PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PODRĘCZNIK DLA LICEUM WARSZAWA 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PODRĘCZNIK DLA LICEUM WARSZAWA 2006"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK DLA LICEUM WARSZAWA 2006

2 Podręcznik opracowany w oparciu o materiały dydaktyczne stanowiące dorobek i własność Wyższej Szkoły Zarządzania / Polish Open University Wydawca: PRET S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek dostępnych środków technicznych reprodukowane bez zgody wydawcy. ISBN Copyright by PRET S.A.

3 SPIS TREŚCI Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Istota przedsiębiorczości Przedsiębiorca: osobowość i rola Narzędzia przedsiębiorczości Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna (intrapreneurship) Indywidualne i społeczno-kulturowe bariery dla przedsiębiorczości Kobiety w roli przedsiębiorcy Zalety i wady posiadania własnego przedsiębiorstwa...58 Rozdział II: Poszukiwanie pomysłu na biznes Pomysł na biznes Kreatywność a przedsiębiorczość Innowacje i przedsiębiorczość Pytania kontrolne...83

4 Rozdział III: Kryteria selekcji i wybór najlepszych pomysłów Selekcja pomysłów Rola i funkcje biznes planu Czynniki sukcesu w procesie założycielskim Przedsiębiorca, ryzyko, niepewność i zmiana Pytania kontrolne Rozdział IV: Analiza marketingowa Analiza konkurencji Segmentacja Badania marketingowe Plany, cele, strategie Plan marketingowy Pytania kontrolne Rozdział V: Organizowanie firmy Cykl życia małej firmy Funkcje zarządzania Struktura organizacyjna małej firmy Zarządzanie personelem w małej firmie Pytania kontrolne...157

5 Rozdział VI: Źródła finansowania. Wstępna analiza finansowa przedsięwzięcia Źródła finansowania przedsiębiorstwa Plan finansowy Pytania kontrolne Rozdział VII: Formalnoprawne podstawy rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestracja działalności Wymagane zgłoszenia działalności Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej Formy opodatkowania działalności gospodarczej Pytania kontrolne Rozdział VIII: Rola i miejsce małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce Klasyfikacja MSP Przedsiębiorcza gospodarka Rola MSP w gospodarce Formy wspierania sektora MSP Instrumenty wspierania sektora MSP E-commerce. Rozwój technologii teleinformatycznej oraz jej wpływ na działalność biznesową Pytania kontrolne...240

6 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej ROZDZIAŁ I: ISTOTA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCZEJ Główne zagadnienia rozdziału: 1.1. Istota przedsiębiorczości 1.2. Przedsiębiorca: osobowość i rola 1.3. Narzędzia przedsiębiorczości 1.4. Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna (intrapreneurship) 1.5. Indywidualne i społeczno-kulturowe bariery dla przedsiębiorczości 1.6. Kobiety w roli przedsiębiorcy 1.7. Zalety i wady posiadania własnego przedsiębiorstwa 1.8. Pytania kontrolne 1.1. ISTOTA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Pojęcie przedsiębiorczości Przedsiębiorczość w potocznym rozumieniu to zdolność do tego, aby być przedsiębiorczym; to posiadanie ducha inicjatywy; obrotność, rzutkość, zaradność. Definicja ta, choć oddaje istotę problemu, ma uproszczony charakter. W literaturze przedmiotu można bowiem spotkać szersze i bardziej różnorodne interpretacje tego pojęcia. STRONA 6

7 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Przyjrzyjmy się zatem kilku współczesnym definicjom pojęcia przedsiębiorczości: Przedsiębiorczość jest cechą charakterystyczną ludzi, grup lub organizacji, która wyzwala w nich dążenie do samorealizacji poprzez czynne działanie. Wymaga ona wiary we własne siły, zdolności do wprowadzania innowacji, akceptacji ryzyka, samodzielnego działania, a gdy zachodzi potrzeba skutecznej realizacji nakreślonych zadań. Wykazujący się przedsiębiorczością ludzie i organizacje posiadają inicjatywę, energię, zdolności twórcze i kierownicze, co pozwala im wyznaczać zadania, które powinny być wykonane przy użyciu wysiłku indywidualnego bądź pracy zespołu. (Oxford English Dictionary) Przedsiębiorczość jest procesem tworzenia lub rozpoznawania szans oraz wykorzystywania ich bez względu na posiadane aktualne zasoby (...). Jest ona aktem twórczym przedsiębiorcy, który znajduje w sobie i poświęca dość energii, aby zainicjować i zbudować przedsiębiorstwo lub organizację, zamiast tylko obserwować, analizować i opisywać ją. (Jeffrey A. Timmons, Howard H. Stevenson) Przedsiębiorczość to proces odkrywania i kształtowania możliwości dla stworzenia nowych wartości poprzez innowacje, pozyskanie potrzebnych zasobów i zarządzanie procesem tworzenia wartości. (Neil Churchill) Przedsiębiorczość to dynamiczny proces tworzenia wartości dodanej. Wartość ta jest tworzona przez jednostki, które akceptują ryzyko majątkowe, czasu i/lub kariery, związane z dodaniem wartości do jakiegoś produktu lub usługi. Produkt ten lub usługa może, ale nie musi być nowy czy unikalny, ale wartość musi w jakiś sposób być dodana przez przedsiębiorcę przez zapewnienie i rozmieszczenie niezbędnych umiejętności i zasobów. (Robert Runstadt) STRONA 7

8 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Można zatem przyjąć, że szeroko rozumiana przedsiębiorczość obejmuje wszelką działalność gospodarczą, nawet naśladownictwo przedsiębiorców zakładających małe firmy, sklepiki, czy punkty usługowe. Z taką koncepcją przedsiębiorczości nie zgadza się Peter Drucker, który uważa, że tylko działalność opartą na celowej innowacji (tworzenie nowego klienta, nowego popytu, nowego rynku, nowego sposoby zaspakajania potrzeb itp.) można uznać za systematycznie przedsiębiorczą. Pogląd ten wydaje się jednak być prawdziwy w odniesieniu do gospodarek wysokorozwiniętych (głównie gospodarki amerykańskiej). W krajach mniej rozwiniętych, przedsiębiorczość naśladowcza może tworzyć nowy popyt i nowego klienta oraz nową grupę przedsiębiorców, gromadzących stopniowo kapitał, który w przyszłości może być przeznaczony na bardziej innowacyjne przedsięwzięcia wymuszane przez konkurencję rynkową. STRONA 8

9 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Zadanie 1.1 Zapisz na kartce rzeczowników (cech) kojarzących się Ci z przedsiębiorczością. Uszereguj cechy według kryterium hierarchii wagi (przyjmij, np. że waga poszczególnych cech mieści się w przedziale od 1-10). Przyjmij, że pięć pierwszych pod względem ważności na sporządzonej przez Ciebie liście cech stanowi Twoją wyjściową definicję przedsiębiorczości. Zadanie 1.2 Wskaż trzy przykłady działalności, którą Twoim zdaniem można określić mianem przedsiębiorczości. Komentarz Postaraj się, aby były to przykłady działalności z różnych dziedzin gospodarki (produkcji, handlu, usług). Wskazane jest dokonanie krótkiej analizy tych przykładów, tzn. opisu przedsiębiorcy i firmy, którą on stworzył (np. Bill Gates i Microsoft). STRONA 9

10 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej 1.2. PRZEDSIĘBIORCA: OSOBOWOŚĆ I ROLA Pojęcie przedsiębiorcy Przedsiębiorczość to proces organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka. Natomiast przedsiębiorca to ktoś, kto podejmuje działania objęte mianem przedsiębiorczości, ktoś, kto organizuje i prowadzi działalność gospodarczą oraz podejmuje ryzyko. Pojęcie przedsiębiorca może być zdefiniowane w różny sposób. Poniższe konteksty, w których znalazło się to pojęcie, obrazują jego złożoność: Ekonomistów interesują skutki działania przedsiębiorcy. Psycholodzy i socjolodzy interesują się motywami działania przedsiębiorców. Eksperci w zakresie zarządzania są zainteresowani sposobami działania przedsiębiorcy: jak zarządza swoim przedsiębiorstwem, jak osiąga swoje cele. Pojęcie przedsiębiorca wywodzi się z języka francuskiego. Po raz pierwszy zostało ono użyte w pracach Richarda Cantillona, XVIII-wiecznego biznesmena i finansisty i oznaczało inicjatora pomysłu, dostawcę oraz mistrza budowlanego. STRONA 10

11 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Wśród wielu definicji przedsiębiorcy można wyróżnić dwa zasadnicze ujęcia: atrybutowe za punkt wyjścia przyjmuje przedsiębiorczość jako zespół ludzkich cech związanych m.in. z aktywnością, skłonnością do ryzyka, innowacyjnością; czynnościowe za punkt wyjścia przyjmuje uznanie przedsiębiorczości za działania związane z podejmowaniem działalności gospodarczej, zakładaniem przedsiębiorstwa, z poszukiwaniem szans. W ujęciu atrybutowym przedsiębiorca charakteryzuje się duchem przedsiębiorczości. Duch przedsiębiorczości definiowany jest jako zbiór specyficznych cech mentalnych i psychologicznych. Cechy te to m.in. pomysłowość, wyobraźnia i intuicja, zapał i energia, inicjatywa, konsekwencja i determinacja w działaniu, umiejętność podejmowania ryzyka, umiejętność pracy w grupach oraz zdolność motywowania. Listę cech przedsiębiorcy prezentuje tabela 1.1. STRONA 11

12 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Tabela 1.1. Profil przedsiębiorcy Lp. Charakterystyka Cechy 1. Wiara we własne siły wiara w siebie, optymizm, entuzjazm, niezależność, indywidualizm 2. Orientacja na rezultaty, zadania potrzeba osiągnięć, orientacja na zysk, wytrwałość, upór, determinacja, energia, konsekwencja, inicjatywa 3. Podejmowanie ryzyka 4. Przywództwo 5. Oryginalność zdolność do podejmowania ryzyka, umiejętność i chęć podejmowania wyzwań zachowania przywódcze, dobra współpraca z ludźmi, odpowiadanie na sugestię i krytykę innowacyjność, kreatywność otwarty umysł, niezawodność, wszechstronność, dążność do bycia dobrze poinformowanym 6. Zorientowanie na przyszłość umiejętność przewidywania, postrzegania Źródło: M. Bartnicki, T. Kraśnicka, Przedsiębiorczość jako siła motoryczna małej firmy [w:] Zarządzanie małą firmą (pod red. H. Bieniok), 1995, s. 65. STRONA 12

13 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Fundamentalne cechy osobowości przedsiębiorcy: podchodzi do swej pracy w sposób odpowiedzialny, pragnie, aby jego praca przynosiła namacalne wyniki, planuje swą działalność z wyprzedzeniem, starając się ponosić umiarkowane i skalkulowane ryzyko, potrafi wyraźnie określić, co stanowi sukces, a co niepowodzenie, posiada wysoką motywację do osiągania sukcesu. Znaczenie uczenia się Cechy te można sobie przyswoić, ucząc się niezależności i konsekwencji w postępowaniu. Ludziom posiadającym cechy przedsiębiorcy proponuje się funkcje zawodowe, które najlepiej pasują do ich osobowości. Należy widzieć w przedsiębiorcy człowieka zarządzającego przedsiębiorstwem, który podejmuje decyzje, ponosi odpowiedzialność i ryzyko. Ilekroć role te pełnili ludzie posiadający cechy przedsiębiorcy, stopa wzrostu gospodarczego ulegała zwiększeniu. Rola wysokiej motywacji do osiągania sukcesu Ludzie zatrudnieni w zawodach wymagających przedsiębiorczości posiadali wyraźnie wyższą motywację do osiągania sukcesu niż ludzie pracujący w innych zawodach. Istnieje zależność między wzrostem gospodarczym a motywacją do osiągania sukcesu. Byłoby oczywiście zaskakujące, gdy nie było jakiegokolwiek związku pomiędzy tymi zjawiskami, zwłaszcza w takim kraju, jak Stany Zjednoczone, gdzie wzrost gospodarczy był szczególnie wysoki. Przedsiębiorcy odznaczają się zatem wysoką motywacją do osiągania sukcesu. STRONA 13

14 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej W ujęciu czynnościowym przedsiębiorca to osoba, która organizuje przedsięwzięcia rynkowe i kieruje ich realizacją, podejmując ryzyko w nadziei na sukces. W szczególności przedsiębiorca to osoba: podejmująca ryzyko i działająca w warunkach niepewności, dostarczająca kapitał finansowy, innowator, użytkownik czynników produkcji, decydent, rozjemca, menedżer lub nadzorca, organizator lub koordynator zasobów ekonomicznych, dokonująca alokacji zasobów w celu ich alternatywnego wykorzystania, właściciel, zleceniobiorca. STRONA 14

15 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Przedsiębiorca jako osoba ponosząca ryzyko Współcześnie ponoszenie ryzyka przez przedsiębiorcę rozumie się dwojako: jako niebezpieczeństwo porażki lub jako szansę lepszego od zakładanego przebiegu zjawiska. Zakres ryzyka ponoszonego przez przedsiębiorcę nie dotyczy wyłącznie nieznajomości ceny, po jakiej może sprzedać swój produkt/usługę. Obecnie przedsiębiorca ponosi ryzyko gospodarcze, finansowe, techniczne, kursowe itp. Przedsiębiorca jako menedżer Przedsiębiorca menedżer to praktyczny mediator ekonomicznych celów i idei. Nie chodzi tutaj o funkcje organizatorskie, lecz podkreśla się zdolność do kierowania i sprawowania funkcji zarządzania. STRONA 15

16 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Tabela 1.2. Obszary przedsiębiorczości a funkcje zarządzania Podstawowe funkcje zarządzania Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie Obszary przedsiębiorczości tworzenie przyszłego obrazu firmy wybór strategii działania koordynacja celów przedsiębiorstwa z ogólnymi tendencjami występującymi w gospodarce koordynacja celów i działań poszczególnych jednostek organizacyjnych eliminacja słabych, wykorzystanie mocnych stron w potencjale przedsiębiorstwa opracowanie planów alternatywnych optymalizacja decyzji w odniesieniu do np. rentowności, zaopatrzenia, reklamy, programu produkcji tworzenie struktury organizacyjnej dobór elementów działania i ich koordynacja w stosunku do założonych celów proces reorganizacji usprawnienia organizacyjne, techniczne organizacja pracy własnej menedżera techniki oceny pracowników zaspokajanie potrzeb pracowników proces komunikowania się proces kontroli ustalanie obszarów sprawowania kontroli Źródło: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie (pod red. M. Strużyckiego), Difin, Warszawa 2002, s STRONA 16

17 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Przedsiębiorca jako inwestor Adam Smith w XVIII w. istotę przedsiębiorcy widział w tym, że zdobywa on za pomocą swojego kapitału środki produkcji, a po zrealizowaniu procesu produkcji i sprzedaży produktów otrzymuje zwrot włożonego kapitału z zyskiem za poniesione ryzyko. Przedsiębiorca pełniący funkcje inwestora nie jest związany z żadną konkretną dziedziną, lecz dostarcza kapitał na konkretne przedsięwzięcia (projekty). Przedsiębiorca jako organizator lub koordynator Przedsiębiorca pełniący funkcje organizatora łączy różne zasoby (osobowe, rzeczowe, finansowe) w zespoły wytwórcze. Ta funkcja jako wyróżnik postaw przedsiębiorczych odnosi się raczej do tworzenia różnych kombinacji w dziedzinie produkcji i dystrybucji dóbr i usług, czyli oznacza odrzucenie ustalonych dróg postępowania. Bieżące prowadzenie przedsiębiorstwa stanowi bowiem rutynę. Przedsiębiorca jako innowator Joseph Schumpeter uważał, że innowacje odgrywają kluczową rolę w przedsiębiorczości. Przedsiębiorca innowator to osoba, która w poszukiwaniu nadzwyczajnego zysku wprowadza innowacje. Nie jest to naśladowca powielający cudze rozwiązania, lecz pionier wielu rozwiązań, bardzo wartościowych dla gospodarki. STRONA 17

18 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Innowacje mogą oznaczać: Wprowadzenie na rynek nowego dobra, nieznanego przedtem konsumentowi, bądź też nowej jakości istniejącego już dobra. Wprowadzenie nowej metody produkcji, niesprawdzonej jeszcze przez doświadczenie w danej gałęzi wytwórczości. Metoda musi jednak wynikać z nowego naukowego odkrycia. Może ona dotyczyć również sposobu handlowej obsługi. Otwarcie nowego rynku, tzn. rynku, na który dana gałąź wytwórczości kraju jeszcze nie weszła, bez względu na to czy rynek ten już istnieje, czy też dopiero powstaje. Zawłaszczenie nowego źródła podaży surowców bądź półfabrykatów, bez względu na to, czy to źródło poprzednio istniało, czy też zostało stworzone po raz pierwszy. Stworzenie nowej organizacji gałęzi przemysłu, np. stworzenie monopolistycznej pozycji albo jej przełamanie. STRONA 18

19 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Zadanie Test dla właścicieli małych firm, czyli: Czy masz odpowiednie predyspozycje?". Jeśli rozważasz możliwość założenia własnej firmy, proponujemy Ci wykonanie testu. To jeden z nielicznych testów, do których nie musisz się uczyć. Pamiętaj, że nie ma dobrych i złych odpowiedzi na pytania, a Ty jesteś jedyną osobą, która musi poznać wyniki. Każde z 20 pytań musisz ocenić w skali od 1 (ocena najmniej korzystna) do 5 (ocena najbardziej korzystna). Liczba punktów powinna zależeć od tego, z którą z odpowiedzi bardziej się identyfikujesz. 1 Na podstawie E. Tyson, J. Schell; Własna firma; Wydawnictwo RM, Warszawa 1999; s STRONA 19

20 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Pytania testowe 1) Wyobraź sobie dowolny rodzaj współzawodnictwa sportowego. Jaka jest Twoja reakcja, gdy zaczynasz przegrywać? Starasz się jeszcze bardziej, czy składasz karty i rezygnujesz z dalszej walki? (5 jeśli starasz się bardziej, 1 jeśli się poddajesz) 2) Kiedy idziesz na mecz sportowy lub koncert, czy starasz się dowiedzieć jakie były przychody brutto organizatora takiego przedsięwzięcia? (5 jeśli tak, 1 jeśli nie) 3) Kiedy sprawy przybierają niekorzystny obrót, czy Twoją pierwszą reakcją jest szukanie winnego, czy starasz się znaleźć jakieś alternatywne rozwiązanie problemu? (5 jeśli szukasz nowych rozwiązań, 1 jeśli próbujesz obciążyć kogoś winą) 4) Wykorzystaj swojego przyjaciela lub członka Twojej rodziny jako barometr, jak oceniłbyś swój poziom naładowania energią? (5 jeśli wysoki, 1 jeśli jest niski) Wynik... STRONA 20

21 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej 5) Czy jadąc do szkoły myślisz o możliwościach założenia firmy, robiąc zakupy lub oczekując w kolejce do dentysty? (5 jeśli zdarza się często, 1 jeśli nigdy) 6) Przypomnij sobie wszystkie ważne zmiany w swoim życiu szkoły, miejsca zamieszkania, przyjaciół. Czy zwykle obawiałeś się tych zmian, czy też wychodziłeś im naprzeciw, śmiało stawiając czoło? (5 jeśli śmiało stawiałeś czoła wszelkim zmianom, 1 jeśli każda zmiana paraliżowała twoje działania, a strach przed nowym wiązał Ci ręce) 7) Jakie jest Twoje odczucie, gdy trafia się jakaś okazja: zawsze optymistyczne czy zawsze pesymistyczne? (5 jeśli zawsze widzisz dobre strony i łatwo potrafisz ocenić ryzyko, 1 jeśli podchodzisz do okazji pesymistycznie obawiając się, czy nie poniesiesz strat) 8) Jesteś szczęśliwy gdy jesteś zajęty, czy gdy nie masz nic do zrobienia? (5 jeśli jesteś szczęśliwy tylko wtedy, gdy masz zajęcie, 1 jeśli jesteś szczęśliwy tylko wtedy, gdy nie masz zajęcia) Wynik... STRONA 21

22 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej 9) Czy masz pomysły na zarobienie pieniędzy? (5 jeśli masz wiele pomysłów, 1 jeśli nie masz żadnego pomysłu) 10) Czy w czasie wakacji pracujesz, czy też odpoczywasz przez całe wakacje? (5 jeśli zwykle pracujesz, 1 jeśli nigdy nie pracujesz) 11) Czy Twoi rodzice posiadają własną firmę? (5 jeśli przez wiele lat prowadzą, 1 jeśli nigdy nie prowadzili firmy) 12) Czy pracowałeś w jakiejkolwiek małej firmie? (5 jeśli tak, 1 jeśli nie) 13) Czy lubisz przyjmować odpowiedzialność, być w centrum uwagi? (5 jeśli to uwielbiasz, 1 jeśli tego nie znosisz) Wynik... STRONA 22

23 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej 14) Jak się czujesz pożyczając pieniądze, np. na bilet do kina (5 jeśli pożyczanie pieniędzy nie jest dla Ciebie problemem, 1 jeśli stanowi to dla Ciebie wielki problem) 15) Jak bardo jesteś kreatywny? (5 jeśli jesteś bardzo kreatywny, 1 jeśli wcale) 16) Czy kontrolujesz swoje wydatki i dochody co do grosza, czy tylko w przybliżeniu (5 jeśli w przybliżeniu, 1 jeśli co do grosza) 17) Kiedy nie powiedzie Ci się jakiś projekt lub zadanie, czy zniechęca Cię to na zawsze, czy inspiruje do bardziej wytężonej pracy? (5 jeśli niepowodzenia inspirują Cię, 1 jeśli zawsze Cię zniechęcają) 18) Kiedy bardzo wierzysz w jakiś pomysł, czy potrafisz go sprzedać? (5 jeśli prawie zawsze, 1 jeśli nigdy) Wynik... STRONA 23

24 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej 19) Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne jak znajdujesz w swoim otoczeniu jako lider czy jako osoba przystosowująca się, członek grupy? (5 jeśli prawie zawsze jesteś liderem, 1 jeśli zawsze jesteś członkiem grupy ) 20) W jakim stopniu dotrzymujesz swoich noworocznych postanowień? (5 jeśli prawie zawsze udaje Ci się je zrealizować / dotrzymać, 1 jeśli nigdy) Wynik... STRONA 24

25 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Interpretacja testu 80 do 100: Tak trzymaj. Jeśli przeczytasz ten podręcznik i w dalszym ciągu będziesz wykazywać tyle zapału i dobrej woli, powinieneś osiągnąć sukces! 60 do 79: Masz prawdopodobnie to coś co jest potrzebne, aby prowadzić dobrze prosperującą firmę. Zastanów się jeszcze raz nad pytaniami, które oceniłeś niżej i spróbuj dostrzec w nich jakąś regułę. 40 do 59: Radzimy jeszcze raz przyjrzeć się pytaniom, które oceniłeś najsłabiej, a następnie zdobyć trochę wiedzy, dzięki której wyniki da się trochę podnieść. 0 do 39: Możemy się oczywiście mylić, ale lepiej sprawdziłbyś się jako pracownik etatowy. Wszystko przed Tobą, być może kiedyś i Ty staniesz się właścicielem firmy. STRONA 25

26 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Zadanie 1.4 Rozważ, z punktu widzenia licealisty, podane niżej definicje przedsiębiorcy. Następnie przyporządkuj każdej z nich znaną Ci osobę, grupę bądź organizację: osoba, która podejmuje ryzyko, decydent (osoba podejmująca decyzje), innowator, organizator bądź koordynator zasobów gospodarczych, kontrahent, rozjemca, osoba dokonująca alokacji zasobów, posiadających alternatywne zastosowania, dostawca kapitału zagranicznego, menedżer lub nadzorca, właściciel przedsiębiorstwa, zatrudniający czynniki produkcji. Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwości, wskazuje jednak na różnorodność stosowanych przez ekonomistów określeń przedsiębiorcy. Zadanie 1.5 W oparciu o przedstawione definicje i koncepcje oraz własne przemyślenia i doświadczenia przedstaw własną interpretację pojęcia przedsiębiorca. STRONA 26

27 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej 1.3. NARZĘDZIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Aby pomysł przerodził się w czyn i efekt, niezbędna jest znajomość i umiejętność korzystania z narzędzi przedsiębiorczości. Narzędzia przedsiębiorczości to składniki wiedzy na temat zarządzania biznesem. Misja Podstawowym motywem zachowań przedsiębiorczych jest dążenie do maksymalizacji dochodów. Nie jest to jednak motyw jedyny, chociażby dlatego, że maksymalizacja zysku nie jest jedynym celem firmy. Do podstawowych celów przedsiębiorstw zalicza się również: rozpoznanie specyficznych potrzeb klientów, osiągnięcie poziomu jakości odróżniającego od konkurencji, ciągły proces poprawy poziomu wydajności i jakości. Cele firmy wynikają z misji i mają kluczowe znaczenie dla sprawności organizacji, spełniając cztery podstawowe funkcje: nadają kierunek działania organizacji, sprzyjają skutecznemu planowaniu, mogą być źródłem motywacji dla pracowników organizacji, sprzyjają skutecznej ocenie i kontroli (przyszłe wyniki można ocenić na podstawie stopnia realizacji wytyczonych celów). Realizację każdego przedsięwzięcia należy zatem rozpocząć od sformułowania misji, a więc od przemyślenia jaką rolę przedsiębiorstwo chce odgrywać w przyszłości. Misja jest jednoznacznym komunikatem, wskazującym wszystkim pracownikom przedsiębiorstwa kierunek, w którym zmierza firma. STRONA 27

28 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Do napisania misji nie potrzeba specjalnych zespołów i komitetów. Z tym zadaniem poradzi sobie prezes firmy ze swoimi najbliższymi współpracownikami w pół dnia. Wiele firm, idąc za modą, formułuje wielozadaniowe misje, składające się z ogólników i mądrych słów. Ich tworzenie jest wówczas sztuką dla sztuki. Im misja mniej konkretna, tym mniej przydatna w praktyce działania. Z założenia misja powinna być:: krótko sformułowana, jasna w interpretacji, napisana czytelnym, powszechnie zrozumiałym językiem. STRONA 28

29 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Proces tworzenia misji nie może się zakończyć oprawieniem jej w ramki czy wyryciem na mosiężnej tabliczce i powieszeniem na ścianie w hallu recepcji lub gabinecie prezesa. Misja nie może zawierać pomysłów nierealnych. Powinna mówić o tym, jaki pomysł decyduje o wyjątkowości firmy i wyjaśnić, w jaki sposób doprowadzi on do osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Przykładem takiej misji może być misja Wyższej Szkoły Zarządzania / POLISH OPEN UNIVERSITY. STRONA 29

30 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Po sformułowaniu misji należy się upewnić, że dotarła ona do wszystkich pracowników, że pracownicy ją rozumieją i że są gotowi identyfikować się z nią. Myśl zawarta w misji musi stać się udziałem wszystkich pracowników organizacji. Obszary przedsiębiorczości Cele przedsiębiorstwa wskazują na obszary związane z przedsiębiorczością menedżerów. Działania przedsiębiorcze w tych obszarach mają zapewnić wyższą efektywność wykorzystania zasobów zaangażowanych w działalność gospodarczą niezbędną do zaspokajania potrzeb społeczeństwa i funkcjonowania gospodarki. Charakterystyka obszarów przedsiębiorczości została przedstawiona w tabeli 1.3. STRONA 30

31 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Tabela 1.3 Charakterystyka obszarów przedsiębiorczości Obszary przedsiębiorczości Działania przedsiębiorcze Marketing Innowacje Produktywność Zasoby rzeczowe i finansowe Rentowność Wydajność menedżerów określenie konkurencji określenie pozycji obecnych produktów na obecnym rynku określenie pozycji obecnych produktów na nowych rynkach określenie zapotrzebowania na nowe produkty na obecnych rynkach wyznaczenie nowych rynków, które powinny być rozwinięte przez nowe produkty, organizacja dystrybucji organizacja usług posprzedażnych wprowadzenie nowych produktów i usług wprowadzenie nowych technologii usprawnienia organizacyjne i techniczne we wszystkich dziedzinach aktywności zwiększenie udziału wartości dodanej w sumie dochodów uzyskiwanych w danym okresie (najlepsze wykorzystanie zakupionych surowców, materiałów lub usług) zwiększenie udziału wartości dodanej w zysku (poprawa produktywności własnych zasobów) zapewnienie dostaw zasobów fizycznych, dopływu kapitału dla realizacji celów w sferze pozycji rynkowej, innowacji, produktywności zapewnienie efektywności działania przedsiębiorstwa pokrycie kosztów wymiany maszyn i urządzeń, spadku ich wartości w miarę upływu czasu, ryzyka rynkowego pozyskiwanie kapitału na innowacje i ekspansję w przyszłości zarządzanie przez cele i przez samokontrolę zaspokajanie potrzeb osiągnięć i samorealizacji Wydajność pracowników realizacja celów w stosunkach ze związkami zawodowymi Odpowiedzialność publiczna powiązanie sukcesu przedsiębiorstwa z dobrobytem społeczeństwa dbanie o środowisko naturalne Źródło: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie (pod red. M. Strużyckiego), Difin, Warszawa 2002, s STRONA 31

32 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Nie wystarczy być człowiekiem ambitnym, aktywnym, pełnym pomysłów i zamierzeń. Trzeba również posiadać konkretną, szeroką i użyteczną w biznesie wiedzę, aby osiągnąć sukces. Ale warto też pamiętać, że ogromna wiedza (zwłaszcza teoretyczna) na temat biznesu i zarządzania nie wystarczy, gdy zabraknie wyobraźni i pomysłu, zapału i woli działania. Zadanie 1.6 Czy Twoim zdaniem firma powinna określić swoją misję? Jakie są argumenty za, a jakie przeciw? Zadanie 1.7 Co jest źródłem sukcesu: wiedza, talent i umiejętności przedsiębiorcy czy rynek? STRONA 32

33 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej 1.4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WEWNĄTRZORGANIZACYJNA (INTRAPRENEURSHIP) Wiele dużych firm, zdając sobie sprawę, że małe firmy potrafią ostro rozprawiać się z niedomaganiami w zakresie przedsiębiorczości, stara się wykorzystywać doświadczenia. Proces ten nazywamy przedsiębiorczością korporacyjną (intrapreneurship). W ostatnich latach idea przedsiębiorczości korporacyjnej nabiera coraz większego znaczenia, choć dla wielu pojęcie to zawiera sprzeczności. Związane z przedsiębiorczością wzrost (rozwój), innowacja, elastyczność są równie pożądane w dużych przedsiębiorstwach jak i małych. Zwykle prawdziwie przedsiębiorcza korporacja będzie: nakierować swych pracowników tak, aby mogli oni wykrywać a następnie wykorzystywać możliwości wzrostu sprzedaży i zysków stosownie do tego szkolić ich oraz wynagradzać (poziom przedsiębiorczości firmy jako całości zależy w znacznym stopniu od postaw jej pracowników); starać się wykorzystywać nadarzające się okazje i to nawet wtedy, gdy natrafia to na barierę posiadanych przez firmę zasobów; świadomie zachęcać do wykorzystywania możliwości i jednocześnie do minimalizacji wszelkich negatywnych konsekwencji ewentualnych niepowodzeń; ułatwiać tworzenie się nieformalnych wewnętrznych i zewnętrznych sieci powiązań oraz stopniowy ich udział w alokacji zasobów. STRONA 33

34 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Tradycyjna struktura organizacyjna w dużych korporacjach jako bariera wykorzystania przedsiębiorczości Od wieków przedsiębiorstwa są organizowane w strukturach o kształcie przypominającym piramidę. Na jej szczycie znajduje się jeden ośrodek decyzyjny, poniżej trzech lub czterech dyrektorów działów, następnie jakaś większa liczba menedżerów i pracowników dozoru, i wreszcie na dole piramidy duża liczba pracowników, posiadających niewiele samodzielności i możliwości sprawowania kontroli. Struktura ta posiada wiele wad, a mianowicie: sztywne hierarchiczne struktury opóźniają obieg informacji. Utrudnia to firmom wykorzystywanie niepowtarzalnych możliwości ekspansji i zwiększania zysków; stały postęp technologiczny i wzrost podziału pracy wymaga rozwoju osobistych kontaktów i współpracy ludzi uczestniczących w procesie produkcji; ludzie coraz bardziej zdają sobie sprawę z niedemokratycznego charakteru zarządzania w wielu przedsiębiorstwach i żądają zwiększenia swojego uczestnictwa w prowadzeniu firmy, w której są zatrudnieni. STRONA 34

35 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Proces zastępowania tradycyjnych struktur organizacyjnych przez nowe typy struktur Istnieje też przekonanie, że zbudowane w kształcie piramidy biurokratyczne struktury, które jak dotąd dominują w dużych firmach, przyczyniają się do wzrostu poziomu stresu u pracowników. Klasyczna piramida bywa obecnie zastępowana przez struktury organizacyjne złożone z małych, zdecentralizowanych jednostek, powiązanych nieformalnymi więzami i dążącymi do osiągania wspólnych celów. Coraz częściej takie struktury organizacyjne okazują się bardziej skuteczne niż tradycyjne formy. Wiele dużych przedsiębiorstw, w tym Intel Corporation czołowy producent półprzewodników stworzyło struktury organizacyjne pozbawione biurokracji i hierarchii typowej dla dużych korporacji. W Intel Corporation stosunki między pracownikami zostały w znacznej mierze oparte na więzach nieformalnych; wszyscy pracownicy są zachęcani do uczestnictwa i do współzawodnictwa ze swymi zwierzchnikami. Wiele decyzji jest podejmowanych przez komitety. Nie obowiązuje oficjalny strój i tradycyjne urządzenie pomieszczeń biurowych. Tworzenie sieci powiązań Tworzenie sieci powiązań stanowi odpowiedź na przeszkody, jakie stwarzały tradycyjne, hierarchiczne struktury. Tworzenie sieci powiązań ma na celu wymianę zasobów, pomysłów i informacji w małych grupach roboczych, na konferencjach, zajęciach warsztatowych, przez wydawanie biuletynów informacyjnych itp. Tworzenie sieci powiązań pozwala na łączenie korzyści z operacji na małą i dużą skalę. Wielką zaletą tej formy organizacji jest to, że umożliwia ona dzielenie się informacją w sposób ułatwiający tworzenie nowych pomysłów. Sieci powiązań oferują to, czego nie może zapewnić biurokracja, a mianowicie powiązania poziome. Umożliwiają one autentyczne międzydyscyplinarne nawiązywanie kontaktu z każdą jednostką w ramach sieci. Podstawą powiązań nie jest tu elitaryzm, lecz egalitaryzm. Sieci powiązań stanowią potężne narzędzie pracy społecznej. STRONA 35

36 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej W rozwijaniu sieci powiązań prowadzi Japonia. Tam właśnie zgromadzono dowody na to, że sieci powiązań będące formą umowy społecznej stanowią ważny czynnik powodzenia przedsiębiorczości. Umiejętność posługiwania się tą formą organizacji przez przedsiębiorców odgrywa szczególnie ważną rolę w momencie zapewnienia zasobów niezbędnych do uruchomienia firmy. Podejmując swą działalność przedsiębiorcy nie zawsze dokładnie wiedzą, jakie zasoby będą im potrzebne. Działają na zasadzie prób i błędów przy danym stopniu niepewności i dostępności zasobów. Pozyskiwanie zasobów poprzez zawieranie umów społecznych lub tworzenie sieci powiązań może przynosić przedsiębiorstwu wiele korzyści. W początkowym okresie swego istnienia przedsiębiorstwo może stanąć w obliczu kryzysu wiarygodności, nazywanego czasem odpowiedzialnością za nowość". Kryzys ten może być w pewnym stopniu przezwyciężony przez stworzenie powiązań pomiędzy firmą a innym istniejącym już przedsiębiorstwem, które może zapewnić nowej firmie coś w rodzaju wspólnej legitymizacji. Niewykorzystane dobra i usługi mogą być pożyczone, oddane na cele dobroczynne bądź gromadzone. Przedsiębiorczy menedżerowie mogą zmniejszyć ryzyko związane z uruchamianiem firmy, obniżając do minimum początkowe inwestycje i zwiększając oprocentowanie aktywów. Dzielenie się informacją może pomóc w rozwiązywaniu tego problemu. Konkludując, zawieranie umów społecznych czy tworzenie sieci powiązań wnosi do działalności biznesowej takie elementy, jak zobowiązanie, zaufanie, wdzięczność, sympatia i przyjaźń. Często umożliwiają one przedsiębiorcy pozyskiwanie zasobów taniej niż pozwala na to wymiana rynkowa. Tworzenie sieci powiązań jest szczególnie pomocne przy uruchamianiu przedsiębiorstwa, a także gdy stoi ono w obliczu rzadkości zasobów. STRONA 36

37 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Zadanie 1.8 Wybierz stosunkowo dobrze prosperującą małą firmę. Sporządź listę cech, które korzystnie odróżniają ją od dużych firm pod względem sposobu prowadzenia interesów. Zadanie 1.9 W jaki sposób przedsiębiorczość korporacyjna (intrapreneuring) może okazać się pomocna w działalności znanego Ci dużego przedsiębiorstwa? STRONA 37

38 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej 1.5. INDYWIDUALNE I SPOŁECZNO-KULTUROWE BARIERY DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W każdym społeczeństwie przedsiębiorczość napotyka na określone bariery. Najogólniej bariery dla przedsiębiorczości możemy podzielić na: społeczno-kulturowe, indywidualne. Bariery społeczno-kulturowe przedsiębiorczości Każde społeczeństwo ustanawia pewne zasady zachowania się, myślenia i działania. Większość zasad nie jest wyrażona w formie pisemnej, wiemy jednak, kiedy są one naruszane, nawet jeżeli dzieje się to przy użyciu gestów. Konformizm skłania jednostkę do działania w określony sposób, zgodnie z panującymi zwyczajami. Z tego powodu konformizm i przedsiębiorczość rzadko idą ze sobą w parze. Przedsiębiorczość narzuca konieczność zbadania i zakwestionowania, a jeżeli jest to niezbędne zmiany istniejącego status quo. Przeszkody kulturowe, jakie napotyka przedsiębiorczość, bardzo trudno wyeliminować. Typy i sposoby społecznych zachowań przejmujemy od naszych rodziców w bardzo młodym wieku. W wieku szkolnym zdobycie sympatii i uznania ze strony innych zależy od przestrzegania określonych standardów zachowania się oraz od dobrych wyników na egzaminach. Przedsiębiorca staje wobec dylematu: jak zrównoważyć twórczą potrzebę, żeby coś udoskonalić, z ludzką potrzebą bycia akceptowanym przez otoczenie. STRONA 38

39 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Chęć przystosowania się do uznanych wzorców Większość ludzi nie lubi zbytnio się wyróżniać wśród członków grupy społecznej. Odczuwamy potrzebę wyrażania swej indywidualności, lecz nie za cenę ostracyzmu. Czasami bywamy zbyt wyczuleni na reakcje otoczenia. Zakładamy, że wiemy, co inni myślą, i sami przypisujemy im oczekiwania wobec nas i naszych zachowań. Możemy to nazwać syndromem: co powiedzą nasi sąsiedzi. Pojawiają się wówczas ograniczenia narzucane nam przez nas samych, a nie przez otoczenie. Różnego rodzaju tabu mają swe źródło w społecznych zakazach i ograniczeniach wynikających z tradycji. Tabu odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu społeczeństw, chociaż we współczesnych warunkach może nie mieć żadnego uzasadnienia. Zwykle jednak jego korzenie wywodzą się ze zdrowego rozsądku i praktyki, np. w niektórych krajach istnieje zakaz jedzenia wieprzowiny. Jest to tabu wywodzące się z czasów, kiedy trudno było zachować świeżość mięsa w ciepłym klimacie. Wartości praktyczne Większość zachodnich społeczeństw preferuje podejście funkcjonalne. Charakteryzuje je niechętny stosunek do snucia marzeń, do swawoli i fantazjowania. Cechy te kojarzone są z okresem dzieciństwa i nie pasują do świata dorosłych. Trzylatek przyjaźniący się z wyimaginowanym przyjacielem jest tolerowany, jednakże podobnie zachowujący się dwudziestotrzylatek byłby słusznie uznany za osobę potrzebującą pomocy. Wielu psychologów twierdzi, że dzieci są bardziej twórcze niż dorośli, którzy są bardziej świadomi praktycznych ograniczeń. W miarę jak doroślejemy, wychowanie pozbawia nas myślowej fantazji i refleksyjności. Coraz większy nacisk kładzie się na skutki praktyczne i ukierunkowane myślenie. Uczymy się obcować ze znanymi już innowacjami, które są logicznie uzasadnione i oparte na istniejących systemach i produktach, a nie na wyimaginowanych alternatywnych rozwiązaniach. Im bardziej nowe rozwiązanie jest zbliżone do już istniejącego, tym bardziej zrozumiałe dla ludzi, łatwiejsze do zastosowania w praktyce. STRONA 39

40 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Odwrotnie: odmienne, bardziej wymyślne innowacje stwarzają poczucie braku bezpieczeństwa, wymagają upewnienia się o ich wykonalności. Zawodność liczb Interpretując dane statystyczne, musimy wystrzegać się: zbytniego ufania danym tylko dlatego, że są one po prostu osiągalne, sytuacji, gdy dane ilościowe zaciemniają jakościową stronę badanego zjawiska. W informacji meteorologicznej, dotyczącej pewnego północnoamerykańskiego miasta, podano, że w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat przeciętna dzienna temperatura wynosiła 24 C. Celem tej informacji było wykazanie, że miasto stwarza dogodne warunki dla lokalizacji działalności gospodarczej. Gdy jednak pewne przedsiębiorstwo sprawdziło dane w miejscowym biurze meteorologicznym, okazało się, że temperatura w tym mieście wahała się od -15 C w zimie do +35 C w lecie, co oznaczało, że rzeczywista temperatura była rzadko kiedy zbliżona do podanej średniej. Przecenianie logiki Wielu ludzi ceni logiczne rozumowanie i rozsądek wyżej niż intuicję i subiektywne oceny. Rozważmy następującą sytuację. Mieszkańcy miasta A muszą przebyć 20 km, aby zrobić zakupy. Jednakże: 90% z nich wolałoby mieć centrum handlowe w pobliżu miejsca zamieszkania, jedyna dostępna dla tej inwestycji ziemia jest błotnista i bardzo trudna do rekultywacji, miejscowe przedsiębiorstwo jest skłonne podjąć się usług dostawczych, jednak koszt eksploatacji ciężarówki spowodowałby wzrost cen towarów, a ich wybór zostałby ograniczony. W tej sytuacji Twoja ocena problemu i ewentualne propozycje rozwiązań zależą od twego własnego nań spojrzenia. STRONA 40

41 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Przecenianie tradycji Wszyscy ludzie kierują się w swoim działaniu doświadczeniami z przeszłości. Pozwalają im one: widzieć siebie w szerszym chronologicznym kontekście, rozumieć swoje miejsce w teraźniejszości. Niektóre kultury kładą bardzo duży nacisk na zachowanie tradycyjnych sposobów życia kosztem innowacji i rozwoju. Wprowadzanie zmian w tego typu społeczeństwach jest czymś w rodzaju mozolnej szamotaniny. Zachowywanie niektórych elementów kultury minionych lat, takich jak strój, taniec, architektura czy tradycje obyczajowe, pozwala społeczeństwu na osiąganie wspólnych korzyści i wyznawanie wspólnych wartości. Przecenianie tradycji może jednak stwarzać poważne przeszkody dla zmian i postępu. Powstają nowe ruchy społeczne, postawy, style ubierania się, rozrywki itp. Wielu ludzi nie lubi takich zmian, prawdopodobnie na skutek braku zaufania do nich, z obawy przed nimi, bądź z powodu negatywnych doświadczeń w przeszłości. Wolą oni stare, dobre czasy, które są bardziej mitem niż rzeczywistością. Obawa przed popełnieniem błędu i ośmieszeniem się W pracy posługujemy się wieloma technikami prognostycznymi, takimi jak badania rynku, prognozowanie sprzedaży i planowanie finansowe, w wyniku czego podejmowane przez nas decyzje wydają się racjonalne. Jest zatem mało prawdopodobne, że popełnimy błędy. Jeżeli nasza decyzja okaże się nieprawidłowa, możemy się bronić, wskazując na wysoki stopień rozwagi, jakim w danym przypadku się wykazaliśmy. Od najmłodszych lat przywykamy do myśli, że będziemy wynagradzani za prawidłowe postępowanie. Rodzice i nauczyciele chwalą nas za poprawne odpowiedzi. W szkole uczy się nas rozwiązywania problemów przy użyciu metod, które przynoszą pożądane rezultaty. Alternatywne rozwiązywania uzyskują złe oceny. Gdy stajemy się dorośli, strach przed popełnieniem błędu zmusza nas do konstruowania wyszukanych usprawiedliwień dla naszych sądów i działań. STRONA 41

42 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Większość ludzi odczuwa naturalną niechęć do wypowiadania poglądów, zanim nie zostaną one sprawdzone lub uznane. Technika burzy mózgów sprawia, że nie stracisz swej pozycji, jeżeli przedstawisz pomysł, który będzie powszechnie uznawany za głupi. Zrozumiesz korzyści wynikające ze zgłaszania głupich" pomysłów. Gdy nie jesteś zagrożony, możesz pozwolić sobie na igranie pomysłami, które normalnie przy podejmowaniu sensownych decyzji są eliminowane. Zadanie 1.10 Zadanie dotyczy dyskutowanych powyżej problemów, choć nie widać tego na pierwszy rzut oka. Nie odrywając ołówka od papieru, połącz za pomocą czterech linii prostych dziewięć kropek zaznaczonych na poniższym rysunku. Wielu ludzi nie potrafi samodzielnie rozwiązać tej zagadki. Jest to dobrze znany przypadek myślenia bardziej do wewnątrz niż na zewnątrz. Jeżeli potrafisz znaleźć rozwiązanie zagadki samodzielnie, udało Ci się! STRONA 42

43 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Zadanie 1.11 Należysz do sześcioosobowej grupy znajdującej się w zamkniętym na klucz pokoju. W betonowej podłodze osadzono rurę o przekroju 4 cm. Rura wystaje 16 cm ponad poziom podłogi. W rurze, na końcu, znajduje się piłka tenisowa o średnicy 3,9 cm z kluczem w środku. Wymień jak najwięcej sposobów wydobycia piłki z rury (bez uszkodzenia jej) przy użyciu następujących przedmiotów: 30 cm sznurka do suszenia bielizny, młotka, dłuta, pudełka płatków śniadaniowych, pilnika, drucianego wieszaka ubraniowego, klucza francuskiego, żarówki elektrycznej. Na rozwiązanie tego problemu masz 5 minut. Następnie dokonaj oceny listy zaproponowanych rozwiązań, stosując następujące kryteria: łatwość wykonania; liczba pomysłów, elastyczność; różnorodność pomysłów. Im więcej rozwiązań zaproponujesz, tym lepiej. Jednakże ważna jest również jakość rozwiązań. STRONA 43

44 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Komentarz Niniejsze zadanie jest interesujące samo przez się. Może ono także odsłonić coś, co często tkwi w naszej podświadomości; a mianowicie tabu. Tabu odgrywa pozytywną rolę kulturową, ograniczając zachowania, które wywołują śmieszność i zgorszenie. Może jednak stwarzać barierę dla podejmowania innowacji, które w innych warunkach mogłyby zostać zaakceptowane. Zadanie 1.12 Wymyśl przykład produktu, który byłby rezultatem innowacyjnego myślenia. Przyjrzyj się otaczającym Cię materiałom, przedmiotom i wyposażeniu, i zaproponuj dla jednego z nich inne, alternatywne zastosowanie. Zadanie 1.13 Podaj dwa przykłady decyzji, jeśli to możliwe, własnych, które wydawały Ci się roztropne, lecz z czasem okazały się błędne. STRONA 44

45 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Indywidualne bariery przedsiębiorczości Niezdolność do tolerowania niejasności Większość z nas czuje się lepiej w warunkach pewności i poczucia bezpieczeństwa. Korzyści z uporządkowanego życia są oczywiste. W sytuacji niepewności staramy się z nią uporać, dążąc do utrzymania porządku i kontroli nad tymi dziedzinami, w których jest to możliwe. Niektórzy ludzie mają skłonność do narzucania swej woli innym. Lecz są i tacy, którzy nie znoszą naruszania porządku ich życia; dla nich wszystko musi znajdować się na swoim miejscu. Gdy naruszaniu ulegnie porządek procesu myślenia, w przypadku wielu osób może dojść do ograniczenia ich zdolności tworzenia nowych struktur i nowego porządku. Harmonia i porządek przynoszą wyraźne korzyści, gdy chodzi o wartości estetyczne i funkcjonalność, w tym sensie więc nie można ich nie doceniać. Jednakże ważna jest też zdolność do stawiania czoła asymetrii. Gdy decydujesz się na użycie w pracy nowych metod, nie możesz przewidzieć wszystkich konsekwencji i wszystkich ewentualności. Pewnych sytuacji nie da się zweryfikować inaczej niż poprzez doświadczenie i to nawet wówczas, gdy zastosujemy najbardziej rygorystyczne i logiczne techniki analizy. Dane liczbowe mogą zostać źle dobrane i prowadzić do mylnych wniosków, zatem podejmując decyzje, musisz w końcu polegać także na opiniach i ocenach wartościujących. W takich sytuacjach nadmierne przywiązanie do porządku może stanowić przeszkodę we wprowadzaniu zmian. Konieczne jest wówczas uporządkowanie chaosu, czego wstępnym warunkiem jest zdolność do tolerancji chaosu. STRONA 45

46 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Brak motywacji Podejmując nową inicjatywę, wielu ludzi odczuwa zadowolenie. Lecz gdy trzeba przystąpić do realizacji projektu, ich zainteresowanie słabnie. Można to zaobserwować u dzieci. Są one skłonne do nakreślania ambitnych projektów, które porzucają, gdy ich realizacja natrafia na pierwsze przeszkody lub gdy ich uwagę zaabsorbuje inny, alternatywny projekt. Dorosłym również sprawia przyjemność inicjowanie projektu. Wynika to z powszechnej ludzkiej potrzeby zdobywania nowych doświadczeń i angażowania się w tworzenie nowych rozwiązań. Początkowym etapom zaangażowania w projekt towarzyszy zwykle wysoki poziom entuzjazmu i motywacji. Znacznie trudniejsze jest utrzymanie wysokiego poziomu motywacji przez cały okres realizacji projektu. Konsekwentna realizacja projektu wymaga więcej wytrwałości i uporu, w mniejszym zaś stopniu zachowań spontanicznych lub euforycznych, tak niezbędnych w pierwszej fazie, tj. w stadium inicjowania projektu. Niezdolność do snucia marzeń Gdy zostanie ustalony nieprzekraczalny termin zakończenia danej pracy, początkowo powolne tempo w realizacji projektu ulega przyśpieszeniu w miarę, jak zbliża się ostatnia minuta. Wielu studentów pracuje najwydajniej bezpośrednio przed ostatecznym terminem egzaminu, pod warunkiem, że przedtem poświęcą dostateczną ilość czasu na gromadzenie informacji w swej podświadomości. Zachowywanie równowagi pomiędzy refleksją a działaniem stwarza nam możliwość rozważania alternatywnych, bardziej produktywnych metod funkcjonowania. Niestety marzenia nie są doceniane w naszym społeczeństwie w stopniu, na jaki zasługują. Chleb nie urośnie bez drożdży, powinniśmy zatem poświęcać nieco czasu na niezaangażowaną refleksję, traktując ją jako zaczyn. STRONA 46

47 Rozdział I: Istota przedsiębiorczości i uwarunkowania działalności przedsiębiorczej Jedną z przyczyn tego, że pracujemy w opisany sposób, jest konieczność inkubacji pomysłu. Z tym zaś związana jest potrzeba czasu. Z powszechnego doświadczenia wynika, że rozwiązanie problemu, którym się zajmujemy następuje w czasie, gdy jesteśmy zaangażowani w działania z nim nie związane. Gdy natrafiamy na trudny problem, często radzi się nam: prześpij się z tym. Ukazuje to potęgę nie w pełni wykorzystywanej przez nas części naszego intelektu, jaką jest podświadomość. Wypływa stąd także wniosek, że potrzebny jest nam czas zarówno na inkubację pomysłu, jak i na rozstrzygnięcie problemu. Dążenie do pośpiesznego rozwiązywania problemów Wyobraź sobie następującą sytuację: idziesz do lekarza, który stwierdza, że leczenie Twojej choroby będzie trwało tak długo, że w zasadzie to szkoda czasu na stawianie diagnozy. Choć słowa te wydają się nie mieć sensu, zastanów się nad nimi uważnie. Opisany scenariusz stanowi przesadzoną wersję sposobu, za pomocą którego ludzie nieraz podchodzą do trudnych problemów. Chwytają się pierwszego rozwiązania, jakie się im nasunie i usiłują je zrealizować. Czasami takie działanie wynika z braku pewności siebie bądź z chęci ukrycia własnej niekompetencji. Bez względu na przyczynę, w jego wyniku może powstać rozwiązanie niewłaściwe, o niskich walorach twórczych, które uwzględni jedynie najbardziej widoczne aspekty problemu. Przyśpieszanie procesu rozstrzygnięcia problemu i zbyt powierzchowna analiza sytuacji mogą spowodować, że podstawowa trudność pozostanie nie rozwiązana, a wówczas problem pojawi się na nowo, tyle że w zmodyfikowanej postaci. Skłonność do wyrażania opinii Więcej ludzi ocenia pomysły, niż je tworzy. Mimo wszystko bezpieczniej jest komentować bądź krytykować czyjeś pomysły, niż wystawiać siebie na krytykę. Jest też łatwiej analizować i objaśniać czyjś pomysł niż konstruować własne, oryginalne ujęcia. Gdy rozpoczynasz prace nad nowym projektem, musisz formułować jakieś sądy. Jest rzeczą wartościową być praktycznym, analitycznym oraz krytycznym w stosunku do innych ludzi i wskazywać na potencjalne trudności. STRONA 47

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER,

AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK. Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, MATERIAŁY POWSTAŁY W RAMACH PROJEKTU EFS E-EKONOMIA STUDIA BEZ BARIER, ZREALIZOWANEGO W 2006 R. NA UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM AUTOR: KRZYSZTOF B. MATUSIAK Moduł: Etapy tworzenia przedsiębiorstwa 1. Drogi do

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera materiały motywujące do utrzymania dalszej aktywności w wieku powyżej 50 lat, praktyczne wskazówki dotyczące zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i możliwości

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej

Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej Szanowni Państwo, Podręcznik Kompetentny trener agroturystyki wsparciem rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej został przygotowany w ramach projektu Agroturystyka i turystyka wiejska realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje

Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje Umiejętności: przygotowanie menedżerskie, marketing, zasady współpracy, wizerunek firmy, sprzedaż, negocjacje ZAGADNIENIA: Menedżer w małej i średniej firmie. Narzędzia skutecznego zarządzania. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją STANISŁAWY MIELIMĄKI KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST CONTROLLING?

CZYM JEST CONTROLLING? 1 CZYM JEST CONTROLLING? Controlling - słowo, które w ostanich kilku latach w Polsce zrobiło sporą karierę. Wbrew pozorom skojarzeniowym wywodzi się od angielskiego słowa control, które oznacza sterowanie,

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Materiały szkoleniowe z tematu pn. NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1 Program szkolenia NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Dzień I 09.45-10.00 rejestracja uczestników (kawa,

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6

część 1 część 2 część 3 część 4 część 5 część 6 część 5 część 4 część 6 część 3 część 2 część 1 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami

Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna im. Edwarda Wiszniewskiego, jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w Polsce (zał. 1993), jest członkiem Konsorcjum Uczelni Futurus. W skład Konsorcjum wchodzą

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka

Praktyczne zastosowanie reguły maksymalizacji zysku - krytyka ALTERNATYWNE KONCEPCJE FIRMY Tradycyjne pojęcie celu działalności przedsiębiorstwa, czyli założenie dążenia do maksymalizacji zysku jest często poddawane krytyce jako mało realistyczne i pomijające wiele

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)...

SPIS TREŚCI. Ze wspomnień hubalczyka Andrzej Lech Zdzienicki, Oficyna Wydawn. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2005, s. 146 (Tomasz Majdosz)... SPIS TREŚCI Leszek GAJOS, Joanna DŁUGOSZ: Rola zespołów pracowniczych w zarządzaniu, wprowadzaniu zmian i podejmowaniu efektywnych decyzji w organizacji... 5 Leszek GAJOS, Agnieszka ŁĄTKA: Dobór personelu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo