Zatwierdził, dnia:. 2010r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatwierdził, dnia:. 2010r."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdził, dnia:. 2010r.... ZAMAWIAJĄCY: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP , REGON Witryna: reprezentowane przez Dyrektora Przemysława Więcława działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną w dalszej części ustawą zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy. Przedmiot: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.); 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817); 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796); 4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795). Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 1

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I. WPROWADZENIE 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta zgodna jest z przepisami ustawy i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, których integralną część stanowią załączniki. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. II. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części wskazanych poniżej. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą w PLN. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, nie używanego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania sprzętu zawiera załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia parametry. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część I zamówienia 1. Zestaw komputerowy (jednostka centralna, urządzenie wielofunkcyjne) w ilości 1 sztuka; 2. Zestaw komputerowy (laptop, drukarka laserowa, dysk zewnętrzny) w ilości 1 sztuka; 3. Zestaw komputerowy (laptop, dysk zewnętrzny) w ilości 1 sztuka; 4. Zestaw komputerowy (laptop, pamięć flash USB) w ilości 1 sztuka; 5. Zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor LCD, drukarka laserowa, dysk twardy zewnętrzny, pamięć flash USB) w ilości 3 sztuki; 6. Zestaw komputerowy (jednostka centralna, monitor LCD, drukarka laserowa, dysk twardy zewnętrzny) w ilości 1 sztuka; 7. Zestaw komputerowy (laptop, pamięć flash USB) w ilości 3 sztuki; 8. Zestaw komputerowy (laptop, pamięć flash USB) w ilości 1 sztuka; 9. Zestaw komputerowy (laptop, pamięć flash USB) w ilości 1 sztuka; 10. Zestaw komputerowy (laptop, pamięć flash USB) w ilości 1 sztuka. Część II zamówienia 1. Jednostka centralna, w ilości 6 sztuk; 2. Jednostka centralna, w ilości 2 sztuki; 3. Jednostka centralna, w ilości 1 sztuka; 4. Notebook, w ilości 1 sztuka. Część III zamówienia 1. Monitor LCD, w ilości 3 sztuki; 2. Monitor LCD, w ilości 1 sztuka; 3. Monitor LCD, w ilości 10 sztuk. Część IV zamówienia Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 2

3 1. Drukarka laserowa, w ilości 2 sztuki; 2. Drukarka laserowa, w ilości 2 sztuki; 3. Urządzenie wielofunkcyjne, w ilości 1 sztuka; 4. Urządzenie wielofunkcyjne, w ilości 1 sztuka; 5. Skaner, w ilości 2 sztuki. Część V zamówienia 1. System operacyjny, w ilości 1 sztuka; 2. System operacyjny, w ilości 7 sztuk; 3. System operacyjny, w ilości 8 sztuk; 4. Pakiet biurowy, w ilości 6 sztuk; 5. Pakiet biurowy, w ilości 7 sztuk; 6. Oprogramowanie, w ilości 1 sztuka; 7. Oprogramowanie, w ilości 1 sztuka; 8. Oprogramowanie, w ilości 5 sztuk; 9. Oprogramowanie, w ilości 1 sztuka; 10. Oprogramowanie, w ilości 2 sztuki; 11. Oprogramowanie, w ilości 1 sztuka. Część VI zamówienia 1. Dysk zewnętrzny, w ilości 5 sztuk; 2. Dysk zewnętrzny, w ilości 6 sztuk; 3. Pamięć flash USB, w ilości 10 sztuk; 4. Pamięć flash USB, w ilości 9 sztuk; 5. Zestaw (klawiatura + mysz), w ilości 4 sztuk; 6. Mysz optyczna, w ilości 4 sztuk; 7. Mysz laserowa, w ilości 6 sztuk; 8. Klawiatura, w ilości 2 sztuki; 9. Napęd zewnętrzny, w ilości 2 sztuki; 10. Zewnętrzna obudowa do dysków, w ilości 6 sztuk; 11. Zewnętrzna obudowa do dysków, w ilości 2 sztuki; 12. Adapter, w ilości 3 sztuki. Część VII zamówienia 1. Bezprzewodowy punkt dostępowy, w ilości 4 sztuk; 2. Kontroler do zarządzania punktami dostępowymi, w ilości 1 sztuka. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Część VIII zamówienia 1. Bateria do notebooka, w ilości 1 sztuka; 2. Bateria do notebooka, w ilości 1 sztuka; 3. Bateria do notebooka, w ilości 1 sztuka; 4. Bateria do notebooka, w ilości 9 sztuk; 5. Bateria podróżna do notebooka, w ilości 6 sztuk; 6. Bateria do notebooka, w ilości 2 sztuki; 7. Dysk wewnętrzny do notebooka, w ilości 2 sztuki; 8. Dysk wewnętrzny do notebooka, w ilości 1 sztuka; 9. Dysk wewnętrzny do jednostki centralnej, w ilości 1 sztuka; 10. Pamięć do notebooka, w ilości 8 sztuk; 11. Pamięć do notebooka, w ilości 5 sztuk; 12. Pamięć do notebooka, w ilości 3 sztuki; 13. Pamięć do jednostki centralnej, w ilości 3 sztuki; 14. Nagrywarka DVD wewnętrzna do jednostki centralnej, w ilości 2 sztuk; 15. Kieszeń na dysk twardy, w ilości 2 sztuki. Kod wg CPV: urządzenia sieciowe, drukarki laserowe, myszy komputerowe, monitory ekranowe, komputery przenośne, pamięć RAM, jednostka centralna, pakiety oprogramowania, pamięć flash, dyski magnetyczne, oprogramowanie systemowe. Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 3

4 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Wymagany i nieprzekraczalny termin realizacji we wszystkich częściach zamówienia do dnia 29 grudnia 2010r. Zamawiający posiada środki finansowe na realizację przedmiotu zamówienia wyłącznie do końca bieżącego roku. 2. Miejsce realizacji zamówienia u Zamawiającego. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: - oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1. ustawy Pzp: oceny spełniania tego warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty: 1) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust 1 ustawy; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; i który stanowi, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 4

5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnia / nie spełnia. 4. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 24 ust 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 5

6 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1) Oświadczenia wymienione w ust. 1 i 2 składane jest przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy; 2) Dokumenty wymienione w ust. 3 składa każdy z Wykonawców; 6. Formularz ofertowy załącznik nr 3 do SIWZ. 7. Formularz techniczny (w części oferowanej przez Wykonawcę) z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4 do SIWZ. 8. Certyfikaty określone w załącznik nr 4 do SIWZ. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest wykazać, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 12. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust Dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela, przy czym wszelkie pełnomocnictwa winny być złożone wyłącznie w formie oryginałów albo kopii poświadczonej notarialnie. 14. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu, np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej. 15. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 27 ustawy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub faksem. Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 6

7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, Zamawiający uzna za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Wyjaśnienia będą udzielane na zapytania przesłane pisemnie na adres: ul. Pawińskiego 17/21, Warszawa lub faxem, na numer (0-22) niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). 5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne). 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał SIWZ, oraz umieści informacje na stronie internetowej bip.mswia.gov.pl. (link: zamówienia publiczne). 7. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem upoważnieni są: W sprawach merytorycznych - Michał Zdunowski tel. (022) , W sprawach proceduralnych - Jacek Sabala tel. (022) Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą będzie podlegać negocjacjom. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 2. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty oraz innych dokumentów w drodze elektronicznej. Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 7

8 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 5. Oferta i składane dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów, bądź poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewykazaną w rejestrze sądowym jako osoba uprawniona ze strony Wykonawcy lub niewskazaną w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do oferty winno być dołączone stosowne pełnomocnictwo oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. Zaleca się, aby podpis/podpisy osób podpisujących ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczających za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, były opatrzone pieczątkami imiennymi. 6. Zamawiający zaleca, aby oferta oraz załączniki były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający jej de kompletację (np. zszyte, spięte itp.). 7. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 8. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże (zaznaczy) część zamówienia, której wykonanie zamierza przeprowadzić. 9. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze. zm.). Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji nie mogą być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 11. Ofertę należy złożyć w dwóch (jedna w drugiej) zapieczętowanych kopertach. Na zewnętrznej kopercie należy umieścić napis: Oferta w przetargu nieograniczonym na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. nr sprawy: 13/CPD/PN/KOMP/2010) Nie otwierać przed terminem 03 grudnia 2010r. godz Zaleca się, aby na wewnętrznej kopercie została umieszczona pieczęć firmy składającej ofertę. 13. Obie koperty powinny być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 14. Ofertę należy składać w godz w siedzibie Zamawiającego: CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MSWiA UL. PAWIŃSKIEGO 17/21, WARSZAWA KANCELARIA OGÓLNA (POKÓJ NR 110) tel. (022) , fax. (022) XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa w dniu 03 grudnia 2010r. o godz (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 2. W celu uzyskania przepustki uprawniającej do wejścia, do budynku Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA prosimy o kontakt telefoniczny - tel. (022) podanie imienia i nazwiska osoby wchodzącej oraz nazwy reprezentowanej przez nią firmy. Warunkiem uzyskania przepustki jest posiadanie dowodu osobistego. 3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 8

9 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem na kopercie ZMIANA. 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, z dopiskiem na kopercie WYCOFANIE. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 grudnia 2010r., o godz , w sali 123 I piętro. Otwarcie jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 1. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Cenę za wskazane części przedmiotu zamówienia należy podać w złotych polskich. 3. Cena musi być ostateczną, sumaryczną ceną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 4. Cena winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zobowiązany jest stosować matematyczne reguły zaokrąglania. 5. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Przy wyborze najkorzystniejszych ofert (dotyczących poszczególnych części przedmiotu zamówienia) Zamawiający będzie się kierował jedynie kryterium ceny oferty częściowej. Sposób oceny minimalizacja, ranga 100%. Nr Nazwa kryterium: 1. Cena brutto zaoferowana za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia C B Znaczenie procentowe kryterium: 100% 2. Ocena ofert dla danych części zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryterium. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie w/w. kryterium. 3. Ocena ofert częściowych w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad: W przypadku kryterium Cena brutto zaoferowana za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów obliczoną zgodnie z następującym wzorem: C B = C B minimum / C B badanej oferty x 100 x 100% gdzie: C B - ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za to kryterium C B minimum - najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert C B badanej oferty - cena badanej oferty Ocena badanej oferty będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma badana daną część oferty 4. Wykonawca może podać tylko jedną ceną dla danej części. 5. Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) nie podpisaną przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do występowania Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 9

10 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w imieniu Wykonawcy, 3) sporządzoną w języku innym niż polski, 4) złożoną po upływie wyznaczonego terminu, 5) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3, 6) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 7) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 8) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 9) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2, lub błędy w obliczeniu ceny, 10) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. Zamawiający, poprawi oczywiste omyłki występujące w tekście oferty. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z przepisami ustawy i SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi termin i miejsce podpisania umowy dla danej części przedmiotu zamówienia. 8. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w/w. kryterium w danej części przedmiotu zamówienia. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru. 2. O odrzuceniu ofert (-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na stronie internetowej (link: zamówienia publiczne) oraz w swojej siedzibie na "Tablicy ogłoszeń". 4. Wykonawca zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób (z zastrzeżeniem postanowień art. 94 ust. 2 pkt. 1a), który określa, iż Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do zapisów umowy o zamówienie. 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oprogramowania i urządzeń peryferyjnych zwanego dalej Sprzętem. Wykaz, konfigurację sprzętu i oprogramowania określa załącznik nr 1 i nr 2 do umowy. 2. Sprzęt zostanie dostarczony i zainstalowany przez Wykonawcę, we wskazanych miejscach, w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Warszawie, ul. Pawińskiego 17/21, w nieprzekraczalnym terminie realizacji do dnia 29 grudnia 2010r., transportem własnym Wykonawcy i na jego ryzyko. 3. Przyjęcie i instalacja sprzętu zostaną potwierdzono protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego określa załącznik nr 5 do umowy. 4. Cena przedmiotu umowy jest ostateczna i obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w związku z realizacją umowy, w tym opłaty celne, podatkowe, ubezpieczeniowe, koszty transportu, opakowań, rozładunku, instalacji oraz jest zgodna z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 i nr 4 do umowy. 5. Należność powyższa zostanie przekazana przez Zamawiającego jednorazowo, po wykonaniu całości przedmiotu umowy w terminie 21 dni roboczych od daty wpływu do Zamawiającego faktury i protokołu, o których mowa w ust. 3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Termin uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca może żądać kary umownej w wysokości 5% wartości, odpowiednio całości lub części umowy brutto. 7. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8. W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań Wykonawcy ponad termin 29 grudnia 2010r., Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i obciążyć go karą umowną w wysokości 5% przedmiotu umowy. 9. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo żądać kar umownych od Wykonawcy, liczonych od wartości umowy brutto w wysokości: 1) 0,2% w przypadku zwłoki w dostawie towaru, za każdy, dzień zwłoki, licząc od daty upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego dostarczenia przedmiotu umowy, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto, 2) 5% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 11. W razie wystąpienia opóźnienia w opłacaniu faktury, Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego odsetkami za zwłokę w wysokości ustawowej. 12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy. 13. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego. 14. Strony postanawiają, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane działaniem siły wyższej nie będzie rodziło odpowiedzialności odszkodowawczej. 15. Każda ze stron zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu siły wyższej i konieczności zmiany lub rozwiązania umowy. 16. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na czas określony w załączniku nr 1 i nr 2 do umowy liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-odbiorczym. Szczegółowe warunki gwarancji dla zestawów komputerowych, notebooków, monitorów, drukarek określa załącznik nr 6 do umowy. 17. Wykonawca zapewnia, że: 1) dostarczy razem ze Sprzętem pełną dokumentację, standardowo dostarczaną przez producentów Sprzętu. Dostarczona dokumentacja będzie w języku polskim, 2) dokona instalacji zakupionego oprogramowania, Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

12 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3) do każdego dostarczonego oprogramowania dostarczy nośniki CD z wersją instalacyjną oraz licencje. 18. Załączniki nr 1-6 parafowane przez strony stanowią integralną część umowy. 19. Wszelkie zmiany umowy wymagają podpisania aneksu do umowy pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygania sporów, jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy. 21. Wszystkie spory wynikłe i związane z tą umową będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 22. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawcom a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004r., przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności: 1) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) odrzucenia oferty odwołującego. XVIII. INNE ISTOTNE INFORMACJE W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zm.). Załączniki: Nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, Nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Nr 3 Formularz Ofertowy ( w tym formularz cenowy), Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia parametry / Formularz techniczny ( dla części I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII), Nr 5 Warunki gwarancji. Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust 1 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ja... (imię i nazwisko) zamieszkały... (ulica, kod pocztowy, miejscowość) reprezentując firmę:... (nazwa firmy) jako... (upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze- podać nr rejestru) w imieniu reprezentowanej przeze mnie firny oświadczam, że: 1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie; 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Miejscowość i data... Podpis... (upoważniony przedstawiciel) Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/2010 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o którym mowa w art. 24 ust 1 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zm.). Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Wykonawca(y): (NAZWA I ADRES) Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z niniejszego postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn.: ( Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zm.). Miejscowość i data... Podpis(y)... *Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z: a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) LUB b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty. Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

15 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ... pieczęć adresowa Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY DANE WYKONAWCY: Pełna nazwa... Przedstawiciel Wykonawcy... Adres (siedziba) [kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo].. Adres do korespondencji [wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby]. REGON.. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax. [z numerem kierunkowym] . Odpowiadając na ogłoszenie w przetargu nieograniczonym ogłoszonego przez: Centrum Personalizacji Dokumentów MSW i A Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21, na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA 1. Oferuję wykonanie Części I * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 4 do SIWZ - ofercie j dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w nieprzekraczalnym terminie realizacji do dnia 29 grudnia 2010r.. 2. Oferuję wykonanie Części II * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 4 do SIWZ - ofercie j dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w nieprzekraczalnym terminie realizacji do dnia 29 grudnia 2010r.. 3. Oferuję wykonanie Części III * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

16 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 4 do SIWZ - ofercie j dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w nieprzekraczalnym terminie realizacji do dnia 29 grudnia 2010r.. 4. Oferuję wykonanie Części IV * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 4 do SIWZ - ofercie j dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w nieprzekraczalnym terminie realizacji do dnia 29 grudnia 2010r.. 5. Oferuję wykonanie Części V * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 4 do SIWZ - ofercie j dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w nieprzekraczalnym terminie realizacji do dnia 29 grudnia 2010r.. 6. Oferuję wykonanie Części VI * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 4 do SIWZ - ofercie j dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w nieprzekraczalnym terminie realizacji do dnia 29 grudnia 2010r.. 7. Oferuję wykonanie Części VII * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 4 do SIWZ - ofercie j dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w nieprzekraczalnym terminie realizacji do dnia 29 grudnia 2010r.. 8. Oferuję wykonanie Części VIII * przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z wypełnionym załącznikiem nr 4 do SIWZ - ofercie j dla danej części zamówienia oraz kalkulacją cenową przedstawioną w formularzu cenowym załącznik nr 3 do SIWZ w załączeniu) za cenę: cena (bez podatku VAT)., zł, słownie zł, kwota VAT., zł, słownie zł, cena (z podatkiem VAT)., zł, słownie zł. w nieprzekraczalnym terminie realizacji do dnia 29 grudnia 2010r.. Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

17 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 9. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy w stosunku do niej żadnych uwag. 10. Potwierdzamy przyjęcie do wiadomości oraz wyrażamy zgodę na warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy określone w Rozdz. XVI SIWZ. 11. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Rozdz. X ust. 7 SIWZ. *niepotrzebne skreślić TAK / NIE * Jeśli TAK: Wypełnić oświadczenie - załącznik do formularza ofertowego; str.:. 13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Rozdz. X ust. 7 SIWZ Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty: Lp Nazwa dokumentu Strona oferty 15. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części I przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 16. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części II przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 17. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części III przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 18. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części IV przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 19. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części V przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 20. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części VI przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 21. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części VII przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom 22. Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy ** następujące partie Części VIII przedmiotu zamówienia powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

18 Oferta wraz z dokumentami zawiera ponumerowanych stron. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.. miejscowość i data podpis i pieczęć osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy * niepotrzebne skreślić Uwaga: 1. Wykonawca wypełnia formularz oferty przedstawia je w ofercie wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. 2. Do formularza oferty Wykonawca załącza wypełniony formularz cenowy, formularz oferty j oraz określone w SIWZ certyfikaty wyłącznie dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. 3. Wykonawca wypełnia formularz oferty w części Parametry Techniczne wpisując kolumnie Oferowane parametry wartości, w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwość. Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

19 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik do formularza ofertowego... pieczęć adresowa Wykonawcy OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:. jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:. Oświadczam, że: że utajnione przez naszą Firmę dane zawarte w załączniku nr... do formularza oferty, dotyczące informacji: technicznych/, technologicznych/, organizacyjnych/, innych informacji posiadających wartość gospodarczą/ nie są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.). Niepotrzebne skreślić*) Jednocześnie oświadczamy, że utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy., dnia.. r. Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

20 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Lp FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa sprzętu Cena jednostkowa netto [PLN] Ilość [kpl/szt] Wartość netto (2x3) [PLN] Zestaw komputerowy a. jednostka centralna o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 1a) 1 Zestaw komputerowy b. urządzenie wielofunkcyjne o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 1b) 1 Zestawy komputerowe a. laptop o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 2a) 1 Zestawy komputerowe b. drukarka laserowa o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 2b) 1 Zestawy komputerowe c. dysk zewnętrzny o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 2c) 1 Zestawy komputerowe a. laptop o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 3a) 1 Zestawy komputerowe b. dysk zewnętrzny o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 3b) 1 Zestawy komputerowe a. laptop o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 4a) 1 Zestawy komputerowe b. pamięć flash USB o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 4b) 1 Zestaw komputerowy a. jednostka centralna o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 5a) 3 Zestaw komputerowy b. monitor LCD o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 5b) 3 Zestaw komputerowy c. drukarka laserowa o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 5c) 3 Zestaw komputerowy d. dysk twardy o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 5d) 3 Zestaw komputerowy e. pamięć flash USB o parametrach określonych w zał. Nr 4 do SIWZ (poz. 5e) 3 Załącznik nr 3 do SIWZ Stawka VAT [%] Nr sprawy 13/CPD/PN/KOMP/

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011

Zakup i transport kruszywa kamiennego przeznaczonego na bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Lipnik w roku 2011 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Faks [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY: 1. Pełna nazwa..................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ:

FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: IN.251.1.1212 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY DO ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ: Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy 1. ZAMAWIAJĄCY: Przedszkole Miejskie

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo