas nauki, wykaz umiejętności, jakie powinien mieć uczeń przed przystąpieniem do nauki w wybranym przez siebie zawodzie, wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy z tym poradnikiem, zestawy pytań, które pomogą uczniowi sprawdzić, czy opanował treści o urządzeniach zewnętrznych komputera podane w Poradniku dla ucznia, propozycje ćwiczeń, które mają na celu wykształcenie u uczniów umiejętności praktycznych, sprawdzian postępów. Zakres treści kształcenia ujęty w Poradniku dla ucznia jest bardzo szeroki, ponieważ: temat obejmuje bardzo szeroką gamę urządzeń, na rynku komputerowym zmiany następują w bardzo szybkim tempie, a uczeń, przyszły technik informatyk, może spotkać się z urządzeniami, które obecnie nie występują w handlu. W podrozdziałach Poradnika dla ucznia Materiał nauczania treści kształcenia zostały omówione w sposób ogólny. Mimo, że podany zasób wiadomości o różnych urządzeniach powinien być wystarczający dla przyszłego technika informatyka, to informacje te powinny być traktowane jako wskazówki do ustawicznego samokształcenia. Szczegółowe wiadomości o niektórych urządzeniach uczeń będzie rozwijał śledząc nowości pojawiające się na rynku komputerowym już w trakcie trwania nauki. Nauczyciel powinien być pomocny uczniowi przy doborze treści nauczania, wskazując mu materiały i źródła, z których może uzyskać najświeższe informacje dotyczące sprzętu komputerowego. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami aktywizującymi ze szczególnym uwzględnieniem: ćwiczeń laboratoryjnych, samokształcenia kierowanego, metody projektów. Forma organizacyjna pracy uczniów może również być zróżnicowana począwszy od samodzielnej pracy jednolitej lub zróżnicowanej, przez grupową jednolitą i zróżnicowaną do pracy jednolitej w większym zespole uczniowskim. Pomocne w prowadzeniu zajęć mogą okazać się zestawy pytań zamieszczonych w Poradniku dla ucznia, w podrozdziałach Pytania sprawdzające, z których uczeń może korzystać w dwojaki sposób: zapoznać się z pytaniami przed przystąpieniem do pracy z podrozdziałem Materiał nauczania poznając w ten sposób wymagania, wynikające z potrzeb zawodu, a po opanowaniu wskazanych treści odpowiedzieć na zadane pytania, by sprawdzić stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń, zapoznać się z pytaniami i odpowiedzieć na nie po pracy z podrozdziałem Materiał nauczania sprawdzając w ten sposób stan swojej gotowości do wykonywania ćwiczeń. Wybór należy do ucznia. 3

5 W każdej z podanych metod nauczania istotną rolę odgrywa wykonywanie ćwiczeń, mających na celu przede wszystkim: uzupełnienie informacji o poznanych urządzeniach, utrwalenie wiadomości o już poznanych urządzeniach. W Poradniku dla ucznia podano po kilka propozycji ćwiczeń. Te same ćwiczenia zamieszczone zostały w Poradniku dla nauczyciela. Nauczyciel może zlecić wykonanie wszystkich ćwiczeń lub wybierać określone ćwiczenia i przeprowadzić je: zgodnie z podanymi wskazówkami (Sposobie przeprowadzenia ćwiczenia), na stanowisku wyposażonym w podane środki dydaktyczne (Wyposażeniu stanowiska pracy). Nauczyciel może również przedstawić swoje propozycje i przeprowadzić ćwiczenia według własnych pomysłów. Uczeń wykonując ćwiczenia, będzie poznawał budowę i zasady działania urządzeń przez: samodzielne rozpoznawanie podzespołów, instalację podzespołów w komputerze, instalację odpowiednich sterowników (driverów) i konfigurację sprzętu, użytkowanie podzespołów i urządzeń. Po wykonaniu zaplanowanych ćwiczeń uczeń ma możliwość sprawdzenia poziomu swoich postępów, odpowiadając na pytania podane w podrozdziale Sprawdzian postępów. Według tego samego zestawu pytań, nauczyciel dokonuje oceny wiedzy i umiejętności ucznia. Uczeń powinien w tym celu samodzielnie: przeczytać pytania i udzielić na nie odpowiedzi, zakreśla odpowiedź, wstawiając X w odpowiednim polu. Poznanie przez ucznia określonej wiedzy o urządzeniach techniki komputerowej będzie stanowiło dla nauczyciela podstawę przeprowadzenia sprawdzianu poziomu przyswojonych wiadomości i ukształtowanych umiejętności. W tym celu nauczyciel może posłużyć się zamieszczonym w rozdziale 5 Zestawem zadań testowych, zawierającym różnego rodzaju zadania. W tym rozdziale podano również: klucz odpowiedzi, instrukcję dla nauczyciela, w której omówiono czynności nauczyciela podczas przeprowadzania sprawdzianu, instrukcję dla ucznia, w której omówiono czynności ucznia podczas przeprowadzania sprawdzianu, przykładową kartę odpowiedzi, w której, w odpowiednich miejscach uczeń wpisuje odpowiedzi na pytania zadania podane w Zestawie zadań testowych. Przykładowe zestawy zadań testowych zamieszczone w Poradniku dla nauczyciela opracowano z myślą o przeprowadzeniu sprawdzianu po realizacji zajęć dydaktycznych z tematów: metody zapisu informacji, instalacja urządzeń. Zestawy te stanowią propozycję narzędzi pomiaru dydaktycznego, z których można skorzystać w celu przeprowadzenia badań lub w celu opracowania innych narzędzi. Wybór należy do nauczyciela. 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji tej jednostki modułowej uczeń powinien umieć: poszukiwać informacji w różnych źródłach, selekcjonować, porządkować i przechowywać informacje, dokumentować, notować i selekcjonować informacje, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu, dokumentacji technicznej, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA Po realizacji tej jednostki modułowej uczeń powinien umieć: przedstawić metody zapisu informacji na nośnikach magnetycznych, określić i porównać parametry pamięci magnetycznych, scharakteryzować zasady zapisu i odczytu informacji na dyskach elastycznych, wyjaśnić zasadę pracy i technologię kart dźwiękowych, porównać zasady zapisu i odczytu informacji na dyskach CD, CDRW i DVD, wyjaśnić zasadę wyświetlania obrazu na ekranie monitora CRT, wyjaśnić zasadę wyświetlania obrazu na ekranie monitora LCD, wyjaśnić zasadę tworzenia obrazu i standardy kart graficznych, określić przeznaczenie karty telewizyjnej, wyjaśnić budowę oraz zasady działania klawiatury i urządzeń wskazujących, porównać linie sygnałowe i główne cechy interfejsów: równoległego, szeregowego, USB, FireWire, wyjaśnić budowę, zasadę działania i konfigurację drukarek atramentowych, laserowych i igłowych, zaproponować odpowiedni typ drukarki uwzględniając przeznaczenie, parametry i koszty eksploatacji, wyjaśnić budowę i zasadę działania skanerów, wyjaśnić architekturę i topologię sieci komputerowych, scharakteryzować protokoły sieciowe, zdefiniować parametry i standardy sieci komputerowych, rozróżnić urządzenia umożliwiające łączenie komputerów, przedstawić zasadę działania modemu i transmisji za pomocą linii telefonicznej, posłużyć się instrukcjami do urządzeń w języku angielskim, określić zagrożenia wynikające z niewłaściwego składowania i usuwania części urządzeń peryferyjnych, zastosować się do wymagań ergonomii, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 6

8 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz zajęć 1 Temat: Budowa i zasada działania napędu dysków optycznych. Cel ogólny: kształtowanie umiejętności rozpoznawania budowy i zasady działania napędów dysków optycznych Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: wymienić elementy budowy napędu dysków optycznych, zinterpretować zasadę działania napędu dysków optycznych, zidentyfikować rodzaje interfejsów stosowanych w technice komputerowej do podłączania napędu dysków optycznych, rozpoznać podstawowe części napędu, określić parametry napędów dysków optycznych, skonfigurować napęd do podłączenia w komputerze. Metody nauczania uczenia się: wykład, pokaz. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca w małych zespołach. napędy dysków optycznych z interfejsami ATA, SCSI, SATA, taśmy łączące SCSI, ATA33, ATA133, SATA, kontrolery IDE, SCSI, adaptery IDE USB, SATA IDE, napęd dysków optycznych przystosowany do rozpoznawania elementów wewnętrznych (rozłożony), zworki. Czas: 90 min. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do zajęć. 2. Omówienie celów zajęć. 3. Plan zajęć: przedstawienie rozwoju napędów dysków optycznych, omówienie parametrów interfejsów, omówienie parametrów charakteryzujących napędy dysków optycznych, omówienie budowy wewnętrznej napędu, zastosowanie adapterów SATA IDE, zastosowanie adapterów IDE USB. 4. Podsumowanie zajęć. Uczniowie: identyfikują interfejsy napędów optycznych, wskazują zasady konfiguracji dysków optycznych w komputerze, określają parametry napędów dysków optycznych, rozpoznają elementy składowe napędów dysków optycznych. 5. Ocena poziomu osiągnięć uczniów i ocena ich aktywności. 7

9 Scenariusz zajęć 2 Temat: Karty graficzne. Cel ogólny: kształtowanie umiejętności instalowania karty graficznej Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: przedstawić historię rozwoju kart graficznych, zidentyfikować rodzaje interfejsów stosowanych w technice komputerowej do podłączania kart graficznych, rozpoznać interfejsy karty graficznej i kojarzyć je z odpowiednim slotem płyty głównej, określić parametry charakteryzujące karty graficzne, zainstalować kartę graficzną na płycie głównej. Metody nauczania uczenia się: wykład, pokaz. Formy organizacyjne pracy uczniów: praca indywidualna, praca w małych zespołach. karty graficzne z interfejsem ISA, Local Bus, PCI, AGP (x2, x4, x8) PCI Express, płyty główne z odpowiednimi slotami. Czas: 90 min. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do zajęć. 2. Omówienie celów zajęć. 3. Plan zajęć: przedstawienie rozwoju kart graficznych sloty kart graficznych, omówienie parametrów kart graficznych, omówienie budowy i zasady działania karty graficznej, omówienie rodzajów interfejsów kart graficznych, omówienie doboru kart graficznych ze względu na zastosowanie, ćwiczenia z rozpoznawania i instalacji karty graficznej na płycie głównej. 4. Podsumowanie zajęć uczniowie: rozpoznają interfejsy kart graficznych, znają historię rozwoju kart graficznych, instalują karty graficzne na płycie głównej komputera, znają parametry techniczne charakteryzujące karty graficzne. 5. Ocena poziomu osiągnięć uczniów i ocena ich aktywności. 8

10 5. ĆWICZENIA 5.1. Metody zapisu informacji Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wymień podstawowe części składowe napędu FDD. Zrób szkic. Podłącz napęd FDD do kontrolera tak, aby był wykryty jako napęd A później B. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu budowy i montażu napędu dysków elastycznych. 1) opisać podstawowe części składowe napędu FDD z wyjaśnieniem ich przeznaczenia, 2) zrobić szkic schemat blokowy zasady działania napędu FDD, 3) wybrać odpowiednią taśmę łączącą (sygnałowej), 4) odszukać na płycie głównej gniazda kontrolera FDD, 5) podłączyć w prawidłowy sposób taśmę do kontrolera, 6) podłączyć w prawidłowy sposób taśmę do napędu FDD (podłączenie powtórzyć dla dwóch możliwych ustawień). płyta główna, napęd dysków elastycznych, różne taśmy łączące. Ćwiczenie 2 Zainstalować FDD w komputerze. Ustawić w BIOS-ie komputera odpowiednią kolejność bootowania. Sprawdzić poprawność instalacji uruchamiając system operacyjny z dyskietki. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu montażu napędu dysków elastycznych w komputerze i kontroli ustawień BIOS-u. 9

11 1) podłączyć FDD odpowiednią taśmą do kontrolera FDC, 2) podłączyć zasilanie do FDD, 3) uruchomić komputer, 4) wejść do ustawień BIOS-u, 5) odnaleźć w BIOS-ie, ustawienia bootownia i ustawić ich w sposób umożliwiający uruchomienie komputera z dyskietki, 6) uruchomić komputer wykorzystując dyskietkę z systemem operacyjnym. sprawny napęd FDD, różne taśmy łączące, komputer przygotowany do montażu FDD, dyskietka z systemem operacyjnym. Ćwiczenie 3 Sformatować dyskietkę HD z poziomu DOS. Skopiować dyskietkę z poziomu DOS. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie podstawowych umiejętności wykonywania operacji formatowania i kopiowania dyskietki przy użyciu komend DOS. 1) uruchomić komputer, 2) wpisać komendę format a:, 3) sformatować dyskietki HD z poziomu DOS, 4) wsunąć dyskietkę z danymi do napędu FDD, 5) wpisać komendę diskcopy a: a:, 6) skopiować dyskietkę. komputer z systemem operacyjnym DOS i FDD, dyskietka HD z zapisanymi plikami, czysta dyskietka HD. 10

12 Ćwiczenie 4 Wymienić części HDD i zrobić szkic. Zainstalować podłączyć napęd HDD kolejno do kontrolera IDE1 i IDE2. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu budowy i montażu napędu dysków twardych. 1) opisać podstawowe części składowe napędu HDD z wyjaśnieniem ich przeznaczenia. 2) wybrać odpowiednią taśmę łączącą, 3) odszukać na płycie głównej gniazda kontrolera IDE1 i IDE2, 4) podłączyć w prawidłowy sposób taśmę do kontrolera, 5) podłączyć w prawidłowy sposób taśmę do napędu HDD. napęd HDD, płyta główna, różne taśmy łączące, napęd HDD. Ćwiczenie 5 Zainstalować HDD w komputerze, sprawdzić poprawność instalacji uruchamiając system operacyjny z HDD. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu i montażu napędu dysków twardych. 1) podłączyć HDD odpowiednią taśmą do kontrolera HDD, 2) podłączyć zasilanie do HDD, 3) uruchomić komputer, 4) wejść do ustawień BIOS u, 5) odnaleźć w BIOS-ie, ustawienia bootownia, i ustawić je w sposób umożliwiający uruchomienie komputera z dysku twardego, 6) uruchomić komputer. 11

13 sprawny napęd HDD z systemem operacyjnym, komputer przygotowany do montażu HDD, różne taśmy sygnałowe, dysk twardy. Ćwiczenie 6 Skonfigurować HDD zworkami. Skontrolować wykrywanie dysku przez BIOS komputera. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu konfiguracji wielu dysków twardych do pracy w komputerze. 1) podłączyć dostępne dyski twarde do kontrolera przy pomocy taśm sygnałowych, 2) podłączyć zasilanie do dysków, 3) skonfigurować HDD przy pomocy zworek zgodnie z oznaczeniami na dyskach w sposób umożliwiający wykrycie wszystkich podłączonych dysków, 4) uruchomić komputer i wejść do ustawień BIOS, 5) skontrolować poprawność wykrywania dysków przez BIOS płyty głównej (czynność powtórzyć dla różnych konfiguracji. komputer, co najmiej 2 dyski twarde, taśmy sygnałowe. Ćwiczenie 7 Założyć dwie partycje i dwa dyski logiczne. Sformatować HDD z poziomu DOS. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie podstawowych umiejętności wykonywania operacji formatowania i kopiowania dysków twardych przy użyciu komend DOS. 12

14 1) uruchomić komputer przy pomocy dyskietki, 2) uruchomić program fdisk, 3) założyć na HDD dwie partycje, każda po 50% pojemności dysku, 4) założyć na drugiej partycji dwa dyski logiczne, każdy po 50% pojemności partycji, 5) zresetować komputer w celu zastosowania ustawień, 6) uruchomić komputer przy pomocy dyskietki, 7) sformatować kolejno wszystkie założone partycje HDD przy pomocy komendy format, 8) nadać partycjom etykiety: a) pierwsza partycja system, b) druga partycja dane, c) trzecia partycja rozrywka. komputer z FDD i HDD, dyskietka systemowa. Ćwiczenie 8 Wymienić podstawowe części składowe napędu CD. Zrobić szkic. Zainstalować podłączyć napęd CD kolejno do kontrolera IDE1 i IDE2. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu budowy i montażu napędu dysków optycznych. 1) opisać podstawowe części składowe napędu CD z wyjaśnieniem ich przeznaczenia, 2) wybrać odpowiednią taśmę łączącą, 3) odszukać na płycie głównej gniazda kontrolera IDE1 i IDE2, 4) podłączyć w prawidłowy sposób taśmę do kontrolera, 5) podłączyć w prawidłowy sposób taśmę do napędu CD. płyta główna, różne taśmy łączące, napęd CD. 13

15 Ćwiczenie 9 Skonfigurować napęd CD zworkami. Zainstalować CD w komputerze, sprawdzić poprawność instalacji uruchamiając system operacyjny z CD. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu budowy i montażu napędu dysków optycznych. 1) skonfigurować napęd CD przy pomocy zworek w zależności od sposobu podłączenia do kontrolera (do IDE1, IDE2) jako: a. master, b. slave, c. cable select, 2) podłączyć napędy CD i HDD odpowiednią taśmą do kontrolera IDE, 3) podłączyć zasilanie do napędów CD i HDD, 4) sprawdzić poprawność wykrywania podłączonych napędów przez BIOS płyty głównej, 5) ustawić w BIOS-ie bootowanie z CD, 6) uruchomić komputer z dysku CD. komputer z co najmniej jednym dyskiem twardym, sprawny napęd CD, płyta CD z systemem operacyjnym. Ćwiczenie 10 Nagrać płytę wielosesyjną z zamknięciem sesji, skopiować płytę. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu archiwizacji danych i tworzenia kopii zapasowych z użyciem nagrywarki CD. 1) uruchomić komputer z systemem rodziny Windows, 2) uruchomić oprogramowania pozwalającego na nagrywanie płyt wielosesyjnych, 3) nagrać sesję złożoną z dowolnych danych, 14

16 4) nagrać płyty z opcją zamknięcia sesji, 5) skopiować płyty CD. komputer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem pozwalającym na nagrywanie płyt wielosesyjnych, jednosesyjnych, kopiowania, płyty CD-R lub płyta CD-RW, płyta z danymi do skopiowania Sprawdzian postępów Uczeń potrafi Tak Nie 1) wyjaśnić znaczenie skrótów FDD, CD, HDD 2) ustawić odpowiednią kolejność bootowania 3) sformatować dyskietkę i dysk twardy z poziomu DOS 4) założyć partycje na HDD 5) skonfigurować napędy HDD i CD zworkami 6) nagrywać i kopiować płyty CD 15

17 5.2. Przetwarzanie dźwięku i obrazu Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zidentyfikować i scharakteryzować sloty do podłączania karty graficznej. Zainstalować kartę graficzną w odpowiednim slocie. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu znajomości slotów kart graficznych oraz umiejętności zainstalowania karty graficznej w odpowiednim slocie. 1) poprawnie zidentyfikować rodzaje slotów na płycie głównej, 2) posortować sloty chronologicznie, 3) zamontować kartę graficzną w slocie. różne płyty główne, różne karty graficzne. Ćwiczenie 2 Zainstalować kartę graficzną w komputerze. Zainstalować (uaktualnić) sterowniki (drivery) karty graficznej. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu znajomości slotów kart graficznych oraz umiejętności praktycznej instalacji karty graficznej w komputerach z różnymi wersjami systemów Windows. 1) poprawnie zidentyfikować rodzaj slotu, w którym można zainstalować kartę, 2) zamontować karty graficzne w komputerze, 3) uruchomić komputer, 16

18 4) zamienić w ustawieniach karty na Standardowa VGA (dla systemów W95, W98), 5) odnaleźć sterowniki do karty w Internecie, 6) pobrać sterowniki z Internetu, 7) zainstalować (uaktualnienie) sterowniki. komputery bez kart graficznych z systemami Windows (różne wersje), różne (sprawne) karty graficzne, komputer z dostępem do Internetu, nośniki ze sterownikami do kart graficznych. Ćwiczenie 3 Podłączyć TV do karty graficznej komputera. powinien pracować jeden uczeń. Po zainstalowaniu karty należy podłączyć ją do TV (możliwe jest użycie jednego urządzenia TV, do którego będą kolejno podłączane komputery). Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie wiadomości z zakresu umiejętności praktycznej instalacji i konfiguracji karty graficznej z wyjściem TV na komputerach z różnymi wersjami systemów Windows. 1) zamontować kartę graficzną w komputerze, 2) uruchomić komputer, 3) zainstalować sterowniki do karty, 4) wybrać odpowiednie przewody łączące kartę z TV, 5) podłączyć TV do karty graficznej komputera, 6) skonfigurować opcje wyświetlania obrazu na TV i monitorze. komputery bez kart graficznych z systemami Windows (różne wersje), karty graficzne posiadające wyjście TV, różne przewody łączące, telewizor z możliwością podłączenia dodatkowych źródeł sygnału. 17

19 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi Tak Nie 1) rozpoznać slot karty graficznej 2) zainstalować kartę graficzną w komputerze 3) skonfigurować kartę graficzną 4) skonfigurować kartę graficzną do współpracy z TV 5) zmienić częstotliwość odświeżania 18

20 5.3. Monitory Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Ustaw właściwości wyświetlania monitora przy pomocy OSD (On Screen Display Menu wyświetlanie na ekranie). powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności praktycznego ustawienia parametrów monitora przy pomocy funkcji OSD (rozmiar, pozycja, zniekształcenia,...). 1) uruchomić komputer, 2) ustawić odpowiednie właściwości monitora przy pomocy OSD (jasność, kontrast, zniekształcenia ). komputer, monitor z OSD Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak Nie 1) wyjaśnić znaczenie skrótów CRT, LCD 2) wyjaśnić zasadę działania monitora CRT 3) wyjaśnić zasadę działania monitora LCD 4) wyjaśnić różnicę między matryca pasywną i aktywną 5) podać definicję częstotliwości odświeżania 19

21 5.4. Drukarki Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zainstalować drukarkę podłączoną bezpośrednio do komputera i udostępnić ją w sieci. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności podłączania drukarek do komputera i instalacji drukarki w systemie. 1) uruchomić komputer, 2) podłączyć drukarkę kolejno do portu: a. LPT, b. USB. 3) dodać drukarkę w panelu sterowania, 4) zainstalować drukarkę w systemie, 5) udostępnić w sieci zainstalowaną drukarkę. komputery z różnymi wersjami systemu Windows, drukarka ze złączem Centronics, kabel Centronics, drukarka ze złączem USB, kabel USB, nośniki ze sterownikami. Ćwiczenie 2 Zainstalować drukarkę udostępnioną w sieci. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności instalacji na stacji roboczej drukarek udostępnionych w sieci. 20

22 1) uruchomić komputer, 2) uruchomić panel sterowania, 3) rozpocząć procedurę dodawania drukarki, 4) odnaleźć w sieci drukarkę sieciową, 5) zainstalować drukarkę w systemie, 6) wydrukować stronę testową. komputery z różnymi wersjami systemu Windows podłączone do sieci komputerowej, komputer z udostępniona drukarką, drukarka sieciowa, nośniki ze sterownikami. Ćwiczenie 3 Zmienić ustawienia drukarki. Anulować drukowanie wybranego dokumentu. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności zmian ustawień drukarki oraz anulowania druku dowolnego dokumentu. 1) uruchomić komputer, 2) odnaleźć panel konfiguracyjny drukarki, 3) zmienić ustawienia drukarki jakość, rodzaj papieru, 4) rozpocząć drukowanie kilku dokumentów, 5) wywołać panel zadań wydruku, 6) anulować wydruk wybranych dokumentów. komputery z różnymi wersjami systemu Windows, drukarka. 21

23 Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak Nie 1) wymienić cztery rodzaje drukarek 2) zidentyfikować interfejs podłączenia do komputera 3) wyjaśnić zasadę druku w drukarce mozaikowej 4) zainstalować drukarkę w systemie 5) wymienić wady i zalety drukarek 22

24 5.5. Skanery Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zainstalować skaner z interfejsem SCSI. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie umiejętności instalacji kontrolerów SCSI w komputerze i systemie oraz instalacji skanera z interfejsem SCSI. 1) zamontować kontroler SCSI w komputerze, 2) uruchomić komputer, 3) sprawdzić poprawność instalacji kontrolera w systemie, 4) w przypadku systemów W98, W95 zainstalować sterowniki, 5) wybrać odpowiedni przewód łączący komputer ze skanerem, 6) podłączyć skaner do komputera, 7) uruchomić komputer i zainstalować skaner w systemie. komputery z różnymi wersjami systemu Windows, kontroler SCSI, nośnik ze sterownikami do karty SCSI, skaner ze złączem SCSI, nośnik ze sterownikami do skanera. Ćwiczenie 2 Zainstalować skaner z interfejsem LPT i USB. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie instalacji skanerów z interfejsami LPT i USB w systemach komputerowych. 23

25 1) wybrać odpowiedni przewód łączący, 2) podłączyć skaner do komputera, 3) uruchomić komputer, 4) zainstalować skaner w systemie. komputery z różnymi wersjami systemu Windows, skaner ze złączem LPT, skaner ze złączem USB, nośniki ze sterownikami do skanera. Ćwiczenie 3 Wykonać skanowanie dokumentu z różnymi parametrami. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na porównanie jakości skanowania przy zastosowaniu różnych parametrów. 1) uruchomić komputer z podłączonym skanerem, 2) wywołać panel kontrolny skanera, 3) wykonać skanowanie dokumentu/obrazu z ustawieniami domyślnymi, 4) wykonać skanowanie dokumentu/obrazu z ustawieniami różnymi od domyślnych (większa rozdzielczość, mniejsza rozdzielczość, różne skale barw), 5) przeanalizować różnice w czasie skanowania, jakości skanu i wielkość pliku wynikowego. komputer ze skanerem. Ćwiczenie 4 Wykonać skanowanie dokumentu tekstowego i przesłać go do programu OCR. 24

26 powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na porównanie jakości skanowania przy zastosowaniu różnych parametrów. 1) uruchomić komputer z podłączonym skanerem, 2) wywołać panel kontrolny skanera, 3) wykonać skanowanie dokumentu tekstowego, 4) przesłać zeskanowany dokument do programu OCR, 5) wykonać rozpoznanie tekstu przez OCR, 6) przesłać rozpoznany dokument do edytora tekstu (Word), 7) przeanalizować poprawności rozpoznania dokumentu przez OCR. komputer z systemem operacyjnym i zainstalowanym skanerem i programem OCR, materiały do skanowania, skaner. Ćwiczenie 5 Porównaj jakość obrazu skanowanego skanerem z przetwornikiem CCD i CIS. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na porównanie jakości skanowania przy zastosowaniu skanerów z przetwornikami CCD i CIS. 1) podłączyć do komputera skaner z przetwornikiem CCD, 2) uruchomić komputer, 3) wywołać panel ustawień skanera, 4) zapisanie parametrów skanowania, 5) wykonać skanowanie obrazu, 6) powtórzyć skanowanie przy innych ustawieniach (zapisanie ustawień), 7) podłączyć do komputera skaner z przetwornikiem CIS, 8) wykonać skanowanie tego samego obrazu z takimi samymi ustawieniami przy pomocy skanera z przetwornikiem CIS, 9) przeanalizować jakość skanów. 25

27 komputer, skaner z przetwornikiem CCD, skaner z przetwornikiem CIS, obraz do skanowania, Sprawdzian postępów Uczeń potrafi Tak Nie 1) porównać skanery z przetwornikiem CCD i CIS 2) zainstalować skaner w systemie 3) zeskanować obraz z różnymi parametrami 4) rozróżnić skanery z przetwornikiem CIS i CCD 5) zeskanować dokument tekstowy i przesłać do OCR 26

28 5.6. Urządzenia wskazujące Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zainstalować urządzenia wskazujące: joystick, kierownicę, digitizer. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na zapoznanie się z przebiegiem instalacji i kalibracji różnych urządzeń wskazujących. 1) podłączyć do komputera kolejno: a. joystick, b. kierownicę, c. digitizer, 2) zainstalować urządzenia w systemie, 3) skonfigurować podłączone urządzenie. komputer, joystick, kierownica, digitizer, nośniki ze sterownikami Sprawdzian postępów Uczeń potrafi: Tak Nie 1) wymienić nazwy urządzeń wskazujących 2) określić przeznaczenie różnych urządzeń wskazujących 3) zidentyfikować digitizer, trackball, touchpad 4) zainstalować urządzenie wskazujące w systemie 5) podać sposoby komunikacji urządzeń wskazujących z komputerem 27

29 5.7. Sieci komputerowe Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zainstalować kartę sieciową w komputerze. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na prześledzenie instalacji kart sieciowych w komputerach z różnymi wersjami systemów Windows. 1) zamontować karty sieciowej w odpowiednim slocie, 2) uruchomić komputer, 3) zainstalować karty w systemie, 4) skontrolować poprawność instalacji karty w Menedżerze Urządzeń. komputery z różnymi wersjami systemu Windows, karta sieciowa, nośniki ze sterownikami. Ćwiczenie 2 Skonfigurować połączenie komputera z siecią. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi na sprawdzenie swoich umiejętności z zakresu konfiguracji komputera w sieci (ustawień numeru IP, DHCP...) dla różnych wersji systemu Windows. 1) uruchomić komputer, 2) odnaleźć panel konfiguracji sieci, 3) skonfigurować połączenia komputera z siecią (ustawić odpowiednie parametry IP, DHCP, DNS), 28

30 4) ponowne uruchomić komputer, 5) sprawdzić aktywności połączenia przez przeglądanie zasobów sieciowych, 6) odczytać nadany numer IP (przy przydzielaniu dynamicznym). komputer z kartą sieciową, podłączyć do sieci, informacje o parametrach sieci (DNS, brama, DHCP, IP). Ćwiczenie 3 Wykonać kable sieciowe CROSS i prosty 1:1. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi praktycznie przećwiczyć wykonanie kabli do połączeń sieciowych. 1) przygotować kabel do podłączenia wtyczki (obcięcie izolacji zewnętrznej), 2) ułożyć odpowiednią kolejności przewodów, 3) umieścić przewody we wtyczkach, 4) skontrolować poprawność ułożenia przewodów, 5) zacisnąć wtyczki, 6) skontrolować poprawności wykonania przy pomocy urządzenia typu Communication Tester lub bezpośredniego podłączenia komputerów do sieci lub między sobą. komputer, kabel sieciowy skrętka 8-mio żyłowa, wtyczki, zaciskarka, tester. Ćwiczenie 4 Połącz i skonfiguruj dwa komputery przy pomocy kabla CROSS. 29

31 powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi praktycznie przećwiczyć sposób tworzenia podstawowego połączenia sieciowego. 1) połączyć komputery przy pomocy kabla CROSS, 2) uruchomić komputery, 3) ustawić w protokołach TCP/IP kart sieciowych komputerów odpowiednie parametry, 4) ustawić w komputerach odpowiednie grupy robocze, 5) udostępnić dowolne zasoby komputerów, 6) wykonać ponowne uruchomienie komputerów, 7) sprawdzić poprawności połączenia. dwa komputery z kartami sieciowymi, kabel CROSS. Ćwiczenie 5 Połączyć i skonfigurować dwa komputery przy pomocy kabla prostego. powinien pracować jeden uczeń. Ćwiczenie pozwoli uczniowi praktycznie przećwiczyć sposób tworzenia podstawowego połączenia sieciowego więcej niż dwóch komputerów przy pomocy urządzenia dodatkowego. 1) podłączyć komputery przy pomocy kabla 1:1 do huba lub switcha, 2) uruchomić komputery, 3) ustawić w protokołach TCP/IP kart sieciowych komputerów odpowiednie parametry, 4) ustawić w systemach komputerów odpowiednie grupy robocze, 5) udostępnić dowolne zasoby komputerów, 6) wykonać ponowne uruchomienie komputerów, 7) sprawdzić poprawność połączenia. 30

32 dwa komputery z kartami sieciowymi, kabel prosty, switch lub hub Sprawdzian postępów Czy potrafisz? Tak Nie 1) podać definicję sieci komputerowej 2) wymienić warstwy w modelu OSI 3) podać zasady tworzenia sieci 4) zdefiniować topologie sieci 5) wymienić popularne topologie 31

33 6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego Test do jednostki modułowej Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Test składa się z 15 zadań w formie testu wielokrotnego wyboru. Punktacja zadań: 0 lub 1 punkt Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. Proponuje się następujące normy wymagań uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: dopuszczający za podanie poprawnej odpowiedzi, na co najmniej 6 pytań, dostateczny za podanie poprawnej odpowiedzi, na co najmniej 9 pytań, dobry za podanie poprawnej odpowiedzi, na co najmniej 12 pytań, bardzo dobry za podanie poprawnej odpowiedzi, na co najmniej 14 pytań. Klucz odpowiedzi: 1. d, 2. a, 3. a, 4. b, 5. b, 6. d, 7. b, 8. c, 9. b, 10. b, 11. c, 12. b, 13. a, 14. c, 15. a Plan testu Nr Cel operacyjny Kategoria Poziom Poprawna zad. (mierzone osiągnięcia ucznia) celu wymagań odpowiedź 1. Wymienić rodzaje nośników magnetycznych A P d 2. Opisać zasadę zapisu danych na nośnikach magnetycznych B PP a 3. Scharakteryzować metody zapisu danych na nośnikach magnetycznych C PP a 4. Opisać budowę dysków elastycznych B P b 5. Scharakteryzować organizację plików na dyskach elastycznych C PP b 6. Opisać budowę napędu dysków elastycznych B P d 7. Scharakteryzować parametry dysków twardych C PP b 8. Scharakteryzować parametry interfejsu SCSI C PP c 9. Wymienić zasady konfiguracji dysków A PP b 10. Scharakteryzować sposób uruchamiania systemu z dysku twardego C PP b 11. Wymienić producentów dysków A P c 12. Scharakteryzować zasadę działania dysków optycznych C P b 13. Wymienić różnice między napędami dysków optycznych A P a 14. Scharakteryzować budowę dysków optycznych C P c 15. Scharakteryzować zasady zapisu na dyskach optycznych C P a 32

34 Przebieg testowania Instrukcja dla nauczyciela 1. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z wyprzedzeniem co najmniej jednotygodniowym. 2. Omów z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 3. Zapoznaj uczniów z rodzajami pytań przykład w poradniku dla ucznia. 4. Przeprowadź z uczniami próbę na podstawie poradnika dla ucznia. 5. Omów z uczniami sposób udzielania odpowiedzi podczas sprawdzianu (karta odpowiedzi). 6. Poinformuj uczniów o konieczności samodzielnej pracy. 7. Poinformuj uczniów o możliwości i terminie poprawy prac. 8. Przed zakończeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o kończącym się czasie testu. 9. Zbierz karty odpowiedzi z udzielonymi odpowiedziami oraz zestawy zadań testowych. 10. Sprawdź udzielone odpowiedzi wg klucza. 11. Wpisz do arkusza zbiorowego. 12. Przeprowadź analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybierz te zadania, które sprawiły uczniom największe trudności. 13. Ustal przyczyny słabo ukształtowanych przez uczniów umiejętności. 14. Opracuj wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydaktycznych (w przypadku niskich wyników przeprowadzonego sprawdzianu). 15. Czas przeznaczony na przeprowadzenie sprawdzianu 45 minut, w tym czas na udzielanie odpowiedzi 30 minut. Instrukcja dla ucznia 1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 4. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi. 5. Zestaw zadań testowych składa się z zadań wielokrotnego wyboru. 6. Zadania typu wielokrotnego wyboru mają 4 wersje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Prawidłową odpowiedź należy zakreślić we właściwym miejscu na karcie odpowiedzi. 7. W przypadku pomyłki błędną odpowiedź należy zakreślić kółkiem i ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 8. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na jakieś pytanie sprawia Ci trudność, to opuść je i przejdź do zadania następnego. Do zadań bez odpowiedzi możesz wrócić później. Powodzenia! Materiały dla ucznia: instrukcja, zestaw zadań testowych, karta odpowiedzi. 33

35 ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 1) Do nośników magnetycznych nie zaliczamy: a) dyskietki, b) taśmy, c) ls120, d) pendrivy. 2) Zapisu na nośnikach dokonuje: a) głowica, b) laser, c) dioda led, d) przekaźnik. 3) Do metod zapisu na nośnikach magnetycznych nie zaliczamy: a) LCP, b) MFM, c) FM, d) NRZ. 4) Dyskietka wykonana jest z: a) aluminium, b) tworzywa sztucznego, c) krzemu, d) papieru. 5) FAT to: a) sektor rozruchowy, b) tablica alokacji plików, c) oznaczenie pojemności dyskietki, d) nazwa firmy produkującej dyskietki. 6) Silnik krokowy napędu dyskietek odpowiada za: a) napęd dyskietki, b) wysuwanie dyskietki, c) otwieranie osłony dyskietki, d) ruch głowicy. 7) Średni czas dostępu to: a) czas uruchamiania dysku twardego, b) czas wyszukiwania informacji na dowolnym nośniku, c) czas wyszukiwania informacji na dysku twardym, d) czas ładowania systemu operacyjnego. 8) Do kontrolera SCSI nie możemy podłączyć: a) dysku twardego, b) skanera, c) napędu dyskietek, d) drukarki. 9) Zworki na tylnej ścianie dysku służą do: a) ustalania litery dysku, b) określenia zależności miedzy dyskami, c) przydzielenia odpowiedniego PIO, d) określenia szybkości obrotowej talerzy. 34

36 10) MBR to: a) nazwa interfejsu, b) rekord startowy, c) urządzenie parkujące głowice, d) program powodujący parkowanie głowicy. 11) Do producentów dysków twardych nie należy: a) Western Digital, b) Hitachi, c) Liteon, d) Seagate. 12) Odczyt danych z dysków optycznych wykonywany jest: a) głowicą, b) światłem, c) czujnikiem piezoelektrycznym, d) czytnikiem graficznym. 13) Czytniki napędów optycznych różnią się: a) długością światła lasera, b) odległością głowicy od krążka, c) maksymalnym czasem pracy, d) czasem dostępu. 14) Nośnik optyczny składa się z: a) 2 warstw, b) 5 warstw, c) 4 warstw, d) 3 warstw. 15) Szybkość zapisu na dyskach optycznych zależy od: a) szybkości stygnięcia nośnika, b) napisu na nagrywarce, c) szybkości wirowania nośnika, d) rodzaju interfejsu. 35

37 KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko... Identyfikacja i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Podkreśl poprawną odpowiedź. Nr zadania Odpowiedź 1. a b c d 2. a b c d 3. a b c d 4. a b c d 5. a b c d 6. a b c d 7. a b c d 8. a b c d 9. a b c d 10. a b c d 11. a b c d 12. a b c d 13. a b c d 14. a b c d 15. a b c d Razem: Punkty 36

38 Próba pracy do jednostki modułowej Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera Próba polega na podłączeniu do komputera dysku twardego i napędu dysków optycznych, na wspólnej taśmie z HDD tak, aby można było zainstalować system operacyjny. Proponuje się następujące normy wymagań uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: dopuszczający za podłączenie urządzeń 6 pkt, dostateczny za, prawidłowe skonfigurowanie i podłączenie urządzeń 8 pkt, dobry za prawidłowe skonfigurowanie, podłączenie i zamocowanie urządzeń 12 pkt, bardzo dobry za rozpoczęcie procesu instalacji (z ustawieniem kolejności bootowania) 16 pkt. Za brak opisów w karcie postępowania należy odejmować po 0,5 pkt. Przebieg testowania Instrukcja dla nauczyciela 1. Ustal z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z wyprzedzeniem, co najmniej jednotygodniowym. 2. Omów z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 3. Zapoznaj uczniów z rodzajami zadań do wykonania. 4. Przeprowadź z uczniami próbę pracy na podstawie poradnika dla ucznia ćwiczenie. 5. Poinformuj uczniów o konieczności stosowania opisów w karcie rejestracji czynności podaj przykładowe opisy. 6. Omów z uczniami sposób rejestracji kroków postępowania (karta rejestracji czynności). 7. Poinformuj uczniów o możliwości i terminie poprawy prac. 8. Przed zakończeniem sprawdzianu przypomnij uczniom o kończącym się czasie testu. 9. Zbierz wypełnione karty rejestracji czynności 10. Sprawdź zgodność karty czynności z wykonaną pracą. 11. Porównaj kartę czynności ze wzorem postępowania. 12. Wpisz do arkusza zbiorowego. 13. Przeprowadź analizę uzyskanych wyników sprawdzianu. 14. Ustal przyczyny słabo ukształtowanych przez uczniów umiejętności. 15. Opracuj wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydaktycznych (w przypadku niskich wyników przeprowadzonego sprawdzianu). 16. Czas przeznaczony na przeprowadzenie sprawdzianu 45 minut, w tym czas na wykonanie czynności 30 minut. Wzór postępowania: 1. ustawić zwory na dysku twardym w pozycji Master, 2. ustawić zwory w napędzie CD na Slave, 3. zamocować HDD w obudowie, 4. zamocować napęd CD w obudowie, 5. podłączyć taśmę HDC do kontrolera, 6. podłączyć taśmę do dysku, 7. podłączyć taśmę do napędu CD, 37

39 8. podłączyć zasilanie do HDD, 9. podłączyć zasilanie do napędu CD, 10. skontrolować poprawność podłączeń, 11. podłączyć zasilanie do komputera, 12. uruchomić komputer i wejść do ustawień BIOS-u, 13. sprawdzić poprawność wykrycia HDD i CD, 14. ustawić bootowanie z napędu CD, 15. wyjść z BIOS-u uruchomić ponownie komputer, 16. uruchomić komputer z płyty CD. Instrukcja dla ucznia 1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę czynności. 3. Zapoznaj się z zestawem z zadaniem. 4. Zrealizuj zadanie, zwracając uwagę na staranność wykonania i przestrzeganie przepisów bhp. Powodzenia! Materiały dla ucznia: instrukcja, karta rejestracji czynności. Zadanie Zainstaluj w komputerze, podłączając do jednego kontrolera, dysk twardy i napęd CD w taki sposób, aby możliwe było uruchomienie komputera z CD. Kolejne kroki rejestruj w karcie rejestracji czynności (karta nie musi być wypełniona we wszystkich polach). 38

40 KARTA REJESTRACJI CZYNNOŚCI Imię i nazwisko... WYKONYWANE DZIAŁANIA Nr zadania Opis czynności Punkty Razem: 39

41 7. LITERATURA 1. Danowski B.: Komputer PC. Poradnik kupującego. Helion 10/ Duch W.: Fascynujący świat komputerów. Wydawnictwo Nakom, Poznań Krysiak K.: Sieci komputerowe. Kompendium. Helion 02/ Kwaśny A.:Od skanera do drukarki. Helion 10/ LaQuey T., Ryer J. C.: Internet i okolice. BIZNET Poland, Inc., Warszawa Sportack M.: Sieci Komputerowe. Księga Eksperta. Helion, Gliwice Tanenbaum A. S.: Sieci komputerowe. Tłumaczenie: A. Grażyński, A. Jarczyk Helion 10/ Thompson R. B., Thompson B. F.: Komputery PC. Przewodnik dla kupujących Tłumaczenie: P. Pilch Helion 08/ Źródła internetowe 40

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02

Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Skarżyńska Eksploatowanie sieci komputerowych LAN 312[02].Z3.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03

Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Lis Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03

Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Zając Administrowanie systemem operacyjnym Novell 312[01].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowisku języka obiektowego 312[01].Z2.02

Programowanie w środowisku języka obiektowego 312[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Programowanie w środowisku języka obiektowego 312[01].Z2.02 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02

Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tomasz Sułkowski Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów 312[02].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01

Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Tomasz Krupa Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT 312[01].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03

Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Hanna Całuń Dorota Wójcik Wykorzystanie informacji w pracy biurowej 343[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Videograf Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional

Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Str. 1 Ćwiczenie 1 Wstęp, instalacja i konfiguracja Windows 2000 Professional Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z planowaniem instalacji, instalacją i podstawową konfiguracją systemu Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie dostępu do danych 312[01].Z3.03

Zabezpieczanie dostępu do danych 312[01].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Zabezpieczanie dostępu do danych 312[01].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA

SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA Działdowo, dnia 05.09.2010 SZKOLNY PROGRAM NAUCZANIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] Nr w szkolnym zestawie programów nauczania:.. Opracowany przez: 1. mgr inż. Leszka Sosnowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01

Materiały szkoleniowe. Kurs D1. wersja 2.01 Materiały szkoleniowe Kurs D1 wersja 2.01 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy 4.1.1. Materiał nauczania Typowe uszkodzenia sprzętowe i ich objawy W niniejszym rozdziale zostały omówione jedynie najbardziej typowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ WYBRANE KONSPEKTY LEKCJI INFORMATYKI ORAZ TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ KONSPEKT 1 KONSPEKT DO LEKCJI INFORMATYKI W KL. II GIMNAZJUM TEMAT : TWORZENIE WYKRESÓW FUNKCJI LINIOWEJ W ARKUSZU KALKULACYJNYM CELE:

Bardziej szczegółowo