ZASTOSOWANIE METODY OPCJI RZECZYWISTYCH DO WYCENY WIRTUALIZACJI MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA. Streszczenie. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE METODY OPCJI RZECZYWISTYCH DO WYCENY WIRTUALIZACJI MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA. Streszczenie. Wstęp"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE METODY OPCJI RZECZYWISTYCH DO WYCENY WIRTUALIZACJI MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Streszczenie Karolina Banaś, Tomasz Łukaszewski Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Informatyki w Zarządzaniu Wirtualizacja przedsiębiorstwa traktowana jako zachodzący etapami proces przenoszenia działalności do Internetu powiązany z reorganizacją struktury oraz sposobu działania powinien być dokonywany w oparciu o kryteria ekonomiczne. Niniejsza praca proponuje potraktować proces wirtualizacji jako składający się z kilku etapów projekt i wyceniać przy pomocy metody opcji rzeczywistych. Słowa kluczowe: projekt informatyczny, opcje rzeczywiste, wirtualizacja Wstęp Wirtualizacja przedsiębiorstwa, podobnie jak wiele nowych idei, bywa traktowana jako cel sam w sobie, nie podlegający rachunkowi opłacalności ekonomicznej. Wynika to nie tylko z nowości samej koncepcji przedsiębiorstwa wirtualnego. Wpływ na to ma takŝe szereg istotnych problemów wiąŝących się z badaniem ekonomicznej wartości wirtualizacji. Problemy te dotyczą identyfikacji kosztów i korzyści wirtualizacji, kwantyfikacji tych czynników oraz wyboru metody kalkulacji wartości wirtualizacji. Niniejsza praca skupia się na kwestii metody kalkulacji wartości projektu wirtualizacji małego przedsiębiorstwa. Zaproponowane zostało zastosowanie do tego celu metody opcji rzeczywistych, w oparciu o analogię zachodzącą między projektem wirtualizacji a (wycenianymi w ten sposób) projektami badawczorozwojowymi. Praca podzielona jest na części. W pierwszej w ogólny sposób opisana została koncepcja wirtualizacji i jej etapy. W dalszej części przedstawiona została analogia między projektem badawczo-rozwojowym a projektem wirtualizacji oraz zaproponowany sposób modelowania projektu jako opcji rzeczywistej.

2 230 Metody formalne w SWO Definicja i etapy procesu wirtualizacji firmy Przedsiębiorstwo wirtualne jest to firma łącząca w swej działalności kilka koncepcji: zlecania osobom trzecim procesów nie mających zasadniczego znaczenia pod względem podstawowej działalności, skupienia się na zasadniczej działalności firmy, posiadania niewielkiej lub brak fizycznej infrastruktury, posiadania sieci sojuszy oraz eksploatacji kapitału intelektualnego i ekstensywnego polegania na telekomunikacji [WWW1]. Wirtualność jest definiowana jako zdolność organizacji do gromadzenia i doskonalenia rozwijania podstawowych kompetencji przy efektywnym projektowaniu struktury organizacyjnej i procesów biznesu generujących wartość dodaną [WWW3]. Popularność sklepów internetowych zdaje się być nie przypadkowa. Jak wynika z raportu Ernst&Young [WWW7] w 2005 r. tą drogą będzie sprzedawana co najmniej jedna piąta nakładów ksiąŝek, płyt, oprogramowania, kaset wideo i sprzętu elektronicznego. Internet dostarcza moŝliwości odmiennego podejścia do handlu i zapewnia szerokie spektrum moŝliwości w zakresie prowadzenia działalności handlowej [WWW2]. Tworzeniu organizacji wirtualnej towarzyszą dwa zjawiska: rozwój komunikacji elektronicznej w sieciach rozległych i multimediów czyli digitalizacja obrazu tekstu, dźwięku, moŝliwość przechowywania i szybkiego odtwarzania informacji bez utraty jakości w tym procesie. Te czynniki powodują konieczność restrukturyzacji organizacji, zmiany ich procedur i procesów. W wyniku owej digitalizacji i wszechobecności informacji zniesionych zostało wiele barier ograniczających. Usunięto ograniczenia nałoŝone na mobilność osób, materiałów i produktów oraz zbiorów informacji ze względu na konieczne koszty czasu i transportu. Organizacja wirtualna stanowi konceptualną strukturę dla poprawy wydajności i efektywności w rzeczywistej organizacji. Małe i średnie firmy mogą wiele zyskać wchodząc na elektroniczny rynek. WaŜne jest jednak aby firmy te zdawały sobie sprawę jaki to moŝe mieć wpływ na wewnętrzną strukturę, działalność i cele firmy. W większości przypadków wirtualizacja firmy wiąŝe się ze zmianą i dostosowaniem jej procesów biznesowych [WWW5]. W procesie wirtualizacji małej firmy moŝna zaproponować następujące etapy: wprowadzenie sklepu internetowego (umoŝliwienie klientom składania zamówień w sposób elektroniczny przy czym większość komunikacji wewnątrz firmy odbywa się jeszcze w sposób tradycyjny), wirtualizacja części procesów np. integracja wewnętrznego systemu magazynowego z elektronicznym systemem składania zamówień przez klientów (oprócz składania zamówień klienci mogą sprawdzać dostępność produktu),

3 Zastosowanie metody opcji rzeczywistych do wyceny wirtualizacji wirtualizacja wszystkich moŝliwych procesów np. integracja z systemem księgowości i innymi działami/procesami firmy (m.in. z systemem składania zamówień u dostawców). Poszczególne etapy wiąŝą się z redukcją kosztów tradycyjnych kanałów komunikacyjnych, drukowania (broszury, foldery marketing przez sieć), operacji bankowych oraz redukcją czasu pracy pracowników (telepraca) [WWW6]. Ewoluując w kierunku wirtualnego przedsiębiorstwa, firma moŝe osiągnąć większą efektywność i podłączyć się do nowych rynków gdziekolwiek na świecie. Do głównych korzyści handlu elektronicznego dla business-to-business moŝna zaliczyć niŝsze koszty, usprawnione zarządzanie łańcuchem dostaw, zredukowane cykle czasowe i szybszy czas dotarcia do rynku, ulepszony serwis klienta, nowe moŝliwości rynkowe i zwiększoną produktywność pracowników [WWW4]. Projekt R&D i jego wycena przy pomocy metody opcji rzeczywistej Proces wirtualizacji przedsiębiorstwa moŝna przedstawić jako projekt podzielony na etapy, z których kaŝdy posiada swoją charakterystykę, obejmującą wartość tego etapu, czas jego trwania i ryzyko z nim związane. Wirtualizacja polega na przechodzeniu firmy z jednego etapu do kolejnego, o ile jest to dla niej opłacalne. Ocena projektu wirtualizacji powinna uwzględniać pozostającą w gestii kierownictwa firmy decyzję zarówno odnośnie samego faktu przejścia do kolejnego etapu jak i terminu przejścia. MoŜliwość decyzyjna określana jest jako elastyczność [Ku96]. Bez takiej elastyczności projekt moŝna byłoby szacować przy uŝyciu metody wartości bieŝącej [LePa01]. Podział na etapy oraz moŝliwość wyboru dalszych działań po kaŝdym etapie stanowią o podobieństwie między projektem wirtualizacji a projektami badawczo-rozwojowymi, nazywanymi takŝe R&D (Research & Development). W niniejszej pracy analogia ta została wykorzystana w celu zastosowania metody opcji do oceny projektu wirtualizacji małego przedsiębiorstwa. Do zrozumienia tej koncepcji wyceny, niezbędne jest zrozumienie analogii zachodzącej między projektem wirtualizacji a projektami R&D. Projekt badawczo-rozwojowy ma na celu stworzenie nowego produktu lub technologii [PaTr98]. Prace nad nim moŝna podzielić na następujące po sobie etapy, których ilość i czas trwania zaleŝy od jego specyfiki. PoniŜej przedstawiony został bardziej ogólny podział zaproponowany w pracy [PaTr98]. Zało- Ŝono tam, Ŝe projekt realizowany jest w trzech następujących po sobie etapach. Etap pierwszy to badania, drugi konstrukcja lub rozwój produktu, a trzeci to jego komercjalizacja. Wartość kaŝdego z etapów równa jest jego zdyskontowanym przepływom pienięŝnym powiększonym o wartość opcji na kolejny etap [PaTr98, s. 678]. Po zakończeniu kaŝdego etapu kierownictwo ocenia dotychczasowe prace i podejmuje decyzje odnośnie dalszych. Podstawą decyzji jest bieŝąca wartość oczekiwana projektu. Przejście do kolejnego etapu wymaga

4 232 Metody formalne w SWO poniesienia kosztów, ale jednocześnie daje określone korzyści oraz pozwala na realizację dalszych etapów. Projekt R&D nowej technologii moŝe być rozpatrywany jako seria decyzji w czasie, gdzie pierwszym etapem jest decyzja o podjęciu prac badawczych, po niej następuje decyzja odnośnie konstrukcji a na końcu o komercjalizacji/ wdro- Ŝeniu [PaTr98, s. 678], co przedstawiono na rysunku 1. Analogia pomiędzy procesem wirtualizacji a projektem R&D Proponowany w pracy proces wirtualizacji moŝe być przedstawiony w podobny sposób. Wirtualizacja zachodzi w trzech etapach, z których kaŝdy generuje zarówno przychody jak i koszty. Pierwszym krokiem odpowiadającym decyzji o podjęciu badań w projekcie RD jest decyzja o otwarciu sklepu internetowego. MoŜna to potraktować jako etap inicjujący proces wirtualizacji. Poza bezpośrednimi korzyściami i kosztami, etap ten stanowi pierwszy krok w kierunku wirtualizacji firmy, która podejmując go, umoŝliwia tym samym prowadzenie dalszych działań w tym kierunku. sukces Komercjalizacja sukces Konstrukcja Badania sukces brak działań niepowodzenie niepowodzenie Brak działań Etap 1 Etap 2 Etap 3 Decyzja Rezultat Rys.1 Wieloetapowe decyzje zawarte w projekcie R&D na róŝnych etapach. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [PaTr98]

5 Zastosowanie metody opcji rzeczywistych do wyceny wirtualizacji Aby uzyskać pełną ekonomiczną wartość tego etapu naleŝy wartość zdyskontowanych przepływów pienięŝnych generowanych na tym etapie uzupełnić o wartość moŝliwości podejmowania dzięki temu kolejnych etapów. W momencie podejmowania decyzji o otwarciu sklepu internetowego wielkość przychodów uzyskanych tą drogą pozostaje nieznana. Kierownictwo wcale nie musi podejmować decyzji o dalszej wirtualizacji firmy: zrobi to o ile decyzja taka będzie uzasadniona ekonomicznie. Tak jak w przypadku projektu R&D firma moŝe zdecydować się na etap konstrukcji, tak w przypadku wirtualizacji kolejnym etapem jest częściowa reorganizacja przedsiębiorstwa. Pozwala ona na zmianę struktury firmy, sposobu działania oraz wirtualizację niektórych działów. Poza bezpośrednio kwantyfikowalnym korzyściami, częściowa reorganizacja przedsiębiorstwa dostarcza takŝe opcji na realizację trzeciego etapu całkowitej wirtualizacji przedsiębiorstwa. Oznacza ona przekształcenie całej firmy w internetową. WiąŜe się to z dostosowaniem całego sposobu działania firmy do sposobu funkcjonowania działów wirtualnych. Rysunek 2 przedstawia opisany proces wirtualizacji. Został on podzielony na trzy etapy. Pierwszy z etapów polega na otwarciu sklepu internetowego i rozpoczęciu działalności w sieci. Kiedy dalszy rozwój blokowany jest przez nieadekwatną i nie dostosowaną do nowego rodzaju działalności strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa moŝe ono zdecydować się na częściową reorganizację. Reprezentuje to drugi etap projektu. Polega on na dokonaniu przekształceń w działach najbardziej zaangaŝowanych w nową działalność i dostosowaniu ich do potrzeb funkcjonowania w Internecie. Trzeci etap zakłada całkowitą reorganizację i wirtualizację przedsiębiorstwa. sklep internetowy częściowa wirtualizacja całkowita wirtualizacja CF 1 CF 2 CF 3 t 0 t 1 t 2 I K* K Rys. 2 Etapy wirtualizacji firmy jako opcje rzeczywiste. Źródło: opracowanie własne na podstawie [PePeS98] Projekt wirtualizacji jako model opcji rzeczywistej Aby rozpocząć wirtualizację firma musi zaistnieć w Internecie. WiąŜe się to z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych - I. Otwierając sklep in-

6 234 Metody formalne w SWO ternetowy poza kwantyfikowalnymi przychodami z niego - CF 1, firma nabywa równieŝ opcję dalszego rozwoju (ang. growth option). UmoŜliwia ona podejmowanie dalszych inwestycji zmierzających do przekształcenia przedsiębiorstwa w wirtualne. Termin wykonania tej opcji wynosi - t 1. Oznacza to, Ŝe w okresie od t 0 do t 1 firma ma moŝliwość wykonania opcji i zrobi to jeśli będzie to dla niej opłacalne. Wykonanie opcji wiąŝe się z poniesieniem kosztów reorganizacji i wirtualizacji - K*. Korzyściami z takiej decyzji są zdyskontowane przepływy - CF 2, oraz moŝliwość dalszej wirtualizacji. Wykonując pierwszą opcję tzn. decydując się dokonać częściowej wirtualizacji, firma oprócz oczekiwanych przepływów pienięŝnych - CF 2 otrzymuje drugą opcję na całkowitą wirtualizację. Wartość tej opcji musi być uwzględniona przy szacowaniu wartości zarówno pierwszej jak i drugiej inwestycji, poniewaŝ wpływa na wartość obu. Termin wygaśnięcia drugiej opcji wynosi - t2. Cena wykonania opcji równa jest nakładom na pełną wirtualizację oznaczonym jako - K. Wykonanie drugiej opcji moŝe przynieść w przyszłości dochody w postaci przepływów pienięŝnych - CF 3. Wycena wirtualizacji jako opcji rzeczywistej Ekonomiczna ocena wartości inwestycji w sklep internetowy powinna składać się z dwóch części. Pierwsza cześć to wartość bazowa oszacowana przy pomocy metody NPV lub pokrewnej. Na wartość inwestycji liczonej tą metodą składają się zdyskontowane przepływy pienięŝne projektu netto. Są to przychody ze sklepu powiększone o inne zyski wynikające z prowadzenia działalności w Internecie pomniejszone o koszt inwestycji. Uzyskana w ten sposób wartość bieŝąca powinna być uzupełniona o wartość opcji na obie moŝliwości inwestycyjne. Do ich wyceny naleŝy zastosować odpowiedni do sytuacji model wyceny opcji. MoŜna do tego wykorzystać model Coxa-Rubinsteina, Blacka-Scholesa, Margrabe lub inny. Wybór modelu zaleŝy od specyfiki konkretnej sytuacji. JeŜeli taka wieloetapowa inwestycja będzie wyceniana jako opcja złoŝona wystawiona na wartość bieŝącą spodziewanych przepływów pienięŝnych z kolejnych etapów projektu, to posłuŝyć się moŝna odpowiednio modyfikowanymi modelami wyceny opcji złoŝonych np. Carra, Geske lub innym. Podsumowanie Zastosowanie modelu wyceny opcji do oceny projektu wirtualizacji małego przedsiębiorstwa przynosi szereg korzyści. NaleŜą do nich m in.: moŝliwość całościowego ujęcia ekonomicznej wartości, uwzględnienie róŝnego ryzyka odpowiadającego róŝnym etapom projektu,

7 Zastosowanie metody opcji rzeczywistych do wyceny wirtualizacji moŝliwość oszacowania wartości krytycznej danego etapu projektu, powyŝej której inwestycja jest opłacalna, moŝliwość określenia optymalnego momentu rozpoczęcia kolejnego etapu wirtualizacji. Wycena przy pomocy metody NPV nie uwzględnia części z tych korzyści. Nie bierze pod uwagę równieŝ elastyczności decyzji kierownictwa firmy, które moŝe obserwować zmieniającą się sytuację i reagować adekwatnie do niej. JednakŜe w niniejszej pracy aby modelować proces wirtualizacji jako opcji, dokonano pewnych uproszczeń. Podstawową róŝnicą miedzy przedstawionym projektem wirtualizacji przedsiębiorstwa a projektem R&D jest kwestia jego wartości. Jakkolwiek projekt R&D na kaŝdym etapie posiada określoną wartość, to przychody przynosi dopiero po wprowadzeniu na rynek. W przeciwieństwie do niego projekt wirtualizacji przynosi dochody na kaŝdym etapie. Przychody te naleŝy uwzględnić przy obliczaniu wartości opcji. UniemoŜliwia to bezpośrednie zastosowanie modelu opcji złoŝonej (jak ma to miejsce w przypadku projektu badawczo-rozwojowego) i zmusza do dokonywania odpowiednich zmian. Z kolei zastosowanie opcji wzrostu wymaga oszacowania ich poniewaŝ opcji nie moŝna po prostu zsumować. Ponadto zastosowanie konkretnego modelu wymaga poczynienia dodatkowych załoŝeń odnośnie charakteru kosztów i przychodów w projekcie i relacji między nimi (stochastyczne, deterministyczne), czasu wykonania (opcje europejskie, amerykańskie) oraz relacji między opcjami. Literatura [Ku96] [LePa01] [MiPa02] [PaTr98] [PePeS99] Kumar R. L.: A Note on Project Risk and Option Values of Investments in Information Technologies, Journal of Management Information Systems, wol. 13 nr 1, 1996, s Lee J., Paxson, D, Valuation of R&D real American sequential exchange options, R&D Management, vol. 31 no. 2, 2001, s Miller, L., Park, Ch. Decision making under uncertainty real option to the rescue?. The Engineering Economist, vol. 47, no 2, Panayi S., Trigeorgis L., Multi-stage Real Options: The Cases of Information Technology Infrastructure and International Bank Expansion, The Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 38, Special Issue, 1998, s Perlitz, M., Peske, T, Schrank, R. Real option valuation: the new frontier in R&D project evaluation?, R&D Management, vol. 29, no 3, 1999.

8 236 Metody formalne w SWO [ScZG00] [WWW1] [WWW2] [WWW3] [WWW4] [WWW5] [WWW6] [WWW7] Schwartz E. S., Zozaya-Gorostiza C., Valuation of Information Technology Investment as Real Option, internet, Company D=92961& public_view=true&kbns=1.html d/tech_ Book.pdf APPLICATION OF A REAL OPTION METHOD IN APPRAISAL OF SMALL BUSINESS VIRTUALIZATION Abstract Virtualization of a company, considered as a gradual process of shifting business into the Internet, connected with the reorganization of the company structure and its operation manner should be carried out on the basis of economic criteria. The present paper proposes to treat the process of virtualization as a multi-stage project and to appraise it using the real option method. Key words: information project, real options, and virtualization.

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 DARIUSZ WIECZOREK Uniwersytet Gdański OPCJE REALNE JAKO ŹRÓDŁO WARTOŚCI W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

METAMETODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH

METAMETODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH METAMETODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INFORMATYCZNYCH Streszczenie Jacek Cypryjański Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Uniwersytet Szczeciński jacek.cypryjanski@univ.szczecin.pl W pracy poruszany

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa Szkoła Główna Handlowa STUDIUM PODYPLOMOWE Informatyczne Systemy Zarządzania Strategia, Projektowanie, Integracja EDYCJA XI Mariusz Szalast Robert Jastrzębski KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych" (z ang.

1 W dokumencie tym Komisja stosuje bardzo szeroką definicję terminu analiza kosztów i korzyści społecznych (z ang. POLSKA - Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 Komisja Europejska została zobowiązana

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wyników prac B+R projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 2007-2013

Komercjalizacja wyników prac B+R projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 2007-2013 Komercjalizacja wyników prac B+R projekty dofinansowane w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Witold Załęski D.G. Szkolenie jest współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 1089/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Łódź, 7 lipca 2009 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej

Mikro otoczenie firmy obejmuje jej najbliższe branżowe i regionalne środowisko, w tym lokalnych dostawców, odbiorców, dystrybutorów firmy a także jej WPŁYW SYSTEMÓW E-BIZNESU NA ORGANIZACJĘ W ASPEKCIE MIKRO I MAKROEKONOMICZNYM W POLSCE I NA ŚWIECIE Tomasz PIESIUR, Marcin SŁABOŃ, Artur STRZELECKI Streszczenie: W artykule podjęto próbę scharakteryzowania

Bardziej szczegółowo

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008 Katarzyna Szumowska - absolwentka studiów podyplomowych "MenedŜer Jakości" studentka I roku msu, specjalność ekonomia menedŝerska i doradztwo finansowe I roku msu, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej implementacji Rachunku Kosztów Działań ABC

Politechnika Wrocławska. Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej implementacji Rachunku Kosztów Działań ABC Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw Zarządzanie projektami Praca dyplomowa: Porównanie efektywności projektów z wykorzystaniem przygotowanej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne Zarządzanie Strategiczne konspekt wykładu ZAH opracowała dr inż. Izabela Żółtowska 1 Wprowadzenie Istotą zarządzania strategicznego jest zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa w horyzoncie strategicznym.

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych

Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych Rozdział i. Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych Wojciech Burzyński 1 Streszczenie Celem rozwaŝań jest scharakteryzowanie współczesnej

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain)

Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain) Spis treści Część 2.1 Wprowadzenie do lekcji Część 2.2 Cele lekcji Część 2.3 Szczupły łańcuch dostaw - omówienie Część 2.4 Wyszczuplanie łańcucha dostaw

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

2.2. Zarządzanie zapasami

2.2. Zarządzanie zapasami Podstawy teoretyczne zarządzania majątkiem obrotowym 85 2.2. Zarządzanie zapasami 2.2.1. Zapasy jako składnik aktywów przedsiębiorstwa Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Biznesowe dla przedsięwzięć internetowych

Uzasadnienie Biznesowe dla przedsięwzięć internetowych Uzasadnienie Biznesowe dla przedsięwzięć internetowych Mirosław Prywata UNIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKA EUROPEJSKI EUROPEJSKI FUNDUSZ FUNDUSZ ROZWOJU ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Mirosław Prywata Infovide-Matrix

Bardziej szczegółowo

Projekt ppp od A do Z

Projekt ppp od A do Z Projekt ppp od A do Z Zbiór tekstów źródłowych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego sierpień 2012 r. Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia

Bardziej szczegółowo

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH

MARKETING RELACJI JAKO SPOSÓB NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH [Michalska-Dudek I. (2004), Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1043, s. 204-218.] Izabela Michalska-Dudek

Bardziej szczegółowo

FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU

FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXII zeszyt 1 2000 JACEK MIZERKA, JACEK SURMA FINANSOWA OCENA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO Z WYKORZYSTANIEM OPCJI RZECZYWISTYCH. STUDIUM PRZYPADKU 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo